Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 256 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Frode Gundersen. Øst Finnmark Avfallsselskap ANS - Selskapskontroll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 256 Arkivsaksnr: 2009/951-10 Saksbehandler: Frode Gundersen. Øst Finnmark Avfallsselskap ANS - Selskapskontroll"

Transkript

1 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 256 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Øst Finnmark Avfallsselskap ANS - Selskapskontroll Vedlegg 1 Øst-Finnmark avfallsselskap ANS - Selskapskontroll 2 Selskapskontroll Kontrollutvalgets innstilling Kontrollutvalget er av den oppfatning at de forhold som er påpekt i kommunerevisjonens rapport har sammenheng med en komplisert selskapsstruktur, uklare rapporteringslinjer og mangelfull bevissthet i forbindelse med utøvelse av verv innen selskapets organer. Kontrollutvalget ber derfor kommunestyret påse at ØFAS ANS foretar en gjennomgang av sine rutiner for rapportering til kommunestyret utarbeider årlige budsjetter i henhold til selskapsavtalen 6 nr. 6 utarbeider økonomiplan i henhold til selskapsavtalen 6 nr. 6 Videre ber kontrollutvalget kommunestyret vedta et reglement for utøvelse av kommunens eierskap, herunder foreta en gjennomgang av sin eierskapsstrategi for kommunens bedrifter/foretak/virksomheter, særlig med henblikk på: å drøfte formålet med kommunalt eierskap generelt og hvert enkelt selskap spesielt å drøfte bedriftenes/foretakenes/virksomhetenes informasjonsplikt overfor kommunestyret å drøfte bedriftenes/foretakenes/virksomhetenes rutiner i forbindelse med budsjettering og regnskapsføring å drøfte bedriftenes/foretakenes/virksomhetenes rutiner i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplaner å vedta program for opplæring av kommunens valgte representanter i bedrifter/foretak/virksomheter med henblikk på å legge til rette for profesjonell utøvelse av eierskap

2 Saksopplysninger Det vises til vedtak i sak 29/2009 i kontrollutvalget Vurdering

3 Kontrollutvalgan IS Vår dato: 7. desember 2009 Vår saksbehandler: Mietinen Sissel tlf sissel.mietinen(dffk.no Tana kommune Kommunestyret Postboks TANA ØST - FIWNIARK AVFALLSSELSKAP ANS - SELSKAPSKONTROLL Kontrollutvalget har i møte 3. desember 2009 sak 29/09 behandlet Revisjonsrapporten "Øst Finnmark avfallsselskap ans selskapskontroll". Rapporten oversendes for behandling i kommunestyret med følgende anbefaling til vedtak: Kontrollutvalget er av den oppfatning at de forhold som er påpekt i kommunerevisjonens rapport har sammenheng med en komplisert selskapsstruktur, uklare rapporteringslinjer og mangelfull bevissthet i forbindelse med utøvelse av verv innen selskapets organer. Kontrollutvalget ber derfor kommunestyret påse at ØFAS ANS foretar en gjennomgang av sine rutiner for rapportering til kommunestyret utarbeider årlige budsjetter i henhold til selskapsavtalen 6 nr. 6 utarbeider økonomiplan i henhold til selskapsavtalen 6 nr. 6 Videre ber kontrollutvalget kommunestyret vedta et reglement for utøvelse av kommunens eierskap, herunder foreta en gjennomgang av sin eierskapsstrategi for kommunens bedrifter/foretak/virksomheter, særlig med henblikk på: å drøfte formålet med kommunalt eierskap generelt og hvert enkelt selskap spesielt å drøfte bedriftenes/foretakenes/virksomhetenes informasjonsplikt overfor kommunestyret å drøfte bedriftenes/foretakenes/virksomhetenes rutiner i forbindelse med budsjettering og regnskapsføring å drøfte bedriftenes/foretakenes/virksomhetenes rutiner i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplaner å vedta program for opplæring av kommunens valgte representanter i bedrifter/foretak/virksomheter med henblikk på å legge til rette for profesjonell utøvelse av eierskap Med hilsen Sissel Mietinen sekretariatsleder VEDLEGG: Revisjonsrapport "Øst Finnmark avfallsselskap ANS selskapskontroll" Adresse Kontrollutvalgan IS Henry Karlsensplass Vadsø E-postadresse kontrollutvalgan(dffk.no Telefon Organisasjonsnummer Telefaks Bankkonto

4 Øst- Finnmark Avfallsselskap ANS Selskapskontroll KOM F MARK NEREVI N I KS Telefon / forvaltnin srevis'on ffk.no 1

5 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Finnrnark kommunerevisjon IKS. Vi er et interkommunalt selskap som driver revisjon i deltakerkommunene. Finnmark kommunerevisjon IKS skal på vegne av kontrollutvalget føre kontroll med forvaltningen i kommunalt og fylkeskommunalt eide selskaper, jf. kommunelovens 77, punkt 5. Kommunelovens 80 gir utvidet rett til innsyn i kommunalt og fylkeskommunalt eide selskaper. Her heter det at selskapskontroll skal utøves av interkommunale selskaper og i aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper. Revisjonen utføres på vegne av kommunestyret på oppdrag fra kontrollutvalget i hver kommune. Vadsø, 28.oktober 2009 Yngvar Mækelæ Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Arnt Bjarne Aronsen Distriktsrevisor Mikal Lanes Forvaltningsrevisor Bjørn Gustavsen Regnskapsrevisor 2

6 0 SAMMENDRAG 4 1 INNLEDNING Bakgrunn Problemstillinger og vurderingskriterier Metodisk tilnærming Avgrensing av oppgaven 9 2 SELSKAPSHISTORIKK Selskapsform Selskapsavtalen Selskapsavtalen og utarbeidelse av økonomiplan Lån og eiernes ansvar Representantskapet 11 2 SELSKAPETS ØKONOMISKE UTVIKLING Har selskapets egenkapital- og resultatutviklingen sammenheng med dårlig økonomistyring? Hvordan har utviklingen av gebyrene vært i perioden, 14 3 SELSKAPETS LIKVIDITET Er eierrepresentantene og eierne(kommunestyret) orientert om selskapets investeringer og likviditetsbehov? Har selskapets uventede likviditetsproblemer? Har selskapet utestående gjeld til abonnentene (selykostgjeld)? 18 4 KONSERNBYGGING OG KJØP AV SELSKAPER Er eierne innforstått med oppkjøpet selskapet av A. Masternes Transport AS og hadde selskapet fullmakt til å foreta dette oppkjøpet? Er kommunestyrene informert om oppkjøpet av Masternes? 21 5 SELSKAPETS LANERAMME Hvordan har ØFAS ANS med datterselskaper forholdt seg til den tildelte lånerammen? Burde styret bedt kommunestyrene, som formell eier av selskapet, om fullmdct til å kjøpe Masternes siden dette medfører økte lånerammer? 23 6 REVISORS ANBEFALING 24 3

7 0 SAMMENDRAG Bakgrunn for oppdraget Finnmark Kommunerevisjon IKS mottok i juni 2009 en henvendelse fra ledelsen i Øst- Finnmark Avfallsselskap ANS (ØFAS ANS) om å se på økonomien i selskapet. Bakgrunn for henvendelsen var at det i løpet av 2009 ble avdekket likviditetsproblerner som medførte at selskapet måte søke eieme om å utvide lånerammen med 10 millioner kroner. Kontrollutvalgene i hver av eierkommunene nedsatte et arbeidsutvalg som overtok oppdraget med gjennomgang av selskapet med kommunerevisjonen som utfører. Hva undersøkelsen viser 1. Har selskapets egenkapital- og resultatutvikling sammenheng med dårlig okonomistyring? Selskapets muligheter for kapitaloppbygging har frem til 2003 vært begrenset til avsetning i investeringsfond for fremtidige investeringer. Selskapet har gått med et lite overskudd i alle år, med unntak av underskuddet i Revisor kan ikke vise at underskuddet i 2007 har sammenheng med regnskapsproblemene, som selskapets regnskapsrevisor påpeker i revisorbrev for Selskapet inntekter og utgifter er i stor grad kjente og all økonomiføring holdes under et tak. Selskapets regnskapsføring og budsjett henger imidlertid ikke sammen i perioden. For 2007 og 2008 avviker budsjett og regnskap med ca 15 millioner kroner på inntektssiden og tilsvarende for utgiftssiden. I 2007 budsjetterer man med balanse mellom inntekter og utgifter men får et underskudd på ca. 2 millioner kroner. I 2008 planlegger man med underskudd på 3 millioner kroner men får et overskudd på 2 millioner kroner. Selskapets budsjetter som ble framlagt for representantskapet tok ikke høyde for endringene i selskapsstrukturen. Selskapets ledelse har dermed ikke tatt budsjettprosessen alvorlig nok, noe som igjen betyr at man ikke har tatt den delen av økonomistyringsprosessen alvorlig nok. Dette vanskeliggjorde økonomioppfølgingen, spesielt for andre enn den daglige ledelsen. Styreleders kommentar Styreleder mener at inntektene og utgiftene har latt seg følge opp underveies. Men å forutsi og å planlegge hvilke inntekter og utgifter som selskapet skal ha er vanskeligere. Også innenfor renovasjonsområdet er det svingninger i markedet selskapet betjener. Selskapets gebyrer til abonnentene bestemmes når budsjettene lages, altså i fortid. Når selskapet må planlegge sin drift slik at selskapet ikke går med overskudd (selvkostbestemmelsene), er sjansene for at det oppstår et underskudd større enn det ville vært uten selvkostbestemmelsene. 4

8 2. Hvordan har utviklingen av gebyrene vært i perioden? Gebyrene til abonnenten har vært uendret i perioden I 2008 økte gebyrene med 10 % og ytterligere med 10 % i Det kommunale påslaget varierer fra kommune til kommune, fra å være ca 4 % til ca 12 %. Revisor har ingen vurdering av gebyr- og resultatutviklingen annet enn at kommunene også gjennom sitt gebyrpåslag må følge reglene for selvkost. (Revisor har ikke undersøkt kommunenes gebyrpåslag). 3. Er eierrepresentantene og eierne (kommunestyret) orientert om selskapets investeringer og likviditetsbehov? Ledelsen i ØFAS ANS har hatt intensjoner om å holde eierne orientert. Selskapet har også bidratt med omfattende informasjon til eierne via representantskapet. Revisor vurderer det derfor slik at investeringsbehovet burde være kjent. Det er imidlertid også kommunenes ansvar å ivareta sine eierinteresser på en formelt riktig måte. At representantskapet også kan endre selskapsavtalen, jf. selskapsavtalens 10, stiller ekstra krav til eierrepresentantene om å avklare og å holde sine eiere (kommunestyret) orientert om selskapets utvikling. 4. Har selskapet uventede likviditetsproblemer? I 2005 investerte ØFAS ANS 8,5 millioner kroner uten at det ble gjort et låneopptak. Videre investerte selskapet 17,8 millioner kroner i Til dette ble det lånt 15 millioner kroner. Selskapets "utsatte lånebehov" er i 2007 beregnet til å være 10,5 millioner kroner. Konsekvensen av disse "utsatte låneopptakene" er manglende arbeidskapital i selskapet, men selskapet har redusert sine finanskostnader med ca 1,3 millioner kroner (revisors beregning). At selskapet ikke gjør opp kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld innen konsernet er uheldig for økonomioppfølgingen, spesielt i forhold til likviditeten i selskapet. Styrets leder sier at disse "utsatte lånene" er beviste valg som er gjort. Revisor kan ikke vurdere hvorvidt dette har vært beviste valg eller ikke. 5. Har selskapet utestående gjeld til abonnentene (selvkostgjeld)? Selskapet har "lånt" penger av abonnentene ved at selvkostfondet ikke er gjort opp, slik det ifølge regelverket skal innenfor en 5 årsperiode. I 2008 utgjorde selskapets selvkostgjeld ca 3,2 millioner kroner. Dette er penger som selskapet skylder abonnentene. 6. Er eierne innforstått med opplopet av selskapet A. Masternes Transport AS, og hadde selskapet fullmakt til å foreta dette oppkopet? I 2001 ble det gjort vedtektsendringer for at selskapet skulle kunne eie andre selskaper. Følgende formulering kom inn i vedtektenes 3: "Innenfor det tjenesteområde og omfang som eierkommunene bestemmer gjennom selskapets representantskap, skal Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS: - eie selska er eller deler av slike" Det har vært en omfattende informasjon fra selskapet fra den hvor representantskapet i ØFAS ANS vedtar en todeling av selskapet med fullmakt til å foreta en tredeling av selskapet hvis det er behov for det. Styret i ØFAS ANS vedtar å kjøpe 100 % av aksjene i Masternes den Dette tilsier at selskapet gjennom vedtektene kan ha fullmakt til å selskapet A. Masternes Transport AS. Representantskapsmøtet ble i ettertid, den , orientert om oppkjøpet av selskapet. 5

9 - I vedtektene fremgår det at selskapet kan låne 40 millioner kroner uten føringer på hva dette skal brukes til, samtidig som man sier at man skal ha tilknytning til IKS-lovens 20 som tilsier at selskapet må ha "bevilgninger" fra representantskapet. Generelt er det slik at loven går foran vedtekter, men selskapet er ikke organisert under IKS-loven. Dermed har selskapets vedtekter punkter som kan stå i motsetning til hverandre. Dette gjør at revisor er usikker på om ØFAS ANS gjennom vedtektene kan ha fullmakt til å kjøpe Masternes. Men når et av datterselskapene ytterligere kjøper et nytt selskap, mener revisor at selskapets ledelse (ØFAS ANS sitt styre og direktør) burde bedt kommunene vurdere om denne konsernbyggings-strategien er forenlig med det formålet eieme har for selskapet. Begrunnelse for denne vurdering er summen av punktene om at: - Representantskapet den vedtok en todeling av selskapet, med fullmakt til å foreta en tredeling av selskapet. Dette oppfatter revisor som et uttrykk for at styret kan ha begrensede fullmakter til å utvide konsernet. Det i vedtektene for datterselskapene er det satt en begrenset låneramme på 10 millioner kroner. Dette oppfatter revisor også å være en begrensning for investeringene som skal gjøres. Selskapets vedtekter har motsetninger (låneramme mot henvisning til IKS-loven 20) som ledelsen burde være klar over. Morselskapet involveres direkte, gjennom sin selvskyldnerkausjon, i Mastemes kjøp av selskapet Renovasjonstransport AS i Er kommunestyrene informert om oppkopet av Masternes? Revisors dokurnentgjennomgang av kommunestyrets møteprotokoller for tidsperioden oktober 2006 til og med juni 2007 viser at kommunestyret verken i ordinær møtebehandling eller som referatsak er blitt orientert om oppkjøpsplanene, eller om selve oppkjøpet. I møteprotokollen til representantskapet av 16. april 2007 står det imidlertid at eieme fikk en grundig orientering om saken på et "eiermøte" i februar På dette eiermøtet møtte representantskapet, ordføreme, rådmenn og selskapsledelsen. Om eieme faktisk ble orientert i forkant av oppkjøpet eller ikke, kan ikke revisor verken bekrefie eller avkrefte. Etter revisors mening er dette likevel av underordnet betydning, siden det er kommunestyret som er formell eier av selskapet. Eierne ivaretar sine eierrettigheter i representantskapet. Det er representantskapet i møte som bør orienteres om oppkjøpsplaner av en slik økonomisk størrelsesorden. 8. Hvordan har ØFAS ANS med datterselskaper forholdt seg til den tildelte låneramrnen? ØFAS ANS er gjennom selskapets egne vedtekter gitt en låneramme på 40 millioner kroner. Selskapet har et lånebehov på mer enn 20 millioner kroner, som følge av investeringer, allerede før I 2007 kjøper selskapet A. Masternes Transport AS for 15,8 millioner kroner. Selskapet må bryte lånegjeldsrammen (40 millioner) i 2009 etter å ha investert 7 millioner kroner i deponiet. Dermed går selskapet ut og ber om å utvide lånerammen med 10 millioner kroner til 50 millioner. Datterselskapet A. Masternes Transport AS er gjennom selskapets egne vedtekter gitt en låneramme på 10 millioner kroner. I 2008 kjøper Masternes opp selskapet Renovasjonstransport AS Denne transaksjonen medfører at selskapet har en lånegjeld på 15,7 millioner kroner. Dermed har styret i Mastemes har gått utenfor sine fullmakter ved kjøp av selskapet Renovasjonstransport AS. Styrets leder i Masternes er også direktør i ØFAS ANS. 6

10 9. Burde styret bedt kommunestyrene, som formell eier av selskapet, om fullmakt til å kjøpe Masternes siden dette medforer okte låneramrner? Et alternativ til å kjøpe driftsmidler, for å løse et driftsbehov, kan være oppkjøp av et selskap. Etter revisors vurdering burde selskapets ledelse vurdert konsekvensene av likviditetsbelastningen oppkjøpet av Masternes medførte mot det faktum at selskapet allerede var i en situasjon hvor de burde se at lånerammene kunne måtte økes som følge av oppkjøpet. Investeringsbehovet ved deponiet var også kjent. Det ville derfor etter revisors mening vært naturlig å gå til kommunestyrene og be om økte lånerammer. Deler av begrunnelse for økte lånerammer ville være at man ønsket å investere for en mulig fremtidig fortjeneste. Representantskapet har ikke fått den investeringsplanen de ba om, og har av den grunn hatt begrensede muligheter til å se likviditetskonsekvenser av oppkjøpet. Representantskapet har således heller ikke fått mulighet til å orientere kommunestyrene om likviditetskonsekvensene av dette oppkjøpet.. Styreleders komm entar I ettertid er det lettere å oppsummere og å si at dette burde styret sett. Men heller ikke styret fikk seg forelagt en investeringsplan for perioden. Dette sammen med overgangen til å bli et konsernselskap gjorde at dette lånebehovet ikke var så oversiktlig som det kunne være. Investeringsbehovet i størrelsesorden 7 millioner til deponiet var ikke så klart. Ledelsen forutså at man ville måtte investere i deponiet, men var av den oppfatning at deponiet ville tilfredsstille myndighetenes krav for å bli klassifiserte som "deponier med hoy standard". Dette ville medføre at selskapet ville få lavere avgifter til staten. Fylkesmannen godkjente ikke deponiet for en slik standard. Dermed ble investeringene i deponiet litt større enn forutsatt. 7

11 Revisors anbefaling Etter revisors vurdering er det ikke investeringene i seg selv som nødvendigvis er feil. Det er selskapets infonnasjon til eierne som er mangelfull. Revisor anbefaler derfor at kommunene formaliserer eierrepresentantenes informasjonsplikt overfor eierne. Kommunestyrene har vedtatt å omdanne selskapet til et aksjeselskap. ØFAS ANS bor folge opp den prosessen, enten ved at man går tilbake til kommunestyrene med vurdering av annen selskapsform enn aksjeselskap, eller at man gjennomforer omdanningen til aksjeselskap. En omdanning til eksempelvis aksjeselskap vil bringe selskapet inn under et økonomisk regime hvor det ikke er kommunenes reelle garanti for alle låneopplak som gjelder, men det vil være prosjektenes økonomiske troverdighet som vil avgjøre om bankene finansierer slike prosjekt eller ikke. Selskapsformen IKS gjør at selskapene må gå tilbake til kommunestyrene for bevilgninger, og kommunestyrene vil på den måten å ha innflytelse på eventuelle investeringer. Selskapsformen ANS setter imidlertid kommunene automatisk som garantist for låneopptak ved at de sammen hefter for all gjeld i selskapet. En omdanning til for eksempel aksjeselskap, vil ikke være til hinder for at man gjennomfører prosjekter som bedriftsøkonomisk ikke er lønnsomme. Hvis kommunen ønsker å iverksette slike prosjekter, vil dette kunne la seg gjennomføre, men da må kommunestyrene aktivt gå inn med garantier for slike lån. Om en slik omorganisering tar tid, er det nødvendig å avklare og endre vedtektene hvor IKS - lovens 20 kan skape uklarheter for hvilke regler som gjelder ved låneopptak. Uavhengig av dette er det nødvendig at representantskapet får seg forelagt en økonomiplan, som skal omfatte de fire neste budsjettår inntekter og forventede utgifter, samt prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse. Budsjettarbeidet i ØFAS må forbedres, slik at også andre enn selskapets daglige ledelse har muligheter til å følge opp økonomien i selskapet. 8

12 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Kommunerevisjonen mottok i 2009 en forespørsel fra Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS (heretter ØFAS ANS) ledelse om å se på økonomien i selskapet. Bakgrunn for henvendelsen var at det i løpet av 2009 ble avdekket likviditetsproblemer i ØFAS ANS, og selskapet søkte av den grunn eieme om å utvide lånerammen med 10 millioner kroner. I møte med et utvalg av kontrollutvalgsledere den overtok kontrollutvalgene i eierkommunene oppdraget med gjennomgang av ØFAS ANS. Oppdraget som ble gitt i dette møtet var følgende: "Med bakgrunn i den økonomiske situasjon å se på de disposisjoner som har fort til at selskapet må søke å utvide lånerammen med 10 mill kroner. Herunder se på investeringer i finansielle anleggsmidler, drifismidler og opptak av langsiktige lån, i tillegg til å vurdere driften i selskapet." 1.2 Problemstillinger og vurderingskriterier Vi har valgt å løse revisjonsoppdraget ved å undersøke og besvare følgende spørsmål: 1. Har selskapets egenkapital- og resultatutvikling sammenheng med dårlig økonomistyring? 2. Hvordan har utviklingen av gebyrene vært i perioden? 3. Er eierrepresentantene og eieme (kommunestyret) orientert om selskapets investeringer og likviditetsbehov? 4. Har selskapet uventede likviditetsproblemer? 5. Har selskapet utestående gjeld til abonnentene (selvkostgjeld)? 6. Er eieme innforstått med oppkjøpet av selskapet A. Masternes Transport AS, og hadde selskapet fullmakt til å foreta dette oppkjøpet? 7. Er kommunestyrene informert om oppkjøpet av Mastemes? 8. Hvordan har ØFAS ANS med datterselskaper forholdt seg til den tildelte lånerammen? 9. Burde styret bedt kommunestyrene, som formelle eiere av selskapet, om fullmakt til å kjøpe Masternes siden dette medførte økte lånerammer? 1.3 Metodisk tilnærming Undersøkelsen er gjort innen rammen av selskapskontroll som omfatter eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Undersøkelsen baserer seg på dokumenter og sakspapirer fra ØFAS ANS med datterselskaper, samt styre- og representantskapsdokumenter for perioden og dokumentanalyse av kommunestyreprotokoller i tidsrommet oktober 2006 til og med juni Den økonomiske gjennomgangen er basert på regnskaper og budsjetter for perioden Vi har også hatt informasjonsmøter med selskapsledelsen. 1.4 Avgrensing av oppgaven Oppdraget omfatter ikke den ordinære revisjon som er ivaretatt av revisjonsselskapet PriceWaterhouseCoopers. Det foreligger ikke mistanke om misligheter eller uregelmessigheter i selskapet. Oppgaven omfatter heller ikke gjennomgang av avtaler, offentlige innkjøp, habilitet og lignende. Revisor har ikke vurdert om de investeringer som er gjort har vært nødvendig, eller vurdert selskapets fremtidige inntjeningsmuligheter. Alle investeringene utenom oppkjøp av A. Masternes Transport AS (heretter Mastemes) og investert aksjekapital i ØFAS Produksjon AS og ØFAS Husholdning AS, samt ny gjenbruksstasjon må ses i sammenheng med strengere krav til avfallshåndtering. Fremtidige investeringsbehov behandles ikke i denne undersøkelsen. 9

13 - 2 SELSKAPSHISTORIKK Øst-Finnmark Avfallsselskap ble stiftet 30. august 1995 som en videreføring av NETIR (Nesseby og Tana Interkommunale Renovasjonsselskap). Selskapet eies i dag av kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Vadsø, Vardø og Utsjok. ØFAS ANS er i dag et konsern med de tre heleide datterselskapene ØFAS Flusholdning AS, ØFAS Produksjon AS og A. Mastemes Transport AS. A. Masternes Transport AS eier 100 % av aksjene i det nyoppkjøpte selskapet Renovasjonstransport AS. 1.5 Selskapsfonn ØFAS ANS er organisert etter Lov om ansvarlige selskaper. Selskapet har knyttet seg til lov om interkommunale selskaper gjennom selskapsavtalen. Blant annet gjelder dette for 18 om årsbudsjett og 20 om langtidsplaner (økonomiplan/investeringsplan). 1.6 Selskapsavtalen Selskapsavtalen regulerer forholdet eierne i mellom og gir de overordnede rammer for selskapet. Selskapsavtalen kan endres i henhold til selskapsavtalen 10. Selskapsavtalen åpner for at det kan foretas endringer i avtalen, jfr. lov om interkommunale selskaper 4. Selskapsavtalen er også endret i 2001, 2004, 2006 og i Av selskapets formål fremgår det i vedtektenes 3 blant annet at: "Innenfor det tjenesteområde og omfang som eierkommunene bestemmer glennom selskapets representantskap, skal Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS: eie selska er eller deler av slike eie eiendommer og utvalgte driftsmidler forestå planlegging av tjenester, bestille tjenester og varer administrere utovelsen av tjenester, herunder å gi forslag til forskriffer og fatte enkeltvedtak forestå rådghming, forestå forvaltning og utove kontroll hvor dette ikke er i strid med særlovgivning. Definisjon av formål og ansvarsområde er uttømmende. Styret har ikke myndighet til å fatte vedtak på områder som ikke er nevnt ovenfor og vedtatt av representantskapet" [Revisors understrekning]. 1.7 Selskapsavtalen og utarbeidelse av økonomiplan I lov om interkommunale selskaper, 20, heter det at: "Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan". Videre heter det at: " Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investerin s laner o mansierin en av disse i denne perioden" [Revisors understrekning]. 10

14 1.8 Lån og eiernes ansvar ØFAS ANS kan, jf selskapsavtalen ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter de rammevilkår som representantskapet har fastsatt. Øvre ramme for låneopptak i undersøkelsesperioden er fastsatt til 40 millioner kroner. Videre heter det av selskapsavtalen at: "Når driftsuhell, pålagte oppgaver eller andre uforutsette forhold gjor det nodvendig med hurtig gjennomforing av tiltak kan styret oppta lån på inntil 2,5 mill, kroner utover de fastsatte lånerammer". Det går ikke fram av selskapsavtalen eller andre selskapsdokumenter om kommunene har lagt føringer på bruk av lånerammen. 1.9 Representantskapet Av selskapsavtalen går det blant annet fram at representantskapet er øverste organ for virksomheten og skal ha ett medlem fra hver av eierkommunene. Representantskapet kommer sammen to ganger i året. I budsjettmøtet skal representantskapet blant annet behandle disse faste sakene: Vedta langtidsplaner, herunder økonomiplan. Vedta forslag fra styret til låneopptak og eventuelle kommunale garantier. 11

15 2 SELSKAPETS ØKONOMISKE UTVIKLING I løpet av første halvår 2009 kom det signaler fra selskapet om likviditetsproblemer. På representantskapsmøte den la ledelsen fram en sak om å øke lånerammen fra 40 til 50 millioner kroner. Bakgrunnen for å endre lånerammen ble begrunnet med behov for å utbedre deponiet på Gassanjarga med 6,8 millioner kroner og å tilføre driftslikviditet med 3,2 millioner kroner. 2.1 Har selskapets egenkapital- og resultatutviklingen sammenheng med dårlig økonomistyring? Dette kapitelet omhandler ikke fullstendig økonomistyring, men bare den del som omhandler utgifter og inntekter. I følge selskapets regnskapsrevisor (Pricewaterhouse Coopers) hadde konsernet problemer med regnskapsavleggelse i Perioderegnskap var mangelfull og konsernet var ikke å jour med løpende bokføring og avstemminger. I følge selskapets ledelse var årsaken til dette at man hadde problemer ved overgangen fra separate selskapsregnskaper til samlet konsernregnskap. Selskapene i konsernet har inntekter og utgifter som i stor grad er knyttet mot konsern - selskapene eller abonnentene. 100 % av inntektene til ØFAS Husholdning AS går over vekt som generer inntektsregistrering. I tillegg er inntektene fra abonnentene er kjent. 100 % av inntektene til ØFAS Produksjon AS går over samme vekt. Alle inntektene overføres ukentlig til regnskapet. I tillegg er inntektene for Masternes kjente. 1/3 av inntektene går over overnevnte vekt ved anlegget og 2/3 av inntektene er knyttet til containerutleie. Det gjør at alle selskapene har god kontroll over inntektene. Utgiftene bør også være forutsigbar da mye av kostnadene er til lønn, avgifter, drivstoff osv. I tillegg er store deler av utgiftene for alle selskapene knyttet til konsernselskapene. Selskapets egenkapital er i 2008 ca 16 % av eiendelene. 7,5 millioner kroner av dette er innskutt kapital og 3,5 millioner kroner er opptjent egenkapital. Tabellen over viser selskapets egenkapital og resultat. Selskapets muligheter for oppbygging av egenkapital i perioden har vært begrenset av at selskapets har vært underlagt krav om at tjenestene skal utføres til selvkost (se eget avsnitt). 12

16 Selskapets muligheter for kapitaloppbygging har frem til 2003 vært begrenset til avsetning i investeringsfond for fremtidige investeringer. Investeringsfondene ble brukt opp i Det betyr at selskapet ikke har kunne gått med stort overskudd. Et eventuelt overskudd, slik det er formulert i selvkostbesternmelsene, skal tilbakeføres forbrukerne (abonnentene) for husholdningsrenovasjonstjenesten. Fra 2003 ble det gitt anledning til ha fortjeneste på næringslivskunder. ØFAS tilpasset seg regelverket i Tabellen over viser videre at selskapet har gått med et lite overskudd i alle år, med unntak for underskuddet i Selskapets opptjente egenkapital ble tilnærmet halvert dette året, fra å være ca 6,5 millioner kroner i 2006 til å være ca 2,9 millioner kroner i Underskuddet i 2007 med 2,5 millioner kroner halverte den opptjente egenkapitalen. Om problemene i regnskapsføringen kan knyttes opp mot dette, kan revisor ikke si noe om, men også hensynet til selvkostbestemmelsene tilsa at selskapet burde gå med underskudd i perioden som er tatt med over. Selskapet budsjetterte da også med et underskudd i Revisors vurdering Revisor kan ikke vise at underskuddet i 2007 har sammenheng med regnskapsproblernene i Selskapet inntekter og utgifter er i stor grad kjente og all økonomiføring holdes under et tak. Selskapets regnskapsføring og budsjett henger imidlertid ikke sammen i perioden. En oppblåsing av inntekter som følge av utfakturering i morselskapet for datterselskapene, får imidlertid ingen resultatvirkning for For 2007 og 2008 avviker budsjett og regnskap med ca 15 millioner kroner på inntektssiden og tilsvarende for utgiftssiden. I 2007 budsjetterer man med balanse mellom inntekter og utgifter men får et underskudd på ca. 2 millioner kroner. I 2008 planlegger man med underskudd på 3 millioner kroner men får et overskudd på 2 millioner kroner. Selskapets budsjettering, som ble framlagt for representantskapet, tok ikke høyde for endringene i selskapsstrukturen. Selskapets ledelse har dermed ikke tatt budsjettprosessen alvorlig nok. Budsjett er grunnlag for økonomistyring, noe som betyr at man ikke har tatt den delen av økonomistyringsprosessen alvorlig nok. Dette vanskeliggjorde økonornioppfølgingen, spesielt for andre enn den daglige ledelsen. Styreleders kommentar Styreleder mener at inntektene og utgiftene har latt seg følge opp underveies. Men å forutsi og å planlegge hvilke inntekter og utgifter som selskapet skal ha er vanskeligere. Også innenfor renovasjon er det svingninger i markedet selskapet betjener. Selskapets gebyrer til abonnentene bestemmes når budsjettene lages, altså i fortid. Når selskapet må planlegge sin drift, slik at selskapet ikke går med overskudd (selvkostbestemmelsene), er sjansene for at det oppstår et underskudd, større enn det ville vært uten selvkostbestemmelsene. 13

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS LØRENSKOG KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD SAMMENDRAG,

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS

Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS Dokument nr. 3:14 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige etater kan bestille publikasjonen

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

Etterlevelse av finansreglementet i

Etterlevelse av finansreglementet i Oslo kommune Rapport 12/2012 2 0 1 2 Etterlevelse av finansreglementet i Oslo kommune - integritet og verdiskaping Rapport 12/2012 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 01/2011 Planlegging, styring

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer