Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen."

Transkript

1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren kan gi en annen person eller styreleder fullmakt til å stemme på sine vegne. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Beboermøte: Umiddelbart etter at vi har behandlet de formelle sakene som skal behandles i et ordinært sameiemøte ønsker styret å avholde et uformelt beboermøte hvor styret vil gi generell informasjon, svare på spørsmål av felles interesse for alle, og motta forslag. Styret er blitt oppfordret til å si noen ord rundt: - Kontaktpersoner ved reklamasjoner i reklamasjonsperioden - Utbyggingen i Kolbotn sentrum og vårt nærområde - Tidspunkt for felles hagemøte / bli kjent arrangement m/valg av egen arrangementskomité? - Bruk av gassgrill/elektrisk grill på terrasser og balkonger. - Maling underside balkonger. - Flaggstang. - Våre hjemmesider. - Fyringsforbudet i Strandliveien 7 og 9 - Eventuelt. Styret.

2 Side 2 Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 Ordinært sameiermøte i avholdes torsdag 19.april 2012 kl i Kolben i Tredje Etasje i salong 1. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)Valg av møteleder B)Godkjenning av dagsorden C)Opptak av navnefortegnelse D)Valg av referent og 2 seksjonseiere til å underskrive protokollen E) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2011 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET Forslag: kr ,- pr. seksjon x 106 = kr ,- 5. INNKOMNE FORSLAG A)Forslag fra Dag Grasmo vedr. vedtektsendringer generelt B)Forslag fra Dag Grasmo vedr. husordensregler C)Forslag fra Gunnar Sveen vedr. vedtektsendringer valgkomité. D)Forslag fra styret vedr. vedtektsendringer utvendige terrassemarkiser 6. VALG AV TILLITSVALGTE A)Valg av 2 styremedlemmer for 2 år Se eget vedlegg og styrets innstilling B)Valg av 2 varamedlemmer for 1 år Se eget vedlegg og styrets innstilling C)Etablering av valgkomité Kolbotn, Styret i Terje Ilje /s/ Gunnar Bjørland /s/ Knut Engelhardtsen /s/ Kari Madsen /s/ Rolf Nilsen /s/

3 Side 3 ÅRSBERETNING FOR 2011 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder Terje Ilje Kantorveien 3 Nestleder Gunnar Bjørland Strandliveien 5 Styremedlem Knut Engelhardtsen Strandliveien 3 Styremedlem Kari Madsen Strandliveien 3 Styremedlem Rolf Nilsen Strandliveien 9 Varamedlem Inger Nordhøy Strandliveien 9 Varamedlem Hans Sauro Strandliveien 3 Styrets medlemmer og varamedlemmer består i dag av 2 kvinner og 5 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 106 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , i Oppegård kommune og har adresse: Strandliveien 3,5,7 og 9 Kantorveien 1 og 3 Sameiet har følgende gårds- og bruksnummer : 40-9 Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Forvaltor AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er Audinor Revisjon AS.

4 Side 4 Styret Styret har ikke kontortid. Se sameiets hjemmeside på for ytterligere kontaktinformasjon. Vaktmestertjeneste Sameiet har avtale om vaktmestertjenester og renhold med Ren-Vakt AS. Nøkler Nøkler kan bestilles skriftlig av seksjonseier hos forretningsfører OBOS Forvaltor AS. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av sameiets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å skaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. I er det fra utbygger installert boligsprinkling i alle rom i alle leiligheter, samt brannslange i kjøkkenskap. Styret pålegger alle beboere som benytter gassgrill eller elektrisk grill på terrasser å ha et 6 kg. brannslukningsapparat i beredskap. Styret tillater ikke bruk av utegrill som fyres opp med tennvæske og bruker grillkull eller grillbriketter. Dette av hensyn til større brannfare og den røykutvikling dette gir.

5 Side 5 HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk anlegg og utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. Energimerking: Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. har lagt ut energiattesten for hver enkelt leilighet på våre hjemmesider: Brukstillatelse: På de samme hjemmesidene kan alle finne de bygningsmessige Brukstillatelser fra Oppegård kommune for de ulike boligblokker. Disse skal senere av utbygger Strandliveien AS erstattes av Ferdigattest fra Oppegård kommune for de ulike boligblokker.

6 Side 6 Styrets visjon. Styret har en overordnet visjon for : Fremme gode relasjoner i et sikkert og trivelig boforhold: Styrets arbeid generelt. Styret har siden det konstituerte sameiemøte den vært sammensatt av et styre med ulik bakgrunn og erfaring og spredt rundt på ulike adresser i Strandliveien Boligsameiet Styret har internt valgt å organisere seg ved å dele ulike arbeidsoppgaver på de ulike styremedlemmer: Styreleder: Terje Ilje - Kantorveien 3 (Prosjektdirektør, fagekspert prosjektadministrasjon, Sweco Norge AS. Styreerfaring) Generell koordinering av styrets arbeid, godkjenning fakturaer, reklamasjoner og kontakt mot Strandliveien AS. Nestleder: Gunnar Bjørland - Strandliveien 5 (Selvstendig næringsdrivende, Markesdhøyskolen, Ford, Kodak, DnB-finans, Styreerfaring) Nestleder, informasjon til beboere, skilting, tyveriovervåkning garasje, Styremedlem Rolf Nilsen - Strandliveien 9 (Selvstendig næringsdrivende. Bred styreerfaring fra næring og boligsameie) Attestasjon fakturaer, telefon til garasjeport, bruk av fellestrøm i boder, fordeling p-plasser i garasje, felles vannmålere. HMS-ansvarlig. Styremedlem Knut Engelhardtsen - Strandliveien 3 (Pensjonist, Disponent ABB-EL-entreprenør. Autorisert elektroinstallatør. Styreerfaring) Leverandøravtaler, servicekontrakter, felles strømleveranser, elektroinstallasjoner generelt. Styremedlem Kari Madsen - Strandliveien 3 (Handelsøkonom og IT konsulent, IT koordinator Aftenposten, Systemansvarlig i Storebrandkonsernet) IKT- ansvarlig, økonomioppfølging, hjemmesideredaktør, referat styremøter Varamedlem Inger Nordhøy - Strandliveien 9 (Systemcontroller økonomiavdelingen Jernia AS, regnskapssjef) Deltager alle styremøter og all intern styreinformasjon Varamedlem Hans Sauro - Strandliveien 3 (Pensjonist, kjøpmann, økonom. Bred erfaring fra styre- og organisasjonsarbeid) Deltager alle styremøter og all intern styreinformasjon

7 Side 7 Styret er valgt blant alle seksjonseierne og er helt ordinære beboere. har ingen ansatte, og det er styrets innstilling at det ikke bør være ansatte av hensyn til de utgifter og kostnader dette vil medføre. De fleste av styrets medlemmer er i full ordinært arbeid og skal egentlig kun utføre styrearbeid på egen fritid. Styret er ikke selger, utbygger, entreprenør eller leverandør av leveransene til leilighetene og fellesinstallasjonene. Styret er heller ikke vaktmester eller har den daglige driften av det tekniske fellesanlegget. Det er inngått og vil fortsatt bli inngått driftsavtaler og servicekontrakter for disse funksjonene. Styret er fortsatt i en etableringsperiode hvor vi finner erfaringer og gjør justeringer i forhold til driften av Boligsameiet. Styrets arbeid i Styret har siden det konstituerende sameiemøte den hatt 3 styremøter i 2011: Det føres protokoll med nummererte punkter fra alle styremøter som signeres på etterfølgende møte. Det legges ut en redigert versjon av styreprotokollene på våre hjemmesider til orientering om hvilke saker som er under behandling. Styreprotokollene er for styrets bruk og det må gjøres enn vurdering i forhold hva som egner seg å publisere åpent. I tillegg til de saker som behandles på styremøtene blir det mellom styremøtene behandlet daglig en lang rekke ulike enkeltsaker, hvor hele styret blir fortløpende orientert om saksutviklingen. I tillegg er det også periodevis blitt sendt ut informasjon og orienteringer Styret mottar daglig innspill fra ulike beboere, fra leverandører, fra entreprenører, fra Strandliveien AS og fra styrerepresentanter som har saker under behandling. Styrets arbeid i den første perioden har vært svært arbeidskrevende og har tatt mye mer tid enn forutsatt.

8 Side 8 Styrets arbeid fram til I 2012 fram til har styret hatt 4 styremøter i tillegg til daglige saker som behandles kontinuerlig I tillegg har styremedlemmene avholdt møter og befaringer på dagtid med representanter for Strandliveien AS, totalentreprenør, og underentreprenører: Befaring av innvendige bygningsmessige fellesarealer Befaring av utvendige bygningsmessige fasader Ventilasjon, sprinkler, VVS gjennomgang av installasjoner med vaktmester og styrerepresentanter Elektroarbeider, gjennomgang av installasjoner med vaktmester og styrerepresentanter SMARTHUS, gjennomgang av systemet med vaktmester og styrerepresentanter I tillegg er det blitt behandlet en lang rekke enkeltsaker av styremedlemmene. Det er også sendt ut generell informasjon og orienteringer. Styreleder har i sitt personlige e-post arkiv fra og fram pr registrert over ut og inngående e-post med saker vedr.. Fra en enkelt beboer har styreleder registret over 60 inngående e-post henvendelser de tre første månedene i Dette har vært svært arbeidskrevende. Vedkommende beboer framfører i sine meldinger ofte direkte kritikk av det arbeid styret utfører og saker som styret aktivt arbeider med, som indirekte innebærer kritikk av de beboerne som har påtatt seg vervet å være styrerepresentanter.

9 Side 9 ÅRSREGNSKAPET FOR 2011 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2011 var til sammen kr ,-. Andre inntekter består av oppstartskapital. Kostnader Driftskostnadene i 2011 var på kr ,-. Resultat Årets resultat på kr ,- foreslås overført til egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Styret presiserer at det kun etter 3 mnd drift i 2011 er for tidlig å ha noen oversikt over hvilke driftskostnader som Strandliveien boligsameie vil ha årlig. Vi har så langt ikke fått noen oversikt over hvilke kostnader Boligsameiet vil kunne forvente til strøm, varme og energi i løpet av et fullt driftsår på 12 mnd. De tidligere stipulerte felleskostnader med fordeling etter sameiebrøk vil derfor bli opprettholdt og videreført. Styret ser ikke at det er noen oppgave for Boligsameiet å være bank og forvalte store beløp i egenkapital eller vedlikeholdsfond. Så lenge dette er på et rimelig og forsvarlig nivå og det skulle vise seg at de stipulerte årlige felleskostnader er blitt satt for høyt, har styret som intensjon at felleskostnadene kan settes ned til det nivå som er tilstrekkelig for å holde en rimelig drift av Boligsameiet. Styret ser at det er behov for et tredje strøk vedlikeholdsbeising av alle utvendige trefasader og trepaneler i hele Boligsameiet. Styret vil derfor sterkt anbefale at det budsjettmessig blir avsatt kr ,- til slik vedlikeholdsbeising for utførelse etter sommeren Et slikt vedlikehold vil forlenge levertiden for utvendig trefasader og trepaneler, og gjør at vi kan forlenge intervallet for neste nødvendige vedlikeholdsbeising. Styret vil innhente tilbud fra ulike firmaer.

10 Side 10 BUDSJETT FOR 2012 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. Styret har budsjettert med samme energikostnader som for Innskuddsrente (pr ) Renter på driftskonto: 0,40 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,50 % for innskudd under kr ,55 % for innskudd fra kr til kr ,60 % for innskudd over kr Styret vil søke å opprette en sparekonto gjennom OBOS for sin overskuddskapital Felleskostnader Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Kolbotn, Styret i Terje Ilje /s/ Gunnar Bjørland /s/ Knut Engelhardtsen /s/ Kari Madsen /s/ Rolf Nilsen /s/

11 Side 11

12 Side 12

13 Side STRANDLIVEIEN BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter RES. FINANSINNT./- KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

14 Side STRANDLIVEIEN BOLIGSAMEIE BALANSE EIENDELER Note 2011 ANLEGGSMIDLER Aksjer og andeler SUM ANLEGGSMIDLER 500 OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Driftskonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 Garantiansvar 0 KOLBOTN, STYRET FOR STRANDLIVEIEN BOLIGSAMEIE TERJE ILJE/s/ KNUT ENGELHARDTSEN/s/ KARI MADSEN/s/ ROLF NILSEN/s/ GUNNAR BJØRLAND/s/

15 Side 15 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Garasjeleie Brensel Felleskostnader Kabel TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Oppstartskapital, 100 seksjoner SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 STYREHONORAR Det er ikke bevilget eller utbetalt honorar eller annen godtgjørelse til styret for Selskapet har ingen ansatte. NOTE: 5 REVISJONSHONORAR Det er ikke utbetalt eller kostnadsført honorar til revisor for 2011 NOTE: 6 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold heisanlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 7 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Driftsmateriell Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Trykksaker Porto Bank- og -268 kortgebyr SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

16 Side 16 NOTE: 8 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 9 AKSJER OG ANDELER Selskapet eier andeler i A/L Samfunnshuset i Kolbotn Antall andeler: 5. Pålydende: kr 100. Balanseført verdi: kr 500 Andelene er oppført til kostpris. NOTE: 10 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Innkrevde felleskostnader for 2011, korrigert i SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

17 5. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag fra Dag Grasmo vedr. vedtektsendringer generelt. Vedlagt ligger forslag fra Dag Grasmo på vedtektsendringer. Styret har forelagt de innkomne forslag til vedtektsendringer til OBOS som angir at alle forslagene er allerede regulert i gjeldene vedtekter og i Lov om Eierseksjoner. De foreslåtte vedtektsendringer synes ikke å ha noen hensikt. Styrets forslag til vedtak.: Styret bes fram til neste ordinære sameiemøte vurdere om det er behov for å gjøre noen tilpassninger og endringer på de eksisterende vedtekter på grunnlag av innkomne forslag til vedtektsendringer B) Forslag fra Dag Grasmo vedr. husordensregler. Vedlagt ligger forslag fra Dag Grasmo vedr. husordensregler. Forslag til Husordensregler til behandling på sameiemøtet bør inneholde et komplett sett av husordensregler i innkallingen til Sameiemøtet. Styreprotokoller og vedtekter ligger allerede ute på sameiets hjemmeside. Styrets forslag til vedtak: Styret bes fram til neste ordinære sameiemøte vurdere om det er behov for å innføre særskilte Husordensregler for beboerne i, og utarbeide et eventuelt utkast dersom dette er hensiktsmessig. C) Forslag fra Gunnar Sveen vedr. vedtektsendringer valgkomite. Fra Gunnar Sveen foreligger forslag om å opprette en valg og kontrollkomite i : Valg og kontrollkomiteens oppgave er å organisere og overvåke alle valg av betydning i sameiet Strandliveien. Komiteen er satt sammen av minst tre av sameiets medlemmer og er underlagt retningslinjer for Valg- og kontrollkomiten som fastsettes av årsmøte. Valgkomiten fungerer også som kontrollkomite, og skal som sådan kontrollere regnskap og styrets arbeid opp mot sameiets vedtekter. Styret støtter ikke dette forslaget. Det er høyst uvanlig å ha en kontrollkomite i et boligsameie. Det kan bli betydelig problemer med å finne kandidater til normalt styreverv med en slik bestemmelse om et organ som til enhver tid skal overvåke de beslutninger sameiets styre velger å gjøre. Det sittende styret er ikke villig til å bli sittende som styre dersom et forslag med denne ordlyd blir vedtatt av sameiemøte.

18 Gunnar Sveen har framsatt et alternativt forslag som er mottatt etter fristen for å fremme forslag. Det kan velges en valgkomite bestående av 2-5 medlemmer. Valkomiteens oppgave er å finne best mulig kandidater til styret. Det skal forsøkes å finne kandidater som medfører at styret blir bredt sammensatt med hensyn til kjønn, alder, leilighetstyper og leilighetens beliggenhet i sameiet. Styret støtter ikke dette forslaget som ikke fokuserer på de personlige egenskapene til styremedlemmene, men i større grad på hvilken leilighetstype som styremedlemmet bor i og hvor leiligheten ligger i sameiet. Styrets forslag til vedtektsendring vedr. valgkomite: Det kan velges en valgkomite bestående av 2-5 medlemmer. Leder og inntil 4 medlemmer. Valgkomiteens oppgave er å finne best mulig kandidater til styret. D) Forslag fra styret vedr. vedtektsendringer utvendige terrassemarkiser Vedtektenes 6 innholder allerede bestemmelser om oppsetting av markiser: Utskifting av vinduer og dører, oppsetting av markiser, endringer av utvendige farger, oppsett av antenner etc. skal godkjennes av styret, og kan skje etter en samlet plan for bygningen vedtatt av sameiemøtet Etter anbefaling fra OBOS ønsker styret å innta følgende tilleggsavsnitt i 6 første avsnitt: Utvendige markiser skal ha felles farge : 727/15, Sandatex. Alle utvendige terrassemarkiser skal plasseres og monteres på en enhetlig lik måte på fasaden.

19

20

21 6. VALG AV TILLITSVALGTE 2012 I de eksisterende vedtektene for er det angitt følgende: 10 Styret: Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og fire andre medlemmer. Det kan velges inntil fire varamedlemmer. Ved konstituert sameiemøte den ble følgende valgt for 2 år: - Styreleder Terje Ilje - Styremedlem Gunnar Bjørland - Styremedlem Knut Engelhardtsen Følgende ble valgt for 1 år: - Styremedlem Rolf Nilsen - Styremedlem Kari Madsen - Varamedlem Inger Nordhøy - Varamedlem Hans Sauro OBOS opplyser at de som ble valgt for ett år står på valg ved dette sameiemøte. Styret har mottatt forslag om at alle blokkene burde være representert i styret. Styret synes det er en god ide og støtter i prinsippet dette dersom det er mulig etter hvert å tilrettelegge med villige kandidater. Ved konstituert sameiemøte ble de foreslåtte kandidater valgt tilfeldig uten hensyn til dette. Dette innebærer at Kantorveien 1 (Blokk - C) i dag mangler representasjon i styret. Det er kun 2 varamedlemmer i styret, men etter vedtektene har vi anledning til å velge inntil 4 varamedlemmer. Styret har forespurt Oddbjørn Skredderberget i Kantorveien 1, om å stille som tredje varamedlem til styret, og han har sagt seg villig til dette. Alle varamedlemmer stiller på alle styremøter og mottar all løpende styreinformasjon. Styrets forslag til valg: Styret har forespurt de styremedlemmene og varamedlemmene som er på valg om de er villig til å stille for en ny periode. Alle har sagt seg villig til å stille for en ny periode. Disse styremedlemmene har opparbeidet seg stor kunnskap og kompetanse om utfordringene til. De vil representere en god kontinuitet som nå trenger i en oppstartperiode. De vil også representere den kjønnsfordelingen, alderfordelingen og adressefordelingen som er nødvendig for Boligsameiet: Styret innstiller på: A) B) - Gjenvalg av styremedlem Rolf Nilsen (2 år) - Gjenvalg av styremedlem Kari Madsen (2 år) - Gjenvalg av varamedlem Inger Nordhøy (1 år) - Gjenvalg av varamedlem Hans Sauro ( 1 år) - Nytt varamedlem Oddbjørn Skredderberget (1 år)

22 Forslag til valg av styre- og varamedlemmer: Fra Gunnar Sveen foreligger forslag om Oddbjørn Skredderberget som nytt styremedlem i stedet for Kari Madsen. Begrunnelsen er å redusere antallet styremedlemmer som har kjøpt leilighet på toppen av boligblokkene, samt å redusere antallet styremedlemmer som bor i Strandliveien 3. Styret støtter ikke denne argumentasjonen som ikke gjelder de personlige egenskapene til sittende styremedlem. Forslaget vil også innebære at det ikke vil være noen kvinner i styret, samt øke gjennomsnittsalderen i styret. Fra Gunnar Sveen foreligger forslag om Dag Grasmo som nytt varamedlem i stedet for Hans Sauro. Begrunnelsen er å redusere antallet styremedlemmer som har kjøpt leilighet på toppen av boligblokkene, samt å redusere antallet styremedlemmer som bor i Strandliveien 3. Styret støtter ikke denne argumentasjonen som ikke gjelder de personlige egenskapene til sittende varamedlem. C) Styrets forslag til etablering av valgkomite. Sameiemøtet gir styret fullmakt til å søke å finne medlemmer til en valgkomite innen neste ordinære sameiemøte.

23 01 "#$%$&'()*+),+-$.)*/ 2345! :4! 9 ; GHI8 21 << K1 J! 7H J!! MNNOP7Q3J!K G2 K 4L K11 S11J54K L54 L1 1R S11 8TIW4X T UJ S 39: UJ J1 UJTT KV UJ YSK K ZH1 S!ZH PQK I8JT 1SS UIL3[3

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 AS Maridalsveien 205 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Hundsund 4 Sameie. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Kjære sameiere! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie

Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie 1 Maudbukta Boligsameie Til seksjonseierne i Maudbukta Boligsameie Vi ønsker velkommen til ordinært sameiemøte 2015 Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Vevelstadlia Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Vevelstadlia Sameie, avholdes mandag 14.mars 2011, kl. 1800 i Nabosenteret. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer