Evt. forfall må meldes på telefon , eller Saker til behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon , eller Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Informasjon fra Hallingmarken og fra NAV. SAKSKART Side Saker til behandling 10/12 12/ Godkjenning av protokoll kommunestyremøte /12 12/ /10 12/ Forslag til valg av skjønnsmenn for perioden Valg av lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for perioden /12 12/ Bolyst-prosjektet, organisering og finansiering 8 14/12 12/ Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hallingdal /12 12/ Nødaggregat Elverhøy 15 16/12 12/ Endring av godtgjørelse til folkevalgte 17 17/12 12/ Handlingsplan for kriseledelse - delegering av fullmakt 20 18/12 12/ Gardnos meteorittpark 22 19/12 12/ Søknad om næringsstøtte - Nesbyen Hestesenter 27 1

2 5/12 12/ /12 12/ Referatsaker Hallingdal Teaterverksted - årsmelding og årsregnskap 2011 BARN- OG UNGES KOMMUNESTYRE - PROTOKOLL FRA MØTE DEN 12. JANUAR Møtet overføres i Radio Hallingdal. Nesbyen, Tor Magnussen ordfører 2

3 Saker til behandling 10/12 Godkjenning av protokoll kommunestyremøte Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 030 Saksbehandler Oddveig Meaas Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 3

4 11/12 Forslag til valg av skjønnsmenn for perioden Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Oddveig Meaas Saksgang Møtedato Saknr 1 Valgnemnda /12 2 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Brev fra Buskerud fylkeskommune datert Dokument i saka: Brev fra Justis- og politidepartementet datert Saksopplysninger: Kommunestyret skal komme med forslag til valg av skjønnsmenn. Antall skjønnsmenn som skal velges for Nes er 12 personer. Det samlede forslag bør inneholde ca. 20 % flere navn enn det antall som skal velges pga: Vandelskontrollen kan vise at noen av de foreslåtte ikke er valgbare Fylkestinget vil få bedre utgangspunkt for «riktig» sammensetning Fylkesrådmannen vil ha personer å «fylle inn» ved eventuell uttreden fra skjønnsmannsutvalget Den som velges må ha tilstrekkelige norskkunnskaper og for øvrig være personlig egnet til oppgaven. I tillegg må vedkommende Være over 21 år ved valgperiodens start Ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender Ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene Stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen Være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen Det understrekes at det skal tas sikte på en allsidig sammensetning av utvalget. Det må særlig påses at det foreslås et tilstrekkelig antall personer med innsikt i bygningsvesen og i jord- og skogbruk. Domstolene er i sin virksomhet avhengig av erfarne og velkvalifiserte skjønnsmenn, og dette hensyn bør tillegges betydelig vekt ved valget. 4

5 Inneværende valgperiode utløper 31. desember Frist for innsending av forslag til skjønnsmedlemmer for perioden , er 15. mai Kommunestyret må derfor gjennomføre valget i aprilmøtet. Valgnemnda har behandlet saken i møte sak 1/12 Valgnemndas innstilling: Følgende velges som skjønnsmenn for perioden : 1. Snekker Kjell Olav Andersen 2. Skogeier Gudbrand Gulsvik 3. Bygg Ingeniør Anders Moen 4. Sivilagronom Vibeke Hjønnevåg 5. Bygg Ingeniør Endre Storhaug 6. Pensjonert helsearbeider Eva Rustand 7. Skogeier Kristian Høva 8. Gårdbruker Astrid Henrud 9. Snekker Hans Dokken 10. Bygg Ingeniør Brynjulv Lauvang 11. Regnskapsfører Geir Olav Brøto 12. Sivilagronom Torunn Bekkeseth 13. Rørleggermester Bjørn Røine 14. Gårdbruker Gunnar Woll 5

6 12/10 Valg av lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for perioden Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Oddveig Meaas Saksgang Møtedato Saknr 1 Valgnemnda /12 2 Kommunestyret /10 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Brev fra Domstoladministrasjonen av om valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden Dokument i saka: Brev fra Borgarting lagmannsrett datert Saksopplysninger: Ifølge domstolsloven 64 «skal det i hvert lagsogn være to alminnelige utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere, ett for kvinner og ett for menn». Fra Nes kommune skal det velges 2 medlemmer, 1 kvinne og 1 mann. Utgangspunktet er at hvert utvalgsmedlem skal gjøre tjeneste i to saker pr. år. Medlemmene til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere velges av kommunestyret hvert fjerde år. Kravene som stilles til den som velges, hvem som utelukkes p.g.a. av stilling og utelukkelse p.g.a. av vandel, omhandles i domstolloven 70,71 og 72. Det må foretas en individuell vurdering av den enkelte kandidat, og påses at det velges personer som er skikket til vervet. Det er den enkelte kommune som har kontrollansvaret for at disse kravene ivaretas. Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Det kan ikke velges samme person som meddommer til tingretten og lagrettemedlem/meddommer lagmannsretten. Det er av stor betydningen at valgene bli gjennomført på en slik måte at utelukkelsesgrunner og fritaksgrunner blir klarlagt før valget. Avgjørelsen om fritak treffes av den enkelte kommune. 6

7 Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget jfr. domstolloven 67. Dette er gjort ved annonsering på kommunens nettside og annonse i Hallingdølen. Valgnemnda foreslår medlemmer til Borgarting lagmannsrett. Hele prosessen med valg av personer, utlegging til offentlig ettersyn og vandelskontroll må være ferdig til saken legges fram for kommunestyret til behandling. Kommunen skal ha gjennomført valget innen 1. juli Valgnemnda har behandlet saken i møte sak 3/12 Valgnemndas innstilling: Følgende velges som lagrettsmedlemmer/meddommere ved Borgarting Lagmannsrett for perioden : 1. Reidar Løkken 2. Torunn Bekkeseth 7

8 13/12 Bolyst-prosjektet, organisering og finansiering Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Nes kommunestyre Vedlegg: Grunnlag søknad om Bulyst Regionrådet for Hallingdal Kommunal- og regionaldepartementet. Tilsegn om tilskot Bulyst 2011 Dokument i saka: Som vedlegg Saksopplysninger: I forbindelse med Bolyst-programmet 2011 (Kommunal- og regionaldepartementet), har de 6 kommunene i Hallingdal valgt å utarbeide en felles søknad med et regionalt fokus. En tydelig profilering av Hallingdal er grunnleggende, med flere konkrete tiltak og prosjektet i Nes som et av disse. Landsbyen i Hallingdal Omdømmeprosjekt i Nes, pilot Hallingdal Regionalt profileringspros jekt Utvikling Hallingdal ungdomsråd Utvikle kultursamarbeidet i Hallingdal BOLYST (HALLINGDAL 2020) Hallingambassadører Hallingdal ønsker å styrke sitt omdømme gjennom å gjøre Hallingdals viktigste kjennetegn tydeligere. Gamle Nes er et tydelig uttrykk for Nes kommunes egenart. I utviklingen av Gamle Nes Landsbyen i Hallingdal er det planlagt gjennomført m.a. følgende tiltak: 8

9 Vitalisering av gamlebyen Skape gode møteplasser i sentrum, med Rukkedøla som utgangspunkt Søke om landsbystatus Synliggjøre gamlebyen for både innbyggere og besøkende Gjøre kunnskap om gamlebyen tilgjengelig Bygge kunnskap og stolthet i hele Hallingdal om gamle Nes Omdømmearbeidet inneholder ellers følgende tiltak: o Brukerundersøkelse og implementering o Utvikle omdømmeprosjektet i Nes som pilot for Hallingdal Forhold til overordna plan: Prosjektet er forankret i samfunnsdelen i kommuneplanen som har flere mål og strategier som omhandler utvikling og vitalisering av Nesbyen sentrum med gamle Nes og omdømmebygging. Miljøkonsekvenser: Prosjektet vil kunne medføre positive miljøkonsekvenser for Nesbyen sentrum. Aktuelle tiltak vil framgå av prosjektplanen. Økonomiske konsekvenser: Totalbudsjett for Hallingdal 2020: Bolyst i Nes Kultur Hallingdal Profilering Halling SUM Koordinator ungdomsråd ambassadør Nes kommune Ål kommune Ekstern finansiering Bulyst Buskerud fk Regionrådet SUM Nes kommunes andel i prosjektet er satt til kr. Det er gjort en del forarbeid med Omdømmeprosjektet i 2011, men hovedtyngden av arbeidet vil skje i 2012 og En anslår at kommunen egeninnsats i form av eget arbeid (egne ansatte, arbeidsgrupper ol) vil utgjøre kr. Kommunen må da bidra med kr. fordelt på 2012 og Midlene kan tas fra næringsfondet. Fondet kan i h.h.t. vedtektene bl.a. brukes til prosjekt og utviklingsarbeid i Nes kommune. En forutsetter at privat næringsliv og lokale organisasjoner bidrar inn i prosjektet med egeninnsats (ekstern finansiering). 9

10 Vurdering: Omdømmebygging er hovedtema i Bolystsatsingen, utgjør hovedprosjektet og er overordnet delprosjektene Landsbyen i Hallingdal Elveparken Nasjonalromantisk senter Organisering: Prosjektet organiseres i h.h.t. PLP-metoden (prosjektlederprosessen) Nes kommune er prosjekteier og opptrer som oppdragsgiver og bidrar med betydelige midler i prosjektet. Kommunen er også basisorganisasjonen som beslutter om prosjektet skal iverksettes (prioriteres), setter rammer, definerer og setter krav til resultat samt tildeler ressurser. Prosjektorganisasjonen presiserer og avklarere resultatkrav (mål), planlegger, organiserer, bemanner, gjennomfører og kontrollerer framdrift og resultat. Prosjektorganisasjonen er ansvarlig for prosjektets resultater. Styringsgruppa består av representanter for prosjekteier og andre sentrale aktører i prosjektet (3-5 personer) for å sikre kommunikasjon og forankring med basisorganisasjonen. Styringsgruppa bidrar til å sikre nødvendige ressurser, gir prosjektleder aktiv støtte for å sikre framdrift og følger opp de saker som behandles i styringsgruppa. Styringsgruppa er et formelt organ i prosjektet, med skriftlig møteinnkalling og møtereferater. Prosjektansvarlig (PA) har ansvar for gjennomføringen av prosjektet innen for de rammene som er satt (økonomi, tid, personell). Prosjektleder (PL) har det operative utøvende ansvaret for prosjektet, dvs. gjennomføre prosjektet i h.h.t. prosjektplanen, rapportere til PA og styringsgruppa. Prosjektleder må ha nødvendig kompetanse, erfaring og egenskaper i forhold til prosjektets målsettinger og tiltak. Det opprettes ei arbeidsgruppe på 3-5 personer i hvert delprosjekt som skal bistå prosjektleder i gjennomføringen av prosjektet. Arbeidsgruppa består gjerne av personer med spesiell interesse eller kompetanse innenfor de ulike temaene og/eller som representerer prosjekteier eller andre aktører i prosjektet. Kommuneplanutvalget har i møte oppnevnt representanter til arbeidsgruppa i omdømmeprosjektet. Referansegruppe er en samling ressurspersoner som hver for seg eller samlet kan gi råd, men som ikke skal vedta eller behandle saker som gjelder prosjektet. 10

11 Prosjektorganisasjon: Bolyst i Nes Styringsgruppe (SG): Ordfører, rådmanne, repr. fra NTN, tillitsvalgt i Nes kommubne Prosjektansvarlig (PA): Hovedprosjekt - Omdømme Prosjektleder: Ulrikke Ytteborg Arbeidsgruppe: Kristian Nordeng (H), Reidun Garnås (SP), Else H. Asplin (rådmann), Tor-Even Lysfjord (kulturleder) Landsbyen i Hallingdal Prosjektleder (PL): Arbeidsgruppe: Elveparken Prosjektleder (PL): Arbeidsgruppe: Nasjonalromantisk senter Prosjektledfe(PL): Arbeidsgruppe: Prosjektansvarlig er i samarbeid med prosjektlederne ansvarlig for å utarbeide prosjektplaner for hovedprosjekt og delprosjektet. Prosjektplanene vil inneholde målsettinger, konkrete tiltak som skal gjennomføres og milepæler for når ulike tiltak skal være gjennomført. Rådmannens innstilling: Nes kommune bevilger kr. fordelt på 2012 og 2013 til Bolyst-prosjektet. Midlene tas fra næringsfondet. Følgende velges til styringsgruppa i bolyst-prosjektet: Ordfører Rådmann Representant fra NTN Tillitsvalgt i Nes kommune **************** Innstilling fra formannskapets behandling av saken i møte ettersendes. 11

12 14/12 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hallingdal Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Geir Olav Garthus Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget /12 2 Helse- og sosialutvalget /12 3 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hallingdal Saksopplysninger: Alkoholloven pålegger kommunene å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen bør behandles i hver kommunestyreperiode i forkant av ny bevillingsperiode. Helsedirektoratet har utgitt en veileder der det anbefales at alkoholpolitisk handlingsplan utarbeides som en del av en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan. Nes kommunestyre vedtok den alkoholpolitiske retningslinjer for Det ble samtidig vedtatt at ruspolitisk handlingsplan for Nes kommune skulle videreføres. Alle kommunene i Hallingdal søkte høsten 2010 om å få være med på Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken sitt prosjekt for utarbeiding av rusmiddelpolitisk handlingsplan. Etter forslag fra kompetansesenteret ble det den inngått avtale om en felles plan for alle de seks Hallingdalskommunene. Kompetansesenteret har gitt lønnstilskudd til en prosjektlederstilling og dekket utgifter til seminar og oppfølging. Kommunene har brukt egne ressurser ved deltakelse i prosjektgruppe og i egen arbeidsgruppe med saksbehandlere for bevillingssaker. Rusmiddelproblemene er sammensatte og bør omfatte alle sider av kommunens rusmiddelarbeid. Dette innebærer alle typer forebyggende tiltak som for eksempel bevillingspolitikk, informasjonstiltak og holdnings skapende arbeid, så vel som oppfølging og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere. Hensikten er at kommunens rusmiddelpolitiske arbeid ses i sammenheng. Planen er delt opp i kapitler med følgende hovedpunkter: - Rusmiddelsituasjonen 12

13 Det er gitt en generell beskrivelse av rusmiddelsituasjonen i Norge. I tillegg til alkohol, narkotika og ulike legemidler har planen også satt fokus på dopingmidler. For å få en best mulig oversikt over situasjonen, har det vært gjennomført en kartlegging der ulike instanser har blitt intervjuet. - Mål og strategier I samsvar med Alkohollovens formål og resultater av kartleggingen, er det definert at det er et overordnet mål å redusere bruken av rusmidler samt redusere skadevirkningene av rusmisbruk. - Forebyggende tiltak Det er beskrevet en rekke eksisterende tiltak og forslag til nye tiltak. Mange av tiltakene har en generell tilnærming og fokuserer ikke kun på bruk av rusmidler. Som forebyggende tiltak regnes også de alkoholpolitiske retningslinjene som regulerer tilgangen til alkohol. Tiltak innen rehabilitering og oppfølging skal gi hjelp til at den enkelte kan komme bort fra sitt rusmissbruk eller forebygge at situasjonen forverres. - Gjennomføring og oppfølging Alle eksisterende tiltak og forslag til nye tiltak er satt opp i en tabell. Nye tiltak er satt opp med forslag til tidsplan som hver kommune kan velge om de vil innføre. Det er foreslått at tiltakene skal evalueres årlig, og at det foretas en rullering av planen med de alkoholpolitiske retningslinjene i ny kommunestyreperiode i Del 2, Alkoholpolitiske retningslinjer Retningslinjene for salgs- og skjenkebevillinger er samlet som en egen del til slutt i planen slik at de lett kan finnes og er enkle og forståelige å bruke for de som trenger disse som et hjelpemiddel. Retningslinjene tar utgangspunkt i eksisterende retningslinjer i kommunene og er forsøkt samordnet til et felles forslag. Det er gjort relativt små endringer da arbeidsgruppa mener at retningslinjene fungerer tilfredsstillende. Retningslinjene er gjort mest mulig enkle for å passe alle, og hver kommune må vurdere om de trenger utfyllende retningslinjer på enkelte områder. For Nes kommune fører de nye retningslinjene til følgende endring: - Sluttede selskap, skjenking avsluttes senest kl Tidligere kl Forhold til overordna plan: Den vedtatte kommuneplanen skal være retningsgivende for andre kommunedelplaner og fagplaner i kommunen. Økonomiske konsekvenser: Noen av de nye tiltakene som er foreslått i planen kan få økonomiske konsekvenser og må behandles i forbindelse med økonomiplanen. Vurdering: Det foreligger ikke statistikk som systematisk beskriver rusmiddelsituasjonen i de enkelte kommuner. Kartlegginga som er gjort i forbindelse med planen gir heller ingen fullstendig beskrivelse av situasjonen i Hallingdal da det blant annet mangler svar fra flere instanser. 13

14 Men det er ingen grunn til å tro at kommunene i Hallingdal skiller seg vesentlig ut fra andre når det gjelder bruk av rusmidler. Vi har de samme problemer og utfordringer som større kommuner. I denne sammenheng er Hallingdal spesiell som turistregion da folketallet i perioder blir mangedoblet. Rusmiddelsituasjonen blir i stor grad påvirket av de ulike grupper og kulturer som oppholder seg i kommunene. For å nå hovedmålsettingen om å redusere bruk av rusmidler og å redusere skadevirkninger, må utgangspunktet være et folkehelseperspektiv. Forebygging og andre tiltak bør være universelle, retta mot hele befolkningen samt turister og andre som er på besøk. Det er alkohol som er det mest utbredte rusmiddelet, og regulering av alkoholbruken vil kunne gi den største helsegevinsten. Rådmannens innstilling: 1. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hallingdal med alkoholpolitiske retningslinjer vedtas. 2. Nye tiltak som får økonomiske konsekvenser behandles som tiltak ved behandling av økonomiplanen. Helse- og sosialutvalget har behandlet saken i møte sak 5/12 Behandling Helse- og sosialutvalget fattet enstemmig følgende Vedtak Saken utsettes. Administrasjonen bes om å ta planen opp som begrenset høring i tverretatlig møte for barn og ungdom før neste møte. ******************** Innstilling fra Helse- og sosialutvalgets behandling av saken i møte ettersendes. 14

15 15/12 Nødaggregat Elverhøy Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 663 Saksbehandler Svein Magne Bråten Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Ingen Dokument i saka: Ingen Saksopplysninger: Beredskapen ved strømbrudd på Elverhøy har ikke vært tilfredsstillende. Etter innføring av samhandlingsreformen vil kommunen måtte påregne å ta imot pasienter utskrevet tidlig fra sykehus. Enkelte pasienter kan ha til dels dårligere helse enn de som tidligere benyttet Elverhøy, og det er derfor nå ekstra viktig å kunne stille med en tilfredsstillende beredskap ved strømbrudd. Bassenget på Elverhøy har eget ventilasjonsanlegg. Dette ventilasjonsanlegget er avhengig av et kjølemedium som ikke lenger er miljømessig lovlig å bruke. Det er dessuten en mindre lekkasje i aggregatet, samt at kompressoren til aggregatet nå er gått i stykker og må skiftes. Teknisk enhet er derfor av den oppfatning at hele ventilasjonsanlegget bør byttes. En kan da samtidig få en mer hensiktsmessig plassering av anlegget. Miljøkonsekvenser: Investering i et nytt ventilasjonsanlegg for bassenget vil gi bedre utlufting av klor fra teknisk rom for anlegget, samt skifte til et miljøakseptabelt kjølemedium i anlegget. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Investeringen i et nødaggregat er kritisk med tanke på å ha tilfredsstillende beredskap ved strømbrudd ved Elverhøy. Elverhøy har i dag ingen nødaggregat, og ved strømbrudd må et leieaggregat skaffes til veie. Økonomiske konsekvenser: Økt låneopptak. 15

16 Vurdering: Etter en vurdering av type nødaggregater har teknisk enhet kommet fram til at det er behov for å ha et fastmontert nødaggregat som kobles inn automatisk ved strømbrudd. Det har vært innhentet priser på aggregater på 250 kva og 600 kva. Beregninger viser at et nødaggregat som kan klare 250 kva er i minste laget, da et slikt aggregat ikke vil ha kapasitet til å drifte varmeapparat og ventilasjon, ei heller lys og apparater i A-fløya og på demensavdelingen. Et 250 kva aggregat vil dessuten få større kostnader på tilkobling og automatikk, slik at det i sum ikke blir noe billigere å installere et slikt aggregat enn et aggregat på 600 kva koplet rett på trafostasjon. Teknisk enhet innstiller derfor på at det kjøpes inn et aggregat på 600 kva. Total kostnadsramme for investeringen trenger å være på kr (eks. mva.). Kostnader til tilkobling, automatikk, kontrollsystem og innbygning forventes å utgjøre ca. 50 % av investeringen. Plassering av aggregatet samt hvorvidt innbygning vil være i container eller garasje er foreløpig til vurdering. Prosjektering av nytt ventilasjonsanlegg for Bassenget på Elverhøy er påstartet. Foreløpig kostnadsoverslag er på ca. kr (eks. mva.). Kostnadene avhenger i noen grad av hvilke løsninger som velges, men et nytt ventilasjonsanlegg vil kunne gi mer hensiktsmessig plassering av anlegget i mindre korrosivt miljø samt et stabilt, varig, miljøvennlig og driftssikkert anlegg. Investeringsbudsjettet for 2012 foreslås økes med kr (inkl. mva.). Formålet med økningen er investering i nødstrømsaggregat for Elverhøy og nytt ventilasjonsanlegg for bassenget på Elverhøy. Rådmannens innstilling: Investeringsbudsjettet for 2012 økes med kr Beløpet dekkes ved låneopptak. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 7/12 Behandling Forslag fra Tor Magnussen (H): Administrasjonen bes undersøke mulige tilskuddsordninger knyttet til nødaggregat og ventilasjon varmtvannsbasseng Rådmannens innstilling med foreslåtte endring ble enstemmig vedtatt Vedtak Investeringsbudsjettet for 2012 økes til Beløpet dekkes ved låneopptak. Administrasjonen bes om å undersøke mulige tilskuddsordninger knyttet til nødaggregat og ventilasjon varmtvannsbasseng. 16

17 16/12 Endring av godtgjørelse til folkevalgte Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 082 Saksbehandler Else Horge Asplin Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Forslag fra Nes Arbeiderparti Dokument i saka: Gjeldende godtgjørelsereglement Saksopplysninger: I følge Kap 11 i «Politisk organisering og reglement fra 2008» gjelder: Rett til vederlag for tapt inntekt gjelder for møter i tiden kl Denne tidsbegrensning gjelder ikke skiftarbeid. For folkevalgte som får tap i inntekt på grunn av kommunale verv, gis vederlag på inntil kr.1.910,- pr. møtedag dersom tapet legitimeres med attest fra arbeidsgiver. Folkevalgte som får tap i inntekt på grunn av kommunale verv får dekket tapet uten legitimasjon med inntil kr. 160,- pr. time. Dette gjelder bla. folkevalgte som er selvstendig næringsdrivende eller er uten fast inntekt som f.eks. husmor/ husfar. Det forutsettes imidlertid at tapet er reelt. Nes Arbeiderparti foreslår å fjerne taket på lønnskompensasjon for møter og representasjon. Taket på kr 1910,- gjelder tap i inntekt på grunn av kommunale verv dersom tapet legitimeres med attest fra arbeidsgiver. Satsen, på kr 1910,-, ble sist endret april 2008 med virkning fra Formannskapet ba i møte at en også vurderte endring av godtgjørelse til selvstendig næringsdrivende. Økonomiske konsekvenser: Fjerning av taket vil medføre en økning av budsjettet for godtgjørelse til folkevalgte. Men størrelsen på beløpet er vanskelig å angi da administrasjonen verken vet hvor mange det gjelder eller hvor stor kompensasjonen i hvert enkelt tilfelle vil bli. 17

18 Rådmannens innstilling: Taket på lønnskompensasjonen og timesatsen for dekking av tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende eller de uten fast inntekt, økes tilsvarende konsumprisindeksen i samme periode, med 7,5% til hhv kr 2053,- pr dag og kr 172,- pr time. Endringen gjelder fra Utbetalingen av godtgjørelse utbetales månedlig. Månedlig utbetaling starter opp fra og med september Formannskapet har behandlet saken i møte sak 15/12 Behandling Forslag fra Kjell Ålien (Ap): Ut fra dokumentet «Politisk organisering og reglement» for Nes kommune kap 11, foreslår Nes Arbeiderparti følgende endringer: 11.2 For folkevalgte som får tap i inntekt på grunn av kommunale verv, gis det vederlag på dokumentert tap. Dette tapet legitimeres ut fra representantens arbeidsgiver. For folkevalgte som får tap i inntekt på grunn av kommunale verv, og som driver som selvstendig næringsdrivende, gis det vederlag for dokumentert tap ut fra 6G og reguleres tilvarende Folkevalgte som får tap i inntekt på grunn av kommunale verv, får dekket tapet uten legitimasjon med inntil kr 200 pr time Krav om vederlag for tapt arbeidsinntekt sendes Nes kommune og utbetales etter oppgave første påfølgende måneds lønnskjøring Vederlag i hht punkt 11.3 vurderes hvert 2. år av formannskapet. Forslag fra Geir Olav Brøto (Bygdelista): 11.3 Timesatsen for dekking av tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende eller de uten fast inntekt endres fra 172,- til kr 274,-. Pkt i Kjell Åliens forslag ble endret i hht. Geir Olav Brøto`s forslag til kr. 274,-. Kjell Åliens korrigerte forslag vedtatt med 3 stemmer. Vedtak 11.2 For folkevalgte som får tap i inntekt på grunn av kommunale verv, gis det vederlag på dokumentert tap. Dette tapet legitimeres ut fra representantens arbeidsgiver. 18

19 For folkevalgte som får tap i inntekt på grunn av kommunale verv, og som driver som selvstendig næringsdrivende, gis det vederlag for dokumentert tap ut fra 6G og reguleres tilsvarende Folkevalgte som får tap i inntekt på grunn av kommunale verv, får dekket tapet uten legitimasjon med inntil kr. 274 pr. time Krav om vederlag for tapt arbeidsinntekt sendes Nes kommune og utbetales etter oppgave første påfølgende måneds lønnskjøring Vederlag i hht punkt 11.3 vurderes hvert 2. år av formannskapet. 19

20 17/12 Handlingsplan for kriseledelse - delegering av fullmakt Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 040 Saksbehandler Else Skogen Tandberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Forslag til ny handlingsplan for kriseledelse Dokument i saken: Varslingslister og andre vedlegg til handlingsplanen ROS-analyse Saksopplysninger: Den kommunale kriseledelsen har utarbeidet en ny handlingsplan for Nes kommune. Denne erstatter «Plan for kriseledelse i Nes kommune» som ble revidert i 2004, samt «Direktiv for håndtering av ulykker/katastrofer i Nes kommune. Forhold til overordna plan: Skriv inn forhold til overordna plan her Helse-/miljø og beredskapsforhold: Planen er avgjørende i forhold til å ha god beredskap i Nes kommune. Økonomiske konsekvenser: Hvis en krisesituasjon oppstår, vil det kunne medføre økonomiske konsekvenser. Ressursbehovet er avhengig av krisens omfang, samt hvor mye kommunen får refundert av Fylkesmannen. Vurdering: Den nye handlingsplanen er mer oversiktlig og handlingsrettet enn den forrige. Den er en forbedret utgave og har varslingslister som vedlegg i stedet for en del av planen. På den måten kan man revidere varslingslistene uten å revidere hele planen. Plan for EPS Evakuerte og pårørendesenter - er lagt inn i handlingsplanen. Kriseledelsen mener det kan være hensiktsmessig å ha alt på et sted. I en evt. krise må ordføreren ha fullmakt til å disponere midler til nødvendig hjelp, omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskap, midlertidig stanse kommunal virksomhet for å omdirigere ressurser til redningsarbeidet, pålegge overtids-ekstraarbeid og utøve den kommunale myndighet som situasjonen krever, jf. pkt i handlingsplanen. Dette kan Kommunestyret delegere. 20

21 I ordførerens fravær delegeres fullmakter videre til (i prioritert rekkefølge) varaordfører, rådmann eller stedfortreder rådmann. Handlingsplanen legges ut på kommunens hjemmeside etter godkjenning. Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner planen og delegerer fullmakt til kommunal kriseledelse i følge pkt i handlingsplanen. 21

22 18/12 Gardnos meteorittpark Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Oddbjørn Bergene Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Analyse av besøkspotensialet Saksopplysninger: Denne saken fremmes for å få klarlagt hva Nes kommune v/kommunestyret ønsker med Gardnos Meteorittpark videre. Innledning: På begynnelsen av 1990 tallet ble det gjort en geologisk oppdagelse av stor nasjonal og internasjonal interesse på Garnås (gammelt:gardnos).det man trodde var rester etter vulkansk virksomhet, viste seg å være nedslagsområde for et meteorittnedslag for ca. 600 millioner år siden. Det ble fra første stund stor interesse så vel lokalt, nasjonalt og internasjonalt for oppdagelsen til professorene Johannes Dons og Johan Natterstad. Allerede fra begynnelsen var det store forventninger til at dette måtte kunne utnyttes på en eller annen måte som turistattraksjon, og at det kunne legges til rette for opplevelser i dette området. Geologene trenger ingen tilrettelegging for å finne vegen til Gardnos, men målet har hele tiden vært også og lokke en del av turistene som kjører gjennom Hallingdal opp i området. Det har vært et betydelig press på Nes kommune for å «få til» en turistattraksjon i Gardnos. Historikk: Det første notat saksbehandler har funnet i arkivene er et notat utarbeidet av kulturkonsulenten om prosjekt Gardnosbreksja. Det sies at Nes kommune ønsker å utvikle området i forsknings- og turistøyemed. Gardnosprosjektet begynner å ta form og området blir kartlagt av Norges Geologiske undersøkelser. Nes kommune har satt av kr ,- til dette arbeidet. I 1995 ble det valgt en gruppe på 3, som senere ble utvidet, som skulle jobbe fram en skikkelig plan for utnyttelse, informasjon og produksjon av Gardnos breksja. Det ble bevilget kr ,- fra næringsfondet til dette. Videre utover på 1990 tallet ble det gjennomført flere prosjektarbeider knyttet til utnyttelsen av området. 22

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer