Tilsynsrapport. Malvik kommune og Sveberg skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsynsrapport. Malvik kommune og Sveberg skole"

Transkript

1 2, FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG Tilsynsrapport 1 Malvik kommune og Sveberg skole Tema: Tidlig innsats på trinn

2 3 Forord Tema for dette tilsynet, tidlig innsats, reguleres i opplæringsloven 1-3 andre ledd. Bestemmelsens første ledd medfører en generell plikt for kommuner og skoler til å sørge for en tilpasset opplæring på alle trinn. Bestemmelsens andre ledd innebærer at tilpasningen særlig skal rettes mot elever med svake ferdigheter i regning og lesing på årstrinn. Fylkesmannen er innforstått med at skoleeier kan utvise et stort forvaltningsmessig skjønn i arbeidet med å oppfylle de forpliktelsene som tilligger bestemmelsen om tidlig innsats. Tilsyn alene kan derfor ikke sikre alle elever en skolehverdag med best mulig innlæring av grunnleggende ferdigheter i lesing og regning. Fylkesmannen er likevel av den oppfatning, at tidlig innsats på disse områdene er så vesentlig for å sikre en god skole, at vi ønsker at også tilsyn kan være med å realisere intensjonene bak bestemmelsen. Den gode lærer og det gode personale har større kompetanse enn sine elever, men like viktig er det at læreren/personalet vet hvor elevene står faglig sett. Tilsyn med tidlig innsats er ett virkemiddel som kan bidra til at alle elever mestrer skole og fritid.

3 4 Kapittel 1 Kommunens ansvar Selv om opplæringsloven legger ansvaret på skoleledelsen og det pedagogiske personalet når det gjelder den daglige gjennomføringen av bestemmelsen om tidlig innsats, er det likevel skoleeier som har det overordnede ansvaret. Dette ansvaret er hjemlet i opplæringsloven Skoleeier blir her gitt en plikt til å ha et forsvarlig system for å sikre at lovkrav blir fulgt opp. Det er dermed kommunen som må sikre at skolene tilbyr de tjenestene og aktivitetene som beskrives i loven. Skoleeier er derfor adressat for eventuelle pålegg om endring. Dette tilsynet har ikke hovedsakelig vært rettet mot kommunens system for å kontrollere om bestemmelsen på området blir oppfylt. Fokus har vært rettet mot det arbeid som gjøres på skolen. Kommunen skal imidlertid som en del av o føl in en etter tils et vurdere sine rutiner med bak runn i de konklus'oner F Ikesmannen har Sort. Avgrensing av tilsynet Tilsynsrapporten gir ikke en vurdering av skolen som helhet. Tilsynet avgrenser seg til å vurdere regeletterlevelsen knyttet til opplæringsloven 1-3, andre ledd.

4 5 Kapittel 2 Rettslig grunnlag for tilsynet Etter opplæringsloven 14-1 gis fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med offentlige skoler. Kommuneloven har utfyllende bestemmelser om dette i kapittel 10A, jf. 60c. Tilsynsmyndigheten skal i denne sammenheng ha tilgang til skoleanlegg og dokumentasjon. Gangen i tilsynet o Varsel om tilsyn, der kommunen og skolen pålegges å sende inn redegjørelse og dokumentasjon, datert medio apri12012 o Vi har mottatt dokumentasjon og utredning fra kommunen og skolen 9. mai 2012 o Åpningsmøte og intervju i skolens lokaler 24. mai 2012 o Varsel om vedtak og foreløpig rapport, datert medio mai 2012 o Frist for tilbakemelding på varsel om vedtak og foreløpig rapport, 10. september 2012 o Skolens og kommunens svar på foreløpig tilsynsrapport datert 6. september 2012

5 6 Kapittel 3 - Skoleeiers plikter i arbeidet med tidlig innsats Rettslige krav Kommunen skal, etter opplæringsloven andre ledd, etablere et forsvarlig system som sikrer at alle krav i opplæringsloven blir oppfylt. I forarbeidene til bestemmelsen legges følgende føringer for skoleeiers system: Systemet skal være egnet til å avdekke forhold som er i strid med lov og forskrift. Dette forutsetter jevnlig resultatoppfølging og vurdering av om lovverket etterleves. Systemet skal sikre at det blir satt i verk hensiktsmessige tiltak for å gjenopprette lovlig tilstand dersom lovbrudd avdekkes. Skoleeierne står fritt til å utforme system som er tilpasset lokale forhold. Skoleeier skal ha et system som sikrer at det utvikles rutiner på skolene; rutiner som videre sikrer at skolens plikt til å arbeide med tidlig innsats på årstrinn blir ivaretatt. Skoleeier skal i tillegg ha rutiner for å innhente informasjon/dokumentasjon slik at skoleeier kan vurdere skolenes arbeid med tidlig innsats, samt ha rutiner for å følge opp eventuelt mangelfullt arbeid med tidlig innsats på skolene Dokumentasjon og vurdering Malvik kommune gir skolen(e) midler gjennom et rammetilskudd, til arbeidet med forsterket opplæring på trinn. Kommunen gir imidlertid ingen eksplisitte føringer med hensyn til bruken av disse midlene. Sveberg skole bruker midlene til en generell styrking av lærer- /voksentettheten på trinn. Intervju avdekker at det er få reelle muligheter til å få ekstra midler fra kommunen hvis skolen skulle ønske det. Malvik kommune har utarbeidet felles retningslinjer for gjennomføring og oppfølging av obligatoriske kartleggingsprøver i lesing og regning. Retningslinjene, som skal være felles for alle skolene i kommunen, er en del av skoleeiers kvalitetsvurderingssystem. Retningslinjene har vært forpliktende for alle skoler med barnetrinn fra 1. april Ett av de forpliktende tiltakene i felles retningslinjer er rapportering av resultat fra kartleggingsprøver til skoleeier. Det er videre lagt føringer som skal sikre at skolen analyser resultatene i samarbeid med skoleeier. Intervju og dokumentasjon viser at skolens resultat fra kartleggingsprøver/behov for særlig innsats ikke blir rapportert i henhold til intensjonene selv om dette er rutinemessig beskrevet. Gjennom intervju kommer det fram at kommunen ikke etterspør slike data. Kommunen har videre utarbeidet felles retningslinjer for arbeidet med overgang fra barnehage til skole. Sveberg skole har, med utgangspunkt i nevnte retningslinjer, utarbeidet en forpliktende årsplan som beskriver samarbeidet mellom tilliggende barnehager og skolen. Fylkesmannens konklusjon Malvik kommune hadde flere systemelementer for arbeidet med tidlig innsats på trinn, slik plikten er beskrevet i opplæringsloven 1-3, andre ledd. Systemet manglet likevel elementer som kunne sikre at nødvendig informasjon tilflyter skoleeier fra skolene. Systemet var derfor ikke egnet til å avdekke forhold som er i strid med bestemmelsen, og heller ikke egnet til å sikre at skolene satte inn adekvate tiltak dersom det var nødvendig.

6 Kommunen har i ettertid gjort rede for tiltak som er iverksatt, og som skal iverksettes, for å sikre at skolenes praksis imøtekommer kravene i opplæringsloven 1-3, andre ledd. Fylkesmannen finner tiltakene tilforlatelige, og konkluderer med at de nye rutinene bidrar til å sikre et godt arbeid med tidlig innsats ved skolene i Malvik. 7

7 8 Kapittel 4 - Skolens plikter i arbeidet med tidlig innsats Rettslige krav - Skolens arbeid med kartlegging av elevresultater Skolen må ha rutiner som sikrer at elever med svake ferdigheter i lesing og regning blir identifisert. Rutinene må sikre identifisering av elever med svake ferdigheter på trinn. Skolen må ha klare ansvarsforhold knyttet til rutinene. Dokumentasjon og vurdering Skolen gjennomfører de forskriftsmessige kartleggingsprøvene i lesing og regning på barnetrinnet. Ledelsen ved skolen sikrer denne gjennomføringen. I tillegg gjennomfører skolen de valgfrie kartleggingsprøvene i regning på 1. og 3. trinn. Spesialpedagogisk koordinator sikrer denne gjennomføringen. Intervju avdekket dermed at skolen pålegger kontaktlærerne å gjennomføre sentralt gitte kartleggingsprøver som ikke er forskriftsfestet. Skolen har m.a.o. etablert rutiner som kan sikre gjennomføring av både de forskriftsfestede og de frivillige kartleggingsprøvene. I tillegg til de nasjonalt initierte kartleggingsprøvene gjennomføres det ulike kartleggingsprøver på trinn relatert til ferdigheter i lesing og regning (Carlsten, ordkjedetest. "Alle teller", M-prøver med mer). Denne praksisen er beskrevet i skolens rutiner, men ansvar for gjennomføring og etterarbeid er ikke synliggjort. Intervju avdekker at dette oppfattes som trinnets ansvar. På 1. trinn gjennomføres det alfabet-/bokstavtest. Denne gjennomføres tidlig i første semester. Initiativet til disse testene kommer fra lærer på trinnet. Testene er ikke omtalt i skolens årshjul eller i andre dokumenter. Gjennom intervju kommer det fram at veiledet lesing nyttes på alle trinn for å kartlegge elever med svake ferdigheter. Når nye elever møter på skolen for innskriving, har skolen som mål å avklare om elever har særlige behov som må imøtekommes. Skolens rektor og spesialpedagogiske rådgiver deltar på innskrivingen og møter her barnehageledelsen og leder for 5-årsgruppa. Intervju avdekker at disse rutinene først og fremst brukes for å avdekke elever med behov for spesialundervisning. Skolen har overføringsmøter mellom trinn/lærer som overtar elevgruppen. Denne praksisen er imidlertid ikke rutinebeskrevet. Skolen/kommunen har en mal for vedtak om fritak fra plikten til å gjennomføre kartleggingsprøver. Gjennom intervju kommer det fram at det er uklart hvilke typer elever som eventuelt ikke skal gjennomføre kartleggingsprøvene. Skolen gir ingen fritak for kartleggingsprøvene. Fylkesmannens konklusjon Skolen har rutiner knyttet til arbeidet med å identifisere elever med svake ferdigheter i lesing på alle trinn fra Skolen har relativt klare ansvarsforhold knyttet til denne kartleggingen. Skolen har rutiner knyttet til arbeidet med å identifisere elever med svake ferdigheter i regning fra trinn. Skolen har relativt klare ansvarsforhold knyttet til denne kartleggingen.

8 9 Rettslige krav - Skolens arbeid med analyse av kartlagte resultater Skolen må ha rutiner som sikrer at resultater fra kartlegginger blir vurdert. Det skal ikke fattes enkeltvedtak etter denne bestemmelsen. Rutinene må likevel sikre at det konkluderes med om det er behov for særlige tiltak knyttet til elever som er identifisert med svake ferdigheter i lesing og regning. Hvor svake ferdighetene må være for å utløse handlingsplikten må avgjøres ut fra en skjønnsmessig vurdering, men det forutsettes at skolens personale har diskutert og kommet fram til en felles forståelse av dette. Terskelen for å sette i verk tiltak etter denne bestemmelsen skal ikke være høg. Skolen må ha klare ansvarsforhold knyttet til rutinene. Dokumentasjon og vurdering Skolen har delvis diskutert resultatene, men det synes ikke å være enighet om hvor svake ferdighetene må være for å utløse skolens plikt i henhold til bestemmelsen. Intervju avdekket at lærerne legger til grunn de bekymringsgrenser som framkommer i veiledningen til de forskriftsfestede kartleggingsprøvene. De ulike trinn rapporterer til skolens ledelse antall elever som scorer under bekymringsgrensen på kartleggingsprøver. Skolen har rutiner som sikrer at kartleggingsprøver gjennomgås, men rutinene sikrer i mindre grad en inngående analyse. Resultat fra kartleggingsprøver blir diskutert på det trinn hvor de gjennomføres. Inspektør har ansvaret for at analyse/diskusjon foretas. Dette ble rutinebeskrevet i forbindelse med tilsynsbesøket. Prøveresultatene er ikke diskutert i fora der alle trinn er representert. Skolen har fellesmøte hver uke der alle lærere ved skolen møtes. Intervju avdekket at møtet i liten grad brukes til å utveksle informasjon mellom trinn når det gjelder elevprestasjoner i lesing og regning. Skolen har felles metodikk for begynneropplæringen i lesing (veiledet lesing). Det finnes ingen felles tilnærming for regneopplæringen. Valg av tilnærming/metode i regneopplæringen er helt opp til den enkelte lærer/det enkelte team å avgjøre. Med bakgrunn i kartleggingsprøver, og andre tester, identifiserer lærerne på de enkelte trinn elever som scorer under bekymringsgrensen, og det vurderes tiltak for disse elevene. Hvis det er behov for tiltak av mer omfattende karakter har skolen imidlertid få reelle muligheter til å få ekstra ressurser fra skoleeier. Omfattende tiltak fordrer derfor omdisponering av tilgjengelige ressurser på skolen. Slike grep avgjøres av det enkelte trinn i samarbeid med skolens ledelse. De fleste kartleggingsprøvene avholdes sent i skoleåret. Skolen har ikke rutiner som sikrer at elevresultatene/konklusjonene blir gjort kjent for lærerne som har ansvar for de samme elevene det påfølgende skoleåret. Lærere som ønsker resultater fra kartleggingsprøver gjort på andre trinn/av andre lærere, må be om slik informasjon. Skolen har likevel en politikk der lærerne, så langt som mulig, følger elevene gjennom hele barneskolen. Resultater fra de nasjonale prøvene på 5. trinn er, i seg selv, ål indikator på arbeidet i småskolen. Skolen har ingen rutiner som sikrer at resultater fra kartleggingsprøvene blir sammenholdt med resultater fra de nasjonale prøvene i regning og lesing. Resultater fra de nasjonale prøvene har blitt presentert for lærerne på trinn, men resultater er ikke drøftet innad i lærergruppen og har ikke resultert i tiltak.

9 10 Fylkesmannens konklusjon Skolen har rutiner knyttet til arbeidet med å analysere resultater fra kartlegginger av elevenes ferdigheter i lesing og regning. Skolen hadde likevel ingen rutiner som sikret at det konkluderes med om det er behov for særlige tiltak knyttet til elever som er identifiserte med svake ferdigheter i lesing og regning. Skolen har relativt klare ansvarsforhold knyttet til analyse av kartleggingsresultater. Skolen har i ettertid gjort rede for de tiltak som er iverksatt for å sikre at praksis imøtekommer kravene i opplæringsloven 1-3, andre ledd. Fylkesmannen finner tiltakene tilforlatelige, og konkluderer med at de nye rutinene bidrar til å sikre at resultater fra kartlegginger blir analysert. Skolen har også etablert tydeligere ansvarsforhold knyttet til rutinene.

10 11 Rettslige krav - Skolens arbeid med 'ennomforin av tiltak Skolen må ha rutiner som sikrer at det iverksettes målrettede tiltak for å bedre ferdighetene i lesing og regning. Skolen må sikre at tiltak som settes inn knyttes til enkeltelever med svake ferdigheter i lesing og regning. En generell styrking knyttet til plikten er viktig, men ikke nok til å fylle bestemmelsen om tidlig innsats. Dersom ekstra lærerressurser settes inn, eller ved omdisponering av eksisterende ressurser, må skolen vurdere om det er behov for lærere med særlig kompetanse innen lese- og regneopplæring. Skolen må ha klare ansvarsforhold knyttet til rutinene. Dokumentasjon og vurdering Som nevnt bruker Sveberg skole de midlene fra skoleeier til en generell styrking av lærer- /voksentettheten på trinn. Av andre generelle tiltak har skolen det prinsipp at alle lærere underviser i de fagene og på det trinn der de har best kompetanse. Intervju avdekket at formalkompetansen til lærerne på alle trinn er varierende m.h.t en slik målsetting. Skolen benytter også lesestrategier i andre fag enn norskfaget. Dette for å sikre en best mulig opplæring. Disse tiltakene er ikke rutinebeskrevet. Skolen legger videre til rette for frivillig bruk av leksehjelp i tråd med forskriften 1A-1. Sveberg skole har fokus på leseforståelse. Det vil si at skolen ønsker å arbeide med strategier for hvordan elevene forholder seg til tekst før, under og etter lesing. Lærerne ved skolen har fått kompetanseutvikling for å legge til rette for gode lesestrategier. Intervju avdekket at skolen ikke har like mye oppmerksomhet på regneopplæringen. Skolen har likevel en person som skal ha særlig fokus på matematikkopplæringen ved skolen. I intervju kommer det fram at denne personen først og fremst retter sin oppmerksomhet mot de som trenger ekstra utfordringer i matematikkopplæringen. Tidligere var intensive lesekurs en mulighet for tiltak for elever med svake ferdigheter. Slike tiltak har i liten grad blitt brukt etter innføring av Veiledet lesing som felles metode på skolen. I disse dager evalueres Veiledet lesing som skolens metodikk. Intervju avdekker at det finnes trinn som tar ut enkeltelever til intensive kurs både i lesing og regning. Sveberg skole har innført lese- og regnekvart for å øke bedre innlæringen av lese- og regneferdigheter. Dette medfører at elevene skal lese og regne en halvtime hver dag; i tillegg til den ordinære opplæringen. På bakgrunn av enkle lesetester deles elevene inn i nivågrupper. På den måten ønsker skolen å tilpasse opplæringen for den enkelte på en best mulig måte. Fylkesmannens konklusjon Skolen hadde mangelfulle rutiner i arbeidet med å sikre målrettede tiltak knyttet til elever med svake ferdigheter i lesing og regning. Skolen hadde ikke klare ansvarsforhold knyttet til alle tiltak som ble rettet mot elever med svake ferdigheter i lesing og regning. Skolen har i ettertid gjort rede for de tiltak som er iverksatt for å sikre at praksis imøtekommer kravene i opplæringsloven 1-3, andre ledd. Fylkesmannen finner tiltakene tilforlatelige, og konkluderer med at de nye rutinene bidrar til å sikre at det iverksettes målrettede tiltak knyttet til enkeltelever med svake ferdigheter i lesing og regning. Skolen har også etablert ansvarsforhold knyttet til rutinene.

11 12 Rettslige krav - Skolens arbeid med evaluering av iverksatte tiltak Skolen må ha rutiner som sikrer at effekten av iverksatte tiltak blir vurdert. Skolen må ha klare ansvarsforhold knyttet til rutinene. Dokumentasjon og vurdering Skolen har få rutiner som sikrer at iverksatte tiltak knyttet til enkeltelever blir evaluert. Unntaket er de halvårlige utviklingssamtalene med elever/foreldre. Skolen har heller ikke vurdert kompetansen til lærere som settes inn på tiltak rettet mot enkeltelever. Det er ingen rutiner for å gjenta kartleggingsprøver for elever som er identifisert med svake ferdigheter i lesing og regning. Intervju avdekket at gjennomførte tiltak har blitt evaluert på denne måten, men at det da har vært opp til den enkelte kontaktlærer om det skulle gjøres. Det er med andre ord ingen klar ansvarsfordeling knyttet til dette arbeidet. Skolen har, som nevnt tidligere, ingen rutiner som sikrer at de nasjonale prøvene på 5. trinn, nyttes for å vurdere skolens opplæring i lesing og regning. Skolen har heller ikke en slik praksis. Fylkesmannens konklusjon Skolen hadde mangelfulle rutiner knyttet til evaluering av iverksatte tiltak. Skolen hadde ikke klare ansvarsforhold knyttet til evaluering av iverksatte tiltak rettet mot elever med svake ferdigheter i lesing og regning. Skolen har i ettertid gjort rede for de tiltak som er iverksatt for å sikre at praksis imøtekommer kravene i opplæringsloven 1-3, andre ledd. Fylkesmannen finner tiltakene tilforlatelige, og konkluderer med at de nye rutinene bidrar til å sikre at effekten av iverksatte tiltak, knyttet til enkeltelever med svake ferdigheter i lesing og regning, blir evaluert. Skolen har også etablert ansvarsforhold knyttet til rutinene.

12 13 Kapittel 5 - Pålegg om endring Skolens plikter i arbeidet med tidlig innsats etter opplæringsloven 1-3, andre ledd På bakgrunn av det som framkommer av skolens dokumentasjon, finner Fylkesmannen i Sør- Trøndelag ikke grunnlag for å gi Malvik kommune/sveberg skole pålegg, jf. kapittel 4 i rapporten. Med bakgrunn i at de nye rutinene ikke nødvendigvis er implementert i organisasjonen, vil Fylkesmannen likevel vurdere om det er behov for oppfølgingstilsyn.

13 14 Kapittel 6 - Anbefalinger Fylkesmannen anbefaler at skolen fjerner mal for fritak fra kartleggingsprover Fylkesmannen anbefaler at skolen utarbeider tydelige rutiner/ansvarsbeskrivelser for elevgrupper som skifter lærer, slik at viktig informasjon om enkelteleves ferdighetsnivå i lesing og regning kan nyttes til beste for elevene Fylkesmannen anbefaler at skolen utarbeider tydelige rutiner/ansvarsbeskrivelser som kan sikre at resultater fra kartleggingsprøver blir sammenholdt med resultater fra de nasjonale prøvene i regning og lesing Fylkesmannen anbefaler at skolen utvider muligheten til intensive kurs/tiltak for elever med svake ferdigheter i lesing og regning

14 Vedlegg 1 - Deltakere 15

15 16 Vedlegg 2 - Dokumenter Dokumenter fra skoleeier/skole Svar på varsel om tilsyn fra Malvik kommune (redegjørelse) Redegjørelse fra Sveberg skole vedrørende tilsynstemaet Kommunale retningslinjer overgang barnehage/skole Plan samarbeid sone Sveberg 2012 Fag-/timefordeling Malvik kommune Kommunale retningslinjer kartleggingsprøver Kommunale retningslinjer nasjonale prøver Kommunale føringer tidlig innsats Halvårshjul for skolen Power Point "Veileda lesing" til foreldremøte Skjema for utviklingssamtale Skjema for prosesser ved vedtak om spesialundervisning Årshjul for spesialpedagogisk arbeid Resultater fra kartleggingsprøver på trinn (lesing) og for 3. trinn (regning) Utdrag fra Felles kultur i norsk ved Sveberg skole Utdrag fra Felles kultur i matematikk ved Sveberg skole Redegjørelse og egenerklæring etter foreløpig tilsynsrapport Dokumenter fra F lkesmannen Resultat fra nasjonale prøver i lesing og regning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2011

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Tidlig innsats på trinn

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Tidlig innsats på trinn ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tidlig innsats på 1. 4. trinn Holtålen kommune, Hov skole, 7. desember 2016 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Holtålen kommune ved Hov skole... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Etnedal kommune Etnedal skule 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Etnedal kommune Etnedal skule... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet)

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2017 10736/2017 2017/1032 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Oppfølging av elever

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole...

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Verdal kommune Leksdal skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø... 3

Detaljer

Sentraladministrasjon

Sentraladministrasjon Sentraladministrasjon Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Oppvekst- og utdaninngsavdelingen Statens Hus 7468 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato 2141/2009/020/KARGRO 02.02.2009 NASJONALT TILSYN PÅ OPPLÆRINGSOMRÅDET

Detaljer

Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole

Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Leka kommune Leka barne-

Detaljer

Gran kommune - Brandbu ungdomsskole

Gran kommune - Brandbu ungdomsskole Gran kommune ved Arne Skogsbakken Rådhusvegen 39 2770 Jaren TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Gran kommune - Brandbu ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Tilsynsrapport. Oppfølgingstilsyn med skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø. Bodø kommune Saltvern skole

Tilsynsrapport. Oppfølgingstilsyn med skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø. Bodø kommune Saltvern skole Tilsynsrapport Oppfølgingstilsyn med skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø Bodø kommune Saltvern skole 25. september 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Formålet med tilsynet... 3 2. Gjennomføring av

Detaljer

Kvalitet i grunnskolen

Kvalitet i grunnskolen BAKGRUNN Revisjon Midt-Norge mottok i brev av 20.1. bestilling av forvaltningsrevisjon av kvalitet i skolen, jf. KUsak 4/17. I vedtaket ber kontrollutvalget om få prosjektplan til behandling, for å bekrefte

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring «Gratisprinsippet» UTVORDA SKOLE FLATANGER KOMMUNE Desember 2013 Dok 2013/6474-7 Innhold: 1 Innledning... 2 2 Tema for tilsynet...2 2.1

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Opplæringsloven kap. 5 Spesialundervisning Loppa kommune Side 2 av 9 Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN RANA KOMMUNE 18.07.2014 Innhold 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføringen av tilsynet... 3 3. Det som er kontrollert i tilsynet...

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole

Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole 22. januar 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Valgfag på Kautokeino ungdomsskole. Tilsyn med Kautokeino kommune

TILSYNSRAPPORT. Valgfag på Kautokeino ungdomsskole. Tilsyn med Kautokeino kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Valgfag på Kautokeino ungdomsskole Tilsyn med Kautokeino kommune 1 Innhold 1. Tema for tilsynet s. 3 2. Gjennomføring av tilsynet s. 3 3. Kontrollområde

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Felles nasjonalt tilsyn 2016

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Felles nasjonalt tilsyn 2016 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Felles nasjonalt tilsyn 2016 Vennesla kommune Vennesla ungdomsskole TIL: Vennesla kommune VÅR

Detaljer

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole Til Karasjok kommune v/rådmann FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Karasjok kommune Karasjok skole 20. mai 2015 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Hedmark fylkeskommune Trysil videregående skole Tidsrom: Desember 2014-februar 2015 Arkivkode 2014/8301

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningskontoret TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN 2012 SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningskontoret TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN 2012 SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningskontoret TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN 2012 SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Farsund kommune Vanse skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet skolens arbeid

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring

Retningslinjer for gjennomføring Retningslinjer for gjennomføring 2012 Kartleggingsprøver i grunnskolen Versjon desember 2012 bokmål 1 Innhold 1. Formålet med kartleggingsprøver... 3 2. Praktiske opplysninger... 3 2.1. Tidspunkt for gjennomføring

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole Kautokeino kommune ved rådmannen Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino TILSYNSRAPPORT Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver 2014 I Kautokeino kommune Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering. Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering. Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering Bergen kommune - Mjølkeråen skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ KONTROLL MED ENDRING AV PRAKSIS Fredrikstad kommune Torp skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet elevenes psykososiale skolemiljø... 2 2. Gjennomføring av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Trafikkopplæring. Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter

TILSYNSRAPPORT. Trafikkopplæring. Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter TILSYNSRAPPORT Trafikkopplæring Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter 12.02.2016 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Brønnøy kommune

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Opplæringsloven kap. 5 Spesialundervisning Finnmark fylkeskommune Lakselv videregående skole Side 2 av 9 Innhold 1. Tema for tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN EVENES KOMMUNE 27.03.2014 Innhold 1. Tema for tilsynet... 2 2. Gjennomføringen av tilsynet... 3 3. Det som er kontrollert i tilsynet...

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring,

/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, Hedmark fylkeskommune Postboks 4404 Bedriftssentret 2325 HAMAR Vår dato Vår referanse 23.03.2017 2017/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, 62 55 14

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Kautokeino kommune Kautokeino barneskole og Kautokeino ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Kautokeino kommune

Detaljer

TIDLIG INNSATS på mellomtrinnet

TIDLIG INNSATS på mellomtrinnet TIDLIG INNSATS på mellomtrinnet Modell for Identifisering, Kartlegging og Oppfølging IKO - Hovedoppgave Identifisering IKO-modell Deloppgaver Innhold/kommentar Når Definere elever i risikogruppe Innhente

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Verdal videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn på skoleområdet Et tilsyn som alle skal være med på!

Felles nasjonalt tilsyn på skoleområdet Et tilsyn som alle skal være med på! Felles nasjonalt tilsyn på skoleområdet 2014-17 Et tilsyn som alle skal være med på! Utvikling av tilsyn på utdanningsområdet UDIR fikk nasjonalt ansvar for tilsyn 2006 2010 Ny revidert Felles metodehåndbok

Detaljer

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Farsund kommune ved rådmann Postboks Farsund

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Farsund kommune ved rådmann Postboks Farsund Farsund kommune ved rådmann Postboks 100 4552 Farsund TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Farsund kommune Farsund barne- og ungdomsskole skole Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

1. «Arbeidsløypa» innarbeides som fast system i Frøya, Hitra og Snillfjord kommune fra og med høsten Ansvar: Enhetsleder 2.

1. «Arbeidsløypa» innarbeides som fast system i Frøya, Hitra og Snillfjord kommune fra og med høsten Ansvar: Enhetsleder 2. 1. «Arbeidsløypa» innarbeides som fast system i Frøya, Hitra og Snillfjord kommune fra og med høsten 2013. Ansvar: Enhetsleder 2. «Arbeidsløypa» er foreløpig avstemt i forhold til tverrfaglige arenaer

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Flå kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Drammen kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Arkivsak: 08/2729 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Innstilling: Sørum kommune gir høring

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Flesberg kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2012-13 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Skolene i Sande har følgende satsingsområder: 1. God oppvekst, 2. Vurdering for læring(vfl) og 3. Klasseledelse.

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/2871-1 Dato: 25.03.2014 LEKSEHJELP - OMPRIORITERING AV TILBUDET SAKEN ER UTSATT INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet barnehageloven 8, barnehageloven 18 og Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder 1. Tinn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens gjennomføring av nasjonale prøver Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Grong kommune Grong barne-

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring «Gratisprinsippet» LAUVSNES SKOLE FLATANGER KOMMUNE Desember 2013 Dok 2013/6474-7 Innhold: 1 Innledning... 2 2 Tema for tilsynet...2

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Skolebasert vurdering. Alta kommune Sandfallet ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Skolebasert vurdering. Alta kommune Sandfallet ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Skolebasert vurdering Alta kommune Sandfallet ungdomsskole 26.06. 2015 Innholdsfortegnelse: Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED LUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/883 KOMMUNENS ADRESSE: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi KOMMUNENR: 1112 TILSYNSGRUPPE: Jorunn H.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Balsfjord kommune Storsteinnes skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Balsfjord kommune Storsteinnes skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Balsfjord kommune Storsteinnes skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Balsfjord kommune Storsteinnes skole...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Porsanger kommune - Lakselv skole Postadresse: Telefon:

Detaljer

Vurderingskonklusjon kvalitetsoppfølging heldagsmøte 2014

Vurderingskonklusjon kvalitetsoppfølging heldagsmøte 2014 Vurderingskonklusjon kvalitetsoppfølging heldagsmøte 2014 Smørås skole 19.02.2014 Til stede: Representanter fra elevråd, FAU, lærere og PPT Skolens ledelse: rektor og avdelingslederne Områdeleder: Petter

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 05.03.2013. Oppmøte Børsa skole kl. 13:00. Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl. 14.15. TEMA: Vinterkulturuka v/ Kultur, fritid

Detaljer

Velkommen til Årsmøte og fagkonferanse. FosFor 2012

Velkommen til Årsmøte og fagkonferanse. FosFor 2012 Velkommen til Årsmøte og fagkonferanse FosFor 2012 Erfaring med tilsyn fra Fylkesmannen Hovedformålet med tilsynet: sikre at elevene får en likeverdig og tilfredsstillende opplæring i tråd med formålsparagrafens

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunenes årlige tilstandsrapport Kongsberg kommune INNHOLD: 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

Veiledning i bruk av RefLex

Veiledning i bruk av RefLex Veiledning i bruk av RefLex For skoleeiere (kommuner og fylkeskommuner) Fotograf Jannecke Sanne Normann Veiledning i bruk av RefLex for skoleeiere (kommuner og fylkeskommuner) Hensikt med veiledningen

Detaljer

Vurdering av behov for særskilt språkopplæring

Vurdering av behov for særskilt språkopplæring Nord-Odal kommune Postmottak Herredsvegen 2 2120 SAGSTUA Vår dato Vår referanse 21.03.2017 2017/895 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, 62 55 14 17 632.0

Detaljer

Skolebasert vurdering i Lierneskolen

Skolebasert vurdering i Lierneskolen 2015 Skolebasert vurdering i Dokumentet beskriver system for skolebasert vurdering og kvalitetsutvikling ved skolene i Lierne. Patrik Lundgren Oppvekst- og kultursjef 30.04.2015 Innledning Lierne kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 17. desember 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Opplæringsloven. Moss kommune Bytårnet skole Åvangen skole

TILSYNSRAPPORT. Opplæringsloven. Moss kommune Bytårnet skole Åvangen skole TILSYNSRAPPORT Opplæringsloven Moss kommune Bytårnet skole Åvangen skole 2016 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Moss kommune Bytårnet og Åvangen skoler... 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med

Detaljer

Tilsynsrapport 2013. Sandnes kommune. Oppfølging av tilsynet i 2010. Tema: Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Tilsynsrapport 2013. Sandnes kommune. Oppfølging av tilsynet i 2010. Tema: Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Tilsynsrapport 2013 Oppfølging av tilsynet i 2010 Tema: Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Sandnes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Tema for tilsynet... 3 1.1 Om gjennomføringen av oppfølgingen

Detaljer

Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084, 3501 Hønefoss

Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084, 3501 Hønefoss Vår dato : 25.01.2016 Vår referanse: 2016/582 Arkivnr.: Deres referanse: S aksbehandler: Åshild Woldstad Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN NARVIK KOMMUNE 27.03.2014 Innhold 1. Tema for tilsynet... 2 2. Gjennomføringen av tilsynet... 3 3. Det som er kontrollert i tilsynet...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Gjennomføring av nasjonale prøver. Hamarøy kommune - Hamarøy sentralskole

TILSYNSRAPPORT. Gjennomføring av nasjonale prøver. Hamarøy kommune - Hamarøy sentralskole TILSYNSRAPPORT Gjennomføring av nasjonale prøver Hamarøy kommune - Hamarøy sentralskole 17.11.2017 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Kort om Hamarøy sentralskole... 3 1.2 Om gjennomføringen av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med skolebasert vurdering Å snes kommune Jara skole Arkivkode: 2016/2016 Tidsrom: juni 2016 desember 2016

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Nord-Aurdal kommune

Detaljer

ÅRSHJUL FOR KARTLEGGING OG OPPFØLGING AV KARTLEGGINGSRESULTATER I RISSA- SKOLENE

ÅRSHJUL FOR KARTLEGGING OG OPPFØLGING AV KARTLEGGINGSRESULTATER I RISSA- SKOLENE ÅRSHJUL FOR KARTLEGGING OG OPPFØLGING AV KARTLEGGINGSRESULTATER I RISSA- SKOLENE Vedtatt i Hovedutvalget for oppvekst og kultur xx.xx.2016 Årshjul for kartlegging og oppfølging av kartleggingsresultater

Detaljer

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 (Her skal det settast inn eit bilete ihht. grafisk profilmal) Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 INNHOLD: 1 Overordnet mål... 3 2 Faglig utvikling...

Detaljer

Hei! Formannskapet i Oppegård kommune har fattet følgende vedtak:

Hei! Formannskapet i Oppegård kommune har fattet følgende vedtak: Fra: Hanne Birgitte Moen Sendt: 21. september 2017 13:59 Til: Postmottak KD Kopi: Jorunn B. Almaas; Torill Strøm Emne: Ettersendelse av politisk vedtak - Høring- Tidlig

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Randaberg kommune 2013 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndighet... 3 1.1 Kommunens ansvar... 3 1.2 Formålet med tilsynet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Ytre Namdal videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Østre Toten kommune Kapp skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø...3 2. Gjennomføring

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring

Retningslinjer for gjennomføring Retningslinjer for gjennomføring 2013 Kartleggingsprøver i grunnskolen Sist oppdatert 30.11.2012 bokmål 1 Innhold 1. Formålet med kartleggingsprøver... 3 2. Praktiske opplysninger... 4 2.1. Tidspunkt for

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Opplæringsloven Rakkestad kommune Kirkeng skole Os skole 2015 Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Rakkestad kommune Kirkeng skole og Os skole... 4 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Vestre Toten kommune ved rådmann Bjørn Fauchald postboks 84, 2831 Raufoss

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Vestre Toten kommune ved rådmann Bjørn Fauchald postboks 84, 2831 Raufoss Vestre Toten kommune ved rådmann Bjørn Fauchald postboks 84, 2831 Raufoss TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Vestre Toten kommune Raufoss ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A20 &30 Arkivsaksnr.: 11/507 DØNNA KOMMUNES KVALITETSVURDERINGSSYSTEM ETTER OPPLÆRINGSLOVEN 13-10. Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner at det

Detaljer

Underveisrapport om gjennomført felles nasjonalt tilsyn høsten 2010 og våren 2011

Underveisrapport om gjennomført felles nasjonalt tilsyn høsten 2010 og våren 2011 Underveisrapport om gjennomført felles nasjonalt tilsyn høsten 2010 og våren 2011 Denne rapporten inneholder de foreløpige tilsynsresultatene for det felles nasjonale tilsynet til og med 1. juni 2011.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fet kommune Hovinhøgda skole 13. april 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 3. Hovinhøgda skole...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 16/161 Møtedato/tid: 26.10.2016 Kl 09:00 Møtested: Buvik skole, møterom Møtedeltakere: Roy Michelsen Arne Morten Johnsen Georg Heggelund Oddrun

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino Kommune v/rådmann Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Leksvik kommune v/ Rådmann Kommunehuset 2120 Leksvik ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø Leksvik kommune Vanvikan skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Namsskogan kommune 7890 Namsskogan ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Namsskogan kommune - Namsskogan skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis grunnskoleopplæring «Gratisprinsippet» STEINKJER UNGDOMSSKOLE STEINKJER KOMMUNE Januar 2014 Innhold: 1 Innledning... 2 2 Tema for tilsynet... 2 2.1 Kommunen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter Sendes til: Vest-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmann Tine Sundtoft Vår referanse: 2016/2041 KONTAKTPERSON I FYLKESKOMMUNEN:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 5 SPESIALUNDERVISNING. Tana kommune

TILSYNSRAPPORT OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 5 SPESIALUNDERVISNING. Tana kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 5 SPESIALUNDERVISNING Tana kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet

Detaljer

Melding til PPT. Samarbeid mellom skole og PPT

Melding til PPT. Samarbeid mellom skole og PPT Melding til PPT Samarbeid mellom skole og PPT Hvem er vi? Eva Kibsgård (koordinator fra 1.mars 2014) Kirsten Fatnassi Synnøve Braathen (ansvarlig for særskilt) Siv Anita Dyrøy (permisjon 2014-2015) Leif

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole. TIL: Aust-Agder fylkeskommune VÅR REFERANSE: 2016/10197

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole. TIL: Aust-Agder fylkeskommune VÅR REFERANSE: 2016/10197 TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole TIL: Aust-Agder fylkeskommune VÅR REFERANSE: 2016/10197 KONTAKTPERSON I FYLKESKOMMUNEN: Seksjonsleder Karen Grundesen

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN SALTDAL KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN SALTDAL KOMMUNE TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN SALTDAL KOMMUNE 19.03.14 Innhold 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføringen av tilsynet... 3 3. Det som er kontrollert i tilsynet... 3

Detaljer