Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017"

Transkript

1 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere og mer aktive innbyggere i Hattfjelldal

2 Innhold NY INNHOLDSFORTEGNELSE 2

3 Sammendrag NYTT 3

4 Del 1: Plangrunnlaget 1.1 Forord Handlingsplan for folkehelsearbeid bygger på resultat og erfaring fra gjennomføring av tilsvarende plan for perioden Planen er utarbeidet for å sikre en mest mulig effektiv og målrettet kommunal ressursbruk innenfor dette tjenesteområdet. Planen er ikke minst utarbeidet for at Hattfjelldal kommune ønsker å sette folkehelsearbeidet høyt på den politiske dagsorden. Planen ivaretar også det krav som er satt for at søkere fra Hattfjelldal kommune skal kunne få tildelt spillemidler. Livsstil er mer enn noen gang viktig for folkehelsen. Andelene i befolkningen med overvekt og fedme øker fortsatt. Det samme gjør forekomsten av type 2-diabetes. Dette er eksempler på uønsket helseutvikling og utgjør utfordringer som må møtes med bred og handlekraftig tilnærming. Barn og unge er prioriterte målgrupper. Den demografiske endring med økende andel eldre gir nye utfordringer i forhold til den eldre befolkning. Hattfjelldal kommune har inngått en samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune om en felles satsting på folkehelsearbeid, datert Denne planen er en oppfølging av denne samarbeidsavtalen. Den kom folkehelseloven og ny helse- og omsorgstjenestelov. Folkehelseloven skal medvirke til en samfunnsutvikling som styrker folkehelsen og utjevner sosiale forskjeller. Loven gir også kommunen et tydeligere tverrsektorielt ansvar for folkehelse. Redusere sosiale helseforskjeller er et viktig mål i folkehelsearbeidet. Studier viser at levevaner ofte følger utdannings- og inntektsnivå. Det betyr at grupper med lengre utdanning og høyere inntekt i gjennomsnitt har gunstigere levevaner og bedre helse enn grupper som har kortere utdanning og lavere inntekt. Innsats for å gjøre noe med levekår, som arbeid og utdanning, er viktige bidrag til å fremme helse og jevne ut sosiale forskjeller. Folkehelse som en del av planarbeidet er hjemlet i Plan- og bygningsloven 3-1. Folkehelse skal i tillegg inn i alle kommunale planer og i overordnet planstrategi. Dette vil bidra til å styrke det tverrsektorielle arbeidet og gjøre folkehelse synlig i alle sektorer. Folkehelse er definert som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Folkehelsearbeid er definert som samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. Planen er blitt til etter en omfattende prosess der flere titalls personer fra offentlige ansatte, lag og organisasjoner og enkeltpersoner har bidratt. Det ble gjennomført et folkemøte i oktober hvor vi fikk mange gode innspill til planen. Det var både representanter for eldre, unge, voksne og funksjonshemmede. 4

5 Planen er forsøkt utformet slik at den skal være mest mulig konkret, handlingsrettet og etterprøvbar. En rekke aktører internt i Hattfjelldal kommunes administrasjon har ansvar for å sikre at planens hovedmål og delmål blir realisert. Den enkelte ansvarlige må derfor sette seg inn i dette plandokumentet, og gjøre sitt til for å få planen iverksatt. Ikke minst har rådmannen som øverste administrative ansvarlig, et særskilt ansvar for planrealiseringen. Planen er delt i fire hoveddeler. Del 1 evaluerer tidligere plan og formulerer grunnlaget for de tiltak som er foreslått i del 3. Del 2 peker på hovedutfordringer og angir hovedmålene for arbeidet i perioden Del 4 angir hvordan planen skal realiseres og følges opp. Uten slik oppfølging og planrealisering er planen verdiløs og fastsatte politiske mål for Hattfjelldal er da ikke mulig å nå. 1.2 Hva er folkehelsearbeid og god helse Kjernetrekk ved folkehelsearbeidet er at det er en samfunnsoppgave, at det er befolkningsrettet og at det utøves gjennom påvirkning av faktorer som har positiv eller negativ effekt på helse. Folkehelsearbeid og utviklingen av aktive og trygge lokalsamfunn kan betraktes som to sider av samme sak. Sagt på en enklere måte er folkehelsearbeid alt som medfører friskhet og god helse i en befolkning. Sykdom/Behandling/rehabilitering faller utenfor folkehelsebegrepet. Godt folkehelsearbeid skapes hovedsakelig utenfor helsesektoren. WHOs definisjon av god helse er: «en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære» Professor Peter F Hjorth har laget denne definisjonen på helse: «God helse har den som har evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg livets uunngåelige vanskeligheter og hverdagens krav.» Figur 1 Figuren viser hva som påvirker menneskers helse. Materielle og sosiale ressurser Risikofaktorer Tjenester HELSE! Materielle/sosiale ressurser: Oppvekstvilkår, utdanning, arbeid og inntekt. Tiltak som påvirker dette leddet er svært effektive. Risikofaktorer: Helseatferd, bomiljø og arbeidsmiljø. 5

6 Tjenester: Helsetjenestens tilbud. Målet er at skadene som behandles her skal forebygges i første ledd for å lette presset på helsetjenesten. Figur 2:Figuren viser faktorer som påvirker helsen. Innerst finner vi upåvirkelige faktorer som alder, kjønn og arvelighet. Ide neste leddene finner vi faktorer som individuell helseatferd og sosiale, kulturelle og økonomiske forhold, som alle er med å avgjøre helsetilstanden. (Dahlgren og Whitehead, 1991). Figur 3: Folkehelsearbeidet kan deles inn i det lille folkehelsearbeidet og det store folkehelsearbeidet. Det er beregnet at det lille folkehelsearbeidet kommunehelsetjenesten/ spesialisthelsetjenesten står for er ca.10%, mens det store folkehelsearbeidet, dvs.90 %, skapes tverrsektorielt i kommunen og blant frivillige. Illustrasjon fra Helsedirektoratet v/ Anders Smith. 6

7 1.3 Om planprosessen Arbeidsgruppen består av folkehelsekoordinator, kulturkonsulent og Polarsirkelen friluftsråd. Arbeidsgruppen rapporterer om planarbeidet til styringsgruppen. Styringsgruppen vedtar hovedbeslutningene i planarbeidet. Styringsgruppen består av rådmannens ledergruppe. Det ble gjennom inngåelse av samarbeidsavtale om folkehelsearbeidet med fylkeskommunen bestemt at plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse skulle inngå som del av planen for folkehelse. Videre er det brukt innspill fra Frisklivs-koordinator i kommunen. POLITISKE BEHANDLINGER OG MEDVIRKNING/INNSPILL I perioden september til desember 2013 ble det gjennomført flere møter med aktuelle aktører. Et for elevrådene og et oppsamlingsmøte for at alle skulle ha anledning til å si sine innspill. Vi har videre møtt representanter for lag/foreninger i hele Hattfjelldal. Over 50 enkeltpersoner har vært involvert i arbeidet. Idrettsrådet er blitt informert om planarbeidet og bedt om å bidra til innspill, enten fra rådet selv eller fra lag og foreninger. Etter gjennomgang av alle innspillene, havnet flere av innspillene i tiltaksdelen av planen. Muligheter til å komme med innspill til planen ble kunngjort med annonse i Elgposten og kommunens hjemmeside. 1.4 Evaluering av tidligere plan Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune ble vedtatt i kommunestyret i 2009 (KS sak 52/09, ). Nye idretts- og nærmiljøanlegg har vært rullert hvert år gjennom at kommunen har prioritert mellom innkomne søknader. Sett i forhold til den opprinnelige planen, har den fungert brukbart som styringsdokument for denne type utvikling i kommunen. De viktigste tiltak som ble beskrevet i planen, er nå gjennomført. Følgende anlegg prioritert i handlingsplanen er gjennomført: Sandmolia friluftsområde Hattfjelldal motorsenter Tilrettelegging av sentrumsnære turstier Hattfjelldalshallen 7

8 Hattfjelldalshallen innviet 11. november i 2008 Forhold til andre planer Handlingsplan for folkehelse er en kommunedelplan og forankret i kommuneplanen for Hattfjelldal. Denne planen er en premissleverandør til Hattfjelldal kommunes arealplaner, trafikksikkerhetsplan, virksomhetsplaner, langtidsbudsjettet og de årlige kommunebudsjettene. Planen tar videre utgangspunkt i - Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) - Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester - Nordland fylkeskommunes vedtatte Handlingsplan for folkehelsearbeid Plan og bygningsloven, 3-1, Stortingsmelding nr. 34, Folkehelse: God helse - felles ansvar - Stortingsmelding nr. 20, Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller - Stortingsmelding nr. 16, Resept for et sunnere Norge - Partnerskapsavtale med fylkeskommunen - Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hattfjelldal kommune, Din rus, ditt liv, felles ansvar 8

9 Del 2: Status, analyser og utfordringer Innholdet i denne planen bygger på kunnskap på følgende 3 hovedområder: Forskningsbasert kunnskap Forskningsbasert kunnskap om effekten av minimum 30 minutter daglig fysisk aktivitet hos voksne for helse og trivsel. Forskningsbasert kunnskap om effekten av minimum 60 minutter daglig fysisk aktivitet hos barn og unge for egen psykisk og fysisk helse, trivsel, læring og utvikling. Kunnskap om barn- og unges aktivitetsnivå. Nasjonal undersøkelse. Forskningsbasert kunnskap om effekten av røyking på folks helse Forskningsbasert kunnskap om effekten av overdreven rusbruk på folks helse Forskningsbasert kunnskap om effekten av feil ernæring på folks helse Forskningsbasert kunnskap om hva som bidrar til bedre folkehelse For informasjon om dette kunnskapsgrunnlaget henvises Helsedirektoratets egen hjemmeside Kunnskap om hva befolkningen i Hattfjelldal angir som status, behov, ønsker og muligheter innenfor angitte tema. Kunnskap om hva aktører i alle skolene og barnehagene i Hattfjelldal gjør, mener og ønsker om temaet. Kunnskap om hva de fleste idrettslederne i Hattfjelldal gjør, mener og ønsker om temaet. Kunnskap om status, bygging og finansiering. Kunnskap om friluftsmulighetene i Hattfjelldal (Se Kunnskap om bygging, drift og vedlikehold av idretts- og friluftsanlegg. Kunnskap om muligheter for ekstern finansiering av anlegg og prosjekt. For mer informasjon om dette henvises til 9

10 2.1 Folkehelsen i Nordland og Hattfjelldal - status, utvikling og utfordringer Folkehelseprofilen for Nordland 2012 Nordland skårer signifikant dårligere enn landsgjennomsnittet på mange indikatorer. Det har imidlertid vært en positiv utvikling for mange indikatorer, og fylkesverdiene nærmer seg landsgjennomsnittet. Det vil imidlertid finnes mindre avvik i den enkelte kommune, så også i Hattfjelldal. Nordland skårer lavere/dårligere enn landsgjennomsnittet på følgende faktorer: Flere personer har grunnskole som høyeste utdanning Flere uføretrygdede under 45 år Flere ungdom trives dårligere og mobbes mer på skolen vurdert etter trivsel hos 10.klassinger Flere 5.-klassinger er på laveste mestringsnivå i lesing Færre fullfører videregående skole Flere gravide røyker ved første svangerskapskontroll Flere pasienter innlegges på sykehus med hjerte- og karsykdommer og dødeligheten er høyere Flere pasienter innlegges på sykehus med psykiske lidelser Flere barn vokser opp med enslig forsørgere Flere fødes med høy fødselsvekt Flere har ikke tilgang til forskriftsmessig drikkevann i forhold til E-coli Flere behandles på sykehus generelt Nordland skårer høyere/bedre enn landsgjennomsnittet på følgende faktorer: Fylket har en høyere andel eldre over 80 år Arbeidsledigheten er lavere Andelen personer i husholdninger med lav inntekt er lavere Færre personer bruker legemidler mot psykiske lidelser, som angst og depresjon Færre personer bruker medikamenter mot KOLS og astma Færre fødes med lav fødselsvekt Folkehelseprofilen for Hattfjelldal 2013 Dette er statistisk materiale innfor ulike faktorer som samlet skal kunne gi signaler på helsetilstanden hos befolkningen i Hattfjelldal kommune. Folkehelseprofilen er en sammenstilling av folkehelsestatistikk som gir et raskt og lettfattelig bilde av noen utvalgte indikatorer innenfor demografi og sosioøkonomiske faktorer, risikofaktorer, beskyttende faktorer, helsetilstand og helsetjenester i kommunen. En sammenstilling av faktorer knyttet til folkehelsesituasjonen i Hattfjelldal kommune gir følgende bilde: 10

11 Kommunebarometer 2013 Symbolforklaring: Grønn verdi for et helsemål kan likevel innebære en viktig folkehelseutfordring for kommunen, da landsnivået ikke nødvendigvis representerer ønsket nivå. 11

12 2.2 Befolkningssammensetning (Demografi) Fram mot 2040 vil befolkningssammensetningen i Nordland og Hattfjelldal endres mot en gradvis større andel eldre. En konsekvens av den demografiske endringen er økning i aldersrelaterte sykdommer, blant annet kraftig økning i kroniske sykdommer. Med økt kommunalt pasientansvar som følge av samhandlingsreformen gir dette Hattfjelldal kommune store utfordringer. Dette betyr at det blir særdeles viktig å arbeide for at flere kan beholde god helse så lenge som mulig. Det har vært og er fortsatt en klar tendens til at folketallet i Hattfjelldal går jevnt nedover i de fleste av kommunens kretser. Noen av bygdene kan sannsynligvis være i ferd med å nå en smertegrense når det gjelder å kunne organisere et eget bygdesamfunn. I følge Statistisk Sentralbyrå vil befolkningsmengden i Hattfjelldal fortsatt minke de kommende år, og vil være på mellom mennesker i år Befolkningsutviklingen fra 1999 til Folkemengde Fødselsoverskud d Nettoinnflytting Folketilvekst Framskrevet folkemengde fordelt på alder for Hattfjelldal kommune i planperioden. For 2013 er registrert folketall pr Øvrige kolonner er beregnet ut fra middels nasjonal vekst år år år år år eller eldre SUM Framskrevet folkemengde over 80 år år år eller eldre Ser en videre på sammensetningen av befolkningen framover viser prognosene en stor nedgang i antallet personer i yrkesaktiv alder, mens antallet pensjonister og eldre går opp til tross for en nedgang i befolkningen totalt. Antallet barn og unge viser en nedgang i takt med nedgangen i folketallet totalt. Hattfjelldal kommune har asylmottak og er bostedskommune for flere flyktninger. Øket innvandring kan gi utfordringer i forhold til integrering. Etniske, kulturelle eller språklige forhold viser seg å ha betydning for ulikhet i helse, sammen med sosioøkonomisk status. 12

13 Handlingsplanen må tilpasses den befolkningen kommunen har eller ser for seg å få. Dette gjelder både antallet som skal betjenes og aldersgruppene de er ment for. 2.3 Levekår og utdanning Forskning viser at det er sammenheng mellom utdanningsnivå og helsetilstanden i en befolkning. Den største helseforskjellen finnes mellom dem som fullfører videregående skole og dem som faller ut av videregående skole. De som har lav utdanning, tjener ofte mindre og har mer belastende arbeid. Forskingen tyder på at de samme personene trener mindre, har oftere overvekt, røyker mer, blir hyppigere sykemeldt og tidligere uføretrygdet, samt lever kortere. Det er store forskjeller mellom fylkene i frafall i videregående skole. De tre nordnorske fylkene har et spesielt høyt frafall. I Finnmark gjennomfører kun 50 prosent av elevene, og Nordland og Troms har en gjennomføringsprosent på 60. En viktig årsak til høyere frafall i disse fylkene er den store andelen elever som grunnet geografiske avstander må bo på hybel. Undersøkelser viser at det er 50 prosent flere med frafall blant borteboere i Nordland enn blant hjemmeboende elever. I Hattfjelldal har vi færre med høy utdanning sammenlignet med landet for øvrig, og høyere dropout fra videregående skole. Å forebygge frafall i videregående skole vil fremme helse fordi det gir større muligheter for jobb og aktiv deltagelse i samfunnet. Dette viser at det er særlig viktig for kommunen å se på utfordringer i forhold til å få ungdom til å fullføre videregående skole og dermed forebygge utvikling av sosioøkonomiske forskjeller i helsestatus. 2.4 Oppvekst og levevaner blant barn og ungdom Barnehage og skole Hattfjelldal kommune driver 3 oppvekstsenter hvor ca. 235 barn og unge oppholder seg daglig. Mosjøen videregående skole har vg1 naturbruk med studiested i Hattfjelldal som har ca 12 elever. 13

14 Alle tre barnehagene i Hattfjelldal er helsefremmende. En helsefremmende barnehage fremmer trivsel og sunn livsførsel gjennom: 1. Daglig fysisk aktivitet - minimum 1 time per dag 2. Mat - Statens anbefalinger for kosthold 3. Naturopplevelse - Robuste barn 4. Systematisk evaluering av egen virksomhet (ståstedsanalyse) 5. Utveksling av erfaringer og eksempler med andre barnehager En nasjonal arbeidsgruppe er i ferd med å utvikle kriterier for en helsefremmende skole, men allerede nå vet vi at en helsefremmende skole må sikre elevene daglig fysisk aktivitet i minimum 60 minutter, et godt kosthold, friluftsferdigheter og naturopplevelser og ikke minst gode søvnvaner. Skolene i Varntresk, Susendal og Hattfjelldal skal i 2014 starte opp med et treårig prosjekt med fokus på Helsefremmende skoler. Prosjektet ledes av Polarsirkelen friluftsråd. Uteområdene til oppveksentrene Når oppvekstsentrene ikke har åpningstid, fungerer områdene som nærmiljøanlegg. Disse er av de mest sentrale områdene for barn sin læring og deres fysiske aktivitet. I Susendal er det i forrige planperiode bygget både ballbinge og naturklatrejungel. Ved Hattfjelldal oppvekstsenter er det bygget sandvolleyballbane og i Varntresk er det bygget sansesti og zipline. Alt dette med stor dugnadsinnsats. Fysisk aktivitet blant barn og ungdom En nasjonal kartlegging viser at bare halvparten av 15-åringene oppfyller anbefalingene om minst 60 minutter daglig aktivitet. Norske 10.klassegutter bruker i gjennomsnitt ca 44 timer per uke til 14

15 bruk av pc og tv utenom skoletid (jenter 34 timer). Vi antar at det samme gjelder for Hattfjelldal kommune. Oppvekstsentrene i Hattfjelldal synes å ha god fokus på barn og fysisk aktivitet, samtidig har de en utfordring med å aktivisere alle barna i 60 min hver dag. Det er flere organiserte aktiviteter utenom skoletid for barn og ungdom i kommunen. Fotballene er den sterkt dominerende idrett i aldersgruppen 6 15 år. Det er tilbud om organiserte fotballtreninger for barn og unge i sentrum og i Susendal. Oppvekstsentrene benytter friluftsliv som læringsaktivitet i hverdagen. Ernæring Oppvekstsentrene følger statens anbefalinger for kosthold. De har også deltatt i fiskesprell kurs. Fiskesprell gir en innføring i temaer knyttet til barns kosthold og helse, med spesielt fokus på sjømat. Undersøkelser i kommunen tyder på at de fleste barn i Hattfjelldal spiser frokost, men ikke alle har med matpakke på skolen. Psykisk helse Skolehelsetjenesten har et inntrykk av at det er flere barn enn tidligere som sliter med psykiske lidelser, ofte som en del av sammensatte problemer. Mobbing ser ut til å være et større problem i Hattfjelldal kommune enn landet for øvrig. Mestring og trivsel i grunnskolen legger et godt grunnlag for gjennomføring av videregående skole. Helsesøster og lærere har høsten 2013 vært på kurs for å lære om Zippys venner. Zippys venner er et forebyggende program som skal lære barn å mestre dagliglivets utfordringer på en bedre måte. Programmet gir barna redskaper til å identifisere og snakke om følelser og utforske måter å håndtere følelsene. Rus og tobakk Dette er tema som årlig gjennomgås i grunnskolene. Ungdomsundersøkelsen fra Vefsn, Grane og Hattfjelldal fra 2011, viser at konsum av alkohol blant de unge er nokså stabil de senere år. I flere kretser og blant mange voksne hersker enda en holdning om at barn som er konfirmert kan gå på fest og fra da av prøve ut alkohol. Ungdomsskolen kjører FRI-programmet. FRI er et tobakksforebyggende program til bruk i ungdomsskolen. 2.5 Levevaner voksne Fysisk aktivitet En undersøkelse i Nordland i 2012 viser at bare 18% av voksne menn og 24% av voksne kvinner oppfyller helsemyndighetenes anbefaling om minst 30 minutter daglig fysisk aktivitet. Det finnes ikke statistikk spesielt for Hattfjelldal, men det er ikke grunn til å tro at situasjonen er annerledes her. Personer som er fysisk aktive rapporterer bedre humør, mer overskudd og økt livskvalitet sammenlignet med personer som er lite aktive. Helsegevinstene ved regelmessig fysisk aktivitet er godt dokumentert. Fysisk aktivitet reduserer blant annet risikoen for å utvikle høyt blodtrykk, diabetes type 2, blodpropp, fedme og psykiske uhelse. Effekten av å øke fysisk aktivitetsnivå avhenger av utgangspunktet. Jo lavere aktivitetsnivå en person har i utgangspunktet, jo større effekt kan forventes dersom aktivitetsnivået økes. Trimkassetrim er mye brukt i alle skolekretsene. Særlig benyttes dette tilbudet av litt eldre kvinner. I hele kommunen drives flere uorganiserte og organiserte aktiviteter. Dersom alle 15

16 innbyggerne i Hattfjelldal fulgte aktivitetsanbefalingene, ville det hatt stor betydning for folkehelsen. Ernæring Det har over lang tid skjedd en positiv utvikling i det norske kostholdet. Forbruket av grønnsaker og frukt har økt betydelig over tid og forbruket av sukker har minket de siste ti årene. På tross av flere positive utviklingstrekk i matvareforbruket de siste årene har kostholdet til store deler av befolkningen fortsatt klare ernæringsmessige svakheter som medvirker til utvikling av hjerte- og karsykdommer, kreft, overvekt, type 2-diabetes, forstoppelse, tannråte og jernmangel. Dersom Hattfjelldals innbyggere følger Helsedirektoratets kostråd vil forekomsten av disse sykdommene reduseres. Alkohol Fra 2000 har det på vært en moderat økning i alkoholomsetningen generelt i Norge. I 2010 var forbruket på gjennomsnittlig 6,6 liter per person. I tillegg kommer det uregistrerte forbruket som er anslått til vel 1 liter per person. Statistikken viser at både voksne og ungdom drikker mer i helgene. Alkoholforbruket har økt mest blant voksne og vi ser en dreining mot et kontinentalt drikkemønster i forhold til mat og sosiale sammenhenger. Det finnes ikke statistikk spesielt for Hattfjelldal, men det er ikke grunn til å tro at situasjonen er annerledes her. Nyere forskning antyder at lavt til moderat alkoholinntak kan beskytte mot hjerte/kar sykdom. Likevel er det slik at fordelene av et moderat alkoholforbruk oppveies av risikoen for befolkningen som helhet. Narkotika Hattfjelldal kommune har pr i dag ikke noe kjent etablert narkotikamiljø, men hasjrøyking og medikament misbruk forekommer. Røyk Bruken av tobakk har endret seg mye i Norge de siste 10 årene, og det har vært en nedgang totalantall røykere. Det er færre gravide som røyker ved første svangerskapskontroll enn i landet for øvrig. Hattfjelldal kommune har ingen røykepolitikk verken rundt egne bygg eller blant egne ansatte. Oppvekstsentrene har innført ordninger om dette. Snus Samtidig som bruken av tobakk har gått ned, har bruken av snus økt betydelig. Nasjonale tall fra 2010 viser at unge opp til 24 år snuser mer og røyker mindre mens de over 24 holder seg noenlunde stabil. Rundt 11 % brukte snus daglig eller av og til i Tall for den enkelte kommune er under utarbeiding. 2.6 Helsetilstand og dødelighet Overvekt Forekomsten av overvekt har økt raskt i de fleste aldersgrupper og overvekt forekommer hyppigere blant grupper med lav enn høy sosial status. I Nord-Trøndelag er 2/3 av befolkningen overvektig og 1/5 har fedme. Barnevektsundersøkelsen fra Folkehelseinstituttet viser at det er dobbelt så mange barn med overvekt og fedme i små kommuner sammenlignet med store kommuner. Tall fra forsvarets helseregister viser at 40% av guttene fra Hattfjelldal Kommune som var til sesjon i perioden 2003 til 2009 var overvektige. Overvekt og fedme gir økt risiko for type 2 diabetes, hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, slitasjegikt i knær og hofter og enkelte kreftsykdommer som tykktarmskreft. Overvekt og fedme kan også ha alvorlige 16

17 psykiske helsekonsekvenser. Erfaring viser at det for de fleste er vanskelig å oppnå varig vektreduksjon når man først har blitt overvektig. Forebygging av overvekt er derfor av stor betydning for kommunen. Befolkningens psykiske helse Omtrent halvparten av alle nordmenn vil oppleve en psykisk lidelse i løpet av livet. Blant barn og unge vil 8 % til enhver tid ha en psykisk lidelse. Det er rimelig å anta at tallene også gjelder for Hattfjelldal kommune. De vanligste lidelsene er angst, depresjon og rusmiddelmisbruk. Disse er av verdens dyreste sykdommer og lar seg i stor grad forebygge. Ensomhet er vanskelig å telle og hvor mange som har problemer med dette er derfor uoversiktlig. Nasjonale tall antyder at hver femte nordmann føler seg ensomme og det er derfor naturlig å anta at det er en del i Hattfjelldal som trenger hjelp med denne problematikken. Tannhelse Tannhelsen til barn og ungdom i Hattfjelldal Kommune registreres årlig på indikatorkullene 5, 12 og 18 år. Hattfjelldal har en tannhelse som er bedre enn fylkesgjennomsnitte. Tannhelse er en god markør på sosial ulikhet. Blant den voksne delen av befolkningen foreligger det ikke tilfredsstillende data når det gjelder tannhelse. 17

18 Sykdomsforekomst For hundre år siden var smittsomme sykdommer hovedårsak til for tidlig død. I dag dør 80 prosent av kroniske livsstilssykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdommer, kreft og kols. Hyppigst brukte diagnoser i Hattfjelldal kommune er muskel- og skjelett sykdommer, hjerteog karsykdommer, psykiske lidelser og KOLS. I Hattfjelldal kommune er det flere som blir behandlet med kolesterolsenkende midler enn i landet for øvrig. Legemiddelbruk kan ikke betraktes som synonymt med sykdomsforekomst, men kan være en indikator på sykdomsforekomst i befolkningen. 2.7 Forebyggende helsetjenester i Hattfjelldal kommune Frisklivssentralen (MER!: Gravidtrening, frisklivsresept, trim for eldre, turgruppe) Frisklivssentralen og skolehelsetjenesten i kommunen har et samarbeid om prosjektet Glad og aktiv. Dette er et tilbud for barn som ikke er med på annen organisert aktivitet og er spesielt rettet mot inaktive barn og deres familier. Målet med prosjektet er at barna oppleve natur- og bevegelsesglede, samt bidra til at familiene er i mer fysisk aktivitet og har mer fokus på et sunt kosthold. Prosjektet er finansiert av Nordland Fylkeskommune. Hattfjelldal kommune mangler et lavterskeltilbud på kveldstid for ungdom og voksne som står i fare for å utvikle livsstilsrelaterte sykdommer og som ikke benytter seg av eksisterende tilbud for fysisk aktivitet. Helsestasjon og skolehelsetjenesten 18

19 Helsestasjonen og skolehelsetjenesten gir tilbud til alle gravide og til alle barn i alderen 0 20 år og deres foreldre. Helsestasjonen har som hovedoppgave å drive med forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot enkeltindivider og grupper i befolkningen. Hattfjelldal helsestasjon har 100% oppslutning, og er derfor en unik arena for å drive med folkehelse. Bemanningen består av helsesøster og jordmor, i tillegg kommer ukentlig lege- og fysioterapitjenester. Forebyggende tjenester og tidlig innsats Helsestasjon/skolehelsetjenesten, oppvekstsentrene, barnevern, PPT og BUP har jevnlig kontakt for å forebygge og tidlig iverksette tiltak hvor dette er nødvendig. Miljørettet helsevern Miljørettet helsevern omfatter alt i vårt miljø som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, det være seg fysiske, kjemiske, biologiske eller sosiale miljøfaktorer. Ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern er tillagt kommunen med hjemmel i folkehelseloven kapittel 3. Miljørettet helsevern er et tjenesteområde som gir kommunen et helhetlig ansvar for et trygt og helsefremmende miljø. Miljørettet helsevern er derfor en sentral tjeneste for å utjevne sosial ulikhet i helse ved at alle skal sikres mot helseskadelig miljø. Ansvaret for miljørettet helsevern ligger under helseavdelingen i Hattfjelldal kommune. 2.8 Skader og ulykker Andelen som skades i ulykker i Hattfjelldal er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet, vurdert etter sykehusinnleggelser. Ulykker og skader er et betydelig helseproblem i alle aldergrupper i Norge. Ulykker er den vanligste dødsårsaken for personer under 45år. De samfunnsøkonomiske konsekvensene er betydelige. Sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende tiltak kan iverksettes på flere arenaer: i barnehager og skoler, i fritid og trafikk, i arbeidsliv, hjem og nærmiljø. 2.9 Kultur og fritid Det er mye folkehelse i det å være fysisk aktiv. Det samme kan sies om det å drive med en hobby sammen med andre hvor en opplever sosialt samvær og mestring. Anlegg er viktige for å få lagt til rette for aktivitet, og spesielt gjelder dette i den lange mørke vinteren. Forskning på landsbasis viser at dette først og fremst gjelder for de unge, mens voksne får størst effekt ved tilrettelagte turstier, skiløyper, turhytter og lignende. Hattfjelldal kommunes voksne befolkning er friluftsaktive uten at det finnes god dokumentasjon på omfanget av dette. Det finnes mange turløyper i kommunen. Det er stor tradisjon for innbyggerne i Hattfjelldal å gå fjelltrimmen på sommeren, i 2013 deltok ca 2500 personer. På vinteren kjører kommunen opp skiløyper, vi vet at løypene er populære blant skigåere, men vi vet ikke i hvor stor grad disse benyttes av den øvrige befolkningen. Kommunen har scooterløyper. Disse bidrar til en type friluftsliv som ellers ville ha vært vanskelig for mange. Det finnes ingen oversikt over hvor mye disse brukes. Hattfjelldalshallen leies ut til lag og foreninger, privatpersoner eller bedrifter. Bassenget har åpent 4 måneder i året og blir brukt jevnlig til skolebad og folkebad. Private og frivillige organisasjoner, idrettslag, firmaer og privatpersoner leier også bassenget. Bassenget er ikke universelt utformet og kan derfor ikke brukes av personer som har behov for heis. 19

20 2.10 Situasjonsbeskrivelse for fysisk aktivitet og naturopplevelse SETT INN NY OVERSIKT 2.11 Eksisterende anlegg Anleggsregisteret er ajourført oktober 13 I tabellen gis en oversikt over eksisterende anlegg og områder for idrett og friluftsliv i kommunen. SETT INN NY OVERSIKT 2.12 Oppsummering av folkehelseutfordringene i Hattfjelldal Barn og Unge: Andel 5.klassinger på laveste mestringsnivå i lesing er høyere enn i landet for øvrig. Ungdom trives noe dårligere på skolen enn det som er vanlig ellers i landet, vurdert etter trivsel hos 10. klassinger. Mindre fysisk aktive barn og unge enn før. Markert økende overvekt/fedme blant barn og unge. Høy andel drop-out fra videregående skole. Økende snusing blant ungdommer, mindre røyking. Manglende lavterskeltilbud, spesielt til ungdom. Voksne: Færre voksne med høy utdannelse Stor forekomst av overvekt blant menn Mindre fysisk aktivitet blant voksne. Flere personer som bruker legemidler mot høyt kolesterol sammenliknet med resten av landet. Generelle sykdomsutfordringer: muskel- og skjelettsykdommer, hjerte- og karsykdommer, psykiske lidelser, diabetes og KOLS. Annet: Integrering av innvandrere. Flere eldre de neste årene krever øket fokus på forebygging av sykdommer. Universell utforming av anlegg slik at bevegelseshemmede kan drive fysisk aktivitet. 20

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører

Detaljer

2013 2014 2015 2016 2017 80 89 år 76 78 74 73 74 90 år eller eldre 18 16 18 19 20

2013 2014 2015 2016 2017 80 89 år 76 78 74 73 74 90 år eller eldre 18 16 18 19 20 2.1 Befolkningssammensetning (Demografi) Fram mot 2040 vil befolkningssammensetningen i Nordland og Hattfjelldal endres mot en gradvis større andel eldre. En konsekvens av den demografiske endringen er

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Folkehelseoversikt Lom / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Rapport 2010 Folkehelsa i Selbu Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Innledning... 4 Metode... 7 Resultater for Selbu... 8 Statistikk... 8 Kommunebarometeret

Detaljer

FOLKEHELSA I SKAUN 2014

FOLKEHELSA I SKAUN 2014 FOLKEHELSA I SKAUN 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Skaun kommune Utarbeidet mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Folkehelseoversikt Vågå / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 21/1928-2553/215 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 26.5.215 Saksframlegg Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 215 til 218 Utv.saksnr

Detaljer

Folkehelse i Alta. Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab

Folkehelse i Alta. Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab Folkehelse i Alta Alta sentrum sett fra luften (bilde 1) 07.05.13 / KRTO/aaab 1 Forord Fra 1. januar 2012 trådte ny lov om folkehelse i kraft. Samtidig kom ny lov om helse- og omsorgstjenester. Begge disse

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 215-219 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forord Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i, og er ikke bare sum av individuelle valg

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Folkehelseoversikten Vedtatt i kommunestyret 14.11.2013 Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 St.meld. nr. 16 (20022003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Den store helsepolitikken: forebygge mer for å reparere mindre 5 1.2 Mål og hensikt: et sunnere

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING 2015 Innhold 1.0 Folkehelsearbeid i Kvinesdal kommune 4 2.0 Datagrunnlag 4 3.0 Folkehelsekartlegging 4 4.0 Demografi 5 4.1 Demografiske hovedtrekk 10 5.0 Oppvekst-

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 214 Foto: Thor Albertsen Nes kommune Sist oppdatert: 17.12.214 1 Forord Kommunen skal legge til rette for en samfunnsutvikling som fremmer

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer

Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015

Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015 Folkehelseoversikt Lom kommune, mars 2015 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder og statistikk... 5 2.2 Årsaksforhold, konsekvenser og ressurser...

Detaljer

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Samfunnsendringer og demografiske utviklingstrekk... 8 1.1.1 Befolkningsutvikling

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Forord Fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Meld. St. 19 (2014 2015)

Meld. St. 19 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Folkehelsemelding Telemark 08

INNHOLDSFORTEGNELSE. Folkehelsemelding Telemark 08 INNHOLDSFORTEGNELSE Folkehelsemelding Telemark 08 FORORD...4 Folkehelsemelding... 4 Robusthet... 4 Mål for meldinga... 4 Telemark og Norge... 5 Faktagrunnlag... 5 Videre arbeid... 5 Adresse til sekretariatet...

Detaljer

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Planprogram sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07.

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07. LINDESNES KOMMUNE - et fyrtårn for helse og trivsel Foto: Rolf Dybvik Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07 Kommuneplan 2007 2018 De nye veiene Eventyr fra virkeligheten i Lindesnes

Detaljer

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening

Frivillig sektor ved Frivilligsentral, Lions Club, FAU på skolene, Eldrerådet, Tønsberg Seilforening Forord Nøtterøy kommune har i mange år hatt fokus på skade og ulykkesforebyggende arbeid i kommunen. I 2008 valgte kommunen å ta i bruk Trygge lokalsamfunn som arbeidsmodell. Trygge lokalsamfunnsarbeidet

Detaljer