Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk"

Transkript

1 Oslo kommune Rapport 22/2006 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk 2006 integritet og verdiskaping

2 Rapport 22/2006 Publikasjoner fra i Oslo 1/2005 Regelverk produksjon og forvaltning 2/2005 Offentlige anskaffelser etterlevelse av regelverk. 3/2005 Legevakten bruk av overtid 4/2005 Selvkost lovpålagt renovasjon 5/2005 Selvkost Vann- og avløpsavgift 6/2005 Evaluering av forvaltningspraksis i Bydel Stovner 7/2005 Intern kontroll: effekt prosjektets delleveranse innkjøp/faktura/regnskap 8/2005 Kvalitet i sykehjem Langerud sykehjem 9/2005 Intern kontroll i økonomiforvaltningen samlerapport 10/2005 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Boligbygg Oslo KF 11/2005 Bedre utnytting av KOSTRA 12/2005 Serviceerklæringer i Samferdselsetaten 13/2005 Intern kontroll i og rundt IT-systemer 14/2005 Systemrevisjon av utvalgte aktiviteter i Oslo Havn KF 15/2005 Økonomisk styring og kontroll i Bydel Norstrand 16/2005 Delegasjon av myndighet 17/2005 IKT - status og erfaringer i grunnskolen 18/2005 Turnusplanlegging og utbetaling av t-tillegg i sykehjem 19/2005 Økonomisk styring og kontroll i Bydel Søndre Nordstrand 20/2005 Bydelenes samarbeid med og oppfølging av eldresentrene 21/2005 Evaluering av ordningen med frivillig forvaltning av beboer/brukermidler i sykehjemmene og hjemmetjenestene 22/2005 IA-avtalen i tre bydeler 23/2005 Kontroller i NLP 24/2005 Introduksjonsordningen for flyktninger 25/2005 Startlån-rutiner for regnskapsføring, avstemminger og oppfølging av låneporteføljen 26/2005 Sentralt regnskapsansvar i Oslo kommune 27/2005 Etiske normer og regler knyttet til økonomiforvaltning 28/2005 IT-gjennomgang av transporttjenesten for funksjonshemmede i Oslo kommune 29/2005 Naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser 1/2006 Offentlige anskaffelser - etterlevelse av regelverk 2/2006 Innføring av Gerica i to bydeler i Oslo kommune 3/2006 Kvalitet i skolen. Resultater, undervisning og ledelse ved Groruddalen skole 4/2006 Offentlige anskaffelser - konkurranseelementet i kjøpsprosessen 5/2006 Analyse av pleie- og omsorgstjenester med bruk av KOSTRA 6/2006 Intern kontroll i økonomiforvaltningen samlerapport /2006 Bevaring av kunst i Oslo kommune 8/2006 Økonomistyring i Friluftsetaten, Kultur- og idrettsetaten og Park og Idrett Oslo KF 9/2006 Intern kontroll i og rundt IT-systemer 10/2006 IKT-basert overvåkingssystem Oslo Havn KF 11/2006 Sykefravær i PRO-sektoren oppfølgingsundersøkelse 12/2006 Er nøkkeltall i KOSTRA fra de nye bydelene pålitelige? 13/2006 Bydelsbarenevernet i Oslo kommune 14/2006 Generelle IT-kontroller i Utdanningsetaten 15/2006 Langsiktig kapitalforvaltning av Boligbygg Oslo KFs eiendomsmasse i kjølvannet av eiendomsreformen 16/2006 Granskingsrapport. Undervisningsbygg Oslo KF 17/2006 Granskingsrapport. Anskaffelser i forbindelse med sikkerhetsoppgraderingen av Munch-museet 18/2006 Beredskap i Oslo kommune 19/2006 Prioritering av lederoppgaver i grunnskolen 20/2006 Offentlige anskaffelser konkurranseeksponering og direktekjøp 21/2006 Brukerorientering overfor ikke-vestlige innvandrere i helsestasjonstjenesten For mer informasjon om og våre rapporter se,

3 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk Forord Denne rapporten er et resultat av et forvaltningsrevisjonsprosjekt om Oslo kommunes tilskuddsbevilgninger til kollektivtrafikk, og hva slags kontroll og oppfølging som gjennomføres. Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oslo kommune etter kommuneloven av 25. september 1992 med endringer av 12. desember Formålet med forvaltningsrevisjon er med virkning fra 1. juli 2004 nedfelt i kommuneloven 77 nr. 4 som har følgende ordlyd: Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). Kontrollutvalget vedtok oppstart av prosjektet i sin plan for forvaltningsrevisjonsprosjekter våren Undersøkelsen er gjennomført av Hans Petter Eide og Rita Bjørnulf, med sistnevnte som prosjektleder. Kari Breisnes har også bidratt i sluttfasen. Vi takker Byrådsavdeling for miljø og samferdsel for godt samarbeid og nødvendig bistand underveis i prosjektet Johnny Pedersen avdelingsdirektør Rita Bjørnulf prosjektleder

4 Rapport 22/2006 2

5 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk Innhold Hovedbudskap Sammendrag Innledning Bakgrunn Problemstilling Bevilgninger Metodisk tilnærming og gjennomføring Revisjonskriterier Rapportens videre oppbygging Oslo kommunes retningslinjer Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til kollektivtrafikk Revisjonens vurderinger Bystyrets bevilgningsvedtak Formidling av bystyrets krav og overordnede føringer Revisjonens vurderinger Kommunens roller Rollen som tilskuddsmyndighet Revisjonens vurderinger Anbefalinger og konklusjon Tilbakemeldinger og revisjonens vurderinger Tilbakemelding fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Revisjonens vurderinger Referanser Vedlegg: 1: Utdyping av revisjonskriteriene : Tilbakemelding fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel : Tilbakemelding fra Byrådsavdeling for finans og utvikling Kontroll og oppfølging Kontroll og oppfølging av bystyrets vedtak Revisjonens vurderinger

6 Rapport 22/2006 4

7 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk Hovedbudskap har gjennomført en undersøkelse om kontroll og oppfølging av Oslo kommunes tilskudd til kollektivtrafikk. Viktige funn var at: Oslo kommune har ikke særskilte skriftlige retningslinjer som gjelder for forvaltning av tilskudd til kollektivtrafikk. Oppfølging av tilskuddsbevilgningen er mangelfull. Det utarbeides ikke tilskuddsbrev ved tildeling, og det er ingen særskilt skriftlig rapportering av hva tilskuddsbevilgningen er brukt til. Kommunens rolle som tilskuddsmyndighet skilles i liten grad fra kommunens rolle som eier av aksjeselskap. Revisjonen konkluderer med at for å få tilstrekkelig oversikt over hva midlene går til, bør det utøves mer systematisk kontroll og oppfølging. Sammendrag Denne rapporten er et resultat av s undersøkelse av Oslo kommunes tilskuddsbevilgninger til kollektivtrafikk. Problemstillingen har vært om kontroll og oppfølging av bevilgninger til kollektivtrafikk er tilfredsstillende for å få innsikt i om midlene blir brukt i tråd med bystyrets føringer. Undersøkelsen har rettet seg mot byråden for miljø og samferdsel. I tidsperioden fra 2002 til 2005 bevilget bystyret samlet i underkant av 3,8 milliarder i tilskudd til drift og investeringer av transporttjenester. Hvert år har bystyret vedtatt overordnede føringer og premisser for tildeling av midlene. Bystyret har tildelt driftsansvaret for kollektivtrafikken til AS Oslo Sporveier (Sporveien), og i 2005 utgjorde tilskuddet ca. 30 prosent av Sporveiens inntektsgrunnlag. Sporveien er et aksjeselskap som er heleid av Oslo kommune. Kommunalt eide aksjeselskap er egne rettssubjekter som drives i overensstemmelse med aksjeloven. De er ikke underlagt vanlige styringsforhold etter kommunelovens bestemmelser. I forhold til Sporveien har Oslo kommune en viktig rolle som tilskuddsmyndighet og en viktig rolle som aksjeselskapets eier. I tillegg har kommunen en tredje rolle som samferdselsmyndighet. Et sentralt funn i undersøkelsen er at Oslo kommune ikke har noen særskilte skriftlige retningslinjer som anvendes for tilskuddsbevilgninger til kollektivtrafikk. Byrådsavdelingen viser til at forvaltning av tilskuddsmidler er en del av byrådets oppfølging av bystyrets bevilgningsvedtak, og at dette følger opplegget som gjelder for etater og bydeler. Utover dette er det ingen spesifikke rutiner som er skriftlig nedfelt. Revisjonen vurderer at for et tilskudd av den størrelse det her dreier seg om, ca. 915 millioner i 2005, bør prosedyrer og rutiner for forvaltning av tilskuddet være på plass. Slike rutiner bør være nedfelt i skriftlige retningslinjer. Kontroll og oppfølging i offentlig forvaltning bør generelt ha høy prioritet. Revisjonen mener derfor at Oslo kommune bør tilstrebe tilsvarende system for kontroll og oppfølging av tilskuddsbevilgninger, som staten legger opp til i sine retningslinjer. Det betyr at for tilskuddsordningen bør det beskrives mål, kriterier for måloppnåelse og tildelingskriterier samt fastsette bestemmelser om oppfølging og kontroll. Ved utbetaling av tilskuddsbevilgningen i 2005 sendte ikke byrådsavdelingen noen spesifikke styringsdokumenter i form av tilskuddsbrev eller lignende til tilskuddsmottaker. Ifølge byrådsavdelingen fikk 5

8 Rapport 22/2006 Sporveien budsjettdokumentene utlevert og ble orientert muntlig om byrådets føringer. Selv om Sporveien kjenner godt til innholdet i bystyrets overordnede mål og føringer, påpeker revisjonen at det bør sendes et skriftlig styringsdokument til tilskuddsmottaker, og som inneholder krav til rapportering. Et slikt dokument kan blant annet bidra til å sikre at bystyrets overordnede mål blir fortolket i tråd med bystyrets intensjoner. Dessuten kan skriftlige styringsdokumenter bidra til økt offentlig innsyn i bystyrets premisser for tildeling av tilskuddet. Byrådsavdelingen viser til at kontroll og oppfølging av Sporveiens bruk av tilskuddsmidler skjer ved rapportering av totalresultatet for aksjeselskapet, blant annet gjennom kvartalsvise møter. I tillegg var Sporveiens årsberetning et sentralt rapporteringsdokument i 2005, selv om det i beretningen ikke spesifikt er rapportert hvordan tilskuddet er brukt. Byrådsavdelingen hadde med andre ord ingen særskilt kontroll og oppfølging av selve tilskuddsbevilgningen. Revisjonen konkluderer med at for å få tilstrekkelig oversikt over resultater av tilskuddet, bør det utøves mer systematisk kontroll og oppfølging, og at dette bør dokumenteres skriftlig. Revisjonen har merket seg at byrådsavdelingen ikke la opp til klare skillelinjer mellom eierskapsrollen og rollen som bevilgningsmyndighet, selv om bystyret har vært opptatt av et slikt skille i sin eierskapsstrategi. Kommentarene viser at rapporten oppfattes som nyttig og at byrådsavdelingen i hovedsak slutter seg til revisjonens anbefalinger og konklusjoner. De skriver at anbefalingene ivaretas gjennom omorganisering av kollektivtrafikken, men spesifiserer i liten grad konkrete tiltak. Det presiseres imidlertid at rapportering bør sees i forhold til det totale forbruket i Sporveien. Byrådsavdelingen oppfatter at rollen som tilskuddsmyndighet er en del av rollen som samferdselsmyndighet. Tilbakemeldingene gir ikke grunnlag for å endre rapportens hovedkonklusjoner og anbefalinger. Anbefalinger 1. Oslo kommune bør innføre skriftlige retningslinjer som på en klar måte viser hvordan tilskudd til kollektivtrafikk skal forvaltes, og som inneholder krav til kontroll og oppfølging av tilskuddsbevilgninger. Betegnelser i budsjetteksten bør være entydige og ikke skape tvil om bevilgningens status. 2. Byråden for miljø og samferdsel bør konkretisere og operasjonalisere bystyrets overordnede mål og føringer, og oversende dette til tilskuddsmottakeren. Krav til rapportering bør også formidles skriftlig. 3. Byråden for miljø og samferdsel bør gjennomgå sine rutiner for å finne ut hvordan oppfølging av tilskuddsmidler til kollektivtrafikk kan forbedres. 4. Oslo kommune bør vurdere hvordan kommunen i større grad kan skille mellom sine ulike roller som tilskuddsmyndighet, samferdselsmyndighet og eier av aksjeselskap som mottar tilskudd. Revisjonen har mottatt tilbakemelding på foreløpig rapport fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. 6

9 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk 1. Innledning har gjennomført en undersøkelse av Oslo kommunes tilskuddsbevilgninger til kollektivtrafikk med spesiell vekt på kontroll og oppfølging. Formålet er å belyse om kommunen stiller krav og følger opp hvorvidt tilskuddsmidler til kollektivtrafikk benyttes i samsvar med bystyrets intensjoner. Formålet er også å bidra til identifisering av forbedringsmuligheter. 1.1 Bakgrunn Mange kommuner ønsker å opprettholde tilbud av tjenester som ikke kan drives bedriftsøkonomisk lønnsomt, og som det er av samfunnsmessig interesse å opprettholde. Overfor aksjeselskap kan kommuner benytte seg av økonomiske virkemidler som kjøp av tjenester fra selskaper eller gi tilskudd. Ifølge Riksrevisjonen er det viktig med kontroll og oppfølging av slike tilskuddsbevilgninger (Riksrevisjonen 2005). Når det gjelder kollektivtrafikk vil et rent markedsbasert tilbud ofte gi et mindre og dårligere tilbud enn det som politiske myndigheter ønsker å ha. I Oslo kommunes strategi for eierskap og organisering av kollektivtrafikken er det derfor vektlagt at kommunen subsidierer kollektivtrafikken for å få et bedre tilbud enn hva som er bedriftsøkonomisk basert (Bystyresak 530/01). I ovennevnte bystyresak presiseres at byrådet utøver sin offentlige myndighet ved å stille krav til transportstandard gjennom konsesjon og ved tildeling av tilskudd. Det er videre nedfelt at konkretiseringen av den økonomiske satsingen på kollektivtilbudet i Oslo skal framkomme i budsjett og økonomiplan. Det står at Oslo kommune skal vedta det bestemte beløpet som skal gå til kollektivtrafikk og gjøre bevilgningsvedtak om dette hvert år. Det presiseres at i budsjettsammenheng skal tilskuddet omtales som kjøp av transporttjenester. Ansvaret for forvaltning av tilskudd til kollektivtrafikken er lagt til byråden for miljø og samferdsel. Driftsansvaret for det kollektivtrafikktilbudet som bystyret legger opp til gjennom sine vedtak, er tildelt AS Oslo Sporveier (Byrådets budsjettforslag 2005). AS Oslo Sporveier (Sporveien) er et aksjeselskap som er heleid av Oslo kommune, og hvor byråden for miljø og samferdsel ivaretar kommunens eierinteresse i generalforsamlingen (Bystyrets sekretariat 2006). De politiske signalene er fortsatt at bystyret skal bevilge tilskudd til kollektivtrafikken. Dette kommer blant annet fram i bystyremelding om strategier for kollektivtrafikkens utvikling. Her bes byrådet om å fremme sak om opptrapping av kommunens tilskudd til kjøp av transporttjenester og investeringer som er nødvendig, for å oppfylle de økte målsettinger og vedtak i kollektivmeldingen (Bystyresak 182/04). I økonomiplanens strategier fram mot 2008 framhever byrådet at de vil sikre forutsigelige økonomiske rammer til AS Oslo Sporveier (Byrådets budsjettforslag 2005, sak 1). Fra er AS Oslo Sporveier omorganisert til et rent administrasjonsselskap for kollektivtrafikken (Byrådssak /06), men vil fortsatt være kommunalt heleid aksjeselskap og motta tilskudd fra Oslo kommune (Bystyresak 41/06). Kommunalt eide aksjeselskap er egne rettssubjekter og må organiseres og drives i overensstemmelse med aksjelovens regler. De er ikke underlagt de vanlige styrings- og ansvarsforhold etter kommunelovens bestemmelser (Universitetsforlaget 2002). Dersom kommunen velger aksjeselskapsformen for en virksomhet, får dette konsekvenser for hvordan styring, tilsyn og kontroll kan utøves. På bakgrunn av ovenstående har vi sett at Oslo kommune utøver tre roller i forhold til Sporveien. Kommunen har en rolle som tilskuddsmyndighet, en rolle som aksjeselskapets eier og en tredje rolle som samferdselsmyndighet (løyvemyndighet). I denne undersøkelsen vil rette søkelyset mot kommunens rolle som tilskuddsmyndighet, og i liten grad belyse de to andre rollene. Vi vil blant annet belyse om rollen som tilskuddsmyndighet utøves atskilt fra de to andre rollene. Kontrollutvalget er opptatt av å undersøke de komplekse styringsrelasjonene mellom Oslo kommune og AS Oslo Sporveier. I 2004 gjennomførte et forprosjekt om kommunal styring av kollektivtrafikken (Kontrollutvalgets sak 107/04). I sitt notat vurderte revisjonen den komplekse styringsmodellen mellom kommunen og aksjeselskapet som en risiko når det gjaldt roller og ansvar. har tidligere satt søkelys på kommunens rolle som aksjeeier i en undersøkelse om generalforsamlinger i kommunale aksjeselskaper (Rapport 2/2002). 1.2 Problemstilling Undersøkelsens problemstilling er følgende: Er kontroll og oppfølging av bevilgninger til kollektivtrafikk tilfredsstillende for å få innsikt i om midlene blir brukt i tråd med bystyrets føringer? 7

10 Rapport 22/2006 Tilskudd Bystyret har siden 1997 brukt betegnelsen Kjøp av transporttjenester på bevilgning av midler til kollektivtrafikk. Ved oppstart av dette prosjektet oppsto det uklarheter om bystyrets bevilgning var et tilskudd eller om det var kjøp av tjenester. Revisjonen har registrert at tildelingen benevnes både som tilskudd og som kjøp av tjenester i de dokumentene som er gjennomgått. For eksempel er det i byrådets budsjettforslag 2005, sak 1 brukt begrepet driftstilskudd, men bevilgningen omtales også som kjøp av tjenester. Staten har gitt en avgrensning mellom tilskudd og kjøp av tjenester som kan være en hensiktsmessig avgrensning. I sin veileder om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten heter det følgende: Tilskuddsbevilgninger kan formelt defineres som bevilgninger gitt av Stortinget til mottakere utenfor statsforvaltningen (under postnummer 60-89). Tilskuddsbevilgninger har så mange varianter at det ikke er mulig å gi en generell beskrivelse av slike bevilgninger på annen måte enn at det gjelder utbetalinger som ikke er anskaffelser for staten (Finansdepartementet 2004). har lagt til grunn at bystyrets bevilgning ble gitt i form av en tilskuddsbevilgning i 2005, og at midlene hadde status som tilskudd til drift og investeringer. Bakgrunnen er revisjonens gjennomgang av relevante bystyresaker, telefonsamtaler og svar fra Byrådsavdeling for finans og utvikling i e-post av og drøfting med Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i prosjektets oppstartsmøte. Kommunen har med andre ord ikke foretatt anskaffelser eller kjøp av tjenester etter definisjonene i anskaffelsesreglementet (Byrådets rundskriv 14/2006). Hvordan kommunen utøver sin rolle som tilskuddsmyndighet er derfor av stor betydning for en tilfredsstillende kontroll og oppfølging av tilskuddsmidlene. Er kommunens rolle som tilskuddsmyndighet overfor AS Oslo Sporveier tydelig atskilt fra kommunens rolle som aksjeeier og rollen som samferdselsmyndighet? Undersøkelsen tar utgangspunkt i budsjettåret 2005 og retter seg mot byråden for miljø og samferdsel, som har ansvar for forvaltning av tilskuddsbevilgningen. Når det gjelder delegering av dette ansvaret fra bystyret til byrådet omtales dette i Instruks for økonomi forvaltningen i byrådet. Byrådet har i henhold til denne instruksen ansvar for å føre tilsyn med økonomi forvaltningen. Det presiseres her at byrådet skal sørge for at ressursene anvendes optimalt og i tråd med kommunens overordnede mål og aktivitets planer. Kollektivtrafikken angår store brukergrupper, og vi ser av tabell 1 i neste kapittel at Oslo kommune har bevilget betydelige beløp de senere år. Revisjonen anser dette som vesentlige forhold, og som tilsier at det er viktig med undersøkelser om kontroll og oppfølging fungerer tilfredsstillende. 1.3 Bevilgninger Hele bevilgningen til drift og investeringer på ca. kr. 915 millioner i kapittel 711 til Kjøp av transporttjenester, ble tildelt AS Oslo Sporveier i I tids perioden fra 2002 til 2005 bevilget bystyret i underkant av kr. 3,8 milliarder i tilskudd til drift og investeringer (Bykassens budsjett, dok. 3). Bystyrets overordnede føringer og premisser for tildelingen var nedfelt i byrådets budsjettforslag, sak 1, for hvert år. Under følger en oversikt over vedtatt budsjett for disse årene. Med utgangspunkt i hovedproblemstillingen har revisjonen rettet oppmerksomheten mot følgende spørsmål: Finnes det skriftlige retningslinjer for forvaltning av tilskuddsmidler til kollektivtrafikk i Oslo kommune, og hvordan praktiseres disse? Hvordan blir bystyrets vedtatte krav og føringer konkretisert og formidlet til tilskuddsmottaker, slik at det kan tilrettelegges for god oppfølging? Hva slags kontroll og oppfølging utøves for å følge opp at tildelte midler benyttes i tråd med bystyrets intensjoner? 8

11 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk Tabell 1 Tilskuddsbevilgninger til kollektivtrafikk for Tall i 1000 kroner Kapittel 711 fra dok SUM Netto utgifter drift Netto utgifter investering SUM 1) ) Beløpene er avrundet til nærmeste hundre tusen Som nevnt innledningsvis er driftsansvaret for kollektivtrafikktilbudet tildelt AS Oslo Sporveier. Ifølge regnskapet for 2005 utgjorde tilskuddet fra Oslo kommune til drift ca. 30 prosent av Sporveiens inntektsgrunnlag (AS Oslo Sporveier 2006). 1.4 Metodisk tilnærming og gjennomføring Undersøkelsen er basert på gjennomgang og analyse av relevante bystyresaker, byrådssaker og andre dokumenter som angår tilskudd til kollektivtrafikk (se rapportens referanseliste). I tillegg har revisjonen gjennomført flere møter og intervju med representanter fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS). Det har også vært telefonsamtaler og korrespondanse med Byrådsavdeling for finans og utvikling (FIU). De oppsummerte revisjonskriteriene som blir brukt i undersøkelsen, er drøftet i møter med Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Intervjuene og faktabeskrivelsen er gjennomgått og verifisert. Undersøkelsen ble startet opp i april 2006 og datainnsamlingen ble gjennomført i juni. Foreløpig rapport ble sendt ut i oktober Revisjonskriterier Revisjonskriteriene bygger hovedsakelig på bestemmelser om økonomistyring i staten og veilederen til denne fra Finansdepartementet. De bygger også på Oslo kommunes rundskriv om tilskuddsforvaltning (Byrådets rundskriv 10/2003). I tillegg bygger de på bystyresak 530/01 om kommunens eierskapsstrategi og bystyremelding 2/1995 om strategier for organisering og styring av kommunens virksomheter. I kommunens instruks for tilskuddsforvaltning presiseres det at bystyret vedtar i hvert enkelt tilfelle om det foreligger en tilskuddsordning som denne instruksen gjelder for. Videre står det i rundskrivet at i og med at tilskuddsinstruksen også omfatter generelle rutiner omkring forvaltning, oppfølging og kontroll av tilskudd, anbefales det at instruksen uansett legges mest mulig til grunn ved utforming av de enkelte tilskuddsordninger. Det presiseres at forvaltningslov, offentlighetslov og lovgivningen for øvrig vil gjelde uavhengig av om bystyret for den enkelte tilskuddsordning vedtar om instruksen skal gjelde eller ikke. I bystyrets vedtak om tilskuddsbevilgningen til kjøp av transporttjenester er det ikke oppgitt at instruksen skal gjelde. Det framgår heller ikke av sak 1 for 2005 om dette har vært drøftet av bystyret. Ifølge Byrådsavdeling for miljø og samferdsel brukes ikke disse retningslinjene for bystyrets tilskuddsbevilgning til transporttjenester. Revisjonen mener imidlertid at instruksen, i likhet med statens bestemmelser, legger opp til god praksis for å sikre best mulig forvaltning av tilskuddsbevilgninger. Vi har derfor valgt ut relevante punkter fra begge retningslinjene, og lagt dette til grunn for de oppsummerte revisjonskriteriene. Flere av punktene fra statens og kommunens retningslinjer overlapper imidlertid hverandre. Aksjeselskap som styringsform benyttes for virksomhet der kommunen ønsker å begrense sitt ansvar. I bystyresak 530/01 om eierskapsstrategi presiseres det at Oslo kommune bør utøve sin rolle som bestiller av transporttjenester klart og entydig og atskilt fra kommunens to andre roller som myndighetsutøver og eier i forhold til AS Oslo Sporveier. Siden bestilling av transporttjenester i realiteten er en tilskuddsbevilgning, må det være rollen som tilskuddsmyndighet det henspeiles på. Grunnlaget for revisjonskriteriene utdypes i vedlegg 1. 9

12 Rapport 22/2006 Revisjonskriteriene oppsummeres under og presenteres også innledningsvis i kapittel 2, 3, 4 og Det bør finnes skriftlige retningslinjer som gjelder for forvaltning av tilskudd til kollektivtrafikk, og hvor rutiner og system for kontroll og oppfølging er vektlagt. 2. De krav og føringer som bystyret har vedtatt ved tilskuddsbevilgning til kollektivtrafikk bør kommuniseres tydelig i form av et styringsdokument til mottakeren. Bystyrets overordnede mål bør konkretiseres, og dokumentet bør inneholde krav til rapportering. 3. Det bør være klare rutiner og systemer for kontroll og oppfølging av tilskuddsmidler. I dokumenter som etterspørres for kontroll og oppfølging, bør det finnes rapportering som på en klar måte gjenspeiler de føringene som bystyret har gitt ved vedtatt bevilgning. 4. Kommunens rolle som tilskuddsmyndighet bør være synliggjort og atskilt fra kommunens rolle som eier av de selskaper som produserer kollektivtransporttjenester, og også atskilt fra kommunens rolle som samferdselsmyndighet. 1.6 Rapportens videre oppbygging I kapittel 2, 3, 4 og 5 presenteres undersøkelsens funn når det gjelder retningslinjer for forvaltning av tilskudd til kollektivtrafikken, formidling av bystyrets krav og føringer, hva slags kontroll og oppfølging som utføres og kommunens rolle som tilskuddsmyndighet. Til slutt i hvert av disse kapitlene følger s vurderinger av de funnene som er beskrevet. Revisjonens anbefalinger og konklusjon presenteres i kapittel 6. Avslutningsvis i kapittel 7 følger et sammendrag av tilbakemeldingen på foreløpig rapport fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel og revisjonens vurderinger av denne. 10

13 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk 2. Oslo kommunes retningslinjer har etterspurt skriftlige retningslinjer for forvaltning av tilskuddsmidler til kollektivtrafikk og hvordan disse eventuelt praktiseres. Som utgangspunkt for revisjonens vurdering er følgende revisjonskriterier lagt til grunn: Det bør finnes skriftlige retningslinjer som gjelder for forvaltning av tilskudd til kollektivtrafikk, og hvor rutiner og system for kontroll og oppfølging er vektlagt. 2.1 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til kollektivtrafikk På forespørsel om hvorvidt det finnes skriftlige retningslinjer for forvaltning av tilskuddsordningen for kollektivtrafikk, viser byrådsavdelingen til det som er gitt som forutsetninger i sak 1 og bystyrets behandling av denne. Byrådsavdelingen viser til at forvaltning av tilskuddsmidler er en del av byrådets oppfølging av bystyrets bevilgningsvedtak. På spørsmål om særskilte rutiner for hvordan kontakten med tilskuddsmottaker skal foregå under forarbeidet til byrådets budsjettforslag, viser byrådsavdelingen til at dette følger opplegget som gjelder for etater og bydeler. Utover dette er det ingen retningslinjer og rutiner som er skriftlig nedfelt for tilskuddsordningen. Byrådsavdelingen anvender ikke Oslo kommunes retningslinjer for tilskuddsforvaltning (Byrådets rundskriv 10/03), og heller ikke anskaffelsesreglementet (Byrådets rundskriv 14/06). Byrådsavdelingen viser imidlertid til kommunens økonomireglement og de ordinære retningslinjene som gjelder for budsjettarbeidet. Disse benyttes også for budsjettkapitlet som omhandler tilskudd til kollektivtrafikk. Byrådet har ansvar for å føre tilsyn med økonomiforvaltningen, og skal ifølge økonomiinstruksen påse at bystyrets vedtak blir iverksatt, og sørge for at ressursene anvendes optimalt og i tråd med kommunens overordnede mål og aktivitetsplaner. I henhold til økonomireglementet har den enkelte byråd direkte instruksjonsmyndighet og parlamentarisk ansvar på sitt område, og er den øverste leder av respektiv byrådsavdeling. Byrådsavdeling for finans og utvikling har ansvaret for budsjettoppfølging samt utarbeidelse av byrådets tertialrapporter og årsberetning. Sistnevnte byrådsavdeling har en løpende dialog med andre byrådsavdelinger om dette. 2.2 Revisjonens vurderinger Revisjonen vurderer at for et tilskudd av den størrelse det her dreier seg om, bør klare prosedyrer og rutiner for forvaltning av tilskuddet være på plass. Etter revisjonens vurdering bør byrådet derfor innføre skriftlige retningslinjer som viser hvordan tilskuddsordningen til kollektivtrafikk skal forvaltes, og som inneholder krav til kontroll og oppfølging. Revisjonen legger til grunn at tilskudd til et aksjeselskap bør underlegges like gode rutiner for kontroll og oppfølging som tilskudd til andre private organisasjoner. Kontroll og oppfølging i offentlig forvaltning bør generelt ha høy prioritet. Revisjonen mener derfor at kommunen bør tilstrebe tilsvarende system for kontroll og oppfølging av tilskuddsbevilgninger til heleide aksjeselskaper, som staten legger opp til i sine retningslinjer på dette området. Det betyr at for tilskuddsordningen bør det beskrives mål, kriterier for måloppnåelse og tildelingskriterier samt fastsette bestemmelser om oppfølging og kontroll. Etter revisjonens vurdering er det også viktig med klare retningslinjer for å sikre gode saksbehandlingsrutiner uavhengig av den enkelte saksbehandler. Under revisjonens arbeid har vi merket oss at betegnelsen Kjøp av transporttjenester kan bidra til uklarheter om hvilke retningslinjer som skal gjelde for bevilgningen. Revisjonen vil derfor påpeke viktigheten av at betegnelser i budsjetteksten for tilskuddsbevilgningen er entydige i forhold til hva slags bevilgning dette er. 11

14 Rapport 22/ Bystyrets bevilgningsvedtak Revisjonen har stilt spørsmål om hvordan bystyrets overordnede føringer blir konkretisert og formidlet til Sporveien som mottaker av midlene, og hvilke styringsdokumenter som ligger til grunn for utbetaling av tilskuddet. Revisjonen stilte også spørsmål om den informasjonen som gis til Sporveien, er et godt grunnlag for å sikre at bystyrets krav og føringer ivaretas på en god måte. Følgende revisjonskriterier er lagt til grunn for en vurdering av byrådens formidling av krav og føringer til Sporveien. De krav og føringer som bystyret har vedtatt ved tilskuddsbevilgning til kollektivtrafikk bør kommuniseres tydelig i form av et styringsdokument til mottakeren. Bystyrets overordnede mål bør konkretiseres, og dokumentet bør inneholde krav til rapportering. 3.1 Formidling av bystyrets krav og overordnede føringer Ved tildeling av tilskuddsbevilgningen til kollektivtrafikk i 2005 sendte ikke Byrådsavdeling for miljø og samferdsel noen spesifikk skriftlig informasjon om endelig vedtatt tilskuddsnivå og bystyrets vedtatte føringer. Byrådsavdelingen sendte ingen spesifikke styringsdokumenter i form av tilskuddsbrev eller lignende til tilskuddsmottaker. Ifølge byrådsavdelingen ble Sporveien orientert muntlig sammen med virksomhetsledere av kommunale etater om det endelige innholdet. Selskapet fikk budsjettdokumentet (sak 1) samtidig med byrådets offentliggjøring av budsjettet. Byrådsavdelingen viser til at bystyrets budsjettvedtak, verbale vedtak og flertallsmerknader på denne måten utgjør tildelingsbrevet eller tilskuddsbrevet. Byrådsavdelingen presiserer imidlertid at byrådet og byrådsavdelingen har et særlig ansvar for å bidra til at bystyreflertallets intensjoner og vedtak gjennomføres i tråd med Oslo kommunes styringssystem. Ifølge byrådsavdelingen gjør Sporveien seg kjent med budsjettdokumentene gjennom bystyrets behandling. En viktig grunn ifølge byrådsavdelingen til at Sporveien følger bystyrets behandling nøye, er at denne behandlingen er avgjørende premiss for både endelig takstforslag og ruteopplegg. Enkelttakstene godkjennes av byrådet i etterkant av bystyrebehandlingen av sak 1 i kraft av kommunens rolle som samferdselsmyndighet. Byrådsavdelingen presiserer at Sporveien kjenner godt til innholdet i krav, overordnede mål og føringer før selve bystyrebehandlingen. Dette begrunnes med at Sporveien på lik linje med de kommunale etatene blir bedt om å konsekvensvurdere en gitt økonomisk ramme for kjøp av tjenester. Rammebrev sendes ut våren i forkant av neste budsjettår, hvor byrådsavdelingen, som byrådens sekretariat, ber om innspill til den foreslåtte planleggingsrammen. Rammebrevet for 2005 ble basert på forutsetningen om at aktivitetsnivået fra året før skulle opprettholdes, og at tjenestene som ble utført året før skulle leveres (Brev ). På denne måten bidrar Sporveien med et faglig vurdert materiale i forarbeidet til byrådets budsjettframlegg for kapittel 711. Skjer det vesentlige endringer av budsjettforslaget under bystyrebehandlingen, følges dette direkte opp overfor Sporveien, spesielt hvis det er rom for ulik tolkning av bystyrets behandling. Hvor store endringer bystyret vedtar i forhold til byrådets budsjettforslag, kan variere fra år til år. Hvis Sporveien gjennomfører endringer i tjenestetilbudet i løpet av året, sender selskapet brev til byrådsavdelingen og orienterer om disse endringene. Det påpekes at dette har skjedd relativt ofte. Endringer av badebussrute Oslo syd er et eksempel på en slik sak i 2005, hvor Sporveien ble bedt om å vurdere utvidelse i tråd med bystyrets ønske, men uten at det fulgte økonomiske midler med tiltaket (Notat til samferdsels- og miljøkomiteen av ). Ifølge byrådsavdelingen kan føringer for tilskuddsmidler framover også gis ved inngåelse av en form for intensjonsavtale. Det har tidligere vært forsøkt å inngå en slik avtale mellom Sporveien og Oslo kommune (Brev av ). Avtalen ble imidlertid ikke inngått med begrunnelsen at dette ville gripe unødvendig inn i bystyrets handlingsfrihet for de kommende års budsjetter. Byrådsavdelingen viser til at i forbindelse med omorganisering av kollektivtrafikken i Oslo, vil en form for rammeavtale bli vurdert (se bystyresak 41/06 og byrådssak /06). I byrådets budsjettforslag 2005, sak 1, stilles det ikke særskilte rapporteringskrav til mottakeren av tilskuddsmidler til transporttjenester. Det betyr at byrådsavdelingen stiller ingen særskilte krav til skriftlig rapportering på hva tilskuddsmidlene skal benyttes til. 3.2 Revisjonens vurderinger Budsjettteksten for tilskuddsbevilgningen kan bestå av mål og føringer på et relativt overordnet nivå. Revisjonen vurderer det derfor som viktig at Byrådsavdeling for miljø og samferdsel går kritisk gjennom 12

15 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk bystyrets vedtatte føringer med tanke på at fortolkningsproblemer knyttet til disse avklares og videreformidles til Sporveien. Selv om Sporveien kjenner godt til innholdet i bystyrets overordnede mål og føringer, mener revisjonen at det kan være nyttig å sende et skriftlig styringsdokument til Sporveien som tilskuddsmottaker. Et slikt dokument er et viktig bidrag til at bystyrets overordnede mål og føringer kan fortolkes i tråd med intensjonen. Dessuten kan et slikt styringsdokument bidra til økt offentlig innsyn i premissene for tilskuddsbevilgningen. Revisjonen viser i denne sammenheng til statens praksis med utsending av tilskuddsbrev. Revisjonen vil rette søkelyset mot at Sporveien behandles på lik linje med kommunale etater i forarbeidet til byrådets budsjettforslag. Aksjeselskapet har her hatt en rolle som går utover det å være tilskuddsmottaker, og revisjonen merker seg at det er tett kontakt mellom aksjeselskapet og byrådsavdelingen. Når det gjelder rapporteringskrav, blir det ifølge byrådsavdelingen, ikke formidlet særskilte krav til rapportering fra aksjeselskapet for oppfølging av tilskuddsmidlene. Revisjonen mener at det bør kreves særskilt rapportering av en tilskuddsbevilgning av slik størrelse, og at dette bør formidles skriftlig til selskapet. 13

16 Rapport 22/ Kontroll og oppfølging Revisjonen har undersøkt hvilke systemer og rutiner Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har for kontroll og oppfølging av tilskudd til Kjøp av transporttjenester. Vi stilte også spørsmål til byrådsavdelingen om hvordan de kontrollerte og fulgte opp mottakerens bruk av tilskuddsmidler for Følgende revisjonskriterier er lagt til grunn for en vurdering av kontroll og oppfølging av tilskuddet: Det bør være klare rutiner og systemer for kontroll og oppfølging av tilskuddsmidler. I dokumenter som etterspørres for kontroll og oppfølging, bør det finnes rapportering som på en klar måte gjenspeiler de føringene som bystyret har gitt ved vedtatt bevilgning. 4.1 Kontroll og oppfølging av bystyrets vedtak Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har ikke skriftlig nedfelte rutiner for hvordan avdelingen skal gjennomføre særskilt kontroll og oppfølging av tilskuddsbevilgningen til kollektivtrafikk. Når det gjelder rapportering fra tilskuddsmottaker, er det ifølge byrådsavdelingen ikke mulig å rapportere hva tilskuddsmidlene isolert går til. Dette begrunnes med at det er et finansielt bidrag som sammen med billettinntektene finansierer det totale rutetilbudet for kollektivtrafikken. Byrådsavdelingen viser til at kontroll og oppfølging av Sporveiens bruk av tilskuddsmidler skjer ved rapportering av totalresultatet for aksjeselskapet, og at det er for totalresultatet kommunen har mål, og ikke for bruk av tilskuddsmidler. Byrådsavdelingen har med andre ord ingen særskilt kontroll og oppfølging av selve tilskuddsbevilgningen. Byrådsavdelingen påpeker at Sporveien som aksjeselskap har et eget styre med et klart og selvstendig ansvar. Videre påpekes at styret rapporterer gjennom brev til kommunen om viktige styrevedtak og lignende. Ifølge avdelingen har det til tider vært etterspurt månedlig rapportering fra Sporveien når den økonomiske utviklingen har vært kritisk, men det ble ikke etterspurt slik rapportering i Dette begrunnes med at utviklingen i økonomien var god. Byrådsavdelingen viser til at fram til 2002, rapporterte Sporveien kvartalsvis på linje med kommunale etater. Det ble så besluttet fra sentralt hold i kommunen at aksjeselskapene ikke skulle inngå i denne rapporteringen. Begrunnelsen var at i et aksjeselskap har styret selvstendig rapporteringsansvar. Dersom virksomheten i selskapet går uten avvik i forhold til forutsetningene, framhever byrådsavdelingen at årsberetningen er det sentrale rapporteringsdokumentet. Sporveiens årsberetning fremmes som egen sak til bystyret. Ifølge byrådsavdelingen har Sporveien gjennom mange år hatt en kritisk likviditet, og Byrådsavdeling for finans og utvikling har avtale med Sporveien om likviditetstilførsel. For å styre dette gjennomfører Byrådsavdeling for finans og utvikling kvartalsvise møter med Sporveien, hvor Byrådsavdeling for miljø og samferdsel også deltar. I disse møtene inngår rapportering om selskapets totale økonomiske situasjon, og det føres møteprotokoller. Byrådsavdeling for miljø og samferdsel framhever at kvartalsmøtene utgjør den mest sentrale oppfølgingen gjennom budsjettåret. Byrådsavdeling for miljø og samferdsel viser til at kontroll og oppfølging av tilskuddsordningen for 2005 også besto av løpende oppfølging av Sporveien. Oversikt over journalført korrespondanse mellom byrådsavdelingen og AS Oslo Sporveier for 2005 viser at det har vært skriftlig kommunikasjon om mange saker. Byrådsavdelingen framhever at denne korrespondansen danner en ramme for mye av den løpende daglige kontakten med aksjeselskapet. Byrådsavdelingen uttrykker at Sporveien oppleves å ha gode oppfølgingssystemer både når det gjelder trafikale og markedsmessige spørsmål. På bakgrunn av at Sporveiens tjenestetilbud er av høy interesse for politikerne, framhever byrådsavdelingen at bystyret stiller spørsmål til avdelingen i løpet av året om en rekke ulike forhold. I en slik sammenheng hender det også at Sporveien får nye eller andre oppgaver enn de som opprinnelig var planlagt. Byrådsavdelingen legger til at tidligere ble slike tilleggsbestillinger forutsatt dekket av Sporveien innenfor vedtatt tilskudd, og kunne dermed bidra til negative årsresultater. De senere årene har en kommet bort fra dette ved at bystyret har finansiert tilleggene. Eksempelvis skjedde dette i 2005 da bystyret prioriterte 20 mill. i øremerkede tilskuddsmidler fra staten til rullende fortau. Dette var ifølge byrådsavdelingen en annen prioritering enn byrådet hadde lagt opp til, og et tillegg til det som ble bevilget gjennom bystyrets behandling av sak Revisjonens vurderinger Byrådsavdelingen oppgir at forvaltning av tilskuddsmidlene inngår i den vanlige oppfølging som gjelder 14

17 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk for etater og bydeler. Tertialrapportering inngår blant annet i slik budsjettoppfølging, men når det gjelder tilskuddsordningen på kapittel 711, kreves det ifølge byrådsavdelingen ikke noen form for tertialrapportering. Konsekvensen av dette er at byrådsavdelingen ikke mottar spesifikk rapportering for tilskuddet. Revisjonen har også merket seg at kommunens aksjeselskaper ikke omfattes av disse rutinene, men at de først og fremst gjelder for etater og bydeler. Revisjonen mener at dersom kommunen tildeler større tilskudd bør det legges mer vekt på kontroll, enn der kommunen tildeler mindre tilskudd. Revisjonen mener derfor at det bør innføres klare rutiner for oppfølging av så store tilskuddsbeløp. Revisjonen vil påpeke at mangel på gode rutiner og systemer for kontroll og oppfølging også kan påvirke tilskuddsmottakerens kontrollmiljø negativt og øke risikoen for feil og misligheter. Revisjonen mener at gode kontrollrutiner krever skriftlig rapportering fra tilskuddsmottakeren. Etter revisjonens vurdering vil dette være av vesentlig betydning for at byrådsavdelingen kan sikre seg informasjon om at midlene blir brukt i tråd med bystyrets intensjoner. En viktig grunn til at oppfølgingen bør være skriftliggjort, er at andre kan få informasjon og eventuelt etterprøve innholdet gjennom tilgang til dokumentene. Byens innbyggere bør blant annet ha muligheter til å kunne følge med gjennom offentlige dokumenter hva tilskuddsbevilgninger av en slik størrelse er brukt til. Revisjonen anser dette for viktig, slik at kommunen også skal ha muligheter for bedre kontroll av etterlevelse av lover og forskrifter. Revisjonen har merket seg at Byrådsavdeling for finans og utvikling sammen med Byrådsavdeling for miljø og samferdsel gjennomfører kvartalsvise møter med Sporveien, og at disse møtene utgjør den mest sentrale oppfølgingen gjennom budsjettåret. Revisjonen har også merket seg at Sporveiens årsberetning blir brukt som et rapporteringsdokument. Siden tilskuddsmidlene til Sporveien utgjorde ca. 30 prosent av de totale inntektene, vil oppfølging av selskapets totaløkonomi ikke nødvendigvis synliggjøre at tilskuddsmidlene er brukt i tråd med bystyrets premisser. Ved revisjonens gjennomgang av Sporveiens årsrapport for 2005, har vi ikke funnet noen særskilt omtale av hva tilskuddsbevilgningen fra Oslo kommune er brukt til. Revisjonen vurderer at når tilskuddsmidlene ikke kan identifiseres i forhold til hva de ble brukt til, men gikk inn i den totale økonomiske disponeringen i aksjeselskapet, så kan dette innebære en risiko for at midler blir brukt annerledes enn forutsatt. Revisjonen er av den oppfatning at det bør være mulig å stille krav og tilrettelegge bedre for kontroll og oppfølging ved tildeling av midlene. 15

18 Rapport 22/ Kommunens roller Revisjonen har undersøkt om kommunens rolle som tilskuddsmyndighet overfor Sporveien er tydelig atskilt fra kommunens rolle som aksjeeier og rollen som samferdselsmyndighet. Følgende revisjonskriterier er lagt til grunn for en vurdering av kommunens rolle som bevilgningsmyndighet. Kommunens rolle som tilskuddsmyndighet bør være synliggjort og atskilt fra kommunens rolle som eier av de selskaper som produserer kollektivtransporttjenester, og også atskilt fra kommunens rolle som samferdselsmyndighet. 5.1 Rollen som tilskuddsmyndighet Vi har i de foregående kapitler rettet søkelyset mot kommunens rolle som tilskuddsmyndighet. Kommunen utøver også en eierrrolle i forhold til Sporveien. Formelt utføres den gjennom aksjeselskapets generalforsamling. Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i et aksjeselskap (se aksjeloven). Bystyret har delegert fullmakten til å representere Oslo kommune til byrådet, som har videredelegert denne til byråden for miljø og samferdsel. Kommunens rolle som samferdselsmyndighet utøves ifølge byrådsavdelingen blant annet ved at Sporveiens enkelttakster godkjennes av byrådet på delegert fullmakt fra bystyret, mens takstnivået er bestemt av bystyret under budsjettbehandlingen. Byrådsavdelingen opplyser at Sporveien tilpasser sitt tjenestetilbud til byens befolkning etter de inntekter som forventes og de rammene som blir gitt av bystyret. Byrådsavdelingen opplyser at det er den samme seksjonen og den samme saksbehandleren som behandler saker som angår kommunens rolle som bevilgningsmyndighet, kommunens rolle som samferdselsmyndighet og kommunens rolle som eier av aksjeselskapet som er tilskuddsmottaker. har tidligere hatt en påpekning i tilknytning til drifts- og investeringsregnskapet, som viser hvor viktig det er at kommunen skiller sine ulike roller. I bystyrets vedtatte budsjett for 2005 ble 100 mill. satt av på kommunens investeringsbudsjett, men måtte senere flyttes fra investeringsbudsjettet til kommunens driftsbudsjett. Siden Sporveien ikke er en etat, kunne ikke en slik bevilgning være investering innenfor kommunen. Selv om kommunen er aksjeeier, ble det påpekt at kommunen ikke kan investere direkte i et selskap utenfor kommunen, men kun gi tilskudd som selskapet igjen kan benytte til sine investeringer (se brev fra til byråden for finans og utvikling av ). 5.2 Revisjonens vurderinger Aksjeselskapsformen har begrensninger for hvordan kommunens styring, tilsyn og kontroll kan utøves. I rollen som tilskuddsmyndighet mener imidlertid revisjonen at kommunen har store muligheter for kontroll og oppfølging av tilskuddsbevilgningene. Revisjonen merker seg at byrådsavdelingen ikke legger opp til klare skillelinjer mellom eierskapsrollen og rollen som bevilgningsmyndighet, selv om bystyret har vært opptatt av et slikt skille i sin eierskapsstrategi (Bystyresak 530/01). Vi har i kapittel 4 sett at oppfølging av tilskuddsmidler skjer ved rapportering av aksjeselskapets totalresultat. Revisjonen vil påpeke at oppfølging av aksjeselskapets totalresultat først og fremst er en del av kommunens oppfølgingsarbeid som aksjeeier og i mindre grad som tilskuddsmyndighet. Her vektlegges med andre ord rollen som aksjeeier. Revisjonen vil framheve at kommunens ulike roller bør tydeliggjøres bedre. Kommunen kan eventuelt vurdere bedre tilrettelegging for oppfølging av alle tilskudd som bevilges til heleide aksjeselskaper, og på den måten tydeliggjøre rollen som tilskuddsyter. I denne undersøkelsen har vi sett på eierskapsrollen i forhold til rollen som tilskuddsmyndighet. Vi har blant annet sett at Byrådsavdeling for miljø og samferdsel ikke har etablert faste rutiner for oppfølging av tilskudd. har tidligere gjennomført en undersøkelse som belyste hvordan byråden for miljø og samferdsel ivaretok kommunens eierskap overfor aksjeselskaper (Rapport 2/2002). Også i den undersøkelsen mente revisjonen at det var forbedringsmuligheter for etablering av rutiner for informasjon fra selskapene til byrådsavdelingene. Revisjonen konkluderte også med at manglende journalføring av styringsdokumenter reduserte muligheter for offentlig innsyn og vanskeliggjorde bystyrets tilsyn. Revisjonen merker seg at eksemplet relatert til driftsog investeringsregnskapet for 2005, også viser hvordan kommunen har sammenblandet rollen som tilskuddsmyndighet med rollen som aksjeeier. Selv om kommunen er aksjeeier, kan ikke kommunen investere direkte i selskapet, men må gi aksjeselskapet et tilskudd som igjen kan benyttes til investeringer. 16

19 Kontroll og oppfølging av tilskudd til kollektivtrafikk 6. Anbefalinger og konklusjon Ut fra undersøkelsens funn gir følgende anbefalinger: 1. Oslo kommune bør innføre skriftlige retningslinjer som på en klar måte viser hvordan tilskudd til kollektivtrafikk skal forvaltes, og som inneholder krav til kontroll og oppfølging av tilskuddsbevilgninger. Betegnelser i budsjetteksten bør være entydige og ikke skape tvil om bevilgningens status. 2. Byråden for miljø og samferdsel bør konkretisere og operasjonalisere bystyrets overordnede mål og føringer, og oversende dette til tilskuddsmottakeren. Krav til rapportering bør også formidles skriftlig. 3. Byråden for miljø og samferdsel bør gjennomgå sine rutiner for å finne ut hvordan oppfølging av tilskuddsmidler til kollektivtrafikk kan forbedres. 4. Oslo kommune bør vurdere hvordan kommunen i større grad kan skille mellom sine ulike roller som tilskuddsmyndighet, samferdselsmyndighet og eier av aksjeselskap som mottar tilskudd. Konklusjon Revisjonen konkluderer med at Oslo kommune har forbedringsmuligheter når det gjelder forvaltning av tilskudd til kollektivtrafikk. Som del av tilretteleggingen for kommunens tilskuddsordning, bør det foretas en gjennomgang av arbeidsområdet med tanke på mer formalisering av systemer og rutiner. Revisjonen er av den oppfatning at tilskudd av en slik størrelse bør underlegges god kontroll og oppfølging som kan dokumenteres skriftlig. Som del av dette arbeidet bør også skillelinjer mellom kommunens tre ulike roller som tilskuddsmyndighet, samferdselsmyndighet og eier av aksjeselskap tydeliggjøres bedre. 17

20 Rapport 22/ Tilbakemeldinger og revisjonens vurderinger I dette kapitlet presenteres et kort sammendrag av de viktigste tilbakemeldingene til foreløpig rapport og revisjonens vurdering av disse. Foreløpig rapport ble sendt til høring til byråden for miljø og samferdsel, og som har oversendt sine kommentarer. Rapporten ble også sendt til byråden for finans og utvikling, og som ble gitt muligheten til kommentarer. Byrådsavdeling for finans og utvikling skriver i sin tilbakemelding at avdelingen har merket seg funnene og anbefalingene og avventer endelig rapport. Tilbakemeldingene følger i sin helhet som vedlegg til rapporten. Revisjonen har lagt vekt på kommentarer som eventuelt kan ha betydning for rapportens vurderinger og anbefalinger. 7.1 Tilbakemelding fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Byrådsavdelingen slutter seg i hovedtrekk til rapportens anbefalinger og konklusjoner, og viser til at dette følges opp i forbindelse med omorganisering av kollektivtrafikken. Det presiseres at ved oppdelingen av tidligere AS Oslo Sporveier i flere aksjeselskap, blir det enklere for kommunen å strukturere og systematisere sin forvaltningsoppgave. Videre framheves at den nye organiseringen har skapt et klarere skille mellom ulike eierposisjoner, og som forventes å medføre mer ryddighet og klarhet. Byrådsavdelingen skriver at rapporten tar opp relevante og krevende spørsmål, og at dette har satt i gang prosesser som har vært nyttige. Det presiseres imidlertid at de ikke finner det hensiktsmessig med rapporteringsordning på tilskuddet alene, men at rapportering bør sees i forhold til det totale forbruket. Byrådsavdelingen presiserer videre at det er hva aksjeselskapet får ut av det totale tjenestetilbudet som er viktig, og som det rapporteres på. Byrådsavdelingen skriver derfor at punkt 3 i anbefalingene bør utgå, dvs. at byrådsavdelingen ikke ser det hensiktsmessig å gjennomgå sine rutiner for å finne ut hvordan oppfølgingen kan forbedres. Når det gjelder iverksetting av tiltak viser byrådsavdelingen til ovennevnte omorganisering. Av konkrete tiltak nevnes separat skriftliggjøring av bystyrets vedtak og forutsetninger og løpende møtevirksomhet der rapportering vil stå sentralt. Byrådsavdelingen har innvendinger til prosjektets metode, og etterlyser mer dokumentasjon som bakgrunn for rapportens konklusjoner. De mener at intervjupersonenes uttalelser har blitt for mye vektlagt i forhold til andre kilder. De har blant annet måttet korrigere flere forhold i faktabeskrivelsen gjennom verifisering av intervjudataene. Mer systematisk analyse av kommunikasjonsmønsteret i forhold til AS Oslo Sporveier etterlyses også. Som kommentar til revisjonskriteriene påpeker byrådsavdelingen at det finnes to roller i forhold til aksjeselskapet og ikke tre, da de opplever at rollen som tilskuddsmyndighet er en del av rollen som samferdselsmyndighet. 7.2 Revisjonens vurderinger Revisjonen merker seg at Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i hovedsak slutter seg til revisjonens anbefalinger og konklusjoner. Vi merker oss også at byrådsavdelingen framhever at rapporten tar opp relevante og krevende spørsmål, og som har satt i gang nyttige prosesser internt. Byrådsavdelingen skriver at rapportens anbefalinger ivaretas gjennom omorganisering av kollektivtrafikken, men spesifiserer i liten grad hvilke konkrete tiltak dette gjelder. Revisjonen etterlyser derfor hvilke konkrete tiltak som er eller planlegges iverksatt, og på hvilken måte dette kan medføre mer ryddighet og klarhet, slik byrådsavdelingen skriver. Revisjonen vurderer det slik at hvis flere aksjeselskap skal motta tilskudd etter omorganiseringen, vil det være helt avgjørende med gode rutiner for kontroll og oppfølging av tilskuddene. Revisjonen merker seg at byrådsavdelingen ikke ønsker å følge opp revisjonens anbefaling om å innføre krav til rapportering av tilskuddsbevilgningen, men presiserer at rapportering bør sees i forhold til det totale forbruket. Revisjonen vil imidlertid påpeke viktigheten av at byrådsavdelingen innhenter informasjon om hvilke resultater som ble oppnådd ved hjelp av det tilskuddet som ble gitt. Revisjonen mener at dette er av stor betydning for at bystyret skal få tilstrekkelig informasjon som bakgrunn for sine framtidige vedtak, for eksempel i forhold til vurderinger av hva som kunne vært gjennomført med et mindre eller et større tilskudd. Når det gjelder byrådsavdelingens kommentarer til prosjektets metode, viser revisjonen til at vi har bedt om å få oversendt skriftlige retningslinjer, rutinebeskrivelser, tilskuddsbrev og rapportering som gjelder spesifikt for tilskuddsordningen. Siden byrådsavdelingen ikke har utarbeidet slike dokumenter, har revisjonen bygget faktabeskrivelsen i hovedsak på intervjuer. Intervjupersonene er valgt ut på bakgrunn 18

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 31. mai 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 31. mai 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 31. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Før behandlingen av sakene vil det bli gitt en orientering fra

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - RØYRVIK KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke

Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Byrådssak 256/14 Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke BJOA ESARK-3303-201405838-7 Hva saken gjelder: Det finnes en rekke betingelser knyttet til å motta tilskudd

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 19. juni 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 19. juni 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 19. juni 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 OBS!! MERK TIDSPUNKT Kart I Sak Side 66/07 Protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

Delegasjon av myndighet

Delegasjon av myndighet 66524_Rapport16_2005_Omslag.qxp 09.08.2005 08:43 Side A Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 16/2005 Delegasjon av myndighet 2005 Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping 66524_Rapport16_2005_Omslag.qxp

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. august 2008 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. august 2008 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. august 2008 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 71/08 Protokoll fra kontrollutvalgets møte

Detaljer

SAKSLISTE Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. desember 2007

SAKSLISTE Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. desember 2007 SAKSLISTE 2008 Møte nr. 1 23. januar 2008 Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. desember 2007 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Rapport 1/2008 Bydelenes tilsyn, oppfølging og kontroll ved fosterhjemsplasseringer.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. februar 2013 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 12/13 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29.01.2013...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stokke kommune 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON... 3 1.3 OVERORDNET RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING... 4 1.4 METODE

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 29. mars 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 29. mars 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 29. mars 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 30/07 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 01.03.2007...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 03. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 49/07 Rapport 6/2007 Økonomisk forvaltning av

Detaljer

SAKSLISTE Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. desember 2006

SAKSLISTE Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. desember 2006 SAKSLISTE 2007 Møte nr. 1 24. januar 2007 Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. desember 2006 Sak nr. 2 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. desember 2006 u.off. jfr. off.l. 6.4 Sak nr.

Detaljer

Spørreundersøkelse. Kommunenes forvaltning av tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet i lokalsamfunnet

Spørreundersøkelse. Kommunenes forvaltning av tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet i lokalsamfunnet Vedlegg 1: Spørreundersøkelse Kommunenes forvaltning av tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet i lokalsamfunnet Riksrevisjonen Desember I. Innledende spørsmål 1. Navn

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 19.januar 2006 kl 16.30. Møtet holdes i kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 19.januar 2006 kl 16.30. Møtet holdes i kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 19.januar 2006 kl 16.30 Møtet holdes i kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 1/06 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Kapittel 6 Forvaltning av tilskuddsordninger

Kapittel 6 Forvaltning av tilskuddsordninger Kapittel 6 Forvaltning av tilskuddsordninger 6.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger og for enkeltstående tilskudd. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 22. september 2005 kl 16.30

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 22. september 2005 kl 16.30 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 22. september 2005 kl 16.30 Møtet holdes i Kommunerevisjonens møtelokaler i Fredrik Selmers vei 2, 5. etasje. Kart I Sak Side 94/05 Protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner 7.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Analyse av pleie- og omsorgstjenester med bruk av KOSTRA

Analyse av pleie- og omsorgstjenester med bruk av KOSTRA Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 5/2006 2006 Analyse av pleie- og omsorgstjenester med bruk av KOSTRA Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping 69355_Rapport5_2006.qxp 27.02.2006 14:51 Side 1B

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet"

Selskapskontroll Kjørekontoret Innlandet Saknr. 15/3960-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - SNÅSA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 25. mai 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Grenseveien 88

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 25. mai 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Grenseveien 88 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 25. mai 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat, Grenseveien 88 I tillegg til saksdokumentene følger også sekretariatets notat om

Detaljer

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet Klima- og miljødepartementet 1 Klima- og miljødepartementets budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 Samlet bevilgning Regnskap Overført til neste år

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltning av eksisterende bygningsmasse styring og kontroll med vedlikehold og investeringer April 2009 Kontrollutvalget i Tønsberg kommune Rapport: Forvaltning

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: eller på tlf.: Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: eller på tlf.: Møteinnkalling. Møteinnkalling Lillesand kontrollutvalg Dato: 31.10.2016 kl. 13:00 Møtested: Rådhuset, møterom v/personalkantinen Arkivsak: 15/10174 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: sander.haga.ask@temark.no

Detaljer

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING"

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 32/15 Arkivsaksnr.: 15/8-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING" Vedlegg: Rapport fra

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 21.09.09 Kjetil Solbrækken Nei

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 21.09.09 Kjetil Solbrækken Nei SAK NR. 30/2009 Lunner kommune VURDERING AV BEHOVET FOR UTVIDET REGNSKAPSREVISJON Sluttbehandles i: Kontrollutvalget Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off. Kontrollutvalget 21.09.09 Kjetil Solbrækken

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Sandnes kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2020 Foto: Wencke S. Olsen Vedtatt av bystyret i Sandnes 17.10.2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Overordnet

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 14. mars 2006 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 14. mars 2006 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 14. mars 2006 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 26/06 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.02.2006...

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. mai 2005 kl 16.30

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 26. mai 2005 kl 16.30 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 26. mai 2005 kl 16.30 Møtet holdes i Kommunerevisjonens møtelokaler i Fredrik Selmers vei 2, 5. etasje. Kart I Sak Side 63/05 Protokoll fra kontrollutvalgets

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-3 I N N S T I L L I N G S a k 4 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017-2020 GAMVIK KOMMUNE 1. Formålet med forvaltningsrevisjon Hensikten med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv kommunal forvaltning.

Detaljer

Statsråden. Deres ref. Vår ref. Dato 12/

Statsråden. Deres ref. Vår ref. Dato 12/ Statsråden Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Stortinget 0026 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 12/1052 12.04.2012 Arbeidsdepartementets tilskuddforvaltning Jeg viser til brev av 13.3.2012 fra kontroll-

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 31.01.2012 1. Innledning Formal med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til

Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 12/1030-3 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen Forvaltningsrevisjonsprosjekt Etikk i Hedmark fyleskommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal bruke for å sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best mulig. Plan for kontroll

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - FLATANGER KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Saksprotokoll. Trondheim kommune. Utvalg: Bystyret Møtedato: Sak: 144/10

Saksprotokoll. Trondheim kommune. Utvalg: Bystyret Møtedato: Sak: 144/10 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 144/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42096 Tittel: PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig

Detaljer

HØRING- BYRÅDETS TILSYNSANSVAR OVENFOR BYDELENE

HØRING- BYRÅDETS TILSYNSANSVAR OVENFOR BYDELENE Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka Saksframlegg Arkivsak: 200700683 Arkivkode: 039 Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 03.05.2007 HØRING- BYRÅDETS TILSYNSANSVAR OVENFOR

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 FOR KULTURMINNEFONDET

TILDELINGSBREV 2016 FOR KULTURMINNEFONDET TILDELINGSBREV 2016 FOR KULTURMINNEFONDET 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. PRIORITERINGER FOR KULTURMINNEFONDET I 2016... 3 3. RESULTATKRAV, FØRINGER OG OPPDRAG PÅ RESULTATOMRÅDET:... 3 4. FELLESFØRING

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 28.08.13 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleiar Arild Forgard, medlem

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av DEN NORSKE KIRKE KR 57/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 05.-06. desember 2013 Referanser: KR 30/05 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 11.11.2013 KR 57.1/13 Ny virksomhets- og

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Stavanger kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Stavanger kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Stavanger kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Vedtatt av bystyret 29.10.2012 - oppdatert av kontrollutvalget 12.11.2013 INNHOLDSLISTE 1. INNLEDNING... 3 1.1 Framgangsmåte...3 2. OMRÅDER FOR

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET

TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET 2016 Helga Berit Fjell (ekspedisjonssjef) Hans Robert Zuna (avdelingsdirektør) INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2016... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER...

Detaljer

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Kap. 227 post 62 Tilskudd til Fjellheimen leirskole Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til Fjellheimen leirskole under statsbudsjettets kap. 227 post 62. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/16 MØTEBOK Dato: 16.11.2016 kl. 13.00 15.00 Sted: Kommunehuset, møterom 3.

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Intern korrespondanse Saksnr.: 201402665-74 Saksbehandler: TOOP Emnekode: ESARK-1212 Til: Fra: Byrådsavdelingene v/økonomisjef BFEE / Økonomiseksjonen

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET 2015 Helga Berit Fjell Hans Robert Zuna INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2015... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER... 3 3.1. BEVILGNINGSVEDTAK OG TILDELING...

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler DEN NORSKE KIRKE KR 65/14 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 11.-12. desember 2014 Referanser: KR 65/13, KM 10/14 Konsept pr 31.10.2014 Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets

Detaljer

Bedre utnytting av KOSTRA

Bedre utnytting av KOSTRA 64971_omsl_rapp11 05.04.05 14:52 Side A Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 11/2005 Bedre utnytting av KOSTRA 2005 Grafisk produksjon: Mediehuset GAN 04.05 Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt i kommunestyre, sak 2/2017 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens

Detaljer

Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune

Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune Saknr. 17/6309-1 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Trond Rebne Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Selskapskontroll Eidsiva - om roller, habilitet og sponsing"

Forvaltningsrevisjonsrapporten Selskapskontroll Eidsiva - om roller, habilitet og sponsing Saknr. 14/11674-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Selskapskontroll Eidsiva - om roller, habilitet og sponsing" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Nettverk for tilskudd og EVA-forum 29. oktober 2014

Nettverk for tilskudd og EVA-forum 29. oktober 2014 Nettverk for tilskudd og EVA-forum 29. oktober 2014 Systematisk bruk av evalueringer i oppfølgingen av tilskuddsordninger 24.11.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Tilskudd og Evaluering er to

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 FORSLAG TIL: PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 HORTEN KOMMUNE Behandlet av Kontrollutvalget i Horten kommune, den 19. april 2012, sak 18/12. FORSLAG TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS Daglig leder Bjørg Hagen 1 Disposisjon Formål Kjennskap til eget revisjonsselskap Kommunelovens system for tilsyn og kontroll 2 Eiet av: Oppland fylkeskommune og 12 kommuner i Oppland Etablert 01.01.05

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Kari Louise Hovland Arkiv: / Dato:

Saksframlegg. Saksb: Kari Louise Hovland Arkiv: / Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Kari Louise Hovland Arkiv: 255 13/3440-8 Dato: 14.11.2014 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING» Vedlegg Rapport

Detaljer