Rus og voksenbefolkningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rus og voksenbefolkningen"

Transkript

1 RAPPORT 2012 Rus og voksenbefolkningen Tidlig intervensjon ut fra et arbeidslivsperspektiv Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets virksomhet ISBN:

2 Kompetansesenter Rus - region vest Bergen er ett av syv regionale kompetansesentra innen rusfeltet i Norge, med regionalt ansvar for Hordaland og Sogn og Fjordane. Arbeidsområder er innen forebygging, tidlig intervensjon og styrking av kompetanse i arbeid med rusmiddelavhengige. Kompetansesenteret bistår med råd og veiledning, kurs/konferanser, seminar, erfaringsutveksling og prosjektutvikling. Stiftelsen Bergensklinikkene er en uavhengig, livssynsnøytral ideell non-profit og selveiende stiftelse for «mestring av rusproblemer, helse, livsstil og avhengighet» gjennom behandling, forebygging, forskning og undervisning. Heftets tittel: Rus og voksenbefolkningen Tidlig intervensjon ut fra et arbeidslivsperspektiv Stiftelsen Bergensklinikkene Forfatter: Cecilie Schou Andreassen 2012 Stiftelsen Bergensklinikkene ISBN: Rapporten kan bestilles hos: Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Vestre Torggate 11, 5015 Bergen. Tlf Område: Hordaland, Sogn og Fjordane. Hjemmeside: Spisskompetanse: «Kjønn og rus» og «Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid» Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets virksomhet. Layout: Camilla Holcroft

3 Cecilie Schou Andreassen Rus og voksenbefolkningen Tidlig intervensjon ut fra et arbeidslivsperspektiv Prosjektrapport Utgitt av Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene

4 FORORD I 2010 utviklet Stiftelsen Bergensklinikkene ved Kompetansesenteret et interaktivt/digitalbasert tidlig intervensjonsprogram og kartleggingsverktøy på rusområdet til bruk i voksenbefolkningen (Andreassen & Johannessen, 2011). Helsedirektoratet er oppdragsgiver til Kompetansesenteret og arbeidet med tilrettelegging av forskning og tidlig intervensjon i voksenbefolkningen inngår som et av flere prioriterte innsatsområder. Med dette som utgangspunkt ønsket vi å styrke vår satsing på dette feltet. Korus Bergen har særlig ansvar for å utvikle kompetanse innen kjønn og rus. På denne bakgrunn har vi valgt å følge dette perspektivet gjennomgående også i denne rapporten. Denne rapporten oppsummerer resultater fra et nytt prosjekt/undersøkelse som ble gjennomført i mars Vi ønsker å takke de om lag personene som tok seg tid til å delta i undersøkelsen. I tillegg ønsker vi å takke Det psykologiske fakultet, UiB, ved Professor Ståle Pallesen og Trude Remme for teoretiske og tekniske innspill, TV2 ved Lørdagsmagasinet og reporter Haakon Eliassen og DN.no ved journalist Line Kaspersen. På basis av et godt samarbeid mellom involverte parter kunne prosjektet gjennomføres på kort tid og på en effektiv måte. Vi ser det hensiktsmessig å presentere en helhetlig oversikt over prosjektet og sette de spesifikke resultatene inn i en overordnet ramme først da gir de mening. I følgende avsnitt gis derfor en kort presentasjon av prosjektet med hensyn til bakgrunn, mål og sentrale problemstillinger, metode og tilnærming, resultater, konklusjon samt relevante vedlegg, slik at det kan bidra til å gi innblikk i resultatene fra undersøkelsen, og hva de betyr for feltet. Vi har lagt vekt på å presentere prosjektet så pedagogisk som mulig, og dermed unnlatt spesifikke faguttrykk og en tung akademisk fremstillingsform. Bergen, januar 2012 Cecilie Schou Andreassen Psykologspesialist PhD Prosjektansvarlig Vibeke Johannessen virksomhetsssjef Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene 2 Rus og voksenbefolkningen: Tidlig intervensjon ut fra et arbeidslivsperspektiv

5 INNHOLD Bakgrunn 4 Mål og sentrale problemstillinger 5 Metode og tilnærming 6 Resultater 12 Potensielle feilkilder 43 Investeringen 44 Evaluering 45 Veien videre 46 Konklusjon 48 Referanser 49 Vedlegg 50 Prosjektmedarbeidere 52 Stiftelsen Bergensklinikkene rapport

6 Bakgrunn Tidlig intervensjon på rusområdet er et prioritert satsningsområde i regjeringens opptrappingsplan på rusfeltet (Helse- og omsorgsdepartementet, 2007). Det er videre konkludert med at innsatsen som til nå har vært gjort i forhold til voksengruppen på dette feltet har vært mangelfull (Nesvåg, Backer-Grøndahl, Duckert, Enger, Huseby, & Kraft, 2007). Når det gjelder tidlig intervenering er andre arenaer enn behandling og helsetjenestene vurdert aktuelle for om mulig komme inn i en tidligere fase av risikofylt rusbruk (Nesvåg et al., 2007). Kompetansesenteret har i oppgave å legge til rette for forskning samt implementere kunnskap om tidlig intervensjon på rusområdet på ulike arenaer. Kompetansesenteret har nylig avsluttet et prosjekt om rus og voksenbefolkningen ut fra et kjønnsspesifikt perspektiv (Andreassen & Johannessen, 2011), hvorpå vi ønsket å anvende samt implementere kunnskapen fra det arbeidet i det foreliggende prosjektet. Systematisk gjennomgang av litteraturen viser i tillegg store ubrukte teknologiske muligheter med tanke på å kommunisere med voksengruppen på (Hester & Miller, 2006; Squires & Hester, 2002). I vårt prosjekt fra 2010 utførte vi et målrettet utviklingsarbeid/metodeutvikling i tråd med dette (Andreassen & Johannessen, 2011), som vi så hensiktmessig å anvende videre. Forskningslitteraturen viser imidlertid at man trenger flere undersøkelser som måler rus i voksenbefolkningen. Behovet for økt kunnskap om rus i voksenbefolkningen samt mangelfull innsats på tidlig intervensjon av rus i voksenbefolkningen, var derfor utgangspunktet for denne rusundersøkelsen/prosjektet. På denne bakgrunn ønsket vi å formidle samt rekruttere et større (yrkesaktivt) utvalg fra ulike yrker og bransjer til å delta i en webbasert kartleggingsundersøkelse om rus. I denne forbindelse ønsket vi i særlig grad å komme i kontakt med yrkesaktive, siden arbeidslivet er vurdert som en egnet arena for å nå den prioriterte målgruppen (voksne). 4 Rus og voksenbefolkningen: Tidlig intervensjon ut fra et arbeidslivsperspektiv

7 Mål og sentrale problemstillinger Siden risikofylte rusvaner og avhengighet påfører individer, arbeidsplasser/grupper og samfunnet store økonomiske kostnader (Skutle et al., 2009; Storvoll et al., 2010), var/er vårt overordnede mål å skaffe til veie kunnskap som kan forklare, forebygge og behandle dette på individ- og gruppenivå. I tråd med dette er også vår hensikt å implementere faktorer som er nødvendige for tidlig intervensjon på rusområdet i voksenbefolkningen slik at vi når risikogrupper i en tidligere fase enn ved utviklet avhengighet. Basert på status i feltet, nasjonalt og internasjonalt, ligger det store vinninger i å anvende teknologibaserte tidlige intervensjoner og forskningsmetoder (Hester og Miller, 2006; Nesvåg et al., 2007). I rammeverket av slike tidsriktige teknologiske nyvinninger og brobyggende teknologi var således hovedmålene for dette prosjektet å: (1) Kartlegge alkoholvaner, alkoholbruk og alkoholkultur i arbeidslivet i et større (yrkesaktivt) utvalg ved hjelp av internettsurveys for å fremskaffe solide forskningsdata på feltet (Forskning). (2) Tilbakemelde risikograd på alkoholvaner og potensielle forslag til tiltak til respondenter for å skape fokus, bevisstgjøring, motivasjon og eierskap til egne alkoholvaner (Tidlig intervensjon). (3) Synliggjøre Stiftelsenes Bergensklinikkenes egen webbaserte selvhjelpsportal for alkohol, cannabis og kokain (Tidlig intervensjon/behandling). (4) Formidle kunnskapen generert fra det nylig avsluttede prosjektet Rus i Voksenbefolkningen: Tidlig intervensjon ut fra et kjønnsspesifikt perspektiv (Andreassen & Johannessen, 2011) via sentrale nasjonale mediekanaler i den hensikt å skape fokus på alkoholbruk og tidlig intervensjon av rus i arbeidslivet til flest mulig. Samlet sett sikret disse fire hovedmålene høy kvalitet, interaktiv og kostnadseffektiv forsknings- og implementeringsarbeid som var lett tilgjengelig, gjennomførbart, tilrettelagt og tilpasset et moderne høyteknologisk samfunn. Stiftelsen Bergensklinikkene rapport

8 Metode og tilnærming For å kunne studere slike sammenhenger/faktorer som er beskrevet tidligere i rapporten var det nødvendig med tilgang til et bredt datamateriale fra en yrkesaktiv målgruppe. Datamaterialet ble innhentet via et webbasert kartleggingsbatteri bestående av ulike standardiserte spørreskjemaer. I de følgende avsnitt gis først en oversikt av relevante sider ved utvalget som deltok i undersøkelsen. Videre beskrives måleinstrumenter som ble brukt samt prosedyre, prosess og fremdrift i undersøkelsen og prosjektet som helhet, i tillegg til at viktige statistiske og etiske aspekter ved prosjektet skisseres. Utvalg Totalt personer, 6543 menn og 3623 kvinner, besvarte spørreskjemaundersøkelsen. Gjennomsnittsalder i utvalget var 41.8 (SD=13.6), med et aldersspenn fra 19 til 90 år. En stor andel av utvalget var gifte/ samboere/partnere (n=6528) og yrkesaktive (n=7111). Utdanningsmessig hadde 3496 personer utdanning på universitets/høyskolenivå, 3845 yrkesskole/fagskole, 1390 gymnas og 1437 grunnskole som høyeste oppnådde utdanning. Av de som var yrkesaktive bestod utvalget av ansatte i privat sektor (n=4225), offentlig sektor (n=2486) og selvstendig næringsdrivende (n=276) fordelt på 25 bransjer personer, over halvparten av de som var yrkesaktive, hadde lederoppgaver på ulike nivå. Tabell 1 gir en oversikt av utvalget. N står for antall besvarelser. Tabell 1: demografiske variabler i utvalget (N=6,987 10,171) Variabel N % Kjønn (n=10166) Mann Kvinne Alder (n=10121) < < Sivil status (n=10167) Gift/samboer/partner Enslig/skilt/separert/enke/enkemann Høyeste utførte utdannelse (n=10168) Grunnskole Gymnas Yrkesskole/fagskole Universitet/høyskole opptil bachelor Universitet/høyskole opptil master Universitet/høyskole opptil doktorgrad Rus og voksenbefolkningen: Tidlig intervensjon ut fra et arbeidslivsperspektiv

9 Variabel Primær yrkesstatus (n=10171) Lønnet arbeid Pensjonist Student/elev Uføretrygdet På avklaringspenger Arbeidsledig Hjemmeværende Annet Yrkessektor (n=6987) Privat Offentlig Franchiese/selvstendig næringsdrivende Bransje (n=6979) Adm/kontor/personal Bank/finans/forsikring Forskning/utvikling Helse/sosial Hotell/restaurant/storhusholdning Håndverk/bygg/anlegg/mekanikk IT/telekommunikasjon/internett Industri/produksjon Ingeniøryrker Interesseorganisasjoner Jordbruk/skogbruk/fiske Konsulenter/frie yrker Kunst/kultur Luftfart Media/Informasjon/PR Offentlige tjenester/forvaltning Olje/Gass Off-/Onshore/Maritim Personlige tjenester og service Reiseliv Renhold/renovasjon Salg/markedsføring Transport/logistikk/lager Utdanning/undervisning/forskning VVS Varehandel N % Stiftelsen Bergensklinikkene rapport

10 Variabel Stilling/lederoppgaver (n=6979) Toppleder Mellomleder Andre ledende oppgaver Ingen ledende oppgaver Arbeidstid per uke (n=6977) 1-5 timer 6-10 timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer Mer enn 81 timer N % Rus og voksenbefolkningen: Tidlig intervensjon ut fra et arbeidslivsperspektiv

11 Instrumenter Demografi: Demografiske spørsmål i undersøkelsen omfattet kjønn, alder, sivil status, utdannelse, primær yrkesstatus, yrkessektor, bransje, stilling og ordinær arbeidstid per uke. I tilsvarende undersøkelser gitt i arbeidslivet utelater man ofte en del bakgrunnsvariabler for å øke sannsynligheten for pålitelige svar og deltagelse. Siden denne undersøkelsen ikke var administrert av for eksempel en arbeidsgiver til sine ansatte, antok vi at underrapportering ikke ville være like gjeldende om vi valgte å ta med flere bakgrunnsvariabler. Alkoholkultur: Alkoholkultur på arbeidsplassen ble målt, hos de respondentene som kryste seg av som yrkesaktive, med fem enkeltspørsmål vedrørende opplevd alkoholkultur på egen arbeidsplass (Nesvåg, 2005). Respondentene ble bedt om å besvare spørsmålene på en skala fra 1 (Stemmer ikke i det hele tatt) til 5 (Stemmer helt) (for eksempel Ledelsen på min arbeidsplass er tilbakeholdne med å servere alkohol til ansatte på sosiale arrangementer, ved feiringer og lignende og Ledelsen på min arbeidsplass reagerer overfor ansatte som bruker rusmidler på en ikke-akseptabel måte ). Lave verdier indikerte en liberal alkokultur, mens høye verdier indikerte en konservativ alkokultur på arbeidsplassen. Alkohol og arbeidsliv: I tillegg ble respondentene bedt om å svare på tre spørsmål som handlet om hvor ofte de det siste året hadde (1) unnlatt å gå på jobb på grunn av bakrus, (2) hatt problemer med å fungere i jobben dagen derpå samt (3) hvor ofte de hadde drukket alkohol i jobbsammenheng. Spørsmålene skulle besvares på en skala fra 1 (Aldri) til 5 (Daglig eller nesten daglig). Alkoholvaner: Alkoholvaner ble målt med det velkjente instrumentet Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) (Saunders, Aasland, Babor, De La Fiente, & Grant, 1993). AUDIT, som er utarbeidet av Verdens helseorganisasjon, består av 10 testledd eller spørsmål vedrørende alkoholvaner som til sammen måler hvorvidt en persons alkoholkonsum kan ansees som skadelig. Instrumentet tapper tre aspekter eller dimensjoner ved alkoholvaner: (1) alkoholkonsum, (2) avhengighet og (3) alkoholrelaterte problemer/ konsekvenser. AUDIT er egnet til å skille mellom tegn på avhengighet ( rød sone), risikofylt forbruk ( gul sone) og annet forbruk ( grønn sone). Høye skårer indikerer rød sone. På bakgrunn av forskjellen mellom menn og kvinners gjennomsnittsvekt, blodvolum og forbrenning av alkohol (Snow, 2007), ble spørsmålet som måler hvor ofte man drikker mer enn et gitt antall alkoholenheter (AE) ved samme anledning, tilpasset kjønnene (6 AE ble brukt for menn og 4 AE for kvinner). Undersøkelsen ble lagt opp slik at respondentene fikk umiddelbar, dog kortfattet og generell, tilbakemelding på sin AUDIT-sumskåre, og hvorvidt de rapporterte at alkoholvanene kunne betraktes som risikofylte med forslag til potensielle tiltak. Sumskårer og graden av risiko ble rangert slik: lav (0-7), økende risiko (8-15), høy risiko (16-25) og svært høy risiko (26-40) i tråd med de grenseverdier Verdens helseorganisasjon opererer med. Respondentene fikk i denne sammenheng kjennskap samt mulighet til å klikke seg inn på en nettside som tilbød våre selvhjelpsprogrammer for alkohol, cannabis og kokain (www.rushjelp.no). Samlet sett bestod testbatteriet av spørreskjemaer som i fagmiljøet, nasjonalt og internasjonalt, blir ansett som godt dokumenterte målemetoder og som tilfredsstiller de viktigste testtekniske krav om validitet (treffsikkerhet), reliabilitet (pålitelighet), normering (tilpasset norske forhold) og generaliserbarhet. Stiftelsen Bergensklinikkene rapport

12 Webbasert selvhjelpsprogram Undersøkelser har vist at selvhjelp kan ha betydelig helsefremmende effekt. Denne dokumenterbare effekten har også vist seg i studier hvor man har evaluert tidlige rusintervensjoner ved hjelp av interaktive selvhjelpsmetoder (Hester & Miller, 2006). Som nevnt tidligere fikk alle respondenter som deltok på undersøkelsen tilgang til et slikt program via nettadressen Her tilbyr Stiftelsen Bergensklinikkene en internettside for interaktive og digitalbaserte tester og selvhjelpsprogrammer. Den webbaserte selvhjelpsportalen ble første gang presentert 11. september 2009, og er et interaktivt tiltak rettet mot dem som anonymt ønsker å utforske sine rusvaner (alkohol, cannabis og kokain) via internett. Metodikk, program og innhold brukt i webportalen er forskningsmessig evaluert som effektive (Blankers, Kerssemakers, Schramade, & Schippers, 2007; Blankers, Koeter, & Schippers, 2009). Som opplyst på nettsiden, er de døgnåpne programmene beregnet for personer med milde til moderate alkohol-, cannabis-, og/eller kokainproblemer og som lever i stabile boforhold og er i kontakt med venner, slektninger eller kolleger. Prosedyre, prosess og fremdrift Utvalget ble rekruttert til en webundersøkelse om rus i voksenbefolkningen i forlengelsen av en tvreportasje (Lørdagsmagasinet, TV2) om rus i arbeidslivet basert på et nylig avsluttet prosjekt (Andreassen & Johannessen, 2011) laget av en nasjonal TV-kanal/stasjon. På slutten av reportasjen ble seerne invitert til å delta i en webbasert undersøkelse ved å gå inn på kanalens nettside (www.tv2.no), hvor en link til undersøkelsen lå, der de i tillegg fikk umiddelbar skåre på sine egne alkoholvaner og hvorvidt disse kunne betraktes som risikofylte (med kortfattet forslag til eventuelle tiltak). Respondenter ble opplyst om at testen/undersøkelsen ble gjennomført av TV2 i samarbeid med forskere ved Universitetet i Bergen og Stiftelsen Bergensklinikkene. De ble opplyst om at formålet med testen/undersøkelsen var å måle alkoholvaner, hvor resultatene som ble samlet inn ville bli brukt i forskningsøyemed. I tillegg ble potensielle deltakere orientert om at svarene som ble avgitt var helt anonyme, og således ikke kunne tilbakeføres til enkeltpersoner. Avslutningsvis fikk respondentene tilgang til lenken som viste vei til Bergensklinikkenes egen webbaserte selvhjelpsportal. Portalen består av et knippe nettbaserte selvhjelpsprogrammer og ulike online testverktøy for ulike rusproblemer. Samme prosedyre ble utført i samarbeid med en nasjonal nettavis (DN.no), hvor det ble laget en reportasje på deres nettside sammen med link til undersøkelsen. Undersøkelsen ble administrert av et firma som leverer internettsurveys. Alle svar ble lagret på en server administrert av dette firmaet. Etter en måned ble dataene samlet og sent på en Excel-fil som inneholdt alle de samlede dataene til forskningsteamet ved UiB/Stiftelsen Bergensklinikkene. Statistikk Det ble knyttet statistisk og metodologisk ekspertise til undersøkelsen/prosjektet. Systematiske forskjeller ble analysert med vanlige statistiske metoder (SPSS for Windows). Gjennomsnitt, standardavvik og prosentvis fordeling ble regnet ut for de ulike variablene i undersøkelsen. Stort sett ble kun deskriptive (beskrivende) statistiske parametre beregnet, således ble fortolkende og mer avanserte former for statistiske analyser begrenset. Dette ble gjort både på bakgrunn av kostnadsmessige, pedagogiske og forskningsmessige (lover knyttet opp mot senere publikasjoner) hensyn. For å imidlertid kunne utforske forholdet mellom ulike variabler noe mer detaljert ble noen hierarkiske multiple regresjonsanalyser gjennomført. 10 Rus og voksenbefolkningen: Tidlig intervensjon ut fra et arbeidslivsperspektiv

13 Etikk og kvalitetssikring Undersøkelsen fulgte vanlige etiske retningslinjer. Den ble før oppstart søkt godkjent og tilrådd av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD), Personvernombudet for forskning. I tillegg ble det rettet en henvendelse til Regional Komitè for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Helse Vest (REK Vest) for å høre hvorvidt det var nødvendig å søke prosjektet godkjent før oppstart. I alle ledd av prosjektet fortok vi intern kvalitetssikring og vurderte dets fremdrift, arbeidsmåter og resultater. Alle som er/var knyttet til undersøkelsen er/var bundet til sin taushetsplikt, og alle forhåndsregler ble fulgt med hensyn til anonymisering av enkeltpersoner og utvalg. Av denne grunn rapporteres ingen data som kan tilbakeføres til grupper på mindre enn tjue personer. Stiftelsen Bergensklinikkene rapport

14 RESULTATER I denne delen av rapporten vil hovedsakelig de mest relevante resultatene fra webundersøkelsen rapporteres. Som vi har sett hittil omfavnet undersøkelsen en rekke rusrelaterte temaer og tidlig intervensjon i voksenbefolkningen på ulike nivåer (fire nivåer om vi inkluderer selve tv-reportasjen i beste sendetid med om lag seere og innlegg på DN.no med om lag lesere). Disse temaene eller innsatsene kan grupperes etter henholdsvis webbasert kartlegging/undersøkelse, tilbakemelding på rusvaner, webbaserte selvhjelpprogrammer og formidling av rusrelatert kunnskap. Demografiske faktorer som eksempelvis kjønn, alder, sivilstatus, utdanning etc. er behandlet i metodeavsnittet over (under utvalg ). I rapporten er resultatene derfor delt inn deretter, og vises langs følgende overskrifter: > Kartlegging omfatter mål på alkoholkultur, alkoholvaner og alkoholbruk i arbeidslivet > Tilbakemelding på alkoholvaner omfatter mål på tilbakemelding av AUDIT-skåre (alkoholvaner) > Webbasert selvhjelpsportal omfatter mål på Stiftelsen Bergensklinikkenes selvhjelpsprogrammer > Formidling omfatter mål på formidling av rusrelatert kunnskap til befolkningen Kartlegging Nedenfor rapporteres resultater fra noen viktige rusrelaterte forhold som har betydning for tidlig intervensjon på rusområdet i voksenbefolkningen: alkoholkultur på arbeidsplassen, alkoholvaner og alkoholbruk i arbeidslivet. Faktorene kan naturligvis henge sammen med hverandre, men som nevnt over, vil slike fortolkende analyser være begrenset. Stolpediagrammene i avsnittene under viser, der det er hensiktmessig, gjennomsnittsverdier (m=mean) for utvalget (n=antall personer). Standardavvik (SD) står for spredning i svarene (jo høyere verdi, jo større spredning). I egne avsnitt blir eventuelle gruppeforskjeller (eksempelvis mellom kjønn, aldersgrupper) kommentert. Kommentarene baserer seg på statistiske beregninger og sier noe om størrelsen på avviket/forskjellen mellom gruppene. Når gruppeforskjeller angis som statistisk signifikante angis et signifikansnivå (p=probability). Alkoholkultur Alkoholkultur på arbeidsplassen ble målt med fem enkeltspørsmål vedrørende opplevd alkoholkultur på egen arbeidsplass (Nesvåg, 2005). Respondentene ble bedt om å besvare spørsmålene på en skala fra 1 (Stemmer ikke i det hele tatt) til 5 (Stemmer helt). Lave verdier indikerer en liberal alkoholkultur, mens høye verdier indikerer en konservativ alkoholkultur. Figurene (1-4) nedenfor viser gjennomsnittsskåre for opplevd alkoholkultur for ulike grupper. 12 Rus og voksenbefolkningen: Tidlig intervensjon ut fra et arbeidslivsperspektiv

15 Figur 1: Alkoholkultur på arbeidsplassen etter kjønn (N=6,272 4,104 menn/2,168 kvinner) kvinner menn 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Alkoholkultur Liberal Konservativ Sammenlignet mellom kjønnene indikerer gjennomsnittet i utvalget: - At menn (M=3.37, SD=0.90) opplever alkoholkulturen på arbeidsplassen som noe mer liberal enn kvinner (M=3.57, SD=0.89). Forskjellen er statistisk signifikant (F=71.0, P>.001). Stiftelsen Bergensklinikkene rapport

16 Figur 2: Alkoholkultur på arbeidsplassen etter sektor (N=6,272) yrkessektor offentlig privat franchise/selvstandig næringsdrivende 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Alkoholkultur Liberal Konservativ Sammenlignet mellom de 3 sektorene indikerer gjennomsnittene i utvalget: - At offentlig sektor (M=3.68, SD=0.83) rapporterer om mer konservativ alkoholkultur, enn privat sektor (M=3.30, SD=0.89) og selvstendig næringsdrivende (M=3.30, SD=0.98). Forskjellen er statistisk signifikant (F=133.34, p<.001). 14 Rus og voksenbefolkningen: Tidlig intervensjon ut fra et arbeidslivsperspektiv

17 adm/kontor bank/finans helse/sosial hotell/restaurant håndverk/bygg IT industri/produksjon ingeniøryrker interesseorganisasjoner forskning/utvikling konsulenter/frier yrker kunst/kultur luftfart media/pr offentlige tjenester/forvaltning olje/gass personlige tjenester reiseliv renhold salg/marked transport/logistikk utdanning/undervisning VVS varehandel jordbruk/skogbruk/fiske Figur 3: Alkoholkultur på arbeidsplassen etter bransje (N=6,272) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Liberal Alkoholkultur Konservativ Sammenlignet mellom de 25 bransjene indikerer gjennomsnittene i utvalget: - At renhold/renovasjon (M=3.84, SD=0.96) er den bransjen som rapporterer om mest konservativ alkoholkultur, tett etterfulgt av helse/sosial (M=3.76, SD=0.82), utdanning/undervisning/forskning (M=3.78, SD=0.81) og VVS (M=3.71, SD=0.78). - At media/informasjon/pr (2.79, SD=0.96) er den bransjen som rapporterer om mest liberal alkoholkultur, tett etterfulgt av bank/finans/forsikring (M=2.99, SD=0.89), salg/markedsføring (M=3.07, SD=0.82), IT/telekommunikasjon/internett (M=3.08, M=0.87), hotell/restaurant/storhusholdning (M=3.14, SD=0.94), konsulenter/frie yrker (M=3.17, SD=0.95) og kunst/kultur (M=3.18, SD=0.99). - Forskjellene er statstisk signifikante (F=22.34, p<.001). Stiftelsen Bergensklinikkene rapport

18 Figur 4: Alkoholkultur på arbeidsplassen etter stilling (N=6,272) Stillingsnivå toppleder mellomleder andre lederoppgaver ingen lederoppgaver 1,0 1,8 2,6 3,4 4,2 5,0 Alkoholkultur Liberal Konservativ Sammenlignet mellom de fire stillingstypene indikerer gjennomsnittene i utvalget: - At mellomledere (M=3.40, SD=0.87) rapporterer om mer liberal alkoholkultur, enn de andre stillingstypene, mens toppledere (M=3.46, SD=0.92) rapporterer om mest konservativ alkoholkultur. Forskjellene er imidlertid ikke statistisk signifikante (F=1.62, p<.182). 16 Rus og voksenbefolkningen: Tidlig intervensjon ut fra et arbeidslivsperspektiv

19 Effekt av demografiske og jobbrelaterte variabler på alkoholkultur Tabell 2 viser resultatet av en multippel regresjonsanalyse for ulike demografiske og jobbrelaterte variabler mot opplevd alkoholkultur på egen arbeidsplass. Vi har foretatt en teoretisk vurdering før vi valgte de uavhengige variablene, og forsøkte på denne bakgrunn å finne ut om kjønn, alder, sivil status, utdanningsnivå, sektortilhørighet, stillingsnivå og AUDIT-skåre hadde betydning på opplevd alkoholkultur på egen arbeidsplass. På trinn 7 for alkoholkultur (avhengig variabel), var alle demografiske og jobbrelaterte (uavhengige) variabler signifikante, bortsett fra kjønn og sivil status, og forklarte til sammen 13.8 prosent av den totale variansen. Personer med høy alder, lav utdanning, i offentlig sektor, i lederstillinger, med lav AUDIT-skåre indikerte mer konservativ alkoholkultur på sin arbeidsplass. Mens personer med lav alder, høy utdanning, i privat sektor, i stillinger med mindre lederoppgaver, med høy AUDIT-skåre indikerte mer liberal alkoholkultur på sin arbeidsplass. AUDIT-skåre/alkoholvaner var den sterkeste bidragsvariabelen i modellen, mens kjønn og sivil status utgjorde ingen bidrag til variansen av skårer på alkoholkultur. Tabell 2: Hierarkisk multippel regresjonsanalyse med Opplevd alkoholkultur på egen arbeidsplass som avhengig variabel (N=6,039) Opplevd alkoholkultur på egen arbeidsplass Trinn Variabel 1 Kjønn a 2 + Alder 3 + Sivil status b 4 + Utdanning c 5 + Sektor d 6 + Stillingsnivå e 7 + AUDIT f β R² R² ***.011***.119***.049***.038*** *** ***.060***.010***.192***.092***.033***.040**.093***.001**.226***.138***.045*** *p <.05, **p <.01, ***p <.001. a Kjønn (1=mann, 2=kvinne) b Sivil status (1=partner, 2=ikke partner) c Utdanning (1=grunnskole, 2=gymnas/yrkesskole, 3=bachelor, 4=master, 5=doktorgrad) d Sektor (1=privat/selstendig næringsdrivende, 2=offentlig) e Stillingsnivå (1=toppleder, 2=mellomleder, 3=andre lederoppgaver, 4=ingen lederoppgaver) f AUDIT (Sumskåre AUDIT) Stiftelsen Bergensklinikkene rapport

20 figur 5: Demografiske og jobbrelaterte faktorers påvirkning på opplevd alkoholkultur på egen arbeidsplass (N=6,039) uforklart varians alder kjønn sivil status utdanning sektor AUDIT-skåre stillingsnivå Figur 5 viser hvor mye hver enkelt av de uavhengige variablene bidrar til de forklarte 13.8 % av variasjonen i alkoholkultur. Forenklet forklart viser R² i tabellen over hvor mange prosent av variasjonen i den avhengige variabelen som skyldes variasjon på de uavhengige variablene, mens R² viser hvor mange prosent hver enkelt uavhengige variabel bidrar til de forklarte 13.8 prosentene av variasjonen i alkoholkultur. AUDIT-skåre forklarer alene 4.5% av variasjonen, alder forklarer alene 3.8% av variasjonen, sektor 3.3%, kjønn 1.1%, utdanningsnivå 1%, stillingsnivå 0.1%, mens sivil status forklarer ingenting i modellen. 18 Rus og voksenbefolkningen: Tidlig intervensjon ut fra et arbeidslivsperspektiv

21 Alkohol og arbeidsliv Utvalget ble også bedt om å besvare tre sentrale spørsmål om hvor ofte det siste året man har latt være å gå i arbeid på grunn av bakrus /dagen derpå, hatt problemer med å fungere i jobb dagen derpå og drukket alkohol i jobbsammenheng. Respondentene ble bedt om å besvare spørsmålene på en skala fra 1 (Aldri), 2 (Sjeldnere enn månedlig), 3 (Noen ganger i mnd), 4 (Noen dager i uken) til 5 (Daglig eller nesten daglig). Figurene (6-8) nedenfor viser prosentvis fordeling og/eller gjennomsnittsskåre brutt ned på enkeltspørsmål for ulike grupper. Figur 6: Prosentvis fordeling av hvor ofte det siste året er drukket alkohol i jobbsammenheng (N=6,210) Prosent aldri sjeldnere enn månedlig noen ganger i mnd noen dager i uken daglig eller nesten daglig 0 Aldri Drukket alkohol i jobbsammenheng Daglig Prosent av utvalget med høye og lave verdier: % (n=1087) av utvalget rapporterer at det aldri er drukket alkohol i jobbsammenheng det siste året % (n=4202) av utvalget rapporterer at det sjeldnere enn månedlig er drukket alkohol i jobbsammenheng det siste året % (n=747) av utvalget rapporterer at det noen ganger i måneden er drukket alkohol i jobbsammenheng det siste året % (n=119) av utvalget rapporterer at det noen ganger i uken er drukket alkohol i jobbsammenheng det siste året % (n=55) av utvalget rapporterer at det daglig eller nesten daglig er drukket alkohol i jobbsammenheng det siste året. Stiftelsen Bergensklinikkene rapport

Rus og voksenbefolkningen

Rus og voksenbefolkningen RUS OG VOKSENBEFOLKNINGEN 5 Rusfag nr. 1 2012 Av: Cecilie Schou Andreassen, KoRus - Bergen Mer enn 10 000 personer har deltatt i en webbasert kartleggingsundersøkelse om rus. Alkoholkultur på arbeidsplassen

Detaljer

Rus og voksenbefolkningen

Rus og voksenbefolkningen RAPPORT 211 Rus og voksenbefolkningen Tidlig intervensjon ut fra et kjønnsspesifikt perspektiv Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver for

Detaljer

artikkelsamling fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 1 2012

artikkelsamling fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 1 2012 artikkelsamling fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 1 2012 Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet Regionale Kompetansesentre Rus har som hovedoppgave å sikre ivaretakelse,

Detaljer

ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN. En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015

ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN. En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015 ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015 FORORD I denne oppsummeringen fra alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL presenteres resultatene av en undersøkelse

Detaljer

ROP-undersøkelsen. RAPPORT 2013 Vibeke Johannessen og Nina Arefjord. Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen

ROP-undersøkelsen. RAPPORT 2013 Vibeke Johannessen og Nina Arefjord. Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen RAPPORT 2013 Vibeke Johannessen og Nina Arefjord ROP-undersøkelsen Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets

Detaljer

Alkoholforebygging i arbeidslivet AV-OG-TIL 2015 Rapport Helsedirektoratet

Alkoholforebygging i arbeidslivet AV-OG-TIL 2015 Rapport Helsedirektoratet Alkoholforebygging i arbeidslivet AV-OG-TIL 2015 Rapport Helsedirektoratet Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Måloppnåelse... 3 Mål 1:... 3 Mål 2:... 3 Mål 3:... 3 Målgruppe... 4 Kunnskapsinnhenting...

Detaljer

Arbeidstakeres alkoholbruk og konsekvenser for arbeidslivet

Arbeidstakeres alkoholbruk og konsekvenser for arbeidslivet Arbeidstakeres alkoholbruk og konsekvenser for arbeidslivet Foredraget er basert på kapittel 14 i den vitenskapelige antologien «Alkohol + arbeidsliv = Sant?» utgitt i 2014 Inger Synnøve Moan, forsker

Detaljer

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. LO - NHO - staten. Hans Ole Berg seniorrådgiver ...

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. LO - NHO - staten. Hans Ole Berg seniorrådgiver ... Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk LO - NHO - staten Hans Ole Berg seniorrådgiver RUSMIDDELPOLITIKK PÅ ARBEIDSPLASSEN EN DEL AV HMS - ARBEIDET Bedriftens renommé Sikkerhet

Detaljer

Prosjektnotat nr. 16-2012. Anita Borch. Kalendergaver 2012

Prosjektnotat nr. 16-2012. Anita Borch. Kalendergaver 2012 Prosjektnotat nr. 16-2012 Anita Borch SIFO 2012 Prosjektnotat nr. 16 2012 STATES ISTITUTT FOR FORBRUKSFORSKIG Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 ydalen 0405 Oslo www.sifo.no Det må ikke kopieres

Detaljer

Fra lønningspils til en alkoholsmurt arbeidskultur? ved Kristin Tømmervik, fagsjef Lade Behandlingssenter

Fra lønningspils til en alkoholsmurt arbeidskultur? ved Kristin Tømmervik, fagsjef Lade Behandlingssenter Fra lønningspils til en alkoholsmurt arbeidskultur? ved Kristin Tømmervik, fagsjef Lade Behandlingssenter Nye ministere 20. juni 2008 Nye ministere 20. juni 2008 Bjarne Håkon flytter inn.. Bjarne Håkon

Detaljer

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon

Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Arbeidsmiljøenheten Arbeid mot rus og avhengighet - AKAN Holdninger og kultur Orientering og refleksjon Dagens tema Arbeid mot rus, pengespill og annen avhengighetsproblematikk En del av HMS-systemet (internkontroll

Detaljer

Snakk om det! Økt rådgivingskompetanse til eldre med skadelige rusmiddelvaner

Snakk om det! Økt rådgivingskompetanse til eldre med skadelige rusmiddelvaner Snakk om det! Økt rådgivingskompetanse til eldre med skadelige rusmiddelvaner Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Hva kan vi gjøre? Hva har vi gjort i Møre og Romsdal så langt? Folkehelsekonferansen,

Detaljer

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Kari Hjellum & Mads Hagebø RAPPORT9 Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret DEL II Heftets tittel: Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Det går ikke an å lære gamle hunder å sitte? Om alkoholbruk hos eldre. Psykologspesialist Terje Knutheim KoRus Sør - Borgestadklinikken

Det går ikke an å lære gamle hunder å sitte? Om alkoholbruk hos eldre. Psykologspesialist Terje Knutheim KoRus Sør - Borgestadklinikken Det går ikke an å lære gamle hunder å sitte? Om alkoholbruk hos eldre Psykologspesialist Terje Knutheim KoRus Sør - Borgestadklinikken Røyken Hurum 22. april 2015 Mange flere eldre I EU utgjør befolkningen

Detaljer

8. IKT-kompetanse. Mads Hansen-Møllerud og Håkon Rød

8. IKT-kompetanse. Mads Hansen-Møllerud og Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet IKT-kompetanse Mads Hansen-Møllerud og Håkon Rød 8. IKT-kompetanse Kompetanse innen informasjonsteknologi er avgjørende for et velfungerende Informasjonssamfunn. For

Detaljer

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser En undersøkelse blant coaching utdannede i Norge februar 2007 Gro Ladegård Institutt for

Detaljer

«Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid "

«Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid «Jeg drakk litt før jeg visste at jeg var gravid " Presentasjon av masteroppgave i psykososialt arbeid selvmord, rus, vold og traumer Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Bente Kristin Høgmo, Helsesøster

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

SCREENING AV ALKOHOLBRUK I GRAVIDITET

SCREENING AV ALKOHOLBRUK I GRAVIDITET SCREENING AV ALKOHOLBRUK I GRAVIDITET Begrunnelser for bruk av screeningsverktøy Presentasjon av TWEAK med tilleggspørsmål/ TWEAK for gravide Praktisk bruk Forskning viser at av alle rusmidler er det alkohol

Detaljer

Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge.

Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge. Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge. Hovedfunn fra en spørreundersøkelse foretatt i blant 18- åringer. Anne Line Bretteville-Jensen, SIRUS Forord Siden 1998 har SIRUS foretatt spørreundersøkelser

Detaljer

Behov og interesse for karriereveiledning

Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Magnus Fodstad Larsen Vox 2010 ISBN 978-82-7724-147-0 Grafisk produksjon: Månelyst as BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

Dødelighet og avstander til akuttmedisinske tjenester - en eksplorerende analyse*

Dødelighet og avstander til akuttmedisinske tjenester - en eksplorerende analyse* og avstander til akuttmedisinske tjenester - en eksplorerende analyse* Nina Alexandersen og Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo Kommunikasjon: t.p.hagen@medisin.uio.no

Detaljer

Konsekvenser av alkoholbruk for arbeidslivet

Konsekvenser av alkoholbruk for arbeidslivet Konsekvenser av alkoholbruk for arbeidslivet Inger Synnøve Moan Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) Forbundet Mot Rusgift, 13. oktober 2010 Alkoholkonsum i Norge Alkohol 2. viktigste årsak

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten» 50 år i norsk arbeidsliv

«Gevinsten ligger i åpenheten» 50 år i norsk arbeidsliv «Gevinsten ligger i åpenheten» 50 år i norsk arbeidsliv 1 Alkohol i et livsløpsperspektiv «Arbeidsplassen vår Helsefremmende eller helseskremmende?» Seniorrådgiver Camilla Lynne Bakkeng Akan kompetansesenter

Detaljer

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon - arbeidslivstilknytning og tilfredshet med utdanning blant uteksaminerte

Detaljer

Tema i undersøkelsen:

Tema i undersøkelsen: Om undersøkelsen: - Norges største undersøkelse om studenters helse og trivsel - Formål: kartlegging av helse og trivsel blant norske studenter. Oppfølging av SHoT 2010 som er mye brukt og referert til.

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid

Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid ÖVERSIKT SVETLANA SKURTVEIT & RANDI SELMER & AAGE TVERDAL Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid Kartlegging av alkoholforbruket i ulike grupper med vurdering av hvorfor noen grupper drikker

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2017/PSYPRO4317 Statistikk og kvantitative forskningsmetoder

Eksamensoppgave i PSY2017/PSYPRO4317 Statistikk og kvantitative forskningsmetoder Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2017/PSYPRO4317 Statistikk og kvantitative forskningsmetoder Faglig kontakt under eksamen: Eva Langvik Tlf.: Psykologisk institutt 73591960 Eksamensdato: 21.5.2013

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Veileder i nulltoleranse. - Rus og spillforebyggende arbeid på 1-2-3

Veileder i nulltoleranse. - Rus og spillforebyggende arbeid på 1-2-3 Veileder i nulltoleranse - Rus og spillforebyggende arbeid på 1-2-3 Et sikkert og skadefritt arbeidsmiljø Akan på 1 2 3 1 Lage kjøreregler for rus og spill som passer din bedrift. Involver de ansatte og

Detaljer

PSY2012 Forskningsmetodologi III: Statistisk analyse, design og måling Eksamen vår 2014

PSY2012 Forskningsmetodologi III: Statistisk analyse, design og måling Eksamen vår 2014 Psykologisk institutt PSY2012 Forskningsmetodologi III: Statistisk analyse, design og måling Eksamen vår 2014 Skriftlig skoleeksamen fredag 2. mai, 09:00 (4 timer). Kalkulator uten grafisk display og tekstlagringsfunksjon

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport II: Rus, barn og oppvekst Denne delen av Blå Kors undersøkelsen tar for seg: Når og hvor er det akseptabelt at barn drikker alkohol Hva er akseptabelt dersom voksne

Detaljer

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Presentasjon for foretaksledere ved Finnmarkssykehuset og HR-ledere i Helse Nord Hammerfest 17.02.2013 Konst. forskningsleder Birgit Abelsen

Detaljer

Rusmiddelforebygging En del av HMS-arbeidet Jarle Wangen jarle@akan.no www.akan.no 1...

Rusmiddelforebygging En del av HMS-arbeidet Jarle Wangen jarle@akan.no www.akan.no 1... Rusmiddelforebygging En del av HMS-arbeidet Jarle Wangen jarle@akan.no www.akan.no 1 AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk NHO LO STATEN STYRET NHO - LO - SIRUS AKAN

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

Add a friend Jentegrupper

Add a friend Jentegrupper Add a friend Jentegrupper DelTa, Steinkjer 21. mai 2014 Jenter og rus Inger Lise Leite, Kompetansesenter rus- Midt-Norge Illustrasjoner av Knut Høihjelle 1 Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale

Detaljer

Barrierer. Kartlegging UTU. 2. time. Dag 2 side 1

Barrierer. Kartlegging UTU. 2. time. Dag 2 side 1 2. time Barrierer D A G 2 Kartlegging UTU Dag 2 side 1 Hva kan hindre oss i å snakke med den gravide om farer ved alkoholbruk i svangerskap Kulturelle barrierer Faglige barrierer Personlige barrierer Dag

Detaljer

Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret

Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret Hvilke forventninger har doktorgradskandidatene til arbeidslivet? Kristin Lofthus Hope Kristin Lofthus Hope Postdoktor, UiB/ forsker Uni Rokkansenteret Undersøkelse blant midlertidig ansatte ved UiB vår

Detaljer

Lærerstudenter, forskning og bacheloroppgaven: Lærerstudenter som forskere?

Lærerstudenter, forskning og bacheloroppgaven: Lærerstudenter som forskere? Lærerstudenter, forskning og bacheloroppgaven: Lærerstudenter som forskere? Prof. em. Sidsel Lied Landskonferansen for studie- og praksisledere Hamar 11.mai 2016 To viktige presiseringer 1. Når lærerstudenter

Detaljer

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8 INNHOLD 1. Bakgrunn for evalueringen Side 1 2. Metode for evalueringen Side 1 3. Hvilke resultater har Rus-Netts virksomhet gitt 3.1 Klienter Side 2 3.2 Familie/pårørende Side 8 4. Kommentarer fra klienter

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Akademikere logger ikke av

Akademikere logger ikke av Akademikere logger ikke av De er akademikere eller ledere, er midt i yrkeslivet, bor i større byer og logger ikke av selv om de går hjem. De blir oppringt, sjekker og svarer på e-post eller holder seg

Detaljer

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen. !" # $%& '&% %" ("%) % % *+",(*!" #$%&'$($%)#%*!!" +#+)%&))$ Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Hilde Rikter Svendsen

«Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Hilde Rikter Svendsen «Gevinsten ligger i åpenheten» Seniorrådgiver Hilde Rikter Svendsen 1 Akan kompetansesenter 2013 400 oppdrag 30 åpne kurs 800 veiledningssamtaler 4 400 besøkende/mnd 85 mediesaker Alkohol Illegale rusmidler

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær

Aksepterte årsaker til sykefravær Aksepterte årsaker til sykefravær Holdninger i de fem nordiske landene Opinion, Norge TemaNord 200: Aksepterte årsaker til sykefravær TemaNord 200: Holdninger i de fem nordiske landene Nordisk Ministerråd,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Bærum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:8 TFoU-arb.notat 2015:8 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

ALKOHOLVANER OG PROBLEMATISK ALKOHOLBRUK BLANT ELDRE-KUNNSKAPSSTATUS

ALKOHOLVANER OG PROBLEMATISK ALKOHOLBRUK BLANT ELDRE-KUNNSKAPSSTATUS ALKOHOLVANER OG PROBLEMATISK ALKOHOLBRUK BLANT ELDRE-KUNNSKAPSSTATUS Psykologspesialist/førsteamanuensis Linn-Heidi Lunde Avdeling for rusmedisin/uib 2015 Hvorfor fokusere på eldre og alkohol? «DET SKJULTE

Detaljer

Rusmiddelbruk og arbeidsliv

Rusmiddelbruk og arbeidsliv Rusmiddelbruk og arbeidsliv Status for forskningsbasert kunnskap og beste praksis - tiltak Forskningsleder Sverre Nesvåg Arbeidslivet i forandring Globalisering av markeder og produksjon økte reisevirksomhet

Detaljer

ET ENDA BEDRE ARBEIDSMILJØ:

ET ENDA BEDRE ARBEIDSMILJØ: ET ENDA BEDRE ARBEIDSMILJØ: Utvalgte resultater fra en spørreundersøkelse om arbeidsmiljø og helse blant nåværende ansatte i Sjøforsvaret fra prosjektet HMS Sjø. > >> Undersøkelsene som blir gjennomført

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport I: Alkohol og meg selv Denne delen av Blå Kors undersøkelsen tar for seg: Eget drikkemønster Egenevaluering av egne alkoholvaner Evaluering av omgangskretsens alkoholvaner

Detaljer

Rapport fra kartleggingsprøve i regning for Vg1 høsten 2009

Rapport fra kartleggingsprøve i regning for Vg1 høsten 2009 Rapport fra kartleggingsprøve i regning for Vg1 høsten 2009 Bjørnar Alseth og Are Turmo Oktober 2009 Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Innhold Innledning 3 Teknisk analyse

Detaljer

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB

Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på Bachelorstudenter ved UiB Kandidatundersøkelsene 2009-2011 med fokus på studenter ved UiB Rapport for Karrieresenteret av Turid Vaage ideas2evidence rapport 7/2012 September 2012 Kort om rapporten Denne rapporten bygger på data

Detaljer

En studie av behandling for mennesker med samtidige rus og psykiske lidelser

En studie av behandling for mennesker med samtidige rus og psykiske lidelser 2011 En studie av behandling for mennesker med samtidige rus og psykiske lidelser I denne rapporten presenterer vi de første funnene fra forskningsprosjektet ROP-Nord. Rapporten handler om sammenhengen

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

«Gevinsten ligger i åpenheten»

«Gevinsten ligger i åpenheten» «Gevinsten ligger i åpenheten» Flasketuten peker på kultur! Camilla Lynne Bakkeng Fagansvarlig og seniorrådgiver, Akan kompetansesenter 1 Innhold Arbeidsplassen unik forebyggingsarena Policy som virkemiddel

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet

Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Fra bekymring til handling -En veileder om tidlig intervensjon på rusfeltet Silje C. Wangberg, Cand Psychol, PhD, Regional koordinator for implementering av ovenfornevnte veileder Kompetansesenter for

Detaljer

Prosjekt Rus Somatikk. Seksjon kardiologi og medisinsk intensiv Prosjektleder Diana Lauritzen

Prosjekt Rus Somatikk. Seksjon kardiologi og medisinsk intensiv Prosjektleder Diana Lauritzen Prosjekt Rus Somatikk Seksjon kardiologi og medisinsk intensiv Prosjektleder Diana Lauritzen Prosjektet * Prosjektleder 80%, Diana Lauritzen * Prosjektmedarbeider 20%, Randi E. Ødegaard * Samarbeid med

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Alkohol og graviditet

Alkohol og graviditet Alkohol og graviditet Å tematisere bruk av alkohol i graviditeten D A G 2 Foto: google.com Dag 2 side 1 MÅL Lære å bruke kartleggingsinstrumenter som bakgrunn for samtale om alkoholbruk Øke kompetanse

Detaljer

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt

Rapport publisert 15.10.2014. Eldre og rus. Kompetanseutviklingsprosjekt 1 Rapport publisert 15.10.2014 Eldre og rus Kompetanseutviklingsprosjekt 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mål... 3 3 Tiltak... 4 3.1 Økt informasjon og kunnskap om eldre og rus i befolkningen... 4 3.2 Økt informasjon

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

KUNNSKAPSGRUNNLAGET FOR TIDLIG INTERVENSJONS- BEHANDLING

KUNNSKAPSGRUNNLAGET FOR TIDLIG INTERVENSJONS- BEHANDLING Professor Fanny Duckert, Universitetet i Oslo KUNNSKAPSGRUNNLAGET FOR TIDLIG INTERVENSJONS- BEHANDLING Professor Fanny Duckert, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo Prof. Fanny Duckert, UiO Dagens

Detaljer

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse-

Detaljer

Forord. Hovedmål med denne spørreundersøkelsen er:

Forord. Hovedmål med denne spørreundersøkelsen er: Forord Oppland fylkesbibliotek gjennomførte våren 2009 en spørreundersøkelse om kompetansebehovet blant fylkets bibliotekansatte. Det ble skrevet en kompetanseutviklingsplan og satt i gang kompetansehevende

Detaljer

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK SAMMENDRAG - Medarbeiderundersøkelsen ble avsluttet 8.oktober 2012, etter en to ukers datainnsamlingsperiode. Samlet svarprosent

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Eldre med skadelige rusmiddelvaner Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Hva kan vi gjøre?

Eldre med skadelige rusmiddelvaner Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Hva kan vi gjøre? Eldre med skadelige rusmiddelvaner Hvilke utfordringer møter familie og hjelpetjeneste? Hva kan vi gjøre? Røros, 3. sept 2013, Ingjerd Woldstad rådgiver, Korus Midt-Norge 1 Befolkningsutvikling Del av

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo. Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO

Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo. Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO Mål for dagens møte: Å gi en overordnet oversikt over instrumentet, og hvordan det kan brukes

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Kari Vea Salvanes Arbeidsnotat 18/2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Arbeidsmiljøenheten. Arbeid mot rus og avhengighet. Har du fortsatt kontroll? AKAN

Arbeidsmiljøenheten. Arbeid mot rus og avhengighet. Har du fortsatt kontroll? AKAN Arbeidsmiljøenheten Arbeid mot rus og avhengighet Har du fortsatt kontroll? AKAN Trondheim kommunes rus- og avhengighetspolitikk Vår rusmiddel- og avhengighetspolitikk skal virke både helsefremmende, forebyggende

Detaljer

Hver fjerde ønsker å bytte jobb

Hver fjerde ønsker å bytte jobb Hver fjerde ønsker å bytte jobb Drøyt en av fire sysselsatte har planer om å bytte jobb eller starte ny virksomhet i løpet av de nærmeste tre årene. Disse planene varierer med hvor godt den enkelte trives

Detaljer

SOS1120 Kvantitativ metode. Regresjonsanalyse. Lineær sammenheng II. Lineær sammenheng I. Forelesningsnotater 11. forelesning høsten 2005

SOS1120 Kvantitativ metode. Regresjonsanalyse. Lineær sammenheng II. Lineær sammenheng I. Forelesningsnotater 11. forelesning høsten 2005 SOS1120 Kvantitativ metode Regresjonsanalyse Forelesningsnotater 11. forelesning høsten 2005 Per Arne Tufte Lineær sammenheng I Lineær sammenheng II Ukelønn i kroner 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

Detaljer

Screening, metoder og instrumententer. Rune Tore Strøm 15.09.2015

Screening, metoder og instrumententer. Rune Tore Strøm 15.09.2015 Screening, metoder og instrumententer Rune Tore Strøm 15.09.2015 Hva er screening? Screening er en test i forhold til om det er et problem for en gruppe. screening P O P U L A S J O n problem nei ja Kartlegging

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Rus og Psykiske Lidelser

Rus og Psykiske Lidelser Rus og Psykiske Lidelser ROP- Seminar JDPS 16.10.2013 Åse Christiansen Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie Problemområdet Økt bruk av alkohol i Europa de siste 15 år er en trussel mot folkehelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer