EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG."

Transkript

1 EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune

2 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV EIERSKAPSMODELL KOMMUNALT FORETAK (KF) AKSJESELSKAP EIERSKAP OG LEIETAKERE Helgeland Museum HaG Vekst AS Helgelandssykehuset (Hs) Turistinformasjon... 6 Hattfjelldal Vekst AS... 7 Hatten Bilservice AS... 7 Helgeland Sparebank ØKONOMI OG EIERSKAP VURDERING VEDLEGG Har kommunene kontroll? (notat om eierskap). Vedlegg Notat om seksjonering. Vedlegg Økonomisk simulering. Vedlegg Skisser av bygget. Vedlegg

3 BAKGRUNN Det har siden 2011 pågått utrednings- og planarbeid for realisering av et Service-/næringsbygg i Hattfjelldal sentrum. Bygget har vært ment å inneholde flere lokale bedrifter, en avdeling for Helgelandssykehuset (ambulansetjenesten), en avdeling for Helgeland Museum i tillegg til areal avsatt til kommunal næringsutvikling og /-prosjekter. Bygget er arealmessig og funksjonelt ferdig planlagt, og den enkelte interessent (leietaker) har fått tilpasset «sine» arealer i tråd med den behov som er innmeldt. Kommunestyret har tidligere behandlet sak om SN-bygg og bevilget egenkapital til et eiendomsselskap, samt besluttet hvilke forutsetninger som skal gjelde ved etablering. Kommunestyret fattet følgende vedtak i KS-078/12: 1. Hattfjelldal kommune bevilger 6 seks millioner kroner til kjøp av aksjer i eiendomsselskapet som skal bygge servicebygg/næringsbygg i sentrum sør for RV73. Kommunen skal eie 34% av aksjene og ha negativt flertall. 2. Bevilgningen jfr. Pkt. 1 ovenfor, innarbeides i investeringsbudsjettet for 2013 og belastes Vefsnafondet. Finansieringen forutsettes skje slik: a. Museumstilskudd fra staten 2. mill. kroner b. Museumstilskudd fra fylket 2 mill. kroner c. Museumstilskudd fra kommunen 2 mill. kroner Hattfjelldal kommune forskutterer tilskuddene fra staten og fylket, i alt 4. mill.kroner, jfr. Bevilgningene pkt. 1. Tilskuddene tilføres Vefsnafondet når kommunen mottar disse. 3. Det forutsettes at langsiktig leieavtale mellom eiendomsselskapet under stiftelse og Helgeland museum er inngått før aksjekapitalen innbetales 4. Formannskapet delegeres fullmakt til å godkjenne innhold i stiftelsesdokumentene. 5. Tomtespørsmål og pris avklares i forhandlinger mellom Hattfjelldal kommune og eiendomsselskapet. INNLEDNING Det har så langt vært lagt til grunn av det skal stiftes et eiendomsselskap i form av aksjeselskap som skal eie bygget, og at kommunen skal være mindretallsaksjonær i selskapet. Gjennom utredningen av prosjektet har man hatt kontakt med en rekke aktuelle investorer i et eiendomsselskap. Det har også vært lagt til grunn at den entreprenøren som skulle forestå byggingen av bygget, skulle være medeier i bygget. Det vises i den forbindelse til f.sak 046/14, hvor formannskapet vedtok å avslutte prosjektsamarbeidet med Elmar Svendsen/Trond Tverrå. Bakgrunnen for dette var brudd på forutsetningen i samarbeidsavtalen hvor entreprenør skulle forplikte seg i et eierskap i selskapet. Denne forutsetningen kunne ikke entreprenøren oppfylle. Rådmannen har siden vedtaket ble fattet arbeidet for å finne alternative løsninger i eierskapet. Det er tatt nye kontakter med entreprenører, samt søkt samarbeid med kommunens hovedbankforbindelse (Helgeland sparebank). De tilbakemeldinger og avklaringer som foreligger er entydig negative i fht eierskap. Hovedbudskapet er at man ikke ser det forretningsmessig lønnsom å investere kapital i et forretningsbygg i Hattfjelldal, kontra det å skulle investere tilsvarende kapital annet mer sentralt sted på Helgeland. Tidligere har Siva, Helgeland Invest, Meyer Eiendom og andre takket nei til engasjement i bygget. 2

4 Rådmannen registrerer at det ikke finnes eksterne investorer og må derfor vurdere hvilke andre alternativer som finnes i eierskapsløsningen. INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV Siden oppstarten av arbeidet med bygget har noen aktører takket nei til videre deltagelse i prosjektet. De som fortsatt er registrert som interessenter i bygget er: Selskap/Bedrift Ca. arealbehov, m2. Helgeland Museum avd. Hattfjelldal. 320 HaG Vekst AS 530 Kafe/Rom (kombinert til museumsformål) 400 Hattfjelldal Vekst AS. 50 Helgeland Sparebank 150 Helgelandssykehuset. 150 Hatten Bilservice AS. 20 Felles areal til fordeling 400 SUM 2020 Arealbehovene vil bli noe justert i forbindelse med detaljprosjekteringen. Romfløyen har vært planlagt med inntil 10 rom. For å få investeringskostnaden ned og driftsnivået tilpasset det daglige overnattingsbehovet, vil trolig romfløyen bli redusert ned til 3-5 rom. Det betyr en reduksjon på ca m2. Viktigheten av å få på plass bygget er tidligere gjort rede for overfor kommunestyret. Dette behovet har ikke blitt mindre. De synergier som avledes av en felles etablering av aktørene overfor er betydelige. Bemanningsbehovet er allerede planlagt redusert gjennom at flere bedrifter skal få utført arbeid av samme ansatte. Lønnskostnader kan mao. deles på flere. Det er pr. i dag ikke tegnet bindende leieavtaler med noen av leietakerne. Leieavtalene må signeres i forbindelse med oppstart av bygging. Bindende langsiktige leieavtaler er en forutsetning for realisering av bygget. EIERSKAPSMODELL. Konsekvensen av at man ikke har funnet investorer er at det i fht kommunestyrets vedtak i sak 78/12, ikke er mulig å realisere bygget, uten at forutsetninger endres. Kommunestyrets forutsetning om at kommunen skal være mindretallsaksjonær er ikke mulig å få til når man ikke har andre investorer/eiere. Når behovet for bygget fortsatt er like stort, så må det tas stilling til om kommunen skal innta en annen rolle i eierskapet enn først forutsatt. Kommunens rolle som tilrettelegger i næringsutvikling er betydelig større i Hattfjelldal enn i mer sentrale områder. Når investeringsviljen i denne type eiendomsselskaper er liten, så er det begrunnet med at avkastningen på kapitalen ikke er like god i et eiendomsselskap i Hattfjelldal, som i et eiendomsselskap i Mo i Rana, Mosjøen eller Sandnessjøen. Kommunen har likevel en egeninteresse av at bygget etableres og lokalene kommer på plass. De servicetilbudene som skal etableres i bygget er alle svært viktige å videreutvikle og bibeholde i kommunen. 3

5 Dersom kommunen skal innta en mer sentral rolle i eierskapet og være majoritetseier, så selskapsformen vurderes i form av kommunalt foretak eller aksjeselskap. KOMMUNALT FORETAK (KF). Bestemmelser om kommunale foretak er regulert av Kommunelovens kap.11. Organisasjonsmodellen er beregnet for de deler av kommunenes virksomhet som har et forretningsmessig preg. Modellen er et alternativ måte å organisere en virksomhet i de tilfeller der kommunene ikke ønsker å gi virksomheten så stor grad av frihet som aksjeselskapsformen innebærer, men hvor kommunene ønsker å gi foretaksledelsen noe større frihet enn det kommuneloven ellers gir rom for innen kommunen som juridisk person. Et KF er ikke et eget rettssubjekt. Kommunen er derfor part i foretakets avtaler og hefter for foretakets forpliktelser. Kommuneloven med særbestemmelser gjør at følgende forhold legges til grunn i et KF: Styret er underlagt kommunestyret Kommunestyret velger styret og fastsetter vedtekter for foretaket. KF ledes av et styre og en daglig leder. Daglig leder kan dog ikke være medlem av styret. Et flertall av de ansatte ved foretaket kan kreve at inntil en femtedel av styrets medlemmer med varamedlemmer velges blant de ansatte (uavhengig av hvor mange som er ansatt i selskapet). Styreleder og nestleder velges av kommunestyret. Styret kan, dersom det er fulltallig, fatte vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten. Rådmannen i kommunen har innenfor styrets myndighetsområde ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor foretakets daglige leder. Rådmannen kan likevel instruere foretakets ledelse om at iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret eller fylkestinget har behandlet saken. Før styret treffer vedtak i sak som skal behandles av kommunestyret eller fylkestinget, skal rådmannen være gitt anledning til å uttale seg om saken. Departementet kan i forskrift pålegge enkeltforetak eller typer av foretak plikt til å føre regnskap etter regnskapsloven i tillegg til, eller i stedet for etter kommunale prinsipper, og herunder gi de bestemmelser som er nødvendige for å tilpasse dette regnskapet til lovens bestemmelser om foretakenes økonomiforvaltning. Kommunelovens krav til vedtekter: Styrets sammensetning ( 35 nr. 4 flertallsvalg med mindre ett medlem kraver forholdstallsvalg) Vedtektene skal si noe om hvordan styret utpekes (rettferdighetsprinsipp kommunene imellom) Hvis vedtektene ikke sier noe annet, reguleres valget av styremedlemmene av Kommunelovens 35 nr. 4 Dersom ikke deltakerne har gjort vedtak om vedtektsbestemmelsene på dette punktet, har styret ikke et rettslig grunnlag for å utøve beslutningsmyndighet og styringsrett over virksomheten. Styrets virksomhet (rammene) fastsettes av kommunestyret (vedtekter, økonomiplan m.v.) Hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakende kommuner økonomiske forpliktelser Bestemmelser om uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet Kommunene kan avtale at det er visse posisjoner som styret skal bestå av; for eksempel at ordføreren er representert. Ved mange deltakerkommuner kan styret bli for stort og uhåndterlig vedr. å treffe vedtak for den løpende driften. Det kan da opprettes et mindre organ som tillegges den generelle styringskompetansen. Ut over særbestemmelsene benyttes aksjelovens regler analogt når det gjelder styrefunksjonen. 4

6 AKSJESELSKAP. Service-/næringsbygget har så langt vært planlagt eid av et eiendomsselskap organisert som et aksjeselskap. Kommunestyrets bevilgning på 6 mill.kr. er besluttet å inngå som del av aksjekapitalen, men med maksimal eierandel på 34%. I praksis betyr det at kommunen betaler en overkurs, dersom samlet aksjekapital ikke overstiger ca 17,6 mill.kr. Aksjeloven regulerer hvordan aksjeselskap skal organiseres og drives. I Altinn er følgende informasjon om aksjeselskap: «Et aksjeselskap er et selskap hvor ingen av eierne (aksjonærene) har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Selskapet er en selvstendig juridisk enhet. Eierne i aksjeselskapet har i utgangspunktet bare mulighet til å tape aksjeinnskudd som er skutt inn i selskapet. Kreditorene kan bare gå til selskapet med sine krav. Derfor er det en rekke regler i aksjeloven som begrenser eiernes adgang til å ta penger ut av selskapet. I aksjeselskap må stifterne skyte inn aksjekapital. Dette beløpet skal minimum være kroner til sammen. Aksjeinnskudd må bekreftes av revisor eller en finansinstitusjon før selskapet kan bli registrert i Foretaksregisteret. Dersom aksjeinnskuddene utelukkende gjøres opp med penger, kan bekreftelsen gis av en finansinstitusjon. Det er mulig å dekke opp aksjekapitalen med gjenstander (tingsinnskudd) i stedet for penger. Ved tingsinnskudd skal det utarbeides åpningsbalanse, og revisor skal attestere for innskuddet. Vanligvis vil det bli krevet taksering. Tidspunktet for verdsettelse av eiendeler kan tidligst være fire uker før stiftelsen. Det er ikke krav til at aksjonærene gjør innskudd i selskapet ut over det aksjeinnskuddet den enkelte aksjeeier skal betale. Stiftelseskostnadene kan dekkes av aksjekapitalen.» Tomten til bygget kan defineres med en verdi og inngå som selskapskapital i tillegg til de 6 mill.kr. som er bevilget i form av kroner. (Alternativet er festetomt eller at eiendomsselskapet kjøper tomten). Organisatorisk ledes selskapet av et styre valgt av generalforsamlingen. Generalforsamlingen består av representanter fra hver aksjeeier. Dersom kommunen alene skulle eie aksjene, er det i praksis kommunestyret som velger styrerepresentantene. Hvis det er flere eiere har praksis vært at ordfører representerer kommunen i generalforsamlingen. Kommunestyret velger styrerepresentanter. Kommunestyrets påvirkning og innflytelse i selskapet skjer gjennom eierskap og utøvelsen av dette i form av styrerepresentasjon og i generalforsamling. Formelt sett kan stiftelsesdokumenter, selskapsavtaler og vedtekter formes slik at de sikrer kommunens eierinteresser. Det vil likevel være slik at et aksjeselskap er mindre tilgjengelig for direkte påvirkning fra kommunestyret enn et kommunalt foretak vil være. 5

7 EIERSKAP OG LEIETAKERE. Helgeland Museum. Helgeland Museum (HM) har ytret ønske og sterkt anbefalt at kommunen står som eier av de arealene som skal benyttes til museumsdrift. I notat datert har HM gitt tydelig tilbakemelding på eierskapet. De skriver i notatet: «Helgeland museum er i prinsippet ikke eier av bygninger og lokaler. Vi drifter og bestyrer anleggene etter avtale med eieren. Som oftest er dette en kommune, av og til også en ideell forening. I vårt tilfelle vil kommunalt eierskap være en absolutt fordel. Dette er nærmest en betingelse hvis vi på sikt skal kunne hente inn offentlige midler (statlige, fylkeskommunale) til finansiering av museumsdelen i etterkant». Dersom kommunen skal stå som særskilt eier av museumsarealene, samtidig som eiendomsselskapet eies av at aksjeselskap, kan dette gjøres slik at disse arealene seksjoneres ut fra øvrig areal i bygget. Lov om seksjonering av bygg regulerer dette forholdet. Det arealet som blir seksjonert ut blir pr definisjon et eget rettssubjekt. Samtidig utgjør arealet en del av øvrig bygningsmasse og hefter for fellesutgifter. Kravene til seksjonering er videre slik at arealene skal være utformet slik at de utgjør en klar definerbar enhet i bygget. For nærmere beskrivelse av krav til seksjonering, se vedlagte notat datert Alternativt kan kommunen stå som eneeier av aksjeselskapet og slik defineres som eier av bygget. Seksjonering vil da trolig ikke være nødvendig. Fremdriften i arbeidet med søknad til stat og fylke på investeringsmidler og driftsmidler er slik at HM vil fremme slik søknad i februar 2015, slik at den kan tas hensyn til i budsjett Arbeidet med budsjett 2016 starter allerede vinteren Hvorvidt HM oppnår investeringsstøtte vet man ikke før Budsjett 2016 er vedtatt, både i fylket og i Statsbudsjettet. HaG Vekst AS. HaG Vekst har allerede meddelt at man ønsker å få seksjonert ut arealene til sin virksomhet. Utformingen av deres areal i bygget er tilpasset lovens krav. Dette innebærer at Hag Vekst kjøper ut sine arealer for den prisen disse arealene utgjør av samlet kostnad på bygget. I praksis reduseres gjelden i eiendomsselskapet og eiendomsselskapets areal reduseres. Hag Vekst skal fortsatt betale husleie på fellesarealer. Helgelandssykehuset (Hs). Hs har siste året forsøkt starte arbeidet med revisjon av ambulanseplanen. Denne planen skal avklare fremtidige behov for struktur og innhold i disse tjenestene for Hs. Hs har i møte den gitt tilbakemelding om at de tidligst vil kunne ta en beslutning om leie av arealer i juni Det betyr at dersom byggestart skal være tidligere, må byggherre vurdere om bygget skal bygges med ambulansestasjon, forberedes til innredning av en stasjon eller om man skal utsette stasjonsbyggingen til en evt fase 2. Turistinformasjon Turistinformasjonen er planlagt samlokalisert med museumsdrift og kafe/servering. Hensikten er å få utnyttet synergien hvor bemanning i museum ivaretar også turistinformasjon. Økonomisk vil dette i 6

8 praksis fungere gjennom å betale /yte tilskudd til museet tilsvarende det beløpet man i dag benytter til turistinformasjon. Hattfjelldal Vekst AS Selskapet eier Hattfjelldal Hotell etter at hotellet er tilbakekjøpt fra TEDS AS. Hotellet leies ut til Hattfjelldal kommune til bruk til voksenopplæring og noen beboerplasser. Hattfjelldal Vekst skal være et næringsutviklingselskap, hvor det vil være naturlig, som en del av sin virksomhet, å tilby nyetablerere og etablerte bedrifter en arena for å ivareta knoppskyting, infrastruktur og profesjonell rådgivning. Dette vil være fremtidige aktører med robuste forretningsmodeller. Styret i Hattfjelldal Vekst har besluttet å leie ca. 50m2 til sin virksomhet i bygget. Hatten Bilservice AS Dette er servicestasjonen (bensinstasjon) som er lokalisert på forretningsområdet. Bedriften har et betydelig forbedringspotensial utelukkende knyttet til ny sentrumsnær lokalisering. Servicestasjonen ønsker en samlokalisering med bygget fordi dette forventes å skape økt omsetning og aktivitet for flere av interessentene. Primært ønskes samarbeid med annen leietaker i bygget om salg av rekvisita. Helgeland Sparebank. Banken leier i dag relativt store arealer i annet bygg i sentrum. Banken har ønske om å leie et mindre og mer tilpasset areal og har skrevet intensjonsavtale på leie av ca 150m2. ØKONOMI OG EIERSKAP. Grunnkapitalen i selskapet vil være den kapitalen kommunen har besluttet å gå inn med (6 mill.kr.), samt evt verdien av tomten (ca.2 mill.kr.). Dette gjelder uavhengig av hvilken selskapsform som velges (AS eller KF). Den totale verdien av aksjekapitalen blir da ca 8 mill.kr. I fht ekstern finansiering vil ofte finansieringsinstitusjoner vurdere aksjekapitalens størrelse opp mot størrelsen på lån. Andre forhold som langsiktighet i leieavtaler og hvem leietakerne er, spiller også inn. Legger man til grunn at bygget er på ca.2000 m2, med en m2 pris på kr ,-, så betyr det at bygget vil koste ca. 38 mill.kr. Hvorvidt man klarer å få bygd for en slik pris vet man ikke før anbudene er ferdige. Den økonomiske konsekvensen av at HaG Vekst vil seksjonere ut sine arealer vil være at HaG overtar eierskap og økonomiske forpliktelser knyttet til ca. 530 m2 av bygget. Legger man til grunn at m2- prisen er på kr ,-, vil verdien av disse arealene være ca. kr. 9,5 mill. Denne kapitalen må da HaG Vekst selv finansiere. Den resterende del av bygget vil eies av eiendomsselskapet. Gjeld og drift av selskapet må dekkes av husleie fra øvrige leietakerne. HaG Vekst må betale leiekostnader knyttet til drift av felles arealer. Dersom selskapet er et KF vil låneopptaket måtte godkjennes av fylkesmannen ettersom kommunen er en Robek-kommune, jfr. kommunelovens 60. Hvis selskapet er et aksjeselskap er dette betraktet som et eget selvstendig juridisk enhet som ligger utenfor kommunelovens bestemmelser og styres av bestemmelsene i aksjeloven. Låneopptaket trenger da ikke å bli godkjent. 7

9 Forholde mellom aksjelov og kommunelovens bestemmelser om låneopptak er drøftet i NOU 1995:17 som grunnlag revidert kommunelov. NOU 1995:17 angir følgende i pkt Statlig kontroll De kontrollmuligheter som staten har overfor den enkelte kommune gjennom kommuneloven, gjelder ikke overfor et aksjeselskap som helt eller delvis er eid av en kommune/fylkeskommune. Dette har bl.a. som konsekvens at selskapets låneopptak eller vedtak om garantistillelse ikke ikke er underlagt kommunelovens regler om kommunale lån og garantier mv. Bestemmelsen i kommuneloven 59 om lovlighetskontroll og kommunens plikt til å gi de opplysninger om kommunens virksomhet som departementet krever, gjelder heller ikke for kommunalt eid aksjeselskap VURDERING. Fordelen med et aksjeselskap kontra et kommunalt foretak er at risikoen tilligger aksjeselskapet alene uten at kommunen hefter for annet en den kapitalen som er investert i form av innskutt aksjekapital. Et aksjeselskap oppfattes som mer fristilt fra den offentlige forvaltningen og har gjerne større legitimitet for forretningsdrift enn et kommunalt foretak. I praksis er det ikke nødvendigvis tilfelle. Ulempen for kommunen som aksjeeier kontra KF er at graden av innflytelse er redusert, men også i et KF har rådmann og politisk myndighet begrensete styringsfunksjoner. Aksjeselskapet drives utelukkende etter bedriftsøkonomiske prinsipper og kan i mindre grad vektlegge de samfunnsmessige sidene ved virksomheten. Dersom selskapet er heleid av kommunen, kan de samfunnsmessige verdiene i større grad vektlegges. Fordelen med et aksjeselskap er at risikoen er begrenset til summen av aksjekapitalen. I et KF hefter kommunen for alle forpliktelser, herunder gjeld. Tatt i betraktning at man ikke finner eksterne investorer som vil gå inn med aksjekapital i selskapet, samt betingelsen HM har satt om kommunalt eie av museumsarealer, er det rådmannens oppfatning at det bør stiftes et heleid aksjeselskap som eier av bygget. Rådmannen vurderer det også risikomessig slik at det vil være en fordel om aksjeselskap velges som selskapsform kontra kommunalt foretak. Låneopptak i aksjeselskap kontra kommunalt foretak med dertil krav om godkjenning hos fylkesmannen, underbygger denne vurderingen. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til om alle leietakerne finner husleien forsvarlig for sitt driftskonsept/-nivå. Både for servering og overnatting, Helgelandsykehuset, samt for Helgeland sparebank er det ikke tatt endelig avgjørelse. Det må derfor bli slik at endelig vedtak om bygging ikke kan skje før etter at anbud er gjennomført og pristilbud og kostnader er kjent, og leieavtaler signert. 8

10 VEDLEGG. Har kommunene kontroll? (notat om eierskap). Vedlegg 1. Marte Bjørnelv Statsviter og forvaltningsrevisor i KomRev Trøndelag IKS Kommunene oppretter stadig flere selskaper for å løse ulike kommunale oppgaver. Ifølge en rapport fra Nordlandsforskning (2009) har mange kommuner mangelfull kontroll som eiere. Vannverksskandalen på Romerike er ett eksempel på at selskapsorganisering, kombinert med passive kommunepolitikere, kan få alvorlige følger. Organisering av tjenestene i selskaper kan føre til at de folkevalgte mister oversikten, og at innsynsretten begrenses. Dette kan til syvende og sist bli et demokratisk problem. Kommunene står fritt til å organisere tjenestene som de vil - som en del av forvaltningen eller som forretningsvirksomhet. Ifølge KS Bedrift kan det være mange grunner til at kommunene velger selskapsorganisering. Blant argumentene er at slik organisering innebærer en rendyrking av kjerneoppgaver, bedre ansvarliggjøring av ledelsen, gir raskere beslutningsveier og mer kostnadseffektiv drift. Kommunene kan velge mellom ulike typer selskapsorganisering. I hver sin ende av skalaen finner vi kommunale foretak på den ene siden, som reguleres i kommuneloven, og aksjeselskap på den andre siden, hvor virksomheten er regulert i aksjeloven. Aksjeselskap er, i motsetning til foretak, selvstendige rettssubjekt, og kan eies av kommunen alene, sammen med andre kommuner, staten eller private. KomRev Trøndelag IKS er revisor for 26 kommuner i Nord-Trøndelag og Sør-Helgeland, samt Nord-Trøndelag fylkeskommune. På oppdrag fra kontrollutvalg og kommunestyrer i eierkommunene har vi siden 2009 gjennomført selskapskontroller i små og store selskap i området. I henhold til kommuneloven skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.. Et verktøy her er selskapskontroll, som blant annet innebærer å undersøke hvordan kommunen utøver sitt eierskap i selskapet. Kontrollutvalgets plikt til å gjennomføre selskapskontroll gjelder uavhengig av hvor stort omfang kommunens eierskap er i det aktuelle selskapet, eller av hvem som er eventuelle medeiere. Dette kan imidlertid få konsekvenser for selskapskontrollens innhold og omfang. Kommuneloven gir kontrollutvalg og revisor full innsynsrett i selskaper som er heleid av kommuner og fylkeskommuner. Denne innsynsretten gjelder ikke selskaper som ikke er 100 % kommunalt eide. Kontrollutvalg og revisor har med andre ord ikke automatisk full innsynsrett i selskaper kommunen eier sammen med private. For at revisor skal kunne utføre sitt oppdrag, og være på vakt for fellesskapets verdier, er det viktig at kommunestyret ved etablering av selskapet sikrer seg muligheten for innsyn og kontroll. Dette kan skje gjennom selskapets vedtekter. Uten denne sikringen, er kontrollutvalgets muligheter for å granske et slikt aksjeselskap begrenset, og kommunestyret kan miste styringen. Eksempler fra våre eierkommuner viser at verken politikere eller 2 9

11 administrasjonen er tilstrekkelig oppmerksomme på dette når selskap opprettes sammen med private aktører. I selskap der kommunen har det nødvendige flertall i eierorganet, kan innsynsretten sikres gjennom vedtektsendringer i ettertid, men det ryddigste er å gjøre dette i forbindelse med at selskapet etableres. KS har utarbeidet anbefalinger om kommunalt eierskap, selskapsledelse og kontroll. Gjennom våre selskapskontroller har vi avdekket at mange kommuner ikke følger disse anbefalingene. Når et selskap er etablert, er det viktig at kommunen utarbeider klare eierstrategier: Hva vil vi med dette selskapet? Hvilke styringsmuligheter har vi som politikere? Eierstrategien bør nedfelles i en eierskapsmelding, og denne bør gjennomgås av kommunestyret hvert år. Dette vil gi de folkevalgte og innbyggerne en god oversikt over hvilke selskaper kommunen faktisk har eierinteresser i, og vil også være et godt verktøy for å gi styringssignaler til selskapene. Selskapskontroller vi har gjennomført, har avdekket at mangelen på eierstrategier er fremtredende i kommunene. Mange kommuner har ikke utarbeidet eierskapsmeldinger, og dette øker risikoen for at selskapene får leve sitt eget liv på siden av kommunen. Politisk eierstyring overfor selskaper kan skje gjennom politiske eierdiskusjoner i kommunen i forkant av møter i for eksempel generalforsamlingen. En forutsetning for fruktbare diskusjoner er at politikerne har kompetanse i indirekte politisk styring. Gjennom våre selskapskontroller ser vi at mange kommuner har en del å gå på når det gjelder opplæring av de folkevalgte i eierstyring og selskapsledelse. Styret har en svært viktig rolle som ledere av selskapet. Styrene i kommunale selskaper har fram til i dag ofte bestått av politikere. Disse har så selv måttet vurdere sin habilitet når saker fra selskapet har kommet til behandling i kommunen. Fra 1. november i år vil styremedlemmer i kommunale selskap automatisk bli inhabile i slike situasjoner. Hensikten er å skape økt rolleklarhet. Denne lovendringen fører til at kommunene må ta en gjennomgang av styresammensetningen i sine selskaper: Kanskje er det viktigst for kommunen at politikerne utøver rollen som Eier gjennom kommunestyret og generalforsamlingen? Selskapsorganisering innebærer en risiko for pulverisering av politisk ansvar. Det er derfor svært viktig at politikerne er seg bevisste på hva dette innebærer, og unngår å organisere seg bort fra demokratisk innsyn og kontroll. God eierstyring forutsetter at de som skal utøve eierskapet får relevant opplæring, og dette er en utfordring kommunene må ta på alvor i forbindelse med folkevalgtopplæringen etter valget i september. Manglende kompetanse og eierstrategi kan føre til at kommunen blir en passiv eier. Det tjener ikke kommunens innbyggere. Alle rapporter fra KomRev Trøndelag IKS kan lastes ned fra vår hjemmeside 10

12 Notat om seksjonering. Vedlegg2. Hattfjelldal kommune Sentraladministrasjonen Eiere/leietakere Notat Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 14/626 Steinar Lund FE-614, TI-& Seksjonering/leie nytt service/næringsbygg Eierseksjoner Seksjonering av eiendom er en måte å dele opp et bygg i flere eiendommer uten at det opprettes nye grunneiendommer. Seksjonering gjøres med hjemmel i Lov av 23 mai 1997 om Eierseksjoner. Eierseksjon er en eller flere bruksenheter i en bygning som er tildelt et seksjonsnummer og har et eget grunnboksblad i panteboken. Dette gjør at en seksjon er en selvstendig eiendom som kan belånes og pantsettes selvstendig uavhengig av øvrige seksjoner i sameiet. Krav Eierseksjonsloven setter flere krav som må være oppfylt for at en eiendom skal kunne seksjoneres. Seksjoneringen skal omfatte bare ett bruksnummer/festenummer. Det er krav om at det finnes en tinglyst eiendom og at det enten er oppført bygninger på eiendommen eller at det er gitt igangsettingstillatelse etter Plan- og bygningsloven for en eller flere bygninger på eiendommen. Bygningen som skal seksjoneres må inneholde minst 2 bruksenheter. En bruksenhet er en leilighet eller et annet lokale som selvstendig kan benyttes til bolig eller næringsformål. Godkjenning Seksjoneringen skal omfatte alle bruksenheter i eiendommen. Planlagt bygning kan ikke seksjoneres før igangsettingstillatelse foeligger. Kravet om godkjenning og igangsettingstillatelse gjelder kun når det skal bygges nytt bygg der det søkes om seksjonering før byggearbeidene tar til. Det er imidlertid krav at formålet med seksjoneringen ikke strider mot gjeldende arealplan for tomta. En bruksenhet skal ha selvstendig inngang og være atskilt fra øvrige bruksenheter med vegger. I en bruksenhet skal det være innlagt vann og sanitære forhold som er tilstrekkelig til formålet, ha egen sikringsboks for strøm og du skal kunne komme deg ut og inn i 11

13 bruksenheten uten å gå gjennom andre bruksenheter. Dersom en skal seksjonere må alle bruksenhetene inngå i seksjoneringen. Funksjon En seksjonert eiendom er juridisk å sammenligne med en ordinær grunneiendom med noen få unntak. En eierseksjon innholder vanligvis ikke noe tomteareal. Eierseksjonen består av en bruksenhet avgrenset av innvendige vegger. Alt areal innenfor veggene og de tekniske installasjoner i seksjonen eies av seksjonseier. Det kan være rom, boder eller garasje som inngår i seksjonen. Alt som inngår i seksjonene er eneeie og seksjonseiers ansvar. Alt annet på eiendommen inklusive bygningskropp, vegger mellom seksjoner fellesarealer i bygget og øvrige bygg på hovedeiendommen er sameie mellom seksjonene. Alt tomteareal er vanligvis felleseie. Den eiendommen som seksjonene er utgått fra, blir ved seksjonering et felleseie som eies av seksjonene som er etablert og ikke av personer. Dette medfører at når noen selger seksjonen som er etablert selger de også andelen i fellesarealet. Andel i fellesarealene er fastsatt i eierbrøken til seksjonene. Normalt fordeles vedlikeholdsutgifter og fellesutgifter etter eierbrøken. Drift/eierskap Seksjonerte sameier har to lover som fastsetter regler for hvordan rettigheter og forpliktelser fordeles. Dette er Lov om eierseksjoner og Lov om sameie. Begge disse lovene har enkle og ufullstendige bestemmelser om hvordan ting skal gjøres slik at mye av det praktiske i slike sameier må reguleres i sameieavtalen. Seksjonerte sameier finansieres av den enkelte seksjonseier gjennom den prisen som er satt på seksjonen slik at det i liten grad forekommer fellesgjeld i slike sameier. Finansieringen av eierseksjoner gjøres ofte med pant i eierseksjonen. I et seksjonert sameie vil du være eneeier av bruksretten til egen bruksenhet og være hjemmelshaver (eier) av en ideell andel av hele eiendommen inklusive tomten og bygningene iht. sameiebrøken. Det er denne bruksretten og den ideelle andel som er objekt for pantsetting. Med hilsen Steinar Lund plan- og prosjektkonsulent 12

14 Økonomisk simulering. Vedlegg 3. SEKSJONERING OG SALG Husleie m2 pr pr m2 areal fellesareal HaG SUM ALT 1 (etter seksjonering) Beregning av lønnsomhet: Sats Kostnad Brutto areal [m2] Fellesareal 263 Sum areal Brutto byggekostnad [NOK/m2] Brutto byggekostnad [NOK] Prisstigning [%] 2 % Verdi i 2014 kroner [NOK] Verdi tekniske anlegg x % Justert etter seksjonering: NY Verdi i 2014 kroner [NOK] NY Verdi tekniske anlegg x % Finansiering EK Tilskudd Lån Salg seksjoner/ Nytt lånebeløp Leieinntekter (pr m2 / sum leieinnt.) Netto leieinnt (- gårdeierkostnader) (Yield) 4,0 % Kostnader: Avskrivning [%] bygg 2,5 % Avskrivning [%] teknisk anlegg 10,0 % Kapitalkostnad [NOK] 3,0 % Gårdeierkostnad Total kostnad/år [NOK] Resultat før skatt Skatt 28% Resultat etter skatt Avkastning i % av EK 0,61 % Avskrivninger Avdrag over x ant år Likviditetsoverskudd

15 Skisser av bygget. Vedlegg 4. 14

16 15

17 Plan 2.etasje : 16

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Etablering av eiendomsselskap for service-/næringsbygg.

Etablering av eiendomsselskap for service-/næringsbygg. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-614, TI-&30 10/939 12/7412 Stian Skjærvik 29.10.2012 Etablering av eiendomsselskap for service-/næringsbygg.

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møtebok for Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Mirjam Holta (representant)

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /15 Fondstyret /15 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /15 Fondstyret /15 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223, FA-U04 15/433 15/5303 Stian Skjærvik 10.07.2015 Søknad om Investeringstilskudd - HaG Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS Formannskapet beslutter den 15.12.14, i f.sak /14, med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 071/14, å stifte eiendomsselskapet Hattfjelldal

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING LIERNE KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Lierne kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Flatanger kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Flatanger

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret , sak 78/14. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014, sak 78/14. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Frosta kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser... 4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Frosta kommune

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen...

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen... PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE- Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll... 3 1.2 Selskaper som omfattes av kontrollen... 3 1.3

Detaljer

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland

Eierstyring. Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Eierstyring Folkevalgtopplæring Lillehammer kommunestyre 22. juni 2016 Trond Lesjø regiondirektør Hedmark/Oppland Kommunen står i stor grad fritt til å velge hvordan de ulike tjenestene skal organiseres:

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE MODUM KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL MODUM KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Modum, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER KOMMUNALE / FYLKESKOMMUNALE SELSKAPSFORMER

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE SELSKAPSKONTROLL GENERELL EIERSTYRING FOSNES KOMMUNE 01.02.2016 FORORD KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne selskapskontrollen på oppdrag fra kontrollutvalget i Fosnes kommune. Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Molde kommune Rådmannen Drift- og forvaltningsavdelingen

Molde kommune Rådmannen Drift- og forvaltningsavdelingen Molde kommune Rådmannen Drift- og forvaltningsavdelingen Melding om vedtak Kommunal- og regionaldepartementet, Kommunalavdelingen, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Saknr. 6902/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Bygging av Hattfjelldal Service- og næringsbygg - Fjellfolkets hus.

Bygging av Hattfjelldal Service- og næringsbygg - Fjellfolkets hus. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-614, TI-&30 10/939 15/5998 Stian Skjærvik 21.08.2015 Bygging av Hattfjelldal Service- og næringsbygg - Fjellfolkets hus.

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS Lillehammer kommune Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS MØTEINNKALLING Utvalg: Lillehammer kommunale eiendomsselskap AS Møtested: Lumholtz 2.etasje Møtedato: 06.02.2017 Tid: 15:00-16:30 Eventuelt

Detaljer

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1 Selskapsavtale Vedtatt i Eidskog kommunestyre den 18.09.2014 Kongsvinger kommunestyre den 24.09.2014 Nord-Odal kommunestyre den 29.10.2014 Sør-Odal kommunestyre den 09.09.2014 SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder)

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) Rådmennenes forslag til: Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) 1 Parter og hjemmel Disse vedtekter er fastsatt i medhold av kommuneloven 27. IKT

Detaljer

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal

Gjesdal kommune. Plan for selskapskontroll Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den. Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Gjesdal kommune Plan for selskapskontroll 2016 2020 Foto: Langevatn vannbehandlingsanlegg IVAR IKS, Gjesdal Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal den Innholdsliste Plan for selskapskontroll 2016 2020... 1

Detaljer

Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS Selskapsavtale Utabeidet av Prosjekt Eierskap v/ Åsmund Kobbevik 26.09.2014 VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 24.10.2014 1 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Midtre Gauldal kommune Vedtatt av kommunestyret 10.11.2014, sak 67/2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68

SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. 68 Saksmappe nr: 2008/232 Arkiv: 037 Saksbehandler: Hans-Petter Christensen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 40/2009 Formannskapet 27.08.2009 42/2009 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2568 Klassering: Saksbehandler: Trond Waldal STEINKJERBYGG AS - FRAMTIDIG ORGANISERING Trykte vedlegg: Rapport

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-033 13/857 14/2361 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS /15 Kommunestyret PS Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kolbjørn Sandve FE - 610 08/1526 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Formannskapet PS 26.11.2015 110/15 Kommunestyret PS 14.12.2015 Revisjon av eierskapspolitisk

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS Saksnr: 201207175-29 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Grieghallen IKS 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/ Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 8687/16 Arkivsaksnr.: 16/1626-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 Vedlegg: Plan for selskapskontroll i Gausdal kommune 2016-2019 Andre saksdokumenter

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet)

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) Gnr 125 og bnr 447 i Ski kommune Vedtatt ved seksjoneringen Endret på ordinært sameiermøte 21042015 1 Navn, opprettelse og formål Eiendommen

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi

Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/113-1 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Aust-Agder fylkeskommunes eierstrategi 1. FORSLAG TIL

Detaljer

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Gjemnes kommune. Overordna analyse Plan for selskapskontroll KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Gjemnes kommune Overordna analyse Plan for selskapskontroll 2016-2019 Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019 Forslag utarbeidet

Detaljer

Ullensaker kommune Rådmannens stab

Ullensaker kommune Rådmannens stab Ullensaker kommune Rådmannens stab SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 144/10 Hovedutvalg for overordnet planlegging 21.06.2010 SAMKOMMUNE - FORSLAG OM LOVREGULERING HØRINGSUTTALELSE Vedtak Ullensaker

Detaljer

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune

Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune Eierskapspolitisk plattform for Gjesdal kommune 1. Motiv og mål med offentlig eierskap En eller flere av de fem kategoriene nedenfor blir lagt til grunn for utforming av mål og motiv for selskapene som

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 10:00 12:30. Side 1 av 16

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 10:00 12:30. Side 1 av 16 Side 1 av 16 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 10:00 12:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Harald Lie (representant) SV Bjørnar

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv)

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) Vedlegg 1 Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) 1 Selskapet Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt

Detaljer

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø.

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø. S ELSKAPSAVTALE Vardø Båtsfjord Vadsø Berlevåg Nesseby Tana Sør-Varanger Utsjok Forslag til representantskapet 28.06.2012 Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1 Selskapsavtale

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL OVERHALLA KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL OVERHALLA KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 OVERHALLA KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak

Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak Saknr. 14/4977-1 Saksbehandler: Anders Paulsen Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget

Detaljer

Bygging av Hattfjelldal Service- og næringsbygg - Fjellfolkets hus.

Bygging av Hattfjelldal Service- og næringsbygg - Fjellfolkets hus. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 14 FE-614, TI-&30 10/939 15/5998 Stian Skjærvik 21.08.2015 Bygging av Hattfjelldal Service- og næringsbygg - Fjellfolkets

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF

VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF Vedtatt av Rissa kommunestyre 25.mai 2000. ( 9 pkt. 10 endret i kommunestyret 31.05.01.) ( 7 endret i kommunestyret 27.11.03.) ( 2 endret i kommunestyret 27.04.06.) ( 12

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-252 12/537 12/2857 Bent Øverby 02.05.2012 Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999 nr. 06 om interkommunale selskaper. Selskapet

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Utarbeidet i medhold av lov om eierseksjoner av 23. Mai 1997 nr. 31 og tidligere lov av 4. Mars 1983 nr. 7. Vedtatt på konstituerende møte den

Utarbeidet i medhold av lov om eierseksjoner av 23. Mai 1997 nr. 31 og tidligere lov av 4. Mars 1983 nr. 7. Vedtatt på konstituerende møte den 1/5 VEDTEKTER FOR GNR. 20, BRNR. 564- EINERVEIEN 2 BOLIGSAMEIE Utarbeidet i medhold av lov om eierseksjoner av 23. Mai 1997 nr. 31 og tidligere lov av 4. Mars 1983 nr. 7. Vedtatt på konstituerende møte

Detaljer

Etablering av nytt selskap for havnesamarbeid i Bergensregionen. Avvikling av dagens Bergen og Omland Havnevesen (BOH)

Etablering av nytt selskap for havnesamarbeid i Bergensregionen. Avvikling av dagens Bergen og Omland Havnevesen (BOH) Etablering av nytt selskap for havnesamarbeid i Bergensregionen. Avvikling av dagens Bergen og Omland Havnevesen (BOH) Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Tore Dale Arkivsaknr.:

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Randaberg Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. otober 2012 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Innledning... 3 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS)

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) 1 Selskapet KomSek Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF

Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF 1 Navn Alminnelige bestemmelser Foretakets navn er Møre og Romsdal 110-sentral KF. 2 Rettslig status Foretaket er opprettet med

Detaljer

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Namsos s kommune Rådmannn i Namsos Saksmappe:2014/2189-8 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Utvalg

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte

REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte REPRESENTANTSKAPSSAK 10/14 - ENDELIG GODKJENNING AV ERVERV, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 22. september 2014 Saksbehandler

Detaljer

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS Vedlegg 5 selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS 1. Selskapets navn Øst 110-sentral IKS, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold

Detaljer