Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk"

Transkript

1 Oslo kommune Rapport 22/2006 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk 2006 integritet og verdiskaping

2 Rapport 22/2006 Publikasjoner fra i Oslo 1/2005 Regelverk produksjon og forvaltning 2/2005 Offentlige anskaffelser etterlevelse av regelverk. 3/2005 Legevakten bruk av overtid 4/2005 Selvkost lovpålagt renovasjon 5/2005 Selvkost Vann- og avløpsavgift 6/2005 Evaluering av forvaltningspraksis i Bydel Stovner 7/2005 Intern kontroll: effekt prosjektets delleveranse innkjøp/faktura/regnskap 8/2005 Kvalitet i sykehjem Langerud sykehjem 9/2005 Intern kontroll i økonomiforvaltningen samlerapport 10/2005 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Boligbygg Oslo KF 11/2005 Bedre utnytting av KOSTRA 12/2005 Serviceerklæringer i Samferdselsetaten 13/2005 Intern kontroll i og rundt IT-systemer 14/2005 Systemrevisjon av utvalgte aktiviteter i Oslo Havn KF 15/2005 Økonomisk styring og kontroll i Bydel Norstrand 16/2005 Delegasjon av myndighet 17/2005 IKT - status og erfaringer i grunnskolen 18/2005 Turnusplanlegging og utbetaling av t-tillegg i sykehjem 19/2005 Økonomisk styring og kontroll i Bydel Søndre Nordstrand 20/2005 Bydelenes samarbeid med og oppfølging av eldresentrene 21/2005 Evaluering av ordningen med frivillig forvaltning av beboer/brukermidler i sykehjemmene og hjemmetjenestene 22/2005 IA-avtalen i tre bydeler 23/2005 Kontroller i NLP 24/2005 Introduksjonsordningen for flyktninger 25/2005 Startlån-rutiner for regnskapsføring, avstemminger og oppfølging av låneporteføljen 26/2005 Sentralt regnskapsansvar i Oslo kommune 27/2005 Etiske normer og regler knyttet til økonomiforvaltning 28/2005 IT-gjennomgang av transporttjenesten for funksjonshemmede i Oslo kommune 29/2005 Naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser 1/2006 Offentlige anskaffelser - etterlevelse av regelverk 2/2006 Innføring av Gerica i to bydeler i Oslo kommune 3/2006 Kvalitet i skolen. Resultater, undervisning og ledelse ved Groruddalen skole 4/2006 Offentlige anskaffelser - konkurranseelementet i kjøpsprosessen 5/2006 Analyse av pleie- og omsorgstjenester med bruk av KOSTRA 6/2006 Intern kontroll i økonomiforvaltningen samlerapport /2006 Bevaring av kunst i Oslo kommune 8/2006 Økonomistyring i Friluftsetaten, Kultur- og idrettsetaten og Park og Idrett Oslo KF 9/2006 Intern kontroll i og rundt IT-systemer 10/2006 IKT-basert overvåkingssystem Oslo Havn KF 11/2006 Sykefravær i PRO-sektoren oppfølgingsundersøkelse 12/2006 Er nøkkeltall i KOSTRA fra de nye bydelene pålitelige? 13/2006 Bydelsbarenevernet i Oslo kommune 14/2006 Generelle IT-kontroller i Utdanningsetaten 15/2006 Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen 16/2006 Granskingsrapport. Undervisningsbygg Oslo KF 17/2006 Granskingsrapport. Anskaffelser i forbindelse med sikkerhetsoppgraderingen av Munch-museet 18/2006 Beredskap i Oslo kommune 19/2006 Prioritering av lederoppgaver i grunnskolen 20/2006 Offentlige anskaffelser konkurranseeksponering og direktekjøp 21/2006 Brukerorientering overfor ikke-vestlige innvandrere i helsestasjonstjenesten For mer informasjon om og våre rapporter se,

3 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk Forord Denne rapporten er et resultat av et forvaltningsrevisjonsprosjekt om Oslo kommunes tilskuddsbevilgninger til kollektivtrafikk, og hva slags kontroll og oppfølging som gjennomføres. Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oslo kommune etter kommuneloven av 25. september 1992 med endringer av 12. desember Formålet med forvaltningsrevisjon er med virkning fra 1. juli 2004 nedfelt i kommuneloven 77 nr. 4 som har følgende ordlyd: Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). Kontrollutvalget vedtok oppstart av prosjektet i sin plan for forvaltningsrevisjonsprosjekter våren Undersøkelsen er gjennomført av Hans Petter Eide og Rita Bjørnulf, med sistnevnte som prosjektleder. Kari Breisnes har også bidratt i sluttfasen. Vi takker Byrådsavdeling for miljø og samferdsel for godt samarbeid og nødvendig bistand underveis i prosjektet Johnny Pedersen avdelingsdirektør Rita Bjørnulf prosjektleder

4 Rapport 22/2006 2

5 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk Innhold Hovedbudskap Sammendrag Innledning Bakgrunn Problemstilling Bevilgninger Metodisk tilnærming og gjennomføring Revisjonskriterier Rapportens videre oppbygging Oslo kommunes retningslinjer Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til kollektivtrafikk Revisjonens vurderinger Bystyrets bevilgningsvedtak Formidling av bystyrets krav og overordnede føringer Revisjonens vurderinger Kommunens roller Rollen som tilskuddsmyndighet Revisjonens vurderinger Anbefalinger og konklusjon Tilbakemeldinger og revisjonens vurderinger Tilbakemelding fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Revisjonens vurderinger Referanser Vedlegg: 1: Utdyping av revisjonskriteriene : Tilbakemelding fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel : Tilbakemelding fra Byrådsavdeling for finans og utvikling Kontroll og oppfølging Kontroll og oppfølging av bystyrets vedtak Revisjonens vurderinger

6 Rapport 22/2006 4

7 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk Hovedbudskap har gjennomført en undersøkelse om kontroll og oppfølging av Oslo kommunes tilskudd til kollektivtrafikk. Viktige funn var at: Oslo kommune har ikke særskilte skriftlige retningslinjer som gjelder for forvaltning av tilskudd til kollektivtrafikk. Oppfølging av tilskuddsbevilgningen er mangelfull. Det utarbeides ikke tilskuddsbrev ved tildeling, og det er ingen særskilt skriftlig rapportering av hva tilskuddsbevilgningen er brukt til. Kommunens rolle som tilskuddsmyndighet skilles i liten grad fra kommunens rolle som eier av aksjeselskap. Revisjonen konkluderer med at for å få tilstrekkelig oversikt over hva midlene går til, bør det utøves mer systematisk kontroll og oppfølging. Sammendrag Denne rapporten er et resultat av s undersøkelse av Oslo kommunes tilskuddsbevilgninger til kollektivtrafikk. Problemstillingen har vært om kontroll og oppfølging av bevilgninger til kollektivtrafikk er tilfredsstillende for å få innsikt i om midlene blir brukt i tråd med bystyrets føringer. Undersøkelsen har rettet seg mot byråden for miljø og samferdsel. I tidsperioden fra 2002 til 2005 bevilget bystyret samlet i underkant av 3,8 milliarder i tilskudd til drift og investeringer av transporttjenester. Hvert år har bystyret vedtatt overordnede føringer og premisser for tildeling av midlene. Bystyret har tildelt driftsansvaret for kollektivtrafikken til AS Oslo Sporveier (Sporveien), og i 2005 utgjorde tilskuddet ca. 30 prosent av Sporveiens inntektsgrunnlag. Sporveien er et aksjeselskap som er heleid av Oslo kommune. Kommunalt eide aksjeselskap er egne rettssubjekter som drives i overensstemmelse med aksjeloven. De er ikke underlagt vanlige styringsforhold etter kommunelovens bestemmelser. I forhold til Sporveien har Oslo kommune en viktig rolle som tilskuddsmyndighet og en viktig rolle som aksjeselskapets eier. I tillegg har kommunen en tredje rolle som samferdselsmyndighet. Et sentralt funn i undersøkelsen er at Oslo kommune ikke har noen særskilte skriftlige retningslinjer som anvendes for tilskuddsbevilgninger til kollektivtrafikk. Byrådsavdelingen viser til at forvaltning av tilskuddsmidler er en del av byrådets oppfølging av bystyrets bevilgningsvedtak, og at dette følger opplegget som gjelder for etater og bydeler. Utover dette er det ingen spesifikke rutiner som er skriftlig nedfelt. Revisjonen vurderer at for et tilskudd av den størrelse det her dreier seg om, ca. 915 millioner i 2005, bør prosedyrer og rutiner for forvaltning av tilskuddet være på plass. Slike rutiner bør være nedfelt i skriftlige retningslinjer. Kontroll og oppfølging i offentlig forvaltning bør generelt ha høy prioritet. Revisjonen mener derfor at Oslo kommune bør tilstrebe tilsvarende system for kontroll og oppfølging av tilskuddsbevilgninger, som staten legger opp til i sine retningslinjer. Det betyr at for tilskuddsordningen bør det beskrives mål, kriterier for måloppnåelse og tildelingskriterier samt fastsette bestemmelser om oppfølging og kontroll. Ved utbetaling av tilskuddsbevilgningen i 2005 sendte ikke byrådsavdelingen noen spesifikke styringsdokumenter i form av tilskuddsbrev eller lignende til tilskuddsmottaker. Ifølge byrådsavdelingen fikk 5

8 Rapport 22/2006 Sporveien budsjettdokumentene utlevert og ble orientert muntlig om byrådets føringer. Selv om Sporveien kjenner godt til innholdet i bystyrets overordnede mål og føringer, påpeker revisjonen at det bør sendes et skriftlig styringsdokument til tilskuddsmottaker, og som inneholder krav til rapportering. Et slikt dokument kan blant annet bidra til å sikre at bystyrets overordnede mål blir fortolket i tråd med bystyrets intensjoner. Dessuten kan skriftlige styringsdokumenter bidra til økt offentlig innsyn i bystyrets premisser for tildeling av tilskuddet. Byrådsavdelingen viser til at kontroll og oppfølging av Sporveiens bruk av tilskuddsmidler skjer ved rapportering av totalresultatet for aksjeselskapet, blant annet gjennom kvartalsvise møter. I tillegg var Sporveiens årsberetning et sentralt rapporteringsdokument i 2005, selv om det i beretningen ikke spesifikt er rapportert hvordan tilskuddet er brukt. Byrådsavdelingen hadde med andre ord ingen særskilt kontroll og oppfølging av selve tilskuddsbevilgningen. Revisjonen konkluderer med at for å få tilstrekkelig oversikt over resultater av tilskuddet, bør det utøves mer systematisk kontroll og oppfølging, og at dette bør dokumenteres skriftlig. Revisjonen har merket seg at byrådsavdelingen ikke la opp til klare skillelinjer mellom eierskapsrollen og rollen som bevilgningsmyndighet, selv om bystyret har vært opptatt av et slikt skille i sin eierskapsstrategi. Kommentarene viser at rapporten oppfattes som nyttig og at byrådsavdelingen i hovedsak slutter seg til revisjonens anbefalinger og konklusjoner. De skriver at anbefalingene ivaretas gjennom omorganisering av kollektivtrafikken, men spesifiserer i liten grad konkrete tiltak. Det presiseres imidlertid at rapportering bør sees i forhold til det totale forbruket i Sporveien. Byrådsavdelingen oppfatter at rollen som tilskuddsmyndighet er en del av rollen som samferdselsmyndighet. Tilbakemeldingene gir ikke grunnlag for å endre rapportens hovedkonklusjoner og anbefalinger. Anbefalinger 1. Oslo kommune bør innføre skriftlige retningslinjer som på en klar måte viser hvordan tilskudd til kollektivtrafikk skal forvaltes, og som inneholder krav til kontroll og oppfølging av tilskuddsbevilgninger. Betegnelser i budsjetteksten bør være entydige og ikke skape tvil om bevilgningens status. 2. Byråden for miljø og samferdsel bør konkretisere og operasjonalisere bystyrets overordnede mål og føringer, og oversende dette til tilskuddsmottakeren. Krav til rapportering bør også formidles skriftlig. 3. Byråden for miljø og samferdsel bør gjennomgå sine rutiner for å finne ut hvordan oppfølging av tilskuddsmidler til kollektivtrafikk kan forbedres. 4. Oslo kommune bør vurdere hvordan kommunen i større grad kan skille mellom sine ulike roller som tilskuddsmyndighet, samferdselsmyndighet og eier av aksjeselskap som mottar tilskudd. Revisjonen har mottatt tilbakemelding på foreløpig rapport fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. 6

9 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk 1. Innledning har gjennomført en undersøkelse av Oslo kommunes tilskuddsbevilgninger til kollektivtrafikk med spesiell vekt på kontroll og oppfølging. Formålet er å belyse om kommunen stiller krav og følger opp hvorvidt tilskuddsmidler til kollektivtrafikk benyttes i samsvar med bystyrets intensjoner. Formålet er også å bidra til identifisering av forbedringsmuligheter. 1.1 Bakgrunn Mange kommuner ønsker å opprettholde tilbud av tjenester som ikke kan drives bedriftsøkonomisk lønnsomt, og som det er av samfunnsmessig interesse å opprettholde. Overfor aksjeselskap kan kommuner benytte seg av økonomiske virkemidler som kjøp av tjenester fra selskaper eller gi tilskudd. Ifølge Riksrevisjonen er det viktig med kontroll og oppfølging av slike tilskuddsbevilgninger (Riksrevisjonen 2005). Når det gjelder kollektivtrafikk vil et rent markedsbasert tilbud ofte gi et mindre og dårligere tilbud enn det som politiske myndigheter ønsker å ha. I Oslo kommunes strategi for eierskap og organisering av kollektivtrafikken er det derfor vektlagt at kommunen subsidierer kollektivtrafikken for å få et bedre tilbud enn hva som er bedriftsøkonomisk basert (Bystyresak 530/01). I ovennevnte bystyresak presiseres at byrådet utøver sin offentlige myndighet ved å stille krav til transportstandard gjennom konsesjon og ved tildeling av tilskudd. Det er videre nedfelt at konkretiseringen av den økonomiske satsingen på kollektivtilbudet i Oslo skal framkomme i budsjett og økonomiplan. Det står at Oslo kommune skal vedta det bestemte beløpet som skal gå til kollektivtrafikk og gjøre bevilgningsvedtak om dette hvert år. Det presiseres at i budsjettsammenheng skal tilskuddet omtales som kjøp av transporttjenester. Ansvaret for forvaltning av tilskudd til kollektivtrafikken er lagt til byråden for miljø og samferdsel. Driftsansvaret for det kollektivtrafikktilbudet som bystyret legger opp til gjennom sine vedtak, er tildelt AS Oslo Sporveier (Byrådets budsjettforslag 2005). AS Oslo Sporveier (Sporveien) er et aksjeselskap som er heleid av Oslo kommune, og hvor byråden for miljø og samferdsel ivaretar kommunens eierinteresse i generalforsamlingen (Bystyrets sekretariat 2006). De politiske signalene er fortsatt at bystyret skal bevilge tilskudd til kollektivtrafikken. Dette kommer blant annet fram i bystyremelding om strategier for kollektivtrafikkens utvikling. Her bes byrådet om å fremme sak om opptrapping av kommunens tilskudd til kjøp av transporttjenester og investeringer som er nødvendig, for å oppfylle de økte målsettinger og vedtak i kollektivmeldingen (Bystyresak 182/04). I økonomiplanens strategier fram mot 2008 framhever byrådet at de vil sikre forutsigelige økonomiske rammer til AS Oslo Sporveier (Byrådets budsjettforslag 2005, sak 1). Fra er AS Oslo Sporveier omorganisert til et rent administrasjonsselskap for kollektivtrafikken (Byrådssak /06), men vil fortsatt være kommunalt heleid aksjeselskap og motta tilskudd fra Oslo kommune (Bystyresak 41/06). Kommunalt eide aksjeselskap er egne rettssubjekter og må organiseres og drives i overensstemmelse med aksjelovens regler. De er ikke underlagt de vanlige styrings- og ansvarsforhold etter kommunelovens bestemmelser (Universitetsforlaget 2002). Dersom kommunen velger aksjeselskapsformen for en virksomhet, får dette konsekvenser for hvordan styring, tilsyn og kontroll kan utøves. På bakgrunn av ovenstående har vi sett at Oslo kommune utøver tre roller i forhold til Sporveien. Kommunen har en rolle som tilskuddsmyndighet, en rolle som aksjeselskapets eier og en tredje rolle som samferdselsmyndighet (løyvemyndighet). I denne undersøkelsen vil rette søkelyset mot kommunens rolle som tilskuddsmyndighet, og i liten grad belyse de to andre rollene. Vi vil blant annet belyse om rollen som tilskuddsmyndighet utøves atskilt fra de to andre rollene. Kontrollutvalget er opptatt av å undersøke de komplekse styringsrelasjonene mellom Oslo kommune og AS Oslo Sporveier. I 2004 gjennomførte et forprosjekt om kommunal styring av kollektivtrafikken (Kontrollutvalgets sak 107/04). I sitt notat vurderte revisjonen den komplekse styringsmodellen mellom kommunen og aksjeselskapet som en risiko når det gjaldt roller og ansvar. har tidligere satt søkelys på kommunens rolle som aksjeeier i en undersøkelse om generalforsamlinger i kommunale aksjeselskaper (Rapport 2/2002). 1.2 Problemstilling Undersøkelsens problemstilling er følgende: Er kontroll og oppfølging av bevilgninger til kollektivtrafikk tilfredsstillende for å få innsikt i om midlene blir brukt i tråd med bystyrets føringer? 7

10 Rapport 22/2006 Tilskudd Bystyret har siden 1997 brukt betegnelsen Kjøp av transporttjenester på bevilgning av midler til kollektivtrafikk. Ved oppstart av dette prosjektet oppsto det uklarheter om bystyrets bevilgning var et tilskudd eller om det var kjøp av tjenester. Revisjonen har registrert at tildelingen benevnes både som tilskudd og som kjøp av tjenester i de dokumentene som er gjennomgått. For eksempel er det i byrådets budsjettforslag 2005, sak 1 brukt begrepet driftstilskudd, men bevilgningen omtales også som kjøp av tjenester. Staten har gitt en avgrensning mellom tilskudd og kjøp av tjenester som kan være en hensiktsmessig avgrensning. I sin veileder om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten heter det følgende: Tilskuddsbevilgninger kan formelt defineres som bevilgninger gitt av Stortinget til mottakere utenfor statsforvaltningen (under postnummer 60-89). Tilskuddsbevilgninger har så mange varianter at det ikke er mulig å gi en generell beskrivelse av slike bevilgninger på annen måte enn at det gjelder utbetalinger som ikke er anskaffelser for staten (Finansdepartementet 2004). har lagt til grunn at bystyrets bevilgning ble gitt i form av en tilskuddsbevilgning i 2005, og at midlene hadde status som tilskudd til drift og investeringer. Bakgrunnen er revisjonens gjennomgang av relevante bystyresaker, telefonsamtaler og svar fra Byrådsavdeling for finans og utvikling i e-post av og drøfting med Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i prosjektets oppstartsmøte. Kommunen har med andre ord ikke foretatt anskaffelser eller kjøp av tjenester etter definisjonene i anskaffelsesreglementet (Byrådets rundskriv 14/2006). Hvordan kommunen utøver sin rolle som tilskuddsmyndighet er derfor av stor betydning for en tilfredsstillende kontroll og oppfølging av tilskuddsmidlene. Er kommunens rolle som tilskuddsmyndighet overfor AS Oslo Sporveier tydelig atskilt fra kommunens rolle som aksjeeier og rollen som samferdselsmyndighet? Undersøkelsen tar utgangspunkt i budsjettåret 2005 og retter seg mot byråden for miljø og samferdsel, som har ansvar for forvaltning av tilskuddsbevilgningen. Når det gjelder delegering av dette ansvaret fra bystyret til byrådet omtales dette i Instruks for økonomi forvaltningen i byrådet. Byrådet har i henhold til denne instruksen ansvar for å føre tilsyn med økonomi forvaltningen. Det presiseres her at byrådet skal sørge for at ressursene anvendes optimalt og i tråd med kommunens overordnede mål og aktivitets planer. Kollektivtrafikken angår store brukergrupper, og vi ser av tabell 1 i neste kapittel at Oslo kommune har bevilget betydelige beløp de senere år. Revisjonen anser dette som vesentlige forhold, og som tilsier at det er viktig med undersøkelser om kontroll og oppfølging fungerer tilfredsstillende. 1.3 Bevilgninger Hele bevilgningen til drift og investeringer på ca. kr. 915 millioner i kapittel 711 til Kjøp av transporttjenester, ble tildelt AS Oslo Sporveier i I tids perioden fra 2002 til 2005 bevilget bystyret i underkant av kr. 3,8 milliarder i tilskudd til drift og investeringer (Bykassens budsjett, dok. 3). Bystyrets overordnede føringer og premisser for tildelingen var nedfelt i byrådets budsjettforslag, sak 1, for hvert år. Under følger en oversikt over vedtatt budsjett for disse årene. Med utgangspunkt i hovedproblemstillingen har revisjonen rettet oppmerksomheten mot følgende spørsmål: Finnes det skriftlige retningslinjer for forvaltning av tilskuddsmidler til kollektivtrafikk i Oslo kommune, og hvordan praktiseres disse? Hvordan blir bystyrets vedtatte krav og føringer konkretisert og formidlet til tilskuddsmottaker, slik at det kan tilrettelegges for god oppfølging? Hva slags kontroll og oppfølging utøves for å følge opp at tildelte midler benyttes i tråd med bystyrets intensjoner? 8

11 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk Tabell 1 Tilskuddsbevilgninger til kollektivtrafikk for Tall i 1000 kroner Kapittel 711 fra dok SUM Netto utgifter drift Netto utgifter investering SUM 1) ) Beløpene er avrundet til nærmeste hundre tusen Som nevnt innledningsvis er driftsansvaret for kollektivtrafikktilbudet tildelt AS Oslo Sporveier. Ifølge regnskapet for 2005 utgjorde tilskuddet fra Oslo kommune til drift ca. 30 prosent av Sporveiens inntektsgrunnlag (AS Oslo Sporveier 2006). 1.4 Metodisk tilnærming og gjennomføring Undersøkelsen er basert på gjennomgang og analyse av relevante bystyresaker, byrådssaker og andre dokumenter som angår tilskudd til kollektivtrafikk (se rapportens referanseliste). I tillegg har revisjonen gjennomført flere møter og intervju med representanter fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS). Det har også vært telefonsamtaler og korrespondanse med Byrådsavdeling for finans og utvikling (FIU). De oppsummerte revisjonskriteriene som blir brukt i undersøkelsen, er drøftet i møter med Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Intervjuene og faktabeskrivelsen er gjennomgått og verifisert. Undersøkelsen ble startet opp i april 2006 og datainnsamlingen ble gjennomført i juni. Foreløpig rapport ble sendt ut i oktober Revisjonskriterier Revisjonskriteriene bygger hovedsakelig på bestemmelser om økonomistyring i staten og veilederen til denne fra Finansdepartementet. De bygger også på Oslo kommunes rundskriv om tilskuddsforvaltning (Byrådets rundskriv 10/2003). I tillegg bygger de på bystyresak 530/01 om kommunens eierskapsstrategi og bystyremelding 2/1995 om strategier for organisering og styring av kommunens virksomheter. I kommunens instruks for tilskuddsforvaltning presiseres det at bystyret vedtar i hvert enkelt tilfelle om det foreligger en tilskuddsordning som denne instruksen gjelder for. Videre står det i rundskrivet at i og med at tilskuddsinstruksen også omfatter generelle rutiner omkring forvaltning, oppfølging og kontroll av tilskudd, anbefales det at instruksen uansett legges mest mulig til grunn ved utforming av de enkelte tilskuddsordninger. Det presiseres at forvaltningslov, offentlighetslov og lovgivningen for øvrig vil gjelde uavhengig av om bystyret for den enkelte tilskuddsordning vedtar om instruksen skal gjelde eller ikke. I bystyrets vedtak om tilskuddsbevilgningen til kjøp av transporttjenester er det ikke oppgitt at instruksen skal gjelde. Det framgår heller ikke av sak 1 for 2005 om dette har vært drøftet av bystyret. Ifølge Byrådsavdeling for miljø og samferdsel brukes ikke disse retningslinjene for bystyrets tilskuddsbevilgning til transporttjenester. Revisjonen mener imidlertid at instruksen, i likhet med statens bestemmelser, legger opp til god praksis for å sikre best mulig forvaltning av tilskuddsbevilgninger. Vi har derfor valgt ut relevante punkter fra begge retningslinjene, og lagt dette til grunn for de oppsummerte revisjonskriteriene. Flere av punktene fra statens og kommunens retningslinjer overlapper imidlertid hverandre. Aksjeselskap som styringsform benyttes for virksomhet der kommunen ønsker å begrense sitt ansvar. I bystyresak 530/01 om eierskapsstrategi presiseres det at Oslo kommune bør utøve sin rolle som bestiller av transporttjenester klart og entydig og atskilt fra kommunens to andre roller som myndighetsutøver og eier i forhold til AS Oslo Sporveier. Siden bestilling av transporttjenester i realiteten er en tilskuddsbevilgning, må det være rollen som tilskuddsmyndighet det henspeiles på. Grunnlaget for revisjonskriteriene utdypes i vedlegg 1. 9

12 Rapport 22/2006 Revisjonskriteriene oppsummeres under og presenteres også innledningsvis i kapittel 2, 3, 4 og Det bør finnes skriftlige retningslinjer som gjelder for forvaltning av tilskudd til kollektivtrafikk, og hvor rutiner og system for kontroll og oppfølging er vektlagt. 2. De krav og føringer som bystyret har vedtatt ved tilskuddsbevilgning til kollektivtrafikk bør kommuniseres tydelig i form av et styringsdokument til mottakeren. Bystyrets overordnede mål bør konkretiseres, og dokumentet bør inneholde krav til rapportering. 3. Det bør være klare rutiner og systemer for kontroll og oppfølging av tilskuddsmidler. I dokumenter som etterspørres for kontroll og oppfølging, bør det finnes rapportering som på en klar måte gjenspeiler de føringene som bystyret har gitt ved vedtatt bevilgning. 4. Kommunens rolle som tilskuddsmyndighet bør være synliggjort og atskilt fra kommunens rolle som eier av de selskaper som produserer kollektivtransporttjenester, og også atskilt fra kommunens rolle som samferdselsmyndighet. 1.6 Rapportens videre oppbygging I kapittel 2, 3, 4 og 5 presenteres undersøkelsens funn når det gjelder retningslinjer for forvaltning av tilskudd til kollektivtrafikken, formidling av bystyrets krav og føringer, hva slags kontroll og oppfølging som utføres og kommunens rolle som tilskuddsmyndighet. Til slutt i hvert av disse kapitlene følger s vurderinger av de funnene som er beskrevet. Revisjonens anbefalinger og konklusjon presenteres i kapittel 6. Avslutningsvis i kapittel 7 følger et sammendrag av tilbakemeldingen på foreløpig rapport fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og revisjonens vurderinger av denne. 10

13 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk 2. Oslo kommunes retningslinjer har etterspurt skriftlige retningslinjer for forvaltning av tilskuddsmidler til kollektivtrafikk og hvordan disse eventuelt praktiseres. Som utgangspunkt for revisjonens vurdering er følgende revisjonskriterier lagt til grunn: Det bør finnes skriftlige retningslinjer som gjelder for forvaltning av tilskudd til kollektivtrafikk, og hvor rutiner og system for kontroll og oppfølging er vektlagt. 2.1 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til kollektivtrafikk På forespørsel om hvorvidt det finnes skriftlige retningslinjer for forvaltning av tilskuddsordningen for kollektivtrafikk, viser byrådsavdelingen til det som er gitt som forutsetninger i sak 1 og bystyrets behandling av denne. Byrådsavdelingen viser til at forvaltning av tilskuddsmidler er en del av byrådets oppfølging av bystyrets bevilgningsvedtak. På spørsmål om særskilte rutiner for hvordan kontakten med tilskuddsmottaker skal foregå under forarbeidet til byrådets budsjettforslag, viser byrådsavdelingen til at dette følger opplegget som gjelder for etater og bydeler. Utover dette er det ingen retningslinjer og rutiner som er skriftlig nedfelt for tilskuddsordningen. Byrådsavdelingen anvender ikke Oslo kommunes retningslinjer for tilskuddsforvaltning (Byrådets rundskriv 10/03), og heller ikke anskaffelsesreglementet (Byrådets rundskriv 14/06). Byrådsavdelingen viser imidlertid til kommunens økonomireglement og de ordinære retningslinjene som gjelder for budsjettarbeidet. Disse benyttes også for budsjettkapitlet som omhandler tilskudd til kollektivtrafikk. Byrådet har ansvar for å føre tilsyn med økonomiforvaltningen, og skal ifølge økonomiinstruksen påse at bystyrets vedtak blir iverksatt, og sørge for at ressursene anvendes optimalt og i tråd med kommunens overordnede mål og aktivitetsplaner. I henhold til økonomireglementet har den enkelte byråd direkte instruksjonsmyndighet og parlamentarisk ansvar på sitt område, og er den øverste leder av respektiv byrådsavdeling. Byrådsavdeling for finans og utvikling har ansvaret for budsjettoppfølging samt utarbeidelse av byrådets tertialrapporter og årsberetning. Sistnevnte byrådsavdeling har en løpende dialog med andre byrådsavdelinger om dette. 2.2 Revisjonens vurderinger Revisjonen vurderer at for et tilskudd av den størrelse det her dreier seg om, bør klare prosedyrer og rutiner for forvaltning av tilskuddet være på plass. Etter revisjonens vurdering bør byrådet derfor innføre skriftlige retningslinjer som viser hvordan tilskuddsordningen til kollektivtrafikk skal forvaltes, og som inneholder krav til kontroll og oppfølging. Revisjonen legger til grunn at tilskudd til et aksjeselskap bør underlegges like gode rutiner for kontroll og oppfølging som tilskudd til andre private organisasjoner. Kontroll og oppfølging i offentlig forvaltning bør generelt ha høy prioritet. Revisjonen mener derfor at kommunen bør tilstrebe tilsvarende system for kontroll og oppfølging av tilskuddsbevilgninger til heleide aksjeselskaper, som staten legger opp til i sine retningslinjer på dette området. Det betyr at for tilskuddsordningen bør det beskrives mål, kriterier for måloppnåelse og tildelingskriterier samt fastsette bestemmelser om oppfølging og kontroll. Etter revisjonens vurdering er det også viktig med klare retningslinjer for å sikre gode saksbehandlingsrutiner uavhengig av den enkelte saksbehandler. Under revisjonens arbeid har vi merket oss at betegnelsen Kjøp av transporttjenester kan bidra til uklarheter om hvilke retningslinjer som skal gjelde for bevilgningen. Revisjonen vil derfor påpeke viktigheten av at betegnelser i budsjetteksten for tilskuddsbevilgningen er entydige i forhold til hva slags bevilgning dette er. 11

14 Rapport 22/ Bystyrets bevilgningsvedtak Revisjonen har stilt spørsmål om hvordan bystyrets overordnede føringer blir konkretisert og formidlet til Sporveien som mottaker av midlene, og hvilke styringsdokumenter som ligger til grunn for utbetaling av tilskuddet. Revisjonen stilte også spørsmål om den informasjonen som gis til Sporveien, er et godt grunnlag for å sikre at bystyrets krav og føringer ivaretas på en god måte. Følgende revisjonskriterier er lagt til grunn for en vurdering av byrådens formidling av krav og føringer til Sporveien. De krav og føringer som bystyret har vedtatt ved tilskuddsbevilgning til kollektivtrafikk bør kommuniseres tydelig i form av et styringsdokument til mottakeren. Bystyrets overordnede mål bør konkretiseres, og dokumentet bør inneholde krav til rapportering. 3.1 Formidling av bystyrets krav og overordnede føringer Ved tildeling av tilskuddsbevilgningen til kollektivtrafikk i 2005 sendte ikke Byrådsavdeling for miljø og samferdsel noen spesifikk skriftlig informasjon om endelig vedtatt tilskuddsnivå og bystyrets vedtatte føringer. Byrådsavdelingen sendte ingen spesifikke styringsdokumenter i form av tilskuddsbrev eller lignende til tilskuddsmottaker. Ifølge byrådsavdelingen ble Sporveien orientert muntlig sammen med virksomhetsledere av kommunale etater om det endelige innholdet. Selskapet fikk budsjettdokumentet (sak 1) samtidig med byrådets offentliggjøring av budsjettet. Byrådsavdelingen viser til at bystyrets budsjettvedtak, verbale vedtak og flertallsmerknader på denne måten utgjør tildelingsbrevet eller tilskuddsbrevet. Byrådsavdelingen presiserer imidlertid at byrådet og byrådsavdelingen har et særlig ansvar for å bidra til at bystyreflertallets intensjoner og vedtak gjennomføres i tråd med Oslo kommunes styringssystem. Ifølge byrådsavdelingen gjør Sporveien seg kjent med budsjettdokumentene gjennom bystyrets behandling. En viktig grunn ifølge byrådsavdelingen til at Sporveien følger bystyrets behandling nøye, er at denne behandlingen er avgjørende premiss for både endelig takstforslag og ruteopplegg. Enkelttakstene godkjennes av byrådet i etterkant av bystyrebehandlingen av sak 1 i kraft av kommunens rolle som samferdselsmyndighet. Byrådsavdelingen presiserer at Sporveien kjenner godt til innholdet i krav, overordnede mål og føringer før selve bystyrebehandlingen. Dette begrunnes med at Sporveien på lik linje med de kommunale etatene blir bedt om å konsekvensvurdere en gitt økonomisk ramme for kjøp av tjenester. Rammebrev sendes ut våren i forkant av neste budsjettår, hvor byrådsavdelingen, som byrådens sekretariat, ber om innspill til den foreslåtte planleggingsrammen. Rammebrevet for 2005 ble basert på forutsetningen om at aktivitetsnivået fra året før skulle opprettholdes, og at tjenestene som ble utført året før skulle leveres (Brev ). På denne måten bidrar Sporveien med et faglig vurdert materiale i forarbeidet til byrådets budsjettframlegg for kapittel 711. Skjer det vesentlige endringer av budsjettforslaget under bystyrebehandlingen, følges dette direkte opp overfor Sporveien, spesielt hvis det er rom for ulik tolkning av bystyrets behandling. Hvor store endringer bystyret vedtar i forhold til byrådets budsjettforslag, kan variere fra år til år. Hvis Sporveien gjennomfører endringer i tjenestetilbudet i løpet av året, sender selskapet brev til byrådsavdelingen og orienterer om disse endringene. Det påpekes at dette har skjedd relativt ofte. Endringer av badebussrute Oslo syd er et eksempel på en slik sak i 2005, hvor Sporveien ble bedt om å vurdere utvidelse i tråd med bystyrets ønske, men uten at det fulgte økonomiske midler med tiltaket (Notat til samferdsels- og miljøkomiteen av ). Ifølge byrådsavdelingen kan føringer for tilskuddsmidler framover også gis ved inngåelse av en form for intensjonsavtale. Det har tidligere vært forsøkt å inngå en slik avtale mellom Sporveien og Oslo kommune (Brev av ). Avtalen ble imidlertid ikke inngått med begrunnelsen at dette ville gripe unødvendig inn i bystyrets handlingsfrihet for de kommende års budsjetter. Byrådsavdelingen viser til at i forbindelse med omorganisering av kollektivtrafikken i Oslo, vil en form for rammeavtale bli vurdert (se bystyresak 41/06 og byrådssak /06). I byrådets budsjettforslag 2005, sak 1, stilles det ikke særskilte rapporteringskrav til mottakeren av tilskuddsmidler til transporttjenester. Det betyr at byrådsavdelingen stiller ingen særskilte krav til skriftlig rapportering på hva tilskuddsmidlene skal benyttes til. 3.2 Revisjonens vurderinger Budsjettteksten for tilskuddsbevilgningen kan bestå av mål og føringer på et relativt overordnet nivå. Revisjonen vurderer det derfor som viktig at Byrådsavdeling for miljø og samferdsel går kritisk gjennom 12

15 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk bystyrets vedtatte føringer med tanke på at fortolkningsproblemer knyttet til disse avklares og videreformidles til Sporveien. Selv om Sporveien kjenner godt til innholdet i bystyrets overordnede mål og føringer, mener revisjonen at det kan være nyttig å sende et skriftlig styringsdokument til Sporveien som tilskuddsmottaker. Et slikt dokument er et viktig bidrag til at bystyrets overordnede mål og føringer kan fortolkes i tråd med intensjonen. Dessuten kan et slikt styringsdokument bidra til økt offentlig innsyn i premissene for tilskuddsbevilgningen. Revisjonen viser i denne sammenheng til statens praksis med utsending av tilskuddsbrev. Revisjonen vil rette søkelyset mot at Sporveien behandles på lik linje med kommunale etater i forarbeidet til byrådets budsjettforslag. Aksjeselskapet har her hatt en rolle som går utover det å være tilskuddsmottaker, og revisjonen merker seg at det er tett kontakt mellom aksjeselskapet og byrådsavdelingen. Når det gjelder rapporteringskrav, blir det ifølge byrådsavdelingen, ikke formidlet særskilte krav til rapportering fra aksjeselskapet for oppfølging av tilskuddsmidlene. Revisjonen mener at det bør kreves særskilt rapportering av en tilskuddsbevilgning av slik størrelse, og at dette bør formidles skriftlig til selskapet. 13

16 Rapport 22/ Kontroll og oppfølging Revisjonen har undersøkt hvilke systemer og rutiner Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har for kontroll og oppfølging av tilskudd til Kjøp av transporttjenester. Vi stilte også spørsmål til byrådsavdelingen om hvordan de kontrollerte og fulgte opp mottakerens bruk av tilskuddsmidler for Følgende revisjonskriterier er lagt til grunn for en vurdering av kontroll og oppfølging av tilskuddet: Det bør være klare rutiner og systemer for kontroll og oppfølging av tilskuddsmidler. I dokumenter som etterspørres for kontroll og oppfølging, bør det finnes rapportering som på en klar måte gjenspeiler de føringene som bystyret har gitt ved vedtatt bevilgning. 4.1 Kontroll og oppfølging av bystyrets vedtak Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har ikke skriftlig nedfelte rutiner for hvordan avdelingen skal gjennomføre særskilt kontroll og oppfølging av tilskuddsbevilgningen til kollektivtrafikk. Når det gjelder rapportering fra tilskuddsmottaker, er det ifølge byrådsavdelingen ikke mulig å rapportere hva tilskuddsmidlene isolert går til. Dette begrunnes med at det er et finansielt bidrag som sammen med billettinntektene finansierer det totale rutetilbudet for kollektivtrafikken. Byrådsavdelingen viser til at kontroll og oppfølging av Sporveiens bruk av tilskuddsmidler skjer ved rapportering av totalresultatet for aksjeselskapet, og at det er for totalresultatet kommunen har mål, og ikke for bruk av tilskuddsmidler. Byrådsavdelingen har med andre ord ingen særskilt kontroll og oppfølging av selve tilskuddsbevilgningen. Byrådsavdelingen påpeker at Sporveien som aksjeselskap har et eget styre med et klart og selvstendig ansvar. Videre påpekes at styret rapporterer gjennom brev til kommunen om viktige styrevedtak og lignende. Ifølge avdelingen har det til tider vært etterspurt månedlig rapportering fra Sporveien når den økonomiske utviklingen har vært kritisk, men det ble ikke etterspurt slik rapportering i Dette begrunnes med at utviklingen i økonomien var god. Byrådsavdelingen viser til at fram til 2002, rapporterte Sporveien kvartalsvis på linje med kommunale etater. Det ble så besluttet fra sentralt hold i kommunen at aksjeselskapene ikke skulle inngå i denne rapporteringen. Begrunnelsen var at i et aksjeselskap har styret selvstendig rapporteringsansvar. Dersom virksomheten i selskapet går uten avvik i forhold til forutsetningene, framhever byrådsavdelingen at årsberetningen er det sentrale rapporteringsdokumentet. Sporveiens årsberetning fremmes som egen sak til bystyret. Ifølge byrådsavdelingen har Sporveien gjennom mange år hatt en kritisk likviditet, og Byrådsavdeling for finans og utvikling har avtale med Sporveien om likviditetstilførsel. For å styre dette gjennomfører Byrådsavdeling for finans og utvikling kvartalsvise møter med Sporveien, hvor Byrådsavdeling for miljø og samferdsel også deltar. I disse møtene inngår rapportering om selskapets totale økonomiske situasjon, og det føres møteprotokoller. Byrådsavdeling for miljø og samferdsel framhever at kvartalsmøtene utgjør den mest sentrale oppfølgingen gjennom budsjettåret. Byrådsavdeling for miljø og samferdsel viser til at kontroll og oppfølging av tilskuddsordningen for 2005 også besto av løpende oppfølging av Sporveien. Oversikt over journalført korrespondanse mellom byrådsavdelingen og AS Oslo Sporveier for 2005 viser at det har vært skriftlig kommunikasjon om mange saker. Byrådsavdelingen framhever at denne korrespondansen danner en ramme for mye av den løpende daglige kontakten med aksjeselskapet. Byrådsavdelingen uttrykker at Sporveien oppleves å ha gode oppfølgingssystemer både når det gjelder trafikale og markedsmessige spørsmål. På bakgrunn av at Sporveiens tjenestetilbud er av høy interesse for politikerne, framhever byrådsavdelingen at bystyret stiller spørsmål til avdelingen i løpet av året om en rekke ulike forhold. I en slik sammenheng hender det også at Sporveien får nye eller andre oppgaver enn de som opprinnelig var planlagt. Byrådsavdelingen legger til at tidligere ble slike tilleggsbestillinger forutsatt dekket av Sporveien innenfor vedtatt tilskudd, og kunne dermed bidra til negative årsresultater. De senere årene har en kommet bort fra dette ved at bystyret har finansiert tilleggene. Eksempelvis skjedde dette i 2005 da bystyret prioriterte 20 mill. i øremerkede tilskuddsmidler fra staten til rullende fortau. Dette var ifølge byrådsavdelingen en annen prioritering enn byrådet hadde lagt opp til, og et tillegg til det som ble bevilget gjennom bystyrets behandling av sak Revisjonens vurderinger Byrådsavdelingen oppgir at forvaltning av tilskuddsmidlene inngår i den vanlige oppfølging som gjelder 14

17 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk for etater og bydeler. Tertialrapportering inngår blant annet i slik budsjettoppfølging, men når det gjelder tilskuddsordningen på kapittel 711, kreves det ifølge byrådsavdelingen ikke noen form for tertialrapportering. Konsekvensen av dette er at byrådsavdelingen ikke mottar spesifikk rapportering for tilskuddet. Revisjonen har også merket seg at kommunens aksjeselskaper ikke omfattes av disse rutinene, men at de først og fremst gjelder for etater og bydeler. Revisjonen mener at dersom kommunen tildeler større tilskudd bør det legges mer vekt på kontroll, enn der kommunen tildeler mindre tilskudd. Revisjonen mener derfor at det bør innføres klare rutiner for oppfølging av så store tilskuddsbeløp. Revisjonen vil påpeke at mangel på gode rutiner og systemer for kontroll og oppfølging også kan påvirke tilskuddsmottakerens kontrollmiljø negativt og øke risikoen for feil og misligheter. Revisjonen mener at gode kontrollrutiner krever skriftlig rapportering fra tilskuddsmottakeren. Etter revisjonens vurdering vil dette være av vesentlig betydning for at byrådsavdelingen kan sikre seg informasjon om at midlene blir brukt i tråd med bystyrets intensjoner. En viktig grunn til at oppfølgingen bør være skriftliggjort, er at andre kan få informasjon og eventuelt etterprøve innholdet gjennom tilgang til dokumentene. Byens innbyggere bør blant annet ha muligheter til å kunne følge med gjennom offentlige dokumenter hva tilskuddsbevilgninger av en slik størrelse er brukt til. Revisjonen anser dette for viktig, slik at kommunen også skal ha muligheter for bedre kontroll av etterlevelse av lover og forskrifter. Revisjonen har merket seg at Byrådsavdeling for finans og utvikling sammen med Byrådsavdeling for miljø og samferdsel gjennomfører kvartalsvise møter med Sporveien, og at disse møtene utgjør den mest sentrale oppfølgingen gjennom budsjettåret. Revisjonen har også merket seg at Sporveiens årsberetning blir brukt som et rapporteringsdokument. Siden tilskuddsmidlene til Sporveien utgjorde ca. 30 prosent av de totale inntektene, vil oppfølging av selskapets totaløkonomi ikke nødvendigvis synliggjøre at tilskuddsmidlene er brukt i tråd med bystyrets premisser. Ved revisjonens gjennomgang av Sporveiens årsrapport for 2005, har vi ikke funnet noen særskilt omtale av hva tilskuddsbevilgningen fra Oslo kommune er brukt til. Revisjonen vurderer at når tilskuddsmidlene ikke kan identifiseres i forhold til hva de ble brukt til, men gikk inn i den totale økonomiske disponeringen i aksjeselskapet, så kan dette innebære en risiko for at midler blir brukt annerledes enn forutsatt. Revisjonen er av den oppfatning at det bør være mulig å stille krav og tilrettelegge bedre for kontroll og oppfølging ved tildeling av midlene. 15

18 Rapport 22/ Kommunens roller Revisjonen har undersøkt om kommunens rolle som tilskuddsmyndighet overfor Sporveien er tydelig atskilt fra kommunens rolle som aksjeeier og rollen som samferdselsmyndighet. Følgende revisjonskriterier er lagt til grunn for en vurdering av kommunens rolle som bevilgningsmyndighet. Kommunens rolle som tilskuddsmyndighet bør være synliggjort og atskilt fra kommunens rolle som eier av de selskaper som produserer kollektivtransporttjenester, og også atskilt fra kommunens rolle som samferdselsmyndighet. 5.1 Rollen som tilskuddsmyndighet Vi har i de foregående kapitler rettet søkelyset mot kommunens rolle som tilskuddsmyndighet. Kommunen utøver også en eierrrolle i forhold til Sporveien. Formelt utføres den gjennom aksjeselskapets generalforsamling. Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i et aksjeselskap (se aksjeloven). Bystyret har delegert fullmakten til å representere Oslo kommune til byrådet, som har videredelegert denne til byråden for miljø og samferdsel. Kommunens rolle som samferdselsmyndighet utøves ifølge byrådsavdelingen blant annet ved at Sporveiens enkelttakster godkjennes av byrådet på delegert fullmakt fra bystyret, mens takstnivået er bestemt av bystyret under budsjettbehandlingen. Byrådsavdelingen opplyser at Sporveien tilpasser sitt tjenestetilbud til byens befolkning etter de inntekter som forventes og de rammene som blir gitt av bystyret. Byrådsavdelingen opplyser at det er den samme seksjonen og den samme saksbehandleren som behandler saker som angår kommunens rolle som bevilgningsmyndighet, kommunens rolle som samferdselsmyndighet og kommunens rolle som eier av aksjeselskapet som er tilskuddsmottaker. har tidligere hatt en påpekning i tilknytning til drifts- og investeringsregnskapet, som viser hvor viktig det er at kommunen skiller sine ulike roller. I bystyrets vedtatte budsjett for 2005 ble 100 mill. satt av på kommunens investeringsbudsjett, men måtte senere flyttes fra investeringsbudsjettet til kommunens driftsbudsjett. Siden Sporveien ikke er en etat, kunne ikke en slik bevilgning være investering innenfor kommunen. Selv om kommunen er aksjeeier, ble det påpekt at kommunen ikke kan investere direkte i et selskap utenfor kommunen, men kun gi tilskudd som selskapet igjen kan benytte til sine investeringer (se brev fra til byråden for finans og utvikling av ). 5.2 Revisjonens vurderinger Aksjeselskapsformen har begrensninger for hvordan kommunens styring, tilsyn og kontroll kan utøves. I rollen som tilskuddsmyndighet mener imidlertid revisjonen at kommunen har store muligheter for kontroll og oppfølging av tilskuddsbevilgningene. Revisjonen merker seg at byrådsavdelingen ikke legger opp til klare skillelinjer mellom eierskapsrollen og rollen som bevilgningsmyndighet, selv om bystyret har vært opptatt av et slikt skille i sin eierskapsstrategi (Bystyresak 530/01). Vi har i kapittel 4 sett at oppfølging av tilskuddsmidler skjer ved rapportering av aksjeselskapets totalresultat. Revisjonen vil påpeke at oppfølging av aksjeselskapets totalresultat først og fremst er en del av kommunens oppfølgingsarbeid som aksjeeier og i mindre grad som tilskuddsmyndighet. Her vektlegges med andre ord rollen som aksjeeier. Revisjonen vil framheve at kommunens ulike roller bør tydeliggjøres bedre. Kommunen kan eventuelt vurdere bedre tilrettelegging for oppfølging av alle tilskudd som bevilges til heleide aksjeselskaper, og på den måten tydeliggjøre rollen som tilskuddsyter. I denne undersøkelsen har vi sett på eierskapsrollen i forhold til rollen som tilskuddsmyndighet. Vi har blant annet sett at Byrådsavdeling for miljø og samferdsel ikke har etablert faste rutiner for oppfølging av tilskudd. har tidligere gjennomført en undersøkelse som belyste hvordan byråden for miljø og samferdsel ivaretok kommunens eierskap overfor aksjeselskaper (Rapport 2/2002). Også i den undersøkelsen mente revisjonen at det var forbedringsmuligheter for etablering av rutiner for informasjon fra selskapene til byrådsavdelingene. Revisjonen konkluderte også med at manglende journalføring av styringsdokumenter reduserte muligheter for offentlig innsyn og vanskeliggjorde bystyrets tilsyn. Revisjonen merker seg at eksemplet relatert til driftsog investeringsregnskapet for 2005, også viser hvordan kommunen har sammenblandet rollen som tilskuddsmyndighet med rollen som aksjeeier. Selv om kommunen er aksjeeier, kan ikke kommunen investere direkte i selskapet, men må gi aksjeselskapet et tilskudd som igjen kan benyttes til investeringer. 16

19 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk 6. Anbefalinger og konklusjon Ut fra undersøkelsens funn gir følgende anbefalinger: 1. Oslo kommune bør innføre skriftlige retningslinjer som på en klar måte viser hvordan tilskudd til kollektivtrafikk skal forvaltes, og som inneholder krav til kontroll og oppfølging av tilskuddsbevilgninger. Betegnelser i budsjetteksten bør være entydige og ikke skape tvil om bevilgningens status. 2. Byråden for miljø og samferdsel bør konkretisere og operasjonalisere bystyrets overordnede mål og føringer, og oversende dette til tilskuddsmottakeren. Krav til rapportering bør også formidles skriftlig. 3. Byråden for miljø og samferdsel bør gjennomgå sine rutiner for å finne ut hvordan oppfølging av tilskuddsmidler til kollektivtrafikk kan forbedres. 4. Oslo kommune bør vurdere hvordan kommunen i større grad kan skille mellom sine ulike roller som tilskuddsmyndighet, samferdselsmyndighet og eier av aksjeselskap som mottar tilskudd. Konklusjon Revisjonen konkluderer med at Oslo kommune har forbedringsmuligheter når det gjelder forvaltning av tilskudd til kollektivtrafikk. Som del av tilretteleggingen for kommunens tilskuddsordning, bør det foretas en gjennomgang av arbeidsområdet med tanke på mer formalisering av systemer og rutiner. Revisjonen er av den oppfatning at tilskudd av en slik størrelse bør underlegges god kontroll og oppfølging som kan dokumenteres skriftlig. Som del av dette arbeidet bør også skillelinjer mellom kommunens tre ulike roller som tilskuddsmyndighet, samferdselsmyndighet og eier av aksjeselskap tydeliggjøres bedre. 17

20 Rapport 22/ Tilbakemeldinger og revisjonens vurderinger I dette kapitlet presenteres et kort sammendrag av de viktigste tilbakemeldingene til foreløpig rapport og revisjonens vurdering av disse. Foreløpig rapport ble sendt til høring til byråden for miljø og samferdsel, og som har oversendt sine kommentarer. Rapporten ble også sendt til byråden for finans og utvikling, og som ble gitt muligheten til kommentarer. Byrådsavdeling for finans og utvikling skriver i sin tilbakemelding at avdelingen har merket seg funnene og anbefalingene og avventer endelig rapport. Tilbakemeldingene følger i sin helhet som vedlegg til rapporten. Revisjonen har lagt vekt på kommentarer som eventuelt kan ha betydning for rapportens vurderinger og anbefalinger. 7.1 Tilbakemelding fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Byrådsavdelingen slutter seg i hovedtrekk til rapportens anbefalinger og konklusjoner, og viser til at dette følges opp i forbindelse med omorganisering av kollektivtrafikken. Det presiseres at ved oppdelingen av tidligere AS Oslo Sporveier i flere aksjeselskap, blir det enklere for kommunen å strukturere og systematisere sin forvaltningsoppgave. Videre framheves at den nye organiseringen har skapt et klarere skille mellom ulike eierposisjoner, og som forventes å medføre mer ryddighet og klarhet. Byrådsavdelingen skriver at rapporten tar opp relevante og krevende spørsmål, og at dette har satt i gang prosesser som har vært nyttige. Det presiseres imidlertid at de ikke finner det hensiktsmessig med rapporteringsordning på tilskuddet alene, men at rapportering bør sees i forhold til det totale forbruket. Byrådsavdelingen presiserer videre at det er hva aksjeselskapet får ut av det totale tjenestetilbudet som er viktig, og som det rapporteres på. Byrådsavdelingen skriver derfor at punkt 3 i anbefalingene bør utgå, dvs. at byrådsavdelingen ikke ser det hensiktsmessig å gjennomgå sine rutiner for å finne ut hvordan oppfølgingen kan forbedres. Når det gjelder iverksetting av tiltak viser byrådsavdelingen til ovennevnte omorganisering. Av konkrete tiltak nevnes separat skriftliggjøring av bystyrets vedtak og forutsetninger og løpende møtevirksomhet der rapportering vil stå sentralt. Byrådsavdelingen har innvendinger til prosjektets metode, og etterlyser mer dokumentasjon som bakgrunn for rapportens konklusjoner. De mener at intervjupersonenes uttalelser har blitt for mye vektlagt i forhold til andre kilder. De har blant annet måttet korrigere flere forhold i faktabeskrivelsen gjennom verifisering av intervjudataene. Mer systematisk analyse av kommunikasjonsmønsteret i forhold til AS Oslo Sporveier etterlyses også. Som kommentar til revisjonskriteriene påpeker byrådsavdelingen at det finnes to roller i forhold til aksjeselskapet og ikke tre, da de opplever at rollen som tilskuddsmyndighet er en del av rollen som samferdselsmyndighet. 7.2 Revisjonens vurderinger Revisjonen merker seg at Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i hovedsak slutter seg til revisjonens anbefalinger og konklusjoner. Vi merker oss også at byrådsavdelingen framhever at rapporten tar opp relevante og krevende spørsmål, og som har satt i gang nyttige prosesser internt. Byrådsavdelingen skriver at rapportens anbefalinger ivaretas gjennom omorganisering av kollektivtrafikken, men spesifiserer i liten grad hvilke konkrete tiltak dette gjelder. Revisjonen etterlyser derfor hvilke konkrete tiltak som er eller planlegges iverksatt, og på hvilken måte dette kan medføre mer ryddighet og klarhet, slik byrådsavdelingen skriver. Revisjonen vurderer det slik at hvis flere aksjeselskap skal motta tilskudd etter omorganiseringen, vil det være helt avgjørende med gode rutiner for kontroll og oppfølging av tilskuddene. Revisjonen merker seg at byrådsavdelingen ikke ønsker å følge opp revisjonens anbefaling om å innføre krav til rapportering av tilskuddsbevilgningen, men presiserer at rapportering bør sees i forhold til det totale forbruket. Revisjonen vil imidlertid påpeke viktigheten av at byrådsavdelingen innhenter informasjon om hvilke resultater som ble oppnådd ved hjelp av det tilskuddet som ble gitt. Revisjonen mener at dette er av stor betydning for at bystyret skal få tilstrekkelig informasjon som bakgrunn for sine framtidige vedtak, for eksempel i forhold til vurderinger av hva som kunne vært gjennomført med et mindre eller et større tilskudd. Når det gjelder byrådsavdelingens kommentarer til prosjektets metode, viser revisjonen til at vi har bedt om å få oversendt skriftlige retningslinjer, rutinebeskrivelser, tilskuddsbrev og rapportering som gjelder spesifikt for tilskuddsordningen. Siden byrådsavdelingen ikke har utarbeidet slike dokumenter, har revisjonen bygget faktabeskrivelsen i hovedsak på intervjuer. Intervjupersonene er valgt ut på bakgrunn 18

Etterlevelse av finansreglementet i

Etterlevelse av finansreglementet i Oslo kommune Rapport 12/2012 2 0 1 2 Etterlevelse av finansreglementet i Oslo kommune - integritet og verdiskaping Rapport 12/2012 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 01/2011 Planlegging, styring

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Rapport Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Oslo, 13. januar 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer