Docetaxel Strides 40 mg/ ml konsentrat og væske til infusjonsvæske, oppløsning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Docetaxel Strides 40 mg/ ml konsentrat og væske til infusjonsvæske, oppløsning"

Transkript

1 1. LEGEMIDLETS NAVN Docetaxel Strides 40 mg/ ml konsentrat og væske til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass med Docetaxel Strides-konsentrat inneholder 40 mg/ ml docetaksel (vannfri). Konsentratet er rekonstituert med fortynningsvæske for å oppnå en ferdigblandet løsning med en konsentrasjon på 10 mg/ml docetaksel (vannfri). Hjelpestoff: Hvert hetteglass med fortynningsvæske inneholder 13 % (w/w) vannfri etanol i vann for injeksjon. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt LEGEMIDDELFORM Konsentrat og væske til infusjonsvæske, oppløsning. Konsentratet er en klar fargeløs til blek gul viskøs løsning. Væsken er en fargeløs løsning. 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Brystkreft Docetaksel i kombinasjon med doksorubicin og cyklofosfamid er indisert ved adjuvant behandling av pasienter med: operabel lymfeknute-positiv brystkreft. operabel lymfeknute-negativ brystkreft For pasienter med operabel lymfeknute-negativ brystkreft, bør adjuvant behandling begrenses til pasienter berettiget til å motta kjemoterapi i henhold til internasjonalt etablerte kriterier for primær behandling av tidlig brystkreft (se pkt. 5.1). Docetaksel i kombinasjon med doksorubicin er indisert for behandling av pasienter med lokal fremskreden eller metastaserende brystkreft som ikke tidligere har fått kjemoterapi for denne tilstanden. Monoterapi med docetaksel er indisert for behandling av pasienter med lokal fremskreden eller metastaserende brystkreft når kjemoterapi har sviktet. Tidligere kjemoterapi bør ha innbefattet

2 antracykliner eller et alkylerende middel. Docetaksel i kombinasjon med trastuzumab er indisert for behandling av pasienter med metastaserende brystkreft, der tumorcellene øker forekomsten av HER2 og som tidligere ikke har fått kjemoterapi for metastaserende sykdom. Docetaksel i kombinasjon med kapecitabin er indisert for behandling av pasienter med lokal fremskreden eller metastaserende brystkreft etter svikt av cytotoksisk kjemoterapi. Tidligere kjemoterapi bør ha innbefattet antracykliner. Ikke-småcellet lungekreft Docetaksel er indisert for behandling av pasienter med lokal fremskreden eller metastaserende ikkesmåcellet lungekreft etter svikt av tidligere kjemoterapi. Docetaksel i kombinasjon med cisplatin er indisert for behandling av pasienter med ikke-operabel, lokal fremskreden eller metastaserende ikke-småcellet lungekreft hos pasienter som tidligere ikke har fått kjemoterapi for denne tilstanden. Prostatakreft Docetaksel i kombinasjon med prednison eller prednisolon er indisert for behandling av pasienter med hormonrefraktær metastaserende prostatakreft. Adenokarsinom i ventrikkel Docetaksel i kombinasjon med cisplatin og 5-fluorouracil er indisert for behandling av pasienter med metastaserende adenokarsinom i ventrikkel, inkludert adenokarsinom i spiserøret, som ikke har fått kjemoterapi for metastaserende sykdom. Kreft i hode og hals Docetaksel i kombinasjon med cisplatin og 5-fluorouracil er indisert for induksjonsbehandling av pasienter med lokal fremskreden plateepitelkarsinom i hode og nakke. 4.2 Dosering og administrasjonsmåte Bruken av docetaksel bør begrenses til avdelinger som er spesialisert på administrering av cytostatika, og det skal kun administreres under tilsyn av en kvalifisert lege i bruk av kjemoterapi (se pkt. 6.6). Anbefalt dose For brystkreft, ikke-småcellet lungekreft, magekreft og hode og nakkekreft, kan premedisinering med en oral kortikosteroid som deksametason 16 mg per dag (f.eks. 8 mg daglig) i 3 dager med start 1 dag før docetaksel, med mindre det er kontraindisert, brukes (se pkt. 4.4). Profylaktisk G-CSF kan benyttes for å redusere risikoen for hematologisk toksisitet.

3 For prostatakreft, gitt samtidig bruk av prednison eller prednisolon, er anbefalt premedisinering oral deksametason 8 mg, 12 timer, 3 timer og 1 time før docetaksel-infusjon (se pkt. 4.4). Docetaksel administreres som en én-times infusjon hver tredje uke. Brystkreft I adjuvant behandling av operabel lymfeknute-positiv og lymfeknute-negativ brystkreft, er anbefalt dose med docetaksel 75 mg/m² gitt én time etter doksorubicin 50 mg/m² og cyklofosfamid 500 mg/m² hver 3. uke i 6 sykluser (TAC) (se også Dosejustering under behandling). For behandling av pasienter med lokal fremskreden eller metastaserende brystkreft, er anbefalt dose docetaksel 100 mg/m² i monoterapi. I første-linje-behandling blir docetaksel 75 mg/m² gitt i kombinasjon med doksorubicin (50 mg/m²). I kombinasjon med trastuzumab er anbefalt dose docetaksel 100 mg/m² hver tredje uke, med trastuzumab gitt ukentlig. I den pivotale studien ble den første docetaksxel-infusjonen startet dagen etter første dose av trastuzumab. De påfølgende docetaksel-dosene ble gitt umiddelbart etter ferdigstillelse av trastuzumab-infusjonen, dersom foregående dose med trastuzumab ble godt tolerert. For dose og administrering av trastuzumab, se preparatomtale for trastuzumab. I kombinasjon med kapecitabin er anbefalt dose docetaksel 75 mg/m² hver tredje uke, kombinert med kapecitabin 1250 mg/m² to ganger daglig (innen 30 minutter etter et måltid) i 2 uker etterfulgt av 1 ukes hvileperiode. For beregning av kapecitabin-dosering i henhold til kroppsoverflaten, se preparatomtale for kapecitabin. Ikke-småcellet lungekreft I kjemoterapi er anbefalt dosering for pasienter behandlet for ikke-småcellet lungekreft, docetaksel 75 mg/m² umiddelbart etterfulgt av cisplatin 75 mg/m² fordelt på minutter. Anbefalt dosering for behandling etter svikt av tidligere platina-basert kjemoterapi er 75 mg/m² som monoterapi. Prostatakreft Den anbefalte dosen med docetaksel er 75 mg/m². Prednison eller prednisolon 5 mg peroralt to ganger daglig blir administrert kontinuerlig (se pkt. 5.1). Adenokarsinom i ventrikkel Den anbefalte dosen med docetaksel er 75 mg/m² som en 1-times infusjon, etterfulgt av cisplatin 75 mg/m², som en 1 til 3-timers infusjon (begge kun på dag 1), etterfulgt av 5-fluorouracil 750 mg/m² per dag, gitt som en 24-timers kontinuerlig infusjon i 5 dager, med start på slutten av cisplatin-infusjonen. Behandlingen gjentas hver tredje uke. Pasientene må premedisineres med antiemetika og passende hydrering for administrering av cisplatin. Profylaktisk G--CSF bør brukes til å redusere risikoen for hematologisk toksisitet (se også Dosejustering under behandling). Kreft i hodeog hals

4 Pasientene må premedisineres med antiemetika og passende hydrering (før og etter administrering av cisplatin). Profylaktisk G-CSF kan benyttes for å redusere risikoen for hematologisk toksisitet. Alle pasienter på docetakselbehandling på TAX 323 og TAX 324-studier fikk antibiotikaprofylakse. Induksjonskjemoterapi etterfulgt av strålebehandling (TAX 323) For induksjonsbehandling av inoperabel lokalt fremskreden plateepitelkarsinom i hode og hals (SCCHN) er anbefalt dose med docetaksel 75 mg/m² som en 1-times infusjon etterfulgt av cisplatin 75 mg/m² over 1 time, på dag én, etterfulgt av 5-fluorouracil som en kontinuerlig infusjon med 750 mg/m² per dag i fem dager. Dette behandlingsregimet administreres hver 3. uke i 4 sykluser. Etter kjemoterapi skal pasienter motta stråleterapi. Induksjonskjemoterapi etterfulgt av kjemoradioterapi (TAX 324) For induksjonsbehandling av pasienter med lokal fremskreden (teknisk inoperabel, lav sannsynlighet for kirurgisk kur og tar sikte på organbevaring) plateepitelkarsinom i hode og hals (SCCHN) er den anbefalte dosen av docetaksel 75 mg/m² som en 1-times intravenøs infusjon på dag 1, etterfulgt av cisplatin 100 mg/m² gitt som en 30 minutter til 3-timers infusjon, etterfulgt av 5-fluorouracil 1000 mg/m²/dag som en kontinuerlig infusjon fra dag 1 til dag 4. Dette behandlingsregimet administreres hver 3. uke i 3 sykluser. Etter kjemoterapi skal pasienter motta kjemostråleterapi. For dosemodifikasjoner på cisplatin og 5-fluorouracil, se korresponderende preparatomtale. Dosejusteringer under behandling Generelle Docetaksel bør gis når antall nøytrofile granulocytter er 1500 celler/mm3. Hos pasienter som opplevde enten febril nøytropeni, nøytrofiltall < 500 celler/mm3 i mer enn én uke, alvorlige eller kumulative hudreaksjoner eller alvorlig perifer nevropati under behandling med docetaksel, bør docetaksel-dosen reduseres fra 100 mg/m² til 75 mg/m² og/eller 75 til 60 mg/m². Hvis pasienten fortsetter å oppleve disse reaksjonene ved 60 mg/m² bør behandlingen seponeres. Adjuvant behandling for brystkreft Primær G-CSF profylakse bør vurderes hos pasienter som får docetaksel, doksorubicin og cyklofosfamid (TAC) i adjuvant behandling for brystkreft. Pasienter som opplever febril nøytropeni og/eller nøytropeni-infeksjon bør få redusert dosen med docetaksel til 60 mg/m² i alle påfølgende sykluser (se pkt. 4.4 og 4.8). Hos pasienter som opplever stomatitt grad 3 eller 4 skal dosen reduseres til 60 mg/m². I kombinasjon med cisplatin For pasienter som er dosert i utgangspunktet på docetaksel 75 mg/m² i kombinasjon med cisplatin og hvor nadir av trombocytter ved forrige behandling var < celler/mm3, eller hos pasienter som opplever febril nøytropeni, eller hos pasienter med alvorlig ikke-hematologisk toksisitet, bør docetaksel-dosen i påfølgende sykluser reduseres til 65 mg/m². For dosejusteringer av cisplatin, se korresponderende preparatomtale.

5 I kombinasjon med kapecitabin For dosemodifikasjoner av kapecitabin, se preparatomtalen for kapecitabin. For pasienter som utvikler den første opptreden av en grad 2-toksisitet, som vedvarer på tidspunktet for neste behandling med docetaksel/kapecitabin, skal behandlingen utsettes inntil toksisiteten er nede i grad 0-1, og gjenopptas ved 100 % av den opprinnelige dosen. For pasienter som utvikler andre opptreden av en grad 2 toksisitet, eller første opptreden av en grad 3 toksisitet, når som helst under behandlingssyklusen, skal behandlingen utsettes inntil toksisiteten er nede i 0-1, og gjenopptas med docetaksel 55 mg/m². For eventuelle senere opptredener av toksisitet, eller grad 4 toksisitet, skal dosen med docetaksel avbrytes. For dosemodifikasjoner av trastuzumab, se preparatomtale for trastuzumab. I kombinasjon med cisplatin og 5-fluorouracil Hvis en episode av febril nøytropeni, langvarig nøytropeni eller nøytropeni-infeksjon oppstår til tross for bruk av G-CSF bør docetaksel-dosen reduseres fra 75 til 60 mg/m². Dersom påfølgende episoder med komplisert nøytropeni oppstår bør docetaksel-dosen reduseres fra 60 til 45 mg/m². Ved trombocytopeni grad 4 bør docetaksel-dosen reduseres fra 75 til 60 mg/m². Pasienter bør ikke behandles med påfølgende sykluser med docetaksel til de nøytrofile er økt til > 1500 celler/mm3 og blodplater gjenopprettet til et nivå > celler/mm3. Behandlingen avsluttes dersom disse bivirkningene vedvarer. (Se pkt. 4.4). Anbefalt dosemodifikasjoner for toksisiteter hos pasienter behandlet med docetaksel i kombinasjon med cisplatin og 5-fluorouracil (5-FU): Toksisitet Dosejustering Diaré grad 3 Første episode: reduser 5-FU med 20 %. Andre episode: deretter reduses docetaksel-dosen med 20 %. Diaré grad 4 Første episode: reduser docetaksel og 5-FU med 20 %. Andre episode: avslutt behandlingen. Stomatitt/mukositt grad 3 Første episode: reduser 5-FU med 20 %. Andre episode: avslutt behandling med 5-FU i alle påfølgende sykluser. Tredje episode: reduser docetaksel-dosen med 20 %. Stomatitt/mukositt grad 4 Første episode: avslutt behandling med 5-FU i alle påfølgende sykluser. Andre episode: reduser docetaksel-dosen med 20 %. For dosejusteringer på cisplatin og 5-fluorouracil, se korresponderende preparatomtale. I de pivotale SCCHN-studiene hos pasienter som opplevde komplisert nøytropeni (inkludert langvarig nøytropeni, febril nøytropeni eller infeksjoner) ble det anbefalt å bruke G-CSF for å gi profylaktisk dekning (for eksempel dag 6-15) i alle påfølgende sykluser. Spesielle populasjoner: Pasienter med nedsatt leverfunksjon

6 Basert på farmakokinetiske data med docetaksel 100 mg/m² som monoterapi hos pasienter som har både forhøyede transaminaser (ALAT og/eller ASAT) større enn 1,5 ganger øvre grense for normalområdet (ULN) og alkalisk fosfatase større enn 2,5 ganger øvre referanseverdi, er anbefalt dose docetaksel 75 mg/m² (se pkt. 4.4 og 5.2). Hos pasienter med serum bilirubin > ULN og/eller ALAT og ASAT > 3,5 ganger øvre referanseverdi assosiert med alkalisk fosfatase > 6 ganger øvre referanseverdi, anbefales ikke dosereduksjon, og docetaksel bør ikke brukes med mindre det er strengt indisert. I kombinasjon med cisplatin og 5-fluorouracil for behandling av pasienter med adenokarsinom i ventrikkel, ekskluderte den pivotale kliniske studien pasienter med ALAT og/eller ASAT > 1,5 ULN assosiert med alkalisk fosfatase > 2,5 ULN, og bilirubin > 1 x ULN; hos disse pasienter anbefales ikke dosereduksjoner og docetaksel bør ikke brukes med mindre det er strengt indisert. Ingen data er tilgjengelig hos pasienter med nedsatt leverfunksjon behandlet med docetaksel i kombinasjon i de andre indikasjonene. Pediatrisk populasjon Sikkerhet og effekt av docetaksel i nasofaryngeal karsinom hos barn i alderen 1 måned til under 18 år er ennå ikke etablert. Det er ingen relevant bruk av docetaksel i den pediatriske populasjonen i indikasjonene brystkreft, ikke-småcellet lungekreft, prostatakreft, karsinom i ventrikkel og kreft i hode, og hals, ikke inkludert type II og III lavt differensiert nasofaryngeal karsinom. Eldre Basert på en populasjonsfarmakokinetisk analyse, er det ingen spesielle instruksjoner for bruk hos eldre. I kombinasjon med kapecitabin, for pasienter over 60 år, anbefales en reduksjon i startdose av kapecitabin til 75 % (se preparatomtale for kapecitabin). 4.3 Kontraindikasjoner Overfølsomhet overfor virkestoffet eller ett eller flere av hjelpestoffene. Docetaksel skal ikke brukes hos pasienter med grunnlinje nøytrofile granulocytter på < 1500 celler/mm3. Docetaksel skal ikke brukes hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon da det ikke er data tilgjengelig (se pkt. 4.2 og 4.4). Kontraindikasjoner for andre legemidler gjelder også, kombinert med docetaksel. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler For bryst og ikke-småcellet lungekreft kan premedisinering med et oralt kortikosteroid som deksametason 16 mg per dag (f.eks. 8 mg to ganger daglig) i 3 dager med start 1. dag før administrering av docetaksel, med mindre det er kontraindisert, redusere forekomsten og alvorlighetsgraden av væskeretensjon samt alvorlighetsgraden av overfølsomhetsreaksjoner. For prostatakreft, er premedisineringen oral deksametason 8 mg, 12 timer, 3 timer og 1 time før docetaksel-infusjon (se pkt. 4.2).

7 Hematologi Nøytropeni er den vanligste bivirkningen av docetaksel. Nadir for antall nøytrofile inntreffer etter en mediantid på 7 dager, men dette intervallet kan være kortere i sterkt pre-behandlede pasienter. Hyppig overvåking av blodtelling bør gjennomføres på alle pasienter som får docetaksel. Ny behandlingskur kan gis når antall nøytrofile igjen er på et nivå 1500 celler/mm3 (se pkt. 4.2). Ved alvorlig nøytropeni (< 500 celler/mm3 i syv dager eller mer) i løpet av en behandling med docetaksel, anbefales en dosereduksjon i kommende behandlinger eller bruk av egnede symptomatiske tiltak (se pkt. 4.2). Hos pasienter behandlet med docetaksel i kombinasjon med cisplatin og 5-fluorouracil (TCF), oppstod febril nøytropeni og nøytropene infeksjoner i færre tilfeller når pasienter fikk profylaktisk G-CSF. Pasienter som behandles med TCF bør få profylaktisk G-CSF for å redusere risikoen for komplisert nøytropeni (febril nøytropeni, langvarig nøytropeni eller nøytropeni-infeksjon). Pasienter som får TCF bør overvåkes nøye (se pkt. 4.2 og 4.8). Hos pasienter behandlet med docetaksel i kombinasjon med doxorubicin og cyklofosfamid (TAC), oppstod febril nøytropeni og/eller nøytopeni-infeksjon i færre tilfeller når pasienter fikk primær profylaktisk G-CSF. Primær profylaktisk G-CSF bør vurderes hos pasienter som får adjuvant behandling med TAC for brystkreft for å redusere risikoen for komplisert nøytropeni (febril nøytropeni, langvarig nøytropeni eller nøytropeni-infeksjon). Pasienter som får TAC bør overvåkes nøye (se pkt. 4.2 og 4.8). Overfølsomhetsreaksjoner Pasienter bør observeres nøye for overfølsomhetsreaksjoner spesielt under første og andre infusjon. Overfølsomhetsreaksjoner kan oppstå innen få minutter etter start av infusjon av docetaksel, og dermed bør behandling for hypotensjon og bronkospasme være tilgjengelig. Hvis hypersensitivitetsreaksjoner forekommer, er det ikke nødvendig å avbryte behandlingen ved milde reaksjoner som rødme eller lokale hudreaksjoner. Derimot vil alvorlige reaksjoner som alvorlig hypotensjon, bronkospasme eller generalisert utslett/erytem kreve umiddelbar seponering av docetakselbehandlingen, samt igangsetting av adekvate behandlingstiltak. Pasienter som har utviklet alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner, må ikke gis ny behandlingssyklus med docetaksel. Hudreaksjoner Lokalisert huderytem på ekstremitetene (håndflater og fotsåler) med ødem etterfulgt av hudavskalling er observert. Alvorlige symptomer som utslett, etterfulgt av hudavskalling som fører til avbrudd eller seponering av behandling med docetaksel ble rapportert (se pkt. 4.2). Væskeretensjon Pasienter med alvorlig væskeretensjon som plural effusjon, perikardeffusjon og ascites bør overvåkes nøye. Pasienter med nedsatt leverfunksjon

8 Hos pasienter behandlet med docetaksel 100 mg/m² som monoterapi som har serumtransaminasenivåer (ALAT og/eller ASAT) større enn 1,5 ganger øvre normalverdi og samtidig serum alkalisk fosfatasenivåer høyere enn 2,5 ganger øvre referanseverdi, er det en høyere risiko for utvikling av alvorlige bivirkninger som giftig dødsfall, inkludert sepsis og gastrointestinale blødninger som kan være dødelig, febril nøytropeni, infeksjoner, trombocytopeni, stomatitt og asteni. Derfor er anbefalt dose med docetaksel hos pasienter med forhøyede leverfunksjonstester (LFT) 75 mg/m² og LFT bør måles ved grunnlinje og før hver syklus (se pkt. 4.2). For pasienter med serum bilirubin > ULN og/eller ALAT og ASAT > 3,5 ganger ULN assosiert med alkalisk fosfatase > 6 ganger ULN-verdi, anbefales ikke dosereduksjon, og docetaksel bør ikke brukes med mindre det er strengt indisert. I kombinasjon med cisplatin og 5-fluorouracil for behandling av pasienter med adenokarsinom i ventrikkel, ekskluderte den pivotale kliniske studien pasienter med ALAT og/eller ASAT > 1,5 ULN assosiert med alkalisk fosfatase > 2,5 ULN, og bilirubin > 1 x ULN, og dosereduksjoner kan ikke anbefales, og docetaksel bør ikke brukes med mindre det er strengt indisert. Ingen data er tilgjengelig hos pasienter med nedsatt leverfunksjon behandlet med docetaksel i kombinasjon i de andre indikasjonene. Pasienter med nedsatt nyrefunksjon Det er ingen tilgjengelige data av pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon behandlet med docetaksel. Nervesystemet Utvikling av alvorlig perifer nevrotoksisitet krever en reduksjon av dose (se pkt. 4.2). Hjertetoksisitet Hjertesvikt har vært observert hos pasienter som får docetaksel i kombinasjon med trastuzumab, spesielt etterfulgt av antracyklin (doksorubicin eller epirubicin)- som inneholder kjemoterapi. Dette kan være moderat til alvorlig og er assosiert med døden (se pkt. 4.8). Når pasienter er kandidater for behandling med docetaksel i kombinasjon med trastuzumab, bør de gjennomgå hjertevurdering. Hjertefunksjonen bør videre overvåkes under behandlingen (for eksempel hver tredje måned) for å identifisere pasienter som kan utvikle hjerteproblemer. For mer detaljer, se preparatomtale for trastuzumab. Annet Prevensjon må tas av både menn og kvinner under og for menn minst 6 måneder etter avsluttet behandling. Ekstra forsiktighetsregler for bruk i adjuvant behandling av brystkreft Komplisert nøytropeni For pasienter som opplever komplisert nøytropeni (langvarig nøytropeni, febril nøytropeni eller

9 infeksjoner), bør G-CSF og dosereduksjon vurderes (se pkt. 4.2). Gastrointenstinale reaksjoner Symptomer som tidlige magesmerter og ømhet, feber, diaré, med eller uten nøytropeni, kan være tidlige tegn på alvorlig gastrointestinal toksisitet og bør evalueres og behandles umiddelbart. Hjertesvikt Pasienter bør overvåkes for symptomer på hjertesvikt under og etter behandling. Leukemi Hos pasienter som behandles med docetaksel, doksorubicin og cyklofosfamid (TAC), krever risikoen for forsinket myelodysplasi eller myelogen leukemi hematologisk oppfølging. Pasienter med 4+ lymfeknuter Nytte/risiko-forholdet for TAC hos pasienter med 4+ lymfeknuter var ikke fullt definert ved den foreløpige analysen (se pkt. 5.1). Eldre Det finnes ingen data tilgjengelig for pasienter > 70 år på bruk av docetaksel i kombinasjon med doksorubicin og cyklofosfamid. Av de 333 pasientene behandlet med docetaksel hver tredje uke i en prostatakreftstudie var 209 pasienter 65 år eller eldre og 68 pasienter var eldre enn 75 år. Av pasienter behandlet med docetaksel hver tredje uke, var insidensen av behandlingsrelaterte neglebivirkninger 10 % høyere hos pasienter 65 år eller eldre sammenlignet med yngre pasienter. Insidensen av behandlingsrelatert feber, diaré, anoreksi og perifert ødem var 10 % høyere hos pasienter som var 75 år eller eldre sammenlignet med pasienter yngre enn 65 år.. Blant de 300 (221 pasienter i fase III av studien og 79 pasienter i fase II) var 74 pasienter behandlet med docetaksel i kombinasjon med cisplatin og 5--fluorouracil i magekreftstudien 65 år eller eldre og 4 pasienter var 75 år eller eldre. Forekomsten av alvorlige bivirkninger var høyere hos eldre enn hos yngre pasienter. Forekomsten av følgende bivirkninger (alle grader): sløvhet, stomatitt, nøytropen infeksjon forekom 10 % høyere hos pasienter som var 65 år eller eldre sammenlignet med yngre pasienter. Eldre pasienter behandlet med TCF skal overvåkes nøye. Dette legemidlet inneholder små mengder etanol (alkohol), mindre enn 100 mg per dose. Dette legemidlet inneholder 13 % etanol (alkohol), dvs. opp til 152,1 mg per dose, tilsvarende 3 ml øl, 1,3 ml vin per dose.

10 Skadelig for alkoholikere. Skal tas hensyn til hos gravide eller ammende kvinner, barn og høyrisikogrupper som pasienter med leversykdom eller epilepsi. 4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon In vitro studier har vist at metabolismen av docetaksel kan endres ved samtidig administrering av forbindelser som induserer, hemmer eller er metabolisert av (og dermed kan hemme enzymdyktigheten) cytokrom P450-3A som for eksempel ciclosporin, terfenadin, ketokonazol, erytromycin og troleandomycin. Som et resultat bør det utvises forsiktighet ved behandling av pasienter med disse legemidlene som samtidig behandling siden det er et potensial for en betydelig interaksjon. Docetaksel er sterkt proteinbundet (> 95 %). Enda den mulige in vivo interaksjon av docetaksel med samtidig administrerte medikamenter ikke er undersøkt formelt, påvirket ikke in vitro interaksjoner med tett proteinbundet agenter som erytromycin, difenhydramin, propranolol, propafenon, fenytoin, salicylat, sulfametoksazol og natrium-valproat proteinbindingen av docetaksel. I tillegg påvirket ikke deksametason proteinbinding av docetaksel. Docetaksel påvirket ikke binding av digitoksin. Farmakokinetikken av docetaksel, doksorubicin og cyklofosfamid ble ikke påvirket av samtidig administrasjon. Begrensede data fra en enkelt ukontrollert studie tyder på en interaksjon mellom docetaksel og karboplatin. Når den ble kombinert med docetaksel var clearance av karboplatin ca. 50 % høyere enn verdier tidligere rapportert for karboplatin monoterapi. Farmakokinetikken av docetaksel i nærvær av prednison ble undersøkt hos pasienter med metastaserende prostatakreft. docetaksel metaboliseres via CYP3A4, og prednison er en kjent induktor av dette enzymet. Ingen signifikant effekt av prednison på docetaksels farmakokinetikk ble observert. Docetaksel bør administreres med forsiktighet hos pasienter som samtidig får potente CYP3A4- hemmere (f.eks. proteasehemmere som ritonavir, azolantifungisider som ketokonazol eller itrakonazol). En legemiddelinteraksjonsstudie utført hos pasienter som får ketokonazol og docetaksel viste at clearance av docetaksel ble redusert til det halve av ketokonazol, sannsynligvis fordi metabolismen av docetaksel involverer CYP3A4 som en stor (enkel) metabolismevei. Redusert toleranse av docetaksel kan forekomme, selv ved lavere doser. 4.6 Fertilitet, graviditet og amming Prevensjon hos menn og kvinner Prevensjon må tas av både mannlige og kvinnelige pasienter under og inntil 6 måneder etter avsluttet behandling med docetaksel (se pkt. 4.4). Hvis pasienten blir gravid under behandling med Docetaxel Strides må den potensielle faren for fosteret bli forklart. Graviditet Det er utilstrekkelig informasjon om bruk av docetaksel hos gravide kvinner. Docetaksel mistenkes å forårsake alvorlige misdannelser ved bruk under graviditet. Dyrestudier har vist effekter på

11 reproduksjon (se pkt. 5.3). Docetaxel Strides bør ikke brukes under graviditet, med mindre den kliniske tilstanden til moren krever behandling med docetaksel. Amming: Det er ikke kjent om docetaksel utskilles i morsmelk. På grunn av fare for alvorlige bivirkninger på det diende barnet bør derfor amming avbrytes mens behandling med docetaksel pågår. Fertilitet I prekliniske studier har docetaksel gentoksiske effekter og kan endre mannlig fertilitet (se pkt. 5.3). Relevansen for mennesker er ukjent. 4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner Det er ikke utført studier på effektene på evnen til å kjøre bil og bruk maskiner. 4.8 Bivirkninger Bivirkninger som vurderes som mulige eller sannsynlige, relatert til behandling med docetaksel er hentet fra følgende pasientmateriale: 1312 og 121 pasienter som fikk henholdsvis 100 mg/m² og 75 mg/m² av docetaksel som monoterapi. 258 pasienter som fikk docetaksel i kombinasjon med doksorubicin. 406 pasienter som fikk docetaksel i kombinasjon med cisplatin. 92 pasienter behandlet med docetaksel i kombinasjon med trastuzumab. 255 pasienter som fikk docetaksel i kombinasjon med kapecitabin. 332 pasienter som fikk docetaksel i kombinasjon med prednison eller prednisolon (klinisk viktige behandlingsrelaterte bivirkninger presenteres) pasienter (744 og 532 i henholdsvis TAX 316 og GEICAM 9805) som fikk docetaksel i kombinasjon med doksorubicin og cyklofosfamid (kliniske viktige behandlingsrelaterte bivirkninger presenteres). 300 pasienter med adenokarsinom i ventrikkel (221 pasienter i fase III av studien og 79 pasienter i fase II) som fikk docetaksel i kombinasjon med cisplatin og 5- fluorouracil (kliniske viktige behandlingsrelaterte bivirkninger presenteres). 174 og 251 pasienter med kreft i hode og hals som fikk docetaksel i kombinasjon med cisplatin og 5-fluorouracil (kliniske viktige behandlingsrelaterte bivirkninger presenteres). Disse reaksjonene ble beskrevet med NCI Common Toxicity Criteria (grad 3 = G3; grad 3-4 = G3/4; grad 4 = G4), COSTART-vilkår og MedDRA-vilkår. Frekvenser er definert som: svært vanlige ( 1/10), vanlige ( 1/100 til <1/10), mindre vanlige ( 1/1 000 til <1/100), sjeldne ( 1/ til <1/1 000), svært sjeldne (<1/10 000), ikke kjent (kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data). Innenfor hver frekvensgruppering er bivirkninger presentert etter synkende alvorlighetsgrad.

12 De hyppigst rapporterte bivirkningene av docetaksel alene er: nøytropeni (som var reversibel og ikke kumulativ; median dag til nadir var 7 dager og median varighet av alvorlig nøytropeni (< 500 celler/mm3) var 7 dager), anemi, alopesi, kvalme, brekninger, stomatitt, diaré og asteni. Alvorlighetsgraden av bivirkningene av docetaksel kan økes når docetaksel gis i kombinasjon med andre kjemoterapeutika. For kombinasjon med trastuzumab vises bivirkninger (alle grader) rapportert hos 10 %. Det var en økt forekomst av alvorlige bivirkninger (40 % mot 31 %) og grad 4 AES (34 % mot 23 %) i trastuzumab-kombinasjonen sammenlignet med docetaksel monoterapi. For kombinasjon med kapecitabin, blir de mest hyppige behandlingsrelaterte bivirkningene ( 5 %) rapportert i en fase III-studie med brystkreftpasienter med feilende antracyklinbehandling presentert (se preparatomtale for kapecitabin). Følgende bivirkninger er ofte observert med docetaksel: Forstyrrelser i immunsystemet Overfølsomhetsreaksjoner har generelt oppstått i løpet av få minutter etter start av infusjon av docetaksel og var vanligvis milde til moderate. De hyppigst rapporterte symptomene var rødme, utslett med eller uten kløe, tetthet i brystet, ryggsmerter, dyspné og feber eller frysninger. Alvorlige reaksjoner var preget av hypotensjon og/eller bronkospasme eller generalisert utslett/erytem (se pkt. 4.4). Nevrologiske sykdommer Utvikling av alvorlig perifer nevrotoksisitet krever en reduksjon av dose (se pkt. 4.2 og 4.4). Milde til moderate nevrosensoriske symptomer er karakterisert av parestesier, dysestesi eller smerte, inkludert brenning. Nevromotorhendelser er hovedsakelig preget av svakhet. Hud- og underhudssykdommer Reversible hudreaksjoner har vært observert og ble generelt ansett som milde til moderate. Reaksjonene var preget av et utslett inkludert lokaliserte utbrudd hovedsakelig på føtter og hender (inkludert alvorlig hånd og fot-syndrom), men også på armer, ansikt eller thorax, og ofte forbundet med kløe. Utbrudd oppstår vanligvis innen en uke etter docetaksel-infusjon. Mindre hyppige, alvorlige symptomer som utslett, etterfulgt av hudavskalling som fører til avbrudd eller seponering av behandling med docetaksel ble rapportert (se pkt. 4.2 og 4.4). Alvorlige negllidelser er karakterisert ved hypo-eller hyperpigmentering og noen ganger smerte og onykolyse. Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Reaksjoner på infusjonsstedet var generelt milde og bestod av hyperpigmentering, inflammasjon, rødhet eller tørrhet i huden, flebitt eller bloduttredelse og hevelse i venen. Væskeretensjon inkluderer hendelser som perifert ødem og sjeldnere plural effusjon, perikar effusjon, ascites og vektøkning. Perifert ødem starter vanligvis i nedre ekstremiteter og kan bli generalisert med

13 en vektøkning på 3 kg eller mer. Væskeretensjon er kumulativ i forekomst og alvorlighetsgrad (se pkt. 4.4). Docetaksel 100 mg/m² enkeltdose MedDRA-database for organklassesystem Infeksiøse og parasittære sykdommer Sykdommer i blod og lymfatiske organer Forstyrrelser i immunsystemet Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer Nevrologiske sykdommer Svært vanlige bivirkninger Vanlige bivirkninger Mindre vanlige bivirkninger Infeksjoner (G3/4: 5,7 %; inkludert sepsis og pneumoni, dødelig hos 1,7 %) Nøytropeni (G4: 76,4 %) Anemi (G3/4: 8,9 %); Febril nøytropeni Overfølsomhet (G3/4: 5,3 %) Anoreksi Perifer sensorisk nevropati (G3: 4,1 %) Perifer motorisk nevropati (G3/4: 4 %); Dysgeusi (alvorlig: 0,07 %) Infeksjon assosiert med G4 nøytropeni (G3/4: 4,6 %) Trombocytopeni (G4: 0,2 %) Hjertesykdommer Arytmi (G3/4: 0,7 %) Hjertesvikt Karsykdommer Hypotensjon; Hypertensjon; Blødninger Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum Gastrointenstinale sykdommer Hud- og underhudssykdommer Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett Dyspné (alvorlig: 2,7 %) Stomatitt (G3/4: 5,3 %); Diaré (G3/4: 4 %); Kvalme (G3/4: 4 %); Oppkast (G3/4: 3 %) Alopecia; Hudreaksjon (G3/4: 5,9 %); Negltilstander (alvorlig: 2,6 %) Myalgi (alvorlig: 1,4 %) Artralgi Forstoppelse (alvorlig: 0,2 %); Magesmerter (alvorlig: 1 %); Gastrointenstinale blødning (alvorlig: 0,3 %) Øsofagitt (alvorlig: 0,4 %) Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjons-stedet Væskeretensjon (alvorlig: 6,5 %); Asteni (alvorlig: 11,2 %); Smerte Infusjonsstedet på administrasjonsstedet; Ikke-kardiale brystsmerter (alvorlig: 0,4 %) Undersøkelser G3/4 Bilirubin økt i blodet (< 5 %); G3/4 Alkalisk fosfatase økt (< 4 %), G3/4 ASAT økt (< 3 %), G3/4 ALAT økt (< 2 %) Sykdommer i blod og lymfatiske organer

14 Sjeldne: blødninger assosiert med trombocytopeni grad 3/4. Nevrologiske sykdommer Data fra pasienter behandlet med docetaksel 100 mg/m² som monoterapi viser at nevrotoksiske symptomer var reversible hos 35,3 % av pasientene. Reaksjonene reverserte spontant innen 3 måneder. Hud- og underhudssykdommer Svært sjeldne: ett tilfelle av ikke-reversibel alopecia ved slutten av studien. 73 % av hudreaksjonene var reversible innen 21 dager. Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Median kumulativ dose til avbrutt behandling var mer enn 1000 mg/m² og median tid til reversering av væskeretensjon var 16,4 uker (variasjonsbredde 0-42 uker). Moderat og alvorlig væskeretensjon inntrådte senere hos pasienter som fikk premedikasjon (median kumulativ dose: 818,9 mg/m²)sammenlignet med pasienter som ikke fikk premedikasjon (median kumulativ dose: 489,7 mg/m²). Tidlig inntreden av væskeretensjon er imidlertid rapportert hos enkelte pasienter. Docetaksel 75 mg/m² enkeltdose MedDRA-database for organklassesystem Svært vanlige bivirkninger Infeksiøse og parasittære sykdommer Infeksjoner (G3/4: 5 %) Sykdommer i blod og lymfatiske organer Nøytropeni (G4: 54,2 %) Anemi (G3/4: 10,8 %) Trombocytopeni (G4: 1,7 %) Vanlige bivirkninger Febril nøytropeni Forstyrrelser i immunsystemet Overfølsomhet (ikke alvorlig) Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer Anoreksi Nevrologiske sykdommer Perifer sensorisk nevropati (G3/4: 0,8 %) Perifer motorisk nevropati (G3/4: 2,5 %) Hjertesykdommer Arytmi (ikke alvorlig) Karsykdommer Hypotensjon Gastrointestinale sykdommer Kvalme (G3/4: 3,3 %) Stomatitt (G3/4: 1,7 %) Oppkast (G3/4: 0,8 %) Diaré (G3/4: 1,7 %) Forstoppelse Hud- og underhudssykdommer Alopecia; Hudreaksjon (G3/4: 0,8 %) Negllidelser (alvorlig: 0,8 %) Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett Myalgi Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Asteni (alvorlig: 12,4 %); Væskeretensjon (alvorlig: 0,8 %); Smerte Undersøkelser G3/4 Bilirubin økt i blodet (< 2 %) Docetaksel 75 mg/m² i kombinasjon med doksorubicin MedDRA-database for organklassesystem Svært vanlige bivirkninger Vanlige bivirkninger Mindre vanlige bivirkninger

15 Infeksiøse og parasittære sykdommer Sykdommer i blod og lymfatiske organer Infeksjon (G3/4: 7,8 %) Nøytropeni (G4: 91,7 %) Anemi (G3/4: 9,4 %) Febril nøytropeni, trombocytopeni (G4: 0,8 %) Forstyrrelser i immunsystemet Overfølsomhet (G3/4: 1,2 %) Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer Anoreksi Nevrologiske sykdommer Perifer sensorisk nevropati (G3: 0,4 %) Perifer motorisk nevropati (G3/4: 0,4 %) Hjertesykdommer Hjertesvikt; Arytmi (ikke alvorlig) Karsykdommer Hypotensjon Gastrointenstinale sykdommer Hud- og underhudssykdommer Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjons-stedet Undersøkelser Kvalme (G3/4: 5 %); Stomatitt (G3/4: 7,8 %) Diaré (G3/4: 6,2 %) Oppkast (G3/4: 5 % ); Forstoppelse Alopecia; Negllidelser (alvorlig: 0,4 %); Hudreaksjon (ikke alvorlig) Asteni (alvorlig: 8,1 %); Væskeretensjon (alvorlig: 1,2 %); Smerte Myalgi G3/4 Blod økt bilirubin (< 2,5 %); G3/4 alkalisk fosfase økt i blodet (< 2,5 %) G3/4 ASAT økt (< 1 %); G3/4 ALAT økt (< 1 %); Docetaksel 75 mg/m² i kombinasjon med cisplatin MedDRA-database for organklassesystem Infeksiøse og parasittære sykdommer Sykdommer i blod og lymfatiske organer Svært vanlige bivirkninger Vanlige bivirkninger Mindre vanlige bivirkninger Infeksjon (G3/4: 5,7 %) Febril nøytropeni Nøytropeni (G4: 51,5 %) Anemi (G3/4: 6,9 %) Trombocytopeni (G4: 0,5 %) Forstyrrelser i immunsystemet Overfølsomhet (G3/4: 2,5 %) Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer Anoreksi Nevrologiske sykdommer Perifer sensorisk nevropati (G3: 3,7 %) Perifer motorisk nevropati (G3/4: 2 %)

16 Hjertesykdommer Arytmi (G3/4: 0,7 %) Hjertesvikt Karsykdommer Hypotensjon (G3/4: 0,7 %) Kvalme (G3/4: 9,6 %); Gastrointenstinale sykdommer Oppkast (G3/4: 7,6 %); Diaré (G3/4: 6,4 %); Stomatitt (G3/4: 2 %) Hud- og underhuds-sykdommer Alopecia; Negllidelser (alvorlig: 0,7 %) Hudreaksjon (G3/4: 0,2 %) Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett Myalgi (alvorlig: 0,5 %) Asteni (alvorlig: 9,9 %); Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjons-stedet Væskeretensjon (alvorlig: 0,7 %) Feber (G3/4: 1,2 %) Infusjonsstedet på administrasjonsstedet; Smerte Undersøkelser G3/4 Økt bilirubin (2,1 %); G3/4 økt ALAT (1,3 %) G3/4 Økt ASAT (0,5 %); G3/4 økt alkalisk fosfase (0,3 %) Docetaksel 100 mg/m² i kombinasjon med trastuzumab MedDRA-database for organklassesystem Sykdommer i blod og lymfatiske organer Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer Svært vanlige bivirkninger Nøytropeni (G3/4: 32 %), febril nøytropeni (inkluderer nøytropeni forbundet med feber og antibiotika) eller nøytropen sepsis Anoreksi Psykiatriske lidelser Søvnløshet Nevrologiske sykdommer Parestesi, hodepine, smaksforstyrrelser, hypoestesi Øyesykdommer Økt tåreflom, konjunktivitt Vanlige bivirkninger Hjertesykdommer Hjertesvikt Karsykdommer Lymfeødem Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum Neseblødning, faryngolaryngeale smerter, nasofaryngitt, dyspné, hoste, rhinoré Gastrointestinale sykdommer Kvalme, diaré, brekninger, forstoppelse, stomatitt, dyspepsi, abdominal smerte Hud- og underhudssykdommer Alopecia, erytem, utslett, negllidelser Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Undersøkelser Vektøkning Myalgi, artralgi, smerter i ekstremitetene, beinsmerte, ryggsmerter Asteni, ødemer perifert, feber, tretthet, slimhinnebetennelse, smerte, influensalignende sykdom, brystsmerter, frysninger Apati Hjertesykdommer Symptomatisk hjertesvikt ble rapportert hos 2,2 % av pasientene som fikk docetaksel i kombinasjon med trastuzumab sammenlignet med 0 % av pasientene som fikk docetaksel alene. I kombinasjonsarmen (docetaksel og trastuzumab) hadde 64 % gjennomgått et antracyklinholdig regime

17 som adjuvant kjemoterapi, mot 55 % av pasientene som kun fikk docetaksel. Sykdommer i blod og lymfatiske organer Svært vanlige: Hematologisk toksisitet var økt hos pasienter som fikk trastuzumab og docetaksel, sammenlignet med docetaksel alene (32 % nøytropeni grad 3/4 mot 22 %, ved hjelp av NCI-CTCkriteriene). Merk at dette sannsynligvis er et underestimat siden docetaksel alene i en dose på 100 mg/m² er kjent for å gi nøytropeni hos 97 % av pasientene, 76 % grad 4, basert på nadir blodverdier. Insidensen av febril nøytropeni/nøytropen sepsis var også økt hos pasienter behandlet med herceptin pluss docetaksel (23 % mot 17 % for pasienter behandlet med docetaksel alene). Docetaksel 75 mg/m² i kombinasjon med kapecitabin MedDRA-database for organklassesystem Infeksiøse og parasittære sykdommer Sykdommer i blod og lymfatiske organer Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer Svært vanlige bivirkninger Vanlige bivirkninger Oral candidiasis (G3/4: < 1 %) Nøytropeni (G3/4: 63 %) Anemi (G3/4: 10 %) Trombocytopeni (G3/4: 3 %) Anoreksi (G3/4: 1 %); Redusert appetitt Dehydrering (G3/4: 2 %) Nevrologiske sykdommer Dysgeusi (G3/4: < 1 %) Parestesi (G3/4: < 1 %) Svimmelhet, Hodepine (G3/4: < 1 %); Perifer nøytropeni Øyesykdommer Økt tårevæskeutskillelse Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum Faryngolaryngeal smerte (G3/4: 2 %) Dyspné (G3/4: 1 %) Hoste (G3/4: < 1 %) Neseblødning (G3/4: < 1 %) Gastrointestinale sykdommer Stomatitt (G3/4: 18 %) Diaré (G3/4: 14 %) Kvalme (G3/4: 6 %) Oppkast (G3/4: 4 %) Forstoppelse (G3/4: 1 %) Magesmerter (G3/4: 2 %); Dyspepsi Hud- og underhudssykdommer Hånd og fotsyndrom (G3/4: 24 %) Alopecia (G3/4: 6 %) Negllidelser (G3/4: 2 %) Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett Myalgi (G3/4: 2 %) Øvre magesmerte, munntørrhet Dermatitt, erytematøst utslett (G3/4: < 1 %) Misfarging i neglene, onykolyse (G3/4: 1 %) Smerter i ekstremitetene (G3/4: < 1 %) Ryggsmerte (G3/4: 1 %) Artralgi (G3/4: 1 %) Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Asteni (G3/4: 3 %) Feber (G3/4: 1 %) Tretthet/svakhet (G3/4: 5 %) Perifert ødem (G3/4: 1 %) Apati, smerte Undersøkelser Vektnedgang, G3/4 Bilirubin økt i blodet (< 9 %) Docetaksel 75 mg/m² i kombinasjon med prednison eller prednisolon MedDRA-database for organklassesystem Svært vanlige bivirkninger Vanlige bivirkninger Infeksiøse og parasittære sykdommer Infeksjon (G3/4: 3,3 %) Sykdommer i blod og lymfatiske organer Nøytropeni (G3/4: 32 %) Anemi (G3/4: 4,9 %)

18 Trombocytopeni (G3/4: 0,6 %); Febril nøytropeni Forstyrrelser i immunsystemet Overfølsomhet (G3/4: 0,6 %) Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer Anoreksi (G3/4: 0,6 %) Nevrologiske sykdommer Perifer sensorisk nevropati (G3/4: 1,2 %) Perifer motorisk nevropati (G3/4: 0 %) Dysgeusi (G3/4: 0 %) Øyesykdommer Økt tårevæskeutskillelse (G3/4: 0,6 %) Hjertesykdommer Nedsatt venstre ventrikkelfunksjon (G3/4: 0,3 %) Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum Neseblødning (G3/4: 0 %) Dyspné (G3/4: 0,6 %) Hoste (G3/4: 0 %) Gastrointestinale sykdommer Kvalme (G3/4: 2,4 %) Diaré (G3/4: 1,2 %) Stomatitt/faryngitt (G3/4: 0,9 %) Oppkast (G3/4: 1,2 %) Hud- og underhudssykdommer Alopecia; Utslett med hudavflassing (G3/4: 0,3 %) Negllidelser (ikke alvorlig) Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Tretthet (G3/4: 3,9 %); Væskeretensjon (alvorlig: 0,6 %) Artralgi (G3/4: 0,3 %) Myalgi (G3/4: 0,3 %) Docetaksel 75 mg/m² i kombinasjon med doksorubicin og cyklofosfamid hos pasienter med lymfepositiv (TAX 316) og lymfe-negativ (GEICAM 9805) brystkreft - samlede data MedDRA-database for organklassesystem Infeksiøse og parasittære sykdommer Sykdommer i blod og lymfatiske organer sykdommer Svært vanlige bivirkninger Infeksjon (G3/4: 2,4 %); Nøytropen infeksjon (G3/4: 2,7 %) Anemi (G3/4: 3 %); Nøytropeni (G3/4: 59,2 %) Trombocytopeni (G3/4: 1,6 %) Febril nøytropeni (G3/4: NA) Vanlige bivirkninger Forstyrrelser i immunsystemet Overfølsomhet (G3/4: 0,6 %) Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer Anoreksi (G3/4: 1,5 %) Mindre vanlige bivirkninger

19 Nevrologiske sykdommer Dysgeusi (G3/4: 0,6 %); Perifer sensorisk nevropati (G3/4: <0,1 %) Perifere motoriske nevropati (G3/4: 0 %) Besvimelse (G3/4: 0 %); Nevrotoksisitet (G3/4: 0 %); Søvnighet (G3/4: 0 %) Øyesykdommer Konjunktivitt (G3/4: <0,1 %) Økt tårevæskeutskillelse (G3/4: <0,1 %) Hjertesykdommer Arytmi (G3/4: 0,2 %) Karsykdommer Hetetokter (G3/4: 0,5 %) Hypotensjon (G3/4: 0 %) Flebitt (G3/4: 0 %) Lymfeødem (G3/4: 0 %) Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum Gastrointenstinale sykdommer Kvalme (G3/4:5,0 %); Stomatitt (G3/4:6,0 %) Oppkast (G3/4: 4,2 %) Diaré (G3/4: 3,4 %) Forstoppelse (G3/4:0,5 %) Hoste (G3/4: 0 %) Magesmerter (G3/4: 0,4 %) Hudog og skjelett Alopecia (G3/4: <0,1 %); Hudsykdom (G3/4: 0,6 %) Negllidelser (G3/4: 0,4 %) Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett Lidelser i kjønnsorganer og brystsykdommer Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Myalgi (G3/4: 0,7 %); Artralgi (G3/4: 0,2 %) Amenoré (G3/4: NA) Asteni (G3/4: 10,0 %); Feber (G3/4: NA); Perifert ødem (G3/4: 0,2 %) Undersøkelser Vektøkning (G3/4: 0 %) Vektnedgang (G3/4: 0,2 %) Nevrologiske sykdommer Under oppfølging var perifer sensorisk nevropati fremdeles vedvarende hos 12 av 83 pasienter som hadde perifer sensorisk nevropati ved avslutning av kjemoterapi. Hjertesykdommer Hjertesvikt (CHF) har blitt rapportert hos 18 av 1276 pasienter i løpet av oppfølgingsperioden. I studien med lymfeknutepositive (TAX316) døde én pasient i hver behandlingsgruppe på grunn av hjertesvikt. Hud- og underhudssykdommer

20 Alopecia ble observert fortløpende under oppfølging hos 25 pasienter av 736 pasienter med alopecia på slutten av kjemoterapi. Lidelser i kjønnsorganer og brystsykdommer Under oppfølging var amenoré fortsatt vedvarende hos 140 av 251 pasienter med amenoré ved avslutningen av kjemoterapi. Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Under oppfølging var perifert ødem fortsatt vedvarende hos 18 av 112 pasienter med perifert ødem ved avslutningen av kjemoterapi i TAX 316, mens lymfeødem ble observert hos 4 av de 5 pasientene med lymfeødem ved avslutning av kjemoterapi i studien GEICAM Akutt leukemi / Myelodysplastisk syndrom Ved en median oppfølgingstid på 77 måneder forekom akutt leukemi hos 1 av 532 (0,2 %) pasienter som fikk docetaksel, doksorubicin og cyklofosfamid i GEICAM 9805-studien. Ingen tilfeller er rapportert hos pasienter som fikk fluorouracil, doksorubicin og cyklofosfamid. Ingen pasienter ble diagnostisert med myelodysplastisk syndrom i disse behandlingsgruppene. Tabellen under viser at forekomsten av nøytropeni grad 4, febril nøytropeni og nøytropen infeksjon ble redusert hos pasienter som fikk primærprofylakse med G-CSF etter at det ble gjort obligatorisk i TACarmen - GEICAM-studie. Nøytropene komplikasjoner hos pasienter som fikk TAC med eller uten primærprofylakse med G-CSF (GEICAM 9805) Uten primærprofylakse med G-CSF (n = 111) (%) Nøytropeni (grad 4) 104 (93,7) 135 (32,1) Febril nøytropeni 28 (25,2) 23 (5,5) Nøytropen-infeksjon 14 (12,6) 21 (5,0) Nøytropeninfeksjon 2 (1,8) 5 (1,2) n Uten primærprofylakse med G-CSF (n = 421) (%) n (grad 3-4) Docetaksel 75 mg/m² i kombinasjon med cisplatin og 5-fluorouracil for adenokarsinom i ventrikkelen MedDRA-database for organklassesystem Infeksiøse og parasittære sykdommer Sykdommer i blod og lymfatiske organer Svært vanlige bivirkninger Nøytropen-infeksjon; Infeksjon (G3/4: 11,7 %) Anemi (G3/4: 20,9 %) Nøytropeni (G3/4:83,2 %) Trombocytopeni (G3/4: 8,8 %); Vanlige bivirkninger

21 Febril nøytropeni Forstyrrelser i immunsystemet Overfølsomhet (G3/4: 1,7 %) Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer Anoreksi (G3/4: 11,7 %) Nevrologiske sykdommer Perifer sensorisk nevropati (G3/4: 8,7 %) Svimmelhet (G3/4: 2,3 %) Perifer motorisk nevropati (G3/4: 1,3 %) Øyesykdommer Økt tårevæskeutskillelse (G3/4: 0 %) Sykdommer i øre og labyrint Nedsatt hørsel (G3/4: 0 %) Hjertesykdommer Arytmi (G3/4: 1,0 %) Gastrointestinale sykdommer Diaré (G3/4: 19,7 %) Kvalme (G3/4: 16 %) Stomatitt (G3/4: 23,7 %) Oppkast (G3/4: 14,3 %) Forstoppelse (G3/4: 1,0 %) Magesmerter (G3/4: 1,0 %); Øsofagitt/dysfasi/odynop hagia (G3/4: 0,7 %) Hud- og underhudssykdommer Alopecia (G3/4: 4,0 %) Utslett pruritus (G3/4: 0,7 %) Negllidelser (G3/4: 0,7 %) Hudflassing (G3/4: 0 %) Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Apati (G3/4: 19,0 %) Feber (G3/4: 2,3 %); Væskeretensjon (alvorlig/livstruende: 1 %) Sykdommer i blod og lymfatiske organer Febril nøytropeni og nøytropene infeksjoner oppstod hos henholdsvis 17,2 % og 13,5 % av pasientene, uavhengig om G-CSF ble gitt. G-CSF ble brukt som sekundær profylakse hos 19,3 % av pasientene (10,7 % av syklusene). Febril nøytropeni og nøytropene infeksjoner oppstod hos henholdsvis 12,1 % og 3, 4 % av pasientene når pasientene fikk profylaktisk G-CSF, hos 15,6 % og 12,9 % av pasientene uten profylaktisk G-CSF (se pkt. 4.2). Docetaksel 75 mg/m² i kombinasjon med cisplatin og 5-fluorouracil ved kreft i hode og hals Induksjonskjemoterapi etterfulgt av strålebehandling (TAX 323) MedDRA-database for organklassesystem Svært vanlige bivirkninger Infeksiøse og parasittære sykdommer Infeksjon (G3/4: 6,3 %); Nøytropeninfeksjon Godartede, ondartede og uspesifiserte svulster (inkludert cyster og polypper) Sykdommer i blod og lymfatiske organer Nøytropeni (G3/4: 76,3 %) Anemi (G3/4:9,2 %) Trombocytopeni (G3/4: 5,2 %) Vanlige bivirkninger Kreftsmerte (G3/4: 0,6 %) Febril nøytropeni Forstyrrelser i immunsystemet Overfølsomhet (ikke alvorlig) Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer Nevrologiske sykdommer Anoreksi (G3/4: 0,6 %) Dysgeusi/parosmi; Perifer sensorisk nevropati (G3/4:0,6 %) Svimmelhet Øyesykdommer Økt tårevæskeutskillelse, konjunktivitt Sykdommer i øre og labyrint Nedsatt hørsel Mindre vanlige bivirkninger Hjertesykdommer Myokardiskemi (G3/4:1,7 %) Arytmi (G3/4: 0,6 %) Karsykdommer Venøs sykdom (G3/4: 0,6 %) Gastrointestinale sykdommer Kvalme (G3/4:0,6 %) Stomatitt (G3/4: 4,0 %) Diaré (G3/4: 2,9 %) Oppkast (G3/4:0,6 %) Forstoppelse, øsofagitt/dysfasi/odynofagi (G3/4: 0,6 %), magesmerter, dyspepsi, gastrointestinal blødning (G3/4: 0,6 %) Hud- og underhuds- sykdommer Alopecia (G3/4: 10,9 %) Kløende utslett, tørr hud, hudflassing (G3/4: 0,6 %) Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett Generelle lidelser og reaksjoner på Letargi (G3/4: 3,4 %) Myalgi (G3/4: 0,6 %)

22 administrasjonsstedet Pyreksi (G3/4: 0,6 %); Væskeretensjon, ødem Undersøkelser Vektøkning Induksjonskjemoterapi etterfulgt av strålebehandling (TAX 324) MedDRA-database for organklassesystem Infeksiøse og parasittære sykdommer Godartede, ondartede og uspesifiserte svulster (inkludert cyster og polypper) Sykdommer i blod og lymfatiske organer Forstyrrelser i immunsystemet Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer Svært vanlige bivirkninger Vanlige bivirkninger Infeksjon (G3/4: 3,6 %) Nøytropen-infeksjon Nøytropeni (G3/4: 83,5 %) Anemi (G3/4: 12,4 %) Trombocytopeni (G3/4: 4,0 %); Febril nøytropeni Anoreksi (G3/4:12,0 %) Nevrologiske sykdommer Dysgeusi/parosmi (G3/4: 0,4 %) Perifer sensorisk nevropati (G3/4: 1,2 %) Kreftsmerte (G3/4: 1,2 %) Svimmelhet (G3/4: 2,0 %) Perifer motorisk nevropati (G3/4: 0,4 %) Mindre vanlige bivirkninger Overfølsomhet Øyesykdommer Økt tårevæskeutskillelse Konjunktivitt Sykdommer i øre og labyrint Nedsatt hørsel (G3/4: 1,2 %) Hjertesykdommer Arytmi (G3/4: 2,0 %) Iskemisk hjerteinfarkt Karsykdommer Venøs sykdom Gastrointestinale sykdommer Kvalme (G3/4: 13,9 %) Stomatitt (G3/4: 20,7 %) Dyspepsi (G3/4: 0,8 %) Magesmerter (G3/4: 1,2 %) Gastrointenstinal blødning (G3/4: 0,4 %) Oppkast (G3/4: 8,4 %) Diaré (G3/4: 6,8 %); Forstoppelse, øsofagitt/dysfasi/odynofagi (G3/4: 12,0 %) Forstoppelse (G3/4: 0,4 %) Hud- og underhudssykdommer Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Alopecia (G3/4: 4,0 %), kløende utslett Tørr hud, avskalling Apati (G3/4: 4,0 %) Feber (G3/4: 3,6 %) Væskeretensjon (G3/4: 1,2 %) Ødem (G3/4: 1,2 %) Myalgi (G3/4: 0,4 %) Undersøkelser Vektnedgang Vektøkning Etter markedsføring Godartede, ondartede og uspesifiserte svulster (inkludert cyster og polypper) Svært sjeldne tilfeller av akutt myelogen leukemi og myelodysplastisk syndrom har blitt rapportert i forbindelse med docetaksel når de brukes i kombinasjon med annen kjemoterapi og/eller strålebehandling.

TAXOTERE 20 mg/0,5 ml konsentrat og væske til infusjonsvæske.

TAXOTERE 20 mg/0,5 ml konsentrat og væske til infusjonsvæske. 1. LEGEMIDLETS NAVN TAXOTERE 20 mg/0,5 ml konsentrat og væske til infusjonsvæske. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert endose hetteglass med TAXOTERE 20 mg/0,5 ml konsentrat inneholder docetaxel

Detaljer

Docetaxel Pfizer 10 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Docetaxel Pfizer 10 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 1. LEGEMIDLETS NAVN Docetaxel Pfizer 10 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning inneholder 10 mg docetaksel

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Docetaxel Accord 20 mg/1 ml konsentrat til infusjonsvæske. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml med konsentrat inneholder 20 mg docetaxel. Ett

Detaljer

Hvert hetteglass med en enkeltdose inneholder vannfri etanol 182 mg/ml (23 % v/v). For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

Hvert hetteglass med en enkeltdose inneholder vannfri etanol 182 mg/ml (23 % v/v). For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 1 LEGEMIDLETS NAVN Docetaxel Hospira 10 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml konsentrat til infusjonsvæske inneholder 10 mg docetaksel. Ett hetteglass

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN TAXOTERE 20 mg/0,5 ml konsentrat og væske til infusjonsvæske. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert endose hetteglass med TAXOTERE 20 mg/0,5 ml konsentrat

Detaljer

Hjelpestoff: Hvert endose hetteglass med konsentrat til infusjonsvæske inneholder 27 % (w/w) etanol 96 %.

Hjelpestoff: Hvert endose hetteglass med konsentrat til infusjonsvæske inneholder 27 % (w/w) etanol 96 %. 1. LEGEMIDLETS NAVN Docetaxel Ebewe 10 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml av konsentrat til infusjonsvæske inneholder 10 mg docetaksel. Hvert hetteglass

Detaljer

PREPARATOMTALE. Docetaxel Actavis i kombinasjon med doksorubicin og cyklofosfamid er indisert ved adjuvant behandling av pasienter:

PREPARATOMTALE. Docetaxel Actavis i kombinasjon med doksorubicin og cyklofosfamid er indisert ved adjuvant behandling av pasienter: PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Docetaxel Actavis 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ett hetteglass inneholder 20 mg/ml docetaksel. Ett hetteglass med

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Docetaxel Amring 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Docetaxel Amring 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Docetaxel Amring 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml med konsentrat inneholder 20 mg docetaksel. Ett

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Docefrez 20 mg pulver og væske til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert endose hetteglas med pulver

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Docetaxel Orion 80 mg/4 ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

1. LEGEMIDLETS NAVN. Docetaxel Orion 80 mg/4 ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 1. LEGEMIDLETS NAVN Docetaxel Orion 20 mg/1 ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning Docetaxel Orion 80 mg/4 ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning Docetaxel Orion 160 mg/8 ml konsentrat til

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN TAXOTERE 20 mg/0,5 ml konsentrat og væske til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert endose hetteglass med TAXOTERE 20

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml konsentrat og væske til infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass med Docetaxel

Detaljer

80 mg/8 ml hetteglass Hvert 8 ml hetteglass med konsentrat inneholder 1,84 ml vannfri etanol (1452 mg).

80 mg/8 ml hetteglass Hvert 8 ml hetteglass med konsentrat inneholder 1,84 ml vannfri etanol (1452 mg). 1 LEGEMIDLETS NAVN Docetaxel Hospira 10 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml konsentrat til infusjonsvæske inneholder 10 mg docetaksel. 20 mg/2

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN DOCETAXEL KABI 20 mg/1 ml konsentrat til infusjonsvæske. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml konsentrat inneholder 20 mg vannfri docetaksel.

Detaljer

PS0- og PS1-pasienter

PS0- og PS1-pasienter 253 pasienter behandlet med JAVLOR i fase III studie 23 % hadde gjennomgått stråling av bekkenet 47 % var i alderen 65 46 % hadde nedsatt nyrefunksjon* *CrCI 60 ml/min 1- Bellmunt et al. J Clin Oncol 27:

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Docetaxel Teva Pharma 20 mg konsentrat og væske til infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert endose hetteglass med Docetaxel

Detaljer

Praktiske råd ved behandling med RoACTEMRA NO/RACTE/1505/0006

Praktiske råd ved behandling med RoACTEMRA NO/RACTE/1505/0006 Praktiske råd ved behandling med RoACTEMRA Agenda Indikasjoner Dosejustering av IV RoActemra for RA pasienter ved unormale laboratorieprøver Dosejustering av SC RoActemra for RA pasienter ved unormale

Detaljer

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme mikroorganismer

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme mikroorganismer 1. LEGEMIDLETS NAVN Selexid 1 g pulver til injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder: Mecillinam 1 gram For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucosamin Orifarm 400 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Glukosamin 400 mg (som glukosaminsulfatkaliumklorid). For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

PREPARATOMTALE 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Mesasal 500 mg stikkpiller PREPARATOMTALE 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Mesalazin 500 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Stikkpiller

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig med dosejustering ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig med dosejustering ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Gluxine 625 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder glukosaminsulfatnatriumkloridkompleks, tilsvarende 625 mg glukosamin eller 795

Detaljer

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal 1. LEGEMIDLETS NAVN Minprostin 0,5 mg / 2,5 ml endocervikalgel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Dinoproston (prostaglandin E2) 0,2 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Detaljer

Preparatomtale (SPC) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder: Vi polysakkarid fra Salmonella typhi

Preparatomtale (SPC) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder: Vi polysakkarid fra Salmonella typhi 1 LEGEMIDLETS NAVN Preparatomtale (SPC) Typherix 25 mikrogram/0,5 ml, injeksjonsvæske, oppløsning. Vaksine mot tyfoidfeber (Vi polysakkarid) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder:

Detaljer

Pediatrisk populasjon: Legemidlet bør ikke brukes til barn siden det ikke finnes tilgjengelige sikkerhetsdata.

Pediatrisk populasjon: Legemidlet bør ikke brukes til barn siden det ikke finnes tilgjengelige sikkerhetsdata. 1. LEGEMIDLETS NAVN Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En depottablett inneholder 750 mg kaliumklorid. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.

Detaljer

4.3 Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.

4.3 Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Fucidin impregnert kompress 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Fucidin salve 1,5 g/100 cm 2 tilsvarende natriumfusidat 30 mg/100 cm 2. For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Hjelpestoffer med kjent effekt: sorbitol (256 mg/ml), metylparahydroksybenzoat (1 mg/ml) og etanol (40 mg/ml)

Hjelpestoffer med kjent effekt: sorbitol (256 mg/ml), metylparahydroksybenzoat (1 mg/ml) og etanol (40 mg/ml) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Solvipect comp 2,5 mg/ml + 5 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur inneholder: Etylmorfinhydroklorid 2,5 mg Guaifenesin 5

Detaljer

Tabletten med styrke på 10 mg egner seg ikke til barn med en kroppsvekt under 30 kg.

Tabletten med styrke på 10 mg egner seg ikke til barn med en kroppsvekt under 30 kg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Loratadin Orifarm 10 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10 mg loratadin. Hjelpestoff med kjent effekt: laktose For fullstendig liste over

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Topotecan Eagle 3 mg/1 ml konsentrat til infusjonsvæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én ml konsentrat til infusjonsvæske inneholder 3 mg topotekan

Detaljer

PREPARATOMTALE. Effekt og sikkerhet hos barn under 12 år er ikke undersøkt. Erfaring med langtidsbehandlinger begrenset.

PREPARATOMTALE. Effekt og sikkerhet hos barn under 12 år er ikke undersøkt. Erfaring med langtidsbehandlinger begrenset. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Kestine 10 mg smeltetabletter Kestine 20 mg smeltetabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ebastin 10 mg og 20 mg Hjelpestoff med kjent effekt: aspartam 1

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig å redusere dosen ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig å redusere dosen ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Gluxine 400 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder glukosaminsulfat-natriumkloridkompleks, tilsvarende 400 mg glukosamin eller

Detaljer

PREPARATOMTALE. Poliovirus type 1 (Brunhilde), type 2 (MEF-1) og type 3 (Saukett), dyrket i Vero-celler, renses og inaktiveres.

PREPARATOMTALE. Poliovirus type 1 (Brunhilde), type 2 (MEF-1) og type 3 (Saukett), dyrket i Vero-celler, renses og inaktiveres. PREPARATOMTALE 1 LEGEMIDLETS NAVN Veropol Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose = 0,5 ml: Poliovirus type 1, inaktivert Poliovirus type 2,

Detaljer

VEDLEGG III PREPARATOMTALE OG PAKNINGSVEDLEGG

VEDLEGG III PREPARATOMTALE OG PAKNINGSVEDLEGG VEDLEGG III PREPARATOMTALE OG PAKNINGSVEDLEGG 8 PREPARATOMTALE 9 1. LEGEMIDLETS NAVN Legemidler som inneholder deksrazoksan (se Vedlegg I) 500 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning. [Se Vedlegg I -

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Abraxane 5 mg/ml pulver til infusjonsvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 100 mg paklitaksel formulert

Detaljer

Salven påsmøres 2-3 ganger daglig. Dersom det anlegges beskyttende forbinding, er påsmøring 1 gang daglig som regel tilstrekkelig.

Salven påsmøres 2-3 ganger daglig. Dersom det anlegges beskyttende forbinding, er påsmøring 1 gang daglig som regel tilstrekkelig. 1. LEGEMIDLETS NAVN Fucidin 2 % salve 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Salve 2 %: 1 g inneh.: Natriumfusidat 20 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Salve

Detaljer

Lyngonia anbefales ikke til bruk hos barn og ungdom under 18 år (se pkt. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler ).

Lyngonia anbefales ikke til bruk hos barn og ungdom under 18 år (se pkt. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler ). 1. LEGEMIDLETS NAVN Lyngonia filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjert tablett inneholder: 361-509 mg ekstrakt (som tørket ekstrakt) fra Arctostaphylos uva-ursi

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Isomalt 1830,0 mg (E953) og 457,6 mg flytende maltitol (E965).

1. LEGEMIDLETS NAVN. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Isomalt 1830,0 mg (E953) og 457,6 mg flytende maltitol (E965). 1. LEGEMIDLETS NAVN Solvivo 0,6 mg/1,2 mg sugetablett med mintsmak Solvivo 0,6 mg/1,2 mg sugetablett med honning- og sitronsmak 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver sugetablett inneholder: amylmetakresol

Detaljer

Antidot etter høydose metotreksat. I kombinasjon med fluorouracil til behandling av colorektalcancer i avansert stadium.

Antidot etter høydose metotreksat. I kombinasjon med fluorouracil til behandling av colorektalcancer i avansert stadium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Calciumfolinate Teva 15 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kalsiumfolinat tilsvarende 15 mg folinsyre For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Tradisjonelt plantebasert legemiddel for å lindre lokale muskelsmerter hos voksne.

Tradisjonelt plantebasert legemiddel for å lindre lokale muskelsmerter hos voksne. 1. LEGEMIDLETS NAVN Chiana-Olje dråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1ml inneholder: 1 ml Menthae x piperita L.aetheroleum (peppermynteolje) 3. LEGEMIDDELFORM Dråper, oppløsning

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Caelyx 2 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml Caelyx inneholder 2 mg doksorubicinhydroklorid i en

Detaljer

Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet.

Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet. Dette preparatet har markedsføringstillatelse for både human og veterinær bruk. Preparatomtale for veterinær bruk finnes nederst i dokumentet. 1. LEGEMIDLETS NAVN Kull Abigo 150 mg/ml mikstur, suspensjon

Detaljer

Caelyx har unike farmakokinetiske egenskaper og må ikke byttes ut med andre formuleringer av doksorubicinhydroklorid.

Caelyx har unike farmakokinetiske egenskaper og må ikke byttes ut med andre formuleringer av doksorubicinhydroklorid. 1. LEGEMIDLETS NAVN Caelyx 2 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml Caelyx inneholder 2 mg doksorubicinhydroklorid i en pegylert liposomal formulering.

Detaljer

Etter rekonstituering inneholder hver ml suspensjon 5 mg paklitaksel formulert som albuminbundne nanopartikler.

Etter rekonstituering inneholder hver ml suspensjon 5 mg paklitaksel formulert som albuminbundne nanopartikler. 1. LEGEMIDLETS NAVN Abraxane5 mg/ml pulver til infusjonsvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 100 mg paklitaksel formulert som albuminbundne nanopartikler.

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Cetylalkohol 1,10 % w/w, stearylalkohol 0,50 % w/w and propylenglykol 2,00 % w/w

PREPARATOMTALE. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Cetylalkohol 1,10 % w/w, stearylalkohol 0,50 % w/w and propylenglykol 2,00 % w/w PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Bettamousse 1mg/g (0,1 %) skum 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 g skum inneholder 1 mg betametason (0,1 %) som valerat Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Cetylalkohol

Detaljer

En filmdrasjert tablett inneholder 1884,60 mg glukosaminsulfat natriumklorid tilsvarende 1500 mg glukosaminsulfat eller 1178 mg glukosamin.

En filmdrasjert tablett inneholder 1884,60 mg glukosaminsulfat natriumklorid tilsvarende 1500 mg glukosaminsulfat eller 1178 mg glukosamin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Dolenio 1178 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En filmdrasjert tablett inneholder 1884,60 mg glukosaminsulfat natriumklorid tilsvarende 1500 mg glukosaminsulfat

Detaljer

Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml, oppløsningsvæske til parenteral bruk

Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml, oppløsningsvæske til parenteral bruk 1. LEGEMIDLETS NAVN 1 Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml, oppløsningsvæske til parenteral bruk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml Natriumklorid 9 mg/ml inneholder: Natriumklorid Vann til

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hver dose på 0,5 ml inneholder: Renset Vi kapsel-polysakkarid fra Salmonella typhi (Ty 2 stamme) - 25 mikrogram.

PREPARATOMTALE. Hver dose på 0,5 ml inneholder: Renset Vi kapsel-polysakkarid fra Salmonella typhi (Ty 2 stamme) - 25 mikrogram. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Typhim Vi, 25 mikrogram/dose, injeksjonsvæske, oppløsning Vaksine mot tyfoidfeber (polysakkarid). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dose på 0,5 ml inneholder:

Detaljer

Leflunomide medac. Informasjon for leger

Leflunomide medac. Informasjon for leger NO Leflunomide medac Informasjon for leger Leflunomide medac, legeinformasjon Til legen I tillegg til preparatomtalen har innehaveren av markedsføringstillatelsen utarbeidet denne brosjyren for å informere

Detaljer

Glukosaminhydroklorid-magnesiumsulfat kompleks (2:1), tilsvarende 400 mg glukosamin og tilsvarende 509 mg glukosaminsulfat.

Glukosaminhydroklorid-magnesiumsulfat kompleks (2:1), tilsvarende 400 mg glukosamin og tilsvarende 509 mg glukosaminsulfat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Perigona 400 mg filmdrasjert tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Glukosaminhydroklorid-magnesiumsulfat kompleks (2:1), tilsvarende 400 mg glukosamin og tilsvarende 509

Detaljer

Brannskader: Brannsåret skal først renses, og deretter påføres kremen hele det affiserte området i et 3-5 mm tykt lag.

Brannskader: Brannsåret skal først renses, og deretter påføres kremen hele det affiserte området i et 3-5 mm tykt lag. 1. LEGEMIDLETS NAVN Flamazine 10 mg/g krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Sølvsulfadiazin 10 mg/g (1 %) For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Krem 4. KLINISKE

Detaljer

(avelumab) 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger

(avelumab) 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger BAVENCIO (avelumab) 20 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning Viktig sikkerhetsinformasjon for å redusere risikoen for immunrelaterte bivirkninger Helsepersonell Ofte stilte spørsmål Dette legemidlet

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Lestid 5 g pulver i dosepose 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Kolestipolhydrochlorid 5g.

1. LEGEMIDLETS NAVN. Lestid 5 g pulver i dosepose 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Kolestipolhydrochlorid 5g. 1. LEGEMIDLETS NAVN Lestid 5 g pulver i dosepose 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kolestipolhydrochlorid 5g. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Pulver i

Detaljer

Påsmøres tynt og gnis godt inn 1-2 ganger daglig i 3-4 uker, selv om symptomfrihet oppnås etter kortere behandlingstid.

Påsmøres tynt og gnis godt inn 1-2 ganger daglig i 3-4 uker, selv om symptomfrihet oppnås etter kortere behandlingstid. 1. LEGEMIDLETS NAVN Fungoral 20 mg/g krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketokonazol 20 mg/g For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Krem 4. KLINISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

Dosering Skinoren krem påføres to ganger daglig (morgen og kveld) på angrepne hudpartier og gnis forsiktig inn. Ca. 2,5 cm er nok til hele ansiktet.

Dosering Skinoren krem påføres to ganger daglig (morgen og kveld) på angrepne hudpartier og gnis forsiktig inn. Ca. 2,5 cm er nok til hele ansiktet. 1. LEGEMIDLETS NAVN Skinoren 20 % krem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 g Skinoren krem inneholder 200 mg azelainsyre, d.v.s. 20 %. Hjelpestoffer med kjent effekt: 2 mg benzosyre/g krem 125

Detaljer

Til voksne over 18 år: Syreoverskudd, ulcus pepticum, pyrose, kardialgi og dyspepsi.

Til voksne over 18 år: Syreoverskudd, ulcus pepticum, pyrose, kardialgi og dyspepsi. 1. LEGEMIDLETS NAVN Titralac 50 mg, tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En tablett inneholder 50 mg kalsiumkarbonat Hjelpestoffer med kjent effekt: Én tablett inneholder hvetestivelse (70

Detaljer

1 dose = 0,5 ml Injiseres intramuskulært i låret under 1 års alderen, ellers i overarmen (dyp subkutan injeksjon kan også benyttes).

1 dose = 0,5 ml Injiseres intramuskulært i låret under 1 års alderen, ellers i overarmen (dyp subkutan injeksjon kan også benyttes). 1. LEGEMIDLETS NAVN TETAVAX injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot tetanus (adsorbert) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose (0,5 ml) inneholder: Tetanustoksoid adsorbert til aluminiumshydroksid

Detaljer

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme mikroorganismer.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme mikroorganismer. 1. LEGEMIDLETS NAVN Selexid 200 mg tabletter, filmdrasjerte Selexid 400 mg tabletter, filmdrasjerte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder: Pivmecillinamhydroklorid 200 mg resp.

Detaljer

Citalopram bør gis som en enkelt daglig dose på 20 mg. Avhengig av individuell respons kan dosen økes til maksimalt 40 mg daglig.

Citalopram bør gis som en enkelt daglig dose på 20 mg. Avhengig av individuell respons kan dosen økes til maksimalt 40 mg daglig. Citalopram og risiko for QT-forlengelse PREPARATOMTALE citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter 4.2. Dosering og administrasjonsmåte Depresjon Citalopram bør gis som en enkelt daglig dose på 20 mg. Avhengig

Detaljer

Hver tablett inneholder natriumalginat 250 mg, natriumhydrogenkarbonat 133,5 mg og kalsiumkarbonat 80 mg.

Hver tablett inneholder natriumalginat 250 mg, natriumhydrogenkarbonat 133,5 mg og kalsiumkarbonat 80 mg. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Galieve tyggetabletter med peppermyntesmak 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder natriumalginat 250 mg, natriumhydrogenkarbonat 133,5 mg

Detaljer

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 120 mg feksofenadinhydroklorid tilsvarende 112 mg feksofenadin.

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 120 mg feksofenadinhydroklorid tilsvarende 112 mg feksofenadin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Altifex 120 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 120 mg feksofenadinhydroklorid tilsvarende 112 mg feksofenadin.

Detaljer

Profylaktisk og terapeutisk ved blodtrykksfall i forbindelse med spinal- og epiduralanestesi.

Profylaktisk og terapeutisk ved blodtrykksfall i forbindelse med spinal- og epiduralanestesi. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Efedrin 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 50 mg efedrinhydroklorid For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

PREPARATOMTALE. Antidot etter høydose metotreksat. I kombinasjon med fluorouracil til behandling av Kolorektal cancer i avansert stadium.

PREPARATOMTALE. Antidot etter høydose metotreksat. I kombinasjon med fluorouracil til behandling av Kolorektal cancer i avansert stadium. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Kalsiumfolinat Pfizer 10 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Folininsyre 10 mg/ml som kalsiumfolinat 10,8 mg/ml. Hjelpestoff(er)

Detaljer

Hver kapsel inneholder glukosaminsulfat-kaliumkloridkompleks, tilsvarende 400 mg glukosamin eller 509 mg glukosaminsulfat.

Hver kapsel inneholder glukosaminsulfat-kaliumkloridkompleks, tilsvarende 400 mg glukosamin eller 509 mg glukosaminsulfat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapsel, hard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver kapsel inneholder glukosaminsulfat-kaliumkloridkompleks, tilsvarende 400 mg glukosamin eller

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON TIL FORSKRIVER

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON TIL FORSKRIVER VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON TIL FORSKRIVER CIMZIA Denne veiledningen har til hensikt å informere legene om hvordan bruken av CIMZIA kan optimaliseres, og den gir spesifikke anbefalinger for bruk og kontraindikasjoner

Detaljer

PREPARATOMTALE. Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert Soluvit inneholder: Tiaminmononitrat 3,1 mg 0,31 mg (Tilsvarer Vitamin B1 2,5 mg)

PREPARATOMTALE. Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert Soluvit inneholder: Tiaminmononitrat 3,1 mg 0,31 mg (Tilsvarer Vitamin B1 2,5 mg) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Soluvit, pulver til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass Soluvit inneholder: Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert

Detaljer

1 ml mikstur inneholder: Etylmorfinhydroklorid 1,7 mg Cascara Soft Extract tilsvarende Purshianabark 50 mg

1 ml mikstur inneholder: Etylmorfinhydroklorid 1,7 mg Cascara Soft Extract tilsvarende Purshianabark 50 mg 1. LEGEMIDLETS NAVN Cosylan mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur inneholder: Etylmorfinhydroklorid 1,7 mg Cascara Soft Extract tilsvarende Purshianabark 50 mg Hjelpestoffer

Detaljer

Som del av et kombinasjonsregime er Cerubidin indisert til behandling av barn med akutt lymfatisk leukemi eller akutt myelogen leukemi.

Som del av et kombinasjonsregime er Cerubidin indisert til behandling av barn med akutt lymfatisk leukemi eller akutt myelogen leukemi. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cerubidin 20 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Daunorubicinhydroklorid tilsv. daunorubicin 20 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Hvit eller nesten hvite, 8 mm runde flate tabletter med bokstaven L på den ene siden og med delestrek på den andre siden av tabletten.

Hvit eller nesten hvite, 8 mm runde flate tabletter med bokstaven L på den ene siden og med delestrek på den andre siden av tabletten. 1. LEGEMIDLETS NAVN Loratadin Actavis 10 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 10 mg loratadin. Hver tablett inneholder 75 mg laktosemonohydrat. For fullstendig

Detaljer

Leukemi. Som del av et kombinasjonsregime er Cerubidin indisert til behandling av barn med akutt lymfatisk leukemi eller akutt myelogen leukemi.

Leukemi. Som del av et kombinasjonsregime er Cerubidin indisert til behandling av barn med akutt lymfatisk leukemi eller akutt myelogen leukemi. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cerubidin 20 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Daunorubicinhydroklorid tilsv. daunorubicin 20 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

PREPARATOMTALE. Effekt og sikkerhet hos barn under 12 år er ikke undersøkt. Erfaring med langtidsbehandling er begrenset.

PREPARATOMTALE. Effekt og sikkerhet hos barn under 12 år er ikke undersøkt. Erfaring med langtidsbehandling er begrenset. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Kestine 10 mg tabletter, filmdrasjerte Kestine 20 mg tabletter,filmdrasjerte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ebastin 10 mg og 20 mg Hjelpestoff med kjent effekt:

Detaljer

Influensavirus overflateantigener, (hemagglutinin og neuraminidase) virosomer, av følgende stammer*:

Influensavirus overflateantigener, (hemagglutinin og neuraminidase) virosomer, av følgende stammer*: PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN INFLEXAL V injeksjonsvæske, suspensjon Vaksine mot influensa (inaktivert, overflateantigen, virosom) Sesongen 2013/2014 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Influensavirus

Detaljer

Virkestoff: Hver kapsel inneholder: Balsalaziddinatrium 750mg, tilsvarende 262,5mg mesalazin. INN: Balsalazid For hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Virkestoff: Hver kapsel inneholder: Balsalaziddinatrium 750mg, tilsvarende 262,5mg mesalazin. INN: Balsalazid For hjelpestoffer se pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN COLAZID, 750 mg, kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: Hver kapsel inneholder: Balsalaziddinatrium 750mg, tilsvarende 262,5mg mesalazin. INN: Balsalazid For

Detaljer

PREPARATOMTALE. 1 ml oppløsning inneholder: Dekstran 70 (1,0 mg) og hypromellose (3,0 mg)

PREPARATOMTALE. 1 ml oppløsning inneholder: Dekstran 70 (1,0 mg) og hypromellose (3,0 mg) 1. LEGEMIDLETS NAVN PREPARATOMTALE Tears Naturale, 1 mg/ml / 3 mg/ml øyedråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder: Dekstran 70 (1,0 mg) og hypromellose (3,0

Detaljer

Voksne og barn over 6 år: Plantebasert legemiddel til bruk som slimløsende middel ved slimhoste.

Voksne og barn over 6 år: Plantebasert legemiddel til bruk som slimløsende middel ved slimhoste. 1. LEGEMIDLETS NAVN Prospan mikstur 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur inneholder 7 mg tørret ekstrakt av Hedera helix L., folium (tilsvarende 35-53 mg tørret eføyblad/ bergfletteblad).

Detaljer

KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av avansert (inoperabelt eller metastatisk) melanom hos voksne.

KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av avansert (inoperabelt eller metastatisk) melanom hos voksne. KEYTRUDA (pembrolizumab) Helsepersonell Viktig sikkerhetsinformasjon Ofte stilte spørsmål KEYTRUDA som monoterapi er indisert til behandling av avansert (inoperabelt eller metastatisk) melanom hos voksne.

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Pemetrexed Hospira 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning Pemetrexed Hospira 500 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Detaljer

4.1 Indikasjoner Sporelementtilskudd for å dekke basale til moderat økte behov ved parenteral ernæring.

4.1 Indikasjoner Sporelementtilskudd for å dekke basale til moderat økte behov ved parenteral ernæring. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Addaven, konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Addaven inneholder: 1 ml 1 ampulle (10 ml) Kromklorid (6H2O) 5,33 mikrog

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN Alkeran 2 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 2.1 Generell beskrivelse Alkeran 2 mg Tabletter,filmdrasjerte

1. LEGEMIDLETS NAVN Alkeran 2 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 2.1 Generell beskrivelse Alkeran 2 mg Tabletter,filmdrasjerte 1. LEGEMIDLETS NAVN Alkeran 2 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 2.1 Generell beskrivelse Alkeran 2 mg Tabletter,filmdrasjerte 2.2 Kvalitativ og kvantitativ sammensetning Hver tablett

Detaljer

Refluksøsofagitt. Symptomatisk behandling ved hiatus insuffisiens og gastroøsofageal reflukssykdom (GERD), som sure oppstøt og halsbrann.

Refluksøsofagitt. Symptomatisk behandling ved hiatus insuffisiens og gastroøsofageal reflukssykdom (GERD), som sure oppstøt og halsbrann. 1. LEGEMIDLETS NAVN Gaviscon, mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur inneholder: Natriumalginat 50 mg Aluminiumhydroksid 100 mg Natriumhydrogenkarbonat 17 mg Kalsiumkarbonat

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Esmeron 10 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning rokuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Urologi 024 BEP, bleomycin/cisplatin/etoposid

Urologi 024 BEP, bleomycin/cisplatin/etoposid Veileder for medikamentell kreftbehandling: Urologi 024 BEP, bleomycin/cisplatin/etoposid Indikasjon Brukes ved cancer testis, i henhold til SWENOTECA (www.swenoteca.org) Kurmatrise Virkestoff Grunndose

Detaljer

Profylakse og behandling av kvalme og brekninger forårsaket av cytostatikabehandling.

Profylakse og behandling av kvalme og brekninger forårsaket av cytostatikabehandling. 1. LEGEMIDLETS NAVN Navoban 5 mg kapsel, hard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Tropisetronhydroklorid 5,64 mg, tilsv. tropisetron 5 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt 6.1. 3.

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Temodal 5 mg harde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver harde kapsel inneholder 5 mg temozolomid. Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver

Detaljer

SUTENT (sunitinib) til behandling for dine pasienter med metastatisk nyrekreft

SUTENT (sunitinib) til behandling for dine pasienter med metastatisk nyrekreft SUTENT (sunitinib) til behandling for dine pasienter med metastatisk nyrekreft Hvordan virker SUTENT for pasienter som er eldre sammenlignet med yngre pasienter? Hvordan optimalisere doseringen med Sutent?

Detaljer

Behandlingsområdet vaskes med såpe og vann og deretter tørkes med håndkle e.l. før påføringen.

Behandlingsområdet vaskes med såpe og vann og deretter tørkes med håndkle e.l. før påføringen. 1. LEGEMIDLETS NAVN Wartec 5 mg/ml liniment, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Podofyllotoksin 5 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Liniment,

Detaljer

1 ml inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 20 mg.

1 ml inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 20 mg. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Diprosalic liniment, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 20 mg.

Detaljer

Hvert hetteglass inneholder 100 mg temozolomid. Etter rekonstituering inneholder 1 ml infusjonsvæske, oppløsning, 2,5 mg temozolomid.

Hvert hetteglass inneholder 100 mg temozolomid. Etter rekonstituering inneholder 1 ml infusjonsvæske, oppløsning, 2,5 mg temozolomid. 1. LEGEMIDLETS NAVN Temodal 2,5 mg/ml pulver til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 100 mg temozolomid. Etter rekonstituering inneholder 1

Detaljer

Pabal er indisert til forebygging av uterusatoni etter forløsning av spedbarn ved keisersnitt under epidural- eller spinalanestesi.

Pabal er indisert til forebygging av uterusatoni etter forløsning av spedbarn ved keisersnitt under epidural- eller spinalanestesi. 1. LEGEMIDLETS NAVN PABAL 100 mikrogram/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Karbetocin 100 mikrogram/ml. Oksytocin-aktivitet: Tilnærmet 50 IE oksytocin/hetteglass.

Detaljer

Én ml inneholder 0,1 mg desmopressinacetat tilsvarende 89 mikrogram desmopressin.

Én ml inneholder 0,1 mg desmopressinacetat tilsvarende 89 mikrogram desmopressin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Minirin 0,1 mg/ml nesedråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én ml inneholder 0,1 mg desmopressinacetat tilsvarende 89 mikrogram desmopressin. For fullstendig

Detaljer

PREPARATOMTALE (SPC) 1 tablett inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 400 mg resp. 650 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

PREPARATOMTALE (SPC) 1 tablett inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 400 mg resp. 650 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. PREPARATOMTALE (SPC) 1. LEGEMIDLETS NAVN Weifapenin 400 mg og 650 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 tablett inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 400 mg resp. 650 mg. For fullstendig

Detaljer

IMOVAX POLIO er indisert for aktiv immunisering mot poliomeylitt hos spedbarn, barn og voksne, både til basisimmunisering og påfølgende boosterdoser.

IMOVAX POLIO er indisert for aktiv immunisering mot poliomeylitt hos spedbarn, barn og voksne, både til basisimmunisering og påfølgende boosterdoser. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN IMOVAX POLIO, injeksjonsvæske, suspensjon. Vaksine mot polio (inaktivert) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver 0,5 ml dose av IMOVAX POLIO inneholder: Inaktivert

Detaljer

4 Hva bør du vite om pasientoppfølging for å redusere risikoen for fototoksisitet og plateepitelkarsinom med VFEND?... 3

4 Hva bør du vite om pasientoppfølging for å redusere risikoen for fototoksisitet og plateepitelkarsinom med VFEND?... 3 & VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR HELSEPERSONELL OM FOTOTOKSISITET, PLATEEPITELKARSINOM OG LEVERTOKSISITET VFEND (vorikonazol) Til oral/intravenøs bruk INNHOLD 1 Hva er hensikten med denne brosjyren?...

Detaljer

Helsepersonell. ofte stilte. spørsmål. Brosjyre med

Helsepersonell. ofte stilte. spørsmål. Brosjyre med Helsepersonell Brosjyre med ofte stilte spørsmål Innholdsfortegnelse Hva er hensikten med denne brosjyren? Hva bør jeg vite om YERVOY? Hva bør jeg vite om viktige bivirkninger? Hva bør jeg ta opp med pasientene

Detaljer

En mild sjampo kan anvendes mellom behandlingene med ciklopiroksolamin sjampo 1,5 %.

En mild sjampo kan anvendes mellom behandlingene med ciklopiroksolamin sjampo 1,5 %. 1. LEGEMIDLETS NAVN SEBIPROX 1,5 % sjampo 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 100 g sjampo inneholder 1,5 g ciklopiroksolamin (1,5 % w/w) For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3.

Detaljer

Obstipasjon. Forberedelse før røntgenundersøkelse eller tømming av colon før operative inngrep.

Obstipasjon. Forberedelse før røntgenundersøkelse eller tømming av colon før operative inngrep. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Dulcolax 10 mg stikkpiller 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Bisakodyl 10 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1 3. LEGEMIDDELFORM Stikkpille

Detaljer

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene.

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene. 1. LEGEMIDLETS NAVN Corsodyl 2 mg/ml munnskyllevæske 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 2 mg klorheksidindiglukonat For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Endogen hypertriglyseridemi som et tillegg til diett når diett alene ikke gir tilstrekkelig adekvat respons:

Endogen hypertriglyseridemi som et tillegg til diett når diett alene ikke gir tilstrekkelig adekvat respons: 1. LEGEMIDLETS NAVN Omacor kapsel, myk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1.0 g Omega-3-syreetylestere 90 som inneholder: 840 mg eicosapentaensyre (EPA)etylester (460 mg) og docosahexaensyre (DHA)etylester

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Temodal 100 mg harde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Hver harde kapsel inneholder 100 mg temozolomid.

1. LEGEMIDLETS NAVN. Temodal 100 mg harde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Hver harde kapsel inneholder 100 mg temozolomid. 1. LEGEMIDLETS NAVN Temodal 100 mg harde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver harde kapsel inneholder 100 mg temozolomid. Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver harde kapsel inneholder

Detaljer

Pasienter med nedsatt hjertefunksjon: Ved behandling av avføringsstopp skal dosen deles slik at maksimalt to doseposer inntas per time.

Pasienter med nedsatt hjertefunksjon: Ved behandling av avføringsstopp skal dosen deles slik at maksimalt to doseposer inntas per time. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Moxalole pulver til mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dosepose inneholder følgende virkestoffer: Makrogol 3350 13,125 g Natriumklorid

Detaljer

NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml

NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml NeuroBloc-veiledning for leger, utgave 1, august 2014 1 Viktig sikkerhetsinformasjon for leger Hensikten med denne håndboken er å

Detaljer