Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad"

Transkript

1 Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må utvalgssekretæren snarest mulig få melding om dette på tlf Utvalgssekretæren innkaller vararepresentant. Tonstad, Jonny Liland Utvalgsleder Marit Auset Utvalgssekretær Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold PS 14/78 Protokoll fra forrige møte 3 PS 14/79 Orienteringer 11 PS 14/80 Referatsaker 12 RS 14/9 Søknad om utvidelse av skjenkeområde for enkeltanledning PS 14/81 Info.bygget ved Kvæven - prinsipielle avklaringer 15 PS 14/82 Forprosjekt bygging av trygghets - omsorgsleiligheter i nær tilknytning til Sirdalsheimen PS 14/83 Parkering og trafikale løsninger kulturhusområdet - videre prosess. PS 14/84 Oppgradering av Sirdal kulturhus 26 PS 14/85 Retningslinjer - Startlån 28 PS 14/86 PS 14/87 Tonstad Båtforening - Søknad om støtte til oppgradering/investering 7/1, John Marius Ousdal, finansiell støtte til boligbygging PS 14/88 Disponering av resultat PS 14/89 Prosjekt boligfelt Øvre Sirdal. 54 PS 14/90 Eventuelt 56 Side Side2

3 Sirdal kommune Protokoll fra forrige møte LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 7782/ /44 Marit Auset UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/78 Formannskapet Protokollen fra godkjennes. Marit Auset Arkivleder/konsulent Vedlegg 1 Protokoll fra møte Side3

4 Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: TIDSPUNKT: 12:00 13:15 MEDLEMMER: Jonny Liland Leder AP Egil Netland Nestleder KRF Isak A Liland Medlem BU Thor Jørgen Tjørhom Medlem SP FORFALL MEDLEMMER: Ivar Hognestad Medlem FRP VARAMEDLEMMER: Glenn O Josdal Varamedlem AP FRA ADMINISTRASJONEN: John Birkeland Marit Auset STILLING: Konst.rådmann Arkivleder/konsulent Tonstad, Jonny Liland Utvalgsleder Marit Auset Utvalgssekretær Side4

5 Saksliste Utvalgssaksnr PS 14/67 PS 14/68 PS 14/69 PS 14/70 Innhold Protokoll fra forrige møte Orienteringer Anmodning om å opprette kommunekomite for årets TV aksjon Regnskap og årsmelding - Sirdalsvekst KF PS 14/71 Årsmelding og årsregnskap 2013 PS 14/72 PS 14/73 Tonstad Båtforening - Søknad om støtte til oppgradering/investering Auka festeavgift -Sirdal kyrkjelege fellesråd PS 14/74 Økonomirapport I 2014 PS 14/75 Invitasjon til eierskap Konsesjonskraft IKS Lukket PS 14/76 ***** ***** ***** ***** ***** X PS 14/77 Eventuelt Side5

6 PS 14/67 Protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Formannskapet PS 14/67 Behandling Ingen merknader. Vedtak Protokollen fra møte ble godkjent. PS 14/68 Orienteringer Saksprotokoll i Formannskapet PS 14/68 Informasjon om ny tunnel i Haughomfjellene. Arbeidet settes ut på anbud i løpet av sommeren med målsetting om ferdigstillelse i 2016 v/ordfører Jonny Liland. Informasjon om nytt dagsenter PU/Rus arbeidet kommer ut på anbud i august og en har målsetting om ferdigstillelse våren 2015 v/egil Netland Krf. PS 14/69 Anmodning om å opprette kommunekomite for årets TV aksjon Forslag til vedtak 1. velges som komiteleder 2. velges som sekretær 3. Formannskapet velges som komitemedlemmer 4. Kommunen dekker komiteens nødvendige utgifter 5. Sirdal kommune støtter årets TV-aksjon med kr ,- som dekkes over konto , innsamlingsaksjoner. Saksprotokoll i Formannskapet PS 14/69 Behandling Forslag fra Egil Netland Krf: Komiteleder Jonny Liland Sekretær Torunn Josdal Votering Forslag fra Egil Netland Krf ble enstemmig vedtatt. Side6

7 Vedtak 1. Jonny Liland velges som komiteleder 2. Torunn Josdal velges som sekretær 3. Formannskapet velges som komitemedlemmer 4. Kommunen dekker komiteens nødvendige utgifter 5. Sirdal kommune støtter årets TV-aksjon med kr ,- som dekkes over konto , innsamlingsaksjoner. PS 14/70 Regnskap og årsmelding - Sirdalsvekst KF Forslag til vedtak 1. Årsberetning 2013 fra Sirdalsvekst KF tas til orientering. 2. Regnskap 2013 fra Sirdalsvekst KF godkjennes. 3. Regnskapsmessig overskudd på kr ,-. tilføres disposisjonsfond. Saksprotokoll i Formannskapet PS 14/70 Behandling Rådmannens innstilling ble enstemmig tilrådt. Formannskapets tilråding 1. Årsberetning 2013 fra Sirdalsvekst KF tas til orientering. 2. Regnskap 2013 fra Sirdalsvekst KF godkjennes. 3. Regnskapsmessig overskudd på kr ,-. tilføres disposisjonsfond. PS 14/71 Årsmelding og årsregnskap 2013 Forslag til vedtak 1. Årsmeldingen for 2013 tas til orientering. 2. Årsregnskapet for 2013 godkjennes. 3. Årets mindreforbruk på kr. 7,09 mill. avsettes til disposisjonsfond. Saksprotokoll i Formannskapet PS 14/71 Behandling Rådmannens innstilling ble enstemmig tilrådt. Formannskapets tilråding 1. Årsmeldingen for 2013 tas til orientering. 2. Årsregnskapet for 2013 godkjennes. 3. Årets mindreforbruk på kr. 7,09 mill. avsettes til disposisjonsfond. Side7

8 PS 14/72 Tonstad Båtforening - Søknad om støtte til oppgradering/investering Forslag til vedtak I forbindelse med oppgradering/investering innvilges Tonstad Båtforening: 1. Tilskudd kr ,-. 2. Lån kr ,-. 3. Tilskudd og lån utbetales mot dokumentasjon i form av fakturakopier. 4. Tilskudd og lån utbetales med 50% i 2014 og resterende 50% i Lånet løper til rentesats pt. 3%, tilbakebetales over inntil 20 år, og utbetales via Sirdalsvekst KF, ved at foretaket overføres kr ,-. 6. Det er en forutsetning at prosjektet er fullfinansiert. 7. Krav om utbetaling må fremmes innen 2 år etter at tilsagn er gitt. Beløpene bevilges fra Strategisk del. Årsbudsjett er kr ,- Det er hittil i år brukt kr ,- av denne budsjettposten. Saksprotokoll i Formannskapet PS 14/72 Behandling Jonny Liland AP var inhabil og fratrådte. Ingen varamedlem møtte i saken. Forslag fra Glenn O Josdal AP: Saken utsettes. Votering Forslag fra Glenn O Josdal AP ble enstemmig vedtatt. (4 stemmer) Formannskapets tilråding Saken utsettes. PS 14/73 Auka festeavgift -Sirdal kyrkjelege fellesråd Forslag til vedtak Sirdal kommune vedtar å øke festeavgifta fra kr 40,- pr år til kr 100,- for festeperioden Saksprotokoll i Formannskapet PS 14/73 Behandling Side8

9 Rådmannens innstilling ble tilrådt med 3 mot 2 (AP 2) stemmer. Formannskapets tilråding Sirdal kommune vedtar å øke festeavgifta fra kr 40,- pr år til kr 100,- for festeperioden PS 14/74 Økonomirapport I 2014 Forslag til vedtak 1. Økonomirapport I tas til orientering. 2. Følgende justeringer gjøres i budsjettet: Lønnsbudsjettet for kino styrkes med kr Rådmannens reservepost reduseres tilsvarende. Budsjettposten for investeringstilskudd landbruk økes med kr Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Opprettholdelsen av IKT standarden styrkes med kr Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Det bevilges kr til programvarekjøp i forbindelse med uttreden av DDVavvikling av Idiva- finansieres med bruk av ubundet investeringsfond. Saksprotokoll i Formannskapet PS 14/74 Behandling Rådmannens innstilling ble enstemmig tilrådt. Formannskapets tilråding 1. Økonomirapport I tas til orientering. 2. Følgende justeringer gjøres i budsjettet: Lønnsbudsjettet for kino styrkes med kr Rådmannens reservepost reduseres tilsvarende. Budsjettposten for investeringstilskudd landbruk økes med kr Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Opprettholdelsen av IKT standarden styrkes med kr Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Det bevilges kr til programvarekjøp i forbindelse med uttreden av DDVavvikling av Idiva- finansieres med bruk av ubundet investeringsfond. Side9

10 PS 14/75 Invitasjon til eierskap Konsesjonskraft IKS Forslag til vedtak Sirdal kommune går inn som deltaker i Konsesjonskraft IKS. Saksprotokoll i Formannskapet PS 14/75 Behandling Rådmannens innstilling ble tilrådt med 4 mot 1 (BU) stemme. Formannskapets tilråding Sirdal kommune går inn som deltaker i Konsesjonskraft IKS. PS 14/76 ***** ***** ***** ***** ***** PS 14/77 Eventuelt Saksprotokoll i Formannskapet PS 14/76 Jonny Liland Representanten viste til tidligere vedtak om etablering av 2 ballbinger, en på Josdal og en på Tjørhom. Ballbingen på Josdal er etablert. Hva med status i forhold til ballbingen på Tjørhom? Konst.rådmann kommer tilbake med status i saken. Orne Side10

11 PS14/79Orienteringer Side11

12 PS14/80Referatsaker Side12

13 Sirdal kommune Sentralarkiv / Politisk sekretariat GS Drift AS Lokkeveien 77 Delegert vedtak Nr.: 14/13 Refereres i: Rådmannen - delegerte saker 4008 STAVANGER DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 7683/ /23 Maria Kubicarova U SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEOMRÅDE FOR ENKELTANLEDNING Bakgrunn GS Drift AS søker i skriv av om å utvide sitt skjenkeområde til å gjelde uteområde ved kulturhuset i anledning Suppefestivalen Søknaden gjelder skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2. Det er søkt om skjenketid fra kl til kl Regelverk I henhold til alkohollovens ledd kan bevillingen for en enkelt anledning utvides til også å gjelde utenfor skjenkelokalet. Kommunens rusmiddelplan kap. 7 Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden danner grunnlag for skjenkebestemmelsene i tillegg til alkohollovens vilkår. Ifølge Alkoholpolitiske retningslinjer pkt. 12 c) kan utvidelse av skjenkeområde for enkeltanledning gis søkere med alminnelig skjenkebevilling. Godkjenning forutsetter at eksisterende bevilling benyttes på annet sted enn skjenkelokalet eller på annet sted i tillegg til skjenkelokalet. Utvidelsen kan tillates for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3. Hjemmelsbakgrunn Alkoholloven ledd K-sak 12/31 Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune K-sak 13/9 Søknad om serverings- og skjenkebevilling GS Drift AS Konklusjon Søknaden vurderes å være innenfor alkohollovens rammer og rammene i Sirdal kommune sin rusmiddelplan. Vedtak Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Internett: Rådhuset 4440 Tonstad Rådhuset, Tonstad Telefaks: Bank kto.: E-post: Org.nr.: Side13

14 GS Drift AS gis tillatelse til å utvide sitt skjenkeområde i anledning Suppefestivalen Skjenkingen kan foregå mellom kl og kl , på et avgrenset uteområde bak Kulturhuset, Tonstad. Tillatelsen gjelder bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2. Bevillingshaver må påse at det er satt opp tilstrekkelig vakthold i forbindelse med skjenkingen. Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har fattet vedtaket, oppgi vedtaket det blir klaga over, den eller de endringer som er ønskelige, og de grunner du vil føre for klagen. Dersom du klager så seint at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid blir du også bedt om å oppgi når denne meldingen kom fram. Dersom noen med klageadgang vil bestride gyldigheten av vedtaket, herunder fremme krav om erstatning, er det et vilkår for å reise sak for domstolene at vedkommende har benyttet sin adgang til å påklage vedtaket og at klagen er avgjort av høyeste klageinstans som står åpen. Det vises til forvaltningsloven 27 b. Med hilsen John Birkeland Konst.rådmann Maria Kubicarova Konsulent Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Internett: Rådhuset 4440 Tonstad Rådhuset, Tonstad Telefaks: Bank kto.: E-post: Org.nr.: Side14

15 Sirdal kommune Info.bygget ved Kvæven - prinsipielle avklaringer LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 6716/ /834 Øyvind Sjøtrø UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/27 Utvalg for oppvekst og levekår /81 Formannskapet Kommunestyret Bakgrunn Formannskapet har gitt rådmannen i oppdrag å fremme sak som vil kunne avklare fremtidig drift og utvikling. Dette gjøres i første omgang gjennom foreliggende sak, der rådmannen vil tilrå at det i større grad åpnes opp for privat drift ved info.senteret på Kvæven. Infosenteret på Kvæven har stort potensiale innenfor næringsutvikling, først og fremst på grunn av sin beliggenhet som et knutepunkt for turisme. I tillegg til turistinformasjon huser bygget også kommunens museumssamling, samt lager og kontor for denne driften. I tillegg er det utleie av kontorer bl.a. til Statskog og Sirdalsferie AS. Bygget har også arrangement/ selskapslokale for utleie. Gjennom de siste årene har en sett på flere prosjekt der en har konkludert med at område har stort potensiale for videreutvikling, spesielt med fokus på næring. Det har vært drøftet mange gode idéer, men disse har strandet blant annet i mangel på kapital og gjennomføringsevne hos potensielle aktører. Rådmannen ønsker nå å få vurdert om det kan være andre private aktører som ønsker å stå for en videreutvikling av bygget slik at det kan fremstå som et trekkplaster for turister og innbyggere. Dette må skje i tett dialog med Sirdal kommune. En bør blant annet vurdere salg eller utleie av infobygget til private aktører eller andre offentlige aktører. Målsettingen for Sirdal kommune, er ifølge Kultur- og utviklingsplanen: Kvæven kultur og aktivitetsområde: Fokus på utvikling av golfbanen med tilhørende servicetilbud og Kvævemoen kapell. Utvikle et levende museum som markering av inngangsportalen til Heibergheiene. Infosenteret Infosenteret ble ferdigstilt i Infosenteret har kontorfløy, permanent utstilling, resepsjon og 2 utstillings-/forsamlingsrom med tilhørende kjøkken. Videre er det publikumstoalett, parkeringsplass, amfi og utescene. I løpet av ett år har senteret ca besøkende. I tillegg trekker Sirdalsdagene minst besøkende over 2-3 dager første helga i september. Forsamlingsrommene benyttes til møter, arrangement, og de blir leid bort til bursdagfester, Side15

16 bryllup og konfirmasjoner. Totalt utgjør årlige inntekter knyttet til utleie og diverse salg av produkter ca kr. etter dagens modell. Kommunens netto driftsutgifter er følgende (budsjett 2014): Sirdal fjellmuseum/bygdetun (tjeneste): kr. Turistinformasjon (tjeneste): kr. Sirdal fjellmuseum/bygdetun (drift): kr. Kvæven Bygdetun Sirdal kommune fikk tildelt våningshuset under forutsetning at det skulle etableres et bygdetun på Kvæven. Huset ble remontert her, og i årene etterpå har det kommet 9 andre bygninger her med ulik funksjon som representerer den gamle byggeskikken i Sirdal. Her er smie, skolehus, jakthytte fra Heiberg, stølshus m.m. Bygdetunet er verneverdig etter planog bygningsloven. Dagens bruk er for omvisning av grupper og enkeltpersoner + aktivitet knyttet til Sirdalsdagene. Sirdal kommune eier totalt 67,2 dekar areal rundt infosenteret. Satsingsområder Infosenteret er arena for forvaltning av Sirdal kommune sin museumssamling. I tillegg til gjenstandssamling som gjenspeiler den nære historien vår, har det i de siste årene vært spesielt fokus på to satsingsområder: - Sau og driftetradisjon Det er en særegen tradisjon med så stor sauedrift som det har vært i Sirdalsheiene. Dette er en viktig del av lokalhistorien, og museet har formidlet dette bl.a. ved å gi ut film med presentasjon av historien og intervju med noen av de gamle «gjeterne» i heieområdene. - Heiberg Heiberg, og Heibergnavnet er noe av det som gjør Sirdal unik. På tidlig 1900 tall kjøpte Heiberg opp store deler av hei og fjellområdene i Sirdal, bygget flere hytter i område med det formål å høste fra naturen. Måten dette ble gjort på bar preg av datidens forhold til uberørt natur, og uansett står Heiberg som en pioner i det å gi folk opplevelser i uberørt natur. Vurdering Infosenteret har stort potensiale for videreutvikling, og det kan godt være at det bør utvikles av andre aktører enn Sirdal kommune. Som et knutepunkt for turisme er dette potensialet kanskje størst i sommermånedene når veiene over til Setesdal og Lysebotn er åpne. I sommersesongen er det kanskje så mange som personer som passerer Kvæven. Vintersesongen representerer også et betydelig potensiale med dagsturister som er i Øvre Sirdal. I tillegg er det en god del hytteturister som besøker anlegget. Felles for mange av disse er spørsmål om hva Sirdal har å by på. De søker informasjon om Sirdal, og mange av disse har også etterspurt mat og (mat)opplevelser. Det pågår arbeid med å utvikle Kvæven til et «naturinformasjonssenter». Aktører i dette arbeidet er Fylkesmannen, Sira Kvina og Sirdal kommune. I tillegg er det søkt innspill fra lokale aktører. Konklusjonen til denne gruppen vil sannsynligvis munne ut i en søknad til overordnet myndighet om støtte til etablering av Kvæven som et «naturinformasjonssenter». Hvilke krav en evt. støttegiver vil stille til eierskap og driftsform er uklart, men Sirdal kommune kan Side16

17 allerede nå åpne opp for prinsippet om privat eierskap, så får et evt. endelig tilsagn om støtte og støttevilkår danne grunnlag for en endelig beslutning. Rådmannen vurderer det slik at Sirdal kommune bør gå i dialog med andre aktører for videreutvikling av infosenteret. Dette kan bety salg eller utleie av infobygget til private aktører eller andre offentlige aktører. Målet bør være å få inn en aktør av en viss tyngde. Med dette menes både finansiell tyngde og evne/vilje til å tenke langsiktig og helårsdrift. Fortrinnsvis aktør som ønsker å videreutvikle en drift i tråd med de tradisjoner som området representerer. Sirdal kommune sin rolle bør begrenses til å avhende infobygget, i tillegg vil det kunne være aktuelt å inngå et langsiktig leieforhold på vegne av kommunale tjenester som museum og turistinformasjon. Dette leieforholdet vil da kunne gi bygget en viss årlig inntekt. I tillegg har Sirdal kommune, gjennom Sirdalsvekst KF, et virkemiddelapparat overfor etablerere i Sirdal. Med bakgrunn i ovennevnte, mener rådmannen at Sirdal kommune bør signalisere at man i løpet av en periode på ett til to år ønsker å få inn andre aktører som drivere av bygget. Rådmannen foreslår derfor at infobygget legges ut for salg eller utleie, og i valg av kjøper/leietaker vil Sirdal kommune bl.a. legge vekt på følgende aspekt: * Mulighet for bespisning * Hensyn til «arven etter Heiberg» * Hensyn til turisme/reiseliv/museumsdrift * Hensyn til antall arbeidsplasser * Hensyn til bruk av verneområde * Hensyn til pris Forslag til vedtak Under forutsetning av at en evt. godkjenning som «naturinformasjonssenter» ikke innebærer eierbegrensninger, åpner Sirdal kommune for å kunne avhende (selge/leie ut) infosenteret på Kvæven til privat(e) og/eller andre offentlige aktører. Det fremmes egen sak som klargjør forutsetninger og kriterier for slik avhending. John Birkeland Konst.rådmann Øyvind Sjøtrø Konst. ass. rådmann Side17

18 Sirdal kommune Forprosjekt bygging av trygghets - omsorgsleiligheter i nær tilknytning til Sirdalsheimen LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 7349/ /1034 Sara Mandel Birkeland UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Rådet for funksjonshemmede /14 Eldrerådet /32 Utvalg for oppvekst og levekår /82 Formannskapet Bakgrunn Enhet for pleie og omsorg har som ett av sine resultatmål for 2014 å utarbeide en strategi for omsorgsboliger i nær tilknytning til Sirdalsheimen. Enheten har i samarbeid med enhet for helse lagt frem vurderinger av fremtidig behov til ad hoc-utvalget for fremtidig omsorg. Utvalget var enige om å be rådmannen legge frem sak om forprosjekt for bygging av trygghets- og omsorgsleiligheter i nær tilknytning til Sirdalsheimen. Utvalget ser for seg at det bygges 8 leiligheter. Ad hoc-utvalget består av ordfører, varaordfører, leder for klientutvalget, utvalgsleder oppvekst/levekår, utvalgsleder TLM, rådmann, ass. rådmann, enhetsleder pleie/omsorg, enhetsleder helse, kommuneoverlege og en representant fra arbeidstakerorganisasjonene. Vurdering Pleie og omsorg Statistikk viser at antall eldre (80 +) i kommunen vil øke i årene fremover mot 2030 og 2040: Når både befolkningstall og antall eldre øker vil det mest sannsynlig også bli stadig flere som lever med kroniske lidelser som for eksempel demens. Side18

19 Det antas på landbasis at 1,4 % av innbyggerne over 65 år vil utvikle demens (Agderforskning FOU 2/2011). I 2015 for Sirdal antas dette å være om lag 50 personer. I 2030 antas det å være om lag 60 personer. I Sirdal anslås det mot 2030 å være en økning av de eldste eldre 80 år +. Dette fordi dagens 65 + åringer er «babyboomen» / «68» generasjonen etter krigen. I tillegg vil de leve lengre enn tidligere generasjoner. Dermed vurderes det at de også vil ha lengre sykdomsforløp og flere livsstilssykdommer. Enhet for pleie/omsorg har gjort en kartlegging blant kommunens 70- og 75-åringer om hva de mener at de vil ha behov for i fremtiden. Av de 24 som deltok i undersøkelsen, svarte 18 at de vil bo i egen bolig så lenge som mulig, 4 svarte at de ville bo i omsorgsbolig og 2 mente de ville bo på sykehjem. Selv om flertallet svarte at de ønsket å bo i egen bolig lengst mulig, synes det å være lurt å vurdere bygging av omsorgsboliger for bedre å imøtekomme fremtidens eldrebølge og deres hjelpebehov. Boenheter i nær tilknytning til Sirdalsheimen vil kunne være med å gi trygghetsfølelse for de som trenger det. Helse Kartlegging av spesielle behov framover innen enhetens tjenesteområde: Kartlegging rus / psykisk helse / funksjonshemmede pr : Det er 11 personer som bor i omsorgsbolig/trygdebolig og 3 5 personer bor i andre kommunale boliger. En omsorgsbolig blir brukt til dagtilbud/avlastning. Antatt fremtidig behov: Statistikk viser at antall personer som har behov for tjenester innen rus og psykiatri vil øke. Mange har egen bolig og ønsker å bo der, men det kan og være personer som flytter til kommunen og dermed ikke har egen bolig. Personer som har egen bolig kan og få behov for et større tjenestebehov og trenger omsorgsbolig/trygdebolig i nærheten av tjenestetilbudet / døgntilbudet. Samhandlingsreformen vil også bli mer gjeldende for personer innen rus og psykiatri fremover og kan dermed utløse et større boligbehov for kortere eller lengre perioder. Når det gjelder personer med ulike funksjonshemminger kan det bli et økt behov for omsorgsboliger. Kartlegging viser at det er flere personer som i dag bor sammen med familie, og at behovet kan endre seg slik at de trenger et mer tilrettelagt botilbud. Man må også ta med i vurderingen at det kan bli personer som utsettes for trafikkulykker eller andre alvorlige skader. Det er i dag en omsorgsbolig som brukes til avlastning, men behovet kan øke slik at det kan bli behov for en ekstra bolig. Side19

20 Etter foretatt kartlegging kan man anta at det kan bli flere personer som kan få behov for omsorgsbolig/trygdebolig i tiden fremover. Det vil være ulike behov for hvor boligen er plassert, størrelse på boligen og nærheten til hjelpeapparatet. Finansieringsmuligheter Husbanken gir finansieringstilskudd til kommunene for å stimulere til fornying og økning av tilbud om omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester. Husbanken finansierer 45 % til omsorgsboliger med fellesareal begrenset oppad til maks kr. pr. bolig. Omsorgsboliger som finansieres med finansieringstilskudd må være tilrettelagt for tilkobling av velferdsteknologi. Om kommunen velger å bygge nye omsorgsboliger anbefaler husbanken 4 til 8 enheter. Konklusjon Rådmannen er positiv til at det etableres et forprosjekt for bygging av 8 nye omsorgs- /trygghetsleiligheter i nær tilknytning til Sirdalsheimen. Konklusjonen bygger på fremtidige behov, men også det faktum at Sirdal kommune trenger å supplere sitt omsorgstilbud (flere trinn på «tjenestetrappen»). For flere eldre vil det gi en trygghetsfølelse å kunne bo og leve i nær tilknytning til hjelpeapparatet (Sirdalsheimen). Rådmannen vil videre vise til samarbeidsprosjekt om velferdsteknologi, og lokalt nedsatt arbeidsgruppe. Det vil være viktig at dette arbeidet ses i sammenheng med forprosjektet. Rådmannen vil tilrå følgende organisering for forprosjektet: Styringsgruppe: Ad hoc-utvalget for fremtidig omsorg. Prosjektgruppens sammensetning: Enhetsleder helse Enhetsleder pleie og omsorg 1 representant fra eldrerådet 1 representant fra råd for funksjonshemmede 1 representant fra enhet bygg/eiendom 1 politisk valgt representant Politisk valgt representant blir prosjektgruppens leder. Mandat: Det skal utarbeides et forprosjekt for bygging av 8 nye boenheter, med eventuelle fellesarealer, i nær tilknytning til Sirdalsheimen. Prosjektgruppen fremlegger forslag til forprosjekt for styringsgruppen i løpet av høsten Side20

21 Forslaget skal omfatte: - Skisser/tegninger over boenhetene - Lokalisering og arealbehov - Bruk av velferdsteknologi - Kostnadskalkyler og finansieringsplan Rådmannen vil tilrå at det avsettes inntil kr. til forprosjektet. Kostnader innarbeides i økonomirapport II for Forslag til vedtak 1. Det utarbeides forprosjekt for etablering av 8 nye trygghets-/omsorgsleiligheter i nær tilknytning til Sirdalsheimen. 2. Forprosjektet organiseres slik det fremgår av saksfremstillingen. 3. Som politisk representant (og leder) i prosjektgruppen velges:. 4. Det avsettes inntil kr. til forprosjektet. Kostnader innarbeides i økonomirapport II for John Birkeland Sara Mandel Birkeland Ruth Lillian Hompland Konstituert rådmann Konstituert enhetsleder pleie Enhetsleder Helse og omsorg Side21

22 Sirdal kommune Parkering og trafikale løsninger kulturhusområdet - videre prosess. LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 7572/ /158 Steinar Haugen UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/58 Utvalg for teknikk, landbruk og miljø /28 Utvalg for oppvekst og levekår /83 Formannskapet Bakgrunn Bakgrunn for saken er rehabilitering av parkeringsplass og opparbeidelse av trafikale løsninger i kulturhusområdet. Saken har ved flere anledninger vært behandlet og informert om i bla. TLM og OL. Saken ble sist behandlet i TLM i sak 14/15, den Følgende vedtak ble fattet: - Løpebanen og fotballbanen flyttes i lengderetning for å sikre bedre trafikal løsning. - Planen sendes på høring - Saken fremlegges igjen for politisk behandling. Det ble etter dette utarbeidet flere skisser til løsning. Løsningsforslagene ble sendt på høring til de mest sentrale brukergruppene og de ble forelagt og informert om i TLM i møte den og OL Brukergruppene som har uttalt seg til forslagene er Tonstad idrettslag, idrettsrådet, Sirdal videregående skole og Tonstad skole. Samtidig som løsningsforslagene skulle forelegges TLM og OL kom det innspill på å vurdere området oppe ved skolen og barnehagen som mulige alternativer for parkering for ansatte ved skole og barnehage og henting og levering av skoleelever. Dette vil kunne gi bedre og sikrere trafikale løsninger og forenkle utformingen av idrettsanlegg og parkering nede ved kulturhuset. Dette alternativet ble forelagt utvalgene sammen med de andre løsningsforslagene. Parallelt med arbeidet med utforming av parkering, trafikale løsninger og idrettsanlegg, arbeides det med kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i regi av enhet for kultur. Denne kommunedelplanen vil bla. ta for seg kulturhusområdet og skal etter planen til politisk behandling innen utgangen av Vurdering I forbindelse med planlegging av parkering og trafikale løsninger i kulturhusområdet har det stadig kommet innspill og forslag til tiltak og løsninger som har medført at prosjektet har vokst i omfang. Dette har bidratt til å forsinke framdriften, men en har vurdert innspillene Side22

23 som så interessante at en har valgt å ta dem med i vurderingene. Selv om dette har bidratt til at en ikke har klart å holde ønsket fremdrift, vil det sannsynligvis føre til at en får et bedre sluttresultat. Vedtaket i TLM i sak 14/15 den dannet grunnlag for utarbeidelse av løsningsforslagene som ble forelagt og informert om i TLM og OL I begge utvalgene ble det gitt uttrykk for at trafikksikkerhet i forbindelse med henting og levering av skoleelever er viktig og at løsninger i forhold til dette måtte prioriteres. Det ble også signalisert fra utvalgene at en måtte få en nærmere vurdering av muligheter til å løse parkering for ansatte ved skole og barnehage og henting og levering av skoleelever på naboarealene oppe ved skolen og barnehagen. En vil på disse arealene kunne anlegge gode løsninger for henting og levering av barn og elever til skole og barnehage. I tillegg vil det være mulig å få flere parkeringsplasser til skole, barnehage og Tonstadbadet. Det er derfor rådmannens vurdering at en bør kartlegge mulighetene for å flytte levering og henting av elever opp til naboarealene ved skolen og barnehagen før en går videre med prosjektering av trafikale løsninger nede ved kulturhuset. Når det gjelder sikkerhet for myke trafikanter i forbindelse med levering og henting av skolelever, er det rådmannens vurdering at dette på kort sikt kan løses ved å anlegge et skjermet område for dette i tråd med løsningene som er forelagt utvalgene i møte den og Dette vil kunne gjøres uten større investeringer og være klart til skolestart for skoleåret 2014/2015. Se vedlagt prinsippskisse. I og med at prosjektet har blitt langt mer omfattende enn det som var opprinnelig plan, er det ikke hverken budsjettmessig dekning eller tidsmessig mulig å gjennomføre prosjektet i inneværende år. En bør derfor etter rådmannens vurdering avvente behandling av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet før en iverksetter prosjektering og utførelse av større tiltak i kulturhusområdet. Tiltakene må også innarbeides i økonomiplanen. Egen sak om valg av løsning for kulturhusområdet kan da fremmes etter at kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er vedtatt. Forslag til vedtak - Det anlegges midlertidig løsning for levering og henting i hht vedlagte prinsippskisse. Denne ferdigstilles innen skolestart for skoleåret 2014/ Rådmannen starter prosess med målsetning om å erverve grunn til parkering og sikker levering og henting oppe ved skolen og barnehagen. - Prosjektkostnader inkludert grunnerverv innarbeides i økonomiplan med sikte på utførelse i Egen sak om løsning og prioritering av tiltak i kulturhusområdet fremmes for politisk behandling etter at kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er vedtatt. Side23

24 John Birkeland Steinar Haugen Konst. rådmann Rådgiver Vedlegg: 1 Kulturhusområdet - midlertidig levering Side24

25 Y Y X X X Side 25 X Y Y Utskriftsformat: A Målestokk 1:500 Sirdal kommune

26 Sirdal kommune Oppgradering av Sirdal kulturhus LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 6527/ /339 Alf Sveinung Haughom UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/31 Utvalg for oppvekst og levekår /84 Formannskapet Bakgrunn Under eventueltposten i formannskapet var det enighet om at det skulle fremmes en sak om oppgradering av kulturhuset. I møteprotokollen fremkommer: «Kulturhuset oppgradering / nye løsninger festsalen Administrasjonen bes komme med en sak med kostnadsoverslag og forslag til oppgradering av kulturhusets festsal. Prosessplan må ligge ved saken.» Vurdering Sirdal kulturhus ble bygget midt på 80-tallet og stod ferdig i Med bakgrunn i at bygget er 27 år gammelt, må en kunne si at det har holdt seg bra både utvendig og innvendig. Likevel ser en et klart behov for å få oppgradert deler av bygget og det er derfor positivt at formannskapet nå har satt fokus på dette i forhold til festsalen. Rådmannen vil understreke at det videre også vil være et behov for å få gjort noe med kinosal, skuespillergarderober og møteromsdelen. Rådmannen har derfor i foreliggende sak lagt til grunn at arbeidet med oppgradering av kulturhuset må skje i flere faser. Kulturhuset er i kommunens overordnede planer omtalt som «Sirdals kulturelle storstue». På budsjettet for 2014 er det avsatt kr ,- til diverse tiltak ved kulturhuset. Dette innbefatter også kr ,- kommunen har fått tilsagn på fra SR-bank gitt som jubileumsgave. Denne gaven er tenkt brukt til oppussing av festsalen. Rådmannen vil foreslå følgende prosessplan for prosjektet «Oppgradering av Sirdal kulturhus»: Mandat: Det nedsettes en arbeidsgruppe som får i mandat å legge frem forslag til tiltak for oppgradering av festsal med kostnadsoverslag. Tiltakene bør omhandle både tekniske løsninger og bygningsmessige forhold i festsalen. En vil også måtte vurdere inventar/utstyr. Side26

27 Arbeidsgruppen vil deretter ha i mandat å fremlegge utbedringsforslag hva angår øvrige deler av bygget. Det nevnes her spesielt kinosal, foaje, skuespillergarderobe og møterom. Arbeidsgruppens sammensetning: 1 representant fra formannskapet 1 representant fra utvalg for oppvekst og levekår 1 representant fra enhet for kultur 1 representant fra bygg/eiendom 1 brukerrepresentant Fremdriftsplan: Gruppen legger frem forslag til tiltak for oppgradering av festsalen (med kostnadsoverslag) innen Forslag til utbedringstiltak for øvrige deler av bygget skal foreligge i løpet av mars Dette organiseres ved et forprosjekt. Midler til forprosjektet avsettes i budsjett for Forslag til vedtak Prosessplanen godkjennes slik denne fremkommer i saksfremstillingen. Som repr. fra formannskapet til arbeidsgruppen velges:. Som repr. fra utvalg for oppvekst og levekår til arbeidsgruppen velges:. John Birkeland Konst.rådmann Alf Sveinung Haughom Enhetsleder kultur og fritid Side27

28 Sirdal kommune Retningslinjer - Startlån LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 7270/ /1540 Eva Birgitte Tengelsen UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/29 Utvalg for oppvekst og levekår /85 Formannskapet Kommunestyret Bakgrunn Sirdal kommune har siden 2004 tatt opp lån i Husbanken for videre utlån av startlån til enkeltpersoner. Startlån skal bidra til at personer med langvarige finansieringsproblemer kan skaffe seg en nøktern bolig og beholde den. Kommunen kan gi lån til kjøp av bolig, utbedring og tilpasning av bolig, bygging av ny bolig, og refinansiering av lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen. Sirdal kommune har i stor grad gitt lån til unge som har tilstrekkelig inntekt til å kunne få vanlig banklån, men som ikke oppfyller bankens krav til egenkapital. Lånet forvaltes av den enkelte kommune. I Sirdal ligger ordningen til NAV kommune. Kommunen har fått tildelt følgende startlån fra Husbanken etter søknad: 2004 kr kr kr kr kr Ordningen med startlån er et viktig boligsosialt tiltak. Rådmannen er positiv til at Sirdal kommune i likhet med andre kommuner benytter seg av ordningen med startlån. Maksimalbeløpet i Sirdal kommune har vært uendret siden 2004, en finner det naturlig å ta opp og vurdere rammene for tildeling ut i fra ny forskrift vedtatt vår Ny forskrift er mer målrettet mot personer med langvarige bolig- og finansieringsproblemer. Hjemmelsbakgrunn Forskrift om startlån fra Husbanken, fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet med hjemmel i lov av 29.mai 2009 nr.30 om Husbanken 1 fjerde ledd. (FOR ). Retningslinjer for tildeling av startlån vedtatt av kommunestyret den Ny forskrift om startlån fra Husbanken, FOR Følgende forslag til nye retningslinjer fremmes: Side28

29 FORSLAG TIL NYE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN I SIRDAL KOMMUNE 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egen bolig og beholde den. 2. Långiver Husbanken gir lån til kommuner på bakgrunn av søknad, for videre utlån av startlån til enkeltpersoner. 3. Hvem kan få startlån Kommunen kan gi startlån til personer med boligetableringsproblemer, som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinær bank. Startlån skal tildeles etter en behovsprøving. I vurderingen skal kommunen legge vekt på om søkeren: a) forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig b) søker må ha evne til å betjene lånet over tid, og fortsatt ha nødvendige midler igjen til vanlige levekostnader. Uavhengig av vurderingene i punkt a) og b), kan husstander med barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer søke c) ved behov for refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig d) enkeltpersoner kan søke om lån/tilskudd til utbedring/tilpasning av nåværende bolig Søknadsskjema hentes hos NAV kommune. En kan også søke elektronisk på Sirdal kommunes nettsider. Saksbehandlingstiden er normalt fire uker fra den datoen all dokumentasjon er innlevert. 4. Hva det kan gis lån til Kommunen kan gi lån til: a) Kjøp av bolig. Nøktern i forhold til antall beboere, og rimelig i forhold til prisnivået i området. Gis i hovedsak som topplån. b) Utbedring og tilpasning av bolig. Lånet gis på grunnlag av godkjente utbedringskostnader. Rimelig utførelse og nøktern standard må velges. Detaljert kostnadsoverslag/beskrivelse fra autorisert firma skal innhentes. Dette må legges ved søknaden. c) Oppføring av ny bolig. Rimelig utførelse og nøktern standard må velges. Gis i hovedsak som topplån. d) Refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen. Det samlede boliglånet må ikke overstige eiendommens antatte salgsverdi. 5. Krav til standard på boligen Boligen skal være nøktern i forhold til antall husstander. Ligge på et prisnivå som er sammenlignbart med tilsvarende boliger i området/kommunen. 6. Lånemuligheter Kommunen kan bruke startlån til å fullfinansiere boligen eller som topplån der private eller Husbanken gir grunnfinansiering. Kommunen skal vurdere om samfinansiering kan oppnås. Startlån skal som hovedregel gis som topplån sammen med grunnfinansiering fra annen finansieringsinstitusjon. Side29

30 Maksimalbeløpet i Sirdal kommune er kroner. Hver enkelt sak tildeles etter en grundig behovsvurdering. Søker må så langt det er mulig dokumentere evne til å betjene lånet over tid, og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Kommunen bruker Husbankens veiledende retningslinjer for å beregne om søker har inntekt til å kunne betjene et boliglån. Ved kjøp av bolig eller oppføring av bolig er det satt en øvre veiledende inntektsgrense. Inntektsgrensen for å få startlån for par er satt til 9 G (pr. juni 2014 kr ). For par med et barn er inntektsgrensen satt til 9,5 G og for par med to barn 10 G. For enslige og enslige med barn er inntektsgrensen satt til 5,5 G. Refinansiering: Startlån er strengt behovsprøvd og gjelder hovedsakelig husstander som har fått vesentlig inntektsreduksjon. Det forutsettes at lån som søkes refinansiert er tatt opp før husstandens situasjon ble endret. Ellers gjelder samme vilkår, betalingsplaner som for startlån ved innkjøp. Søker må så langt det er mulig dokumentere fremtidige inntekter, og at han/hun har evne til å betjene lånet over tid, og fortsatt ha nødvendige midler igjen til vanlige levekostnader. Vurderes etter statlige veiledende retningslinjer. Tilskudd til utbedring/tilpasning: Kommunen vil ikke benytte absolutte inntektsgrenser i slike saker. Den økonomiske behovsprøvingen skal gjøres ut fra en helhetsvurdering av husstandens økonomiske situasjon på sikt - etter at tilpasningstiltaket er gjennomført. Lånets størrelse er avhengig av hva utbedringen/tilretteleggingen koster. Tilskudd inntil kroner kan gis i særskilte tilfeller. Ordningen er strengt behovsprøvd. Tilskuddet utbetales som hovedregel som en engangsordning, når boligen er overtatt eller prosjektet er gjennomført og ferdigstilt, og søker har dokumentert at kostnadene er påløpt og fakturert. 7. Rente - og avdragsvilkår Startlån fra Sirdal kommune tilbys med utgangspunktet i Husbankens rente- og avdragsvilkår. Rente: Husbankens flytende rente + 0,25 % tillegg til kommunens administrasjonskostnader. Avdragsfri periode: Mulighet til 3 års avdragsfrihet. Nedbetalingstid: På inntil 30 år. I særlige tilfeller og på grunnlag av nødvendig dokumentasjon, kan kommunen innvilge en nedbetalingstid på inntil 50 år. Terminer:12 terminer pr. år. 8. Sikkerhet for lån Startlån fra kommunen skal sikres med pant i boligen, og ha prioritet innenfor eiendommens antatte salgsverdi. Startlån kan ha hovedprioritet etter hovedfinansiering. 9. Klageadgang Det er anledning til å klage på kommunens vedtak om tildeling, utmåling, og avslag. Klagen må være skriftlig og sendes til NAV kommune, som fremmer klagen for klientutvalget. Det må i klagen fremgå konkret hva i vedtaket det klages på. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Side30

31 Vurdering Regjeringen endret forskrift for denne ordningen med virkning fra 1.april Ordningen med startlån skal være målrettet mot personer med langvarige bolig- og finansieringsproblemer. Startlån målrettes mot de personene som er vanskeligst stilt på boligmarkedet, og som samtidig har økonomisk evne til å betjene et lån. Personer i målgruppen kan være lavtlønnede, husstander med barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, flyktninger, og andre husstander dersom de anses som økonomisk vanskeligstilte. Det er viktig å få en tydeligere avgrensning av målgruppen, da dette kan hjelpe kommunen i å prioritere blant lånsøkerne. Tydelige retningslinjer kan forenkle kommunens arbeid og kvalitetssikre saksbehandlingen. I gjeldende retningslinjer er maksimalt lånebeløp kr. Man kan i helt spesielle tilfeller avvike fra dette. Rådmannen har i reviderte retningslinjer justert maksimalt lånebeløp til inntil kr. Konklusjon Det er vurdert som nødvendig og hensiktsmessig at kommunen har revidert egne retningslinjer. Kommunale retningslinjer sendes Husbanken til orientering. Forslag til vedtak Reviderte retningslinjer for startlån i Sirdal kommune godkjennes. John Birkeland Konst.rådmann Eva Birgitte Tengelsen Leder NAV Sirdal Parter i saken Husbanken, Region sør, Postboks 787, 4809 Arendal. Vedlegg 1 Forslag til nye retningslinjer for startlån i Sirdal kommune 2 Kommunale - Retninglinjer for tildeling av "Startlån" Side31

32 FORSLAG TIL NYE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN I SIRDAL KOMMUNE 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egen bolig og beholde den. 2. Långiver Husbanken gir lån til kommuner på bakgrunn av søknad, for videre utlån av startlån til enkeltpersoner. 3. Hvem kan få startlån Kommunen kan gi startlån til personer med boligetableringsproblemer, som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinær bank. Startlån skal tildeles etter en behovsprøving. I vurderingen skal kommunen legge vekt på om søkeren: a) forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig b) søker må ha evne til å betjene lånet over tid, og fortsatt ha nødvendige midler igjen til vanlige levekostnader. Uavhengig av vurderingene i punkt a) og b), kan husstander med barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer søke c) ved behov for refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig d) enkeltpersoner kan søke om lån/tilskudd til utbedring/tilpasning av nåværende bolig Søknadsskjema hentes hos NAV kommune. En kan også søke elektronisk på Sirdal kommunes nettsider. Saksbehandlingstiden er normalt fire uker fra den datoen all dokumentasjon er innlevert. 4. Hva det kan gis lån til Kommunen kan gi lån til: a) Kjøp av bolig. Nøktern i forhold til antall beboere, og rimelig i forhold til prisnivået i området. Gis i hovedsak som topplån. b) Utbedring og tilpasning av bolig. Lånet gis på grunnlag av godkjente utbedringskostnader. Rimelig utførelse og nøktern standard må velges. Detaljert kostnadsoverslag/beskrivelse fra autorisert firma skal innhentes. Dette må legges ved søknaden. c) Oppføring av ny bolig. Rimelig utførelse og nøktern standard må velges. Gis i hovedsak som topplån. d) Refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen. Det samlede boliglånet må ikke overstige eiendommens antatte salgsverdi. 5. Krav til standard på boligen Boligen skal være nøktern i forhold til antall husstander. Ligge på et prisnivå som er sammenlignbart med tilsvarende boliger i området/kommunen. Side32

33 6. Lånemuligheter Kommunen kan bruke startlån til å fullfinansiere boligen eller som topplån der private eller Husbanken gir grunnfinansiering. Kommunen skal vurdere om samfinansiering kan oppnås. Startlån skal som hovedregel gis som topplån sammen med grunnfinansiering fra annen finansieringsinstitusjon. Maksimalbeløpet i Sirdal kommune er kroner. Hver enkelt sak tildeles etter en grundig behovsvurdering. Søker må så langt det er mulig dokumentere evne til å betjene lånet over tid, og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Kommunen bruker Husbankens veiledende retningslinjer for å beregne om søker har inntekt til å kunne betjene et boliglån. Ved kjøp av bolig eller oppføring av bolig er det satt en øvre veiledende inntektsgrense. Inntektsgrensen for å få startlån for par er satt til 9 G (pr. juni 2014 kr ). For par med et barn er inntektsgrensen satt til 9,5 G og for par med to barn 10 G. For enslige og enslige med barn er inntektsgrensen satt til 5,5 G. Refinansiering: Startlån er strengt behovsprøvd og gjelder hovedsakelig husstander som har fått vesentlig inntektsreduksjon. Det forutsettes at lån som søkes refinansiert er tatt opp før husstandens situasjon ble endret. Ellers gjelder samme vilkår, betalingsplaner som for startlån ved innkjøp. Søker må så langt det er mulig dokumentere fremtidige inntekter, og at han/hun har evne til å betjene lånet over tid, og fortsatt ha nødvendige midler igjen til vanlige levekostnader. Vurderes etter statlige veiledende retningslinjer. Tilskudd til utbedring/tilpasning: Kommunen vil ikke benytte absolutte inntektsgrenser i slike saker. Den økonomiske behovsprøvingen skal gjøres ut fra en helhetsvurdering av husstandens økonomiske situasjon på sikt - etter at tilpasningstiltaket er gjennomført. Lånets størrelse er avhengig av hva utbedringen/tilretteleggingen koster. Tilskudd inntil kroner kan gis i særskilte tilfeller. Ordningen er strengt behovsprøvd. Tilskuddet utbetales som hovedregel som en engangsordning, når boligen er overtatt eller prosjektet er gjennomført og ferdigstilt, og søker har dokumentert at kostnadene er påløpt og fakturert. 7. Rente - og avdragsvilkår Startlån fra Sirdal kommune tilbys med utgangspunktet i Husbankens rente- og avdragsvilkår. Rente: Husbankens flytende rente + 0,25 % tillegg til kommunens administrasjonskostnader. Avdragsfri periode: Mulighet til 3 års avdragsfrihet. Nedbetalingstid: På inntil 30 år. I særlige tilfeller og på grunnlag av nødvendig dokumentasjon, kan kommunen innvilge en nedbetalingstid på inntil 50 år. Terminer:12 terminer pr. år. 8. Sikkerhet for lån Startlån fra kommunen skal sikres med pant i boligen, og ha prioritet innenfor eiendommens antatte salgsverdi. Startlån kan ha hovedprioritet etter hovedfinansiering. 9. Klageadgang Det er anledning til å klage på kommunens vedtak om tildeling, utmåling, og avslag. Side33

34 Klagen må være skriftlig og sendes til NAV kommune, som fremmer klagen for klientutvalget. Det må i klagen fremgå konkret hva i vedtaket det klages på. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Side34

35 Sirdal kommune Retningslinjer for tildeling av "Startlån". Vår referanse 4676/04 Saksrnappe 04/01048 Arkivkode U71 Saksbehandler KHS Direkte innvalg \\S\ Akf vu, \»,df\slik4å>s Utval ssaksnr Utval Utvalg for levekår Motedato Rådmannens innstilling: Retningslinjer for tildeling av Startlån i Sirdal Kommune godkjennes. Behandling i Utvalg for levekår : Forslag om tilføyelse fra Astrid H. Tjørhorn på følgende punkt :Aktuell flytende rente. Dette punktet tilføyes "eventuelt fast rente inntil 5 år." 6. Rente- og avdragsvilkår. Det tas utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår ved innvilging av Startlån. Følgende vilkår vil være gjeldende: Etableringsgebyr på kr ,-. Aktuell flytende rente evt. fast rente inntil 5 år. Mulighet for 3 års avdragsfrihet. r 20 års nedbetalingstid. 12 terminer (månedlig innbetaling) Med denne tilføyelse ble retningslinjer for tildeling av Startlån enstemmig vedtatt. Vedtak i Utvalg for levekår : Retningslinjer for tildeling av Startlån. 1. Formål. Startlån skal bidra til at husstander som har problemer med å etablere seg i egen bolig skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i gode og nokterne boliger. Husstander med etableringsproblemer er husstander som har behov for hel eller delvis finansiering fra kommunen. Startlån kan dermed tildeles de som har problemer med å skaffe de nødvendige tilleggs lån på det private kredittmarked, eller har problemer med å klare utgifter til renter og avdrag på slike lån. Det siste vil i hovedsak kun være aktuelt dersom det er betydelig forskjell i rentevilkår mellom det private kredittmarked og Husbanken. 2. Hvem kan få lån? Side35

36 Startlån er behovsprøvd og kan omfatte unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger og andre hustander dersom de anses som økonomisk vanskeligstilt. Lånsøkere må så langt det er mulig dokumentere at husstanden er i stand til å betjene avdrag på lån, med fremtidige inntekter og eventuelle stønader, i tillegg til vanlige levekostnader. Søknaden vil bli avslått dersom kommunen mener at husstanden ikke er i stand til å betale fremtidige betalingsforpliktelser. Husstandens totale situasjon legges til grunn ved behandlingen av søknaden. 3. Lånet kan gis til: Kjøp av bolig. Startlån kan ved kjøp av bolig gis enten som topp eller som fullfinansiering. Hovedregelen er imidlertid at finansiering først skal søkes gjennom det private kredittmarked. Utbedring. Startlån kan brukes ved utbedring av boligen. Oppføring av bolig. Startlån kan brukes til toppfinansiering, sammen med grunnfinansiering fra Husbanken eller andre finansinstitusjoner. Refinansiering. Startlån kan benyttes til refinansiering av dyre lån dersom det resulterer i at husstanden får en mulighet for å bli boende i boligen. Refinansieringen kan i spesielle tilfeller være aktuell ved innfrielse av mindre usikret gjeld. Dette forutsetter at det samlede boliglån ikke overstiger eiendommens antatte salgsverdi. Forhåndsgodkjenning. Husstanden kan få en bekreftelse på at den vil få Startlån, hvis de har mulighet til å kjøpe en bolig, og de må ha en rask avklaring. Bekreftelsen gis skriftlig. 4. Krav til boligen. Boligen må være rimelig og nøktern i forhold til det lokale prisnivå. 5. Lånemuligheter. Låneutmålingen fastsettes innenfor 100% av kjøpesummen, nybyggingsutbedringskostnader, eller boligens verdi samt omkostninger. Lånets størrelse vil også være avhengig av den enkeltes økonomi og annen långivers låneutmåling. Startlån kan gis som toppfinansiering eller fullfinansiering. Finansieringen reguleres ut fra låntakerens situasjon, slik at andelen av finansieringen reguleres av låntakerens totale økonomi. I spesielle tilfeller kan Startlån gis i kombinasjon med boligtilskudd. Toppfinansiering. Maksimalbeløp i Sirdal kommune er kr ,-. Ved spesielle tilfeller kan det vurderes å gi høyere lån. Grunnfinansiering. Startlån som grunnfinansiering gis i hovedsak der det tidligere er benyttet en kombinasjon av kjøpslån og etableringslån. Startlån kan også gis som refinansiering for å innfri andre gjeldsposter, eller ved sammenslaing av flere boliglån. Startlånet må ha sikkerhet innenfor boligens antatte verdi. 6. Rente- og avdragsvilkår. Det tas utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår ved innvilging av Startlån. Følgende vilkår vil være gjeldende: Etableringsgebyr på kr ,-. Aktuell flytende rente eventuelt fast rente inntil 5 år. Side36

37 Mulighet for 3 års avdragsfrihet. 20 års nedbetalingstid. 12 terrniner (månedlig innbetaling) 7. Sikkerhet for lånet. Startlånet skal sikres med pant i eiendommen og ha prioritet innenfor eiendommens antatte salgsverdi. 8. Klageadgang. Det er anledning til å klage på kommunens vedtak om tildeling, utmåling, og avslag på lån. Klagen må være skriftlig og sendes sosialkontoret i Sirdal kommune, som fremmer klagen for Klientutvalget. Av innholdet i klagen må det fremgå vedtaket det klages på og hvilke endringer det ønskes. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Gis klagen ikke medhold sendes saken videre til Formannskapet. Hjemmelsbakgrunn Husbankens retningslinjer. Kommunal ordning. Bakgrunn Sirdal Kommune har mottatt en bevilling av Startlån for videre tildeling. Kommunen må sikre at Startlån blir gitt i henhold til Husbankens overordnede retningslinjer og nødvendige saksbehandlingsrutiner. Kommunen kan fastsette egne retningslinjer for videreutlånene, og sosialenheten har arbeidet frem et anbefalt grunnlag. Derfor fremmes følgende forslag til kommunale retningslinjer for tildeling av Startlån: Retningslinjer for tildeling av Startlån. 9. Formål. Startlån skal bidra til at husstander som har problemer med å etablere seg i egen bolig skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i gode og nøkterne boliger. Husstander med etableringsproblemer er husstander som har behov for hel eller delvis finansiering fra kommunen. Startlån kan dermed tildeles de som har problemer med å skaffe de nødvendige tilleggs lån på det private kredittmarked, eller har problemer med å klare utgifter til renter og avdrag på slike lån. Det siste vil i hovedsak kun være aktuelt dersom det er betydelig forskjell i rentevilkår mellom det private kredittmarked og Husbanken. 10. Hvem kan få lån? Startlån er behovsprovd og kan omfatte unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger og andre hustander dersom de anses som økonomisk vanskeligstilt. Lånsøkere må så langt det er mulig dokumentere at husstanden er i stand til å betjene avdrag på lån, med fremtidige inntekter og eventuelle stonader, i tillegg til vanlige levekostnader. Søknaden vil bli avslått dersom kommunen mener at husstanden ikke er i stand til å betale fremtidige betalingsforpliktelser. Husstandens totale situasjon legges til grunn ved behandlingen av søknaden. Side37

38 11. Lånet kan gis til: Kjøp av bolig. Startlån kan ved kjøp av bolig gis enten som topp eller som fullfinansiering. Hovedregelen er imidlertid at finansiering først skal søkes gjennom det private kredittmarked. Utbedring. Startlån kan brukes ved utbedring av boligen. Oppføring av bolig. Startlån kan brukes til toppfinansiering, sammen med grunnfinansiering fra Husbanken eller andre finansinstitusjoner. Refinansiering. Startlån kan benyttes til refinansiering av dyre lån dersom det resulterer i at husstanden får en mulighet for å bli boende i boligen. Refinansieringen kan i spesielle tilfeller være aktuell ved innfrielse av mindre usikret gjeld. Dette forutsetter at det samlede boliglån ikke overstiger eiendommens antatte salgsverdi. Forhåndsgodkjenning. Husstanden kan få en bekreftelse på at den vil få Startlån, hvis de har mulighet til å kjøpe en bolig, og de må ha en rask avklaring. Bekreftelsen gis skriftlig. 12. Krav til boligen. Boligen må være rimelig og noktern i forhold til det lokale prisnivå. 13. Lånemuligheter. Låneutmålingen fastsettes innenfor 100% av kjøpesummen, nybyggingsutbedringskostnader, eller boligens verdi samt omkostninger. Lånets størrelse vil også være avhengig av den enkeltes økonomi og annen långivers låneutmåling. Startlån kan gis som toppfinansiering eller fullfinansiering. Finansieringen reguleres ut fra låntakerens situasjon, slik at andelen av finansieringen reguleres av låntakerens totale økonomi. I spesielle tilfeller kan Startlån gis i kombinasjon med boligtilskudd. Toppfinansiering. Maksimalbeløp i Sirdal kommune er kr ,-. Ved spesielle tilfeller kan det vurderes å gi høyere lån. Grunnfinansiering. Startlån som grunnfinansiering gis i hovedsak der det tidligere er benyttet en kombinasjon av kjøpslån og etableringslån. Startlån kan også gis som refinansiering for å innfri andre gjeldsposter, eller ved sammenslåing av flere boliglån. Startlånet må ha sikkerhet innenfor boligens antatte verdi. 14. Rente- og avdragsvilkår. Det tas utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår ved innvilging av Startlån. Folgende vilkår vil være gjeldende: r Etableringsgebyr på kr ,-. Aktuell flytende rente. Mulighet for 3 års avdragsfrihet. 20 års nedbetalingstid. 12 terminer (månedlig innbetaling) 15. Sikkerhet for lånet. Startlånet skal sikres med pant i eiendommen og ha prioritet innenfor eiendommens antatte salgsverdi. 16. Klageadgang. Side38

39 Det er anledning til å klage på kommunens vedtak om tildeling, utmåling, og avslag på lån. Klagen må være skriftlig og sendes sosialkontoret i Sirdal kommune, som fremmer klagen for Klientutvalget. Av innholdet i klagen må det fremgå vedtaket det klages på og hvilke endringer det ønskes. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Gis klagen ikke medhold sendes saken videre til Formannskapet. Vurdering Forskrift om Startlån og Husbankens retningslinjer er dekkende for ordningen. Men kommunen kan fastsette egne retningslinjer for videreutlånene. Sosialenheten onsket dette, og derfor fremmes til Sektorutvalget for Levekår utfyllende retningslinjer for å praktisere Startlånet i Sirdal Kommune. Konklusjon Det forutsettes at kommunens retningslinjer ikke strider mot det sentrale regelverket, og disse sendes derfor Husbanken til orientering. irkeland Konst. rådmann Kent H. Seland plan og utviklingsleder Parter i saken: Husbanken Serviceboks ARENDAL Side39

40 Sirdal kommune Tonstad Båtforening - Søknad om støtte til oppgradering/investering LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 7103/ /370 Øyvind Sjøtrø UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/72 Formannskapet /51 Kommunestyret /86 Formannskapet SØKER: Tonstad Båtforening Hjemmelsbakgrunn Søknad fra Tonstad Båtforening mottatt 22/ Innledning Navn: Tonstad Båtforening Organisasjonsnummer: Stiftelsesdato: Registrert i enhetsreg Aksjekapital: Eiere: Styre: Kontaktperson: Ivar Skreå Ådne Lindø Svein Petter Ousdal Ådne Lindø Søknad: Lån og/eller tilskudd i forbindelse med oppgradering av Tonstad Båthavn på inntil kr ,-. (i ettertid presisert av Båtforeningen) Dette fordelt som følger: Generell oppgradering kr ,- Oppgradering nye utriggere kr ,- Dagens engasjement i Sirdalsvekst KF 0,- Side40

41 I 1998 fikk Tonstad Båtforening kr ,- i tilskudd og kr ,- i lån. (Til brygge/småbåthavn i Haughom ble det i 2010 gitt tilskudd på inntil kr ,-) Forhold til reglement bagatellmessig støtte: Lån og/eller tilskudd på inntil kr ,- ligger innenfor rammen for bagatellmessig støttet. I tillegg betraktes ikke Tonstad Båtforening som et foretak i vanlig forstand. Regnskap 2013 Sum inntekter kr ,- Sum utgifter kr ,- Resultat kr ,- På konto kr ,- Saksopplysninger/søknad Tonstad Båtforening har vært i drift i flere år, og foreningen er viktig element i det «sirdalske foreningsliv». Foreningen er aktiv, og den legger til rette for båtlivets gleder på Sirdalsvannet fortrinnsvis for lokale innbyggere. I forbindelse med Triangelsamarbeidet på Sirdals/Lundevannet er båthavnen særdeles viktig. Båthavnen er, som båthavner flest, utsatt for vær og vind, og den trenger oppgradering/vedlikehold. Utriggerne som ble montert i 1998 er svake, og ved to anledninger er det blitt skade på utriggere og 4 5 båter. Foreningen har ca. 40 medlemmer, foreningens arbeid har betydning for flere enn kun foreningens medlemmer. Medlemmene utfører betydelig dugnadsarbeid. I denne saken er dugnadsarbeidet stipulert til kr ,-. Utbedring/investering Skifte /reparere feste som holder bryggene på plass kr ,- Oppgradering utriggere kr ,- Arbeid kr ,- Totalt kr ,- Side41

42 Finansiering Egeninnsats kr ,- Egne midler kr ,-. Tilskudd/lån Sirdal kommune kr ,- Totalt kr ,- Vurdering Tonstad Båtforening driver et positivt og godt arbeid. Foreningen er, som mange andre foreninger, tuftet på dugnad og innsats til lokalsamfunnets beste. Det å drive en båtforening krever både innsats, vedlikehold og kapital. I denne sammenheng kapital til oppgradering/nyinvestering. Det er ingen som skal lønnes her, det er dugnadsarbeid, og det har betydning ut over kun foreningen som sådan. Da dette ikke er en bedrift/et foretak som driver på forretningsmessig basis, og heller ikke representerer arbeidsplass(er) blir det vanskelig å kanalisere denne søknaden gjennom Sirdalsvekst KF. Rett nok hadde Tonstad Båtforening i sin tid et lån i Sirdalsvekst KF, et lån som i dag er innfridd. Og rett nok har en annen form for forening (Sirdal Fjellgolf AS) engasjement i Sirdalsvekst KF, men vårt engasjement med Sirdal Fjellgolf AS ble etablert da fjellgolfklubben mer var å betrakte som forretningsdrift m/ansatt(e). Ut over dette har Sirdalsvekst KF ikke engasjert seg i lag/foreninger. Rådmannen konkluderer derfor med at dette er en sak for det strategiske næringsfondet. Årsbudsjettet for strategisk del er kr ,-. Noe av dette er anvendt. Det er imidlertid mulig å tilleggsbevilge midler, evt. ta dette over flere år. Rådmannen kommer tilbake til dette punktet i sin innstilling. Tonstad Båtforening søker om tilskudd og/eller lån. Rådmannen er av den formening at et evt. bidrag fra Sirdal kommune bør ha en større del av låneelementet i seg enn tilskudd. Et lån på f.eks. kr ,- til 3% rente vil innebære rentekost på kr ,-. Dette har Tonstad Båtforening kapasitet til. Hvor mye avdrag man kunne betjene vil kanskje variere fra år til år, men kr ,- bør være mulig. Rådmannen er imidlertid innforstått med at dette ville blitt et meget langsiktig lån. Likevel bør et evt. lån utgjøre mer enn et evt. tilskudd. Konklusjon Ut fra ovennevnte innstiller rådmannen positivt, og med en fordeling mellom tilskudd og lån på kr ,- i lån, og kr ,- i tilskudd. Ideelt sett burde Tonstad Båtforening selv «lagt mer i potten», men foreningen går inn med det den har, i form av egne midler og en betydelig dugnadsinnsats. Forslag til vedtak Side42

43 I forbindelse med oppgradering/investering innvilges Tonstad Båtforening: 1. Tilskudd kr ,-. 2. Lån kr ,-. 3. Tilskudd og lån utbetales mot dokumentasjon i form av fakturakopier. 4. Tilskudd og lån utbetales med 50% i 2014 og resterende 50% i Lånet løper til rentesats pt. 3%, tilbakebetales over inntil 20 år, og utbetales via Sirdalsvekst KF, ved at foretaket overføres kr ,-. 6. Det er en forutsetning at prosjektet er fullfinansiert. 7. Krav om utbetaling må fremmes innen 2 år etter at tilsagn er gitt. Beløpene bevilges fra Strategisk del. Årsbudsjett er kr ,- Det er hittil i år brukt kr ,- av denne budsjettposten. 8. Saksprotokoll i Formannskapet PS 14/72 Behandling Jonny Liland AP var inhabil og fratrådte. Ingen varamedlem møtte i saken. Forslag fra Glenn O Josdal AP: Saken utsettes. Votering Forslag fra Glenn O Josdal AP ble enstemmig vedtatt. (4 stemmer) Formannskapets tilråding Saken utsettes John Birkeland Konst.rådmann Øyvind Sjøtrø Nærings- og utviklingssjef Parter i saken Tonstad båtforening v/ådne Lindø Spansvollen TONSTAD Vedlegg 1 Tonstad Båtforening - Søknad om støtte. 2 Søknad fra Tonstad Båtforening - tilleggsopplysninger 3 Tilleggsopplysninger vedr. sak "Søknad fra Tonstad Båtforening" Side43

44 Tonstad Båtforening v/aadne Lindø Spansvollen Tonstad e-post: Sirdal Kommune v/næringssjef Øyvind Sjøtrø Tonstadvegen Tonstad Tonstad 30 april 2014 SØKNAD OM STØTTE TIL UTBEDRING OG OPPGRADERING AV TONSTAD BÅTHAVN. Tonstad Båtforening ble stiftet i Etter så mange år har vær og vind slitt på bryggene og vi ser nå at det trengs en utbedring av havna. Vi har konstantert at flere av festene som holder bryggene på plass er ødelagte og må erstattes. I denne forbindelse har vi innhentet anbud fra Telebryggen A/S. Tilbudet for dette arbeidet er på kr Dette tilbudet har vi akseptert og utbedringsarbeidet skal starte i juni Utriggerne som ble montert i 1998 er for svake i forhold til vær og vind. Det er ved to anledninger blitt store skader på utriggere og 4-5 båter. Over år er flere av utriggerne blitt reparert, og vi er kommet til den erkjennelse at disse må skiftes. I fra båthavna ble etablert i 1998 har dette vært et godt fritidstilbud til Sirdalens befolkning. I forbindelse med etableringen av Triangelsamarbeidet på Sirdal/Lundevatnet er båthavna på Tonstad særs viktig. Til utbedringsarbeidet har vi en egenkapital på kr til disposisjon. Vi tillater oss med dette å søke om resterende utbedringsmidler til Tonstad Båthavn på kr Vi tillater oss også å søke om oppgraderingsmidler på kr til nye utriggere. Vi håper at disse oppgraderingsmidler kan gis som tilskudd eller eventuelt som lån. Alt arbeid i forbindelse med oppgraderingen vil bli utført på dugnad av foreningens medlemmer. Vi har fått tilbud på dette arbeidet som er kalkulert til kr Vi håper på en velvillig behandling av søknaden. På forhånd takk. Med vennlig hilsen styret i Tonstad Båtforening. Aadne Lindø Ivar Skreå Svein Petter Ousdal Side44

45 Tilleggsopplysninger vedr. sak «Søknad fra Tonstad Båtforening» Foreningen har gitt følgende informasjon: 1. Pr. i dag er det 3 ledige plasser. Man har også 7 plasser som kan disponeres midlertidig. Foreningen vil gjøre det en kan for å skaffe plass til alle som ønsker det. 2. Det er pr. i dag 3 stk. gjesteplasser i havnen. Ved ny utrigger vil man kunne tilby en fjerde gjesteplass. Dette for å gjøre Sirdalsvannet mer tilgjengelig også for andre. Medlemskapet i foreningen kan (i følge vedtektene) overføres i rett linje opp/ned søsken/foreldre. Det kreves ikke noe depositum, men medlemmene er innforstått med at medlemsavgift/leie av båtplass må økes. 3. Andre bidragsytere enn Sirdal kommune? Båtforeningen opplyser at de allerede har fått svært mye støtte og hjelp fra Sira Kvina. Bl.a. verktøy, utstyr, vært behjelpelig med reparasjoner, sveising, transport, anlagt parkeringsplass og ryddet område. Båtforeningen er på det grunnlag reservert mht. å be kraftselskapet om ytterligere støtte i denne omgang. Tonstad, 9/6-14 Øyvind Sjøtrø Side45

46 Tilleggsopplysninger vedr. sak «Søknad fra Tonstad Båtforening» Foreningen har gitt følgende informasjon: 1. Pr. i dag er det 3 ledige plasser. Man har også 7 plasser som kan disponeres midlertidig. Foreningen vil gjøre det en kan for å skaffe plass til alle som ønsker det. 2. Det er pr. i dag 3 stk. gjesteplasser i havnen. Ved ny utrigger vil man kunne tilby en fjerde gjesteplass. Dette for å gjøre Sirdalsvannet mer tilgjengelig også for andre. Medlemskapet i foreningen kan (i følge vedtektene) overføres i rett linje opp/ned søsken/foreldre. Det kreves ikke noe depositum, men medlemmene er innforstått med at medlemsavgift/leie av båtplass må økes. 3. Andre bidragsytere enn Sirdal kommune? Båtforeningen opplyser at de allerede har fått svært mye støtte og hjelp fra Sira Kvina. Bl.a. verktøy, utstyr, vært behjelpelig med reparasjoner, sveising, transport, anlagt parkeringsplass og ryddet område. Båtforeningen er på det grunnlag reservert mht. å be kraftselskapet om ytterligere støtte i denne omgang. Tonstad, 9/6-14 Øyvind Sjøtrø Side46

47 Sirdal kommune 7/1, John Marius Ousdal, finansiell støtte til boligbygging LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 7716/ /410 Trond Arne Thomassen UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/87 Formannskapet Bakgrunn John Marius Ousdal har i henvendelse til kommunen forespurt om finansiell støtte til ny bolig ved demontering/rivning av gammel bolig og oppføring av ny på allerede eksisterende grunnmur. Hjemmelsbakgrunn Kommunens reglement «Reglement for finansiell støtte til boligbygging i Sirdal kommune». Vurdering I reglementet og tilhørende saksfremstilling (k-sak 54/11) er ikke begrepet «ny bolig» definert. At ingen renovering/vedlikehold skaper en «ny bolig» ansees som ett faktum, selv om boligen etter renovering/vedlikehold fremstår som ny. Spørsmålet som Ousdal stiller, er om han kan få finansiell støtte selv om han gjenbruker grunnmur fra den gamle boligen. Disp.søknaden fremlegges overfor formannskapet. I utgangspunktet forstår man med «ny bolig» at alt inkl. kjeller, grunnmur og bygning for øvrig er nytt. I dette tilfellet består grunnmuren av kilt stein, og det ønskes å ta vare på noe av bygningens opprinnelige uttrykk ved å gjenbruke denne grunnmuren. Grunnmur av kilt stein vitner om gammelt håndverk, og er spor etter mennesker i landskapet som annet kulturlandskap er. Rådmannen har forståelse for at søker ønsker å ta vare på dette. Rådmannen ser imidlertid at ved å gi dispensasjon fra retningslinjene i dette tilfellet, vil man kunne åpne opp for andre og lignende tilfeller. Hvordan skal skjønnsutøvelsen være i forhold til slikt tradisjonshåndverk? Rådmannen vil ut fra en samlet vurdering tilrå at disp.søknaden avslås. Rådmannen mener at med «ny bolig» må forstås at alt inkl. kjeller, grunnmur og bygning for øvrig er nytt. Side47

48 Forslag til vedtak Søknad fra John Marius Ousdal om dispensasjon fra «Reglement for finansiell støtte til boligbygging i Sirdal kommune» avslås. John Birkeland Konst.rådmann Trond Arne Thomassen Leder for servicetorget Parter i saken John Marius Ousdal Nedre Høgåsen 4440 TONSTAD Vedlegg 1 Reglement finansiell støtte ny bolig 2 VS: Dispensasjon ifm husbygging Side48

49 Side49

50 Side50

51 Side51 file:///c:/ephorte/ephortepdfdocproc/ephorte-sir/163684_fix.html Page 1 of Hei! Dette er en dispensasjons-søknad ang. det samme som du registrerte i mappe 2014/410 i går. Kan du registrere denne også? Om mulig bør kanskje en kopi gå til kultur (ASH?) som informasjon? T. Fra: John Marius Ousdal Sendt: 6. juni :41 Til: Trond Arne Thomassen Emne: Dispensasjon ifm husbygging Hei Det hadde vært fint om du kunne videreformidlet dette til kulturkontoret. Det er mulig de har noen synspunkter på det å beholde den gamle kilte grunnmuren. I forbindelse med overtaking av gr.nr 7, br.nr 1 på Nesset i Sirdal ønsker jeg å undersøke muligheten for å få innvilget finansiell støtte i forbindelse med bygging av nytt hus på gården. Huset som står her i dag er i dårlig stand, og er ikke egnet til å bo i. Jeg ønsker derfor å erstatte dette med ett nytt hus. Samtidig ønsker jeg å utbedre og beholde den gamle kilte grunnmuren, for å ta vare på en del av den gamle fasaden og historien til dette huset. Jeg har forstått det slik at det for øyeblikket innvilges ett rentefritt lån på ,- ved oppsetting av ny bolig som er bebodd. Jeg ønsker derfor å få avklart om kommunen vil gi dispensasjon i denne saken. Slik at jeg ved å utbedre, tilpasse og beholde den gamle kilte grunnmuren og bygge nytt hus på denne, også kvalifiserer for finansiell støtte. Mvh John M. Ousdal Denne e-posten er fri for virus og uønsket programvare fordi avast! Antivirus beskyttelsen er aktiv.

52 Sirdal kommune Disponering av resultat 2013 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 7701/ /806 Arne Eiken UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/88 Formannskapet /47 Kommunestyret Bakgrunn Årsresultatet for Sirdal kommune ble på kr 7,08 mill. I årsoppgjørssaken som formannskapet behandlet foreslo rådmannen at overskuddet skulle avsettes til disposisjonsfond. Formannskapet ønsket å ha opp en egen sak som viser mulige disponeringer av resultatet. Vurdering På oppdrag fra formannskapet har rådmannen vurdert alternative formål å disponere resultatet for 2013 på: Enhetene har gjennomgående levert i henhold til budsjett. Rådmannen har hatt fokus på budsjettkontroll, og enhetene har blitt oppfordret til å være solidariske med enheter med forventinger om overforbruk, slik at samlet forbruk blir som budsjett. Dette har ført til at blant annet Tonstad skule og barnehagene har penger igjen på budsjettet. Rådmannen mener at dette fokuset ikke har gått ut over kvaliteten på tjenestene. Sirdal kommune har ikke noen praksis med at enheter med overskudd beholder hele eller deler av dette, og at overforbruk må dekkes inn påfølgende år. Rådmannen mener at det vil kunne være fornuftig at Tonstad skule og barnehagen får beholde deler av overskuddet til prioriterte formål, Skolen har behov for nye PCer til elever, og det er et personalseminar under planlegging. Tonstad barnehage har ønsker om diverse oppgraderinger av uteområdet. Sykkelskur er et av ønskene. Enhet for kultur har fått eksterne midler for å bygge et bandrom til SMOK. Det interne finansieringsbehovet til tiltaket er kr. Som et ledd i arbeidet med vedlikeholdsplanen ble det avsatt 4 mill. kr. til å ta igjen etterslepet på bygningsvedlikeholdet. Det var elevheimene og Sinnes skule som skulle prioriteres i Renoveringen av bassenget på Sinnes skule ble rimeligere enn antatt, mens det bare ble renovert ett av byggene på Øyghedlar. Sommeren 2014 er man i gang med bygg nr. 3. Rådmannen synes at fortsatt fremdrift i oppgradering av byggene på Øyghedlar elevheim er svært viktig. I vedlikeholdsplanen ligger elevheimen inne med 2 hybelbygg årlig. Hvert bygg koster i underkant av 1,0 mill. kr. (ekskl. bruken av egne arbeidsfolk). Side52

53 Konklusjon Rådmannen har i saken pekt på noen områder man mener utpeker seg mht. mulig overskuddsdisponering. Det vil imidlertid være av politisk karakter å prioritere hvordan overskuddsdisponeringen skal gjøres. Rådmannen legger derfor saken frem uten innstilling. Rådmannen er videre opptatt av å begrense opplistingen av gode tiltak, da overskuddsdisponering ikke skal fremstå som en fornyet budsjettbehandling. Forslag til vedtak Rådmannen fremmer ikke innstilling. John Birkeland Konst.rådmann Arne Eiken Økonomisjef Parter i saken Side53

54 Sirdal kommune Prosjekt boligfelt Øvre Sirdal. LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 6921/ /157 Sven Magne Ousdal Bakgrunn Reguleringsplan for boliger Myraleite III på Sinnes ble godkjent i Grunneier er John Carsten Sinnes. Over tid er det arbeidet med utforming av utbyggingsavtale for boligfeltet med sikte på privat utbygging. Boligfeltet inneholder 14 tomter. I f-sak 13/92 om prioritering av planer/prosjekter TLM, er utarbeiding av reguleringsplan for Klattane boligfelt på Tjørhom gitt høy prioritet. Utvalg for TLM ble i møte 6. mai 2014 orientert om at situasjonen for John Carsten Sinnes er endret. Endringen går på at han nå ser bort fra å bygge ut boligfeltet i privat regi. Han inviterer nå til forhandlinger med kommunen, med sikte på utbygging i kommunal regi. Hjemmelsbakgrunn Reguleringsplan Myraleite III, Plan ID Vurdering Det er viktig at det er tilgang til boligtomter i Øvre Sirdal. Lokalisering Orientering om saken ble gitt utvalg TLM fordi lokalisering av boligområder i Øvre Sirdal er et sentralt element. Det vises til orienteringen gitt i møte. Rådmannen har, blant annet, i oppdrag å utarbeide reguleringsplan for Klattane boligfelt på Tjørhom. Det er avsatt egne midler til dette prosjektet. Utsnittet til høyre viser reguleringsplan for boligfelt Myraleite III godkjent Planen legger opp til å benytte etablert infrastruktur opparbeidet av kommunen. Området er etablert og godt tilrettelagt for videre bygging av boliger. Side54

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJELDER FRA Godkjent av Kommunestyret: K-sak / den Innholdsoversikt 1. Hjemmel 2. Oversikt over hvilke

Detaljer

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Alta kommune Servicesenteret, Utlån- og tomter STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Vedtatt av Alta Formannskap den 28.02.13 PS 35/13 Innenfor gjeldende retningslinjer ytes STARTLÅN, opptatt

Detaljer

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Gjeldende fra 01.04.2016 1. Formål Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og/eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N Vedtatt av kommunestyret 18.10.2006 1 Innhold Retningslinjer for startlån... 3 1. Formål... 3 2. Krav til inntekt... 3 3. Hva det kan gis lån til... 4 4. Forhåndsgodkjenning...

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 1 1.Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet rimelig, nøktern og god bolig og beholde den.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

Retningslinjer for startlån fra Husbanken

Retningslinjer for startlån fra Husbanken HB 7.B.13 Januar 2013 Retningslinjer for startlån fra Husbanken 1 Formål Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen LØTEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN Gjeldende fra 01.06.2016 1. Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1. januar 2016 (FOR-

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE Fastsatt av Strand kommune, rådmannen mai 2014 INNHOLD RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN I STRAND KOMMUNE... 3 1. Formål... 3 2. Hvem behandler søknadene...

Detaljer

Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom

Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTESTED: KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad DATO: 08.09.2011 TIDSPUNKT: 18:00 19:30 MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom LEDER SP Svein A Hompland MEDL KRF Helge M Tonstad

Detaljer

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Retningslinjene skal til enhver tid følge Husbankens retningslinjer for startlån og gjeldende forskrift for startlån. 1: Formålet Startlån

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011

Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Boligetaten. Dato: 7. mai 2011 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/boligetaten Fagnotat Saksnr.: 201000314-22 Emnekode: SARK-1522 Saksbeh: TRST Til: Stab v/ Tor Corneliussen Kopi til: Fra: Boligetaten Dato: 7. mai 2011 Startlån

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Vedtatt i Bystyret 26/10-17 1. Formål Startlånet skal bidra til å skaffe og sikre varige og egnede boliger for langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/02904-002 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kragerø Kommune opptar gjeldsbrevlån

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN 1 Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1.april 2014 (FOR-2014-02-12-273.) 2 Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

tildeling av startlån - retningslinjer 1

tildeling av startlån - retningslinjer 1 1 FAUSKE KOMMUNE sektor drift/teknisk TILDELING AV STARTLÅN - RETNINGSLINJER Ansvaret for saksbehandling og tildeling av de statlige låne- og tilskuddsordningene (Husbankmidlene) er tillagt seksjon bygg/eiendom

Detaljer

Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning

Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Saksframlegg Arkivnr. 252 Saksnr. 2013/1941-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Per Ingar Almås Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Saksdokumenter: 1. Brev

Detaljer

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1 FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-008/10 Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅN FOR 2012 Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kragerø

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig.

Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig. Startlån bolig Boliglån Generelt Alternativt navn Boliglån Ingress Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig. Startlånet er

Detaljer

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter Tilpasning av bolig Finansieringsmuligheter Alle skal bo godt og trygt 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Tilskudd til tilpasning av bolig side 3 Tilskudd (NAV hjelpemiddelsentralen) side 3 Prosjekteringstilskudd side

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Dato: 27.06.2017 Møtested: Kommunehuset, Ordførerens kontor Tidspunkt: 09:45 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf. 75 76 06 11. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken HB 8.B.1 - Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken - Side 1 av 4 HB 8.B.1 06.2008 Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken Innhold: 1 Formål 2 Hva kan det gis tilskudd til 3 Hvem kan det gis

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: Sirdal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden 2016-2020 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 1060/2016-2011/692 Maria Tamasi 22.01.2016 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 16/16

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Administrasjonen, Floren skole Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 23.08.2016 Tid: 10:00-11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksutredning Saksbehandler : Inger Lenes

Saksutredning Saksbehandler : Inger Lenes ØRLAND KOMMUNE Arkiv: 250 Dato: 06.12.02 Saksutredning Saksbehandler : Inger Lenes Utval Kommunest ret R.. Møtedato Utval ssaksnr Dokumentnr 1 17.12.02 02/0067 02/01379-2 INNFØRING AV STARTLÅNSORDNING

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Velferdsteknologi Husbankens rolle Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Husbankens tilnærming er boligpolitisk Vi skal: formidle kunnskap og erfaringer være orientert om utviklingen gi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/06 06/00893 REVISJONSTJENESTER 2007 - DELTAKELSE I SAMARBEIDET I ØST-FINNMARK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/06 06/00893 REVISJONSTJENESTER 2007 - DELTAKELSE I SAMARBEIDET I ØST-FINNMARK Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 04.12.06 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskap Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 10:00-13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Stein Thomassen Nestleder

Detaljer

De erfaringene en har gjort seg etter endringen gjør det nødvending å justere noe på vilkårene for å gi startlån, primært inntektsgrensene.

De erfaringene en har gjort seg etter endringen gjør det nødvending å justere noe på vilkårene for å gi startlån, primært inntektsgrensene. Byrådssak 1304 /16 Startlån - justering av inntektsgrenser og lånebeløp TONA ESARK-17-201625404-1 Hva saken gjelder: Etter at det i april 2014 kom ny forskrift om startlån, FOR-2014-03-274, måtte Bergen

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Møtested: Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 21.04.2016 Tid: 10:00-15:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån i Alta kommune Vedtatt i Alta formannskap den 17.02.16 PS 21/16 Innhold

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 27.02.2014 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 22/14 Til sak: PS 28/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard

Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena 13.06.2014 v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard Statsbudsjettet for 2014 Alle skal Alle bo skal godt bo og godt trygt og trygt Godt budsjett

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 21.06.2012 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

Hvordan møte eldrebølge

Hvordan møte eldrebølge Hvordan møte eldrebølge Husbankens virkemidler Birgit C Huse, Rådgiver i Husbanken Husbanken er regjeringens viktigste redskap for å oppnå politiske målsettinger i boligpolitikken Om Husbanken Visjon:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2013 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Bjørn Pedersen, Jan Holm Hansen, Marte Rasmussen, Henry

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 13:15 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 252 Arkivsaksnr. 17/1485. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 252 Arkivsaksnr. 17/1485. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 252 Arkivsaksnr. 17/1485 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet / Kommunestyret STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommunestyre slutter seg

Detaljer

Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer

Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer HB 8.B.28 - Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer - Side 1 av 5 HB 8.B.28 06.2014 Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer Innhold: 1 Formål 2 Tildelingskriterier

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Øivind Olafsrud og Tom-Arne Tørfoss Øystein Pedersen, Knut Bergersen og Tore Ånesland SAKLISTE

VEDTAKSPROTOKOLL. Øivind Olafsrud og Tom-Arne Tørfoss Øystein Pedersen, Knut Bergersen og Tore Ånesland SAKLISTE EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 22.09.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 19.09.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: Tidspunkt: 17:00

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: Tidspunkt: 17:00 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 19.05.2016 Tidspunkt: 17:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

MØTEINNKALLING. Klagenemnda. Dato: 16.11.2015 kl.1 0:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03668 Arkivkode: 033. Saker til behandling

MØTEINNKALLING. Klagenemnda. Dato: 16.11.2015 kl.1 0:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03668 Arkivkode: 033. Saker til behandling MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 16.11.2015 kl.1 0:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03668 Arkivkode: 033 SAKSKART Side Saker til behandling 5/15 15/035881 Klage på avslag om startlån 2 Bjørkelangen,

Detaljer

Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth John Brynild Bakken

Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth John Brynild Bakken MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus, Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2011 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Stein Erik Lauvås Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Møtested: Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 01.12.2016 Tid: 12:30-13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra rådhus Dato: 24.04.2017 Tidspunkt: 17:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Retningslinjer for grunnlån i Husbanken

Retningslinjer for grunnlån i Husbanken HB 7.B.9 September 2008 Retningslinjer for grunnlån i Husbanken Innholdsfortegnelse 1. Formål...- 1-2. Hva kan det gis lån til...- 1-3. Vurdering av lånsøker...- 2-4. Vurdering av sikkerhet...- 2-5. Miljøvennlige

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE. Side 1

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE. Side 1 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 03.04.2014 Tid: Kl.11:30 - lunsj Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte.

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den:

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd Fillan den: HITRA KOMMUNE Fillan den: 06.04.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Innkalling til møte i Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus

Detaljer

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat.

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat. BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT Dato: Arkivkode: 18.03.2016 J.postID: 2016042130 Arkivsaksnr: 16/8311 Fra: Rådmannen Vedrørende: Startlån og statlig bostøtte I møte 2.3.2016 ba sektorutvalg BIOM rådmannen

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00 18:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 05.06.2013 Tid: 13:00-13:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken satser størstedelen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset Møtedato: 31.10.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 31.10.2016 Tidspunkt: 11:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

PROTOKOLL. Thor Geir Harestad (V) Kirsti Dahl Jensen (Ap) Gunvor Krogh Harestad (V) Elisabeth Clarke (Ap)

PROTOKOLL. Thor Geir Harestad (V) Kirsti Dahl Jensen (Ap) Gunvor Krogh Harestad (V) Elisabeth Clarke (Ap) Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 30.09.2009 kl. 18.00-20.00 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Trond Arne Jørstad (Ap), Utvalgsleder Anita

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering. Vedtatt av Alta formannskap den

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering. Vedtatt av Alta formannskap den Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 2 Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering Vedtatt av Alta formannskap den 17.0216. PS 21/16

Detaljer

Sirdal kommune Sentralarkiv / Politisk sekretariat

Sirdal kommune Sentralarkiv / Politisk sekretariat Sirdal kommune Sentralarkiv / Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Melding om vedtak Nr.: PS 13/5: «POSTNR» «POSTSTED» DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: «REF» 1896/2013-2007/89

Detaljer