Hurtigstartveiledning , Rev BA Desember Rosemount Ultrasonic 3107 nivå- og 3108 strømningstransmittere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurtigstartveiledning 00825-0210-4840, Rev BA Desember 2014. Rosemount Ultrasonic 3107 nivå- og 3108 strømningstransmittere"

Transkript

1 , Rev BA Rosemount Ultrasonic 3107 nivå- og 3108 strømningstransmittere

2 MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 3107 og Rosemount Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon, diagnostikk, vedlikehold, service, feilsøking eller installasjon. Du finner ytterligere anvisninger i referansehåndboken for Rosemount 3107 og 3108 (dokumentnummer ). Elektroniske håndbøker er tilgjengelig på ADVARSEL Unnlatelse fra å følge disse retningslinjene for installering kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade Rosemount 3107 og Rosemount 3108 er ultrasoniske transmittere. De må kun installeres, tilkoples, igangsettes, driftes og vedlikeholdes av tilstrekkelig kvalifisert personell som tar hensyn til alle nasjonale og lokale krav som måtte gjelde. Utstyret må kun brukes som angitt. Unnlatelse fra å gjøre dette kan føre til at utstyret gir redusert beskyttelse. Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade Installering av transmitterne i farlige omgivelser må skje i samsvar med gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale standarder, regler og praksis. Gå gjennom produktsertifiseringene for å se om det er restriksjoner forbundet med sikker installasjon. Før en feltkommunikator koples til i eksplosjonsfarlig atmosfære, må du sørge for at instrumentene er installert i samsvar med retningslinjene for egensikker eller ikke-tennfarlig ledningstilkopling på stedet. Forsikre deg om at driftsomgivelsene for transmitteren er i overensstemmelse med gjeldende sertifiseringer for eksplosjonsfarlige områder. Utvendige flater kan være varme Vær forsiktig for å unngå brannsår. Prosesslekkasjer kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade Installer og stram til prosesskoplingene før det tilføres trykk. Prøv ikke å løsne eller fjerne prosesskoplinger mens transmitteren er i bruk. Elektriske støt kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade Sørg for at transmitteren ikke er strømførende ved tilkopling. Hvis væskenivåbryteren installeres i et miljø med høy spenning og det oppstår en feiltilstand eller installasjonsfeil, kan det være høy spenning i ledninger og klemmer. 2

3 Hurtigstartveiledning Oversikt over Rosemount 3107 og 3108 Rosemount 3107 og 3108 er forseglede 4 20 ma sløyfedrevne transmittere av væskenivå, som er spesifikt beregnet for bruk i behandlingsanlegg for avløpsvann og kloakk for anvendelse i vann. Disse solide UPVC-transmitterne er sertifisert egensikre for bruk i sone 0-områder, og er fabrikkutstyrt med opptil 50 m (165 fot) med to-kjernekabel for enkel og rimelig montering i samlebrønner, pumpekummer og over stømningsstrukturer med åpen kanal. Transmitteren kan monteres i et eksplosjonsfarlig område, hvis den forsynes med strøm fra en beskyttet strømkilde. De kan koples direkte til anleggets styringssystem eller brukes sammen med en kontrollenhet i Rosemount 3490-serien for programmerbar styringsfunksjonalitet. Driftsteori Hver transmitter er beregnet på å monteres over en væske, og bruker ultrasoniske impulser til å kontinuerlig måle avstanden til væskeoverflaten. Den mikroprosessorstyrte elektronikken beregner avstanden til væskenivået på grunnlag av tidsforskjellen mellom sending og mottak av signaler. Når den programmeres med bunnreferansen for bruksområdet vanligvis bunnen på en tank vil transmitteren beregne væskedybden (nivå), og sende nivået (Figur 1) som et 4 20 ma-signal og et digitalt HART -signal og 3108-modellen kan også beregne innholdet (volum) eller gjennomstrømning i åpen kanal, og deretter sende resultatene som et 4 20 ma-signal og et digitalt HART-signal. Programmering gjøres med fjernkommunikasjon ved bruk av HART. Figur 1. Typisk applikasjon G B A D D C 20mA E E F 4mA A. Rosemount 3108 strømningstransmitter E. Pumpe B. Rosemount 3490-seriens kontrollenhet F. Transmitterens bunnreferanse C ma signalutgang G ma og HART-signalinngang D. Relée 3

4 Transmitterens komponenter Transmitteren har et hus som inneholder avansert elektronikk som genererer ultrasoniske impulser, behandler de resulterende signalene, og sender et 4 20mA- og HART-signal. Den har en fabrikkmontert kabel for sending av signaler og tilkopling til en ekstern strømkilde modellen er fabrikkutstyrt med en ekstern temperatursensor. Figur 2. Transmitterkomponenter A B C D E D A. Monteringsbrakett D. UPVC-deler med væskekontakt B. Kabel med to kjerner E. Separat temperatursensor (kun 3108) C. 1-tommes monteringsgjenger Vurderinger før montering Monter transmitteren på et sted der den er beskyttet mot ultrafiolette stråler for å forhindre degradering over tid av plasten som brukes i utformingen av den, dvs. skjermet for direkte sollys. Se også Produktsertifiseringer på side 22 for spesielle forhold for sikker bruk. Generelt 4 Installeringen skal utføres av personer med nødvendig kompetanse og i samsvar med gjeldende god praksis. Dersom det er mulig at apparatet vil komme i kontakt med skadelige substanser, er brukeren ansvarlig for å ta passende forholdsregler for å forhindre at apparatet blir skadet, og derved sørge for at beskyttelsen ikke blir redusert. Aggressive substanser er syrer eller syregasses som kan angripe metaller, eller løsemidler som kan påvirke polymermateriale. Aktuelle forholdsregler er regelmessige inspeksjoner som del av rutinekontroller, eller se på databladet om det aktuelle materialet er motstandsdyktig mot visse kjemikalier Utstyret bør bare rengjøres med en fuktig klut. Ikke bruk løsemidler.

5 Hurtigstartveiledning Transmitteren er dobbeltisolert, og vernejording er derfor ikke nødvendig. Kabelskjermen skal imidlertid koples til (se Figur 9 på side 10). Vær oppmerksom på at hvis utstyret brukes på en måte som ikke er angitt av produsenten, kan beskyttelsen som gis av utstyret bli svekket. Denne transmitteren er klassifisert som Type A i samsvar med det europeiske EMC-direktivet 2004/108/EF. For garantert elektromagnetisk kompatibilitet i alle medlemsland, skal transmitteren ikke monteres i boligområder. Det anbefales ikke å montere transmitteren i nærhet av en kilde til elektrisk støy, som for eksempel en regulerbar overføring, eller annet elektrisk utstyr som går på sterkstrøm. Miljømessige hensyn Rosemount 3107 og 3108 ultrasoniske transmittere er godkjent som egensikre (IS) for montering i eksplosjonsfarlige områder modellen er konstruert for montering i åpne eller lukkede tanker. Den er værbestandig og beskyttet mot inntrengning av støv modellen er konstruert for måling av strømning i åpne kanaler. Den er værbestandig og beskyttet mot inntrengning av støv og 3108-modellene må ikke monteres nær varmekilder. Figur 3. Miljømessige hensyn OK OK OK Installering Monter transmitteren over væsken ved bruk av 1-tommersgjengene, men ikke nærmere overflaten enn 0,35 m (13.8 in.). Transmitteren registrerer ikke væskeflater som er nærmere væskeflaten enn 0,3 m (12 in.). Transmitteren må monteres vertikalt for å sørge for godt ekko fra væskeoverflaten. Halvvinkelen til strålen fra transmitteren er 6 grader (se Figur 5 på side 7) 5

6 Hindringer i tanken, eller brønnen, kan generere ekko som kan forveksles med det virkelige ekkoet fra væskeoverflaten. Hindringer innenfor strålevinkelen gir kraftige falske ekkoer. Der det er mulig bør transmitteren plasseres slik at falske ekkoer unngås. For å unngå registrering av uønskede gjenstander i tanken eller brønnen, anbefales det å ha en avstand på minst 11 cm fra midtlinjen på transmitteren for hver meter (1.3 in. per fot) avstand fra hindringen. (Se Figur 5 på side 7). Det genereres ikke falske ekkoer hvis transmitteren er plassert nær siden på tanken eller brønnen, og veggen er jevn og uten fremspring. Det vil imidlertid gi en reduksjon av ekkostørrelsen. Det anbefales at transmitteren monteres ikke nærmere veggen enn 0,3 m (12 in.), for å unngå stor reduksjon av ekkostørrelsen. Hvis transmitteren monteres i en innelukket tank med hvelvet tak, bør man unngå å montere transmitteren i midten av tanktaket, fordi det kan fungere som en parabolisk reflektor og skape uønskede ekkoer. Unngå bruk der mye kondens kan dannes på overflaten av transmitteren. Hvis transmitteren er montert i et rør eller en dyse, må overflaten på transmitteren stikke minst 5 mm (0.2 in.) inn i tanken. Hvis transmitteren brukes på steder der direkte sollys kan forårsake høye overflatetemperaturer på eksponerte instrumenter, anbefales bruk av solskjerm. Montere transmitteren over en væskeoverflate Transmitteren har 1-tommes gjenger for montering (Figur 4). Gjengeformen er enten BSPP (G1) eller NPT og står merket under festegjengene. Monteringsbrakett Transmitteren leveres med en spesiallaget monteringsbrakett i 316 rustfritt stål (Figur 4) som bør brukes til å feste transmitteren over væskeoverflaten. Braketten er beregnet på å passe over den gjengede kragen på transmitteren og holdes fast av en låsemutter. Bruk en kjetting eller vaier gjennom hullet i braketten som er formet for å sørge for at transmitteren vil henge vinkelrett over væskeoverflaten. Transmitteren skal aldri henge etter kabelen. Kontroller at materialet i kjettingen eller vaieren er korrosjonsbestandig med hensyn til væskene og gassene som finnes på stedet. Braketten kan boltes til en egnet tverrbjelke over væskeoverflaten. Sørg for at transmitteren er vinkelrett over overflaten, slik at størrelsen på returekkoet gjøres størst mulig. Figur 4. Monteringsbrakett A A. 1-tommes monteringsgjenger 6

7 Hurtigstartveiledning For å hjelpe med innstillingen kan ekkostørrelsen (signalstyrken) vises på Rosemount 3490 Serie-konrollenheten eller en feltkommunikator. Flensmontering Instrumentflensene (tilbehør) som leveres av Emerson, er produsert av PVC og har en plan pakningsflate. Vær forsiktig ved montering mot flens med hevet pakningsflate på tanken eller karet, slik at du unngår vridning av PVC-flensen på grunn av overstramming av boltene. I produktdataark finner du en oversikt over alt tilbehør med delenumre. Figur 5. Flensmontering A C B A. Transmitteren monteres vertikalt (maksimalt avvik på 3 ). B. Stråle med halvvinkel på 6. C. 11 cm/m (1.3 in/ft.). Minst 0,3 m (12 in.). Montere fra et kabelrør og 3108-modellen kan monteres fra et kabelrør ved bruk av adapteren (ekstrautstyr). I produktdataark finner du en oversikt over alt tilbehør med delenumre. 7

8 Montering ved gjennomstrømning i åpen kanal Monter en ultralydtransmitter over et område med klar væske. Unngå å montere transmitteren direkte over en inntaksstrøm. Transmitteren skal aldri henge etter kabelen. Transmitterens plassering er avgjørende, og den skal ha riktig avstand oppstrøms fra strømningsstrukturen som angitt i den aktuelle standarden for ditt land. I henhold til ISO-standarden skal for eksempel avstanden være fire til fem ganger maksimalhøyden på vannet (Hmaks) for en overløpskanal av tynne plater, eller tre til fire ganger Hmaks for en vannrenne. For optimal nøyaktighet skal transmitterens frontoverflate være posisjonert i en høyde tilsvarende summen av den maksimale strømningsdybden pluss transmitterens dødsone på 300 mm (12.2 in.) pluss 50 mm (2 in.) ekstra. Det er viktig at bunnreferansen til transmitteren er relatert til referansepunktet for det primære måleutstyret (Figur 7). Ved innstilling av bunnreferansen på en V-formet overløpskanal, er det viktig å bruke den sanne bunnen (Figur 8 på side 9), ikke menisknivået. Figur 6. Velge høyde over en strøm A C B A. Transmitterens frontoverflate B. Hmaks C. Transmitterens bunnreferanse = Hmaks mm (12.2 in.) + 50 mm (2 in.) Figur 7. Bunnreferanse i en renne eller overløpskanal D A C A. Transmitterens bunnreferanse C. Atkomstkanal B. Primærutstyrets (f.eks. renne, overløpskanal) bunn D. Strømning B 8

9 Hurtigstartveiledning Transmitteren bør ikke være i en situasjon der den kan drukne (se den aktuelle standarden for mer informasjon). Figur 8. Bunnreferanse for V-formet overløpskanal B A A. Transmitterens bunnreferanse (dvs. sann bunn) B. Menisknivå Rosemount 3108-modellen er fabrikkutstyrt med en ekstern temperatursensor. Temperatursensoren er innkapslet i et hus av rustfritt stål med M8 x 1,5-gjenger, og kan monteres i en egnet kabelfordelingsboks av plast og festes med en egnet kabelmuffe av kompresjonstypen. Åpen kanal Monter den separate temperatursensoren slik at den reflekterer gjennomsnittstemperaturen på luften i kammeret i et område som ligger i skygge, unna direkte sollys og solstråling. Innkapslet eller delvis lukket rennekammer Monter den eksterne temperatursensoren i atkomstkanalen i et område som ligger i skygge, unna direkte sollys og solstråling. Temperatursensoren skal plasseres i kanalkammeret eller atkomstkanalen for rennen slik at gjennomsnittstemperaturen i luften kan måles med nøyaktighet. Temperatursensoren må til enhver tid beskyttes mot direkte sollys og utstrålt varme. Ved svært høye temperaturer må man for å oppnå størst mulig nøyaktighet på nivåmålingsavlesningene, skjerme transmitteren for å unngå direkte sollys og solstråling. Hvis strømningsstrukturen tillater det, bør transmitteren monteres inne i strømningskanalen eller kammeret. For noen installasjoner er det påbudt å bruke et kalibreringsapparat. Emerson har Rosemount Head Verification Device (HVD - fallverifiseringsenhet) for dette formålet. Se produktdataark for mer informasjon. 9

10 Kople til transmitteren For å innfri CSA-kravene må transmitterne få strøm fra en Rosemount 3490 Series-kontrollenhet, eller en klasse 2- eller SELV-kilde. Andre enheter kan bli nullstilt hvis transmitteren koples til et system med flere stasjoner mens sløyfen er strømførende. Slå av strømmen til sløyfen for å unngå at enhetene blir nullstilt og 3108-modellen er sløyfedrevne transmittere med to ledninger som kan bruke eksterne strømkilder som følger: 12 til 40 V likestrøm i ikke-eksplosjonsfarlige omgivelser 12 til 30 V likestrøm i eksplosjonsfarlige omgivelser Hver transmitter er utstyrt med en fabrikkmontert skjermet PVC-kabel med to kjerner for tilkopling til kommunikasjonsutstyr og ekstern strømkilde. Det finnes ingen kabelrørinnganger og ingen deksler som må fjernes. Kabelen kan kuttes til passende lengde på stedet, eller forlenges ved bruk av en koplingsboks og egnet skjøteledning. Montering i et ikke-eksplosjonsfarlig område 1. Sørg for at strømforsyningen er frakoplet. 2. Kople til kabelledningene (Figur 9). at spenningen skal være 12 til 40 V likestrøm for bruk i ikke-eksplosjonsfarlige områder. Montering i et eksplosjonsfarlig område Når de brukes med en Rosemount 3490 Series-kontrollenhet er det ikke nødvendig med andre sikkerhetsbarrierer. Hvis transmitteren får strøm fra en annen kilde, skal en egnet egensikker barriere monteres i det ikke-eksplosjonsfarlige (trygge) området. Kople til transmitteren: 1. Sørg for at strømforsyningen er frakoplet. 2. Kople til kabelledningene (Figur 9). at spenningen skal være begrenset til 12 til 30 V likestrøm for bruk i eksplosjonsfarlige områder. Figur 9. Koplingsskjema B C A D A. Ekstern temperatursensor (kun 3108) B. Sort: 0 Vdc C. Rød: 12 til 40 V likestrøm (ikke-eksplosjonsfarlig område), 12 til 30 V likestrøm fra beskyttende barriere (eksplosjonsfarlig område) D. Ikke-eksplosjonsfarlig område: Kople kabelskjermingen til standard jord (jord), eller i eksplosjonsfarlig område: Kople kabelskjermingen til egensikker jord (jord) 10

11 Konfigurere Hurtigstartveiledning Transmitteren kan konfigureres og verifiseres ved bruk av en feltkommunikator eller en Rosemount 3490 Serie-kontrollenhet. Parametrene i denne delen er tilstrekkelige for innhold (volum) eller strømning i åpen kanal på et grunnleggende bruksnivå. Se produkthåndboken for Rosemount 3107 og 3108 ( ) for mer avanserte bruksområder. Transmitterens basisenheter Når transmitterens sendes fra fabrikken, er standard fabrikkinnstillingene for basisenheter metrisk eller imperial ft avhengig av modellens bestillingskode. Skriv ned dine programmerte innstillinger. Endring av basisenhetene vil tilbakestille parametrene til standard fabrikkinnstillingene i de aktuelle enhetene. Feltkommunikator og AMS Vise eller endre transmitterens basisenheter: 1. På skjermbildet Home (Hjem) velger du 3: Service Tools (Serviceverktøy). 2. Velg 4: Maintenance (Vedlikehold). 3. Velg 3: Utilities (Hjelpeprogram). 4. Velg 3: Set Base Units (Still inn basisenheter). 5. Velg nye basisenheter. Set Base Units (ft) m ft in ABORT (Skjermen på feltkommunikatoren) ENTER Når det kommer meldinger på skjermen, skal du utføre den aktuelle handlingen etter behov og trykke på OK. Rosemount 3490 Series-kontrollenhet Vise eller endre transmitterens basisenheter: 1. På skjermbildet Main Menu (Hovedmeny) velger du SETUP (Oppsett). 2. Velg transmitteren (f.eks. Tx1: 3107 ). 3. Velg SYSTEM og deretter Base Units (Basisenheter). 4. Velg nye basisenheter. Base Units metric Esc=Quit =Edit (Skjermen på Rosemount 3491) For å få samme basisenheter på kontrollenheten må du slå strømmen av og på igjen. Kontrollenheten ber om transmitterens Bottom Reference (Bunnreferanse) i de nye basisenhetene. 11

12 Transmitterens bunnreferanse Dette er transmitterens bunnreferanse-innstilling. Det er avstanden målt vertikalt langs banen til den ultrasoniske strålen fra det brukerangitte referansepunktet for sensoren (UPSRP) til nullnivået i en tank eller en åpen kanal (Figur 10 på side 13). Nullnivået etableres der transmitteren begynner å måle prosessverdien. Det er ikke nødvendig at 4 ma-effekten starter på nullnivået, og startpunket for 4 ma-effekten kan være enhver væskehøyde over eller under dette nullnivået. Denne parameteren er viktig for kalibrering og konfigurering av transmitteren. Feltkommunikator eller AMS Vise eller endre bunnreferansen: 1. På skjermbildet Home (Hjem) velger du 2: Configure (Konfigurere). 2. Velg 2: Manual Setup (Manuelt oppsett). 3. Velg 1: Basic Setup (Grunnleggende oppsett). 4. Velg 2: Bottom Reference P010 (Bunnreferanse P010). 5. Angi den nye bunnreferansen og trykk på ENTER for å lagre den. 6. Trykk på SEND for å oppdatere transmitteren. Rosemount 3490 Series-kontrollenhet Vise eller endre bunnreferansen: 1. På skjermbildet Main Menu (Hovedmeny) velger du SETUP (Oppsett). 2. Velg transmitteren (f.eks. Tx1: 3107 ). 3. Velg DUTY (Drift) og deretter Bottom Ref (Bunnreferanse). 4. Følg instruksjonene på skjermen for å angi og lagre den nye innstillingen. Bottom Reference P ft ft Lock Shift q a z w s x HELP e d c r f v t g b y h n u j m DEL i & á ü ESC (Skjermen på feltkommunikatoren) o l * - + / ENTER Bottom Ref. P ft Esc=Quit =Edit (Skjermen på Rosemount 3491) FN 12

13 Hurtigstartveiledning Figur 10. Tankgeometri Rosemount 3107 eller 3108 Rosemount 3490-seriens kontrollenhet 4 20mA/HART Øvre dødsone (P023) 20mA-punkt 4mA-punkt Nivåforskyvning (P069) Avstand (D910) Nivå SV (D901) Væskenivå Avstand TV (D902) Forkortelser: TRP = tankreferansepunkt, SRP = sensorreferansepunkt, UPSRP = brukerforetrukket SRP SRP Avstandsforskyvning (P060) Nedre dødsone (P063) TRP UPSRP Bunnreferanse (P010) Nullnivå Prosessverdien (f.eks. væskenivå) angis i HART-primærvariabelen (D900) som driver 4-20 ma-utgangssignalet. Parameter Hurtigtast Menynavigasjon på 3490-serien Nedre dødsone (P063) 2, 2, 5, 6 SETUP, [Tag], ENGINEERING, Lower Blanking Øvre dødsone (P023) 2, 2, 5, 5 SETUP, [Tag], ENGINEERING, Upper Blanking Avstandsforskyvning (P060) 2, 2, 2, 2 SETUP, [Tag], DUTY, Distance Offset Nivåforskyvning (P069) 2, 2, 2, 4 SETUP, [Tag], DUTY, Level Offset 20mA-punkt 1 2, 2, 1, 3 SETUP, [Tag], OUTPUT, CURRENT, Upper Range Val. 4mA-punkt 1 2, 2, 1, 4 SETUP, [Tag], OUTPUT, CURRENT, Lower Range Val. Primærvariabel (D900) 1, 2, 1 MONITOR, [Tag], READINGS, VARIABLES, Primary Variable Nivå SV (D901) 1, 2, 2 MONITOR, [Tag], READINGS, VARIABLES, Level SV Avstand TV (D902) 3, 2, 1, 3 MONITOR, [Tag], READINGS, VARIABLES, Distance TV Avstand (D910) 3, 1, 2, 1, 1 MONITOR, [Tag], DIAGNOSTICS, Distance 1. Konfigurer denne parameteren hvis det ikke kommuniseres HART-variabler (PV, SV, TV og FV) til en vert. 13

14 Enheter for transmitterens primærvariabler (P012) Dette velger alternative visningsenheter for HART-primærvariabelen (PV), som deretter rapporteres til en HART-hovedenhet, som for eksempel Rosemount 3490 Series-kontrollenhet. Valg av alternative visningsenheter reskalerer ikke PV-verdien automatisk. Bruk parameteren Transmitter Scale Factor (side 16) (skaleringsfaktor for transmitteren) til å reskalere verdien (eller basisenhetene) manuelt til korrekte enheter. Feltkommunikator eller AMS Vise eller endre PV-enheter: 1. På skjermbildet Home (Hjem) velger du 2: Configure (Konfigurere). 2. Velg 2: Manual Setup (Manuelt oppsett). 3. Velg 3: Profiling (Profilering). 4. Velg 1: Primary Variable Units P012 (Primære variable enheter P012). 5. Velg nye enheter og trykk deretter på Enter for å lagre valget. 6. Trykk på SEND for å oppdatere transmitteren. Primary Variable Units P012 ft Cum Cum/h Cum/s ft gal/min Impgal Impgal/d ESC (Skjermen på feltkommunikatoren) ENTER 14 Hvis HART PV ikke har noen enheter, må du velge og bekrefte None (Ingen), Unknown (Ukjent) eller Not Used (Ikke brukt) ut fra det som er aktuelt for HART-hovedenheten (vert). Rosemount 3490 Series-kontrollenhet Vise eller endre PV-enheter: PV Units P På skjermbildet Main Menu (Hovedmeny) ft velger du SETUP (Oppsett). Esc=Quit =Edit 2. Velg transmitteren (f.eks. Tx1: 3107 ). (Skjermen på Rosemount 3491) 3. Velg UNITS (Enheter) og deretter PV Units (PV-enheter). 4. Følg instruksjonene på skjermen for å velge og bekrefte den nye innstillingen. Hvis HART PV ikke har noen enheter, skal du velge og bekrefte alternativet None (ingen). Tankform for transmitteren / Ikke-lineær profil (P011) Dette velger formen på en tank eller åpen kanal, og etablerer det lineære eller ikke-lineære forholdet mellom væskenivået (høyden) og prosessverdien (PV) som utledes av dette nivået. Transmitteren er forhåndsprogrammert med populære profiler som er matematiske formler for å konvertere en lineær nivåmåling til en strømnings- eller volumetrisk prosessverdi (PV). Strømeffekten drives av strømningseller volumetrisk PV.

15 Hurtigstartveiledning Velg Linear (lineær) hvis prosessverdien (PV) er en nivåmåling. Feltkommunikator eller AMS Endre tankform / ikke-lineær profil: 1. På skjermbildet Home (Hjem) velger du 2: Configure (Konfigurere). 2. Velg 2: Manual Setup (Manuelt oppsett). 3. Velg 3: Profiling (Profilering). 4. Velg 2: Set Non-Linear Profile (Angi ikke-lineær profil). 5. Velg en ny profil og trykk deretter på Enter for å lagre valget. 6. Trykk på SEND for å oppdatere transmitteren. Select Non-Linear Profile: (Linear) Linear Special Plotted Horizontal Cylinder Flat Spherical Horizontal Cylinder Domed Flume/weir (3/2) V notch (5/2) ABORT 7. Den valgte profilen kan vises med hurtigtastsekvensen 2, 2, 3, 3. (Skjermen på feltkommunikatoren) ENTER Når det kommer meldinger på skjermen, skal du utføre den aktuelle handlingen etter behov og trykke på OK. Rosemount 3490 Series-kontrollenhet Endre tankform / ikke-lineær profil: 1. På skjermbildet Main Menu (Hovedmeny) velger du SETUP (Oppsett). 2. Velg transmitteren (f.eks. Tx1: 3107 ). 3. Velg DUTY (Drift) og deretter Tank Shape (Tankform). 4. Følg instruksene på skjermen for å velge og lagre den nye innstillingen. Tank Shape P011 Linear Esc=Quit =Edit (Skjermen på Rosemount 3491) 15

16 Skalafaktor for transmitter / K-faktor (P013) Nivåmåling Når prosessverdien (PV) er en nivåmåling i meter, fot eller tommer, konverterer denne parameteren nivåmålingen til alternative enheter før de sendes. Angi verdien 1,0 hvis alternative enheter ikke er nødvendig. Volummåling Når PV er en volummåling fra en standard ikke-lineær formet tank, f.eks. sylinder eller kule, bruker du denne parameteren til å angi volumet i en tank med ideell form (Figur 11). Når PV er en volummåling fra en tank med vanlig form, f.eks. kvadratisk eller rektangulær, bruker du denne parameteren til å angi volumendringen per enhet i basisenheten. Når PV er en volummåling fra en tank med uregelmessig form, bruker du denne parameteren til å angi maksimalvolumet for profilhøyden (side 18). Se også delen om spesialdiagram på side 20 for definering av tanken med uregelmessig form. Figur 11. Volum fra en sylinder/kule A B C E D P013 = Fullt volum av ideell sylindrisk eller kuleformet tank med konstant diameter P014 A. Rosemount 3107 eller 3108 B. Rosemount 3490 Series-kontrollenhet C. 4 20mA/HART D. Bunnreferanse (P010) E. Profilhøyde (P014) 16

17 Hurtigstartveiledning Måling av åpen kanal Når PV er strømningshastigheten i en standard åpen kanal, bruker du denne parameteren til å angi skaleringsfaktoren ( k -leddet) i en beregning av strømningshastigheten. Se side 14 for valg av en strømningsprofil. Når PV er strømningshastigheten i en åpen kanal med uregelmessig form, bruker du denne parameteren til å angi maksimal strømningshastighet. Se også delen om spesialdiagram på side 20 for definering av kanalen med uregelmessig form. Feltkommunikator eller AMS Vise eller endre skaleringsfaktor/k-faktor: 1. På skjermbildet Home (Hjem) velger du 2: Configure (Konfigurere). 2. Velg 2: Manual Setup (Manuelt oppsett). 3. Velg 3: Profiling (Profilering). 4. Velg 4: Scale Factor P013 (Skaleringsfaktor P013) eller 4: k-factor P013, avhengig av den ikke-lineære profilen som velges. 5. Angi faktoren og trykk på ENTER for å lagre den. 6. Trykk på SEND for å oppdatere transmitteren. Scale Factor P Lock Shift q a z w s x HELP e d c r f v t g b y h n u j m DEL i & á ü ESC (Skjermen på feltkommunikatoren) o l * - + / ENTER FN Rosemount 3490 Series-kontrollenhet Vise eller endre skaleringsfaktor/k-faktor: 1. På skjermbildet Main Menu (Hovedmeny) velger du SETUP (Oppsett). 2. Velg transmitteren (f.eks. Tx1: 3107 ). 3. Velg DUTY (Drift) og deretter PV Scale Factor (PV-skaleringsfaktor). 4. Følg instruksene på skjermen for å redigere og lagre den nye innstillingen. PV Scale Factr P Esc=Quit =Edit (Skjermen på Rosemount 3491) Noen strømningsprofiler fyller automatisk ut denne parameteren, og kan ikke redigeres. 17

18 Profilhøyde/effektfaktor (P014) Nivåmåling Denne brukes ikke for nivåmålinger. Den vises ikke på feltkommunikatoren med mindre den er nødvendig for volum- eller strømningsmålinger. Volummåling Når prosessverdien (PV) er en volumetrisk måling fra en standard tank med ikke-lineær form, f.eks. en ideell horisontal sylinder eller kule, bruker du denne parameteren til å angi diameteren (se Figur 11 på side 16). Når PV er en volummåling fra en tank med regelmessig form, f.eks. kvadratisk eller rektangulær, brukes ikke denne parameteren. Når PV er en volummåling fra en tank med uregelmessig form, bruker du denne parameteren til å angi maksimalhøyden. Se også delen om spesialdiagram på side 20 for definering av tanken med uregelmessig form. Måling av åpen kanal Når PV er strømningshastigheten i en standard åpen kanal, brukes denne parameteren som effektfaktoren ( pwr -leddet) i en beregning av strømningshastigheten. Se side 14 for valg av en strømningsprofil. Når PV er strømningshastigheten i en åpen kanal med uregelmessig form, bruker du denne parameteren til å angi maksimal høyde. Se også delen om spesialdiagram på side 20 for definering av kanalen med uregelmessig form. Feltkommunikator eller AMS Vise eller endre diameter, maksimal høyde eller effektfaktor: 1. På skjermbildet Home (Hjem) velger du 2: Configure (Konfigurere). 2. Velg 2: Manual Setup (Manuelt oppsett). 3. Velg 3: Profiling (Profilering). 4. Velg 5: Non-Linear Profile Height P014 (ikke-linær profilhøyde P014) eller 5: Power Factor P014 (effektfaktor P014), avhengig av den valgte ikke-lineære profilen. 5. Angi en ny verdi og trykk på ENTER for å lagre den. 6. Trykk på SEND for å oppdatere transmitteren. Non-Linear Profile Height P014 1 ft 1 Lock Shift q a z w s x HELP e d c r f v t g b y h n u j m DEL i & á ü ESC (Skjermen på feltkommunikatoren) o l * - + / ENTER FN 18

19 Hurtigstartveiledning Rosemount 3490-seriens kontrollenhet Vise eller endre diameter, maksimal høyde eller effektfaktor: 1. På skjermbildet Main Menu (Hovedmeny) velger du SETUP (Oppsett). 2. Velg transmitteren (f.eks. Tx1: 3107 ). 3. Velg DUTY (Drift). 4. Velg Profile Height (Profilhøyde). Profile Height P ft Esc=Quit =Edit (Skjermen på Rosemount 3491) 5. Følg instruksene på skjermen for å redigere og lagre den nye innstillingen. (Trykk på Enter ( )-tasten hvis du blir bedt om å endre modus til off-line ). 6. Velg Quit (Avslutt) for å avslutte den forrige menyen. Noen strømningsprofiler fyller automatisk ut denne parameteren, og kan ikke redigeres. Profilpunkt 1 til 10 (P030 til P039) Disse parametrene brukes til å definere en profil med uregelmessig form ved beregning av prosessverdien (PV) fra en faktisk nivåmåling. Se side 19 for et eksempel på hvordan disse parametrene brukes. Feltkommunikator eller AMS Vise eller endre profilpunktet: 1. På skjermbildet Home (Hjem) velger du q w e r t y 2: Configure (Konfigurere). Lock a s d f g h Shift z x c v b n 2. Velg 2: Manual Setup (Manuelt oppsett). 3. Velg 3: Profiling (Profilering). HELP 4. Velg 6: Plot Non-Linear Profile Points (Plotte ikke-lineære profilpunkter). 5. Velg et profilpunkt, f.eks. 1: Profile Point1 P Angi en ny verdi og trykk deretter på ENTER for å lagre den. 7. Trykk på SEND for å oppdatere transmitteren. Profile Point1 P % % u j m DEL i & á ü ESC * - + / ENTER (Skjermen på feltkommunikatoren) o l FN Hvis de trengs for en valgt profil, er profilpunktparametrene kun tilgjengelig gjennom en feltkommunikator. Punktene kan kun endres hvis profilen Special Plottet (Spesialtegnet) er blitt valgt. 19

20 Rosemount 3490 Series-kontrollenhet Vise eller endre profilpunktet: 1. På skjermbildet Main Menu (Hovedmeny) velger du SETUP (Oppsett). 2. Velg transmitteren (f.eks. Tx1: 3107 ). 3. Velg DUTY (Drift) og deretter NLP CURVE (NLP-kurve). 4. Velg et profilpunkt, f.eks. Profile Pt. 1. Profile Pt % Esc=Quit =Edit (Skjermen på Rosemount 3491) 5. Følg instruksene på skjermen for å redigere og lagre den nye innstillingen. (Trykk på Enter ( )-tasten hvis du blir bedt om å endre modus til off-line ). 6. Velg Quit (Avslutt) for å avslutte den forrige menyen. Fremgangsmåte for P011= Spesialdiagram 1. Tegn diagrammet av prosessverdien (PV) mot væskehøyde og merk deg maksimalpunktene (side 19). 2. Angi maksimalvolumet eller -strømningen i PV Scale Factor (P013) (side 16) (PV-skaleringsfaktor). 3. Angi maksimal væskehøyde i Profile Height (P014) (side 18) (Profilhøyde). 4. Bruk parametrene Profile Point 1 (Profilpunkt) til 10 (P030 til P039) (side 19) for å angi prosentandelen på Y-aksen som er knyttet til de faste prosentandelene på X-aksen, og lag kurven. I eksempelet er 60 % av maksimalhøyden (på X-aksen) knyttet til en prosentverdi av maksimal-pv på Y-aksen. Den aktuelle prosentverdien på Y-aksen, for eksempel 55 %, angis i parameteren Profile Point 6 (P035) (Profilpunkt). Transmitteren interpolerer lineært mellom diagrampunktene for å gi en nøyaktig kurvetilpasning, som vil bestemme utgangsprosessverdien (PV) fra den faktiske nivå (høyde)-målingen. 20

21 Hurtigstartveiledning Figur 12. Volum eller strømning fra 2-trinns overløpskanal Rosemount 3490-seriens kontrollenhet Rosemount 3107 eller mA/HART Rektangulær overløpskanal V-formet overløpskanal Profilhøyde (P014) Bunnreferanse (P010) P039 P038 P037 Y P013 = Maksimalt volum eller strømning P039 = Maksimal prosessverdi (PV) (Angitte prosentverdier for utgangs-pv til maks. PV) P036 P035 P034 P033 P032 Maksimal høyde (P014) P031 P030 0,0 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % (Faste prosentverdier for høyde i forhold til maksimal høyde) X 21

22 Produktsertifiseringer Godkjente produksjonssteder Rosemount Inc. Chanhassen, Minnesota, USA Rosemount Measurement Limited Slough, Berkshire, Storbritannia Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited Singapore Informasjon om EU-direktiver EU-samsvarserklæringen starter på side 25, og den siste versjonen er tilgjengelig på under Documentation (Dokumentasjon). ATEX-direktivet (94/9/EF) Emerson Process Management er i samsvar med ATEX-direktivet. Direktivet om trykkutstyr (PED) (97/23/EF) 3107 og 3108 er utenfor området for PED-direktivet. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) (2004/108/EF) EN :2006 MCERTS-sertifisering (kun 3108) Sira-sertifikat nr. MC Sertifisering for eksplosjonsfarlige områder Se etiketten på huset for å identifisere godkjenningene for din transmitter. Amerikanske og kanadiske sertifiseringer Fabrikkgjensidig godkjenning (Factory Mutual (FM)) I5 FM-godkjenning for egensikkerhet Egensikker for klasse I, divisjon 1, gruppe A, B, C og D Sonemerking: Klasse I, sone 0, AEx ia IIC Temperaturkoder: T6 (T a = 55 C) T4 (T a = 60 C) Enhetsparametere: VMax = 30 V, IMax = 120 ma, Pi = 0,82 W, Li = 27 μh, Ci = 5 nf. Egensikker ved installering i samsvar med Rosemount-tegning 71097/1300 IP66, IP68 Spesielle betingelser for bruk 1. For å beskytte transmitteren mot UV-eksponering når den monteres utendørs, skal transmitteren monteres i samsvar med avsnittet Miljømessige hensyn på side 5. 22

23 Hurtigstartveiledning Canadian Standards Association (CSA) I6 Sertifikatnummer: 02 CSA X Ex ia IIC Egensikker når montert med sertifisert barriere mot transmitteren Enhetsparametere: Ui=30 V, Ii=120 ma, Pi=0,82 W, Ci=5 nf, Li=27 uh Temperaturkode T4 ved Ta = 40 til 60 C eller T6 ved Ta = 40 til 55 C. Spesielle betingelser for bruk 1. Risiko for oppbygging av elektrostatisk utladning på plastflater. Må kun rengjøres med en fuktig klut. Europeiske sertifiseringer I1 ATEX-sertifisering for egensikkerhet Sertifikatnummer: Sira 09ATEX2299X II 1G, Ex ia IIC Ga T6 (Ta = 40 til 55 C), T4 (Ta = 40 til 60 C) Ui = 30 V, li = 120 ma, Pi = 0,82 W, Li = 27 H, Ci = 5 nf IP66, IP68 Godkjenninger fra resten av verden I7 IECEx-godkjenning for egensikkerhet Sertifikatnummer: IECEx SIR X Ex ia IIC Ga T6 (Ta = 40 til 55 C), T4 (Ta = 40 til 60 C) Ui = 30 V, li = 120 ma, Pi = 0,82 W, Li = 27 H, Ci = 5 nf IP66, IP68 ATEX- og IECEx-forutsetninger for sikker bruk (X) Modellnumre som dekkes: 3107*****I1****, 3108*****I1****, 3107*****I7**** og 3108*****I7**** ( * angir alternativer i konstruksjon, funksjon og materialer). Følgende instrukser gjelder utstyr som dekkes av sertifikatnummer Sira 09ATEX2299X: 1. Apparatet kan utsettes for brennbare gasser og damper med apparatgruppene IIA, IIB og IIC, og med temperaturklassene T1, T2, T3, T4, T5 og T6. 2. Installasjon av dette utstyret må utføres av personale som er opplært i samsvar med gjeldende forskrifter. 3. Utstyret er ikke beregnet på å bli reparert av brukeren, men skal skiftes ut med en tilsvarende, godkjent enhet. Reparasjoner skal bare utføres av produsenten eller godkjent reparatør. 4. Dersom det er mulig at apparatet vil komme i kontakt med skadelige substanser, er brukeren ansvarlig for å ta passende forholdsregler for å forhindre at apparatet blir skadet, og derved sørge for at beskyttelsen ikke blir redusert. Aggressive substanser er syre i flytende form eller gassform som kan angripe metaller, eller løsemidler som kan påvirke polymermateriale. Aktuelle forholdsregler, for eksempel at det utføres regelmessige inspeksjoner som del av rutinekontroller, eller se på databladet om det aktuelle materialet er motstandsdyktig mot visse kjemikalier 5. Apparatelektronikken er kun sertifisert for bruk i omgivelsestemperaturer i området mellom 40 og 60 C for T4 eller 40 og 55 C for T6. Det skal ikke brukes utenfor dette området. 23

24 6. Det er brukerens ansvar å sørge for at spennings- og strømgrensene for dette utstyret ikke overskrides. 7. Teknisk informasjon: a. Konstruksjonsmateriale: UPVC-støpt hus og forside. Skjermet kabel med to kjerner og mantel av PVC. Glassfylt låsemutter av nylon. 316SS hengebrakett. Tetning med epoksylim. b. Kode: ATEX: II 1 G, Ex ia IIC Ga, T6 (Ta = 40 til 55 C), T4 (Ta = 40 til 60 C) IECEx: Ex ia IIC Ga, T6 (Ta = 40 til 55 C), T4 (Ta = 40 til 60 C) Ui = 30 V, li = 120 ma, Pi = 0,82 W, Li = 27 H, Ci = 5 nf 8. Spesielle betingelser for sikker bruk: a. Utstyret må ikke installeres direkte i en prosess der kapselen kan bli oppladet som følge av hurtig gjennomstrømning av ikke-ledende medier. b. Utstyret må kun rengjøres med en fuktig klut. c. 3107/3108-modellen må ikke monteres på en konstruksjon som kan utsettes for vibrasjon, eller i et sted der den kan skades som følge av støt eller varmebelastning. d. Utstyret er ikke beregnet på bruk i områder som er utsatt for støv. 9. Produsent: Rosemount Measurement Limited 158 Edinburgh Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4UE, Storbritannia. 24

25 Hurtigstartveiledning Figur 13. EU-samsvarserklæring 25

26 26

27 Hurtigstartveiledning 27

28 EU-samsvarserklæring Nr: RMD 1062 Rev. C Vi, Mobrey Ltd. 158 Edinburgh Avenue Slough, SL1 4UE Storbritannia erklærer under eneansvar at produktet, Ultrasonisk nivåmålertransmitter, Rosemount 3100-serien produsert av Mobrey Ltd. 158 Edinburgh Avenue Slough, SL1 4UE Storbritannia som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med bestemmelsene i EU-direktivene, herunder de siste tilleggene, som fremsatt i vedlagte oversikt. Samsvarserklæringen er basert på anvendelse av de harmoniserte europeiske standardene samt, når det er aktuelt eller påkrevd, et godkjent teknisk kontrollorgan i EU, som fremlagt i vedlagte oversikt. 11. desember 2009 David J. Ross-Hamilton (utstedelsesdato) (navn trykte bokstaver) Global Approvals Consultant (tittel trykte bokstaver) 28

29 Hurtigstartveiledning Oversikt Nr: RMD 1062 Rev. C EMC-direktiv (2004/108/EF) Modell 3101LA*F**NA**, 3102HA*F**NA****, 3105HA*F**I1****, 3107HP*P**I1****, 3108HP*P**I1**** EN :2006, EN :2006 ATEX-direktivet (94/9/EF) Modell 3105HA*F**I1**** Sira 06ATEX2260X Egensikker Utstyrsgruppe II, kategori 1 G (Ex ia IIC T4/T6 Ga) EN :2006, EN :2007, EN :2004 Modell 3107HP*P**I1****, 3108HP*P**I1**** Sira 09ATEX2299X Egensikker Utstyrsgruppe II, kategori 1 G (Ex ia IIC T4/T6 Ga) EN :2006, EN :2007, EN :2007 Følgende tekniske standarder og spesifikasjoner er blitt benyttet: IEC :2007 (Mindre variasjoner i design for tilpasning til bruksområdet og/eller monteringskrav identifiseres av alfanumeriske tegn der det står * ovenfor) Side 2 av _RMD1062-C_nor.doc 29

30 Oversikt Nr: RMD 1062 Rev. C ATEX-sertifisert teknisk kontrollorgan for EF-typeprøvingssertifikat SIRA Certification Service [Nummer for teknisk kontrollorgan: 0518] Rake Lane, Eccleston, Chester Cheshire, CH4 9JN, Storbritannia ATEX-sertifisert teknisk kontrollorgan for kvalitetssikring SIRA Certification Service [Nummer for teknisk kontrollorgan: 0518] Rake Lane, Eccleston, Chester Cheshire, CH4 9JN, Storbritannia Side 3 av _RMD1062-C_nor.doc 30

31 Hurtigstartveiledning 31

32 , Rev BA Emerson Process Management Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA Tlf.: (USA) (800) Tlf.: (Intnl) (952) Faks: (952) Emerson Process Management AS Postboks Porsgrunn Norge Tlf.: +(47) Faks: +(47) E-post: Emerson Process Management Latin-Amerika 1300 Concord Terrace, Suite 400 Sunrise Florida USA Tlf.: Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited 1 Pandan Crescent Singapore Tlf.: (65) Faks: (65) / Emerson Process Management GmbH & Co. OHG Argelsrieder Feld Wessling, Tyskland Tlf.: 49 (8153) 9390 Faks: 49 (8153) Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited No. 6 North Street, Hepingli, Dong Cheng District Beijing , Kina Tlf.: (86) (10) Faks: (86) (10) Rosemount Inc. Med enerett. Alle varemerker tilhører eier. Emerson-logoen er et varemerke og servicemerke for Emerson Electric Co. Rosemount og Rosemounts logo er registrerte varemerker for Rosemount Inc.

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet 00825-0110-4841, Rev BA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel styringsenhet Anvisninger for hurtig montering ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installering kan føre til

Detaljer

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet 00825-0210-4841, Rev AA Rosemount 3490 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre til død eller alvorlig personskade

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A 00825-0310-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Installering av denne enheten

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev. BB Februar Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion

Hurtigstartveiledning , Rev. BB Februar Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion 00825-0110-4792, Rev. BB Rosemount 1495 Måleskive Rosemount 1496 Flensunion MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts kondisjoneringsmåleskive 1495. Du vil ikke

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning 00825-0110-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A Hurtigstartveiledning, alternativkode WU Hurtigstartveiledning ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall

Detaljer

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet

Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet IP2030-NO/QS, Rev AA Mobrey MCU900 Series 4 20 ma + HART-kompatibel kontrollenhet Hurtigstartveiledning for installasjon ADVARSEL Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installasjon kan føre

Detaljer

Rosemount 0085 rørklemmesensor. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Februar 2014

Rosemount 0085 rørklemmesensor. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Februar 2014 Rosemount 0085 rørklemmesensor Hurtigstartveiledning 00825-0110-4952, Rev BA Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 0085 rørklemmesensor.

Detaljer

Rosemount 415 brannpumpe

Rosemount 415 brannpumpe Hurtigmonteringsveiledning 0025-0110-30, Rev AA Januar 200 Rosemount 15 brannpumpe Rosemount 15 brannpumpe Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Rosemount bølgelederradar

Rosemount bølgelederradar 00825-0310-4530, rev. AB Rosemount bølgelederradar Monteringsinstrukser for segmentert sensor ADVARSEL Hvis du ikke følger disse retningslinjene for sikker installering og bruk, kan det føre til alvorlig

Detaljer

Rosemount 5400 nivåtransmitter

Rosemount 5400 nivåtransmitter 00825-0610-4026, Rev AA Rosemount 5400 nivåtransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne veiledningen Denne hurtigstartveiledningen gir anvisninger for mekanisk montering av Rosemount

Detaljer

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side Hurtigmonteringsveiledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på motsatt side Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore festehull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator

Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator Hurtiginstallasjonsveiledning Rosemount-indikator 753R Rosemount 753R Ekstern, internettbasert overvåkningsindikator Start Oversikt Rosemount 753R med integrert 3051S trykktransmitter Rosemount 753R med

Detaljer

SmartPower -løsninger. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4701, Rev BA Desember 2014

SmartPower -løsninger. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4701, Rev BA Desember 2014 SmartPower -løsninger 00825-0110-4701, Rev BA MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om produktfamilien SmartPower. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon, diagnostikk,

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Juni 2014. Montering av Rosemount Volume 1-sensor

Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Juni 2014. Montering av Rosemount Volume 1-sensor Hurtigstartveiledning 00825-0310-2654, rev. AB Montering av Rosemount Volume 1-sensor Hurtigstartveiledning MERK Denne hurtigstartveiledningen gir grunnleggende retningslinjer for sensormodellene Rosemount

Detaljer

Rosemount 0065/0185 sensorenhet. Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Juni 2014

Rosemount 0065/0185 sensorenhet. Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Juni 2014 Rosemount 0065/0185 sensorenhet Hurtigstartveiledning 00825-0210-2654, Rev BB Hurtigstartveiledning MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemounts sensormodeller 0065

Detaljer

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A

Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A 00825-0210-4308, Rev AD Rosemount 3308 Series trådløs Guided Wave Radar, 3308A ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Forsikre deg om at målerens driftsomgivelser er i

Detaljer

Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter

Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095FC Rosemount 3095FC MultiVariable Massestrømningstransmitter Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Kople til ledninger Trinn 3: Stille inn broer og sette på strøm

Detaljer

Micro Motion Modell 775

Micro Motion Modell 775 Koplingssupplement P/N MMI-20016038, Rev. AA September 2009 Micro Motion Modell 775 Fabrikkmontert Smart THUM -adapter Innhold THUM-adapter, oversikt........................................... side 3 Monteringsvurderinger............................................

Detaljer

Smart trådløs feltkopling

Smart trådløs feltkopling Smart trådløs feltkopling Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Modellinformasjon Produktsertifiseringer EU-samsvarserklæring

Detaljer

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter. Start

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter. Start Hurtiginstallasjonsveiledning temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk intallasjon Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer Samsvarserklæring

Detaljer

Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre

Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre 00825-0110-4601, Rev AA Guided Wave Radar med Rosemount 9901-kamre Monteringsanvisninger for XC-alternativet Sikkerhetsmeldinger Prosedyrer og anvisninger i dette dokumentet kan kreve spesielle forholdsregler

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtigmonteringsveiledning September 2005 Rosemount 951 Trykktransmitter for tørrgass Produkteterikkelengertilgjenglig Start Benkkalibrering Ja Nei Konfigurere/Verifisere Trinn 1: Montere transmitteren

Detaljer

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144

Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Hurtigmonteringsveiledning Februar 2004 Rosemount 144 Rosemounts PC-programmerbare temperaturtransmittere 144 Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Konfigurer transmitteren Trinn 2: Monter transmitteren

Detaljer

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet Rosemount 3051S trykktransmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Rosemount 3051SF strømningsmåler-transmitter med trådløst aktiverte HART -løsninger Klikk her for å se dette nye Wireless HART dokumentet

Detaljer

Rosemount 848L Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss

Rosemount 848L Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss Temperaturtransmitter med diskret logikk og FOUNDATION- feltbuss Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Montere ledninger og sette på strøm Trinn 3: Verifisere transmitterkonfigurasjonen Produktsertifiseringer

Detaljer

Referansehåndbok 00809-0110-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhetsinstrukser. www.rosemount.com

Referansehåndbok 00809-0110-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhetsinstrukser. www.rosemount.com Referansehåndbok Juli 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Sikkerhetsinstrukser www.rosemount.com Referansehåndbok Juli 2011 Rosemount 9901 Sikkerhetsinstrukser Disse sikkerhetsinstruksene skal leses og

Detaljer

for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker

for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010162, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion CMF400-sensorer med etterforsterker For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering

Detaljer

Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter

Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter Hurtigmonteringsveiledning Rosemount 3095FT Rosemount 3095FT Massestrømningstransmitter Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Vurdere rotasjonen av huset Trinn 3: Stille inn bryterne Trinn 4: Kople til

Detaljer

Hurtigstartveiledning , Rev DA Mars Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør

Hurtigstartveiledning , Rev DA Mars Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør 00825-0110-4764, Rev DA Rosemount 8714D (kalibreringsstandard) simulator for magnetisk strømningsrør MERK Dette dokumentet gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 8714D. Du vil ikke finne anvisninger

Detaljer

for Micro Motion T-serie-sensorer

for Micro Motion T-serie-sensorer Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010119, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion T-serie-sensorer For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige

Detaljer

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere Installasjonsanvisninger P/N MMI-20013050, Rev. A September 2008 ATEX-installasjonsanvisninger for Micro Motion Modell 2200-transmittere Merk! For installasjon i eksplosjonsfarlige områder i Europa, se

Detaljer

Rosemount 585 Annubar -enhet med flens

Rosemount 585 Annubar -enhet med flens Hurtigmonteringsveiledning 00825-0110-585, Rev AA 585 Annubar med flens Rosemount 585 Annubar -enhet med flens Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Montere og kontrollere

Detaljer

VIKTIG MELDING ADVARSEL

VIKTIG MELDING ADVARSEL KOMME I GANG NOR 2 Innledning 3 VIKTIG MELDING Dette dokumentet gir grunnleggende informasjon om feltkommunikatoren 375 slik at du kan komme i gang. Du vil ikke finne detaljerte anvisninger om konfigurasjon,

Detaljer

Smart trådløs THUM -adapter

Smart trådløs THUM -adapter Hurtigmonteringsveiledning Smart trådløs Smart trådløs THUM -adapter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Konfigurasjon på benk Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon

Detaljer

Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel

Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel Hurtigstartveiledning 00825-0110-4140, Rev. AB Mai 2017 Rosemount 2140 nivådetektor med vibrerende gaffel Hurtigstartveiledning for installasjon Hurtigstartveiledning Mai 2017 1.0 Om denne veiledningen

Detaljer

Rosemount 751 feltsignalindikator. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Februar 2014

Rosemount 751 feltsignalindikator. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Februar 2014 Rosemount 751 feltsignalindikator Hurtigstartveiledning 00825-0110-4378, Rev AB Hurtigstartveiledning FORSIKTIG Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 751 ekstern

Detaljer

Rosemount 485 Annubar -enhet med Flange-Lok

Rosemount 485 Annubar -enhet med Flange-Lok Hurtigmonteringsveiledning 00825-0210-809, Rev DB 85 Annubar med Flange-Lok Rosemount 85 Annubar -enhet med Flange-Lok Start Trinn 1: Plassering og orientering Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise

Detaljer

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere

Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere 00825-0110-4102, Rev BA Rosemount 2051-trykktransmitter og Rosemount 2051CF DP-strømningsmålere med WirelessHART -protokoll MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om trådløse

Detaljer

Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Juni 2013

Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Juni 2013 Rosemount 4600 panelmontert trykktransmitter for olje og gass Hurtigstartveiledning 00825-0110-4022, Rev. EA Hurtigstartveiledning MERK MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon

Detaljer

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon

E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner. Sikkerhetsinformasjon Instruks MI 018-429 Juni 2005 E69F strøm til luft omformer og E69P strøm til luft ventilpositioner Sikkerhetsinformasjon For sikkerhetsinformasjon på dansk, se nettstedet angitt nedenfor. For sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4030, Rev BB Juni 2013. Rosemount 2120 universell væskenivåbryter med vibrerende gaffel

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4030, Rev BB Juni 2013. Rosemount 2120 universell væskenivåbryter med vibrerende gaffel 00825-0-40, Rev BB Juni 20 Rosemount 220 universell væskenivåbryter med vibrerende gaffel Juni 20 MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 220. Du vil ikke finne

Detaljer

Rosemount 285 Annubar -enhet med Pak-Lok

Rosemount 285 Annubar -enhet med Pak-Lok Hurtigmonteringsveiledning 0025-0110-02, Rev AA 25 Annubar med Pak-Lok Rosemount 25 Annubar -enhet med Pak-Lok Start Trinn 1: Plassering og stilling Trinn 2: Bore hull i røret Trinn 3: Sveise festeanordningene

Detaljer

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter

Rosemount 248 trådløs temperaturtransmitter Hurtigmonteringsveiledning temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk montering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer Slutt www.rosemount.com

Detaljer

for Micro Motion H-serie-sensorer

for Micro Motion H-serie-sensorer Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010108, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion H-serie-sensorer For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige

Detaljer

for Micro Motion F-serie-sensorer

for Micro Motion F-serie-sensorer Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010097, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion F-serie-sensorer For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige

Detaljer

Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer

Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer Hurtiginstallasjonsveiledning August 2011 Rosemount 1199 Generelle instruksjoner for håndtering og montering av Rosemount 1199 tetningssystemer Start Innledning Forord Generell oversikt håndtering Mekanisk

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4148, Rev EA Februar 2014. Rosemount 148 temperaturtransmitter

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4148, Rev EA Februar 2014. Rosemount 148 temperaturtransmitter 00825-0110-4148, Rev EA Rosemount 148 temperaturtransmitter MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 148. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon,

Detaljer

Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel

Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel Rosemounts temperaturtransmitter 3244MVF multivariabel Start Trinn 1: Monter transmitteren Trinn 2: Kople til ledningene og kople til strøm Trinn 3: Verifiser taggingen Trinn 4: Verifiser transmitterkonfigurasjonen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4130, Rev CA September 2013. Rosemount 2130 forbedret, væskebasert nivåbryter med vibrerende gaffel

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4130, Rev CA September 2013. Rosemount 2130 forbedret, væskebasert nivåbryter med vibrerende gaffel 00825-0-4, Rev CA September 20 Rosemount 2 forbedret, væskebasert nivåbryter med vibrerende gaffel September 20 MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 2. Du

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4810, Rev FF Desember 2014. Rosemount 405 kompakt primærelement

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4810, Rev FF Desember 2014. Rosemount 405 kompakt primærelement 00825-0110-4810, Rev FF Rosemount 405 kompakt primærelement MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 405-primærelementet. Du vil ikke finne anvisninger om konfigurasjon, diagnostikk,

Detaljer

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter

Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter Rosemount 648 trådløs Rosemount 648 trådløs temperaturtransmitter Start Spesielle hensyn for trådløse produkter Trinn 1: Fysisk installering Trinn 2: Verifisere driften Referanseinformasjon Produktsertifiseringer

Detaljer

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A Februar ATEXinstallasjonsinstruksjoner. Micro Motion Model LFTtransmittere

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A Februar ATEXinstallasjonsinstruksjoner. Micro Motion Model LFTtransmittere Installasjonsanvisninger P/N MMI-20011769, Rev. A Februar 2009 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion Model LFTtransmittere med lav flow Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige områder i Europa,

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter August 2009 Rosemount 702 Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter Start Trinn 1: Fysisk installering Trinn 2: Verifisere driften Trinn 3: Referanseinformasjon Produktsertifiseringer EU-samsvarserklæring

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

EU-samsvarserklæring

EU-samsvarserklæring EU-samsvarserklæring Vi, produsenten, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158, USA erklærer under eneansvar at følgende produkter,

Detaljer

for Micro Motion F-serie-sensorer med sertifikat DMT 01 ATEX E 158 X

for Micro Motion F-serie-sensorer med sertifikat DMT 01 ATEX E 158 X Installasjonsanvisninger P/N MMI-20010184, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion F-serie-sensorer med sertifikat DMT 01 ATEX E 158 X For ATEX-godkjente sensorinstallasjoner Merk!

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Revidert Atle Hjelmerud. Katalytisk gassensor SGM595/A

Revidert Atle Hjelmerud. Katalytisk gassensor SGM595/A Revidert 08.11.2015 Atle Hjelmerud Katalytisk gassensor SGM595/A Introduksjon SGM595 / A er en katalytisk sensor for gassdeteksjon som benyttes sammen med gassalarm sentral BX308 eller BX444-Mc. Sensoren

Detaljer

Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive

Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive Hurtigmonteringsveiledning November 2011 Rosemount 1195 Rosemount 1195 primærelement med integrert måleskive Start Trinn 1: Plassering av primærelementet Trinn 2: Orientering av primærelementet Trinn 3:

Detaljer

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4840, Rev CA Februar 2013. Rosemount 3101, 3102 og 3105 ultralydtransmittere til væskenivåmåling

Hurtigstartveiledning 00825-0110-4840, Rev CA Februar 2013. Rosemount 3101, 3102 og 3105 ultralydtransmittere til væskenivåmåling 00825-0110-4840, Rev CA Rosemount 3101, 3102 og 3105 ultralydtransmittere til væskenivåmåling MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om ultralydtransmitterne 3101, 3102

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Micro Motion Klargjøring og installering av 9-ledningskabel for strømningsmåler

Micro Motion Klargjøring og installering av 9-ledningskabel for strømningsmåler Instruksjonshåndbok Delenr. 1004407, Rev. H Mars 2005 Micro Motion Klargjøring og installering av 9-ledningskabel for strømningsmåler Installasjonshåndbok 2005, Micro Motion, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

Detaljer

Smart Wireless Gateway 1420. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev FB Januar 2015

Smart Wireless Gateway 1420. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4420, Rev FB Januar 2015 Smart Wireless Gateway 1420 00825-0210-4420, Rev FB MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Smart Wireless Gateway. Den gir ikke informasjon om diagnostikk, vedlikehold, service og

Detaljer

Transmitter, modell 3700 (9-leder) eller modell 3350 perifer enhet

Transmitter, modell 3700 (9-leder) eller modell 3350 perifer enhet Hurtigveiledning P/N 3300758, Rev. C April 2003 Transmitter, modell 3700 (9-leder) eller modell 3350 perifer enhet Installasjonsveiledning for feltmontert enhet For online teknisk støtte, bruk EXPERT 2

Detaljer

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4702, rev. FB Desember 2014

Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter. Hurtigstartveiledning 00825-0210-4702, rev. FB Desember 2014 Rosemount 702 trådløs, diskret transmitter 00825-0210-4702, rev. FB MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 702. Du vil ikke finne anvisninger om detaljert konfigurasjon,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

1 Følere og kontrollsoner

1 Følere og kontrollsoner 1 Innholdsfortegnelse 1 Følere og kontrollsoner 3 1.1 Følertyper og funksjoner 3 1.2 Kontrollsoner 4 1.3 Tilkobling av følere til kontrollsoner 5 2 Plassering og installasjon av følere 6 2.1 Plassering

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 3 1.1 Tekniske spesifikasjoner..... 4 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Monteringsanvisning.........

Detaljer

Produkteterikkelengertilgjenglig

Produkteterikkelengertilgjenglig Hurtiginstallasjonsveiledning Juni 2007 Rosemount 4500 Rosemount 4500 Hygienisk trykktransmitter Produkteterikkelengertilgjenglig Start Trinn 1: Montere transmitteren Trinn 2: Stille inn bryterne Trinn

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter. HART -protokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA januar 2014

Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter. HART -protokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA januar 2014 Rosemount 3144Ptemperaturtransmitter med HART -protokoll Hurtigstartveiledning 00825-0110-4021, Rev JA Hurtigstartveiledning MERK Denne monteringsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien

Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien Hurtigstartveiledning 00825-0210-4802, Rev GA Rosemount trykktransmitter i 3051S-serien og Rosemount strømningsmåler i 3051SF-serien med WirelessHART -protokoll Hurtigstartveiledning MERK Denne veiledningen

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 530. Elektronisk termostat.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 530. Elektronisk termostat. Installasjonsveiledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Engelsk språk brukes i de originale instruksjonene. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene. (Direktiv 2006/42/EU)

Detaljer

Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4088, Rev AC November 2014

Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll. Hurtigstartveiledning 00825-0110-4088, Rev AC November 2014 Rosemount 4088A MultiVariable -transmitter med Modbus -utgangsprotokoll 00825-0110-4088, Rev AC MERK Denne veiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 4088 MultiVariable-transmitteren.

Detaljer

Rosemount 1595 kondisjoneringsmåleskive. Hurtigstartveiledning , Rev DC Juli 2014

Rosemount 1595 kondisjoneringsmåleskive. Hurtigstartveiledning , Rev DC Juli 2014 Rosemount 1595 kondisjoneringsmåleskive 00825-0110-4828, Rev DC MERK Denne installasjonsveiledningen gir deg grunnleggende informasjon om Rosemount 1595-kondisjoneringsmåleskiven. Du vil ikke finne anvisninger

Detaljer

Lumination LED-lamper

Lumination LED-lamper GE Lighting Solutions Monteringsanvisning Lumination LED-lamper LED nedhengslampe (EP14-serien) Egenskaper Lang levetid (ca. 50 000 timer) 5 års garanti IP30 For bruk i tørre rom FØR DU BEGYNNER Les disse

Detaljer

Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD

Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD Generelt Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD LK-20HD, LK-35HD og LK-70HD er fotoelektriske detektorsystemer som er designet for å aktivere en inntrengeralarm gjennom et par usynlige

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Micro Motion CNG050 Sensorer

Micro Motion CNG050 Sensorer Installasjonshåndbok P/N 20002596, Rev. B Mai 2006 Micro Motion CNG050 Sensorer Installasjonshåndbok Før du begynner Før du begynner Denne håndboken beskriver hvordan du installerer en Micro Motion CNG050-sensor.

Detaljer

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEXinstallasjonsinstruksjoner. Micro Motion MVD Direct Connect -målere

Installasjonsanvisninger P/N MMI , Rev. A September ATEXinstallasjonsinstruksjoner. Micro Motion MVD Direct Connect -målere Installasjonsanvisninger P/N MMI-20011768, Rev. A September 2008 ATEXinstallasjonsinstruksjoner for Micro Motion MVD Direct Connect -målere Merk! Ved installering i eksplosjonsfarlige områder i Europa,

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998 Nr.50/12 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.2000 NORSK utgave KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF av 3. september 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 82/130/EØF

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere

Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere Hurtigmonteringsveiledning Juni 2010 Rosemount 644 Rosemount 644H og 644R Smart temperaturtransmittere Start Trinn 1: Konfigurere (benkkalibrering) Trinn 2: Stille inn feilmodusbryteren Trinn 3: Montere

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

475 Field Communicator

475 Field Communicator 475 Field Communicator 2 Innledning 3 ADVARSEL Eksplosjoner kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade: Bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser må skje i samsvar med gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer