Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital."

Transkript

1 ØKONOMI Økonomienheten Dato 5. februar 2014 Saksnr.: Saksbehandler Ragne Karine Eklind Saksgang Møtedato Kommunalutvalget Bystyret Eierskapsmelding 2 for Valhalla Verksted Sammendrag I 2008 vedtok Bystyret (sak 175/08) eierskapsmelding 1. Det ble da også lagt opp til at det skulle utarbeides en eierskapsmelding 2 for hvert enkelt selskap/foretak, hvor hensikten var å utvikle kommunens eierstrategi med selskapet/foretaket. Eierskapsmelding 2 skal si noe om det er valgt riktig selskapsform, en vurdering av kommunens eierposisjon og valgt eierstrategi fremover. Aksjeselskapsformen har gjort at selskapet kan ta hurtige avgjørelser, samt gjort det lettere å operere den virksomheten den har i dag enn ved andre eierskapsløsninger. Valhalla Verksted bør derfor opprettholdes i sin nåværende form som 100 % kommunalt eid aksjeselskap. Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital. Rådmannen anbefaler å ha eiermøte hvert 2. eller 3. år, hvor kommunalutvalget, leder av helse- og sosialstyre, kommunens administrasjon og øverste ledelse i selskapet møtes for å belyse og drøfte selskapets utvikling og strategi. I tillegg forventes det at selskapet har en tett dialog med NAV og tjenesteyterne i kommunen for å avklare behov og forventninger i fremtiden. Valhalla Verksted AS fikk kjøpe Industrigata 15 for 5 mill. kr under takst i Rådmannen vil se på mulighetene for å etablere et ansvarlig lån for å synliggjøre kommunens bidrag til selskapet uten å svekke likviditeten. Samtidig vil kommunen sikre bidraget dersom eiendommen realiseres eller dersom rammebetingelsene endres (f.eks. endrede rammebetingelser fra staten). Rådmannens vurdering av Valhalla Verksted AS er at det er et selskap med god økonomi og likviditet. Selskapet må være oppmerksom på strukturendringer i samfunnet og dreie sin produksjon og tjenesteyting mot det som etterspørres i markedet. Ulike samarbeidsmodeller bør vurderes, og selskapet må vurdere om en skal få inn andre brukergrupper enn VTA 1

2 (varig tilrettelagt arbeid). Dette bør gjøres for å ha flere ben å stå på og skape større stabilitet i fremtiden. Forslag til vedtak 1. Bystyret tar eierskapsmelding 2 for Valhalla Verksted AS til orientering 2. Selskapet Valhalla Verksted AS opprettholdes i sin nåværende form som 100 % kommunalt eid aksjeselskap av Kristiansand kommune. 3. Det skal gjennomføres jevnlig eiermøter hvor ledelsen i selskapet møter kommunalutvalget, leder av helse- og sosialstyret og kommunens administrasjon for å belyse og drøfte selskapets utvikling og strategi. Tor Sommerseth Rådmann Terje Fjellvang Økonomidirektør 2

3 Innledning og bakgrunn for saken I 2008 vedtok Bystyret (sak 175/08) eierskapsmelding 1. Hensikten med eierskapsmeldingen var å sikre rutiner for systematisk politisk og administrativ oppfølging av foretak og selskap, slik at kommunen blir en aktiv og langsiktig eier, samt for å sikre at selskapene driver i tråd med vedtektene og politiske og administrative føringer. Eierskapsmeldingen ga også en samlet oversikt med selskapsrelatert informasjon over de foretakene og selskapene kommunen har eierandeler i og stiftelser som kommunen har initiert, og kom med forslag til kommunens eierstrategi. Det ble da også lagt opp til at det skulle utarbeides en eierskapsmelding 2 for hvert enkelt selskap/foretak, hvor hensikten var å utvikle kommunens eierstrategi med selskapet/foretaket. Rådmannen mente det var hensiktsmessig å starte med de selskapene hvor Kristiansand kommune er eneeier og har full kontroll. Eierskapsmelding 2 for hvert enkelt selskap skal forsøke å besvare spørsmål som: Er det valgt riktig selskapsform for de ulike selskapene? Bør kommunen kjøpe eller selge noen av sine posisjoner? Er det andre områder av kommunens virksomhet som ut fra premissene i del 1 bør organiseres på en annen måte? Er det virksomheter eller verdier som bør flyttes mellom selskaper eller mellom eier og selskaper? Om selskapet Valhalla Verksted AS ble opprinnelig etablert som en attføringsbedrift i Selskapet ble et aksjeselskap i 1991, og eies 100 % av Kristiansand kommune. Selskapet holder til i leide og eide lokaler i Industrigata 17, 15 og 30 på Lund. Selskapet er en arbeidsmarkeds- og vekstbedrift for ulike grupper yrkeshemmede. Driften baseres på samarbeidsavtale mellom NAV-arbeid og Kristiansand kommune. Bedriften er tilsluttet ASVL (Arbeidssamvirkenes landsforening). Høsten 2013 ble selskapet EQUASS-sertifisert 1. Selskapet utfører produksjon av en rekke tre- og metallprodukter, i tillegg til et vidt spekter av andre tjenester 2 og produkter. Brukerundersøkelsen fra 2013 understøtter høy tilfredshet blant deltakerne i tillegg til at deltakerne i høy grad føler seg ivaretatt av arbeidsledelsen. Noen nøkkeltall: Antall ansatte Deltakere VTA Andre deltakere Kapasitetsutnyttelse 5 88,5 % 88,5 % 88,5 % 88,5 % 89 % 89 % Sykefravær 5,4 % 7,5 % 6,3 % 5,9 % 5,7 % 5,5 % Fravær for tiltaksdeltakere 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,67 % 2,75 % 1 EQUASS Norge AS kvalitetsertifiserer organisasjoner og bedrifter i Norge som tilbyr velferdstjenester 2 Tjenestene består av en pakkeavdeling, renholdsavdeling, vaktmesteravdeling og kantine 3 Den ene plassen er kjøpt fra Søgne kommune 4 Andre deltakere er praktikanter som er inne i arbeidspraksis. Tilskudd for disse går etter lav sats APO. 5 Det er utnyttelsesgraden utfra en 100 % produksjon. 3

4 Valhalla verksted fikk for året 2013 redusert antall deltakere med 3 på grunn av at innsøkingen til bedriften via NAV avtok. Dette gjorde at Valhalla Verksted måtte si opp en av sine ansatte, og gikk inn i 2013 med 10 ansatte. Høsten 2013 har innsøkingen økt og bedriften har fått tildelt 3 ekstraplasser ut Etterspørselen i 2014 vil bli avgjørende for om NAV øker antall plasser til 49. NAV er innstilt på å videreføre dette antallet, men planlegger ikke til å øke antall deltakere utover 49 i h.h. til dagens brukergruppe. Pr dags dato har selskapet altså 50 VTA-tiltaksplasser, hvor 46 plasser er permanente og 3 midlertidige fra NAV og én plass er kjøpt av Søgne kommune. Av deltakerne er ca. 40 % for tiden psykisk utviklingshemmede. Resten har annen ulik bakgrunn. Valhalla Verksted er pr i dag en vekstbedrift og hovedtiltaket er VTA. Det vil si at deltakerne pr definisjon har hele sitt arbeidsliv på bedriften. Bedriften skal innenfor tiltaket VTA bestrebe å attføre deltakere så nærme et ordinært arbeidsliv som mulig. Det finnes deltakere som rekrutteres over til det ordinære arbeidslivet. Marginene er under sterkt press for tiden. Dette merkes spesielt i palleproduksjonen som er svært kostnadskrevende. Fra 2008 har prisene på paller falt og fortjenestemarginene på produksjonen har blitt borte. Dette har gjort at selskapet må tenke nytt og en har sett nødvendigheten av å redusere/avvikle kostnadskrevende industriproduksjon, og heller rette fokus mot tjenesteproduksjon og attføring. I tillegg til pressede marginer står også selskapet overfor en utfordring knyttet til festeavgiften på Industrigata 17 som KNAS øker fra årlig kr. til kr i årlig markedsleie fra Bystyrets mål og selskapets formål Viktige premisser er HVPU reformen (psykisk utviklingshemmede) fra Eierforholdet gikk da over fra fylkeskommunene til de aktuelle kommuner. Kommunene skulle ha ansvar for sine respektive innbyggere. Formålene er som følger: Skape varige og midlertidige arbeidstiltak for alle grupper yrkeshemmede. Drive opplæring og kvalifisert attføring og arbeidstrening for alle målgrupper ved å være underleverandør og produsent av varer og tjenester for det ordinære marked. Påvirke arbeidstakerne til en god attføringsprosess og være med på å gi dem en økt og bedret livskvalitet gjennom en meningsfylt produksjon og en positiv hverdag. Videreutvikle den enkeltes forutsetninger for å gi dem de beste individuelle muligheter for å komme ut i et ordinært arbeidsliv. Visjonen er personlig vekst og utvikling gjennom læring og arbeid. En AFI-rapport (Arbeidsforskningsinstituttet) 6 fra 2012 kartla behovet for varig tilrettelagt arbeid (VTA). Både tiltaksarrangører, kommuner og NAV 7 forventer at behovet for VTA vil 6 AFI-rapport 14/2012 «Behovet for varig tilrettelagt arbeid» av Øystein Spjelkavik, Pål Børing, Kjetil Frøyland og Ingeborg Skarpaas 4

5 øke. Flertallet i alle aktørgruppene forventer en økning på % i VTA i skjermet virksomhet de neste 5 årene. Selv om det er usikkerhet knyttet til anslagene, synes en registerdataanalyse 8 å understøtte dette. Framtidige deltakere antas å ha psykiske lidelser, utviklingshemming, rus og misbruksproblematikk samt sosial mistilpasning. Det økte behov er begrunnet med at mange uføretrygdede har arbeidsevne og ønsker muligheter hos ordinære arbeidsgivere, og at behovet øker fordi flere unge får innvilget uføretrygd. NAV Kristiansand er av en noe annen oppfatning (se avsnitt på neste side). NAV og varige tilrettelagte tiltaksplasser NAV Kristiansand kjøper til sammen 117 varig tilrettelagte (VTA) tiltaksplasser i skjermet sektor fordelt på følgende bedrifter: Varodd 10 Kjøkkenservice 33 Valhalla Verksted 46 (+3) Scan Lamps 20 Kirkens Bymisjon 8 I tillegg til disse VTA-plassene har Kristiansand 41 tiltaksplasser i ordinær virksomhet (VTOplasser). Generelt så er det NAV s oppfatning at Kristiansand har et tilstrekkelig antall varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). NAV's behov i fremtiden er under en kontinuerlig vurdering utfra behov og etterspørsel. I tråd med Brofossutvalget - NOU og direktoratets anbefalinger så er hovedkonklusjonen at attføring i hovedsak bør skje i ordinært arbeidsliv og må være førstevalg og hovedarena for arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. Dette støttes av NAV lokalt og vi prioriterer arbeidspraksis/arbeidsplasser i ordinær virksomhet også for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Videre kan det opplyses at alle nye tiltak som NAV iverksetter forvaltes etter anbudsprinsippet. 7 Ulike NAV-kontor og NAV på fylkesnivå 8 Brukes i samme AFI-rapport. 5

6 Økonomiske nøkkeltall I tabellen under er det samlet en del nøkkeltall for selskapet. Beløp er i 1000 kr * Omsetning Driftsresultat Driftsmargin 20,5 % 5,5 % 28,1 % - 0,5 % 5,7 % - 3,3 % -7,7 % Finansinntekter Finanskostnader Årsresultat etter skatt Likviditetsmessig resultat 9 Egenkapital Bankinnskudd Egenkapitalandel 78,5 % 78,2 % 70,3 % 70,1 % 71,1 % 71,8 % 70,9 % Gjeld Gjeldsgrad 0,27 0,28 0,42 0,43 0,41 0,39 0,41 Likviditetsgrad 1 7,05 4,17 3,55 3,68 4,39 4,57 4,39 * Foreløpig regnskap for 2013 pr Årene 2007 og 2009 var spesielt gode, før konsekvenser av finanskrisen slo inn. I 2010 så vi ettervirkningene av finanskrisen i form av lav produksjon hos Valhalla Verksted sine kunder. Som underleverandør rammet det selskapet. I 2011 var produksjonen stigende. Finanskrisens innvirkning på selskapets kunder er nå mer eller mindre flatet ut. Dette har resultert i et høyere salg i 2012 enn forventet, men markedet og priser er fortsatt presset. Selv om selskapet hadde høyere salgsinntekter i 2012 (kr 4,9 mill.) enn i 2011 (kr 4,3 mill.), har selskapet hatt et resultat i 2012 som er kr lavere enn i Nedgangen i resultatet skyldes økte lønnskostnader på kr bl.a. pga. en kort tids overlapping i ledelsen og økning i andre driftskostnader på kr Ved å miste 3 VTA-plasser i 2012 har selskapet i tillegg tapt inntekter på rundt fra august 2012 til oktober Selv om årsresultatene er svake, øker likviditeten årlig. Årsresultatet for 2012 var på kr , mens det er forventet et resultat for 2013 på kr. Selskapet har en høy egenkapitalandel og tilsvarende lav gjeldsgrad. Det kan bli behov for investeringer i forhold til blant annet tilrettelagt bygningsmasse når driften endrer seg. Likviditeten har vært gjennomgående god og bedret seg i perioden, hovedsakelig pga. bl.a. høye avskrivninger samt positive driftsresultater. Det likviditetsmessige resultatet i 2012 viser et overskudd på kr og i 2013 forventes det et likviditetsmessig overskudd på kr. Selskapets driftsmodell er basert på offentlige tilskudd på kr (2014) pr. år pr. person/plass. Av dette dekker NAV-stat 75 % og Kristiansand kommune 25 %. Sammenlignbare dagsenterplasser i kommunal regi, hvor en ansatt kan hjelpe 3 og 4 brukere, koster kr Så lenge NAV dekker 75 % av det offentlige tilskuddet til VTAplasser, er VTA et rimeligere alternativ for kommunen enn et tilsvarende antall dagsenterplasser ville vært. 9 Årsresultat før skatt + avskrivninger - avdrag 6

7 Selskapets vurdering av veien videre Selskapet har jobbet med en ny forretningsplan som ble godkjent av selskapets styre Forretningsplanen skal presenteres for eiermøtet i mars/april. I selskapets forretningsidé står det bl.a. at «Valhalla Verksted skal være dynamisk og innovativ, og innrette seg etter det til enhver tid gjeldende behovet hos kunder og samarbeidspartnere». Videre kommer det frem av den nye forretningsplanen at selskapet ønsker å tilpasse seg nye krav og rammebetingelser ved å legge ned palleproduksjonen, som er svært kostnadskrevende og opplever pressede priser i markedet, og heller rette fokus mot servicetjenestene (renhold, vaktmesteroppdrag, kantineoppdrag). Vareproduksjonene skal legges til de allerede eksisterende avdelingene, snekkeravdelingen og pakkeavdelingen. Ved å innføre et sterkere tjenestebegrep har bedriften endret målsetting. Fra å være en ren produksjonsbedrift med produksjonsvolum som mål blir selskapet gradvis mer attføringsorientert der fokus skal være rettet mot deltaker. Neste trinn er å fullføre utviklingen av tjeneste/attføringsproduksjon. Denne utviklingen etterspørres av NAV. Utviklingen er i tråd med den kvalitetsleveransen som er ønskelig å utvikle gjennom kvalitetssystemene Equass og Valhalla Kvalitetssystem. Selskapet besitter i dag en bygningsmasse som ikke er optimal i et framtidig perspektiv der hovedfokuset skal være attføring/tjenesteleveranse. Dagens bygningsmasse har en begrenset levetid (reguleringsplan for Lund). Selskapet må derfor i løpet av kort tid ta stilling til ny bygningsmasse/lokalisering. Alternativene er nybygg, kjøp av bygg, ombygging av eksisterende bygningsmasse eller leieavtale av tilpassede lokaler. Ledelsen i selskapet er optimistiske i forhold til selskapets fremtid. Ved å opprettholde et tett samarbeid med eier, NAV og andre samarbeidspartnere vil det kunne føre til økte muligheter og legge et godt grunnlag for å oppnå suksess i tiden fremover. Kjøp av Industrigata vedtok kommunalutvalget (sak 12/09) å selge Industrigata 15 til Valhalla Verksted AS for 3 mill. kr innvilget bystyret (sak 102/09) selskapet et lån på 3 mill. kr til å finansiere kjøpet. Saken om salg var først oppe i kommunalutvalget (sak 100/07) Kommunalutvalget fattet følgende vedtak: «Industrigata 15 selges Valhalla Verksted AS i hht. Takst». Taksten på eiendommen ble satt til 8 mill. kr av Eiendomsmegler MNEF v/ Jens Helge Hodne og Frode Kulien. I etterkant av vedtaket anket Valhalla Verksted takstresultatet og ønsket å få dette behandlet på nytt i kommunalutvalget. Dette er fra styrets protokoll: «Styret ønsker at denne sak ankes inn politisk og tas opp igjen i kommunalutvalget for ny vurdering. Dette ut ifra de feile forutsetningene som eiendomsmeglerne har lagt inn i sin verditakst for fastsettelsen, og som bedriften mener ikke harmonerer med politikernes egne tidligere forutsetninger og ny reguleringsplan for Marvikssletta». I samme protokoll fremkom det at et enstemmig styre krevde å få kjøpe eiendommen for maks 3 mill. kr. 7

8 I saken som da kom opp på nytt i februar 2009 (sak 12/09), var det etter gjennomførte samtaler mellom berørte parter på det rene at takstgrunnlaget var basert på riktige forutsetninger. Eiendomsmegleren skrev dette som svar på klagen fra Valhalla Verksted: «Det er riktig som selskapet skriver at en det ikke pågår en reguleringsprosess hvor den aktuelle eiendommen er inkludert. Det er imidlertid riktig at det er flere aktører som vurderer hvordan også denne delen av Lundssletta i fremtiden bør utvikles. Vi tror at flere av disse ser et potensial i eiendommen på tross av hva kommuneplanen sier om den aktuelle delen av eiendommen. Vi opprettholder således vår takst.» Rådmannen la så frem to alternative vedtak: 1. Anken fra Valhalla Verksted AS tas ikke til følge. 2. Industrigata selges for 3 mill. For øvrig i hht tidligere vedtak. Eiendomssjefen anbefalte at anken ikke skulle tas til følge. Kommunalutvalget vedtok, på tross av eiendomssjefens anbefaling, å selge eiendommen for 3 mill. kr som er 5 mill. kr under takst. Rådmannen vil se på mulighetene for å etablere et ansvarlig lån til Valhalla Verksted for å synliggjøre kommunens bidrag til selskapet uten å svekke likviditeten. Samtid vil kommunen via et lån sikre sitt bidrag dersom eiendommen realiseres eller dersom rammebetingelsene endres (f.eks. endrede rammebetingelser fra staten). Dette er noe rådmannen vil arbeide videre med og vil orientere om status på neste eiermøte våren Eierskapsstrategi Vedtektene ( 5) sier at overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker den fremtidige driften. Dermed kan ikke selskapet dele ut utbytte. Kristiansand kommune betrakter sitt eierskap her å være av samfunnsmessig karakter der hovedmålsettingen er å sikre meningsfull sysselsetting til personer som av ulike årsaker er falt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet for en kortere eller lengre periode. Det er imidlertid viktig at også disse virksomhetene drives rasjonelt og effektivt da dette vil gi større ressurser til å hjelpe tiltaksdeltakerne. Rådmannen mener en bør kunne forvente en tett dialog mellom selskapet, NAV og tjenesteyterne i kommunen for å avklare behov og forventninger for fremtiden. Selskapet må være oppmerksom på strukturendringer i samfunnet og dreie sin produksjon og tjenesteyting mot det som etterspørres i markedet. Ulike samarbeidsmodeller bør vurderes, og selskapet må vurdere om en skal få inn andre brukergrupper enn VTA. Dette bør gjøres for å ha flere ben å stå på og skape større stabilitet i fremtiden. Rutiner for kommunikasjon mellom selskap og eier Selskapet er kommunens rådgiver på etablering av arbeidsrettede tiltak i samarbeid med NAV for personer med nedsatt arbeidsevne. Virksomhetene er regulert ved forskrift om arbeidsmarkedstiltak av Det vil være viktig i tiden fremover å være åpen for de rammevilkår som blir lagt for slike typer bedrifter fra det offentliges side. For å sikre en god balanse mellom næringsdrift og arbeidsmarkedstiltak/ arbeidstrening i kommunen er det viktig med et tett samarbeid mellom selskapet og kommunens politiske og administrative ledelse samt ulike samarbeidspartnere. Selskapet signaliserer også selv et generelt ønske om et tettere samarbeid med Kristiansand 8

9 kommune. Rådmannen anbefaler dermed at selskapet i tillegg til generalforsamlingen har jevnlig eiermøte (hvert 2. eller 3. år) hvor kommunalutvalget, leder av helse- og sosialstyret, kommunens administrasjon og øverste administrasjon fra Valhalla Verksted AS møtes for å belyse og drøfte selskapets utvikling og strategi. Første eiermøte holdes i mars/april 2014 hvor en har en solid gjennom av selskapets nye forretningsplan og diskuterer de føringer og rammebetingelser som foreligger. Eierposisjonering Å selge seg ut av sin posisjon som eier av Valhalla Verksted AS er ikke en aktuell problemstilling og skyldes selskapets formål og virksomhet. Det tas imidlertid forbehold om eventuell reorganisering av attføringsvirksomheten generelt. Om en skal flytte virksomhet eller verdier mellom selskapet og eier vurderes kontinuerlig i selskapet og mellom nærliggende selskaper, men er ikke aktuelt for tiden. Det tas, jfr. over, forbehold om framtidig eventuell reorganisering dersom de statlige ordningene for attføringsvirksomheten måtte endres. Bystyret har tidligere hatt en grundig diskusjon om organiseringen av denne ASVO (arbeidssamvirke i offentlig sektor)-bedriften. Det var et krav fra statlig hold om at ASVObedrifter skulle organiseres som aksjeselskap med offentlig aksjemajoritet 10. Aksjeselskapsformen har gjort at selskapet kan ta hurtige avgjørelser, samt gjort det mulig å etablere fellessatsinger med private og andre offentlige aktører. Aksjeselskapsformen har gjort det lettere å operere den virksomheten den har i dag enn andre eierskapsløsninger/selskapsformer. Selskapet er ikke skattepliktig. Økning av festeavgiften Med bakgrunn i en interpellasjon fattet bystyret følgende vedtak i sak 75/13 av : «Bystyret ber rådmannen om å forberede en sak der det skisseres muligheter for å ivareta Valhalla verksted også etter at husleien fra KNAS mangedobles. Bystyret er innstilt på å bidra økonomisk om dette viser seg å være nødvendig.» En hovedutfordring for Valhalla Verksted er at KNAS (Kristiansand Næringsselskap AS) som eier deler av tomten, vedtok å øke festeavgiften fra fra årlig ca kr. til kr. Dette utgjør 4 % av takst basert på verditakst for bruk til næring og industri. En slik økning vil utgjøre en noe skjerpet rammebetingelse å forholde seg til for selskapet innenfor nåværende drift, uten å måtte trekke på egenkapitalen. Kommunens eierskapsmelding 3 for KNAS (sak 44/12) er basert på at selskapet skal drive etter markedsmessige prinsipper. På bakgrunn av EØS-avtalens regler om offentlig støtte vil det være vanskelig for kommunen å senke kravet til avkastning fra KNAS og pålegge selskapet at de må gi en lavere tomteleie enn markedsleie til Valhalla Verksted. Valhalla Verksted er på den annen side en attføringsbedrift med et driftskonsept betinget av offentlige tilskudd. Dette for å kunne gi meningsfylt arbeid for personer med spesielle behov og evner. Selskapet driver imidlertid også sin virksomhet i et konkurranseutsatt marked. 10 Regjeringen.no: 9

10 Den daglige ledelsen i Valhalla Verksted AS mener den økte festeavgiften vil presse marginene noe, men at selskapet skal klare på sikt å gå i overskudd selv med denne økningen. Det foreløpige resultatet for 2013 viser et underskudd på kr og skyldes i stor grad den økte festeavgiften. Det likviditetsmessige resultatet forventes allikevel å bli kr i pluss. Selskapet har lagt inn den økte festeavgiften i prognosen for 2014 og forventer å få et positivt resultat. Selskapets ledelse er optimistiske i forhold til Valhalla Verksteds fremtid. På bakgrunn av selskapets økonomi og likviditetsmessige overskudd, mener rådmannen at selskapet i utgangspunktet bør kunne håndtere denne økningen i festeavgift uten vesentlige konsekvenser for aktiviteten på kort sikt. En bør legge opp til å ha en ny gjennomgang av selskapets økonomi og likviditet om 2-3 år, i tillegg til den årlige gjennomgangen rådmannen har før generalforsmalingen. 10

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi Dato: 14.09.2009 Saksnr.: 200906857-1 Arkivkode E: 255 Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen Saksgang Kommunalutvalget Bystyret Møtedato 22.09.2009 07.10.2009 Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid?

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 30.mai 2011 Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av arbeidsmarkedstiltaket VTA. Linn Renate S. Andersen og Margrete Laland

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Rehabiliterings- og kompetansesenteret Jegersberg gård: Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer