R E G U L E RI N G S B E S TE M M E L S E R

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R E G U L E RI N G S B E S TE M M E L S E R"

Transkript

1 R E G U L E RI N G S B E S TE M M E L S E R Forslag til R E G U L E RI N G SE N D RI N G - D E TAL J R E G U L E RI N G F O R B J L S TAD VEI E N 4 Plan - I D: 24 N 2 J ENS F ORE LPI G W ILHE L MSEN TEGN FORKLARING S GAT E Reguleringsplan PBL Nr. -Bebyggelse og anlegg Linjesymbol SKF Areal: 42 m2 H 2_ B -4 Boligbebyggelse RpGrense RpFormålGrense 2-. Nr. 2-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur SGT -2 Gatetun 24 RpStøyGrense Byggegrense 2 Planlagt bebyggelse 2 N SGT % BYA 4 Areal: 8 m2 H22_ B4 % BYA 4 Areal: m2 B % BYA Areal: 47 m2 4, SAA Areal: m2 Kombinerte formål for SKF samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtrasse 28 Angitte samferdselsanlegg og / SAA eller teknisk infrastruktur kombinert med andre hovedformål (G) Nr. -Grønnstruktur G Grønnstruktur Hensynssoner Bebyggelse som forutsettes fjernet 2 Måle- og avstandslinje 29 Punktsymbol Avkjørsel 242 H2_ Rød sone iht. T-442 / 22 G Areal: 272 m2 H22_ Gul sone iht. T-442 / 22 N 8K B % BYA Areal: 28 m2 8J S GT2 A real: 7 m2 B2 % BYA 8 Areal: 9 m2 8, 2, 4, B JL S TAD V EIEN Kartopplysninger Horisontalt geodetisk grunnlag: Euref89 Høydegrunnlag: NN 2 Kartprojeksjon: UTM sone 2 Basiskartets uttrekksdato: 4..4 Kilde for geodata: Fredrikstad Kommune Målestokk: : /A Forslag til Detaljregulering med tilhørende bestemmelser for; N 8L Bjølstadveien 4 Plan-ID: 24 8I Revisjonsliste Rev. Dato Sign. foreløpig planforslag sendt til kommunen formelt innsendt planforslag revisjon før offentlig ettersyn iht. planutvalgets vedtak M 8P SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Saksgang Dato Plankart datert Bestemmelser datert Planoppstart kunngjort gangsbehandling planutvalget 2.2. A VFA L L 8N 8O 8H Offentlig ettersyn fra-til 2. gangsbehandling planutvalget Bystyrets vedtak Planvedtak kunngjort Forslagstiller: Studentsamskipnaden i stfold Utarbeidet av: Griff Arkitektur AS Kommunens Saksnummer Dato BES TEMMELSENE GJELDER FOR OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED RP GRENSE R E VI S J O N S LI S TE I N D E X D A TO Planforslag til uformell gjennomgang hos planmyndighet Planforslag - Revi dert etter planmyndighetens gjennomgang Revisjon før offentlig ettersyn ihht. planutvalgets vedtak A B Revisjon etter offentlig ettersyn Revisjon før sluttbehandling O F F E N TLI G S AK S G AN G F R E D RI K S TAD K O M M U N E D ATO Varsel om oppstart gangs behandling i planutvalge t Høring og offentlig ettersyn 2.gangsbehanding i planutvalget Bystyrets vedtak

2 AREALFORMÅL OG HENSYNSSONER Planområdet inneholder følgende formål ihht pbl 2 - SOSI: - PBL 2 - nr. : Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse (B, B2, B, B4 ) - PBL 2 - nr. 2: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Gatetun ( S GT, S GT2 ) 24 Kombinert formål Gang -/sykk elveg og Gatetun (SKF) 28 K ombinert formål Gang -/sykkelveg og Grønnstruktur (SAA) 29 - PBL 2 - nr. : Grønnstruktur Grønnstruktur ( G ) Planområdet inneholder følgende hensynssoner ihht pbl 2 - og PBL - 8 a) Sikrings -, støy - og faresoner Rød støysone H2 _ Gul støysone H22 _ 2 F ELLESBESTEMMELSER 2.: Utforming og estetiske krav (pbl 2-7 nr. ) Det skal legges vekt på god arkitektonisk kvalitet i utforming, detaljering, farge - og materialbruk for både bebyggelse og utomhusanlegg i seg selv, og sett i sammenheng med omkringliggende bebyggelse. Estetisk redegjørelse skal vedlegges byggesøknad. Det skal vedlegges perspektiv illustrasjoner, og redegjøres for forhold til omkringliggende bebyggelse mht. materialbruk og farger, høyder og solforhold : Vilkår for bruk av arealer, bygg og anlegg (pbl 2-7 nr. 2 ) Kotehøyde for gulv i.e tg skal min st være + 2, m. Eventuell kjeller utføres flomsikkert. I planområdet tillates plassering av eventuelle installasjoner ti l strøm - og varmeforsynings an legg nødvendig for bebyggelse og anlegg i planområdet. B oligene i planområdet skal benytte eksisterende renovasjonsanlegg under bakken ved studentboliger i Bjølstadveien 8. Dokumentasjon på tilstrekkelig kapasitet skal vedlegges søknad om byggetillatel se. O vervannsløsning skal etableres i plan området, ved infiltrasjon eller fordrøyning. 2. : Grenseverdier for tillatt forurensning ( pbl 2-7 nr. ) Støy og luftkvalitet : Nødvendige støyskjermings - /isolerings tiltak for f asader med støynivå over anbefalt grense ihht. T - 442/22 skal avklares ved detaljprosjektering. T ilfredsstillende innvendig støyn i vå skal dokumenteres ved søknad om igangsettingstillatelse. Boenheter med henvendelse mot støyutsatt fasade skal ha tilgang til oppholdsrom mot stille side (dvs. mot fasade med tilfredsstillende støynivå ihht. T - 442/22). R om for varig opphold mot støyutsatt fasade skal ha balansert mekanisk ventilasjon. Rom for varig opphold som vender mot støyutsatt fasade og som samtidig er soleksponert skal ha utvendig solavskjerming. Behov for kjøling må også vurderes. T iltak mot spesielt støy - og støvgenererende arbeidsoperasjoner skal beskrives ved søknad om igangsettings tillatelse. 2

3 2.4: Utomhusarealer ( pbl 2-7 nr. 4 ) Det skal opparbeides minimum m2 uteoppholdsareal innenfor planområdet. Disse kan etableres på bakkeplan, terrasse eller balkong. Arealer til uteopphold kan etableres på ubebygd areal innenfor B - 4, på takterrasse innenfor B4, innenfor G og innenfor SGT2. Arealer til sykkelparkering skal ikke regnes som uteoppholdsareal. Uteoppholdsarealene skal utformes med vekt på god kvalitet, med soner for felles opphold og møteplasser kombinert med stedegen vegetasjon og stor andel permeable overflater. 2.: Naturmangfold ( pbl 2-7 nr. ) Eksemplarer av den rødlistede gressarten fjellrapp skal flyttes av fagkyndige til ballastplanteområdet på Glombo før igangsetting av tiltak innenfor planområdet. 2.: Kulturminner ( pbl 2-7 nr. ) Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsle s, jf. lov om kulturminner av 9. Juni 978 nr., (Kulturminneloven) : Parkering ( pbl 2-7 nr. 2 og 7) Bilparkering: Sykkelparkering: Det skal etableres 4 biloppstillingsplasser innenfor SGT, dimensjonert ihht. HC - krav. Til alle plassene skal det le gges opp infrastruktur som muliggjør etablering av ladepunkt for elbil. Innenfor plan området skal det etableres minimum sykkelparkeringsplass per m2 BTA. Minimum % av plassene skal etableres innenfor SGT. vrige plasser kan etableres i nnenfor B - 4 og G. Alle sykkel plassene skal ha stativ/låsemulighet. Minst % av plassene skal være overdekket. 2.8: Vannbåren varme ( pbl 2-7 nr. 8 ) Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet til Fredrikstad fjernvarme, og bestemmelser om tilknytning og fritak fra tilknytningsplikt i plan - og bygningsloven 27 - gjelder. 2.9 : Krav om nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen ( pbl 2-7 nr. 2 ) Geoteknisk rapport ( Multiconsult, nr. 2 - datert ) skal legges til grunn for prosjektering og utførelse i planområdet. Sammen med igangsettingssøknad skal det redegjøres for behandling av masser. Fare for forurensning skal vurderes, og nødvendige avbøtende tiltak skal inngå i planen. BEBYGGELSE OG ANLEGG (STUDENTBOLIGER) (pbl 2-7 nr. og 2). : I område B kan det oppføres bolig bebyggelse med tilhørende anlegg. Tillatt prosent bebygd area l (% - BYA ) er 8%. Bebyggelsen kan oppføres med maksimal gesimshøyde kote + 2, ( etasjer) på f asade mot sør vest, og maksimal mønehøyde/andr e gesimshøyder inntil kote +2. H eissjakt, trapperom og tekniske anlegg tillates med nødvendig høyde på inntil 2% av byggets.2: I område B2 kan det oppføres bolig bebyggelse med tilhørende anlegg. Tillatt prosent bebygd areal (% - BYA ) er 8%. Bebyggelsen kan oppføres med maks imal gesimshøyde kote + 7 (4 etasjer) på fasade mot Bjølstadveien, og maksimal mønehøyde/andre gesimshøyder inntil kote +9,.

4 H eissjakt, trapperom og tekniske anlegg tillates med nødvendig høyde på inntil 2% av byggets Heis s jakt, trapperom og ventilasjonsanlegg for b ebyggelse på B til lates plassert innenfor B2 med nødvendig høyde.. : I område B kan det oppføres bolig be byggelse med tilhørende anlegg. Tillatt prosent bebygd areal: (% - BYA ) er 7%. Bebyggelsen kan oppføres med maksimal gesimshøyde kote + 7 (4 etasjer) på fasade mot eksisterende studentboliger i sør, og maksimal mønehøyde/andre gesimshøyder inntil kote +9,. H eissjakt, trapperom og tekniske anlegg tillates med nødvendig høyde på inntil 2% av byggets.4: I område B4 kan det oppføres bolig bebyggelse med tilhørende anlegg. Tillatt prosent bebygd areal (% - BYA) er 4%. Bebyggelsen kan oppføres med maks imal gesimshøyde kote + 7, ( etasje). Takflate kan opparbeides for felles opphold, og rekkverk /støyskjerm tillates over maksimal gesimshøyde..: Planlagt bebyggelse for B - 4 er vist på plankartet, men tillates justert innenfor formåls - og byggegrense og fastsatt utnyttelsesgrad. 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl 2-7 nr. 2) 4. : SGT er område for adkomst og bil - og sykkelparkering. Till att prosent bebygd areal ( % - BYA ) er 4 % inklusiv parkeringsplasser. For SGT sammenfaller byggegrense med formålsgrense. 4.2: SGT2 opparbeides som kjørbar gang - og sykkelveg. Arealet utformes sammen med tilliggende ubebygd areal på B 2 og B med hensyn til at det også ka n benyttes som uteoppholdsareal. 4.: Innenfor SAA skal det etableres en meter bred offentlig tilgjengelig gang - /sykkelveg. Det skal avsettes plass til nødvendig snøopplag langs gang - /sykkelveien. Resterende areal innenfor SAA skal opparbeides med grønnstruktur/beplantning. 4.4: Innenfor SKF kan det etableres gang - /sykkelveg dersom det i framtiden blir aktuelt å etablere ny rundkjøring nordve st for planområdet. I motsatt fall kan SKF opparbeides tilsvarende som SGT. GRNNSTRUKTUR (pbl 2-7 nr. 2).: Grønnstrukturområde G skal opparbeides med vegetasjon og u teoppholdssoner på terreng. Åpne rømningstrapper tillates plassert innenfor formålet. REKKEFLGEBESTEMMELSER ( pbl 2-7 nr. ).: Samlet utomhusplan Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det framlegges samlet utomhusplan og nødvendige terrengsnitt for planområdet. Her skal bebyggelsens plassering, terr engopparbeiding, evt. fyllinger, skjæringer, støttemurer, utvendig trapp/rampe, belysning, bil - og sykkelparkering, materialbruk, beplantning, u teoppholdsareal, støyskjermingstiltak, gang - og sykkelveg og evt. tekniske installasjoner til strøm - /varme - forsyningsanlegg samt overvannshåndtering og renovasjonsløsning framgå..2: Ubebygde deler av planområdet Ved utby gging i ett byggetrinn skal SGT - 2, G og ubeb ygde arealer innenfor B - 4 være ferdig opparbeidet ihht. samlet utomhusplan før bebyggelsen innenfor planområdet tas i bruk. Ved søknad 4

5 om brukstillatelse i vinterhalvåret kan kommunen gi utsatt frist til senest påfølgende vår. Ved utbygging i flere byggetrinn skal redegjørelse for trinnvis ferdigstillelse av de ubebygde delene av planområdet (SGT - 2, G og ubebygde arealer innenfor B - 4) vedlegges søknad om byggetillatelse. De ubebygde delene av planområdet s kal opparbeides ihh t. samlet utomhusplan slik at beboerne i planområdet sikres tilstrekkelig bokvalitet i og etter byggeperioden. Ved søknad om brukstillatelse i vinterhalvåret kan kommunen gi utsatt frist til senest påfølgende vår..2: Offentlig gang - og sykkelveg Gang - /sykkelveg innenfor SAA skal framgå av samlet utomhusplan ved sø knad om igangsettingstillatelse, og skal være ferdig opparbeidet før ferdigattest for studentboligene kan gis.

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene.

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. Byplankontoret Planident: r20130019 Arkivsak: 12/59307 Høieggen og Buenget, felt B1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.12.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT H4 I DEL AV GAUTEFALLHEIA SØR REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 11.03.2015 Plankartets dato: 05.01.2015 Godkjent: xx.xx.2015 Revidert dato:

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er innsendt av som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver .

Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av <navn> som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver <navn>. Skriv kort og poengtert med fulle setninger. Planbeskrivelsen bør normalt ikke overstige 20 sider. Stikkord og beskrivelser som ikke er relevante for planen, skal slettes. Beskriv bare forhold som planen

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 Spesifikasjon for plankart Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr. 12. juli 2012 1-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer PLANOMRÅDET 1. Beliggenhet Planområdet ligger ca 12 km vest for Oppdal sentrum, ved sørenden av Skardvatnet. Planområdet grenser i nord mot gnr. 208/bnr. 4 og gnr. 208/ bnr.15 og gnr. 241/ bnr. 1. I sør

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer Nes kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU) Detaljregulering Esval Holsravina 20. mars 2015 Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer