MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005"

Transkript

1 UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q Q1 UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Corporate ASA UNION Eiendomskapital AS

2 UNION Gruppen INNHOLD Hva blir eiendomsavkastningen de nærmeste tre årene - 4 Investering i næringseiendom - 6 Arealledighet status. Prisene i leiemarkedet er i bevegelse - 8 Leiepris Oslo status - 10 Leiepris Oslo prognose - 12 MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q Byggeaktivitet - 13 Det europeiske eiendomsmarkedet - 14 Handel og handelssteder - 15 Hotellmarkedet - 16 Boligmarkedet - 17 BNP utvikling Norge - 18 Internasjonale konjunkturer - 19 Markeder (Oslo Børs, Olje, Valuta) - 20 Inflasjon - 21 Renter - 22 Arbeidsledighet og sysselsetting - 23 Eiendomsselskapene - 24 Om UNION Gruppen - 26 UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Corporate ASA UNION Eiendomskapital AS UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 2

3 SAMMENDRAG SALG NÆRINGSEIENDOM Det er fortsatt høy etterspørsel og meget god aktivitet.kjøpsyielden er stabil på omlag 6% for godt beliggende eiendom med 7-10 års leiekontrakter. UTLEIE NÆRINGSEIENDOM Prisene er i bevegelse og trendpilene peker sakte, men sikkert oppover. De beste areal alternativene opplever større etterspørsel og det er færre større arealer å oppdrive (over m 2 ). AREALLEDIGHET Den reelle ledigheten vurderes som betraktelig mindre enn de antatt 7% ledige kontorarealene i Oslo sentrum. Den store ledigheten kan ha skapt en følelse av falsk trygghet og flere har fått erfare at m 2 ledige kontorarealer i sentrum ikke er ensbetydende med m 2 moderne og relevante leiealternativer.

4 HVA BLIR EIENDOMSAVKASTNINGEN DE NÆRMESTE TRE ÅRENE Fortsatt god etterspørsel etter eiendomsinvesteringer Investorene viser en økende interesse for næringseiendom. Utviklingen innenfor sektoren eiendomssyndikering og eiendomsfond tilpasses nye investorgrupper og bidrar til en fortsatt god etterspørsel etter eiendomsinvesteringer. HVORDAN MÅLES AVKASTNINGEN I EIENDOMSMARKEDET? Eiendomsavkastningen måles som totalavkastning og inkluderer 2 elementer: Direkteavkastning Kan forenklet defineres som leie fratrukket eierkostnader dividert på eiendommens markedsverdi. Verdistigning En eiendoms verdistigning er i hovedsak relatert til utviklingen i eiendommens avkastningskrav og markedsleie samt inflasjon. Eiendomsindeksen IPD Index Norway måler den årlige totalavkastning på eiendom i Norge, og indeksen ble første gang publisert med tall for det norske markedet i år Pr. i dag er indekstallene basert på en eiendomsportefølje på samlet ca. NOK 60 mrd. Dette er det beste grunnlaget vi har for å beskrive eiendomsavkastningen i Norge. I henhold til IPD-indeksen var totalavkastningen for eiendomsmarkedet i Norge 9,6% i perioden (se graf). EN FORENKLET BEREGNING AV EIENDOMSAVKASTNINGEN Hvordan vil direkteavkastningen utvikle seg? Kjøpsyielden som observeres i markedet kan brukes som en referanse på utviklingen i direkteavkastningen. I løpet av 2004 har kjøpsyielden på eiendom falt. Eiendom med god beliggenhet, solid leietaker, markedsmessig leie og kontraktslengde mellom 7-10 år, prises i dag til yield på ca. 6% sammenlignet med 7% for et år siden. IPD-indeksen viser at direkteavkastningen i gjennomsnitt for alle eiendomsmarkeder har vært relativ stabil på ca. 7,8% i perioden IPD Tabell Totalavkastning eiendom 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% Yield-fallet er observert i mange ulike eiendomssegmenter i 2004, og dette vil trekke ned direkteavkastningen. På den annen side forventer vi i perioden en moderat økning av yielden, lavere ledighet og økt markedsleie. Dette vil trekke direkte-avkastningen opp. Med dette som utgangspunkt legger vi til grunn at direkteavkastningen for perioden faller til ca. 7,3%. HVORDAN VIL VERDIUTVIKLINGEN BLI? Verdiutviklingen påvirkes av endring i kjøpsyield, endring av markedsleie, inflasjonsforventninger og kapitalslit. De viktigste momentene er kommentert nedenfor: Direkteavkastning Verdistigning UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 4

5 Kjøpsyielden forventes å øke Yielden på eiendom har falt vesentlig i året som har gått og dette skyldes i hovedsak økt etterspørsel fra kjøpere av eiendom, endrede forventninger til utviklingen i markedsleiene og et kraftig fallende rentenivå. Det er mange investorgrupper som har et uttalt mål om å vekte seg opp i eiendom, og dette vil gi en fortsatt god etterspørsel etter eiendom og bidra til en fortsatt lav yield. Investorenes forventninger til økning av markedsleien er diskontert i dagens eiendomsverdier og dette har gitt lave kjøpsyielder. Når disse forventningene innfris vil yielden normaliseres og øke. DnB Nor forventer i sine makroprognoser økte korte og lange renter i årene som kommer. Økte renter kan gi en økning av investors avkastningskrav på eiendom og bidra til at yielden øker. Basert på ovennevnte legger vi til grunn en moderat økning av yielden på eiendom i årene som kommer. Inflasjonen forventes å være lav Ved å investere i eiendom får man normalt betalt for inflasjonen ved at leiekontraktene indeksjusteres. Indeksjusteringen foretas årlig med endringen i Konsumprisindeksen. SSB har estimert gj.snittlig KPI de neste 3 år til 1,9%. Markedsleie for kontor, kjøpesenter og lager forventes å stige Leiekontrakter inngått i 4. kv 2004 og 1. kv 2005 viser at leieprisene har begynt å stige. Leieprisene for kjøpesenter-segmentet forventes å øke ytterligere basert på forventning til privat konsum. Lagerleiene har vært stabile og forventes å stige noe som følge av god etterspørsel etter arealer. Grunnlaget for beregningen av eiendomsavkastningen i kan litt forenklet oppsummeres som følger: Direkteavkastning + 7,3% Inflasjonsforventning + 1,9% Økt yield Negativ effekt Endring av markedsleie Positiv effekt Dersom effekten av økt avkastningskrav motvirkes av økte markedsleier kan man litt forenklet si at avkastningen i eiendomsmarkedet vil utgjøre ca 9,0% årlig i årene som kommer. UNION EIENDOMSKAPITAL AS SINE FORVENTNINGER TIL AVKASTNING UNION Eiendomskapital AS utarbeider avkastningsprognoser for de største eiendomssegmentene i Norge, herunder Kontor Oslo, Kontor Bergen, Kontor Stavanger, Kontor Trondheim, Kontor Øvrige Byer samt Kjøpesenter og Lager. Prognosene er basert på en kombinasjon av: 1. En regresjonsmodell basert på prognosene for ulike relevante makrovariable. Regresjonsmodellen tar utgangspunkt i årlige avkastningsdata for ovennevnte eiendomssegmenter tilbake til år En avkastningsmodell basert på en kvalitativ vurdering av leiepris, yield-utvikling, ledighet osv. for de ulike eiendomssegmenter. UNION Eiendomskapital AS tar utgangspunkt i begge modeller når prognosene for eiendomsmarkedet utarbeides og vi oppdaterer våre prognoser halvårlig. Vi har benyttet oss av makroestimater fra DnB Nor og SSB ved beregning av totalavkastningen for UNION Eiendomskapital AS forventer at eiendomsmarkedet vil gi en gjennomsnittlig avkastning på 9,0% pr. år i perioden UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 5

6 I N V E S T E R I N G I N Æ R I N G S E I E N D O M Unormalt høy aktivitet og en kjøpsyield på ca. 6% Markedet for salg av næringseiendom deler normalt kalenderåret i fire. Det gjøres flest transaksjoner inn mot sommerferien og inn mot årsskiftet, mens det er relativt rolig i januar til april og august til oktober. I år har det ikke vært slik. Markedet for salg av næringseiendommer gjorde et markert skifte før jul i fjor. Kjøpsyielden falt ned mot 6% for godt beliggende eiendom med 7-10 års leiekontrakter. Det ble omsatt mye eiendom. Bakgrunnen til dette er todelt; lav rente og økt etterspørsel, hvor den økte etterspørselen kommer som en følge av få alternative investeringsmuligheter til næringseiendom som gir en like god risikojustert forventet avkastning. Det gode salgsmarkedet har holdt seg over årsskiftet. De aktørene som var mest aktive før jul etterspør mer eiendom, og markedet for gode eiendommer fremstår som nærmest umettelig. Et godt eksempel på dette er salget av Brynsaléen 6 utleiet til Kripos i 20 år som ble solgt i januar med en kjøpsyield på ca. 5,2%. VIDERE UTVIKLING Vårt hovedtema i denne markedsrapporten er å fokusere på investors avkastningskrav ved kjøp av eiendom. Yielden er et speilbilde av investors risikojusterte krav til avkastning. investor vil ha risiko forbundet med bl.a. reutleie av eiendommen og finansiering av kjøpet. Vi ser nå at leiemarkedet begynner å bevege seg. Det tegnes flere nye leiekontrakter og nivåene er på vei oppover. Samtidig har den Yield 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% lange renten holdt seg lav etter nyttår, selv om rentekurven har begynt å peke oppover. En gryende bedring av leiemarkedet vil bidra til å holde kjøpsyielden nede, samtidig som et økt rentenivå vil presse yielden opp. Vi forventer at etterspørselen etter gode investeringsmuligheter i næringseiendom vil holde seg, og det faktum at det er etterspørselspress vil være med på å holde kjøpsyieldene på et lavt nivå. Vi har i en egen tabell listet opp et utvalg av gjennomførte salg med markedsførte kjøpsyielder. 0% 98 Ti års stat Anslag netto yield Spread yield mot ti års stat UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 6

7 Likevel vil utviklingen i den lange renten, på de lave yieldnivåene vi ser nå, ha stor påvirkning. Vi merker tendenser til at yieldkurven er stigende parallelt med at rentekurven også stiger. Samvariasjonen mellom utviklingen av lange renter og yielden er stor ved salg av fi nansielle eiendommer, og eiendommer av denne type utgjør en vesentlig del av de transaksjoner som gjennomføres. Alt i alt forventer vi ikke at det lave yield-regimet vil holde seg over lang tid, men det er umulig å spå noe om når økningen i kjøpsyieldene vil komme. Vi legger uansett til grunn at vår rolle som megler, rådgiver og kapitalforvalter vil være den samme i alle markeder; å sikre at våre kunder kan gjennomføre transaksjoner til en god pris. Transaksjonsoversikt februar 2005 Dato Eiendom Leietaker Kjøpesum Kjøpsyield jan 04 Fløisbonnveien 2 Jernia ASA ,1% apr 04 IFN portefølje Diverse * jun 04 Strømsveien 102 Oslo kommune m. fl * jun 04 Frederik Selmers vei Oslo kommune m. fl. * jun 04 Brynsalleen 2 Ementor * jun 04 Brynsengveien 10 Ementor * jun 04 Sommerrogaten 1 AS Oslo kommune m.fl. 6,5% sep 04 Rolf Wickstrøms vei 15 Forbrukerrådet og Operaen ,8% okt 04 Fornebuveien SAS ,3% okt 04 Stillverksveien 1-9 Diverse ,0% okt 04 Torget Vest Drammen Diverse ,4% okt 04 Portefølje i Sverige Plantasjen SEK 7,7% okt 04 Sandefjord og Tønsberg Plantasjen ,4% okt 04 Solsiden Kjøpes. Trondheim Diverse ,2% nov 04 Drammensveien 60 Skanska ,9% nov 04 Hovin Nordre Strålfors ,4% nov 04 Dyrskueveien 44 DFDS ,5% nov 04 Universitetsgaten 8 Sparebankforeningen ,8% nov 04 Gullhaug Torg 1 De norske Bokklubbene ,3% des 04 Pilestredet 33 Oslo Kemnerkontor m.fl ,0% des 04 Per Krohgs vei 1 C. Tybring-Gjedde ASA ,7% des 04 Regnbueveien 9 Ahlsell ,1% des 04 Avantor Molde Diverse ,1% des 04 Christian Krohgsgt. 2 NISS 8,5% des 04 Gullhaugveien 1-3 Hjemmet Mortensen ,9% des 04 CJ Hambros Plass 1 Diverse ,8% jan 05 Snekkerveien 1, Bodø Fylkestrygdekontoret ,0% feb 05 Brynsallèen 6 Kripos 5,2% * Transaksjonene er gjennomført som porteføljesalg og/eller med leienivå som avviker betydelig fra markedsleie. Yieldnivå er derfor vanskelig å fastsette. UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 7

8 P R I S E N E I L E I E M A R K E D E T E R I B E V E G E L S E Nå går toget for de virkelig billige leiekontraktene Rosenkrantz gate 11. Salg av selskapet, ca m 2. Flere leietakere med varierende leietid. Solgt fra Søylen Holding til Akersviken Eiendom. Mens det tidligere var fare for frostskader for de leietakerne som har hatt is i magen og ventet på et langvarig bunn-nivå, er det nå fare for å fryse i hjel. Prisene er i bevegelse og trendpilene peker sakte, men sikkert oppover. De beste areal alternativene opplever større etterspørsel og det er færre større arealer å oppdrive (over m 2 ). Særlig begynner det å minke på større, moderne sentrumsarealer. Det spekuleres i en ledighet i sentrum ned mot 7%, mot nærmere 9-11% i utkantstrøkene (Bryn, Helsfyr i øst og Lysaker i Vest). Ledigheten på Skøyen har også blitt lavere. Det stilles videre spørsmål om når markedet i sentrum vil være i balanse og hvor raskt dette vil skje i form av arealabsorbsjon. Det er igjen et større skille mellom de ulike sentrumsområdene som i nedgangsperioden ble ansett som homogene. Sentrum ble i denne perioden ansett som ett marked, og prisene ble sammenliknet på tvers av de ulike lokale beliggenhetene. Det oppleves å være høyere betalingsvillighet for lokaler i Vika/Aker Brygge, samt for lokaler med gode tekniske kvaliteter og moderne standard. Selv om betalingsvilligheten nå ser ut til å øke, har det vært vanskelig å se dette som et direkte resultat på leienivåene. Årsaken til dette er at det i nedgangsperioden har vært operert med skjulte leierabatter i form av periodevis leiefritak, investeringer, gratis møbler etc. Verdien av denne kontantrabatten har det vært vanskelig å avdekke og prisfastsette, og det er denne kontantrabatten som nå ser ut til å forsvinne. Det er altså her vi først og fremst ser en høyere betalingsvillighet. Det ser videre ut til at sentrums -begrepet har spredt seg hos leietakerne. Sentrale og sentrumsnære områder målt ut i fra offentlig Arealledighet Oslo, Asker og Bærum m 2 ledig kommunikasjon, infrastruktur og parkeringsdekning anses som like aktuelle som det tidligere City Central, så sant også lokalenes kvaliteter er gode og bygget er moderne. Eksempler på dette er blant annet Wergelandsveien 7 hvor det er inngått to store leiekontrakter på til sammen m 2 på leienivåer opp mot kr 1.800,- pr m 2 /år, samt Trikkestallen på Sagene hvor det er inngått en leiekontrakt på m 2 til leienivå 1.100,- pr m 2 /år. Spørsmålet som nå stilles er hvor raskt sentrum vil fylles opp og hvordan dette vil påvirke leienivåene fremover. Dette avhenger også av om 10% 10% 9% 7% 6% 4% 4% 5% 4% 5% 10% 11% 9% (Kilde: Eiendomsspar) UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 8

9 presset mot sentrum vil fortsette, eller om leietakerne i stedet vil fokusere på randsonene som for eksempel Bryn/Helsfyr, Nydalen og Lysaker, som fortsatt har høy ledighet og lave leienivåer. Store leietakere har som tidligere nevnt færre gode valgmuligheter i sentrum og på Skøyen og kan bli tvunget til å se på alternative beliggenheter, eller avvente bygging av nye lokaler som for eksempel Vestbanen, Tjuvholmen og Bjørvika. Arealledighet - utvikling m 2 ledig Ledighet Nybygg Absorpsjon Pilestredet 33. Salg av eiendommen, ca m 2. Hovedsaklig leiet ut til Oslo kemnerkontor. Solgt fra KS Pilestredet 33 til AS tilrettelagt av Fearnley Finans E06 E07 E08 E09 (Kilde: Eiendomsspar) UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 9

10 LEIEPRIS OSLO - STATUS Færre ledige store arealer, geografiske skiller i sentrum Mens de største kontorleietakerne har færre gode leiemuligheter å velge mellom i Oslo sentrum, er tilbudet til de minste kontorleietakerne fortsatt forholdsvis stort. Blant de mindre leietakerne, som søker mot sentrum, er det fortsatt et forholdsvis godt tilbud for de som foretrekker gode kvalitetsobjekter. Utleierne er for øvrig mer tilbakeholdne med å tilby lange kontrakter på lave leienivåer. Lavest leienivå oppnås på kontrakter med kortere løpetid (under 3 år). Andelen av fremleiearealer går ned som følge av nærstående kontraktsutløp. Disse fremleiearealene har vært en medvirkende faktor til de lave leienivåene. Nå oppfattes det som større verdi for en leietaker å sikre seg lengre leiekontrakter direkte med gårdeier i stedet for å risikere kontraktsutløp 1-2 år frem i tid da det er en unison oppfatning at prisene skal opp. Det er hovedsakelig mindre, nystartede bedrifter med uforutsigbarhet knyttet til fremtidig vekst og ekspansjon, som benytter disse kortsiktige fremleiemulighetene. Det ser videre ut til at de geografiske skillene i sentrum er tilbake i en mer fremtredende rolle i prissammenlikningen blant leietakerne. Markedet i Oslo sentrum oppfattes ikke lenger som homogent og et kvalitetsobjekt i triangelen Vika/Aker Brygge og Sentrum vest oppfattes å ha en høyere verdi enn sammenliknbare lokaler i Kvadraturen og området øst for Egertorget m 2 ledig / ledighet i % Kjøpers representant ved kjøp av eiendommen St. Olavs Plass 5, ca m 2. 5,5 års leiekontrakt med Universitetet i Oslo. Solgt fra KS tilrettelagt av Alfred Berg Direkte Investeringer AS til Aberdeen Property Investors Markedsleie Q1-2005* 9% 8% 7% 3% 4% 6% 4% 6% 7% 10% 10% 7% 13% 14% 12% 7% 7% 6% 14% 16% 15% 11% 13% 11% E E E E E E E E-05 Vika/Rådhuset Øvrige sentrum Indre Vest Indre Nord Indre Øst Ytre Vest Ytre Nord/Øst/syd Asker Bærum tendens *) Leie for nye eller totalrehabiliterte lokaler (Kilde: Eiendomsspar, UNION) UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 10

11 Leiepris prestisjesegment Leiepris prestisje- og B-segment snitt og nominelt Segmentene består av eiendommer med beliggenhet i sentrale strøk av Oslo NOK Maks Markedsleie Min NOK Prestisjesegment snitt (2005 kroner) Prestisjesegment snitt (nominelt) B segment (2005 kroner) B segment (nominelt) A. Prestisje: Med prestisje menes både prestisjebeliggenhet og -standard. Nivået oppnås i topplokaler i nye eller totalrehabiliterte eiendommer i meget attraktive deler av Oslo, spesielt i Vika og på Aker Brygge B. Høy standard: Mest attraktiv beliggenhet: Nivået oppnås i nyere og rehabiliterte eiendommer i sentrale deler av byen, bl.a. i hovedgatene i Vika til Stortorget, samt Skøyen og Lysaker. C. Høy standard: Segmentet preges av eiendommer med moderne ventilasjon og kjøling. Eiendomsmassen er enten oppført eller totalrehabilitert i løpet av de siste 5 år. Dersom eiendommen er rehabilitert, legges det vekt på høy arealeffektivitet. Vi fi nner også eiendommer som med den riktige beliggenheten kunne ha vært i B-segmentet. Type Min. Maks. Gj.snitt Tendens Høyeste* Laveste* 4. kv 04 A. Prestisje lokaler % +34% +2% B. Høy standard, mest attraktiv beliggenhet % +27% +3% C. Høy standard, forøvrig % +26% 0% D. Ordinære lokaler: Nivået oppnås i vanlige eiendommer. Dette segmentet er på hell, og nesten uten unntak tidligere C-eiendommer. For å avansere til C-segmentet må ofte en betydelig rehabilitering til. E. Umoderne/mangelfulle lokaler: Eiendommene i dette segmentet har åpenbare mangler i forhold til det markedet etterspør. Det er ofte ikke lønnsomt å rehabilitere pga mangelfull beliggenhet, område og miljø. Segmentet har til dels falt ut av markedet og noen har hatt langtidsledighet. D. Ordinære lokaler E. Umoderne, mangelfulle lokaler *) Angir høyeste og laveste priser siden 1. kv UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 11

12 LEIEPRIS OSLO - PROGNOSE Kort tid mellom beslutning og innfl ytting Et utvalg av inngåtte leiekontrakter: Eiendom Areal Pris Løpetid Pontoppidans gate Stortingsgaten Jernbanetorget Trondheimsveien Trondheimsveien Maridalsveien Wergelandsveien Wergelandsveien Grini næringspark Fred olsensgt Innspurten Persveien Brugata Grensen Rosenkrantzgt Skippergata Karl Johan Drammensveien Rosenkrantzgate Støperigaten Standen Sandstuveien Brobekkveien * Brobekkveien Brobekkveien Lysaker Torg Lysaker Torg Lysaker Torg Lysaker Torg Billingstadsletta * ,5 Drammensveien En rekke leietakere har sittet lenge på gjerdet for å treffe bunnen i markedet. For mange har dette nå resultert i et betydelig tidspress for å rekke ny innfl ytting før eksisterende kontrakt utløper. Dette tidspresset gir lite rom for oppgraderte og leietakertilpassede lokaler, og tvinger de fl este interessentene til å fokusere på moderne, innfl ytningsklare lokaler med stor fl eksibilitet. Den store ledigheten kan ha skapt en følelse av falsk trygghet og fl ere har fått erfare at m 2 ledige kontorarealer i sentrum ikke er ensbetydende med m moderne og relevante leiealternativer. Flere av de ledige lokalene er utrangerte lokaler som ikke blir foretrukket. Det er derfor en betraktelig mindre andel enn de antatt 7% ledige kontorarealene i Oslo sentrum som faktisk vurderes av en leietaker. De moderne og attraktive ledige leieobjektene vil derfor ha en stigende attraktivitet, noe som også vil øke betalingsvilligheten i dette segmentet. Selv om ledigheten totalt sett er stor vil altså etterspørselen presse leiene opp. Oslo Børs Leiepris prestisje 300 Oslo Børs Leiepris prestisje (ett års etterslep) % 000 Leiepris Arbeidsledighet/Arealledighet % % % 4% 4% 5% 4% 5% 10% 11% 9% 500 0% Leiepris, prestisje Arbeidsledighet i % Arealledighet i % % 5% 4% 3% 2% 1% 0% *)Flere inngåtte kontrakter UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 12

13 BYGGEAKTIVITET Omsetningen opp 10 milliarder på ti måneder Produksjonen i bygge- og anleggsnæringen steg kraftig gjennom hele 2004 og var 10,1% høyere i 4. kvartal i 2004 sammenlignet med samme kvartal i Ser en bort fra normale sesongvariasjoner steg produksjonen med 2,4% fra 3. til 4. kvartal i I perioden januar-oktober 2004 økte omsetningen med 10 milliarder kroner for bedrifter i bygge- og anleggsbransjen sammenlignet med samme periode i Dette tilsvarer er vekst på 7,9%. Det ble totalt omsatt for 136,8 milliarder kroner innenfor bygge- og anleggsvirksomheten de ti første månedene i Bedriftene i næringshovedgruppen grunnarbeid hadde den største omsetningsveksten med 17,9%. Den største veksten er innenfor nybygg, der produksjonen var 12,3% høyere i 4. kvartal 2004 sammenlignet med 4. kvartal året før. Innenfor rehabilitering av bygg var den tilsvarende veksten på 5,9%. Også innenfor anlegg er det høy aktivitet. Her steg produksjonen med 11,8% i 4. kvartal 2004 sammenlignet med tilsvarende kvartal i Korrigert for normale sesongvariasjoner var det en vekst i anleggssektoren på 3,5% fra 3. til 4. kvartal i Markedet for nye næringsbygg tror vi fortsatt vil være labert en god stund selv om leieprisene tenderer oppover. Hvis vi tror på en bedring de næremeste to til tre år kan dette imidlertid være tiden for å begynne å lete frem de gode beliggenheter, slik at alt er klart for bygging når mulighetene kommer. Dette sier Leif Johansen i Veidekke i en kommentar. SSB Produksjonsindeks bygg/anlegg (Kilde: SSB) Avantor-portefølje i Molde. Salg av fire eiendommer, ca m 2. Flere leietakere med varierende leietid. Solgt fra Avantor ASA til Angvik Investor AS UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 13

14 D E T E U R O P E I S K E E I E N D O M S M A R K E D E T Bedre tider og bedre priser En undersøkelse foretatt av eiendomsselskapet Cushman&Wakefield/Healey&Baker viser bedre tider og bedre priser for aktører innen næringseiendom. Arealledighet 20% 15% Gullhaugveien 1-3. Salg av eiendommen, ca m 2. 6,5 års leie med Hjemmet Mortensen AS. Solgt fra KS tilrettelagt av Fearnley Finans. Rapporten viser at bedringen i verdensøkonomien endelig slår ut på prisene på de mest attraktive kontorlokalene. Økt etterspørsel etter moderne lokaler i riktige områder har presset leieprisene opp, sier Elanor Rossal i eiendomsselskapet Cushman&Wakefield/ Healey&Baker. London topper listen med leiepriser i de dyreste områdene på kroner per kvadratmeter, mens Paris og Tokyo følger på plassene bak. De siste tre årene har Oslo falt fra 20. plass til 27. plass og endte på kvadratmeterpriser på rundt kroner i de dyreste områdene i fjor. 10% 5% 0% Paris Barcelona København Helsinki Arealledighet og Prime Yield 20% 15% Berlin Brüssel München Madrid Oslo Frankfurt London Arealledighet Stockholm Düsseldorf Amsterdam Prime Yield (Kilde: DN/Cushman&Wakefield/Healey&Baker/Catella) 10% 5% 0% Amsterdam Barcelona Berlin Brüssel Düsseldorf Frankfurt Helsinki København London Madrid München Oslo Paris Stockholm UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 14

15 HANDEL OG HANDELSSTEDER Kjempebutikker i Oslo sentrum tar opp kampen mot kjøpesentrene I årene frem mot 2007 kommer de store detaljhandelskjedene til å lage forvokste utgaver av forretningene sine i sentrum av Oslo. Dette mener Odd Gisholt, dean for varehandelsstudiet ved BI Norges Varehandelshøyskole (NVH). Han kaller det gigantomani -trenden, der kjempebutikkene blir kjedenes flaggskip i landets mest folkerike område. Samtidig beroliger han oss om at det fortsatt vil være plass for de små, spesialiserte butikkene med høy servicegrad på både kjøpesentre og i bygater. Det ventes å bli flere butikker i en akse som beveger seg fra Grünerløkka over Torshov og Storo inn i Nydalen. NVHs fremskrivninger er en videreføring av handelsutviklingen de siste 15 årene. De virkelig store kjøpesentrene dukket for alvor opp rundt 1990, og handelsstanden i Oslo tapte stort mot dem. Først etter ti år klarte Oslo-kjøpmennene å snu utviklingen, og i 1999 tapte butikkene i Akershus-kommunene tre milliarder kroner i omsetning til Oslo, etter lang tids handelslekkasje den andre veien. Spesielt er det fremveksten av kjøpesentre i den indre bykjernen, som Oslo City og Byporten, som har bidratt til det NVH den gangen kalte en suksesshistorie. Nå ventes denne trenden å fortsette. Også handelen på Alna vil øke videre, tror Gisholt. Det er i så fall i tråd med konklusjonen i en doktorgrad som ble lagt frem for et år siden. Sivilarkitekt Akkelies van Nes fra Norges landbrukshøgskole påviste der at Ring 3 er blitt Oslos viktigste handlegate, med Smart Club, IKEA og byggevarehus i spissen. Det vil nok hende ett og annet i Bjørvika også, tror NVH, men tidsperspektivet for utbyggingen der er fortsatt uklart. (Kilde: BI.no) Per Krohgs vei 1. Salg av eiendommen, ca m års leie med C. Tybring-Gjedde ASA. Solgt fra KS tilrettelagt av Ness, Risan & Partners til KS tilrettelagt av DnB NOR Markets. UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 15

16 H OT E L L M A R K E D E T Vekst i januar og grunn til fortsatt optimisme Skanska Norge-portefølje. Salg av tre eiendommer, ca m 2. Ca. 11 års vektet leietid. Solgt fra Skanska Norge til KS tilrettelagt av Ness, Risan & Partners. Hotellovernatting økte 5% i januar og SSB signaliserer grunn til fortsatt optimisme. Ved hotellene utgjorde økningen 5% i forhold til januar Ser vi på de ulike segmentene, viser det seg at den største veksten er kommet innen yrkesreisemarkedet med 10,5%. For kurs og konferanser var det en liten nedgang på 0,4%, mens ferie- og fritidsmarkedet økte med 2,5%. I likhet med de siste månedene er det i storbyene, Oslo, Akershus, Bergen, Rogaland (Stavanger) og Sør-Trøndelag (Trondheim) at veksten var sterkest. For øvrig viser alle fylkene fra og med Møre og Romsdal og nordover vekst i antallet hotellovernattinger. Størst svikt var det i Agderfylkene og Telemark samt Østfold. Antallet norske overnattinger ved hotellene økte med 4%, mens antallet utenlandske overnattinger økte med 6%. Både svensker, finner, nederlendere og tyskere noterer seg for betydelig oppgang, besøket av dansker gikk ned med 11%. Den gjennomsnittlige beleggsprosenten på landsbasis økte fra 40,0 til 42,3, og gjennomsnittlig losjipris fra 701 til 707 kroner. Rompris og kapasitetsutnyttelse Oslo 800 NOK Kapasitet 100% % % % % % % % % % 300 0% Kap. utnyttelse (%) Rompris (infl. justert) Rompris Rev par (Kilde: RBL/SSB) UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 16

17 BOLIGMARKEDET Boligkrasjet kommer i 2006? Rente- og gjeldsbelastning 14 Rentebelastning % Gjeldsbelastning % Gjeld Gjeld alternativ bane 2 Rentebetaling Rentebetaling alternativ bane Christian Ringnes i Eiendomsspar spår krakk i boligmarkedet i Mens han ser strålende utsikter for norsk økonomi i årene som kommer, på grunn av lave renter og økende sysselsetting i Norge, er han bekymret for boligmarkedet på ett til to års sikt. Han peker på den fantastiske boligprisutviklingen som har vært på 90-tallet, da prisene har tredoblet seg i reelle tall. I januar i 2004 steg boligprisene fem prosent, i januar i år steg de fire prosent. Men treet kan ikke vokse inn i himmelen. SSB Boligprisindex Kraftig økning i boligbyggingen vil senke prisene, og spesielt Oslo kan være i faresonen, tror Ringnes. - Vi vet det kommer til å krasje, trolig i Men 2005 blir et godt år, sier han. Regnbueveien 9. Salg av eiendommen, ca m 2. 5 års leie med Ahlsell AS. Solgt fra Mallin Eiendom til KS tilrettelagt av DTZ Realkapital Norge Oslo Det kan være verdt å merke seg at Ringnes også spådde et kraftig prisfall for boliger i 1998 og Siden den gang har prisene på leiligheter i snitt steget rundt 65-70% i Norge. (Kilde: DN) UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 17

18 B N P U T V I K L I N G N O R G E Oppturen fortsetter i norsk økonomi Statistisk sentralbyrå mener høykonjunkturen i norsk økonomi fortsetter ut Men ute i verden peker pilene i motsatt retning. Det kan gi lave renter i flere år fremover. I den sterke gjeldsveksten ligger det likevel en kime til boble, mener SSB. BNP (SSB 7. desember 2004) % BNP vekst (%) SSB prognose Oljeinvesteringene bidrar til at SSB tror på en vekst i det totale brutto nasjonalproduktet på 3,9% neste år. Mens den i 2006 og 2007 vil dempes til rundt 2,5%. SSB tror heller ikke det er behov for, eller rom for, å øke rentene for å holde inflasjonen i sjakk (Kilde: TDN Finans og SSB) Pontoppidans gate 7, m 2 kontor leiet ut for kr ,- pr m 2 /år SSB Makroøkonomiske hovedstørrelser (% vis endring hvis ikke annet oppgitt) Prognoser * Konsum i husholdninger 6,5 3,2 2,7 3,3 3,9 1,8 3,6 3,7 5,2 5,1 4,2 BNP 5,3 5,2 2,6 2,1 2,8 2,7 1,4 0,3 2,8 3,9 2,5 BNP Fastlands-Norge 4,2 4,9 4,1 2,7 2,5 2,1 1,7 0,7 3,6 2,8 2,3 Sysselsatte personer 2 2,9 2,5 0,8 0,4 0,2 0,3-0,6 0,6 0,9 1,0 Arbeidsledighetsrate (nivå) 4,8 4 3,2 3,2 3,4 3,5 3,9 4,5 4,1 4,0 3,8 Konsumprisindeksen (KPI) 1,2 2,6 2,3 2,3 3,1 3,0 1,3 2,5 1,1 1,7 2,3 KPI-JAE ,6 2,3 1,1 1,0 1,9 2,3 Boligpris 8,4 10,9 9,7 9,4 14,1 7,2 4,0 1,6 10,5 4,1 4,6 Husholdningenes realdisponible inntekt 3,4 3,8 5,7 2,8 3,6-0,2 8,8 1,7 3,7 2,6 2,9 *) Tall oppdatert for 4.kv. Kilde SSB UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 18

19 INTERNASJONALE KONJUNKTURER Svak vekst i euroland BNP EMU-området og USA % BNP vekst EMU BNP vekst USA EUROSONEN Brutto nasjonalproduktet i eurosonen viste svakere vekst enn ventet i fjerde kvartal i fjor. BNP-veksten i eurosonen var 0,2% i fjerde kvartal 2004 sammenlignet med foregående kvartal. På årsbasis var BNP-veksten 1,6%, viser statistikk fra EUs statistikkorgan Eurostat E06 E07 Den europeiske sentralbanken (ESB) har redusert sine BNP- anslag for 2006 fra 2,2% til 2,1%. I 2007 ventes veksten å bli 2,3% USA Bruttonasjonalproduktet (BNP) i USA viste en vekst på 3,9% i tredje kvartal Det var på forhånd ventet en BNP-vekst på 3,7% i perioden. Stortingsgaten 8, 250 m 2 kontor leiet ut for kr ,- pr m 2 /år JAPAN Japan er inne i sin fjerde resesjon siden 1991 etter at BNP i fjerde kvartal falt med 0,1%, mens BNP-tallene for tredje kvartal ble revidert til en nedgang på 0,3%. (Kilde DN, Bloomberg News) UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 19

20 MARKEDER Oslo børs når årets 20. rekordnotering 4. mars OSLO BØRS Hovedindeksen på Oslo Børs steg fredag 4. mars til nok en toppnotering, rekord nummer 20 så langt i år. Høy oljepris bidro til oppgang for Statoil og Hydro. Hovedindeksen steg 1,04% til 263,80 poeng, og det er 20. gang i år at hovedindeksen stenger på ny all time high. Oslo Børs 400 Index Jernbanetorget 2, 300 m 2 forretningslokale leiet ut for kr ,- pr m 2 /år OLJEPRISEN KAN NÅ 80 DOLLAR Flere oljeanalytikere tror nå at oljeprisen kan gå over 60 dollar per fat i år. Enkelte snakker også om oljepriser på 75 til 80 dollar per fat. Fungerende generalsekretær i Opec, Adnan Shihab-Eldin, sier at muligheten for at prisen på olje kan stige til høyere nivåer om tilbudssiden blir forstyrret. - Jeg vil ikke bli overrasket om prisene topper på over 60 dollar pr fat i tredje kvartal, eller de kommende ukene før Opecmøtet, sier oljeanalytiker Deborah White i Societe Generale til Wall Street Journal fredag Valuta Index Importvektet valutakurs Konkurransekursindeksen (stigende kurve = svakere NOK) Oslo Børs Eiendomsselskapene VALUTA I mars fortsetter kronen å falle i verdi mot både euro og dollar. Selv om en svakere krone isolert trekker i retning av en tidligere renteøkning, har reaksjonene i rentemarkedet foreløpig vært små på kronesvekkelsen. (Kilde TDN Finans og DN) UNION GRUPPEN - MARKEDSRAPPORT Q SIDE 20

kvartalsoppdatering næringseiendom

kvartalsoppdatering næringseiendom kvartalsoppdatering næringseiendom 2 2004 2 2004 Innhold Sammendrag... 3 Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Inflasjon og renter... 5 Investering i næringseiendom Transaksjonsoversikt... 6 Yieldutvikling...

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør

NR /2011. Oslo, for OPAK AS. Fredrik Sverdrup Dahl Sivilingeniør 3656.1 NR. 06-07/2011 Side 1/10 Aldri før har salgsprisene på kontorlokaler steget så mye på så kort tid som det siste halvåret, i følge Dagens Næringslivs ekspertpanel. Veksten har gitt prisrekord for

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen,. mai s styringsrente Renten på bankenes innskudd i (foliorenten). Prosent 999 Kilde: Igangsetting av næringsbygg

Detaljer

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010 Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg Markedsstatus per tredje kvartal 21 NFF 13. oktober 21 UNION Gruppen Konklusjoner Forutsetninger for vårt markedssyn Transaksjonsmarkedet Kontorleiemarkedet

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 11.07.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Innholdsfortegnelse I II III UNION Eiendomskapital AS Eiendomsmarkedet Storebrand Eiendomsfond AS 1 Storebrand

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 28.04.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken De økonomiske utsiktene og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Oslo, 9. november Bytteforhold til utlandet Varer. Indeks,. kv. 99 =,, I alt,, Tradisjonelle varer, 99 997 999, Kilder: Statistisk

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017 Entras Konsensusrapport 14. februar 2017 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo og Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo og Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Hovedstyremøte 29. oktober 2003

Hovedstyremøte 29. oktober 2003 Hovedstyremøte 9. oktober Hovedstyret oktober. Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. okt. 8 8 Foliorenten (venstre akse) I- (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 Vi er bedt om å vurdere verdien av til sammen 46 eiendommer beliggende i området rundt regjeringskvartalet.

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016 Entras Konsensusrapport 14. oktober 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Sogndal,. mars 17 Oljeprisfallet bremser veksten BNP Fastlands-Norge. Volum. Årsvekst. Prosent 4 3 1 11 1 13 14 15 16 Kilder: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge

Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge Sentralbanksjef Svein Gjedrem Trondheim,. oktober BNP for Fastlands-Norge Årlig vekst. Prosent 99 99 99 99 99 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Konjunkturbarometer

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Oppdatering April 216 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Hovedpunkter Nokså stabil utvikling samlet sett Våren har vært noe mindre krevende enn høsten - bedring

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland Knutepunkt Edinburgh 2014 Konserndirektør Vegard Helland 1 2 3 Næringslivet i SMN / Midt-Norge / NV Eiendomsmarkedet med bankøyne Tilgang på finansiering 1 2 3 4 Vårt geografiske fokus er i Trøndelag og

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 19.10.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

«Boligprisveksten normaliseres»

«Boligprisveksten normaliseres» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «Boligprisveksten normaliseres» Markedsutsikter «Boligprisveksten normaliseres» NBBL forventer at boligprisveksten kommer ned på et mer bærekraftig nivå i løpet av 2017.

Detaljer

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst Renter, valutakurs og utsikter for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Inflasjon Glidende års gjennomsnitt og variasjon i KPI. Prosent KPI Variasjon i KPI

Detaljer

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring 3975.1 Side 1/9 NR. 06-07/2014 Stort sett mindre endringer i leieprisene for kontorbygg i Oslo siste halvår av 2014. Blant kystbyene har prisveksten i Tromsø fortsatt. Øvrige kystbyer har uendret leieprisnivå

Detaljer

Kort presentasjon av DNB Næringsmegling AS

Kort presentasjon av DNB Næringsmegling AS Kort presentasjon av DNB Næringsmegling AS Oppdrag: Utvikling av Marienlyst-området med ny multifunksjonshall Oppdragsgiver: Drammen kommune Drammen 11. Sept. 2012 Richard Gilde Senioranalytiker Bjørn-Erik

Detaljer

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q2-2005. Nytt regime for salg av næringseiendom Side 4. UNION Gruppen

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q2-2005. Nytt regime for salg av næringseiendom Side 4. UNION Gruppen UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q2-2005 Q2 Nytt regime for salg av næringseiendom Side 4 UNION Corporate ASA UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Eiendomskapital AS UNION Gruppen FORTSATT FULL

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 1/2017 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Leieprisvekst i Oslo siste halvår og med forventning om ytterligere prisvekst i tiden som kommer.

Detaljer

Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 19. mars 2004

Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 19. mars 2004 Pengepolitikken og den økonomiske utviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 9. mars SG 9 SR-Bank Stavanger Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Hovedstyremøte 16. mars 2005

Hovedstyremøte 16. mars 2005 Hovedstyremøte. mars Den økonomiske utviklingen Euroområdet BNP-vekst fra samme kvartal året før Euroområdet Tyskland Frankrike Italia Spania - - okt. apr. okt. apr. okt. apr. okt. Kilde: EcoWin / Nasjonale

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015 Entras Konsensusrapport 29. oktober 2015 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Hovedstyremøte 1. juli 2004

Hovedstyremøte 1. juli 2004 Hovedstyremøte. juli Foliorenten ) 7 7 jan apr jul okt jan apr ) Tidspunktet for rentemøter er markert med kryss. Kilde: BNP i USA, euroområdet, Japan og UK. Endring fra samme kvartal året før. Prosent..

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER

RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER JON H. DAHLBERG ÅRSTAD DIREKTØR, NEWSEC ADVICE 8.10.2014 REFERANSER PORTEFØLJEVURDERINGER OLAV THON GRUPPEN Kontorporteføljen og Kjøpesenterporteføljen

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Trondheim 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Stavanger, 8. november 17 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

4/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/03 4/03 4/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Renter... 4 Generelle eiendomsforhold...

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016 Entras Konsensusrapport 1. juli 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge

Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge Utsikter for norsk økonomi med spesiell fokus på næringslivet i Nord-Norge Sentralbanksjef Svein Gjedrem Tromsø,. oktober BNP for Fastlands-Norge Årlig vekst. Prosent 99 99 99 99 99 Kilder: Statistisk

Detaljer

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017

Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Vi er mer optimistiske men fortsatt utfordringer i 2017 Først. Et kort tilbakeblikk på 2016 1 2 3 4 5 Vekst i ansatte Bedriftene venter økt sysselsetting det neste året. Det er fylkesvise forskjeller.

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR LEIER FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG KYSTEN RUNDT Det er god vekst i leieprisene i de største byene, med tidenes

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN 22. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Markedsrapport nr. 1/97

Markedsrapport nr. 1/97 Markedsrapport nr. 1/97 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E side 1. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2 1.1. Rentesituasjon 2 1.2. Forbrukervekst - inflasjon 2 1.3. Arbeidsledighet 3 1.4. Bank - Finans - Forsikring

Detaljer

markedsrapport næringseiendom 2004

markedsrapport næringseiendom 2004 Q4 markedsrapport næringseiendom 2004 Innhold TEMA Skattereformen - 4 MAKROØKONOMI BNP utvikling Norge - 6 Internasjonale konjunkturer - 7 Markeder - 8 Infl asjon - 9 Renter - 10 Arbeidsledighet - 11 INVESTERING

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q4-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel falt fra 111,0 poeng i desember 2016 til 109,8 poeng i januar 2017.

Detaljer

Hovedstyremøte 3. november 2004

Hovedstyremøte 3. november 2004 Hovedstyremøte. november Den økonomiske utviklingen Industriproduksjon i USA, Japan og euroområdet Tremåneders glidende gjennomsnitt. Sesongjustert. Volum USA Euroområdet - - - - - Japan - - - - 7 - Kilde:

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer