Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pilar 3 Risiko og Kapital. Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012"

Transkript

1 Pilar 3 Risiko og Kapital Terra BoligKreditt AS 1. kvartal 2012

2 Innholdsfortegnelse 1 Eierstruktur og Corporate Governance Selskapsstruktur og virksomhet Basel II - Kapitaldekningsregler Beredskapsplan for kapitaldekning Overordnet risiko og kapitalstyring Organisering av Risk Management i selskapet ICAAP prosessen Overordnede økonomiske hovedmål og kapitalstrategi Kapital Ansvarlig kapital Oppsummering av regulatoriske kapitalkrav Kredittrisiko Risikovilje og eksponering Generelt om kredittrisiko Kredittrisiko standardmetoden Sikkerheter og garantier Motpartsrisiko i derivater Styring og kontroll Minimumskrav til ansvarlig kapital Markedsrisiko Risikovilje og eksponering Styring og kontroll Minimumskrav til ansvarlig kapital Operasjonell risiko Risikovilje og eksponering Styring og kontroll Minimumskrav til ansvarlig kapital Likviditetsrisiko Risikovilje og eksponering Styring og kontroll Kapitalbehov Renterisiko utenfor handelsporteføljen Risikovilje og eksponering Styring og kontroll Kapitalbehov Forretningsrisiko og Strategisk Risiko Risikovilje og eksponering Styring og kontroll Kapitalbehov... 22

3 1 EIERSTRUKTUR OG CORPORATE GOVERNANCE Terra BoligKreditt AS (TBK) eies av 79 selvstendige og lokalt forankrede norske banker og Oslo Bolig- og Sparelag (OBOS) (Eierbankene). Eierstrukturen ble vedtatt 10. mai 2012 og innebærer at selskapet ikke lenger er en del av Terra-Gruppen konsern. Dette medfører igjen at selskapets krav til offentliggjøring av finansiell informasjon jf. kapitalkravsforskriftens kapittel 45 påhviler selskapet. Endringen i eierstruktur er foretatt for å styrke tilknytningen mellom selskapet og aksjonærene. I henhold til Moody s rating-kriterier kan en slik forbedring av Eierbankenes støttemekanismer bidra til en styrking av selskapets finansielle rating. Styrket støttemekanisme knytter seg til etablerte forpliktelser til å tilføre selskapet likviditet og kapital for opprettholdelse av kapitalmål. Figur 1 Eierstruktur i Terra-alliansen 100% 80 Aksjonærer 79 Banker og OBOS 100% Terra - Gruppen AS Terra BoligKreditt AS 2 SELSKAPSSTRUKTUR OG VIRKSOMHET TBK har som formål å løse en vesentlig andel av fundingbehovet for Eierbankene, og samtidig redusere deres fremtidige refinansieringsrisiko. TBK har konsesjon som kredittforetak, og finansierer sin utlånsvirksomhet ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Slike obligasjoner innebærer at investorene har fortrinnsrett i selskapets sikkerhetsmasse, slik at TBK kan låne inn penger til gode vilkår. For å kunne oppta slike obligasjonslån bør TBK være ratet, dvs. at et anerkjent internasjonalt ratingbyrå har sertifisert TBK som et meget solid kredittforetak. Med internasjonal rating fra Moody s i ryggen har TBK mulighet for å kunne oppta lån både i det norske og internasjonale finansmarkedet, og på den måten til enhver tid finansiere seg der hvor man oppnår markedets beste betingelser. Eierbankene har ikke anledning til å utstede OMF, men gjennom TBK oppnår de likevel de samme fordelene ved å kunne tilby boliglån som er finansiert med OMF. Figur 2 Selskapets virksomhetsområde

4 Eierbankene er TBKs lokale representant, og ordner alt knyttet til boliglånet, herunder behandling av lånesøknad, endringer på løpende lån og opplåning mv. Som kunde hos dem vil derfor et boliglån plassert i TBK fullt ut oppfattes og føles som et lån i den lokale banken eller OBOS, fordi banken/obos alltid vil være kundens kontaktpunkt i forhold til boliglånet. TBK har i utlånsprosessen ansvar for drift av utlånssystem, kredittpolicy samt utbetalinger. Figur 3 Selskapsstruktur TBK er organisert med 5 avdelinger; Utlån Innlån og plassering Marked Økonomi og Back-Office Risk Management og Compliance Selskapet har 13,8 årsverk. I tillegg benyttes tjenester fra Terra Gruppen AS, herunder HR og lønn, regnskap og profilering/marked. Selskapets IT-plattform leveres av Terra Alliansen AS. 3 BASEL II - KAPITALDEKNINGSREGLER Krav til finansinstitusjonenes beregning av kapitaldekning, Basel II, ble innført i Norge fra 1. januar Regelverket bygger på en ny standard for kapitaldekningsberegninger fra Bank for International Settlements (BIS). Formålet med kapitaldekningsregelverket er å styrke stabiliteten i det finansielle systemet gjennom: Mer risikosensitivt kapitalkrav; Bedre risikostyring og kontroll; Tettere tilsyn; Mer informasjon til markedet.

5 Kompleksitet PILAR III-RAPPORT Figur 1 Basel II-oversikt over pilarene Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital Kreditt- Markeds- Operasjonell risiko risiko risiko Pilar 2: Aktivt tilsyn og ICAAP Pilar 3: Markedsdisiplin Standardmetode Sjablongmetode Standardmetode Basis metode Grunnleggende internratingmetode Internmodellmetode Individuelt fastsatt kapitalmål basert på evaluering av risikoeksponering, risikostyring og eksterne faktorer. Krav til offentliggjøring av finansiell Informasjon om risiko og kapital Avansert internratingmetode Avansert metode Aktivt tilsyn. TBK benytter ikke egne modeller for å beregne minstekrav til kapital, men standardmetoden for kredittrisiko og markedsrisiko, samt basismetoden for operasjonell risiko. Pilar 1 Pilar 1 omhandler minstekrav til kapitaldekning for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko 1. Pilar 2 Pilar 2 er basert på to hovedprinsipper. TBK skal ha en prosess for å vurdere sin totale kapital i forhold til risikoprofil, og en strategi for å opprettholde sitt kapitalnivå. I tillegg kan tilsynsmyndighetene gjennomgå og evaluere TBKs interne vurdering av kapitalbehov og strategier, samt overvåke og sikre overholdelse av de myndighetspålagte kapitalkravene. Tilsynet har myndighet til å sette i verk passende tilsynsmessige tiltak om de ikke er tilfredse med resultatet av prosessen. Pilar 3 Formålet med Pilar 3 er å supplere minimumskravene i Pilar 1 og den tilsynsmessige oppfølging i Pilar 2. Pilar 3 skal bidra til økt markedsdisiplin gjennom krav til offentliggjøring av informasjon som gjør det mulig for markedet, herunder analytikere og investorer, å vurdere institusjonens risikoprofil og kapitalisering samt styring og kontroll. Kravene til offentliggjøring blir spesielt viktig når aktører i større grad kan benytte egne systemer og metoder for å beregne kapitalkravet. Kapitalbehovet og kapitalmålene er vurdert ut fra det internasjonale kapitalkravsregelverket Basel II, slik det er nedfelt i Finansieringsvirksomhetsloven og Kapitalkravsforskriften. Kravet til kapital i Finansieringsvirksomhetsloven 2-9b er at en finansinstitusjon skal til enhver tid ha ansvarlig kapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved, og omfanget av den virksomhet institusjonen driver. Dette skal være vurdert både på kort og lengre sikt. Kapitaldekningen skal følgelig være høyere enn minimumskravene på 8 %, som er nærmere fastlagt i kapitalkravsforskriften. Finanstilsynet vil evaluere både TBKs kapitalmål og dokumentasjonen av de vurderinger som styret har lagt til grunn for sine konklusjoner. 1 Forskrift om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften)

6 3.1 Beredskapsplan for kapitaldekning TBKs aksjonærer har gjennomgående høy soliditet. Selskapet har etablert en beredskapsplan for kapitaldekning som skal bidra til at selskapet har gode prosesser for styring av kapital. I forbindelse med eierskiftet er det etablert et nytt avtaleverk med bankene som sikrer kapitalstøtte. Dette medfører i realiteten en forpliktelse for eierne til å kapitalisere selskapet slik at det tilfredsstiller kapitalmålene. 4 OVERORDNET RISIKO OG KAPITALSTYRING 4.1 Organisering av Risk Management i selskapet Ansvar for gjennomføring av selskapets overordnede styring og kontroll er organisert på følgende måte: Figur 4 Modell for styring og kontroll i selskapet TBK har etablert et rammeverk for styring og kontroll gjennom risikostrategier fra selskapets styre med kvartalsvis rapportering av status og utvikling. Det overordnede faglige ansvaret for risikostyring i selskapet er hos administrerende direktør. Selskapet vil ha fokus på å ha tilstrekkelige ressurser innenfor risikostyring og compliance, og vil løpende vurdere tilgjengelig kompetanse og kapasitet. Det gjennomføres kvartalsvis Risk- og compliancerapportering som gir en samlet oversikt over eksponering i forhold til etablerte rammer i selskapet, slik at ledelsen og styret kan påse at risikoeksponeringen er innenfor fastsatt risikovilje. Rapporteringen kvantifiserer og vurderer alle hovedrisikoer som er relevante for selskapet, herunder kredittrisiko, markedsrisiko, operasjonell risiko, likviditetsrisiko, renterisiko, compliancerisiko samt total balanserisiko. Et godt internt kontrollmiljø forutsetter forankring i hele organisasjonen, fra den enkelte medarbeider til selskapsledelsen og styret. Selskapets internrevisor er PriceWaterhouseCoopers.

7 4.2 ICAAP prosessen ICAAP-prosessen inngår som en vesentlig prosess i selskapet. ICAAP-prosessen tar utgangspunkt i strategi, budsjetter og prognoser som utarbeides på årlig basis i november måned. Estimerte budsjetter og prognoser utarbeides for 3 år frem i tid av administrasjonen. Basert på budsjett og prognose som representerer forventet utvikling i selskapet, foretar Risk beregninger av kapitalbehov for de neste 3 år. Risk foretar utover dette stresstester basert på Norges Banks stresstest, kommunisert i «Finansiell stabilitet 2/11», av hva som vil være et rimelig, men strengt nedgangsscenario; Pilar 2 risikoer. Nedgangsscenarioene er ment å reflektere en verste-fall-situasjon for selskapet. Den foreløpige ICAAP-rapporten er viktig for styrets vurdering av eventuelle muligheter for å utbetale utbytte, behov for tilførsel av kapital, mv. Prosessen i styret innebærer gjennomgang og diskusjon av viktige forutsetninger i ICAAP-analysen, herunder: vesentlige forutsetninger i budsjett og 3 års prognose, vurdering av om Norges banks stresstest er relevant og tilstrekkelig konservativ til å dekke en verstefall situasjon, og vurdering av kapitalnivået, dvs. hvor mye kapital selskapet bør ha, herunder hvor stor buffer styret finner forsvarlig/ønskelig. Innspill fra den innledende ICAAP-prosessen med vurderinger i siste styremøte før årsskiftet, samt endelige årsregnskap, danner grunnlaget for oppdaterte ICAAP-beregninger. Det utarbeides en ICAAP-rapport som oppsummerer ICAAP-arbeidet for selskapet. Styret i TBK godkjenner endelig ICAAP for selskapet som oversendes Finanstilsynet på forespørsel. 5 OVERORDNEDE ØKONOMISKE HOVEDMÅL OG KAPITALSTRATEGI Tabell 1 Selskapets risikovilje. Risikotype Kredittrisiko Markedsrisiko Operasjonell risiko Likviditetsrisiko Renterisiko knyttet til rentenetto Strategisk risiko Omdømmerisiko Lav Moderat Lav Moderat Moderat Lav Lav Styret i TBK vedtok på styremøte 20. mars 2012 å øke selskapets interne kapitalmål fra 7 % til 9 % ren kjernekapital, samt videreføre et internt mål på 10 % ansvarlig kapital med virkning senest 30. juni 2012.

8 6 KAPITAL Selskapet har valgt standardmetoden for beregning av kapitalkrav til kredittrisiko og markedsrisiko, og basismetoden for beregning av operasjonell risiko. Dette innebærer at beregningen av kapitalkrav for disse risikoer følger kapitalkravsforskriftens kategorier og vektingsregler. Regelverket etter kapitalkravsforskriften, innebærer følgende vektingsregler av vesentlig betydning for kredittrisikoen i selskapet: Lån med pant i bolig innenfor 80 % av forsvarlig verdi gis risikovekt 35 %. Lånetilsagn gitt med forutsetning om pant i bolig innenfor 60 % av boligens verdi gis risikovekt 35 %, men fordi disse er en ubenyttet kreditt med opprinnelig løpetid på 30 dager benyttes konverteringsfaktor 20 %. Fordringer mot banker og finansinstitusjoner vekter 20 %. Beregning av markedsrisiko foretas i tråd med forskriftens regler om handelsportefølje. Selskapet beregner posisjonsrisiko for gjeldsinstrumenter etter kapitalkravsforskriftens kapittel 32, og herunder generell risiko etter durasjonsmetoden. Beregning av kapital for operasjonell risiko etter basismetoden innebærer at kapitalkravet fastsettes i forhold til selskapets rentenetto og andre inntekter. Vurderingen av den operasjonelle risiko baseres på erfarte hendelser, hendelser i bransjen for øvrig og iboende risikoer. Basert på samlet eksponering og selskapets styring og kontroll med risikoen er det foretatt beregninger av de risikotyper som ikke dekkes av Pilar 1 minimumskravet til ansvarlig kapital. 6.1 Ansvarlig kapital Tabell 1 Ansvarlig kapital, herunder kjernekapital for TBK Beløp i tusen kroner Aksjekapital 287,871 Overkursfond 402,512 Innbetalt ikke registrert kapitalforhøyelse 60,000 Annen innskutt egenkapital 477,728 Annen egenkapital 1,422 Sum balanseført egenkapital 1,229,533 Immaterielle eiendeler -4,446 Utsatt skattefordel -11,738 Kjernekapital 1,213,349 Ansvarlig lån 318,391 Netto ansvarlig kapital 1,531,740 Kapitaldekning Vektet beregningsgrunnlag kredittrisiko 14,163,425 Vektet beregningsgrunnlag markedsrisiko 420,463 Vektet beregningsgrunnlag operasjonell risiko 147,263 Sum vektet beregningsgrunnlag 14,731,150 Kapitalkrav tilsvarende 8 prosent av beregningsgrunnlag 1,178,492 Overskudd av ansvarlig kapital 353,248 Kapitaldekningsprosent 10.4 % Kjernekapitaldekning 8.2 %

9 Selskapet hadde pr en kjernekapitaldekning på 8,2 % og en kapitaldekning på 10,4 %. Selskapets kjernekapital er ren kjernekapital, da den kun består av egenkapital. Det er i løpet av 2. kvartal 2012 emittert 220 millioner i ny egenkapital for å tilfredsstille nytt mål på 9 % ren kjernekapital innen utløpet av kvartalet. 6.2 Oppsummering av regulatoriske kapitalkrav Tabell 2 Kapitalkrav fordelt på risikotype Figur 5 Kapitalkrav Pilar I-risikoer (tall i tusen) Beløp i tusen kroner Ren kjernekapitaldekning 8.2 % Kjernekapitaldekning 8.2 % Kapitaldekning 10.4 % Kredittrisiko 1,133,074 Markedsrisiko 33,637 Operasjonell risiko 11,781 Sum Pilar 1 1,178,492 7 KREDITTRISIKO Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at kunder/motparter ikke kan møte sine betalingsforpliktelser. Kredittrisiko vedrører alle fordringer på kunder/motparter, utlån, samt motpartsrisiko som oppstår gjennom inngåtte derivater og valutakontrakter. Kredittrisiko avhenger av blant annet fordringens størrelse, tid til forfall, sannsynlighet for mislighold og eventuelle sikkerheters verdi. Kredittap kan også oppstå som følge av operasjonelle feil. 7.1 Risikovilje og eksponering Kredittrisiko er selskapets vesentligste risiko og utgjorde 96 % av selskapets kapitalkrav i Pilar I per Selskapet har aldri hatt regnskapsmessig mislighold (90 dager), og heller ikke tap på sine utlån 2. Kredittrisikoen knyttet til utlån skal være lav. TBK skal i sin kredittstrategi og utlånsvirksomhet hensynta de til enhver tid gjeldende regler for kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett, jf. finansieringsvirksomhetsloven 2-25 flg. Kredittrisiko er sterkt begrenset gjennom vedtektsbestemt formål, strategi, distributørbankenes garantiansvar og selskapets kredittstrategi. Selskapets strategi for kredittrisiko på utlån har som formål å minimere risiko for tap på utlån, samt å opprettholde en kredittrisiko som er lavere enn hos sammenlignbare selskaper. På denne måten vil selskapets obligasjoner være et preferert valg for investorene. Kredittrisiko i selskapet består hovedsakelig av utlån med pant i bolig samt motpartsrisiko i bankinnskudd og derivater. Motpartsrisikoen begrenses av rammer og krav til hvilke utstedere som selskapet har som motpart. TBK har for øvrig kredittrisiko i sin kapitalforvaltning ved investeringer i verdipapirer utstedt av andre enn norske statspapirer. Denne kredittrisikoen begrenses gjennom fastsatte investeringsrammer. Kapitalkrav pga. denne risikoen beregnes under markedsrisiko. 2 Et lån defineres som misligholdt når betaling er forsinket med mer enn 90 dager, og forsinkelsen ikke skyldes tilfeldige forhold hos kunden. Tapsutsatte lån er ikke nødvendigvis misligholdt, men kundens økonomiske situasjon og verdien av sikkerhetene innebærer fare for tap.

10 Selskapet rapporterer etter International Financial Reporting Standards (IFRS) og verdsetter utlån til amortisert kost og virkelig verdi. Utlån med flytende rente er vurdert å ha en verdi lik amortisert kost, mens på utlån til fast rente benyttes forskrift for kredittavtaler for å beregne den virkelige verdien. Den virkelige verdien til hvert enkelt lån fastsettes ut i fra hvilken under- eller overkurs kunden vil få eller må betale ved en eventuell innfrielse av fastrentelån. Denne verdien er derfor avhengig av renteutviklingen, og verdisvingninger får resultateffekter. Selskapet har også utlån til hele borettslag, hovedsakelig gjennom OBOS Generelt om kredittrisiko TBK har aldri hatt regnskapsmessig mislighold på sine utlån, og heller ingen tap i utlånsvirksomheten. Garantistrukturen mellom TBK og distributørene reduserer kredittrisikoen for selskapet, og det medfører at selskapet heller ikke forventer tap i fremtiden. Selskapet har derfor aldri foretatt nedskrivninger knyttet til verdifall på utlån. Tabell 3 Kredittrisiko: Spesifikasjon av risikovektet volum og kapitalkrav (tusen) Kredittrisiko Paragraf Balanseført beløp Tabell 4 Kredittrisiko pr. engasjementskategori (tusen) Poster utenom balansen KF Vekting Beregningsgrunnlag Kapitalkrav Kommune- og fylkeskommune 5-2 7, % 1, Bankinnskudd eller utlån til kredittinstitusjoner 5-6 3,517, % 703,412 56,273 Lån med pantesikkerhet i bolig innenfor 80% ,104,758-4,551, % 12,093, ,505 Lånetilsagn (varighet 30 dager) 5-9 og 6-1 (9) 1,021, % 71,540 5,723 Lånegarantier fra bankene 5-6 4,551, % 910,201 72,816 Øvrige engasjement , % 42,137 3,371 Foretak , % 15,034 1,203 Derivater (markedsverdimetoden) 5-7 og , , % 325,873 26,070 Sum kredittrisiko 43,422,201 1,915, % 14,163,421 1,133,074 Engasjement Kapitalkrav Lokale og regionale myndigheter 113 Institusjoner 155,159 Foretak 1,203 Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 973,228 Øvrige engasjementer 3,371 Sum kapitalkrav 1,133,074

11 Tabell 5 og Figur 6 Fylkesvis fordeling på utlån med pant i bolig (tusen) Fylkesinndeling Beløp Andel Oslo 7,804, % Akershus 7,047, % Sør-Trøndelag 4,677, % Rogaland 3,375,496 9 % Østfold 2,944,812 8 % Telemark 2,304,262 6 % Nordland 1,345,897 3 % Buskerud 1,413,418 4 % Vestfold 1,266,688 3 % Nord-Trøndelag 1,250,488 3 % Aust-Agder 1,031,739 3 % Vest-Agder 1,021,971 3 % Hordaland 924,670 2 % Møre og Romsdal 856,919 2 % Hedmark 776,631 2 % Troms 396,812 1 % Oppland 428,340 1 % Unspecified 60,317 0 % Sogn og Fjordane 53,441 0 % Finnmark 22,236 0 % Sum 39,003, % Tabell 6 Utlån fordelt på engasjementstype og løpetid (tusen) Forventet løpetid på utlån mnd 1-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd 1-3 år 3-5 år 5-10 år over 10 år Utlån til borettslag 5,667,025 7,175 90, ,151 5,419,627 Utlån til privatpersoner 33,336, ,151 39, ,648 1,438,088 31,664,058 Utlån til stater 15,932 11,961 3,971 Utlån til kredittinstitusjoner 7,078,165 4,845, , ,517 1,550,714 Sum utlån 46,098,031 4,845, ,977 4, ,668 1,597, ,719 1,588,239 37,083,686 Gjennomsnittlig størrelse på engasjementene er TNOK for privatpersoner og TNOK for utlån til borettslag. Selskapet har en diversifisert utlånsportefølje, med hensyn på geografi og enkeltkunder. For vurdering av konsentrasjonsrisiko i forhold til et eventuelt Pilar II-krav benyttes Herfindahl-Hirshman-indeksen (HHI indeksen). Ved en eventuelt lite diversifisert portefølje mot enkeltkunder, bransje eller geografi vil indeksen vise dette i form av høye α- og β-verdier. Nivåene for påslag er satt ut ifra bransjestandard, og referer til Banco De Espana s ICAAP-guidelines 3. 3 Banco De Espana's ICAAP Guidelines

12 7.1.2 Kredittrisiko standardmetoden Som utsteder av obligasjoner med fortrinnsrett må alle engasjementer i sikkerhetsmassen tilfredsstille risikoklasse 1 eller 2. Ved vurdering av rating benyttes kun ratinger fra Standard & Poor s, Moody s og Fitch. Dersom en motpart er ratet av tre av byråene, benyttes medianen for å vurdere risikoklassen. Dersom det er ratet fra to benyttes snittet, og dersom det kun er én rating fra et godkjent byrå, benyttes denne. Stater og sentralbanker: Langsiktig rating fra godkjent ratingbyrå benyttes for tildeling av risikoklasse. Lokale og regionale myndigheter: Langsiktig rating på landet benyttes. Institusjoner: Langsiktig rating på staten benyttes for å fastsette risikoklasse for banker, kreditt- og finansinstitusjoner. Disse får dermed en risikoklasse høyere (dårligere) enn staten. Foretak: Langsiktig rating fra godkjent ratingbyrå benyttes for tildeling av risikoklasse. Hvis det ikke foreligger godkjent rating benyttes 100 % vekt for engasjementet Sikkerheter og garantier Ved formidling av lån gjennom TBK er det en forutsetning at lånet ikke overstiger 60 % av eiendommens verdi ved innregning. Det er for øvrig et krav at det sikres pant i ferdigstilte boligeiendommer eller fritidseiendommer. De krav TBK stiller til pant tilfredsstiller kapitalkravsforskriftens vilkår til 35 % vekting av engasjementer med pantesikkerhet i boligeiendom. Verdidokumentasjon kan være godkjent takst, meglervurdering, kjøpekontrakt etc. som ikke er eldre enn 6 mnd. ved innvilgelse. Når eierbankene og OBOS formidler lån til TBK påtar eierbankene og OBOS seg obligatoriske garantier for lån den har formidlet. Disse garantiene er i hovedtrekk som følger: Saksgaranti for hele lånebeløpet i perioden fra eierbanken anmoder om utbetaling til lånets pantesikkerhet har oppnådd rettsvern og eierbankens depotavdeling har kontrollert dokumentasjonen. Tapsgaranti for den delen av lånets hovedstol ved utbetaling som overstiger 50 % av forsvarlig verdigrunnlag for lånets panteobjekt(er) (fastsatt ved utbetaling). Uansett lånebeløp og lånets sikkerhet er eierbankens tapsgaranti minimum kr pr. lån. Garantien gjelder i 6 år fra det tidspunkt lånets pantesikkerhet har oppnådd rettsvern, eventuelt fra dato for anmodning om utbetaling hvis dette er senere. Tapsgarantien trer i kraft når saksgarantien utløper. Andel av garantiramme på til sammen 1 % av den til enhver tid løpende låneporteføljen formidlet fra eierbankene. Eierbankens andel av garantirammen beregnes på grunnlag av eierbankens faktiske andel av den til enhver tid løpende formidlet låneportefølje fra eierbankene. Totalt garantiansvar for bankene er summen av alle de tre ovennevnte garantiene. Denne delen av utlånsbalansen vektes 20 %.

13 Per er det tatt ut oversikt over gjenstående lånesum mot verdivurdering av pantesikkerhet da lånet ble tatt opp. Denne viser at selskapet har utlån innenfor følgende sikkerhet; Tabell 7 Fordeling av LTV (tusen) Loan to value (LTV) Uindekserte verdier Privatpersoner Borettslag Totalt Andel totalt 0 <= 40 5,243,895 5,333,029 10,576, % 40 < x <= 50 5,180, ,198 5,314, % 50 < x <= 60 22,912, ,797 23,112, % Summer 33,336,910 5,667,025 39,003, % Gjennomsnittlig LTV % % % Løpende verdivurdering av sikkerheter Porteføljen vaskes kvartalsvis mot markedsverdier estimert av Eiendomsverdi AS. Verdiestimeringen som Eiendomsverdi AS foretar baserer seg på vask mot Matrikkelen, som er landets offisielle eiendomsregister (tidligere GAB-registeret). Eiendomsverdi vasker mot solgte objekter i nærområdet over tid og justerer for prisutviklingen og de verdivurderinger TBK har registrert på eiendommen ved innvilgelse. Hele porteføljen kan verdivurderes, da det nylig har blitt utviklet modeller for å estimere markedsverdier på fritidsboliger og borettslag. Eiendomsverdi AS benytter imidlertid reduksjonsfaktorer ved blant annet lite omsetning mv, og modellen fungerer således best i områder med mye omsetning. Dersom boligmarkedet skulle fått et fall i priser vil selskapet ha god margin før et eventuelt lån som må tvangsinndrives vil føre til tap. Med indekserte markedsverdier viser denne tabellen at selskapet har lån innenfor følgende sikkerhet; Tabell 8 Fordeling av indeksert LTV (tusen) Loan to value (LTV) Indekserte verdier Privatpersoner Borettslag Totalt Andel totalt 0 <= 40 7,914,048 5,395,187 13,309, % 40 < x <= 50 8,655, ,937 8,846, % 50 < x <= 60 14,970,046 70,773 15,040, % 60 < x <= 70 1,755,916 10,129 1,766,045 5 % 70 < x <= 75 41,719-41,719 0 % Summer 33,336,910 5,667,025 39,003, % Gjennomsnittlig LTV % % % Vektet gjennomsnittlig vasket LTV var 42,3 % mot ikke-vasket LTV på 46,0 %. Vask av borettslag viser vektet gjennomsnittlig LTV på 13,4 % mot ikke vasket vektet gjennomsnittlig LTV på 15,77 %. Dette tyder på at boligprisene har jevnt over økt siden innvilgelse. Noen lån er indeksert med en høyere LTV enn ved innvilgelse, men ingen overstiger grensen på 75 prosent av boligens verdi som er maksimal LTV jf. finansieringsvirksomhetsloven Denne vasken foretas kvartalsvis, og dersom engasjementer overstiger grensen på 75 LTV innhentes verdidokumentasjon på at TBK har tilfredsstillende sikkerhet. Selskapets obligasjoner med fortrinnsrett rates av Moody s. De beregner kvartalsvis en Collateral Score som forteller investorene om Moody s modellering av tapsrisiko knyttet til kredittkvaliteten i sikkerhetsmassen i et Aaa-scenario. Jo høyere kredittkvaliteten er, desto lavere blir collateral score. Collateral score bestemmer nivået for tap som Moody s anslår vil påvirke investorene i selskapets OMF ved et eventuelt mislighold av disse, basert på kredittkvaliteten i sikkerhetsmassen. Collateral score er Moody s analyse av hvor stor kredittkvalitetsforbedring (hvor mye risikofri forbedring) som behøves for å beskytte mot forverring av

14 kredittkvaliteten til eiendelene i sikkerhetsmassen for å nå det teoretiske nivå for tap i en sikkerhetsmasse med Aaa. Viser nærmere til Moody s metodologi for definisjon og beregning av collateral score. Basert på sist tilgjengelige analyse av TBK sin sikkerhetsmasse har Moody s angitt en collateral score på 2,3 % per 4. kvartal 2011 og dette er nest best blant obligasjonsutstedere i Europa, kun forbigått av KLP Kommunekreditt som har offentlige lån i sin sikkerhetsmasse. Tabell 9 Collateral Score i Moody's CB performance overview pr. 4. Kvartal Motpartsrisiko i derivater Derivater handles for å redusere rente- og valutarisiko på innlån, samt for å redusere renterisiko på utlån med fast rente. Når TBK inngår en derivatavtale med en motpart oppstår det motpartsrisiko, og kapitalkrav på grunn av dette beregnes etter markedsverdimetoden i kapitalkravsforskriften. Selskapet har pr følgende motpartseksponering i derivater pr. ratingkategori; Tabell 10 Eksponering i derivatmotparter etter markedsverdimetoden (tusen) Ratingklasse AAA AA+ Reinvesteringskostnad (MTM) Potensiell fremtidig eksponering Sum Eksponering* Beregningsgrunnlag Kapitalkrav AA 24, , ,108 51,622 4,130 AA- 720, ,706 1,073, ,668 17,173 A+ A 244,021 53, ,921 59,584 4,767 Sum 988, ,708 1,629, ,873 26,070 * Sum eksponering tilsvarer totalt engasjementsbeløp beregnet etter markedsverdimetoden. TBK benytter ikke motregningsavtaler for å nette eksponeringen, og har heller ikke kredittderivater for sikring.

15 Det er inngått CSA-avtaler (Credit Support Annex) med alle selskapets derivatmotparter. Dette innebærer at markedsverdiene beregnes minst ukentlig, og ved en forverring i motpartsrisikoen der motparten nedgraderes vil motparten stille sikkerhet i form av kontanter for den delen av markedsverdien som overstiger de forhåndsdefinerte rating-grensene. Dette reduserer selskapets kredittrisiko, men dette er ikke hensyntatt i beregningen av kapitalkrav på grunn av motpartsrisiko. CSA-avtalene er ensidige, og TBK vil derfor ikke komme i en situasjon der selskapet må stille sikkerhet ved eventuell svekket rating. 7.2 Styring og kontroll TBKs distribusjonskanal er gjennom eierbankene og OBOS. Dette er banker som er lokalt forankret med høy grad av lojale kunder, og med gode kunnskaper om sine markeder. Kundeseleksjon gjennom distributørbankene vurderes å bidra til at selskapet gjennomgående har lojale og gode kunder. Selskapet har etablert strategi for kredittrisiko på utlån, samt strategi for kapitalforvaltning, som danner grunnlaget for styring og kontroll med kreditt- og motpartsrisiko. Løpende vurderes status i forhold til etterlevelse av selskapets kredittstrategi, og status i forhold til vedtatt risikovilje rapporteres til styret kvartalsvis i risk- og compliancerapport. Løpende foretas kontroller av etterlevelse av kreditthåndboken, herunder depotkontroller. Overordnet styring og kontroll av risiko er nærmere beskrevet i kapittel 4 ovenfor. 7.3 Minimumskrav til ansvarlig kapital TBK benytter seg av standardmetoden for beregning av kapitalkravet for kredittrisiko. Kapitalkravet er beregnet til millioner kroner pr 1. kvartal MARKEDSRISIKO Markedsrisiko er risikoen for tap i markedsverdier til porteføljer av finansielle instrumenter som følge av svingninger i renter, kredittspreader og valutakurser. 8.1 Risikovilje og eksponering Selskapets formål er å oppnå gunstig finansiering gjennom utstedelser av obligasjoner med fortrinnsrett. Dette innebærer at det legges til grunn at selskapets overskuddslikviditet må tilfredsstille krav om hva som kan inngå i sikkerhetsmassen gitt i lov og forskrift. Målsetting med selskapets plasseringer av overskuddslikviditet er å tilstrebe en høyest mulig avkastning innenfor gitte risikorammer. Investeringene kan grovt sett deles inn tre i ulike grupper: Lav risiko: Verdipapirer som kan realiseres/omsettes til enhver tid ved likviditetsbehov. Investeringer i statskasseveksler anses som lav risiko. Moderat risiko: Investeringer som tilfredsstiller regelverk med hensyn til å inngå i sikkerhetsmassen anses å ligge innenfor moderat risiko. Statsobligasjoner med løpetid > 1 år, investeringer i OMF er og kommuneobligasjoner anses å være moderat risiko. Høy risiko: Investeringer i obligasjoner med løpetid > 100 dager med rating lavere enn A3 Selskapet vil ha plassering av overskuddslikviditet og/eller likviditetsreserver innenfor lav til moderat risiko. Risiko vil normalt bestå av renterisiko og kredittspreadrisiko. Eventuell valutarisiko skal sikres. Selskapet har ikke valutarisiko pr

16 Tabell 11 Handelsportefølje pr. ratingklasse (tusen) Ratingklasse Markedsverdi AAA 3,131,287 AA 50,305 AA- 25,035 A- 400,265 Totalsum 3,606,892 Handelsporteføljen er bokført til om lag 3,6 milliarder kroner og utgjør 8 % av selskapets forvaltningskapital pr og består av rentepapirer i norske kroner. Hovedsakelig er det investert i obligasjoner med fortrinnsrett og kommunepapirer, men også noen seniorpapirer med kort løpetid og god rating. Handelsporteføljen varierer i størrelse i forhold til selskapets behov for likviditet de neste månedene. Selskapet har vurdert at kun posisjonsrisiko er aktuelt, og da benyttes 32-4 Spesifikk risiko på gjeldsinstrumenter og 32-7 Generell risiko på gjeldsinstrumenter (durasjonsmetoden). Tabell 12 Beregningsgrunnlag og kapitalkrav for posisjonsrisiko (tusen) Markedsrisiko på gjeldsinstrumenter (posisjonsrisiko) Beløp Vekting Beregningsgrunnlag Kapitalkrav Stat 15,932 0 % - - Løpetid under 6 mnd 1,546, % 48,335 3,867 Løpetid mellom 6 og 24 mnd 1,306, % 163,258 13,061 Løpetid over 24 mnd 738, % 147,634 11,811 Sum spesifikk risiko (kredittspreadrisiko) 359,227 28,738 Sum generell risiko (renterisiko) 61,235 4,899 SUM 420,462 33,637 Alle plasseringer er i flytende papirer, eventuelt swappet til 3 mnd NIBOR. Dette medfører at balansen matches. Mer om renterisiko på balansen under punkt Styring og kontroll Selskapet har etablert strategi for balansestyring, samt strategi for kapitalforvaltning, som danner grunnlaget for styring og kontroll av markedsrisikoen. Selskapets riskfunksjon vurderer løpende eksponering i forhold til vedtatt risikovilje og rammer. Riskfunksjonen utarbeider kvartalsvis risk- og compliancerapport til styret som kvantifiserer og vurderer markedsrisikoen i forhold til risikovilje. Selskapets styrefastsatte ramme i prosent av ansvarlig kapital skal dekke renterisiko ved et skift i rentekurven på 1 prosentpoeng og et skift kredittspreader på 0 til 1 prosentpoeng mot papirer med kredittspreadrisiko (avhenger av kredittrisikoen). Rammen for renterisiko inkluderer også øvrig renterisiko på balansen. I det daglige styres markedsrisikoen ved at innlånsavdelingen foretar handler med selskapets overskuddslikviditet. 8.3 Minimumskrav til ansvarlig kapital TBK benytter standardmetoden for beregning av markedsrisiko. Kapitalkravet er beregnet til 33,6 millioner kroner pr 1. kvartal 2012.

17 9 OPERASJONELL RISIKO Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av utilstrekkelig eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil, eller eksterne hendelser. Operasjonell risiko omfatter også compliancerisiko. 9.1 Risikovilje og eksponering Selskapet har valgt basismetoden for beregning av kapitalkrav for operasjonell risiko. I basismetoden er beregningsgrunnlaget for minstekravet til ansvarlig kapital gitt ved 15 % av gjennomsnittlig inntekt de tre siste år multiplisert med 12,5 jf i kapitalkravsforskriften. Tabell 13 Beregningsgrunnlag og kapitalkrav for operasjonell risiko (tusen) Operasjonell risiko Netto inntekter 83,427 80,263 71,938 Gjennomsnittlig inntekt 78,543 Beregningsgrunnlag 147,268 Kapitalkrav 11,781 Selskapet skal ha en lav risikoprofil når det gjelder operasjonell risiko. Operasjonell risiko som kan gi tap for TBK er i all hovedsak manglende etablering av pant, internkontrollsvikt eller IT-systemer. 9.2 Styring og kontroll Selskapet har etablert strategi for operasjonell risiko som danner grunnlaget for styring og kontroll med operasjonell risiko. Det er implementert en rekke retningslinjer og rutiner for alle vesentlige prosesser i selskapet. Disse skal bidra til at identifiserte operasjonelle risikoer blir håndtert på en slik måte at gjenværende risiko blir akseptabel. Det er videre tegnet hensiktsmessige forsikringsordninger, samt utarbeidet relevante beredskapsplaner for å håndtere krisesituasjoner. Selskapet følger opp operasjonell risiko gjennom rapportering og registrering av uønskede hendelser, gjennomføring av complianceaktiviteter, internrevisjon mv. Risk utarbeider kvartalsvis risk- og complianceapport som kvantifiserer og vurderer den operasjonelle risikoen gjennom hendelsesrapporteringen. Disse rapportene gir ledelsen og styret grunnlag for å vurdere status for eksponeringen i henhold til etablerte rammer og mål. Overordnet styring og kontroll av risiko er beskrevet i kapittel 4 ovenfor. 9.3 Minimumskrav til ansvarlig kapital TBK benytter seg av basismetoden for beregning av kapitalkravet for operasjonell risiko. Kapitalkravet er beregnet til 11,8 millioner kroner for 1. kvartal 2012.

18 10 LIKVIDITETSRISIKO Risikoen for at selskapet ikke klarer å oppfylle sine løpende forpliktelser og/ eller finansiere endringer i aktivaallokeringen uten at det oppstår vesentlige ekstraomkostninger i form av prisfall på aktiva som må realiseres eller i form av ekstra dyr finansiering Risikovilje og eksponering TBK skal finansiere utlån hovedsakelig gjennom å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Gjennom adgang til å utstede slike obligasjoner oppnår TBK lavere innlånskostnad enn Eierbankene. Hovedformålet til selskapet er å løse en vesentlig andel av Eierbankenes finansieringsbehov, og det medfører at selskapet iboende har en moderat til høy likviditetsrisiko. Selskapet vil også ta opp ordinære obligasjons- og sertifikatlån. Primært vil dette være utstedelse av korte sertifikatlån for å brofinansiere i perioder fram mot låneopptak og for å dekke overpantsettelse i henhold til EMTCN-programmet. TBK har inngått et internasjonalt låneprogram for obligasjonene. Dette såkalte Euro Medium Term Covered Note Programme (EMTCN) ble signert og børsnotert på Londonbørsen 10. august Programmet revideres årlig. Selskapet tillater moderat risikoeksponering innenfor likviditetsrisiko, og det er vedtatt rammer for å oppfylle dette. TBK har lån som forfaller de neste tolv månedene på 10,15 milliarder NOK, dette tilsvarer 23 % av forvaltningskapitalen til selskapet. Selskapet hadde pr en likviditetsbuffer på 7 milliarder NOK. Figur 7 Forfallsstruktur pr. 1. kvartal 2012 (millioner)

19 Figur 8 Likviditetsbufferens sammensetning 10.2 Styring og kontroll Selskapet har etablert egen strategi for likviditetsrisiko, herunder definert risikovilje, risikorammer samt kriseplan ved likviditetsmangel. Denne danner grunnlaget for likviditetsstyringen. Styring av likviditetsrisiko skjer gjennom rammer for finansieringsstruktur, krav til spredning på instrumenter, markeder og løpetider, samt etablering av beredskapsfasiliteter. I tillegg er det etablert et avtaleverk mellom aksjonærene og TBK som sikrer at selskapet får tilgang på likviditet i en krisesituasjon. Avtalen går ut på at Eierbankene er forpliktet til å kjøpe selskapets obligasjoner med fortrinnsrett oppad begrenset til 12 måneders likviditetsbehov for selskapet. Disse kan bankene deponere i Norges Bank mot en mindre avkortning. TBK har ikke deponeringsadgang i Norges Bank. Selskapet er organisert med egen avdeling for innlån med Finansdirektør/CFO som foretar den operative likviditetsstyringen, og rapporterer til Administrerende direktør. Innlånsavdelingen benytter likviditetsprognoser, og spesielt ved opptak eller behov for opptak av ny funding. Da simuleres fremtidig likviditetsbeholdning, refinansieringsindikatorer og snittløpetid på funding. Styret mottar hvert kvartal oversikt over forfallsstrukturen på selskapets eiendeler og gjeld, samt utvikling i selskapets likviditetsindikatorer for evaluering av likviditetsrisiko. Selskapets Riskfunksjon måler eksponering knyttet til likviditetsrisiko i forhold til vedtatte rammer løpende basis, og rapporterer den faktiske eksponeringen i risk- og compliancerapport til styret kvartalsvis. Disse rapportene gir ledelsen og styret grunnlag for å vurdere status for eksponeringen i henhold til etablerte rammer og mål. Selskapet foretar stresstester der effekt på likviditetsbeholdningen simuleres ved eventuelle likviditetskriser; herunder markedsspesifikke og selskapsspesifikke kriser. Overordnet styring og kontroll av risiko er beskrevet i kapittel 4 ovenfor Kapitalbehov Likviditetsrisiko inngår ikke under Pilar I-krav til kapital. Vurdering av kapitalkrav for likviditetsrisiko inngår i vurderingen av Pilar II-buffer, og selskapets kapitalmål på 10 % vurderes å være tilstrekkelig for å dekke risikoer utover regulatorisk minstekrav.

20 11 RENTERISIKO UTENFOR HANDELSPORTEFØLJEN Renterisiko knyttet til rentenetto oppstår på grunn av ulik rentebinding på innlån og utlån, og/eller at det lånes inn fra andre markeder enn det lånes ut til, slik at renten på innlån endres uten at selskapet kan endre utlånsrenten like raskt Risikovilje og eksponering TBK har hovedsakelig utlån til flytende rentebetingelser. Renten på utlån justeres i takt med utviklingen i innlånskostnader, herunder pengemarkedsrenten samt kredittspreader. TBK tilbød utlån til fast rente til og med 2011, men denne porteføljen er nå synkende på grunn av at refinansieringer av utlån til fast rente vil Eierbankene selv finansiere. TBK endrer basisrenten mot Eierbankene, deretter må de melde inn marginendringer som vil få effekt ut mot kunden. Basert på marginendringen vil det gå ut varsel fra TBK til kunden ved denne marginendringen. Selskapet har derfor kort rentebinding på utlånssiden, ved at en renteendring mot banken ikke er underlagt krav om 6 ukers varsling. Derivater skal benyttes aktivt for å redusere renterisiko. Renterisiko knyttet til rentenetto skal være innenfor moderat risiko. Rentebytteavtaler der TBK mottar fast rente og betaler flytende rente gjøres for å konvertere utstedelse av obligasjoner og sertifikater fra fast rente til en flytende renteeksponering. Flytende rentefinansiering vil være risikoreduserende for foretaket da utlån i all hovedsak er til flytende rente. Rentebytteavtaler der TBK mottar flytende rente og betaler fast rente gjøres for å sikre rentemargin på utlån til fast rente. Selskapet benytter sikringsbokføring etter IFRS på innlån med fast rente, og en renteswap må ved inngåelse vurderes å være svært effektiv. Selskapet måler renterisiko på balansen kvartalsvis, basert på de ulike engasjementenes durasjon. Med durasjon menes antall år til neste renteendring. Tabell 14 Rentesensitivitet i balansen (tusen) Balansepost Durasjon Verdi Inntektseffekt Innlån* ,763,819 64,029 Utlån med flytende rente ,017,293-44,421 Utlån med fastrente* ,986,641-7,592 Handelsporteføljen ,606,892-5,912 Bankinnskudd ,487, Sum 5,332 *Hensyntatt rentederivater Stresscenariet viser at selskapet i en situasjon med økning i fundingkostnad på 1 prosentpoeng vil i realiteten føre til en gevinst for selskapet, så lenge eiendelssiden i balansen har kortere rentebinding enn gjeldssiden. Det kan likevel være andre faktorer som gjør at selskapet reduserer sin margin på utlån og netto renteinntekter, men det vil være uavhengig av renterisikoen Styring og kontroll Selskapet har etablert strategi for balansestyring som danner grunnlaget for total renterisiko i selskapets balanse. Dette inkluderer også handelsporteføljen, og renterisiko knyttet til rentenetto går på den totale rentebindingen selskapet har. Ved økning i finansieringskostnader eller pengemarkedsrenter vil en renteendringsbeslutning foretas av administrerende direktør, i samråd med ledergruppen i selskapet, basert på prognoser med forventet renteutvikling og planlagt ny funding. Slike prognoser foretas av Økonomi- og Back Office.

Risiko- og kapitalstyring i Eika Gruppen BASEL II PILAR 3 RAPPORT 2012

Risiko- og kapitalstyring i Eika Gruppen BASEL II PILAR 3 RAPPORT 2012 Risiko- og kapitalstyring i BASEL II PILAR 3 RAPPORT 2012 1 ALLIANSEN 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER 3 3 KONSOLIDERING 4 3.1 Beredskapsplan for kapitaldekning... 5 4 OVERORDNET RISIKO OG KAPITALSTYRING

Detaljer

Jernbanepersonalets Sparebank

Jernbanepersonalets Sparebank Jernbanepersonalets Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2010 Basel II - Pilar 3 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG STRATEGISK UTVIKLING... 2 2 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 2 3 KONSOLIDERING...

Detaljer

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3 Kragerø Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon 2011 Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling... 3 2 Basel ii nye kapitaldekningsregler... 4 3

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side.

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side. Årsrapport 2012 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53 Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon

HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2011 3 PILAR 3 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg for Harstad Sparebank...

Detaljer

HARSTAD SPAREBANK. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3. Pr. 31.12.2014 PILAR 3

HARSTAD SPAREBANK. Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3. Pr. 31.12.2014 PILAR 3 HARSTAD SPAREBANK Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon BASEL II PILAR 3 Pr. 31.12.2014 3 PILAR 3 1 Formålet med dokumentet 3 2 Basel II Kapitaldekningsregler 4 2.1 Metodevalg for Harstad Sparebank...

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3

Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 Risiko- og kapitalstyring Redegjørelse Pilar 3 2014 Innholdsfortegnelse 1 Kapitaldekningsreglene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kapitalkravforskriften... 3 1.3 Sunndal Sparebanks kapitalmål... 4 2 Konsolidering...

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56. Ved din side. Foto forside: Scanpix

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56. Ved din side. Foto forside: Scanpix Årsrapport 2014 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56 Ved din side. Foto forside: Scanpix Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX. Pilar 3 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar 3 Oppdatert per 31. desember 2010 2 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 4 2 Basel II - Kapitaldekningsreglene... 4

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5

Detaljer

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Søgne og Greipstad Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon

Detaljer

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011

Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1. Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 1 Basel II PILAR III 31.12.2011 Flekkefjord Sparebank ICAAP Pilar III 31.12.2011 side 2 INNLEDNING Finansiell virksomhet innebærer behov for styring

Detaljer

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III

Lillesands Sparebank. Basel II PILAR III Lillesands Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...

Detaljer

Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010

Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010 Oppdatert mars 2011 PILAR III 2010 Innledning.... 3 Pilar 1...3 Standardmetoden...3 Basismetoden...4 Pilar II...4 Pilar III...4 Konsolidering... 5 Pilar I Beregning av Kapitaldekning... 6 Ansvarlig kapital...6

Detaljer

Basel II Pilar III 2012. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest

Basel II Pilar III 2012. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Basel II Pilar III 2012 Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Pilar I... 2 1.1.1 Standardmetoden... 2 1.1.2 Basismetoden... 2 1.2 Pilar II... 2 1.3 Pilar

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Basel II Pilar III 2009. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest

Basel II Pilar III 2009. Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Basel II Pilar III 2009 Aurskog Sparebank - stor nok for folk flest Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Pilar I... 2 1.1.1 Standardmetoden... 2 1.1.2 Basismetoden... 2 1.2 Pilar II... 2 1.3 Pilar

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

PILAR III 2013 August 2014

PILAR III 2013 August 2014 PILAR III 2013 August 2014 1 Innledning...3 2 Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)...4 3 Konsernstruktur...4 4 Nåværende kapitalsituasjon...5 5 Innfasing nye og økende formelle kapitalkrav...6

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Basel II PILAR III 31.12.2008

Basel II PILAR III 31.12.2008 Basel II PILAR III 31.12.2008 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 1.1 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler...3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV...4 2.1 Ansvarlig kapital...4

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter til regnskapet 19 Vedtekter

Detaljer

I INNHOLDSFORTEGNELSE

I INNHOLDSFORTEGNELSE I INNHOLDSFORTEGNELSE I INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 II FIGURFORTEGNELSE... 2 1. BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2. ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 ANSVARLIG KAPITAL... 5 2.2 BEREGNINGSGRUNNLAG...

Detaljer

RISIKO- OG KAPITALSTYRING. Redegjørelse i henhold til Pilar 3. EnterCard Norge AS

RISIKO- OG KAPITALSTYRING. Redegjørelse i henhold til Pilar 3. EnterCard Norge AS RISIKO- OG KAPITALSTYRING Redegjørelse i henhold til Pilar 3 2012 EnterCard Norge AS 1 Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens kapittel IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2012

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Kredittbank

Årsrapport 2014. Eika Kredittbank Årsrapport 2014 Eika Kredittbank Årsberetning 2014 for Eika Kredittbank AS Eika Kredittbank AS er en del av konsernet Eika Gruppen og et heleid datterselskap av Eika Gruppen AS som igjen er eiet av 77

Detaljer