Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 256 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Frode Gundersen. Øst Finnmark Avfallsselskap ANS - Selskapskontroll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 256 Arkivsaksnr: 2009/951-10 Saksbehandler: Frode Gundersen. Øst Finnmark Avfallsselskap ANS - Selskapskontroll"

Transkript

1 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 256 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Øst Finnmark Avfallsselskap ANS - Selskapskontroll Vedlegg 1 Øst-Finnmark avfallsselskap ANS - Selskapskontroll 2 Selskapskontroll Kontrollutvalgets innstilling Kontrollutvalget er av den oppfatning at de forhold som er påpekt i kommunerevisjonens rapport har sammenheng med en komplisert selskapsstruktur, uklare rapporteringslinjer og mangelfull bevissthet i forbindelse med utøvelse av verv innen selskapets organer. Kontrollutvalget ber derfor kommunestyret påse at ØFAS ANS foretar en gjennomgang av sine rutiner for rapportering til kommunestyret utarbeider årlige budsjetter i henhold til selskapsavtalen 6 nr. 6 utarbeider økonomiplan i henhold til selskapsavtalen 6 nr. 6 Videre ber kontrollutvalget kommunestyret vedta et reglement for utøvelse av kommunens eierskap, herunder foreta en gjennomgang av sin eierskapsstrategi for kommunens bedrifter/foretak/virksomheter, særlig med henblikk på: å drøfte formålet med kommunalt eierskap generelt og hvert enkelt selskap spesielt å drøfte bedriftenes/foretakenes/virksomhetenes informasjonsplikt overfor kommunestyret å drøfte bedriftenes/foretakenes/virksomhetenes rutiner i forbindelse med budsjettering og regnskapsføring å drøfte bedriftenes/foretakenes/virksomhetenes rutiner i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplaner å vedta program for opplæring av kommunens valgte representanter i bedrifter/foretak/virksomheter med henblikk på å legge til rette for profesjonell utøvelse av eierskap

2 Saksopplysninger Det vises til vedtak i sak 29/2009 i kontrollutvalget Vurdering

3 Kontrollutvalgan IS Vår dato: 7. desember 2009 Vår saksbehandler: Mietinen Sissel tlf sissel.mietinen(dffk.no Tana kommune Kommunestyret Postboks TANA ØST - FIWNIARK AVFALLSSELSKAP ANS - SELSKAPSKONTROLL Kontrollutvalget har i møte 3. desember 2009 sak 29/09 behandlet Revisjonsrapporten "Øst Finnmark avfallsselskap ans selskapskontroll". Rapporten oversendes for behandling i kommunestyret med følgende anbefaling til vedtak: Kontrollutvalget er av den oppfatning at de forhold som er påpekt i kommunerevisjonens rapport har sammenheng med en komplisert selskapsstruktur, uklare rapporteringslinjer og mangelfull bevissthet i forbindelse med utøvelse av verv innen selskapets organer. Kontrollutvalget ber derfor kommunestyret påse at ØFAS ANS foretar en gjennomgang av sine rutiner for rapportering til kommunestyret utarbeider årlige budsjetter i henhold til selskapsavtalen 6 nr. 6 utarbeider økonomiplan i henhold til selskapsavtalen 6 nr. 6 Videre ber kontrollutvalget kommunestyret vedta et reglement for utøvelse av kommunens eierskap, herunder foreta en gjennomgang av sin eierskapsstrategi for kommunens bedrifter/foretak/virksomheter, særlig med henblikk på: å drøfte formålet med kommunalt eierskap generelt og hvert enkelt selskap spesielt å drøfte bedriftenes/foretakenes/virksomhetenes informasjonsplikt overfor kommunestyret å drøfte bedriftenes/foretakenes/virksomhetenes rutiner i forbindelse med budsjettering og regnskapsføring å drøfte bedriftenes/foretakenes/virksomhetenes rutiner i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplaner å vedta program for opplæring av kommunens valgte representanter i bedrifter/foretak/virksomheter med henblikk på å legge til rette for profesjonell utøvelse av eierskap Med hilsen Sissel Mietinen sekretariatsleder VEDLEGG: Revisjonsrapport "Øst Finnmark avfallsselskap ANS selskapskontroll" Adresse Kontrollutvalgan IS Henry Karlsensplass Vadsø E-postadresse kontrollutvalgan(dffk.no Telefon Organisasjonsnummer Telefaks Bankkonto

4 Øst- Finnmark Avfallsselskap ANS Selskapskontroll KOM F MARK NEREVI N I KS Telefon / forvaltnin srevis'on ffk.no 1

5 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Finnrnark kommunerevisjon IKS. Vi er et interkommunalt selskap som driver revisjon i deltakerkommunene. Finnmark kommunerevisjon IKS skal på vegne av kontrollutvalget føre kontroll med forvaltningen i kommunalt og fylkeskommunalt eide selskaper, jf. kommunelovens 77, punkt 5. Kommunelovens 80 gir utvidet rett til innsyn i kommunalt og fylkeskommunalt eide selskaper. Her heter det at selskapskontroll skal utøves av interkommunale selskaper og i aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper. Revisjonen utføres på vegne av kommunestyret på oppdrag fra kontrollutvalget i hver kommune. Vadsø, 28.oktober 2009 Yngvar Mækelæ Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Arnt Bjarne Aronsen Distriktsrevisor Mikal Lanes Forvaltningsrevisor Bjørn Gustavsen Regnskapsrevisor 2

6 0 SAMMENDRAG 4 1 INNLEDNING Bakgrunn Problemstillinger og vurderingskriterier Metodisk tilnærming Avgrensing av oppgaven 9 2 SELSKAPSHISTORIKK Selskapsform Selskapsavtalen Selskapsavtalen og utarbeidelse av økonomiplan Lån og eiernes ansvar Representantskapet 11 2 SELSKAPETS ØKONOMISKE UTVIKLING Har selskapets egenkapital- og resultatutviklingen sammenheng med dårlig økonomistyring? Hvordan har utviklingen av gebyrene vært i perioden, 14 3 SELSKAPETS LIKVIDITET Er eierrepresentantene og eierne(kommunestyret) orientert om selskapets investeringer og likviditetsbehov? Har selskapets uventede likviditetsproblemer? Har selskapet utestående gjeld til abonnentene (selykostgjeld)? 18 4 KONSERNBYGGING OG KJØP AV SELSKAPER Er eierne innforstått med oppkjøpet selskapet av A. Masternes Transport AS og hadde selskapet fullmakt til å foreta dette oppkjøpet? Er kommunestyrene informert om oppkjøpet av Masternes? 21 5 SELSKAPETS LANERAMME Hvordan har ØFAS ANS med datterselskaper forholdt seg til den tildelte lånerammen? Burde styret bedt kommunestyrene, som formell eier av selskapet, om fullmdct til å kjøpe Masternes siden dette medfører økte lånerammer? 23 6 REVISORS ANBEFALING 24 3

7 0 SAMMENDRAG Bakgrunn for oppdraget Finnmark Kommunerevisjon IKS mottok i juni 2009 en henvendelse fra ledelsen i Øst- Finnmark Avfallsselskap ANS (ØFAS ANS) om å se på økonomien i selskapet. Bakgrunn for henvendelsen var at det i løpet av 2009 ble avdekket likviditetsproblerner som medførte at selskapet måte søke eieme om å utvide lånerammen med 10 millioner kroner. Kontrollutvalgene i hver av eierkommunene nedsatte et arbeidsutvalg som overtok oppdraget med gjennomgang av selskapet med kommunerevisjonen som utfører. Hva undersøkelsen viser 1. Har selskapets egenkapital- og resultatutvikling sammenheng med dårlig okonomistyring? Selskapets muligheter for kapitaloppbygging har frem til 2003 vært begrenset til avsetning i investeringsfond for fremtidige investeringer. Selskapet har gått med et lite overskudd i alle år, med unntak av underskuddet i Revisor kan ikke vise at underskuddet i 2007 har sammenheng med regnskapsproblemene, som selskapets regnskapsrevisor påpeker i revisorbrev for Selskapet inntekter og utgifter er i stor grad kjente og all økonomiføring holdes under et tak. Selskapets regnskapsføring og budsjett henger imidlertid ikke sammen i perioden. For 2007 og 2008 avviker budsjett og regnskap med ca 15 millioner kroner på inntektssiden og tilsvarende for utgiftssiden. I 2007 budsjetterer man med balanse mellom inntekter og utgifter men får et underskudd på ca. 2 millioner kroner. I 2008 planlegger man med underskudd på 3 millioner kroner men får et overskudd på 2 millioner kroner. Selskapets budsjetter som ble framlagt for representantskapet tok ikke høyde for endringene i selskapsstrukturen. Selskapets ledelse har dermed ikke tatt budsjettprosessen alvorlig nok, noe som igjen betyr at man ikke har tatt den delen av økonomistyringsprosessen alvorlig nok. Dette vanskeliggjorde økonomioppfølgingen, spesielt for andre enn den daglige ledelsen. Styreleders kommentar Styreleder mener at inntektene og utgiftene har latt seg følge opp underveies. Men å forutsi og å planlegge hvilke inntekter og utgifter som selskapet skal ha er vanskeligere. Også innenfor renovasjonsområdet er det svingninger i markedet selskapet betjener. Selskapets gebyrer til abonnentene bestemmes når budsjettene lages, altså i fortid. Når selskapet må planlegge sin drift slik at selskapet ikke går med overskudd (selvkostbestemmelsene), er sjansene for at det oppstår et underskudd større enn det ville vært uten selvkostbestemmelsene. 4

8 2. Hvordan har utviklingen av gebyrene vært i perioden? Gebyrene til abonnenten har vært uendret i perioden I 2008 økte gebyrene med 10 % og ytterligere med 10 % i Det kommunale påslaget varierer fra kommune til kommune, fra å være ca 4 % til ca 12 %. Revisor har ingen vurdering av gebyr- og resultatutviklingen annet enn at kommunene også gjennom sitt gebyrpåslag må følge reglene for selvkost. (Revisor har ikke undersøkt kommunenes gebyrpåslag). 3. Er eierrepresentantene og eierne (kommunestyret) orientert om selskapets investeringer og likviditetsbehov? Ledelsen i ØFAS ANS har hatt intensjoner om å holde eierne orientert. Selskapet har også bidratt med omfattende informasjon til eierne via representantskapet. Revisor vurderer det derfor slik at investeringsbehovet burde være kjent. Det er imidlertid også kommunenes ansvar å ivareta sine eierinteresser på en formelt riktig måte. At representantskapet også kan endre selskapsavtalen, jf. selskapsavtalens 10, stiller ekstra krav til eierrepresentantene om å avklare og å holde sine eiere (kommunestyret) orientert om selskapets utvikling. 4. Har selskapet uventede likviditetsproblemer? I 2005 investerte ØFAS ANS 8,5 millioner kroner uten at det ble gjort et låneopptak. Videre investerte selskapet 17,8 millioner kroner i Til dette ble det lånt 15 millioner kroner. Selskapets "utsatte lånebehov" er i 2007 beregnet til å være 10,5 millioner kroner. Konsekvensen av disse "utsatte låneopptakene" er manglende arbeidskapital i selskapet, men selskapet har redusert sine finanskostnader med ca 1,3 millioner kroner (revisors beregning). At selskapet ikke gjør opp kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld innen konsernet er uheldig for økonomioppfølgingen, spesielt i forhold til likviditeten i selskapet. Styrets leder sier at disse "utsatte lånene" er beviste valg som er gjort. Revisor kan ikke vurdere hvorvidt dette har vært beviste valg eller ikke. 5. Har selskapet utestående gjeld til abonnentene (selvkostgjeld)? Selskapet har "lånt" penger av abonnentene ved at selvkostfondet ikke er gjort opp, slik det ifølge regelverket skal innenfor en 5 årsperiode. I 2008 utgjorde selskapets selvkostgjeld ca 3,2 millioner kroner. Dette er penger som selskapet skylder abonnentene. 6. Er eierne innforstått med opplopet av selskapet A. Masternes Transport AS, og hadde selskapet fullmakt til å foreta dette oppkopet? I 2001 ble det gjort vedtektsendringer for at selskapet skulle kunne eie andre selskaper. Følgende formulering kom inn i vedtektenes 3: "Innenfor det tjenesteområde og omfang som eierkommunene bestemmer gjennom selskapets representantskap, skal Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS: - eie selska er eller deler av slike" Det har vært en omfattende informasjon fra selskapet fra den hvor representantskapet i ØFAS ANS vedtar en todeling av selskapet med fullmakt til å foreta en tredeling av selskapet hvis det er behov for det. Styret i ØFAS ANS vedtar å kjøpe 100 % av aksjene i Masternes den Dette tilsier at selskapet gjennom vedtektene kan ha fullmakt til å selskapet A. Masternes Transport AS. Representantskapsmøtet ble i ettertid, den , orientert om oppkjøpet av selskapet. 5

9 - I vedtektene fremgår det at selskapet kan låne 40 millioner kroner uten føringer på hva dette skal brukes til, samtidig som man sier at man skal ha tilknytning til IKS-lovens 20 som tilsier at selskapet må ha "bevilgninger" fra representantskapet. Generelt er det slik at loven går foran vedtekter, men selskapet er ikke organisert under IKS-loven. Dermed har selskapets vedtekter punkter som kan stå i motsetning til hverandre. Dette gjør at revisor er usikker på om ØFAS ANS gjennom vedtektene kan ha fullmakt til å kjøpe Masternes. Men når et av datterselskapene ytterligere kjøper et nytt selskap, mener revisor at selskapets ledelse (ØFAS ANS sitt styre og direktør) burde bedt kommunene vurdere om denne konsernbyggings-strategien er forenlig med det formålet eieme har for selskapet. Begrunnelse for denne vurdering er summen av punktene om at: - Representantskapet den vedtok en todeling av selskapet, med fullmakt til å foreta en tredeling av selskapet. Dette oppfatter revisor som et uttrykk for at styret kan ha begrensede fullmakter til å utvide konsernet. Det i vedtektene for datterselskapene er det satt en begrenset låneramme på 10 millioner kroner. Dette oppfatter revisor også å være en begrensning for investeringene som skal gjøres. Selskapets vedtekter har motsetninger (låneramme mot henvisning til IKS-loven 20) som ledelsen burde være klar over. Morselskapet involveres direkte, gjennom sin selvskyldnerkausjon, i Mastemes kjøp av selskapet Renovasjonstransport AS i Er kommunestyrene informert om oppkopet av Masternes? Revisors dokurnentgjennomgang av kommunestyrets møteprotokoller for tidsperioden oktober 2006 til og med juni 2007 viser at kommunestyret verken i ordinær møtebehandling eller som referatsak er blitt orientert om oppkjøpsplanene, eller om selve oppkjøpet. I møteprotokollen til representantskapet av 16. april 2007 står det imidlertid at eieme fikk en grundig orientering om saken på et "eiermøte" i februar På dette eiermøtet møtte representantskapet, ordføreme, rådmenn og selskapsledelsen. Om eieme faktisk ble orientert i forkant av oppkjøpet eller ikke, kan ikke revisor verken bekrefie eller avkrefte. Etter revisors mening er dette likevel av underordnet betydning, siden det er kommunestyret som er formell eier av selskapet. Eierne ivaretar sine eierrettigheter i representantskapet. Det er representantskapet i møte som bør orienteres om oppkjøpsplaner av en slik økonomisk størrelsesorden. 8. Hvordan har ØFAS ANS med datterselskaper forholdt seg til den tildelte låneramrnen? ØFAS ANS er gjennom selskapets egne vedtekter gitt en låneramme på 40 millioner kroner. Selskapet har et lånebehov på mer enn 20 millioner kroner, som følge av investeringer, allerede før I 2007 kjøper selskapet A. Masternes Transport AS for 15,8 millioner kroner. Selskapet må bryte lånegjeldsrammen (40 millioner) i 2009 etter å ha investert 7 millioner kroner i deponiet. Dermed går selskapet ut og ber om å utvide lånerammen med 10 millioner kroner til 50 millioner. Datterselskapet A. Masternes Transport AS er gjennom selskapets egne vedtekter gitt en låneramme på 10 millioner kroner. I 2008 kjøper Masternes opp selskapet Renovasjonstransport AS Denne transaksjonen medfører at selskapet har en lånegjeld på 15,7 millioner kroner. Dermed har styret i Mastemes har gått utenfor sine fullmakter ved kjøp av selskapet Renovasjonstransport AS. Styrets leder i Masternes er også direktør i ØFAS ANS. 6

10 9. Burde styret bedt kommunestyrene, som formell eier av selskapet, om fullmakt til å kjøpe Masternes siden dette medforer okte låneramrner? Et alternativ til å kjøpe driftsmidler, for å løse et driftsbehov, kan være oppkjøp av et selskap. Etter revisors vurdering burde selskapets ledelse vurdert konsekvensene av likviditetsbelastningen oppkjøpet av Masternes medførte mot det faktum at selskapet allerede var i en situasjon hvor de burde se at lånerammene kunne måtte økes som følge av oppkjøpet. Investeringsbehovet ved deponiet var også kjent. Det ville derfor etter revisors mening vært naturlig å gå til kommunestyrene og be om økte lånerammer. Deler av begrunnelse for økte lånerammer ville være at man ønsket å investere for en mulig fremtidig fortjeneste. Representantskapet har ikke fått den investeringsplanen de ba om, og har av den grunn hatt begrensede muligheter til å se likviditetskonsekvenser av oppkjøpet. Representantskapet har således heller ikke fått mulighet til å orientere kommunestyrene om likviditetskonsekvensene av dette oppkjøpet.. Styreleders komm entar I ettertid er det lettere å oppsummere og å si at dette burde styret sett. Men heller ikke styret fikk seg forelagt en investeringsplan for perioden. Dette sammen med overgangen til å bli et konsernselskap gjorde at dette lånebehovet ikke var så oversiktlig som det kunne være. Investeringsbehovet i størrelsesorden 7 millioner til deponiet var ikke så klart. Ledelsen forutså at man ville måtte investere i deponiet, men var av den oppfatning at deponiet ville tilfredsstille myndighetenes krav for å bli klassifiserte som "deponier med hoy standard". Dette ville medføre at selskapet ville få lavere avgifter til staten. Fylkesmannen godkjente ikke deponiet for en slik standard. Dermed ble investeringene i deponiet litt større enn forutsatt. 7

11 Revisors anbefaling Etter revisors vurdering er det ikke investeringene i seg selv som nødvendigvis er feil. Det er selskapets infonnasjon til eierne som er mangelfull. Revisor anbefaler derfor at kommunene formaliserer eierrepresentantenes informasjonsplikt overfor eierne. Kommunestyrene har vedtatt å omdanne selskapet til et aksjeselskap. ØFAS ANS bor folge opp den prosessen, enten ved at man går tilbake til kommunestyrene med vurdering av annen selskapsform enn aksjeselskap, eller at man gjennomforer omdanningen til aksjeselskap. En omdanning til eksempelvis aksjeselskap vil bringe selskapet inn under et økonomisk regime hvor det ikke er kommunenes reelle garanti for alle låneopplak som gjelder, men det vil være prosjektenes økonomiske troverdighet som vil avgjøre om bankene finansierer slike prosjekt eller ikke. Selskapsformen IKS gjør at selskapene må gå tilbake til kommunestyrene for bevilgninger, og kommunestyrene vil på den måten å ha innflytelse på eventuelle investeringer. Selskapsformen ANS setter imidlertid kommunene automatisk som garantist for låneopptak ved at de sammen hefter for all gjeld i selskapet. En omdanning til for eksempel aksjeselskap, vil ikke være til hinder for at man gjennomfører prosjekter som bedriftsøkonomisk ikke er lønnsomme. Hvis kommunen ønsker å iverksette slike prosjekter, vil dette kunne la seg gjennomføre, men da må kommunestyrene aktivt gå inn med garantier for slike lån. Om en slik omorganisering tar tid, er det nødvendig å avklare og endre vedtektene hvor IKS - lovens 20 kan skape uklarheter for hvilke regler som gjelder ved låneopptak. Uavhengig av dette er det nødvendig at representantskapet får seg forelagt en økonomiplan, som skal omfatte de fire neste budsjettår inntekter og forventede utgifter, samt prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse. Budsjettarbeidet i ØFAS må forbedres, slik at også andre enn selskapets daglige ledelse har muligheter til å følge opp økonomien i selskapet. 8

12 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Kommunerevisjonen mottok i 2009 en forespørsel fra Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS (heretter ØFAS ANS) ledelse om å se på økonomien i selskapet. Bakgrunn for henvendelsen var at det i løpet av 2009 ble avdekket likviditetsproblemer i ØFAS ANS, og selskapet søkte av den grunn eieme om å utvide lånerammen med 10 millioner kroner. I møte med et utvalg av kontrollutvalgsledere den overtok kontrollutvalgene i eierkommunene oppdraget med gjennomgang av ØFAS ANS. Oppdraget som ble gitt i dette møtet var følgende: "Med bakgrunn i den økonomiske situasjon å se på de disposisjoner som har fort til at selskapet må søke å utvide lånerammen med 10 mill kroner. Herunder se på investeringer i finansielle anleggsmidler, drifismidler og opptak av langsiktige lån, i tillegg til å vurdere driften i selskapet." 1.2 Problemstillinger og vurderingskriterier Vi har valgt å løse revisjonsoppdraget ved å undersøke og besvare følgende spørsmål: 1. Har selskapets egenkapital- og resultatutvikling sammenheng med dårlig økonomistyring? 2. Hvordan har utviklingen av gebyrene vært i perioden? 3. Er eierrepresentantene og eieme (kommunestyret) orientert om selskapets investeringer og likviditetsbehov? 4. Har selskapet uventede likviditetsproblemer? 5. Har selskapet utestående gjeld til abonnentene (selvkostgjeld)? 6. Er eieme innforstått med oppkjøpet av selskapet A. Masternes Transport AS, og hadde selskapet fullmakt til å foreta dette oppkjøpet? 7. Er kommunestyrene informert om oppkjøpet av Mastemes? 8. Hvordan har ØFAS ANS med datterselskaper forholdt seg til den tildelte lånerammen? 9. Burde styret bedt kommunestyrene, som formelle eiere av selskapet, om fullmakt til å kjøpe Masternes siden dette medførte økte lånerammer? 1.3 Metodisk tilnærming Undersøkelsen er gjort innen rammen av selskapskontroll som omfatter eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Undersøkelsen baserer seg på dokumenter og sakspapirer fra ØFAS ANS med datterselskaper, samt styre- og representantskapsdokumenter for perioden og dokumentanalyse av kommunestyreprotokoller i tidsrommet oktober 2006 til og med juni Den økonomiske gjennomgangen er basert på regnskaper og budsjetter for perioden Vi har også hatt informasjonsmøter med selskapsledelsen. 1.4 Avgrensing av oppgaven Oppdraget omfatter ikke den ordinære revisjon som er ivaretatt av revisjonsselskapet PriceWaterhouseCoopers. Det foreligger ikke mistanke om misligheter eller uregelmessigheter i selskapet. Oppgaven omfatter heller ikke gjennomgang av avtaler, offentlige innkjøp, habilitet og lignende. Revisor har ikke vurdert om de investeringer som er gjort har vært nødvendig, eller vurdert selskapets fremtidige inntjeningsmuligheter. Alle investeringene utenom oppkjøp av A. Masternes Transport AS (heretter Mastemes) og investert aksjekapital i ØFAS Produksjon AS og ØFAS Husholdning AS, samt ny gjenbruksstasjon må ses i sammenheng med strengere krav til avfallshåndtering. Fremtidige investeringsbehov behandles ikke i denne undersøkelsen. 9

13 - 2 SELSKAPSHISTORIKK Øst-Finnmark Avfallsselskap ble stiftet 30. august 1995 som en videreføring av NETIR (Nesseby og Tana Interkommunale Renovasjonsselskap). Selskapet eies i dag av kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Vadsø, Vardø og Utsjok. ØFAS ANS er i dag et konsern med de tre heleide datterselskapene ØFAS Flusholdning AS, ØFAS Produksjon AS og A. Mastemes Transport AS. A. Masternes Transport AS eier 100 % av aksjene i det nyoppkjøpte selskapet Renovasjonstransport AS. 1.5 Selskapsfonn ØFAS ANS er organisert etter Lov om ansvarlige selskaper. Selskapet har knyttet seg til lov om interkommunale selskaper gjennom selskapsavtalen. Blant annet gjelder dette for 18 om årsbudsjett og 20 om langtidsplaner (økonomiplan/investeringsplan). 1.6 Selskapsavtalen Selskapsavtalen regulerer forholdet eierne i mellom og gir de overordnede rammer for selskapet. Selskapsavtalen kan endres i henhold til selskapsavtalen 10. Selskapsavtalen åpner for at det kan foretas endringer i avtalen, jfr. lov om interkommunale selskaper 4. Selskapsavtalen er også endret i 2001, 2004, 2006 og i Av selskapets formål fremgår det i vedtektenes 3 blant annet at: "Innenfor det tjenesteområde og omfang som eierkommunene bestemmer glennom selskapets representantskap, skal Øst-Finnmark Avfallsselskap ANS: eie selska er eller deler av slike eie eiendommer og utvalgte driftsmidler forestå planlegging av tjenester, bestille tjenester og varer administrere utovelsen av tjenester, herunder å gi forslag til forskriffer og fatte enkeltvedtak forestå rådghming, forestå forvaltning og utove kontroll hvor dette ikke er i strid med særlovgivning. Definisjon av formål og ansvarsområde er uttømmende. Styret har ikke myndighet til å fatte vedtak på områder som ikke er nevnt ovenfor og vedtatt av representantskapet" [Revisors understrekning]. 1.7 Selskapsavtalen og utarbeidelse av økonomiplan I lov om interkommunale selskaper, 20, heter det at: "Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan". Videre heter det at: " Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investerin s laner o mansierin en av disse i denne perioden" [Revisors understrekning]. 10

14 1.8 Lån og eiernes ansvar ØFAS ANS kan, jf selskapsavtalen ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter de rammevilkår som representantskapet har fastsatt. Øvre ramme for låneopptak i undersøkelsesperioden er fastsatt til 40 millioner kroner. Videre heter det av selskapsavtalen at: "Når driftsuhell, pålagte oppgaver eller andre uforutsette forhold gjor det nodvendig med hurtig gjennomforing av tiltak kan styret oppta lån på inntil 2,5 mill, kroner utover de fastsatte lånerammer". Det går ikke fram av selskapsavtalen eller andre selskapsdokumenter om kommunene har lagt føringer på bruk av lånerammen. 1.9 Representantskapet Av selskapsavtalen går det blant annet fram at representantskapet er øverste organ for virksomheten og skal ha ett medlem fra hver av eierkommunene. Representantskapet kommer sammen to ganger i året. I budsjettmøtet skal representantskapet blant annet behandle disse faste sakene: Vedta langtidsplaner, herunder økonomiplan. Vedta forslag fra styret til låneopptak og eventuelle kommunale garantier. 11

15 2 SELSKAPETS ØKONOMISKE UTVIKLING I løpet av første halvår 2009 kom det signaler fra selskapet om likviditetsproblemer. På representantskapsmøte den la ledelsen fram en sak om å øke lånerammen fra 40 til 50 millioner kroner. Bakgrunnen for å endre lånerammen ble begrunnet med behov for å utbedre deponiet på Gassanjarga med 6,8 millioner kroner og å tilføre driftslikviditet med 3,2 millioner kroner. 2.1 Har selskapets egenkapital- og resultatutviklingen sammenheng med dårlig økonomistyring? Dette kapitelet omhandler ikke fullstendig økonomistyring, men bare den del som omhandler utgifter og inntekter. I følge selskapets regnskapsrevisor (Pricewaterhouse Coopers) hadde konsernet problemer med regnskapsavleggelse i Perioderegnskap var mangelfull og konsernet var ikke å jour med løpende bokføring og avstemminger. I følge selskapets ledelse var årsaken til dette at man hadde problemer ved overgangen fra separate selskapsregnskaper til samlet konsernregnskap. Selskapene i konsernet har inntekter og utgifter som i stor grad er knyttet mot konsern - selskapene eller abonnentene. 100 % av inntektene til ØFAS Husholdning AS går over vekt som generer inntektsregistrering. I tillegg er inntektene fra abonnentene er kjent. 100 % av inntektene til ØFAS Produksjon AS går over samme vekt. Alle inntektene overføres ukentlig til regnskapet. I tillegg er inntektene for Masternes kjente. 1/3 av inntektene går over overnevnte vekt ved anlegget og 2/3 av inntektene er knyttet til containerutleie. Det gjør at alle selskapene har god kontroll over inntektene. Utgiftene bør også være forutsigbar da mye av kostnadene er til lønn, avgifter, drivstoff osv. I tillegg er store deler av utgiftene for alle selskapene knyttet til konsernselskapene. Selskapets egenkapital er i 2008 ca 16 % av eiendelene. 7,5 millioner kroner av dette er innskutt kapital og 3,5 millioner kroner er opptjent egenkapital. Tabellen over viser selskapets egenkapital og resultat. Selskapets muligheter for oppbygging av egenkapital i perioden har vært begrenset av at selskapets har vært underlagt krav om at tjenestene skal utføres til selvkost (se eget avsnitt). 12

16 Selskapets muligheter for kapitaloppbygging har frem til 2003 vært begrenset til avsetning i investeringsfond for fremtidige investeringer. Investeringsfondene ble brukt opp i Det betyr at selskapet ikke har kunne gått med stort overskudd. Et eventuelt overskudd, slik det er formulert i selvkostbesternmelsene, skal tilbakeføres forbrukerne (abonnentene) for husholdningsrenovasjonstjenesten. Fra 2003 ble det gitt anledning til ha fortjeneste på næringslivskunder. ØFAS tilpasset seg regelverket i Tabellen over viser videre at selskapet har gått med et lite overskudd i alle år, med unntak for underskuddet i Selskapets opptjente egenkapital ble tilnærmet halvert dette året, fra å være ca 6,5 millioner kroner i 2006 til å være ca 2,9 millioner kroner i Underskuddet i 2007 med 2,5 millioner kroner halverte den opptjente egenkapitalen. Om problemene i regnskapsføringen kan knyttes opp mot dette, kan revisor ikke si noe om, men også hensynet til selvkostbestemmelsene tilsa at selskapet burde gå med underskudd i perioden som er tatt med over. Selskapet budsjetterte da også med et underskudd i Revisors vurdering Revisor kan ikke vise at underskuddet i 2007 har sammenheng med regnskapsproblernene i Selskapet inntekter og utgifter er i stor grad kjente og all økonomiføring holdes under et tak. Selskapets regnskapsføring og budsjett henger imidlertid ikke sammen i perioden. En oppblåsing av inntekter som følge av utfakturering i morselskapet for datterselskapene, får imidlertid ingen resultatvirkning for For 2007 og 2008 avviker budsjett og regnskap med ca 15 millioner kroner på inntektssiden og tilsvarende for utgiftssiden. I 2007 budsjetterer man med balanse mellom inntekter og utgifter men får et underskudd på ca. 2 millioner kroner. I 2008 planlegger man med underskudd på 3 millioner kroner men får et overskudd på 2 millioner kroner. Selskapets budsjettering, som ble framlagt for representantskapet, tok ikke høyde for endringene i selskapsstrukturen. Selskapets ledelse har dermed ikke tatt budsjettprosessen alvorlig nok. Budsjett er grunnlag for økonomistyring, noe som betyr at man ikke har tatt den delen av økonomistyringsprosessen alvorlig nok. Dette vanskeliggjorde økonornioppfølgingen, spesielt for andre enn den daglige ledelsen. Styreleders kommentar Styreleder mener at inntektene og utgiftene har latt seg følge opp underveies. Men å forutsi og å planlegge hvilke inntekter og utgifter som selskapet skal ha er vanskeligere. Også innenfor renovasjon er det svingninger i markedet selskapet betjener. Selskapets gebyrer til abonnentene bestemmes når budsjettene lages, altså i fortid. Når selskapet må planlegge sin drift, slik at selskapet ikke går med overskudd (selvkostbestemmelsene), er sjansene for at det oppstår et underskudd, større enn det ville vært uten selvkostbestemmelsene. 13

17 2.2 Hvordan har utviklingen av gebyrene vært i perioden? Tabellen over viser at gebyrene til abonnenten, slik de er oppgitt fra OFAS, har vært uendret i perioden I 2008 økte gebyrene med 10 % og ytterligere med 10 % i Et gjennomsnitt for perioden vil være 4, 5 %. Det kommunale påslaget varierer fra kommunene til kommune, fra å være ca 4 % til ca 12 %. Geb rsatser/brukerbetalin - nivå 2 KOSTRA Gj.snitt Hammer- Por- landet Vardø Vadsø fest Alta sanger Karasjok utenom Oslo Års eb r for avfallst enesten Tabellen viser gebyrene slik de er innrapportert til det statlige KOSTRA rapporteringen. Det er et avvik mellom de oppgitte tall fra ØFAS og slik de er innrapportert i KOSTRA. Det kommunale påslaget er noe av forklaringen, men sammenligningen bør være reell. Revisors vurdering Tabellen over viser at gebyrene til abonnentene har vært stabile i undersøkelsesperioden. Revisor har ingen vurdering av gebyr og resultatutviklingen annet enn at kommunene også gjennom sitt gebyrpåslag må følge reglene for selvkost. (Dette har ikke revisor undersøkt). 14

18 3 SELSKAPETS LIKVIDITET 3.1 Er eierrepresentantene og eierne(kommunestyret) orientert om selskapets investeringer og likviditetsbehov? Årsmelding (Behandles av represenlantskapet). I selskapets årsmelding for 2003 og 2005 om nye rammevilkår/utfordringer står det blant annet: "I 2003 har alfallssektoren fått en rekke varsel om endringer av rammevilkår. Først ute var endringer av rammevilkår for miljøstandard på deponier, hvor deponiene skal klassifiseres i 2 klasser; deponier med høy standard og deponier med lav standard. Frist for utbedring til hoyeste miljostandard er 2009". Representantskap Representantskapet blir i møte orientert om det varslede deponiforbudet og konsekvensene av dette. Videre orienteres det her om at det ikke lenger er lov å legge matavfall, papp og papirinnholdig avfall i deponiet. Utredninger Utredningen "Vurdering av.framtidig avfallsordning for ØFAS", utarbeidet av Norsas og foreligger 21. februar Utredningen konkluderer med at et forbrenningsanlegg i Kirkenes er det beste alternativet som selskapet bør arbeide videre med. Dette dokurnentet var tema for eiermøte 27. februar sammen år. Strategiledelsesdokumentet "Videreutvikling av ØFAS-konsernet" er uarbeidet og sist revidert Her framgår det blant annet hvilke økonomiske utfordringer ØFAS - konsernet står overfor, blant annet nye deponiforskriftene. Eiermøte I februar 2007 avholdes et "eiermøte". På dette møte diskuteres myndighetene varslede deponiforbud mot alt avfall som inneholder organisknedbrytbart materiale. Dette gjør at ØFAS står foran et veivalg hvor flere av de mulige alternativene innebærer investeringer i 50 millionklassen. Representantskap I saksutredning til representantskapsmøtet orienteres det om oppkjøpet av selskapet A. Masternes Transport AS. I møteprotokollen står det at: "representantskapet og eierne fikk en grundig orientering om saken på et eiermøte i februar 2007". Årsmeldinger I selskapets årsmelding for 2007, om det ytre miljø, står det at det pr ikke er avklart status på deponiet og utslipptillatelse for deponiet. I selskapets årsmelding for 2008 om ytre miljø står det om forholdene rundt videre drift av deponiet. Revisors vurdering Av det ovenstående går det frem at ledelsen i ØFAS ANS har hatt intensjoner om å holde eierne orientert og at selskapet har bidratt med omfattende informasjon til eierne via representantskapet. Revisor vurderer det derfor slik at investeringsbehovet burde være kjent. Det er imidlertid også kommunenes ansvar å ivareta sine eierinteresser på en formelt riktig måte. Det innkalte eiermøte i februar 2007 har ingen formell eierfunksjon. Det er det bare representantskapsmøte som har. At representantskapet også kan endre selskapsavtalen, jf. selskapsavtalens 10, stiller ekstra krav til eierrepresentantene om å avklare og å holde sine eiere (kommunestyrene) orientert om selskapets utvikling. 15

19 - 3.2 Har selskapets uventede likviditetsproblemer? Investeringer ØFAS ANS har siden 2005 foretatt en rekke større investeringer. Alle investeringene utenom oppkjøp Masternes og investert aksjekapital i ØFAS Produksjon AS og ØFAS Husholdning AS, samt ny gjenbruksstasjoner må ses i sammenheng med strengere krav til deponiet og sortering. I 2005 investerer selskapet 8,9 millioner kroner. Av dette er: Ny gjenbruksstasjon i Berlevåg med ca 5 millioner kroner. Ny hjullaster på Gassanjarga ca 1,5 millioner kroner. Kontor/velferd på gjenbruksstasjonen i Sør-Varanger til ca 1 million kroner. I 2007 kjøper selskapet opp A. Masternes Transport AS for 15,8 millioner kroner. I 2008 blir det investert ytterligere 14 millioner kroner. Av dette: Nytt sorteringsanlegg på Gassanjarga til ca. 8 mill. Dette har sammenheng med at det ikke lenger er lov å legge matavfall, papp og papirinnholdig avfall i deponiet. Kontor/velferd gjenbruksstasjon i Vadsø med ca. 1,6 mill. Mottaksstasjon Båtsfjord til ca 5 mill I 2009 investerte selskapet 7,5 millioner kroner ved å forsterke sideveggene i deponiet, og selskapet bygde renseanlegg for rensing av sigevann. Denne investeringen er en direkte følge av at selskapet i mars 2003 søkte om utslippstillatelse i forbindelse om fortsatt drift av avfallsansanlegget på Gassanjarga. Tillatelsen ble gitt 15. juli 2009, hvor deponiene ble klassifisert som deponi med høy standard. Likviditet Et likviditetsbehov kan ha sammenheng med hvordan anskaffelse av eiendeler finansieres. ØFAS ANS likviditetsproblemer har sammenheng med at det er anskaffet eiendeler som er finansiert av arbeidskapital (fortiden ledig likviditet), og at det ikke er foretatt låneopptak. Et slikt "utsatt låneopptak" vil svekke arbeidskapitalen i selskapet. Slike disponeringer kan være fornuftige hvis likviditeten styres i henhold til dette. En umiddelbar effekt vil være at selskapet reduserer sine finansutgifter. Tabellen over viser at ØFAS ANS i 2005 investerte 8,5 millioner kroner uten at det ble gjort et låneopptak. Videre investert selskapet 17,8 millioner kroner i Til dette ble det lånt 15 millioner kroner. Selskapet "utsatte lånebehov" er da beregnet til å være 10,5 millioner kroner. Med "utsatt lånebehov" mener vi her at selskapet har gjort investeringer uten å ta opp lån på samme tidspunkt. Konsekvensen av disse "utsatte låneopptak" viser seg etter hvert å være manglende arbeidskapital i selskapet, men selskapet har redusert sine finanskostnader med ca 1,3 millioner kroner (revisors beregning). 16

20 Kortsiktig gjeld og fordringer er ikke gjort opp mellom selskapene i Et eksempel på dette er at det er ført kortsiktige negative fordringer i Masternes sitt regnskap. Årsak til negativ fordring er at det er foretatt en betaling uten at "søstrene og mor" har sendt faktura på dette. Altså mulig et "likviditetslån". Kundefordringer og leverandørgjeld er ikke gjort opp mellom selskapene. Tabellen over viser morselskapets fordringer på datterselskapene slik de er ved utgangen av året. Tabellen viser at nærmest hele omsetningen er utestående og ikke gjort opp ved årsskiftet. Det er tilsvarende for leverandørgjelden. Et eksempel på dette er at det er ført kortsiktige negative fordringer i Masternes sitt regnskap. Årsak til negativ fordring er at det er foretatt en betaling uten at "søstrene og mor" har sendt faktura på dette. Altså mulig et "likviditetslån". Tabellen over viser fordringer slik de er ført i regnskapet til A. Masternes Transport AS kontonummer 1561, 1562 og Revisors vurdering Selskapet har ikke tatt opp lån til alle investeringer, men "Utsatte låneopptak" kan være fornuftig for å spare kostnader. Men selskapet har i tillegg "lånt" penger av abonnentene ved at selvkostfondet ikke er gjort opp i en 5 års periode (se eget avsnitt). I 2008 utgjorde selskapets selvkostgjeld ca 3,2 millioner kroner. At selskapet ikke gjør opp kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld innen konsernet er uheldig for økonomioppfølgingen, spesielt i forhold til likviditet. Styrets leder sier at disse "utsatte lånene" er beviste valg som er gjort. Revisor kan ikke vurdere hvorvidt dette har vært beviste valg eller ikke. 17

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø.

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø. S ELSKAPSAVTALE Vardø Båtsfjord Vadsø Berlevåg Nesseby Tana Sør-Varanger Utsjok Forslag til representantskapet 28.06.2012 Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1 Selskapsavtale

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/2806-0 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedlegg

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE MODUM KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Modum, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER KOMMUNALE / FYLKESKOMMUNALE SELSKAPSFORMER

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Dato: 6. mars 2011 Tid: Klokken Sted: Fylkesbygget. Møterom 123 Møte: Lukket møte

Dato: 6. mars 2011 Tid: Klokken Sted: Fylkesbygget. Møterom 123 Møte: Lukket møte MØTEPROTOKOLL Dato: 6. mars 2011 Tid: Klokken 12.00 Sted: Fylkesbygget. Møterom 123 Møte: Lukket møte Til stede: Leder Robert Gærne, nestleder Jorunn Romsdal og medlem Birger Knudsen. Torbjørn Jungård

Detaljer

Vedlagt følger møte- og saksprotokoller fra kontrollutvalgets møter den

Vedlagt følger møte- og saksprotokoller fra kontrollutvalgets møter den Orgnr. 987672196 Pb. 2564 7735 Steinkjer Tlf. 74 11 14 76 www.komsek.no Levanger kommune Ordfører Rådmann Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 10/020 417-1719-5.6 30.09.10 Paul Stenstuen OVERSENDELSE

Detaljer

Rapporter fra begrenset selskapskontroll

Rapporter fra begrenset selskapskontroll Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/2165-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Rapporter fra begrenset selskapskontroll VEDLEGG: Utrykte vedlegg i

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Saksframlegg. Revisjonsrapporten «Selskapskontroll Ikomm AS» fra Innlandet revisjon IKS, rapport

Saksframlegg. Revisjonsrapporten «Selskapskontroll Ikomm AS» fra Innlandet revisjon IKS, rapport Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6102/14 Arkivsaksnr.: 14/1206-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL IKOMM AS" Vedlegg: Revisjonsrapporten «Selskapskontroll Ikomm AS» fra Innlandet

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 20. MARS 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

Selskapsavtale for Iris Salten IKS

Selskapsavtale for Iris Salten IKS Selskapsavtale for Iris Salten IKS organisasjonsnummer 967 518 190 Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser. 1 Navn og deltakere. Selskapet navn er Iris Salten ks. Selskapets devise er Folkestyrte tjenester

Detaljer

Finansiering av ROVAR

Finansiering av ROVAR Finansiering av ROVAR Rapport fra arbeidsgruppen Juni 2005 1. Bakgrunn og innledning Styringsgruppen nedsatte i møte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe som skal utrede og fremme forslag til finansieringen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING EKSTRAORDINÆRT MØTE Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.06.2012

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F 2 20.04.2010 Lunner SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/10 Sak 6/10 Årsmelding og regnskap 2009

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Prosjektplan: Selskapskontroll av Trondheim Bussterminal AS

Prosjektplan: Selskapskontroll av Trondheim Bussterminal AS Prosjektplan: Selskapskontroll av Denne prosjektplanen danner grunnlaget for Revisjon Midt-Norges arbeid med selskapskontroll av. Planen oversendes Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune. 1. BAKGRUNN

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet"

Selskapskontroll Kjørekontoret Innlandet Saknr. 15/3960-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE Krødsherad kommune Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Krødsherad, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Kontrollutvalgets oppgaver 1 2. Kommunale

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1 Selskapsavtale Vedtatt i Eidskog kommunestyre den 18.09.2014 Kongsvinger kommunestyre den 24.09.2014 Nord-Odal kommunestyre den 29.10.2014 Sør-Odal kommunestyre den 09.09.2014 SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2015/2209-1 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 24. SEPTEMBER 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.04.2016. Standarden trer i kraft fra regnskapsåret 2017. regnskapsmessige problemstillinger

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales. Kontrollutvalgan IS G KOMMUNE Lepi Eierkommunene for Kontrollutvalgan IS = 2Jc Ark S cele Kass3sjrs;.'rr JUL 201G 7. juli 2010 _ MELDING OM VEDTAK Fra styremøtet i Kontrollutvalgan IS den 22.03.2010. De

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 19. september 2012 Tid: Kl 10.30 (Mrk. nytt tidspunkt) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune

Plan for selskapskontroll for Stokke kommune 1 av 6 for Stokke kommune 22.10. 2008 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn 2. Krav til selskapskontroll 3. Omfang og avgrensning 4. Formål og kontrolltilnærming 5. Kontroll av andre selskap hvor kommunen har eierandeler

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid: kl. 09.00 OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel 84/05 85/05 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-14 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNES UTTALELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FINANSIERING AV INVESTERINGER I MIDT NETT BUSKERUD AS RÅDMANNENS FORSLAG:

SAKSFRAMLEGG FINANSIERING AV INVESTERINGER I MIDT NETT BUSKERUD AS RÅDMANNENS FORSLAG: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/999 S10 Aud Norunn Strand FINANSIERING AV INVESTERINGER I MIDT NETT BUSKERUD AS RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune går inn for at egenkapitalen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Eierskapskontroll For perioden 1995-2009. Nesseby kommune Desember 2009

REVISJONSRAPPORT. Eierskapskontroll For perioden 1995-2009. Nesseby kommune Desember 2009 REVISJONSRAPPORT Eierskapskontroll For perioden 1995-2009 Nesseby kommune Desember 2009 Telefon 78 96 24 05 / 78 96 24 02 forvaltningsrevisjon@ffk.no FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Finnmark kommunerevisjon

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Saksframlegg MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kontrollkomiteen vedtar med bakgrunn i endrede forhold i Kontrollkomiteens

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Gjemnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Meldal kommune. Administrativt utkast

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Meldal kommune. Administrativt utkast PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Meldal kommune Administrativt utkast 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY KS Bedrift Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 02.07.2010 SAKSBEHANDLER: Tore Johan Berg VÅR REFERANSE: 10/3057 DERES REFERANSE: 10/00479-1 DIR.TLF;

Detaljer

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalgan IS Kontrollutvalgets faste medlemmer Kopi: Kontrollutvalgets varamedlemmer Ordfører Rådmann Finnmark kommunerevisjon IKS MØTEINNKALLING

Detaljer

Kontrollutvalgan IS. Tana kommune Kommunestyret Postboks 25 9845 TANA. Saken var lagt frem uten forslag til vedtak.

Kontrollutvalgan IS. Tana kommune Kommunestyret Postboks 25 9845 TANA. Saken var lagt frem uten forslag til vedtak. Kontrollutvalgan IS Vår dato: 10.04.2011 Vår saksbehandler: Sissel Mietinen tlf. 950 87 665 Sissel.mietinen@ffk.no Tana kommune Kommunestyret Postboks 25 9845 TANA MELDING OM VEDTAK KONTROLLUTVALGETS SAK

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 18.09.2015 regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET I FOSEN RENOVASJON

MØTEPROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET I FOSEN RENOVASJON SAK 05/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET I FOSEN RENOVASJON 23.04.2010 I Rissa Kl. 09.30 Kl. 12.00 Til stede Vibeke Stjern, Jon Husdal, Per Skjærvik og Frank Aronsen(møtte

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2015

Plan for selskapskontroll 2012-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60920/2012 2012/7271 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/187 Bystyret 24.10.2012 Plan for selskapskontroll 2012-2015 Saksopplysninger

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Dato: 14. mars 2013 Tid: Klokken Sted: Fylkesbygget. Møterom 4. Møte: Åpent møte

Dato: 14. mars 2013 Tid: Klokken Sted: Fylkesbygget. Møterom 4. Møte: Åpent møte MØTEPROTOKOLL Dato: 14. mars 2013 Tid: Klokken 09.00 Sted: Fylkesbygget. Møterom 4. Møte: Åpent møte Til stede: Leder Robert Gærne, medlemmene Jorunn Romsdal og Birger Knudsen. Medlem Thorbjørn Jungård

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 08.09.2009 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. Kommuneloven 77, nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-2013 Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL. 09.00 I Rådhuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 1/13 Godkjenning av protokoll

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne C1 04.05.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 6/11 Sak 7/11 Sak 8/11 Sak 9/11 Sak 10/11 "Mennesker med

Detaljer

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrevisjonen - for demokratisk innsyn og kontroll Gjennomføring av selskapskontroll i Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Risør kommune Aust-Agder fylkesrevisjon August

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VADSØ KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I VADSØ KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VADSØ KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I VADSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I VADSØ KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I VADSØ KOMMUNE Årsrapport 2012 Innhold SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 2. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 Tilsyn og kontroll...

Detaljer

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 29.1.10 1/10 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/10 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/10

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/10185 I SÆRUTSKRFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 17/12 - PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

FAUSKE KOMMUNE 12/10185 I SÆRUTSKRFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 17/12 - PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/10185 I I Arkiv Jom:alpostID: sakd.: 12/2389 I Saksbehandler: Kontrollutvalget Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 173/12 I KOMMUNESTYRE I Dato: 11.12.2012

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

Øst-Finnmark avfallsselskap ANS Utvidet selskapskontroll

Øst-Finnmark avfallsselskap ANS Utvidet selskapskontroll Øst-Finnmark avfallsselskap ANS Utvidet selskapskontroll www.fkrev.no 1 Innholdsfortegnelse 0. 1 FORORD... 3 SAMMENDRAG/ANBEFALINGER... 4 1.1 Forholdet rundt oppkjøp av A Masternes Transport AS... 4 1.2

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR.

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING I forkant av møtet vil

Detaljer

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv)

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) Vedlegg 1 Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) 1 Selskapet Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen.

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.09. 2010 Møtetid: Kl. 12. 00. Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/16 MØTEBOK Dato: 16.11.2016 kl. 13.00 15.00 Sted: Kommunehuset, møterom 3.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 11. mars 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer

Detaljer

BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS - NY SELKAPSAVTALE

BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS - NY SELKAPSAVTALE BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS - NY SELKAPSAVTALE Arkivsaksnr.: 13/756 Arkiv: 216 Saksnr.: Utvalg Møtedato 144/13 Formannskapet 31.10.2013 115/13 Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: Ringerike kommune

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer