Vurderingsveiledning 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurderingsveiledning 2008"

Transkript

1 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål

2 Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om sluttvurdering etter Kunnskapsløftet, og en fagspesifikk del (Del 2) med informasjon om vurdering i det enkelte faget og kjennetegn på måloppnåelse i faget til sentralt gitt eksamen. Målgruppa for veiledningen er lærere/elever, privatister, sensorer og foreldre. I veiledningen er det konsekvent brukt benevnelsen elev/eleven. Det er viktig at veiledningen er kjent for alle parter før eksamen. Læreren bør gjennomgå veiledningen sammen med elevene. Vurderingsveiledningene erstatter ikke læreplanene som grunndokumenter i vurderingsarbeidet. Del 1 Sluttvurdering etter Kunnskapsløftet Det elevene skal lære, er fastsatt som kompetansemål i læreplanene. Kompetanse er definert som evnen til å møte komplekse utfordringer. 1 All vurdering skal ta utgangspunkt i elevens prestasjoner i forhold til kompetansemålene. Sluttvurdering har til hensikt å gi informasjon om nivået til eleven ved avslutningen av opplæringen i grunnskolen og ved avslutningen av faget i videregående opplæring. Eksamensoppgavene blir utformet slik at de så langt som mulig, prøver elevens kompetanse slik den kommer til uttrykk i læreplanene. Det vil si at eleven skal få utfordringer som han/hun skal løse eller svare på. I kunnskapssamfunnet er det en sentral ferdighet å kunne finne informasjon og vurdere nytten av den i en problemløsnings-prosess. Dette er også viktig kompetanse i mange fag. I opplæringen blir det viktig å veilede eleven i å vurdere kritisk hvilke hjelpemidler han/hun vil ha nytte av i arbeidet med å løse ulike typer oppgaver. For at eksamen skal være gjennomførbar på den tiden elevene har til rådighet, vil eksamensoppgavene prøve færre kompetansemål i faget enn det som skal legges til grunn for standpunktvurderingen. 1 Stortingsmelding nr. 30 ( ) Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Side 2 av 16

3 Grunnleggende ferdigheter i kompetansemålene Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene i alle læreplanene for fag. Dette betyr at kompetansemålene f.eks. inneholder krav om å kunne bruke digitale redskaper i faget og å kunne skrive på måter som er relevante i faget. Derfor vil grunnleggende ferdigheter kunne prøves ved sentralt gitt eksamen som en integrert del av den fagkompetansen eleven skal ha utviklet. To hovedmodeller for sentralt gitt skriftlig eksamen og hjelpemidler Sentralt gitt skriftlig eksamen i Kunnskapsløftet følger to hovedmodeller: Modell 1 Eksamen med eller uten forberedelsesdel Modell 1 kan være både med og uten forberedelsesdel. Dersom det er forberedelsesdel, er den begrenset til én dag på skolen. Eksamenstiden er 5 timer. På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett. Alle hjelpemidler er tillatt på eksamen med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. Modell 2 Todelt eksamen Modell 2 er en todelt eksamen. Del en er uten hjelpemidler (skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt). På del to er alle hjelpemidler tillatt med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Eksamenstiden er 5 timer. Begge delene av prøven skal utformes slik at de kan løses på ulike nivå, dvs. at alle elever skal utfordres til å vise hva de kan. Våren 2008 vil biologi og matematikk i videregående opplæring benytte modell 2. Hjelpemidler, kommunikasjon og kildebruk Felles for begge modellene er at elevbesvarelsene skal vise elevens individuelle kompetanse, jf. forskriften til opplæringsloven 3-19 (grunnskolen) og 4-23 (videregående opplæring): Hjelpemiddel til eksamen Eksamen kan organiserast med eller utan hjelpemiddel. Departementet fastset kva for hjelpemiddel som er tillatne i kvart fag ved sentralt gitt eksamen. Ved lokalt gitt eksamen bestemmer skoleeigaren kva for hjelpemiddel som skal tillatast. Tillatne hjelpemiddel må vere formålstenlege og relevante for eksamen og ikkje svekkje grunnlaget for å vurdere elevens eigen kompetanse Hjelpemiddel til eksamen Eksamen kan organiserast med eller utan hjelpemiddel. Departementet fastset kva for hjelpemiddel som er tillatne i kvart fag ved sentralt gitt eksamen. Ved lokalt gitt eksamen bestemmer skoleeigaren kva for hjelpemiddel som skal tillatast. Tillatne hjelpemiddel må vere formålstenlege og relevante for eksamen og ikkje svekkje grunnlaget for å vurdere elevens eller privatistens eigen kompetanse. Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Side 3 av 16

4 Eksamensoppgavene blir utformet slik at eleven må bruke kilder og hjelpemidler på en kritisk måte. Egne notater fra opplæringen i faget kan være et relevant hjelpemiddel til eksamen. Elevene kan velge å ta med ulike hjelpemidler, avhengig av hva som er formålstjenlig og relevant for den enkelte. Når alle hjelpemidler er tillatt på eksamen, krever det at elevene har fått trening i å arbeide med kilder og vet hvordan man bruker dem på en ryddig måte. Det finnes ulike måter å oppgi kilder på. I denne sammenheng er etterrettelighet viktigere enn formelle krav. Alle kilder som blir brukt til eksamen, direkte eller indirekte, skal eleven oppgi på en slik måte at leseren kan finne fram til kilden. Dersom eleven bruker utskrift eller sitat fra nettsider, skal han/hun oppgi adresse og nedlastingsdato. Forskrifter og retningslinjer Læreplanene og forskriften til opplæringsloven gir bestemmelser om elev- og lærlingvurdering i grunnopplæringen. Ny forskrift til opplæringsloven ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet med nye felles karakterbeskrivelser for hele grunnopplæringen ( 3-8 og 4-8): Karakterar i fag Det skal nyttast talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Berre heile talkarakterar skal nyttast. Dei enkelte karaktergradane har dette innhaldet: a) Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget. b) Karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget. c) Karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget. d) Karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget. e) Karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget. f) Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Grunnlaget for vurdering med karakter er kompetansemålene slik de er formulert i læreplanene for fag. Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Side 4 av 16

5 SENTRALE BEGREPER I VURDERINGSARBEIDET Kompetanse Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse Underveisvurdering Sluttvurdering I St.meld. nr.30 ( ) Kultur for læring beskrives kompetanse som evnen til å møte komplekse utfordringer. Kompetansemålene angir hva elevene skal kunne mestre etter endt opplæring på ulike årstrinn. Elevene vil i ulik grad nå, eller kunne nå de fastsatte kompetansemålene. Kjennetegn på måloppnåelse er en beskrivelse av kvaliteten på det eleven mestrer i forhold til kompetansemål i læreplanen. Begrepene kjennetegn og kriterier blir brukt om hverandre og betyr det samme. Underveisvurdering har til hensikt å fremme læring, bidra til at eleven utvikler sin kompetanse og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Sluttvurdering har til hensikt å gi informasjon om nivået til eleven ved avslutningen av opplæringen i grunnskolen og ved avslutningen av faget i videregående opplæring. Normbasert og kriteriebasert vurdering I norm- eller grupperelaterte vurderinger bestemmes kvaliteten på den enkelte elevs resultater i lys av de andre elevenes prestasjoner. Elevene rangeres og får karakterer etter hvordan den enkelte plasserer seg i forhold til andre. I mål- eller kriterierelaterte vurderinger bestemmes kvaliteten på den enkelte elevs resultater utelukkende på grunnlag av vedkommendes måloppnåelse, uavhengig av prestasjonene til de andre elevene. I Norge har vi et kriteriebasert vurderingssystem. Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Side 5 av 16

6 Del 2 Eksamen i norsk og samisk førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Norsk og samisk har gjennomgående læreplaner, og grunnskolen og videregående skole skal sees i sammenheng. Både etter 10. årstrinn og etter Vg3 er eksamen en prøve i tekstkompetanse, der elevene leser ulike tekster og selv produserer en eller to tekster på grunnlag av det. Tekstkompetanse er kunnskap om og erfaring med tekster, kompetanse i å lese og skrive tekster, og kompetanse i å vurdere tekster. Ny eksamensordning for grunnskolen Eksamensordningen i norsk i grunnskolen ble endret ved innføringen av Kunnskapsløftet. Fra våren 2008 skal elevene prøves i både hovedmål og sidemål samme dag. Denne endringen ble vedtatt av Stortinget ved behandlingen av St.meld. nr. 30 Kultur for læring ( ), jf. Innst. S. nr. 268 ( ). Forslaget fra det daværende Utdannings- og forskningsdepartementet var at de elevene som trekkes ut til norskeksamen i grunnskolen, bare skulle ha en eksamensdag, og at de bare skulle prøves i hovedmålet. Ved behandlingen av meldingen ble dette endret til en eksamensdag der både hovedmålet og sidemålet skal prøves, jf. Innst. S. nr. 268 ( ) side 19: Dette flertallet støtter opp om departementets forslag om en skriftlig norskeksamen i grunnskolen. Denne eksamen bør gjenspeile delemnene i faget, slik at den gir et reelt bilde av elevenes ferdigheter. Både hovedmål og sidemål skal derfor være deler i den skriftlige norskeksamen. Dette flertallet deler departementets syn på at elevenes opplæring i hovedmål er den mest omfattende del av norskfaget. Derfor må elevenes hovedmål utgjøre den største delen av den skriftlige norskeksamen i grunnskolen. Eksamen Eksamen har én dag til forberedelse og en skrivedag. Eksamenstid Prøvetiden er fem klokketimer. Forberedelsesdel På forberedelsesdagen får elevene oppgitt et tema som de skal arbeide med fram til eksamensdagen. Temaet til forberedelsesdagen får de oppgitt gjennom en Internett-adresse fra Utdanningsdirektoratet. Rektor og norsklærerne får tilgang til Internett-siden kl. 9 samme dag som elevene får tilgang kl. 13. I forberedelsestiden kan elevene samle stoff, bearbeide stoff, diskutere, ta notater. På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett. Elevene skal få veiledning av læreren. Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Side 6 av 16

7 Eksamensdagen På eksamensdagen er alle hjelpemidler tillatt, med unntak av Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. Elevene skal skrive en tekst på hovedmål og en tekst på sidemål. En tekst skal være skjønnlitterær og en sakprega. Det blir gitt oppgaver både til sidemålsteksten og hovedmålsteksten. Elever med fritak for vurdering i sidemål skriver begge tekstene på hovedmål. På eksamensdagen kan elevene besvare oppgavene enten på PC eller med penn og papir. Den prosessorienterte arbeidsmåten faller bort under eksamen, bl.a. fordi det ikke er tillatt med kommunikasjon. Samisk første og andrespråk Samisk som førstespråk har 2 deler: Del 1 er sakpreget. Her skal eleven skrive 2 ( korte) sakpregede besvarelser; en obligatorisk oppgave og en besvarelse der eleven velger mellom 2 gitte oppgaver. I del 2 får de flere oppgaver, og de skal skrive en lengre tekst i skjønnlitterær sjanger. Samisk som andrespråk har 2 deler: Del 1 er sakpreget. Her skal elevene skrive 1 kort besvarelse i sakpreget sjanger. I tillegg prøves eleven i tekstforståelse ved at de svarer på spørsmål fra gitt tekst. Det blir gitt flere oppgaver til teksten i del 2. Norsk for elever med samisk som førstespråk I norsk for elever med samisk som førstespråk skal elevene skrive én tekst. Finsk som andrespråk I finsk som andrespråk skal elevene i del 1 vise at de har forstått tekstene og svare kort på alle spørsmålene med hele setninger. I tillegg får de i oppgave å skrive en kort tekst. I del 2 får elevene flere oppgaver å velge blant. Elevene skal skrive en lengre, sammenhengende tekst på finsk. Elevene velger selv sjanger. Vurdering Elevene på 10. trinn skal ha standpunktkarakter både i hovedmål og sidemål, men til eksamen skal elevene få en samlet karakter. Det er elevenes samlede kompetanse som skal vurderes til eksamen, og det blir ikke gitt retningslinjer om vekting. Tekniske opplysninger for de elevene som leverer: På data Alle skal skrive inn topptekst og bunntekst. Topptekst: Kandidatnummer og skole Bunntekst: Sidenummer og antall sider Skriftstørrelse: 14 Skrifttype: Times New Roman Linjeavstand: 1,5 Du bør lagre ofte Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Side 7 av 16

8 For elever som skriver for hånd Elevene må bruke godkjente innføringsark Kjennetegn på måloppnåelse i norsk og samisk førstespråk etter 10. årstrinn Veiledningen har til hensikt å gi føringer om nivået til elevene ved avslutningen av opplæringen i grunnskolen og kan brukes både ved eksamen i norsk og samisk førstespråk på 10. trinn og for elever i norsk i grunnskoleopplæringen for voksne. Kjennetegnene for måloppnåelse skal brukes for å finne elevenes mestringsnivå, og de skal være kjent for elevene. Det er viktig å være åpen for den overraskende elevteksten, som kan skille seg ut fra det man har ventet seg når det gjelder både innhold, form og språk. Innenfor karakternivåene 3 og 4 vil en finne et stort spenn både innholdsmessig, strukturelt og språklig. Forslag til vurderingsskjema i norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk og samisk som andrespråk er vedlagt. Kjennetegn på måloppnåelse, skriftlig eksamen i norsk og samisk førstespråk Karakterene 5 og 6 Karakterene 3 og 4 Svært god eller framifrå Nokså god eller god kompetanse kompetanse i faget. i faget. Til eksamen vil det si at teksten Til eksamen vil det si at teksten kommuniserer godt kommuniserer Innhold har god tematisk sammenheng har tematisk sammenheng Karakteren 2 Lav kompetanse i faget. Til eksamen vil det si at teksten kommuniserer på noen tekstnivå har en viss tematisk sammenheng viser at eleven har høyt kunnskapsnivå og god kompetanse i å informere, argumentere og reflektere i sakprega tekst viser at eleven har kunnskaper, kan gi informasjon, argumentere og reflektere i sakprega tekst viser at eleven har noe kunnskap og kan uttrykke egne meninger på en enkel måte i sakprega tekst viser at eleven mestrer å formidle følelser og opplevelser i skjønnlitterær tekst viser at eleven kan formidle følelser og opplevelser i skjønnlitterær tekst viser at eleven på en enkel måte kan gi uttrykk for følelser og opplevelser i skjønnlitterær tekst Oppbygging viser god mottakerbevissthet viser at eleven har god kompetanse i å bruke relevante virkemidler og å utnytte de mulighetene sjangeren har har mottakerbevissthet viser at eleven kan bruke relevante virkemidler og gjøre seg nytte av de mulighetene sjangeren har har noe mottakerbevissthet viser at eleven kan nytte enkle virkemidler og har noe forståelse av sjanger har formålstjenlig struktur har formålstjenlig struktur viser en viss grad av logisk oppbygging Språk viser at eleven har god mottakerbevissthet har et formålstjenlig språk med god flyt, variert syntaks og ordvalg viser at eleven har mottakerbevissthet har et formålstjenlig språk med flyt, variert syntaks og ordvalg viser at eleven har noe mottakerbevissthet har et enkelt språk med forståelig syntaks Kilder viser at eleven mestrer rettskriving og tegnsetting viser at eleven kan oppgi og bruke kilder selvstendig viser at eleven mestrer de viktigste kravene til rettskriving og tegnsetting viser at eleven kan oppgi og bruke kilder Karakteren 1 uttrykker at eleven viser lavere måloppnåelse enn det som står over her. har rettskriving og tegnsetting som gjør teksten forståelig viser noe kjennskap til kildebruk Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Side 8 av 16

9 Kjennetegn på måloppnåelse, skriftlig eksamen i norsk for elever med samisk førstespråk Tekstens ytre rammer Karakterene 5 og 6 Svært god eller meget god kompetanse i faget. Til eksamen vil det si at teksten sjangeren passer godt til oppgaven viser at eleven har god kompetanse om valgt sjanger Karakterene 3 og 4 God eller nokså god kompetanse i faget. Til eksamen vil det si at teksten sjangeren passer til oppgaven viser at eleven kan gjøre seg nytte av sjangerens muligheter Karakteren 2 Lav kompetanse i faget. Til eksamen vil det si at teksten sjangeren passer i noen grad til oppgaven viser at eleven har en viss forståelse av sjangerens muligheter har formålstjenlig struktur har formålstjenlig struktur viser en viss grad av logisk oppbygging Språk viser at eleven har god mottakerbevissthet har formålstjenlig språk med god flyt, variert syntaks og ordvalg. viser at eleven har mottakerbevissthet har formålstjenlig språk med flyt, variert syntaks og ordvalg. viser at eleven har mottakerbevissthet i noen grad har et avgrenset ordforråd med flere upresise formuleringer. viser at eleven mestrer rettskriving og tegnsetting viser at eleven mestrer de viktigste krav til rettskriving og tegnsetting har mange formelle feil, men er forståelig Tekstens indre struktur samsvarer godt med oppgaven kommuniserer godt samsvarer med oppgaven kommuniserer er ofte ute av fokus i forhold til oppgaven kommuniserer på noen tekstnivå har god tematisk sammenheng har tematisk sammenheng har en viss tematisk sammenheng viser at eleven har høyt kunnskapsnivå og god kompetanse i å informere, argumentere og reflektere i sakpreget tekst viser at eleven har kunnskaper, kan gi informasjon, kan argumentere og reflektere i sakpreget tekst viser at eleven har noen kunnskaper, og kan uttrykke egne meninger på en enkel måte i sakpreget tekst engasjerer, og har gjerne en overraskende vri engasjerer engasjerer til en viss grad viser at eleven mestrer å formidle følelser og opplevelser i skjønnlitterær tekst viser at eleven kan formidle følelser og opplevelser i skjønnlitterær tekst viser at eleven på en enkel måte kan gi uttrykk for følelser og opplevelser i skjønnlitterær tekst Kilder viser at eleven har god kompetanse i å bruke relevante virkemidler viser at eleven mestrer kildebruk viser at eleven kan bruke relevante virkemidler viser at eleven kan oppgi og bruke kilder viser at eleven kan bruke enkle virkemidler viser at eleven har noen kjennskap til kildebruk bruker informasjon fra flere kilder, og vurderer disse bruker informasjon fra flere kilder Karakteren 1 uttrykker at eleven viser lavere måloppnåelse enn det som er beskrevet over. siterer kilder ukritisk Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Side 9 av 16

10 Kjennetegn på måloppnåelse, skriftlig eksamen i samisk og finsk som andrespråk Karakterene 5 og 6 Svært god eller meget god kompetanse i faget. Til eksamen vil det si at teksten Karakterene 3 og 4 Nokså god eller god kompetanse i faget. Til eksamen vil det si at teksten Karakteren 2 Lav kompetanse i faget. Til eksamen vil det si at teksten Innhold samsvarer med oppgaven samsvarer med oppgaven samsvarer i mindre grad med oppgaven beskriver, informerer, formidler informasjon og opplevelser beskriver, informerer, formidler informasjon og opplevelser i noen grad viser forsøk på å beskrive, informere og formidle opplevelser gir relevant informasjon gir til en viss grad relevant informasjon gir i mindre grad relevant informasjon Oppbygging viser god sjangerbevissthet viser noe sjangerbevissthet viser liten grad av sjangerbevissthet samsvarer godt med tema samsvarer med tema samsvarer til en viss grad med tema har god bruk av virkemidler kan bruke noen virkemidler bruker enkle og få virkemidler har formålstjenelig struktur og avsnittbruk viser at eleven har kunnskaper om struktur og avsnittbruk viser liten grad av besvissthet om tekstoppbygging Språk har et godt forståelig språk med god flyt har et forståelig språk med ganske god flyt har svært enkelt språk med delvis forståelige og meningsfulle setninger har god setningsoppbygning har setningsoppbygning som gjør teksten forståelig setningsoppbygning bærer preg av oversettelse fra et annet språk og er ofte avskrift eller reproduksjon viser at eleven mestrer rettskrivning og tegnsetting viser at eleven mestrer de viktigste rettskrivnings- og tegnsettings regler har manglende kunnskaper om rettskrivning og tegnsetting har god grammatikk (eksempelvis morfologi, ortografi, kongruens) har nokså god grammatikk (eksempelvis morfologi, ortografi, kongruens) manglende kunnskaper om grammatikk (eksempelvis morfologi, ortografi, kongruens) norskspråklige ord og uttrykk kan forekomme norskspråklige ord og uttrykk forekommer inneholder mye norskspråklige ord og uttrykk Kilder viser at eleven kan oppgi og bruke kilder kritisk og selvstendig viser at eleven kan oppgi og bruke kilder viser noe kjennskap til kildebruk Karakteren 1 uttrykker at eleven viser lavere måloppnåelse enn det som er beskrevet over. Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Side 10 av 16

11 Vedlegg 1 VURDERINGSSKJEMA I SKRIFTLIG NORSK OG SAMISK SOM FØRSTESPRÅK ELEVNUMMER: SKOLE: GRUPPE: FØRSTEINNTRYKKET AV SKRIFTLIG KOMPETANSE: Tekst 1 Tekst 2 Svært eller meget god kompetanse God eller nokså god kompetanse Lav eller svært lav kompetanse Kjennetegn på måloppnåelse Oppgavenr: Oppgavenr: NB! Ikke alle kjennetegn er Tittel: Tittel: relevante for alle teksttyper SKJØNN SAK Hvordan kommuniserer tekstene? Svært/ meget god God / Nokså god Lav/ Svært lav Svært/ meget god God / Nokså god INNHOLD: Lav/ Svært lav Samsvar med oppgavens intensjon Tematisk sammenheng Forståelse og kunnskap Engasjement, kreativitet Formidling av opplevelser og følelser Relevant informasjon Refleksjon Argumentasjon Mottakerbevissthet OPPBYGGING: Gjør seg nytte av sjangerens muligheter Relevant bruk av virkemidler Struktur, avsnittbruk SPRÅK: God flyt Variert syntaks Variert ordforråd Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Side 11 av 16

12 FORMELLE FERDIGHETER: Formverk Ortografi Tegnsetting KILDER: Bruk av kilder Kildehenvisning SAMLET SKRIFTLIG KOMPETANSE: SAMLET KARAKTER: STERK / SVAK Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Side 12 av 16

13 Vedlegg 2 VURDERINGSSKJEMA NORSK FOR ELEVER MED SAMISK SOM FØRSTESPRÅK ELEVNUMMER: SKOLE: GRUPPE: FØRSTEINNTRYKKET AV SKRIFTLIG KOMPETANSE: Svært god eller meget god kompetanse God eller nokså god kompetanse Lav eller svært lav kompetanse Tekst Kjennetegn på måloppnåelse Oppgavenr: NB! Ikke alle kjennetegn er relevante for alle teksttyper Hvordan kommuniserer teksten? TEKSTENS YTRE RAMMER : Tittel: Svært/ meget god kompetanse God /nokså god kompetanse Lav / svært lav kompetanse Relevant sjanger i forhold til oppgaven Struktur, avsnittbruk Mottakerbevissthet SPRÅK: Setningsoppbygging Ordforråd Rettskriving Morfologi Tegnsetting TEKSTENS INDRE STRUKTUR : Samsvar mellom oppgave og innhold Tematisk sammenheng Forståelse og kunnskap Engasjement, kreativitet Formidling av opplevelser og følelser Relevant informasjon Evne til å tenke kritisk Relevant bruk av virkemidler KILDER : Bruk av kilder Kildehenvisning Kildekritikk Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Side 13 av 16

14 HELHETSVURDERING: SAMLET KARAKTER : (sett ring rundt) STERK / SVAK Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Side 14 av 16

15 Vedlegg 3 VURDERINGSSKJEMA SAMISK SOM ANDRESPRÅK - SAMISK 2 OG FINSK SOM ANDRESPRÅK ELEVNUMMER SKOLE: GRUPPE: FØRSTEINNTRYKKET AV SKRIFTLIG KOMPETANSE: Del 1 besvarelser Besvarelse 1 Besvarelse 2 Svært eller meget god kompetanse (høy) God eller nokså god kompetanse (middels) Lav eller svært lav kompetanse (lav) Del 2 besvarelse Kjennetegn for måloppnåelse NB! Ikke alle kjennetegn er relevante for alle teksttyper Merknader Del 1 besvarelser Del 2 besvarelsen Sakpreget tekst Tekstforståelse Skjønnlitterærtekst Kommuniserer m/leser Høy/Middels/Lav Høy/Middels/Lav Høy/Middels/Lav TEKSTENS INNHOLD: samsvar mellom oppgave og besvarelse beskriver, informerer, formidler informasjon og opplevelser relevant informasjon OPPBYGGING AV TEKST: sjangerbevissthet sammenhengende tekst som passer til tema bruk av virkemidler struktur, avsnittbruk SPRÅK: uttrykker seg forståelig språk og ordforråd setningsoppbygning morfologi rettskrivning og tegnsetting Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Side 15 av 16

16 VURDERING AV SAKPREGEDE TEKSTER: VURDERING AV SKJØNNLITTERÆR TEKST: SAMLET KARAKTER: (Sett ring rundt) STERK / SVAK Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Side 16 av 16

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve ideologi og strategier

Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve ideologi og strategier Berge: Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve 1 Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve ideologi og strategier Kjell Lars Berge, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap,

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning.

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning. Trenger du inspirasjon eller tips til hvordan integrere «Vurdering for læring» i undervisningen din? I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

Linjerespons veiledning før punktum er satt

Linjerespons veiledning før punktum er satt Linjerespons veiledning før punktum er satt Responsarbeid i en hektisk vurderingshverdag VIBEKE LORENTZEN OG MARTHE LØNNUM Klasse 10A får linjerespons. Skriving kan til tider oppleves som et strev. En

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver?

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? En analyse Andreas Bråthen Masteroppgave i pedagogikk Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Fem prinsipper for god skriveopplæring

Fem prinsipper for god skriveopplæring Skriving på ungdomstrinnet Fem prinsipper for god skriveopplæring Foto: Rido/Fotolia.com av trude kringstad og trygve kvithyld Det er et paradoks at det mediet elever bruker for å vise kunnskap og kompetanse

Detaljer

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter Alle barn, unge og familier i barnehage og skole skal møtes som enkeltindivider og enkeltfamilier uavhengig av sosial, etnisk og religiøs

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Bruk av blogg i undervisningen

Bruk av blogg i undervisningen Bruk av blogg i undervisningen Elever som «prosumenter» i et perforert klasserom n av brit iren hetland haavik En lærer setter seg som mål at elevene skal ut på den digitale arenaen, ikke bare som konsumenter,

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer