STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING DRIFTSÅR. Innhold. Styrets beretning 2. Resultatregnskap Balanse per Noter...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING 2012 103. DRIFTSÅR. Innhold. Styrets beretning 2. Resultatregnskap... 6. Balanse per 31.12.12.. 7. Noter..."

Transkript

1 Årsmelding 2012

2 STYRETS BERETNING 2 Innhold Styrets beretning 2 Resultatregnskap... 6 Balanse per Noter... 8 Revisjonsberetning Kontrollkomiteens beretning Tillitsvalgte Forsidefoto: Hellsegga, ytterst på Lofotodden, med Mosken og Værøy i bakgrunnen. Foto: Kjell Inge Nilsen Banken har hatt stor etterspørsel gjennom hele året fra nye kunder, spesielt på personmarkeds, men også fra næringslivet. Balansen har økt med 13,4 prosent, en innskuddsvekst på 14,7 prosent og en utlånsvekst på 11,3 prosent. Lofoten Sparebank har ved utgangen av 2012 god egenkapital, tilfredsstillende inntjening og etter styrets vurdering en robust balansestruktur. Lofoten Sparebank har sitt sete i Lofoten, nærmere bestemt ett kontor på Bøstad i Vestvågøy kommune. Bankens virksomhet er i hovedsak å ta imot innskudd, yte lån, forestå betalingsformidling, nettbank, forsikringsprodukter og diverse andre servicetjenester. Styret har avgitt beretning og regnskap under forutsetning om fortsatt drift. Verdensøkonomien preges også gjennom året 2012 med stor usikkerhet. Utsikten til vekst, særlig i europeisk økonomi, har svekket seg noe gjennom Det er fortsatt ventet et svært lavt rentenivå ute i lang tid framover, noe som også legger bånd på Norges Banks rentesetting. ECB (European Central Bank) annonserte i sommer planer om kjøp av statspapirer i gjeldstyngede land. Slike tiltak har bidratt til å redusere påslagene i penge- og kapitalmarkedene, og her hjemme har både banker og andre foretak opplevd økt tilgang på langsiktig markedsfinansiering gjennom Det er tegn til bedring i det amerikanske boligmarkedet. Ved årsskiftet 2012/2013 kom republikanere og demokrater til enighet om en avtale for å forhindre automatiske skatteøkninger. På den annen side innebærer de mulig forestående finanspolitiske tilstrammingene et risikomoment, og dersom en ikke kommer til politisk enighet kan i verste fall amerikansk økonomi gå inn i resesjon i løpet av Tiden framover vil fortsatt preges av at mange land må stramme kraftig inn i offentlige budsjetter. Samtidig tynges husholdningene i en rekke land av høy arbeidsledighet og lav lønnsvekst. Det forventes en svak vekst i euroområdet. Andre land, herunder framvoksende økonomier, påvirkes av uroen i eurosonen og det forventes avtakende vekst. NORSK ØKONOMI Veksten i norsk økonomi har vært god gjennom 2012, men gjeldssituasjonen og svake realøkonomiske utsikter i Europa bidrar til usikkerhet om vekstutsiktene også her hjemme. En høy oljepris holder aktiviteten oppe på norsk sokkel. Petroleumsaktiviteten gir store ringvirkninger i fastlandsøkonomien, og Norges Bank anslår kapasitetsutnyttingen til å være i overkant av normalnivå. Fastlands-BNP økte STYRETS BERETNING DRIFTSÅR kvartalsvis med 0,9, 0,8 og 0,7 prosent i henholdsvis første, andre og tredje kvartal i år. For hele 2012 anslår Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fastlands-BNP å vokse med rundt 3,3 prosent. Arbeidsmarkedet er fremdeles stramt selv om det er tegn til at sysselsettingsveksten er i ferd med å avta noe. Arbeidsledigheten falt fra 3,3 prosent til 3 prosent gjennom første kvartal og lå stabilt rundt 3,1 prosent gjennom 2. og 3. kvartal, før det økte svakt til 3,2 prosent ved siste måling i oktober. Konsumveksten tar seg noe opp. Varekonsumet viste en beskjeden vekst på 0,2 prosent i 3. kvartal, mot 1,1 prosent i 2. kvartal. Det var særlig fallet i konsumet av matvarer, drikkevarer og elektrisitet sammen med økt konsum av transportmidler, klær og sko som bidro til utviklingen. Tjenestekonsumet viste derimot en vekst på hele 1,0 prosent i 3. kvartal. På årsbasis ventes en konsumvekst på samlet sett 3,3 prosent., knappe ett prosentpoeng høyere enn i Utviklingen i husholdningens inntekter, boligformue og renter er viktige faktorer for konsumutviklingen. Husholdingens disponible realinntekter økte med 4,1 prosent i Lønnsinntektene, som er den største inntektskilden for husholdningene, bidro særlig til denne høye inntektsveksten ettersom det var god vekst i sysselsettingen og klar reallønnsvekst. SSB forventer en årsvekst i husholdningenes disponible realinntekter vil bli på i overkant av 4,5 prosent hvert år i perioden I boligmarkedet er imidlertid aktiviteten fortsatt høy, med solid omsetning og sterk prisvekst. ARBEIDS- OG NÆRINGSLIVET Norge er en liten og åpen økonomi. Grunnet svak vekst hos våre handelspartnere, ventes eksporten av tradisjonelle varer å vokse med kun 1,7 prosent gjennom En sterk krone og høy innenlandsk kostnadsvekst har ytterligere svekket norske eksportbedrifters konkurranseevne. I Norges Banks regionale nettverk meldte eksportindustrien om svak vekst gjennom Motsatt har kontaktene i oljeleverandørnæringen og i bygge- og anleggsbransjen meldt om sterk vekst og gode utsikter, selv om utviklingen her var litt svakere enn tidligere ved siste nettverksrunde. Avdempingen skyldes trolig kapasitetsutfordringer i disse næringene. Investeringsveksten i petroleumsnæringen anslås av SSB til noe under 12 prosent på årsbasis ved utgangen av Boliginvesteringene falt kraftig i kjølvannet av finanskrisen, men tok seg opp gjennom Boligprisene har økt ytterligere gjennom 2011 og i desember var prisene tilnærmet 8,5 prosent høyere enn ett år tidligere. Den sterke prisoppgangen i boligmarkedet i 2011 har fortsatt gjennom Ved siste måling i desember hadde boligprisene økt med om lag 8,4 prosent fra samme periode året før. Etterspørselen etter boliger har de siste årene økt raskere enn tilbudet. Et lavt rentenivå, sterk reallønnsvekst blant husholdingene og høy befolkningsvekst er driverne i utviklingen. Det er utsikter til videre prisoppgang, men trolig i et noe lavere tempo i årene som kommer. Boligbyggingen har vært på et meget lavt nivå i flere år. Igangsettingen av boliger tok seg imidlertid markert opp gjennom 2011og denne trenden har fortsatt gjennom Fra januar til november i fjor ble det igangsatt nye boliger, om lag på nivå med hele Risikoen for boligprisfall bør ses i sammenheng med utviklingen i forholdet mellom eksport- og importpriser, som er en viktig driver for lønnsveksten. Et betydelig fall i oljeprisen, eller stigende importpriser, vil kunne gi lavere inntekstvekst her hjemme og således redusere etterspørselen etter boliger. På den annen side kan økende totale, langsiktige byggekostnader, grunnet svak produktivitetsutvikling i byggenæringen og tomteknapphet på grunn av fortsatt økende sentralisering, redusere fallhøyden i realboligprisnivået. Som følge av god vekst i nominelle lønninger og vedvarende lav inflasjon, har reallønnsveksten vært sterk gjennom 2012, Sammen med betydelig boligprisvekst tilsier dette at husholdningene har mulighet til å øke sitt forbruk. Likevel har konsumveksten i husholdningene vært nokså moderat gjennom året, med en årlig veksttakt på tilnærmet 3 prosent gjennom kvartal. For hele 2012 forventer SSB en vekst på 3,3 prosent, noe mer enn i Husholdningenes sparerate, sparing som andel av disponibel inntekt, har økt de senere årene. Gjennom 2011 valgte husholdningene i økende grad å spare i stedet for å øke sitt konsum, og spareraten nådd høye nivåer. Spareraten har gjennom 2012 ligget mellom 8 og 9 prosent. SSB anslår at spareraten vil ligge i dette intervallet fram til I Finans Norges Forventningsbarometer for 4. kvartal 2012 fremgår det at husholdningenes vilje til å nedbetale gjeld er betydelig, og en må tilbake til 1998 for å finne tilsvarende nivå på nedbetalingsvilligheten. Økt vilje til å nedbetale gjeld, samt svake utsikter internasjonalt, kan være noe av forklaringsfaktorene for økt sparing. Husholdningens gjeldsvekst er fremdeles høyere enn inntekts-

3 veksten, og dermed øker fremdeles husholdningenes gjeldsbelastning. Kredittveksten samlet har vært nokså stabil i 2012, med en årlig veksttakt på tilnærmet 7 prosent hver måned frem til november. Husholdningenes gjeldsvekst ligger på omtrent samme nivå. Samlet er husholdningenes bruttogjeld nær dobbelt så stor som deres disponibel inntekt. Myndighetene uttrykker bekymring rundt denne utviklingen. En dekomponering av gjeldsveksten viser imidlertid at en betydelig andel av samlet gjeldsvekst de siste årene skyldes låneopptak i aldersgruppen over 45 år. De største bidragene til gjeldsveksten de siste årene har kommet fra de øvrige inntektsgruppene. Sårbarheten er størst i husholdninger med både høy gjeldsbelastning og lav inntekt. Den utsatte gruppen med både lav inntekt og en gjeld større enn 3 ganger bruttoinntekt, utgjorde 3,8 prosent av husholdningene i følge inntektsstatistikken. Fortsatt inntekstvekst vil gjøre disse husholdningene mer robuste. Husholdningenes formue er betydelig større enn gjelden. Norske husholdninger er samlet sett i en betydelig netto formuesposisjon. På den annen side er den finansielle formue ujevnt fordelt på husholdningene. Videre er en vesentlig del av den finansielle formuen lite likvid, som for eksempel forsikringsteknisk reserver. Norge Bank skriver i sin rapport Finansiell stabilitet 2/12, blant annet følgende: Utsikten for norsk økonomi, kan tyde på at sårbarheten i husholdningene særlig er knyttet til fall i boligprisene. I tillegg kan en lang periode med god vekst i inntektene ha skapt forventninger om fortsatt høy inntekstvekst. Skulle inntektsforventningene falle brått, for eksempel etter et tilbakeslag i oljeprisene, kan det utløse fall i boligprisene. Risikoen for en slik økonomisk utvikling synes særlig stor når resten av Europa er i en langt svakere konjunktursituasjon enn Norge. Arbeidsledigheten har økt noe i løpet av Ved utgangen av november var arbeidsledigheten om lag 3,5 prosent av arbeidsstyrken. Ved utgangen av året 2011 var den på tilnærmet 3 1/4 prosent. Internasjonal finansuro og muligens noe svakere vekstutsikter i eksportmarkedet vil trolig bidra til en noe høyere arbeidsledighet framover. Lønnsveksten i Norge er meget konjunkturfølsom. Lønnsveksten for 2011 var på tilnærmet 4 prosent. For 2012 vil den trolig ligge i overkant av 4 prosent. Vest-Lofoten, som fortsatt er Lofoten Sparebanks største næringslivsområde, har en gjennomsnittlig arbeidsledighet på tilnærmet 3,4 prosent av arbeidsstyrken ved årsskiftet 2012/2013. Dette innebærer en arbeidsledighet på tilnærmet samme nivå som fjoråret i prosent av arbeidsstyrken. Dette tilsier at arbeidsledigheten for Vest-Lofoten ligger på et stabilt nivå, og på tilnærmet nivå med landsgjennomsnittet. Lofotfisket vinteren 2011 vil bli husket som det beste på mange 10 år. Det var store mengder torsk både på Lofotens- ytterside og innerside. Lofotfiske vinteren 2012 ble en fortsettelse av 2011 fiske. Tilfredsstillende priser for sesongen og kvantumsmessig fikk alle brukstypene tatt sin torskekvote under et godt Lofotfiske og under gode værforhold. Et godt Lofotfiske er fortsatt med på å skape optimisme i andre næringer som for eksempel i varehandelen. Ved inngangen til 2013 sesongen har minsteprisen på blant annet torsk blitt redusert med om lag 3 kroner per kg for minstemålet. Dette er et betydelig prisfall sammenlignet med Selv om kvotene er økt i de fleste hjemmelslengder, er det stor spenning knyttet til Lofotfiske for På mottakersiden synes det som om det fungerer rimelig greit også på starten av 2013 sesongen. Det er imidlertid knyttet spenning til om kjøperne vil få omsatt fisken til forsvarlig pris. Aktiviteten for bygg- og anleggsbransjen har vært stor gjennom året. Dette er en bransje som sysselsetter betydelige årsverk, og er dermed fortsatt en viktig næring på mange måter. Primærnæringen jordbruk: rdbruk: Nedleggelse av gårdsbruk fortsetter, nær sagt med uforminsket styrke over hele landet. Dette gjelder også i vårt nedslagsfelt. Rekrutteringen til yrket er heller ikke stor. En av årsakene kan være at det fordres en del kapital både til investering i driftsbygning og kjøp av melkekvote. Det som vi anser som positivt er at deler av kvotene som selges, blir igjen i kommunen. Dette innebærer en opprettholdelse av verdiskapningen, som blir mer stabil. Investeringene er betydelig større på enkeltbruk enn for bare få år tilbake. Denne effektiviseringen av driften er på mange måter nødvendig for å opprettholde og gjerne oppnå bedre lønnsomhet på noe sikt. Årets avlinger har vært god hva gjelder grovfor. Lofoten Sparebank er aksjonær i Terra Gruppen og i Terraalliansen sammen med 77 andre selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker og OBOS (Oslo Bolig - og Sparelag). Aksjonærene i Terra Gruppen utgjør til sammen en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag på om lag 270 milliarder kroner (inkludert Terra BoligKreditt). Terras mål er å ivareta aksjonærenes interesser på områder der bankene finner de beste løsninger gjennom samarbeid. Selskapet besluttet i 2012 å skifte navn til Eika. Navneskiftet vil bli gjennomført primo Terrabankene har en samlet kundemasse på ca og har landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet (både i person- og bedriftsmarkedet) blant fysisk betjente banker. Bankene i Terra har samlet en betydelig distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 kommuner. Slik sett bidrar Terra og de lokale sparebankene til mangfold i finansnæringen, lokal verdiskapning og nærhet til kundene. I tillegg til den forretningsmessige driften i produktselskapene har Terra Gruppen ansvar for å utføre en rekke fellesoppgaver på vegne av alle Terra bankene. Av de viktigste produktselskapene er Terra Forsikring som leverer skade- og personforsikring og Terra BoligKreditt (TBK) som gir boliglån. Terra Gruppens datterselskap Terra Alliansen bidrar til at Lofoten Sparebank og de andre bankene oppnår gode vilkår for å drive mest mulig effektiv bankdrift. Dette gjelder blant annet innkjøp av tjenester og produkter innenfor IT, betalingsformidling, prosjektstyring, opplæring og kompetanseutvikling. FORVALTNINGSKAPITALEN Forvaltningskapitalen netto utgjør pr kroner 725,7 millioner. Dette er en økning på 85,9 millioner kroner sammenlignet med Økningen utgjør 13,4 % sammenlignet med forvaltningskapitalen pr , som da var 639,8 millioner kroner netto. INNSKUDD Innskudd fra publikum/kunder har en flott økning for driftsåret Innskuddene er totalt per på 535,4 millioner kroner. Totale innskudd fra publikum pr var 466,7 millioner kroner. Økningen utgjør 14,7 %. Innskuddsøkningen er størst i personkundemarkedet. Ved utgangen av året var innskuddsdekningen 83,2 % av utlånene. Året før var prosenten 80,0. Fra styrets side er det fortsatt et ønske å øke innskuddsdekningen i prosent av utlånene. Styret er imidlertid tilfreds med innskuddsdekningen fra publikum/kunder. Bankens strategi er at innskuddene skal minimum utgjøre 75 % av utlån. UTLÅN Bruttoutlån er på kroner 652,5 millioner. Dette er en økning på 11,3 % sammenlignet med hadde en økning i utlånene på 14,1 %, og per var brutto utlån på 586,0 millioner kroner. Utlånsveksten er noe høyere enn budsjettert for regnskapsåret. Den gode veksten kommer også i år av stor tilgang og etterspørsel etter lån STYRETS BERETNING 3

4 STYRETS BERETNING 4 fra personkundemarkedet. På næringslivssiden har etterspørselen og aktiviteten vært på høyde med siste halvår av året Bankens strategi er at lånemassen skal fordele seg med 33 % på næringslivet og 67 % i personmarkedet. Ved årets slutt var denne fordelingen henholdsvis 29 % - og 71 %. Etterspørselen etter kreditt i personsegmentet har vært stor gjennom hele året. På næringslivssiden har det vært en jevn etterspørsel gjennom året. TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Tap og nedskrivning på lån og garantier (individuell- og gruppenedskrivning) utgjør netto 0,198 millioner kroner ved utgangen av Jfr. note 2. Tapstallene for året er meget lave. Sammenlignbare tall for 2011 viser netto tap på 0,789 millioner kroner. Inngang på tidligere tap for året 2012 er 0,026 millioner kroner. Netto tap utgjør 0,03 % av bankens utlånsportefølje ved utgangen av Styret er tilfreds med bankens lave tap, og ser ingen store mørke skyer som gir bekymringer med tanke på tapssituasjonen på utlånsporteføljen for det nærmeste året. DRIFTSRESULTAT Driftsresultatet før tap er i 2012 på 12,431millioner kroner. I kroner er det en marginal økning fra fjoråret. Driftsresultat for 2011 var på 11,374 millioner kroner. Styret er tilfreds med driftsresultatet for året Resultat etter skatt utgjør 1,28 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2011er 1,23 %. Rentemarginen utgjør 19,4 millioner kroner for For 2011 var den 17,7 millioner kroner. Av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør rentemarginen 2,82 % i 2012 mot 2,98 % i Lønninger og honorarer utgjør millioner kroner mot millioner kroner i Lønnskostnadene har økt noe sammenlignet med forrige år. Økning i lønnsutgifter kommer først og fremst av flere årsverk i året 2012, noe høyere pensjonskostnader, og en generell lønnsøkning. I året 2011 hadde banken også refusjon i lønnsutgifter fra NAV i f.m. fødselspermisjon. Den kollektive pensjonsforsikringen er kostnadsført med 0,208 millioner kroner for 2012 og 0,172 millioner kroner i En økning på 0,036 millioner kroner. Jf. note 3 og 8. Andre driftsutgifter utgjorde millioner kroner mot 5,129 millioner kroner i Andre driftsutgifter er betydelig høyere sammenlignet med fjoråret. Hovedårsaken er en stor økning i IT kostnaden, som har økt med vel 10 % sammenlignet med fjoråret. I regnskapsåret har banken også økt utgiftene på sponsorsiden. Styret mener at resultat og balanse med tilhørende noter gir et riktig bilde av bankens virksomhet og stilling ved årsskiftet. Styret er ikke kjent med at det er oppstått forhold etter regnskaps- avslutningen som er av vesentlig betydning for denne. Etter fradrag av beregnede skattekostnader med 3,423 millioner kroner, foreslår styret disponering av overskuddet på 8,811 millioner kroner som følger: - til gaver 0,450 - overført Sparebankens fond 8,361 Sum disponert 8,811 VERDIPAPIRER (hele 1000) Beholdningen av obligasjoner og sertifikater er bokført med kr Herav utgjør Stats- og statsgaranterte papirer kr Bokført sum er kr ,- lavere enn markedsverdien pr jfr. note 5. For oversikt over anleggsaksjer og aksjer for handel se note 4. PERSONAL OG ARBEIDSMILJØ Ved årsskiftet var det 8 ansatte i banken, noe som utgjorde 7,5 årsverk. I tillegg kommer rengjøringshjelp med ca. 0,2 årsverk. Lofoten Sparebank har tilsatt 2 nye medarbeidere i løpet av En medarbeider har sluttet og gått over i annen virksomhet. Banken har også dette året hatt en student som har jobbet som ferievikar i sommer. Arbeidsgiver ønsker å stimulere alle ansatte til å drive med fysisk fostring, som igjen skal gi den enkelte bedre overskudd- og energi i hverdagen. Banken tar derfor en del av kostnadene som påløper ved organisert fysisk treningsaktivitet. Lønn og honorarer til bankens tillitsapparat og ansatte utgjorde totalt 3,460 mill. kroner. Herav honorar til forstanderskapet, kontrollkomiteen og valgkomiteen kr ,-, til styret utgjør honorar kr ,- Lønn til banksjef kr ,-. Revisors godtgjørelse er kr ,- Kollektiv pensjonsforsikring er belastet kostnadssiden for år 2012 med kr ,-. Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet er meget godt. Det har ikke forekommet spesielle ulykker eller skader blant de ansatte på arbeidsplassen. Der styrets vurdering at bankens virksomhet ikke forurenser det ytre miljø. Sykefraværet utgjør 2,66 % av total arbeidstid. Sykefraværet er marginalt høyere sammenlignet med 2011, sykefraværet var da 1,97 %. LIKESTILLING Av totale årsverk er 50 prosent kvinneandel. Blant de tillitsvalgte i bankens organer er det 42 prosent kvinneandel ved utgangen av Det er det ingen spesielle tiltak med tanke på likestillingsområdet. Banken holder imidlertid likestillingsområdet varmt blant annet gjennom valgkomiteen som har oppmerksomheten rettet mot likestilling ved forslag til de ulike valg i bankens organer. Forøvrig har styret og ledelsen et bevisst forhold til likestillingsloven i tilknytning til ansettelser. Bankens ansatte hadde ved årsskiftet nedbetalingslån på til sammen kr Utlån til tillitsmenn/kvinner utgjorde kr Jf. note 3. EGENKAPITAL/SOLIDITET Bankens ansvarlige kapital pr er sammensatt slik: (1000 kr) - Sparebankens fond Gavefond Andre fond 150 Sum Egenkapitalen utgjør nå 20,20 % av grunnlaget i henhold til forskriftene for beregning av egenkapitalen. Kravet til egenkapitalen er 8 % av den risikoveide del av forvaltningskapitalen. Jf. forøvrig note 12. Egenkapitalprosenten var 20,55 % ved utgangen av Totalt sett er Lofoten Sparebanks soliditet meget god. Kjernekapitalen utgjør 100 % av den totale ansvarlige kapital, jfr. note 12. Bankens kjernekapital utgjør 11,92 % av netto forvaltningskapital, mot 12,24 % ved utgangen av TAKK TIL ANSATTE OG TILLITSVALGTE Endringer i finanssektoren er stor med tanke på den tekniske utviklingen, der særlig teknologien på utførelse av mange tjenester blir foretatt via nettbank, telebank eller mobilbank, for å nevne noen områder. Dette medfører stadig endring i arbeidsprosedyrer for den enkelte ansatte. Dette gjelder også for ledelsen og tillitsvalgte. Terra-skolen er Terra-bankenes egen skole, og skal være bankens viktigste samarbeidspartner og leverandør innen kompetanseutvikling. Målet er å bidra til at banken kan utvikle, kvalitetssikre og vedlikeholde kompetansen hos sine medarbeidere, slik at en står best mulig rustet til å møte økt krav til kompetanse fra kunder og myndigheter. Lofoten Sparebank har to medarbeidere som er autorisert som finansielle rådgivere. De ansette legger for dagen stor innsats for å holde seg oppdatert både faglig og kompetansemessig. Styret takker de ansatte for godt samarbeid i det året vi nå har lagt bak oss og for fortsatt stor vilje til omstilling i en hektisk hverdag. Styret vil også takke de tillitsvalgte for godt og tillitsvekkende arbeid gjennom året. I denne anledningen vil styret benytte anledningen til også å takke våre kunder for tilliten og samarbeidet. Lofoten Sparebank vil fortsatt

5 gjøre sitt ytterste for å tilrettelegge vårt arbeid og utvikling til beste for nåværende og framtidige kunder, og å være en framtidsrettet og god arbeidsplass for vårt personale. UTSIKTENE FREMOVER Styret er tilfreds med driftsresultatet for Solid og god egenkapital som ytterligere forsterker bankes soliditet til å tåle eventuelle nedgangstider til beste for våre kunder og banken. Styret forventer ikke større økning i arbeidsledigheten for året 2013, sammenlignet med 2012, selv om det er knyttet en viss usikkerhet rundt primærnæringen fisk og eksportavhengige bedrifter. Dersom oljeinvesteringene holder seg oppe, noe vi tror på, vil det fortsatt opprettholde aktiviteten i deler av industrien og tjenestenæringene. Dermed vil oljeinvesteringene fortsatt være en viktig bidragsyter til veksten i norsk økonomi fremover. For banken har 2012 vært et godt år, med mange nye kunder, ubetydelige tap og gode resultater. Slik styret vurderer det, er det ikke noe som tilsier at ikke også 2013 blir et tilfredsstillende driftsår for banknæringen, på linje med Lofoten Sparebank budsjetterer med en vekst for 2013 på et noe lavere nivå enn budsjettåret Dette innebærer en budsjettert vekst på 6-7 prosent for Det forventes fortsatt rimelig stor aktivitet innenfor Bygg- og anleggssektoren det kommende år. Styret forventer en forholdsvis stor etterspørsel etter lån fra personmarkedet. Med bakgrunn i de signaler som er kommet fra Norges Bank i slutten av året, forventer styret at renten vil bli økt i løpet av 2013, men at dette ikke vil bli foretatt oppjusteringer før etter 1. kvartal. Ved utgangen av 2012 var den såkalte signalrenten/foliorenten fra Norges Bank 1,50 prosent. RISIKOOMRÅDER Bankens retningslinjer knyttet til de ulike risikoområder er gjennomgått og revidert i løpet av året. Styret og administrasjonen bruker fortsatt tid på de ulike virksomhetsområder og regelverket. Dette er en dynamisk og kontinuerlig prosess for å utvikle organisasjonen og møte framtidens krav på en best mulig måte. Formålet med kapitalregelverket er å styrke stabiliteten i det finansielle systemet gjennom bedre risikostyring og kontroll, mer informasjon til markedet og et tettere tilsyn. Kapitaldekningsregelverket baseres på 3 tre - pilarer: Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital. Pilar 2: Vurdering av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging (den såkalte ICAAP). Pilar 3: Institusjonens offentlig-gjøring av informasjon. LIKVIDITETSRISIKO Likviditetsrisiko kan sies å være risikoen for at banken ikke kan gjøre opp sine forpliktelser rettidig. Bankens innskudd har for det meste kort eller ingen oppsigelse. Dette innebærer i seg selv en likviditetsrisiko. Innskuddene er fordelt på mange innskytere, og banken er solid. Styret vurderer det dermed som lite sannsynlig at relativt store- og mange kundeinnskudd skal bli tatt ut raskt. Banken forutsetter dermed kundeinnskudd som langsiktig finansiering. Banken har også inngått trekkrettig-hetsavtale med en større bank. Bankens eksterne funding har lang restløpetid. Banken har lån i Kredittforeningen for Sparebanker som forfaller i 2014 og 2016, Obligasjonslån med forfall i 2014, samt i Eksportfinans med forfall i I tillegg har Lofoten Sparebank noen innlån fra andre banker. Forfallstidspunktene på disse lånene er fordelt ut over i Et sentralt mål er også utviklingen i banken sin netto utlåns -/innskuddssituasjon som gir gode indikasjoner på bankens grad av avhengighet til pengemarkedet. I den grad banken må kjøpe inn penger, blir det lagt vekt på å ha god spredning på forfalltidspunktene. Innskuddsdekningen var ved utgangen av året på 83,3 %. Styret har fastsatt maksimumsgrense på hvor mye brutto utlån skal utgjøre i relasjon til innskudd fra publikum. Lofoten Sparebanks likviditetsrisiko karakteriserer styret som moderat. Fra vil det bli nye krav til likviditetsreserve. Lofoten Sparebank har begynt tilpasningen til de nye reglene, som innebærer betydelig høyere likviditetsreserver med dertil høyere kostnader. Bankens likviditet etter de nye reglene vil bli betegnet LCR (Liquidity Coverage Ratio) og LBI (Likviditetsbufferindikator). LBI er betegnelsen for bankens bufferkapital, mens LCR er den lovpålagte minimumstørrelsen for likviditetsreserver. LCR regnes ut med bakgrunn i bankens likviditetsflyt (inn/utbetalinger) de nærmeste 30 dager Bøstad, 31. desember 2012/ 29. januar 2013 I STYRET FOR LOFOTEN SPAREBANK RENTERISIKO Renterisiko oppstår i forbindelse med bankens utlåns- og innlånsvirksomhet og i tilknytning til aktiviteter i det norske penge - og kapitalmarkedet. Renterisiko er et resultat av at rentebindingstida for bankens aktivaog passivaside (i og utenfor balansen) ikke er sammenfallende. Lofoten Sparebank har ikke i vesentlig grad inngått fastrente avtaler på utlån og innskudd som innebærer nevneverdig renterisiko. Bankens renterisiko vurderes som lav. KREDITTRISIKO Risikoen for at kunder ikke kan oppfylle sine forpliktelser, f.eks. tilbakebetaling av lån på grunn av manglende betalingsevne og/eller vilje, og underliggende pant som ved realisasjon ikke har tilstrekkelig verdi til å dekke bankens tilgodehavende. Begge forhold må foreligge samtidig for å påføre banken tap. Næringslivsengasjementene blir risikovurdert ved økning/endring av engasjementet eller når årsregnskap/ perioderegnskap mottas. Øvrige på stikkprøvebasis i løpet av året. Rutinene for innvilgelse og diskontering/utbetaling av lån er etter styrets vurdering tilfredsstillende. Kredittrisikoen vurderes av styret til å være under forsvarlig kontroll. Tapsrisikoen anser styret fortsatt til å ligge mellom 0,15-0,35 % av brutto utlån i de nærmeste årene og anses som en for Lofoten Sparebank normalsituasjon. Brutto bokførte tap utgjør 0,03 % av brutto utlån og garantier. Netto tap er med 0,198 millioner kroner. Bankens kredittrisiko vurderes å være lav. OPERASJONELL RISIKO Bankens operasjonelle risiko er knyttet til tapsmuligheter som følge av svikt i bankens daglige drift, herunder kompetansesvikt eller menneskelig feil, svikt i data og telekommunikasjon, systemer og rutiner. Driftssituasjonen har vært rimelig bra i løpet av 2012, dog fortsatt med noe driftsforstyrelser til tider. Fortsatt går det med en del ressurser for å tilpasse seg nye lover, regler og forskrifter, som for øvrig er en kontinuerlig prosess. Styrets oppfatning er at bankens operasjonelle risiko er på et akseptabelt og forsvarlig nivå. MARKEDSRISIKO Markedsrisiko defineres som risiko for tap av verdier knyttet til porteføljer av finansielle instrumenter som følge av svingninger i aksjekurser, valutakurser, renter og råvarepriser. Styret har vedtatt en markedspolicy som setter nærmere ramme for bankens eksponering på området. Måltallene rapporteres minimum hvert kvt. til styret. Banken skal ha en moderat eksponering mot markedsrisiko. STYRETS BERETNING 5 Kjell Mekiassen Leder Johann R. Pedersen Nestleder Anne Merete Davidsen Anne Grete Bjørnsen Ronny Liland Werner Martinsen Banksjef

6 RESULTAT- REGNSKAP 2012 (1000 kr) 2011 (1000 kr) Renteinntekter og lign. inntekter av utlån til og fordr. på kredittinstitusjoner av utlån til og fordringer på kunder av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter Rentekostnader og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner på innskudd fra og gjeld til kunder på utstedte verdipapirer andre rentekostnader og lign. kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Innt. på aksjer og grundfonnsbevis Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Note Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto gevinst/tap av valuta og verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Gevinst på valuta Netto verdiendring og gevinst på aksjer og andre verdipapirer Andre driftsinntekter Inntekter av fast eiendom Andre driftsinntekter Lønn og generelle adm.kostnader Lønn Note Pensjoner Note 3/ Sosiale kostnader Note Administrasjonskostnader Avskrivinger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivinger Note Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Tap på utlån, garantier mv. Tap på utlån Note Tap på garantier Note Nedskriving/reversering av nedskriving og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Nedskriving 0 0 Gevinst Skatt på ordinært resultat Note Resultat av ordinær drift etter skatt Overføringer og disponeringer Disponering Gaver og/eller overført gavefond Overført til sparebankens fond

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert.

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert. Årsmelding 2011 STYRETS BERETNING 2 Innhold Styrets beretning 2 Resultatregnskap... 6 Balanse per 31.12.11.. 7 Noter... 8 Revisjonsberetning... 17 Kontrollkomiteens beretning... 18 Tillitsvalgte... 19

Detaljer

STYRETS BERETNING 2014 105. DRIFTSÅR STYRETS BERETNING. Innhold. Styrets beretning 2. Resultatregnskap... 7. Balanse per 31.12.14.. 8. Noter...

STYRETS BERETNING 2014 105. DRIFTSÅR STYRETS BERETNING. Innhold. Styrets beretning 2. Resultatregnskap... 7. Balanse per 31.12.14.. 8. Noter... Årsmelding 2014 Innhold Styrets beretning 2 Resultatregnskap... 7 Balanse per 31.12.14.. 8 Noter... 9 Revisjonsberetning... 18 Kontrollkomiteens beretning... 19 Tillitsvalgte... 19 Grafisk produksjon:

Detaljer

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR side 1 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR *) Økonomisk utvikling En fortsatt høy oljepris sørger for høy aktivitet på norsk sokkel. Det gir ringvirkninger til fastlandsøkonomien,

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 Makroøkonomi 6 Lokalt næringsliv 10 Vang kommune 13 Vang Sparebank 14 Styrets kommentar til årsregnskapet 16 Valdres Eiendomskontor

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår Årsregnskap 2012 150. Forretningsår FORRETNINGSIDÈ: SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK MARKEDSFØRER OG LEVERER BANK- OG FORSIKRINGSTJENESTER. BANKENS PRIMÆRE SATSNING ER PÅ PRIVATPERSONER, SMÅ OG MELLOMSTORE

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s b e r e t n i n g R e s u l t a t r e g n s k a p B a l a n s e N o t e r t i l r e g n s k a p e t R e v i s j o n s b e r e t n i n g B e r e t n i n g f r a k o n t

Detaljer

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR side 1 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR Økonomiske utsikter*. Som følge av gjeldskrisen i Europa preges nå verdensøkonomien av stor usikkerhet. Den økonomiske veksten har

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Årsberetning 2011 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2011 ble et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %)

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %) Hovedtall regnskap 2010 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2010 2009 2008 2007 2006 Netto rente- og kredittprovisjoner 29,9 30,0 31,2 28,5 28,9 Netto driftsinntekter 4,8 5,4 2,6 4,9 5,7 Driftskostnader

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Styrets årsberetning 2010

Styrets årsberetning 2010 Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Orkdal Sparebank er en lokal og selvstendig sparebank og har som målsetting å dekke primærmarkedets behov for finansielle

Detaljer

Økonomiske betraktninger for 2012

Økonomiske betraktninger for 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2012 side 2 Etnedal Sparebank 102. driftsår side 3 Resultatregnskap 2012 side 7 Balanse 2012 side 8 Noter til regnskapet for

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

Årsmelding. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning

Årsmelding. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning Årsmelding Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning 2011 Banksjefens kommentar Gode tall på tross av urolige markeder Året 2011 ble preget av svak internasjonal vekst,

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Klæbu Sparebank Side 2

Klæbu Sparebank Side 2 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Økonomiske rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Innhold Styrets beretning side 3-16 Resultatregnskap og balanse side 17-20 Noter til regnskapet side 22-46 Revisors beretning side 48 Kontrollkomiteens uttalelse side 50 2 Styrets beretning for 2014 HOVEDTALL

Detaljer