FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling"

Transkript

1 Juridisk avdeling Asker kommune Postboks Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/ /4130 FM-J Henrik Liane Johansen VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN - ASKER KOMMUNE - ÅSTADVEIEN 2 - GNR. 38 BNR. 49 Det vises til kommunens oversendelse datert Fylkesmannen beklager den lange saksbehandlingstiden. Sakens bakgrunn Planen gjelder for Åstadveien 2. Hensikten med planen er ifølge reguleringsbestemmelsene 1 å legge til rette for boligfortetting ved Billingstad nærsenter, bevare en av villaeiendommene på Billingstad og sikre skoleveien langs Åstadveien. Asker kommunestyre godkjente ovennevnte reguleringsplan i møte den Vedtaket ble påklaget av Leif Emil Gundersen, Beate Wolff, Solveig Hatlebak, Jan Thorsager og Grete Thon, Berit Børset, Statens vegvesen, Billingstad Vel v/anders Bergene og av Arkitektene Fosse og Aasen AS (AFA). Fylkesmannen viser til klagene. Kommunen tok klagene delvis til følge i møte den Vedtaket lyder: Bygningsrådet tar klagen fra Statens vegvesen til følge, og det gjøres en endring i reguleringsbestemmelsenes 3.1 vedr. krav til opparbeiding av kryss Åstadveien/Billingstadveien. Bestemmelsen får følgende nye ordlyd: "Før fradeling av område A og før igangsettingstillatelse gis for nye boliger på område A, skal fortau langs Åstadveien og kryss Åstadveien/Billingstadveien være opparbeidet i henhold til reguleringplanen etter planer godkjent av kommunen og Statens vegvesen." Bygningsrådet tar delvis klagen fra Arkitektene Fosse og Aasen AS v / Per Oscar Haaland til følge, og det gjøres en endring i reguleringsbestemmelsenes 4.6. Bestemmelsen får følgende nye ordlyd: "Blokkbebyggelsen skal inndeles i flere volum som kan knyttes sammen med mellombygg. Hvert bygningsvolum skal ha en grunnflate begrenset til maks 200 m2, eksklusive mellombygg." Postadresse: Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Besøksadresse: Tordenskiolds gt 12 Inngang sjøsiden Telefon: Telefaks: Internett: Saksbehandler: Henrik Liane Johansen Direkte telefon: E-post: Org.nummer: NO

2 Bygningsrådet tar delvis klagen fra Arkitektene Fosse og Aasen AS v / Per Oscar Haaland til følge, og det gjøres en endring i reguleringsbestemmelsenes 4.7. Bestemmelsen får følgende nye ordlyd: "Vindusåpningene som ligger i fasader som henvender seg direkte mot privat uteplass på gnr 38 bnr 240, skal være høytsittende. Nedre kant av vindusåpning (lysmål) skal være min. 1,5 m over gulv." Bygningsrådet opprettholder ellers kommunestyrets vedtak i sak 48/09 gjort i møte Bygningsrådet kan ikke se at det foreligger momenter i saken som tilsier en ytterligere endring av vedtaket. Klagen fra Statens vegvesen ble tatt til følge, og klagen fra AFA ble tatt delvis til følge. Det er følgelig de øvrige klagene, og delvis klagen fra AFA, som er gjenstand for behandling hos Fylkesmannen. Fylkesmannen har videre mottatt tilleggskommentarer fra Thorsager og Thon , fra Hatlebak datert og , og fra Billingstad Vel i e-post Asker kommune har videre oversendt til orientering, klage på saksbehandlingen fra Ulf-André og Maryke Nuth datert I brev fra Advokathuset Liljedahl til Asker kommune av , sendt i kopi hit, fremgår det at klagen fra Solveig Hatlebak frafalles grunnet en varslet endring av reguleringsplanen. Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere saksreferat. Etter Miljøverndepartementets delegasjonsvedtak av skal klagesaken avgjøres av Fylkesmannen. Fylkesmannen ser slik på saken En reguleringsplan er en detaljplan som regulerer grunnutnyttingen i et bestemt område i en kommune, jf. pbl. 22. Ved utarbeidelse av en reguleringsplan må det foretas brede planmessige vurderinger av hvilken utnytting av området som totalt sett regnes som mest tjenlig. Denne avgjørelsen som må baseres på lokalkunnskap, vil være av skjønnsmessig art. I vurderingen må ulike og til dels motstridende interesser veies mot hverandre. Av dette følger at en plan ofte vil kunne være til ulempe for en eller flere parter uten at dette er til hinder for godkjenning. Fylkesmannen foretar en full overprøving av alle sakens sider, jf. forvaltningsloven (fvl.) 34 annet ledd første punktum. Det følger imidlertid av den samme bestemmelsen at Fylkesmannen som statlig organ skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn. Hensynet til kommunalt selvstyre kommer således inn som ett av flere momenter som skal vektlegges ved overprøvingen av selve skjønnsutøvelsen til det kommunale organet. Vedrørende den oversendte klagen fra Ulf-André og Maryke Nuth, bemerker Fylkesmannen at denne er for sendt innkommet i forhold til klagefrist på reguleringsvedtaket. Da 2

3 Fylkesmannen er kjent med at kommunen har igangsatt arbeid med å endre reguleringsplanen for å imøtekomme denne klagen, finner ikke Fylkesmannen grunn til å gå nærmere inn på realiteten i klagen, eller spørsmålet om avvisning av den som for sent innkommet. Klagende naboer og velforeningen anfører i hovedsak: - at det ikke er ønskelig å avstå areal til veiformål (Gundersen) - at reguleringsplanen ikke er i tråd med kommuneplanens intensjon om bevaring av strøkskarakter og tilpasning til eksisterende bebyggelsesstruktur. Det anføres at dette vil kunne ha en uønsket presedensvirkning - at bebyggelsen planen åpner for blir for dominerende. En klager anfører at den bør trekkes lenger tilbake fra Åstadveien eller reduseres i høyde - at utbyggingen vil være til urimelig ulempe i forhold til innsyn og biltrafikken den vil generere. Takterrasser på blokkene vil forsterke innsynsproblematikken - at utnyttelsesgraden er for høy - at underretning om vedtak ble sendt ut på et tidspunkt som begrenser de reelle klagemulighetene på vedtaket Forslagsstiller, AFA, anfører i sin klage at kravet til parkeringsdekning er satt for høyt. Videre bør kravet til minimum uteoppholdsareal på 80 m² reduseres. Det bes om at kravet i reguleringsbestemmelsene 6.3 om saltak tas ut. Fylkesmannen viser for øvrig til klagene. 1. Tilpasning Det er anført at reguleringsplanen bryter med kommuneplanens intensjon hva gjelder bevaring av strøkets karakter og tilpasning av bebyggelsen. Den planlagte blokkbebyggelse er ikke tilstrekkelig tilpasset den eksisterende småhusbebyggelsen i området. Småhusene vil bli dominert av blokkene og innsynsforholdene vil bli uakseptable. Kommunen vurderte anførslene slik: Rådmannen mener at prosjektet er tilpasset omgivelsene og således i tråd med kommuneplanen. Kommuneplanen åpner for fortetting ved og utvikling av Billingstad nærsenter. Hensikten med dette er bl.a. å ikke bygge ut grønne områder og å legge til rette for service i knutepunktene, kort vei til kollektivtransport, økt bruk av denne og dermed en mer bærekraftig utvikling. Det er i tillegg laget en illustrasjonsskisse som fulgte plansaken, jfr. del 7 av kommunestyrets vedtak. Den viser fortetting rundt Billingstad stasjon, som viser hvilke eiendommer som er store nok til å fortette med boliger og som ligger i kort gangavstand fra stasjonen. Fortettingen begrenser seg til en eiendom gbnr 38/58 i tillegg til innsendt planforslag for Åstadveien 2 og Stasjonsveien 2-8. I illustrasjonsplanen defineres kort gangavstand til 250 m langs fortau/vei. Fortetting må avgjøres gjennom en planprosess for hvert enkelt delområde, der berørte parter blir varslet og får uttale seg. Skissene for denne eiendommen viser ny, konsentrert bebyggelse som omkranser kollen med det gamle huset på toppen, og to nye boliger på kollen rundt en felles atkomst. De nye bygningsvolumene er i skala tilpasset terrenget og bebyggelsen på eiendommen og nabobebyggelsen. Forslaget vil kunne få konsekvenser for tidlig 3

4 morgensol for nabobebyggelsen i vest, men sol forholdene i hele området vil være gode resten av dagen. Bebyggelsen ligger 10 m fra eiendomsgrensen i vest og har maks gesims over eksisterende terreng tilsvarer 2-etasjes bebyggelse, (c = +51,5,) i tillegg til en toppetasje som er trukket ytterligere 2 m tilbake fra nabogrensen. Takterrasse i tilknytning til toppetasjen er også trukket 5 m tilbake for å hindre direkte innsyn. Det blir dermed 14 m mellom eksisterende bebyggelse i vest og lavblokkene, og fasaden på lavblokkene vil oppleves som en toetasjes bygning på eksisterende terreng, (c = +44,7.) Forslaget er basert på rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, og bygger opp under ønsket om å konsentrere boliger nær kollektivknutepunkt. I kommunestyrets reguleringsvedtak, ble gesimshøyden for 2. og 3. etasje i felt A senket med 0,5 m. I samme vedtak ble takterrassen på 3. etasje fjernet, og øvrige takterrasser trukket 2 m inn fra byggegrensene. Dette ble gjort for å imøtekomme innkomne naboprotester. Rådmannen ser ikke noe grunnlag for ytterligere å imøtekomme naboene. Kommuneplanen åpner for fortetting ved og utvikling av Billingstad nærsenter. Hensikten med dette er bl.a. å ikke bygge ut grønne områder og å legge til rette for service i knutepunktene, kort vei til kollektivtransport, økt bruk av denne og dermed en mer bærekraftig utvikling. Kommunen har på en fyllestgjørende måte har redegjort for de anførte forhold, slik Fylkesmannen ser det. Det bemerkes at kommunen har en stor grad av skjønnsmessig frihet i forhold til hva slags bebyggelse et gitt område skal reguleres til. Fylkesmannen kan ikke se at den vedtatte reguleringsplan står i klar motstrid med kommuneplanens arealdel med bestemmelser, eller at det er lagt vekt på utenforliggende hensyn. Etter Fylkesmannens oppfatning er det her ikke grunn til å overprøve kommunens skjønnsmessige vurdering, jf. hensynet til det lokale selvstyret. 2. Parkering Det er i klagene fra naboene uttrykt bekymring for at reguleringsplanen vil medføre økt parkering langs Åstadveien. Forslagsstiller, AFA, anfører på sin side at parkeringskravet er alt for høyt og vil medføre et gigantisk underjordisk parkeringsanlegg. Det hevdes at det økte parkeringskravet ikke er i tråd med kommunedelplanens hensikt i relasjon til fortetting rundt enkelte nærsentra/knutepunkt. Anførslene om parkering ble vurdert slik av kommunen: Kommunestyret vedtok at Askers parkeringsnorm skulle følges og stilte i tillegg krav om 0,5 plass ekstra pr. leilighet. Dette medfører at prosjektet vil ha et større antall parkeringsplasser enn det Askers parkeringsnorm skulle tilsi. Dette tilsier at det skal være mer enn tilstrekkelig antall p-plasser til å unngå parkering langs Åstadveien. Det 4

5 vil være noe støy fra trafikken, men dette vil være tilsvarende andre boligveier i Asker. Veien er dimensjonert til å tåle inntil 35 biler iht dagens veinormal. Det er under klagebehandlingen ikke fremkommet nye momenter som tilsier at skal anbefale at klagen tas til følge. Rådmannen anbefaler at forslagsstillers klage ikke tas til følge. Fylkesmannen bemerker at kommunens skjønnsmessige fastsettelse av krav til antall parkeringsplasser ikke synes å være bygget på feil faktiske forutsetninger eller utenforliggende hensyn. Det bemerkes at parkeringsnormen kun er en retningslinje og således ikke juridisk bindende. Parkeringsnormen ble i dette tilfellet bevisst fraveket for å motvirke økt gateparkering som følge av bebyggelsen reguleringsplanen åpner for. Fylkesmannen kan ikke se at det er grunnlag for å overprøve det utøvede reguleringsskjønn. 3. Sjenanse og innsyn Det er anført av Wolff at den planlagte bebyggelse vil være til sjenanse i form av trafikkstøy og streiflys inn i det ene stuevinduet mot sør og inn vindu til soverom. Dette i relasjon til innog utkjøring av garasje og gjesteparkering. Thorsager og Thon anfører også ulemper knyttet til streiflys. Flere av klagerne anfører at reguleringsplanen ikke i tilstrekkelig grad ivaretar innsynsproblematikken i forhold til deres eiendommer. Kommunen vurderte Wolffs anførsler slik: Sjenanse fra billys for gbnr. 38/240 (Wolff): I forhold til sjenerende billys, kan det komme streiflys inn i det ene stuevinduet mot sør og vinduet til soverommet. Dette vil, slik forholdet er i dag, være delvis skjermet av eksisterende hekk på klagers eiendom. Rådmannen finner at denne sjenansen uansett må anses for å ligge innenfor det som er akseptabelt av sjenanse i forbindelse med fortetting. Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge. Reguleringsbestemmelse 4.7; innsyn mot (Wolff) og ordlyd: Hensikten med bestemmelsen er å unngå direkte innsyn fra de nye leilighetene til uteplassen på gbnr 38/240. En høyde på 1,5 m tilsier at man har begrenset utsyn fra vinduene i de nye leilighetene mot uteplassen til gbnr 38/240 (Wolff). Man vil kunne se uteplassen dersom man står tett mot vinduet og har en øyehøyde på mer enn 1,5 m (tilsvarer omtrent en person med høyde på 165 cm). Uteplassen vil ikke være synlig dersom man står lenger inn i rommet i de nye leilighetene. Rådmannen finner det urimelig å kreve ytterligere heving av disse vinduene, men foreslår en endring i reguleringsbestemmelsen for å gjøre den klarere: "Vindusåpningene som ligger i fasader som henvender seg direkte mot privat uteplass på gnr 38 bnr 240, skal være høytsittende. Nedre kant av vindusåpning (lysmål) skal være min. 1,5 m over gulv. " 5

6 Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge for så vidt gjelder innsyn, og at klagen tas (delvis) til følge når det gjelder bestemmelsenes ordlyd. Det vises videre til rådmannens vurderinger i saksfremlegg til 2. gangs behandling i kommunestyret og i saksfremlegget i klageomgangen. Fylkesmannen bemerker at kommunen i sin saksbehandling vært oppmerksom på de anførte ulemper og har tatt hensyn til disse. Forholdet til naboene har blitt behørig vurdert i planprosessen og kommunen har foretatt en avveining av naboenes og forslagsstillers interesser. Den planlagte bebyggelse er trukket tilbake fra nabogrensen mot vest og det er satt krav til plassering av vinduer vendt mot Wolffs eiendom. Klagernes anførsler tas ikke til følge. 4. Avsluttende bemerkninger Vedrørende klagen fra Gundersen om avståelse av grunn, bemerker Fylkesmannen i likhet med kommunen at en reguleringsplan ikke endrer de underliggende eiendomsgrensene. Reguleringsplanen vil kunne gi grunnlag for ekspropriasjon av grunnen, dersom utbygger ikke kommer til enighet med grunneier. I forhold til de øvrige anførslene i saken, viser det til kommunens vurderinger, som Fylkesmannen i det vesentlige tiltrer. Fylkesmannen kan ikke se at reguleringsvedtaket er beheftet med ugyldighetsgrunner. Vedtaket synes å bygge på riktige faktiske forutsetninger og det er lagt vekt på relevante og saklige hensyn ved avgjørelsen. Videre hefter det ved vedtaket ikke saksbehandlingsfeil av betydning for dets gyldighet. Fylkesmannen ser det også slik at kommunen under sakens behandling har vært oppmerksom på de ulike berørte interessene, og i tilstrekkelig grad har vurdert disse opp mot hverandre på en forsvarlig måte. Fylkesmannen finner ikke grunn til å overprøve det kommunale forvaltningsskjønnet. Klagen har ikke ført frem. Kommunestyrets vedtak blir stående uendret. ***** 6

7 Slutning Kommunens vedtak stadfestes. Fylkesmannens vedtak er endelig. Kopi av denne avgjørelsen er sendt partene. Med hilsen Marius Vamnes seniorrådgiver Henrik Liane Johansen seniorrådgiver Godkjent og ekspedert i papirform uten underskrift. Kopi til: Advokathuset Liljedahl DA Helgerødgata MOSS Fosse og Aasen arkitektene Kongens g OSLO Grete Thon og Jan C Thorsager Åstadvn 3 c 1396 BILLINGSTAD Billingstad Vel Pb BILLINGSTAD Harald Saxholm Pb BILLINGSTAD Aase Beate Wolff Åstadvn 3 b 1396 BILLINGSTAD Berit Børset Solstad Åstadvn 4 b 1396 BILLINGSTAD Leif Emil Gundersrud Tanumvn 82 a 1341 SLEPENDEN Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 Skurva 2605 Lillehammer Solveig Hatlebak Karin Sibberns vei DILLING Ulf-André og Maryke Nuth Billingstadveien 26 A 1396 BILLINGSTAD Edgar Rivedal Åstadvn 4A 1396 BILLINGSTAD 7

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Advokat Bjørn Frode Skaar Postboks 1233 Sentrum 5811 BERGEN Vår dato: 07.04.14 Vår referanse: 14/5180 Deres dato: Deres referanse: Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Sammendrag:

Detaljer

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET

NOTAT VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET NOTAT Oppdrag 1350003075-001 Fjellveien16 Kunde Byggmester Jostein Ege Notat nr. 1, rev B 26.05.2014 Til Marianne Nyhus Fra Kopi - Grete Bastlid VURDERING AV TRAFIKALE FORHOLD OG TRAFIKKSIKKERHET Dato

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring:

Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Oppsummering av merknader til varsel om mindre endring: Med bakgrunn i at flere beboere og andre berørte har sammenfallende interesser er merknadene kun kort kommentert i oppsummeringen. Rådmannen har

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 Spesifikasjon for plankart Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr. 12. juli 2012 1-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer