MØTEINNKALLING Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Formannskapet"

Transkript

1 Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf eller på e-post til: Medlemmer som kan være inhabile i en sak blir bedt om å melde fra om dette slik at varamedlem kan kalles inn. Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 91/15 15/499 Etablering av midlertidig aktivitetspark ved kulturhuset 92/15 12/790 Mindre reguleringsendring for felt B4, Flatheim 93/15 15/550 Helhetlig plan for Hallset og sentrum - forutsetninger for planarbeidet 94/15 13/1205 Framtidig kommunesamarbeid - kommunereformen - styringsgruppemøte 14 Etter formannskapsmøtet blir det møte i: Styringsgruppa for Kommunedelplan Vassfjellet, Tanem-Tulluan. Dokumentene se vedlagte lenke: Meny/Politikk/saksdokumenter/Formannskapet/Formannskapet-2015/ Klæbu, ordfører

2 Sak 91/15 Etablering av midlertidig aktivitetspark ved kulturhuset Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Kjersti Utne Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 91/15 Formannskapet Rådmannens innstilling Formannskapet vedtar å engasjere Elisabeth Engen og Jorun Kraft Mo til å utføre oppdraget med å lage en midlertidig aktivitetspark i tråd med fremlagt forslag i formannskapet 28.mai Oppdraget skal gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på kroner inkludert allerede utbetalte honorarer. Det forutsettes at resterende investeringsmidler til prosjektet for 2015 overføres til Prosjektet skal gjennomføres etter fremlagte fremdriftsplan, og ferdigstilles i SAKSUTREDNING Vedlegg Presentasjon av forslag til aktivitetspark Forslag til fremdrift fra Engen og Moe Forslag til kontrakt. Saksopplysninger Kommunestyret har satt av kroner i budsjettet for 2015 for å etablere en midlertidig aktivitetspark på nordsiden av kulturhuset. Rådmannen har erkjent at vi innehar hverken kompetanse eller tid som skal til for å etablere en aktivitetspark. Kunsthåndverkene Jorun Kraft Moe og Elisabeth Engen er bedt om å komme med et forslag. Forslaget ble presentert i møte i formannskapet 28. mai. Med bakgrunn i forslaget ble rådmannen bedt om å fremme en sak for formannskapet 2. juli med plan for gjennomføring av prosjektet. Enhetsleder for kultur, idrett og fritid har hatt møte med Klæbu idrettsråd og Klæbu kulturråd, hvor forslaget til aktivitetspark ble presentert. Begge stilte seg svært positive til forslaget. Rådmannen legger fram følgende fremdriftsplan for gjennomføring av prosjektet:: Forslag til kontrakt mellom Engan/Mo og Klæbu kommune utarbeides snarest og senest 10. august Side 2 av 11

3 Sak 91/15 Innkjøp og ferdigstilling av alle elementer som skal plasseres på området gjøres av Engan og Moe i løpet av høsten og vinteren 2015/2016. Våren 2016, når telen har gått ut av jorda og arbeid utendørs tillater det, bearbeides området. Det gjelder bråtebrann, rydding av busker og kratt, planlagt bearbeideing av området, opparbeiding av stier, samt nødvendig fundamentering for elementene. Prosjektet ferdigstilles innen 17. mai Vurdering: Det har blitt etterspurt hvorvidt næringsliv skal engasjeres i gjennomføringen, i den forbindelse påpekes det at både Jorun Kraft Mo og Elisabeth Engen er registrert som selvstendig næringsdrivende i Klæbu. Det er samtidig viktig å understreke at deres forslag er beskyttet av åndsverksloven. Det innebærer at om andre skal gjennomføre tiltaket, må de komme med egne forslag til planlegging og gjennomføring av aktivitetspark. Med bakgrunn i lov om offentlig anskaffelse har både virksomhetene Din gårdsplass og Hageanlegg AS også blitt bedt om å komme med egne forslag til aktivitetspark innenfor samme prisramme. Ingen av disse har meldt sin interesse for prosjektet.. Økonomiske og administrative konsekvenser Klæbu kommune har i budsjett for 2015 satt av kroner til formålet. Side 3 av 11

4 Sak 92/15 Mindre reguleringsendring for felt B4, Flatheim Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 92/15 Formannskapet Rådmannens innstilling Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven forslag til mindre endring av detaljregulering for Flatheim B4, slik det går fram av kart og bestemmelser sist datert SAKSUTREDNING Vedlegg 1. Block Watne AS, brev av søknad om mindre reguleringsendring 2. Situasjonskart og illustrasjonsplan, dat Byggesøknad brev dat , med redegjørelse om BYA (utnyttingsgrad) 4. Reguleringskart med endringer, dat Reguleringsbestemmelser med endringer, dat Saksopplysninger Detaljregulering for Flatheim B4 ble vedtatt av kommunestyret I møte vedtok formannskapet en mindre endring av planen, slik at det i søndre del av felt BKS5 kunne oppføres en 4-mannsbolig i stedet for 2 boliger i kjede. Formannskapet oppfordret samtidig utbyggeren til å foreta en samlet vurdering av eventuelle behov for endringer av reguleringsplanen før utbygging av området for øvrig. En slik vurdering er nå gjort, og har resultert i vedlagte situasjonskart og illustrasjonsplan. Block Watne opplyser at dette er den endelige planen, og at de vil legge denne til grunn for utbyggingen. De ønskede endringene omfatter endringer av hustype, fra kjedehus til ulike former for flermannsboliger, fjerning av en del tomtegrenser, og tilpasning av reguleringsbestemmelsene. Medregnet den delen som er utbygd, men utenom felt BKS7 i områdets nordøstre hjørne, planlegges bygd i alt 47 boliger. Forslaget til endring er varslet til naboer, uten at det har kommet merknader. Side 4 av 11

5 Sak 92/15 Søker har ikke selv utarbeidet nye plandokumenter. Kommunen vil foreta de nødvendige endringer. Reguleringskartet i vedlegg 4 er ikke det endelige kartet, men viser de endringer som er aktuelle. Det er søkt om igangsettingstillatelse for boligene i de nordre deler av felt BKS4 og BKS5 parallelt med behandlingen av reguleringsendringen. Vurdering Rådmannen mener de endrede planer for utbyggingen vil medføre gode løsninger. Plasseringen av bygningene rundt lekearealet medfører en mer romslig og åpnere løsning enn den opprinnelige planen for kjedehus. Samtidig oppnås god kontakt mellom en stor andel av boligene og lekearealet, og fortsatt et godt markert tun inne i bebyggelsen. Løsningene og utnyttingen av området ligger innenfor intensjonene i opprinnelig plan. For plankartets del foreslår rådmannen at det foretas 3 endringer med bakgrunn i søknaden. Tidligere regulerte tomtegrenser i søndre del av feltene BKS2 og BKS3, og i nordre del av BKS4 og BKS5, tas ut. Videre foreslås utnyttingsgraden i felt BKS4 og BKS6 hevet fra 40 til 45 %, jf. redegjørelsen fra Block Watne i vedlegg 3. God utnytting av arealene er positivt, og rådmannen kan ikke se uheldige utslag av denne økningen. For å unngå unødvendig dispensasjonsbehandling foreslås dessuten to små justeringer av byggegrensene, slik at det blir samsvar med den foreslåtte utbygging. Endringene går fram av kartet i vedlegg 4. Når det gjelder reguleringsbestemmelsene, foreslås følgende, jf. rød tekst og utstrykninger i vedlegg 5: Pkt. 3.1 gjøres mer generelt, men samtidig tilføyes at den nye illustrasjonsplanen skal være retningsgivende for utformingen av det enkelte delfelt I pkt. 3.3 åpnes det for at kommunen kan tillate mindre avvik fra den utnytting som angis på plankartet, slik at det ikke er nødvendig med dispensasjon dersom utnyttingsgraden blir f.eks % i stedet for 45. Dette vil medføre bruk av noe skjønn ved byggesaksbehandlingen, omkring eventuelle uheldige konsekvenser. I pkt. 7.1 utelates kravet om tomtedelingsplan, siden utbygger legger opp til at utearealene i tilknytning til det enkelte bolighus skal være felleseie Økonomiske og administrative konsekvenser Endringene har ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for kommunen. Side 5 av 11

6 Sak 93/15 Helhetlig plan for Hallset og sentrum - forutsetninger for planarbeidet Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 93/15 Formannskapet Rådmannens innstilling Formannskapet ber rådmannen om å forberede utarbeidelse av en helhetlig plan for Hallsetområdet og sentrum, med grunnlag i følgende forutsetninger: Administrasjonen utarbeider skisse til planprogram og innhenter tilbud fra konsulent på utarbeidelse av plan med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse Bevilgning til planarbeidet avklares ved behandling av budsjett for 2016 Planområdet omfatter Hallset-området og sentrumsarealer vest for Tine Bugges veg, jf. kart datert Formålet med planarbeidet er å tilpasse planene for området til nye forutsetninger, med grunnlag i langsiktige behov, og sikre at planene blir tilstrekkelig fleksible Prosessen gjennomføres i god dialog med berørte, bl.a. med jevnlig informasjon og muligheter for innspill og åpne møter i viktige faser Forslag til plan utarbeides i løpet av 2016, med sikte på formell behandling og vedtak 1. halvår 2017 SAKSUTREDNING Vedlegg 1. Kart med planstatus og skisse for planavgrensning, dat Saksopplysninger CTM Eiendom søkte sist høst om omregulering av deler av sin bygningsmasse i Hallsetbakken 4 fra nærings- til boligformål. Denne saken, sammen med andre eksempler på lignende spørsmål, ble vurdert til å være av prinsipiell betydning, og ble i første omgang lagt fram til drøfting i formannskapet i møte , sak 1/15. I formannskapets drøfting ble det konkludert med at man ønsker en helhetlig plan før det tas standpunkt til spørsmål om endringer. Foreløpig kom man fram til at dette bør skje gjennom en områderegulering for et større område. Først og fremst Hallset-området ble nevnt. Formannskapet kom ikke med tydelige signaler om sin holdning til mulige endringer av formål, men uttrykte at de er innstilt på en god dialog om planarbeidet. Med bakgrunn i Side 6 av 11

7 Sak 93/15 formannskapets signaler har administrasjonen anbefalt overfor CTM Eiendom at de ikke setter i gang arbeid med et privat reguleringsforslag for deres eiendom nå. Rådmannen legger med dette fram en sak for å få fastlagt en del forutsetninger for planarbeidet. Vurdering Nedenfor gjennomgås spørsmål av betydning for gjennomføringen av planarbeidet. Disse er knyttet til behovet for planprogram, plantype, formål med planen, planavgrensning, aktuelle tema, prosess og medvirkning, konsulentbistand og økonomi, samt framdrift. Rådmannens anbefalinger er oppsummert i innstillingen. Planprogram Plan- og bygningsloven stiller krav om planprogram og konsekvensutredning ved utarbeidelse av f.eks. kommunedelplan og reguleringsplan for større tiltak som er nærmere definert i egen forskrift. Uavhengig av formelle krav vil det være behov for å fastsette et planprogram som beskriver hvordan planarbeidet skal gjennomføres, med innhold og forutsetninger for dette. Dette vil gi mer forutsigbarhet for alle parter, og gi grunnlag for politisk styring og drøfting fra starten. Denne saken er et grunnlag for et slikt program. Plantype Både kommunedelplan og områderegulering kan være aktuelle verktøy. Begge gir muligheter for en tilstrekkelig detaljert styring, men det anbefales at valg av plantype ikke låses før planprogrammet foreligger. På grunnlag av opplysninger på kan følgende sies om likheter og forskjeller på de to plantypene i dette tilfellet: KOMMUNE(DEL)PLAN OMRÅDEREGULERING Arealbruk og hensynssoner I hovedsak som reguleringsplan, men hovedformål kan ikke blandes, og I hovedsak som kommuneplan, men hovedformål kan blandes, og man kan ha Bestemmelser Detaljeringsgrad Planeier Prosess Juridisk virkning underformål er endelig gitt i loven Kan ta opp mye av det samme som reguleringsplan, men mer overordnet. Kan kreve områderegulering/detaljregulering. Kommunedelplan vanligvis mer finmasket enn kommuneplan Kommunen skal utarbeide og fremme planen I hovedsak som reguleringsplan. Krever alltid planprogram og konsekvensutredning. Minstekrav for varsling er i avis/på nettet. Vedtatt plan er ikke et enkeltvedtak som kan påklages. Sektormyndigheter har innsigelsesrett til plankart og bestemmelser. Arealbruk og bestemmelser er juridisk bindende. Gir ikke grunnlag utfyllende underformål. Mer detaljert enn kommuneplanen. Områderegulering kan ha krav om detaljregulering. Detaljregulering vanligvis mer finmasket enn områderegulering Ved områderegulering skal kommunen utarbeide og fremme planen (i praksis skjer det ofte i samarbeid med private) Krever planprogram og konsekvensutredning når det er betydelige avvik fra kommuneplanen eller plan/tiltak kommer inn under KU-forskrift. Grunneiere og festere skal så vidt mulig varsles i tillegg til avis/nett. Vedtatt plan er enkeltvedtak som kan påklages. Innsigelsesrett som i kommuneplan. Arealbruk og bestemmelser er juridisk bindende. Gir grunnlag for Side 7 av 11

8 Sak 93/15 Andre forhold for ekspropriasjon. Etter 4 år grunnlag for innløsning for visse arealer. Ikke nødvendig å avklare i forhold til arkeologi ekspropriasjon i 10 år og umiddelbar innløsning i 3 år for visse arealer. Må avklares i forhold til arkeologi. Kan ofte være dyrt og tidkrevende. Bekostes av planeier. Når det gjelder arkeologi, er mesteparten av området klarert med hensyn til automatisk fredede kulturminner. Avhengig av avgrensing vil det gjenstå noe små områder, men det er neppe nødvendig med store og omfattende undersøkelser. Her skal også nevnes at plantypen kan ha betydning for behovet for geoteknisk dokumentasjon. Noe behov må påregnes uansett, men ved krav om videre detaljregulering er det mulig å utsette en del. Dette er imidlertid noe uklart, og må vurderes nærmere før planprogrammet fastlegges. Formål med planen Arbeidet med gjeldende planer ligger noe tilbake i tid. En del forhold har endret seg, herunder etterspørsel etter lokaler til ulike formål, og nye behov har oppstått, jf. aktuelle tema nedenfor. Tilpasninger til nye forutsetninger er derfor viktig, men samtidig har kommunen et spesielt ansvar for å tenke langsiktig med hensyn til å dekke behov for areal. Bl.a. utredningen Trondheimsregionen 2040, som omhandler kommunenes egne behov for areal og investeringer, er et grunnlag for dette. Det vil også være viktig å legge til rette for at det finnes utviklingsmuligheter for annen lokal service og næring. Dagens markedssituasjon er ikke et tilstrekkelig grunnlag. I hvilken grad fleksibilitet skal innarbeides i planene er et viktig spørsmål. I et levende sentrum må det være rom for omdisponeringer, mens infrastrukturen må være mer permanent. Omdisponering til boliger er en relativt varig investering, mens endringer fra en type næringseller offentlig virksomhet til en annen er enklere. Planavgrensning Ved formannskapets drøfting i januar var det mest fokus på Hallset-området. Det er imidlertid flere problemstillinger som berører sentrumsarealene vest for Tine Bugges veg. F.eks. er avgrensning av det sentrale sentrum, med krav til at bygg skal ha en viss andel næringsareal, et viktig spørsmål. At arealer nord for Rydlandsvegen har behov for en reguleringsmessig avklaring, er et annet eksempel. Planarbeidet er også en anledning til en nærmere avklaring omkring eventuell utbygging på eiendommen gnr. 22/4, Halsetmoen. På vedlagte kart er det skissert et forslag til plangrense, med utgangspunkt i at man heller tar med for mye enn for lite areal. Aktuelle tema Ut fra en foreløpig gjennomgang av området synes følgende tema aktuelle: Behov for areal til offentlige tjenester og næring Adkomster og eventuelle behov for endring av veger Grønnstruktur Avgrensning av det sentrale sentrum Bygningshøyder, krav til utforming Mer konkret kan følgende nevnes: Side 8 av 11

9 Sak 93/15 Tilpasning av sørdelen av Hallset-området, med utgangspunkt i nedplanering Utnytting av Håggåbekkdalen Sletten-tomta og tilliggende areal Eventuell omdisponering av konkrete areal som i dag er forutsatt til næringsformål Disponering av arealer nord for Rydlandsvegen, med adkomst og inndeling Prosess og medvirkning Det er mange berørte i området, og det er opplagt at det er behov for god informasjon og dialog underveis i prosessen. En av erfaringene fra arbeidet med kommunedelplanen for Vassfjellet, Tanem-Tulluan, er imidlertid at man bør være forsiktig med å opprette et omfattende apparat med ulike arbeidsgrupper. Organisering av arbeidet i slike grupper, med innkallinger, referatskriving og oppfølging tar tid, og krever mer enn det administrasjonen har kapasitet til. Resultatet vil lett bli at framdriften blir for dårlig. Følgende skisseres som en mulig løsning: Jevnlig informasjon på kommunens hjemmeside, med åpning for at interesserte kan komme med innspill og synspunkter, også uavhengig av de formelle høringene Åpne møter i viktige faser av prosessen Arbeidsgruppe med 2 eller maksimum 3 personer fra administrasjonen, og 1 representant for Klæbu Næringsforum gruppa kan selv trekke inn andre etter behov Formannskapet fungerer som styringsgruppe Høringer i tråd med plan- og bygningslovens krav Når det gjelder næringslivet, bør Klæbu Næringsforum kunne ta initiativ til og organisere møter når man ser behov for dette. Konsulentbistand og økonomi Erfaringene fra andre planarbeid, og stor mulighet for at det blir behov for revisjon av kommuneplanen delvis parallelt med dette arbeidet, gjør det helt nødvendig å engasjere konsulent. Prosessen vil uansett kreve en ganske stor innsats fra administrasjonen. Oppdraget til konsulenten må først og fremst omfatte utarbeidelse av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, mens kommunen tar ansvaret for planprogrammet. Svært foreløpig kan det nevnte konsulentarbeidet anslås til inntil kr Geotekniske vurderinger bør skilles ut, og bestilles utenom oppdraget. Eventuelle arkeologiske avklaringer vil også medføre tillegg. En nærmere avklaring av kostnadene må skje gjennom innhenting av tilbud og arbeidet med planprogrammet. Framdrift Som en skisse til framdriftsplan foreslås følgende: 1. Utarbeidelse av skisse til planprogram 2. Innhenting av tilbud fra konsulent på utarbeidelse av forslag til plan med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse fram til 1. gangs behandling 3. Avklaring av bevilgning ved behandling av budsjett og økonomiplan høsten Fastsettelse av planprogram 5. Utarbeidelse av plan med nødvendige utredninger i løpet av Formell behandling og vedtak i løpet av 1. halvår 2017 Side 9 av 11

10 Sak 93/15 Formelt har private grunneiere og utbyggere anledning til å sette i gang detaljregulering eller søke om tiltak når som helst. Formannskapets tidligere holdning er at prosjekter som ikke er avklart i gjeldende plan, må vente til den nye, helhetlige planen foreligger. Underveis i prosessen, antagelig ved 1. gangs behandling, kan det for enkelte prosjekters vedkommende være grunnlag for en mer åpen holdning til detaljregulering eller utarbeidelse av søknad. Side 10 av 11

11 Sak 94/15 Framtidig kommunesamarbeid - kommunereformen - styringsgruppemøte 14 Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 94/15 Formannskapet Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. SAKSUTREDNING Vedlegg Kommunestyrets vedtak i sak 54/15: Framtidig kommunesamarbeid - kommunereformen drøfting av retningsvalg, ettersendes. Side 11 av 11

12 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjersti Utne Arkiv: D35 Arkivsaksnr-dok.nr: 15/499-1 Etablering av midlertidig aktivitetspark ved kulturhuset Rådmannens innstilling Formannskapet vedtar å engasjere Elisabeth Engen og Jorun Kraft Mo til å utføre oppdraget med å lage en midlertidig aktivitetspark i tråd med fremlagt forslag i formannskapet 28.mai Oppdraget skal gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på kroner inkludert allerede utbetalte honorarer. Det forutsettes at resterende investeringsmidler til prosjektet for 2015 overføres til Prosjektet skal gjennomføres etter fremlagte fremdriftsplan, og ferdigstilles i SAKSUTREDNING Vedlegg Presentasjon av forslag til aktivitestpark Forslag til fremdrift fra Engen og Moe Forslag til kontrakt. Saksopplysninger Kommunestyret har satt av kroner i budsjettet for 2015 for å etablere en midlertidig aktivitetspark på nordsiden av kulturhuset. Rådmannen har erkjent at vi innehar hverken kompetanse eller tid som skal til for å etablere en aktivitetspark. Kunsthåndverkene Jorun Kraft Moe og Elisabeth Engen er bedt om å komme med et forslag. Forslaget ble presentert i møte i formannskapet 28. mai. Med bakgrunn i forslaget ble rådmannen bedt om å fremme en sak for formannskapet 2. juli med plan for gjennomføring av prosjektet. Enhetsleder for kultur, idrett og fritid har hatt møte med Klæbu idrettsråd og Klæbu kulturråd, hvor forslaget til aktivitetspark ble presentert. Begge stilte seg svært positive til forslaget. Rådmannen legger fram følgende fremdriftsplan for gjennomføring av prosjektet:: Forslag til kontrakt mellom Engan/Mo og Klæbu kommune utarbeides snarest og senest 10. august Innkjøp og ferdigstilling av alle elementer som skal plasseres på området gjøres av Engan og Moe i løpet av høsten og vinteren 2015/2016. Våren 2016, når telen har gått ut av jorda og arbeid utendørs tillater det, bearbeides området. Det gjelder bråtebrann, rydding av busker og kratt, planlagt bearbeideing av området, opparbeiding av stier, samt nødvendig fundamentering for elementene. Prosjektet ferdigstilles innen 17. mai 2016.

13 Vurdering: Det har blitt etterspurt hvorvidt næringsliv skal engasjeres i gjennomføringen, i den forbindelse påpekes det at både Jorun Kraft Mo og Elisabeth Engen er registrert som selvstendig næringsdrivende i Klæbu. Det er samtidig viktig å understreke at deres forslag er beskyttet av åndsverksloven. Det innebærer at om andre skal gjennomføre tiltaket, må de komme med egne forslag til planlegging og gjennomføring av aktivitetspark. Med bakgrunn i lov om offentlig anskaffelse har både virksomhetene Din gårdsplass og Hageanlegg AS også blitt bedt om å komme med egne forslag til aktivitetspark innenfor samme prisramme. Ingen av disse har meldt sin interesse for prosjektet.. Økonomiske og administrative konsekvenser Klæbu kommune har i budsjett for 2015 satt av kroner til formålet.

14 AKTIVITETSPARK av Jorun Kraft Mo og Elisabeth Engen

15 ca 2,5-3 da nord for kulturhuset skravert felt er: 55 x 80m tilsvarende modell utnytta areal er innenfor ca 40x70m = 2,8da

16 Analyse: Aktivitertspark = park med ulike aktiviteter knytta opp mot kulturhuset. Kulturhuset inneholder: Bibliotek Ungdomsklubb Svømmehall Treningsstudio Storsal som leies ut til diverse «festlige» arrangement. Arealet har en viss gjennomgangstraffikk utenom brukere av kulturhuset. Hvem skal parken og aktivitetene være for? De som bruker kulturhuset fra før. Ellers fange opp så bred brukergruppe som mulig: barn, ungdom og voksne. Eldre, familier og venner på tur. Mennesker som ønsker større fysiske utfordringer

17 sted utenfor storsalen

18 Alma fra prestegården i Klæbu

19 bruk av alma

20 Aktiviteter Turnstang - Street workout - puls

21

22

23 Ballanse

24 buldring - maxhøyde, trenger ikke sikring

25

26

27

28 Hellelagt plass med sittegruppe og ildsted

29 Klæbu Framdriftsplan for midlertidig aktivitetspark Hvis det blir vedtatt at vårt forslag skal gjennomføres tenker vi oss følgende framdriftsplan. Kontrankt undertegnes så snart som mulig. Vi går i gang med arbeidet. Innkjøp og ferdigstilling av alle elementer som skal plasseres på området gjøres i løpet av vinteren. Våren Når telen har gått og arbeid utendørs tillater det, går vi igang med arbeid på området. Bråtebrann, rydding av busker og kratt, planlagt bearbeideing av området, annlegg av stier samt nødvendig fundamentering for elementene gjennomføres. Ferdigstilling. Med vennlig hilsen Elisabeth Engen og Jorun Kraft Mo

30 KONTRAKT Mellom Klæbu kommune som oppdragsgiver og utførende kunstnere Jorun Kraft Mo og Elisabeth Engen. 1. Oppdragets art. Mo og Engen påtar seg kunstprosjekt i området ved Klæbu Kulturhus, nord. Oppdraget vil bestå i utforming av området som midlertidig Aktivitetspark Utforming og realisering skal skje i henhold til idèskisser/modell og materialbeskrivelser presentert formannskapet i Klæbu vår 2015 og godkjent av oppdragsgiver. 2. Godtgjørelse For nevnte oppdrag skal kunstnerne motta Kr ,- Beløpet skal dekke samtlige utgifter til utførelse og materialer, inklusive utgifter til transport og montering på stedet. Buldringsstein/skulptur er utenom denne kontrakten. Hvis finansiering for denne går i orden, må det skrives egen kontrakt. Kontraktsummen utbetales på følgende måte: Kunstnerne sender faktura for utbetalinger ,- for skisseutkast som er utbetalt og trekkes fra totalbeløpet. 2/3 ved kontraktens inngåelse hvor skisser og materialprøver er godkjent ,- 1/3 når arbeidet er levert/montert i samsvar med kontrakten og godkjent av oppdragsgiver ,- 3. Frister Kunstprosjektet skal ferdigstilles forsommer Forsikring Kunstnerne påtar seg ansvaret for forsikring fram til ferdigstillelse. 5. Eventuelle tvister Ved eventulle tvister eller uforutsatte hendelser, vises det til KORO standardkontrakt. Denne kontrakt er utstedt i 2 eksemplarer, ett til hver av partene kunstnere oppdragsgiver

31 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund Arkiv: L12 &88 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/ Mindre reguleringsendring for felt B4, Flatheim Rådmannens innstilling Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven forslag til mindre endring av detaljregulering for Flatheim B4, slik det går fram av kart og bestemmelser sist datert SAKSUTREDNING Vedlegg 1. Block Watne AS, brev av søknad om mindre reguleringsendring 2. Situasjonskart og illustrasjonsplan, dat Byggesøknad brev dat , med redegjørelse om BYA (utnyttingsgrad) 4. Reguleringskart med endringer, dat Reguleringsbestemmelser med endringer, dat Saksopplysninger Detaljregulering for Flatheim B4 ble vedtatt av kommunestyret I møte vedtok formannskapet en mindre endring av planen, slik at det i søndre del av felt BKS5 kunne oppføres en 4-mannsbolig i stedet for 2 boliger i kjede. Formannskapet oppfordret samtidig utbyggeren til å foreta en samlet vurdering av eventuelle behov for endringer av reguleringsplanen før utbygging av området for øvrig. En slik vurdering er nå gjort, og har resultert i vedlagte situasjonskart og illustrasjonsplan. Block Watne opplyser at dette er den endelige planen, og at de vil legge denne til grunn for utbyggingen. De ønskede endringene omfatter endringer av hustype, fra kjedehus til ulike former for flermannsboliger, fjerning av en del tomtegrenser, og tilpasning av reguleringsbestemmelsene. Medregnet den delen som er utbygd, men utenom felt BKS7 i områdets nordøstre hjørne, planlegges bygd i alt 47 boliger. Forslaget til endring er varslet til naboer, uten at det har kommet merknader. Søker har ikke selv utarbeidet nye plandokumenter. Kommunen vil foreta de nødvendige endringer. Reguleringskartet i vedlegg 4 er ikke det endelige kartet, men viser de endringer som er aktuelle. Det er søkt om igangsettingstillatelse for boligene i de nordre deler av felt BKS4 og BKS5 parallelt med behandlingen av reguleringsendringen. Vurdering

32 Rådmannen mener de endrede planer for utbyggingen vil medføre gode løsninger. Plasseringen av bygningene rundt lekearealet medfører en mer romslig og åpnere løsning enn den opprinnelige planen for kjedehus. Samtidig oppnås god kontakt mellom en stor andel av boligene og lekearealet, og fortsatt et godt markert tun inne i bebyggelsen. Løsningene og utnyttingen av området ligger innenfor intensjonene i opprinnelig plan. For plankartets del foreslår rådmannen at det foretas 3 endringer med bakgrunn i søknaden. Tidligere regulerte tomtegrenser i søndre del av feltene BKS2 og BKS3, og i nordre del av BKS4 og BKS5, tas ut. Videre foreslås utnyttingsgraden i felt BKS4 og BKS6 hevet fra 40 til 45 %, jf. redegjørelsen fra Block Watne i vedlegg 3. God utnytting av arealene er positivt, og rådmannen kan ikke se uheldige utslag av denne økningen. For å unngå unødvendig dispensasjonsbehandling foreslås dessuten to små justeringer av byggegrensene, slik at det blir samsvar med den foreslåtte utbygging. Endringene går fram av kartet i vedlegg 4. Når det gjelder reguleringsbestemmelsene, foreslås følgende, jf. rød tekst og utstrykninger i vedlegg 5: Pkt. 3.1 gjøres mer generelt, men samtidig tilføyes at den nye illustrasjonsplanen skal være retningsgivende for utformingen av det enkelte delfelt I pkt. 3.3 åpnes det for at kommunen kan tillate mindre avvik fra den utnytting som angis på plankartet, slik at det ikke er nødvendig med dispensasjon dersom utnyttingsgraden blir f.eks % i stedet for 45. Dette vil medføre bruk av noe skjønn ved byggesaksbehandlingen, omkring eventuelle uheldige konsekvenser. I pkt. 7.1 utelates kravet om tomtedelingsplan, siden utbygger legger opp til at utearealene i tilknytning til det enkelte bolighus skal være felleseie Økonomiske og administrative konsekvenser Endringene har ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for kommunen.

33

34 BKS HUS B BKS 1 OK GULV 166, TRAPP o_f G HUS A OK GULV 166, f_v1 o_f2 1.5 o_f3 TRAPP TRAPP 1 G G 8 G G G G G G OK GULV 165, / , , G 5.0 f_v2 f_lek BKS2 BKS G 6 TRAPP G 2 G G BKS4 BKS TRAPP HUS A G G G G OK GULV 166, HUS A HUS B 6 OK GULV 165, HUS B OK GULV 165,6 OK GULV 165,9 4 TRAPP 1 3 OK GULV 165,8 1 TRAPP HUS B 1 TRAPP 1 3 HUS A G /37 o_v f_v BKS o_gs BYGGEMELDINGSTEGNINGER MÅLSETTING AV BYGG ER INKL. UTVENDIG KLEDNING FORELØPIG TEGNINGSNAVN: SITUASJONSKART TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE AS BYGGEPLASS: PROSJEKTNAVN: TANEM 3-6 BLOCK WATNE Et selskap i OBOS-konsernet PB 1817 VIKA OSLO - TLF: PROSJEKTNUMMER: ARKITEKT: DATO: G.NR./B.NR. HUSTYPE: MÅLESTOKK (STØRRELSE): TEGN. NR. 001 TEGNET AV: ATZ 1:500 / KONTROLLERT: TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES UTEN TILLATELSE FRA BLOCK WATNE AS. S.B. A3 REVISJON

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Bystyresalen, Rådhuset

Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Bystyresalen, Rådhuset MØTEINNKALLING ÅLESUND BYSTYRE Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Eventuelle forfall meldes på telefon 70 16 20 24 eller på epostadresse toreh@alesund.kommune.no

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området Arkivsak-dok. 201504028-12 Arkivkode --- Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra 19.05.2015 26.10.2011) Fylkesutvalget 21.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM. Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13

PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM. Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13 PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM, PLANPROGRAM Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Områdereguleringsplan

Detaljer