Integrasjon, Import og Eksport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Integrasjon, Import og Eksport"

Transkript

1 Innhold Integrasjon... 3 Import av Personopplysninger... 3 Filtyper ved import til Aditro Lønn... 3 Formater... 3 StillingID/ løpenummer... 3 Avdeling/ organisasjonsenhet... 4 Logging... 4 Spesielt... 4 Tidsstyrte felt (lønninfo / historiske felt)... 5 Tidsstyrte felt arv av dato - autoimport... 5 Arv fra stilling bruk av importmal... 7 Import Transer... 7 Importbunker... 8 Standard import fra fil...10 Avviste transer...11 Sletting av bunker...12 Fri import av variable transaksjoner...12 Eksempel på fil:...15 Spesielle felt...15 Type medium med egne regler...16 Fri Import fra fil...17 Import faste transaksjoner...18 Import faste transaksjoner...18 Import behandling ansattforhold (stillingid)...19 Filtyper ved import...19 Fil med skilletegn...19 Import av Fraværstranser...20 Tips ved Import av fraværstranser...20 Offentlig Fraværsrapportering...22 Overføring til lønn...22 av personopplysninger...23 Import- og definisjoner...25 Definisjon av utplukk...28 Eksempler på rapporter som kan eksporteres:...28 Layout på eksportfil med bokmerkeformat...28 Automatiske Integrasjoner (service)...29 Generelt om integrasjon...29 Flytskjema...30 Definisjon Automatisk eksport...31 Import av brukere og roller...32 Passord...35 E-post jobb...36 Mobiltelefon jobb...36 Beskrivelse...36 Språk...36 Gyldig fra/til...36 Rolle...36 Eksempel...37 AD-bruker (ny)...37 PLExportEngine...38 Ajourhold Erstatningstabell...39 Copyright Aditro Side 1 av 43

2 Definisjon Automatisk import...40 PLImportEngine...41 Format for Fast import av variable lønnstransaksjoner...41 Copyright Aditro Side 2 av 43

3 Integrasjon Import av Personopplysninger Aditro Lønn har generelle importfunksjoner for person-/ ansattinformasjon for manuell eller automatisk import. Systemet er tilpasset enkelte eksterne system som har egne spesialtilpassede format som kan benyttes i integrasjon med automatisk import av person- / ansattinformasjon. Definisjon av de enkelte importformat har spesifikke importformat tilgjengelige. Filtyper ved import til Aditro Lønn Formater Fil med skilletegn Importfil av denne typen består av ei linje pr. person. Feltverdiene skilles med et skilletegn (f.eks. semikolon) og må komme i fast rekkefølge. Lengden på hvert enkelt felt kan variere. Eksempel på ei fil som inneholder firmanummer, ansattnummer, navn, adresse 1 og 2, postnummer, personnummer og avdeling for 2 personer: 02;1234;Ole Olsen;;Storgt.1;7031; ;100; 02;4321;Hans Nilsen;Postboks 42;Lillegt. 2;7020;;101; Legg merke til at første person ikke har noen adresse 1 og andre person ikke har angitt personnummer. Dato Gyldige datoformat: ddmmåååå ååååmmdd dd.mm.åååå åååå.mm.dd ååmmdd åå.mm.dd ddmmåå dd.mm.åå åååå-mm-dd StillingID/ løpenummer StillingID (tabell/feltnr 5/3) og løpenummer (5/4) er nøkkelfelt for det enkelte ansattforhold, mens feltet jobb ID (5/135) er nøkkelinformasjon for den tidsstyrte stillingen. Copyright Aditro Side 3 av 43

4 Hvis ikke nøkkelfeltene stillingid og løpenummer finnes i importfilen vil referansestillingen (1/56) oppdateres. Hvis det er angitt en annen stillingid og løpenummer i filen enn referansestillingen importfilen, vil informasjonen på dette ansattforholdet oppdateres når dette ansattforholdet finnes, i motsatt fall vil dette bli opprettet. Hvis det finnes flere ansattforhold med samme stilling, vil den med høyest løpenummer velges, uansett ansatt- og slutt-dato. Ved opprettelse av nye personer kan jobb ID inngå i importen og standardverdier kan arves fra stillingstabellen. Standardverdier arvet fra stillingstabellen blir overstyrt med angitt verdi i importfil. Hvis nøkkelfelt fra stillingid og løpenummer er med i importfilen ved nyopprettelse, blir ansattforholdet opprettet med stillingid som nøkkelfelt. Jobb ID (stilling) er et tidsstyrt felt. Det er ingen link mellom feltene stillingid og jobb ID lengre og dermed vil heller ikke stilling arves fra nøkkelfelt. Ved endring av ansattdato på ansattforholdet opprettes nytt ansattforhold dersom det tidligere ansattforholdet har en sluttdato før ny ansattdato, ellers betraktes endring som en justering av innhold i datofelt. Avdeling/ organisasjonsenhet På en ansatt finnes det 3 felt som inneholder hjemstedsavdeling / organisasjonsenhet Ansatt.hjemstedAvd og Ansatt.orgID Personal.hjemstedAvd (oppdateres automatisk fra referansestilling) Ved import av ansattinformasjon benyttes feltet ansatt.hjemstedavd for orgenhet. Logging Oppdateringer og nyopprettelser logges til endringslogg når feltet er definert med logging. Spesielt Følgende spesialbehandling foretas før oppdatering: Navn - Hvis navn importeres, vil sortert navn også legges inn (avhengig av indikator), og omvendt. Hvis begge navnefeltene importeres, vil ingen behandling foretas. Navn kan importeres som For- / etternavn og blir satt sammen og lagret i ett navnefelt. Copyright Aditro Side 4 av 43

5 Total stillingsprosent Blir summert fra alle aktive ansattforhold Total arbeidstid pr. uke Blir summert fra alle aktive ansattforhold Tidsstyrte felt (lønninfo / historiske felt) Ved import av tidsstyrte felt enten til lønninfo eller til historiske felt, må det følge en Fra dato. Dette er logiske datofelt knyttet mot det enkelte tidsstyrte feltet. Feltnummer for dato lønninfo 250/6 Fra dato lønninfo 250/101 fra dato satser person 250/102 fra dato satser ansatt 250/103 fra dato regulativ A 250/104 fra dato regulativ B Feltnummer for dato historiske felt har minus foran tabellnummer og henvisning til nummer for feltet, eksempelvis -1/250 fra dato biarbeidsgiver -5/11 fra dato organisasjon 317/9 generell Fra dato for historiske felt. Dato her benyttes Dersom det ikke er valgt regel for arv av dato blir LonnInfo lagt ut med fradato = ansattdato dersom den inngår i importen, ellers dagens dato HistoricFieldValues blir lagt ut med fradato = dagens dato Tidsstyrte felt arv av dato - autoimport I importdefinisjonen for autoimport angir en om historisk dato skal arves fra annet felt når den ikke er spesifikt angitt. Bruk av ansattdt 0: Ansattdato benyttes ikke 1: Ansattdato benyttes hvis >0 2: Ansattdato benyttes ved nyopprettelse Bruk lønninfo-datoer 0 - Nei 1 - Ja Ved bruk av felles dato må navn på felt (tag i XML) angis. Copyright Aditro Side 5 av 43

6 Spesifisering av hvilke datoer som skal benyttes Følgende prioritering på hvilke datoer som vil benyttes for LonnInfo 1. Dato for aktuell LonnInfo-rad verdi (hhv. 250/101, 250/102, 250/103, 250/104). Hvis denne er 0, benyttes Generell fradato for lønninfo (250/6). Hvis denne er 0 benyttes Generell fradato for historikk/lønninfo (5/210 eller 1/312). Hvis denne er 0, benyttes (*) Dato for REGA (250/103). Hvis denne er 0, benyttes (*) Dato for REGB (250/104). Hvis denne er 0, benyttes (*) Dato for SATSANS (250/102). Hvis denne er 0, benyttes (*) Dato for SATSPER (250/101). Hvis denne er 0, benyttes (**)Ansattdato (5/5). Hvis denne er 0, benyttes Dagens dato Følgende prioritering på hvilke datoer som vil benyttes for HistoricFieldValues 1. Dato for aktuell historiske verdi (-5/nnn hvor nnn er aktuelt feltnummer for den historiske verdien). Hvis denne er 0, benyttes Generell fradato for historikk (317/9). Hvis denne er 0, benyttes Generell fradato for historikk/lønninfo (5/210 eller 1/312). Hvis denne er 0, benyttes (**) Ansattdato (5/5). Hvis denne er 0, benyttes Dagens dato (*) Disse datofeltene vil bare benyttes hvis feltet "Bruk Lønninfodatoer" er "Ja" i importdefinisjonen. (**) Bruk av ansattdato bestemmes av feltet "Bruk av ansattdato" i importdefinisjonen: =0 Ansattdato benyttes ikke =1 Ansattdato benyttes hvis den angitt og > 0 =2 Ansattdato benyttes kun ved nyopprettelse av person og/eller ansattforhold. Copyright Aditro Side 6 av 43

7 Arv fra stilling bruk av importmal Noe informasjon ønsker en å arve fra stilling, eller initiere med faste verdier i noen felt ved opprettelse av nye ansatte. Til dette benyttes en importmal, hvor du kan velge å sette opp faste verdier, eller hente verdier fra stilling. Ved import må mal benyttes for å få arvet informasjon. Her gjelder ikke samme regler som ved manuelt ajourhold av person. Importen benytter følgende regler. For hvert enkelt felt som er definert i importmalen angitt i importdefinisjon. Hvis ikke tomt verdi, benyttes angitt verdi i malen. Hvis tom verdi i malen, hentes tilsvarende verdi fra stilling hvis «Arv fra stilling» har verdien 1 Ingen felt på feltet i malen. Ajourhold av importmaler finner du under menypunkt Ajourhold faste opplysninger Importmaler Arv verdi fra stilling, eller du kan angi fast verdi i feltet Verdi Import Transer Funksjon for import av variable transaksjoner gjør det mulig å importere transaksjoner fra eksterne system, som for eksempel et timeregistreringssystem, eller fra andre funksjoner i lønnssystemet (feriepengetransaksjoner, etterreguleringstransaksjoner og fraværstransaksjoner). Variable transaksjoner som kommer fra andre funksjoner i Aditro Lønn, ligger allerede i databasens importtabell, klare for godkjenning og overføring til variable transaksjoner. Copyright Aditro Side 7 av 43

8 Transaksjoner fra eksterne system ligger på fil og kan importeres direkte til variable transaksjoner eller via importbunke. Ved direkte import dannes importbunke før importen til Systemparameter under Systemvedlikehold Systemparameter Overføring Importbunker Kan en begrense endringsmuligheter av importerte transaksjoner, regelverk for hvilke ansattforhold transer skal importeres til samt avvisningsregler. /Import Transer Import variable Importbunker I Importbunker kan du behandle hver enkelt bunke. Transaksjoner som kommer fra interne rutiner eller er importert fra fil, er knyttet til en Importbunke. Disse transaksjonene ligger i en egen tabell for ImportTranser og er klare for overføring til variable transaksjoner. Importen startes ved å klikke på Start. Copyright Aditro Side 8 av 43

9 Utskrift Gir utskrift av valgt bunke. Utskriften tar også med eventuelle avviste transaksjoner for denne bunken. Hodeopplysningene for valgt bunke vises i midtre ramme, disse opplysningene kan ikke ajourholdes. Transaksjonene i valgt bunke vises i tabellen, og kan velges enkeltvis eller flere av gangen. Hvis ingen velges, vil alle transaksjonene bli importert. Systemparameter kan settes aktivt for å hindre sletting / endring av importerte bunker. Når en bunke er kommet så langt at lønnsperiode er lukket, er det ikke lengre mulig å slette transer. Ellers er det mulig å fjerne transaksjoner fra importen markerer du aktuelle transaksjoner i tabellen og trykker Delete på tastaturet, eller høyremus og Slett. Transaksjonene får da status Slettet, og blir ikke med i importen. Ved import kan du velge om transaksjonene skal «Utløse lenke» (avkryssingsboks) eller oppdatere endringskø (avkryssingsboks). Markering for «Oppdater endringskø» vil medføre at Online Lønnsberegning blir oppdatert med transaksjonene fra importen. Hvis bunken har status Importert, vil du få kontrollspørsmål før importen evt. startes. Hvis SystemParameter Lønnsberegning Fri periodisering er satt, vil du kunne velge om transaksjonene skal importeres til Personlige perioder (avkryssingsboks). Hvis Personlig periode ikke er angitt på aktuell ansatt, blir transaksjonen avvist. Ugyldige transaksjoner legges ut i Avviste transer. Bunke Ved søk i feltet, vises bunkene med høyeste nummer øverst. Valgt bunke kan slettes ved hjelp av Slette Bunke. OBS! Ved sletting av bunker blir de også fjernet fra databasen, slik at du ikke kan hente dem fram senere. Importperiode Periode må velges før importen kan startes. Kun aktiv og åpne perioder kan velges. Slett transaksjoner Benyttes for å slette variable transaksjoner som allerede er importert. Lenkede transaksjoner blir ikke slettet. Kun markerte transaksjoner i tabellen blir slettet. Status på de slettede transaksjonene blir nullstilt. Nullstill status Markerte transaksjoner vil da få tilbake status Generert. Copyright Aditro Side 9 av 43

10 Kontering Det foretas ingen kontering av transaksjonene ved import. Standard import fra fil Import av DLST-filer foregår i fanen Standard import fra fil. Dette er metoden for å oppdatere Aditro Lønn med transaksjoner fra andre system, for eksempel et timeregistreringssystem eller et reiseregningssystem. Filene må ha det importformatet som denne funksjonen krever. Du kan velge å importere transaksjonene fra fil direkte til variable transaksjoner eller til mellomstasjonen Import transer. Velger du det siste, må transaksjonene behandles videre under fanen Importbunke. Import-område Angir den katalogen på disken hvor importfilene ligger. Benytt Søk for å lete gjennom katalogen og vise filene i tabellen. Importperiode Dette feltet er kun tilgjengelig hvis avkryssingsboksen Direkte import er merket. Du kan kun velge aktiv og åpne perioder her. Slett filer Benytt Slett filer for å fjerne markerte filer fra disken. Hvis ingen er markert, blir ingen slettet. Alternativt kan du markere filer og benytte Delete på tastaturet eller høyre mus og velg Slett for å slette filer. Aktuell(e) DLST-fil(er) som skal importeres, markeres i tabellen. Når du klikker Start overføres innholdet i filene til importtabellene hvor de tildeles et bunkenummer for hver fil. Hvis det er merket for Direkte import, vil markerte filer importeres direkte inn i variable transaksjoner, mens en kopi vil bli liggende i importtabellene med status Importert. Hvis det ikke er merket for Direkte import, vil markerte filer kun overføres til importtabellene for senere import av bunke- Ugyldige transaksjoner legges ut i Avviste transer. Copyright Aditro Side 10 av 43

11 Avviste transer Dersom du ved import av fil får avviste transaksjoner vises en gul varseltrekant i bildet. Ved å dobbelklikke på denne, vises de Avviste transer for denne bunken. Her ser du de transaksjoner som ikke er importert, og i kolonnen Feilmelding ser du årsaken til avvisning. Dersom det ikke er satt begrensing av redigering kan du gå inn i hver enkelt kolonne og korrigere ugyldige verdier. Deretter kan du gjøre et nytt forsøk på å importere transaksjonen ved hjelp av Start. Hvis ny import godkjennes, vil transaksjonen flyttes fra Avviste transer til aktuell bunke for import av transer. Hvis ikke lønnsperiode er angitt på den avviste transen, benyttes perioden på tilsvarende bunke (finnes ingen periode der heller, blir transen avvist på nytt). Benytt Søk for å hente fram transaksjonene. Benytt Slett transer for å slette markerte transaksjoner. Alternativt kan du markere transaksjoner og benytte Delete på tastaturet eller høyremus og Slett for å slette transaksjoner. Ved sletting av transaksjoner blir de også fjernet fra databasen, og kan ikke hentes fram senere. Validering Transen blir avvist blant annet hvis: ansattnummer ikke finnes ansattforhold angitt på transen ikke finnes L&T-art ikke finnes Copyright Aditro Side 11 av 43

12 importperiode er lukket eller ikke finnes alfanumeriske verdier i numeriske kolonner angitte koder i kodefelt ikke finnes ugyldig datoformat Sletting av bunker Redigering i tabell Generelt benyttes menyen som framkommer ved å klikke høyre musetast for å starte og avslutte redigerings modus. Du kan også dobbeltklikke i kolonnen du vil redigere. [ESC] avslutter redigerings modus I fanen Sletting av bunker kan du masseslette importerte bunker fysisk fra databasen. Benytt Søk for å hente fram bunkene. Benytt Slett bunker for å slette markerte bunker. Alternativt kan du markere bunker og benytte Delete på tastaturet eller klikke høyre musetast og velg Slett for å slette bunker. Ved sletting av bunker blir de fjernet fra databasen, og kan ikke hentes fram senere. Fri import av variable transaksjoner Fri import av lønnstranser betyr at du bestemmer selv hvilke felt du vil importere. Hvert felt skilles med et skilletegn, for eksempel semikolon. Det er et krav at alle disse feltene er med på importen: Firmanummer, Ansattnummer og Lønnsart Det er også krav om skilletegn på desimal feltet, benytt punktum eller komma (komma må ikke brukes dersom det er brukt som feltseparator). Negative tall skal ha minustegn (-) i siste posisjon før første siffer. Du kan som nøkkel for den ansatte benytte Ansattnummer Personnummer (felt defineres 11 posisjoner langt) Ekstern ID Copyright Aditro Side 12 av 43

13 /Import Transer Fri import fra fil Def. import Import Id Identifiserer en importdefinisjon Beskrivelse Beskrivelse/navn på importdefinisjonen Datoformat Angi eventuelt datoformat som er brukt i importfilen Desimaltegn Skilletegn Angi hvilket skilletegn som er brukt for å skille informasjon (kolonner) Navn på medium Angi bane og filnavn for importfilen. Hvis en import skal kjøres flere ganger kan det være lurt å bruke stjerne * i filnavnet, for eksempel import*.txt. Programmet vil da søke fram alle txt-filer som starter med import (import01.txt, import02.txt osv.) Hodelinjer behandlingsregel og antall Angir hvor mange linjer i starten på fil som ikke skal importeres Bunnlinjer - behandlingsregel og Antall Type medium Ved frie importdefinisjoner fra fil kan du velge mellom 10. Flatfil med fast feltlengde 1. Flatfil med feltseparator brukes. Copyright Aditro Side 13 av 43

14 Eventuelle spesialutviklede importer kan velges fra dette feltet. Tilgjengelige felt og Valgte felt Velg over felt fra denne listen til listen til høyre, Valgte felt. Feltene som velges skal stemme med feltene som finnes på importfilen. De må også ha samme rekkefølge som på importfilen. For å endre rekkefølgen kan du markere et valgt felt og flytte det oppover eller nedover ved hjelp av pilene til høyre for listen. Alle tilgjengelige felt kan importeres. I eksemplet skal følgende felt importeres 1. Firmaid 2. Ansattnummer 3. Avdeling 4. Lønnsart 5. Antall 6. Timer 7. Beløp Dersom importfilen inneholder felt du ikke skal importere, må du angi feltnr for de felt som skal importeres. I eksemplet her ligger ansattnummer i felt 2 i filen Erstatnings ID kan benyttes når eksternt system har andre verdier i nøkkelfelt enn de som ligger i lønnssystemet i felt som skal importeres. Copyright Aditro Side 14 av 43

15 Eksempelvis at eksternt system har et annet lønnsartsnummer. Her har systemet erstatnings ID TRAVEL. Erstatnings ID opprettes under menypunkt Ajourhold faste opplysninger Erstatningstabell Eksempel på fil: Et felt som ikke finnes i fil kan du gi en fast verdi ved å angi verdi i feltet Verdi. 10;441;1100; ;0;7.5;0 10 = firmanummer 441 = ansattnummer 1100 = Lønnsart = Dato (ååååmmdd) 0 er antall 7.5 = timer (her med punktum som desimal skilletegn) 0 er beløp Alle recorder i samme fil må ha lik layout, dvs. like mange felt. Spesielle felt Noen felt har spesielle egenskaper, eksempelvis dersom en skal importere til variable transaksjoner, og importerer dette til felt 22/306 (Timer eller antall), da må en også oppgi på importen hvordan verdien i feltet skal behandles. Dette spesifiseres i felt 22/307, denne kan ha verdien 0/1. 0 = Antall importeres som timer, 1 = Antall importeres som antall. Det er ikke nødvendig å ha importindikator i filen, men feltet må være definert med verdi V i importdefinisjon, og importindikator på lønnsart må være satt til 0 eller 1. Copyright Aditro Side 15 av 43

16 Dette kan settes fast på Lønns- og Trekkarten i feltet Import Ind som du finner under fanen Diverse indikatorer Type medium med egne regler I feltet Type medium har du følgende valg: Import Proffice Hvis du definerer feltet Konto (22/17) med lengde 13 vil verdien i feltet splittes slik: Konto blankes pos 1-2: Prosjektdimensjon 1 (betinget at fri systemparameter B0PROSPL=1) pos 3-5: Dimensjon A pos 6-7: Dimensjon B pos 8-9: Dimensjon C pos 10-13: Dimensjon D Copyright Aditro Side 16 av 43

17 Tidreg Runit Import av verdier fra fil med fast lengde pr felt. I definisjonen angir du lengden på hvert felt i importen. Dvs at det ikke brukes skilletegn. Import Norgesbuss Denne spesialfunksjonen brukes for å kunne overstyre regulativ på import av variable transaksjoner. Funksjonen forutsetter: feltet Dimensjon A (22/18) er definert i importfilen verdien i dimensjon A er også verdien i organisasjon regulativ skal finnes i frifelt 1 i organisasjon I import av variable transer henter programmet regulativ fra organisasjon og oppdaterer det på variabel transaksjon. Dette er samme funksjon som overstyrt regulativ på transaksjon. Fri Import fra fil Etter å ha definert importen kan du importere filen. Velg importdefinisjon I feltet ImportID kan du søke fram importdefinisjoner som er lagret tidligere. Hvis du vil lage en ny importdefinisjon velger du Def.import. Hent filer Du klikker på Vis knappen for å hente de filene som tilfredsstiller filnavnangivelsen som er definert for denne importen. Start import Du kan nå importere transaksjonene direkte ved å sette hake i felt for Direkte import og angi importperiode, eller du kan importere til en bunke og behandle importen videre under fane for Importbunker. Ved direkteimport kan du velge opsjoner Personlig periode Utløs lenke Oppdater endringskø Copyright Aditro Side 17 av 43

18 Kontroller undergruppe Det dannes alltid en importbunke, og du har muligheten til å angre importen i ettertid også ved direkte import. Import startes ved å trykke på Start. Import faste transaksjoner Det er mulig å importere transaksjoner fra andre system til faste transaksjoner. Det dannes en kontrolliste med oversikt over transaksjoner som importeres. Transaksjoner som blir avvist vil også skrives i kontrollisten. Løsningen krever at avleverende system tilpasser seg Aditro Lønns layoutkrav for minimumsfelt, men importen har definisjon som fri import. Import faste transaksjoner Rutinen for import av faste transaksjoner gir mulighet for å angi hvordan importfilen ser ut. Dato Generelt skal det bare finnes én transaksjon per L&T-art for hver ansatt. Dette betyr at hvis finnes en eller flere transaksjoner med samme L&Tart som den importerte transen fra før, vil dette kunne utløse behandling av fra- og til-dato på transene. Hvis firmanummer, ansattnummer, L&T-art og Fra-dato er lik på eksisterende og importert trans, vil den eksisterende transen bare oppdateres med verdier fra import-transen. Hvis det er registrert Til-dato (og Fra-dato er ulik importert trans) på eksisterende transaksjoner, vil denne bli liggende uansett verdi på systemvariabelen. Avhengig av valg kan følgende behandlinger foretas: 0 Ingen behandling av dato (medfører at det kan finnes to eller flere transaksjoner med samme L&T-art på samme ansatt). 1 Til-dato på eksisterende transaksjoner settes til dagen før Fra-dato på importert trans. Hvis Fra-dato på importert trans ikke finnes, vil Til-dato på eksisterende transaksjoner ikke beregnes. 2 Til-dato på eksisterende transaksjoner settes til dagen før Fra-dato på importert trans. Hvis Fra-dato på importert trans ikke finnes, vil denne settes til dagens dato, og Til-dato på eksisterende trans settes til i går. 3 Til-dato på eksisterende transaksjoner settes til dagen før Fra-dato på importert trans. Hvis Fra-dato på importert trans ikke finnes, vil denne settes til angitt dato ved bestilling, og Til-dato på eksisterende transaksjoner settes til dagen før. Copyright Aditro Side 18 av 43

19 4 Fra-dato på importert transer settes til angitt dato ved bestilling (uansett hva som ligger på transen ved import), og Til-dato på eksisterende transaksjoner settes til dagen før. Import behandling ansattforhold (stillingid) Hvis ikke stillingid finnes på importert transaksjon, kan følgende behandlinger foretas avhengig av valg i bildet. 0 Hvis stillingid finnes på importert trans, benyttes denne. Hvis ikke benyttes referansestillingen til den ansatte inn på transen 1 Den importerte transen betraktes som en personlig transaksjon. 2 Referansestillingen til den ansatte blir lagt inn på transaksjonen, uansett om stillingid finnes på importert transaksjon. Kontrolliste import av transaksjoner Ved import av transaksjoner er det mulig å skrive ut en kontrolliste før selve importen skjer, dette gir deg mulighet for å kontrollere det som kommer inn før produksjonstransaksjoner blir oppdatert. Filtyper ved import Fil med skilletegn Filtyper ved import av faste transaksjoner til Aditro Lønn Importfil av denne typen består av ei linje pr. trans. Feltverdiene skilles med et skilletegn (f.eks. semikolon) og må komme i fast rekkefølge. Lengden på hver enkelt record kan variere (fordi lengden av hvert felt varierer), men kan maksimalt være 2032 tegn. Eksempel på ei fil som inneholder firmanummer, ansattnummer, periode, L&T-art, fra-dato, sats, og beløp for 2 personer: 02;1234;0;100; ;0;20000; 02;4321;0;105; ;200;0; Copyright Aditro Side 19 av 43

20 Import av Fraværstranser Import av fraværstranser benyttes ofte av kunder som benytter applikasjoner for tidsfangst. Import av fraværstranser forutsetter at hver transaksjon minst inneholder ansatt og art, dersom en av disse mangler vil transen bli avvist ved import. Ved ulike verdier i avleverende og mottakende system kan erstatningstabell benyttes I Systemparametre Fravær setter du opp regler for behandling av import av fraværstranser. Fordel fravær på aktive ansattforhold Måneder med sjekk overlapp Timefaktor (-1 benytt timer ut i fra arbeidstidsgruppe) benyttes for å beregne Avvis transer med samme startdato Avvis transer med akkumulert over grense Avvis egenmelding 16 dager etter refusjon Ikke oppdat. v/overlappende tilfelle Reberegn ved sammenslåing ved fortsatt tilfelle Dager før sammenslåing Max antall timer I import av fravær kan benyttes Standard eller Fri definisjon av fil. Tips ved Import av fraværstranser Ved import av fravær må en ha med firma, ansatt, fraværsart, fradato og tildato. I tillegg kan en blant annet ha med antall dager, timer og fraværsprosent. Copyright Aditro Side 20 av 43

21 Dersom en kun har Fra- og Tildato på fraværsimporten, beregnes antall dager ut fra oppsettet på fraværsarten. Slik denne arten er satt opp vil en få beregnet antall dager i datointervallet (uten lørdag/søndag), med hensyn til stillingsprosent og fraværsprosent. Dersom importfilen inneholder antall dager vil antallet bli importert uten beregning. Dersom en ikke har timer i importfilen, vil det bli beregnet timer per dag i henhold til timefaktoren i Systemadministrasjon System rutiner Systemparameter Fravær: Gyldige verdier i Timefaktor: -1 beregner timer i henhold til arbeidsgruppen 0 ingen beregning 1-9 antall timer pr. dag (fast for alle ansatte) Timene på fraværstransen blir antall på fraværstransen * faktor. Dette betyr at timene alltid regnes i forhold til antall dager på transen uansett om antallet dager er beregnet eller importert. Dersom importfilen inneholder antall timer vil timene bli importert uten beregning. Copyright Aditro Side 21 av 43

22 Offentlig Fraværsrapportering I fraværsrapportering rapporteres antall og timer på fraværstransaksjonen. Hvis fraværet starter før eller slutter etter rapporteringsperioden vil rapporten delberegne antall dager. Hvis antall dager er overstyrt og ikke stemmer med beregningen i henhold til fraværsarten, kan du få en skjev rapportering. F.eks. du har fravær med overstyrt antall=3. Rapport for juni vil rapportere 2 dager mens tilsvarende rapport for juli vil rapportere 1 dag. Offentlige rapporter har ikke timer. Fri lønnsrapport vil alltid beregne dager avhengig av arten og timene regnes i forhold til dagene og timefaktoren. Overføring til lønn I overføring til lønn overføres antall og timer på fraværstransaksjonen. Hvis fraværet starter før eller slutter etter rapporteringsperioden vil overføringen delberegne antall dager. Timer er avhengig av timefaktoren. Hvis timefaktoren =0 Timer på transen overføres til lønn ved første overføring. F.eks. du har fravær med overstyrt antall=3 og 18 timer. I overføring pr overføres 2 dager og 18 timer, mens tilsvarende overføring pr vil overføre 1 dag og null timer. Hvis timefaktoren <> 0 Timer på transen overføres til lønn i forhold til antall dager. F.eks. du har fravær med overstyrt antall=3 og 18 timer. I overføring pr overføres 2 dager og 15 timer, mens tilsvarende overføring pr vil overføre 1 dag og 7,5 timer. Copyright Aditro Side 22 av 43

23 av personopplysninger av person fra Aditro Lønn Funksjonen danner eksportfiler som kan importeres til andre system eller for eksempel regneark. Du har mulighet til å velge formatet på eksportfilen. I meny /Import Personer kan du eksportere fritt valgte felt fra fritt valgte personer i Aditro Lønn. Du kan eksportere valgfri personinformasjon til Word eller Excel og på den måten lage enkle rapporter Velg ID og evt. UtplukksID, klikk Start og eksporten starter. Klikk Def. eller Def. Utplukk for å definere hhv. ID og UtplukksID. Lønninfo / historiske felt benyttes for å bestemme hvilken dato som skal være grunnlag for utplukk av den tidsstyrte informasjonen. Kvitteringsliste kan tas ut ved å klikke Utskriftsknappen etter at eksporten er ferdig. Definisjonen av ID gjøres for det firma du er inne i. Dersom du har flere firma, må samme rapport defineres i hvert firma, eller kopieres ved Lagre som. Denne eksporten kan benyttes også for fast eksport til Aditro Lønn (PL som master) og mot Travel. Da må du merke av for 0-dato blank v/eksport i Systemparametre Overføringer. Datofelt som er lik 0, vil ved eksport til Bokmerkefil settes til blank, og dette er nødvendig ved eksport til Aditro HR. Copyright Aditro Side 23 av 43

24 Datofelt som er lik 0, vil ved eksport til Bokmerkefil settes til blank hvis systemvariabelen 0-dato blank v/eksport er satt lik 1. (dette er nødvendig ved eksport til Aditro HR) Copyright Aditro Side 24 av 43

25 Import- og definisjoner Følgende bilde nås ved å klikke Def.. ID Her kan du søke frem tidligere lagrede eksportdefinisjoner. Eller du kan opprette ny definisjon ved å klikke Opprette Ny. Feltet ID er alfanummerisk så du kan fritt legge inn det navnet du måtte ønske. Feltet er begrenset oppad til 10 posisjoner. Dersom du definerer en del rapporter, bør ID bygges opp systematisk slik at gjenfinning blir enkelt. Feltet Beskrivelse beskriver nærmere hva eksporten gjør. Det er alfanummerisk og har 30 posisjoner. Copyright Aditro Side 25 av 43

26 Datoformat Datoformat for eksporten er valgfritt. Formatet velges fra liste. Formatet gjelder for eksempel: ansatt/sluttdato og fødselsdato (personal). Dersom du endrer til 4-5, må du huske å endre på lengden på selve feltet til 10 tegn, ellers vil du få med seg bare.mm.åååå (8 tegn) Skal du senere benytte dato for å sortere etter (i excel), er det 0 ååååmmdd som er enklest å sortere etter. Medium Navn på medium: Dersom du velger type medium som gir eksport til fil, må sti og navn på fil angis. Søk ved å klikke på mappe :\Personec\PL\Export\. Den kan benyttes som utgangspunkt. Dersom du skal kjøre flere eksporter kan eksportfilene med fordel bygges opp systematisk slik at gjenfinning blir enklere. Eksempelvis med firmanummer som undermappe. Type medium: En har mulighet for å velge forskjellige medium denne eksporten skal presenteres i. Velger du type 1 Flatfil med feltseparator, må du legge inn skilletegn i eget felt som da åpner seg. Copyright Aditro Side 26 av 43

27 Valg 2 Bokmerkefil krever at Referanse defineres. Referanse er en tekststreng som angir hvilket felt i mottakersystemet som skal oppdateres. Ved valg av 3 Excel eller 4 Word vil disse applikasjonene startes automatisk når du kjører rapporten og resultatet legges rett inn der. Ved valg av type 5 Medarbeider Maconomy eller 6 Leverandør Maconomy er det ikke nødvendig å velge felt som skal eksporteres. For disse typene lages det eksportfiler med fast layout. Valg av felter I venstre kollonne har du oversikt over de feltene som finnes i personal, ansatt og personalakkumulator-tabellen. Er du usikker på hvilket felt du skal hente fra ansatt, kan du klikke høyre musetast i feltet, da vil du få fram informasjon om feltet. Det er den teksten som står som ledetekst fra Systemadministrasjon System vedlikehold Dictionary som du vil finne igjen under tilgjengelige felter. Du velger et felt ved å markere dette i Tilgjengelige felt og trykker. Da vil feltet flyttes over til Valgte felt. Alternativt kan du dobbeltklikke på feltet. På samme måte kan felter flyttes tilbake igjen. Rekkefølgen på valgte felter kan endres ved å merke feltet som skal flyttes og klikke knappene Pil opp/ned som hører til Valgte felt. Når du har markert et valgt felt kan referanse legges inn og egenskaper på dette feltet kan endres. Ved eksport til Bokmerkefil kan datofelt som er lik 0, settes til blank hvis Felt 0-dato blank v/eksport i Systemparametre Overføringer er satt lik 1. Dette benyttes spesielt ved eksport av sluttdato til PersonaHR. OBS! Hvis det velges felt fra tabell Regulativ, vil disse eksporteres kun for personer som er lønnet etter regulativ. Verdi defineres kun for de 20 frie konstantene. Se tabell nedenfor hvilke spesialtegn som kan benyttes. Kode Inneværende år (2 Inneværende måned (2 Løpenummer på 2 siffer. Dvs. at programmet finner neste ledige filnavn på Aditro Lønn sitt firmanummer &1<Systemparameter> + blank Byttes ut med innholdet i angitt systemparameter. OBS! Etter systemparameteren må det ligge et blankt tegn. Dette for å skille hva som er systemparameter og hva som er fast tekst. Eks. X:\Personec\PL\Export\&1B0PFM01 hvor systemparameter B0PFM01 inneholder Salg og eksportfilen blir da lagt på området X:\ Personec\PL \Export\Salg\ Referanse defineres kun for bokmerkefil, og er en tekststreng som angir hvilket felt i mottakersystemet som skal oppdateres. Copyright Aditro Side 27 av 43

28 Lengde Lengde er feltlengde inklusive desimaler og desimaltegn. Husk å endre lengden på datofeltene dersom datoformat 4-5 er valgt. Vis reell dato Hvis man eksporterer Lønninfo- eller historikkopplysninger og har angitt operatoren "=", kan man nå få ut den reelle fra-datoen for hvert enkelt historisk felt i eksporten. Den reelle fradatoen legges foran det aktuelle historiske feltet. Lagre som Ved å benytte Lagre som, kan du kopiere definert layout til andre firma og til andre typer layout. Se bildet nedenfor: Definisjon av utplukk Her defineres hvilke personer som skal være med i eksporten, om du ønsker å begrense eksporten. Se egen dokumentasjon om definisjon av utplukk. Eksempler på rapporter som kan eksporteres: Skattekort-liste til excel. Mulighet for å kontrollere hvem som har levert skattekort og oppdatert for skatteåret. Fast eksport til PersonaHR. Personalliste med navn, adresse og hjemsted for fletting av brev. Personalliste med navn, ansattinformasjon og avlønning (både fast lønn og regulativ med beløp pr år og timelønn). Personakkumulatorene, feriedager til gode, denne tar tak i 0 periode. Layout på eksportfil med bokmerkeformat filen er en såkalt Bokmerkefil med følgende layout (én record pr. eksportert felt). Felt Tegn Type Kommentar Firma 11 Numerisk (ingen desimaler) Ansattnummer 10 Numerisk (ingen Del 1 av ID Del 2 av ID Copyright Aditro Side 28 av 43

29 desimaler) Referanse 40 Alfanumerisk Identifiserer feltet slik at riktig felt/ kolonne kan oppdateres i mottakersystemet Verdi 100 Alfanumerisk Høyrejustert hvis numerisk eller dato, venstrejustert ellers Ikrafttredelsesdato 19 Alfanumerisk Benyttes foreløpig ikke Anvist dato 19 Alfanumerisk Benyttes ikke Kolonnenavn 40 Alfanumerisk Benyttes ikke Beskrivelse 30 Alfanumerisk Benyttes ikke Automatiske Integrasjoner (service) Generelt om integrasjon Følgende integrasjoner mot Aditro Lønn er tilgjengelige Eier Navn Overføring Kommentar PL PLImportAgent PHR => PL Avhengig av ExportService i PHR PL SAPOImportAgent PHR => SAPO (flatfil) Avhengig av ExportService i PHR PL MSGImportAgent PHR => flatfil Avhengig av ExportService i PHR PL MacPLImportService Maconomy => PL Importerer kontoelementer PL PLMacAgent PL => 2 flatfiler erer endringer på personer (medarbeider og leverandør) PL PLExportEngine PL => flatfil/database PL PLImportEngine flatfil/database => PL PHR ExportService PHR => importagent erer endringer på personer/ tekstkoder/ lønnog trekk-arter/ aktivitetskoder erer endringer på personer/ tekstkoder/ aktivitetskoder erer endringer på personer Copyright Aditro Side 29 av 43

30 Flytskjema Copyright Aditro Side 30 av 43

31 Definisjon Automatisk eksport I meny Systemadministrasjon Def. Autoeksport, bygger du opp en eksport, gir denne en ID og forteller hvilke felter i Aditro Lønn som skal eksporteres når den startes i ExportEngine. Før definisjon av eksport må 0-dato blank v/eksport i Systemparametre Overføringer defineres. Obligatorisk betyr at feltet blir overført til mottaker uansett om verdien er endret eller ikke. Feltet overføres ikke uten at det er foretatt endringer på en person. Slå sammen betyr at feltet blir slått sammen med feltet foran. Dette har bare effekt hvis man eksporterer til fil med feltseparator (dvs. at feltseparatoren fjerne mellom disse feltene). OBS! Hvis det velges felt fra tabell Regulativ, vil disse eksporteres hvis det er logget endringer på regulativ/trinn eller stillingsprosent på et ansattforhold. Endringer foretatt på regulativ vil ikke bli eksportert. Rekkefølgen på feltene endres ved å klikke Pil opp/ned for Valgte felt. Verdi defineres kun for de 20 frie konstantene. Se tabell nedenfor hvilke spesialtegn som kan benyttes. Referanse defineres kun for bokmerkefil, og er en tekststreng som angir hvilket felt i mottakersystemet som skal oppdateres. Lengde er feltlengde inklusive desimaler og desimaltegn. Copyright Aditro Side 31 av 43

32 Datofelt som er lik 0, vil ved eksport til Bokmerkefil settes til blank hvis systemvariabelen Systemparametre 0-dato blank v/eksport er satt lik 1. Ved å benytte Lagre som, kan du kopiere definert layout til andre firma og til andre typer layout. Se bildet nedenfor: Import av brukere og roller Brukere og roller kan importeres fra PHR via PLImportAgent. For å få dette til må noen forutsetninger oppfylles. BrukerID for pålogging meny angitt i Komponenter i Oppsett autoimport må være administrator. Brukere defineres i eksporten i PHR som eget felt med referanse userid (ikke 6-sifret tabell/felt som normalt). BrukerID en benyttes direkte, men det er mulig å benytte mapping hvis det er forskjellige brukerid er i PL og PHR. Eventuell FieldMapping (Erstatningstabell) må ha referanse plia-userid. Copyright Aditro Side 32 av 43

33 Brukeren skal opprettes hvis den ikke finnes. Følgende oppdateres på brukeren: BrukerID Navn E-post jobb Passord (se eget kapittel) Brukeren må endre passord ved neste pålogging Ellers vil brukeren få default-verdier fra Neptune. 1. BrukeID (referanse userid) 2. Navn (hentes fra Personal-tabellen) 3. jobb (referanse work) (må tåle at denne blankes dersom den er satt fra før) 4. Mobil-tlf. jobb (referanse mobilwork) (må tåle at denne blankes dersom den er satt fra før) 5. Beskrivelse (referanse description) (må tåle at denne blankes dersom den er satt fra før) 6. Språk (referanse language) (Dersom dette ikke sendes, bruk default i Neptune) 7. Gyldig fradato (referanse validfrom) (må tåle at denne blankes dersom den er satt fra før) 8. Gyldig tildato (referanse validto) (må tåle at denne blankes dersom den er satt fra før) Copyright Aditro Side 33 av 43

34 9. Neptune passord (referanse password) (initielt passord) 10. Neptune brukergruppe (referanse role) Det skal opprettes kobling av brukerid mot firma/ansattnummer i Neptune-databasen: ApplicationSettingID = COMPANYID/EMPNO ApplicationID = HR Copyright Aditro Side 34 av 43

35 Det skal også opprettes kobling av brukerid mot firma/ansattnummer i PL-databasen: Passord Hvis det sendes passord fra PHR, skal dette KUN benyttes ved opprettelse av NY bruker. Dette feltet må ha referanse password (ikke 6-sifret tabell/felt som normalt). Hvis det ikke sendes passord fra PHR, skal det ved opprettelse av brukeren genereres et vilkårlig passord for at ikke alle skal ha muligheten til å gå inn på denne brukeren. Hvis passord er generert (ikke sendt fra PHR), må man, ved første gangs bruk av den nye brukerid, klikke på knappen Send nytt passord for å få generert et nytt passord, og få sendt dette til brukerens e-post. NB! Hvis man definerer et avbrudd-varsel for PLImportAgent, vil man få logget til Integrasjonsmonitoren hvilke brukere m/passord som opprettes. Bruker kan endre passord styres av systemparameteren PLIAUCCHPW (verdi 1-Nei, 2-Ja). Hvis systemparameter ikke er definert, eller verdien er 0, skal det benyttes Neptune default. Dette gjelder kun ved nyopprettelse av bruker. Brukeren må endre passord ved neste pålogging styres av systemparameteren PLIAUMCHPW (verdi 1-Nei, 2-Ja). Hvis systemparameter ikke er definert, eller verdien er 0, skal det benyttes Neptune default. Dette gjelder kun ved nyopprettelse av bruker. Copyright Aditro Side 35 av 43

36 E-post jobb Mobiltelefon jobb Beskrivelse Språk Det skal kunne defineres et eget felt i PHR som angir brukeres e-post på jobben. Dette feltet må ha referanse work (ikke 6-sifret tabell/felt som normalt). Det skal kunne defineres et eget felt i PHR som angir brukeres mobiltelefon på jobben. Dette feltet må ha referanse mobilwork (ikke 6-sifret tabell/felt som normalt). Hvis mottatt verdi i dette feltet er blankt, skal feltet oppdateres med en blank. Det skal kunne defineres et eget felt i PHR som angir beskrivelse. Dette feltet må ha referanse description (ikke 6-sifret tabell/felt som normalt). Hvis mottatt verdi i dette feltet er blankt, skal feltet oppdateres med en blank. Det skal kunne defineres et eget felt i PHR som angir språk. Dette feltet må ha referanse language (ikke 6-sifret tabell/felt som normalt). Hvis mottatt verdi i dette feltet er blankt, skal feltet ikke oppdateres, men benytte Neptune default. Eksempel: no norsk en engelsk fi finsk se svensk Gyldig fra/til Rolle Det skal kunne defineres egne felt i PHR som bestemmer gyldighetsperioden for brukeren. Disse feltene må ha referanser hhv. validfrom og validto (ikke 6-sifret tabell/felt som normalt). Hvis mottatt verdi i disse feltene er blanke, skal feltene oppdateres med en blank. Roller defineres i eksporten i PHR som eget felt med referanse role (ikke 6-sifret tabell/felt som normalt). Man kan også bruke flere roller, da med referanse role1, role2, etc. Rollen skal sjekkes mot mapping i vår standard mappingtabell (menypunkt: Erstatningstabell) for å hente ut brukergrupper i Neptune som denne brukeren skal kobles mot. Referanse i tabell FieldMapping må være plia-role, eller hvis man bruker flere roller, brukes Copyright Aditro Side 36 av 43

37 tilsvarende referanser plia-role1, plia-role2, etc., - dvs. samme som referansen for rollen fra PHR pluss prefikset plia-. Kolonne utverdi vil bestå av en semikolon-separert streng, hvor elementene består av brukergrupper som aktuell bruker skal være medlem av. Hvis 1. tegn i en brukergruppe er - (minus), skal brukeren fjernes fra denne gruppen. Hvis utverdi -kolonnen starter med tegnet #, betyr det at brukeren skal fjernes fra de brukergruppene han/hun tilhører fra før, før man legger brukeren inn i gruppene i utverdi. Hvis utverdi -kolonnen starter med tegnet &, betyr det at brukeren bare skal legges inn i gruppene i utverdi, uten å fjerne grupper først. Hvis utverdi ikke starter med tegnet # eller &, sjekkes det om det finnes en systemparameter PLIAUGREM. Se kapittel for gyldige verdier. Eksempel Eksempel 1: role1 mappes mot #;HR_Ansatt;HR_SSO Denne brukeren skal fjernes fra alle brukergrupper den er medlem av ( # ), før den legges inn som medlem av brukergruppe HR_Ansatt og HR_SSO. Eksempel 2: AD-bruker (ny) role2 mappes mot &;HR_Ansatt;HR_SSO;-HR_Leder Denne brukeren skal fjernes fra brukergruppe HR_Leder (minustegnet foran HR_Leder), før den legges inn som medlem av brukergruppe HR_Ansatt og HR_SSO. Det skal kunne defineres et eget felt i PHR som bestemmer om importerte brukere skal være lokale brukere eller AD-brukere. Dette feltet må ha referanse aduser (ikke 6-sifret tabell/felt som normalt). Verdi: 1. lokal bruker 2. AD-bruker Hvis ikke dette feltet er definert i importen, sjekkes det om det er opprettet en fri systemparameter med navn PLIAADUSER, som bestemmer om importerte brukere skal opprettes som lokale brukere eller AD-brukere. Verdi: 1. lokal bruker 2. AD-bruker Copyright Aditro Side 37 av 43

38 Hvis man ikke finner denne systemparameteren, eller at den inneholder feil verdi, blir alle brukere opprettet som lokale brukere. PLExportEngine Se egen dokumentasjon: Beskrivelse av Person Lønn, Servicekomponenter. Layout på eksportfil (bokmerkefil) filen er en såkalt bokmerkefil med følgende layout (én record pr. eksportert felt). Felt Tegn Type Kommentar Firma 11 Numerisk (ingen desimaler) Ansattnummer 10 Numerisk (ingen desimaler) Del 1 av ID Del 2 av ID Referanse 40 Alfanumerisk Identifiserer feltet slik at riktig felt/ kolonne kan oppdateres i mottakersystemet Verdi 100 Alfanumerisk Høyrejustert hvis numerisk eller dato, venstrejustert ellers Ikrafttredelses dato 19 Alfanumerisk Benyttes foreløpig ikke Anvist dato 19 Alfanumerisk Benyttes ikke Kolonnenavn 40 Alfanumerisk Benyttes ikke Beskrivelse 30 Alfanumerisk Benyttes ikke Copyright Aditro Side 38 av 43

39 Ajourhold Erstatningstabell Erstatningstabellen skal kunne benyttes av alle eksport- og import - funksjoner i Aditro Lønn. Tanken bak er at verdier som overføres mellom forskjellige systemer, skal kunne erstattes med andre verdier i overføringa. F.eks. kan kontonummer 5110 i Aditro Lønn overføres til et annet system som kontonummer Dette løses ved å bygge opp en tabell som bl.a. inneholder en innverdi og en utverdi. Tabellen settes opp i menypunkt Ajourhold faste opplysninger Erstatningstabell. Her kan du søke etter verdier som er lagt inn i erstatningstabellen. Du kan også slette forekomster ved å markere dem i spread en og velge Slett rader i menyen du får fram ved å klikke på høyre mustast. Hvis du dobbeltklikker på en forekomst, vil du kunne endre utverdien på denne (se nedenfor). Klikk Opprette Ny for å legge inn nye forekomster. Hvis du merker av i boksen Masseoppretting, vil du kunne opprette flere forekomster med samme Tabell, Felt, Referanse og Innfirma i samme slengen. Du får da mulighet for kun å oppgi Innverdi og Utverdi uten å klikke på Lagre for hver forekomst. Tabell og Felt Tabell og Felt benyttes for å velge ut hvilken feltverdi som skal erstattes både ved eksport og import. Ved overføring til noen regnskapssystemer er det definert spesialverdier som i utgangspunktet ikke er definert i Aditro Lønn med tilhørende tabell/felt-nummer. Hvis disse verdiene skal erstattes, må du legge inn forekomster med 0 i både tabell- og feltnummer, og benytte som referanse dét som er definert i XML-tag for dette feltet. OBS! Fordi Referanse i Erstatningstabellen kun er 10 posisjoner lang, må XML-tag for de feltene som skal erstattes være maks. 10 posisjoner. Copyright Aditro Side 39 av 43

40 Referanse Referanse benyttes for å skille mellom de forskjellige funksjonene. F.eks. er referansen plia forbeholdt PLImportAgent og plec forbeholdt PLExportComponent, og må benyttes hvis du vil at disse komponentene skal erstatte verdier ved overføring. Ved overføring til regnskap må de faste verdiene (som kontonummer, dimensjoner, etc.) ha referanse RegnRef hvis de skal erstattes med verdier fra denne tabellen. Tabell-nummer må være 241 TransferPaymenTrans. I definisjon av eksport person vil feltet for Referanse tilsvare Referanse i erstatningstabellen (dette er ikke implementert ennå). I definisjon av import person vil feltet for ErstaningsID tilsvare Referanse i erstatningstabellen. Innfirma Ved å legge inn verdi i Innfirma, kan du differensiere erstatningen fra firma til firma. Hvis du ikke legger verdi i Innfirma, vil forekomsten gjelde for alle firma. Ved erstatning vil programmet først sjekke om det finnes en forekomst for aktuelt firma, og deretter (hvis det ikke finnes) sjekke om det finnes en forekomst for alle firma. Definisjon Automatisk import I meny Systemadministrasjon Def. Autoeksport, bygger du opp en import, gir denne en ImportID og forteller hvilke felter Aditro Lønn skal importere når den startes i ImportEngine. Copyright Aditro Side 40 av 43

41 PLImportEngine Medietype 11 XML-fil fra Worksoft I feltet Referanse legges det inn hvert felt sin tag i xml-fila. Se egen dokumentasjon: Beskrivelse av Person Lønn, Servicekomponenter. Format for Fast import av variable lønnstransaksjoner Følgende format benyttes dersom du ønsker et fast filformat. Dette er også de mulige felt som kan benyttes ved Fri Import variable transaksjoner til Aditro Lønn: S/K/I = Skal,Kan,Ikke (Ikke-feltene fylles ut med angitt verdi) Feltnavn Type Lengde Beskrivelse Fylles ut (S/K/I) Evt. Verdi firmaid Alfa 2 FirmaID S Fylles alltid ut med to siffer eller bokstaver aarlnperiode Num 7 År og lønnsperiode S = 0 ansattnr Num 6 Ansattnummer S Må være angitt ltart Num 4 Artnummer S Må være angitt Copyright Aditro Side 41 av 43

42 transloepnr Num 8 Løpenummer S = 0 transfradt Num 8 Fra dato K transtildt Num 8 Til dato K transbilag Alfa 8 Bilagsreferanse K transbeskr Alfa 25 Beskrivelse K hjemstedavd Alfa 10 Hjemstedsavdeling K transuke Num 2 Ukenummer K transant Num 7.2 Antall K transtimer Num 7.2 Timer K transsats Num 7.4 Sats K transbel Num 7.2 Beløp K transkontkodeid Alfa 10 Konteringskode K regnktonr Alfa 10 Kontonr. regnskap K kostndima Alfa 10 Dimensjon A K kostndimb Alfa 10 Dimensjon B K kostndimc Alfa 10 Dimensjon C K kostndimd Alfa 10 Dimensjon D K prosdim1 Alfa 10 Prosjektdimensjon 1 prosdim2 Alfa 10 Prosjektdimensjon 2 prosdim3 Alfa 10 Prosjektdimensjon 3 prosdim4 Alfa 10 Prosjektdimensjon 4 prosdim5 Alfa 10 Prosjektdimensjon 5 prosdim6bel Alfa 10 Prosjektdim. 6 beløp prosdim6tim Alfa 10 Prosjektdim. 6 timer transktotype Num 1 Kontonr. type S = 0 kodemva Alfa 2 MVA-kode hovedbok bilagartregn Alfa 2 Bilagsart i regnskap K bilagtyperegn Alfa 2 Bilagstype i regnskap transkodekonto Num 2 Hent regnskapskontonr trekkeiernr Num 4 Trekkeier K kommunenr Num 4 Kommunenr K K K K K K K K K S S = 0 = Blank stillingid Alfa 8 Stilling K Bør være med dersom stilling benyttes aktivt ansattloepnr Num 4 Løpenummer stilling regulativ Alfa 4 Regulativ A K S Alltid = 0 Copyright Aditro Side 42 av 43

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8

Flytting. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8 Innhold Flytting... 2 Flytting av personer... 2 Fra/til firma... 3 Fra/til ansattnummer... 3 Tabeller... 4 Fra/Til avdeling... 6 Konvertering med opprett nye ansattforhold... 7 Konvertering av historikk...

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Pensjonsrapportering ytelsespensjon

Pensjonsrapportering ytelsespensjon Innhold Pensjonsrapportering... 2 Oppsett... 2 Systemparameter... 2 Tekstkode... 3 Valg av pensjonsselskap... 3 Person ajourhold... 4 Rapportering... 4 Direkte rapportering... 5 Jobbkø... 8 Meldingstyper...

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

Tjenestetranser. Innhold

Tjenestetranser. Innhold Innhold Tjenestetranser... 2 Oppsett tabell ajourhold... 2 Systemparametre... 2 Lønnsarter... 2 Kontering... 7 Organisasjon... 8 Stilling... 9 Import / generering...10 Import - bunke...10 Generering transer...11

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapport... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift

Fri Lønnsrapport er et verktøy for å lage og kjøre ut egendefinerte rapporter. Rapporten startes fra Rapporter Fri lønnsrapport Utskrift Innhold Fri lønnsrapport... 1 Utskrift... 1 Definisjon... 3 Kalkulasjonsfelt... 6 Vise SQL... 8 Spesialfelt... 9 Spesialfelter fravær...10 Tilgang...11 Grafikk...11 Fri lønnsrapport Fri Lønnsrapport er

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

Andre rapporter. Innhold

Andre rapporter. Innhold Innhold Andre rapporter... 2 Systemparameter tilgang rapporter... 2 Stillingsrapport... 2 Hjemlete stillinger... 3 Alle stillinger... 3 Personalkostnader budsjettrapport... 4 Tilgang til rapport... 4 Bestilling...

Detaljer

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13 Innhold Rapport RTV... 2 RTV fraværsrapport... 2 Styreinformasjon... 3 Tekstkoder... 3 Dictionary - oppslag... 5 Organisasjon... 5 Krav og nøkkelbegreper... 6 Regler for reduksjon av dagsverk... 6 Definisjon

Detaljer

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Innhold Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7 Selvbetjening Dette dokumentet er en beskrivelse av aktuelle funksjoner for selvbetjening i Personec Lønn

Detaljer

Pensjonsrapportering Sjømenn

Pensjonsrapportering Sjømenn Innhold Pensjonsrapportering Sjømenn... 2 Oppsett... 2 Organisasjon... 2 Tekstkoder... 3 Rapportering... 4 Kontrolliste - rapport... 4 Rapportering regler og beregninger... 5 Transaksjonsfil beskrivelse...

Detaljer

Beregne gjennomsnittslønn

Beregne gjennomsnittslønn Innhold Beregne gjennomsnittslønn... 1 Beregn snittsats... 1 Hvordan beregnes snittsatsen?... 3 Observasjonsfil... 3 Kontrolliste... 4 Hvilke ansatte blir ikke oppdatert... 4 Forespørsel... 5 Beregne gjennomsnittslønn

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

Pensjonsrapportering Mercer

Pensjonsrapportering Mercer Innhold Pensjonsrapportering Mercer... 2 Rapportering... 2 Kontrolliste... 3 Sluttårsak... 4 Transaksjonsfil... 5 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 5 Pensjonsrapportering Mercer Rapportering Rapportering

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22

Feriepenger. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Enterprise AS Side 1 av 22 Innhold Feriepenger... 2 Grunnlag for beregning av feriepenger... 2 Generelt om feriepengeløsningen i Aditro Lønn... 2 Feriepengegrunnlag... 2 Systemparametre... 3 Satser og grunnbeløp folketrygd... 3

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Arbeidsoppgaver. Innhold

Arbeidsoppgaver. Innhold Innhold Arbeidsoppgaver... 2 Registrere en ny ansatt... 2 Ajourhold av ansatt... 2 Faste transaksjoner... 2 Lønnsslipp på skjerm... 3 Lønnskjøring (en periodes oppgaver)... 4 Lønnsadministrasjon... 5 Åpning

Detaljer

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Dokument versjon 8 av 25.05.2015 Denne veiledning fra og med FINALE Årsoppgjør versjon 27, oppdatering 12. Endringer fra forrige versjon:

Detaljer

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6

Rapport HMS. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 6 Innhold Rapport HMS... 2 HMS Fraværsstatistikk... 2 Bestilling... 2 Krav og nøkkelbegreper... 3 Oppsett art / systemparametre... 4 Fraværsart - Ekstern rapporteringskode RTV... 4 Systemparameter grense

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør

Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Importformat for driftsmiddelopplysninger til FINALE Årsoppgjør Versjon 7 av 14. desember 2009 Denne veiledning fra og med FINALE Årsoppgjør versjon 22. Dette dokumentet er av betydning for tredjepartsleverandører

Detaljer

Autoeksport til Notus

Autoeksport til Notus Innhold Autoeksport til Notus... 2 Def. autoeksport... 2 Service-komponenter (skjema)... 7 Service-komponenter (PLExportEngine)... 8 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 8 Autoeksport til Notus I denne

Detaljer

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18

Jobbkø. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 18 Innhold Jobbkø / Varsling... 2 Jobbkø... 2 Generelt om jobbkø... 2 Hovedfunksjoner... 2 Jobbkø Bestilling og Status... 2 Bestilling... 3 Faste jobber... 5 Status... 6 Jobb... 7 Administrasjon... 8 Konsern...

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

Web funksjoner generelt

Web funksjoner generelt Innhold Web funksjoner generelt... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Personlig brukeroppsett... 2 Generelt om Personec Lønn Web... 3 Generelle funksjoner... 3 Personopplysninger...

Detaljer

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS 11.2.0 W i n T i d Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Kontroller. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 7

Kontroller. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 7 Kontroller Innhold Kontroller... 2 Terminoppgave... 2 Negativ arbeidsgiveravgift... 2 Negativ skatt... 2 Kommune med negativ arbeidsgiveravgift... 3 Kommune med negativ skattetrekk... 3 Ugyldig kommunenr...

Detaljer

IST-Extens. Manual for eksport av variabel lønn og fravær Extens Visma Unique. Sogndal kommune Skole

IST-Extens. Manual for eksport av variabel lønn og fravær Extens Visma Unique. Sogndal kommune Skole IST-Extens Manual for eksport av variabel lønn og fravær Extens Visma Unique Sogndal kommune Skole Innholdsregister 1 KODEVERK... 2 KONTOPLAN... 2 LTA-KODER, LØNNS- OG TREKKARTKODER.... 4 ÅRSAKSKODER,

Detaljer

Spesifikasjon av filformater Transaksjonsspesifikasjon

Spesifikasjon av filformater Transaksjonsspesifikasjon Filoverføring Spesifikasjon av filformater Transaksjonsspesifikasjon Side 2 Filoverføring - versjon 9.93.0 Spesifikasjon av filformater Innholdsfortegnelse Filoverføring... 3 Import av filer fra eksternt

Detaljer

Pensjonsrapportering OTP

Pensjonsrapportering OTP Innholdsfortegnelse Pensjonsrapportering OTP... 2 Hva skal rapporteres... 2 Hvilket pensjonsselskap bruker bedriften... 2 Systemparametre... 3 Hvilke beløp og timer skal rapporteres... 4 Hvilke timer skal

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Overføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Overføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Overføring... 2 Generelt om Overføring... 2 Dann betalingsfil... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Overføring til BBS... 3 Overføring til Telebank/Telepay... 4 Filformat... 4 Bank...

Detaljer

Sluttoppgjør. Innhold

Sluttoppgjør. Innhold Innhold Sluttoppgjør... 2 Systemparameter... 2 Vedlikehold lønn og trekkart... 3 Arbeidsbok sluttoppgjør... 3 Returner skattekort... 4 Merk ferdigbehandlet... 4 Sluttoppgjør person... 4 Saldo og feriepenger...

Detaljer

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser

Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift. Innhold. Satser og Overgangssatser Innhold Arbeidsgiveravgift... 1 Satser og Overgangssatser... 1 Ordning... 2 Bunnfradrag... 2 Tilleggsavsetning arbeidsgiveravgift av feriepenger... 2 Tilleggsavsetning i den perioden som bruker opp bunnfradraget...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal attesteringen foregå?...

Detaljer

Personec Lønn 10.2 SP1

Personec Lønn 10.2 SP1 Personec Lønn 10.2 SP1 Pr. 30.06.2010 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 GRAN, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 21 Innhold 1 Personec Lønn 10.2 SP1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Satser. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Satser. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Satser... 2 Generelt om satser... 2 Satser hentes fra... 2 Personsats... 2 Ansatt sats... 3 Regulativ A eller B... 3 Ajourhold satser... 3 Satser - Prioritert... 4 Satser - Summert... 6 Satser

Detaljer

Beregne gjennomsnittslønn

Beregne gjennomsnittslønn Innhold Beregne gjennomsnittslønn... 1 Beregn snittsats... 1 Hvordan beregnes snittsatsen?... 3 Observasjonsfil... 3 Kontrolliste... 4 Hvilke ansatte blir ikke oppdatert... 4 Forespørsel... 5 Frie systemparametre...

Detaljer

NAVO Lønnsstatistikk. NAVO Lønnsstatistikk. Innhold. Formål og brukere.

NAVO Lønnsstatistikk. NAVO Lønnsstatistikk. Innhold. Formål og brukere. Innhold NAVO Lønnsstatistikk... 1 Formål og brukere.... 1 Styreinformasjon til NAVO.... 2 Ajourhold av lønnsartene.... 3 Feltet for NAVO -kode... 3 Hvilke ansatte skal være med?... 4 Fagforening.... 5

Detaljer

Aditro Lønn 15.1.1. Aditro Lønn 15.1.1. Pr. 23.06.2015

Aditro Lønn 15.1.1. Aditro Lønn 15.1.1. Pr. 23.06.2015 Aditro Lønn 15.1.1 Pr. 23.06.2015 Aditro Enterprise AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 20 Innhold 1 Aditro Lønn 15.1.1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Trekkeier. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Trekkeier... 2 Bruk av trekkeiere... 2 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 Trekkeier type... 4 Fagforening... 4 Kommuner... 4 Ekstern / Intern trekkeier... 5 KID ved betaling til trekkeiere...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Kontering. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Kontering... 2 Generelt om Konteringskoder... 2 Kommandoknapper... 2 Mapper... 2 Ajourhold Konteringskode... 3 Konto / kostnadsdimensjon... 3 Behandlingskoder... 4 Egendefinert kode... 6 Kontering...

Detaljer

Pensjonsrapportering KLP

Pensjonsrapportering KLP Innhold Pensjonsrapportering KLP... 2 Arbeidstakers andel pensjon... 2 Arbeidsgivers andel pensjon... 2 Arbeidstakers medlemskap... 2 Meldinger til KLP... 3 Rapportering til KLP... 3 Sikkerhet... 3 Styreinformasjon

Detaljer

Aditro Lønn 14.2.1. Pr. 31.05.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17

Aditro Lønn 14.2.1. Pr. 31.05.2014. Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17 Aditro Lønn 14.2.1 Pr. 31.05.2014 Aditro AS, Postboks 23, N-2711 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 17 Innhold 1 Aditro Lønn 14.2.1... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Personec Lønn 9.2. Personec Lønn 9.2. Pr. 01.11.2009

Personec Lønn 9.2. Personec Lønn 9.2. Pr. 01.11.2009 Personec Lønn 9.2 Pr. 01.11.2009 Aditro HRM, Postboks 4370 Nydalen, N-0402 Oslo, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 31 Innhold 1 Personec Lønn 9.2... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3

Huldt & Lillevik Lønn 2013-10-29. Lønn 5.0. Versjon 5.13.3 Lønn 5.0 Versjon 5.13.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.13.3... 2 3 Datostyring... 2 4 Refusjon av sykepenger... 3 5 Regnskapsbilag terminoppgjør... 4

Detaljer

Permittering. Innhold

Permittering. Innhold Innhold Permittering... 2 Administrasjon av permittering... 2 Oppsett... 2 Datafangst... 3 Utplukk permittering... 3 Utplukk... 3 Varsel... 4 Info til NAV og lønnsavdeling... 5 Registrering av permittering...

Detaljer

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay

Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay Brukerveiledning Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay INNHOLD 1 Innledning... 2 2 Konvertere Excel til Telepay... 2 3 Brukerveiledningen... 2 4 Maler... 3 4.1 Inndata i malene... 3 4.2 Malen for

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold

Årsavslutning. Årsavslutning. Innhold Innhold Årsavslutning... 1 Oppdatere nye skattekort... 2 Endringskort... 2 Arbeidssekvenser... 2 Administrasjon årsavslutning... 4 Ledetekster til L&T-oppgaven... 5 Oppsamling av transaksjoner til L&T-oppgaven...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn Visma Enterprise HRM Timelønn En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert 12.07.12 Visma Enterprise HRM Timelønn Innhold 1 Kort om timelønn... 3 2 Timelønn Grunndata i Windows...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38)

Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) 18.03.2014 Maritech Lønn versjon 10.00.39 (Endringer etter versjon 10.00.38) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Utfasing av maritech Lønn... 2 10.00.39... 2 Eksport av lønnsdata til annet system...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

Utbetaling Utland. Innhold

Utbetaling Utland. Innhold Innhold Utbetaling Utland... 2 Overføring lønnsutbetaling utland... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Ajourhold personopplysninger... 3 Utbetalingsmåte 5... 3 Utbetalingsmåte 6... 3 Bankinformasjon

Detaljer

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn.

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn. Innhold Nettolønn... 1 Nettolønnsavtale... 1 Grossgrunnlag... 2 Systemparameter... 2 Grossing for hver periode... 2 Andre fradrag... 2 Etterbetaling... 3 Praktisk eksempel... 3 Arter... 3 Person... 4 Registrering

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23)

Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) 25.02.2013 Maritech Lønn: OTP oversikt (Informasjonen er gjeldende fra og med versjon 10.00.23) Innholdsfortegnelse Lønnsføring OTP Andel og trekk... 2 Arbeidsgivers andel pensjonspremier... 2 Dersom de

Detaljer

Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes for å dekke feriepengeopptjening ifølge vikarbyådirektivet.

Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes for å dekke feriepengeopptjening ifølge vikarbyådirektivet. Innhold Vikarbyrådirektivet... 1 Generelt om direktivet... 1 Feriepengesats som innleier... 1 Løsning i Personec Lønn... 2 Systemparameter... 2 Aktivitetskode... 3 Lønnsart... 4 Lønnsberegning - feriepengegrunnlag...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Administrasjon Veiledning for administratorer Versjon 2.x 1 Administrasjon Administrasjonsdelen DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for

Detaljer

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1 1. Logg inn Koble deg opp til Internet Åpne nettleseren din og gå til ServiceFirst på: www.servicef.com.

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Ansatt modul Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 23 Dato: 03.02.2011 Innhold 1. FORORD... 3 2. ANSATT MODULEN... 4 3. REGISTRERING AV ANSATT... 5 ANSATTKORT...

Detaljer

Sikkerhetsrapportering

Sikkerhetsrapportering Innhold Sikkerhetsrapportering... 2 Bestilling av rapporter... 2 Forklaring av rapporten i rapportvinduet... 4 Rapport-trestruktur... 4 Filtrering... 4 Implisitt tilgjengelig data... 4 Oppfrisking av rapporten...

Detaljer

Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data.

Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data. NOBB Kontrakt 7.0 Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data. Søk i avtalelister Alle avtalelister har

Detaljer

Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata

Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata Anbefaling om elektronisk rapportering av lønnsdata Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 30.10.2009 Anbefalingens formål Mal for rapportering av medlemsdata

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web.

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Mammut Bokskred Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Page 2 of 18 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Mammut Bokskred 01.02.2014

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Personec Lønn 9.1 SP 2

Personec Lønn 9.1 SP 2 Personec Lønn 9.1 SP2 Personec Lønn 9.1 SP 2 Pr. 03.07.2009 Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 49 Personec Lønn 9.1 SP2 Innhold Personec Lønn 9.1 SP2... 4 Hovedfunksjonalitet i versjonen.... 4 Nye

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer