MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT"

Transkript

1 MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT Delprosjekt: Formålsbygg og kommunens utleiebygg Delrapport nr 1 Eiendomsselskap for kommunens utleiebygg Februar 2003

2 Molde kommune i omstilling Side 2 Innhold INNHOLD...2 SAMMENDRAG INNLEDNING...7 BAKGRUNN OG ARBEIDSGRUPPE... 7 MANDAT... 8 KOMMENTARER TIL MANDATET DAGENS ORGANISERING OG EIENDOMSMASSE...10 ORGANISERING EIENDOMSMASSEN MODELL FOR GJENGS LEIE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN AKTUELLE SELSKAPSTYPER...13 KOMMUNALT FORETAK (KF) AKSJESELSKAP (AS) EGET RESULTATOMRÅDE (ER) / ETATSMODELL STIFTELSE ETABLERING AV KOMMUNALT EIENDOMSSELSKAP...18 FORMÅL / MÅLSETTING LEDELSE AV SELSKAPET OG SAMARBEIDSPARTNERE STYRE OG GENERALFORSAMLING SELSKAPETS ANSVAR PERSONELL RESSURSER HENSYN SOM MÅ IVARETAS VED OMORGANISERING...21 KRAV (UTFORDRINGER) TIL EIENDOMSSELSKAPET SAMARBEID MED KOMMUNALT SERVICETORG HUSLEIENIVÅ OG BETALINGSEVNE JURIDISKE OG ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER...25 REGNSKAPSPRINSIPPER SKATTER OG AVGIFTER FINANSIERING RISIKO PERSONALFORHOLD TAKSERING HUSBANKEN BORETTSLAGSLEILIGHETER PRESTEBOLIGER ØKONOMISKE FORUTSETNINGER OG GRUNNLAGSTALL ØKONOMISKE BEREGNINGER...34 ESTIMERT RESULTAT 2003, 2004 OG ESTIMERT LÅNEKAPASITET (VEDLEGG 3 S.1-3) ESTIMERT BALANSE (VEDLEGG 3 S.4) ESTIMERT GJELDSNEDBETALING I MOLDE KOMMUNE (VEDLEGG 3 S.5) ESTIMERT NETTOEFFEKT FOR KOMMUNENS ØKONOMI(VEDLEGG 3 S.6) KONKLUSJON...36 VALG AV SELSKAPSTYPE EIENDOMMER... 39

3 Molde kommune i omstilling Side 3 10 PROSESSEN VIDERE...42 VEDLEGG...42

4 Molde kommune i omstilling Side 4 Sammendrag Mandat og organisering Som en del av hovedprosjektet MIO ble delprosjekt Formålsbygg og kommunens utleiebygg etablert høsten Gruppens mandat er gitt i kommunestyrets vedtak (k.sak 036/02) og rådmannens saksframlegg forut for dette. Det foretas en egen utredning om organiseringen og driften av kommunens formålsbygg med utgangspunkt i de to modeller som er anbefalt av rådmannen i saksutredningens pkt Utredningen skal være avsluttet høsten Det settes i første omgang i gang utredningsarbeid med formål: Etablere et kommunalt foretak (KF) / eget selskap (AS) / eget resultatområde (ER) som forvalter kommunens utleieboliger inkl. omsorgsboligene. Som del av utredningen avklares om en eller flere boligstiftelser kan løses opp og innlemmes i KF/AS/ER. Etablering av KF/AS/ER bør være gjort i løpet av Arbeidsgruppen består av representanter fra hver sektor, økonomiavdelingen og hovedtillitsvalgt. Beskrivelse av innhold i fremtidig organisering av et boligforetak Gruppen har beskrevet dagens organisering av boligkontoret, økonomiske rammer, eiendomsmassen, modell for husleieberegning og boligsosial handlingsplan. Videre har gruppen vurdert aktuelle organisasjonsformer når boligforvaltningen skal etableres i eget foretak. Her har gruppen vurdert kommunalt foretak, aksjeselskap og etatsmodell. En vurdering av om stiftelsene kan inkluderes i foretaket er også vurdert. Gruppen har videre sett på hvordan et kommunalt eiendomsselskap bør organiseres. Gruppen har beskrevet formål, ledelse, bemanning, styre, generalforsamling, ansvarsområder, og vurdert hvordan dette vil fungere i de forskjellige organisasjonsformene AS, KF og etat. Hensyn som må ivaretas i et boligforetak Boligforetak vil ha et lovverk og forholde seg til. I tillegg er Molde kommune midt i en organisasjonsgjennomgang. Gruppen har derfor sett på hvilke krav og utfordringer dette fører med seg. Det gjelder spesielt lov om sosiale tjenester (lovpålagte oppgaver), samarbeid med kommunalt servicetorg, husleienivå og betalingsevne. Økonomiske rammebetingelser og beregninger Det er foretatt en utredning på økonomiske og juridiske rammebetingelsene der AS, KF og etat blir sammenlignet. Økonomiske og juridiske rammebetingelser tilsier at foretaket oppnår følgende fordeler ved å organisere foretaket som et KF:

5 Molde kommune i omstilling Side 5 Et kommunalt foretak kan føre regnskap etter kommunale regnskapsforskrifter noe som utgjør 5.1mill. årlig lavere driftsutgifter enn ved føring etter regnskapsloven slik et AS må. Et kommunalt foretak har tilgang til samme lånebetingelser som kommunen. Et AS med samme lånemasse ville hatt i overkant av 1.5 mill. kroner høyere renteutgifter. Et kommunalt foretak som kjøper tjenester av kommunen (regnskap, vedlikehold, juridisk bistand etc.) må ikke betale moms. Kommunen må fakturere moms på tjenester den leverer til et eventuelt AS. I tillegg har et kommunalt foretak samme krav på momskompensasjon som kommunen. Et kommunalt foretak blir ikke belastet med inntektsskatt av et driftsoverskudd. Det kan da beholde overskuddet i sin helhet eller overføre hele eller deler av det til kommunen uten at dette blir beskattet. Anbefaling & Konklusjon Kommunen bør organisere et kommunalt eiendomsselskap for utleieboligene i et kommunalt foretak (KF) Molde Utleieboliger KF. Denne konklusjon er trukket ut fra følgende forhold: 1. KF oppnår samme gunstige finansielle betingelser som kommunen 2. Muligheter for lån med andre avdragsbetingelser enn serielån 3. Merverdiavgift- KF får mva kompenasjon på lik linje med kommunen 4. Skatteforhold- KF har ingen inntektsskatt 5. Usikkerhet om borettslagsleiligheter lar seg overføre til et aksjeselskap 6. Utleie av kommunale boliger innebærer liten risiko Disse forholdene, med unntak av nr 2, er like i en etatsmodell. Behovet for å isolere utleieboligenes økonomi fra kommunens øvrige økonomi, og enklere styringsmekanismer, taler for at det opprettes kommunalt foretak. Foretaket bør ha et styre med 5 medlemmer. Noen av styrets medlemmer bør ha kompetanse på juridiske og økonomiske spørsmål. For å sikre god kontakt mellom foretaket og kommunen, bør ett av medlemmene oppnevnes av rådmannen. Styret rapporterer til kommunestyret. Følgende personell ressurser anbefales: Daglig leder 25% stilling Økonomisjef 25% stilling (50% stilling i 2003) Saksbehandler 100% stilling Driftsleder 100% stilling Dette er ressurser som i dag benyttes til samme formål slik at det ikke fører til en utgiftsøkning. Personell ressurser kan ansettes eller tjenestene kan kjøpes av kommunen. Følgende eiendommer overføres fra Molde kommune til foretaket:

6 Molde kommune i omstilling Side 6 Alle leiegårder, borettslagsleiligheter, PU, omsorg og trygdeleiligheter som spesifisert i vedlegg Formål for Molde utleieboliger KF Foretaket bør gis som formål å leie ut boliger til prioriterte grupper, dvs. vanskeligstilte, ressurssvake, eldre, psykisk utviklingshemmede, ungdom i etableringsfasen m.m. Foretaket blir kommunens redskap til å gjennomføre politisk vedtatte boligsosiale tiltak, slik at kommunen oppfyller sin plikt til å skaffe boliger til prioriterte grupper av vanskeligstilte boligsøkere. Dette stiller foretaket overfor utfordringer om ikke gjelder for eiendomsselskaper i alminnelighet, jfr kapittel 5. Selskapet må videre ha som målsetting: Fremskaffe tilstrekkelige og hensiktsmessige boliger iht behovet som kommunen og det definerte leiemarkedet etterspør. Selskapet må leie, bygge eller kjøpe boliger og tilsvarende kunne selge boliger Sørge for forsvarlig eierskap, forvaltning, drift og vedlikehold av foretakets eiendommer Sørge for at verdiene knyttet til foretakets eiendommer utvikles forsvarlig Drive lønnsomt og på sikt gi kommunen avkastning på egenkapitalen som er lagt inn i foretaket. Avkastningen skal gjenspeile kommunens kapitalkostnad (snitt lånerente). Gruppen anbefaler at kommunen eventuelt oppretter egne kommunale foretak eller aksjeselskap for næringsbygg, eiendomsutvikling m.m. Dette må avklares i en senere fase av omorganiseringsprosjektet. Gruppen har konkludert med at det er urealistisk å få oppløst stiftelser for å inkludere tilhørende boliger i et kommunalt eiendomsselskap. Grunnen er strenge vilkår for å gjennomføre en oppløsning. Hvis Molde kommune velger å organisere utleievirksomheten inn i et kommunalt foretak (KF), er det en aktuell problemstilling om Gotfred Lies Plass 1 AS skal oppløses og innlemmes i foretaket. Et alternativ er at selskapet består som aksjeselskap, men at foretaket og aksjeselskapet samordnes gjennom felles ledelse og styre. Forhold rundt kommunens overtakelse av de resterende andelene av Gotfred Lies plass 4 ANS ved årsskiftet 2004/05 bør avklares samtidig. Foretakets vedtekter Forslag til vedtekter er vedlagt rapporten. Dette for at kommunestyret skal kunne vedta disse samtidig med omorganiseringen. Foretaket kan dermed opprettes relativt raskt. Vedtektene bør evalueres og ev endres i løpet av første driftsår.

7 Molde kommune i omstilling Side 7 1 Innledning Bakgrunn og arbeidsgruppe Som den del av hovedprosjektet i Molde kommune i omstilling MiO ble delprosjekt Formålsbygg og kommunens utleiebygg etablert høsten Delprosjektet er en videreføring av et tilsvarende delprosjekt i forprosjektfasen. Til arbeidet nedsatte rådmannen en arbeidsgruppe med representanter fra alle tidligere sektorer, rådmannens ledergruppe, økonomisjefen og kommunens ansatte: Arnold Askeland, bygge- og vedlikeholdssjef (leder) Liv Brakstad, rektor Kviltorp skole Liv F. Husby, pleie- og omsorgssjef Bernt Olav Lange, avdelingssjef park- og fritidsavdelingen Henry Larsen, helse- og sosialsjef Gry Nålby, spesialkonsulent, økonomisjefen (ansvar for økonomiske modeller og beregninger) Arnfinn Olsen, hovedtillitsvalgt (vara Eli Eik) Siden kommunens budsjett for 2003 forutsetter at en omorganisering skal føre til et vesentlig positivt bidrag fra utleieboligene, har arbeidet i første fase utelukkende konsentrert seg om denne delen av mandatet. Gruppen avslutter arbeidet med utleiebyggene med denne delrapporten. Når kommunestyret eventuelt har vedtatt å omorganisere boligforvaltningen, vil denne delen av prosjektet gå inn i en gjennomføringsfase. Gruppen har knyttet til seg medarbeidere med kunnskap om boligforvaltningen og økonomiske og juridiske spørsmål: Svein Eikrem, kommuneadvokat Tove Istad, konsulent boligkontoret Sigmund Harneshaug, kommunerevisjonen Nils Morsund, leder sosialtjenesten Prosjektdirektør Arild Gunnar Vikhagen har deltatt i arbeidsgruppens møter. Arbeidet bak denne delrapporten startet i oktober 2002 og avsluttes medio februar 2003.

8 Molde kommune i omstilling Side 8 Mandat Gruppens mandat er gitt i kommunestyrets vedtak (k.sak 036/02) og rådmannens saksframlegg forut for dette: Det foretas en egen utredning om organiseringen og driften av kommunens formålsbygg med utgangspunkt i de to modeller som er anbefalt av rådmannen i saksutredningens pkt Utredningen skal være avsluttet høsten Det settes i første omgang i gang utredningsarbeid med formål: Etablere et kommunalt foretak (KF) / eget selskap (AS) / eget resultatområde (ER) som forvalter kommunens utleieboliger inkl. omsorgsboligene. Som del av utredningen avklares om en eller flere boligstiftelser kan løses opp og innlemmes i KF/AS/ER. Etablering av KF/AS/ER bør være gjort i løpet av Molde formannskap har senere (f.sak 093/02) sluttet seg til rådmannens forslag til opplegg til gjennomføring med en del endringer. Vi gjengir den delen av vedtaket som spesielt berører dette delprosjektet: Pkt 4. Det settes i gang et delprosjekt for organisering og drift av "formålsbyggene" i form av en arbeidsgruppe med deltakelse fra sentraladministrasjonen, dagens sektorer samt en tillitsvalgt. Prosjektlederen leder gruppen. Arbeidsgruppen starter sitt arbeid i løpet av sommeren og gir sin anbefaling innen Kommunestyret gjør vedtak Pkt 5. Det settes i gang et delprosjekt for å avklare organiseringen av kommunens utleieboliger. Delprosjektet får form av en arbeidsgruppe med representasjon fra teknisk sektor, helse- og sosialsektoren og en tillitsvalgt. Assisterende rådmann leder gruppen. Gruppen bør få utvidet mandat i forhold til kommunestyrets vedtak. Gruppen bør kunne vurdere utleieboligenes økonomiske forhold til kommunen, det vil si om det er mulig å overføre verdier fra utleieboligene til kommunekassa i forbindelse med eventuell omorganisering. Kommunestyret gjør vedtak Til punkt 4 har formannskapet vedtatt følgende: Samkjøres med pkt. 5. Til punkt 5 har formannskapet vedtatt følgende: Gotfred Lies plass 1 må ses på i denne sammenheng. Molde kommunes budsjett for 2003 forutsetter at et eiendomsselskap etableres fra årskiftet 2002/2003 og at dette selskapet frigjør kapital for kommunen.

9 Molde kommune i omstilling Side 9 Kommentarer til mandatet Sammenslåing av to delprosjekt Som det framgår av bakgrunnsbeskrivelsen foran, er arbeidsgruppen felles for de to opprinnelige delprosjektene, jfr formannskapets vedtak i sak 093/02. Framdrift Siden arbeidet kom sent i gang, har arbeidsgruppen ikke kunnet følge opp mandatets krav til sluttbehandling i kommunestyret i desember Innhenting av grunnlagsdata, bl.a. taksering, og tilgjengeligheten for viktige ressurspersoner i prosjektet har vært bestemmende for delprosjektets framdrift. Aksjeselskap (AS) vs kommunalt foretak (KF) Deler av mandatet og budsjettet gir sterke føringer mot AS-modellen. Dette gav delprosjektet visse tolkingsproblemer av mandatet i tidlig fase. Gruppen har imidlertid kommet til en pragmatisk tolking av mandatet ved å se formuleringen om å overføre kapital til kommunekassa som et ønske om å oppnå positive økonomiske effekter for kommunen. Gruppen har altså forutsatt at det ikke er gjort sterkere føringer mot ASmodellen enn mot KF-modellen. Refinansiering ved salg til et KF er derfor like relevant som frigjøring av kapital ved salg til et AS. Andre føringer Delprosjektet legger til grunn at deler av de tjenester som i dag utøves fra boligkontoret vil bli overført til et kommunalt servicetorg, jfr kommunestyrets vedtak Dette kan komme til å gjelde: Bostøtte Husbankens låne- og tilskuddsordninger, dvs Startlån (tidligere etableringslån), utbedringslån, utbedringstilskudd m.m. Søknad og tildeling av bolig Boligrelatert informasjon og veiledning Etablering av servicetorg utredes i et eget delprosjekt.

10 Molde kommune i omstilling Side 10 2 Dagens organisering og eiendomsmasse Organisering Kommunens utleiebygg er i dag organisert under boligkontoret i en etatsmodell. Boligkontoret er en del av bygge- og vedlikeholdsavdelingen i tidligere teknisk sektor. Ansvar Boligkontoret har ansvaret for: Forvaltning av kommunens utleiebygg Forvaltning av Stiftelsen Kleive trygdeboliger i samarbeid med Mobo Bostøtte, Startlån (tidl. etableringslån) og andre Husbankens låne- og tilskuddsordninger Informasjon og veiledning i boligspørsmål Oppgaver i fbm tildeling av omsorgsboliger som forvaltes av andre1 Bemanning Boligkontoret har 2 hele årsverk og er midlertidig forsterket med ekstrahjelp fra et vikarbyrå. Bygge- og vedlikeholdssavdelingens utestyrke leverer drifts- og vedlikeholdstjenester til boligene. Ca 3/4 av utestyrkens 4 årsverk faktureres boligene. Dette inkluderer drift- og tilsyn. Boligutvalget Ved innføring av dagens organisering av boligkontoret under bygge- og vedlikeholdsavdelingen (1997) ble det administrative boligutvalget sammensatt av bygge- og vedlikeholdssjefen, pleie- og omsorgssjefen og sosialsjefen. Boligkontoret er sekretariat for boligutvalget. Leder av boligkontoret møter i boligutvalget for bygge- og vedlikeholdssjefen. Boligutvalget gjør vedtak om tildeling av bolig, lån og tilskudd og behandler også enkelte generelle boligspørsmål. Økonomisk organisering Utleiebyggene er samlet i et eget ansvarsområde i kommunens budsjett og regnskap, ansvar Alle utgifter og inntekter er knyttet opp mot dette ansvarsområdet, og inkluderer følgende interne overføringer: Kalkulatoriske renter (overføres sentraladministrasjonen) Kalkulatoriske avdrag (overføres sentraladministrasjonen) Administrasjonskostnader (overføres boligkontoret 42090/1702) Utgifter til drifts- og vedlikeholdstjenester fakturert fra bygge- og vedlikeholdsavdelingens utestyrke iht timelister 1 Gotfred Lies plass 1 AS og Stiftelsen Molde og Omegn Pensjonistboliger

11 Molde kommune i omstilling Side 11 Det finnes ingen dokumentasjon bak størrelsen på kalkulatoriske renter og avdrag. Beløpene reguleres ved investeringer, men det har også skjedd reguleringer i fbm saldering av budsjett. I boligkontorets budsjettområde (42090/1702) balanseres utgifter og inntekter (ramme = kr 0). Inntektene kommer fra boligene (jfr foran). Betaling for tjenester som kemneren og andre yter i fbm boligforvaltning, belastes boligkontoret. Eiendomsmassen Tabell 1 viser eiendommer medtatt i saken. For detaljer, se vedlegg nr. 1. Gruppe Antall eiendommer (ev borettslag) Sum m² ekskl ev garasje (BRA) Antall utleieenheter Sum m² leieareal A Leiegårder B Borettslagsleiligheter C Presteboliger D PU-boliger E Trygde- og serviceleiligheter F1 Bergmo omsorgsboliger G Næringsarealer 5 6 Sum kommunale eiendommer med vanlige leieavtaler pr d.d. F2 Skåla og Råkhaugen omsorgsboliger (ferdig 2003) Sum som foran, men pr årsskifte 2003/ H Mulige salg-/utviklingsobjekter 5 20 I Eiendommer med spesielle avtaler/heftelser Sum kommunale eiendommer nevnt i rapporten F3 Gotfred Lies plass Gotfred Lies plass J Kommunale stiftelser 2 98 J Stiftelsen Molde og Omegn pensjonistboliger (MOP) 5 96 Sum eiendommer nevnt i rapporten Tabell 1 Oversikt over eiendommer medtatt i saken

12 Molde kommune i omstilling Side 12 Modell for gjengs leie Den nye husleieloven innførte nye regler for fastsettelse av husleie. Loven tillater to former for husleieregulering: regulering til gjengs leie (hvert 3. år) og indeksregulering (mellomliggende år). Husleieloven setter altså en grense for hvilket nivå Molde kommune, eller et eiendomsselskap, kan legge husleien. Det er det lokale markedet som bestemmer leien. Molde kommune har derfor laget en modell for beregning av gjengs leie. Modellen og husleienivået ble fastsatt i nært samarbeid med en lokal eiendomsmegler og vedtatt av teknisk styre våren Modellen tar hensyn til: Areal (varierer fra 100% til 185% av basisleie, lite areal har høyere m²-pris) Beliggenhet (85% til 100%, dyrest i byområdet) Standard (80 % til 110 %) Marked (90% til 120%) For detaljer, se modellbeskrivelsen i vedlegg nr. 5. Eksempler på husleienivå (gjengs leie pr febr 2003): 2-roms 58 m², Skrenten borettslag, god standard 3,780 kr/mnd 2-roms 41 m², Røysan, middels standard roms 75 m², trygdebolig Solemdal, god standard roms 96 m², Sekken, god standard roms 25 m², Berg borettslag, god standard roms 63 m² inkl. fellesareal, Bergmo omsorgsb roms 96 m² inkl. fellesareal, Bergmo omsorgsb Innføringen av modellen har medført en kraftig økning av husleien for mange av boligene. Pga bestemmelsen om regulering maks hvert 3. år, har de nye satsene ennå ikke fått full effekt på inntekstssiden. Erfaringene med ordningen er en tendens til at flere takker nei til tilbud om bolig fordi de finner andre løsninger. Dette indikerer at markedsnivået er riktig vurdert. Husleieloven gir altså relativt lite handlingsrom ved fastsettelse av husleie. Opprettelsen av et eventuelt kommunalt eiendomsselskap vil i seg selv ikke få betydning for inntektene fra boligene.

13 Molde kommune i omstilling Side 13 Boligsosial handlingsplan Molde kommunestyre vedtok boligsosial handlingsplan 23. mai Under utarbeidelsen av planen ble det gjort en større kartlegging. Planen gir oversikt over boligmasse 2, brukergrupper, virkemidler m.m. Boligsosial handlingsplan angir 6 hovedutfordringer: 1. Skaffe tilpassede boliger til eldre som bor i uegnede hus/leiligheter. Planen har 4 forslag til tiltak: - Bygge omsorgsboliger - Stimulere til bygging av heis i eksisterende blokkbebyggelse - Vaktmestertjeneste og hjemmehjelp i boliger tilrettelagt for eldre - Tilskudd til tilpasning av boliger 2. Skaffe boliger til psykisk utviklingshemmede 3. Skaffe boliger til flyktninger 4. Skaffe boliger til en mindre, men sterkt belastet gruppe rusmisbrukere 5. Skaffe tilrettelagte boliger med tilsyn/oppfølging til personer med psykiske lidelser 6. Oppfølging av planen Hvis Molde kommune oppretter et eiendomsselskap for utleieboligene vil dette få en viktig rolle i arbeidet med å følge opp handlingsplanen. 3 Aktuelle selskapstyper Kommunalt foretak (KF) Kommunalt foretak (KF) er hjemlet i kommunelovens kapittel 11, jfr vedlegg nr. 4. KF er en del av kommunens juridiske person, dvs samme rettssubjekt. Dette betyr at det ikke er noe rettslig skille mellom kommunens og foretakets økonomi. Kommunen vil være direkte ansvarlig for alle forpliktelser foretaket påtar seg. Et kommunalt foretak kan ikke ha andre eiere enn kommunen selv. Ved et ev salg av eiendommer til foretaket skjer det kun en reorganisering av eiendommer innefor kommunens organisasjon, altså en intern transaksjon. 2 Antall leiligheter i planen avviker fra denne rapporten. Dette skyldes at planen også tar med seg boliger som ikke har kommunalt eierskap

14 Molde kommune i omstilling Side 14 Et kommunalt foretak registreres i Brønnøysundregistrene. Det har eget styre og ledelse og rapporterer direkte til kommunestyret. Rådmannen har møte og talerett i styret, men har ellers ingen instruksjonsmyndighet overfor foretaket utover at han kan utsette iverksettelsen av vedtak inntil de er overprøvet av kommunestyret. Foretaket er i utgangspunktet gitt alle fullmakter gjennom kommuneloven. Kommunestyret må eventuelt begrense foretakets råderett gjennom vedtekter eller ved reglement, f.eks. økonomireglement. Foretakets vedtekter og formål definerer hva foretaket skal drive med, f.eks. eiendomsvirksomhet. Et kommunalt foretak som driver næringsvirksomhet kan føre regnskap etter regnskapsloven og kan ellers gis rammebetingelser som ligger tett opp mot aksjeselskap. Vedtekter Kommuneloven krever at vedtektene til et kommunalt foretak minst skal angi: Foretakets navn Foretakets formål Den kommune hvor foretaket skal ha sitt forretningskontor Antallet styremedlemmer Annet som etter lov krever vedtektsbestemmelse Aksjeselskap (AS) Kommunen kan eie aksjer i aksjeselskap, alene eller sammen med private eller andre offentlige virksomheter. Aksjeselskapet er et eget rettssubjekt og er regulert av aksjeloven. Et aksjeselskap med en kommune som aksjeeier er underkastet de samme privatrettslige og offentligrettslige regler som i alminnelighet gjelder for aksjeselskaper med private eiere. Eier hefter normalt ikke for aksjeselskapets forpliktelser utover aksjekapitalen. Kommunens politiske organer og administrasjonen kan ikke instruere et aksjeselskap. Kommunen kan likevel kontrollere selskapet gjennom generalforsamlingen, der makten bestemmes av eierandelen. Eierkontrollen utøves primært ved sammensetningen av selskapets styre. Når eier og styre er uenig i sak, kan eier eventuelt kaste styret. Styremedlemmenes ansvar er større i et aksjeselskap enn i et kommunalt foretak, mens her er det lite rettspraksis når det gjelder KF. Aksjeloven er et atskillig mer omfattende lov enn tilsvarende for kommunale foretak (kommunelovens 11). Men rammene til kommunale foretak i stor grad legges av kommunestyret gjennom vedtekter, regulativer etc. er aksjeselskap i større grad styrt av loven.

15 Molde kommune i omstilling Side 15 Gotfred Lies plass 1 AS Formannskapet har i mandatet bedt gruppen se spesielt på Gotfred Lies plass 1 AS. Historikk og eierskap Gotfred Lies plass 1 AS ble etablert i forbindelse med oppføring av kinobygget på 50/60-tallet. Da eiendommen ble bygget om til omsorgsboliger i 1999/2000 ble de øvrige eierne (Sparebanken Møre og Selskapet Molde Byes Vel) kjøpt ut og selskapet ble 100% eid av Molde kommune. Eiendommer Gotfred Lies plass 1 AS eier kinobygget og 1/3 av Gotfred Lies plass 4 ANS ( Superbgården ). Sistnevnte er et rent finansielt eierskap. Kinobygget er et rent utleiebygg bestående av kinoen (Molde Kino AS), 32 omsorgsboliger og et antall forretningsarealer med diverse private leietakere. Av byggets totale bruksareal (BRA) på 7872 m² utgjør boligdelen 2576 m². Gotfred Lies plass 4 er et kontorbygg med Molde kommune som en dominerende leietaker (90% av arealene). Sum areal (BRA) 3152 m². Eiendommen har en ubebygd del mot sjøen med stort utviklingspotensial. Molde kommune har inngått avtale om overtakelse av de siste 2/3 av Gotfred Lies plass 4 ANS ved årsskiftet 2004/05. Ledelse og styre Selskapet har ansatt advokat Egil Wold som forretningsfører/daglig leder. Styret på 5 personer består foruten økonomisjef Kjell Havnes av medlemmer fra det politiske miljøet i Molde kommune. Bitten Linge er styreleder. Vedtekter m.m. Selskapet har som formål å investere i fast eiendom og utleie, herunder deltakelse i andre selskaper. Aksjekapitalen er på kr. Formannskapet er generalforsamling. Det er i følge kommuneadvokaten ikke behov for å endre vedtektene for å utvide virksomheten. Økonomi Regnskapsbalansen viser at verdien av eiendommer utgjør 27,8 mill kr av selskapets samlede eiendeler på 35,8 mill kr. Egenkapitalen er på -3,3 mill kr og sum gjeld 39,1 mill kr. Årsresultat var på -1,1 mill kr. Styret mener at: Selskapets økonomi er tilfredsstillende og fortsatt drift er fullt ut forsvarlig, selv om aksjekapitalen regnskapsmessig sett er tapt og egenkapitalen er negativ. Det utgiftsførte vedlikehold har medført en betydelig økning av byggets verdi.... Kilde: Brønnøysundregistrene (regnskap og årsberetning 2001)

16 Molde kommune i omstilling Side 16 Dagens forvaltning av omsorgsboligene Pleie- og omsorgsavdelingen tildeler alle boligene og driver to 3 bofellesskap á 5 leiligheter i Gotfred Lies plass 1. Alle leieavtaler inngås imidlertid direkte med selskapet og det er selskapet som har ansvaret for driften av eiendommen. Pleie- og omsorgsavdelingen er i ferd med å bli mer aktive i leieforholdene knyttet til bofellesskap ved å etablere fremleieforhold. Behovet for samordning mellom utleier og det kommunale omsorgsapparatet har blitt større etter ombygging til omsorgsboliger. Organiseringen av omsorgsboligene bør gjennomgås for å finne en optimal oppgavefordeling og kommunikasjon mellom selskapet, pleie- og omsorgsavdelingen og leietakerne i omsorgsboligene. Gotfred Lies pl 1 AS som eiendomsselskap for kommunens utleiebygg Gotfred Lies plass 1 AS forvaltes i dag gjennom et herværende advokatkontor. Den eventuelle utvidelse av virksomheten som omorganiseringen kan medføre, vil stille nye krav til ledelse og administrasjon. Styret må ta stilling til om dagens ordning med forretningsfører/daglig leder skal videreføres. Arbeidsgruppen har hatt møte med daglig leder og styret og informert om dette prosjektet. Oppløsning av aksjeselskapet? Hvis Molde kommune velger å organisere utleievirksomheten inn i et kommunalt foretak (KF), er det en aktuell problemstilling om Gotfred Lies Plass 1 AS skal oppløses og innlemmes i foretaket. Et alternativ er at selskapet består som aksjeselskap, men at foretaket og aksjeselskapet samordnes gjennom felles ledelse og styre. Forhold rundt kommunens overtakelse av de resterende andelene av Gotfred Lies plass 4 ANS ved årsskiftet 2004/05 bør avklares samtidig. Eget resultatområde (ER) / etatsmodell Molde kommune har i dag et direkte eierskap til utleiebyggene som er organisert i en avdeling i teknisk etat. Siden denne eierskapsmodellen ikke kan tilføre Molde kommune nye økonomiske virkemidler, se senere i rapporten, blir den ikke behandlet ytterligere i rapporten. Den anses altså som uaktuell. 3 Det er tilrettelagt for et tredje bofellesskap, men dette drives foreløpig som selvstendige omsorgsboliger

17 Molde kommune i omstilling Side 17 Stiftelse Mandatet Stiftelser er ikke en del av mandatet mht framtidig selskapsform. Som del av utredningen skal det imidlertid avklares om en eller flere kommunale boligstiftelser kan løses opp og innlemmes i eiendomsselskapet. Aktuelle stiftelser Arbeidsgruppen har oversikt over følgende kommunale stiftelser som er aktuelle for oppløsning, jfr mandatet: Stiftelsen Kleive trygdeboliger (24 boliger) Stiftelsen Molde Ungdomsboliger MUB (74 boliger) Stiftelsen Molde og Omegn Pensjonistboliger MOP (96 boliger) er ingen kommunal stiftelse, men Molde kommune har utpekingsrett til de fleste boligene. Arbeidsgruppen har ingen kunnskaper om Stiftelsen Bekkevollvegen 14 utover at formannskapet i Molde kommune har en rolle iht vedtektene. Hva er en stiftelse En stiftelse er en selveiende formuemasse. Stiftelsen har ikke eiere eller deltakere, men bak en stiftelse står en eller flere opprettere (stiftere). Kommunen kan påvirke stiftelsen gjennom særlige bestemmelser i vedtektene ved opprettelsen, og kan ha rett til å utpeke deltakere i stiftelsens styre. Stiftelse er en egnet organisasjonsform for løsninger av bestemte oppgaver, f.eks. en kommune som ønsker å skille ut en virksomhet for å drive den etter andre regler enn kommunalrettens. Men siden en stiftelse ikke har eiere, kan kommunen ikke øve innflytelse på grunnlag av eierskap. Dette kan framstå som en ulempe ved bruk av stiftelsesformen. Oppløsning av stiftelser Kommuneadvokaten har redegjort for arbeidsgruppen om lovverket rundt stiftelser. Det er vedtatt ny lov, men det er ingen utsikter til at den snarlig vil tre i kraft (nytt kontrollapparat er ikke finansiert). Lovendringene berører ikke forhold som er relevante i denne saken. Det kan søkes om å få oppløst stiftelser, men det er strenge vilkår. Det kan f.eks. være stiftelser som er opprettet på bristende forutsetninger eller stiftelser som har fått et meningsløst formål. Det er større adgang til å slå sammen stiftelser. Det er Fylkesmannen som kontrollerer stiftelser, som godkjenner vedtektsendringer og ev tar stilling til oppløsning. Gruppen har konkludert med at det er urealistisk å tenke seg at noen av de to stiftelsen kan oppløses for å gå inn i et eiendomsselskap.

18 Molde kommune i omstilling Side 18 Framleie og forvaltningsansvar Enkelte oppgaver vedr. stiftelser er fordelt mellom boligkontoret og Mobo. Det er mulig å rasjonalisere denne forvaltningen ved å samle disse oppgavene ett sted: - Molde kommune leier i dag et antall leiligheter i stiftelser for framleie, jfr oversikt vedlegg nr. 1 side 10. Det må vurderes om denne ordningen skal avvikles slik at leieavtaler inngås direkte med stiftelsene - Forvaltningen av Stiftelsen Kleive trygdeboliger er delt mellom boligkontoret og Mobo 4 Etablering av kommunalt eiendomsselskap Formål / målsetting Et eventuelt kommunalt eiendomsselskap vil overta kommunens utleieboliger som i dag leies ut til spesielle grupper, dvs. vanskeligsstilte, eldre, psykisk utviklingshemmede, ungdom i etableringsfasen m.m. Målsettingen til eiendomsselskapet kan være: Fremskaffe tilstrekkelige og hensiktsmessige utleiearealer iht det behov som kommunen og markedet etterspør Sørge for forsvarlig forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommene Sørge for at verdiene knyttet til boligmassen ivaretas og utvikles forsvarlig Ved opprettelsen av et eiendomsselskap må kommunen dessuten ta stilling til følgende spørsmål: Ev begrensninger i type eiendommer som selskapet får arbeide med (bolig, næring, tomter osv.) Skal selskapet være et redskap for kommunen som eiendomsutvikler (kjøpe - utvikle - selge) Selskapets formål og handlingsrom gis gjennom vedtektene eventuelt andre styringsdokumenter (f.eks. økonomireglement). Ett eller flere selskaper Mandatet gir ingen føringer for om kommunen skal etablere ett eller flere eiendomsselskaper. Eventuelle begrensninger i eiendomstyper og risikoeksponering (eiendomsutvikling) kan løses ved at det opprettes flere eiendomsselskaper med ulike formål. Selskapene kan likevel ha felles ledelse og styre.

19 Molde kommune i omstilling Side 19 Ledelse av selskapet og samarbeidspartnere Kommunalt foretak Et kommunalt foretak er en del av kommunen, men har likevel en selvstendig posisjon med eget styre som rapporterer direkte til eier (kommunestyret). Med dette utgangspunkt, kan det være uheldig med for sterk kobling mellom kommunen og foretaket, både når det gjelder ressurser og personell. Mange kommuner velger derfor å etablere kommunale foretak som selvstendige enheter, bl.a. i egne lokaler og med eget personell. Men en må også vurdere hva som er hensiktsmessig. Et kommunalt foretak kan bli for lite til å kunne forsvare en egen administrasjon, med kompetanse og personellressurser innen nødvendige fagområder. Dette vil sannsynligvis gjelde for et eiendomsselskap som begrenses til dagens utleieboliger i Molde kommune. I motsetning til et aksjeselskap, vil det være problematisk å plassere ledelsen av et kommunalt foretak utenfor foretaket eller kommunen. Dette pga foretakets sterke økonomiske og juridiske binding til kommunen. Det foreligger følgende alternativer: Foretaket ansetter daglig leder som rekrutteres eksternt eller fra Molde kommune Ingen ansatte i foretaket. Foretaket kjøper slike tjenester av Molde kommune Et kommunalt foretak står i prinsippet like fritt som et aksjeselskap til å velge eksterne samarbeidspartnere, men har pga merverdiavgiften ikke større grunn til å gjøre dette enn kommunen selv. Siden foretaket og kommunen tilhører samme rettssubjekt, er det naturlig med samordning på mange områder, bl.a. regnskap, IT-løsninger, innkjøpsavtaler, rammeavtaler, reglementer osv. Aksjeselskap Hvis Molde kommune velger aksjeselskapsmodellen kan ledelse ev settes bort til andre, jfr. dagens forvaltning av Gotfred Lies plass 1 AS og enkelte stiftelser. Men et aksjeselskap kan også forvaltes av kommunen, på samme måte som et kommunalt foretak. Et aksjeselskap står relativt fritt i å velge samarbeidspartnere. Selskapet kan ansette eget personell til forvaltning og drift eller leie dette der det tilbys i markedet. Et aksjeselskap kan også utvikle et nært samarbeid med kommunen. Styre og generalforsamling Uansett organisasjonsform, vil den administrative ledelsen av et eiendomsselskap være underlagt et styre. Styret kan være sammensatt av personer med politisk og/eller faglig bakgrunn (økonomisk, juridisk, teknisk osv.). Avhengig av organisasjonsform vil eierkontrollen skje gjennom generalforsamling (AS) eller direkte av kommunestyret (KF). Mens styret i et aksjeselskap opptrer suverent inntil eier ev velger å kaste det, har

20 Molde kommune i omstilling Side 20 kommunestyret direkte innflytelse i et kommunalt foretak som øverste vedtaksorgan. Kommuneloven har bestemmelser om ansattes representasjon i styret. Bestemmelser sier at ansatte kan kreve 1/5 represantasjon. Selskapets ansvar Eiendomsselskapet vil ha ansvar som kan oppdeles i Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling (FDVU). Forvaltning Forvaltningsoppgaver gjøres av administrasjonen. Slike oppgaver er: Sekretariat for styret Budsjett, regnskap, lønn etc. Saksbehandling, planlegging, regulering av husleie, arkiv etc. Innkjøpsavtaler, rammeavtaler, driftsavtaler etc. Forsikring Visning og inngåelse av leieavtaler Innkreving av husleie Forretningsmessig oppfølging av leieforhold Oppsigelser (frivillig/tvang) Drift av eiendom Driftsoppgaver kan delvis gjøres av egne ansatte eller selskapet kan basere seg driftsavtaler med eksterne leverandører. Typiske driftsoppgaver: Vaktmester, tilsyn, service, drift av tekniske anlegg etc. Energi (oppvarming og lys i fellesarealer) Vann, avløp og renovasjon (kommunale avgifter) Snøbrøyting Renhold av fellesarealer Vedlikehold Vedlikeholder utover det som håndteres av driften, er det naturlig å kjøpe eksternt, f.eks. gjennom rammeavtaler. Eiendomsutvikling Utvikling av potensialer i eksiterende og nye eiendommer. En strategisk oppgave for styret.

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/4668 Klassering: Saksbehandler: Harald Magelssen Køvjan STEINKJERBYGG AS - FRAMTIDIG ORGANISERING II Trykte

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Saksbehandler: Beate Molden Tlf: Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN , TILTAK 9

Saksbehandler: Beate Molden Tlf: Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN , TILTAK 9 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Beate Molden Tlf: 75 10 18 36 Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-16, TILTAK 9 ::: Sett inn innstillingen under denne linja.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Verdal Boligselskap AS - Vurdering av muligheter for bruk av selskapet til utvikling av Verdal kommunes eiendomsmasse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no

Detaljer

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE Følgende avtale («Avtalen») har i dag blitt inngått mellom - Bodø kommune v/ [ordføreren] («Kommunen») Kongens gate 23,

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse. Presentasjon av Ringerike Boligstiftelse. Formannskapsmøte 04.12.2012

Ringerike Boligstiftelse. Presentasjon av Ringerike Boligstiftelse. Formannskapsmøte 04.12.2012 Presentasjon av Ringerike Boligstiftelse Formannskapsmøte 04.12.2012 1 Hvem er boligstiftelsen? Historikk Stiftelsen ble opprettet av Ringerike kommune i 1970 og det var RINGBO som var forretningsfører

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012

Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 15/12 PRINSIPPER FOR HUSLEIEFASTSETTELSE I BOLIGER

Detaljer

Presentasjon for Formannskapet 16.04.15

Presentasjon for Formannskapet 16.04.15 Presentasjon for Formannskapet 16.04.15 Svein Marfi Styreleder er 100% eid av Lier kommune Selskapets styre: Styreleder Svein Marfi, nestleder Anne Kristine Westerheim, Børre Halvorsen, Johan Mølbach-Thellefsen

Detaljer

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Retningslinjene skal til enhver tid følge Husbankens retningslinjer for startlån og gjeldende forskrift for startlån. 1: Formålet Startlån

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utredning om kommunale boliger

Utredning om kommunale boliger Utredning om kommunale boliger Presentasjon for komiteene (Helse og omsorg, miljø og teknisk) 13.03.2014 Sigrid Hellerdal Garthe Mandat Det arbeides for mer effektiv utnytting av eksisterende kommunale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann / enhetsleder TLM Arkiv: 613 &55 Arkivsaksnr.: 13/2718-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann / enhetsleder TLM Arkiv: 613 &55 Arkivsaksnr.: 13/2718-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann / enhetsleder TLM Arkiv: 613 &55 Arkivsaksnr.: 13/2718-1 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER 2014 Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Advokatvurdering. (13/2718-2)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2568 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal STEINKJERBYGG AS - FRAMTIDIG ORGANISERING Trykte vedlegg: Rapport

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Namsos s kommune Rådmannn i Namsos Saksmappe:2014/2189-8 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Utvalg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å justere husleiesatsene for kommunale

Detaljer

Valgfrihet; leie eller eie?

Valgfrihet; leie eller eie? Valgfrihet; leie eller eie? Dagens tilbud - leie Det inngås en tidsubestemt leiekontrakt med Bærum Kommune som utleier Husleie fastsettes til «gjengs leie». I et stigende marked vil gjengs leie være lavere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger

Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000. Presteboliger Saksbehandler: Øystein Dahle Kraft Arkivnummer: 600 Dato: 11. januar 2000 Presteboliger På bakgrunn av henvendelser fra våre medlemmer har vi funnet det hensiktsmessig å informere generelt om en del forhold

Detaljer

«Bystyret ber byrådet legge frem hvordan tjenestene som i dag tilbys av Bergen hjemmetjenester KF kan tenkes organisert»

«Bystyret ber byrådet legge frem hvordan tjenestene som i dag tilbys av Bergen hjemmetjenester KF kan tenkes organisert» Dato: 11. oktober 2013 27/13 BHKF fremtidige organisering AFOE BHJT-0299-201331205-107 Hva saken gjelder: «Bystyret ber byrådet legge frem hvordan tjenestene som i dag tilbys av Bergen hjemmetjenester

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-10 Dato: 25.05.16 Husleiefastsetting i kommunale utleieboliger - erfaringer etter implementering av kostnadsdekkende

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Nytt eiendomsselskap for Drammen kommune?

Nytt eiendomsselskap for Drammen kommune? Nytt eiendomsselskap for Drammen kommune? Presentasjon for Formannskapet 17. nov 2015 Advokat Andreas Fuglesang afu@eurojuris.no 99523525 Bakgrunn November 2014 Bystyret vedtok en ny eierstrategi for Drammen

Detaljer

SØKNAD OM VEDTEKTSENDRINGER FOR BODØ KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE ORG. NR

SØKNAD OM VEDTEKTSENDRINGER FOR BODØ KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE ORG. NR Stiftelsestilsynet Postboks 800 6805 FØRDE Deres ref: Vår ref: Dato: XX XX 16 SØKNAD OM VEDTEKTSENDRINGER FOR BODØ KOMMUNALE BOLIGSTIFTELSE ORG. NR. 960936620 1 INNLEDNING På vegne av styret i Bodø kommunale

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune HAVNEGATA 12, GNR 439 BNR 168 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT ARKIVSAKSNR.: 07/40732

Saksframlegg. Trondheim kommune HAVNEGATA 12, GNR 439 BNR 168 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT ARKIVSAKSNR.: 07/40732 Saksframlegg HAVNEGATA 12, GNR 439 BNR 168 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT ARKIVSAKSNR.: 07/40732 Forslag til innstilling: Bystyret avslår søknad om 100% fritak for eiendomsskatt for eiendommen gnr

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

Eie eller leie bolig? Informsjonsmøte Enhetsleder Eiendom Bolig; Liv B. Hansteen

Eie eller leie bolig? Informsjonsmøte Enhetsleder Eiendom Bolig; Liv B. Hansteen Eie eller leie bolig? Informsjonsmøte 23.10.17 Enhetsleder Eiendom Bolig; Liv B. Hansteen Eie vs leie Eie Leie KKrever egenkapital Må betale komm.avgift + skatt Vedlikehold/oppussing 24 % rentefradrag

Detaljer

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet

Organisering av kommunens parkeringsvirksomhet Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.07.2012 45294/2012 2012/5536 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/202 Formannskapet 21.11.2012 12/197 Bystyret 13.12.2012 Organisering av kommunens

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 136/12 12/58 GODKJENNING AV PROTOKOLL FSK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 136/12 12/58 GODKJENNING AV PROTOKOLL FSK Skånland kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 25.09.2012 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77089510 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014 1 21. oktober 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1 Eiendomsporteføljen... 3 1.2 Foretakets rolle i Drammen Kommune... 3 2. Formålet med foretaket... 4 3. Eiers forventninger... 4 3.1 Formuesforvaltning...

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 17/09 EIERMELDING - REVIDERING STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Tilleggssak Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Notat Til : Rådmannen Fra : Bystyret Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Bakgrunn I Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/3453-1 Dato: 21.02.2013 THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP INNSTILLING TIL FORMANNSKAP / BYSTYRET

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Evertsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/1142-1 Klageadgang: Nei VIDERE SAMARBEID OM INTERKOMMUNALT NÆRINGSARBEID Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

RUTINER FOR SAMHANDLING MELLOM BORETTSLAGENE OG TROMSØ KOMMUNE

RUTINER FOR SAMHANDLING MELLOM BORETTSLAGENE OG TROMSØ KOMMUNE RUTINER FOR SAMHANDLING MELLOM BORETTSLAGENE OG TROMSØ KOMMUNE Sist endret: 26.06.2017 Utarbeidet av Samarbeidsutvalget i Tromsø bestående av representant fra BoNord, representant for Borettslag og representant

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

TILVISINGSAVTALE OM UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

TILVISINGSAVTALE OM UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET TILVISINGSAVTALE OM UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET mellom Meløy kommune og (navn på eier/utleier).. (heretter omtalt som eier/utleier) Organisasjonsnr.: Meløy kommune har med

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Saknr. 6902/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett på Lundskogen - valg av utbyggingsmodell og salg av tomt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett på Lundskogen - valg av utbyggingsmodell og salg av tomt TYDAL KOMMUNE Arkiv: L71 Arkivsaksnr: 2016/103-4 Saksbehandler: Grete Sandvik Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Oppføring av boliger med kommunal tildelingsrett

Detaljer

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler BOLIG Veileder Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler September 2014 VEILEDER FOR FREMSKAFFELSE AV BOLIGER GJENNOM LEIEKONTRAKTER OG TILVISNINGSAVTALER 1. Innledning

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Tilskudd og lån til kommunale boliger v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Finansiering av kommunale boliger 1. Investeringstilskudd (ikke lån) Til omsorgsboliger og sykehjem mm Gjelder tiltak for personer

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE

VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 09/828 Saksbehandler: Kjetil Brodal MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard.

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Beate Molden Tlf: 75 10 18 36 Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 14/1312-1 SALG AV PERSONAL- OG SOSIALBOLIGER ::: Sett inn innstillingen under denne linja. NB NB NB KKE RØR DENNE LINJA

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie

Søgne kommune. Saksframlegg. Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie Søgne kommune Arkiv: 231 Saksmappe: 2014/12-4635/2015 Saksbehandler: Kenneth Harbak Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/15 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Budal flerbrukshus SA - driftsavtale

Budal flerbrukshus SA - driftsavtale Saksframlegg Arkivnr. 614 Saksnr. 2013/1595-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Budal flerbrukshus SA - driftsavtale Dokumenter

Detaljer

Saknsnr Utvalg 26114 4Ut4

Saknsnr Utvalg 26114 4Ut4 LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.08.2014 20t41133-0 I 210 Camilla Hansen camilla.hansen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 26114 4Ut4 Hovedutvalg for teknisk, plan og næring

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.03.2016 2012/2361-10601/2016 / N11/&41 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 05.04.2016 Fylkestinget 26.04.2016 KJØP AV MOLAND PARK BUSSANLEGG

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

OSEN KOMMUNE Arkiv: 613

OSEN KOMMUNE Arkiv: 613 OSEN KOMMUNE Arkiv: 613 Dato: 12.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid T. Angen KOMMUNALE BOLIGER Vedlegg 1 Skisse boliger Undlenda Sakens bakgrunn og innhold:

Detaljer

FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune

FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune FRA LEIE TIL EIE -et prosjekt i Søgne kommune Et prosjekt kan være vellykket ut fra to perspektiver: Man har fått avklart hva som er mulig å få til Man har

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Husbank-konferansen 2016 Bodø 11.10.16 v/ Torhild Berg Skjetne Hvem er kommunale leietakere 2 Utestengt fra boligmarkedet?

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Gjengs leie ved utleie av kommunale boliger. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Gjengs leie ved utleie av kommunale boliger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: F17 Arkivsaksnr: 2008/2876-27 Saksbehandler: Bjarte Arve Sundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 610 C33 Arkivsaksnr.: 06/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 610 C33 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 610 C33 Arkivsaksnr.: 06/2001-1 Dato: 07.04.2006 EIERFORHOLD I TEATERKVARTALET INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens innstilling: 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/10 10/326 FELLESMØTE KOMMUNESTYRET/STYRET IBESTAD EIENDOM

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/10 10/326 FELLESMØTE KOMMUNESTYRET/STYRET IBESTAD EIENDOM Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 31.05.2010 Tid: Kl 17.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Målselv kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Virkeområde... 3 har ansvar for utleie av kommunale boliger.... 3 består av følgende medlemmer:... 3 2. Lovgrunnlag... 3 3.

Detaljer

Finansiering av ROVAR

Finansiering av ROVAR Finansiering av ROVAR Rapport fra arbeidsgruppen Juni 2005 1. Bakgrunn og innledning Styringsgruppen nedsatte i møte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe som skal utrede og fremme forslag til finansieringen

Detaljer

Saksframlegg. AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130

Saksframlegg. AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130 Saksframlegg AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1. Garanti innføres

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS Formannskapet beslutter den 15.12.14, i f.sak /14, med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 071/14, å stifte eiendomsselskapet Hattfjelldal

Detaljer

Foretaket er fullt ut eid av Drammen kommune, jf kommuneloven 61. Foretaket skal ha ansvar for daglig drift og utvikling av de kommunale barnehagene.

Foretaket er fullt ut eid av Drammen kommune, jf kommuneloven 61. Foretaket skal ha ansvar for daglig drift og utvikling av de kommunale barnehagene. Vedtekter for Drammen Barnehager KF 1 Om foretaket Foretakets navn er Drammen Barnehager KF. Foretaket er et kommunalt foretak opprettet i henhold til vedtak i Drammen bystyre 26/4-05, sak nr. 0049/05

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

Forslag til endrede retningslinjer for startlån

Forslag til endrede retningslinjer for startlån KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 05.06.2013 011/13 HDU Kommunestyret 20.06.2013 058/13 HDU Saksansv.: Tom Østhagen Arkiv:K1-243 : Arkivsaknr.:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer