EXPHIL03 Høst 2011 Seminargruppe 41 Solheim, Nicolai Kristen. EXPHIL03 Høst Seminargruppe 41. Menons Paradoks. Skrevet av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EXPHIL03 Høst 2011 Seminargruppe 41 Solheim, Nicolai Kristen. EXPHIL03 Høst 2011. Seminargruppe 41. Menons Paradoks. Skrevet av"

Transkript

1 EXPHIL03 Høst 2011 Seminargruppe 41 Menons Paradoks Menon spør: Og på hvilken måte, Sokrates, skal du undersøke det som du overhodet ikke vet hva er Utdyp spørsmålet, forklar hvorfor det er viktig og redegjør for hvilken rolle det spiller i dialogen. Skrevet av Solheim, Nicolai Kristen Antall ord: 3017 Side 1 av 7

2 Menons paradoks Menon spør: Og på hvilken måte, Sokrates, skal du undersøke det som du overhodet ikke vet hva er Utdyp spørsmålet, forklar hvorfor det er viktig og redegjør for hvilken rolle det spiller i dialogen. Introduksjon Hvordan kan en undersøke det en overhodet ikke vet hva er? Et av paradoksene som dukker opp i Platons dialog Menon, er hva vi kjenner som Menons paradoks. Sammenhengen vi her kan se det i er hvordan vi kan oppnå viten om dyd og hvorfor det er nødvendig med kunnskap om dyd. Mer generelt kan vi også se på hvordan en kan tilegne seg kunnskap, noe som fører oss inn på Plantons idélære og syn på idéer og sanseting. Måten vi går fram på er å først sette spørsmålet Og på hvilken måte, Sokrates, skal du undersøke det som du overhodet ikke vet hva er? (Menon, 80d1-4) i sammenheng, før vi utdyper og ser på det vi har resonert oss fram til i henhold til Platons filosofi. Menons spørsmål Før vi på noen måte kan begynne å utdype spørsmålet og diskutere dets rolle i dialogen, vil det være ønskelig å se spørsmålet i sammenheng med Platons dialog. Dialogen begynner med at Menon spør Sokrates om dyd kan læres (Menon, 70a), og hvordan en eventuelt kan tilegne seg denne kvaliteten dersom det ikke kan øves opp. For at Sokrates skal kunne svare på dette, sier det seg selv at han må kjenne til hva dyd er, men hverken han eller noen han kan huske å ha møtt har visst hva dyd er. Menon på sin side, mener han vet hva dyd er og gir sin definisjon på dette. Nå viser det seg at han i stedet for å definere, kun gir eksempler på hva han selv oppfatter som dyd. Han snakker om mannens, kvinnens, barnets og slavens dyd (Menon, 72a), og peker på en rekke aspekter han oppfatter som dyd for den enkelte rolle. Med dette spør Sokrates om å få en helhetlig definisjon på dyd, men igjen mislykkes Menon og ender opp med svar som krever at vi allerede må kjenne til hva dyd er. Han sier (Menon, 74a-b) [...] Mannsmot mener jeg er en dyd, og sindighet og visdom og verdighet, og en rekke andre. Dette er hva vi kaller sirkulæritet. Med andre ord må en for å forstå hva dyd er, allerede vite hva dyd er. Som igjen betyr at hvis en ikke kjenner til hva dyd er så kan en heller aldri få vite det, ut i fra definisjonen Menon kom fram til. Dette er hva vi kjenner som Menons paradoks, og vi ser at vi allerede i denne første delen av dialogen blir presentert for problemstillingen rundt dette. Sokrates forklarte også Menon hvorfor hans definisjoner av dyd var feil, og Menon innså til slutt at han egentlig ikke visste hva dyd var. Menon gikk fra å tro at han visste hva det var, til å vite at han ikke visste hva det var. Noe annet han innså var at det var vanskeligere å svare på hva dyd var enn det han i utgangspunktet hadde trodd. Dette er i følge Platon et viktig steg mot å oppdage sannheten. Dette fordi de begge var klar over at de ikke visste hva dyd var og på denne måten ble fri fra Side 2 av 7

3 vrangforestillinger og fikk et bedre grunnlag til å utforske og prøve å komme frem til en logisk definisjon sammen. Altså har Sokrates og Menon, under den første delen av dialogen, undersøkt hva dyd er. Uten å ha kommet noen vei med dette, spør Menon videre Og på hvilken måte, Sokrates, skal du undersøke det som du overhodet ikke vet hva er (Menon, 80d1-4). Det er hva vi kjenner som Menons paradoks, og det er i begynnelsen av denne andre delen spørsmålet kommer opp. Vi ser også at hele andre delen av dialogen bygger på nettopp dette spørsmålet fra Menon, som Sokrates analyserer og motbeviser. Nå som vi har sett hvordan dette henger sammen, vil det også være mulig å utdype spørsmålet som Menon stiller Sokrates. For å kunne forstå hvilken betydning dette spørsmålet har for dialogen Menon, vil det tjene oss å forstå hva Menon spør Sokrates om. Menons paradoks stiller spørsmål ved hvordan vi kan kjenne igjen noe når vi finner det, dersom vi ikke vet hva det er vi ser etter. For om vi vet hva vi vil vite, vet vi det fra før. Hvis vi ikke vet hva vi vil vite, vil vi ikke kjenne det igjen når vi finner det. Og hvordan vil vi da vite hva vi skal se etter? Paradokset som sådan kan presenteres på en mer relevant måte for denne oppgaven. Hvordan kan vi stille spørsmål om noe, når vi ikke kjenner til hva vi spør etter? Og hvis vi kommer frem til et svar, hvordan kan vi være sikker på at det er svaret? Fra dette kan vi anta at vi ikke kan spørre om noe vi ikke vet, fordi vi ikke vet hvilket spørsmål vi bør stille. Og hvis vi vet noe, så er det ingen grunn til og spørre om det fordi vi allerede vet det. Dette medfører at alle spørsmål er meningsløse. Noe som Sokrates blir nødt til å motbevise for at spørsmålet om hva dyd er får en mening. Vi kommer da til aspektet rundt spørsmålets betydning for dialogen. Fram til nå har vi sett at på Menons paradoks, og hva dette egentlig innebærer. Men hva slags betydning har dette for dialogen? Og hvorfor er dette spørsmålet viktig? Paradoksets betydning La oss først se på hvorfor dette spørsmålet er viktig for dialogen. Det vi aller først kan peke på, er at dialogen følger den sokratiske metoden 1. Det vil si at vi starter med et spørsmål som utgangspunkt. I denne dialogen er utgangspunktet vårt om dyd kan læres eller ikke, og hva dyd er. Det at dialogen følger den sokratiske metoden betyr på mange måter at Sokrates leder motparten mot et svar. Dette skjer hovedsaklig gjennom spørsmål og logiske knep, slik at motparten til slutt ser at hans eller hennes oppfattelse av noe ikke henger sammen, for så å finne et svar sammen. Sokrates og Menon hadde i den første delen av teksten diskutert hva dyd var, men de kom ingen vei med det. Likevel fikk Sokrates; Menon til å innse at han ikke visste hva dyd var. Nå som han ikke viste hva dyd var og Sokrates tidligere hadde erkjent at han heller ikke visste hva det var, visste 1 Sokratisk metode er en form for samtale styrt av en filosof som sammen med en gruppe forsøker å nå et svar på det spørsmål som gruppen hadde som utgangspunkt. Termen viser til de Platonske dialogene der Platon lar Sokrates omtale seg selv som fødselshjelper. Den dialogiske samtalesituasjonen er slik at den ene parten (Sokrates) virker som fødselshjelper til motpartens (Menons) tanker. Side 3 av 7

4 ingen av de to hva de skulle se etter. De stod overfor en ny problemstilling som måtte besvares, nemlig hvordan de kunne resonere seg til noe som de ikke visste svaret på. Med andre ord stod de overfor et nytt problem som måtte besvares for å kunne finne ut hva dyd var, og om dette kunne tilegnes. For hvis de visste det de ville vite, visste de jo det fra før. Men hvis de ikke visste hva de ville vite, ville de jo ikke kjenne det igjen når de fant det. Så hvordan kunne de da finne ut hva dyd var når ingen av dem visste svaret? Sokrates må derfor løse Menons paradoks for å kunne finne svaret på det første spørsmålet. For hvis det er slik som Menon sier, er jo alle spørsmål meningsløse. Dette ville ført til at mennesket ikke ville oppdage noe og utviklingen ville stagnere fordi individet ikke har spørsmål eller interesse for kunnskap. Det er derfor viktig å løse dette paradokset for å finne svar, noe som er helt grunnleggende for å kunne forsvare den sokratiske metoden og resonere seg frem til svar generelt. For dersom en ikke kan resonere seg frem til svar en ikke kjenner til, er det hele meningsløst. Nå har det seg også slik at Sokrates representerer Platons egne tanker og meninger, og deres filosofi er på mange måter like. Blant annet mente Platon at det fantes universelle verdier og normer, og de prøvde derfor å komme frem til allmenne definisjoner slik som vi i Menon ser på dyd. Platon mente videre at kunnskap var en forutsetning for et moralsk riktig liv, og at dette igjen førte til lykke på individnivå. Begerepsanalyse var derfor viktig for Platon, da dette ga kunnskap. Noe som igjen ga god moral og lykke. Platon mente også at viten om dyd ga et godt statstyre og et godt samfunn. Når det kommer til løsningen på Menons paradoks, var Sokrates forklaring at mennesker har en sjel. Selvom kroppen til mennesket dør, er sjelen evig og blir født i en ny kropp. Den har opplevd alt og vet alt, men når den blir født i en ny kropp glemmer den alt den vet. Det er kun ved hjelp av logiske og fornuftige spørsmål en kan hente frem kunnskapen som er glemt. En tilegner seg kunnskap gjennom erindring. Vi snakker altså om en sjel som er udødelig, allvitende og glemsk. Dette viser og demonstrer Sokrates. Aller først viser han til hellige menn og kvinner, som har sørget for å kunne gi en forklaring på det de driver med. Det de sier [...] er følgende: De hevder at menneskets sjel er udødelig, og at den snart ender, det man kaller å dø, og snart fødes igjen, men at den aldri går til grunne. (Menon, 81ae) som gir oss det aller første innblikket i Platons lære. Denne påstanden blir videre fulgt opp med at [...] sjelen er udødelig, og er blitt gjenfødt mange ganger, og siden den har sett allting, både her og i Hades 2, finnes det ingenting den ikke har lært. Altså er vi tilbake til påstanden om den udødelig, allvitende og glemske sjelen. Basert på denne modellen vil ikke Menons spørsmål være et paradoks, fordi en da kun prøver å gjenoppdage hva en har glemt. Det er ingenting mer å lære. Videre sier Sokrates [...] for det å undersøke og lære er altså gjenerindring rett og slett. Her kommer også påstanden om at dyd ikke kan læres, men gjenerindres. Dette åpner for en videre diskusjon mellom Menon og Sokrates om dyd kan læres eller ikke, for Menon lurer på hvordan dette henger sammen. 2 i Hades, les når man er død Side 4 av 7

5 Sokrates ber så Menon hente en slave. Etter først å få bekreftet at han er greker og snakker gresk tegner Sokrates en firkant i bakken foran slaven, for så å dele denne inn i fire like deler. Sokrates stiller deretter slaven spørsmål, men uten å lære ham noe direkte. Fra dette finner de ut at en side på et fire fots kvadrat er to fot. Sokrates spør så slaven hva lengden på en side vil være om kvadratet var dobbelt så stort. Slaven tror at svaret på dette er fire fot, altså dobbelt så langt som for siden på det mindre kvadratet, noe som er feil. Sokrates stiller da flere spørsmål, for å få slaven til å oppdage feilen. Slaven som da forstår hvilken feil han har gjort, innser at lengden må være mellom to og fire fot, og svarer at tre fot må være den korrekte lengden. Noe som igjen er feil. Sokrates får slaven til å innse den nye feilen, og det går opp for slaven at han ikke vet svaret. Sokrates understreker her for Menon at det er bedre å ikke vite svaret, enn å tro at man vet noe eller ha vrangforestillinger. Vi kan på mange måter sammenligne situasjonen hvor slaven innser at han har tatt feil med situasjonen der både Sokrates og Menon begge har innsett at de ikke vet hva dyd er, for stadiet der en blir opplyst om sin egen uvitenhet er et klart tegn på fremgang i følge Platon. Videre fortsetter sokrates. Han legger til tre nye fire fots kvadrater, og tegner diagonale linjer gjennom midten på denne større firkanten. Altså betrakter vi nå en firkante som er fire ganger fire fot, delt i fire like deler. Sokrates tegner så diagonale linjer gjennom disse delene, og spør slaven om disse linjene deler det originale kvadratet i to like deler altså halvparten. Slaven sier at det er sant som Sokrates sier. Det er altså denne lengden slaven leter etter, og det innser han kun gjennom spørsmålene som stilles og ikke gjennom direkte læring. Gjennom denne prosessen har Sokrates vist Menon at læring er erindring. For siden slaven ikke ble lært noe, hvordan kunne han da vite svaret? Sokrates mente derfor at kunnskapen allerede lå i ham, og bare ventet på å bli gjenoppdaget av spørsmålene hans. Dette er hvordan Sokrates løser paradokset, og han sier så til Menon som et budskap til oss alle at vi bør undersøke og erindre det vi ikke vet. Poenget han gjør ut av dette er at en bare må stille de rette spørsmålene lenge nok for å kunne gjennoppdage glemt kunnskap. Samtidig er hendelsesforløpet mellom Sokrates og slaven ganske likt som det vi finner i teksten Menon. Det starter med et problem som må løses, for så å frigjøre seg fra vrangforestillinger og falsk kunnskap. Deretter resonerer en seg frem til et svar gjennom spørsmål. Dette viser at den sokratiske metoden er berettiget for episoden med slaven. Dermed bør metoden også være passende for Sokrates og Menons problemstilling. Når det kommer til spørsmålets betydning for teksten, ser vi at vi blir introdusert til Platons syn og idélære. Først gjennom de vise menn og kvinner, og deretter gjennom erindringen til slaven. Det er her vi først blir introdusert til Platons tanker om sjel og hvordan vi kan gjenoppdage kunnskap om noe. Dette er med andre ord grunnlaget og teorien vi trenger for å komme fram til hva begrepet dyd er. Samtidig er det også dette grunnlaget som berettiger denne fremgangsmåten som vi nå kjenner som den sokratiske metode. Derfor er Menons spørsmål viktig. Det har seg sånn at både erindrinsteorien og det individuelle kontra det universielle kan knyttes opp mot idélæren som deler ting inn i idéer og sanseting. Selve karaktertrekket i denne læren Side 5 av 7

6 er at sansetingene i sanseverden bare er imperfekte representasjoner av en idé som eksisterer i den separate idéverden. For eksempel er en stol en sanseting som kan sanses ved hjelp av synet, men det er kun en imperfekt representasjon av idéen stol. Og det er denne idéen som som gjør at når vi ser en stol enten en stor eller liten så vil det være én stol. Når det kommer til selve idéene, så er er disse perfekte, uforanderlige og universielle. Det vil si at kunnskapen vi ønsker å tilegne dreier seg om erkjennelse av idéer, fordi nettopp dette er idéene vi ønsker kunnskap om. Det er altså disse idéene som er opphavet til kunnskap, fordi idéene allerede finnes i sjelen vår. Selvom de må erindres. På denne måten vil sansetingene representere faktiske idéer, selvom vi kanskje har glemt dem. Samtidig vil sansetingene hjelpe oss med å erindre idéene som ligger i sjelen fordi de representerer idéene. Selve erkjennelsen av idéene får vi gjennom refleksjon og filosofisk tenkning. Kun dette vil hjelpe oss på veien mot en erkjennelse av idéene. Dette er hva vi ser i teksten Menon, men hvordan dette henger sammen og hvordan det kan forklares kommer som en reaksjon på Menons spørsmål. Spørsmålet han stiller er derfor viktig for å kunne se sammenhengen mellom Platons idélære og hvordan man prøver å tilegne seg kunnskap om noe i teksten. For gjennom dette spørsmålet har vi nå sett hvordan sansetingene spiller inn på oss, og hjelper oss med å komme nærmere idéene. Avslutning Denne teorien som legges frem i teksten fører også til andre intressante spørsmål. Vi kan blant annet spørre om all kunnskap er evig? For dersom sjelen er evig, vil det si at all kunnskap eksisterer samtidig. Eller er det slik at det kan oppstå kunnskap? Antar vi nå at Platons idéer stemmer, vil sjelen har tilgang til all kunnskap samtidig, og på denne måten må all kunnskap eksistere samtidig. Dette medfører da at kunnskap er evig, slik at den ikke kan oppstå eller opphøre. Den vil være uforanderlig og kontinuerlig. Om en da velger å tenke seg at kunnskap ikke er evig, så vil dette medføre at sjelen på et gitt tidspunkt vil ha innsikt til mer kunnskap enn på et annet tidspunkt. Det vil si at da finnes det et tidspunkt der sjelen ikke har tilgang til all kunnskap, noe som klart er i strid med Platons syn og lære. Dermed må kunnskap være evig. Eksempelvis kan vi se dette når det kommer til matematikk. Vi vet nå at det i følge Platon er erindring som gjør matematisk kunnskap mulig, men at det er det at kunnskapen er evig som gjør matematisk kunnskap sikker. To pluss to er alltid lik fire. Tenker vi oss at kunnskap kunne forandret seg slik at det som gjelder i dag ikke gjelder i morgen, kunne vi ikke vært sikker på om to pluss to er fire. Men siden den er evig og uforanderlig kan vi være sikker på at den matematikken som gjelder i dag også vil gjelde senere. Vi har i denne oppgaven sett på forskjellige aspekter ved spørsmålet Menon stiller Sokrates (Menon, 80d1-4). Vi har sett på hva han egentlig spør om og tolket det, vi har sett på hva som gjør spørsmålet viktig, og vi har sett på hvilken rolle spørsmålet har for dialogen som helhet. Fra dette kan vi trekke at Platons grunnleggende syn og lære blir presentert som en følge av Menons spørsmål, og at det gjennom dette spørsmålet tas opp problemer som hvordan en kan erindre eller gjenoppdage ting en enda ikke er bevisst ved. En ting som vi kan ta med videre, er Platons underliggende budskap: [...] vi Side 6 av 7

7 bør undersøke det vi ikke vet, så vi blir bedre, mandigere og mindre late enn om vi mener vi hverken er i stand til å finne eller trenge å undersøke det vi ikke har kunnskap om. Med andre ord gjør det å søke etter kunnskap deg aktiv, mens det motsatt gjør deg tjukk og lat (Menon, 86b-c). Bibliografi / Kilder Børsand Heyerdahl, Grete. (1993). Platon, Vestens Tenkere. Aschehoug & Co. Diamas, Panos. (2009). Kapittel 20: Platon, Exphil I, Filosofi- og vitenskapshistorie. IFIKK, UiO. Lübcke, Poul. (1993). Platon, Filosofi Leksikon. Politikkens Forlag AS, Forsythia. Platon. (2009). Kapittel 3: Menon, Exphil I, Filosofi- og vitenskapshistorie. IFIKK, UiO. Skard, Eiliv. (1993). Sokrates, Vestens Tenkere. Aschehoug & Co. Side 7 av 7

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Ex. Phil Oppgave 1 13.09.2008 Kristine Hjulstad hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Detaljer

Bevisføring mot Menons paradoks

Bevisføring mot Menons paradoks I Platons filosofiske dialog Menon utfordrer stormannen Menon tenkeren Sokrates til å vurdere om dyd kan læres, øves opp eller er en naturlig egenskap. På dette spørsmålet svarer Sokrates at han ikke en

Detaljer

Disposisjon for faget

Disposisjon for faget Side 1 for Exphil03 Hva er Exphil 26. august 2014 17:16 Disposisjon for faget Hva er kunnskap Hva kan vi vite sikkert Hvordan kan vi vite Kan vi vite noe sikkert Metafysikk, hva er virkelig De mest grunnleggende

Detaljer

Platon (427-347) Elev av Sokrates Dypt berørt av måten Sokrates døde på argumenterte mot demokrati («middelmådighetens tyranni») Sterkt påvirket av Parmenides, Heraklit, Pythagoras 1 Platon (427-347) Utviklet

Detaljer

Obligatorisk oppgave FI1105

Obligatorisk oppgave FI1105 Obligatorisk oppgave FI1105 Atle Frenvik Sveen Høsten 2008 Innledning I forkant av OL i Kina raste det en debatt mellom norske psykologi- og filosofiprofessorer i avisenes debattspalter. Temaet var menneskerettighetene

Detaljer

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi?

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi? Filosofi i skolen Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på hvordan filosofi kan fungere som fag og eller metode i dagens skole og lærerens rolle i denne sammenheng.

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Kan vi ha sikker viten om verden, og om rett og galt? - Diskuter ut fra sofistene, Sokrates, Platon og Aristoteles.

Kan vi ha sikker viten om verden, og om rett og galt? - Diskuter ut fra sofistene, Sokrates, Platon og Aristoteles. Kan vi ha sikker viten om verden, og om rett og galt? - Diskuter ut fra sofistene, Sokrates, Platon og Aristoteles. Sofistene; Sokrates hovedmotstandere, hadde et forhold til visdom som ikke samstemte

Detaljer

Hume 1711 1776 Situasjon: rasjonalisme empirisme, Newtons kraftbegrep, atomistisk individbegrep Problem/ Løsning: Vil undersøke bevisstheten empirisk.

Hume 1711 1776 Situasjon: rasjonalisme empirisme, Newtons kraftbegrep, atomistisk individbegrep Problem/ Løsning: Vil undersøke bevisstheten empirisk. Hume 1711 1776 Situasjon: rasjonalisme empirisme, Newtons kraftbegrep, atomistisk individbegrep Problem/ Løsning: Vil undersøke bevisstheten empirisk. Empirist: Alt i bevisstheten kan føres tilbake til

Detaljer

Kan vi stole på sansene? Drøftet ut ifra Descartes, Hume og Kant.

Kan vi stole på sansene? Drøftet ut ifra Descartes, Hume og Kant. Kan vi stole på sansene? Drøftet ut ifra Descartes, Hume og Kant. Spørsmålet om det finnes noe der ute som er absolutt sannhet har vært aktuelle siden tidlig gresk filosofi, men det er etter Descartes

Detaljer

Humanist Kaja Melsom Uvitenhetens ideal

Humanist Kaja Melsom Uvitenhetens ideal Kaja Melsom. Foto: Arnfinn Pettersen Det er vanlig å introdusere livssynshumanismen ved å vise til dens røtter i filosofihistorien. Hvilke filosofer som ga opphav til humanismen, strides imidlertid de

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Ex.Phil wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Oppgave 2 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Case 2 - Fordeling av sjokoladekake

Case 2 - Fordeling av sjokoladekake Case 2 - Fordeling av sjokoladekake Thomas er lærer på 6.trinn og han begynner timen med å presentere følgende oppgave: Vi skal holde på med en oppgave som handler om at man skal dele rettferdig i mellom

Detaljer

Deres bakgrunn er utviklingen av demokratiet, som gjør at flere kan ta del i det politiske liv.

Deres bakgrunn er utviklingen av demokratiet, som gjør at flere kan ta del i det politiske liv. Sofistene En gruppe lærere som virket i 5. århundre f.kr. Deres bakgrunn er utviklingen av demokratiet, som gjør at flere kan ta del i det politiske liv. Blant de mest kjente: Protagoras, Gorgias, Hippias,

Detaljer

Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål

Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål En filosofisk kjærlighetshistorie 2: den jødisk/kristne tradisjonen Ikke mitt spesialområde! Derfor: mange lange sitater og ubesvarte spørsmål 1 Fra sist: kjærlighet er det som binder mennesker og verden

Detaljer

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha)

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha) BUDDHISMEN. Buddhismen er en religion som oppstod i Nord-India for nesten 2500 år siden. I dag er det cirka 550 millioner buddhister i verden. Det er den 4. største religionen i verden. Kartet viser hvor

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

En filosofisk kjærlighetshistorie 4: Freud: innover og utover, fram og tilbake

En filosofisk kjærlighetshistorie 4: Freud: innover og utover, fram og tilbake En filosofisk kjærlighetshistorie 4: Freud: innover og utover, fram og tilbake Vi har sett at vår forståelse av hva kjærlighet er, er formet hovedsakelig av tre tradisjoner, nemlig (1) den gresk/ romerske,

Detaljer

En filosofisk kjærlighetshistorie

En filosofisk kjærlighetshistorie En filosofisk kjærlighetshistorie Våre sentrale verdier: frihet, kjærlighet, 1 Filosofer sier gjerne: «vi må klargjøre disse»! Det betyr i praksis: «kjenn deg selv!» (Sokrates) To veier: begrepsanalytisk

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

23.10.2011. Mona Røsseland www.fiboline.no www.gyldendal.no/multi

23.10.2011. Mona Røsseland www.fiboline.no www.gyldendal.no/multi Dersom elevene skal utvikle en bred matematisk kompetanse, må de gjennom undervisningen få muligheter til å å oppdage, resonnere og kommunisere matematikk gjennom ulike typer oppgaver, aktiviteter og diskusjoner.

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Menneskesyn i moderne organisasjoner

Menneskesyn i moderne organisasjoner www.humanagement.no Menneskesyn i moderne organisasjoner Side 1 av 7 Menneskesyn i moderne organisasjoner Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Alle organisasjoner

Detaljer

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Helt fra vi blir født lærer de fleste av oss at vi må gjøre noe, og vi må gjøre det med en gang for ikke å miste grepet om virkeligheten. Det tar form på

Detaljer

Last ned Menon - Platon. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Menon Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Menon - Platon. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Menon Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Menon - Platon Last ned Forfatter: Platon ISBN: 9788279902546 Antall sider: 79 Format: PDF Filstørrelse:23.12 Mb «Hva kan jeg gjøre for å bli et bedre menneske? Kan godhet læres? Eller er det

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Matematikk Hjemmeeksamen i gruppe, Høst Mandag 17. desember, kl.9.00 Torsdag 20. desember, kl Sett D

Matematikk Hjemmeeksamen i gruppe, Høst Mandag 17. desember, kl.9.00 Torsdag 20. desember, kl Sett D Matematikk 2 1-7 Hjemmeeksamen i gruppe, Høst 2012 Mandag 17. desember, kl.9.00 Torsdag 20. desember, kl. 9.00 Sett D Oppgaven tar utgangspunkt i den vedlagte casen. Eksamensbesvarelsen skal være en analyse

Detaljer

P12: Naturvitenskapens egenart gjennom førstehånds kunnskap

P12: Naturvitenskapens egenart gjennom førstehånds kunnskap P12: Naturvitenskapens egenart gjennom førstehånds kunnskap Erfaringer fra to ulike prosjekter der elevene skulle lære naturvitenskapelig tenke- og arbeidsmåte 11.15 12.00 Stipendiat Birgitte Bjønness

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Sammen leker vi matematikk

Sammen leker vi matematikk Sammen leker vi matematikk Bergen, 10.11.17 Kontakt oss gjerne på: Anne.Nakken@matematikksenteret.no Camilla.Justnes@matematikksenteret.no Helhet Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig

Detaljer

Tidlig gresk naturfilosofi

Tidlig gresk naturfilosofi Tidlig gresk naturfilosofi En rekke tenkere i Hellas og på kysten av Lilleasia ca 650-400 f.kr En sentral felles antagelse: det finnes ett eller flere grunnleggende prinsipper som forklarer alt i naturen

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Praktisk-Pedagogisk utdanning

Praktisk-Pedagogisk utdanning Veiledningshefte Praktisk-Pedagogisk utdanning De ulike målområdene i rammeplanen for Praktisk-pedagogisk utdanning er å betrakte som innholdet i praksisopplæringen. Samlet sett skal praksisopplæringen

Detaljer

ter». Men det er et problem med denne påstanden, for hvis den er absolutt sann, så må den være absolutt usann.

ter». Men det er et problem med denne påstanden, for hvis den er absolutt sann, så må den være absolutt usann. Da jeg var liten stilte jeg slike spørsmål som mange barn gjør. Barn vil vite hvor langt er langt, hvor lite er lite. Særlig vil de vite hvorfor? Jeg ble aldri voksen. Jeg stiller fremdeles sånne spørsmål,

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at

Detaljer

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si.

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:1 Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:2 Å starte en samtale 1. Hils på den du vil snakke med. 2. Begynn

Detaljer

II Tekning og samtale; - fundamentalt for selvet. Hva vil tenkning si?

II Tekning og samtale; - fundamentalt for selvet. Hva vil tenkning si? II Tekning og samtale; - fundamentalt for selvet. Hva vil tenkning si? Det betenkeligste er at vi i disse betenkelige tider ennå ikke har begynt å tenke. Dette er interessante ord fra Martin Heidegger

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Markus Zusak. Boktyven. Oversatt av Henning Hagerup

Markus Zusak. Boktyven. Oversatt av Henning Hagerup Markus Zusak Boktyven Oversatt av Henning Hagerup Til Elisabeth og Helmut Zusak, i kjærlighet og beundring PROLOG en fjellkjede av murbrokker hvor fortelleren presenterer: seg selv fargene og boktyven

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

Sæd er ikke som blod

Sæd er ikke som blod Sæd er ikke som blod - Meninger - Kronikker - Aftenposten.no 16.03.10 14.08 Publisert: 06.02.10 kl. 10:30 - Abonnere på Aftenposten? Ring 05040 eller gå inn på kundeservice.aftenposten.no Sæd er ikke som

Detaljer

Filosofering med barn

Filosofering med barn Filosofering med barn Den filosofiske samtalen Den sokratiske samtalen. Samtaler som dannes i alle filosofiske sammenhengen, enten det er rene sokratiske samtaler, arbeid med Lipman- tekster el. annet,

Detaljer

Kant: praktisk filosofi

Kant: praktisk filosofi Kant: praktisk filosofi Teoretisk/praktisk fornuft: Teoretisk fornuft: Beskrive det fysiske universet Naturlovene Praktisk fornuft: Vurdere våre egne handliger Moralloven Når det gjelder menneskelig handling

Detaljer

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Anne-Mari Jensen Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Innledning I ungdomsskolen kommer funksjoner inn som et av hovedområdene i læreplanen i matematikk. Arbeidet

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Last ned Samlede verker. Bd. 8 - Platon. Last ned

Last ned Samlede verker. Bd. 8 - Platon. Last ned Last ned Samlede verker. Bd. 8 - Platon Last ned Forfatter: Platon ISBN: 9788290016956 Antall sider: 446 Format: PDF Filstørrelse:33.38 Mb Bind 8 inneholder Minos og Lovene. Minos er en dialog mellom Sokrates

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Rom 7, 19 19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Vers 15 lød slik: "Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg". Når Paulus nå gjentar det

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 LSU300-Kr.sand Forside Flervalg Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 LSU300-Kr.sand Forside Flervalg Automatisk poengsum Levert LSU300 1 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid Kandidat 5307 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 LSU300-Kr.sand Forside Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 LSU300- Kr.sand - oppgave 1 Skriveoppgave

Detaljer

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter Regning i alle fag Hva er å kunne regne? Å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder. Å kunne regne innebærer å resonnere og bruke matematiske begreper, fremgangsmåter, fakta og verktøy

Detaljer

Religionen innenfor fornuftens grenser

Religionen innenfor fornuftens grenser IMMANUEL KANT Religionen innenfor fornuftens grenser Oversatt av Øystein Skar Innledning av Trond Berg Eriksen Religionen innenfor fornuftens grenser Humanist forlag 2004 OMSLAG: Valiant, Asbjørn Jensen

Detaljer

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen?

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen? Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Innkomne svar: 10. Av håndskriftene å dømme, kan det virke som om det er flere jenter enn gutter som har svart. Konklusjonene er

Detaljer

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse)

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) 3. Februar 2011 LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) En skoleomfattende innsats et skoleutviklingsprosjekt. Stimulere til mentalitetsendring som gjør det mulig å tenke nytt om kjente problemer

Detaljer

Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn?

Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn? Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn? Ordet filosofi stammer fra gresk filo (kjærlighet) og sophia (visdom). Filosofi blir da kjærlighet til visdom Den filosofiske samtalen som en vei til verdibevissthet,

Detaljer

Hume (sms-versjonen)

Hume (sms-versjonen) Hume (sms-versjonen) Ontologi: Naturalisme naturen er alt som finnes og mennesket er en del av den. Dette innebærer at alle metafysiske forklaringer avvises til fordel for kausalforklaringer. Epistemologi:

Detaljer

Sofistene og Sokrates

Sofistene og Sokrates Sofistene og Sokrates Sokrates skrev ingenting, men orienterte seg mot samtalen Sokrates opptrer i Platons dialoger, ofte i samtale med sofistene (Sokrates' hovedmotstandere) 1 Sofistene (Protagoras, Trasymachos,...)

Detaljer

Nye læreplaner, nye utfordringer i matematikk!

Nye læreplaner, nye utfordringer i matematikk! Oversikt Nye læreplaner, nye utfordringer i matematikk! Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter, MULTI Ny læreplan, nye utfordringer for undervisningen

Detaljer

Kognitiv terapi- en tilnærming i en klinisk hverdag. Spl. Lena Monsen, kognitiv terapeut Klin.spes. spl Helen Kvalheim, kognitiv terapeut

Kognitiv terapi- en tilnærming i en klinisk hverdag. Spl. Lena Monsen, kognitiv terapeut Klin.spes. spl Helen Kvalheim, kognitiv terapeut Kognitiv terapi- en tilnærming i en klinisk hverdag Spl. Lena Monsen, kognitiv terapeut Klin.spes. spl Helen Kvalheim, kognitiv terapeut Hva er hva og hvordan forstår vi det vi finner ut? TIPS Sør-Øst:

Detaljer

Matematikk Hjemmeeksamen i gruppe, Høst Mandag 17. desember, kl.9.00 Torsdag 20. desember, kl Sett B

Matematikk Hjemmeeksamen i gruppe, Høst Mandag 17. desember, kl.9.00 Torsdag 20. desember, kl Sett B Matematikk 2 1-7 Hjemmeeksamen i gruppe, Høst 2012 Mandag 17. desember, kl.9.00 Torsdag 20. desember, kl. 9.00 Sett B Oppgaven tar utgangspunkt i den vedlagte casen. Eksamensbesvarelsen skal være en analyse

Detaljer

Christensen Etikk, lykke og arkitektur 2010-03-03

Christensen Etikk, lykke og arkitektur 2010-03-03 1 2 Plansmia i Evje 3 Lykke Hva gjør vi når ikke alle kan få det som de vil? Bør arkitekten ha siste ordet? Den som arkitekten bygger for? Samfunnet for øvrig? Og hvordan kan en diskusjon om lykke hjelpe

Detaljer

Om filosofifagets egenart

Om filosofifagets egenart Noen vanlige betydninger av ordet filosofi : Et standpunkt til en person eller en gruppe. ( Vår filosofi er... ). Ofte vil ha konsekvenser for hvordan man tenker eller prioriterer i sin handling. Livsfilosofi:

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Apr-13-08. Matematikkansvarlige i Kvam 10. April 2008

Apr-13-08. Matematikkansvarlige i Kvam 10. April 2008 Apr-13-08 Matematikkansvarlige i Kvam 10. April 2008 Apr-13-08 2 Dokumentasjon De voksne sin dokumentajon Barna sin dokumentasjon 1. Observasjon 2. Barneintervju 3. Film 4. Foto 5. Loggbok 6. Bok/perm

Detaljer

2.3 Delelighetsregler

2.3 Delelighetsregler 2.3 Delelighetsregler Begrepene multiplikasjon og divisjon og regneferdigheter med disse operasjonene utgjør sentralt lærestoff på barnetrinnet. Det er mange tabellfakta å huske og operasjonene skal kunne

Detaljer

Last ned Kriton og Faidon - Platon. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Kriton og Faidon Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Kriton og Faidon - Platon. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Kriton og Faidon Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Kriton og Faidon - Platon Last ned Forfatter: Platon ISBN: 9788252143089 Antall sider: 158 Format: PDF Filstørrelse:10.34 Mb I "Kriton" spør Sokrates om ein borgar pliktar å rette seg etter ei

Detaljer

Hume: Epistemologi og etikk. Brit Strandhagen Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU

Hume: Epistemologi og etikk. Brit Strandhagen Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU Hume: Epistemologi og etikk Brit Strandhagen Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU 1 David Hume (1711-1776) Empirismen Reaksjon på rasjonalismen (Descartes) medfødte forestillinger (ideer)

Detaljer

Matematisk induksjon

Matematisk induksjon Matematisk induksjon 1 Innledning Dette er et nytt forsøk på å forklare induksjon. Strategien min i forelesning var å prøve å unngå å få det til å se ut som magi, ved å forklare prinsippet fort ved hjelp

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

ESERO AKTIVITET UNIVERSETS HISTORIE. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 7-8

ESERO AKTIVITET UNIVERSETS HISTORIE. Lærerveiledning og elevaktivitet. Klassetrinn 7-8 ESERO AKTIVITET Klassetrinn 7-8 Lærerveiledning og elevaktivitet Oversikt Tid Læremål Nødvendige materialer 60 min Å: lære at universet er veldig kaldt oppdage at Jorden ble dannet relativt nylig lære

Detaljer

Kristendommen og andre kulturer

Kristendommen og andre kulturer Side 1 av 5 Bede Griffiths en engelsk munk i India Sist oppdatert: 1. desember 2003 Når en religion sprer seg til nye områder, tar den ofte til seg en del av kulturen på stedet den kommer. Og med tiden

Detaljer

3 Største felles faktor og minste felles multiplum

3 Største felles faktor og minste felles multiplum 3 Største felles faktor og minste felles multiplum 3.1 Største felles faktor og minste felles multiplum. Metodiske aspekter Største felles faktor og minste felles multiplum er kjente matematiske uttrykk

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Fatte Matte - både som barn og voksen Olav Nygaard, Høgskolen i Agder

Fatte Matte - både som barn og voksen Olav Nygaard, Høgskolen i Agder Olav Nygaard, Høgskolen i Agder Introduksjon En kan spørre seg om det å lese eller høre om andres læring kan bidra på en gunstig måte til egen læring. Kan en lære om brøk ved å leke at en er en annen person

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Plan for arbeidsøkten:

Plan for arbeidsøkten: Refleksjonssamtalen Presentasjon på ledersamling for barnehagene, 6. 8. mai 2014 Bente Mari Natvig Hansen Britt Toppe Haugsbø Anne Berit Lundberg Bergen kommune, Byrådsavdeling for barnehage og skole Plan

Detaljer

Faglig drypp: Ulike typer kommunikasjon

Faglig drypp: Ulike typer kommunikasjon Faglig drypp: Ulike typer kommunikasjon Utdrag fra Anne Øvstebø Vesterdals masteroppgave: Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom. Evert Dean DIM-verksted

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

kan vi gjøre det igjen

kan vi gjøre det igjen Geir Gulliksen kan vi gjøre det igjen Tilnærmet samlet sakprosa Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han debuterte i 1986 og har skrevet dikt, essays, skuespill, romaner og barnebøker.

Detaljer

Snake Expert Scratch PDF

Snake Expert Scratch PDF Snake Expert Scratch PDF Introduksjon En eller annen variant av Snake har eksistert på nesten alle personlige datamaskiner helt siden slutten av 1970-tallet. Ekstra populært ble spillet da det dukket opp

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Kommunikasjon og muntlig aktivitet

Kommunikasjon og muntlig aktivitet Kommunikasjon og muntlig aktivitet 1. 4. trinn Ann-Christin Arnås ann-christin.arnas@gyldendal.no Kunnskapsløftet: Det er en del av den matematiske kompetansen å kunne kommunisere i og med matematikk.

Detaljer

Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim

Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim Albert Einstein (1879-1955) regnes av mange som det 20. århundres fremste vitenskapsmann, selv om det nå, etter at hans publiserte og upubliserte

Detaljer

Christian Valeur Pusling

Christian Valeur Pusling Christian Valeur Pusling 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-35314-7 Bibliotekutgave - kun til utlån gjennom bibliotekene

Detaljer

Frå byen det berer. Eg lyfter på hatt. Gud veit no den dagen når dit eg kjem att.

Frå byen det berer. Eg lyfter på hatt. Gud veit no den dagen når dit eg kjem att. Side 1 av 8 Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870) Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Dette diktet er åpningen på Vinjes store reiseskildring Ferdaminne

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer