ADM! ISTRASJONEN STRINDA KOMMUNELOKALER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADM! ISTRASJONEN STRINDA KOMMUNELOKALER"

Transkript

1 t I: t. ~IA. f!)) f1 (j '. J..'.... Ka1 t ov m" byomrddet med Kjopm.annsgata. ADM! ISTRASJONEN STRINDA KOMMUNELOKALER A v H. N. asnes I den f0rste tid hadde kommunestyret sine m0ter i sin eien. dom ved Eli plass hvor Lade sokns faste skole hadde lokaler. Her var ogsa tingsted for Strinda, og Strinden sparebank var her fra den var opprettet i 1842 til 1847 da banken flyttet over I V oldsminde gard. Banken flyttet i 1852 til lokaler ved Tho- 275

2 Rddmanll Lars Garberg, f. 31. mal's JUl'idisk embetseksamen Sorenskrivel'fulIm ektig i Indel'0y fullmektig hos h.r.advokat Andr. Clausse n, formannskapssekl'etrel' i Alesunc1 og fra oktober 1919 kontol'ist og dtdmann i Strinda. (Val' avskjediget i krigsa ra). mas Angells gate ~' ), men da disse snart ble for sma, flyttet den allerede i 1945 til Dronningens gate 7, hvor den flyttet inn i juli maned. Samme aret gjorde formannskapet vedtak om a s0ke framleie hos banken, og det kom da i stand et leieforhold som kom til a yare en rekke ar. Her ble nemlig banken og kommunens kontorer til Men ogsa disse lokalene ble for sma bade for banken og for kommunen, og det ble leid st0rre husrom i S0ndre gate 9 hos Rasmus Lund. I disse 10- kalene var banken og kommunens kontorer til varen Bankens styre hadde ei tid tenkt pa a kj0pe eget hus til banken, og da eieren av S0ndre gate 9 sa opp leieforholdet fra 1. mai 1892, og nr. 6 ved Dronningens gate da var til salgs, kj0pte banken denne eiendommen, og kommunen holdt fram som leieboer til Banken gikk nemlig det aret til nedriving av den gamle trebygning og f0rte opp en murbygning som var ferdig i Kommunen kj0pte Holtermanns veg 1 (Kveldheim) i 1913 hvor den hadde sine kontorer og m0ter til 1917 da den ble eier av Kj0pmannsgata 24. Strinda kommune har fra 1917 hatt kontorene sine i Kj0pmannsgata 24 som ble kj0pt ved skj0te av 1. oktober 1917 for kr ,-.1) Denne garden Jigger mellom Kj0pmannsgata i 0st, Schjoldakerveita i syd og Krambugata i vest. Garden er *) Se Strindens Spare bank hundl eil.rsskrift, s. 205 f. :l Stoffet hentet vesentlig fra et a rbeid av 0.r.sakf0rer P. Sch0nning. 276

3 bygd i en firkant om en apen plass, og det samlede areal 'av byggegrunn og den apne plass er 801,90 kv.m. I 1939 ble Kj0pmannsgata 26 kj0pt av Strinda kommune ved skj0te av 21. desember for en kj0pesum av kr ,- av A.S H. Hansen & S0n. Denne garden er likesom nr. 24 bygd i en fir kant omkring en apen plass. Samlet grunnflate 581,86 kv.m. Disse to eiendommene ble i 1940 slatt sammen til en eiendom, matr.nr. 24, og «matr.nr. 26» gikk ut av matrikkelen som srerskilt nr. I den tida da svenskene var herrer over byen og Tr0ndelag i 1658, ble det arbeidd ut et kart over Trondheim, Uauclers kart. som vi hal' tatt inn i bygdeboka. Ser vi pa dette kartet, finner vi to litt breiere gater som var blitt regulert etter en tidligere brann. Den nederste (nordligste) av disse var kalt Nedre almenning og svarer til Strandgata som i 1898 fikk navn av Olav Trygvasons gate. Den andre ble kalt 0vre almenning. Den begynte i 0st heilt nede ved elva, gikk forbi den hustomt som na brerer navnet Kj0pmannsgata 24 og vestover i retning av Sommerveita til stmket ved navrerende torg. Schjoldakerveita er en levning av denne gate. 0vre almenning er seinere flyttet oppover og heiter na Kongens gate. Almenningsnavna har fait bort i Trondheim. I eldre tid var gjerne gatekryss hvor folk fra to m0tende gater kunne treffes, kalt almenninger. Brunhj0rnet ville i var tid vrere en typisk almenning. Ja naturligvis ogsa Nordre og Torget. Vi vii etter dette finne kvartalet for Kj0pmannsgata 24 pa kartet. - Pa vestsida av dette kvartalet finner vi Krambugata som gar i syd-nordlig retning. Denne gate er en levning av Kaupmannastretet som formentlig var byens eldste gate - med atskillig ferdsel om dagen og naturligvis ogsa om kvelden i det sparsomme lyset som da var. Husfasadene var vendt mot denne gate, og her var nok et samlet forretningsstmk. Men fra Kaupmannastretet strakte husrekkene seg heilt ned til bryggene, og den eller de som eide hovedgarden, eide som regel ogsa tilsvarende brygge. Hovedgarden var nok da som na bygd i firkanter omkl'ing apne plasser, og det val' gjerne 277

4 flere eiere sa det kunne bli en eier av hvert hj0rne eller en eier av hver halvdel. Som en vii se pa kartet var der enna ikke noen Kj0pmannsgate. Men sa ble det en stor brann 19. april 1681, «Hornemannsbrannen». Den begynte i Hornemanns-brygga ved elva. Bryggene st1'0k med og husa oppover skraningen til Kaupmannastretet. Denne brannen ga st0tet til Cicignons reguleringsplan for byen, en plan som preger den gamle by den dag i dag mellom Nidelva og fjorden. Den fl'lrste frukt av denne planen ble Kj0pmannsgata og byggevirksomheten ved den som altsa skjedde i og etter Gatenavnet var forresten lenge utover Segaden, kanskje fordi bryggene gjerne var kalt for, (eller skrevetl 80brygger. Som nevnt pa andre steder ble Bybrua ogsa bygd i Bakklandsvegen kom seinere, og det ble da et riaturlig samspill mellom de to sider av elva med Bybrua som bindeledd. Vi bl'lr her minnes at Cicignons hovedoppgave val' grunnlegging av Kristiansten festning. - I 1708 brente nesten heile byen ned og ble sa fl'lrt opp igjen vesentlig etter Cicignons plan. Visestatholder Johan Wibe foresto gjenoppbygginga. De husa som da ble oppf0rt ble staende til Ved branntakst i 1807 var Stadshauptmann Lyshohn eier av Kj0pmannsgata 24 og utskriften av protokollen ser slik ut: a. Forhusbygning, 2 etasjer h0i, 38 alen lang, 12 alen bred, 30 fag Vinduer, 7 Vrerelser, 7 Kakkelovne, hvelvet Kjeller. b. Sidebygning mod S0r, 2 Etager hl'li, 37 alen lang, 8 alen bred, 8 Fag Vinduer, 2 Vrerelser, 2 Kakkelovner, Vognremisse samt Ko- og Hestestald. c. Sidebygning mod nord, 2 Etager h0i, 39 alen lang, 8 alen bred, 12 Fag Vinduer, 4 Vrerelser, 4 Kakkelovne, Kj0kken samt St0rhus med Bagerovn og indmuret Kobberbryggepande. d. Tverbygning, 2 Etager h0i, 16 alen lang, 11 alen bred, Spisebord, Veedskur med Lofter samt hvelvet Kjeller, alt med Steentag. Sam let forsikringssum 9500 Rdl. Vi legger her merke til at i byggekomplekset val' bade hestestall og fj0s, og nar vi pa kartet ser at aker- og engflater rekker sa langt 0St som omtr. til Prinsens gate, og nede ved sjl'len 278

5 end a lenger, sa skj13nnel' vi at byen enna boor sterkt preg av landsby. N atta mejlom 1. og 2. juledag 1813 oppsto brann nede i Krambugata. Under denne brannen ble helle kvartaldelen nord for Schjoldakerveita 0delagt, og ingen av de husa som star i dette stmket, er eldre enn Denne julebrannen, sier arkitekt Jervel Grimmelund, er utvilsomt i enhver henseende flammenes verdifulleste roy. Om nr. 24 sier han at det val' en typisk representant for de tmnderske herskapshusa fra rokokkotida som det hal' voort flere av enn na alminnelig kjent. I nr. 24 bodde den gang Nicolay Lysholm som sammen med sin bror Johan M01mann Lysholm i 1801 kj13pte noe av Devle gard og begynte sapesyderi del', seinere brennevinsbrenneri. (Se bind I, s. 108, og bind II, s. 512 o. f.). Gard nr. 26 val' i 1805 av J. M. Lysholm solt til kj13pmann Johan Lorentzen som i 1813 f13rte opp nytt hus og val' savidt ferdig med det i oktober, 2 mndr. f0r julebrannen. Han bygde sa opp den gard som star i dag og som na er gatt inn i matr.nr. 24. Av seinere eiere av nr. 26 kan nevnes Nicolay H. Finne, Trondhjems Sparebank, grosserer Hans Hansen og H. Hansen & S13n som solte til Strinda kommune. Eiere av nr. 24 kan vi nevne bl. a. doktor i medisin Henrici fra Han er omtalt ogsa pa et annet sted her i dette bindet. Etter Lorckfamilien kom Halfdan Klingenberg fra Frk. Sara Christie eide garden og hadde skole der i mange ar til «Aktieselskapet Kj13pmannsgaten 24» kj0pte i 1917 og solte samme ar til Strinda kommune. OM SKATTEFORHOLD A v H. N. asnes Vi hal' pa flere steder i bygdeboka voort bort i skattesp13rsmal og andre tyngsler for b0ndene. Her skal vi sa godt som mujig fa et samlende oversyn. Ordninga av skattene hal' voort skiftende gjennom tidene. Her nord varden viktigste skatten i middelalderen leidangsskatten som ble betalt bade i bygd og by. (Litt om ledangsordninga se bind II, s. 336). Denne skatten kom den gamle landevernsordning til gode. Videre nevner vi matrikkelskatten pa 279

6. Tiller og Klrebu 2,» 2» 4» 7. Strinda 3,» 4» 12» 8. Selbu 4,» 2» 8»

6. Tiller og Klrebu 2,» 2» 4» 7. Strinda 3,» 4» 12» 8. Selbu 4,» 2» 8» ikke a fa for penger. Det berodde pa sankthansmarkedet om det da kunne bli ei rad. Det knep ogsa om penger. Fogden skulle ha godtgjort for ekstraordinrere embetsutgifter pa 126 rdl. som det gikk seint

Detaljer

vapenstilstand og Schmetlow hadde sendt sine krigsavdelinger heim, fikk han bud fra den svenske oberst Eck at han tenkte.ii

vapenstilstand og Schmetlow hadde sendt sine krigsavdelinger heim, fikk han bud fra den svenske oberst Eck at han tenkte.ii F0renn vi kommer over i detaljer vedkommende Strinda landbruk i seinere ar, vii det vrere naturlig a nevne noe om en sammenslutning som matte gripe ledende inn i landbrukets utvikling og framgang, nemlig

Detaljer

Av en født forbryters dagbok

Av en født forbryters dagbok Johan Borgen: Av en født forbryters dagbok Bestefar er en stokk. Han bor på loftet og banker i gulvet når jeg har sovet og er våt fordi jeg har tisset på meg, og når jeg skal sove og jeg er tørr fordi

Detaljer

Geistligheten og geistlige Jorhold.

Geistligheten og geistlige Jorhold. Den ma ogsa ha tilh0rt en forholdsvis tidlig periode av var kristne middelalder. Tradisjonen om kirka pa Teslia er derimot riktig nok. Men den kirka h0r er den nyere tida til. Geistligheten og geistlige

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Lykke 28-06-10 12:07 Side 105. Pang du er død

Lykke 28-06-10 12:07 Side 105. Pang du er død Lykke 28-06-10 12:07 Side 105 Pang du er død Det begynner med at du blir født. Jordmora drar deg ut, holder deg opp ned og gir deg et klask, for det var det man gjorde på den tiden, det var for å få i

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Jubileumshilsen ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Når vi nå feirer Fredrikstad Indremisjons 100 års jubileum, er jeg fylt av takknemlighet til alle dem som gjennom disse årene har vært med å føre

Detaljer

UTDRAG FRA SAINT-EXUPÉRYS DEN LILLE PRINSEN

UTDRAG FRA SAINT-EXUPÉRYS DEN LILLE PRINSEN UTDRAG FRA SAINT-EXUPÉRYS DEN LILLE PRINSEN Side 9-13: Jeg har [ ] levd alene uten noen som jeg kunne snakke virkelig med, like til en dag for seks år siden, da jeg fikk maskinskade i ørkenen Sahara. Det

Detaljer

SVELVIKSAND as. Kulturminner og kulturmiljø fra nyere tid på Verket. Utgave: 1 Dato: 2012-10-01

SVELVIKSAND as. Kulturminner og kulturmiljø fra nyere tid på Verket. Utgave: 1 Dato: 2012-10-01 Kulturminner og kulturmiljø fra nyere tid på Verket Utgave: 1 Dato: 2012-10-01 Kulturminner og kulturmiljø fra nyere tid på Verket 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kulturminner og kulturmiljø

Detaljer

Utdrag. "Et dukkehjem" av Henrik Ibsen. Navnet ditt:...

Utdrag. Et dukkehjem av Henrik Ibsen. Navnet ditt:... Utdrag "Et dukkehjem" av Henrik Ibsen Navnet ditt:... Henrik Ibsen ET DUKKEHJEM Henrik Ibsen skrev en lang rekke skuespill. I de første tok han opp historiske emner, slik som i Hærmennene på Helgeland

Detaljer

MER GAMMELT ENN NYTT. God sommer! Neste medlemsmøte: Tirsdag 9. september kl. 19.00 Grunnloven 1814 - rammen for våre liv i Norge idag.

MER GAMMELT ENN NYTT. God sommer! Neste medlemsmøte: Tirsdag 9. september kl. 19.00 Grunnloven 1814 - rammen for våre liv i Norge idag. Foto: Bjørn Granlund MER GAMMELT ENN NYTT ÅRGANG 17 NR. 2-2014 En ekte Vålerenggutt har forlatt oss Side 3-4 Et spennende liv på Vålerenga. Side 10-11 God sommer! Neste medlemsmøte: Tirsdag 9. september

Detaljer

To land. To kulturer.

To land. To kulturer. DEBATT NILS CHRISTIE & EVY FRANTZSEN To land. To kulturer. Vi tror ikke det er fullkomment, alt som skjer i Danmark på narkotikapolitikkens område. Men kanskje kunne det i et skrift som dette være OK å

Detaljer

KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik

KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik Tenk i dag er det 1.s. i advent! Nå er snart den kalde, grå novembermåneden slutt. Og så er det ikke lenge igjen til

Detaljer

Bjørg Gjestvang mistet ektemannen Trond Bolle på oppdrag i Afghanistan. Hun mener utenlandssoldater må slutte å holde jobben hemmelig for familien.

Bjørg Gjestvang mistet ektemannen Trond Bolle på oppdrag i Afghanistan. Hun mener utenlandssoldater må slutte å holde jobben hemmelig for familien. Var aldri redd Bjørg Gjestvang mistet ektemannen Trond Bolle på oppdrag i Afghanistan. Hun mener utenlandssoldater må slutte å holde jobben hemmelig for familien. Åshild Eidem (tekst og foto) Hun kan ikke

Detaljer

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut.

Her har barna tegnet hvordan de synes tidsmaskinen skal se ut. Årets tema ble valgt av de voksne. Vi valgte temaet tid siden det omfatter så mye og tid er noe som det snakkes om hele tiden, men oppfattes forskjellig av alle. Vi startet prosjektet med en samling der

Detaljer

Trondheim postkontor - fra år til år.

Trondheim postkontor - fra år til år. Trondheim postkontor - fra år til år. Opprettet: 1647 eller like etter Navn: Trondhjem (fra start), Nidaros (1930), Trondheim (1931) Fra år til år: 1647 17/1 Hollenderen Henrik Morian fikk privilegium

Detaljer

Tørsten gir lys. Av Erling Rimehaug. Om åndelig lengsel og modning. Lunde Forlag

Tørsten gir lys. Av Erling Rimehaug. Om åndelig lengsel og modning. Lunde Forlag Tørsten gir lys Om åndelig lengsel og modning Av Erling Rimehaug Lunde Forlag Copyright 2007 Lunde Forlag Sinsenveien 25, 0572 Oslo, Norway www.lundeforlag.no Omslagsbilde: Ikon, olje på lerret, 1986 av

Detaljer

Mete med den gamle Kongsveien!

Mete med den gamle Kongsveien! Nr. 1 1983 ARVEN-- ---------.J-.- 3o- Ar-gS-ng MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG _., Mete med den gamle Kongsveien! Nu skal vi spandere en dag pa en tur gjennem hele San nidal. Og vi kan jo pr0ve a

Detaljer

TIDEN VAR EN ENGEL MOT VEST

TIDEN VAR EN ENGEL MOT VEST TIDEN VAR EN ENGEL du hadde kraft og glødet du kunne se klart du hadde sett et bilde som hadde brent seg fast og en tanke gikk i pakt med hjertet ditt det var på tide å forandre forbedre verden litt og

Detaljer

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Spørsmål du som jente lurer på,? men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Hvorfor ble jeg født med blæreekstrofi og epispadi Ei jente sier: 1] (BE/E)? Årsaken til at noen barn blir født med dette

Detaljer

Fjordbunnen hever seg

Fjordbunnen hever seg Visste du at vi i Trondheim lever og bor på gammel sjøbunn? Her er det som skjedde! 1. Fjordbunnen hever seg Under siste istid var landmassene i hele Skandinavia presset ned som en «bulk» i jordskorpa

Detaljer

TorkeU Arnold Tande 1901-2001

TorkeU Arnold Tande 1901-2001 Nr 61 1/2001 21.lIrgang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG TorkeU Arnold Tande 1901-2001 Grunnleggeren av Sannidal Historielag og Bygdetun er gatt bort Det var med stor sorg vi

Detaljer

Hvordan var det å gå på Kjelsås skole i gamledager?

Hvordan var det å gå på Kjelsås skole i gamledager? Hvordan var det å gå på Kjelsås skole i gamledager? Nysgjerrigperkonkurransen 2010 Forord Klasse 2C ved Kjelsås skole kan være stolte over oppgaven de nå leverer til Nysgjerrigperkonkurransen. Klassen

Detaljer

H. C. Andersen: Keiserens nye klær

H. C. Andersen: Keiserens nye klær H. C. Andersen: Keiserens nye klær For mange år siden levde det en keiser som var så veldig glad i pene, nye klær at han brukte alle pengene sine for å pynte seg. Han brydde seg ikke om soldatene sine,

Detaljer

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber På den mørkeste tiden i nord, ser Joakim Lauritsen (18) endelig lyst på fremtiden. TEKST: LINE SCHEISTRØEN line.scheistroen@lomedia.no FOTO: LARS ÅKE ANDERSEN EndElig i jobb: joakim lauritsen (18) hadde

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer