EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG."

Transkript

1 EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune

2 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV EIERSKAPSMODELL KOMMUNALT FORETAK (KF) AKSJESELSKAP EIERSKAP OG LEIETAKERE Helgeland Museum HaG Vekst AS Helgelandssykehuset (Hs) Turistinformasjon... 6 Hattfjelldal Vekst AS... 7 Hatten Bilservice AS... 7 Helgeland Sparebank ØKONOMI OG EIERSKAP VURDERING VEDLEGG Har kommunene kontroll? (notat om eierskap). Vedlegg Notat om seksjonering. Vedlegg Økonomisk simulering. Vedlegg Skisser av bygget. Vedlegg

3 BAKGRUNN Det har siden 2011 pågått utrednings- og planarbeid for realisering av et Service-/næringsbygg i Hattfjelldal sentrum. Bygget har vært ment å inneholde flere lokale bedrifter, en avdeling for Helgelandssykehuset (ambulansetjenesten), en avdeling for Helgeland Museum i tillegg til areal avsatt til kommunal næringsutvikling og /-prosjekter. Bygget er arealmessig og funksjonelt ferdig planlagt, og den enkelte interessent (leietaker) har fått tilpasset «sine» arealer i tråd med den behov som er innmeldt. Kommunestyret har tidligere behandlet sak om SN-bygg og bevilget egenkapital til et eiendomsselskap, samt besluttet hvilke forutsetninger som skal gjelde ved etablering. Kommunestyret fattet følgende vedtak i KS-078/12: 1. Hattfjelldal kommune bevilger 6 seks millioner kroner til kjøp av aksjer i eiendomsselskapet som skal bygge servicebygg/næringsbygg i sentrum sør for RV73. Kommunen skal eie 34% av aksjene og ha negativt flertall. 2. Bevilgningen jfr. Pkt. 1 ovenfor, innarbeides i investeringsbudsjettet for 2013 og belastes Vefsnafondet. Finansieringen forutsettes skje slik: a. Museumstilskudd fra staten 2. mill. kroner b. Museumstilskudd fra fylket 2 mill. kroner c. Museumstilskudd fra kommunen 2 mill. kroner Hattfjelldal kommune forskutterer tilskuddene fra staten og fylket, i alt 4. mill.kroner, jfr. Bevilgningene pkt. 1. Tilskuddene tilføres Vefsnafondet når kommunen mottar disse. 3. Det forutsettes at langsiktig leieavtale mellom eiendomsselskapet under stiftelse og Helgeland museum er inngått før aksjekapitalen innbetales 4. Formannskapet delegeres fullmakt til å godkjenne innhold i stiftelsesdokumentene. 5. Tomtespørsmål og pris avklares i forhandlinger mellom Hattfjelldal kommune og eiendomsselskapet. INNLEDNING Det har så langt vært lagt til grunn av det skal stiftes et eiendomsselskap i form av aksjeselskap som skal eie bygget, og at kommunen skal være mindretallsaksjonær i selskapet. Gjennom utredningen av prosjektet har man hatt kontakt med en rekke aktuelle investorer i et eiendomsselskap. Det har også vært lagt til grunn at den entreprenøren som skulle forestå byggingen av bygget, skulle være medeier i bygget. Det vises i den forbindelse til f.sak 046/14, hvor formannskapet vedtok å avslutte prosjektsamarbeidet med Elmar Svendsen/Trond Tverrå. Bakgrunnen for dette var brudd på forutsetningen i samarbeidsavtalen hvor entreprenør skulle forplikte seg i et eierskap i selskapet. Denne forutsetningen kunne ikke entreprenøren oppfylle. Rådmannen har siden vedtaket ble fattet arbeidet for å finne alternative løsninger i eierskapet. Det er tatt nye kontakter med entreprenører, samt søkt samarbeid med kommunens hovedbankforbindelse (Helgeland sparebank). De tilbakemeldinger og avklaringer som foreligger er entydig negative i fht eierskap. Hovedbudskapet er at man ikke ser det forretningsmessig lønnsom å investere kapital i et forretningsbygg i Hattfjelldal, kontra det å skulle investere tilsvarende kapital annet mer sentralt sted på Helgeland. Tidligere har Siva, Helgeland Invest, Meyer Eiendom og andre takket nei til engasjement i bygget. 2

4 Rådmannen registrerer at det ikke finnes eksterne investorer og må derfor vurdere hvilke andre alternativer som finnes i eierskapsløsningen. INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV Siden oppstarten av arbeidet med bygget har noen aktører takket nei til videre deltagelse i prosjektet. De som fortsatt er registrert som interessenter i bygget er: Selskap/Bedrift Ca. arealbehov, m2. Helgeland Museum avd. Hattfjelldal. 320 HaG Vekst AS 530 Kafe/Rom (kombinert til museumsformål) 400 Hattfjelldal Vekst AS. 50 Helgeland Sparebank 150 Helgelandssykehuset. 150 Hatten Bilservice AS. 20 Felles areal til fordeling 400 SUM 2020 Arealbehovene vil bli noe justert i forbindelse med detaljprosjekteringen. Romfløyen har vært planlagt med inntil 10 rom. For å få investeringskostnaden ned og driftsnivået tilpasset det daglige overnattingsbehovet, vil trolig romfløyen bli redusert ned til 3-5 rom. Det betyr en reduksjon på ca m2. Viktigheten av å få på plass bygget er tidligere gjort rede for overfor kommunestyret. Dette behovet har ikke blitt mindre. De synergier som avledes av en felles etablering av aktørene overfor er betydelige. Bemanningsbehovet er allerede planlagt redusert gjennom at flere bedrifter skal få utført arbeid av samme ansatte. Lønnskostnader kan mao. deles på flere. Det er pr. i dag ikke tegnet bindende leieavtaler med noen av leietakerne. Leieavtalene må signeres i forbindelse med oppstart av bygging. Bindende langsiktige leieavtaler er en forutsetning for realisering av bygget. EIERSKAPSMODELL. Konsekvensen av at man ikke har funnet investorer er at det i fht kommunestyrets vedtak i sak 78/12, ikke er mulig å realisere bygget, uten at forutsetninger endres. Kommunestyrets forutsetning om at kommunen skal være mindretallsaksjonær er ikke mulig å få til når man ikke har andre investorer/eiere. Når behovet for bygget fortsatt er like stort, så må det tas stilling til om kommunen skal innta en annen rolle i eierskapet enn først forutsatt. Kommunens rolle som tilrettelegger i næringsutvikling er betydelig større i Hattfjelldal enn i mer sentrale områder. Når investeringsviljen i denne type eiendomsselskaper er liten, så er det begrunnet med at avkastningen på kapitalen ikke er like god i et eiendomsselskap i Hattfjelldal, som i et eiendomsselskap i Mo i Rana, Mosjøen eller Sandnessjøen. Kommunen har likevel en egeninteresse av at bygget etableres og lokalene kommer på plass. De servicetilbudene som skal etableres i bygget er alle svært viktige å videreutvikle og bibeholde i kommunen. 3

5 Dersom kommunen skal innta en mer sentral rolle i eierskapet og være majoritetseier, så selskapsformen vurderes i form av kommunalt foretak eller aksjeselskap. KOMMUNALT FORETAK (KF). Bestemmelser om kommunale foretak er regulert av Kommunelovens kap.11. Organisasjonsmodellen er beregnet for de deler av kommunenes virksomhet som har et forretningsmessig preg. Modellen er et alternativ måte å organisere en virksomhet i de tilfeller der kommunene ikke ønsker å gi virksomheten så stor grad av frihet som aksjeselskapsformen innebærer, men hvor kommunene ønsker å gi foretaksledelsen noe større frihet enn det kommuneloven ellers gir rom for innen kommunen som juridisk person. Et KF er ikke et eget rettssubjekt. Kommunen er derfor part i foretakets avtaler og hefter for foretakets forpliktelser. Kommuneloven med særbestemmelser gjør at følgende forhold legges til grunn i et KF: Styret er underlagt kommunestyret Kommunestyret velger styret og fastsetter vedtekter for foretaket. KF ledes av et styre og en daglig leder. Daglig leder kan dog ikke være medlem av styret. Et flertall av de ansatte ved foretaket kan kreve at inntil en femtedel av styrets medlemmer med varamedlemmer velges blant de ansatte (uavhengig av hvor mange som er ansatt i selskapet). Styreleder og nestleder velges av kommunestyret. Styret kan, dersom det er fulltallig, fatte vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten. Rådmannen i kommunen har innenfor styrets myndighetsområde ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder. Rådmannen kan likevel instruere foretakets ledelse om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret eller fylkestinget har behandlet saken. Før styret treffer vedtak i sak som skal behandles av kommunestyret eller fylkestinget, skal rådmannen være gitt anledning til å uttale seg om saken. Departementet kan i forskrift pålegge enkeltforetak eller typer av foretak plikt til å føre regnskap etter regnskapsloven i tillegg til, eller i stedet for etter kommunale prinsipper, og herunder gi de bestemmelser som er nødvendige for å tilpasse dette regnskapet til lovens bestemmelser om foretakenes økonomiforvaltning. Kommunelovens krav til vedtekter: Styrets sammensetning ( 35 nr. 4 flertallsvalg med mindre ett medlem kraver forholdstallsvalg) Vedtektene skal si noe om hvordan styret utpekes (rettferdighetsprinsipp kommunene imellom) Hvis vedtektene ikke sier noe annet, reguleres valget av styremedlemmene av Kommunelovens 35 nr. 4 Dersom ikke deltakerne har gjort vedtak om vedtektsbestemmelsene på dette punktet, har styret ikke et rettslig grunnlag for å utøve beslutningsmyndighet og styringsrett over virksomheten. Styrets virksomhet (rammene) fastsettes av kommunestyret (vedtekter, økonomiplan m.v.) Hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakende kommuner økonomiske forpliktelser Bestemmelser om uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet Kommunene kan avtale at det er visse posisjoner som styret skal bestå av; for eksempel at ordføreren er representert. Ved mange deltakerkommuner kan styret bli for stort og uhåndterlig vedr. å treffe vedtak for den løpende driften. Det kan da opprettes et mindre organ som tillegges den generelle styringskompetansen. Ut over særbestemmelsene benyttes aksjelovens regler analogt når det gjelder styrefunksjonen. 4

6 AKSJESELSKAP. Service-/næringsbygget har så langt vært planlagt eid av et eiendomsselskap organisert som et aksjeselskap. Kommunestyrets bevilgning på 6 mill.kr. er besluttet å inngå som del av aksjekapitalen, men med maksimal eierandel på 34%. I praksis betyr det at kommunen betaler en overkurs, dersom samlet aksjekapital ikke overstiger ca 17,6 mill.kr. Aksjeloven regulerer hvordan aksjeselskap skal organiseres og drives. I Altinn er følgende informasjon om aksjeselskap: «Et aksjeselskap er et selskap hvor ingen av eierne (aksjonærene) har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Selskapet er en selvstendig juridisk enhet. Eierne i aksjeselskapet har i utgangspunktet bare mulighet til å tape aksjeinnskudd som er skutt inn i selskapet. Kreditorene kan bare gå til selskapet med sine krav. Derfor er det en rekke regler i aksjeloven som begrenser eiernes adgang til å ta penger ut av selskapet. I aksjeselskap må stifterne skyte inn aksjekapital. Dette beløpet skal minimum være kroner til sammen. Aksjeinnskudd må bekreftes av revisor eller en finansinstitusjon før selskapet kan bli registrert i Foretaksregisteret. Dersom aksjeinnskuddene utelukkende gjøres opp med penger, kan bekreftelsen gis av en finansinstitusjon. Det er mulig å dekke opp aksjekapitalen med gjenstander (tingsinnskudd) i stedet for penger. Ved tingsinnskudd skal det utarbeides åpningsbalanse, og revisor skal attestere for innskuddet. Vanligvis vil det bli krevet taksering. Tidspunktet for verdsettelse av eiendeler kan tidligst være fire uker før stiftelsen. Det er ikke krav til at aksjonærene gjør innskudd i selskapet ut over det aksjeinnskuddet den enkelte aksjeeier skal betale. Stiftelseskostnadene kan dekkes av aksjekapitalen.» Tomten til bygget kan defineres med en verdi og inngå som selskapskapital i tillegg til de 6 mill.kr. som er bevilget i form av kroner. (Alternativet er festetomt eller at eiendomsselskapet kjøper tomten). Organisatorisk ledes selskapet av et styre valgt av generalforsamlingen. Generalforsamlingen består av representanter fra hver aksjeeier. Dersom kommunen alene skulle eie aksjene, er det i praksis kommunestyret som velger styrerepresentantene. Hvis det er flere eiere har praksis vært at ordfører representerer kommunen i generalforsamlingen. Kommunestyret velger styrerepresentanter. Kommunestyrets påvirkning og innflytelse i selskapet skjer gjennom eierskap og utøvelsen av dette i form av styrerepresentasjon og i generalforsamling. Formelt sett kan stiftelsesdokumenter, selskapsavtaler og vedtekter formes slik at de sikrer kommunens eierinteresser. Det vil likevel være slik at et aksjeselskap er mindre tilgjengelig for direkte påvirkning fra kommunestyret enn et kommunalt foretak vil være. 5

7 EIERSKAP OG LEIETAKERE. Helgeland Museum. Helgeland Museum (HM) har ytret ønske og sterkt anbefalt at kommunen står som eier av de arealene som skal benyttes til museumsdrift. I notat datert har HM gitt tydelig tilbakemelding på eierskapet. De skriver i notatet: «Helgeland museum er i prinsippet ikke eier av bygninger og lokaler. Vi drifter og bestyrer anleggene etter avtale med eieren. Som oftest er dette en kommune, av og til også en ideell forening. I vårt tilfelle vil kommunalt eierskap være en absolutt fordel. Dette er nærmest en betingelse hvis vi på sikt skal kunne hente inn offentlige midler (statlige, fylkeskommunale) til finansiering av museumsdelen i etterkant». Dersom kommunen skal stå som særskilt eier av museumsarealene, samtidig som eiendomsselskapet eies av at aksjeselskap, kan dette gjøres slik at disse arealene seksjoneres ut fra øvrig areal i bygget. Lov om seksjonering av bygg regulerer dette forholdet. Det arealet som blir seksjonert ut blir pr definisjon et eget rettssubjekt. Samtidig utgjør arealet en del av øvrig bygningsmasse og hefter for fellesutgifter. Kravene til seksjonering er videre slik at arealene skal være utformet slik at de utgjør en klar definerbar enhet i bygget. For nærmere beskrivelse av krav til seksjonering, se vedlagte notat datert Alternativt kan kommunen stå som eneeier av aksjeselskapet og slik defineres som eier av bygget. Seksjonering vil da trolig ikke være nødvendig. Fremdriften i arbeidet med søknad til stat og fylke på investeringsmidler og driftsmidler er slik at HM vil fremme slik søknad i februar 2015, slik at den kan tas hensyn til i budsjett Arbeidet med budsjett 2016 starter allerede vinteren Hvorvidt HM oppnår investeringsstøtte vet man ikke før Budsjett 2016 er vedtatt, både i fylket og i Statsbudsjettet. HaG Vekst AS. HaG Vekst har allerede meddelt at man ønsker å få seksjonert ut arealene til sin virksomhet. Utformingen av deres areal i bygget er tilpasset lovens krav. Dette innebærer at Hag Vekst kjøper ut sine arealer for den prisen disse arealene utgjør av samlet kostnad på bygget. I praksis reduseres gjelden i eiendomsselskapet og eiendomsselskapets areal reduseres. Hag Vekst skal fortsatt betale husleie på fellesarealer. Helgelandssykehuset (Hs). Hs har siste året forsøkt starte arbeidet med revisjon av ambulanseplanen. Denne planen skal avklare fremtidige behov for struktur og innhold i disse tjenestene for Hs. Hs har i møte den gitt tilbakemelding om at de tidligst vil kunne ta en beslutning om leie av arealer i juni Det betyr at dersom byggestart skal være tidligere, må byggherre vurdere om bygget skal bygges med ambulansestasjon, forberedes til innredning av en stasjon eller om man skal utsette stasjonsbyggingen til en evt fase 2. Turistinformasjon Turistinformasjonen er planlagt samlokalisert med museumsdrift og kafe/servering. Hensikten er å få utnyttet synergien hvor bemanning i museum ivaretar også turistinformasjon. Økonomisk vil dette i 6

8 praksis fungere gjennom å betale /yte tilskudd til museet tilsvarende det beløpet man i dag benytter til turistinformasjon. Hattfjelldal Vekst AS Selskapet eier Hattfjelldal Hotell etter at hotellet er tilbakekjøpt fra TEDS AS. Hotellet leies ut til Hattfjelldal kommune til bruk til voksenopplæring og noen beboerplasser. Hattfjelldal Vekst skal være et næringsutviklingselskap, hvor det vil være naturlig, som en del av sin virksomhet, å tilby nyetablerere og etablerte bedrifter en arena for å ivareta knoppskyting, infrastruktur og profesjonell rådgivning. Dette vil være fremtidige aktører med robuste forretningsmodeller. Styret i Hattfjelldal Vekst har besluttet å leie ca. 50m2 til sin virksomhet i bygget. Hatten Bilservice AS Dette er servicestasjonen (bensinstasjon) som er lokalisert på forretningsområdet. Bedriften har et betydelig forbedringspotensial utelukkende knyttet til ny sentrumsnær lokalisering. Servicestasjonen ønsker en samlokalisering med bygget fordi dette forventes å skape økt omsetning og aktivitet for flere av interessentene. Primært ønskes samarbeid med annen leietaker i bygget om salg av rekvisita. Helgeland Sparebank. Banken leier i dag relativt store arealer i annet bygg i sentrum. Banken har ønske om å leie et mindre og mer tilpasset areal og har skrevet intensjonsavtale på leie av ca 150m2. ØKONOMI OG EIERSKAP. Grunnkapitalen i selskapet vil være den kapitalen kommunen har besluttet å gå inn med (6 mill.kr.), samt evt verdien av tomten (ca.2 mill.kr.). Dette gjelder uavhengig av hvilken selskapsform som velges (AS eller KF). Den totale verdien av aksjekapitalen blir da ca 8 mill.kr. I fht ekstern finansiering vil ofte finansieringsinstitusjoner vurdere aksjekapitalens størrelse opp mot størrelsen på lån. Andre forhold som langsiktighet i leieavtaler og hvem leietakerne er, spiller også inn. Legger man til grunn at bygget er på ca.2000 m2, med en m2 pris på kr ,-, så betyr det at bygget vil koste ca. 38 mill.kr. Hvorvidt man klarer å få bygd for en slik pris vet man ikke før anbudene er ferdige. Den økonomiske konsekvensen av at HaG Vekst vil seksjonere ut sine arealer vil være at HaG overtar eierskap og økonomiske forpliktelser knyttet til ca. 530 m2 av bygget. Legger man til grunn at m2- prisen er på kr ,-, vil verdien av disse arealene være ca. kr. 9,5 mill. Denne kapitalen må da HaG Vekst selv finansiere. Den resterende del av bygget vil eies av eiendomsselskapet. Gjeld og drift av selskapet må dekkes av husleie fra øvrige leietakerne. HaG Vekst må betale leiekostnader knyttet til drift av felles arealer. Dersom selskapet er et KF vil låneopptaket måtte godkjennes av fylkesmannen ettersom kommunen er en Robek-kommune, jfr. kommunelovens 60. Hvis selskapet er et aksjeselskap er dette betraktet som et eget selvstendig juridisk enhet som ligger utenfor kommunelovens bestemmelser og styres av bestemmelsene i aksjeloven. Låneopptaket trenger da ikke å bli godkjent. 7

9 Forholde mellom aksjelov og kommunelovens bestemmelser om låneopptak er drøftet i NOU 1995:17 som grunnlag revidert kommunelov. NOU 1995:17 angir følgende i pkt Statlig kontroll De kontrollmuligheter som staten har overfor den enkelte kommune gjennom kommuneloven, gjelder ikke overfor et aksjeselskap som helt eller delvis er eid av en kommune/fylkeskommune. Dette har bl.a. som konsekvens at selskapets låneopptak eller vedtak om garantistillelse ikke ikke er underlagt kommunelovens regler om kommunale lån og garantier mv. Bestemmelsen i kommuneloven 59 om lovlighetskontroll og kommunens plikt til å gi de opplysninger om kommunens virksomhet som departementet krever, gjelder heller ikke for kommunalt eid aksjeselskap VURDERING. Fordelen med et aksjeselskap kontra et kommunalt foretak er at risikoen tilligger aksjeselskapet alene uten at kommunen hefter for annet en den kapitalen som er investert i form av innskutt aksjekapital. Et aksjeselskap oppfattes som mer fristilt fra den offentlige forvaltningen og har gjerne større legitimitet for forretningsdrift enn et kommunalt foretak. I praksis er det ikke nødvendigvis tilfelle. Ulempen for kommunen som aksjeeier kontra KF er at graden av innflytelse er redusert, men også i et KF har rådmann og politisk myndighet begrensete styringsfunksjoner. Aksjeselskapet drives utelukkende etter bedriftsøkonomiske prinsipper og kan i mindre grad vektlegge de samfunnsmessige sidene ved virksomheten. Dersom selskapet er heleid av kommunen, kan de samfunnsmessige verdiene i større grad vektlegges. Fordelen med et aksjeselskap er at risikoen er begrenset til summen av aksjekapitalen. I et KF hefter kommunen for alle forpliktelser, herunder gjeld. Tatt i betraktning at man ikke finner eksterne investorer som vil gå inn med aksjekapital i selskapet, samt betingelsen HM har satt om kommunalt eie av museumsarealer, er det rådmannens oppfatning at det bør stiftes et heleid aksjeselskap som eier av bygget. Rådmannen vurderer det også risikomessig slik at det vil være en fordel om aksjeselskap velges som selskapsform kontra kommunalt foretak. Låneopptak i aksjeselskap kontra kommunalt foretak med dertil krav om godkjenning hos fylkesmannen, underbygger denne vurderingen. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til om alle leietakerne finner husleien forsvarlig for sitt driftskonsept/-nivå. Både for servering og overnatting, Helgelandsykehuset, samt for Helgeland sparebank er det ikke tatt endelig avgjørelse. Det må derfor bli slik at endelig vedtak om bygging ikke kan skje før etter at anbud er gjennomført og pristilbud og kostnader er kjent, og leieavtaler signert. 8

10 VEDLEGG. Har kommunene kontroll? (notat om eierskap). Vedlegg 1. Marte Bjørnelv Statsviter og forvaltningsrevisor i KomRev Trøndelag IKS Kommunene oppretter stadig flere selskaper for å løse ulike kommunale oppgaver. Ifølge en rapport fra Nordlandsforskning (2009) har mange kommuner mangelfull kontroll som eiere. Vannverksskandalen på Romerike er ett eksempel på at selskapsorganisering, kombinert med passive kommunepolitikere, kan få alvorlige følger. Organisering av tjenestene i selskaper kan føre til at de folkevalgte mister oversikten, og at innsynsretten begrenses. Dette kan til syvende og sist bli et demokratisk problem. Kommunene står fritt til å organisere tjenestene som de vil - som en del av forvaltningen eller som forretningsvirksomhet. Ifølge KS Bedrift kan det være mange grunner til at kommunene velger selskapsorganisering. Blant argumentene er at slik organisering innebærer en rendyrking av kjerneoppgaver, bedre ansvarliggjøring av ledelsen, gir raskere beslutningsveier og mer kostnadseffektiv drift. Kommunene kan velge mellom ulike typer selskapsorganisering. I hver sin ende av skalaen finner vi kommunale foretak på den ene siden, som reguleres i kommuneloven, og aksjeselskap på den andre siden, hvor virksomheten er regulert i aksjeloven. Aksjeselskap er, i motsetning til foretak, selvstendige rettssubjekt, og kan eies av kommunen alene, sammen med andre kommuner, staten eller private. KomRev Trøndelag IKS er revisor for 26 kommuner i Nord-Trøndelag og Sør-Helgeland, samt Nord-Trøndelag fylkeskommune. På oppdrag fra kontrollutvalg og kommunestyrer i eierkommunene har vi siden 2009 gjennomført selskapskontroller i små og store selskap i området. I henhold til kommuneloven skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.. Et verktøy her er selskapskontroll, som blant annet innebærer å undersøke hvordan kommunen utøver sitt eierskap i selskapet. Kontrollutvalgets plikt til å gjennomføre selskapskontroll gjelder uavhengig av hvor stort omfang kommunens eierskap er i det aktuelle selskapet, eller av hvem som er eventuelle medeiere. Dette kan imidlertid få konsekvenser for selskapskontrollens innhold og omfang. Kommuneloven gir kontrollutvalg og revisor full innsynsrett i selskaper som er heleid av kommuner og fylkeskommuner. Denne innsynsretten gjelder ikke selskaper som ikke er 100 % kommunalt eide. Kontrollutvalg og revisor har med andre ord ikke automatisk full innsynsrett i selskaper kommunen eier sammen med private. For at revisor skal kunne utføre sitt oppdrag, og være på vakt for fellesskapets verdier, er det viktig at kommunestyret ved etablering av selskapet sikrer seg muligheten for innsyn og kontroll. Dette kan skje gjennom selskapets vedtekter. Uten denne sikringen, er kontrollutvalgets muligheter for å granske et slikt aksjeselskap begrenset, og kommunestyret kan miste styringen. Eksempler fra våre eierkommuner viser at verken politikere eller 2 9

11 administrasjonen er tilstrekkelig oppmerksomme på dette når selskap opprettes sammen med private aktører. I selskap der kommunen har det nødvendige flertall i eierorganet, kan innsynsretten sikres gjennom vedtektsendringer i ettertid, men det ryddigste er å gjøre dette i forbindelse med at selskapet etableres. KS har utarbeidet anbefalinger om kommunalt eierskap, selskapsledelse og kontroll. Gjennom våre selskapskontroller har vi avdekket at mange kommuner ikke følger disse anbefalingene. Når et selskap er etablert, er det viktig at kommunen utarbeider klare eierstrategier: Hva vil vi med dette selskapet? Hvilke styringsmuligheter har vi som politikere? Eierstrategien bør nedfelles i en eierskapsmelding, og denne bør gjennomgås av kommunestyret hvert år. Dette vil gi de folkevalgte og innbyggerne en god oversikt over hvilke selskaper kommunen faktisk har eierinteresser i, og vil også være et godt verktøy for å gi styringssignaler til selskapene. Selskapskontroller vi har gjennomført, har avdekket at mangelen på eierstrategier er fremtredende i kommunene. Mange kommuner har ikke utarbeidet eierskapsmeldinger, og dette øker risikoen for at selskapene får leve sitt eget liv på siden av kommunen. Politisk eierstyring overfor selskaper kan skje gjennom politiske eierdiskusjoner i kommunen i forkant av møter i for eksempel generalforsamlingen. En forutsetning for fruktbare diskusjoner er at politikerne har kompetanse i indirekte politisk styring. Gjennom våre selskapskontroller ser vi at mange kommuner har en del å gå på når det gjelder opplæring av de folkevalgte i eierstyring og selskapsledelse. Styret har en svært viktig rolle som ledere av selskapet. Styrene i kommunale selskaper har fram til i dag ofte bestått av politikere. Disse har så selv måttet vurdere sin habilitet når saker fra selskapet har kommet til behandling i kommunen. Fra 1. november i år vil styremedlemmer i kommunale selskap automatisk bli inhabile i slike situasjoner. Hensikten er å skape økt rolleklarhet. Denne lovendringen fører til at kommunene må ta en gjennomgang av styresammensetningen i sine selskaper: Kanskje er det viktigst for kommunen at politikerne utøver rollen som Eier gjennom kommunestyret og generalforsamlingen? Selskapsorganisering innebærer en risiko for pulverisering av politisk ansvar. Det er derfor svært viktig at politikerne er seg bevisste på hva dette innebærer, og unngår å organisere seg bort fra demokratisk innsyn og kontroll. God eierstyring forutsetter at de som skal utøve eierskapet får relevant opplæring, og dette er en utfordring kommunene må ta på alvor i forbindelse med folkevalgtopplæringen etter valget i september. Manglende kompetanse og eierstrategi kan føre til at kommunen blir en passiv eier. Det tjener ikke kommunens innbyggere. Alle rapporter fra KomRev Trøndelag IKS kan lastes ned fra vår hjemmeside 10

12 Notat om seksjonering. Vedlegg2. Hattfjelldal kommune Sentraladministrasjonen Eiere/leietakere Notat Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 14/626 Steinar Lund FE-614, TI-& Seksjonering/leie nytt service/næringsbygg Eierseksjoner Seksjonering av eiendom er en måte å dele opp et bygg i flere eiendommer uten at det opprettes nye grunneiendommer. Seksjonering gjøres med hjemmel i Lov av 23 mai 1997 om Eierseksjoner. Eierseksjon er en eller flere bruksenheter i en bygning som er tildelt et seksjonsnummer og har et eget grunnboksblad i panteboken. Dette gjør at en seksjon er en selvstendig eiendom som kan belånes og pantsettes selvstendig uavhengig av øvrige seksjoner i sameiet. Krav Eierseksjonsloven setter flere krav som må være oppfylt for at en eiendom skal kunne seksjoneres. Seksjoneringen skal omfatte bare ett bruksnummer/festenummer. Det er krav om at det finnes en tinglyst eiendom og at det enten er oppført bygninger på eiendommen eller at det er gitt igangsettingstillatelse etter Plan- og bygningsloven for en eller flere bygninger på eiendommen. Bygningen som skal seksjoneres må inneholde minst 2 bruksenheter. En bruksenhet er en leilighet eller et annet lokale som selvstendig kan benyttes til bolig eller næringsformål. Godkjenning Seksjoneringen skal omfatte alle bruksenheter i eiendommen. Planlagt bygning kan ikke seksjoneres før igangsettingstillatelse foeligger. Kravet om godkjenning og igangsettingstillatelse gjelder kun når det skal bygges nytt bygg der det søkes om seksjonering før byggearbeidene tar til. Det er imidlertid krav at formålet med seksjoneringen ikke strider mot gjeldende arealplan for tomta. En bruksenhet skal ha selvstendig inngang og være atskilt fra øvrige bruksenheter med vegger. I en bruksenhet skal det være innlagt vann og sanitære forhold som er tilstrekkelig til formålet, ha egen sikringsboks for strøm og du skal kunne komme deg ut og inn i 11

13 bruksenheten uten å gå gjennom andre bruksenheter. Dersom en skal seksjonere må alle bruksenhetene inngå i seksjoneringen. Funksjon En seksjonert eiendom er juridisk å sammenligne med en ordinær grunneiendom med noen få unntak. En eierseksjon innholder vanligvis ikke noe tomteareal. Eierseksjonen består av en bruksenhet avgrenset av innvendige vegger. Alt areal innenfor veggene og de tekniske installasjoner i seksjonen eies av seksjonseier. Det kan være rom, boder eller garasje som inngår i seksjonen. Alt som inngår i seksjonene er eneeie og seksjonseiers ansvar. Alt annet på eiendommen inklusive bygningskropp, vegger mellom seksjoner fellesarealer i bygget og øvrige bygg på hovedeiendommen er sameie mellom seksjonene. Alt tomteareal er vanligvis felleseie. Den eiendommen som seksjonene er utgått fra, blir ved seksjonering et felleseie som eies av seksjonene som er etablert og ikke av personer. Dette medfører at når noen selger seksjonen som er etablert selger de også andelen i fellesarealet. Andel i fellesarealene er fastsatt i eierbrøken til seksjonene. Normalt fordeles vedlikeholdsutgifter og fellesutgifter etter eierbrøken. Drift/eierskap Seksjonerte sameier har to lover som fastsetter regler for hvordan rettigheter og forpliktelser fordeles. Dette er Lov om eierseksjoner og Lov om sameie. Begge disse lovene har enkle og ufullstendige bestemmelser om hvordan ting skal gjøres slik at mye av det praktiske i slike sameier må reguleres i sameieavtalen. Seksjonerte sameier finansieres av den enkelte seksjonseier gjennom den prisen som er satt på seksjonen slik at det i liten grad forekommer fellesgjeld i slike sameier. Finansieringen av eierseksjoner gjøres ofte med pant i eierseksjonen. I et seksjonert sameie vil du være eneeier av bruksretten til egen bruksenhet og være hjemmelshaver (eier) av en ideell andel av hele eiendommen inklusive tomten og bygningene iht. sameiebrøken. Det er denne bruksretten og den ideelle andel som er objekt for pantsetting. Med hilsen Steinar Lund plan- og prosjektkonsulent 12

14 Økonomisk simulering. Vedlegg 3. SEKSJONERING OG SALG Husleie m2 pr pr m2 areal fellesareal HaG SUM ALT 1 (etter seksjonering) Beregning av lønnsomhet: Sats Kostnad Brutto areal [m2] Fellesareal 263 Sum areal Brutto byggekostnad [NOK/m2] Brutto byggekostnad [NOK] Prisstigning [%] 2 % Verdi i 2014 kroner [NOK] Verdi tekniske anlegg x % Justert etter seksjonering: NY Verdi i 2014 kroner [NOK] NY Verdi tekniske anlegg x % Finansiering EK Tilskudd Lån Salg seksjoner/ Nytt lånebeløp Leieinntekter (pr m2 / sum leieinnt.) Netto leieinnt (- gårdeierkostnader) (Yield) 4,0 % Kostnader: Avskrivning [%] bygg 2,5 % Avskrivning [%] teknisk anlegg 10,0 % Kapitalkostnad [NOK] 3,0 % Gårdeierkostnad Total kostnad/år [NOK] Resultat før skatt Skatt 28% Resultat etter skatt Avkastning i % av EK 0,61 % Avskrivninger Avdrag over x ant år Likviditetsoverskudd

15 Skisser av bygget. Vedlegg 4. 14

16 15

17 Plan 2.etasje : 16

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS.

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS. VEDLEGG 1 KOMMUNALT EIERSKAP Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Rådmann Levekår Miljø Stab Adm. tj. Kommunale Foretak (KF) Interkomm. Samarb. ( 27) Interkomm. Selskap (IKS) Aksjeselskaper

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Eierskapskontroll. Joma Næringspark AS

Eierskapskontroll. Joma Næringspark AS Eierskapskontroll Joma Næringspark AS Et AS-selskap som eies av Røyrvik kommune, Klubb 11 NAF avd. 23, Mikkelsen Transport AS og Finn Bakken 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte...

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE EIERSKAPSUTREDNING 2015 - Modeller for fremtidig eierskap i NTE Oslo, 13. april 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Sjøfartsgata 3 7714 STEINKJER Att: Christian Stav/Inge Bartnes Oslo, 13.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 1.1. Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi... 4 1.2. Kategorisering av selskapsformene... 4

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS . Styresaknr 9/2007 REF: 2007/000088 ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS Saksbehandler: Finn Borgvatn og Jørn G. Stemland, Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Trykt vedlegg: Rapport 08.06.06 fra

Detaljer

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor ORGANISERING AV EIERSKAP OG DRIFT AV MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Utarbeidet av Øystein

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer