Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd)"

Transkript

1 Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd) Styrende dokumenter Siemens AS Erklæring - Retningslinjer for forretningsmessig adferd De eksisterende reglene for adferd innen Siemens er blitt integrert i Retningslinjer for forretningsmessig adferd (Business Conduct Guidelines). Dette er retningslinjer som gjøres gjeldende for Siemens over hele verden. Det legges vekt på at juridisk og etisk standard er høyt prioritert i vår organisasjon, både når det gjelder den daglige driften av firmaet og strategiske avgjørelser. Det innebærer at vi uttrykkelig forplikter oss til å rette oss etter lovbestemmelser og retningslinjer for forretningsmessig adferd. Vedlagt finner du retningslinjene og en bekreftelse som du skal signere sammen med din nærmeste foresatte. Erklæringen skal fornyes annethvert år. Dette er ikke et uttrykk for mistro fra vår side, men vi må være i stand til å bevise kvaliteten av implementeringen. Både nasjonal lovgiving i flere land og den økende sensitiviteten blant offentligheten krever håndfaste bevis. Og vi ønsker selv å kunne dokumentere kvaliteten. Vennlig hilsen Siemens AS Per Otto Dyb (sign) Konsernledelsen Business Conduct Guidelines Utgave 03 Fordeling: Intranett Side 1 av 11

2 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for forretningsmessig adferd 3 A. GRUNNLEGGENDE KRAV TIL OPPFØRSEL 4 A.1. Lovlydig oppførsel 4 A.2. Ansvar for Siemens image 4 A.3. Gjensidig respekt, ærlighet og integritet 4 A.4. Ledelse, ansvar og veiledning 4 B. Hvordan behandle samarbeidspartnere og tredjeparter 5 B.1. Hvordan overholde "Rettferdig konkurranse" og "antitrustlovgiving" 5 B.2. Det å tilby og gi fordeler 5 B.3. Det å forlange og ta imot fordeler 5 B.4. Spesielle regler for tildeling av kontrakter 5 B.5. Donasjoner 6 C. Hvordan unngå interessekonflikter 6 C.1. Forbud mot konkurranse 6 C.2. Interesser i firmaer som ikke er børsnotert 6 C.3. Bigeskjefter 7 D. Hvordan behandle firmaets eiendeler 7 E. Hvordan behandle informasjon 7 E.1. Skriv og rapporter 7 E.2. Konfidensiell informasjon 7 E.3. Databeskyttelse og datasikkerhet 8 E.4. Regler for innsidehandel 8 F. Helse, miljø og sikkerhet 8 F.1. Miljø og teknisk sikkerhet 8 F.2. Arbeidsmiljø 9 G. Klager og kommentarer 9 H. Implementering og oppfølging 9 Tillegg 10 Retningslinjer for forretningsmessig adferd, bekreftelse 11 Fordeling: Intranett Side 2 av 11

3 Retningslinjer for forretningsmessig adferd Integritet gir en pekepinn på hvordan vi bør opptre overfor forretningsforbindelser, kolleger, aksjonærer og offentligheten. Dette utsagnet hentet fra verdinormene våre er grunnsteinen i retningslinjer for forretningsmessig adferd. Både våre strategiske valg og den daglige driften bør alltid ha høy etisk og juridisk standard som utgangspunkt. Firmaets image er i høy grad et resultat av våre handlinger og måten hver enkelt ansatt presenterer seg og oppfører seg på, og spesielt den respekt vi viser hverandre. Vi har alle et ansvar for at firmaet skal innfri vårt forretningssosiale ansvar verden over. Retningslinjer for forretningsmessig adferd er globalt bindende regler som gjelder alle ansatte. Retningslinjene skal hjelpe oss i møtet med etiske og juridiske utfordringer i den daglige driften. Ansatte som har spørsmål og kommentarer, kan ta kontakt med sin overordnede eller en annen egnet avdeling. Fordeling: Intranett Side 3 av 11

4 A. Grunnleggende krav til oppførsel A.1. Lovlydig oppførsel Det å respektere loven og rettssystemet er et grunnleggende prinsipp for firmaet. Alle ansatte skal rette seg etter lover og forskrifter som gjelder i rettssystemene der de opptrer. Det å bryte loven må for enhver pris unngås, spesielt slike lovbrudd som straffes med fengsel, økonomisk straff eller bøter. Uansett hvilke sanksjoner lovgivingen måtte tilsi, vil en ansatt som har brutt loven, risikere disiplinærstraff fordi vedkommende har brutt sine plikter som ansatt. A.2. Ansvar for Siemens image Siemens image er i høy grad et resultat av våre handlinger og måten hver og en av oss presenterer seg og oppfører seg på. Upassende oppførsel, om enn fra en enkelt ansatt, kan påføre firmaet betydelig skade. Alle ansatte bør være opptatt av Siemens gode navn og rykte i hvert enkelt land. Alle ansatte må gjøre sitt beste for å opprettholde firmaets gode navn og rykte og respekt utad. A.3. Gjensidig respekt, ærlighet og integritet Vi respekterer hvert enkeltindivids verdighet, privatliv og personlige rettigheter. Vi jobber sammen med kvinner og menn av forskjellige nasjonaliteter, kulturer, religioner og raser. Vi tolererer ingen former for diskriminering, trakassering eller krenkelser, det være seg seksuell trakassering eller andre former for personangrep. Vi er åpne og ærlige, og vi er vårt ansvar verdig. Vi er pålitelige samarbeidspartnere som lar være å love noe vi ikke kan holde. Disse prinsippene gjelder både for internt samarbeid og adferd overfor eksterne samarbeidspartnere. A.4. Ledelse, ansvar og veiledning Enhver leder har ansvaret for sine underordnete. Enhver leder må gjøre seg fortjent til å bli respektert som følge av eksemplarisk oppførsel, prestasjoner, åpenhet og sosial kompetanse. Han eller hun skal sette opp klare, ambisiøse og realistiske mål, basert på tillit og tiltro, og gi de ansatte så mye spillerom og individuelt ansvar som mulig. Enhver leder skal også være tilgjengelig hvis de ansatte ønsker å diskutere et forretningsmessig eller personlig problem. Enhver leder må utføre sine plikter innen organisering og veiledning. Enhver leder har ansvaret for at det ikke forekommer lovbrudd innen hans eller hennes ansvarsområde som kunne ha vært unngått eller blitt hindret ved formålstjenlig veiledning. Lederen er fortsatt ansvarlig hvis han eller hun delegerer spesielle oppgaver. Legg spesielt merke til følgende: 1. Lederen må være nøye i valg av ansatte ut ifra personlige og profesjonelle kvalifikasjoner. Pliktfølelsen øker med betydningen av forpliktelsene som den ansatte blir betrodd (utvelgelsesplikten). 2. Lederen må formulere forpliktelsene på en nøyaktig, fullstendig og bindende måte, spesielt med tanke på at de skal være i overensstemmelse med lover og forskrifter (veiledningsplikten). Fordeling: Intranett Side 4 av 11

5 3. Lederen må sørge for at samsvaret mellom adferd og lovgiving blir konstant fulgt opp (oppfølgingsplikten). 4. Lederen må på en tydelig måte få fram at han eller hun tar avstand fra lovbrudd, og at lovbrudd vil få konsekvenser for ansettelsesforholdet. B. Hvordan behandle samarbeidspartnere og tredjeparter B.1. Hvordan overholde "Rettferdig konkurranse" og "antitrustlovgiving" Det er bare rettferdig konkurranse som kan utvikle seg fritt. Prinsippet om integritet gjelder også i kampen om markedsandeler. Enhver ansatt forplikter seg til å følge reglene for rettferdig konkurranse. Det kan være vanskelig å evaluere antitrust i enkelttilfeller. Men enkelte typer adferd vil alltid være brudd mot antitrustlovgivingen: For eksempel kan ikke ansatte og konkurrenter snakke sammen og bli enige om priser eller produksjonsvolum. Det er også utillatelig å inngå avtaler om å la være å konkurrere med en konkurrent, legge inn falske bud eller avtale å dele på kunder, markeder eller produksjon. Våre ansatte må ikke ha noen innvirkning på prisene som kjøperne våre krever ved videresalg, eller prøve å omgå eksport- eller importforbud. B.2. Det å tilby og gi fordeler Vi kjemper for å få ordrer ved hjelp av kvalitet og pris på våre nyskapende produkter og tjenester. Ingen av våre ansatte kan direkte eller indirekte tilby eller gi urettmessige fordeler til andre i forbindelse med forretninger, verken i form av penger eller andre typer fordeler. Når våre ansatte velger ut kundegaver til forretningsforbindelser, må de unngå å handle illojalt eller utilbørlig i mottakerenes øyne. I tvilstilfeller bør man be mottakeren om å innhente tillatelse til å motta gaven fra sin overordnede. Hvis mottakeren steiler over forslaget, betyr det at personen mener at gaven er upassende. Offentlig ansatte og statstjenestemenn må ikke bli tilbudt gaver. Ansatte som sluttfører kontrakter med konsulenter, mellommenn, agenter eller tredjeparter, må sørge for at heller ikke disse tilbyr eller gir bort utilbørlige fordeler. B.3. Det å forlange og ta imot fordeler Ingen ansatt må benytte stillingen til å forlange, akseptere, tilegne seg eller få løfte om fordeler. Ansatte har mulighet til av og til å ta imot gaver av ubetydelig verdi, men de må nekte å ta imot eller returnere alle andre typer gaver. B.4. Spesielle regler for tildeling av kontrakter Alle som leverer et anbud, forventer at vi går gjennom det på en rettferdig og fordomsfri måte. Ansatte som arbeider med å tildele kontrakter, må rette seg spesielt etter følgende retningslinjer: - Den ansatte må informere sin overordnede om eventuelle personlige interesser han eller hun måtte ha i forbindelse med gjennomføringen av hans/hennes profesjonelle oppgaver. Fordeling: Intranett Side 5 av 11

6 - Diskriminering av leverandører som konkurrerer om en kontrakt, må ikke forekomme. - Man kan takke ja til invitasjoner fra forretningsforbindelser bare hvis situasjonen og rekkevidden av invitasjonen er passende, og hvis det er uhøflig å avslå invitasjonen. - Gaver fra forretningsforbindelser må avvises eller returneres med mindre de forekommer av og til, og er gaver av ubetydelig verdi. - Ingen ansatt kan inngå private kontrakter som blir utført av firmaer som han eller hun har forretningsavtaler med hvis han eller hun kan oppnå særfordeler ved det. Dette gjelder spesielt hvis den ansatte øver eller kunne øvd direkte eller indirekte innflytelse på at firmaet mottar en kontrakt fra Siemens Aksjeselskap eller fra et av Siemens datterselskaper. B.5. Donasjoner Som juridisk person gir Siemens donasjoner i form av penger eller andre gaver til utdanning og forskning, kunst og kultur og allmennheten. Kontorene våre mottar forespørsler om donasjoner fra alle typer organisasjoner, institusjoner og foreninger. Følgende regler gjelder når man innvilger donasjoner: - Søknader om donasjoner fra enkeltindivider skal avvises på prinsipielt grunnlag. - Overføring av penger til private kontoer er utillatelig - Bidrag må aldri gis til personer eller organisasjoner som kan bidra til å skade ryktet vårt. - Forholdene rundt donasjonen må være transparente. Mottakeren av donasjonen og mottakerens bruk av donasjonen må være kjent. Man må til enhver tid kunne dokumentere formålet med donasjonen og benyttelsen av den. - Donasjonene må være fradragsberettiget. Kvasidonasjoner er forbudt fordi de bryter med prinsippet om transparens. Kvasidonasjoner er bidrag som skal se ut som kompensasjon for en bestemt ytelse. Men kompensasjonen er mye større enn verdien av ytelsen. Det er derfor delvis et bidrag som tjener andre formål. C. Hvordan unngå interessekonflikter Firmaet anser det som viktig å unngå at de ansatte blir innblandet i interessekonflikter eller lojalitetskonflikter i sitt profesjonelle virke. Slike konflikter kan oppstå hvis en ansatt er aktiv på vegne av eller har interesser i et annet firma. Av den grunn gjelder følgende regler oss alle. C.1. Forbud mot konkurranse Det å er forbudt å drive et firma som konkurrerer helt eller delvis med Siemens Aksjeselskap eller noen av datterselskapene. C.2. Interesser i firmaer som ikke er børsnotert Det er ikke tillatt å ha direkte eller indirekte interesser i konkurrerende firmaer som ikke er børsnotert, og som konkurrer helt eller delvis med Siemens Aksjeselskap eller noen av datterselskapene. Hvis man på forhånd har skaffet seg skriftlig tillatelse, kan man ha følgende interesser: - i firmaer som er samarbeidspartnere med Siemens Aksjeselskap eller dets datterselskaper, - i firmaer der Siemens Aksjeselskap direkte eller indirekte representerer mer enn 20 % av stemmene, - i firmaer der kapitalen direkte eller indirekte er stilt til rådighet av Siemens Aksjeselskap. Fordeling: Intranett Side 6 av 11

7 Tillatelse blir gitt av rette vedkommende i ledelsen og vil bli dokumentert i personalmappen. Tillatelsen skal holdes eller trekkes tilbake hvis den ansatte gjør forretninger med det angitte firmaet. Det samme vil skje hvis den ansatte er i stand til påvirke forretningsstrategiene som Siemens Aksjeselskap eller noen av datterselskapene måtte ha overfor det angitte firmaet. Hvis den ansattes nærmeste familie har interesser i et konkurrerende firma eller det oppstår forhold som beskrevet over, må det innberettes skriftlig til personalavdelingen og dokumenteres i personalmappen, i den grad den ansatte kjenner til forholdet C.3. Bigeskjefter Alle som har planer om å begynne med en bigeskjeft, må på forhånd informere sin overordnede skriftlig. Tillatelse til slike aktiviteter kan bli avvist hvis de fører til redusert arbeidsinnsats, er i strid med den ansattes plikter i firmaet eller kan representere en interessekonflikt. Unntak er tilfeldig skrivearbeid, foredrag og lignende tilfeldige aktiviteter. D. Hvordan behandle firmaets eiendeler Innretninger og utstyr på kontorer og verksteder (som telefoner, kopimaskiner, datamaskiner, programvare, internett/intranett, maskiner, verktøy) skal bare benyttes i forretningsøyemed. Unntak og eventuelle kostnader kan avtales lokalt. Uansett kan ingen laste ned eller formidle informasjon som kan framkalle rasehat, glorifisering av vold eller andre kriminelle handlinger, eller som inneholder materiale som er seksuelt støtende i de respektive kulturene. Med unntak av ansatte som har innhentet tillatelse fra sin overordnede, kan ingen ansatte kopiere skriv, databaser, video- og lydopptak eller foreta annen reproduksjon med mindre den er direkte knyttet til den daglige driften. E. Hvordan behandle informasjon E.1. Skriv og rapporter Åpent og effektivt samarbeid krever nøyaktig og pålitelig rapportering. Dette gjelder overfor investorer, ansatte, kunder og forretningsforbindelser, så vel som offentligheten og myndighetene. Alle skriv og rapporter produsert internt eller distribuert eksternt, må være nøyaktige og pålitelige. I tråd med god regnskapsskikk skal data og andre dokumenter alltid være fullstendige, korrekte og formålstjenlige når det gjelder tid og system. Kravet om pålitelige redegjørelser gjelder også utgiftskontoer. E.2. Konfidensiell informasjon Taushetsplikten må opprettholdes når det gjelder interne forhold i firmaet som ikke er blitt offentliggjort. Dette omfatter for eksempel detaljer rundt firmaets organisasjon og utstyr, så vel som forretningsmessige forhold, produksjon, forskning, utvikling og interne rapporttall. Taushetsplikten gjelder også etter at ansettelsesforholdet er opphørt. E.3. Databeskyttelse og datasikkerhet Fordeling: Intranett Side 7 av 11

8 Tilgang til intranett og internett, verdensomspennende elektronisk informasjonsutveksling og dialog og elektroniske transaksjoner er en avgjørende betingelse for at hver og en av oss skal kunne jobbe effektivt, og for å sikre vellykkete forretninger generelt. Men fordelene ved elektronisk kommunikasjon er forbundet med risiko når det gjelder personvern og databeskyttelse. Det å være i forkant når det gjelder risikoen er en viktig komponent for IT-ledelsen, lederfunksjonen samt adferden til hvert enkelt individ. Personlige opplysninger kan bare innhentes, redigeres eller benyttes så fremt det er nødvendig av forutbestemte, åpenbare og legitime grunner. Man må forsikre seg om at man har en høy standard når det gjelder kvaliteten på informasjonen og teknisk beskyttelse mot ulovlig adgang. Anvendelsen av informasjonen må være transparent for de involverte partene. De involverte parters rettigheter må være ivaretatt når det gjelder informasjon og korrigering, og om nødvendig ved innvendinger, blokkering og sletting. E.4. Regler for innsidehandel Mennesker som har innsideinformasjon om Siemens Aksjeselskap eller andre firma, kan ikke kjøpe og selge disse firmaenes verdipapirer, uansett om firmaene er børsnotert eller ikke. Innsideinformasjon omfatter alle former for informasjon som ikke er allment kjent og som kan benyttes til å påvirke en investor til å kjøpe, selge eller beholde verdipapirer. For å unngå den minste mistanke om at reglene for innsidehandel er brutt, bør ledere på toppnivå la være å foreta verdipapirtransaksjoner i Siemens fra de siste to ukene av et kvartal fram til to dager etter at kvartalsregnskapet er offentliggjort, samt fra de siste to ukene av regnskapsårets slutt fram til to dager etter at årsregnskapet er offentliggjort. Dette gjelder også ansatte i Siemens som i kraft av ansvarsområder eller stilling har tilgang til regnskapstall som ennå ikke er offentliggjort. Innsideinformasjon må ikke overføres til personer utenfor Siemens uten tillatelse (f.eks. til journalister, finansanalytikere, kunder, konsulenter, familie eller venner). Selv innen Siemens kan slik informasjon overføres bare hvis mottakeren virkelig trenger den for å utføre jobben. Dessuten må man alltid forsikre seg om at innsiderelatert informasjon er oppbevart så trygt at personer uten fullmakt ikke kan få tilgang til den. Personer som har innsideinformasjon har heller ikke tillatelse til å gi investeringstips til tredjeparter. I tillegg bør man merke seg følgende: Ledere kan bli holdt erstatningsansvarlige hvis en ansatt bryter reglene for innsidehandel og hvis formålstjenlig veiledning kunne ha forhindret at reglene ble brutt. F. Helse, miljø og sikkerhet F.1. Miljø og teknisk sikkerhet Det å beskytte miljøet og verne om naturressursene er høyt prioriterte mål i firmaet. Vår verdensomspennende miljøpolitikk sikrer at det blir tatt hensyn til lovgivingen og setter en høy standard med tanke på dette. Allerede på produktutviklingsstadiet må miljøvennlig design, teknisk sikkerhet og helseforebyggende tiltak være målsettinger. Alle ansatte må gjennom sin stilling opptre aktsomt på dette området. F.2. Arbeidsmiljø Fordeling: Intranett Side 8 av 11

9 Ansvaret for ansatte og kolleger krever best mulige skadeforebyggende tiltak. Dette gjelder både den tekniske planleggingen av arbeidsstasjoner, utstyr og prosesser, og sikkerhetstiltak og personlig adferd på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøet må være tilpasset kravene for helsemessig design. Alle ansatte må opptre aktsomt når det gjelder sikkerheten. G. Klager og kommentarer Alle ansatte kan rette personlige klager til sin overordnede, personalsjefen eller annen egnet person/avdeling eller en eventuell intern bedriftsklubb, eller påpeke forhold som tyder på at Retningslinjer for forretningsmessig adferd blir brutt. Forholdet vil bli grundig sjekket. Korresponderende forholdsregler vil bli iverksatt om nødvendig. All dokumentasjon vil være konfidensiell. Gjengjeldelsesaksjoner vil under ingen omstendigheter bli tolerert. Ansatte bør ved behov benytte seg av muligheten til intern megling. H. Implementering og oppfølging Ledelsen i Siemens Aksjeselskap, konsernene og datterselskapene verden over skal aktivt fremme en omfattende distribusjonen av Retningslinjer for forretningsmessig adferd og sørge for at de blir implementert på permanent basis. Opptreden i samsvar med lover og forskrifter samt det å ta hensyn til Retningslinjer for forretningsmessig adferd skal regelmessig følges opp i Siemens firmaer på verdensbasis. Dette skal gjøres i overensstemmelse med nasjonale prosedyrer og gjeldende lovbestemmelser. Med sikte på å sikre lojal konkurranse fri for korrupsjon, har man utpekt compliance officers i Siemens Aksjeselskap og datterselskapene så vel som på konsernnivå. Fordeling: Intranett Side 9 av 11

10 Tillegg Konvensjoner og anbefalinger fra internasjonale organisasjoner I tillegg til nasjonal lovgiving i hvert enkelt land finnes det flere konvensjoner og anbefalinger fra internasjonale organisasjoner. De henvender seg primært til medlemslandene og ikke direkte til firmaer. Likevel er retningslinjene viktige for multinasjonale selskaper og deres ansatte. Siemens legger derfor vekt på at global opptreden skal foregå i samsvar med disse retningslinjene. Siemens forventer det samme fra sine leverandører og samarbeidspartnere. Her følger en liste over de mest relevante konvensjonene av denne typen: "FNs menneskerettighetserklæring" av 1948 og "Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen" vedtatt av Europarådet i "ILO (FNs internasjonale arbeiderorganisasjon) Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy" (Trilateral erklæring om prinsipper vedrørende multinasjonale selskaper og sosial politikk) av 1997 og "ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet" av 1998 (omhandler avskaffelse av barnearbeid, avskaffelse av tvangsarbeid, forbud mot diskriminering, foreningsfrihet og rett til kollektive forhandlinger.) "OECDs (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) retningslinjer for flernasjonale selskaper, 2000." "Agenda 21" om bærekraftig utvikling (handlingsprogrammet som ble vedtatt på FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992). Fordeling: Intranett Side 10 av 11

11 Retningslinjer for forretningsmessig adferd Bekreftelse Jeg forplikter meg til å overholde lover og forskrifter samt Retningslinjer for forretningsmessig adferd Navn (Blokkskrift) Avdeling Dato og sted Signatur Leder Signert bekreftelse sendes via leder til personalkonsulent Fordeling: Intranett Side 11 av 11

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

Januar 2009 Corporate Compliance Office

Januar 2009 Corporate Compliance Office Siemens Business Conduct Guidelines Januar 2009 Corporate Compliance Office Business Conduct Guidelines 2009 2 Business Conduct Guidelines, utgave 2009-01 Forord Retningslinjene illustrerer hvordan vi

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

Etiske retningslinjer hos Kruse Smith

Etiske retningslinjer hos Kruse Smith Etiske retningslinjer hos Kruse Smith 2016 2 / 6 Etiske retningslinjer hos Kruse Smith Tillit, troverdighet og det gode omdømmet er noe vi kontinuerlig må gjøre oss fortjent til gjennom våre handlinger.

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL INTEGRITET OG ETISKE RETNINGSLINJER RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL Kjære venner! Integritet og regler for etisk forretningsatferd har alltid vært en innebygd del av Sika

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Innholdsfortegnelse 1. Mål og gyldighetsområder 1 2. Gjeldende dokumenter 1 3. Generelle prinsipper for vår atferd 1 3.1 Overholdelse av lover og andre gjeldende bestemmelser 1 3.2

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer GROUP POLICIES Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Innhold Introduksjon 3 Polygons etiske retningslinjer Forretningsetikk 4 Antikorrupsjon og konkurranse Ansatte 5 Profesjonell

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som Incus Investor skal styre virksomheten etter, måten samarbeidspartnere skal behandles på og den atferden som

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS 1.0 FORMÅL Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre RBI s forventinger til at virksomheten skal drives i overensstemmelse med prinsipper

Detaljer

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER Hvordan vi sammen skal bygge BAMA videre BAMA har hatt en solid vekst, ikke bare i kilo og tonn, kroner og øre. Viktigere er det at vi har vokst i kunnskap og klokskap. Vi har

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK Innhold 01 DETTE ER KODEN 03 02 FORHOLD INNEN INFRATEK 2.1. Arbeidsforhold og arbeidsmiljøet 2.2. Helse og sikkerhet 2.3. Sensitiv informasjon og taushetsplikt

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

Etiske retningslinjer for NSB konsernet.

Etiske retningslinjer for NSB konsernet. Etiske retningslinjer for NSB konsernet. NSB-konsernets omdømme og tillit er avhengig av medarbeidernes profesjonalitet og dyktighet, og et høyt etisk nivå. Dette gjelder både konsernets forretningsdrift

Detaljer

Henvisninger i disse retningslinjene til Cermaq eller konsernet er ment å omfatte Cermaq Group AS med datterselskaper.

Henvisninger i disse retningslinjene til Cermaq eller konsernet er ment å omfatte Cermaq Group AS med datterselskaper. CERMAQ GROUP AS Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar Vedtatt av styret i Cermaq Group AS: 30. september 2005, endret 23. november 2007, 15. februar 2011, 8. desember 2011, 28. april 2014, 8. desember

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

I alle investeringssaker som fremlegges for styret skal det opplyses om vurderingene som er foretatt i forhold til samfunnsansvar.

I alle investeringssaker som fremlegges for styret skal det opplyses om vurderingene som er foretatt i forhold til samfunnsansvar. ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN (Sist endret 31. august 2010) 1.1 Formål Våre etiske retningslinjer er et virkemiddel for å sikre at vi gjennom

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

Statkrafts leveregler for leverandører

Statkrafts leveregler for leverandører Statkrafts leveregler for leverandører www.statkraft.com 2 STATKRAFTS LEVEREGLER FOR LEVERANDØRER Innhold Melding til våre leverandører... 3 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene 1. Statkrafts

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Hensikten med våre etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer er utarbeidet

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Corporate Directive PUBLIC Rev. dato: 2008-06-27 Side 1 av 7 Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Hydros kultur er rotfestet

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

Etiske retningslinjer 5. desember 2014

Etiske retningslinjer 5. desember 2014 Etiske retningslinjer 5. desember 2014 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt,

Detaljer

Etiske retningslinjer for god forretningsetikk

Etiske retningslinjer for god forretningsetikk Etiske retningslinjer for god forretningsetikk 2 Disse reglene for god forretningsetikk er godkjent av Cargotecs styre, og definerer våre felles arbeidsmetoder. Vi ønsker å gjøre Cargotec til den ubestridte

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA 1. Introduksjon Goodtech skal drive forretningsmessig virksomhet av en høy etisk standard, basert på åpen og ærlig konkurranse. Vi skal ha en åpen kultur

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER KS Område: HR Ansvarlig: EVAELL Opprettet: 10.10.2016 KS Hovedprosedyre: Etiske Retningslinjer Godkjent: HR fagansvarlig Godkjent: 14.12.2016 KS Rutine: Etiske retningslinjer Revidert: 14.12.2016 ETISKE

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer SIRDAL KOMMUNE Etiske retningslinjer For folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune Vedtatt i kommunestyre 26.06.10, sak 10/53 Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune 1.

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT AV LYNGEN KOMMUNESTYRE I SAK 60/13 I MØTE 16.12.13 I tillegg til tidligere vedtatte etiske retningslinjer, avløser dette dokumentet «Reglement for registrering

Detaljer

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Vanlige spørsmål Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Innledning Følgende spørsmål og svar følger Parker Hannifins (Parkers) Etiske regler for distributører (reglene). Vi tilbyr

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN (Sist endret 14. februar 2007) 1.1 Formål Våre etiske retningslinjer er et virkemiddel for å sikre at vi

Detaljer

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 INNKJØP... 3 3 MENNESKERETTIGHETER... 3 4 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 4.1 RETNINGSLINJER...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. Verdigrunnlag Borgestadklinikken Blå Kors Sør BA eies av Blå Kors Norge som bygger på et kristent verdigrunnlag. Vi forvalter samfunnets fellesmidler og det må derfor stilles spesielt

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

Etiske regler. for. CatoSenteret

Etiske regler. for. CatoSenteret for CatoSenteret Utgave 1 - november 2012 Hvorfor etiske regler God etikk på CatoSenteret handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben. Verdigrunnlaget for CatoSenteret har 5 kjerneord:

Detaljer

SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER April 2014 OPPSUMMERING INNLEDNING 3 FORRETNINGSINTEGRITET 4 Avskaffelse av alle former for tvangsarbeid 5 AVSKAFFELSE AV BARNEARBEID 5 Avskaffelse av diskriminering

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon til virksomheten og hovedtall 3 4 7 Administrerende direktør har ordet Del I: Forståelse og anvendelse av Enovas etiske retningslinje Del

Detaljer

Ifs ETISKE RETNINGSLINJER

Ifs ETISKE RETNINGSLINJER Ifs ETISKE RETNINGSLINJER 2016 1. Mål og prinsipper Hvorfor er etikk viktig for If? Det korte svaret er at det rett og slett er riktig å gjøre de rette tingene. Men det finnes også gode forretningsgrunner.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER INNHOLD INNHOLD...1 1. FORHOLD TIL NATIONALE LOVER OG REGLER...2 2. MILJØ OG KLIMA...2 3. MENNESKERETTIGHETER...2 4. ARDBEIDSSTANDARDER...2 4.1. Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger...2

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Administrative Policy Norwegian translation from English original

Administrative Policy Norwegian translation from English original Etiske regler Alle enheter KONEs misjon er å skape bedre flyt i bylivet. Vår visjon er at vi leverer den beste People Flow opplevelsen, vi skaper effektivitet og enkelhet for brukere og kunder i hele bygningens

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping

Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping BÆRUM KOMMUNE Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping Del 1 Administrative bestemmelser og sanksjoner. 1. Administrative bestemmelser og sanksjoner for etiske kontraktsvilkår a. I kontraktsperioden

Detaljer

Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse

Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse Med virkning fra januar 2017 Hvorfor har vi denne erklæringen? Vi oppmuntrer ansatte til aktivt å rapportere bekymringer og

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune Vedtatt i kommunestyre 22.06.17 i sak 22/17 Generelt Loppa kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet.

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE Vedtatt: K-styre 19.2.2014 Sak 14/14 Etisk norm Balsfjord kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte, ansatte

Detaljer

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys»

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» 1 ALVDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER «Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens

Detaljer

IndustriConsults etiske retningslinjer

IndustriConsults etiske retningslinjer IndustriConsults etiske retningslinjer Gjeldende fra 7. mai 2012 Innhold 1. Lojalitet... 2 2. Uavhengighet... 3 3. Forretningsskikk... 3 4. Respekt for individet... 4 5. Helse, miljø og sikkerhet... 4

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2016 1 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nedre Eiker kommune. Etiske normer uttrykker hva som er rett og

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Versjon 01.01.12 1. Bakgrunn og hovedprinsipper Alle ansatte i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal

Detaljer

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Etikk i Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER 1 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Generelt... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Vi som arbeider i Filmkraft...

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle tilfeller være gjeldende i forbindelse med dine rettigheter

Detaljer

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU)

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) Northrop Grumman Corporation og dets datterselskaper og assosierte selskaper (heretter «Northrop Grumman» eller «Selskapet») har en langvarig forpliktelse

Detaljer

Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group

Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon til antikorrupsjon 5 2. Sammendrag 7 3. Grunnleggende krav 8 4. Forventet adferd 8 4.1 Viktige prinsipper 8 4.2 Definisjon

Detaljer

ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE

ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE ETIKK OG LEVEREGLER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I ANDEBU KOMMUNE 1. GENERELT Andebu kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet, rettferdighet, tillit og åpenhet i all sin virksomhet. Alle ansatte

Detaljer

Etiske retningslinjer 1

Etiske retningslinjer 1 Etiske retningslinjer 1 2 Vi har alle et ansvar Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Vi er bokstavelig talt med på å bygge samfunnet og vi er en viktig bidragsyter

Detaljer

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Innhold Konsernsjefen om korrupsjon og Gjensidige 3 Hva betyr egentlig korrupsjon? 4 Når bør varsellampene lyse? 5 Unngå

Detaljer

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 MENNESKERETTIGHETER... 3 3 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 3.1 RETNINGSLINJER... 3 3.2 ARBEIDSFORHOLD...

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene ETISKE REGLER HJELP TIL Å HANDLE RIKTIG Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobbsituasjonen.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer