STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING DRIFTSÅR. Innhold. Styrets beretning 2. Resultatregnskap Balanse per Noter...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING 2012 103. DRIFTSÅR. Innhold. Styrets beretning 2. Resultatregnskap... 6. Balanse per 31.12.12.. 7. Noter..."

Transkript

1 Årsmelding 2012

2 STYRETS BERETNING 2 Innhold Styrets beretning 2 Resultatregnskap... 6 Balanse per Noter... 8 Revisjonsberetning Kontrollkomiteens beretning Tillitsvalgte Forsidefoto: Hellsegga, ytterst på Lofotodden, med Mosken og Værøy i bakgrunnen. Foto: Kjell Inge Nilsen Banken har hatt stor etterspørsel gjennom hele året fra nye kunder, spesielt på personmarkeds, men også fra næringslivet. Balansen har økt med 13,4 prosent, en innskuddsvekst på 14,7 prosent og en utlånsvekst på 11,3 prosent. Lofoten Sparebank har ved utgangen av 2012 god egenkapital, tilfredsstillende inntjening og etter styrets vurdering en robust balansestruktur. Lofoten Sparebank har sitt sete i Lofoten, nærmere bestemt ett kontor på Bøstad i Vestvågøy kommune. Bankens virksomhet er i hovedsak å ta imot innskudd, yte lån, forestå betalingsformidling, nettbank, forsikringsprodukter og diverse andre servicetjenester. Styret har avgitt beretning og regnskap under forutsetning om fortsatt drift. Verdensøkonomien preges også gjennom året 2012 med stor usikkerhet. Utsikten til vekst, særlig i europeisk økonomi, har svekket seg noe gjennom Det er fortsatt ventet et svært lavt rentenivå ute i lang tid framover, noe som også legger bånd på Norges Banks rentesetting. ECB (European Central Bank) annonserte i sommer planer om kjøp av statspapirer i gjeldstyngede land. Slike tiltak har bidratt til å redusere påslagene i penge- og kapitalmarkedene, og her hjemme har både banker og andre foretak opplevd økt tilgang på langsiktig markedsfinansiering gjennom Det er tegn til bedring i det amerikanske boligmarkedet. Ved årsskiftet 2012/2013 kom republikanere og demokrater til enighet om en avtale for å forhindre automatiske skatteøkninger. På den annen side innebærer de mulig forestående finanspolitiske tilstrammingene et risikomoment, og dersom en ikke kommer til politisk enighet kan i verste fall amerikansk økonomi gå inn i resesjon i løpet av Tiden framover vil fortsatt preges av at mange land må stramme kraftig inn i offentlige budsjetter. Samtidig tynges husholdningene i en rekke land av høy arbeidsledighet og lav lønnsvekst. Det forventes en svak vekst i euroområdet. Andre land, herunder framvoksende økonomier, påvirkes av uroen i eurosonen og det forventes avtakende vekst. NORSK ØKONOMI Veksten i norsk økonomi har vært god gjennom 2012, men gjeldssituasjonen og svake realøkonomiske utsikter i Europa bidrar til usikkerhet om vekstutsiktene også her hjemme. En høy oljepris holder aktiviteten oppe på norsk sokkel. Petroleumsaktiviteten gir store ringvirkninger i fastlandsøkonomien, og Norges Bank anslår kapasitetsutnyttingen til å være i overkant av normalnivå. Fastlands-BNP økte STYRETS BERETNING DRIFTSÅR kvartalsvis med 0,9, 0,8 og 0,7 prosent i henholdsvis første, andre og tredje kvartal i år. For hele 2012 anslår Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fastlands-BNP å vokse med rundt 3,3 prosent. Arbeidsmarkedet er fremdeles stramt selv om det er tegn til at sysselsettingsveksten er i ferd med å avta noe. Arbeidsledigheten falt fra 3,3 prosent til 3 prosent gjennom første kvartal og lå stabilt rundt 3,1 prosent gjennom 2. og 3. kvartal, før det økte svakt til 3,2 prosent ved siste måling i oktober. Konsumveksten tar seg noe opp. Varekonsumet viste en beskjeden vekst på 0,2 prosent i 3. kvartal, mot 1,1 prosent i 2. kvartal. Det var særlig fallet i konsumet av matvarer, drikkevarer og elektrisitet sammen med økt konsum av transportmidler, klær og sko som bidro til utviklingen. Tjenestekonsumet viste derimot en vekst på hele 1,0 prosent i 3. kvartal. På årsbasis ventes en konsumvekst på samlet sett 3,3 prosent., knappe ett prosentpoeng høyere enn i Utviklingen i husholdningens inntekter, boligformue og renter er viktige faktorer for konsumutviklingen. Husholdingens disponible realinntekter økte med 4,1 prosent i Lønnsinntektene, som er den største inntektskilden for husholdningene, bidro særlig til denne høye inntektsveksten ettersom det var god vekst i sysselsettingen og klar reallønnsvekst. SSB forventer en årsvekst i husholdningenes disponible realinntekter vil bli på i overkant av 4,5 prosent hvert år i perioden I boligmarkedet er imidlertid aktiviteten fortsatt høy, med solid omsetning og sterk prisvekst. ARBEIDS- OG NÆRINGSLIVET Norge er en liten og åpen økonomi. Grunnet svak vekst hos våre handelspartnere, ventes eksporten av tradisjonelle varer å vokse med kun 1,7 prosent gjennom En sterk krone og høy innenlandsk kostnadsvekst har ytterligere svekket norske eksportbedrifters konkurranseevne. I Norges Banks regionale nettverk meldte eksportindustrien om svak vekst gjennom Motsatt har kontaktene i oljeleverandørnæringen og i bygge- og anleggsbransjen meldt om sterk vekst og gode utsikter, selv om utviklingen her var litt svakere enn tidligere ved siste nettverksrunde. Avdempingen skyldes trolig kapasitetsutfordringer i disse næringene. Investeringsveksten i petroleumsnæringen anslås av SSB til noe under 12 prosent på årsbasis ved utgangen av Boliginvesteringene falt kraftig i kjølvannet av finanskrisen, men tok seg opp gjennom Boligprisene har økt ytterligere gjennom 2011 og i desember var prisene tilnærmet 8,5 prosent høyere enn ett år tidligere. Den sterke prisoppgangen i boligmarkedet i 2011 har fortsatt gjennom Ved siste måling i desember hadde boligprisene økt med om lag 8,4 prosent fra samme periode året før. Etterspørselen etter boliger har de siste årene økt raskere enn tilbudet. Et lavt rentenivå, sterk reallønnsvekst blant husholdingene og høy befolkningsvekst er driverne i utviklingen. Det er utsikter til videre prisoppgang, men trolig i et noe lavere tempo i årene som kommer. Boligbyggingen har vært på et meget lavt nivå i flere år. Igangsettingen av boliger tok seg imidlertid markert opp gjennom 2011og denne trenden har fortsatt gjennom Fra januar til november i fjor ble det igangsatt nye boliger, om lag på nivå med hele Risikoen for boligprisfall bør ses i sammenheng med utviklingen i forholdet mellom eksport- og importpriser, som er en viktig driver for lønnsveksten. Et betydelig fall i oljeprisen, eller stigende importpriser, vil kunne gi lavere inntekstvekst her hjemme og således redusere etterspørselen etter boliger. På den annen side kan økende totale, langsiktige byggekostnader, grunnet svak produktivitetsutvikling i byggenæringen og tomteknapphet på grunn av fortsatt økende sentralisering, redusere fallhøyden i realboligprisnivået. Som følge av god vekst i nominelle lønninger og vedvarende lav inflasjon, har reallønnsveksten vært sterk gjennom 2012, Sammen med betydelig boligprisvekst tilsier dette at husholdningene har mulighet til å øke sitt forbruk. Likevel har konsumveksten i husholdningene vært nokså moderat gjennom året, med en årlig veksttakt på tilnærmet 3 prosent gjennom kvartal. For hele 2012 forventer SSB en vekst på 3,3 prosent, noe mer enn i Husholdningenes sparerate, sparing som andel av disponibel inntekt, har økt de senere årene. Gjennom 2011 valgte husholdningene i økende grad å spare i stedet for å øke sitt konsum, og spareraten nådd høye nivåer. Spareraten har gjennom 2012 ligget mellom 8 og 9 prosent. SSB anslår at spareraten vil ligge i dette intervallet fram til I Finans Norges Forventningsbarometer for 4. kvartal 2012 fremgår det at husholdningenes vilje til å nedbetale gjeld er betydelig, og en må tilbake til 1998 for å finne tilsvarende nivå på nedbetalingsvilligheten. Økt vilje til å nedbetale gjeld, samt svake utsikter internasjonalt, kan være noe av forklaringsfaktorene for økt sparing. Husholdningens gjeldsvekst er fremdeles høyere enn inntekts-

3 veksten, og dermed øker fremdeles husholdningenes gjeldsbelastning. Kredittveksten samlet har vært nokså stabil i 2012, med en årlig veksttakt på tilnærmet 7 prosent hver måned frem til november. Husholdningenes gjeldsvekst ligger på omtrent samme nivå. Samlet er husholdningenes bruttogjeld nær dobbelt så stor som deres disponibel inntekt. Myndighetene uttrykker bekymring rundt denne utviklingen. En dekomponering av gjeldsveksten viser imidlertid at en betydelig andel av samlet gjeldsvekst de siste årene skyldes låneopptak i aldersgruppen over 45 år. De største bidragene til gjeldsveksten de siste årene har kommet fra de øvrige inntektsgruppene. Sårbarheten er størst i husholdninger med både høy gjeldsbelastning og lav inntekt. Den utsatte gruppen med både lav inntekt og en gjeld større enn 3 ganger bruttoinntekt, utgjorde 3,8 prosent av husholdningene i følge inntektsstatistikken. Fortsatt inntekstvekst vil gjøre disse husholdningene mer robuste. Husholdningenes formue er betydelig større enn gjelden. Norske husholdninger er samlet sett i en betydelig netto formuesposisjon. På den annen side er den finansielle formue ujevnt fordelt på husholdningene. Videre er en vesentlig del av den finansielle formuen lite likvid, som for eksempel forsikringsteknisk reserver. Norge Bank skriver i sin rapport Finansiell stabilitet 2/12, blant annet følgende: Utsikten for norsk økonomi, kan tyde på at sårbarheten i husholdningene særlig er knyttet til fall i boligprisene. I tillegg kan en lang periode med god vekst i inntektene ha skapt forventninger om fortsatt høy inntekstvekst. Skulle inntektsforventningene falle brått, for eksempel etter et tilbakeslag i oljeprisene, kan det utløse fall i boligprisene. Risikoen for en slik økonomisk utvikling synes særlig stor når resten av Europa er i en langt svakere konjunktursituasjon enn Norge. Arbeidsledigheten har økt noe i løpet av Ved utgangen av november var arbeidsledigheten om lag 3,5 prosent av arbeidsstyrken. Ved utgangen av året 2011 var den på tilnærmet 3 1/4 prosent. Internasjonal finansuro og muligens noe svakere vekstutsikter i eksportmarkedet vil trolig bidra til en noe høyere arbeidsledighet framover. Lønnsveksten i Norge er meget konjunkturfølsom. Lønnsveksten for 2011 var på tilnærmet 4 prosent. For 2012 vil den trolig ligge i overkant av 4 prosent. Vest-Lofoten, som fortsatt er Lofoten Sparebanks største næringslivsområde, har en gjennomsnittlig arbeidsledighet på tilnærmet 3,4 prosent av arbeidsstyrken ved årsskiftet 2012/2013. Dette innebærer en arbeidsledighet på tilnærmet samme nivå som fjoråret i prosent av arbeidsstyrken. Dette tilsier at arbeidsledigheten for Vest-Lofoten ligger på et stabilt nivå, og på tilnærmet nivå med landsgjennomsnittet. Lofotfisket vinteren 2011 vil bli husket som det beste på mange 10 år. Det var store mengder torsk både på Lofotens- ytterside og innerside. Lofotfiske vinteren 2012 ble en fortsettelse av 2011 fiske. Tilfredsstillende priser for sesongen og kvantumsmessig fikk alle brukstypene tatt sin torskekvote under et godt Lofotfiske og under gode værforhold. Et godt Lofotfiske er fortsatt med på å skape optimisme i andre næringer som for eksempel i varehandelen. Ved inngangen til 2013 sesongen har minsteprisen på blant annet torsk blitt redusert med om lag 3 kroner per kg for minstemålet. Dette er et betydelig prisfall sammenlignet med Selv om kvotene er økt i de fleste hjemmelslengder, er det stor spenning knyttet til Lofotfiske for På mottakersiden synes det som om det fungerer rimelig greit også på starten av 2013 sesongen. Det er imidlertid knyttet spenning til om kjøperne vil få omsatt fisken til forsvarlig pris. Aktiviteten for bygg- og anleggsbransjen har vært stor gjennom året. Dette er en bransje som sysselsetter betydelige årsverk, og er dermed fortsatt en viktig næring på mange måter. Primærnæringen jordbruk: rdbruk: Nedleggelse av gårdsbruk fortsetter, nær sagt med uforminsket styrke over hele landet. Dette gjelder også i vårt nedslagsfelt. Rekrutteringen til yrket er heller ikke stor. En av årsakene kan være at det fordres en del kapital både til investering i driftsbygning og kjøp av melkekvote. Det som vi anser som positivt er at deler av kvotene som selges, blir igjen i kommunen. Dette innebærer en opprettholdelse av verdiskapningen, som blir mer stabil. Investeringene er betydelig større på enkeltbruk enn for bare få år tilbake. Denne effektiviseringen av driften er på mange måter nødvendig for å opprettholde og gjerne oppnå bedre lønnsomhet på noe sikt. Årets avlinger har vært god hva gjelder grovfor. Lofoten Sparebank er aksjonær i Terra Gruppen og i Terraalliansen sammen med 77 andre selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker og OBOS (Oslo Bolig - og Sparelag). Aksjonærene i Terra Gruppen utgjør til sammen en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på om lag på om lag 270 milliarder kroner (inkludert Terra BoligKreditt). Terras mål er å ivareta aksjonærenes interesser på områder der bankene finner de beste løsninger gjennom samarbeid. Selskapet besluttet i 2012 å skifte navn til Eika. Navneskiftet vil bli gjennomført primo Terrabankene har en samlet kundemasse på ca og har landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet (både i person- og bedriftsmarkedet) blant fysisk betjente banker. Bankene i Terra har samlet en betydelig distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 kommuner. Slik sett bidrar Terra og de lokale sparebankene til mangfold i finansnæringen, lokal verdiskapning og nærhet til kundene. I tillegg til den forretningsmessige driften i produktselskapene har Terra Gruppen ansvar for å utføre en rekke fellesoppgaver på vegne av alle Terra bankene. Av de viktigste produktselskapene er Terra Forsikring som leverer skade- og personforsikring og Terra BoligKreditt (TBK) som gir boliglån. Terra Gruppens datterselskap Terra Alliansen bidrar til at Lofoten Sparebank og de andre bankene oppnår gode vilkår for å drive mest mulig effektiv bankdrift. Dette gjelder blant annet innkjøp av tjenester og produkter innenfor IT, betalingsformidling, prosjektstyring, opplæring og kompetanseutvikling. FORVALTNINGSKAPITALEN Forvaltningskapitalen netto utgjør pr kroner 725,7 millioner. Dette er en økning på 85,9 millioner kroner sammenlignet med Økningen utgjør 13,4 % sammenlignet med forvaltningskapitalen pr , som da var 639,8 millioner kroner netto. INNSKUDD Innskudd fra publikum/kunder har en flott økning for driftsåret Innskuddene er totalt per på 535,4 millioner kroner. Totale innskudd fra publikum pr var 466,7 millioner kroner. Økningen utgjør 14,7 %. Innskuddsøkningen er størst i personkundemarkedet. Ved utgangen av året var innskuddsdekningen 83,2 % av utlånene. Året før var prosenten 80,0. Fra styrets side er det fortsatt et ønske å øke innskuddsdekningen i prosent av utlånene. Styret er imidlertid tilfreds med innskuddsdekningen fra publikum/kunder. Bankens strategi er at innskuddene skal minimum utgjøre 75 % av utlån. UTLÅN Bruttoutlån er på kroner 652,5 millioner. Dette er en økning på 11,3 % sammenlignet med hadde en økning i utlånene på 14,1 %, og per var brutto utlån på 586,0 millioner kroner. Utlånsveksten er noe høyere enn budsjettert for regnskapsåret. Den gode veksten kommer også i år av stor tilgang og etterspørsel etter lån STYRETS BERETNING 3

4 STYRETS BERETNING 4 fra personkundemarkedet. På næringslivssiden har etterspørselen og aktiviteten vært på høyde med siste halvår av året Bankens strategi er at lånemassen skal fordele seg med 33 % på næringslivet og 67 % i personmarkedet. Ved årets slutt var denne fordelingen henholdsvis 29 % - og 71 %. Etterspørselen etter kreditt i personsegmentet har vært stor gjennom hele året. På næringslivssiden har det vært en jevn etterspørsel gjennom året. TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Tap og nedskrivning på lån og garantier (individuell- og gruppenedskrivning) utgjør netto 0,198 millioner kroner ved utgangen av Jfr. note 2. Tapstallene for året er meget lave. Sammenlignbare tall for 2011 viser netto tap på 0,789 millioner kroner. Inngang på tidligere tap for året 2012 er 0,026 millioner kroner. Netto tap utgjør 0,03 % av bankens utlånsportefølje ved utgangen av Styret er tilfreds med bankens lave tap, og ser ingen store mørke skyer som gir bekymringer med tanke på tapssituasjonen på utlånsporteføljen for det nærmeste året. DRIFTSRESULTAT Driftsresultatet før tap er i 2012 på 12,431millioner kroner. I kroner er det en marginal økning fra fjoråret. Driftsresultat for 2011 var på 11,374 millioner kroner. Styret er tilfreds med driftsresultatet for året Resultat etter skatt utgjør 1,28 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2011er 1,23 %. Rentemarginen utgjør 19,4 millioner kroner for For 2011 var den 17,7 millioner kroner. Av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør rentemarginen 2,82 % i 2012 mot 2,98 % i Lønninger og honorarer utgjør millioner kroner mot millioner kroner i Lønnskostnadene har økt noe sammenlignet med forrige år. Økning i lønnsutgifter kommer først og fremst av flere årsverk i året 2012, noe høyere pensjonskostnader, og en generell lønnsøkning. I året 2011 hadde banken også refusjon i lønnsutgifter fra NAV i f.m. fødselspermisjon. Den kollektive pensjonsforsikringen er kostnadsført med 0,208 millioner kroner for 2012 og 0,172 millioner kroner i En økning på 0,036 millioner kroner. Jf. note 3 og 8. Andre driftsutgifter utgjorde millioner kroner mot 5,129 millioner kroner i Andre driftsutgifter er betydelig høyere sammenlignet med fjoråret. Hovedårsaken er en stor økning i IT kostnaden, som har økt med vel 10 % sammenlignet med fjoråret. I regnskapsåret har banken også økt utgiftene på sponsorsiden. Styret mener at resultat og balanse med tilhørende noter gir et riktig bilde av bankens virksomhet og stilling ved årsskiftet. Styret er ikke kjent med at det er oppstått forhold etter regnskaps- avslutningen som er av vesentlig betydning for denne. Etter fradrag av beregnede skattekostnader med 3,423 millioner kroner, foreslår styret disponering av overskuddet på 8,811 millioner kroner som følger: - til gaver 0,450 - overført Sparebankens fond 8,361 Sum disponert 8,811 VERDIPAPIRER (hele 1000) Beholdningen av obligasjoner og sertifikater er bokført med kr Herav utgjør Stats- og statsgaranterte papirer kr Bokført sum er kr ,- lavere enn markedsverdien pr jfr. note 5. For oversikt over anleggsaksjer og aksjer for handel se note 4. PERSONAL OG ARBEIDSMILJØ Ved årsskiftet var det 8 ansatte i banken, noe som utgjorde 7,5 årsverk. I tillegg kommer rengjøringshjelp med ca. 0,2 årsverk. Lofoten Sparebank har tilsatt 2 nye medarbeidere i løpet av En medarbeider har sluttet og gått over i annen virksomhet. Banken har også dette året hatt en student som har jobbet som ferievikar i sommer. Arbeidsgiver ønsker å stimulere alle ansatte til å drive med fysisk fostring, som igjen skal gi den enkelte bedre overskudd- og energi i hverdagen. Banken tar derfor en del av kostnadene som påløper ved organisert fysisk treningsaktivitet. Lønn og honorarer til bankens tillitsapparat og ansatte utgjorde totalt 3,460 mill. kroner. Herav honorar til forstanderskapet, kontrollkomiteen og valgkomiteen kr ,-, til styret utgjør honorar kr ,- Lønn til banksjef kr ,-. Revisors godtgjørelse er kr ,- Kollektiv pensjonsforsikring er belastet kostnadssiden for år 2012 med kr ,-. Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet er meget godt. Det har ikke forekommet spesielle ulykker eller skader blant de ansatte på arbeidsplassen. Der styrets vurdering at bankens virksomhet ikke forurenser det ytre miljø. Sykefraværet utgjør 2,66 % av total arbeidstid. Sykefraværet er marginalt høyere sammenlignet med 2011, sykefraværet var da 1,97 %. LIKESTILLING Av totale årsverk er 50 prosent kvinneandel. Blant de tillitsvalgte i bankens organer er det 42 prosent kvinneandel ved utgangen av Det er det ingen spesielle tiltak med tanke på likestillingsområdet. Banken holder imidlertid likestillingsområdet varmt blant annet gjennom valgkomiteen som har oppmerksomheten rettet mot likestilling ved forslag til de ulike valg i bankens organer. Forøvrig har styret og ledelsen et bevisst forhold til likestillingsloven i tilknytning til ansettelser. Bankens ansatte hadde ved årsskiftet nedbetalingslån på til sammen kr Utlån til tillitsmenn/kvinner utgjorde kr Jf. note 3. EGENKAPITAL/SOLIDITET Bankens ansvarlige kapital pr er sammensatt slik: (1000 kr) - Sparebankens fond Gavefond Andre fond 150 Sum Egenkapitalen utgjør nå 20,20 % av grunnlaget i henhold til forskriftene for beregning av egenkapitalen. Kravet til egenkapitalen er 8 % av den risikoveide del av forvaltningskapitalen. Jf. forøvrig note 12. Egenkapitalprosenten var 20,55 % ved utgangen av Totalt sett er Lofoten Sparebanks soliditet meget god. Kjernekapitalen utgjør 100 % av den totale ansvarlige kapital, jfr. note 12. Bankens kjernekapital utgjør 11,92 % av netto forvaltningskapital, mot 12,24 % ved utgangen av TAKK TIL ANSATTE OG TILLITSVALGTE Endringer i finanssektoren er stor med tanke på den tekniske utviklingen, der særlig teknologien på utførelse av mange tjenester blir foretatt via nettbank, telebank eller mobilbank, for å nevne noen områder. Dette medfører stadig endring i arbeidsprosedyrer for den enkelte ansatte. Dette gjelder også for ledelsen og tillitsvalgte. Terra-skolen er Terra-bankenes egen skole, og skal være bankens viktigste samarbeidspartner og leverandør innen kompetanseutvikling. Målet er å bidra til at banken kan utvikle, kvalitetssikre og vedlikeholde kompetansen hos sine medarbeidere, slik at en står best mulig rustet til å møte økt krav til kompetanse fra kunder og myndigheter. Lofoten Sparebank har to medarbeidere som er autorisert som finansielle rådgivere. De ansette legger for dagen stor innsats for å holde seg oppdatert både faglig og kompetansemessig. Styret takker de ansatte for godt samarbeid i det året vi nå har lagt bak oss og for fortsatt stor vilje til omstilling i en hektisk hverdag. Styret vil også takke de tillitsvalgte for godt og tillitsvekkende arbeid gjennom året. I denne anledningen vil styret benytte anledningen til også å takke våre kunder for tilliten og samarbeidet. Lofoten Sparebank vil fortsatt

5 gjøre sitt ytterste for å tilrettelegge vårt arbeid og utvikling til beste for nåværende og framtidige kunder, og å være en framtidsrettet og god arbeidsplass for vårt personale. UTSIKTENE FREMOVER Styret er tilfreds med driftsresultatet for Solid og god egenkapital som ytterligere forsterker bankes soliditet til å tåle eventuelle nedgangstider til beste for våre kunder og banken. Styret forventer ikke større økning i arbeidsledigheten for året 2013, sammenlignet med 2012, selv om det er knyttet en viss usikkerhet rundt primærnæringen fisk og eksportavhengige bedrifter. Dersom oljeinvesteringene holder seg oppe, noe vi tror på, vil det fortsatt opprettholde aktiviteten i deler av industrien og tjenestenæringene. Dermed vil oljeinvesteringene fortsatt være en viktig bidragsyter til veksten i norsk økonomi fremover. For banken har 2012 vært et godt år, med mange nye kunder, ubetydelige tap og gode resultater. Slik styret vurderer det, er det ikke noe som tilsier at ikke også 2013 blir et tilfredsstillende driftsår for banknæringen, på linje med Lofoten Sparebank budsjetterer med en vekst for 2013 på et noe lavere nivå enn budsjettåret Dette innebærer en budsjettert vekst på 6-7 prosent for Det forventes fortsatt rimelig stor aktivitet innenfor Bygg- og anleggssektoren det kommende år. Styret forventer en forholdsvis stor etterspørsel etter lån fra personmarkedet. Med bakgrunn i de signaler som er kommet fra Norges Bank i slutten av året, forventer styret at renten vil bli økt i løpet av 2013, men at dette ikke vil bli foretatt oppjusteringer før etter 1. kvartal. Ved utgangen av 2012 var den såkalte signalrenten/foliorenten fra Norges Bank 1,50 prosent. RISIKOOMRÅDER Bankens retningslinjer knyttet til de ulike risikoområder er gjennomgått og revidert i løpet av året. Styret og administrasjonen bruker fortsatt tid på de ulike virksomhetsområder og regelverket. Dette er en dynamisk og kontinuerlig prosess for å utvikle organisasjonen og møte framtidens krav på en best mulig måte. Formålet med kapitalregelverket er å styrke stabiliteten i det finansielle systemet gjennom bedre risikostyring og kontroll, mer informasjon til markedet og et tettere tilsyn. Kapitaldekningsregelverket baseres på 3 tre - pilarer: Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital. Pilar 2: Vurdering av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging (den såkalte ICAAP). Pilar 3: Institusjonens offentlig-gjøring av informasjon. LIKVIDITETSRISIKO Likviditetsrisiko kan sies å være risikoen for at banken ikke kan gjøre opp sine forpliktelser rettidig. Bankens innskudd har for det meste kort eller ingen oppsigelse. Dette innebærer i seg selv en likviditetsrisiko. Innskuddene er fordelt på mange innskytere, og banken er solid. Styret vurderer det dermed som lite sannsynlig at relativt store- og mange kundeinnskudd skal bli tatt ut raskt. Banken forutsetter dermed kundeinnskudd som langsiktig finansiering. Banken har også inngått trekkrettig-hetsavtale med en større bank. Bankens eksterne funding har lang restløpetid. Banken har lån i Kredittforeningen for Sparebanker som forfaller i 2014 og 2016, Obligasjonslån med forfall i 2014, samt i Eksportfinans med forfall i I tillegg har Lofoten Sparebank noen innlån fra andre banker. Forfallstidspunktene på disse lånene er fordelt ut over i Et sentralt mål er også utviklingen i banken sin netto utlåns -/innskuddssituasjon som gir gode indikasjoner på bankens grad av avhengighet til pengemarkedet. I den grad banken må kjøpe inn penger, blir det lagt vekt på å ha god spredning på forfalltidspunktene. Innskuddsdekningen var ved utgangen av året på 83,3 %. Styret har fastsatt maksimumsgrense på hvor mye brutto utlån skal utgjøre i relasjon til innskudd fra publikum. Lofoten Sparebanks likviditetsrisiko karakteriserer styret som moderat. Fra vil det bli nye krav til likviditetsreserve. Lofoten Sparebank har begynt tilpasningen til de nye reglene, som innebærer betydelig høyere likviditetsreserver med dertil høyere kostnader. Bankens likviditet etter de nye reglene vil bli betegnet LCR (Liquidity Coverage Ratio) og LBI (Likviditetsbufferindikator). LBI er betegnelsen for bankens bufferkapital, mens LCR er den lovpålagte minimumstørrelsen for likviditetsreserver. LCR regnes ut med bakgrunn i bankens likviditetsflyt (inn/utbetalinger) de nærmeste 30 dager Bøstad, 31. desember 2012/ 29. januar 2013 I STYRET FOR LOFOTEN SPAREBANK RENTERISIKO Renterisiko oppstår i forbindelse med bankens utlåns- og innlånsvirksomhet og i tilknytning til aktiviteter i det norske penge - og kapitalmarkedet. Renterisiko er et resultat av at rentebindingstida for bankens aktivaog passivaside (i og utenfor balansen) ikke er sammenfallende. Lofoten Sparebank har ikke i vesentlig grad inngått fastrente avtaler på utlån og innskudd som innebærer nevneverdig renterisiko. Bankens renterisiko vurderes som lav. KREDITTRISIKO Risikoen for at kunder ikke kan oppfylle sine forpliktelser, f.eks. tilbakebetaling av lån på grunn av manglende betalingsevne og/eller vilje, og underliggende pant som ved realisasjon ikke har tilstrekkelig verdi til å dekke bankens tilgodehavende. Begge forhold må foreligge samtidig for å påføre banken tap. Næringslivsengasjementene blir risikovurdert ved økning/endring av engasjementet eller når årsregnskap/ perioderegnskap mottas. Øvrige på stikkprøvebasis i løpet av året. Rutinene for innvilgelse og diskontering/utbetaling av lån er etter styrets vurdering tilfredsstillende. Kredittrisikoen vurderes av styret til å være under forsvarlig kontroll. Tapsrisikoen anser styret fortsatt til å ligge mellom 0,15-0,35 % av brutto utlån i de nærmeste årene og anses som en for Lofoten Sparebank normalsituasjon. Brutto bokførte tap utgjør 0,03 % av brutto utlån og garantier. Netto tap er med 0,198 millioner kroner. Bankens kredittrisiko vurderes å være lav. OPERASJONELL RISIKO Bankens operasjonelle risiko er knyttet til tapsmuligheter som følge av svikt i bankens daglige drift, herunder kompetansesvikt eller menneskelig feil, svikt i data og telekommunikasjon, systemer og rutiner. Driftssituasjonen har vært rimelig bra i løpet av 2012, dog fortsatt med noe driftsforstyrelser til tider. Fortsatt går det med en del ressurser for å tilpasse seg nye lover, regler og forskrifter, som for øvrig er en kontinuerlig prosess. Styrets oppfatning er at bankens operasjonelle risiko er på et akseptabelt og forsvarlig nivå. MARKEDSRISIKO Markedsrisiko defineres som risiko for tap av verdier knyttet til porteføljer av finansielle instrumenter som følge av svingninger i aksjekurser, valutakurser, renter og råvarepriser. Styret har vedtatt en markedspolicy som setter nærmere ramme for bankens eksponering på området. Måltallene rapporteres minimum hvert kvt. til styret. Banken skal ha en moderat eksponering mot markedsrisiko. STYRETS BERETNING 5 Kjell Mekiassen Leder Johann R. Pedersen Nestleder Anne Merete Davidsen Anne Grete Bjørnsen Ronny Liland Werner Martinsen Banksjef

6 RESULTAT- REGNSKAP 2012 (1000 kr) 2011 (1000 kr) Renteinntekter og lign. inntekter av utlån til og fordr. på kredittinstitusjoner av utlån til og fordringer på kunder av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter Rentekostnader og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner på innskudd fra og gjeld til kunder på utstedte verdipapirer andre rentekostnader og lign. kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Innt. på aksjer og grundfonnsbevis Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Note Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto gevinst/tap av valuta og verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Gevinst på valuta Netto verdiendring og gevinst på aksjer og andre verdipapirer Andre driftsinntekter Inntekter av fast eiendom Andre driftsinntekter Lønn og generelle adm.kostnader Lønn Note Pensjoner Note 3/ Sosiale kostnader Note Administrasjonskostnader Avskrivinger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivinger Note Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Tap på utlån, garantier mv. Tap på utlån Note Tap på garantier Note Nedskriving/reversering av nedskriving og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Nedskriving 0 0 Gevinst Skatt på ordinært resultat Note Resultat av ordinær drift etter skatt Overføringer og disponeringer Disponering Gaver og/eller overført gavefond Overført til sparebankens fond

7 2012 (1000 kr) 2011 (1000 kr) EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker BALANSE per Utlån til og fordringer på kredittinst. Uten avtalt løpetid eller oppsigelse Med avtalt løpetid Utlån til og fordringer på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter Note Byggelån Note Nedbetalingslån Note Individuelle tapsnedskrivinger Note Gruppenedskrivinger Note Overtatte eiendeler Note Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Note Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Note Aksjer Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Note Utsatt skattefordel Note Varige driftsmidler Maskiner, inventar Note Bygninger og andre faste eiendommer Note Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og andre opptjente inntekter Opptjente ikke betalte inntekter og forskuddsbetalte ikke påløpne kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Note Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Gjeld til kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder Uten avtalt løpetid Med avtalt løpetid Note Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Obligasjonsgjeld Annen gjeld Betalbar skatt Note Annen gjeld Påløpte kost. og forskuddsbetalte inntekter Avsetn. for påløpte kost. og forpliktelser Utsatt skatt Note Gruppenedskriving garanti SUM GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Sparebankens fond Note Gavefond Andre fond SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN Portefølje i Terra Boligkreditt Garantier kunder Note 2/ Garantiansvar Terra Boligkreditt Bøstad, 31. desember 2012 / 29. januar 2013 Kjell Mekiassen Leder Johann R. Pedersen Nestleder Anne Merete Davidsen Anne Grete Bjørnsen Ronny Liland Werner Martinsen Banksjef

8 NOTER 8 Note 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for banker. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Virkelig verdi For aksjer under omløpsmidler som omsettes på Oslo Børs er børskursen pr lagt til grunn som virkelig verdi. For aksjer som ikke omsettes på børs er sist kjente salgspris eller ligningsmessig formuesverdi lagt til grunn som virkelig verdi. Ettersom ligningsmessig formue er basert på skattemessige verdier, vil det være en viss usikkerhet i aksjenes verdifastsettelse. Sikringsvurderinger/porteføljevurderinger Banken har ingen sikringsforretninger eller porteføljevurderinger. Finansielle derivater Banken har ingen finansielle derivater. Verdsettelse av utlån og behandling av renter på tapsutsatte engasjement PRINSIPP FOR VERDISETTELSE AV ENGASJEMENT Utlån og garantier bokføres til nominell verdi redusert med foretatte tapsnedskrivninger. Tapsnedskrivinger blir gjennomført når det må påregnes at låntaker/ debitor ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser og det heller ikke kan forventes at pant/sikkerheten vil dekke lånet ved en eventuell realisasjon. Ved vurdering legges det også vekt på kundens betalingsvilje og evne. Ved utgangen av 2012 er alle næringslivsengasjementene i misligholdsgruppen vurdert løpende gjennom året. Næringslivsengasjementene blir risikovurdert ved økning/endring av engasjementet eller når årsregnskap/perioderegnskap mottas. Øvrige på stikkprøvebasis i løpet av året. I personkundeporteføljen er misligholdte lån risikoklassifisert. Engasjementene blir risikovurdert ved økning/endring av engasjementet. Øvrige lån er vurdert på stikkprøvebasis. TAPSUTSATTE ENGASJEMENT OG MISLIGHOLD Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalte terminer på utlån innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på kreditter ikke er inndekket som avtalt innen 90 dager etter at kreditten ble overtrukket. Alle misligholdte engasjement blir vurdert individuelt. Et engasjement anses å være tapsutsatt når det foreliger objektive bevis for at en eller flere tapshendelser har funnet sted. DEFINISJONER Konstaterte tap: Konstatert tap på et engasjement foreligger ved konkurs, tvangssalg, ved stadfestet akkord, ved utleggsforretning som ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller forøvrig ved at banken har gitt avkall på engasjementet eller deler av dette. Individuell nedskrivning: Tapsutsatte lån vurderes fortløpende med hensyn til behov for individuell nedskrivning. I vurderingen tas det hensyn til kundens betalingsvilje og evne. Sikkerheten/pantets verdi blir tatt hensyn til ved individuell nedskrivning. Individuell nedskrivning på utlån registreres som reduksjon på brutto utlån. Gruppenedskrivninger: For den delen av porteføljen som ikke omfattes av individuelle nedskrivninger, og hvor det på balansedagen foreligger objektive bevis for at en gruppe av utlån har verdifall blir det foretatt gruppenedskriving. Ved vurdering av objektive bevis for grupper av engasjement hensyntas momenter som har ført til svekket kredittkvalitet supplert med erfaringsbasert skjønn knyttet til situasjonen i den enkelte næring/bransje. Gruppenedskrivning registreres som reduksjon i brutto utlån. Prinsipp for resultatføring av renteinntekter. Renteinntekter resultatføres i den perioden de er opptjent bortsett fra opptjenet renter på nullstilte lån som resultatføres når de betales. Gebyrer og provisjoner Gebyrer og provisjoner tas inn i resultatregnskapet ved låneetablering. Disse overstiger ikke det maksimalbeløp som Finanstilsynet har fastsatt. Obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer Bankens anleggsobligasjoner og sertifikater bokføres til anskaffelseskost. Over- og underkurs periodiseres mot rentekonto frem til forfallstidspunkt. Porteføljen med omløpsobligasjoner reguleres fortløpende ved kursendringer. Aksjer og andre verdipapirer Ved utgangen av året er 4 mindre aksjerposter vurdert og bokført som handelsportefølje. Jfr. note 4. Andre aksjer og verdipapirer bokføres til anskaffelseskost som anleggsmidler. Nedskriving av anleggsmidler vurderes fortløpende. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Klassifikasjon av finansielle instrumenter Med unntak av innskudd fra kunder og kredittinstitusjoner, utlån til kunder og innskudd i Kredittinstitusjoner, aksjer og obligasjoner, har banken ingen finansielle instrumenter. Utenlandsk valuta Lofoten Sparebanks omsetning av valuta foregår som egen valutabank. Banken har minimal beholdning av utenlandsk valuta. Per var beholdningen omregnet til norske kr ,02. Styret anser bankens valutarisiko som lav. Leasingavtaler Banken har ikke inngått leasingavtaler. Factoringavtaler Banken har ikke inngått factoringavtaler. Pensjonsforpliktelser Pensjonsordningen behandles regnskapsmessig i henhold til NRS for pensjonskostnader. I henhold til denne standarden skal selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Ved verdsettelse av pensjonsmidlene og pensjonsforpliktelsene benyttes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. Den korrigerte verdien korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra livsforsikringsselskapet. Lofoten Sparebank er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Bankens pensjonsordning oppfyller lovkravet fra

9 NOTE 2 UTLÅN (Beløp i hele kr ) Individuelle nedskrivinger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuell nedskriving Økte individuelle nedskrivinger i perioden Nye individuelle nedskrivinger i perioden Tilbakeføring av indiv. nedskrivinger i perioden Individuelle nedskrivinger pr Periodens endringer i individuelle nedskrivinger periodens endring i gruppenedskrivinger periodens konstaterte tap som det tidligere år er foretatt individuell nedskriving for periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er foretatt individuell nedskriving for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tapskostnader lån periodens endring i gruppenedskrivinger garantier Periodens tapskostnader garantier Periodens resultatførte tapskostnader Gruppenedskrivinger lån pr periodens gruppenedskriving lån Gruppenedskriving lån pr Gruppenedskrivinger garantier pr periodens gruppenedskrivinger garantier Gruppenedskriving garantier pr Banken vektlegger risiko ved prising av sine utlån. Det er av den grunn normalt en relativ sammenheng mellom risikoklassifisering og prising på lån. Lån med lavest rente har også normalt tilsvarende lav risiko. Ved prising av lån til boligformål vil de som ligger innenfor 60% av takst/omsetningsverdi normalt ha lavere rente enn de som ligger utenfor 60% takst/ omsetningsverdi. Størst prosentvise endring er i risikoklassen (utlån) D og E hvor det er en nedgang med 16,49 %. Pr utgjør risikoklassene D og E 25,8 millioner kroner, sammenlignet med fjoråret var tallet 30,9 millioner kroner. Størst prosentvise endring i garantier er i risikoklasse A og B som har en økning på 99,95 %. Som det fremgår av tabellen (potensiell eksponering) er det størst endring i risikoklasse A og B med økning på 3,0 millioner kroner. Per utgjør gruppenedskrivninger på utlån/garantier 1,22 % av brutto utlån og garantier. Individuell nedskrivning: Tapsutsatte lån vurderes fortløpende med hensyn til behov for individuell nedskrivning. I vurderingen tas det hensyn til kundens betalingsvilje og evne. Sikkerheten/pantets verdi blir tatt hensyn til ved individuell nedskrivning. Individuell nedskrivning på utlån registreres som reduksjon på brutto utlån. Gruppenedskrivninger: For den delen av porteføljen som ikke omfattes av individuelle nedskrivninger, og hvor det på balansedagen foreligger objektive bevis for at en gruppe av utlån har verdifall blir det foretatt gruppenedskriving. Ved vurdering av objektive bevis for grupper av engasjement hensyntas momenter som har ført til svekket kredittkvalitet supplert med erfaringsbasert skjønn knyttet til situasjonen i den enkelte næring/bransje. Gruppenedskrivning registreres som reduksjon i brutto utlån. Renteinntektene forventes å være betydelig høyere enn tapene i alle risikoklasser. NOTER 9 Bankens utlån og garantier er inndelt i følgende risikogrupper: A, B, C, D og E. Risikoklassifiseringen differensierer kunden på kundens gjeldsbetalingsevne, finansiell styrke og sikkerhetens omsetningsverdi. Ved utgangen av 2012 er alle næringslivsengasjementene i misligholdsgruppen vurdert løpende gjennom året. Næringslivsengasjementene blir risikovurdert ved økning/ endring av engasjementet eller når årsregnskap/perioderegnskap mottas. Øvrige på stikkprøvebasis i løpet av året. I personkundeporteføljen er misligholdte lån risikoklassifisert. Engasjementene blir risikovurdert ved økning/endring av engasjementet. Øvrige lån er vurdert på stikkprøvebasis. Risikoklasser Brto. Utlån Garantier 2012 Endr. % Endr.% 2011 A og B , , C , , D og E , Sum , , Risikoklasser Potensiell eksponering v/trekkfasiliteter Individuelle nedskrivinger utlån + garantier Gruppenedskrivinger utlån + garantier A og B C D og E Sum

10 NOTER MISLIGHOLDTE, TAPSUTSATTE OG NULLFORRENTEDE LÅN Misligholdte lån Personmarkedet: Brutto misligholdte lån Individuelle nedskrivinger Netto misligholdte personmarkedslån Avsetning i prosent 4,36% 20,64% 0,0% 15,34% 18,36% Næringsliv: Brutto misligholdte lån Individuelle nedskrivinger Netto misligh. næringslivslån Avsetning i prosent 37,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totalt brutto misligholdte lån Totalt individuelle nedskrivinger Netto misligholdte lån Totale nedskrivinger i prosent 20,26% 20,64% 0,00% 15,34% 8,08% I tillegg er det foretatt individuell nedskrivning på misligholdte lån med: Øvrige tapsutsatte lån Personmarkedet: Brutto øvrige tapsutsatte lån Individuelle nedskrivninger Netto øvrige tapsutsatte lån Næringsliv: Brutto øvrige tapsutsatte lån Individuelle nedskrivninger Netto øvrige tapsutsatte lån Totalt brutto øvrige tapsutsatte lån Totalt individuelle nedskrivninger Netto øvrige tapsutsatte lån Nullforrentede lån Nullstilte lån: Personmarkedslån Næringslivslån Påløpte, ikke inntektsførte renter Påløpt, ikke inntektsførte renter på balanseført utlån pr periodens inntektsføring av tidligere perioders renter på utlån Påløpte, ikke inntektsførte renter på utlån som har gått ut av balansen Periodens påløpte, ikke inntektsførte renter på utlån som er identifisert som tapsutsatt = Påløpte, ikke inntektsførte renter på balanseført utlån pr Inntektsførte renter på lån med tapsnedskriving beløper seg til kr. 463 tusen.

11 UTLÅN OG TAP (GEVINST) FORDELT PÅ KUNDESEKTOR OG NÆRING NOTER Brutto utlån Garantier Pot.eks.v.trekk Misl. engasjem End% Personkunder , , Primærnæring , Bygg, anlegg, transp. og tjenestey , Vareh., finans og forr.tj.y , Sum , Tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivinger utlån + garanti Gruppenedskrivinger utlån + garanti Personkunder Primærnæring Bygg, anlegg, transp. og tjenestey Vareh., finans og forr.tj.y Sum Nedskrivning på grupper Historisk viser de siste årene at tapene generelt i bankene er på ulike sektorer i næringslivet, dette gjelder også Lofoten Sparebank. Det er alltid vanskelig å spå om utviklingen innenfor de ulike sektorer og i sær innenfor våre næringer som primær og bygg og anlegg. Vi vet at det har vært, er og vil bli, slik styret vurderer det, usikkerhet med tanke på råstofftilgang, aktivitetsnivå som igjen vil føre til redusert inntjening og soliditet. Geografisk fordeling Garanti Potensiell eksponering Utlån v/trekkfasiliteter Fylke Nordland Øvrige Sum Tidspunkt frem til avtalt/sannsynlig endring av rentebetingelser Lokviditetsforhold - finansiering Poster fra balansen: Inntil 1 mnd. 1-3 mndr. 3 mndr. - 1 år 1-5 år Over 5 år Ingen løpetid Kontanter og fordr. på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner og sertifikater Overtatte eiendeler 0 Øvrige eiendelsposter Tapsavsetninger Sum eiendelsposter Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utst. av verdipapirer Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Sum Gjennomsnittlig rente på innskudd fra og gjeld til kunder er 2,41%. Renten er regnet ut på grunnlag gjennomsnittlig innskudd ved årets begynnelse og slutt. Gjennomsnittlig rente på gjeld til kredittinstitusjoner er 2,62 %. Renten er regnet ut på grunnlag gjennomsnittlig gjeld ved årets begynnelse og slutt. Renten endres for øvrig etter finansavtaleloven. Hvis renten skulle endre seg med 1 %, opp eller ned, vil det få minimal betydning for Lofoten Sparebank da banken ikke har fastrenteinnskudd/- utlån av betydning. Det er ikke skilt mellom virkelig verdi og pålydende verdi for lån. Lofoten Sparebank er ikke IFRS bank og har per i dag ikke verktøy for datauttrekk av virkelig verdi på lån.

12 NOTER 12 RESTLØPETIDEN (Beløp i hele kr ) Innskudd i og utlån til andre finansinstitusjoner: Inntil 3 mnd mnd - 1 år år - 5 år Utlån til kunder: Inntil 3 mndr. 3 mndr. til 1 år Fra 1 år til 5 år Over 5 år De totale innskudd fra kunder på kr. 535,4 mill. kan i prinsippet heves innenfor 1 til 30 dager. Hvis ikke annet er avtalt gjelder endring av rentene, det være seg utlån eller innskudd, i henhold til Finansavtaleloven. LIKVIDITETSRISIKO Likviditetsrisiko kan sies å være risikoen for at banken ikke kan gjøre opp sine forpliktelser rettidig. Bankens innskudd har for det meste kort eller ingen oppsigelse. Dette innebærer i seg selv en likviditetsrisiko. Innskuddene er fordelt på mange innskytere, og banken er solid. Styret vurderer det dermed som lite sansynlig at relativt store- og mange kundeinnskudd skal bli tatt ut raskt. Banken forutsetter dermed kundeinnskudd som langsiktig finansiering. Banken har også inngått trekkrettighetsavtal-er med en større bank. Bankens eksterne funding har lang restløpetid. Banken har lån i Kredittforeningen for Sparebanker som forfaller i 2014 og i 2016, Obligasjonslån med forfall i 2014, samt i Eksportfinans med forfall i I tillegg har Lofoten Sparebank noen innlån fra andre banker. Forfallstidspunktene på disse lånene er fordelt ut over i Et sentralt mål er også utviklingen i banken sin netto utlåns -/innskuddssituasjon som gir gode indikasjoner på bankens grad av avhengighet til pengemarkedet. I den grad banken må kjøpe inn penger, blir det lagt vekt på å ha god spredning på forfalltidspunktene. Innskuddsdekningen var ved utgangen av året på 83,3 %. Styret har fastsatt maksimumsgrense på hvor mye brutto utlån skal utgjøre i relasjon til innskudd fra publikum. Lofoten Sparebanks likviditetsrisiko karakteriserer styret som moderat. Fra vil det bli nye krav til likviditetsreserve. Lofoten Sparebank har begynt tilpasningen til de nye reglene, som innebærer betydelig høyere likviditetsreserver med dertil høyere kostnader. Bankens likviditet etter de nye reglene vil bli betegnet LCR (Liquidity Coverage Ratio) og LBI (Likviditetsbufferindikator). LBI er betegnelsen for bankens bufferkapital, mens LCR er den lovpålagte minimumstørrelsen for likviditetsreserver. LCR regnes ut med bakgrunn i bankens likviditetsflyt (inn/utbetalinger) de nærmeste 30 dager. RENTERISIKO Renterisiko oppstår i forbindelse med bankens utlåns- og innlånsvirksomhet og i tilknytning til aktiviteter i det norske penge- og kapitalmark-edet. Renterisiko er et resultat av at rentebindingstida for bankens aktiva- og passivaside (i og utenfor balansen) ikke er sammenfallende. Lofoten Sparebank har ikke i vesentlig grad inngått fastrenteavtaler på utlån og innskudd som innebærer nevneverdig renterisiko. Bankens renterisiko vurderes som lav. VALUTARISIKO Lofoten Sparebank har ingen finansielle instrumenter i valuta. Banken er valutabank, og det er banken selv som eier valutabeholdningen i kassa. Per var kassabeholdningen omregnet i norske kroner på kr ,02. Bankens valutarisiko anses som ubetydelig. KREDITTRISIKO Risikoen for at kunder ikke kan oppfylle sine forpliktelser, f.eks. tilbakebetaling av lån på grunn av manglende betalingsevne og/eller vilje, og underliggende pant som ved realisasjon ikke har tilstrekkelig verdi til å dekke bankens tilgodehavende. Begge forhold må foreligge samtidig for å påføre banken tap. Næringslivsengasjementene blir risikovurdert ved økning/endring av engasjementet eller når årsregnskap/perioderegnskap mottas. Øvrige på stikkprøvebasis i løpet av året. Rutinene for innvilgelse og diskontering/utbetaling av lån er etter styrets vurdering tilfredsstillende. Kredittrisikoen vurderes av styret til å være under forsvarlig kontroll. Tapsrisikoen anser styret til å ligge mellom 0,15-0,35% av brutto utlån i de nærmeste årene og anses som en for Lofoten Sparebank normalsituasjon. Brutto bokførte tap utgjør 0,03% av brutto utlån og garantier. Netto tap er 0,198 millioner kroner. Bankens kredittrisiko vurderes å være lav. Ansvarlig lånekapital i andre selskaper Ansvarlig lånekapital til kredittinsti-tusjoner bokført under utlån til kredittinstitusjoner Sum ansvarlig lånekapital NOTE 3 GODTGJØRELSER OG LÅN TIL TJENESTE- OG TILLITSMENN/KVINNER (Beløp i hele kr ) Lån til forstanderskapets medlemmer Lån til kontrollkomiteens medlemmer 0 Lån til styret herav lån til styreleder herav lån til styremedlem 1 herav lån til styremedlem 2 Lån til ansatte herav lån til banksjef herav lån til nestleder Sum Ingen tillitsvalgte har bedre rentebetingelser enn markedsrenten. Ansatte har noe bedre rentebetingelser enn bankens beste rente til kunder. Sikkerheten anses som tilfredsstillende. Lån til ansatte og tillitsvalgte godkjennes i h.h til Lønn til ansatte herav til banksjef herav til nestleder Andre ytelser herav til banksjef herav til nestleder Honorar tillitsvalgte herav til styret herav til forstanderskap herav til kontrollkomité lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner I 2012 var det gjennomsnittlig 8 ansatte i banken, noe som utgjorde 7,5 årsverk. Antall årsverk er det samme som i Sum Pensjonskostnader ansatte herav til banksjef herav til nestleder Sum Arbeidsgiveravgift Andre sosiale kostnader Sum Ingen ansatte eller tillitsvalgte har særskilte vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforhold eller verv, og det foreligger heller ingen avtaler om bonuser, overskuddsdelinger, opsjoner eller lignende. Revisors godtgjørelse er kostnadsført med kr ,-. inkl. mva. Beløpet fordeler seg med kr ,- til revisjon og kr ,- til konsulentarbeid. Leder av styret, forstanderskapet og valgkomiteen har en årlig fast godtgjørelse på h.h. kr ,-, 5.500,- og ,-.+ godtgjørelse per møte. Nestleder av styret og forstanderskap har en fast årlig godtgjørelse på h.h. kr ,- og kr ,-. + godtgjørelse per møte. Øvrige styremedlemmer har en fast årlig godtgjørelse på kr ,- + godtgjørelse per møte. Valgkomiteens leder og medlemmer har fast årlig godtgjørelse på kr ,- og 500,-. Kontrollkomiteens leder i h.h. til regning. I tillegg har medlemmer/tillitsvalgte en godtgjørelse/honorar pr. møte på kr. 750,-.

13 NOTE 4 OPPLYSNINGER OM AKSJER OG GRUNNFONDSBEVIS (Beløp i hele kr.) NOTER Selskapets navn Org.nr. Antall Kostpris Bokført verdi Periodens resultatførte verdiendring AKSJER (anlegg ikke børsnotert) SPAMA AS Nordito Property AS Nets Holding AS Eiendomskreditt A/S Terra Gruppen AS Terra Boligkreditt Oren Oil Andre EGENKAPITALBEVIS (anlegg børsnotert) Sparebanken Nord-Norge Hjelmeland Sparebank Kvinesdal Sparebank Høland og Setskog Sparebank Sum anleggsmidler AKSJER (omløp børsnotert) Norske Skogindustrier DnB Subsea Yara International Sum omløpsmidler Totalt Av totalt bokført verdi på kr er 31,74 % børsnoterte papirer. Grunfondsbevis bokført som anleggsmiddler har vært og er fremdeles en langsiktig investering som er bokført tilkostpris. Inng. balanse Tilgang Avgang Reklassifisering Verdijustering Nedskriving Utg. balanse NOTE 5 OBLIGASJONSBEHOLDNINGEN ER SAMMENSATT SOM FØLGER: (Beløp i hele kr.) Pålydende Bokført verdi Kostpris Markedsverdi Stats- og statsgaranterte obligasjoner Andre norske ihendehaverobligasjoner Sum verdipapirer Bokført verdi er kr lavere enn markedsverdi. Anleggsobligasjonsbeholdningen holdes til forfall, og over-/underkurs ved anskaffelse fordeles over resterende løpetid frem til forfall. Inntekten/kostnaden resultatføres som en justering av obligasjonens løpende rente. Omløpsobligasjonsbeholdningen verdireguleres ved kursendringer. Risikovekt i % Bokført verdi Stats- og statsgaranterte obligasjoner Kommuner og finansforetak Øvrige Sum bokført verdi Beholdningsendringen i statssertifikater og obligasjoner fremkommer slik: Inng. balanse Tilgang Avgang Per. overkurs Per. underkurs Markedsverdi Reklassifisering Kursregulering Nedskriving Utg. balanse Gjenværende løpetid på obligasjoner og sertifikater Forfall Innen 1 år 1-5 år 6-10 år over 10 år Markedsverdi Gjennomsnittlig rente på verdipapirene er 3,99 %. Renten er regnet ut på gjennomsnittet av beholdningen ved årets begynnelse og årets slutt.

14 NOTER NOTE 6 DRIFTSMIDLER OG BANKBYGNING (Beløp i hele kr.) Maskiner og inventar Bygninger/Tomter Anskaffelseskost Årets tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulert avskr./nedsrk Årets avskrivning Årets nedskrivning 0 0 Avgang akkumulert avskrivning Akkumulert avskr./nedskr Bokført verdi FAST EIENDOM Beliggenhet Type bygg Areal Benyttet Utleieareal Gnr 92 bnr 20/21/30 Bøstad/Vestvågøy Gnr 18 bnr 253 Leknes/Vestvågøy Gnr 18 bnr 82 Leknes/Vestvågøy 258 m² Forretningsbygg Banklokale Nei Tomt 964 m² Nei Nei Bolig 90 m² Nei Ja Økonomisk levetid for de forskjellige eiendeler er i hovedsak som følger: Kontormaskiner... 3 år Andre maskiner, inventar... 5 år Bygninger år Avskrivningsplanen er ikke endret i forhold til tidligere år. Vedrørende utsatt skatt, se note NOTE 7 SKATTER (Beløp i hele kr.) Spesifikasjon av forskjellen mellom regnskapsmessig resultat før skattekostnad og skattepliktig inntekt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Skattepliktig inntekt % inntektsskatt ,3% formueskatt Sum betalbar skatt Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og beregning av utsatt skatt: Midlertidige forskjeller knyttet til: Endring Driftsmidler Gevinst og tapskonto Pensjonsmidler Sum midlertidige forskjeller Grunnlag utsatt skatt Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skatt Utsatt skattefordel Nettoendring utsatt skatt Netto utsatt skattefordel er i h.h.t. god regnskapsskikk ikke oppført som eiendel i balansen. Det er foretatt utligning av positive og negative midlertidige forskjeller så langt det følger av god regnskapsskikk. Spesifikasjon av skattekostnad i resultatregnskapet: Betalbar skatt For lite avsatt skatt tidligere år For mye avsatt skatt tidligere år Endring utsatt skatt Skattekostnad

15 NOTE 8 PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER (Beløp i hele kr.) Lofoten Sparebank har en kollektiv pensjonsordning for sine ansatte i livsforsikringsselskap. Lofoten Sparebank har også inngått medlemskap i Bankenes AFPordning. Forpliktelsen omfatter 8 ansatte og 3 nåværende pensjonister per Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til Norsk Regnskapsstiftelses standard for pensjonskostnader og er behandlet som ytelsesplaner. Ved måling av påløpte pensjonsforpliktelser benyttes estimert forpliktelse ved regnskapsavslutningen. Den estimerte forpliktelsen korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra livsforsikringsselskapet. Ved beregning av de fremtidige pensjoner er følgende forutsetninger lagt til grunn: Diskonteringsrente... 4,20 % Forventet lønnsregulering... 3,25 % Forventet pensjonsregulering 3,00 % Forventet avkastning på pensjonsmidler... 3,60 % Forventet avgang... 3,00 % Årets pensjonskostnader Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnader på pensjonsforpliktelser Avkastning på pensjonsmidlene Resultatførte estimatavvik Pensjonsutbet. inkl. arb.giv.avg 0 0 Omkostninger Netto pensjonskostnader Årets pensjonsforpliktelser Nåverdi av påløpne pensjonsforpliktelser Estimatendringer og arbeidsgiveravgift Verdi av pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelser i balansen Overfinansiering Overfinansiering gjelder sikrede ytelser, mens underfinansiering gjelder usikrede ytelser. Som følge av at verdien av pensjonsmidlene overstiger nåverdien av de påløpte pensjonsforpliktelsene, foreligger det en overfinan- Underfinansiering siering. Overfinansieringen er vist som egen linje (overfinansiering av pensjonskostnader) på eiendelssiden i balansen. Arbeidsgiveravgiften blir beregnet av innbetalte pensjonsmidler. NOTER NOTE 9 BANKENS GARANTIANSVAR (Beløp i hele kr.) Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Skattegarantier Bankens garantiansvar overfor TBK Totalt garantiansvar NOTE 10 PROVISJON OG GEBYRER (Beløp i hele kr.) Spesifikasjon av provisjoner og gebyrer: Garantiprovisjon Betalingsformidling Forsikring Andre NOTE 11 BANKENES SIKRINGSFOND (Beløp i hele kr.) Sparebankloven pålegger sparebanker å være medlem av Bankenes sikringsfond. Størrelsen på sikringsfondet er avgjørende for om det er nødvendig med innbetaling eller ikke. For årene 2011 og 2012 var det ikke nødvendig med innbetaling. Med virkning fra blir det endringer i banksikringsloven. Tidligere var det slik at avgiften kunne bortfalle når fondets kapital oversteg en viss størrelse. Slikt avgiftsfritak er gitt flere ganger de senere årene, senest i 2011 og Endringen vil innebære at det ikke lenger vil være gulv for innbetaling til sikringsfondet Innbetalt til Sikringsfondet 0 0

16 NOTER 16 NOTE 12 EGENKAPITALDEKNING Kravet til kapitaldekningen er at den ansvarlige kapital skal utgjøre 8 % av et nærmere definert beregningsgrunnlag. Kapitaldekningsprosenten per er 20,20 % av beregningsgrunnlaget på 402,5 millioner kroner, mot 20,55 % av beregningsgrunnlaget på 360,1 millioner per Ansvarlig kapital består av : (Beløp i hele kr.) Kjernekapital: Sparebankens fond Gavefond Andre fond Utsatt skattefordel/immaterielle eiendeler Bokf. verdi av ansv. kap. i andre inst % av overfinansierte pensjonsforpliktelser Netto ansvarlig kapital Endringer i Sparebankens fond fremkommer slik: Sparebankens fond Fra andre fond 0 0 Disp. av årets overskudd Sparebankens fond Forskjell mellom kjernekapital og balanseført kapital fremkommer slik: Balanseført kapital: Sparebankens fond Gavefond Andre fond Sum balanseført kapital Fradrag for 72% av overfinansiering av pensjonsforpliktelser Utsatt skattefordel/immaterielle eiendeler Kjernekapital Egenkapitalen består i sin helhet av kjernekapital. Beregningsgrunnlaget fordelt på engasjement- og risikotyper: Institusjoner Foretak Pant i eiendom Forfalte engasjement Obligasjoner med fortrinnsrett Øvrige engasjement Verdipapirisering 0 0 Sum kredittrisiko Operasjonell risiko Markedsrisiko 0 0 Fradrag i kapitalkravet Sum beregningsgrunnlag NOTE 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING (Beløp i hele kr.) Tilført fra årets virksomhet Økning/reduksjon (+/-) annen kortsiktig gjeld Økning/reduksjon (+/-) øvrige fordringer Økning/reduksjon (+/-) utlån (inkl. overt. eiendeler) Økning/reduksjon (+/-) kortsiktige verdipapirer obligasjoner Økning/reduksjon (+/-) kortsiktige verdipapirer aksjer Økning/reduksjon (+/-) innskudd fra kunder Økning/reduksjon (+/-) innskudd fra finansinstitusjoner Økning/reduksjon (+/-) innsk. til finansinstitusjoner A Netto likvidendring virksomhet Investering i varige driftsm Salg varige driftsmidler 0 0 Investering i anleggsaksjer Salg anleggsaksjer Salg andre eiendeler 0 0 Økning andre eiendeler B Netto likvidendring investeringer A+B Sum endring likvider Likvidbeholdning = Likvidbeholdning pr som består av kasse og Norges Bank.

17 REVISJONS- BERETNING 17

18 KONTROLL- KOMITÉEN 18

19 TILLITSVALGTE Medlemmer Kjell Kåre Mekiassen, leder Johann R. Pedersen, nestleder Anne Grete Bjørnsen Anne Merete Davidsen Ronny Liland, ansattes repr. STYRET BANKSJEF Werner Martinsen REVISJON Varamedlemmer Guttorm Thomassen Hallgeir Johansen Harald Sivertsen Lofotrevisjon AS v/bjørnar Stormo FORSTANDERSKAPET Innskytervalgte Heidi Johansen Ørjan Bringslimark Gretha Vigdis Hansen Knut Nikolaisen Vivian Bruun Ragnhild Nordstrand Varamedlemmer Trond Handberg Bjørn Rist Solgunn Steira Kommunevalgte Edgar Wolden Pauline Olsen Gustav A. Karlsen Bente Tetlie Johanne Grønbeck Ivar Olufsen Ansattes representant Eli Karin Sandnes Varamedlemmer Eva Karin Busch Hallgeir Johansen Jan Pedersen Varamedlem Aud Hansen 19 KONTROLLKOMITE Medlemmer Adv. Arnt Egil Tjønndal Einar Solvang Trond Handberg Medlemmer Heidi Johansen Bente Tetlie Eli Karin Sandnes VALGKOMITE Varamedlemmer Knut Åland Sylvia Dunvold Varamedlemmer Ragnhild Nordstrand Ørjan Bringslimark Grafisk produksjon: KIN-Trykk, 8380 Ramberg

20 Tlf Fax E-post:

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har to heleide datterselskap, Fosen Eiendom AS og Austrått Innovasjon

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Rapport for 2. kvartal 2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 2. kvartal utgjør 23,1 mill. kr eller 1,95 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr.

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer