Evt. forfall må meldes på telefon , eller Saker til behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon , eller Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Informasjon fra Hallingmarken og fra NAV. SAKSKART Side Saker til behandling 10/12 12/ Godkjenning av protokoll kommunestyremøte /12 12/ /10 12/ Forslag til valg av skjønnsmenn for perioden Valg av lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for perioden /12 12/ Bolyst-prosjektet, organisering og finansiering 8 14/12 12/ Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hallingdal /12 12/ Nødaggregat Elverhøy 15 16/12 12/ Endring av godtgjørelse til folkevalgte 17 17/12 12/ Handlingsplan for kriseledelse - delegering av fullmakt 20 18/12 12/ Gardnos meteorittpark 22 19/12 12/ Søknad om næringsstøtte - Nesbyen Hestesenter 27 1

2 5/12 12/ /12 12/ Referatsaker Hallingdal Teaterverksted - årsmelding og årsregnskap 2011 BARN- OG UNGES KOMMUNESTYRE - PROTOKOLL FRA MØTE DEN 12. JANUAR Møtet overføres i Radio Hallingdal. Nesbyen, Tor Magnussen ordfører 2

3 Saker til behandling 10/12 Godkjenning av protokoll kommunestyremøte Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 030 Saksbehandler Oddveig Meaas Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 3

4 11/12 Forslag til valg av skjønnsmenn for perioden Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Oddveig Meaas Saksgang Møtedato Saknr 1 Valgnemnda /12 2 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Brev fra Buskerud fylkeskommune datert Dokument i saka: Brev fra Justis- og politidepartementet datert Saksopplysninger: Kommunestyret skal komme med forslag til valg av skjønnsmenn. Antall skjønnsmenn som skal velges for Nes er 12 personer. Det samlede forslag bør inneholde ca. 20 % flere navn enn det antall som skal velges pga: Vandelskontrollen kan vise at noen av de foreslåtte ikke er valgbare Fylkestinget vil få bedre utgangspunkt for «riktig» sammensetning Fylkesrådmannen vil ha personer å «fylle inn» ved eventuell uttreden fra skjønnsmannsutvalget Den som velges må ha tilstrekkelige norskkunnskaper og for øvrig være personlig egnet til oppgaven. I tillegg må vedkommende Være over 21 år ved valgperiodens start Ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender Ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene Stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen Være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen Det understrekes at det skal tas sikte på en allsidig sammensetning av utvalget. Det må særlig påses at det foreslås et tilstrekkelig antall personer med innsikt i bygningsvesen og i jord- og skogbruk. Domstolene er i sin virksomhet avhengig av erfarne og velkvalifiserte skjønnsmenn, og dette hensyn bør tillegges betydelig vekt ved valget. 4

5 Inneværende valgperiode utløper 31. desember Frist for innsending av forslag til skjønnsmedlemmer for perioden , er 15. mai Kommunestyret må derfor gjennomføre valget i aprilmøtet. Valgnemnda har behandlet saken i møte sak 1/12 Valgnemndas innstilling: Følgende velges som skjønnsmenn for perioden : 1. Snekker Kjell Olav Andersen 2. Skogeier Gudbrand Gulsvik 3. Bygg Ingeniør Anders Moen 4. Sivilagronom Vibeke Hjønnevåg 5. Bygg Ingeniør Endre Storhaug 6. Pensjonert helsearbeider Eva Rustand 7. Skogeier Kristian Høva 8. Gårdbruker Astrid Henrud 9. Snekker Hans Dokken 10. Bygg Ingeniør Brynjulv Lauvang 11. Regnskapsfører Geir Olav Brøto 12. Sivilagronom Torunn Bekkeseth 13. Rørleggermester Bjørn Røine 14. Gårdbruker Gunnar Woll 5

6 12/10 Valg av lagrettemedlemmer og meddommere ved Borgarting lagmannsrett for perioden Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Oddveig Meaas Saksgang Møtedato Saknr 1 Valgnemnda /12 2 Kommunestyret /10 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Brev fra Domstoladministrasjonen av om valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden Dokument i saka: Brev fra Borgarting lagmannsrett datert Saksopplysninger: Ifølge domstolsloven 64 «skal det i hvert lagsogn være to alminnelige utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere, ett for kvinner og ett for menn». Fra Nes kommune skal det velges 2 medlemmer, 1 kvinne og 1 mann. Utgangspunktet er at hvert utvalgsmedlem skal gjøre tjeneste i to saker pr. år. Medlemmene til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere velges av kommunestyret hvert fjerde år. Kravene som stilles til den som velges, hvem som utelukkes p.g.a. av stilling og utelukkelse p.g.a. av vandel, omhandles i domstolloven 70,71 og 72. Det må foretas en individuell vurdering av den enkelte kandidat, og påses at det velges personer som er skikket til vervet. Det er den enkelte kommune som har kontrollansvaret for at disse kravene ivaretas. Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Det kan ikke velges samme person som meddommer til tingretten og lagrettemedlem/meddommer lagmannsretten. Det er av stor betydningen at valgene bli gjennomført på en slik måte at utelukkelsesgrunner og fritaksgrunner blir klarlagt før valget. Avgjørelsen om fritak treffes av den enkelte kommune. 6

7 Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget jfr. domstolloven 67. Dette er gjort ved annonsering på kommunens nettside og annonse i Hallingdølen. Valgnemnda foreslår medlemmer til Borgarting lagmannsrett. Hele prosessen med valg av personer, utlegging til offentlig ettersyn og vandelskontroll må være ferdig til saken legges fram for kommunestyret til behandling. Kommunen skal ha gjennomført valget innen 1. juli Valgnemnda har behandlet saken i møte sak 3/12 Valgnemndas innstilling: Følgende velges som lagrettsmedlemmer/meddommere ved Borgarting Lagmannsrett for perioden : 1. Reidar Løkken 2. Torunn Bekkeseth 7

8 13/12 Bolyst-prosjektet, organisering og finansiering Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Nes kommunestyre Vedlegg: Grunnlag søknad om Bulyst Regionrådet for Hallingdal Kommunal- og regionaldepartementet. Tilsegn om tilskot Bulyst 2011 Dokument i saka: Som vedlegg Saksopplysninger: I forbindelse med Bolyst-programmet 2011 (Kommunal- og regionaldepartementet), har de 6 kommunene i Hallingdal valgt å utarbeide en felles søknad med et regionalt fokus. En tydelig profilering av Hallingdal er grunnleggende, med flere konkrete tiltak og prosjektet i Nes som et av disse. Landsbyen i Hallingdal Omdømmeprosjekt i Nes, pilot Hallingdal Regionalt profileringspros jekt Utvikling Hallingdal ungdomsråd Utvikle kultursamarbeidet i Hallingdal BOLYST (HALLINGDAL 2020) Hallingambassadører Hallingdal ønsker å styrke sitt omdømme gjennom å gjøre Hallingdals viktigste kjennetegn tydeligere. Gamle Nes er et tydelig uttrykk for Nes kommunes egenart. I utviklingen av Gamle Nes Landsbyen i Hallingdal er det planlagt gjennomført m.a. følgende tiltak: 8

9 Vitalisering av gamlebyen Skape gode møteplasser i sentrum, med Rukkedøla som utgangspunkt Søke om landsbystatus Synliggjøre gamlebyen for både innbyggere og besøkende Gjøre kunnskap om gamlebyen tilgjengelig Bygge kunnskap og stolthet i hele Hallingdal om gamle Nes Omdømmearbeidet inneholder ellers følgende tiltak: o Brukerundersøkelse og implementering o Utvikle omdømmeprosjektet i Nes som pilot for Hallingdal Forhold til overordna plan: Prosjektet er forankret i samfunnsdelen i kommuneplanen som har flere mål og strategier som omhandler utvikling og vitalisering av Nesbyen sentrum med gamle Nes og omdømmebygging. Miljøkonsekvenser: Prosjektet vil kunne medføre positive miljøkonsekvenser for Nesbyen sentrum. Aktuelle tiltak vil framgå av prosjektplanen. Økonomiske konsekvenser: Totalbudsjett for Hallingdal 2020: Bolyst i Nes Kultur Hallingdal Profilering Halling SUM Koordinator ungdomsråd ambassadør Nes kommune Ål kommune Ekstern finansiering Bulyst Buskerud fk Regionrådet SUM Nes kommunes andel i prosjektet er satt til kr. Det er gjort en del forarbeid med Omdømmeprosjektet i 2011, men hovedtyngden av arbeidet vil skje i 2012 og En anslår at kommunen egeninnsats i form av eget arbeid (egne ansatte, arbeidsgrupper ol) vil utgjøre kr. Kommunen må da bidra med kr. fordelt på 2012 og Midlene kan tas fra næringsfondet. Fondet kan i h.h.t. vedtektene bl.a. brukes til prosjekt og utviklingsarbeid i Nes kommune. En forutsetter at privat næringsliv og lokale organisasjoner bidrar inn i prosjektet med egeninnsats (ekstern finansiering). 9

10 Vurdering: Omdømmebygging er hovedtema i Bolystsatsingen, utgjør hovedprosjektet og er overordnet delprosjektene Landsbyen i Hallingdal Elveparken Nasjonalromantisk senter Organisering: Prosjektet organiseres i h.h.t. PLP-metoden (prosjektlederprosessen) Nes kommune er prosjekteier og opptrer som oppdragsgiver og bidrar med betydelige midler i prosjektet. Kommunen er også basisorganisasjonen som beslutter om prosjektet skal iverksettes (prioriteres), setter rammer, definerer og setter krav til resultat samt tildeler ressurser. Prosjektorganisasjonen presiserer og avklarere resultatkrav (mål), planlegger, organiserer, bemanner, gjennomfører og kontrollerer framdrift og resultat. Prosjektorganisasjonen er ansvarlig for prosjektets resultater. Styringsgruppa består av representanter for prosjekteier og andre sentrale aktører i prosjektet (3-5 personer) for å sikre kommunikasjon og forankring med basisorganisasjonen. Styringsgruppa bidrar til å sikre nødvendige ressurser, gir prosjektleder aktiv støtte for å sikre framdrift og følger opp de saker som behandles i styringsgruppa. Styringsgruppa er et formelt organ i prosjektet, med skriftlig møteinnkalling og møtereferater. Prosjektansvarlig (PA) har ansvar for gjennomføringen av prosjektet innen for de rammene som er satt (økonomi, tid, personell). Prosjektleder (PL) har det operative utøvende ansvaret for prosjektet, dvs. gjennomføre prosjektet i h.h.t. prosjektplanen, rapportere til PA og styringsgruppa. Prosjektleder må ha nødvendig kompetanse, erfaring og egenskaper i forhold til prosjektets målsettinger og tiltak. Det opprettes ei arbeidsgruppe på 3-5 personer i hvert delprosjekt som skal bistå prosjektleder i gjennomføringen av prosjektet. Arbeidsgruppa består gjerne av personer med spesiell interesse eller kompetanse innenfor de ulike temaene og/eller som representerer prosjekteier eller andre aktører i prosjektet. Kommuneplanutvalget har i møte oppnevnt representanter til arbeidsgruppa i omdømmeprosjektet. Referansegruppe er en samling ressurspersoner som hver for seg eller samlet kan gi råd, men som ikke skal vedta eller behandle saker som gjelder prosjektet. 10

11 Prosjektorganisasjon: Bolyst i Nes Styringsgruppe (SG): Ordfører, rådmanne, repr. fra NTN, tillitsvalgt i Nes kommubne Prosjektansvarlig (PA): Hovedprosjekt - Omdømme Prosjektleder: Ulrikke Ytteborg Arbeidsgruppe: Kristian Nordeng (H), Reidun Garnås (SP), Else H. Asplin (rådmann), Tor-Even Lysfjord (kulturleder) Landsbyen i Hallingdal Prosjektleder (PL): Arbeidsgruppe: Elveparken Prosjektleder (PL): Arbeidsgruppe: Nasjonalromantisk senter Prosjektledfe(PL): Arbeidsgruppe: Prosjektansvarlig er i samarbeid med prosjektlederne ansvarlig for å utarbeide prosjektplaner for hovedprosjekt og delprosjektet. Prosjektplanene vil inneholde målsettinger, konkrete tiltak som skal gjennomføres og milepæler for når ulike tiltak skal være gjennomført. Rådmannens innstilling: Nes kommune bevilger kr. fordelt på 2012 og 2013 til Bolyst-prosjektet. Midlene tas fra næringsfondet. Følgende velges til styringsgruppa i bolyst-prosjektet: Ordfører Rådmann Representant fra NTN Tillitsvalgt i Nes kommune **************** Innstilling fra formannskapets behandling av saken i møte ettersendes. 11

12 14/12 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hallingdal Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Geir Olav Garthus Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget /12 2 Helse- og sosialutvalget /12 3 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hallingdal Saksopplysninger: Alkoholloven pålegger kommunene å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Planen bør behandles i hver kommunestyreperiode i forkant av ny bevillingsperiode. Helsedirektoratet har utgitt en veileder der det anbefales at alkoholpolitisk handlingsplan utarbeides som en del av en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan. Nes kommunestyre vedtok den alkoholpolitiske retningslinjer for Det ble samtidig vedtatt at ruspolitisk handlingsplan for Nes kommune skulle videreføres. Alle kommunene i Hallingdal søkte høsten 2010 om å få være med på Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken sitt prosjekt for utarbeiding av rusmiddelpolitisk handlingsplan. Etter forslag fra kompetansesenteret ble det den inngått avtale om en felles plan for alle de seks Hallingdalskommunene. Kompetansesenteret har gitt lønnstilskudd til en prosjektlederstilling og dekket utgifter til seminar og oppfølging. Kommunene har brukt egne ressurser ved deltakelse i prosjektgruppe og i egen arbeidsgruppe med saksbehandlere for bevillingssaker. Rusmiddelproblemene er sammensatte og bør omfatte alle sider av kommunens rusmiddelarbeid. Dette innebærer alle typer forebyggende tiltak som for eksempel bevillingspolitikk, informasjonstiltak og holdnings skapende arbeid, så vel som oppfølging og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere. Hensikten er at kommunens rusmiddelpolitiske arbeid ses i sammenheng. Planen er delt opp i kapitler med følgende hovedpunkter: - Rusmiddelsituasjonen 12

13 Det er gitt en generell beskrivelse av rusmiddelsituasjonen i Norge. I tillegg til alkohol, narkotika og ulike legemidler har planen også satt fokus på dopingmidler. For å få en best mulig oversikt over situasjonen, har det vært gjennomført en kartlegging der ulike instanser har blitt intervjuet. - Mål og strategier I samsvar med Alkohollovens formål og resultater av kartleggingen, er det definert at det er et overordnet mål å redusere bruken av rusmidler samt redusere skadevirkningene av rusmisbruk. - Forebyggende tiltak Det er beskrevet en rekke eksisterende tiltak og forslag til nye tiltak. Mange av tiltakene har en generell tilnærming og fokuserer ikke kun på bruk av rusmidler. Som forebyggende tiltak regnes også de alkoholpolitiske retningslinjene som regulerer tilgangen til alkohol. Tiltak innen rehabilitering og oppfølging skal gi hjelp til at den enkelte kan komme bort fra sitt rusmissbruk eller forebygge at situasjonen forverres. - Gjennomføring og oppfølging Alle eksisterende tiltak og forslag til nye tiltak er satt opp i en tabell. Nye tiltak er satt opp med forslag til tidsplan som hver kommune kan velge om de vil innføre. Det er foreslått at tiltakene skal evalueres årlig, og at det foretas en rullering av planen med de alkoholpolitiske retningslinjene i ny kommunestyreperiode i Del 2, Alkoholpolitiske retningslinjer Retningslinjene for salgs- og skjenkebevillinger er samlet som en egen del til slutt i planen slik at de lett kan finnes og er enkle og forståelige å bruke for de som trenger disse som et hjelpemiddel. Retningslinjene tar utgangspunkt i eksisterende retningslinjer i kommunene og er forsøkt samordnet til et felles forslag. Det er gjort relativt små endringer da arbeidsgruppa mener at retningslinjene fungerer tilfredsstillende. Retningslinjene er gjort mest mulig enkle for å passe alle, og hver kommune må vurdere om de trenger utfyllende retningslinjer på enkelte områder. For Nes kommune fører de nye retningslinjene til følgende endring: - Sluttede selskap, skjenking avsluttes senest kl Tidligere kl Forhold til overordna plan: Den vedtatte kommuneplanen skal være retningsgivende for andre kommunedelplaner og fagplaner i kommunen. Økonomiske konsekvenser: Noen av de nye tiltakene som er foreslått i planen kan få økonomiske konsekvenser og må behandles i forbindelse med økonomiplanen. Vurdering: Det foreligger ikke statistikk som systematisk beskriver rusmiddelsituasjonen i de enkelte kommuner. Kartlegginga som er gjort i forbindelse med planen gir heller ingen fullstendig beskrivelse av situasjonen i Hallingdal da det blant annet mangler svar fra flere instanser. 13

14 Men det er ingen grunn til å tro at kommunene i Hallingdal skiller seg vesentlig ut fra andre når det gjelder bruk av rusmidler. Vi har de samme problemer og utfordringer som større kommuner. I denne sammenheng er Hallingdal spesiell som turistregion da folketallet i perioder blir mangedoblet. Rusmiddelsituasjonen blir i stor grad påvirket av de ulike grupper og kulturer som oppholder seg i kommunene. For å nå hovedmålsettingen om å redusere bruk av rusmidler og å redusere skadevirkninger, må utgangspunktet være et folkehelseperspektiv. Forebygging og andre tiltak bør være universelle, retta mot hele befolkningen samt turister og andre som er på besøk. Det er alkohol som er det mest utbredte rusmiddelet, og regulering av alkoholbruken vil kunne gi den største helsegevinsten. Rådmannens innstilling: 1. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hallingdal med alkoholpolitiske retningslinjer vedtas. 2. Nye tiltak som får økonomiske konsekvenser behandles som tiltak ved behandling av økonomiplanen. Helse- og sosialutvalget har behandlet saken i møte sak 5/12 Behandling Helse- og sosialutvalget fattet enstemmig følgende Vedtak Saken utsettes. Administrasjonen bes om å ta planen opp som begrenset høring i tverretatlig møte for barn og ungdom før neste møte. ******************** Innstilling fra Helse- og sosialutvalgets behandling av saken i møte ettersendes. 14

15 15/12 Nødaggregat Elverhøy Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 663 Saksbehandler Svein Magne Bråten Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Ingen Dokument i saka: Ingen Saksopplysninger: Beredskapen ved strømbrudd på Elverhøy har ikke vært tilfredsstillende. Etter innføring av samhandlingsreformen vil kommunen måtte påregne å ta imot pasienter utskrevet tidlig fra sykehus. Enkelte pasienter kan ha til dels dårligere helse enn de som tidligere benyttet Elverhøy, og det er derfor nå ekstra viktig å kunne stille med en tilfredsstillende beredskap ved strømbrudd. Bassenget på Elverhøy har eget ventilasjonsanlegg. Dette ventilasjonsanlegget er avhengig av et kjølemedium som ikke lenger er miljømessig lovlig å bruke. Det er dessuten en mindre lekkasje i aggregatet, samt at kompressoren til aggregatet nå er gått i stykker og må skiftes. Teknisk enhet er derfor av den oppfatning at hele ventilasjonsanlegget bør byttes. En kan da samtidig få en mer hensiktsmessig plassering av anlegget. Miljøkonsekvenser: Investering i et nytt ventilasjonsanlegg for bassenget vil gi bedre utlufting av klor fra teknisk rom for anlegget, samt skifte til et miljøakseptabelt kjølemedium i anlegget. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Investeringen i et nødaggregat er kritisk med tanke på å ha tilfredsstillende beredskap ved strømbrudd ved Elverhøy. Elverhøy har i dag ingen nødaggregat, og ved strømbrudd må et leieaggregat skaffes til veie. Økonomiske konsekvenser: Økt låneopptak. 15

16 Vurdering: Etter en vurdering av type nødaggregater har teknisk enhet kommet fram til at det er behov for å ha et fastmontert nødaggregat som kobles inn automatisk ved strømbrudd. Det har vært innhentet priser på aggregater på 250 kva og 600 kva. Beregninger viser at et nødaggregat som kan klare 250 kva er i minste laget, da et slikt aggregat ikke vil ha kapasitet til å drifte varmeapparat og ventilasjon, ei heller lys og apparater i A-fløya og på demensavdelingen. Et 250 kva aggregat vil dessuten få større kostnader på tilkobling og automatikk, slik at det i sum ikke blir noe billigere å installere et slikt aggregat enn et aggregat på 600 kva koplet rett på trafostasjon. Teknisk enhet innstiller derfor på at det kjøpes inn et aggregat på 600 kva. Total kostnadsramme for investeringen trenger å være på kr (eks. mva.). Kostnader til tilkobling, automatikk, kontrollsystem og innbygning forventes å utgjøre ca. 50 % av investeringen. Plassering av aggregatet samt hvorvidt innbygning vil være i container eller garasje er foreløpig til vurdering. Prosjektering av nytt ventilasjonsanlegg for Bassenget på Elverhøy er påstartet. Foreløpig kostnadsoverslag er på ca. kr (eks. mva.). Kostnadene avhenger i noen grad av hvilke løsninger som velges, men et nytt ventilasjonsanlegg vil kunne gi mer hensiktsmessig plassering av anlegget i mindre korrosivt miljø samt et stabilt, varig, miljøvennlig og driftssikkert anlegg. Investeringsbudsjettet for 2012 foreslås økes med kr (inkl. mva.). Formålet med økningen er investering i nødstrømsaggregat for Elverhøy og nytt ventilasjonsanlegg for bassenget på Elverhøy. Rådmannens innstilling: Investeringsbudsjettet for 2012 økes med kr Beløpet dekkes ved låneopptak. Formannskapet har behandlet saken i møte sak 7/12 Behandling Forslag fra Tor Magnussen (H): Administrasjonen bes undersøke mulige tilskuddsordninger knyttet til nødaggregat og ventilasjon varmtvannsbasseng Rådmannens innstilling med foreslåtte endring ble enstemmig vedtatt Vedtak Investeringsbudsjettet for 2012 økes til Beløpet dekkes ved låneopptak. Administrasjonen bes om å undersøke mulige tilskuddsordninger knyttet til nødaggregat og ventilasjon varmtvannsbasseng. 16

17 16/12 Endring av godtgjørelse til folkevalgte Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 082 Saksbehandler Else Horge Asplin Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Forslag fra Nes Arbeiderparti Dokument i saka: Gjeldende godtgjørelsereglement Saksopplysninger: I følge Kap 11 i «Politisk organisering og reglement fra 2008» gjelder: Rett til vederlag for tapt inntekt gjelder for møter i tiden kl Denne tidsbegrensning gjelder ikke skiftarbeid. For folkevalgte som får tap i inntekt på grunn av kommunale verv, gis vederlag på inntil kr.1.910,- pr. møtedag dersom tapet legitimeres med attest fra arbeidsgiver. Folkevalgte som får tap i inntekt på grunn av kommunale verv får dekket tapet uten legitimasjon med inntil kr. 160,- pr. time. Dette gjelder bla. folkevalgte som er selvstendig næringsdrivende eller er uten fast inntekt som f.eks. husmor/ husfar. Det forutsettes imidlertid at tapet er reelt. Nes Arbeiderparti foreslår å fjerne taket på lønnskompensasjon for møter og representasjon. Taket på kr 1910,- gjelder tap i inntekt på grunn av kommunale verv dersom tapet legitimeres med attest fra arbeidsgiver. Satsen, på kr 1910,-, ble sist endret april 2008 med virkning fra Formannskapet ba i møte at en også vurderte endring av godtgjørelse til selvstendig næringsdrivende. Økonomiske konsekvenser: Fjerning av taket vil medføre en økning av budsjettet for godtgjørelse til folkevalgte. Men størrelsen på beløpet er vanskelig å angi da administrasjonen verken vet hvor mange det gjelder eller hvor stor kompensasjonen i hvert enkelt tilfelle vil bli. 17

18 Rådmannens innstilling: Taket på lønnskompensasjonen og timesatsen for dekking av tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende eller de uten fast inntekt, økes tilsvarende konsumprisindeksen i samme periode, med 7,5% til hhv kr 2053,- pr dag og kr 172,- pr time. Endringen gjelder fra Utbetalingen av godtgjørelse utbetales månedlig. Månedlig utbetaling starter opp fra og med september Formannskapet har behandlet saken i møte sak 15/12 Behandling Forslag fra Kjell Ålien (Ap): Ut fra dokumentet «Politisk organisering og reglement» for Nes kommune kap 11, foreslår Nes Arbeiderparti følgende endringer: 11.2 For folkevalgte som får tap i inntekt på grunn av kommunale verv, gis det vederlag på dokumentert tap. Dette tapet legitimeres ut fra representantens arbeidsgiver. For folkevalgte som får tap i inntekt på grunn av kommunale verv, og som driver som selvstendig næringsdrivende, gis det vederlag for dokumentert tap ut fra 6G og reguleres tilvarende Folkevalgte som får tap i inntekt på grunn av kommunale verv, får dekket tapet uten legitimasjon med inntil kr 200 pr time Krav om vederlag for tapt arbeidsinntekt sendes Nes kommune og utbetales etter oppgave første påfølgende måneds lønnskjøring Vederlag i hht punkt 11.3 vurderes hvert 2. år av formannskapet. Forslag fra Geir Olav Brøto (Bygdelista): 11.3 Timesatsen for dekking av tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende eller de uten fast inntekt endres fra 172,- til kr 274,-. Pkt i Kjell Åliens forslag ble endret i hht. Geir Olav Brøto`s forslag til kr. 274,-. Kjell Åliens korrigerte forslag vedtatt med 3 stemmer. Vedtak 11.2 For folkevalgte som får tap i inntekt på grunn av kommunale verv, gis det vederlag på dokumentert tap. Dette tapet legitimeres ut fra representantens arbeidsgiver. 18

19 For folkevalgte som får tap i inntekt på grunn av kommunale verv, og som driver som selvstendig næringsdrivende, gis det vederlag for dokumentert tap ut fra 6G og reguleres tilsvarende Folkevalgte som får tap i inntekt på grunn av kommunale verv, får dekket tapet uten legitimasjon med inntil kr. 274 pr. time Krav om vederlag for tapt arbeidsinntekt sendes Nes kommune og utbetales etter oppgave første påfølgende måneds lønnskjøring Vederlag i hht punkt 11.3 vurderes hvert 2. år av formannskapet. 19

20 17/12 Handlingsplan for kriseledelse - delegering av fullmakt Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 040 Saksbehandler Else Skogen Tandberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Forslag til ny handlingsplan for kriseledelse Dokument i saken: Varslingslister og andre vedlegg til handlingsplanen ROS-analyse Saksopplysninger: Den kommunale kriseledelsen har utarbeidet en ny handlingsplan for Nes kommune. Denne erstatter «Plan for kriseledelse i Nes kommune» som ble revidert i 2004, samt «Direktiv for håndtering av ulykker/katastrofer i Nes kommune. Forhold til overordna plan: Skriv inn forhold til overordna plan her Helse-/miljø og beredskapsforhold: Planen er avgjørende i forhold til å ha god beredskap i Nes kommune. Økonomiske konsekvenser: Hvis en krisesituasjon oppstår, vil det kunne medføre økonomiske konsekvenser. Ressursbehovet er avhengig av krisens omfang, samt hvor mye kommunen får refundert av Fylkesmannen. Vurdering: Den nye handlingsplanen er mer oversiktlig og handlingsrettet enn den forrige. Den er en forbedret utgave og har varslingslister som vedlegg i stedet for en del av planen. På den måten kan man revidere varslingslistene uten å revidere hele planen. Plan for EPS Evakuerte og pårørendesenter - er lagt inn i handlingsplanen. Kriseledelsen mener det kan være hensiktsmessig å ha alt på et sted. I en evt. krise må ordføreren ha fullmakt til å disponere midler til nødvendig hjelp, omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskap, midlertidig stanse kommunal virksomhet for å omdirigere ressurser til redningsarbeidet, pålegge overtids-ekstraarbeid og utøve den kommunale myndighet som situasjonen krever, jf. pkt i handlingsplanen. Dette kan Kommunestyret delegere. 20

21 I ordførerens fravær delegeres fullmakter videre til (i prioritert rekkefølge) varaordfører, rådmann eller stedfortreder rådmann. Handlingsplanen legges ut på kommunens hjemmeside etter godkjenning. Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner planen og delegerer fullmakt til kommunal kriseledelse i følge pkt i handlingsplanen. 21

22 18/12 Gardnos meteorittpark Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Oddbjørn Bergene Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret /12 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Analyse av besøkspotensialet Saksopplysninger: Denne saken fremmes for å få klarlagt hva Nes kommune v/kommunestyret ønsker med Gardnos Meteorittpark videre. Innledning: På begynnelsen av 1990 tallet ble det gjort en geologisk oppdagelse av stor nasjonal og internasjonal interesse på Garnås (gammelt:gardnos).det man trodde var rester etter vulkansk virksomhet, viste seg å være nedslagsområde for et meteorittnedslag for ca. 600 millioner år siden. Det ble fra første stund stor interesse så vel lokalt, nasjonalt og internasjonalt for oppdagelsen til professorene Johannes Dons og Johan Natterstad. Allerede fra begynnelsen var det store forventninger til at dette måtte kunne utnyttes på en eller annen måte som turistattraksjon, og at det kunne legges til rette for opplevelser i dette området. Geologene trenger ingen tilrettelegging for å finne vegen til Gardnos, men målet har hele tiden vært også og lokke en del av turistene som kjører gjennom Hallingdal opp i området. Det har vært et betydelig press på Nes kommune for å «få til» en turistattraksjon i Gardnos. Historikk: Det første notat saksbehandler har funnet i arkivene er et notat utarbeidet av kulturkonsulenten om prosjekt Gardnosbreksja. Det sies at Nes kommune ønsker å utvikle området i forsknings- og turistøyemed. Gardnosprosjektet begynner å ta form og området blir kartlagt av Norges Geologiske undersøkelser. Nes kommune har satt av kr ,- til dette arbeidet. I 1995 ble det valgt en gruppe på 3, som senere ble utvidet, som skulle jobbe fram en skikkelig plan for utnyttelse, informasjon og produksjon av Gardnos breksja. Det ble bevilget kr ,- fra næringsfondet til dette. Videre utover på 1990 tallet ble det gjennomført flere prosjektarbeider knyttet til utnyttelsen av området. 22

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3

Saker til behandling. Godkjenning av protokoll - formannskapet 15.02.2012. 6/12 12/00670-1 Gardnos meteorittpark 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.03.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Detaljer

12/12 12/00079-5 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.03.2012 2. Kommunedelplan Nesbyen - næringsanalyse 3

12/12 12/00079-5 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.03.2012 2. Kommunedelplan Nesbyen - næringsanalyse 3 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 21.30 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre),

Detaljer

Saker til behandling. 3/16 15/ Valg av legatstyrer perioden

Saker til behandling. 3/16 15/ Valg av legatstyrer perioden MØTEINNKALLING Valgnemnda Dato: 27.05.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 15/01239 SAKSKART Side Saker til behandling 3/16 15/008071 Valg av legatstyrer perioden 2015 2019 2 4/16 15/013997 Valg

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Helse- og sosialutvalget Dato: 14.03.2012 kl. 16.00 Sted: Helse- og servicesenteret Arkivsak: 12/00442 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

1.1.1 SAKSKART Side. 24/12 12/01298-1 Godkjenning av protokoll - formannskapet 11.04.2012 3

1.1.1 SAKSKART Side. 24/12 12/01298-1 Godkjenning av protokoll - formannskapet 11.04.2012 3 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 23.05.2012 kl. 12:00 17.00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre),

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.03.2013 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Per Rune Andersen ble valgt til setteordfører. (Endre Storhaug hadde forfall)

Per Rune Andersen ble valgt til setteordfører. (Endre Storhaug hadde forfall) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Andre: Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Arvid Tandberg (Nes Høyre),

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Formannskapet Dato: 01.09.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Nes Kommune Møteprotokoll Kommunestyret Dato: 13.10.2016 kl. 17:00 18:50 Sted: Nes kommunehus, kommunestyresalen Arkivsak: 15/01209 Møteleder: Ordfører Tore Haraldset Møtende Tore Haraldset (Nes bygdeliste),

Detaljer

Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) møtte fra behandling av sak 25/13

Ole Arvid Haraldseth (Nes Høyre) møtte fra behandling av sak 25/13 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 15.05.2013 kl. 17:00 20.15 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Møtende Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Kristian medlemmer: Noreng (Nes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. tob3. Dato: Sted: Arkivsak: SAKSKART Side. Saker til behandling. Referatsaker

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. tob3. Dato: Sted: Arkivsak: SAKSKART Side. Saker til behandling. Referatsaker MØTEPROTOKOLL Q/ccA) Formannskapet tob3 Dato: Sted: Arkivsak: 05.06.2013 kl. 9:00 17.00 Nes kommunehus 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 21.06.2012 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 18.50 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 18.50 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 18.50 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), medlemmer:

Detaljer

OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016

OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 VEDLEGG 3 OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 FELLES VEDLEGG til saker om valg av meddommere perioden 2013 2016: Valg til Lagmannsrett, jnr.

Detaljer

Søknad om støtte fra Næringsfondet - Jannes Fotpleie 3. 12/14 14/00407-2 Søknad om støtte fra næringsfondet - Rockabilly Rumble 2014 6

Søknad om støtte fra Næringsfondet - Jannes Fotpleie 3. 12/14 14/00407-2 Søknad om støtte fra næringsfondet - Rockabilly Rumble 2014 6 MØTEPROTOKOLL,ttk, Formannskapet Dato: 23.04.2014 kl. 14:00 21.00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), medlemmer: Endre Storhaug

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt over personer som har

Detaljer

Forfall: Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Arvid Tandberg (Nes Høyre), Endre Storhaug (Nes Høyre), Knut Halvor Jorde (Nes Bygdeliste)

Forfall: Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Arvid Tandberg (Nes Høyre), Endre Storhaug (Nes Høyre), Knut Halvor Jorde (Nes Bygdeliste) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 20.08.2015 kl. 17:00 18:40 Sted: Nes kommunehus, Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00631 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kristian Noreng (Nes Høyre), medlemmer:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Nes Kommune Møteprotokoll Kommunestyret o.33 M.fsb_rkåLi-\ Dato: 11.05.2017 kl. 17:00 19:20 Sted: Nes kommunehus, kommunestyresalen Arkivsak: 15/01209 Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Nes Kommune NES KONI:Wjrli- 7- Møteprotokoll LISIC)12 Kommunestyret jcni Liartr, Dato: 27.12.2017 kl. 12:00 13:45 Sted: Nes kommunehus, kommunestyresalen _NLextk Arkivsak: 15/01209 Møteleder: Tore Haraldset

Detaljer

C)33 Heett. Møteprotokoll. 'B'fatr\ Formannskapet is)ou.\.n 1P3. Befaring. Informasjon. SAKSKART Side. Sakertil behandling.

C)33 Heett. Møteprotokoll. 'B'fatr\ Formannskapet is)ou.\.n 1P3. Befaring. Informasjon. SAKSKART Side. Sakertil behandling. Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet is)ou.\.n 1P3 Dato: Sted: Arkivsak: Møteleder: 29.06.2017 kl. 11:30 18:30 Nes kommunehus, Veslesalen 15/01241 Tore Haraldset (ordfører) C)33 Heett. 'B'fatr\ Møtende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE, OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE, OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/504 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 27.04.2016 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE, OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 033 Arkivsaksnr. 16/796. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 033 Arkivsaksnr. 16/796. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 033 Arkivsaksnr. 16/796 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 09.06.2016. VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

JW /61/ 11,61 1) Formannskapet MØTEPROTOKOLL. Dato: 25.09.2014 kl. 12:00 16:40 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623. Side SAKSKART.

JW /61/ 11,61 1) Formannskapet MØTEPROTOKOLL. Dato: 25.09.2014 kl. 12:00 16:40 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623. Side SAKSKART. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 25.09.2014 kl. 12:00 16:40 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), medlemmer: Hildegunn Fossen

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 24.01.2018 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Det velges følgende mann;, og

Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Det velges følgende mann;, og Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2011/8794-6 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Valg av medlemmer til lagmannsrettens utvalg, meddommere til Namdal Tingrett og utvalg for jordskiftesaker,

Detaljer

Det blir orientert om: - Helsestasjon/jordmortjenesten og prosjekt Sunn livsstil for barn i førskolealder - Hallingdal lokalmedisinske tjenester

Det blir orientert om: - Helsestasjon/jordmortjenesten og prosjekt Sunn livsstil for barn i førskolealder - Hallingdal lokalmedisinske tjenester MØTEINNKALLING Helse- og sosialutvalget Dato: 26.09.2013 kl. 16:00 Sted: Helse- og servicesenteret Arkivsak: 12/00442 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget. Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget. Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Nes Kommune Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget Dato: 31.08.2016 kl. 15:00 Sted: Helse- og servicesenteret, møterom HOS Arkivsak: 15/01248 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf eller Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf eller Saker til behandling MØTEINNKALLING Dato: 21.06.2016 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf 32 06 83 00 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg

Møteprotokoll. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Nes Kommune Møteprotokoll 33 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 21.02.2017 kl. 15:00-18:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Møtende Marius Bjørnsen Garnås (Nes bygdeliste), Geir

Detaljer

«massebalanse», og at en vil se på mulighetene for å transportere ut nødvendig overskuddsmasse.

«massebalanse», og at en vil se på mulighetene for å transportere ut nødvendig overskuddsmasse. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 23.01.2013 kl. 14:45 17.45 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Møtende Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre), Hildegunn medlemmer: Fossen Mikkelsplass

Detaljer

Søknad om støtte fra næringsfondet - Spirit Beauty salong. Klar Hytte as - Søknad om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond

Søknad om støtte fra næringsfondet - Spirit Beauty salong. Klar Hytte as - Søknad om tilskudd fra Kommunalt Næringsfond MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 28.05.2015 kl. 16.00 19.55 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), medlemmer:

Detaljer

cucc(d,ii Tore Haraldset ordfører Møteprotokoll Formannskapet SAKSKART Side Nes Kommune

cucc(d,ii Tore Haraldset ordfører Møteprotokoll Formannskapet SAKSKART Side Nes Kommune Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet Dato:02.11.2016 kl. 15:00 19:00 Sted:Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak:15/01241 Møtende Tore Haraldset (Nes bygdeliste), Gerd Kristin Jorde (Sp), Astrid Brattested

Detaljer

4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere

4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere 4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere Overskriften endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 27 juni 1986 nr. 48, 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 iflg. res. 15 Overskriften endres

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller

Møteinnkalling. Formannskapet. Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Nes Kommune Møteinnkalling Dato: 01.09.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Nes Kommune Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 29.08.201 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgnemnda Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet \s)011l\ I - IC)D Dato: 01.06.2017 kl. 15:00 19:15 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen C)33 Arkivsak: 15/01241 Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) HPik BfaI\ Møtende

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

MØTEPROTOKOLL IS \C;11.1:3

MØTEPROTOKOLL IS \C;11.1:3 MØTEPROTOKOLL IS \C;11.1:3 Valgnemnda Dato: Sted: Arkivsak: 27.05.2016 kl. 15:00 15:45 Nes kommunehus 15/01239 Møtende medlemmer: Nils Rodegård (Nes bygdeliste), Geir Egil Sanden (Ap) Møtende Rolf Strand

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1894/16 Arkivsaksnr.: 16/417-1 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1894/16 Arkivsaksnr.: 16/417-1 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1894/16 Arkivsaksnr.: 16/417-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.06.2012 Tid: 10:30.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Andre: Tor-Even Lysfjord (enhetsleder kultur), Oddvar Øen (rektor), Petter Rød Knudsen (rektor), Else S. Tandberg (enhetsleder barnehage)

Andre: Tor-Even Lysfjord (enhetsleder kultur), Oddvar Øen (rektor), Petter Rød Knudsen (rektor), Else S. Tandberg (enhetsleder barnehage) MØTEPROTOKOLL Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 31.05.2016 kl. 15:00 18.15 031 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Møtende medlemmer: Geir Olav Garthus (Sp), Berit Laugerud (Nes bygdeliste),

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet \s )bil\a - Dato: 07.12.2016 kl. 15:00 16:30 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 Møteleder: Tore Haraldset, ordfører b33 Mratk. Prfatti-N Møtende

Detaljer

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE 37/11 11/752 VALG AV FORMANNSKAPET FOR PERIODEN

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE 37/11 11/752 VALG AV FORMANNSKAPET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 06.10.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 36/11 11/747 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

C å > Kommunestyret m ac. -(WV./%(,,_4L

C å > Kommunestyret m ac. -(WV./%(,,_4L MØTEPROTOKOLL C å > Kommunestyret m ac. -(WV./%(,,_4L Dato: 14.04.2016 kl. 17:00 21:10 Sted: Nes kommunehus, kommunestyresalen Arkivsak: 15/01209 Møtende Tore Haraldset (Nes bygdeliste), Marius Bjørnsen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Rune Ihle (H) møter for Kristian Noreng.

Møteprotokoll. Formannskapet. Rune Ihle (H) møter for Kristian Noreng. Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet Dato: 31.08.2017 kl. 15:00 20:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 0 Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) nitu Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Saker til behandling. 3/12 12/00079-2 Godkjenning av protokoll - formannskapet 18.01.2012 2. 4/12 12/00129-1 Årsrapport 2011 - Fellestjenester 3

Saker til behandling. 3/12 12/00079-2 Godkjenning av protokoll - formannskapet 18.01.2012 2. 4/12 12/00129-1 Årsrapport 2011 - Fellestjenester 3 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 15.02.2012 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall må meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no.

Detaljer

Helse- og servicesenteret, 15/01248. Marit Mikkelsplass (leder tildelingskontor)

Helse- og servicesenteret, 15/01248. Marit Mikkelsplass (leder tildelingskontor) MØTEPROTOKOLL Helse- og sosialutvalget Dato: 27.04.2016 kl. 15:00 16:45 Sted: Arkivsak: Helse- og servicesenteret, 15/01248 møterom HOS 030 hi-eatts Møtende medlemmer: Andre: Møtesekretær: Audun Aasheim

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll.sk-\ Dato: Sted: Arkivsak: Møteleder: Formannskapet (:)1 S 23.03.2017 kl. 15:00 17:20 øctt_31--t=cu, Nes kommunehus, Veslesalen 15/01241 Gerd Jorde (varaordfører) Møtende medlemmer:

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Nes Kommune Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 21.02.2017 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

kl. 15: Nes kommunehus, ordførerkontoret 15/01241

kl. 15: Nes kommunehus, ordførerkontoret 15/01241 MØTEPROTOKOLL (6701.).1/411 Formannskapet 0 33 Dato: Sted: Arkivsak: 25.02.2016 kl. 15:30 19.00 Nes kommunehus, ordførerkontoret 15/01241 Møtende medlemmer: Tore Haraldset (Nes bygdeliste), Gerd Jorde

Detaljer

Møteprotokoll. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg. Laugerud (Nes bygdeliste), Liv Torill Vissebråten Ålien (Ap).

Møteprotokoll. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg. Laugerud (Nes bygdeliste), Liv Torill Vissebråten Ålien (Ap). Nes Kommune v Møteprotokoll Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: Sted: Arkivsak: 27.09.2016 kl. 15:00-13'0C Nes kommunehus, Veslesalen 15/01244 Møtende medlemmer: Marius Bjørnsen Garnås (Nes bygdeliste),

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.09.2012 Tid: KL. 15:00 Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere Gyldig forfall meldes til

Detaljer

26.06.2013 kl. 14:00 17.45 Nes kommunehus 12/00623. Marius Bjørnsen Garnås (Nes Bygdeliste) for Geir Olav Brøto

26.06.2013 kl. 14:00 17.45 Nes kommunehus 12/00623. Marius Bjørnsen Garnås (Nes Bygdeliste) for Geir Olav Brøto MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: Sted: Arkivsak: 26.06.2013 kl. 14:00 17.45 Nes kommunehus 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre),

Detaljer

cgde MØTEPROTOKOLL Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 24.11.2015 kl. 15:00 19:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244

cgde MØTEPROTOKOLL Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 24.11.2015 kl. 15:00 19:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 MØTEPROTOKOLL Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 24.11.2015 kl. 15:00 19:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 033 cgde Møtende Marius Bjørnsen Garnås (Nes bygdeliste), Geir Olav

Detaljer

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgkomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgkomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgkomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 24.01.2011 Tid: 18:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Forfall meldes snarest på tlf eller til

Møteinnkalling. Kommunestyret. Forfall meldes snarest på tlf eller til Nes Kommune Møteinnkalling Kommunestyret Dato: 13.10.2016 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus, kommunestyresalen Arkivsak: 15/01209 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

kl. 17:00 19:15 Nes kommunehus, kommunestyresalen 15/ Leif Ove Sataslåtten, Hallingdal Renovasjon og Retura Val-Hall A/S informerte.

kl. 17:00 19:15 Nes kommunehus, kommunestyresalen 15/ Leif Ove Sataslåtten, Hallingdal Renovasjon og Retura Val-Hall A/S informerte. MØTEPROTOKOLL 15)0t.CDR - t-t Kommunestyret Dato: Sted: Arkivsak: 11.02.2016 kl. 17:00 19:15 Nes kommunehus, kommunestyresalen 15/01209 030 hidut_b. f-bta Møtende medlemmer: Marius Bjørnsen Garnås (Nes

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Saker til behandling MØTEINNKALLING - konstituerende møte Dato: 08.10.2015 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus, Kommunestyresal Arkivsak: 15/01209 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Lov om domstolene (domstolloven).

Lov om domstolene (domstolloven). LOV-1915-08-13-5 Domstolloven - dl. Lov om domstolene (domstolloven). Side 1 av 6 Lov om domstolene (domstolloven). 4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere 0 Overskriften endret ved lover

Detaljer

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019

Godtgjøringsreglement for folkevalgte Arendal kommune 2015-2019 Innhold: 1. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hva reglementet omfatter... 3 3. Fast godtgjøring... 3 4. Møtegodtgjøring... 4 5. Erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekning av ulegitimert tap... 5

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller MØTEINNKALLING Dato: 19.05.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00628 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 30.11.2016 kl. 16:30 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget Nes Kommune Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget Dato: 30.08.2017 kl. 15:30 Sted: Helse- og servicesenteret, møterom HOS Arkivsak: 15/01248 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest på tlf 32068300

Detaljer

Kommunehuset. Juven (Nes Høyre), Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Margit. Marius Bjørnsen Garnås (Nes Bygdeliste)

Kommunehuset. Juven (Nes Høyre), Ståle Skarsgård Eggestøl (Nes Høyre), Margit. Marius Bjørnsen Garnås (Nes Bygdeliste) MØTEPROTOKOLL inlootsl ~ vil Kommunestyret Dato: Sted: Arkivsak: 030 12.03.2015 kl. 1:OO 19:40 å ' En O Kommunehuset vag 12/00631 MØtende medlemmer: Kjell Ãlien (Nes Arbeiderparti), Kristian Noreng (Nes

Detaljer

MØTEI KALLI G Kommunestyret

MØTEI KALLI G Kommunestyret MØTEI KALLI G Kommunestyret Møte nr. 5/2009 Kommunestyret holder møte torsdag 22.10.2009 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem avn Tor Arvid Myrseth

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune

Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune Godtgjøring for folkevalgte i Arendal kommune for valgperioden 2011-2015 Vedtatt av Arendal bystyre 16.juni 2011, bystyresak 77/11 Side 1 av 7 INNHOLD Side Hvem reglementet gjelder for 3 Hva reglementet

Detaljer

Andre: Solveig Hjallen, daglig leder NTN og Tore Haraldset styremedlem NTN Ann Opheim Jørgensen, samfunns- og næringsutvikler

Andre: Solveig Hjallen, daglig leder NTN og Tore Haraldset styremedlem NTN Ann Opheim Jørgensen, samfunns- og næringsutvikler MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 29.01.2015 kl. 15:00 18.30 Sted: Næringstunet Arkivsak: 12/00623 Møtende Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), medlemmer: Endre Storhaug (Nes

Detaljer

Møteprotokoll. Fornnannskapet b 53

Møteprotokoll. Fornnannskapet b 53 Nes Kommune Møteprotokoll ls1pq» I - RL\ Fornnannskapet b 53 Dato: 27.04.2017 kl. 15:00 19 :05 MLttt_ Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore

Detaljer

27.05.2015 kl. 15:00 18.00 Møterom HOS, Helse- og servicesenteret 12/00442

27.05.2015 kl. 15:00 18.00 Møterom HOS, Helse- og servicesenteret 12/00442 MØTEPROTOKOLL Helse- og sosialutvalget 'ZY3L;,-;1 - Dato: Sted: Arkivsak: 27.05.2015 kl. 15:00 18.00 Møterom HOS, Helse- og servicesenteret 12/00442 C)30 HLlaz BildtA Møtende medlemmer: Gerd Jorde (Nes

Detaljer

VALG AV MEDDOMMERE FOR TINGRETTEN

VALG AV MEDDOMMERE FOR TINGRETTEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: VALGNEMDA Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Saker til behandling. Borgarting lagmannsrett. Valg av lagrettemedlemmer/meddommere for perioden 01.01.2013-31.12.2016

Saker til behandling. Borgarting lagmannsrett. Valg av lagrettemedlemmer/meddommere for perioden 01.01.2013-31.12.2016 MØTEINNKALLING Valgnemnda Dato: 26.04.2012 kl. 13:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side 1/12

Detaljer

25.06.2015 kl. 16.15 19.10 Nes kommune, ordførers kontor 12/00623. Alf Majormoen (Nes Bygdeliste) for Geir Olav Alu Brøto

25.06.2015 kl. 16.15 19.10 Nes kommune, ordførers kontor 12/00623. Alf Majormoen (Nes Bygdeliste) for Geir Olav Alu Brøto MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: Sted: Arkivsak: 25.06.2015 kl. 16.15 19.10 Nes kommune, ordførers kontor 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti),

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. 56/16 16/ Revidering av delegeringsreglement og politisk reglement 5

Møteprotokoll. Formannskapet. 56/16 16/ Revidering av delegeringsreglement og politisk reglement 5 Nes Kommune Sibk1.\\\- Møteprotokoll Formannskapet P13 Matt_ Dato: Sted: Arkivsak: Møteleder: 01.09.2016 kl. 15:00 21:30 Nes kommunehus, veslesalen 15/01241 Møtende medlemmer: Tore Haraldset (Nb1), Gerd

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 05.06.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

kl. 15:00 22:15 Nes kommunehus, ordførers kontor 15/01241

kl. 15:00 22:15 Nes kommunehus, ordførers kontor 15/01241 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: Sted: Arkivsak: 12.05.2016 kl. 15:00 22:15 Nes kommunehus, ordførers kontor 15/01241 Møtende medlemmer: Tore Haraldset (Nes bygdeliste), Gerd Kristin Jorde (Sp), Astrid

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Torill Thømt (uavhengig) møter for Knut Jakob Larsen.

Møteprotokoll. Formannskapet. Torill Thømt (uavhengig) møter for Knut Jakob Larsen. Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet is IC)1191 Dato: Sted: Arkivsak: 18.11.2016 kl. 09:00 15:45 Nes kommunehus, Veslesalen 15/01241 o-bs Hatt_SriitA Møtende medlemmer: Tore Haraldset (Nes bygdeliste),

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 12/08 07/1866 DETALJERT BUDSJETT SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 12/08 07/1866 DETALJERT BUDSJETT SENTRALADMINISTRASJON KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.08 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

Signering av protokoll: Følgende ble valgt til å signere protokoll: Haldis Bringo (Nes bygdeliste) og Rolf Strand (KrF)

Signering av protokoll: Følgende ble valgt til å signere protokoll: Haldis Bringo (Nes bygdeliste) og Rolf Strand (KrF) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 10.03.2016 kl. 17:00 20:30 Sted: Nes kommunehus, kommunestyresalen Arkivsak: 15/01209 t"\ ettx 'Bart r Møtende Tore Haraldset (Nes bygdeliste), Marius Bjørnsen Garnås

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Helse- og sosialutvalget Dato: 26.08.2015 kl. 15:00 Sted: Møterom HOS, Helse- og servicesenteret Arkivsak: 12/00442 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær på tlf 32068300

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Nes Kommune Møteprotokoll Kommunestyret Dato: 14.09.2017 kl. 17:00 18:35 Sted: Nes kommunehus, kommunestyresalen e) 33 Arkivsak: 15/01209 Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) hat-t_ B rt7_11 Møtende Tore

Detaljer

Rune Owrenn lhle (H), Nils Rodegård (Nes bygdeliste), Astrid Brattested (Nes bygdeliste), Gerd Kristin Jorde (Sp), Frode Aaslid (uavhengig)

Rune Owrenn lhle (H), Nils Rodegård (Nes bygdeliste), Astrid Brattested (Nes bygdeliste), Gerd Kristin Jorde (Sp), Frode Aaslid (uavhengig) Nes Kommune l g N S KO M U N F E] (j fí-elflåi u Møteprotokoll (W S) s : Åilc. Z01 i.fl_ç~f>y. 0 ""T _ "_'_-."_" *E Kommuneplanutvalget jm j ( ; H, Dato: 30.08.2017 kl. 16:00-18:30 Sted: Nes kommunehus,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Synøve Diez

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Synøve Diez Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Fosdalen, Verran servicekontor Dato: 19.09.2017 Tidspunkt: 18:00-20:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anders Lindstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgnemnda

MØTEINNKALLING Valgnemnda Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgnemnda Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.08.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: Tid: 09.00

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: Tid: 09.00 Lurøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lurøy rådhus, Onøy Møtedato: 24.05.2016 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Carl E. Isachsen jr. Varaordfører Børre

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 22.03.2017 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune..no

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

12.05.2015 kl. 17:00 22:15 Kommunehuset 12/00631

12.05.2015 kl. 17:00 22:15 Kommunehuset 12/00631 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: Sted: Arkivsak: 12.05.2015 kl. 17:00 22:15 Kommunehuset 12/00631 Møtende medlemmer: Tor Oscar Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Arvid Tandberg (Nes

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: 435, Rådhuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter nr. 1 og 2 møter

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til

Detaljer

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Formannskapet 23.04.08 Saksnr. 20/08 Arkivsaksnr.08/396 VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Saken blir avgjort av: Kommunestyret. Vedlegg: Utskrift

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. SAKSKART Side. Sakertil behandling. Nes Kommune

Møteprotokoll. Formannskapet. SAKSKART Side. Sakertil behandling. Nes Kommune Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet Dato: 29.09.2016 kl. 15:15 19:15 Sted: Nes kommunehus, veslesalen Arkivsak: 15/01241 Møtende Tore Haraldset (Nes bygdeliste), Gerd Kristin Jorde (Sp), Astrid Brattested

Detaljer

Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i. Indre Fosen kommune

Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i. Indre Fosen kommune Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i Indre Fosen kommune I henhold til kommunelovens 42 vedrørende arbeidsgodtgjøring tar reglementet sikte på å yte en rimelig kompensasjon for

Detaljer