Foto: Sten Ivar Tønsberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Sten Ivar Tønsberg"

Transkript

1 Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009

2 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året Eiendeler Gjeld og egenkapital Noter Kontantstrømanalyse Eierstyring og selskapsledelse 2009 (Corporate Governance) Utbyttepolitikk Bankens tillitsvalgte Kontrollkomiteens årsrapport Revisjonsberetning Aurskog Sparebank sponser idrettsungdommen Klaus Ovlien Engen fra Lierfoss. Foto: Roger Ødegård. Martine Weng fra Årnes under junior NM i Foto: Rune Helle, Vestpress.

3 Kommentar Våre kjerneverdier er: lokal og nær relasjons- og kundeorientert kompetente og serviceinnstilte medarbeidere Fra finanskrise til lavkonjunktur Norge og verden gikk inn i 2009 med en finanskrise som etter hvert avtok for så å gå over til en økonomisk lavkonjunktur. Aurskog Sparebank har på lik linje med mange finansielle aktører merket følgende av dette ved blant annet lavere vekst og noe økende tap. I motsatt retning har normaliseringen av finansmarkedet bidratt til stigende markedskurser og gode inntekter fra finansplasseringer. Så langt har Aurskog Sparebank klart seg godt gjennom finanskrisen og tiden i etterkant. Banken har hele tiden vært godt finansiert med god likviditet, soliditeten er ivaretatt og kostnadene holdt på et relativt lavt nivå. I tillegg har vi unngått de største utfordringene på tapssiden selv om vi har måttet utgiftsføre tap utover hva vi har vært vant med. På tross av at 2009 ble et urolig år, opprettholdt banken sin daglige drift på en normal måte. Norske myndigheter skal ha ros for de samlede tiltak som ble satt inn for å møte krisen. Stabiliseringen av finansmarkedene kom nok raskere enn mange forventet. Statens obligasjonsfond og Statens finansfond ble to viktige virkemidler for å stimulere kredittmarkedet og sørge for at bankene kunne få tilgang til ny egenkapital. Aurskog Sparebank valgte å søke Statens Finansfond om ny tilførsel egenkapital gjennom opptak av nytt fondsobligasjonslån fordi vår vurdering var knyttet til stor usikkerhet til et egenkapitalmarked som mer eller mindre tørket ut utover i Aurskog Sparebank har ved utløpet av året en meget solid kapitaldekning rede til å møte konkurransen og våre kunders kredittbehov. Odd Nordli Administrerende banksjef Aurskog Sparebank opplever en tiltagende oppslutning om banken med et fortsatt god tilgang på nye kunder i bankens kjernemarkedsområder. Omverdenen stiller sterkere og strengere krav til bankene på flere områder. Dette krever igjen av oss at vi evner å utvikle og styrke kompetansen i alle ledd. Det er en utfordrende situasjon hvor vi har satt oss klare mål. Høy motivasjon blant dyktige medarbeidere er en viktig faktor for fortsatt positiv utvikling, samtidig som vi må tilpasse de løpende endringer som finner sted. Bankens organisasjon skal utvikles videre i takt med våre omgivelser. Det er et svært positivt engasjement i hele banken med solide medarbeiderprestasjoner på alle plan. Bevissthet til våre kjerneverdier og systematisk arbeid skal gi oss nødvendige framtidige fortrinn i markedskampen for å bevare Aurskog Sparebanks posisjon. Odd Nordli adm. banksjef 3

4 Styrets beretning 2009 Sparebankenes rammebetingelser og drift i 2009 BEDRING I VERDENSØKONOMIEN Finanskrisen førte verdensøkonomien inne i en av de verste resesjonene siden 30- årene. Mot sommeren 2009 begynte nedgangen og stoppe opp og i andre halvår var det igjen tegn til vekst i flere land. Det kraftige produksjonsfallet fra i fjor gjør at aktiviteten allikevel er på et lavt nivå. Det betyr lavkonjunktur i en rekke land fremover. Lavere vekst enn trend gjør at arbeidsledigheten fortsetter å stige. Finansmarkedene har bedret seg betraktelig siden høsten Risikopåslagene har gått kraftig ned. Aksjekursene har steget mye, men i ulik grad over hele verden. Store likviditetstiltak og kraftige rentekutt har bidratt til dette. Mye av oppgangen i aksjemarkedet kan også skyldes innhenting som følge av det store fallet høsten Den ekspansive finanspolitikken som nå føres de fleste steder fører til at gjeldsoppbygging i offentlig sektor overtar for den gjeldsoppbyggingen som fant sted i privat sektor under siste konjunkturoppgang. Privat sektor konsoliderer nå sin finansielle balanse. I mange land vokser nå statsgjelden så raskt at finanspolitikken ikke er bærekraftig selv på relativt kort sikt. Den store statsgjelden i mange land kan legge demper på veksten fremover. STYRINGSRENTER INTERNASJONALT Mye tyder på at styringsrenta i mange land kommer til å være lav en god stund framover. Dette kan legge begrensninger på Norges Banks utøvelse av pengepolitikken. NYE REGULERINGER Svikt i regulering og tilsyn er en viktig årsak til den største finans- og økonomikrise siden 30- årene. Flere store internasjonale banker hadde for lite kapital i forhold til risikoen de tok. I tillegg hadde de for lite likviditet og stabil finansiering. I midten av desember kom Baselkomiteen med forslag til endringer i regelverket. Noe av de viktigste forslagene var at man skal øke kvaliteten og oversiktligheten av kjernekapitalen. Trolig betyr dette at man skal ha mer egenkapital og mindre hybridkapital. I tillegg til Basel II rammeverket forslås det å innføre et mål på gjeldsgraden. Videre bør det være en oppbygging av kapitalbuffere i gode tider som kan anvendes i perioder med nedgangstider. Til slutt er det foreslått et globalt minimumskrav for likviditet som skal gjelde for internasjonale banker. Tilsyn og regulering med finansinstitusjoner har i stor grad vært rettet mot enkelt institusjoner. Finanskrisen har vist at man bør søke å redusere faren for ustabilitet i det finansielle systemet. EU har vedtatt å etablere et nytt organ som skal vurdere systemrisiko og foreslå tiltak som kan redusere denne formen for risiko. 4 NORSK ØKONOMI Konjunkturtoppen ble nådd mot slutten av 2007, etter fem år med høyere vekst enn trendveksten (potensiell vekst) i fastlandsøkonomien. Dette markerte slutten på den sterkeste vekstperioden på 40 år. I første kvartal 2008 gikk veksten kraftig ned. Finanskrisen høsten 2008 førte til at veksten stoppet opp. Etter tre kvartaler med nedgang i fastlandsøkonomien var det igjen positiv, men svak vekst i 2. og 3. kvartal Økt konsum i husholdninger og offentlig

5 forvaltning bidro klart til veksten. Økningen i konsumet skyldes de kraftige rentekuttene som påvirker disponibel inntekt, mens sterk etterspørsel fra offentlig sektor skyldes ekspansiv finanspolitikk som følge av mottiltak mot finanskrisen. I 3. kvartal var det for første gang på over ett år vekst i industriproduksjonen. Også eksporten har begynt å øke. Det er imidlertid fortsatt nedgang i investeringene i næringslivet og boliginvesteringene. Tjenesteproduksjonen gikk ned. Det henger sammen med svak etterspørsel fra næringslivet. Dersom veksten blir lavere enn trendveksten fremover vil norsk økonomi fortsette å være i en lavkonjunktur og arbeidsledigheten vil stige. Fra og med 2003 til og med 2008 var det nærmere en dobling av investeringene i Fastlands- Norge (eksklusive offentlig forvaltning). I de tre første kvartalene av 2009 var de private investeringene i Fastlands-Norge over fem prosent lavere enn på samme tid i fjor. De har imidlertid falt mindre enn i mange andre land. Boliginvesteringene vokste med rundt 40 prosent i perioden 2003 til Siden boliginvesteringene begynte å falle 2. halvår 2007 er de redusert med nærmere 30 prosent. Det forventes at boliginvesteringene fortsetter å falle, men mindre enn tidligere. Først i mot slutten av 2010 vil trolig igangsettingen av boliger ta seg såpass mye opp at boliginvesteringene vil vokse. Fra sommeren 2007 fram til desember 2008 var det en sammenhengende nedgang i boligprisene. Siden nyttår har det vært oppgang. I oktober og november var prisene tilbake på toppnivået i 2007, målt i nominelle priser. Lave renter, sammen med at arbeidsledigheten fortsatt er på et lavt nivå, kan nok forklare de økte boligprisene. Fra våren 2003 og frem til finansuroen startet sommeren 2008 steg aksjeverdiene på Oslo Børs med 400 prosent. Fra mai i 2008 til børsen var på det laveste i slutten av november svekket den seg over 60 prosent. Siden november har imidlertid børskursene vokst med nærmere 90 prosent. Økningen kommer imidlertid fra et lavt nivå og vi er på linje med aksjekursene i begynnelsen av FORTSATT LAV ARBEIDSLEDIGHET Da finanskrisen startet for fullt i fjor høst fryktet man en kraftig stigning i arbeidsledigheten. Finanspolitiske tiltakene og lave renter, sammen med at nedgangen i verdensøkonomien ikke ble så langvarig som fryktet, gjorde at ledigheten ikke har økt så mye og er dermed fortsatt på et lavt nivå. OMFATTENDE MYNDIGHETSTILTAK Bankpakke 1 (bytteordningen og F-lån med lengre løpetid) som ble introdusert før jul 2008, bidro med betydelig likviditet til bankene. I februar 2009 kom Bankpakke 2. Det ble etablert to fond. Statens obligasjonsfond tilbød obligasjonsfinansiering på inntil 50 milliarder kroner. Dette fondet hadde per desember lånt ut mellom 7-8 milliarder kroner. Statens finansfond ble etablert med en ramme på 50 milliarder kroner for å styrke kjernekapitalen og dermed utlånskapasiteten til bankene. 28 banker har fått tildelt kjernekapital på til sammen 4,1 milliarder kroner. I begynnelsen av 2009 la Regjeringen også fram en finanspolitisk tiltakspakke på totalt 20 mrd. kroner. Av dette var 16,75 milliarder kroner nye tiltak på statsbudsjettets utgiftsside og 3,25 milliarder kroner var skatteletter for næringslivet. Skatteletten gir bedriftene en midlertidig mulighet til å tilbakeføre underskudd på inntil 5 millioner kroner årlig i 2009 og

6 RENTA ØKER SOM FØLGE AV HØY INNENLANDSK ETTERSPØRSEL Mot slutten av 2008 kuttet Norges Bank styringsrenta kraftig som følge av finanskrisen. Rentekuttene fortsatte utover våren og i juni ble rentebunnen nådd med en rente på 1,25 prosent. Rentenivået i første halvår 2009 var historisk lavt. I løpet av syv måneder kuttet sentralbanken renta med 4,5 prosentpoeng. Utover sommeren ble det klart at nedgangen i nasjonal og internasjonal økonomi hadde begynt å stoppe opp. I Norge hadde produksjonen og sysselsettingen falt mindre enn ventet. Dermed kom sentralbanken med de første signalene om renteøkninger. Den første økningen på 0,25 prosentpoeng kom i oktober. Samtidig ble det lagt fram en ny Pengepolitisk rapport som viste en rentebane med en styringsrente på rundt 2,5 prosent mot slutten av I desember kom ytterligere en renteøkning. Begrunnelsen var økt aktivitet i norsk økonomi sammen med bedring i verdensøkonomien. Konsumprisindeksen og kjerneinflasjonen har steget med henholdsvis 2,2 og 2,7 prosent i perioden januar-november sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er i tråd med Norges Banks anslag fra oktober. ØKNING I FINANSSPARINGEN Etter at forbruket i husholdningene hadde falt fire kvartaler på rad var det igjen vekst fra 2. halvår Lave renter sammen med fortsatt lav arbeidsledighet bidro til sterk vekst i disponibel inntekt. Lave renter, lav arbeidsledighet og stigende boligpriser gjør at optimismen er tilbake i husholdningene. Dette vil nok føre til at konsumet fortsetter å øke fremover. SPAREBANKENE 2009 Finanskrisen påvirket også norske sparebanker negativt. Problemene knyttet seg imidlertid ikke primært til soliditet, men til likviditeten. Påslagene i pengemarkedet ble ekstraordinært høye og det oppstod likviditetsskvis. Norske banker er i dag langt mer avhengig av det internasjonale penge- og kapitalmarkedet enn tidligere. Norske banker henter i dag hver tredje utlånskrone i det internasjonale penge- og kapitalmarkedet, mot hver fjerde utlånskrone i Tiltakene som myndighetene satte i gang har hatt god effekt. Likviditetsrisikoen ble redusert gjennom bytteordningen for obligasjoner med fortrinnsrett, sammen med F-lån med lang løpetid. De mange finanspolitiske tiltakene virker indirekte gjennom å holde produksjon og sysselsetting oppe og dermed dempe bankenes kredittrisiko. I begynnelsen av finanskrisen fryktet man store tap i bankene som følge av dyp realøkonomisk krise. Norske banker har unngått de største tapene siden norsk økonomi ikke ble hardt rammet. Selv om det er tegn til bedring i økonomien både nasjonalt og internasjonalt kan lav vekst bety at en del foretak vil få problemer med å betjene gjelden. Norges Bank har pekt på at det særlig innenfor næringseiendom og shipping fortsatt er høy kredittrisiko. 6 Mange av sparebankene har i løpet av høsten styrket sin soliditet. Dette har blant annet skjedd gjennom emisjoner eller kapitalinnskudd fra Statens Finansfond. 27 sparebanker har fått kapitalinnskudd fra dette fondet. FRA GRUNNFONDSBEVIS TIL EGENKAPITALBEVIS Sparebankene i Norge har tradisjonelt vært organisert som selveiende stiftelser, hvor egenkapitalen har bestått av tidligere års tilbakeholdt overskudd. Sparebankloven ble imidlertid endret i

7 1987 slik at de sparebanker som ønsker det, kan hente egenkapital i markedet ved å utstede grunnfondsbevis - fra 1. juli 2009 benevnt egenkapitalbevis. Den egenkapital som sparebankene på denne måte henter inn, teller som kjernekapital i relasjon til bestemmelsene om kapitaldekning. 26 sparebanker har utstedt egenkapitalbevis. Ved lov nr 46 ble det foretatt endringer i finansieringsvirksomhetsloven og enkelte andre lover. De sentrale endringene i grunnfondsbevisforskriften ble innarbeidet i finansieringsvirksomhetsloven. Lovendringene trådte i kraft 1. juli Fra samme tidspunkt ble det iverksatt ny forskrift om egenkapitalbevis til erstatning for de deler av grunnfondsbevisforskriften som ikke ble innarbeidet i finansieringsvirksomhetsloven. Egenkapitalinstrumentet gjennomgikk ved omdanning til egenkapitalbevis flere vitale forandringer. Det viktigste ankepunkt mot grunnfondsbevismodellen har vært utvanningseffekten. Helt sentralt for egenkapitalbevisets stilling er at prioritetsrekkefølgen er beholdt ved underskuddssituasjoner og ved avvikling. Ved innføring av grunnfondsbevis på slutten av 1980-årene var målsettingen å utarbeide et best mulig egenkapitalinstrument som bevarte sparebankenes egenart. De senere år har imidlertid grunnfondsbeviset ikke vist seg å være tilstrekkelig attraktivt for investorene. Med innføring av egenkapitalbevis har myndighetene kommet næringen i møte. Aurskog Sparebanks virksomhet STRATEGI Aurskog Sparebank har en klar nedfelt strategi. Strategien bygger rundt kjerneverdiene lokal og nær, relasjons- og kundeorientert og kompetente og serviceinnstilte medarbeidere. Strategien har definert forretnings- og markedsgrunnlaget, overordnede mål og strategiske målsettinger. Styret diskuterer bankens strategi minst en gang årlig. Aurskog Sparebank har sine hovedvirksomheter knyttet til ordinær bankvirksomhet innskudd, utlån og betalingsformidling. I tillegg selger banken produkter innenfor fond, skade- og livsforsikring. Disse forretningsområdene genererer etter hvert ikke ubetydelig porteføljeprovisjonsinntekter. Banken er tilknyttet verdipapirforetaket First Securities gjennom agentavtale. Bankens styre og administrerende banksjef 2009: Bakerste rekke fra venstre: Torhild Tønsberg Jødahl, Kjell-Tore Skedsmo, Per Kr Melby og Liv Ånerud Tangen. Første rekke fra venstre: Jan H Skøld, Hans Sauge og Odd Nordli. TERRA-GRUPPEN BANKALLIANSE OG FINANSKONSERN Terra-Gruppen AS ble etablert i Alliansens mål er å ivareta Terra-bankenes interesser på områder der den enkelte bank ville hatt begrensede muligheter til å produsere eller framskaffe tilfredsstillende løsninger eller betingelser på egen hånd. Aurskog Sparebank er medeier i Terra-Gruppen AS og er en av de største enkeltaksjonærer. Bankens eierinteresser i selskapet skal bidra til å styrke posisjonen i lokalmarkedet gjennom å bruke selskapet som strategisk leverandør av finansielle produkter og tjenester. 7

8 Overordnede oppgaver for selskapet er Terra-Gruppen AS er en strategisk allianse for lokale norske sparebanker. Aksjonærbankene i Terra-Gruppen AS skal gjennom samarbeidet få mulighet til å distribuere konkurransedyktige produkter man forventer å finne i moderne banker. Gi stordriftsfordeler. På bankenes vegne framforhandler Gruppen løsninger som med stordriftsfordeler gir bankene strategiske og økonomiske gevinster. I tillegg til den forretningsmessige driften i produkt-selskapene har Terra-Gruppen ansvar for å utføre en rekke fellesoppgaver på vegne av Terra-bankene. Dette gjelder blant annet innkjøp av tjenester og produkter innenfor IT og betalingsformidling, prosjektstyring, opplæring og kompetanseutvikling, samt fellestjenester som merkevarebygging, kommunikasjon. Ivareta bankenes næringspolitiske interesser. Aurskog Sparebank er løpende representert i Terra-Gruppen AS gjennom deltagelse i sentrale prosjekter, utvalg og styrer. SPAREBANKFORENINGEN Styret har fulgt diskusjonen om norsk sparebanknærings framtidige organisatoriske tilhørighet. På høstens års-møte i Sparebankforeningen ble det besluttet en administrativ samordning med Finans Næringens Hovedorganisasjon (FNH) til Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). Sparebankforeningen vil bestå som selvstendig næringsorganisasjon og arbeide med en del sparebankrettede saker som sparebankstiftelser, gavevirksomhet, profilering, egenkapitalbeviset m.m. ORGANISERING Banken er organisert i fire hovedakser, Personmarked, Bedriftsmarked, Spare- Plassering (investeringsvirksomhet kunder) og Administrasjon. Dette gir lederne innenfor hvert område klare ansvars- og arbeidsoppgaver, men stiller samtidig krav til utstrakt samarbeid på tvers av de organisatoriske linjer. Avdelingslederne ute på de øvrige kontorene er organisert under personmarked med nært samarbeid med øvrige forretningsområder. UTVIKLINGEN I BANKENS MARKEDSOMRÅDER Aurskog Sparebank har sin lokalisering på østre og øvre del av Romerike med hovedkontor i Aurskog Senter i Aurskog, videre kontor i egne lokaler i kommunesenteret på Bjørkelangen, på Årnes i Nes kommune og kontor på Jessheim i Ullensaker kommune. I tillegg har banken et enklere automatkontor i Bjørkelangen Senter. Samlet er Romeriksområdet et stort og aktivt område for etablering av næringsvirksomheter og tilflytting og bygging av nye boliger. Statistikk viser at etableringsnivået for nye virksomheter holdt seg på omtrent samme nivå i 2009 som i 2008 på mellom og nyetableringer. På den negative siden økte antall konkurser. I alt ble det åpnet om lag 250 konkurser i Aurskog Sparebank har hatt en sterk vekst og positiv utvikling de seneste årene ble preget av en betydelig lavere veksttakt som følge av finanskrisen og inngang i en lavkonjunktur. Aktivitetsnivået i næringslivet stagnerte og flere bransjer fikk problemer utover i året, særlig slo dette ut hos aktører i bygnings-/entreprenørbransjen, deler av varehandelen og innenfor

9 transportsektoren, men også andre sektorer fikk merke at det økonomiske aktivitetsnivået falt, blant annet en stor lokal næring som skogbruk. Aurskog Sparebank opplever jevnt over en stor oppslutning og tilfredshet hos sine kunder og til tross for lavere vekst fikk banken et betydelig antall nye kunder i Styret er oppmerksom på at dette forplikter for framtiden. Ambisjonen er å ta vare på posisjonen og fortsatt være et godt lokalt bankalternativ både for eksisterende og nye kunder. Bankens forvaltningskapital økte med ca 6% til ca NOK 6,2 mrd. Utlån i egen bok endte på ca NOK 5,2 mrd. I tillegg hadde banken ved utløpet av 2009 en boliglånsportefølje i Terra Boligkreditt AS på ca NOK 755 mill. og samlet ca. NOK 6 mrd. i utlån. GAVER OG SPONSORVIRKSOMHET Aurskog Sparebank yter årlig betydelig tilbake til lokalsamfunnet i form av utstrakt gave- og sponsorvirksomhet til lag og foreninger innenfor idrett og ulike andre kulturelle formål. LIKVIDITET OG SOLIDITET Styret har gjennom året hatt stort fokus på likviditet og soliditet samt det for øye å kunne opprettholde en normal virksomhet og sikre nødvendig kredittilgang til våre kunder. Banken har gjennom hele året sikret seg med betydelige likviditetsreserver samt at det har vært et uttrykt mål å legge en noe mer langsiktig struktur på finansieringen. I første halvdel av 2009 var egenkapitalmarkedet nærmest tørket ut. Styret måtte gjøre en grundig vurdering om banken skulle benytte seg av mulighetene som dukket opp ved opprettelse av Statens Finansfond, selv om banken hadde en meget god totalkapitaldekning. Styret så det som viktig å ta alle forholdsregler og banken søkte og fikk innvilget et opptak av nytt fondsobligasjonslån på NOK 60 mill. Isolert styrket dette bankens kjernekapitaldekning og totalkapitaldekning med ca. 2%. Med dette har banken skaffet seg et meget godt grunnlag for videre vekst og utvikling og dermed i stand til å skaffe våre kunder, både lokalt næringsliv og husholdninger, tilgang på kreditt. Foto: Sten Ivar Tønsberg VERDIPAPIRMARKEDET Siden høsten 2008 bedret finansmarkedet seg betraktelig gjennom 2009 og som en konsekvens av dette ble avkastningen på bankens finansplasseringer i form av obligasjoner og aksjer god. Banken har investert i en betydelig obligasjonsportefølje som blant annet skal tjene som likviditetsreserve. Obligasjonsporteføljen er satt bort til Terra Forvaltning for aktiv forvaltning. MISLIGHOLD OG TAP I kjølvannet av finanskrisen med påfølgende lavkonjunkturer fikk også Aurskog Sparebank merke dette i form av høyere tap på utlån enn det banken har hatt de senere årene. Styret ser på dette som en konsekvens av veksttakt og ekspansjon. Brutto mislighold både i kroner og i % av brutto utlån gikk gledelig betydelig ned i løpet av året. Banken har lagt og vil legge stor vekt framover på tapsforebyggende arbeide gjennom organisering, kompetanse og gode administrative rutiner. 9

10 EIENDOMSVIRKSOMHET Aurskog Sparebank er engasjert i eiendomsmegling gjennom Terra Eiendomsmegling Akershus A/S. Banken eier ca 45% av selskapet. Selskapet har salgskontorer på Aurskog, Bjørkelangen og Årnes. Selskapet har gjennom flere år hatt en meget sterk posisjon i sitt markedsområde. Til tross for en stagnasjon i boligomsetningen ble det et akseptabelt år for selskapet. Aurskog Sparebank har gjennom flere år vært aktiv i eiendomsmarkedet både som investor og utbygger. Det ble igangsatt utvidelse av Aurskog Senter med et påbygg på ca m 2 grunnflate over to etasjer. Planen er at utbyggingen skal stå ferdig mars 2010 med en offisiell åpning primo mai. Bankens eiendomsportefølje ble i sin helhet lagt over i Aurskog Eiendom AS med virkning fra ANNET Aurskog Sparebank driver ikke forsknings- og utviklingsvirksomhet. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) Dette kapittel følger av en norsk anbefaling vedrørende temaet eierstyring og selskapsledelse utarbeidet av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Anbefalingen retter seg først og fremst mot selskaper notert på Oslo Børs. Anbefalingen er gitt i 15 punkter som banken har beskrevet og kommentert i et eget dokument som er tatt inn i bankens årsberetning og som også er lagt ut på bankens hjemmeside Formålet med anbefalingen er at børsnoterte selskaper skal ha en modell for eierstyring og selskapsledelse som klargjør rolledeling mellom eiere, styret og daglig ledelse ut over det som følger av lovgivning. Hensikten med anbefalingen er å styrke tilliten til selskapene og bidra til størst mulig verdiskapning over tid, til beste for egenkapitalbeviseiere, ansatte og andre interessenter. Risikostyring, bankens finansielle risikosituasjon KREDITTRISIKO OG RISIKOSTYRING Kredittrisikoen oppstår ved utlån og garantier og vurderes å være den mest vanlige risikoen ved bankens virksomhet. Banken har de siste årene hatt svært moderate konstaterte tap. Tapene er i hovedsak knyttet til næringsengasjementer, mens det er kun mindre tap i personmarkedet. Tap på utlån knytter seg til kundenes gjeldsbetjeningsevne, betalingsvilje og endringer i panteverdier, og vil bl.a. påvirkes av rentenivå, eiendomspriser, sysselsetting og forhold knyttet til gjeldsforhandlinger og konkurs. I bankens retningslinjer for kredittgivning blir flere av disse forhold tatt hensyn til ved låneutmåling. Styring av kredittrisikoen skjer etter fastsatte retningslinjer gitt av styret hjemlet i egen kredittpolicy, reglement for bevilgning av kreditter og et etablert fullmaktssystem. Banken har etablert et risikoklassifiseringssystem som deler inn utlånsmassen i 5 ulike risikoklasser, jfr. note 1 b). Bankens utlån til næringsliv og personmarked utgjør hhv. 28,2% og 71,8% av utlånsmassen. Andelen av utlån til næringsliv har økt noe også i Bankens risikoprofil er ubetydelig endret gjennom regnskapsåret.

11 INTERNKONTROLL Det gjennomføres årlig en overordnet risikoanalyse som sikrer banken at internkontrollen er innrettet mot vesentlige risikoer. Internkontrollen er en løpende oppgave for linjeledere på alle nivåer og er etablert i en struktur som innbefatter organisering, systemanvendelse, arbeidsmetodikker, rutiner og øvrig regelverk med tiltak av kontrollerende art som i sum skal bidra til å dempe en uønsket risiko. Resultatet av internkontrollen og risikoanalysen rapporteres til styret. Bankens eksterne revisor bekrefter årlig at internkontrollen er gjennomført i henhold til gjeldende forskrift. Eventuelle vesentlige avvik rapporteres løpende, og tiltak iverksettes. LIKVIDITET Bankens likviditetsstrategi bygger på en konservativ tankegang hvor det er tatt betydelig høyde for ikke forventede svingninger i likviditeten. Hovedmålet er at banken til enhver tid skal ha tilstrekkelige likviditetsreserver (innskudd i Norges Bank og andre banker, kortsiktige likviditetsplasseringer, trekkrettigheter, og lignende) til å dekke alle kjente forfall i kommende 12- måneders periode. Banken har således en betryggende sikkerhet for å kunne dekke sine skyldnader ved forfall innenfor en akseptabel tidshorisont. For nærmere beskrivelse av likviditetsrisiko, renterisiko og valutarisiko vises til note 1b) og 6. Resultatutvikling og Balanse DRIFTSRESULTATET Driftsresultatet før skatt ble 47,5 mill. kroner mot 49,7 mill. kroner i I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør resultatet 0,76% mot 0,87% i Styret vurderer resultatet som akseptabelt. STYRETS FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING Resultat før tap, avskrivninger og ekstraordinære poster Netto nedskr. på enkeltengasjementer og grupper inkl. konstaterte tap Ordinære avskrivninger Resultat av ordinær drift / Resultat før skattekostnad Netto skattekostnad Årsoverskudd som er anvendt slik: Avsatt til gaver Avsatt til utbytte egenkapitalbevis Overført til utjevningsfond Overført til fond for verdiendringer Overført til fond for vurderingsforskjeller Overført til Grunnfondet Disponert i alt

12 NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble for 2009 på 112,4 mill. kroner mot 111,9 mill. kroner i Målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital sank rentenettoen fra 1,97% til 1,80% i Årsakene til nedgang er et generelt lavere rentenivå samt et betydelig press både på utlåns- og innskuddsrentene. ANDRE DRIFTSINNTEKTER Netto andre driftsinntekter (ekskl. rente- og kredittprovisjonsinntekter) ble 31,9 mill. kroner i 2009 mot 20,2 mill. kroner i Målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital lik 0,51% i 2009 mot 0,35% i Utbytte av egenkapitalbevis og aksjer, samt gevinst og tap på bankens verdipapirer, utgjorde en gevinst på 12,2 mill. kroner i 2009 mot et tap på 13,0 mill. kroner året før. I tillegg hadde banken en kursgevinst på valuta på 0,5 mill. kroner i 2009 mot 1,6 mill. i Netto provisjonsinntekter og andre driftsinntekter (ekskl. verdipapirer) sank med 12,3 mill. kroner til 19,3 mill. kroner i 2009 mot 31,6 mill. kroner i var et spesielt år med salg av bankens hytte i Hemsedal samt at alle eiendommer ble overført fra bankens regnskaper til datterselskapet Aurskog Eiendom A/S er et tilnærmet normalår hvor provisjonsnetto er på samme nivå som året før. ANDRE DRIFTSKOSTNADER Bankens samlede driftskostnader ekskl. tap var i ,3 mill. kroner mot 66,5 mill. kroner året før og dette tilsvarte en økning på 10,2%. I tillegg til den normale økningen som følge av prisøkninger og volumvekst, har banken betalt husleie til datterselskapet Aurskog Eiendom A/S for hele året mot kun ett kvartal året før. Driftkostnadene utgjorde 1,18% av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 1,17% i De samlede lønns- og personalkostnadene var 34,8 mill. kroner, en økning på 4,7 mill. kroner fra året før. Hovedårsaken til økningen er en normal lønnsglidning samt økning i antall årsverk på 3 fra året før. Totalt utgjorde personalkostnadene 0,56% av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 0,53% i TAP, NEDSKRIVNINGER OG RISIKOPROFIL Bankens låne- og garantiportefølje er gjennomgått og vurdert i samsvar med retningslinjer gitt av Finanstilsynet. Prinsippene for behandling av misligholdte lån og tilhørende tapsnedskrivning er beskrevet i note 2. Etter styrets oppfatning er det etablert gode interne kontrollrutiner. Banken hadde i 2009 et netto bokført tap på utlån og garantier på 24,0 mill. kroner mot 15,8 året før. For øvrig henvises til note 2 b. 12 Pr. 31. desember 2009 utgjorde de samlede nedskrivninger 51,0 mill. kroner mot 44,7 mill. kroner ved utgangen av forrige år. Inkludert er nedskrivninger på grupper av lån med 16,1 mill. kroner. Det vises for øvrig til note 2c. Styret mener at de tapsnedskrivninger som er foretatt er tilstrekkelige til å dekke usikre engasjementer pr 31. desember 2009.

13 Balanse FORVALTNINGSKAPITAL Forvaltningskapitalen var ved utgangen av 2009 på 6.208,2 mill. kroner, en økning på 357,5 mill. kroner, eller 6,1% i forhold til utgangen av I 2008 var veksten 510,3 mill. kroner tilsvarende 9,6%. INNSKUDD Ved årets slutt var de samlede innskudd fra kunder på 3.062,6 mill. kroner. Dette er en økning på 160,3 mill. kroner eller 5,5% fra året før. I 2008 og 2007 var innskuddsøkningen på henholdsvis 205,4 mill. kroner (7,6%) og 319,2 mill. kroner (13,3%). Banken ser det som viktig i tiden som kommer å kunne opprettholde attraktive og konkurransedyktige betingelser innenfor spekteret av det samlede spare- og plasseringstilbud til våre kunder. UTLÅN Brutto utlån økte i 2009 med 145,8 mill. kroner tilsvarende 2,9%. I 2008 var utlånsveksten 386,1 mill. kroner tilsvarende 8,3%. Av de samlede utlån på 5.194,1 mill. kroner utgjorde personlån 71,8% mot 72,9% i Ytterligere spesifikasjon både på geografisk fordeling og sektor/næring er gitt i note 2. Restløpetid på bankens låneportefølje er vist i note 6. UTLÅN GJENNOM TERRA BOLIGKREDITT Aurskog Sparebank yter i tillegg lån som plasseres i Terra Boligkreditt A/S. Lånene gis til svært konkurransedyktige priser og skal ligge innenfor 60% av godkjent verdigrunnlag. Pr hadde banken plassert lån i Terra Boligkreditt A/S med samlet restverdi 755,1 mill. kroner, dvs. en økning på 7,1% fra forrige årsskifte. GARANTIER Bankens samlede garantiansvar var ved utgangen av 2009 på 281,7 mill. kroner mot 206,7 mill. kroner ved utgangen av forrige år. Banken har ikke bokført tap på garantier i Bankens garantiansvar er nærmere beskrevet i note 1 c) og 3. FINANSIELLE DERIVATER Som finansielle derivater er bokført beregnede mer- og mindreverdier i forhold til gjeldende markedsverdi på bankens swapavtaler etablert som sikkerhet for fastrente obligasjonslån og særskilte innskudd. Totalt utgjør dette en fordring på 14,5 mill kroner og en gjeldspost på 0,0 mill. kroner. Motpost er obligasjonsgjeld og kunde-innskudd. VERDIPAPIRER Bankens samlede beholdning av verdipapirer klassifisert som handel med verdiendring over resultat var bokført til markedsverdi med 595,2 mill. kroner ved utgangen av 2009 mot 13

14 470,3 mill. kroner ved utgangen av I tillegg hadde banken en portefølje på 45,4 mill. kroner bokført som tilgjengelig for salg med verdiendring over egenkapital, samt 70,0 mill i kategorien holde til forfall. Verdipapirmarkedene har vist jevnt økende verdier i hele 2009, og året har gitt en netto realisert og urealisert kursgevinst på 11,2 mill. kroner mot et tilsvarende kurstap på 17,3 mill. kroner i Verdifastsettelsen på bankens portefølje gjøres ved bruk av børskurser eller ved at markedskurser fastsettes av uavhengig meglerforetak for ikke børsnoterte verdipapirer. Note 4 og 5 viser sammensetningen av bankens verdipapirer. Bankens investeringsstrategi for plassering i verdipapirer fastslår at bankens obligasjonsportefølje skal betraktes som en del av den samlede likviditetsreserve. Derav følger at banken vil sitte med en relativt høy obligasjonsbeholdning, noe som i 2009 har gitt positive resultater mot negative resultater i 2008 og Bankens investeringsstrategi omfatter også maksimumsrammer og øvrige regler for handel med verdipapirer. Det foretas løpende kontroll med at virksomheten holdes innenfor disse regler. SOLIDITET KAPITALDEKNING OG EGENKAPITALBEVIS Fra 1. kvartal 2008 gjelder nye regler for beregning av kapitaldekning. Etter de såkalte Basel II-reglene skal banken beregne et minimumskrav til egenkapital i forhold til kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Kapitaldekning etter de nye reglene ble første gang presentert etter 1. kvartal 2008, og sammenlignbare tall for tidligere perioder er ikke omarbeidet. I tillegg til minimumskravene i Basel II Pilar 2 skal banken gjennom en intern analyse av den totale risikosituasjonen beregne hvor mye egenkapital banken trenger utover minimumskravet. Den såkalte ICAAPprosessen (The Internal Capital Adequacy Prosess) er administrasjonens og styrets verktøy for å påse at banken til enhver tid er tilstrekkelig kapitalisert. Denne prosessen ble startet høsten 2007 i Aurskog Sparebank, og er en kontinuerlig prosess med minimum årlig revisjon av beregningen. Fra og med 2009 innføres også reglene i Basel II Pilar 3 for alle norske banker. I henhold til dette regelverket skal bankene offentliggjøre detaljert finansiell informasjon som i hovedtrekk forklarer og dokumenterer hvordan styret vurderer risikosituasjonen i banken. Det vil bli utarbeidet et eget dokument for Pilar 3 som vil bli offentliggjort på bankens hjemmesider under fliken Om Oss / Investorinformasjon. Dette dokumentet vil bli oppdatert årlig eller så ofte som situasjonen krever det. 14 Etter minimumskravene i Basel II Pilar 1 har Aurskog Sparebank pr en meget solid kapitaldekning på 17,06% og en netto ansvarlig kapital på 561,0 mill. Kjernekapitaldekningen er på 14,32% mot 13,11% året før. Det lovbestemte minimumskravet for egenkapitaldekning er 8%.

15 Kursen på Aurskog Sparebanks egenkapitalbevis sank med 3,8% i Ved inngangen til året var kurs sist omsatt kr 130,- og ved utgangen av året kr 125,-. Våre egenkapitalbevis er blant de bevisene som har klart seg best på børsen i også i 2009, og banken er fortsatt blant de 3 høyest prisede egenkapitalbevisbankene (i rene kroner). Det er fortsatt liten omsetning i bankens egenkapitalbevis. Arbeidsmiljø og personale PERSONALET Ved årsskiftet var det 53 ansatte i banken hvorav 3 var ansatt på deltid og til sammen utgjorde dette 52,4 årsverk. Dette er 3 årsverk mer enn ved forrige årsskifte. Sykefraværet i 2009 var 3,1% mot 4,7% året før. Banken eier en ferieleilighet i Spania. KOMPETANSE Kompetanse er definert inn som en del av bankens kjerneverdier. Finansbransjen er en kompetansenæring hvor det stilles strengere og strengere krav til aktørene fra alle hold. Aurskog Sparebank fokuserer sterkt på videreutvikling av medarbeidere innenfor alle områdene i banken. Fra 2009 innførte finansbransjen en ny autorisasjonsordning for finansielle rådgivere. Banken er tilsluttet ordningen og tidlig ble to av bankens medarbeidere som arbeider innenfor spare- og plasseringsområdet autorisert. For spesielle områder er det nødvendig at banken fornyer seg gjennom å tilføre ny ekstern kompetanse, spesielt gjelder dette innenfor avansert risikostyring og rådgivning i bedriftsmarkedet. ARBEIDSMILJØ Arbeidsmiljøet i banken er blitt ivaretatt gjennom regelmessige møter med de ansatte og ledelsen. Arbeidsmiljøet ansees for å være godt med gode relasjoner mellom ledere og ansatte og ansatte imellom. Styret blir holdt godt orientert om forhold som kan ha betydning for arbeidsmiljøet i banken. De ansatte har en gang i året konsultasjon hos bankens bedriftslege. Oppfølging av helse, miljø og sikkerhet (HMS) er integrert i bankens internkontroll. Banken hadde i 2009 inspeksjon fra arbeidstilsynet hvor viktige HMS områder ble gjennomgått med spesiell vekt på trusler mot ansatte og interne rutiner omkring brann, sikkerhet og ran. Arbeidstilsynet hadde ingen anførsler i sin oppfølgingsrapport. Det har ikke vært ran eller ransforsøk mot banken i Banken avholdt ransøvelse også i Konsernet Aurskog Sparebank driver ingen virksomhet som påvirker eller forurenser det ytre miljø. Arbeidsulykker som har medført skader på noen av de ansatte eller andre har ikke forekommet i LIKESTILLINGSARBEIDET Banken forholder seg aktivt til de anbefalinger som er gitt fra Sparebankforeningen ved valg av tillitsvalgte til representantskapet, komitéer og styret. Ledelsen arbeider planmessig for å forbedre likestillingen mellom kjønnene på alle arbeidsnivå, og har som målsetting full likestilling der dette er praktisk mulig. Bankens styre består av 2 kvinner og 4 menn og bankens ledergruppe av 1 kvinne og 4 menn. Banken forskjellsbehandler ikke på bakgrunn av kjønn. 15

16 KONSERNET OG DATTERSELSKAPENE Aurskog Sparebank er morbank i et konsern som i tillegg består av de heleide datterselskapene Aurskog Eiendom A/S og Aurskog Eiendomsinvest AS. Det er utarbeidet eget konsernregnskap. En nærmere beskrivelse av prinsippene for konsernregnskapet er gitt i noter. Totalt sett ble datterselskapenes driftsresultat på 0,026 mill mot 0,285 mill. i Konsernets balanse avviker ubetydelig fra bankens. AURSKOG EIENDOM A/S Aurskog Eiendom A/S er et selskap med formål kjøp, salg og utleie av eiendom. Omsetningen i 2009 var 8,9 mill mot 2,6 mill året før. Ordinært resultat før skatt var kr Aksjekapitalen på kr eies 100% av Aurskog Sparebank. AURSKOG EIENDOMSINVEST AS Aurskog Eiendomsinvest A/S er et selskap med formål kjøp og salg av egen fast eiendom. Selskapet ble etablert i oktober 2009, og hadde ingen omsetning i Ordinært resultat før skatt var kr 44. Aksjekapitalen på kr eies 100% av Aurskog Sparebank. Utsikter for 2010 Vi er nå er inne i en markert lavkonjunktur internasjonalt. Stor statsgjeld i mange land, høy arbeidsledighet, et ennå ikke fullt ut stabilisert finansielt system samt en rekke andre forhold, betyr at det fortsatt vil være mange store utfordringer i verden av økonomisk, politisk og sosial art. Indirekte vil dette med stor sannsynlighet også prege oss til en viss grad. Norge er langt bedre stilt enn de fleste av våre handelspartnere. Oljerikdommen gir oss et sikkerhetsnett som skjermer oss for de største utfordringene. Arbeidsledigheten forventes ikke å øke betydelig. Derimot kan vi få et kostnadspress med økt inflasjon og svekkede vilkår for våre eksportnæringer. UTSIKTER FOR AURSKOG SPAREBANK Styret er forberedt på at 2010 blir et meget krevende år. Konkurransen i finansmarkedene vil øke. Med forholdsvis lave vekstrater betyr dette skjerpet konkurranse. Styret er forberedt på et fortsatt sterkt press på bankens inntjening. Fokus på effektiv og rasjonell drift er nødvendig kombinert med evne til innovasjon og omstilling i forhold til de utfordringer vi står overfor. Utvikling av og tilgang på ny kompetanse vil bli viktigere og viktigere og kampen om spesialisert arbeidskraft blir hard. Det er en utfordring å møte alle nye krav som stilles, noe banken er beredt til gjennom en offensiv holdning. 16 Aurskog Sparebank har en stor kundemasse med basis på Romerike, meget god soliditet og generell solid økonomi samt et godt omdømme i markedet. Banken har lojale og kompetente medarbeidere, tette kunderelasjoner med korte beslutningslinjer og en sterk lokal forankring. Dette er forhold som betyr svært mye for framtidig verdiskapning.

17 Gjennom sitt eierskap i Terra-Gruppen sikrer banken en kontinuerlig utvikling som sikrer at kundene får tilgang til moderne og konkurransedyktige produkter. AVSLUTNING Styret mener det framlagte årsregnskap sammen med noter og styrets beretning gir et korrekt bilde av bankens økonomiske og finansielle stilling. Årsregnskapet for 2009 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger bankens langsiktighet, strategiske plan og resultatprognoser for de nærmeste år. Banken er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Takk til våre kunder, personalet og de tillitsvalgte Styret retter en stor takk til alle bankens ansatte for et godt samarbeid og for medvirkning til videreutvikling og god resultatskaping i banken. Styret takker også bankens kunder, forretningsforbindelser og tillitsvalgte for et godt samarbeid i For øvrig vises til regnskap og noter. Aurskog 10. februar 2010 Hans Sauge formann Liv Ånerud Tangen nestformann Kjell-Tore Skedsmo Torhild T. Jødahl Jan Skøld H. Skøld Per Kr. Melby ansatterepresentant Odd Nordli adm. banksjef 17

18 Regnskap for året regnskapsår Morbank Resultatregnskap Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obl. og andre rtebær. verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lån Andre rentekostnader og lignende kostnader Note Konsern Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjoner Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Nto verdiendr. og gev./-tap på sertifikater, obl. og andre rentebærende verdipapirer Nto verdiendr. og gev./-tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/-tap på valuta Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn m.v Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v Tap på utlån Tap på garantier Nedskrivn/reversering av nedskrivning Gevinst Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer Disponeringer Utbytte på egenkapitalbevis Overført til fond for vurderingsforskjeller Overført til Sparebankens fond Overført til gaver Overført til fond for verdiendringer Overført til ujevningsfond Overført til annen egenkapital

19 Morbank Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Note Konsern Utlån til og fordringer på kunder Kasse- / drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum brutto utlån Nedskrivinger på enkeltengasjementer Nedskrivinger på grupper Sum netto utlån og fordinger på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (med fast avkastning) Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Aksjer (andre verdipapirer med variabel avkastning) Aksjer, andeler og egenkapitalbevis med verdiendring over resultat Aksjer, andeler og egenkapitalbevis med verdiendring over egenkapital Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper 1, Eierinteresser i konsernselskaper Eierinteresser i andre konsernselskaper 1, Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 1, Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Andre eiendeler Finansielle derivater Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser 1, Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader SUM EIENDELER ,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0 Rentemargin 19,00 18,00 17,00 1,80 1,97 1,90 1,93 2, ,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 17,06 14,32 15,98 Kapitaldekning i % 13,11 12,80 10,12 15,74 11,45 Kapitaldekning Kjernekapital 14,94 13,

20 Morbank Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 6, Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 9, Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Note Konsern Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Egne ikke amortifiserte sertifikater Obligasjonsgjeld Egne ikke-amortiserte obligasjoner Annen gjeld Finansielle derivater 1, Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Ansvarlig lånekapital Evigvarende ansvarlig lån Annen ansvarlig lånekapital SUM GJELD Innskutt egenkapital Egenkapitalbevis Overkursfond Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Sparebankens Fond Avsatt til utbytte Avsatt til gaver Fond for urealiserte gevinster Utjevningsfond Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen Betingede forpliktelser Garantier herav garanti overfor Sparebankens Sikringsfond Pantstillelser Bytteavtaler/swapavtaler Aurskog 31. desember 2009/10. februar 2010 Hans Sauge leder Liv Ånerud Tangen Kjell-Tore Skedsmo Torhild T. Jødahl Jan Skøld H. Skøld Per Kr. Melby Odd Nordli adm. banksjef

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.09.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.9.2013 Hovedpunkter resultat 3. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 70,7 mill. kr (58,4 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010 Hovedtrekkene pr 1. kvartal h Driftsresultat før tap og skatt på 43,8 mkr (29,6 mkr) h Positiv verdiendring på finansielle eiendeler på 0,8 mkr (-3,0

Detaljer