Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital."

Transkript

1 ØKONOMI Økonomienheten Dato 5. februar 2014 Saksnr.: Saksbehandler Ragne Karine Eklind Saksgang Møtedato Kommunalutvalget Bystyret Eierskapsmelding 2 for Valhalla Verksted Sammendrag I 2008 vedtok Bystyret (sak 175/08) eierskapsmelding 1. Det ble da også lagt opp til at det skulle utarbeides en eierskapsmelding 2 for hvert enkelt selskap/foretak, hvor hensikten var å utvikle kommunens eierstrategi med selskapet/foretaket. Eierskapsmelding 2 skal si noe om det er valgt riktig selskapsform, en vurdering av kommunens eierposisjon og valgt eierstrategi fremover. Aksjeselskapsformen har gjort at selskapet kan ta hurtige avgjørelser, samt gjort det lettere å operere den virksomheten den har i dag enn ved andre eierskapsløsninger. Valhalla Verksted bør derfor opprettholdes i sin nåværende form som 100 % kommunalt eid aksjeselskap. Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital. Rådmannen anbefaler å ha eiermøte hvert 2. eller 3. år, hvor kommunalutvalget, leder av helse- og sosialstyre, kommunens administrasjon og øverste ledelse i selskapet møtes for å belyse og drøfte selskapets utvikling og strategi. I tillegg forventes det at selskapet har en tett dialog med NAV og tjenesteyterne i kommunen for å avklare behov og forventninger i fremtiden. Valhalla Verksted AS fikk kjøpe Industrigata 15 for 5 mill. kr under takst i Rådmannen vil se på mulighetene for å etablere et ansvarlig lån for å synliggjøre kommunens bidrag til selskapet uten å svekke likviditeten. Samtidig vil kommunen sikre bidraget dersom eiendommen realiseres eller dersom rammebetingelsene endres (f.eks. endrede rammebetingelser fra staten). Rådmannens vurdering av Valhalla Verksted AS er at det er et selskap med god økonomi og likviditet. Selskapet må være oppmerksom på strukturendringer i samfunnet og dreie sin produksjon og tjenesteyting mot det som etterspørres i markedet. Ulike samarbeidsmodeller bør vurderes, og selskapet må vurdere om en skal få inn andre brukergrupper enn VTA 1

2 (varig tilrettelagt arbeid). Dette bør gjøres for å ha flere ben å stå på og skape større stabilitet i fremtiden. Forslag til vedtak 1. Bystyret tar eierskapsmelding 2 for Valhalla Verksted AS til orientering 2. Selskapet Valhalla Verksted AS opprettholdes i sin nåværende form som 100 % kommunalt eid aksjeselskap av Kristiansand kommune. 3. Det skal gjennomføres jevnlig eiermøter hvor ledelsen i selskapet møter kommunalutvalget, leder av helse- og sosialstyret og kommunens administrasjon for å belyse og drøfte selskapets utvikling og strategi. Tor Sommerseth Rådmann Terje Fjellvang Økonomidirektør 2

3 Innledning og bakgrunn for saken I 2008 vedtok Bystyret (sak 175/08) eierskapsmelding 1. Hensikten med eierskapsmeldingen var å sikre rutiner for systematisk politisk og administrativ oppfølging av foretak og selskap, slik at kommunen blir en aktiv og langsiktig eier, samt for å sikre at selskapene driver i tråd med vedtektene og politiske og administrative føringer. Eierskapsmeldingen ga også en samlet oversikt med selskapsrelatert informasjon over de foretakene og selskapene kommunen har eierandeler i og stiftelser som kommunen har initiert, og kom med forslag til kommunens eierstrategi. Det ble da også lagt opp til at det skulle utarbeides en eierskapsmelding 2 for hvert enkelt selskap/foretak, hvor hensikten var å utvikle kommunens eierstrategi med selskapet/foretaket. Rådmannen mente det var hensiktsmessig å starte med de selskapene hvor Kristiansand kommune er eneeier og har full kontroll. Eierskapsmelding 2 for hvert enkelt selskap skal forsøke å besvare spørsmål som: Er det valgt riktig selskapsform for de ulike selskapene? Bør kommunen kjøpe eller selge noen av sine posisjoner? Er det andre områder av kommunens virksomhet som ut fra premissene i del 1 bør organiseres på en annen måte? Er det virksomheter eller verdier som bør flyttes mellom selskaper eller mellom eier og selskaper? Om selskapet Valhalla Verksted AS ble opprinnelig etablert som en attføringsbedrift i Selskapet ble et aksjeselskap i 1991, og eies 100 % av Kristiansand kommune. Selskapet holder til i leide og eide lokaler i Industrigata 17, 15 og 30 på Lund. Selskapet er en arbeidsmarkeds- og vekstbedrift for ulike grupper yrkeshemmede. Driften baseres på samarbeidsavtale mellom NAV-arbeid og Kristiansand kommune. Bedriften er tilsluttet ASVL (Arbeidssamvirkenes landsforening). Høsten 2013 ble selskapet EQUASS-sertifisert 1. Selskapet utfører produksjon av en rekke tre- og metallprodukter, i tillegg til et vidt spekter av andre tjenester 2 og produkter. Brukerundersøkelsen fra 2013 understøtter høy tilfredshet blant deltakerne i tillegg til at deltakerne i høy grad føler seg ivaretatt av arbeidsledelsen. Noen nøkkeltall: Antall ansatte Deltakere VTA Andre deltakere Kapasitetsutnyttelse 5 88,5 % 88,5 % 88,5 % 88,5 % 89 % 89 % Sykefravær 5,4 % 7,5 % 6,3 % 5,9 % 5,7 % 5,5 % Fravær for tiltaksdeltakere 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 4,67 % 2,75 % 1 EQUASS Norge AS kvalitetsertifiserer organisasjoner og bedrifter i Norge som tilbyr velferdstjenester 2 Tjenestene består av en pakkeavdeling, renholdsavdeling, vaktmesteravdeling og kantine 3 Den ene plassen er kjøpt fra Søgne kommune 4 Andre deltakere er praktikanter som er inne i arbeidspraksis. Tilskudd for disse går etter lav sats APO. 5 Det er utnyttelsesgraden utfra en 100 % produksjon. 3

4 Valhalla verksted fikk for året 2013 redusert antall deltakere med 3 på grunn av at innsøkingen til bedriften via NAV avtok. Dette gjorde at Valhalla Verksted måtte si opp en av sine ansatte, og gikk inn i 2013 med 10 ansatte. Høsten 2013 har innsøkingen økt og bedriften har fått tildelt 3 ekstraplasser ut Etterspørselen i 2014 vil bli avgjørende for om NAV øker antall plasser til 49. NAV er innstilt på å videreføre dette antallet, men planlegger ikke til å øke antall deltakere utover 49 i h.h. til dagens brukergruppe. Pr dags dato har selskapet altså 50 VTA-tiltaksplasser, hvor 46 plasser er permanente og 3 midlertidige fra NAV og én plass er kjøpt av Søgne kommune. Av deltakerne er ca. 40 % for tiden psykisk utviklingshemmede. Resten har annen ulik bakgrunn. Valhalla Verksted er pr i dag en vekstbedrift og hovedtiltaket er VTA. Det vil si at deltakerne pr definisjon har hele sitt arbeidsliv på bedriften. Bedriften skal innenfor tiltaket VTA bestrebe å attføre deltakere så nærme et ordinært arbeidsliv som mulig. Det finnes deltakere som rekrutteres over til det ordinære arbeidslivet. Marginene er under sterkt press for tiden. Dette merkes spesielt i palleproduksjonen som er svært kostnadskrevende. Fra 2008 har prisene på paller falt og fortjenestemarginene på produksjonen har blitt borte. Dette har gjort at selskapet må tenke nytt og en har sett nødvendigheten av å redusere/avvikle kostnadskrevende industriproduksjon, og heller rette fokus mot tjenesteproduksjon og attføring. I tillegg til pressede marginer står også selskapet overfor en utfordring knyttet til festeavgiften på Industrigata 17 som KNAS øker fra årlig kr. til kr i årlig markedsleie fra Bystyrets mål og selskapets formål Viktige premisser er HVPU reformen (psykisk utviklingshemmede) fra Eierforholdet gikk da over fra fylkeskommunene til de aktuelle kommuner. Kommunene skulle ha ansvar for sine respektive innbyggere. Formålene er som følger: Skape varige og midlertidige arbeidstiltak for alle grupper yrkeshemmede. Drive opplæring og kvalifisert attføring og arbeidstrening for alle målgrupper ved å være underleverandør og produsent av varer og tjenester for det ordinære marked. Påvirke arbeidstakerne til en god attføringsprosess og være med på å gi dem en økt og bedret livskvalitet gjennom en meningsfylt produksjon og en positiv hverdag. Videreutvikle den enkeltes forutsetninger for å gi dem de beste individuelle muligheter for å komme ut i et ordinært arbeidsliv. Visjonen er personlig vekst og utvikling gjennom læring og arbeid. En AFI-rapport (Arbeidsforskningsinstituttet) 6 fra 2012 kartla behovet for varig tilrettelagt arbeid (VTA). Både tiltaksarrangører, kommuner og NAV 7 forventer at behovet for VTA vil 6 AFI-rapport 14/2012 «Behovet for varig tilrettelagt arbeid» av Øystein Spjelkavik, Pål Børing, Kjetil Frøyland og Ingeborg Skarpaas 4

5 øke. Flertallet i alle aktørgruppene forventer en økning på % i VTA i skjermet virksomhet de neste 5 årene. Selv om det er usikkerhet knyttet til anslagene, synes en registerdataanalyse 8 å understøtte dette. Framtidige deltakere antas å ha psykiske lidelser, utviklingshemming, rus og misbruksproblematikk samt sosial mistilpasning. Det økte behov er begrunnet med at mange uføretrygdede har arbeidsevne og ønsker muligheter hos ordinære arbeidsgivere, og at behovet øker fordi flere unge får innvilget uføretrygd. NAV Kristiansand er av en noe annen oppfatning (se avsnitt på neste side). NAV og varige tilrettelagte tiltaksplasser NAV Kristiansand kjøper til sammen 117 varig tilrettelagte (VTA) tiltaksplasser i skjermet sektor fordelt på følgende bedrifter: Varodd 10 Kjøkkenservice 33 Valhalla Verksted 46 (+3) Scan Lamps 20 Kirkens Bymisjon 8 I tillegg til disse VTA-plassene har Kristiansand 41 tiltaksplasser i ordinær virksomhet (VTOplasser). Generelt så er det NAV s oppfatning at Kristiansand har et tilstrekkelig antall varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). NAV's behov i fremtiden er under en kontinuerlig vurdering utfra behov og etterspørsel. I tråd med Brofossutvalget - NOU og direktoratets anbefalinger så er hovedkonklusjonen at attføring i hovedsak bør skje i ordinært arbeidsliv og må være førstevalg og hovedarena for arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. Dette støttes av NAV lokalt og vi prioriterer arbeidspraksis/arbeidsplasser i ordinær virksomhet også for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Videre kan det opplyses at alle nye tiltak som NAV iverksetter forvaltes etter anbudsprinsippet. 7 Ulike NAV-kontor og NAV på fylkesnivå 8 Brukes i samme AFI-rapport. 5

6 Økonomiske nøkkeltall I tabellen under er det samlet en del nøkkeltall for selskapet. Beløp er i 1000 kr * Omsetning Driftsresultat Driftsmargin 20,5 % 5,5 % 28,1 % - 0,5 % 5,7 % - 3,3 % -7,7 % Finansinntekter Finanskostnader Årsresultat etter skatt Likviditetsmessig resultat 9 Egenkapital Bankinnskudd Egenkapitalandel 78,5 % 78,2 % 70,3 % 70,1 % 71,1 % 71,8 % 70,9 % Gjeld Gjeldsgrad 0,27 0,28 0,42 0,43 0,41 0,39 0,41 Likviditetsgrad 1 7,05 4,17 3,55 3,68 4,39 4,57 4,39 * Foreløpig regnskap for 2013 pr Årene 2007 og 2009 var spesielt gode, før konsekvenser av finanskrisen slo inn. I 2010 så vi ettervirkningene av finanskrisen i form av lav produksjon hos Valhalla Verksted sine kunder. Som underleverandør rammet det selskapet. I 2011 var produksjonen stigende. Finanskrisens innvirkning på selskapets kunder er nå mer eller mindre flatet ut. Dette har resultert i et høyere salg i 2012 enn forventet, men markedet og priser er fortsatt presset. Selv om selskapet hadde høyere salgsinntekter i 2012 (kr 4,9 mill.) enn i 2011 (kr 4,3 mill.), har selskapet hatt et resultat i 2012 som er kr lavere enn i Nedgangen i resultatet skyldes økte lønnskostnader på kr bl.a. pga. en kort tids overlapping i ledelsen og økning i andre driftskostnader på kr Ved å miste 3 VTA-plasser i 2012 har selskapet i tillegg tapt inntekter på rundt fra august 2012 til oktober Selv om årsresultatene er svake, øker likviditeten årlig. Årsresultatet for 2012 var på kr , mens det er forventet et resultat for 2013 på kr. Selskapet har en høy egenkapitalandel og tilsvarende lav gjeldsgrad. Det kan bli behov for investeringer i forhold til blant annet tilrettelagt bygningsmasse når driften endrer seg. Likviditeten har vært gjennomgående god og bedret seg i perioden, hovedsakelig pga. bl.a. høye avskrivninger samt positive driftsresultater. Det likviditetsmessige resultatet i 2012 viser et overskudd på kr og i 2013 forventes det et likviditetsmessig overskudd på kr. Selskapets driftsmodell er basert på offentlige tilskudd på kr (2014) pr. år pr. person/plass. Av dette dekker NAV-stat 75 % og Kristiansand kommune 25 %. Sammenlignbare dagsenterplasser i kommunal regi, hvor en ansatt kan hjelpe 3 og 4 brukere, koster kr Så lenge NAV dekker 75 % av det offentlige tilskuddet til VTAplasser, er VTA et rimeligere alternativ for kommunen enn et tilsvarende antall dagsenterplasser ville vært. 9 Årsresultat før skatt + avskrivninger - avdrag 6

7 Selskapets vurdering av veien videre Selskapet har jobbet med en ny forretningsplan som ble godkjent av selskapets styre Forretningsplanen skal presenteres for eiermøtet i mars/april. I selskapets forretningsidé står det bl.a. at «Valhalla Verksted skal være dynamisk og innovativ, og innrette seg etter det til enhver tid gjeldende behovet hos kunder og samarbeidspartnere». Videre kommer det frem av den nye forretningsplanen at selskapet ønsker å tilpasse seg nye krav og rammebetingelser ved å legge ned palleproduksjonen, som er svært kostnadskrevende og opplever pressede priser i markedet, og heller rette fokus mot servicetjenestene (renhold, vaktmesteroppdrag, kantineoppdrag). Vareproduksjonene skal legges til de allerede eksisterende avdelingene, snekkeravdelingen og pakkeavdelingen. Ved å innføre et sterkere tjenestebegrep har bedriften endret målsetting. Fra å være en ren produksjonsbedrift med produksjonsvolum som mål blir selskapet gradvis mer attføringsorientert der fokus skal være rettet mot deltaker. Neste trinn er å fullføre utviklingen av tjeneste/attføringsproduksjon. Denne utviklingen etterspørres av NAV. Utviklingen er i tråd med den kvalitetsleveransen som er ønskelig å utvikle gjennom kvalitetssystemene Equass og Valhalla Kvalitetssystem. Selskapet besitter i dag en bygningsmasse som ikke er optimal i et framtidig perspektiv der hovedfokuset skal være attføring/tjenesteleveranse. Dagens bygningsmasse har en begrenset levetid (reguleringsplan for Lund). Selskapet må derfor i løpet av kort tid ta stilling til ny bygningsmasse/lokalisering. Alternativene er nybygg, kjøp av bygg, ombygging av eksisterende bygningsmasse eller leieavtale av tilpassede lokaler. Ledelsen i selskapet er optimistiske i forhold til selskapets fremtid. Ved å opprettholde et tett samarbeid med eier, NAV og andre samarbeidspartnere vil det kunne føre til økte muligheter og legge et godt grunnlag for å oppnå suksess i tiden fremover. Kjøp av Industrigata vedtok kommunalutvalget (sak 12/09) å selge Industrigata 15 til Valhalla Verksted AS for 3 mill. kr innvilget bystyret (sak 102/09) selskapet et lån på 3 mill. kr til å finansiere kjøpet. Saken om salg var først oppe i kommunalutvalget (sak 100/07) Kommunalutvalget fattet følgende vedtak: «Industrigata 15 selges Valhalla Verksted AS i hht. Takst». Taksten på eiendommen ble satt til 8 mill. kr av Eiendomsmegler MNEF v/ Jens Helge Hodne og Frode Kulien. I etterkant av vedtaket anket Valhalla Verksted takstresultatet og ønsket å få dette behandlet på nytt i kommunalutvalget. Dette er fra styrets protokoll: «Styret ønsker at denne sak ankes inn politisk og tas opp igjen i kommunalutvalget for ny vurdering. Dette ut ifra de feile forutsetningene som eiendomsmeglerne har lagt inn i sin verditakst for fastsettelsen, og som bedriften mener ikke harmonerer med politikernes egne tidligere forutsetninger og ny reguleringsplan for Marvikssletta». I samme protokoll fremkom det at et enstemmig styre krevde å få kjøpe eiendommen for maks 3 mill. kr. 7

8 I saken som da kom opp på nytt i februar 2009 (sak 12/09), var det etter gjennomførte samtaler mellom berørte parter på det rene at takstgrunnlaget var basert på riktige forutsetninger. Eiendomsmegleren skrev dette som svar på klagen fra Valhalla Verksted: «Det er riktig som selskapet skriver at en det ikke pågår en reguleringsprosess hvor den aktuelle eiendommen er inkludert. Det er imidlertid riktig at det er flere aktører som vurderer hvordan også denne delen av Lundssletta i fremtiden bør utvikles. Vi tror at flere av disse ser et potensial i eiendommen på tross av hva kommuneplanen sier om den aktuelle delen av eiendommen. Vi opprettholder således vår takst.» Rådmannen la så frem to alternative vedtak: 1. Anken fra Valhalla Verksted AS tas ikke til følge. 2. Industrigata selges for 3 mill. For øvrig i hht tidligere vedtak. Eiendomssjefen anbefalte at anken ikke skulle tas til følge. Kommunalutvalget vedtok, på tross av eiendomssjefens anbefaling, å selge eiendommen for 3 mill. kr som er 5 mill. kr under takst. Rådmannen vil se på mulighetene for å etablere et ansvarlig lån til Valhalla Verksted for å synliggjøre kommunens bidrag til selskapet uten å svekke likviditeten. Samtid vil kommunen via et lån sikre sitt bidrag dersom eiendommen realiseres eller dersom rammebetingelsene endres (f.eks. endrede rammebetingelser fra staten). Dette er noe rådmannen vil arbeide videre med og vil orientere om status på neste eiermøte våren Eierskapsstrategi Vedtektene ( 5) sier at overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker den fremtidige driften. Dermed kan ikke selskapet dele ut utbytte. Kristiansand kommune betrakter sitt eierskap her å være av samfunnsmessig karakter der hovedmålsettingen er å sikre meningsfull sysselsetting til personer som av ulike årsaker er falt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet for en kortere eller lengre periode. Det er imidlertid viktig at også disse virksomhetene drives rasjonelt og effektivt da dette vil gi større ressurser til å hjelpe tiltaksdeltakerne. Rådmannen mener en bør kunne forvente en tett dialog mellom selskapet, NAV og tjenesteyterne i kommunen for å avklare behov og forventninger for fremtiden. Selskapet må være oppmerksom på strukturendringer i samfunnet og dreie sin produksjon og tjenesteyting mot det som etterspørres i markedet. Ulike samarbeidsmodeller bør vurderes, og selskapet må vurdere om en skal få inn andre brukergrupper enn VTA. Dette bør gjøres for å ha flere ben å stå på og skape større stabilitet i fremtiden. Rutiner for kommunikasjon mellom selskap og eier Selskapet er kommunens rådgiver på etablering av arbeidsrettede tiltak i samarbeid med NAV for personer med nedsatt arbeidsevne. Virksomhetene er regulert ved forskrift om arbeidsmarkedstiltak av Det vil være viktig i tiden fremover å være åpen for de rammevilkår som blir lagt for slike typer bedrifter fra det offentliges side. For å sikre en god balanse mellom næringsdrift og arbeidsmarkedstiltak/ arbeidstrening i kommunen er det viktig med et tett samarbeid mellom selskapet og kommunens politiske og administrative ledelse samt ulike samarbeidspartnere. Selskapet signaliserer også selv et generelt ønske om et tettere samarbeid med Kristiansand 8

9 kommune. Rådmannen anbefaler dermed at selskapet i tillegg til generalforsamlingen har jevnlig eiermøte (hvert 2. eller 3. år) hvor kommunalutvalget, leder av helse- og sosialstyret, kommunens administrasjon og øverste administrasjon fra Valhalla Verksted AS møtes for å belyse og drøfte selskapets utvikling og strategi. Første eiermøte holdes i mars/april 2014 hvor en har en solid gjennom av selskapets nye forretningsplan og diskuterer de føringer og rammebetingelser som foreligger. Eierposisjonering Å selge seg ut av sin posisjon som eier av Valhalla Verksted AS er ikke en aktuell problemstilling og skyldes selskapets formål og virksomhet. Det tas imidlertid forbehold om eventuell reorganisering av attføringsvirksomheten generelt. Om en skal flytte virksomhet eller verdier mellom selskapet og eier vurderes kontinuerlig i selskapet og mellom nærliggende selskaper, men er ikke aktuelt for tiden. Det tas, jfr. over, forbehold om framtidig eventuell reorganisering dersom de statlige ordningene for attføringsvirksomheten måtte endres. Bystyret har tidligere hatt en grundig diskusjon om organiseringen av denne ASVO (arbeidssamvirke i offentlig sektor)-bedriften. Det var et krav fra statlig hold om at ASVObedrifter skulle organiseres som aksjeselskap med offentlig aksjemajoritet 10. Aksjeselskapsformen har gjort at selskapet kan ta hurtige avgjørelser, samt gjort det mulig å etablere fellessatsinger med private og andre offentlige aktører. Aksjeselskapsformen har gjort det lettere å operere den virksomheten den har i dag enn andre eierskapsløsninger/selskapsformer. Selskapet er ikke skattepliktig. Økning av festeavgiften Med bakgrunn i en interpellasjon fattet bystyret følgende vedtak i sak 75/13 av : «Bystyret ber rådmannen om å forberede en sak der det skisseres muligheter for å ivareta Valhalla verksted også etter at husleien fra KNAS mangedobles. Bystyret er innstilt på å bidra økonomisk om dette viser seg å være nødvendig.» En hovedutfordring for Valhalla Verksted er at KNAS (Kristiansand Næringsselskap AS) som eier deler av tomten, vedtok å øke festeavgiften fra fra årlig ca kr. til kr. Dette utgjør 4 % av takst basert på verditakst for bruk til næring og industri. En slik økning vil utgjøre en noe skjerpet rammebetingelse å forholde seg til for selskapet innenfor nåværende drift, uten å måtte trekke på egenkapitalen. Kommunens eierskapsmelding 3 for KNAS (sak 44/12) er basert på at selskapet skal drive etter markedsmessige prinsipper. På bakgrunn av EØS-avtalens regler om offentlig støtte vil det være vanskelig for kommunen å senke kravet til avkastning fra KNAS og pålegge selskapet at de må gi en lavere tomteleie enn markedsleie til Valhalla Verksted. Valhalla Verksted er på den annen side en attføringsbedrift med et driftskonsept betinget av offentlige tilskudd. Dette for å kunne gi meningsfylt arbeid for personer med spesielle behov og evner. Selskapet driver imidlertid også sin virksomhet i et konkurranseutsatt marked. 10 Regjeringen.no: 9

10 Den daglige ledelsen i Valhalla Verksted AS mener den økte festeavgiften vil presse marginene noe, men at selskapet skal klare på sikt å gå i overskudd selv med denne økningen. Det foreløpige resultatet for 2013 viser et underskudd på kr og skyldes i stor grad den økte festeavgiften. Det likviditetsmessige resultatet forventes allikevel å bli kr i pluss. Selskapet har lagt inn den økte festeavgiften i prognosen for 2014 og forventer å få et positivt resultat. Selskapets ledelse er optimistiske i forhold til Valhalla Verksteds fremtid. På bakgrunn av selskapets økonomi og likviditetsmessige overskudd, mener rådmannen at selskapet i utgangspunktet bør kunne håndtere denne økningen i festeavgift uten vesentlige konsekvenser for aktiviteten på kort sikt. En bør legge opp til å ha en ny gjennomgang av selskapets økonomi og likviditet om 2-3 år, i tillegg til den årlige gjennomgangen rådmannen har før generalforsmalingen. 10

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016 - Vi utvikler mennesker - Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre 07.04.2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst AS Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet /12. Saksbehandler: Trond Therkelsen Arkiv: /1072

Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet /12. Saksbehandler: Trond Therkelsen Arkiv: /1072 Side 1 av 5 OPPEGÅRD KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 20.06.2012 82/12 Saksbehandler: Trond Therkelsen Arkiv: 445 12/1072 HØRING AV NOU 2012: 6 ARBEIDSRETTEDE TILTAK Trykte vedlegg:

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25%

kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Aksjekapital Eiere kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre Styreleder Brynjulv Mugaas Tvedestrand Nestleder Aase S Hobbesland Risør Styremedlemmer

Detaljer

YTRE NAMDAL VEKST AS

YTRE NAMDAL VEKST AS VEKST Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre.....2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig leder i Ytre Namdal Vekst

Detaljer

Økonomi og administrasjon Flatanger. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/ Rune Strøm

Økonomi og administrasjon Flatanger. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/ Rune Strøm Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Flatanger Det Kongelige Arbeidsdepartement Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3652-5 Rune Strøm 74 22 11

Detaljer

Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS

Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS Organisasjonsnummer 981 357 809 Behandlet av kommunestyret i Berlevåg den, Behandlet av kommunestyret i Tana den, Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets formål...

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle Strategi 2015-2017 ASVL (Arbeidssamvirkenes Landsforening) er arbeidsgiver-, interesse- og kompetanseorganisasjon for bedrifter som jobber med arbeidsinkludering gjennom ulike arbeidsmarkedstiltak. Visjon:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 136/12 12/58 GODKJENNING AV PROTOKOLL FSK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 136/12 12/58 GODKJENNING AV PROTOKOLL FSK Skånland kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 25.09.2012 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77089510 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre .mestring og vekst! Eiere Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre Styreleder Ole Jørgen Olsen Tvedestrand Nestleder Aase S Hobbesland Risør Styremedlemmer

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket?

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? VTA-seminaret 19.- 20. mai 2009. Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? Innlegg den 20. mai ved Jan Greger Olsen Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

Spørreskjema til NAV-kontoret

Spørreskjema til NAV-kontoret Spørreskjema til NAV-kontoret Dette skjemaet er ment for forberedelse før besvarelse av undersøkelsen via tilsendt e-post lenke. Skjemaet inneholder en oversikt over alle spørsmål i undersøkelsen. Dere

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 1 Styrets beretning 2009 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016

Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Økonomisk status blant selskapene på Haugalandet i 2015 og 2016 Oktober 2017 1 Innledning I denne rapporten er det gjort en analyse av 1 740 aksjeselskaper med omsetning over 1 mill. kroner i kommunene

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 14515 F-sak 047/2015 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja RØDØY PRODUKTER AS: EIERSKAP Rødøy produkter

Detaljer

Godkjenning av tiltaksarrangør for:

Godkjenning av tiltaksarrangør for: Godkjenning av tiltaksarrangør for: Arbeidsforberedende trening (AFT) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i skjermet virksomhet 15.09.2016 Godkjenning etter disse retningslinjene er en forutsetning for at

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: Lygnaveien 472 4590 Snartemo

Detaljer

Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov

Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov 1. Innledning Dagens tiltaksstruktur er komplisert og uoversiktlig. Det er gjennom årenes løp opprettet mange parallelle og overlappende ordninger. Dette

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/4595-3 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid ****************** STRATEGIPLAN for Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus.

Detaljer

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud»

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Stavanger 2. november 2015 Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Ulike tiltaksordninger for unge voksne Jan Erik Grundtjernlien Arbeids- og velferdsdirektoratet // Tiltaksseksjonen Ekspertgruppens anbefaling

Detaljer

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014 1 21. oktober 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1 Eiendomsporteføljen... 3 1.2 Foretakets rolle i Drammen Kommune... 3 2. Formålet med foretaket... 4 3. Eiers forventninger... 4 3.1 Formuesforvaltning...

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS.

Saksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med Holtålen kommune om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS. Tilbud om kjøp av A-aksjer i TrønderEnergi AS Arkivsaksnr.: 10/27762 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune går ikke i en dialog med

Detaljer

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015

ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 ASVL Midt Norge fagkonferanse 2015 Oppsummering av rundbordskonferanse fra 5 grupper: SPØRSMÅL 1 Hva er bedriftene opptatt av i forhold til AFT? Hvordan selge seg inn? Rekrutering til det nye tiltaket

Detaljer

Møte med eier Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland

Møte med eier Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland Møte med eier 23.11.2015 Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland Temaer for møtet: DEKF s status for 2015 Foretakets utfordringer i

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4289/14 Arkivsaksnr.: 14/918-1 FORSLAG OM AVVIKLING AV AVTALE / KJØP AV VTA-PLASSER VED LIPRO A/S

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4289/14 Arkivsaksnr.: 14/918-1 FORSLAG OM AVVIKLING AV AVTALE / KJØP AV VTA-PLASSER VED LIPRO A/S Saksframlegg Ark.: Lnr.: 4289/14 Arkivsaksnr.: 14/918-1 Saksbehandler: Eldbjørg Jordhøy FORSLAG OM AVVIKLING AV AVTALE / KJØP AV VTA-PLASSER VED LIPRO A/S Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt):

Detaljer

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Oppstart - revisjon av eierskapsmelding Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43458/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/96 Formannskapet 24.06.2015 Oppstart - revisjon av eierskapsmelding

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS

EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS EN SAMARBEIDSPARTNER SOM SETTER MENNESKENE I FOKUS PERSONLIG UTVIKLING OG ØKT LIVSKVALITET GJENNOM MENINGSFYLT ARBEID EN SAMARBEIDSPARTNER DU KAN STOLE PÅ Jæren Industripartner AS er eid av de tre Jær-kommunene

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.10.2013 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Hva er den samfunnsøkonomiske verdien av Varig tilrettelagt arbeid?

Hva er den samfunnsøkonomiske verdien av Varig tilrettelagt arbeid? Hva er den samfunnsøkonomiske verdien av Varig tilrettelagt arbeid? Tallmateriale og beregninger Margrete Laland Linn Renate Sjøveian Andersen 2011 Denne teksten er en gjennomgang av tallmaterialet og

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Rammebetingelser i Endring Tema : Insentiver for effektive og verdiskapende arealer Case Drammen Eiendom KF Kostnadsdekkende husleie og strategisk

Detaljer

Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan , Midtre Namdal Samkommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan , Midtre Namdal Samkommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/3457-3 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan 2016-2019, Midtre Namdal Samkommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Detaljer

Generell informasjon om Prima AS

Generell informasjon om Prima AS Generell informasjon om Prima AS Prima AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 med Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde kors (40 %) som eiere. Selskapets administrasjon, samt en del produksjonsavdelinger,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Skaun kommune. Administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte

Møteinnkalling. Rollag kommune, Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: Rett etter kommunestyrets møte Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

VARIG TILRETTELAGTE ARBEIDSPLASSER - LOKALISERING

VARIG TILRETTELAGTE ARBEIDSPLASSER - LOKALISERING Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset - Hansnses - Kantina Møtedato: 23.02.2006 Tid: 1500 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg!

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Vi skaper verdier ved å utvikle mennesker! Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Grønneviken AS er en Vekstbedrift med ca 150 tiltaksplasser. Alle

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning

Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Saknr. 14/668-3 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Hedmark fylkeskraft AS vedtektsendringer og styresammensetning Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Rapporter fra begrenset selskapskontroll

Rapporter fra begrenset selskapskontroll Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/2165-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Rapporter fra begrenset selskapskontroll VEDLEGG: Utrykte vedlegg i

Detaljer

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren»

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Oslo 16. oktober 2015 «Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Per Inge Langeng Kunnskapsstaben Arbeids-

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET TID: 27.10.2014 kl. 10:00 STED: EIDSVERKET, BJØRKELANGEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på mail til rune.holter@ahk.no Varamedlemmer

Detaljer

Tilbud om å kjøpe Hordaland fylkeskommune sine eierandeler i A2G Gruppen AS og Beredt AS

Tilbud om å kjøpe Hordaland fylkeskommune sine eierandeler i A2G Gruppen AS og Beredt AS Dato: 2. september 2011 Byrådssak /11 Byrådet Tilbud om å kjøpe Hordaland fylkeskommune sine eierandeler i A2G Gruppen AS og Beredt AS UNSP SARK-700-201001410-375 Hva saken gjelder: Hordaland fylkeskommune

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS

UTSKRIFT AV MØTEBOK OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS UTSKRIFT AV MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Tirsdag 16. juni 2015 SAK 09/15 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL IME VERKSTED AS Ordfører orienterte om håndtering av fullmakt til generalforsamlingen.

Detaljer

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03%

EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand. 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen ASA AS 0,03% Vedlegg 1 Oversikt over kommunalt eierskap - KonSek-kunder Agdenes kommune EierpostID Orgnr Selskapsnavn Selskapsty Eierand 246 981556607 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS 3,45% 329 911772191 Fosen

Detaljer

RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL

RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL NORASONDE AS Til: Fra: Kontrollutvalgene i eierkommunene Nedre Romerike Distriktsrevisjon og Østre Romerike revisjonsdistrikt Dato: Januar 2014 Bakgrunn, formål og problemstillinger

Detaljer

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra.

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. ASVLs strategi og handlingsplan 2017-2019 ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. Foto: Lena Knutli 1 ASVLs visjon Arbeid for alle! Grunnlovens bestemmelse

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FINANSIERING AV INVESTERINGER I MIDT NETT BUSKERUD AS RÅDMANNENS FORSLAG:

SAKSFRAMLEGG FINANSIERING AV INVESTERINGER I MIDT NETT BUSKERUD AS RÅDMANNENS FORSLAG: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/999 S10 Aud Norunn Strand FINANSIERING AV INVESTERINGER I MIDT NETT BUSKERUD AS RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune går inn for at egenkapitalen

Detaljer

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Økt etterspørsel etter arbeidskraft Antall registrerte ledige og tilgangen av ledige stillinger i media. Sesongjusterte tall.

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

KVP konferansen 2011

KVP konferansen 2011 Nyhet! Vinner av KVP prisen 2010 deltar på konferansen. Tema: Suksessfaktorer for hvordan få deltakere i KVP ut i arbeid KVP konferansen 2011 Kvalifiseringsprogrammet. Slik lykkes vi med kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/5927

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/5927 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/5927 VIDEREUTVIKLING AV SAMARBEID MED MODUM ASVO Rådmannens innstilling Saken tas til orientering Vedlegg Kortversjon Det er vurdert

Detaljer

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering 2016 Årsberetning Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet har bestått i å investere

Detaljer

Kommunal garanti Bodø Industri AS

Kommunal garanti Bodø Industri AS Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.04.2013 23184/2013 2013/1656 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/91 Formannskapet 05.06.2013 13/67 Bystyret 20.06.2013 Formannskapet 05.06.2013

Detaljer

Eiermelding Vadsø kommune

Eiermelding Vadsø kommune Eiermelding 2010 Vadsø kommune 1 Innhold Eiermelding 2010 Vadsø kommunes mål for eierskapet Økonomiske resultater for 2010 Andre Forhold Oppsummering 2 Eiermelding 2010 Vadsø kommune har i dag en portefølje

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Verdal Boligselskap AS - Vurdering av muligheter for bruk av selskapet til utvikling av Verdal kommunes eiendomsmasse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler SOR-konferanse, Oslo Kongressenter Folkets hus 23. oktober 2015 Anne Kverneland Bogsnes Fylkesdirektør i NAV Hordaland NAVs strategi 2011-2020 Visjon: Vi

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012.

Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20940/2013 2013/2077 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/79 Bystyret 20.06.2013 13/92 Formannskapet 05.06.2013 Bodø Spektrum KF. Årsberetning

Detaljer

KOMMUNALUTVALGET INNKALLES TIL GENERALFORSAMLING

KOMMUNALUTVALGET INNKALLES TIL GENERALFORSAMLING ORGANISASJON Politisk og administrativt sekretariat Kristiansand, 24.10.2017 KOMMUNALUTVALGET INNKALLES TIL GENERALFORSAMLING Dato: 31.10.2017 kl. 11.30 Sted: Formannskapssalen GENERALFORSAMLINGER Kl.

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 2) Grunnleggende regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Kritisk gjennomgang av regnskapstallene Kreativ regnskapsrapportering Gruppering for

Detaljer

Sola kommunes eierstrategi overfor Ranso AS

Sola kommunes eierstrategi overfor Ranso AS Sola kommunes eierstrategi overfor Ranso AS Innhold Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Mål og strategier for kommunens eierstyring... 6 3. Mål og strategier for selskapets virksomhet... 9 3.1. Sola

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vedlegg 1 Eierstrategi Flyndra - redigert etter eiermøte den Innspill Yngve Skaara

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vedlegg 1 Eierstrategi Flyndra - redigert etter eiermøte den Innspill Yngve Skaara Arkivsak. Nr.: 2012/2502-62 Saksbehandler: Peter Ardon Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Eierstrategi Flyndra - endelig behandling Rådmannens forslag til vedtak Eierstrategi

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET innkalles til møte 26.10.2009 kl. 18.00 Sted: Kommunestyresalen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: TILLEGG SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN 26.10.2009

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo Vår sak nr.: 2015-AR-01494 Deres ref: 15/1433-2 410. 0 Lisa Dato: 14.8.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Detaljer

Historikk ÅRSMELDING 2012 FORMÅLET:

Historikk ÅRSMELDING 2012 FORMÅLET: ÅRSMELDING 2012 FORMÅLET: Brenselutsalget A/S er et Arbeidssamvirke i Offentlig Virksomhet (ASVO). Bedriften ble etablert i september 1990. Bedriften har som formål å skape varige arbeidsplasser tilpasset

Detaljer

Perspektivmelding

Perspektivmelding Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2017 19185/2017 2017/9326 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 15.06.2017 Formannskapet 07.06.2017 Perspektivmelding 2018-2027

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

OPPLAND SAKSPROTOKOLL. fylkeskommune. Møtedato. Arkivsak-dok. Arkivkode Saksbehandler. Erik Lagethon. Behandlet 1 Fylkesutvalget.

OPPLAND SAKSPROTOKOLL. fylkeskommune. Møtedato. Arkivsak-dok. Arkivkode Saksbehandler. Erik Lagethon. Behandlet 1 Fylkesutvalget. OPPLAND fylkeskommune Arkivsak-dok. Arkivkode Saksbehandler 201202856 Erik Lagethon Behandlet av 1 Fylkesutvalget Møtedato 26.06.2012115/12 Saknr SAKSPROTOKOLL Høringsuttalelse NOU 2012:6 Arbeidsrettende

Detaljer