Informasjonen gitt nedenfor er sålangt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonen gitt nedenfor er sålangt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig."

Transkript

1 Til: Studenter Fra: Trond Petersen, Professor Department of Sociology og Haas School of Business University of California, Berkeley Chair of Sociology Committee on Comparative Studies and Foreign Students Sak: Nye studietilbud ved University of California, Berkeley Emne: Opplegg for vår og høstsemesteret Dato: 05. november, 2005 Informasjonen gitt nedenfor er sålangt vi kan vurdere riktig. Det kan ha sneket seg inn noen mindre unøyaktigheter. Memoet oppdateres kontinuerlig. Dette memoet må leses svært nøye, som om det var høyaktuelt eksamensstoff. Høst- og Vårsemesteret University of California, Berkeley kan ta et begrenset antall studenter med samfunnsvitenskapelig og i noen grad humanvitenskapelig bakgrunn på høst- og vårsemesteret. Studentene blir tatt opp på Department of Sociology og må ta en obligatorisk kursportefølje der. I tillegg kan andre kurs tas innen og utenfor instituttet. Vi kan ta studenter på både BA og MA nivå. Studentene fra Norge vil komme til Berkeley som en del av det Lånekassen kaller Delstudier i utlandet, ikke for å ta en grad ved UC Berkeley. Det forventes at norske institusjoner også kan ta et begrenset antall studenter fra University of California, Berkeley. Varighet av Studieopphold Studenter kan komme til Berkeley for et eller to semestre. For BA studenter burde et semester være normen for opphold, eventuelt en kombinasjon av vår- og sommersemester eller sommer- og høstsemester, men unntaksvis kan de være her både høst- og vårsemseteret eller både vår- og høstsemesteret. For MA studenter vil det kunne være aktuelt med opphold på både et og to semestre, særlig der et av de to skal brukes til arbeid med MA oppgaven. Formål med Opplegget Formålet med opplegget er primært å få til strøm av studenter fra Norge til Berkeley og fra Berkeley til Norge. På Berkeley inngår dette som en del av det studieområdet som her utvikles for komparative studier med vekt på samfunnsforhold i USA og Europa. I tillegg til studentstrømmene er det ønskelig at det på sikt utvikles forskningssamarbeide mellom forskere i Norge og UC Berkeley. UC Berkeley vil f eks være interessert i å invitere noen norske forskere hvert år til å holde foredrag, til å diskutere og utvikle forskningssamarbeid, og til å drøfte hva som kunne være gunstige kurstilbud for norske studenter. Initiativet til forskningssamarbeid må ligge hos de enkelte forskere ved UC Berkeley og ved norske institusjoner. Det kan ikke tas på et administrativt nivå. 1

2 Kurs Studentene tas opp ved Department of Sociology. Både BA og MA studenter må ta 15 kurs credits ved Department of Sociology. Det er ingen unntak fra dette. Studentene er garantert tilgang på kurs som gir 15 studie credits ved Sociology. De kan ta kurs utover dette ved andre institutt. Men vi kan ikke garantere eller hjelpe til med opptak på slike kurs. BA studenter må ta en obligatorisk kursportefølje ved sosiologi svarende til 15 credits innen UC Berkeleys system. For dette får de uttelling på 30 studiepoeng i Norge, som kan utgjøre en del av de frie vekttall eller spesialiseringskurs i det norske systemet, og unntaksvis, avhengig av fag og institusjon, kan tas i stedet for obligatoriske kurs i Norge. Godkjennelse må skje på lærestedene i Norge. Det er mulig å ta kurs utover den obligatoriske delen på 15 credits, men ikke i stedet for denne. Studentene kan da ende up med å ta f eks 18 eller 19 credits. For BA studenter beskrives den obligatoriske kursporteføljen nedenfor. MA studenter har noe mer valg i hvordan kursporteføljen settes sammen, og det er her i alle fall fire muligheter. Mulighet 1 er at de er her for å arbeide med MA oppgaven, bruke bibliotek, mv. Da melder de seg på et kurs som heter Independent Study, for 15 credits. Det eneste de trenger å gjøre innen dette er å arbeide med sin oppgave. Dette er den enkleste måten å komme hit på. Mulighet 2 er at de delvis tar kurs, delvis jobber med MA oppgaven. Da melder de seg på det forelesningskurset beskrevet nedenfor under Obligatorisk kursdel, får 4 credits for det, og så tar de i tillegg 11 credits som Independent Study for å jobbe med oppgaven. Mulighet 3 er at de tar hele den obligatoriske kursdelen beskrevet nedenfor, bestående av 4 credits for forelesningskurset, 3 credits for veiledningskurset, og 8 credits for å skrive en oppgave i forbindelse med dette. Mulighet 2 og 3 kan inngå som en del av de frie vekttall i Norge. MA studentene vil være garantert tilgang på forelesningskursene. Mulighet 4 er at de tar kurs på PhD nivå ved Berkeley. Vi kan ikke garantere studentene opptak på disse kursene. Vi kan kun ta et begrenset antall MA studenter som kommer hit for å ta PhD kurs. Oppholdet for MA studenter kan f eks skje i semester 3 i MA studiet. MA studentene vil kunne ha stor nytte av å bruke biblioteket her, det tredje største universitetsbibliotek i USA. Krav om å være fulltidsstudent: Regler i USA og i Norge For å få studentvisum og for å kunne oppholde seg lovlig i USA må studentene bli registrert som fulltidsstudenter og dermed ta et minste antall med studie credits innen UC Berkeleys system. Fulltidsstudium ved universiteter i USA er 15 credits. Immigrasjonsmyndighetene i USA krever at man er registrert som fulltidsstudent og passer på at studentene faktisk gjør dette. Fra norsk side kreves det fra Lånekassen og norske læresteder at en student tar 15 studie credits ved amerikanske læresteder for å være fulltidsstudent. Det er svært viktig at opplegget sikrer at det ikke oppstår problemer overfor immigrasjonsmyndighetene i USA. Men det er også viktig at studentene tilfredsstiller de krav som Lånekassen og norske læresteder stiller, som krever at de tar 15 studie credits. Vi har derfor satt opp et program som vil gi 15 studie credits til både BA og MA studentene. Studentene er garantert opptak på dette programmet. Men de må også faktisk ta 15 credits på dette programmet. 2

3 Obligatorisk kursdel For høsten 2005 er det tre måter studentene kan tilfredsstille den obligatoriske delen av studieprogrammet. Studentene kan her velge hvilken retning de ønsker å følge, gitt tilgang på studieplasser. Vi garanterer at hver student som kommer hit kan få følge en av de tre retningene. Men vi garanterer ikke på dette tidspunkt at hver student får følge den av de tre retningene de er mest interessert i. Den obligatoriske delen av studieprogrammet er et program innen komparative perspektiver på USA og Europa med en del vekt på Nord-Europa. Programmet vil være såpass avansert at det kan tas også av MA studenter. Det vil bestå av et kurs med 45 timer med forelesninger, pluss 2 ganger 3 timer eksamener, og et pensum på om lag sider. Eksamensformen kan være mer krevende for MA enn BA studentene. Alle studentene må ta dette kurset, uavhengig om de følger retning 1, 2 eller 3 nedenfor. Retning 1: Studenten følger et oppfølgingskurs hvor det gis veiledning til å skrive, forske og med krav om å legge fram materiale, med i alt 36 timer med undervisning, men da i mindre grupper enn i forelesningskurset. Det skrives et essay i forbindelse med oppfølgingskurset. Essayet skal ha en forskningskomponent, hvor studenten sammenstiller data, kvantitative, kvalitative, eller av annen art, og analyserer disse på en kritisk måte. En hovedhensikt med veilednings- og skrivekurset er å gi trening i å forske/utrede spørsmål, i å skrive essays/forskningsrapporter og å skrive disse på engelsk. Essayet vil være på om lag 30 sider. Studentene må følge både forelesningskurset og veilednings- og skrivekurset. Innen UC Berkeleys system gir forelesningskurset 4 credits (=8 studiepoeng), veiledningskurset 3 credits (=6 studiepoeng), og oppgaven 8 credits (16 studiepoeng), ialt 15 credits (=30 studiepoeng). Retning 2: Her følger studenten ytterligere et forelesningskurs på sosiologi. Ellers er opplegget som under retning 1, bortsett fra at omfanget på oppgaven som skrives reduseres. Essayet vil være på om lag 20 sider. Innen UC Berkeleys system gir forelesningskurset 4 credits (=8 studiepoeng), det andre forelesningskurset 4 credits (=8 studiepoeng), veiledningskurset 3 credits (=6 studiepoeng), og oppgaven 4 credits (8 studiepoeng), ialt 15 credits (=30 studiepoeng). Retning 3: Her følger studenten ytterligere to forelesningskurs på sosiologi. Studenten følger ikke skrivekurset, skriver heller ikke en lengre oppgave. Innen UC Berkeleys system gir de tre forelesningskursene 12 credits (=24 studiepoeng). I tillegg tas et kurs som Independent Studies, 3 credits (=6 studiepoeng). Ialt gir dette 15 credits (=30 studiepoeng). Om en student ønsker å ta kurs ved andre institutt, så kan de gjøre det. Vi kan da eventuelt justere ned noe på omfanget av oppgaven under Retning 1 og 2. Vi kan imidlertid ikke justere ned antall credits som tas på Sociology. Det er ingen unntak her. Ved en slik ordning er vi sikret at visumbetingelsene blir oppfylt, at ingen blir sendt tilbake, og i det hele tatt at det ikke oppstår problemer i løpet 3

4 av semesteret vis-a-vis UC Berkeley eller immigrasjonsmyndighetene. I tillegg vil kravene om å ta 30 studiepoeng bli oppfylt. Valgfri kursdel I tillegg til det obligatoriske programmet, bestående av forelesninger, veiledningskurs, og skriftlig oppgave, kan BA studentene eventuelt ta et annet kurs som gir 3 eller 4 credits innen UC Berkeleys system, de kan tom ta to andre kurs. Om BA studentene ønsker å ta ytterligere kurs, så er det opp til dem å gjøre. Om dette skal gi ytterligere studiepoeng i Norge, må også avgjøres i Norge. Det vil bli svært mye arbeid for BA studentene om de tar et eller to kurs til. MA studentene kan også ta flere kurs om de ønsker det. Studentene får tilgang på andre kurs ved å be om tillatelse fra foreleser. Studenter fra Norge vil trolig få tilgang på de kurs de ønsker. Unntaket er en del obligatoriske kurs og kurs med mange påmeldte studenter. Jeg avviste 8-10 av universitetets egne studenter på et kurs jeg underviste høsten Et av problemene studenter av og til har med å komme inn på andre kurs oppstår hvis kurset i tillegg til forelesningene har Discussion Sections. Dette er diskusjonskurs hvor en PhD student leder diskusjon omkring emner dekket under kurset. Slike Discussion Section er vanlige innen mange kurs i matematikk, statistikk og andre naturvitenskapelige fag, men brukes også på en del av de store og viktige kurs innen samfunnsvitenskap og humaniora. Det er viktig å merke seg at man ikke automatisk har tilgang på andre kurs. Det gjelder ikke bare studentene fra Norge, det gjelder også Berkeleys egne gradsstudenter. I den valgfrie delen kan studentene fra Norge ta kurs ved andre institutt enn Department of Sociology. De må innhente tillatelse fra foreleser, underskrift fra foreleser og instituttbestyrer, foruten tillatelse fra Department of Sociology. Idet studentene er tatt opp ved Department of Sociology, så må dette instituttet også godkjenne kurs tatt ved andre institutt. Kurs tatt som auditor. Studentene kan også ta valgfrie kurs som såkalte auditors. Det betyr at de ber kursleder om tillatelse til å følge forelesningene. Men de melder seg ikke offisielt på kurset, betaler ingen kursavgifter, og får ikke noen brev om at de har tatt kurset fra Concurrent Enrollment ved UC Berkeley Extension. Under denne ordningen åpner det seg0 to muligheter. Den ene er at studenten ikke tar eksamen eller skriver papers på kurset. Det utstedes da ikke noe bevis for at kurset har vært fulgt. Da vil kurset normalt heller ikke gi uttelling i studiepoeng i Norge. Den andre muligheten er at foreleser gir studenten lov til å ta eksamen og skrive papers og at studenten får en karakter. I det tilfellet vil foreleser skrive et brev hvor det fremgår at studenten har gått på kurset, tatt eksamene og fått en bestemt karakter, men studenten vil ikke få et eksamenspapir fra Concurrent Enrollment ved UC Berkeley. Kurset vil da ofte kunne gi uttelling i studiepoeng i Norge. Det er opp til det lokale lærested i Norge. Denne andre muligheten er lett å gjennomføre på MA og PhD kurs, kan være vanskeligere å få til på BA kurs, men kan i noen tilfeller arrangeres også på disse; det er helt opp til foreleser. Under begge alternativene som auditor vil studenten ikke betale noen kursavgifter. Kursbevis Ved avsluttet eksamen vil studenten få utskrevet kursbevis. Det gis karakter på kurset og det angis antall credits innen UC Berkeleys system. 4

5 Besøkende versus Gradsstudent Der fleste av studentene på UC Berkeley er tatt opp som gradsstudenter. Det betyr at de følger et flerårig undervisnings- og veiledningsopplegg, og får et avsluttende eksamenspapirer fra Berkeley, altså en grad, BA, MA, PhD, JD, MBA, osv. Opptaksprosedyren for å komme inn er omfattende, med tester (f eks SAT, GRE, GMAT), anbefalelsesbrev, essays, mv. Studentene fra Norge kommer hit som besøkende studenter. De tas da opp på et bestemt institutt og følger et undervisningsopplegg på dette. De vil ikke motta noen grad fra universitetet. Men de mottar eksamenspapirer, og resultatene kan brukes som en del av en grad ved en norsk undervisningsinstitusjon. Uttelling i Studiepoeng i Norge Det er opp til norske institusjoner å avgjøre hvor mange studiepoeng hver course credit ved UC Berkeley skal gi. På BA nivå kan en norsk institusjon legge seg på 13 eller 15 studie credits. På MA nivå bør kravene avhenge av den fase studentene befinner seg i. Er de her for å ta kurs, for å bygge på grunnkursene de allerede har tatt i Norge, vil det trolig være tilstrekkelig at de tar det ene obligatoriske kurset kort beskrevet ovenfor, som en del av frie vekttall eller i valgfrie emner. For kurset kan de få 10 eller 15 studiepoeng. De resterende studiepoeng kan tas ut til arbeid med MA oppgaven. Er MA studenten her for å jobbe med MA oppgaven, da trenger vedkommende ikke å ta noen kurs. Hele 30 studiepoeng kan gis for å arbeide med oppgaven. MA studenten må imidlertig allikevel være registrert på universitetet og betale skolepenger for minst 12 course credits, da som Independent Studies. Det er et krav fra Immigrasjonsmyndighetene. Kun slik kan man få studentvisum. Skolepenger Kostnadene til skolepenger for den obligatoriske del for høst- og vårsemesteret for hhv 12, 13 og 15 credits (kostnad per credit er USD 300) ved UC Berkeley vil per semester bli med følgende absolutte minimumssatser: Gebyrer: USD 25 Application fee USD 100 Registration fee (betales etter ankomst) USD 25 Library fee USD 575 Helseforsikring (må betales, ingen unntak, en god forsikring) Sum USD 725 For Gebyrer Tuition: USD for 12 studie credits USD for 13 studie credits USD for 15 studie credits på BA/MA nivå SUM Gebyrer og Tuition: USD for 12 studie credits USD for 13 studie credits 5

6 USD for 15 studie credits Merk at for gradsstudenter ved Berkeley, dvs studenter som er her for å ta en hel grad (BA, MA, etc.), så er studieavgiftene for International Students i USD ,95 per semester. Kostnadene for norske studenter på programmet skissert ovenfor er altså langt lavere. Om studentene skal ta ytterligere kurs, kommer tilleggsavgifter for ytterligere 3 eller 4 course credits på USD 915 eller USD For det obligatoriske kurs og veiledningsseminar i forbindelse med dette blir kostnadene ved 15 studie credits USD 5.300, hvorav USD 575 går til helseforsikring. Disse satsene revideres hvert år, noen ganger hvert semester. Lån og Stipend Lånekassen støtter alt, med stipend og lån. På Lånekassens WEBside klikk slik: (1) Stipend og lån, (2) Utdanning i utlandet, (3) hvilke typer utdanning, og (4) Delstudier. Der beskrives støtten som kan gis. Studentene får støtte hvis utdanningen på Berkeley godkjennes som en del av graden i Norge. Det er opp til det enkelte institutt i Norge å avgjøre det. Lånekassen gir stipend/lån til skolepenger for opp til det som hvert semester vil svare til 30 studiepoeng i Norge. Reise: ca NOK 9.200, med NOK (stipend) og NOK (lån), dvs 70 prosent stipend, 30 prosent lån. For opphold under 6 måneder får man støtte til 1 reise, for opphold 6-12 måneder får man støtte til 2 reiser. Bolig og mat: Til dette gis det lån og stipend til normale satser, som ved studier i Norge, NOK 8000 per måned, NOK 3200 (stipend) og NOK 4800 (lån), altså 40 prosent stipend, 60 prosent lån. Midlene gis som lån, men 40 prosent gjøres om til stipend når kursene er avsluttet. Kostnadene til opphold kan variere mye. Et 6-ukers opphold på student bolig med 2 måltider om dagen koster ca USD Det er billigere å bo utenom studentboligene. Skolepenger (full dekning, 70% stipend, 30% lån): Lånekassen vil dekke 70% av skolepengene med stipend, 30% med lån, sålangt vi kan forstå utfra Lånekassens regler. Det gjelder for studieutgifter intil NOK per semester. For kostnader utover NOK kan man få lån for inntil NOK per semester. Hvor mye stipend og lån som gis til skolepenger fra Lånekassen avhenger av hvordan credits ved UC Berkeley avregnes mot studiepoeng i Norge. Lånekassen gir stipend og lån for credits som svarer til inntil 30 studiepoeng, men ikke for noe utover det. Det er opp til norske institusjoner å beslutte hvor mange credits ved UC Berkeley svarer til 30 studiepoeng i Norge. Kostnadene vil da se slik ut for BA studenter: Alternativ 1: 13 credits (tilfredsstiller UC Berkeleys krav) Stipend til skolepenger: NOK

7 Stipend til reise: NOK Totalt stipend: NOK Lån til skolepenger: NOK Lån til reise: NOK Lån til opphold: NOK (av dette lånet omgjøres NOK til stipend etter at kurs er bestått) Totalt lån: NOK (igjen, av dette omgjøres NOK til stipend etter at kurs er bestått) Alternativ 2: For 15 credits (tilfredsstiller norske institusjoners krav) Til dette er oppsettet det samme som ovenfor, men man gis et tilleggslån på USD 550 til skolepenger, altså Lån til skolepenger: NOK (kommer i tillegg til lånet på NOK 7.848) Totalt lån blir da NOK (igjen, av dette omgjøres NOK til stipend etter at kurs er bestått) Man kan også søke bank om ekstra lån for kostnader ved å studere på UC Berkeley. Se avsnittet om boliger nedenfor. Språktest For studenter med norsk artium, eller artium fra Nord-Europa, eller med engelskspråklig bakgrunn (f eks fra Storbritannia, USA) vil vi gi dispensasjon fra å ta språkprøven. Slik dispensasjon gis i det brev som er stilet til Susan Hsueh ved International Concurrent Enrollment. Legg ved kopi av dette brevet når det søkes om opptak. Studentene må ta TOEFL (språk) testen, som gjøres i Norge. Det påløper en kostnad til denne, i 2004 på USD 130. Testen kunne i tas på følgende datoer, med tilsvarende datoer i senere år, på utvalgte steder i Norge (se TOEFL Norway hjemmeside): August 21, 2004 October 16, 2004 November 20, 2004 January 15, 2005 March 11, 2005 May 14, 2005 Visum UC Berkeley utsteder alle de nødvendige papirer for å få studentvisum fra den amerikanske ambassaden i Oslo. UC Berkeley er meget effektiv her. De nødvendige papirene utstedes innen fire uker etter at en fullstendig søknad er mottatt, og ofte raskere. På basis av de tilsendte papirer fra UC Berkeley, det såkalte IAP-66 skjemaet, vil studentene få utstedt visum ved den amerikanske ambassaden i Oslo. 7

8 Kostnaden til dette er USD 100 til det såkalte SEVIS kontoret og ytterligere USD 100 til USA ambassaden. Studenten må gå på intervju på ambassaden. Man må regne med ca to uker for å få utstedt visum papirer fra den amerikanske ambassaden i Oslo. Bolig Det finnes et eget kontor ved UC Berkeley som hjelper studentene fra Norge med å finne bolig. Det har lister over, PC er til å søke etter og telefoner til å ringe på boliger. I den grad det er ledig kapasitet kan studentene få tilgang på studentboliger ved UC Berkeley eller på International House, hvor Kronprinsen bodde det første året han var på Berkeley. Men kontoret formidler også boliger utover de vanlige studentboligene. Kontoret hevder at de vanligvis finner boliger for internasjonale studenter i løpet av to dager. Man får et inntrykk av priser mv ved å sjekke WEBsiden til craigslist.com. Craigslist.com er også en god måte å finne bolig på, foruten mye annet. På sommersemesteret kan vi garantere at studentene får tilbud om studentboliger, trolig til alle studentene som kommer fra Norge. For høst- og vårsemesteret kan vi ikke gi noen slik garanti. Kostnadene til bolig er høyere enn i Norge. Det kan svare seg å få et tilleggslån fra en bank. Studenter fra Universitetet i Tromsø har en egen avtale med NORDEA bank som gir et begrenset tilleggslån for studier ved UC Berkeley. Det kan svare seg å beregne en ekstrakostnad til bolig på ca kr for et semester. Et rom i bofellesskap med andre studenter koster ofte USD per måned. Man kan bo rimeligere enn dette. Men man må da lete etter gode ordninger. En god måte å bli integrert med andre amerikanere er å finne bolig i et bofellesskap. Man får da et eget rom, og deler så kjøkken, bad, og felles oppholdsrom med to-tre andre personer. Rundt Campus finnes en rekker fraternities og sonorities, hvor man kan få rom i student bofellesskap. Disse har diverse initieringsrutiner og har ofte navn med greske bokstaver, og kalles da eks The Greeks. Tilgang på andre faciliteter Studentene som kommer til UC Berkeley får tilgang på en rekke andre faciliteter ved universitetet, mot betaling av avgifter. Blant disse er idrettsanlegg og bibliotek. Universitetet har ikke lesesalsplasser for BA eller MA studenter, kun for PhD studenter. Det er imidlertid god plass og gode forhold på bibliotekene ved universitetet. Mange studenter sitter på et av bibliotekene. Det anbefales å ta med en egen bærbar PC. Uten det er man henvist til bioblioteket her med et begrenset antall skrivestuer eller til internett kafeer. Det kan lett føre til problemer i studiene. 8

9 Arbeid i USA Studentvisumet gir ingen generell tillatelse til å arbeide i USA. Man har imidlertid tillatelse til å ta betalt arbeid ved University of California, Berkeley, som Junior Specialist, inntil 20 timer per uke i perioden man er her. Det krever først at man finner arbeid og får et skriftlig tilbud om arbeid. Deretter må man gå til International Concurrent Enrollment kontoret for å få en On-Campus work permit, en arbeidstillatelse. På basis av disse to dokumentene får man tilslutt utstedt et Social Security Number (SSN). Når disse papirene er i orden kan man lovlig arbeide ved universitetet. Søknadsprosedyren Studentene må gå fram som følger for opptak i vår og høstsemesteret: 1. De må søke om å få komme til UCB gjennom en medarbeider på SV-fakultetet eller annen kontaktperson ved institusjon i Norge. Hvis det er flere søkere enn ledige plasser, da velges de med best karakterer. 2. De studentene som blir godtatt må ta TOEFL-testen senest i oktober for studier på våren og senest i mai for studier ppå høsten, med mindre det gis dispensasjon. Se ovenfor. 3. Navnene på de som er blitt godkjent, og som har bestått TOEFL-testen, der det er nødvending (se ovenfor), må samlet sendes til en navngitt professor ved UC Berkeley, som så står for det initielle papirarbeidet her, nemlig (1) brev til Lånekassen og (2) brev til International Concurrent Enrollment (Appendix 1 i søknad). Disse brevene foreligger i generisk form som Word dokumenter og vil bli et til studentene i forkant. Studentene må selv fylle inn den informasjon som er relevant for dem og sende brevene til den oppgitte adresse på Berkeley. Send dette til Det generiske brev for UC Berkeley, som foreligger som egen Word fil, heter: UCB_International_Concurrent_Enrollment_Generic_Letter_etc.doc Her må du fylle inn navn (1 sted). I filenavnet så må du erstatte Student Name med ditt navn, slik at hvis ditt navn er Kari Nordmann da blir filen UCB_International_Concurrent_Enrollment_Generic_Letter_etc.doc omdøpt til UCB_International_Concurrent_Enrollment_Kari_Nordmann.doc Det generisk brev til Lånekassen, som foreligger som egen Word fil, heter: UCB_Lånekassen_Generic_Letter_etc.doc Her må du fylle inn navn, fødselsnummer, semester/semstre du skal komme hit, og institusjon i Norge. Du erstatter Student Name (pnr ) med navn og personnummer og University of City med navnet på din institusjon, f eks University of Tromsø. I filenavnet må du erstatte Generic Letter med ditt navn, slik at hvis ditt navn er Kari Nordmann da blir filen UCB_Lånekassen_Generic_Letter_etc.doc omdøpt til UCB_Lånekassen_Kari_Nordmann.doc. Begge brev må lagres som Word filer, med extension.doc. 9

10 Disse to brevene/filene sendes så til De blir her trykket ut på brevark, undertegnet, scannet, og sendt tilbake per til Norge som PDF filer. 4. Studenten søker om tilsagn på lån og stipend fra Lånekassen. Da legges ved de to brevene fra Professor ved UC Berkeley: (1) til Lånekassen, nemlig brevet UCB_Lånekassen_Ola_Nordmann.doc, og (2) til International Concurrent Enrollment, kalt UCB_International_Concurrent_Enrollment_Ola_Nordmann.doc (Appendix 1 i søknad UC Berkeley). Du sender ikke søknadspapirene til Berkeley til Lånekassen, kun de her to nevnte brev. Lånekassen utsteder så "A Statement of Financial Support G". Det tilfredsstiller Appendix 2 i søknaden til International Concurrent Enrollment. 5. Studentene fyller ut søknadspapirene til International Concurrent Enrollment Program ved UC Berkeley. Man må være svært nøye med å fylle ut papirene. Feil her fører til at søknaden blir avvist, kanskje uten muligheter for å rette opp feil. Merknad 1: Du må fylle ut punkt 7 i søknad med kredittkort nummer, eller du må sende en money order eller sjekk [money order or bank draft (check)], slik at du får betalt Helseforsikring. Det er ingen unntak her. Kostnadene er her: $ 575 for Fall or Spring Semester $ 1,050 for Fall and Spring Semester $ 815 for Spring and Summer Semester $ 1,290 for Spring, Summer, and Fall Semester Vi kan per idag gi opptak for sommer og høst semesteret 2005, men ennå ikke for vår semesteret Hvis du skal være her også på sommeren, så må du ta full kursbyrde i den perioden også. Det er et krav fra immigrasjonsmyndighetene. Full kursbyrde svarer til 5 credits i hver kursperiode. Du kan være her for inntil to kursperioder i sommersemesteret. Merknad 2: Appendix 2 krever dokumentasjon av at man har midler til å komme hit. Man må ha et garantibrev fra en bank eller fra Lånekassen om at man har minst USD per semester. Lånekassen utsteder slike brev. Det heter: "A Statement of Financial Support G". Nå du har dette brevet, da trenger du ikke å fylle ut Appendix 2 i søknaden. Merknad 3: Punkt 6 og punkt 8 i søknaden til International Concurrent Enrollment krever Proof of English Fluency. Det gis dispensasjon for dette i eget brev. Se ovenfor om språktest. Når du har brevet fra Professor ved UC Berkeley (Appendix 1 i søknaden), nemlig UCB_International_Concurrent_Enrollment_Ola_Nordmann.doc, som gir fritak fra TOEFL testen, da trenger du ikke å ta TOEFL testen. Merknad 4: Du må legge ved kopi av ditt pass. Merknad 5: Appendix 1 i søknad til International Concurrent Enrollment fylles ut av professor ved Berkeley og sendes direkte til International Concurrent Enrollment, brevet UCB_International_Concurrent_Enrollment_Ola_Nordmann.doc. I dette brevet kan man også be om dispensasjon fra kravet om å ta TOEFL testen. Dispensasjon vil bli gitt. Legg ved kopi av dette brevet. 10

11 Merknad 6: I punkt 8 i søknadsskjemaet står det at du må dokumentere payment of International Student Application fees. Med dette mener de at du må betale helseforsikring. Det gjør du ved kredittkort eller money order eller sjekk, jmf punkt 7 i søknaden; se også punkt 5, merknad 1 ovenfor. Søknadsskjemaet er noe misvisende eller forvirrende på dette punkt. Ved påmelding på kurs etter ankomst her, betaler du International Student Application fees. Det er noe annet en helseforsikring. 6. Søknaden sendes per post til UC Berkeley slik at den kommer frem senest 30. juni for opptakk til høstsemesteret og 19. november for opptak til vårsemesteret, men helst senest 1. april og 1. oktober. Søknad sendes til: University of California, Berkeley Extension, International Student Services office International Concurrent Enrollment Program 1995 University Avenue Berkeley, CA USA 7. Studentene får opptakspapirer fra UCB Extension, innen 2-4 uker, foruten et såkalt IAP-66 skjema for I-20 (eller F-1) visum (student visum). 8. Studentene søker så om å få studentvisum (F-1) fra U.S. Embassy. Et stykke dokumentasjon her er brevet fra Lånekassen "A Statement of Financial Support G". 9. Studentene må ankomme hit før 15. januar, helst senest 10. januar for våren og før 20. august, helst senest 15. august for høsten. Du får tre brev fra Trond Petersen: Brev 1: Til Ms. Paly. Dette legges ved søknaden til UC Berkeley, eventuelt også ved søknaden til Statens Lånekasse, men det er ikke nødvendig. Brev 2: To Whom It May Concern, som starter med I confirm that... Dette sendes til Statens Lånekasse, men ikke til UC Berkeley. Brev 3: To Whom It May Concern at University of California, Berkeley, som starter med Navn is a Visiting Student Dette brukes overfor forelesere ved UC Berkeley. Du trenger det etter at du er kommet hit. Trond Petersen, kort biografi Trond Petersen er utdannet Magister (1980, sosiologi) og Cand. Oecon. (1982) ved Universitetet i Oslo og PhD (1987, sosiologi) ved University of Wisconsin, Madison. Han var tidligere ansatt ved Department of Sociology (Harvard University, ), og siden 1988 ved University of California, Berkeley hvor han er professor ved Department of Sociology og stemmegivende men ikke undervisende professor ved Haas School of Business. Han var professor ved Institutt for sosiologi ved Universitetet i Oslo i og og har siden 1999 vært Professor II ved samme sted. Han var Deputy Editor for American Sociological Review i og sitter på redaksjonsbordet i flere vitenskapelige tidsskrifter og er redaktør for tidsskriftet Industrial 11

12 Relations. Han har tre ganger vunnet the Earl F. Cheit Teaching Prize for Excellene in Teaching, alle tre ganger for undervisning på doktorgradsnivå. Han forsker og underviser innen områdene sosial ulikhet, kjønnsforskjeller i organisasjoner og arbeidsmarkedet, betydningen av familie og barn for karriere, komparative studier, og kvantitative metoder. Han er Chair of Sociology Committee on Comparative Studies and Foreign Students ved University of California, Berkeley, Research Director for Consortium on Human Resource Management and Organizational Effectiveness ved Institute of Industrial Relations på samme sted. Han er medlem av styret i Institute of Industrial Relations ved University of California, Berkeley og medlem av Board på Center for Study of Inequality ved Cornell University. 12

Studere i USA. Del 3 Master- og doktorgradsstudier

Studere i USA. Del 3 Master- og doktorgradsstudier Studere i USA Del 3 Master- og doktorgradsstudier Don t hide your light under a bushel! Petter Næss Daglig leder i US Norway Fulbright Foundation Når industriledere her til lands skal oppildne sine medarbeidere,

Detaljer

Forskningsopphold i USA

Forskningsopphold i USA Forskningsopphold i USA Guide i praktiske spørsmål EURAXESS Norge 2013 INNLEDNING... 2 REISE OG ANKOMST TIL USA... 6 Social Security Nummer... 7 TRYGD OG FORSIKRINGER... 8 Medlemskap i Folketrygden...

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL University of Melbourne (Bachelor) Du som skal søke til University of

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

Introduksjon Forberedelser Forsikring (Helse) Studiene

Introduksjon Forberedelser Forsikring (Helse) Studiene Introduksjon Vi er et ektepar som begge studerer geologi ved UiB, og som reiste ett semester til Montana State University. Dette var det siste (6.) semesteret i vår bachelorgrad ved UiB, vårsemesteret

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

Læretid i utlandet: Manual for lærlinger

Læretid i utlandet: Manual for lærlinger Læretid i utlandet: Manual for lærlinger av Gard Tekrø Internasjonalt Servicekontor, Oppland Innhold Innledning Grunner til å reise utenlands Fordeler Fordeler for deg som lærling Kommentarer Fordeler

Detaljer

UNIVERSITÄT MANNHEIM. Rapport Utveksling høstsemesteret 2011

UNIVERSITÄT MANNHEIM. Rapport Utveksling høstsemesteret 2011 UNIVERSITÄT MANNHEIM Rapport Utveksling høstsemesteret 2011 Skrevet av Håkon S. Stokka 23. februar 2011 INTRODUKSJON Jeg var i Mannheim høstsemesteret 2011 mitt tredje semester som masterstudent ved NHH.

Detaljer

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1302 1901 NOTAT TIL OPAD UNIVERSITETET FOR M ILJØ- OG BIOVITENSKAP PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN FRA LENA MARIE KJØBLI DATO: 27.6.12 Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1. Innledning I

Detaljer

HEB2110 3+4 sommeren eller høsten 2013 INFORMASJON OM STUDIEOPPHOLD I ISRAEL

HEB2110 3+4 sommeren eller høsten 2013 INFORMASJON OM STUDIEOPPHOLD I ISRAEL Universitetet i Oslo Institutt for kulturstudier og orientalske språk P.b.1010 Blindern 0315 Oslo HEB2110 3+4 sommeren eller høsten 2013 INFORMASJON OM STUDIEOPPHOLD I ISRAEL Som en del av emnet HEB2110

Detaljer

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN 1 Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN Sammendrag Dette innledende sammendraget av beskrivelse

Detaljer

Kvalifisering av koreanske sykepleiere

Kvalifisering av koreanske sykepleiere Kvalifisering av koreanske sykepleiere - Porsgrunn kommune - Rapport nr: 705028 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn og rammer...3 1.2 Problemstillinger...3 1.3 Avgrensing...3

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

Forsiden: Forskrifter. om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2000 2001 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2000.

Forsiden: Forskrifter. om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2000 2001 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2000. Forsiden: Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2000 2001 og om forrentning og tilbakebetaling av lån for 2000 logo Innhold Forskrifter om tildeling av utdanningsstøtte for

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2 Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon Rapport 2012 2 FORORD Actecan har på oppdrag for Norsk Pensjon AS gjennomført en analyse av mulige løsninger som vil kunne bidra til at utenlandske

Detaljer

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Statskonsult rapport 2007:01 Forord Statskonsult fikk i oppdrag fra UDI å samle inn kunnskap om hvilke informasjonsbehov nyankomne

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag 18.11.14, 12:15-14:00 Styrerom 125, EAL-hus Faste medlemmer: Gunnar Christensen, viserektor NHH Ola Kvaløy, professor Håvard Hansen, professor

Detaljer

McGill University Montreal Quebec - Canada Høst 2002 Simen Weiby og Kjersti G. Olsen

McGill University Montreal Quebec - Canada Høst 2002 Simen Weiby og Kjersti G. Olsen McGill University Montreal Quebec - Canada Høst 2002 Simen Weiby og Kjersti G. Olsen Forberedelser -Søknad: Vi nevner for ordens skyld at man må sende inn en søknad om studieplass til McGill selv om man

Detaljer

Over grensen etter kunnskap?

Over grensen etter kunnskap? Over grensen etter kunnskap? Evaluering av 13 prosjekter innenfor satsingsområdet kompetanse og utdanning, finansiert over Barentsprogrammet Anne-Kristin Jørgensen og Geir Hønneland FNI-rapport 01/2002

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo post@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsorganinasjonene

Detaljer