SKANSKA Norge AS Tiedemann Felt D Forprosjekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKANSKA Norge AS Tiedemann Felt D Forprosjekt"

Transkript

1 SKANSKA Norge AS Tiedemann Felt D Forprosjekt RIBrann Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag Brannteknikk

2

3 Innhold 1 Innledning Dokumentasjon av brannsikkerhet (TEK 7-21) Generelt Vurdering om hvorvidt kan benyttes Dokumentasjonsform Kravspesifikasjon Dokumentasjon Risikoklasser og brannklasser Bæreevne og stabilitet ved brann Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk, (del 2 antennelse og utvikling av brann) , del 3a, brannceller , del 3b, brannseksjoner , del 4, Tekniske installasjoner Tilrettelegging for slokking av brann Brannspredning mellom byggverk Rømning av personer (del 2, tiltak for å påvirke rømningstider) Rømning av personer (del 3, utgang fra branncelle) Rømning av personer (del 4, rømningsvei) Tilrettelegging for rednings og slokkemannskap Ytterligere utdypning av kravspesifikasjon Åpenhet over 4 plan i leilighetene i Townhouse Rømning i Townhouse Taktekking i sedumvegetasjon Referanser Tegningsliste

4 1 Innledning Generelt Sweco Norge AS er engasjert av SKANSKA for å prosjektere brannsikkerhet i Tiedemannsbyen, felt D, Oslo Kommune. Den branntekniske løsningen fremkommer, i tillegg til denne rapporten, også i form av branntegninger. Sweco Norge AS skal være ansvarlig prosjekterende og kontrollerende for brannsikkerhet, og har brukt Teknisk forskrift (TEK) med veiledning () som referansegrunnlag for definisjonen av tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Denne rapport inneholder brannteknisk prosjektering på ytelsesnivå, og gir informasjon om hvilke krav de andre fags rådgivere må ivareta i videre prosjektering. Underlagsdokumenter og underlagstegninger Følgende dokumenter danner underlag for de branntekniske vurderingene i denne rapporten. Filnavn Datert Innhold Utført av firma Skisseprosjekt.pdf Skisseprosjekt Tiedemann Felt D SKANSKA A_D_PL12_0- PlanKjeller.dwg A_D_PL12_1-Plan1- etasjem-utomhus.dwg A_DA_PL12_1-6- HusAPlan1-6.dwg A_DB_PL12_1-8- HusBPlan1-8.dwg A_DC_PL12_1-2- HusCPlan1-2.dwg A_DC_PL12_3-5- HusCPlan3-5.dwg A_DC_PL12_6-8- HusCPlan6-8.dwg A_DR_PL12_1-2- RekkehusenePlan1og2.dwg A_DR_PL12_3-4- RekkehusenePlan3og4.dwg Plantegning kjeller TAG itekter Plantegning utomhus TAG itekter Plantegning hus A plan 1-6 TAG itekter Plantegning hus B plan 1-8 TAG itekter Plantegning hus C plan 1-2 TAG itekter Plantegning hus C plan 3-5 TAG itekter Plantegning hus C plan 6-8 TAG itekter Plantegning rekkehus plan 1 og 2 TAG itekter Plantegning rekkehus plan 3 og 4 TAG itekter Disse tegningene danner underlaget for håndskisserte branntegninger, utarbeidet av Sweco. Lover, forskrifter, standarder, m.v. som er lagt til grunn i prosjektering Prosjektet er utført på grunnlag av følgende lover, forskrifter, veiledninger, standarder, m.v.: Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven 1997 (TEK) [1]. Veiledning til teknisk forskrift (4.utgave) () [2]. 1

5 Prosjekteringsforutsetninger Følgende prosjekteringsforutsetningene er lagt til grunn i dette oppdraget. Ved endringer vil det branntekniske konseptet måtte revideres. Det er viktig at prosjekteringsforutsetningene blir videreført i de neste fasene av prosjektering, oppføring og drift av objektet. I merknad er det også beskrevet hvilke begrensninger som ligger i måten bygget er prosjektert på. Prosjekteringsforutsetninger Kriterier Merknader Bruk/virksomhet Bolig Garasje Næring Antall etasjer Townhouse: 4 Leilighetsbygg: 7 Grunnflate Ca m 2 Totalt bruksareal Ca m 2 Risikoklasse Kjeller: 1, 2. Næring i 1. etasje: 2 1 Brannklasse Plan 1-7: 4 Townhouse BKL2 Leilighetsbygg BKL 3 Personbelastning Lav personbelastning i boenheter Brannenergi MJ/m 2 Plassering til nabobebyggelse Spesiell risiko Dokumentasjonsform omhyllingsflate I 1. etasje er flere enkeltstående småarealer til bruk for næring. Garasjeplan er ikke tellende etasje da himling er under 1,5 m over planert terreng og den bare inneholder tilleggsdel. Forutsetter at garasjeplan ikke er tellende etasje Bolig 948 MJ/m 2 gulvareal iht. Byggdetaljblad Garasje/parkeringskjeller samt næringsareal for normal bruk av butikk antas å gi brannbelastning innenfor gitte kriterier. Mer enn 8 meter til nærmeste byggverk. Nei Blandingsmodellen Røykvarslere i hver boenhet (evt. brannalarmanlegg). Sprinkleranlegg. Slokkeapparater. Brannslanger. Røykluker i trapperom Brannsikringstiltak som krever Brannklassifiserte bygningsdeler. ettersyn internt: Særskilt brannobjekt Nei Innsatstid brannvesenet 10 minutter Bryn brannstasjon i Tvetenveien og Sagene brannstasjon. Brannvesenets beredskap og God Brannvesenet i Oslo Kommune utstyr Spesielle rammebetingelser Nei, ref. oppdragsgiver Kravsreferanse Plan og bygningsloven. 1 Butikk med utgang direkte til det fri er i risikoklasse 2 da alle som benytter denne vil kjenne til rømningsveien og kunne bringe seg selv til sikkerhet. 2

6 Andre forhold som er vesentlige for bygget i bruksfase: Jevnlig kontroll (internt og eksternt) av alle brannsikringstiltak. Bygningen er ikke særskilt prosjektert for sikkerhet ved eksplosjon. Dersom bruker tar inn brannfarlig vare/gass under trykk, må bruker sørge for at regelverk om dette tilfredsstilles. 3

7 2 Dokumentasjon av brannsikkerhet (TEK 7-21) 2.1 Generelt Teknisk forskrift av 1997 (TEK) er benyttet som kravreferanse. Disse kravene er funksjonsbaserte, med unntak av enkelte løsningsbaserte krav. For å dokumentere de branntekniske løsningene kan man benytte en av 3 modeller: Preaksepterte løsninger angitt i veiledning til teknisk forskrift (). Dokumentasjon av løsningene ved bruk av branntekniske analyser og beregninger. Bruk av blandingsmodellen. Denne er basert på at preaksepterte løsninger () benyttes og at aktuelle fravik fra dokumenteres ved bruk av brannteknisk analyse og beregninger. 2.2 Vurdering om hvorvidt kan benyttes. De preaksepterte løsningene skal i utgangspunktet gi tilstrekkelig sikkerhetsnivå i et hvert bygg. Imidlertid er det enkelte objekter som har svært spesiell bruk, utforming eller rammebetingelser som gjør at ikke ivaretar de funksjonskravene som er angitt i TEK. Leilighetene i Townhouse er spesielle da de har svært liten grunnflate, men relativt mange etasjer. Det er likevel valgt å bruke som referansenivå, og utarbeide brannteknisk analyse for de områder i som ikke tilfredsstilles. 2.3 Dokumentasjonsform. I denne prosjekteringen er blandingsløsningen valgt, da det er enkelte fravik fra preaksepterte løsninger. Ut i fra dette er bygget prosjektert i tiltaksklasse 3 for brannsikkerhet. Kontrollform som er benyttet er sidemannskontroll. 4

8 3 Kravspesifikasjon I dette kapittelet angis den branntekniske kravspesifikasjonen for videre prosjektering. I de følgende tabellene gis det en kort angivelse av krav og de valgte løsninger i dette prosjektet. Videre er det angitt hvilken dokumentasjonsmetode som er benyttet, og hvilket fagområde som er ansvarlig for å videreføre disse ytelseskravene i videre prosjektering av bygget (detaljprosjektering). Tabellene er splittet opp tilsvarende oppbyggingen av TEK, der angivelsene med er samsvarende med kravreferansene. Ansvarlig: I tabellene vil det i felt for ansvarlig bli angitt hvilket fagområde som skal ivareta ytelseskravene videre i prosjektet. Det er hvert enkelt fagområde sitt ansvar å ivareta ytelseskravene, og be om ytterligere utredning/forklaring på hvordan dette skal utføres dersom det er uklarheter i hvordan ytelseskravene skal ivaretas. Dette vil kunne bli angitt med følgende forkortelser for fagområde. Forkortelse Fagområde ARK itekt LARK Landskapsarkitekt RIB Rådgivende ingeniør bygg RIE Rådgivende ingeniør elektro RIV Rådgivende ingeniør VVS RIBr Rådgivende ingeniør brann Merknad/kommentar I merknad-/kommentarfeltet vil det bli gitt ytterligere informasjon om hvordan kravspesifikasjonen skal ivaretas. Dersom det er nødvendig med ytterligere kommentarer eller redegjørelse for valgt løsning utover det som står i kommentarfeltet, vil det bli lagt inn en referanse til hvor man finner denne. Videre vil man også legge inn kommentar der løsningen er utover minimumsløsningene i. Dette da slike økte ytelser blir relatert til økning av sikkerhetsnivået grunnet nødvendighet for dette for å dokumentere mindre fravik fra. 5

9 7-21 Dokumentasjon Kravspesifikasjon med løsning Dok. Ansvarlig Merknad / Kommentar metode Valgt dokumentasjonsform TEK RIBr Valgt kontrollform Sidemann RIBr Tiltaksklasse for prosjektering og kontroll av prosjektering 3 RIBr 7-22 Risikoklasser og brannklasser Kravspesifikasjon med løsning Risikoklasse for objektet Kjeller: 1, 2. Næring i 1. etasje: 2 Plan 1-7: 4 Brannklasse for objektet Townhouse: BKL 2 Leilighetsbygg: BKL Bæreevne og stabilitet ved brann Kravspesifikasjon med løsning Brannmotstand på bærende hovedsystem og etasjeskiller Brannmotstand på balkonger i leilighetsbygg: Brannmotstand på sekundære, bærende bygningsdeler, Trappeløp Utvendig trappeløp, beskyttet mot flammepåvirkning og strålevarme Leilighetsb.: R90 A2-s1,d0 [A90] Townhouse: R60 [B60] R60 A2-s1,d0 [A90] Leilighetsb.: R60 A2-s1,d0 [A60] Townhouse: R60 [B60] Leilighetsb.: R30 A2-s1,d0 [A30] Townhouse: R 30 [B30] R30 [B30] eller A2-s1,d0 [ubrennbart] Dok. Ansvarlig Merknad / Kommentar metode RIBr Boenheter RKL 4 RIBr Forutsetter at garasjeplan ikke er tellende etasje Dok. Ansvarlig Merknad / Kommentar metode RIB Dekke over parkeringskjeller utføres med brannmotstand R90 [A90]. RIB RIB RIB/ Dette gjelder alle innvendige trappeløp, også interntrapp i Townhouse. 6

10 Kravspesifikasjon med løsning Takkonstruksjon Leilighetsb.: R60 A2-s1,d0 [A60]. Townhouse: R 60 [B60] Dok. Ansvarlig Merknad / Kommentar metode RIB Kravet er for de deler av takkonstruksjonen som defineres som sekundært bærende bygningsdeler, samt de deler av konstruksjonen som ved kollaps vil kunne påvirke branncellebegrensende konstruksjoner. Definisjon av hoved- og sekundært bæresystem Som bærende hovedsystem regnes konstruksjoner - søyler, bjelke og vegger/dekker som er avstivende og stabiliserende - der eventuelt brudd vil forårsake at flere felt eller større områder av byggverket raser. Som sekundære, bærende bygningsdeler regnes konstruksjoner der et eventuelt brudd vil forårsake at et mindre område raser. Takkonstruksjon er å anse som sekundært bærende bygningsdel når den ikke er en del av byggets hovedbæresystem eller medvirker til å stabilisere dette. 7

11 7-24 Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk, (del 2 antennelse og utvikling av brann) Kravspesifikasjon med løsning Dok. metode Overflater. Overflate på vegger og tak i D-s2,d0 [In2] branncelle inntil 200 m 2 Overflater på vegger og tak i B-s1,d0 [In1] sjakter og hulrom, brannceller som er rømningsvei og brannceller over 200 m 2 Overflater på gulv i D fl -s1 [G] rømningsvei Nedforet himling i rømningsvei må tilfredsstille klasse A2-s1,d0 [In 1 på begrenset brennbart underlag] og ha et opphengssystem med minst 10 minutter brannmotstand, evt. kledning med klasse K 2 10 A2-s1,d0 [K1-A]. Utvendige overflater Overflater på ytterkledning Leilighetsb.: B-s3,d0 [Ut1] Langfasader i Townhouse: D-s3,d0 [Ut2] Kledninger Kledninger i brannceller inntil K 2 10 D-s2,d0 200 m 2 [K2] Kledninger i brannceller over K 2 10 B-s1,d0 200 m 2. Kledninger i brannceller som er rømningsvei og i sjakter og hulrom. [K1] K 2 10 A2- s1,d0 [K1-A] Ansvarlig Merknad / Kommentar TEK Da bygning er inntil fire etasjer og det er liten fare for brannspredning til/fra fasaden. Kortfasadene må ha Ut1 pga skjerming av rømningsveier. Se kap. 4.2 Gjelder alle innvendige rom Isolasjon Rør og kanalisolasjon P II RIV Rør og kanalisolasjon i rømningsvei P I RIV Enkeltstående små rør og kanaler kan ha klasse PII Taktekking B ROOF (t2) [Ta] Det aksepteres bruk av uklassifisert sedumvegetasjon på deler av taket. TEK Dette forutsetter betongdekke med brannmotstand REI60 på undersiden av vegetasjonen. Løsningen er utdypet i kap. 4.3 I hus B plan 5 er det tilrettelagt for takterrasse ut fra leilighet i akse B4. Dersom denne takterrassen er en støpt konstruksjon, og gulvet ikke 8

12 Isolasjon Isolasjonsmaterialer skal være ubrennbare. Isolasjon av yttertak: I hovedtrekk ubrennbar, men kan være inntil 400 m 2 brennbar på yttertak. Dette gjelder de takene hvor brannvesenets stigemateriell har tilkomst. For yttertak der brannvesenet ikke har tilkomst: Ubrennbar isolasjon. er kledd i brennbare materialer, kan sikkerheten mht. brannspredning mellom tak og leilighet ivaretas ved 6 meter avstand mellom fasade til leiligheten og sedumvegetasjonen. Dersom det er brennbart gulv/dekke på terrassen, må det tilrettelegges for 6 meter ubrennbar overflate mellom vegetasjon og terrassen. Innbyggingsdetaljer skal følge TPF nr. 6 [3]. 7-24, del 3a, brannceller Kravspesifikasjon med løsning Branncelleinndeling er vist på branntegningene. Brannmotstand branncelle Townhouse: EI 60 [B 60] Leilighetsb.: EI 60 A2- s1,d0 [A 60] Tak over plan 4 i hus B utføres i konstruksjoner med brannmotstand EI 60 A2- s1,d0 [A 60]. Dette for å hindre brannsmitte til leilighet i plan 5 via fasade. Skille mellom sprinklet og EI 60 A2- usprinklet område s1,d0 [A 60] Brannmotstand dør til trapperom EI 2 30-CS a [B30S] Dok. metode Ansvarlig Merknad / Kommentar Townhouse: Hver boenhet er egen branncelle. Leilighetsb.: Hver boenhet, næringslivsarealer, garasje og rømningsveier er egne brannceller. Gjelder dersom den som beskriver sprinkleranlegget definerer områder som ikke trenger sprinkles. Gjelder for leilighetsblokkene Brannmotstand dør til teknisk rom EI 2 60-CS m /A2-s1,d0 [A60S] Heiser i leilighetsblokken ligger i trapperommet. Det vil ikke være nødvendig med 9

13 Kravspesifikasjon med løsning brannmotstand på heisdørene da trapperommet, inkl. heis er utformet som egen branncelle med konstruksjoner EI 60 A2-s1,d0 [A 60]. Sjakter i leilighetsbygg, BKL 3, branntettes i hvert etasjeskille. Garasjen må, grunnet bruttoareal større enn 400 m 2, skilles fra resten av bygningen med konstruksjoner med brannmotstand minst EI 90 A2-s1,d0 [A90] Det må mellom garasje og trapperom etableres mellomliggende rom med brannmotstand minst EI 60 A2-s1,d0 [A60]. Dok. metode Ansvarlig Merknad / Kommentar /RIV Sjaktene trenger da ikke ha brannmotstand på sjaktveggene, og heller ikke røykventileres. Trapp fra parkeringskjeller til det fri vil ikke være nødvendig å utføre som egen branncelle. Avstand til bygg fra oppgangen til denne trappen er mer enn 8 meter. Dør til brannsluse. EI 2 60-CS a [B 60 S] Trapperom Leilighetsb.: Tr1 Fra parkeringskjell er til det fri: Interntrapp Townhouse: Interntrapp Trapperom har utgang til det fri via korridor Krav til konstruksjoner er vist med Tr1-utførelse på branntegninger. Brannsmitte i fasaden (horisontalt og vertikalt) hindres ved at Felt D fullsprinkles. En branncelle kan ha åpen forbindelse på TEK Se kapittel 4.1 inntil 3 plan. Leilighetene i Townhouse har fire åpne plan med hems og takterrase i 4. etasje. Det er ikke fare for Mer enn 8 brannspredning til nabobygg meter til nabo 7-24, del 3b, brannseksjoner Kravspesifikasjon med løsning Dok. Ansvarlig Merknad / Kommentar Metode Største tillatte bruttoareal pr brannseksjon m 2 RIV Bygningene fullsprinkles. 10

14 7-24, del 4, Tekniske installasjoner Kravspesifikasjon med løsning Leilighetsblokken: I forbindelse med trapperommene etableres det ventilasjonsrom i kjeller. Ventilasjonanlegg i dette rommet betjener leilighetene som har rømning via den respektive trappen. Townhouse utføres med balansert ventilasjon for hver leilighet. Ventilasjonsanleggene utføres i ubrennbare materialer. Kanaler og annet utstyr må festes slik at de ikke faller ned og bidrar til økt fare for brann og røykspredning. Oppheng skal ha brannmotstand iht. branncellebegrensende konstruksjoner i bygget. Ved bruk av brannspjeld, må det gjøres en overordnet vurdering av hva som skjer ved evt. lukking av spjeld, Dette da lukking av spjeld vil kunne medføre overtrykk/undertrykk og medførende brannsmittefare. Dok. Metode Ansvarlig RIV RIV RIV. RIV Merknad / Kommentar Det skal ikke lagres brannfarlig vare i bygget. Bruker Gjennomføring i konstruksjoner med brannmotstand skal sikres med brannisolering og branntetting med godkjente produkter i henhold til produktets monteringsanvisninger RIV Samme brannmotstand på brannisolering og branntetting som for konstruksjonen for øvrig. Det vises til NBI [7]. Elektriske installasjoner utføres i henhold til. Kabler som er gjennomgående i branncellebegrensende konstruksjoner skal branntettes med godkjente produkter i henhold til produktets monteringsanvisninger RIE Samme brannmotstand på brannisolering og branntetting, som for konstruksjonen forøvrig. (EI 60) I trapperom eller rømningsvei, kan det ikke legges kabler som representerer en brannbelastning på over 50 MJ/løpemeter. Vann- og avløpsrør og deres gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner skal branntettes med godkjente produkter i henhold til produktets monteringsanvisninger RIE RIV Samme brannmotstand på brannisolering og branntetting som for konstruksjonen for øvrig. Vises til NBI [7] 11

15 7-25 Tilrettelegging for slokking av brann Kravspesifikasjon med løsning Bygninger i risikoklasse 4 må ha enten håndslokkeapparat eller egnet brannslange som rekker inn i alle rom. Husbrannslanger anbefales i hver leilighet for økt pålitelighet og slokkekapasitet. Dok. metode Ansvarlig RIV Merknad / Kommentar For områder beregnet for næring må det monteres brannslanger som dekker hele arealet. Parkeringskjelleren er i risikoklasse 2 og kan oppføres med håndslokkere. Det anbefales å montere brannslanger i dette området. Disse må da plasseres slik at slangestrekket ikke blir lengre enn 30 meter, og alle rom dekkes. Dersom brannslanger plasseres i frostutsatt område, må dette sikres særskilt. Brannslanger kan, grunnet fare for brann- og røykspredning ikke plasseres i trapperom Brannspredning mellom byggverk Kravspesifikasjon med løsning Det er sikret mot brannspredning mellom byggverk da avstand til nabobygg er mer enn 8 meter. Dok. metode Ansvarlig RIBr Merknad / Kommentar 7-27 Rømning av personer (del 2, tiltak for å påvirke rømningstider) Kravspesifikasjon med løsning Bygninger i RKL 4 må ha røykvarslere som plasseres slik at alarmstyrken er minst 60 db i oppholdsrom og soverom når mellomliggende dør er lukket. Det må være minst én røykvarsler pr etasje i hver leilighet, og disse skal være seriekoblet. Arealer for næring kan, grunnet størrelse og gode rømningsforhold, oppføres med røykvarslere. Dok. metode Ansvarlig Merknad / Kommentar RIE Brannalarmanlegg istedenfor røykvarslere i boliger vil gi et vesentlig høyere sikkerhetsnivå i bygget. Brannalarmanlegget må da være kategori 2, iht. HOmelding 2/98 [4] eller FG regelverket [5]. Det er heller ikke krav til brannalarmanlegg i kjeller, så lenge denne fullsprinkles. 12

16 Det er ikke krav til ledesystem, men anbefales at rømningstrappene merkes med gjennomlyste skilt og ledesystem. Det er ikke krav til rømningslys i utvendig trapp. Porter/dører mellom rømningsbalkonger i Townhouse må merkes med Rømningsvei, kan ikke blokkeres. Portene skal hengsles slik at de kan slå begge veier. Trapperom i boligblokkene må være røykventilert slik at røyk som kommer inn i trapperommet på grunn av åpne dører eller utettheter kan ventileres ut. Tiltaket er av hensyn til brannvesenets innsats og skal tilrettelegges for manuell utløsning ved innsats. Ut over RIE RIV Ref. Byggdetaljblad [8] Bygningene skal fullsprinkles. RIV Sprinkleranlegget skal tilfredsstille NS [10] / NS-INSTA [11]. Det skal være hurtigreagerende sprinklerhoder i leilighetene i Townhouse. RIV 13

17 7-27 Rømning av personer (del 3, utgang fra branncelle) Kravspesifikasjon med løsning For leilighetsbygg i 7 etasjer må utgang fra branncelle føre direkte til sikkert sted eller til korridor/sluse med adgang til minst to uavhengige rømningsveier. Lokalene til næringsbruk har mindre enn 150 personer og utgang direkte til det fri. Det må fra de to sykkelparkeringene i kjelleren, tilrettelegges med en sekundær dør ut til parkeringskjeller grunnet avstand i blindkorridor mer enn 15 meter Townhouse: Hver boenhet har utgang til terreng på plan 1. Interntrapp til denne er primær rømningsvei. Fra plan 2 er det mindre enn 5 m til terreng, og vindu kan benyttes som sekundær rømning. Fra plan 3 er det mindre enn 7,5 m og stige med ryggbøyle kan benyttes som rømning. (Det utredes mulighet for å dokumentere særskilt at sikker rømning via interntrapp, uten slik stige ivaretas dersom Townhouse fullsprinkles.) Fra plan 4, rekke 1 og 2 er det mer enn 7,5 m til terreng. Det er åpent mellom balkongene, og tilrettelegges med rømning via trapp fra balkongen lengst mot nord. Fra balkongen lengst mot syd tilrettelegges det for tilkomst med stigebil. Fra plan 4, rekke 3 er det tilkomst for brannvesenets stigemateriell (stigebil) i hele 4. etasje. Rømning fra takterrasser i plan 5 i hus A og B, og plan 6 i hus C, ivaretas med rømning direkte til trapperom samt tilkomst for brannvesenet langs ytterfasaden av hele bygget. Avstand til nærmeste rømningsvei er mindre enn 50 m fra parkeringskjelleren. Dok. metode Ansvarlig Merknad / Kommentar Det er 3-4 leiligheter pr trapperom som fører direkte til det fri. Sprinkleranlegg gir mulighet for å ha kun ett trapperom for rømning, men det kreves da at minst ett vindu eller balkong i hver leilighet må være tilgjengelig for brannvesenets stigemateriell. TEK Se kap. 4.2 Fra leiligheter er det utgang direkte til det fri eller trapperom Slagretning på dører, skal være i rømningsretning, med unntak av dører som skal benyttes til rømning av et lite antall personer (mindre enn 10 stk). Dører fra sykkelparkering kan slå innover mot rømningsretning. 14

18 Fri bredde på dør til rømningsvei Bredde på rømningstrapp i gavl fra terrasse i Townhouse må ha fri bredde 0,9 m. Låsesystem skal utformes slik at det er mulig med tilbakerømning. 0,9 meter Redusert risikoklasse for næringsarealer. Dersom personbelastningen for disse arealene er lavere enn 90 personer vil det være tilstrekkelig med 0,9 meter bredde på utgangsdør. Vil være aktuelt for parkeringskjeller 7-27 Rømning av personer (del 4, rømningsvei) Kravspesifikasjon med løsning Vindu som skal benyttes som rømningsvei skal ha høyde minimum 0,6 m og bredde minimum 0,5 m. Summen av høyde og bredde skal være minimum 1,5 m. Avstand til terreng fra underkant av vindu kan ikke overstige 5 m. Utforming av rømningsvei; rømningsvei er egen branncelle, tilrettlagt for sikker rømning. Det er ikke brennbar innredning eller lignende i trapperommene i leilighetsblokken. Utvendig rømningstrapp ved Townhouse må ha avstand minst 5 meter fra vindu, eller være skjermet mot flammer og strålevarme. Avstand i rømningsvei Maks 15 meter der det kun er én rømningsvei Fri bredde på dør i rømningsvei Det antas et lavt personantall i leilighetene, så rømning fra to etasjer samtidig er ivaretatt med dører med bredde 0,9 meter til trapperom. Det må tilrettelegges for tilkomst/gjennomgang til verandaer i 4. etasje av Townhouse rekkehusene. Dette gjøres gjennom svingporter ytterst mot fasaden mellom leilighetene. Portene må kunne slå begge veier da rømning kan skje i begge ender av rekkehusene. Dok. Ansvarlig Merknad / Kommentar metode Det er verandaer fra alle leiligheter. Høyden er under 5 meter for 1. og 2. etasje. Fra 3. etasje og oppover må derfor verandaene eller vindu være tilgjengelig for brannvesenets stigemateriell. Se kapittel 4.2 for utdypning av rømningsforhold fra rekkehusene Townhouse 0,9 meter Dette ivaretar 1 cm/person og samtidig rømning fra to etasjer. Se kapittel 4.2. Portene/dørene må merkes med Rømningsvei, kan ikke blokkeres. 15

19 Kravspesifikasjon med løsning Innredning i brannceller må ikke vanskeliggjøre rømning. Dok. metode Ansvarlig Merknad / Kommentar For salgslokaler må bredden mellom salgsreoler ikke være mindre enn 0,9 meter. Heis skal ikke benyttes som rømningsvei Dersom selvlukkende dører ønskes å holdes RIE åpen må dette gjøres på magnet som er tilkoblet brannalarmanlegg Kraft for å åpne dører Maks 67 N 16

20 7-28 Tilrettelegging for rednings og slokkemannskap Kravspesifikasjon med løsning Adkomstveier og oppstillingsplass for innsats fra brannvesenet skal tilfredsstille følgende krav fra Oslo kommune, Brann og redningsetat [6]: Kjørebredde minst 3,5 m Oppstillingsplass minst 5,5 m Avstand fra fasade til oppstillingsplass minst 3 m. Avstand fra fasade til oppstillingsplass maks 12 m. Stigning maks 1:8 (12,5 %) Fri kjørehøyde minst 4 m Svingradius 13 m Akseltrykk 10 tonn Boggitrykk og punktbelastning for støtteben hhv. 16 og 19 tonn. Punktbelastningen skal da være på areal 60 cm * 60 cm. Hulrom skal tilrettelegges for tilkomst til brannvesenet. For faste himlinger skal det etableres inspeksjonsluker for hver 10. meter. Det skal plasseres brannkum innenfor m fra inngangen. Slokkevann skal ha kapasitet minimum 50 l/s fordelt på to uttak. Dok. Metode Ansvarlig Merknad / Kommentar Trapperomsløsning med ett Tr1 trapperom medfører krav til tilgjengelighet for brannvesenets stigemateriell til minimum ett vindu/balkong pr. leilighet i hele Felt D. Kapasiteten for stigebil (i henhold til Oslo kommune, Brann- og redningsetaten) er ca 24 meter. Bygget har øverste balkong på under 20 meter RIV Beregnet vannforbruk på 2500 l/min ( 42 l/s) pr. mannskapsbil. Det må avklares med brannvesenet om antall biler i forhold til størrelse på bygget. I store parkeringskjellere under bakkenivå må brannvesenet ha god mulighet for utluftning av røyk. Sikring mot nedfall av bygningsdeler gjøres ved å benytte ubrennbare festemidler på vinduer, fasadeplater etc. Brannkum/hydrant bør være plassert meter fra oppstillingsplass. Det kan derfor maksimalt være 100 m (50m+50m) fra brannkum/hydrant til et hvilket som helst sted på fasade. Dette skjer via utvendig trapp mellom parkeringskjeller og terreng.. Denne må plasseres minst 8 m fra nærmeste rekkehus. 17

21 4 Ytterligere utdypning av kravspesifikasjon I dette kapittelet vil det bli ytterligere spesifisering av løsninger i brannteknisk prosjektering. 4.1 Åpenhet over 4 plan i leilighetene i Townhouse Preakseptert kan et bygg oppføres med åpenhet over tre plan og kan utføres uten sprinkling så lenge det totale arealet er mindre enn 800 m 2. Hver leilighet i Townhouse er åpent over fire plan, med et totalt areal på ca 151 m 2. Øverste etasje er utført som hems med tilgang til et lite kott, samt utgang til takterrasse. Leilighetene sprinkles med hurtigreagerende sprinklerhoder. Sprinkleranlegget skal tilfredsstille NS-INSTA 900-1:2009, Boligsprinkler - Del 1: Dimensjonering, installasjon og vedlikehold og NS-INSTA 900-2:2010, Boligsprinkler - Del 2: Krav og prøvingsmetoder for sprinklere med tilhørende rosetter. Fraviket er relatert til verdisikkerhet. For å dokumentere dette, ses det opp mot en preakseptert løsning med åpen branncelle over tre plan, uten sprinkling. Da aksepteres det et verditap på inntil 800 m 2. Leilighetene i Townhouse er sprinklet, med hurtigreagerende sprinklerhoder. En brann vil da med 90 % sannsynlighet [9], begrenses til det rommet der den startet, men det må påregnes røykskader i resten av leiligheten. Dette er imidlertid under 1/5 av tapet i en preakseptert løsning. Det er med dette verifisert at åpenhet over 4 plan i Townhouse gir et minst like bra verdisikkerhetsnivå som preakseptert løsning. Rømning omtales i kap

22 4.2 Rømning i Townhouse Preakseptert løsning for rømning, er at det fra hver etasje skal være utgang til sikkert sted eller til to rømningsveier til sikkert sted. I branncelle som er åpen over flere plan kan interntrapp utgjøre en av disse rømningsveiene. Vindu spesielt tilrettelagt for rømning kan utgjøre en av rømningsveiene. I Townhouse er rømning fra etasjene løst på følgende måte: Plan 1: Hver boenhet har utgang til terreng på plan 1. Preakseptert løsning. Plan 2: Interntrapp til plan 1, og vindu med mindre enn 5 m til terreng. Preakseptert løsning. Plan 3: Interntrapp til plan 1, eller til takterrasse i plan 4. Vindu har mindre enn 7,5 m til terreng men har ikke stige med ryggbøyle. Vindu teller derfor ikke som rømningsvei. Fravik fra preakseptert løsning. Plan 4, rekke 1 og 2: Interntrapp til plan 1, eller rømning via nabobalkonger. Det er åpninger mellom balkongene, og rømning via trapp fra balkongen lengst mot nord. Fra balkongen lengst mot syd tilrettelegges det for tilkomst fra brannvesenet med stigebil. Fravik fra preakseptert løsning. Plan 4, rekke 3: Interntrapp til plan 1, tilkomst for brannvesenets stigemateriell (stigebil) hele 4. etasje. Preakseptert løsning. Fravikene har betydning for personsikkerhet. Det kompenserende tiltaket er installering av sprinkleranlegg med hurtigreagerende sprinklerhoder. Ved utløst sprinklerhode tidlig i brannfasen, vil brannutviklingen begrenses, samt gi økt tilgjengelig rømningstid for personer som oppholder seg i området. Påliteligheten for sprinkleranlegget kan antas å være ca 90 % [9]. Det installeres røykvarslere i hver etasje i leilighetene. Disse er seriekoblet internt i leilighetene, slik at de på et tidlig tidspunkt varsler i hele boenheten om røykutvikling. Plan 3 Rømning fra plan 3 sammenlignes med preakseptert løsning for en tilsvarende leilighet løst iht. preakseptert løsning. Sammenligningsleiligheten er åpen over tre plan, har vindu med 7,5 m til terreng ut fra ett av soverommene, og stige med ryggbøyle. Leiligheten er utstyrt med én røykvarsler på hvert plan, dvs. i korridoren utenfor soverommene. Det er ikke krav til at disse seriekobles. Røykvarsleren har en pålitelighet på 75 % [9]. Ved brann i 1. etasje, og fungerende røykvarsler i 3. etasje, vil denne først løse ut når det er røyk i korridor utenfor soverommene i 3. etasje. Det vil være begrenset tid det er mulig å ta seg gjennom korridoren inn til det soverommet som har rømningsvindu, og personene i denne etasjen kan evakuere. I Townhouse installeres hurtigreagerende sprinklerhoder. Sprinkleranlegg har en pålitelighet på ca 90 % [9]. Ved fungerende sprinkleranlegg, vil tid til kritiske forhold forlenges i forhold til preakseptert løsning, da sprinkleranlegget er dimensjonert for å kontrollere brannen. Dette gjør at det er større sannsynlighet for at korridoren i 3 etasje, der trapperommet er, er tilgjengelig ved fungerende sprinkleranlegg enn i en preakseptert løsning ved utløst røykvarsler. Det er også en viss sannsynlighet for at sprinkler slukker brannen. Da vil sprinklet løsning gi et høyere sikkerhetsnivå enn preakseptert løsning. 19

23 Konklusjon plan 3: Sikkerheten er minst like bra som preakseptert løsning fordi: Det aktive tiltaket (sprinkleranlegg med hurtigreagerende sprinklerhode) har større pålitelighet enn tiltaket i preakseptert løsning (røykvarsler). Ved fungerende aktivt tiltak er det større sannsynlighet for at den interne rømningsveien er tilgjengelig for rømning fra prosjektert løsning (interntrappen opp) enn for preakseptert løsning (korridor og nabosoverom). Plan 4 Preakseptert må boligbygninger med kun ett trapperom ha minst ett vindu eller balkong pr. etasje i hver leilighet tilgjengelig for brannvesenets stigemateriell. I Townhouse, rekke 1 og 2, plan 4 har brannvesenet kun tilkomst til terrassen på den ene kortsiden. Det tilrettelegges derfor med fluktvei langs ytterkant av terrassene, og det prosjekteres en utvendig trapp i den enden av rekkehuset som ikke brannvesenet har tilkomst til. Rømningstrappen skjermes mot flammer og strålevarme, samtidig som kortsidene av rekkehuset utføres med overflater Ut1. Rømningen mellom terrassene skjer gjennom en hengslet port som plasseres ytterst i veggen langs skilleveggen mellom hver av disse. De skal kunne åpnes i begge retninger for å ha to rømningsretninger fra hver takterrasse. Åpning i begge retninger vil redusere sannsynligheten for blokkering av porten. Å rømme via andre terrasser kan sammenlignes med rømning i svalgang, med branncellebegrensende gulvdekke, uten tak over rømningsvei. Når det er to rømningsretninger er det iht. preakseptert løsning ikke krav til brannmotstand i yttervegg. Fraviket fra preakseptert løsning er altså at i stedet for å rømme direkte til brannvesenet fra egen terrasse på plan 4, er det to rømningsretninger fra terrassen, hvorav den ene er til trapp til terreng og den andre gir tilkomst til terreng via brannvesenets materiell. Hovedrømningsveien fra hver enhet er egen interntrapp til terreng. Ved brann alle andre steder enn i egen boenhet, vil denne rømningsveien være beskyttet mot brann i minimum 60 minutter (brannmotstand på vegger mellom boenheter). Ved brann i egen boenhet, vil det gi et bedre sikkerhetsnivå å rømme vekk fra takterrassen utenfor startbranncellen, enn å holde seg i/like utenfor startbranncellen og vente på brannvesenet. Det er med dette verifisert at sikkerheten ved valgt løsning er minst like bra som preakseptert løsning. 20

24 4.3 Taktekking i sedumvegetasjon Det er ønskelig å benytte sukkulent vegetasjon som taktekking for hus B og C. Denne typen taktekking vil ikke tilfredsstille krav B ROOF (t2) [Ta]. Hus C plan 8 Hus B plan 5/8 Leilighetene i hus B og C er sprinklet. Takkonstruksjonen for leilighetsbygget har brannmotstand EI 60 A2-s1,d0 samt bæring R 60. Ved svikt i sprinkleranlegg i én av toppleilighetene i hus B eller C, vil det være fare for spredning av brann via flygebrann (gnister fra brann som tar fyr i vegetasjon) til vegetasjon på tak. Det er seks ulike områder på taket i hus B og C der en takbrann kan finne sted. Som skissene over viser, er det fire områder på taket av hus C (plan 8), ett område som går over både hus B og C (plan 8), samt et område i plan 5 i hus B. Brannmotstand på takkonstruksjonen vil hindre brannsmitte fra tak til underliggende branncelle i minimum 60 minutter. Avstand mellom de ulike vegetasjonsområdene på hus C er over 6 meter, noe som er preakseptert i forhold til brannspredning mellom motstående yttervegger innenfor samme seksjon. Nivåforskjell over tre etasjer for taket i akse B4 på hus B, vil også bidra til å hindre brannsmitte mellom disse to områdene med brennbar takoverflate. I hus B plan 5 er det tilrettelagt for takterrasse ut fra leilighet i akse B4. Dersom denne takterrassen er en støpt konstruksjon, og gulvet ikke er kledd i brennbare materialer, kan sikkerheten mht. brannspredning mellom tak og leilighet ivaretas ved 6 meter avstand mellom fasade til leiligheten og sedumvegetasjonen. Dersom det er brennbart gulv/dekke på terrassen, må det tilrettelegges for 6 meter ubrennbar overflate mellom vegetasjon og terrassen. Da det ved brann på tak i overnevnte områder ikke er fare for videre brannspredning fra taket til andre leiligheter eller andre deler av bygget, vurderes sikkerheten ved bruk av brennbar overflate på tak tilfredsstillende. At taket ikke tilfredsstiller Broof (t2) [Ta] øker ikke sannsynligheten for at en brann skal spre seg mellom ulike brannceller. Funksjonskrav i TEK [1] om at fare for brannspredning mellom brannceller er derfor ivaretatt. Fraviket dokumenteres ikke ytterligere. 21

25 5 Referanser 1. Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven 1997, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 2. veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, 4. Utgave mars 2007, Statens Bygningstekniske Etat 3. Takprodusentenes Forskningsgruppe, Informasjonsblad Nr. 6 Rev Sist korrigert desember HO-melding 2/98 Temaveiledning brannalarmanlegg, Statens Byggtekniske Etat. 5. Regler for automatiske brannalarmanlegg, gjeldende fra , 3. utgave gjeldende fra Forsikringsselskapenes godkjenningsnevnd. 6. Oslo brannvesen informerer. Tilrettelegging for brannvesenets slokkeinnsats. /roller_/konsulent/tilrettelegging/ Gjennomføringer i brannskiller, Byggdetaljer , Sintef Byggforsk Røykkontroll i bygninger, Byggdetaljer , Sintef Byggforsk 9. British Standard. PD : Application of fire safety engineering principles to the design of buildings. Part 7: Probabilistic risk assessment 10. NS-EN 12845: Faste brannslokkesystemer Automatiske sprinklersystemer dimensjonering, installering og vedlikehold, Standard Norge, november NS-INSTA 900-1:2009, Boligsprinkler - Del 1: Dimensjonering, installasjon og vedlikehold. Del 2: Krac og prøvingsmetoder for sprinklere med tilhørende rosetter. 22

26 6 Tegningsliste Tiedemann Felt D Tegningsliste RIBR Pr. nr Brannteknisk prosjektering Dato: Tegn.Nr. Rev. Tittel Dato Revisjon PLANTEGNINGER _RIBr_100_PlanKjeller A1.pdf 1 Branntegning Kjeller _RIBr_101_HusAPlan1-6 A1.pdf 1 Branntegning hus A _RIBr_102_HusBPlan1-8 A1.pdf 1 Branntegning hus B _RIBr_103_HusCPlan1-2 A1.pdf 1 Branntegning hus C _RIBr_104_HusCPlan3-5 A1.pdf 1 Branntegning hus C _RIBr_105_HusCPlan6-8 A1.pdf 1 Branntegning hus C _RIBr_106_RekkehusPlan1og2 A1.pdf 1 Branntegning rekkehus _RIBr_107_RekkehusPlan3og4 A1.pdf 1 Branntegning rekkehus

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE

BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE BUKSNES SKOLE, LEKNES GID 16/1/150 VESTVÅGØY KOMMUNE Tiltakshaver: Vestvågøy Eiendomsdrift KF Brannteknisk redegjørelse Utført av arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor AS Sentral godkjenning Ansvarlig

Detaljer

For Grønstad & Tveito AS

For Grønstad & Tveito AS BRANNTEKNISK STATUSRAPPORT SAMMENDRAG Fromreide omsorgsboliger består av to rekkehus i to etasjer, rekke 1 har fellesarealer i underetasje og leiligheter i 1. etasje. Rekke 2 har leiligheter i begge etasjer.

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler.

Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Prosjektnr.: 1424 Prosjekt: Enger, lokaler til SSiE Vurdering brann i henhold til Veiledning til om tekniske krav til byggverk 2010, utgave 4 2010 Vurdering gjelder SSiE sine lokaler. Type bygg: Kontorbygg

Detaljer

Overordnet brannstrategi

Overordnet brannstrategi Postadresse: Tomterveien 60 1408 Kråkstad Telefon: 64863104 Telefax: 64863398 Mobil: 90589705 E- Post: brannkonsult@gmail.com Dato: 2013-09- 10 Prosjekt navn: Gropa Oppdragsgiver: Frogn kommune, eiendomsavdelingen

Detaljer

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming

Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming Ranheimsvegen 184A Brannteknisk Hovedutforming A 15.01.2016 Første utgave GH TE TE REV. DATE DESCRIPTION PREP. CHK`D APPR. OPPDRAGSGIVER LOGO ORIGINATOR DOCUMENT TITLE Brannteknisk hovedutforming. COMPANY

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Til: Fra: Jørund Houg Terje Hansen Dato 2017-06-20 Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Beskrivelse Norconsult AS er engasjert av Jørund Houg for å utrede branntekniske krav i forbindelse med ominnredning

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse

LYNGEN OMSORGSSENTER LYNGEN KOMMUNE. Tiltakshaver: Lyngen kommune. Brannteknisk redegjørelse i forbindelse med søknad om rammetillatelse Michael Blümlein Edvard Griegsvei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60, Fax: 66 80 24 84 Mobil: 909 23 814 micblum@online.no Organisasjonsnr. 976.942.361MVA

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2015-03-09 revidert 2015.04.14 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner.

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner. 2/9 1 INNLEDNING Dette dokumentet inngår i brannkonseptet for boligprosjektet Havblikk. Dokumentet er verifikasjon av at brannsikkerheten er forskriftsmessig når prosjektet gjennomføres i samsvar med forutsetninger,

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 Prosjektnummer 1350009600 Dato 2017-04-06 O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 U l van E i en dom AS Overordnet brannstrategi Oppdragsnr.:1350009600 Oppdragsgiver: Oppdragsleder

Detaljer

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT Oppdragsnummer: 1350013400 Kunde: Nes kommune i Buskerud Notat nummer: F-NOT-01 Til: Marius Franck (Rambøll) Roar Grøtjorden (Nes kommune) Fra: Jan Christian Lohne

Detaljer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350007030 Hamsunsenteret Nordland fylkeskommune F-not-01/14 Nordland fylkeskommune v/ Michael Mikalsen Erik Langdalen Arkitektkontor AS v/ Erik F. Langdalen Øvrige RI

Detaljer

Utgang fra branncelle

Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Publisert dato 09.09.2013 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige rømningsveier eller

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt NO T AT Notat nr.: Dato RIBr03 Til: Navn Oppdrag PLUS Arkitektur AS Boliger Manstad - Bergerhavna Utført av: Nina Høm Kontrollert av: Marith Ødegaard Sweco Norge AS Sweco Norge AS Brannteknisk strategi,

Detaljer

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2

FYLKESSCENE FREDRIKSTAD INNHOLD. 1 Oppdraget 2 ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE FYLKESSCENE FREDRIKSTAD BRANNTEKNISK SKISSENOTAT REV 02 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg

Evje Flerbrukshall Brannteknisk ytelsesbeskrivelse - Nybygg Evje Flerbrukshall - Nybygg Byggested/adresse: Oppdragsgiver: Formell oppdragstittel: Oppdrags nummer: 1414 Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes Kommune Flerbrukshall Evje Rapport dato: Ytelsesbeskrivelse

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN

26.03.06. Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN Oppsummering fra BFO, kommentarer til TEK/REN 2 Vanens makt Det siste en fisk er tilbøyelig til å oppdage, er vannet den svømmer i Vannet er så fundamentalt for fiskens livsmåte at det ikke blir satt spørsmålstegn

Detaljer

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a

Beskrivelse av hvilke Funksjonskrav med tilhørende ytelsesnivå som Veiledningen til Teknisk forskrift beskriver for Festningsåsen barnehage rev a Notat Prosjekt: Festningsåsen barnehag Utarbeidet av: Sak: Brannteknisk notat Geir Drangsholt Gradering: Internt Oppdragsnr.: 20130088 Dato: 12.12.2013 Åsvangveien 38 N7048 TRONDHEIM Tlf.: +47 73 94 48

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje Innholdsfortegnelse Venator AS Sinsenveien 53B 0585 Oslo Telefon

Detaljer

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato:

Agder Renovasjon IKS. Brannteknisk notat. Utgave: B-01 Dato: Brannteknisk notat Utgave: B-01 Dato: 2016-06-22 Brannteknisk notat 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Brannteknisk notat Utgave/dato: B-01 / 2016-06-22 Lagringsnavn: Brannteknisk notat.docx

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

Vurdering Brannkonsept

Vurdering Brannkonsept Vurdering Brannkonsept Prosjekt: Tinnheiveien 17, Kirke Prosjektnr.: 2013012 Oppdragsgiver: Hellige Demetrios av Thessaloniki Dato Dokument Beskrivelse Utført Kontroll 18.09.13 Brannkonsept Harry Valdal

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter.

Bruksendring av hjemmesykepleie kontor til leiligheter. Prosjektnavn: Dølerudveien 19, Hallingby Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. V309 Dato: 22.12.2015 Oppdragsgiver: Ringerike boligstiftelse v/erik Karlsen Ansv. Mikhail Antonov Sign.: KS: 22.12.2015 Tore Bratvold

Detaljer

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen.

Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. Brannteknisk Notat Dato: 07.04.2010 1. Innledning PROSJEKT: Påbygg av fløy 1 med 1 etasje til klasserom. Opprusting av 1 etasje, kjelleretasje, samt nytt ventilasjons rom og lager i loftsetasjen. ADRESSE:

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV

Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV Rambøll Norge AS Brannteknisk konsept--- Meieritomta i Kristiansand Kontorbygg for NAV (Rev. 00) 2008-02-05 Brannteknisk konsept Brannteknisk konsept Oppdragsnr.: 8070200 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging

Brannteknisk vurdering skisseprosjekt Jendem skole tilbygg/ombygging MEMO TITEL DATO 19. september 2017 SAKSBEHANDLER SIDEMANNSKONTROLL GODKJENT PROJEKTNR Jendem skole skisseprosjekt tilbygg/ombygging Tone Pedersen Pål A. Dahl Pål A. Dahl A087649 ADRESSE COWI AS Rennesøygata

Detaljer

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.:

Porsanger Kommune. Brannkonsept. Lakselv brannstasjon Ombygging / J01/ Oppdragsnr.: Porsanger Kommune Brannkonsept Lakselv brannstasjon Ombygging 2013-09-19 / J01/ Brannkonsept Lakselv brannstasjon Dokument nr.: F001 Sammendrag Oppdraget gjelder utarbeidelse av brannkonsept til bruk i

Detaljer

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg 2. Tiltak for å påvirke rømningstider Tiltak som reduserer nødvendig rømningstid vil f.eks. være utstyr for deteksjon av røyk og varme, varsling av brann, informasjon før og under rømning, merking og belysning

Detaljer

Klubbhus Austrheim. Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag

Klubbhus Austrheim. Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag \\srv-brg-02\prosjekter\973xx\97303001 \08 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIBr01 97303001 18.10.2010 Kunde: Austrheim Kommune Oppdragsinformasjon: Sweco Norge AS er

Detaljer

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat

OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget. Brannteknisk notat Prosjekttittel: OSL Utvidelse sentrallager, adm.-bygget Tittel: Brannteknisk notat B02 13.02.13 Forberedt for 2. etasje. Rømning via vindu JUT OYBR JUT B01 25.01.13 Til forprosjekt JUT OYBR JUT Revisjon

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet

TEK 10 kapittel Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 kapittel 11 11-2 Risikoklasser 11-3 Brannklasser 11-4 Bæreevne og stabilitet TEK 10 11 Sikkerhet ved brann Ytelser som er gitt i forskriften skal oppfylles, jf. 2-1. Der ytelser ikke er gitt i forskriften

Detaljer

Brannteknisk strateginotat

Brannteknisk strateginotat Prosjektnavn: Hov Alle 21, Hønefoss - Rammesøknad Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. R188 Dato: 20.10.2014 REV: 14.01.2015 Oppdragsgiver: Tiltaksklasse: Eiendomsservice Ringerike AS v / Erik Karlsen Tiltaksklasse

Detaljer

BRANNKONSEPT: BRAKKERIGG FLYPLASSKRYSSET

BRANNKONSEPT: BRAKKERIGG FLYPLASSKRYSSET : BRAKKERIGG FLYPLASSKRYSSET OPPDRAGSNUMMER: 11676001 Sweco Norge AS 1 Brannkonsept Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIBr01 11676001 Kunde: Statens Vegvesen Brakkerigg Flyplasskrysset E6 Oppdragsinformasjon:

Detaljer

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT Beregnet til Byggherre, arkitekt, rådgivere, bygningsmyndighet Dokument type Rapport Konsept for sikring mot brann Revisjon 00 Dato 2012-06-14 Oppdragsnummer 1120421 TÅRNET BARNEHAGE. BRANNTEKNISK KONSEPT

Detaljer

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert Til : P-gruppen Kopi til : Tiltakshaver Fra : Hjellnes Consult as, v/ Espen Lunde Dato : 10. november 2014 Rev.dato : 9. september 2015 Prosjekt : Emne : SKOGTUN BMB - Forprosjekt og kravspesifikasjon

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben

Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje. Kuben Brannstrategi for etablering av asylmottak i andre etasje Kuben Tromsø 15.02.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 4 Status 4 Grunnlag og forutsetninger 4 3.1 Ansvarsbegrensning 4 3.2 Styrende dokumenter

Detaljer

NOTAT Årstad tannklinikk, Årstadveien 21

NOTAT Årstad tannklinikk, Årstadveien 21 NOTAT Notat nr.: RIBr 01 Dato Fra: Andreas Revheim andreas.revheim@sweco.no Asle Martinsen asle.martinsen@sweco.no Sweco Norge AS Sweco Norge AS Brannteknisk prosjektering, innredning av Årstad tannklinikk

Detaljer

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi

Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Notat 01 - Overordnet Brannsikkerhetsstrategi Oppdragsnavn: Frognerhagen Dato: 19.11.2013 Oppdragsnr.: 13004 Rev. dato: 30.03.2014 Oppdragsgiver: Reiulf Ramstad Arkitekter AS Rev.nr.: 03 Utarbeidet av:

Detaljer

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv

Steinar Solberg Solbjørg Sandve Vår ref. ssostv NOTAT Dato 2009-11-12 Oppdrag 8090305 Kunde Sandnes kommune Notat nr. 01 Til Magnor Birkeland Rambøll Vassbotnen 1 Pb 8058 NO-4068 STAVANGER T +47 97 42 80 00 F +47 51 80 12 19 www.ramboll.no Fra Kopi

Detaljer

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Innledning. Forutsetninger FAUSKE HELSETUN. og tiltak. Prosjekteringsgruppen. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812 NOTAT FAUSKE HELSETUN TITTEL Overordnet sammenstilling av branntekniske krav og tiltak DATO 6. nov 2014 TIL Prosjekteringsgruppen KOPI FRA KONTROLL OPPDRAGSNR. Aleksander Jenssen Stein Kyrre Kvinge A060812

Detaljer

Brannteknisk strateginotat

Brannteknisk strateginotat Prosjektnavn: Småhus Hvalsmoveien 10, Hønefoss Fra: Roar Jørgensen AS Prosj.nr. S015 Dato: 31.01.13 Oppdragsgiver: Eiendomsservice Ringerike AS Ansv. Hans Arne Sørli v/ Erik Karlsen Sign.: Tiltaksklasse:

Detaljer

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Brannteknisk strategi, skisseprosjekt NO T AT Notat nr.: Dato RIBr01 Til: Navn PLUS Arkitektur AS Oppdrag Kommunale boliger Citrintunet, Fredrikstad Utført av: Nina Høm Kontrollert av: Marith Ødegaard Brannteknisk strategi, skisseprosjekt

Detaljer

Brannkonseptet er utarbeidet med grunnlag i tegningene B01 og B02 mottatt fra Stjern Entreprenør v/ Robert Spaansen

Brannkonseptet er utarbeidet med grunnlag i tegningene B01 og B02 mottatt fra Stjern Entreprenør v/ Robert Spaansen N O TA T Oppdrag Bygdeboks Stokkøya (1350007567) Kunde Stjern entreprenør AS Notat nr. RiBr 02 Dato 08-12-2014 Til Stjern entreprenør v/ Robert Spaansen Fra Rambøll AS v/ Andreas E Sæther Kopi BygdeBOX

Detaljer

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeforskriftene Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Temaer Arbeidsoppgaver og ansvar Fra strategi (konsept) til

Detaljer

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi

UQDESZULE I. ä russ».stmuxiiixicj. RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_. Brannsikkerhetsstrategi I. ä russ».stmuxiiixicj.iii l UQDESZULE I RISSAKOMMUNE _é&,/q; 3_ #* "" "'" vollarkno Prosjektnr: Prosjekt: Tiltakshaver 2013-030 Kvithyllindustribygg JohanWemundstad,AromaHoldingAS Oppdragsgiver: Brannsikkerhetsstrategi

Detaljer

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann Vidar Stenstad TEK17 2 Brannvegger og seksjoneringsvegger Nytt 11-6 (5) Brannvegg skal prosjekteres og utføres slik at den hindrer at brannen

Detaljer

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato:

VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI. Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg. Dato: VAREMESENTRAL FINNSNES FJERNVARME BRANNSTRATEGI Tiltakshaver: FINNSNES FJERNVARME AS Ansvarlig prosjekterende: Leiknes AS Utarbeidet av Atle Solberg Side 1 av 9 Generelle krav til sikkerhet ved brann 1.

Detaljer

Brannteknisk notat - Heggen ungdomsboliger

Brannteknisk notat - Heggen ungdomsboliger Til: Fra: Dato Gausdal Kommune v/ Jo-Morten Høistad Norconsult v/karianne Ruud og Arne-Otto Bjerke (fagkontroll) 2016-04-26 / J01 Brannteknisk notat - Heggen ungdomsboliger Bakgrunn og forutsetninger Dette

Detaljer

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter:

3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: 3. Nødvendige avklaringer Enkelte momenter i det planlagte nybygget framstår med flere hovedprinsipper. Dette gjelder særlig følgende momenter: Grensesnitt mellom nye tilbygg og bestående deler av brannseksjon

Detaljer

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM TRIMVEIEN 6 OSLO Brannteknisk hovedutforming C 9.3.2012 TILBUDSUNDERLAG JG ØM ØM B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM A 15.2.2012 Brannteknisk hovedutforming - prosjektutviklingsfase

Detaljer

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg

Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering av tilbygg NOTAT Oppdrag 1350010692 Kunde Gildeskål Eiendom KF Notat nr. F-not-001 Til Kunde Fra Kopi Rambøll AS v/magne Aas Maurstad. Kontrollert av Bård Holmen Grundstad. Sørarnøy barnehage brannteknisk vurdering

Detaljer

Ole-Andre Klausen (Sweco) Prosjekt: Sørbøvåg omsorgsboliger - Nybygg Nr: Notat vedr.: Strateginotat for brannteknisk skisseprosjekt Nr: RIBr01

Ole-Andre Klausen (Sweco) Prosjekt: Sørbøvåg omsorgsboliger - Nybygg Nr: Notat vedr.: Strateginotat for brannteknisk skisseprosjekt Nr: RIBr01 NOTAT Til: ARKI arkitekter AS v/ Hallvard Naustdal Dato: 12.6.2013 Kopi til: Ole-Andre Klausen (Sweco) Prosjekt: Sørbøvåg omsorgsboliger - Nybygg Nr: 98659 Notat vedr.: Strateginotat for brannteknisk skisseprosjekt

Detaljer

Avlsgården. Brannkonsept

Avlsgården. Brannkonsept Avlsgården Brannkonsept Brannkonsept Avlsgården Rapport nr.: Oppdragsnr.: Dato: RIBr004 97861002 27.11.2014 Rev.01: Kunde : Baroniet Rosendal Avlsgården Oppdragsinformasjon : Sweco Norge AS er engasjert

Detaljer

ESKELUND OMSORGSBOLIGER INNHOLD. 1 Oppdraget Forutsetninger 2

ESKELUND OMSORGSBOLIGER INNHOLD. 1 Oppdraget Forutsetninger 2 RYGGE KOMMUNE ESKELUND OMSORGSBOLIGER BRANNTEKNISK SKISSENOTAT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Postboks 123 Kråkerøy 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Oppdraget 2 1.1 Forutsetninger

Detaljer

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT

Neuberggata 6 A-F, Oslo BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT BRANNTEKNISK TILSTANDSRAPPORT Juli 2010 Side 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Sammendrag... 2 Forutsetninger... 3 1.1 Eiendomsinformasjon... 4 1.2 Branntekniske grunnlagsdata... 5 1.3 Bæresystem, etasjeskiller

Detaljer

GRANÅSEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK RAPPORT Klient: TRONDHEIM KOMMUNE Dato: DESEMBER 20134

GRANÅSEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK RAPPORT Klient: TRONDHEIM KOMMUNE Dato: DESEMBER 20134 GRANÅSEN BAR RNEHAGE BRANNTEKNISKK RAPPORT Klient: Dato: TRONDHEIM KOMMUNE DESEMBER 20134 Brannteknisk rapport Rapport nr.: 12-196-001 bh01 Trondheim Kommune: Granåsen Barnehage Side: 2 av 6 RAPPORTEN

Detaljer

Oppdragsnr.: Dato: Oppdragsnavn: Gommerud skole. Brannteknisk prosjektering

Oppdragsnr.: Dato: Oppdragsnavn: Gommerud skole. Brannteknisk prosjektering Rapport: Brannteknisk prosjektering Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Utført av: Utarbeidelse av rapport: Gommerud skole Bærum kommune v/ Vidar Nyhus Mikael Blihovde A. L. Høyer as Hammersborg torg 3 0179 OSLO

Detaljer

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal

NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal NOTAT 07 Oscarsborg Gymsal Sak nr.: 1200715 Dato: 25.4.2012 Sak: Oscarsborg 0007 Gymsal Dok.nr.: G.nr./B.nr.: xxx/01 Frogn kommune Rev.nr.: Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Rev. dato: Utarbeidet av: Jan Rachid

Detaljer

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.11.2015 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap (1) Byggverk skal plasseres og utformes

Detaljer

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming

NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming Nye Molde sjukehus NOTAT Brannsikkerhet. Overordnede krav med utgangspunkt i bygningsmassens hovedutforming 1 INNLEDNING...1 2 BRANNTEKNISKE PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL HOVEDUTFORMING...1 2.1 BRANNSEKSJONERING

Detaljer

Brannkonsept, Påbygg, Haukåsen skole

Brannkonsept, Påbygg, Haukåsen skole Enerhaugen Arkitekt kontor AS Brannkonsept, Påbygg, Haukåsen skole Dr. Dedichens vei 20, 0673 Oslo Rammesøknad 2014-04-11 Oppdragsnr.: 5131851 B01 2014-04-11 Til rammesøknad GBj SAN GBj Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

MYKLEBUST ØVREBØ ARKITEKTER AS BRANNSIKKERHETSKONSEPT TEK10 VTEK10

MYKLEBUST ØVREBØ ARKITEKTER AS BRANNSIKKERHETSKONSEPT TEK10 VTEK10 KAPITTEL 11 SIKKERHET VED BRANN TEK10 VTEK10 I GENERELLE KRAV 11-2 Risikoklasse RKL 3 (skole) 5 (forsamlingssal) Tabell 11-2 (1) Brannklasse BKL 2 (to etasjer, plan 1 større enn 800 m2) 11-3 Tabell 11-3

Detaljer

Trapperom og rømningssikkerhet i boligblokker

Trapperom og rømningssikkerhet i boligblokker Trapperom og rømningssikkerhet i boligblokker Forumsmøte 5. desember 2006 Ulf Danielsen SINTEF NBL 1 2 1 Rapporter fra SINTEF NBL: Vålerenga Terrasse - Felt O3: Vurdering av sikkerhet ved brann. Rømning

Detaljer

VEILEDNING - LOFTSINNREDNING/OPPGRADERING AV ELDRE MURGÅRDER

VEILEDNING - LOFTSINNREDNING/OPPGRADERING AV ELDRE MURGÅRDER VEILEDNING - LOFTSINNREDNING/OPPGRADERING AV ELDRE MURGÅRDER Blankett nr 72-0566 Virkeområde Veiledningen omfatter innredning av leiligheter på loft og i kjeller i eldre murgårder. Den gjelder også for

Detaljer

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1.

FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING. (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember Versjon 1. FOSEN FJORD HOTEL BRANNPROSJEKTERING (Etter BF-85/ VTEK - REN 97) (Brannteknisk Konsept) 27. desember 2016 Versjon 1. Fosen Fjord Hotel Side 1 1 Innholdsfortegnelse: Innledning side 3 Beskrivelse av bygningen

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept

OSLO LUFTHAVN AS. Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept Prosjekttittel: Tittel: OSLO LUFTHAVN AS Utvidelse non-schengen pir øst Brannkonsept B03 17.11.14 For anbud HSA LHO HSA B02 05.11.14 FOR TFK HSA LHO HSA B01 25.04.14 For informasjon/kommentering OSL og

Detaljer

BRANNKONSEPT - Skolegata 15 Brekstad

BRANNKONSEPT - Skolegata 15 Brekstad - Skolegata 15 Brekstad OPPDRAGSNUMMER 14861001 Sweco Norge AS 1 Brannkonsept Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIBr01 14861001 Kunde: Skolegata 15 AS Skolegata 15 Oppdragsinformasjon: Sweco Norge AS er

Detaljer

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll Maridalsveien 205 Brannteknisk kontroll 1 BAKGRUNN FOR KONTROLL SWECO Norge as, avdeling Brann & Sikkerhet, er engasjert for å bistå med brannteknisk rådgivning i forbindelse med hovedombygging i Maridalsveien

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

Damsgårdsveien 45. RIBrann. Brannteknisk konsept

Damsgårdsveien 45. RIBrann. Brannteknisk konsept RIBrann Brannteknisk konsept Innhold 1 Innledning...... 1 2 Dokumentasjon av brannsikkerhet (TEK 7-21)... 3 2.1 Lover, forskrifter, standarder som er lagt til grunn i prosjektering... 3 2.2 Dokumentasjonsform....

Detaljer

Brannrapport forsterkede boliger Varhaug. Utgave: 01-F Dato:

Brannrapport forsterkede boliger Varhaug. Utgave: 01-F Dato: Brannrapport forsterkede boliger Varhaug Utgave: 01-F Dato: 2013-04-11 Brannrapport forsterkede boliger Varhaug 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Brannrapport forsterkede boliger Varhaug

Detaljer

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune

(Gjelder bare i forbindelse med søknad om rammetillatelse.) RÅDHUSGATEN 12 OG SENTRUMSVEIEN 9, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

UTFØRT AV. Astrid Rydholt SIGN: KVALITETSSIKRET AV. Cato Eigeland SIGN: Brannteknisk vurdering vedr. fasaderehabilitering på Høgskolen i Narvik

UTFØRT AV. Astrid Rydholt SIGN: KVALITETSSIKRET AV. Cato Eigeland SIGN: Brannteknisk vurdering vedr. fasaderehabilitering på Høgskolen i Narvik OPPDRAG HIN Fasaderehabilitering OPPDRAGSNUMMER 11390001 UTFØRT AV Astrid Rydholt SIGN: KVALITETSSIKRET AV Cato Eigeland SIGN: DATO Rev01: 30.03.16 Brannteknisk vurdering vedr. fasaderehabilitering på

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. 11-8. Brannceller

Veiledning om tekniske krav til byggverk. 11-8. Brannceller 11-8. Brannceller Lastet ned fra Statens bygningstekniske etat 21.09.2011 11-8. Brannceller (1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse

Detaljer

PEAB Bolig Prosjekt AS. Mira Joanna Peuru. Saksbehandler Internkontroll Dato. Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014

PEAB Bolig Prosjekt AS. Mira Joanna Peuru. Saksbehandler Internkontroll Dato. Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014 Oppdrag Oppdragsgiver Vår referanse PEAB Bolig Prosjekt AS Mira Joanna Peuru Saksbehandler Internkontroll Dato Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014 Ingeniør Brann & Risiko Sivilingeniør Brann & Risiko

Detaljer

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI

BRANNSIKKERHETSSTRATEGI BRANNSIKKERHETSSTRATEGI Brannteknisk vurdering av Prosjekt Krøderen barnehage Krødsherad kommune Utarbeidet av: Steffen Lande SteG AS Storgata 8, 3611 Kongsberg Side 2 av 14 Prosjektdata Oppdragsgiver:

Detaljer

SG Arkitektur AS BRANNRAPPORT. Grønnliåsen Barnehage Oppegård Dato

SG Arkitektur AS BRANNRAPPORT. Grønnliåsen Barnehage Oppegård Dato BRANNRAPPORT Grønnliåsen Barnehage Oppegård Dato 06.06.13 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 FORSKRIFTER OG VEILEDNINGER... 3 1.3 SIKKERHET VED BRANN

Detaljer

MEMO. Brannteknisk vurdering. Rev 01: 6. oktober Liv Astrid Bergsager. Pål Andreas Dahl. Pål Andreas Dahl A069296

MEMO. Brannteknisk vurdering. Rev 01: 6. oktober Liv Astrid Bergsager. Pål Andreas Dahl. Pål Andreas Dahl A069296 MEMO TITTEL Nytt fyrrom (energisentral) og pellets silo - Brannteknisk vurdering DATO 10. september 2015 Rev 01: 6. oktober.2015 UTFØRT AV Liv Astrid Bergsager KONTROLLERT AV Pål Andreas Dahl GODKJENT

Detaljer

Brannkonsept. Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rune Ullerud Brannrådgiver

Brannkonsept. Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rune Ullerud Brannrådgiver Brannkonsept Dronningens gate 24 A, Moss Oppussing/renovering av Café Rapport skrevet av Sign. Rev. Anthony S. Johansen Brannrådgiver Rapporten kontrollert av Dato 15.03.2017 Sign. Rune Ullerud Brannrådgiver

Detaljer

BRANNKONSEPT KAUTOKEINO KOMMUNE TANNKLINIKK KAUTOKEINO 1 PROSJEKTNUMMER; KASK OPPDRAGSNUMMER SWECO NORGE AS

BRANNKONSEPT KAUTOKEINO KOMMUNE TANNKLINIKK KAUTOKEINO 1 PROSJEKTNUMMER; KASK OPPDRAGSNUMMER SWECO NORGE AS KAUTOKEINO KOMMUNE TANNKLINIKK KAUTOKEINO OPPDRAGSNUMMER 10619000 SWECO NORGE AS 1 Brannkonsept Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIBr01 10619000 Kunde: FINNMARK FYLKESKOMMUNE TANNKLINIKK KAUTOKEINO Oppdragsinformasjon:

Detaljer

BRANNTEKNISK NOTAT / STRATEGI

BRANNTEKNISK NOTAT / STRATEGI BRANNTEKNISK NOTAT / STRATEGI TILTAK: HELE BYGGET OLAF RYES PLASS 2 0552 OSLO Gnr/Bnr: 228 / 247 Firma Adresse Tiltakshaver Ansvarlig søker Brannteknisk rådgiver KPR Oslo kommune kulturetaten Arch Uno

Detaljer