'" "-J tv "- O :c z '" Ọ.. :c rn - ;: < 1ft O c.n = :J:::;I o :=:I = '" r- e -el -en = -I.- =-= e: r- ta ca.~..~.~~~.~.~~~._-~"~~~-, =,.Co.; -- - ::- ~.="""..=--"~~ i - ~--~- ~ -_o" name="description"> '" "-J tv "- O :c z '" Ọ.. :c rn - ;: < 1ft O c.n = :J:::;I o :=:I = '" r- e -el -en = -I.- =-= e: r- ta ca.~..~.~~~.~.~~~._-~"~~~-, =,.Co.; -- - ::- ~.="""..=--"~~ i - ~--~- ~ -_o"> '" "-J tv. .Co.; -- - ::- ~.=""".. - PDF">

= '" =-= e -el -en. ta ca. c.n. :c z. :c rn. < 1ft O ~--~- ~ :J:::;I o :=:I. :-" -;:: ::> '" "-J tv. .Co.; -- - ::- ~.="""..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "= '" =-= e -el -en. ta ca. c.n. :c z. :c rn. < 1ft O ~--~- ~ :J:::;I o :=:I. :-" -;:: ::> '" "-J tv. .Co.; -- - ::- ~.=""".."
'" "-J tv. .Co.; -- - ::- ~.="""...pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 ","'0~ :-" -;:: ::> '" "-J tv "- O :c z '" Ọ.. :c rn - ;: < 1ft O c.n = :J:::;I o :=:I = '" r- e -el -en = -I.- =-= e: r- ta ca.~..~.~~~.~.~~~._-~"~~~-, =,.Co.; -- - ::- ~.="""..=--"~~ i - ~--~- ~ -_o -."--=>-"'", -

2 FORORD Da Oslo Pistolklubb i 1947 feiret sitt 25 ars jubileum ble det utgitt en fyldig beretning om det første kvartsekel. Det har vært klubbens ønske nå ved 50 års jubileet å understreke begivenheten i form av en bok. Økonomien tillater dessverre ikke at vi utgir en beretning som omfatter hele vår historie. Vi må derfor nøye oss med å berette om de siste 25 år av klubbens eksistens. J eg har valgt å konsentrere beretningen omkring den sportslige innsats siden 1947 på bekostning av klubbens interne liv forøvrig. Kontakten med tiden fra 1922 til 1947 knytter vår eneste gjenlevende stifter, Carl Fr. Lippestad i sine «memoarer, som man vil finne på de følgende side'7'. Jeg harr hatt behov for adskillig assistanse' ved utarbeidelsen av dette jubiløumsskriftet og har bare møtt velvilje og hjelpsomhet fra alle. Noe jeg vil takke hver enkelt for. En spesiell takk vil jeg rette til Vilhelm,Mejdell for hans kritiske gjennomgåelse av manuskriptet og for hans supplerende opplysninger. John Solheim.

3 PISTOLSKYTTEREN J eg våger to påstander: «MediJJemmene i en pdisuo1ik1lu.bb et l'l3!l'el'eenn mange andr'e...: «Medlemmene i en pistolk1u1bb kan VæI1emer snøhete mot hver anandre enn bøfler i pal1i"ing\9tiden. De som synes påstandene er noe uklare, lite fyldestgjø;rende eller fullstendig ]orvirrende har muligens rett: Imidlertid vil jeg ]orsøke å sette kulepennen på en del situ'asjoner som bør undel'by'gge mine antagelser, om enn j:kjkebev:ise dem. Vii har alle hver v:år oppfatning av hv'a pistolskyting er og bør være, men die som tenker efter må i.n.njrø!mmeat oppfaltningelll egentijijger svært!; d~lv'ergerendjeb'lant s!k.ytterne: Eksempelvis synes noen at fripistol er den eneste virkelige gkyting, andre mener at perf<>l'el'ing av tomme ølbokser er det største: Så har vi veidikommende siom betramer det SOIlllen hel1ili:g;brødeå skitne tiien rjjk1jigpen revolver ved å skyte med den, smel:1er 'gjør det også. Nei, dia et delt hyggeh:gel"e å dlijslroteriesmith & WessOlllSdouble action kontr'a Colts. MOItsetningen tia. pussemnatik.eren har vi i «20000 skuld/dpr. år sillhuett-~tterel!l. Interessen er her konsoojbrerrt om paæe bløt amunisjon, rekyldemper og ortopediske skjefter. En fripi:stol er noe man hall" hørt om, men iiklre sett. «Feltskyting er uestetisk, brutalt og noe for folk med cowboy-griller. «VM-22 er dødsens kj'elde01ig,og passer nærmest for grø'nnsurojili.nger og folik med rekylskrelkk.«2000 fot pr. sek. fra en 4",.357 Magnum er nesten uoppnåelig, men kangkj'e jjldk,ehelt,,eilller... hvlilsma!t1nlå tat en 70 g,i'lannslrnllieog lader med... Wo1firamka!l.1bi1diel5, RCBS, Lyma!t1, R-23, N-14, RWS-primæe, KironoraÆ! <~StanJdlaIl"dpi:stol, hva er nå det, skytes lader da selv! det prå 50 m? Nei, man Hvilke farge på slipset hadde SamUlei Colt da han laget den første sidjgj1eaction? DiSkuS(j~IIl,diisk:oojon.... PistolSIkyting er en alvorlig ting. Reglementer skal følges. Tolk! K:omm:iJSijon!Her sikal 'iiklketapes poeng uten kamp! Rett SllmJvære rett... Den går!' inn! «Det er morsommere å file på en pistol enn å skyte med den. «V.erdens weste avtj:"!elkk,kjenn på den ny'de1igiemekanismen. «Byglge Ollll en.45 ACP til 9 mm, joda det går bta. «Sikal du være -med på st'evnet til søndag? Stevne, neeei, jeg må montere nye sikter først? 5

4 Vi må fonsva!!.'e kliuibbensjlcmdjets ære, OPK først på pl'emielisten! SkyrtJesporterus :firemm:e. Vi må sartjse på tmlgdommen, hver skia1egrutt sin luftpistal. Tl'eningsapplegg/ -nedlegg/ ~bartiegg/ -UTLEGG.... Er det noen som kjenner seg selv igj'en? Er vii rare? Er vi alle medlemmer aven pistohklu1:fu? Er vi p'istojskyttere? Er du en snøffei? Talererer du de anette raærl!ngenes opp~atning av pisltalskytndng? Hadde det ki~e vært en tanjke å hilse V1ennli;gneste gang man ser et medilem med en havtlhe11lgjendecolt, isteden far å bvøle: «FO'I"Vorpne 'Dom Mix-'avlegge!J.',dra til Texas~!. Per-G. HØydahl. SLIK BEGYNTEDET Av Carl Fr. Lippestad Jeg er blitt bedt om å fal'telle litt am O.P.K.'s apprinnejse og dens første tid. Unektelig virker det litt skremmende at det allerede er 50 år sjdjen vi ble trammet sammen ti:! et møte i Militære Samfund. Man kan ikke elgentlig si at <<1ddernevaT ll1o1i1geden,gang. Vi hadde dktignok den første verdenl'>lka<ig bak ass, hval' Norge ihialdjdebevart sin nøytrajitet, men hval' Vlirklllingene 810'ut i matmal'llgel 'ag dyrtid. Det gikk samtliidjiigen «~o1:fuetidsbølge overr landet,,en u'slidd spekulasjon li matv1al'1er,kapitau.val'1er,ag Me å tforrglemmie,skipsaksj,er. Det V1arusunne tider. Vrål't 'lovv'ex!kvar iik1kefoiibel'eldt, og dertfall kunne f.eks. si1jike ting hende, til års IgJutters skade, at selv så u.njge mennesket lkiunne møte opp på OslO' BøI'lS tildjhgom moi'genen og sikre seg tegnijngsl'ett ti:! a:læjerrliinystartet SkiJpsse1skap, for sa etter skoletid å selge disse igjjen med et paæ tre tusen kraners fortjleneste. Ja', rall unge meli1- nesk:er vm- det usunide tider. nder som før,eillerrsenere :måtte ende med knall og fa:11. Antage1ig haæ vell v.irkninjgene av denne utryg]g1e tilvætlejse vært med å spille inn ved O.P.K.'s fødseil. Vii!følteOSISutrygge. Hva ville skje når allting spralk!k? I sarnjfun,djet v'ar der UlIJJdJerdannelise 'aksjonsbevegelse~ fra ma1:tstrlmende poli1ji!skhold. Det var i det hielle tatt meget som <<fløtog dette vm- ~'e 'gjrunn!entill '8Jtmalll ØnJ$k:etå utnytte den eksisuerendje s8iffifø}e1sefor å skape stør:r'e trygghet. 6 Feltskyting med pistol er virkelig blitt en stor øvelse innen OPK. Vi sam kom sammen tiil dette møtet i Miliitære Samfund, hadde en :6el1esbakgrunn. Vi hadde alle tjent V'år vernepl1iikt i H. M. Kongens Garde. Kjernen var guttene fra 2. ~ampani, sam hadde tjent sin tid høsten 1921 til sommeren Egentlig \'lar li/kk;etaniken partqut å dj8iillleen pistajiskytterklulbb, men en :6arening av gamle gardister, far å bevare det vennsk>ap og den farsvai1svilj'e vi der hadd:e Tått i ;gave. At pisw1l9kyiiingbille det s8lffijende moment, var!n!8jturlig, ettell'som vi ailllehaldjde våpenapplæring i frisk erindring. Vår lmptein i Garden, 01a F1ive, som aven av guttene var blitt jja~espurl om å stille Iseg li sp/:ssen, foil'en s'lik :6aTlenitng,var fyr og Hamme far ideen, ag stilte seg villig til dispasisjan sam instruktør i pisto]iskytmg. Del'ffied V'ar,innkallelsen ti:! :møtet i MH:tære Samfund e<t faktum. 7

5 Mange var lmldte, men :få fulgte kaldet. SåVJildt min æduserte hukommelse tillater det, mener jeg at følgende møtte opp: Helge Dahl, OLa Five, Ernst Kopp, Rasmus KTag, Carl Fr. LiJppestad Sverre Marcussen og J an Thams. Dette møte er gått 'Over i histor1ien under bet'egnelisen «det legendariske smøl'brødmøtet. I og :for seg varr det ildke noe «legendalrisk som h8l1jdte, ut 'Over det 'at der var bestilt smøjibrød til 20 personer, mens det bave ble 7 til å fortære dem. Men unge mennesker er vamljlgvisikke ['edde :for å gå løs på stare oppgavier, og vi greiide den første prøve vi ble satt på, med glans. Innby,dieilisen gildk ut på å starte PistoThJJubben AKERSHUS, og det ble også det føl1ste navnet, men djetgikk 'Lklr!esæraiJg lanjg tid før omdøp~ng :fant sted, o,g så ble navnet «Kristiania piist'olkilubb.da byen i 1924 smftet navn til Oslo,,:fulgte vi med, OIgsiden har vi tj'olfast holåt ved O.P.K. I den korte tid «AKERSHUS eikjsisterte, kom v/i ikke så lai1!gtalt vi flkik anskauet 01$ et eget emblem. Men da vi ikom tiil O.P.K. ble det Viedtatt som merke, et hvitt bånd i emalje, med grønne endekanter, og bokstavene O.P.K. i midten. Senere ble vi mere avanserte og ville ha et merke som mere henspilte på bakgrunnen for kilubbens hovedmotivet. Merket er pent og «sigende. Et vær'clj'lguttrykk for vår thværelse. Det sier litt om Mubbens akskilusiviitet, at vi Ønslket å bevare d>en som 'en vennelkilubb, silden hver ny ansøker måtte ha anhedialing fm 2 elrjsisterende medlemmer, før han kunne innvoteres. Det måtte bekreftes at han var en lovlyd~g og at han hadde tj'ent sin verneplikt i H.M. KOiIl!gensGarrde. O.P.K. ble jjkike som det føl1st val' tilsiktet, en almi=eailg Gardistforening, men den har på sitt spesi>alomr<åde:satt sterike spor etter seg gjennom disse 50 år. vettes. Noe 'sliikt som svingbarl,arrangement famtes selvsagt iikike. Vi bl'l1ikte lommeur, med st=e sekundvlsere og kommanderte «lid og «Stopp i de regulære øvelser: Pl'esisjon 10 skudd. Serie 30 skudd (a 5 skudd på 10 sekunder) 'OgDuen 30 skudd. 6 ser~er a fem skudd (3 sekunder pr. skudd og 7 sekunder opphold). Banen var hyggelig i oppstij- JingspLassens vestre ende og med bakken mot klosterruinene sam kule- :6anger. Siden :6lyttet vi til HUISeby, Oigsenere tiil LØvenskLo.Jdbanen. Enhver klubb med respekt for seg selv hadde på den tid sin faste møteplass ejilier stamjmfe. O.P.K. hadde under hele Hoviedøt~dien Culmbacher Hof som sitt møtested og man kunne alltid være sikker på å treffe klubbvenner der de dager det var trening. Forlærringen var o,gså noenlunde konstant. Det bre 1 styk!ke P'a1!ent og en halvi1!ijter«b1anding (bokk og pil1s). Legeooarisk,Oig kaniskj:e betegnende for vår ungdom, er,gamle lrjeilner Simem Ibemerknmg da vi en dag i sultent overmot besiji:lte 2 Patent hver. LUillrt,og med et glimt i øyekroken kom det: A, jasså gutter, skal dere ut i kveld? I Hus'ebytiden varr Valkyrien, 2 e'tasje sænlingssrtedet. Tradisjanen fm Culm ble holdt vedlike. Hva har så O.P.K. bety'dd for oss ane i diss-e 50 årene? Jeg på min side er takknemili~g for at j,eg fllrjkanledning tll å dele interessen farr OSLO PISTOLKLUBB med så mange Igode venner, 'Som opp gjennom årene har betydd s,å meget for meg. Det er imidlerti'cl trist at så mange av disse O.P.K.'s bærende krefter gjennom dette halve sekel, er falt fra, og ikke får oppleve denne jubileumsdagen. O.P.K. er idag en livsikraf1jilgyn,gling, med nye ung1e olg friske krefter, som med en entusialsme, like sterk som vår i 20 årene, utvilsomt Vlillbringe O.P.K. v'ildere fremover, til glede Tor dem se!lv og for alle som setter pris på pristoiiskytitngen. Jeg ønsker OSLO PISTOLKLUBB tillylrjke med 50 års jubileet, og håper på nye 50 gode og fremgangsr~ke år for vår klubb. Vi fikk bæretillatelse for Mauser kail. 7.65, et gamslrje hendig bærevåpen. Da vi imildj1ertid tillyste til sljoirlrjonikurransesikytning ut~ på Hovedøen, viste det seg at medlemmer fra onorske Offiserers Ristolklubb bare kunne stille opp med Co'1t 45. Til tro$ for at dette V'åpen ga 4 gange så store kulehuu, og våre vinnerclhanser dervedhle vesentlig redusert, gij{jkvi 'ii1!ni konkurransen med liv og lyst - og tapte. Det var naturlig at O.P.K. ved kaptein Five iliikk aniliedning til å benytte Gardens pilstqllbane på Hovedøen. Der ho:ldt vi tn, og trivdes over- 8 9

6 TREFORMENNFORTELLER ke omstenc1'gheter er det ijkke så l,ett å holde liv i en klubb, men vi greide det da, på sett og vis. Vi har latt tre formenn, som tilsammen har bekledt stillingen i 13 arv die siste 25 år, kam:me Isammen for å bertet'te løst og fast om sin tid i spissen for O.P.K. V,i lar tførst Johan uilljero11h slippe ti:!: - Det var en ren tilfeldighet at jeg ble medlem av Oslo Piisto1Jk1u:bb, forteller han. Jeg hadde en venn og kotl.leg;asom het Martin LmersiLund. Han var medllem av O.P.K. og han skrøt svært av denne klwbiben. Det er sånn fin tone og 'et så.godt kiameratsl\1ap i den, sa han. Der skuine diu også bh med. Man holdt da til på pistolbanen ved Makrell1be!k:ken. Vel, jeg søkte og ble op:pmtt som medlem tidlig på høsten i 1935 og begynte tveningen med min Woodsman, kaliber 22. Pro.grlatrnmet den gang var kombijnert, dvs. 10 skudd presilsjon, 30 sk'uldidduem og 30 skiudd serie og vi hadde 30 meters hold. - Hadde du skutt tidligere? - N ei, overhode,t iikke med pistol, men jeg synes det var veldig morsomt og en ypperliitg a'vikobling. Og jeg lkian tryigt underskrivle hva Lmerslund hadde :fortajlt, kiluhbånden var førstelklasses og kameratskapet enestående. Vi hadde ingen instruktør eller noe slikt. Som nybegynner ble jeg tatt hånd om 'av de eld:r<eqg e.marne sky tterne, som lærte meg d~t som var lære, får jeg si. Vlanskeltigheten bestod imidlertid i ath'ver enkielt pmktisel'te sin egien metode. Det den ene lærtje meg, kom nestemann og rettet på, :fol'dihan pi'aktiserte ruoe annet. Men j.eg fant da omsider ut av dette og kom fvam tjl min egen stil. - Er det noen vesensfovskjoell mel10m O.P.K. fra den gang og O.P.K. idag når det gjelder f.ekjs. atmosfæren? -- Det er helt umulig å sammenligne. Mag er klubb2n delt i to'av en dyp genemsj,ol1!skløft. I O.P.K. den gang var aldel'sforslkjel1en ikke stor. J'eg har fol"øvdg inntrykk av 'at den yngreg:2l1!2r'asjoni O.P.K. idag er pl<eget av,jamme gode kameratskalp som her:sket tidligere. Da kr'ijgen kom og måtte vi levere inn våpene. Så gikk det, men kan godt si 8-10 år før det overhodet ble utsteld;t lcisensn kjøp av pjstoler. Det man kunne få Vlar noen Lugere efter tyskerne eller et og annet våpen, som kom inn fra SV'erige. Følgen Vlar at pllstolskytjitngen lå ful1stendig nede lenge efter at freden var et faktum. Vår oppgave i styll'et besto derfoir i første reikke i å holde klubben intakt. Aktiviteten hadde vært på topp i de to siste årene før krigen - og så Me plutselig art borte. Under s'j!i- - Du kcjll1l tidlig inn i sty'ret i O.P.K.? - Ja, allerede i 1937 ble jeg valligt tel.vall1amann og 'æ'et efter ble jeg formann. J eg hadde absolutt ingen ambisj'oner i den retning og var meget betenkjt OV1erat en grønn~koi1lling, som jeg V1ar i pistolslkyting, skulle lede klubben. Fernando RJingVlotldklappet meg på sikru:lidjerenpå generalfornamlingen, da det gijklk.opp for meg at jeg var valgt til formann og hadide et tungt lass å hær-e. - Dette går så fint, sa han. - Er diet noe du føler deg usikker på, så. bare kcjll1l til meg. Vel, det VlaTbare å hoppe i det og jeg Igitkk inn for å grelie den oppgaven j,eg hadde påtatt meg. Et illustrerende eksempel på hrva det Vlillsi å være DOirma:nni O.P.K. den gång har jleg fm 25 åjrs jubileet i Fm det førislte hadde jeg vært med på hele opplegget for feiringen. Var med på å arrnngeæ ste'vnet vi holdt, deltok seliv i lmnkurnansen, hj;em for å skifte, i hiui og hast Ul milddagen i Rokok!1msalen, derefter til Viltla Granberg hvor festen fo!1'tsatte. - Men tilbake til kri'gsårene. Du satt som formann i den V1anskelige tiden, bød diet på spelsiejjleproblemer vis a vis tyskere og naljilster? - Nei, dem tacldet vi ganske fint. Vi hadde endel fondis og måtte sørge Dor å få dem unna. Efter samråd med :F1ernando RingvoM og noen av de emre medlemmene besluttet vi å 'anbringedem på en siikjker måte. Det nazistækje,jjdrettsforbundet truet nemlig med å koroisikel1e en kluhbs eiendcjll1ldersom man ikke føyde seg,efter deres vilje. I apri[- dagene i 1940 hotldt vi et møte for å av1gjørtehvorvidt vi skuilij!emelde OSISsaJmWettil krigsinnsats eller om viiislw11e snik'e oss ut.av byen en for en oggjøæ nytte for 'oss der det kiunne falle seg. Vii valgte dietsiste. Tyskerne krev:de så senere at atl.le våpen skulleinrdever-es. De fleste måtte nødtvu:diget gjøre det, men enkelte,gjemte bort pistolen. Se!lvlaglet jeg en bly1k;aissiescjil1l jeg la pistooen ned i, loddet dlen igj,en og plasserte hele greia opp i en ur ved Harestua. Der hentet jeg den i ma.i 1945 og pistolen var like fin. Da ki':(gen var over og vi skulle ha i:gjen V'åpene, viste.(!jetsleg at bare tre f~kik ti1bajke det de haldde '!!ev1ertinn. Hvor det Vlar blitt av pistolene V18!Tdet ingen som kunne gi oss noen besikjed om. FØ,lgetligstod vi dier tel!llmeljighjlelpesløse til å begy'nne med. Resultra,tet var at vi kunne i'kike ta inn nye medlemmer, for vi hadde jo ikjke noe å by på. Under slilkeomstendigheter gjaldt det mer enn noensinde å holde klulbbbånden oppe

7 Under hele krigen,hadde Viimedlemsmøter hver måned i Villa Granbel:g og vi fmtsatte med det nå også. Fremmøte kunne variere. Noen Viar i dekning i enkelte pelj:ioder, and:1'e var,watt tiil Sverige osv. I det hele tatt de :for!hoilidsam vi dengang levide undet vm jo så høyst forskjellig fra det norma/le liv. Det var li<vl]gpå disse møtene våre. Om vi jjkikealkkm'at snalkjket så meget am skyting, så hadde vi aiktuei1:1etemaer som opptok oss sterkt. Vi kolparterte nyheter fm London -sendingene og fra hendelser her hj'emme. Det skj,edde jo noie (hiamartis:k hver en eneste dag, og rad~oene var inndratt. Så i 1947 begynte foi1h1o1deneå bedre seg ens:mule. Det bie endeil våpen å få kjøpt ag Vii kunne begynne å tenke på normaltkluihbliv igjen. Gjennam avisene gjorde vi oppmei1ksom på vår etlæ:lstens. Det ble il1&e'alkllrurat noen mrusseinnme1delse i disse første efterikrlig1sår;ene, men smått om senn begynte noen å komme. - Var det hovedsakelig kombinert-programmet som ble dyl"ket den gang? - J.a, det kan man goldt si. Silhuett var ikke så.stelikt påaktet som diet er ildag. Hvis man tittet Mt på klubbstatrilstrkken for, la meg si, den fømte 10-ål~pwioden efter krigen vll man leglge mei1h,;etil at O.P.K. gjorde seg meget fol'delaktig bemeliket både i NM og i åpne konkurranser. Vi hadde karer som OddViar W,enner-Nilssen, Rolf Klernetsen, Erik KlepZiig, Leif H. Ellilksen, for å nevne de mest kj,ente. Det ViaTIJketadJsMllige lajui1bærtil OiSSide åi'ene. Jeg lmn Oigsånevne, at V1i allerede i i det første VM som ble armngert efter kmg.en - i Stockhalm - hadde med en representant, nemlig Leif H. Eriksen. Vi syntes det varsvæo-t appmuntl'endeat VIiai11erede på diette ticllige tidspulnkt kunne oppnå en så smigrende l"epl"esentasjon, selv om han ikik;e koim blant de beste. - Du gil'ik av som for:mann i 1948? - Ja, da hadde jeg sittet sammenhengende i 10 år og det var ikke så lett å avise tild til alt sam sikiulle gjø:res. Jeg satt nemhg også på dette tidspunkt Slom rormann i PistolgLUppen - det som. ida,g kalles Pisto\lseksjonen. Formann'Sstillingen her' medførte aldskul:i.gelkstraaiybeirliefor vi skulle hl.oa. lag,e en håndbok. Her falt manuskript o,g korrekturlesning på min kappe. Så diet ble aldisjkimig ekstra kveldstimer på kontoret av den,g'l"unn.j eg fikk heldigvis avertalt Leid' Ha<arsleth til å overta formannsihvervet efter meg. Han strittet imot lenge, men gav seg oms:der Var det k:rigen som gjoo:de deg til pisto'}skytter Vilhelm Mejdell? - Vel, joegviaiymed i Milorg, det er så. Her samarbeidet jeg forresten med Leif H. Erilksen. Så 'hendte det at jeg lijfueefter at krtilgen var s1utt fiklk tak på en Luger med innlegigjsløp rot!k!a1iher 22. Den ble Leif H. sterikt interassert i. Så s~er han: HViis du lar meg få denne Lugeren din, så skal du få min W oodsman. Vell, vi fol'etok da et «makeskifte, som medførte at jeg kom inn] O.P.K. hølsten Jeg var en høyst mrddel'lllådig skytter. Men satte meg frra starten det mål å bh klasseført skytter. å lmmme opp i B-klassen. Det greide jeg efter ett år eller to. Oddvar Wenner-Ni1ssen var det så som fikk meg et skritt videre. Av en eller annen merkeliig,grunn hadde han runnet ut at jeg hadde anlegg fot siilhuettskyting. Han trente da f'oran VM i 1952 og jeg har ham mistenkt ror at motivet kott og godit Vialrat han trengte en treningsh,;amerat. Resultatet ble imidlert~d at jeg trente s'ammen med ham både innen- og.utendørs og det var jo jlklke til å unngå at jeg erterhvert lærte endel. - Hvor skj.øt dere innendørs dengla[}jg? - På loftet på Grønland po1itistasj'on. OPIL hadde her sin treningsplass og vi fikk lov til å skyte der. Et improvisert lokale, Slom ikke på noien 'som helst mårte!kan minne om det vi er Vlaillttil idiag på IdrettshøyJSk01en. Men vi fi:kjktrening - det VaIYhovedsiaken. Vell, da vi ikom titl.1952skujllie :diettaes ut et sakailt «rrålag til VM og av en ej:1er annen gmmnk!om jeg oglså med på dette preliminærlagert. OddViar var jo slvskreven der. Dette var altså i snhuett. I fripistol var det andre O.P.K.- gutter med blant de foreløbig uttatte VM -roandidater, bl.r Rolf Klemetsen, Leliif H. Eriksen og Erilk Klepzig. I fripistol lå vi godt an den gang. Her vm' det Leif H. Erilksen, Rolf Klemetsen og Erik Klepzig som dominerte. Sistnevnte ant'ok i 194~) ti:tjelen «Mur- og Norgesmester... da han det året vant NO!t1g1esmeSJterskapet i fripistol. Han :Eikikmeget skarrp kon'idurranse av Rolf Klemdsen, som fra 1950 til 1955 var Norgesmester ialt 4 ganger. Han var datlildens J:oIhn RøcLsieth,for å br<t1ik.en populær sammenhgn:i;r:tjg.samtidii!gvar Leid' H. som regel oppe på medatljeplass en rej&e år. Han manglet ajkk'lll'laitden line :fu:11tl"eiiliieren som sikruliletil for å gi ham mesterskapet. I 1952 hadide Viiagså Olympiske leiker i Helsingfms. Her appnådde vi å få to O.P.K.,gutter med på laget, nemlilg Rollf KJ:emetsen i fripd:stol og Wenner-Nilssen som i skarrp k'onkul'rratijsemed Birg.er Bu!f:mingAndersen kvalifiserte seg til en pjasispå laget i silhuett. J eg vil samtidig ha nevnt at under uttagnimjgskomurransen mellom Bii!hri'ng AndeI'sen 'Og Oddvar Wenner-Nilssen vant vår mann på et resultat som var heit uhørt inorge på den tiden, neml:i!g 548 poeng. 13

8 : I - H\Oa var grunnen till at O.P.K fikk egen bane på Løv~iloldbanen i 1952? - J o, vi var simpelthen bhtt kastet ut av banen vi disponerte på MakreJ:1lbekken, fordi oml'ådet ble eikspropriert til bohlgby'gg. P.i&'bolbanen ble brtrlæfexidig kvelden før VM skulle åpnes. - Da jeg ov'ertok rormannsstilllingen i 1953 v'mr det jjferd med å inntreffe et slag.., generas!j'onsisklilftei 'klubben. En rekke av vwæ top'psikyttere stod da overfor avslutningen av sin klarrietie, bortsett fra Leif H. som jo har ho1rdt det gående med bl.a. fl'ipistol helt 'billi de senere år. Av gamlekajrn \Oar :!IDemdeles Johan Liljerotlh alktiv og han p!!:'esterte å sette en norsk rekord som står den dag idag, i det tidligere VM-programmet i grovpijsbol. - Var du innstillet på å sette norsk rekol1d denne dagen, Johan? - Nei, t\oert imot. Det var kans!k!je dlerrol" jeg slkjørt:så pa'ss godt SOIIIljeg gjo!l'lde. StevJl1et foregikk på NOP's bane på Huseiby. Jeg gikk nærtmest liikegjiaidtill standp]jass ror åaivlevei'e skuddene mjill1.eog var på ixlgen måte hlant dem :man regnet med ville konkua:-rere om 1.pfussen. For det føi'lste voo' jag heldig med i!joddtreikningelil.fikk dielilsikytetjijdensom pasiset meg, s1iikat jeg hadlde sol over vå:bnet og skygge over ::jkiven. Det er ellers ofte p:mjblemajtisk med bclyjsnånlgen på den banen. Det var mange deltaij"ere og jeg ante ikike noe om hv'ordan jeg lå an i Jhlihold til konku1irleliltene, men jleg hadde en diøljelseav alt j,eg hadde gj'ort det ganske bra Foll' jeg hajdldjebla. flei"e :fuil1ehujs.rekorden jeg fikk ble klasseføirt undeil' halvmatch - altså 30 skudd. Det betyr ikke at man ]{junne djeleresultatet på 60 skudld i to, men diet voo' på foo'ihånd st~pulert at de og de ili1tei"vajllergj<ai1t]ol" lhjal'vtmlajtcih. THbalke til VlillihehnMejdells formaamstid. Det vair begynt å ebibe ut i toppsji!ktet og det V'ar faktisk bare formannen igjen blant de fremste konkwr't'anseskytterne. Man stod ovetlfor en dowlilperiode som varte i flere åil'. Rekrutteringen Viar dårhg. Så \000'det høsten 1955 at Mejdell sa til Johan LHjeI"oth: - Nå må vi sandelilg ta et wafttak for å få skuta på l'ett kjøl ilgjen. Tar du :DO!l'maJnnSjobbenså SkIal jeg være viseformann. Og slik ble det i en 5 årsperiode fremov,er. For å skape blest om p1sto1skytingen lancerte Vrilhe1m Mejdell en ide som han hajd!de lånt fra ridjlesky.tterijje, nemlig SkytinJgeoo dag. Vi fijkk Pi~OI1Skyfulgens dlag og tilbød insti'ulksjon til dem som meldte seg på ban!en. Det hele var behørilg kuli1ngjorl i pi"essen på folihånd. Vii fikik besøk av l'uii1idt regnet 150 interessei"te en søndag foo'lri1iilddag. SkudJdene var gratis og mange ble vunnet for denne form foll' skyting. O.P.K fikik faktisk en god thvekst til med1emsta/ben på g1runn av dette tiltaket. Flor 14 å stimulere interessen Mant medlemmene lot vi kluibbens polkialer gå som trotee på klubbst'evnene. Vi etajblerte også ordningen med Ferdighetsmerket o.g :medatlje. - Hadde diu et program i tankene dia du i 1938, som ga!t1slkefersk pistolskytijer, overtok fol'llti!annsvervet i O.P.K. Johan? - Ja, båjdjejeg og det styret jeg :fiikk med meg gilkk inn for å høyne det spoll'tslilge njivå innenlfor klubben, samt å sanere regnsikjarperog medhmjjsllister osv. Jeg synjbes vi lyktes ganske godt. Vi saltt soonmen i hele 10 åt uten foranldringer i styi"et i det 'heletatt. Jeg vtillved denne anlednling gjerne si noen taikkens OI"dtil di'sse gutta. Det var ]O'r det første vijseformannen, Sverre Bentz og Leif H. ErilklSelIl,som var banemedeil'". Otto Aarnæs var kasserer og Vilihe1m Fl'Iimann Koren sekretær. - Voo' banemesterjoibiben en roreivende stilling den gang på Huseby? - Nei, ikke egentlig så krevienide for han hjadde mange o.g v'iililige medhjelpel!re. Alle som kom :Dorå skyte hj'ailip til med å gjøre banen ]stand. - Når du ser tiliibake på ajjle dlijseeår'ene du har vært med i O.P.K., hvilke rehellæjoner gjør dju da? - Den gode kontakt jeg hoo' haltt med med1emmene står sterikest i minnet. J eg h'ulsiker j,eg uttalte Vied en anledning - og det Vioo' igrulilnen noe :f:reimg,gjoll't. - Jeg tror jeg kj'eiijjlle!l' killubbens pujls bedre enn noen annen. Men jeg mente det og jeg tror ikkje det var så lanjg1tfra sannheten heji1er. Som fior:mann i den første rt'iden måtte jeg også fungeæ som sewetær. Det skylt es ]kike på noen måte dorvensikap :fira FI1imann Kore-ns silde. Men han hadde iikke skrivemaskliin, så det ble jeg som måtte sikrli'v1esirkulæl"er, ja, jeg føirte også protokollen. Det som var så oppmuntrende den gang var pågangsmotet og optimismen som preget aj1le.vti hadde følelsen av lat vi varen klujbb i fremgang. - HvoiI'dan ser du på O.P.K.'s UJtviJkilinJgjennom de siste 25 årene, Vilhelm Mejdell? - Vi begynte med en meget god peri!ode, hvor tremdej:es de gode d'ølikriigsskytterne våæ dominerte både i klubben o.g i kolnllwrll'ansene utemot. Så kom en bølgedal,hvor V'isom da hadde ansvaret d'o!!:'o.p.k. måtte se i øynene at vi var svajkie.men i løpet alvde siste 5 år, muligens klan jeg strekike meg litjt til, begynte Vi igjen å gå o.ppover. Jag hoo'idag inntll'ykk av at klubben nu er i ferd 'med å stalhmsere seg som en god klubb, sa.rn.rnenilignet med enikel1te andre. - Er det IlDen spesiell grunn til at Viiigjen hal' greid å komme opp alv bø~gedalen? 15

9 - Jeg synes diet er et ledd i en naturlig utvtiklimjg. Klubben bes/tad av med.wemmer fra en belsltemt genel'ajsj'an til et godt styk/ke ut i efterkit'1igisåt'e[1e. Det var også ganske narturriligat de=e generasjonen efterhånden falt fra og vi kam inn i en perilade uten noe særhg miljø. Men takiket være god tilgang av ny,e medlemmer Me VIIbeliget. Og tilgangen av de nye medlemmene Slkyl1tesen kambinasjan av heldige omstendigheter og ivirige lmrle['!sinn:satls fm' å få løftet kj'err<a app på Vleien igjen. - Helge Markussen, hvordan kam du egentlig bort i ptlstoilskytingen ag O.P.K.? - Jeg har ai~lt1dinteresser,t meg far skyting, men på gl"unn av mitt arbeid hadde jeg itkike fått naen ti!d til å drive denne ~Ienen. Men så var det,en dalg at min svager far.talte at hæn hadde meldt seg inn i O.P.K. DesSUJtlenkjente jeg Johan Liljerot1h fra tildiliigeæ og det var garanti nolk far meg art i O.P.K ville jeg komme i et miljø sam passet meg. Resultatet ValTat jeg søkte am apptagelse ag førstie gang jleg møtte app på LøvenSlkioldbanen kom J oihan imolt meg med utst,palkt hånd og sitt lyseste smil. Takket være halm f,ilkk jeg også den instruksjon som saue meg is<dandtil å begynne å tæne på sikikkeiliilgvti:s.dette vaii' vejdi!g marslamt ag j:eg haldde såpass mye ergjerrighet i meg at jeg gjerne ville bli klliasslefø:rt skytter - og appnådide også å bli B-skytter. Det var mitt mål. - Hvar gammel var du den gang? - 55 år - hv'er:k:en mer eller mtindjre. J eg må med tukt å me~de si at jeg hrudjde jo skutt en smlll1iemed pistal t:idli,gelj:1e, b1.a. i m&n tid i Garden, da vi brukite Colt Jlelgvill ogisåha sagt det her nå, at fra første stund jeg kam på banen i O.P.K. møtte jeg trivoefi:ge kaii'er ag et V'eMig hyglgelig miljø. - Betydde din fcmtå:dslomni idrettsmann og skiløper før krigen at du følte du var kammet inn i et valkum efter at kankurranseltiv,et fajlt børt. Med a,nd'j:e ard at du trengte noe som kunne 'erstatte ungdammens hobby hos deg? - 'l1il det kan jeg svaæ et ubetinget ja. Dette V1aJ:noe av det jeg hadde savnet så lenge - tj:'ass min høye alder. J'eg har tiiclligel'esagt at Jolhan LiljerotJh Viar en mann jeg hrudde tiltro,,til før jeg kom inn i O.P.K. ag det er en påstand j'eg allidlri!kommer til å vike wa. Men dette bekjenijsk!apet med J,ahan kam agså til å få en uheldig føilge fall"meg. Hæn vre: nemltig farma:n:n da jeg begynte i klubben og efter en tid begynte han å se seg om efter en avløser. Han sla først frempå at jeg burde væve med i styret. Da hadde j'elg bare væ:rt O.P.K.-medJ1em i hajlvannet år eller så. Jeg var naiiv nak til å følle meg smtg1ret aver,wsse a!rdene og blie vælgt ]nn i styret - sam vi6:efarmæm. Slå den! FØrst senffi'e farstad jeg hvoofor Jahan så elsikverdig hadlde fremhevet mine rudministil'ative egenskaper. Ham ville ha en slam kunne løse ham av. Salndeiliig filkjk.han ikke lurt meg til det også - uedfaren som jeg va:r i Slkytterm.dJljøet. - Men beklager du æru:i,gtalt nå at du har vært formann? - Nei, så langt der i1wa.det var en interessant ag hyggeilfugtjid. Det sam igrunnen fascinerte meg i skyttermiljøet var den hyggehge tanen på banen når vi møues til de åpne stevner hvar gutter IDa pista~kluibbene møtte frem. Det er en egen festlig stemning bla't1jtpltlstølskyttere. J eg syntes ajllliikie<vffi at det var et veilidjigansvar å legge på meg ved å la meg bli formann i O.P.K., urutinert sam jeg var i skytteradminisijrasjonen. Og j,eg brukte de:tjbeslam argument øvertfar Jahan. Da svarte hæn: - Du skjønner, her gjeilder å holide k1ubiben best mulig samlet så vi kan ta fatt på gj'enoppbygningen når tiden er inne. - Hva lærte du av disse kene du satt sam farmann i O.P.K.? - Man lærer all1.ii!dnoe når man er med i administrrutjivt ar:beide. Uwe minst på det mennes:k:ehg;e plan, hvor man skal være på bøj.gelengde med de fanslkjoffili!g,etyper" som en medlemsstokk består av. Det er svært utv'ilklendle ~or en selv. Man har meget d,gj'en far det. - Va([" diet noe spesruelt du fikjk gjlennamført i din ~a:rlmalllns.tid, Helge? - Ja, dia vill j'eg først ag fremst ha nevnt klulbbhuiset. Vi hadde alltid manglet et opphaild!ssted på banen. ]k!ke minst VM' det afte ufyselig der opp i :k:aldttog vått vær. Vel, huset kam opp, men det var Dem'in ~ortj'eneste. Vi fikk istand en hurtigajl'beiidende kamite, beståiendie 'alv fagæolk, b1.a. en ajl"kiteiktog et par entl'eprel!1iø't"er.komiteen fikk i appgave å l'erse et.k!1rubhhusog den g:reide det. Det v:ar helt JJantastisk hvar dy(ktjiigede kiajl'ene var. Gl'IU11I!larheiidenebegynte ]ijke efter at sneen var gått og huset stad ferdig tij. innvie1se den 1. juni. s,amme året - i La meg nevne navnene, arkitekt Vai!.'Olav MOlen, entrepænør var Åsland ag det var hans fa1k sam forstad byggearbeiderne. Det var ru1iså ikike nae dugnadsfaretagendle. la.it kam huset oss på kraner. Pengene kom deils fir1aet banefand, sam vi hrudlde hatt i flere år. - Da den nye våpenlaven kam var det vel en rekke mennesker' sam meldte seg inn f. eks. i O.P.K. far å få anledning til å behalde siltt våpen ved registrerilllgen. Var dette bare en fordel? - Det er riktig lat V1ifikk etiidelmedlemmer på denne måten og ikke alle ble sær1jjg aikitive skytteæ. De Me stående på prupiret som medlemmer uten å være annet enn passivie navn. Og det er Ikke den typen vi trenlge't' for at Mubben skial blomstre

10 VÅREÆRESMEDLEMMER Norges Skytterd'ol'bund og som sådan medlem av Forbundets hovedsty:ve. Som skytter og adttninlilstrotor har Jiohan vært en god ambasadør for O.P.K. og han hm-gjort sutt 1Ji1at vi har fått et godt navn i skytterkretser. Vi håper rortsatt å få se ham på banen foc å bistå med gode I Oslo Pæstolkluhb er utnevnt 3 æresmed1emmer, nemlig: it'åd og for å la vår,e medlemmer få nyte goldt arv hans lai1igieerfm'ing. Fernando Ringvold, Johan Lilj eroth og Vilhelm Mejdell. Fernando Ringvold et med lem :fira 1922, altså fra klubhej;ls start, og ble utnevnt til æresmedlem i forhindeise med k1ujbibens 25-år<s:jubileum. Dessverre skulle han ikke få oppleve v,åjrt 50-ål1s jubijeum da han idøde i J eg minnes Fernando som en dynamisk personlighet, som hadde en spesiell evne til å rive WDldremed se.g i de saker han fl'emmet. I O.P.K. VIar han et høyt skattet medlem som alltid møtte på klulbhens møter. Her deltoik han med ivea: i diskujsljoner og færnjkiastet ideer som alltid var til stor nytte for 1clulhbens fmskjehige styirer. Selv satt han som JJormann i,k1'l~bben i en årrek!fue og nedla et stort og giodt al'be:ilde. Det var ami1i kjede1i!g på de møter hvor Ferll'anldo var tilstede og alltild va[' det klubbens vel soim lå ham på hjertet. OgiSå administrnsjonen i Norges Sky,tteITO!I'Jbundfikk nyte godt av hans administrartive evner. Han satt som president i ~ol"bundet fra 1956 til 1965 etter at han tid1ijgere h!atdde deltatt i foli'lbrunldetstyrre. Han var også med i Den internasjqnale 'skytterunion hvor han vant Sltor respekt og anerkjennelse. En Vffi"d!igrepil'esentant for sin klujbb har han vært og vi er ham stor takk skyldig. Johan Liljeroth er medlem :lwa1935 og ble utnevn.t til æresmedlem i Johan harr nedlagt et stort og langit a'l'lbeiideror vår klubb i det han satt som formann i hele 15 år tilsammen. Han har trofast fulgt klubben både i dien Ud da de sportslige l1esultatet Jå høyt OIgklUlbiben Vlar å!'egne med på konikurradisebanen. Og i den tiden da nedgangen meldte seg ogopps!uitn;ing,en V'aJr dåorlig.og $ytteræsultatene lå på lavt l1ii'v'å.selv var Jolhan en av k1ubhens aller beste skyttere, s'om hevdet seg godt r åpne stevner. For meg og mangle anldre kunne Johan vii1ke hard og utilnærmelig. Bå banen Vlar han alvorhg og bestemt og vel noe fåmelt. Men når man [ærte ham å kjenne vrste han seg som en hyggelig og spøkefull kamcii1at,som gikik inn ror ldujbben og dens medlemmer av fullt hjerte. FOT'Utenå være kjlujbbens tillijtsmann var Johan ogiså fieæ år fol1ffiann i Pisto}gmppen (il1iuværernrdepistolseksj'onen) i Vilhelm Mejdell er medr.lemfra 1948 og ble ntnevnt til æresmedlem i Vilhelm har aljltid vært en h~gigelig og hjelpsom kamerat. Da jeg i sin tiid SkuJi1eoverta L$()(ffi fotmann, l'elatint ny og Ulkjent, fikk jeg høl'e at med Vi1!he:I!rnsom medlliem i styret var diet i!rjigenvanskeugheter. Det vwste seg å være riktig. Alltid lun og vennlig og rede til å væve med å løse oppgjavei1lesom mejidte seg. Han hadd'e jo også erfaring fra sin egen t~d som roi'mann i kluiljben og i alle detaljspørsmål var han spesialist. Vi.J}]e1lmhar deltajtt med iver i arbeidet for O.P.K., både som administr'ator og skyrtter. Sillhuett har vært halj1jstore interesse og her har han nåekl resujltatea: som har skapt respekt. I Norges Skyttcl'- forbund kom Vilhe1lm ogiså med i achninistr,asljonen. Han vm: president i f.orbundet i flere år, efter å ha sittet som formann i Bistodseksjonen. VHhelm er fremdeles blant de ~ktive skyrtteæ og deltar i klubbens treningskvelder. Med sin ]rwdigerfaring båjde når det gjelder skyting og våpen er han et verdi:fiu11tmedl1em båjde foc nye og viderekomne skyttere og dertil almd imøteilmmmende og åpen fo'!.'di.sk'ubjon. Helge Ma1.kussen

11 ALDERMANNSLIGAEN Aldermffi1JSUgaeDJSmedilemsfartegne1se iclag ser sli!k ut: I forbindelse med O.P.K.'s 10-~sjubi1eum i 1912 ble det besluttet å innstifte en Ol,den «Den gyldne pistol. Den skulle tjene et dobibelt formål For det første å være en hedersbevisning til eldre, særlig velt jente O.P.K.-giutter, og ror det annet at innehaverne skulle danne et fremtidig Ol,denskonklav samt vii'ke som en «Aldermannsliga for klubben. Den første ol1dens'utdeling fant sted under O.P.K.'s jubi'leul111lsfest på Bristal den 1. juni Statutter for AilidlerrnanrJisligaen ble vedtatt på den Oldinææ gene" ralforsamling i janua!i" Allerede før dette tiic1spunkt hadde «Ligaen konstituert seg. På møtet den 30. oiktober 1933 V1algtes Fernando RingvoM til stormester rar 1934 og Kad Bjørnstad til visestormester«. Ugaen fikik følgende statutter: 1. Innehaverne av ol'denen «Den gyldne pistol danner en «AldermanDJsliga innen 0$10 Prstolklubb. 2. Lig,aen skal ha følgende oppgaver: a) A besluttet utdeling av ol1dienen «Den gyldne pistol. b) A vi11kesom Iiådgiver mor klubben, ide,t stycæt phkter å innkalle Hg,aen når der foreligger saker av særng viktighet for klubben. 3. Ugaen innkalles: a) Av styl1et som i fol'egåendie nevnt. b) Når minst 3 av Ui'ga-ens medlemmer fremsetter farlangende herom. c) Millst en gang årlig, i november måned. Det foq'utsettes minst 8 dagers varsel ror alvlholdelse av møter. 4. Ligaen konstituerer seg på fø,lgende måte: På novembermøtet ve1lges storidester s'amt visestomnester fm det roommende år. Stormesterens oppgave er å forestå liga ens forretningsmessige ledelse samt kontakten med klubbens styre. I de følgende år har Fernando Ringvold vært gjenv,algt til starmester inntijl hai1jsdød i 1965, og Koarl BjØmstad til V11seSitormesterinntil I 1965 ble Karl BjØrnstaid valgt til storme:ster OIgJolhan Liljeroth til visestol'mester. Begge har vært gjenvalgt lhvert år senere. 20 Agnæss, Roar Lippestad, Oad Fr. RivØ, LaTs. Hoft, Bjarne Gausheim, Hans HoLm. Ame L. H. Paus, Eyvind Staubo, Odd LiLjeroth, Jdhan W., Eriksen, Leif H. Aarnæs, Otta Haarseth, Ertk Hangeraas, 1Crffiten MejdeU, Vilhelm Liljeroth, Albert Stephensen, Finn ELster, Fred. KLementsen, Rolif Markussen, HeLge Braskerud, Aag,e W enner- Nilssen, OddViarr FøLgende medlemmer av A1dermanns1li:gaen er avgått ved døden: 1970 Dahl, HeLge 1961 Five, Ola 1940 Korpp, Ernst 1965 Ringvold, Femando 1954 Landigraf, Fl'antz 1965 GJ.'Ialll,Henrik 1946 Bendz, Sverre 1966 Jacobsen, Finn 1954 Karen, Vilhelm Frimann 1962 SO'l"knes, Fel'ldinand 1958 Gill, Fritz 1971 Haarseth, Leif 1970 Munthe, Vilhelm 21

12 BRIDGE I O.P.K. Vi ble meget skuefet da vi etter frigjøringen håipet å kunne gjenoppta skytingen om kort tid. De innleverte våpnene var og ble borte, og ansøkningen om innførselslisenser ble blanjkt avslått p.g:a. vailutamessige hensyn. Dette vlille tydeligvis kunne vare i flere år, så for mest mulig å holde kontakten mellom gutta vedlike i en usikker ventetid, ble det besluttet å gripe til kortstokken igjen. Den hadde gjort sin misjon under krigen :for flere klubber enn O.P.K. Arne L. H. Holm, som a>gsåtidlligere hadde skjenket polkaler og premier til brildlgen, forærte klubben i sølvp<lkaler på basis av følgende statutter: Thorbjørn Kjø1stad og Vi1!helm Munthe. Det skulle vise seg,at sistnevnte malidkerpar v'ar et strå vassere enn de andre, og de halte seieren i land. Vennen Arne L. H. Holm forærte klulbben ennå en gang nye bridgepremier, men interessen var etterhvert begynt å dale, og det ble stadig vanskeligere å få et passende antall bord. Da så Vilhelm Munthe, vår turneringsleder gjennom mange år, ble syk og døde, stoppet bridgen opp. Den hadde imidlertid gjort sin misjon, og kan gjenopptas på kort varsel såfremt den ve'fuker interesse blant «den nye genel'asjoon. Johan Liljeroth. 1. Det spilles som makkerpar-konjkurranse over 2 aftener hver vår og høst, og pokalene vinnes til odel og eie med 3 inntegninger. 2. Hvis det blir en enjkelt spiller som føl'st får 3 inntegninger, får han den ene pdk1alen, mens den annen går videre til en ny konkurranse. Den første k1onkur~anseaften ( ) ble vunnet av Arne L. H. Holm og J'ohan ljiljei'loth, men det 'kom ettei'lhvert en lang rekike inntegnlinger på premiene, og den første som fikk 3 napp var Leif Haarseth høsten (Han hadde i mellomtiden slkiftet maikker). Den glade giver Arne L. H. Holm fornyet pæmiene, og om disse startet vi i vårturneringen Det Viar tydelig at bl'idge-nivået blant medlemmene var steget betydelig, og ka'mlpen om seier,en ble lang og har<d. FØr høstturnei1ingen i 1954 hadde ikke mindre enn 3 maik:jkerpar 2 napp hver. Disse var: RJolf Klemetsen og Otto Aarnæs, Karl Bjø,rnstad og AJJbert Liljeroth, Johan Liljel10th og Thomas Stixl"UId. Da runden var omme ble søivpokailene tildelt Rolf Klemetsen og Otto Aarnæs, etter deres 3. seier. Etter en telefon til Arne L. H. om at bl'idigepremiene «var borte, kom det str~ks 2 nye sølv'si"åler. Disse spilte vi så om i , da de ble vunnet av Joihan L~ljero1Jh og Thomas Stixrud. Hva som er sagt ovenfor kan gjentas her, og perioden vant Thorbjørn Kjølstad og Vilhelm Munthe. Vår siste «store turnering startet våren 1962, og også denne gang ble det jevnt og hårdt. Før høstturneringen 1965 var det atter 3 makkerpar med hver 2 napp, nemlig: Arne L. H. Holm og Leif Haarseth, Johan :"'i1jeroth og Thomas Stixrud, 22 Fra en av de mange vellykte julelestene på Villa Granberg i tidligere år. Fra venstre i lorgrunnen :Arne L. H. Holm, Harald Eyde og Leif Haarseth. 23

13 I I II I I KONKURRANSESKYTING AV VILHELMMEJDELL NåT man betrakter de tanmessige resultater som i dag oppnåes :itnasjionale og :itnternas~onale skytekon'kiuri1adlser, må man uten videre konstatere at fremgangen har vært ganske betydelig i løpet av de siste 25 år. Meget skyades nok en sellvfølgehg og naturlijg utvik'ling, men dermed er ikke forklaringen fullstendig. Situasjonen er symptomatisk for praktisk talt alle idretter i dag. Ser vi på situasjonen li:keefter krigen, \'lat all idrett - ag ikke minst vår egen skyt'æport - preget av nærmest ulhemmet entusliasme ag utfoldelsestmng. Alle skume være med og ta igjlen det rarsømte. Med en shlk begeistring måtte ja resultatene bli gade. Og de var jo agså det, sronmeruignet med førkmgsl'esultattene. Vi syntes også at resultatene VaT gade i de følgende år - inntijl vi i begynnelsen av femtiårene møtte de stove nasjonere tappskyttere. Med enkelte få unntageilset må vi vel innrømme att VIida ble gjenstand fat l'egulær utk1assing. Det tok asistid å lmmme aver sjdkket. Vii kunne iikke rrktig ratte hvorfar andre skulle kunne skyte så meg'et bedre enn vi.. Man det var våpnene sam gjarde uts}aget? Vi så at russerne ag andre fra østsanelandene hadde noen underlige srpesilajiiagede våpen, som vi derfar fatagraferte ag efterliknet så gadt vi kunne. Dog uten merkbal1e resultater. Når så a:me:rl~adlerne skjøt på høyde med russeme, men med samme siags våpen sam vi brukte, val' vi like ~angt. Det gikk endel år hval' vi famlet i mørke og ilkike visste på hvillken måte vi skulle angtipe pl'oblemet. Samtidig begynte svenslker og finner å distansere oss mer enn tidligere. Endelig innså vi at det måtte være nae galt med vår trening. Vi ]orsølkte å utfritte russere og amerikanere - og svenskene agså fa'r den del - og fikk efterhvert en viss plan OIver vår tl'ening. IdaJg ville man v,el smile OIver datidens treningsolpplegg, men vi var i 'alle rajl på rett vei Det var ikke lenger kjekt å komme till en konkurtanse og fartelle at man ikke hadde tatt i pistolen på et halvt år. Det V1arikkie lenger :merkjent sam gad trening bare å stå å «banke pragram efter prolgram inntil man en gang mer eller mindre tilfeldig appnådde et smigrende paengtall. Gradvis appdager man at det agså i skyting er nae som heter fysisk form. Selve skyteteknikiken bhr gjenstand for inngående analyse. Egne feil vies særltg oppme:rlksomhet. Trenerens betydning og mynd~ghet po' engteres. ImEviduell tr>ening hører fortiden til. Nå axibeider man i team. Efterhvert bnr selve treningen sterikt UJtviidet både i illtensitet og i lengde med hensyn til tid. Ja, man kan vel si at trenji'ngen idag forsåvidt fore.går kontinuerlig året l"liddt. En gjennomæ'beitdet, plalidles's~g Qg intedisiv,tren!ing må nødvendigvis føre til resultater, og VIiharr vel lov til å hevide at Viii dag på flere områder har tatt igjen det meste av de store nasjoners roreprang, selv om det ennå står endel igjen. H vis man gjørr et tadjkeeksperiment og forsøker å sænmenlilkne en konkui'ti!11!sesikytterfm for 25 år tilbake med en konkur,r;anseskytter i dag, V1iJ. en!kelte eiendommeligheter springe i øynene. Begge skyttere vhte åpenbart sartjse1~e meget fysitsk og mentalt i konkurransen, og rorsffirilcltkan man si at begge viue bringe seg opp til ma:k.simal ytelse. Teoretisk skulle derfot resultatet ha blitt like godt for den ene som for den andre. Når det så hkevel ~kke skjer, skyldes det at skytteren :Em i dag få'!: et antiaill p1usspoeng i krarft av mer emaring (både egen 'og andres) og bedre tilrettelatgt trenli'ng. Så kan man spørre: Hva betød et vinneræsultat på f.eks. 550 for en skytter for 25 år siden mot et vinnerresrultat på 590 for en skytter av igår? Det er klarlat ingen av de to er i tvil om att 590 er så desidert best, men hva kan seieren bety rorr de ta? Har ko11ik:ura:<ansenvært hal'd, er vd seieren like meget V1erd for den.ene som for den annen - men - hva har det så kastet å nå frem til seieren? Her kommer forsikjellen tyidelig frem. For 25 år siden besta treningen av noen hyggekvelder på banen, mens tr,eningen fot tappsikytteren i dag er 1:angVlaI'ig,krevende og ful[ av.eorsakelse. Til. gjengjeld er mulighetene i dag langt g,tørre ror representasjonstrurer til de store internasj'anail!e stevner. Ser vi på norsik: 'kanilkurranses:k.ymng i dag, kan vi - som tidligere nevnt - hevde at vi hæ- kartet inn på de stare nasjanerrs farsrpmng. Men - det er ennå et stykke igjen. Hva kan \'1iså gjøre ]0'[' å kamme helt frem i teten? En hindring ligger i det prafesjondle tilsnitt hos de store nasjaners sikyttere. På dette amråde må vi nok finne ass i å ha et handikapp. Rent skyteteknitsk 1igger vi ikke nole særlig efter. Ser vti derimat på sakens psykiske side, er vi far undermålere å regne, og det kian være fi'listende å berøi'le dette nae nærmere. Det er eiendomimelig hvordan norsk idrett i mange gl'ener har hatt problemer med idretijsutøv1ernes nerver. Slik agså i skyting. Det V1irlker 24 25

14 som om de store idrettsnasjoner ute i verden trur denne sa/ken langt mer a1ivoriligenn vi gjør. Det er å håpe at man på Norges Iwet1:ls:høyJSkole vil prioritei1e denne dislip1in så man så snart som mu:1:i>gkan merke resultater. Men, det haster, og det er et langjt lerret å bleke. ]!nntil noe nytt hender på dette område får hver ridrettsgren feie ror egen dør efter beste evne. Det er helt på diet rene at det psykiske moment i konkurranseskytingen må angripes fra ledelsens side. Veid uttagning arv representalsjo!!lsskyttere må det ajjltid tas hensyn til hvor l"obujstekandidatene er mentailt. Ved utvelge:}.se av «mol"giendagens skyttere må det samme hensyn veie tungt. Tl'enel"en er en vndig brikke i dette spillet. Det er han som i særliig grad kan Øve en gunstig innflytelse på konkurtianseskyterens psylldslke tilstand før og under kon'kurl'adjsen. Derror må han væl'e menneskekjenner så hver skytter blir tatt hånd om i paikt med sine SIp'esielle egenskaper... Sær-Hg under lmnkurl"ansene kan den rette ti'ener bety meget i l'etning av å forebyigge at konkurl'ansesikytteren blir utsjatt for di'straherende og uvedkommende påvirkning fra omgivelsene. Her er bare eksempelviis nevnt noen løsrevne detaljer fra denne meget ikompl<iserrtesak Men - lå lenge vi ik!k!e kommer særlig videre på dette felt, vil vi alltid måtte være rol'beredt på å se foran oss andre 'konkurrenter som er bedre mentalt mstet. FRAÅRTILÅR KLIPP FRA ÅRSBERETNINGENE Det føl'ste 1clJu;bbstevnet siden 1940 ble ho1ldt på SøndJre Huseby den 9. mai. Man skjøt hailv'li1!artchom Seriepdlmlen. Vinner.e i die respektive klasser ble: KilialSseA: Egil JordaJll 283. Klasse B: Carl Fr. LippelSltad 283. K1asse C: ROOfKlemetsen 286. KiI'ellletJsen vant sin føtste aksje i poikiailjen.klufbben arrangerte iailit 7 k1u1bbstev'!!leri løpet av sesongen SaJIllt NM i kombinert. I NM stjarlet 10 O.P.K.-gutter og bestemann av disse vaa: Fred EIster, som ble na:. 6. I k1ujbbstevnene ",rur 16 mann med. J'Ulbileu:m.sstevnm som ble arrangert den 1. juni hadde samlet ialt 54 deltajkere, derav ikke mindre enn 21 fra O.P.K. Bestemann fm O.P.K. i A-klassen ble Leif H. EriJkisen på 9. plass, mens Eriik Klepzig vant B-JldJassen. Oddvar Wenner-Nilissen ble nr. 2 i C-Massen. I dm innlagte pdkiaillkiamrpmed Gøteboa:gs SportJssikytter vant sistnevnte med 2562 poeng med O.P.K.'s Toppresultaber 1947: Presisjon: Johan Liljeroth Duell: Joihan Liljerot1h Sede: Ledif H. EriJikisen Kombinert: Johan Liljerotih 94 poeng Fernando RingV'old ble utnevnt til klubbens første æresmedlem på jubileumsf.esten Også en julestemning fra Villa Granberg. I forg runnen: Helge Dahl. Videre fra venstre: Harald Eyde, Leif Haarseth, Fernando Ringvold, Fritz Gill og med ryggen til Rolf Klemetsen. 26 Man mei1k,et ajffilllu!!llij5jonsmalligel, så i enkelte tihel1le haa: man latt poikiailiskytjingerinllenklu!bben hernil:eggestil åpne s,t,evner. ANikevel ble det en svært liv1ig Slesong. O.P.K. arrangecie 4 åpne stevner: 2 i kombinert og 2 i siilhuett, hvorav det enie V'rurNM. Dessuten bi1e det aa:rangert 4 poikiall:kamper, 10 klu!bbstevner og 1 klujbb~angrenn med sikyting. O.P.K. vrur l'iepæsmtert ",ed 22 mann i åpne stevner og pokalmatcher og i kl'uibbsitevnene de~tdik25 mann. Ro1JfKlemetsen ble nr. 4 i NM i silhuett og nr. 3 kombineci. K!lepzJiigbesatte 2. p1jassen. I pokajl!kampen mot pi,stojjkamel'artene vant O.P.K. trof1eet til odel og eie. Klu'bblangirennet med pistollislkyting ble vunnet av J-acob Hansen. 27

15 I i Toppnoteringer 1948: Presisjon: Rolf Klemetsen Fæd Elster Erik KJepzig Duell: Erik Klepzig Serie: Rolf Klemetsen Fred ELster Kombin,ert: Rolf KilemetJsen Silhuett: Rolf Klemetsen F1vipistol: Erilk Klepzig 96 po'eng 96 )) 96 ) 295 )) 294 )) 294 ) ) 523 ) Arsfusben Ne holdt den 1. juni og Johan Lil1,erotJh ble overrakt en erikjentlighetsgave fra O.P.K. ]Otl' sitt lange virl~e i admijnistrasjonen Genera:!Jf{)(r'samlmgen godikj,ente forslaget omopptage1se i NorSke SportsskyUerfol1bunds lerouegruppe. KTisten Hangeraas olg Vilhelm Mejdell ble sammen med Carl Otto Johnsen utnevnt til banemesterens medhjelpere. På grunn av sølvrasj'oneringen måtte pi"emiene i ål'oos stevner være ga'v'ekort. O.P.K. arrangerte i åpne stevner: 2 i lmmbinert, 2 i silhuett og 1 i fripistol (N-M). DeT1Ji1kom 7 IDluibbstevner og 2 polæajkamper. Nevnes bør at Erik KjlepzJiJgble Norgesmester og Rolf KJJemetsen nr. 4 i fripistol i vårt eg,et awangement på Høvik I åpne stevner v,ar O.P.K. foi1øviiilg l'ep:resentemt ved 15 mann og i klubbstevnene var ijilsammen 22 med.. Toppnoteædnger 1949: Presisjon: Oddvar Wenner-Ni}issen Leif H. EriJæen Due1l: ROOf Kiemetsen Serie: Rolf Klemetsen Kombinert: Rolf Klemetsen Silhuett: Rolf Klemetsen FripistJo~: Erik Klepzig Grovpistol: 1f2VM Erik KLepzig 97 poeng. 97 ) ) ) errik ut av dylsten. Videre fikk O.P.K. to lagpokaler i åpne stevner. Det bør forøvl"ig nevnes at i NM i kombinert hadde O.P.K. 5 mann blant de 9 bæte. Fred Elster ble best av våre med 3. plass. I fripisltol ble RoN Klemetsen Norg'esmester og her var det 3 O.P.K.~gutter blant de 4 beste. KlepziJg som havnet på 3. p:liass hadde samme poenglsuiffisom Klemetsen, men hadde bare 58 treff i «svarten mot KLemet:sen 59. Det deltoik 22 O.p.K.-skytteæ i åpne stevner og i klu:bbstevnene V'air tauet det samme. Toppnoteringer 1950: Presisjon: Leif H. Eriksen. RoM Klemetsen Duell: Oddvar Wenner-Nilssen Serie: Rolf Klemetsen Kombinert: Oddvar W enner- Nilssen Silhuett: Edk Klepzig Friptstol: Erik Klepzig Rolf Klemetsen Grovpistol: 1/2VM: Erik Klepzig poeng ) 293 ) 673 ) ) ]ja1t 29 medlemmer har deltatt i sesongen:s konkurranseil'. Del'av 8 i klasse A, 11 i klasse B og 10 i klasse C. Aret,s beste relsui1:bateri de respektive grener er: Presisjon: Leif H. Er~ksen 100 poeng Duell: Oddvar Wenner-Nilssen 296) Serie: Oddvar W'enner-Nilssen 295)) Kombinert: Oddvar Wenner-Nilssen 680 )) SHhuett: Oddvar Wenner-Nilssen 568) Fripistol: Rolf Klemetsen 532 KlUibben har arll'ange11t 7 åpne stevner derav 1 med langrenn, 2 i kombinert, 3 i si,lhuett og 1 i fripistol. ArsJiesten den 1. juni ble holdt hos F1emando R!ingvold på Grimsøen. Medlemstallet er 115 hvol'av 11 er nye av året ,1950. O.P.K. arrang,e:rrte i denne sesoiilgen NM i lmm;bir1!ert ~uss et åpent stevne i sållmett, dertil kom'mer to poka:lik8jffipetsamt 5 klsu;bbstevner. I pokalkonkurransen innendøm med OPIL i kombinert gikk O.P.K. sei- 28 FOI"lSV'al'Sdepa['tementet har nedlagt Sønd:roeHuseby som skytebane og enter fomlag fra Rolf Klemetsen har O.P.K. søkt NOl1ges SportS'skyt- -uere om å få arnedndng til å skyte på den ny,e Løvensikioldbanen. Ansøkningen er innvilget og vi har fått tildelt midtre bane (nr. 2). 29

16 I -, I,I I lil O.P.K.!ha,r lår anrangert 7 åpne stevner, derav 2 i kambinert, 3 i silhuett b1.a. NM, 1 i frlpistal ag 1 i skeet. KluJbben har deltatt i 4 lagkonk)ljq'1'i8.nger ag vunnet 3 av dem. Toppresultater i de respelktivoe groenei' er: Presisjon: Oddvar Wenner-NiJssen 97 Duell: Oddvar Wenner-NHssen 295 Serie: Ralf Klemetsen 298 Kombinert: Oddvar Wenner-Nilssen 682 Silhuett: Odd/vlar Wenner-Ndlssen 574 Fripistol: Rolf Klemetsen 525 Av O.P.K.'s medlemmer har 24 deltatt i å'l'ets kalllku.'l'æanser. Derav 8 i ldajssea, 9 l klasse B o.g 7 i ldasse C. Ål"sfesten - sam samtidig var 30 års jubileum - ble feiret hos Leif Haarseth på Grirnsøen. MedlemstaUet er 107, derav er 5 ny'e av året O.P.K. har iår a,vrangert 6 åpne stevner, derav 2 i kambinert, bi.a. NM, 2 i si1!huett, 1 i grovpistol og 1 i fripilstal. Tapipl"esultater i respektive grenoer er: Presisjan: Rolf Klemetsen DueU: Oddvar Wenner-Nilssen Serie: Ralf Klemetsen Kombinert: Rold: IGemetsen Silhuett: Od!dvaT Wenner-Nilssen ThiJpi'Stol: RaM Kle:mettsen Gravpistal: 1h VM: mav Gaus1aa l/l VM: Otta Aarnæs % match: Johan LiJjero11h Airsfesten ble æiret på restaurant Kongen. Medloemstallet er 104, hvorav 12 er ny'e av æ'et Det er i årets løp arrangert 5 åpne stevner. 1 i kambinert, 2 i silhuett, hvarav det ene var NM, 1 i gravpistol 'Og 1 i fripistai. Ralf Klemetsen har tangert Narges-reka:l'den i presjlsjon og serie med henhaldsvis 97 og 299 paeng. Vilhelm Mejdell har t.angert Nargesrekorden i presisjan med 97 paeng. Videre har Rolf Klemetsen, Leif H. Eriksen ag 30 Vilhe1m Mejdell vært uttatt til Nardisk spartsskyuerstevne i Stackholm. Mejdell og Eriksen har videre vært uttatt til det internasjanale stevnet i Bukuresti. Toppresultater i de farskjelhge grener: Presisjan: Ralf Klemetsen 97 paeng Vilhelm Mejdell 97 Duell: Ralf Klemetsen 294 Serie: Rolf Klemetsen 299 Kombinert Rolf Klemetsen 683 Silhuett: Vilhelm Mejdell 575 Fripistal: Rolf Klemetsen 535 Grovpistal: % VM: Gunnar Sunde 260 1/1 VM: Olav Gauslaa 525 % VM match: J,ohan Liljerath 295 Det ble arrangert en Propagallidadag for pistolskyting på Løvenskio1dJbanen med vellykket resultat. K:h.1lbbens6 nye pistaler ble utlånt til dem som ikke selv hadde våpen 'Og det har lykkes O.P.K. å skaffe seg endel nye medlemmer ved hjelp av dette tilbudet. Arsfesten ble feiret på resiaurant Kangen. Medlemstaol1et er 119, derav 24 nye av året Det er utført endel utbedringsai1beider på pistalibanen i årets løp. Her har Kristen Hanger,aas Qg F1inn Stephensen utført en meget v,erdifull innsats ag!har fått en påskjønnelse av klubben for dette. O.P.K. har videre arrang'ert 5 åpne stevner: 1 i kamhinert, 2 i silhuett b1.a. OM, i grovpijstol % VM ag OM i 1/1 VM grov,pisto1. Leid' H. El':iksen har appn~dd årets beste resultat i N arge i fripijstol med 530 poeng og Rolf Klemetsen er nr. 2 med 527 paeng. VHhelm MejdeU er nr. 3 i Nal'gesstati!stiJkken i silhuett med 567. Arsfesten ble ho1dt på restaurant Kangen. Medlemstallet er derav 5 nye av året. Toppresutater i løpet av 1955: Presisjan: Gunnar Sunde Duell: Johan Liljera11h Serie: Johan Liljerath Kombinert: Gunnar Sunde: Silhuett: Vilhelm Mejdell Fripistol: Leif H. Eri,ksen 96 paeng

17 Grovpistol: 1/2 VM: Johan Liljeroth 1/1 VM: Olav Gauslaa 1/2 match: Johan Liljeroth 1/1 match: Johan Liljeroth Den første Grumpelskyting ble arr.angert på klubbens stiftelsesdag og festen etterpå ble holdt på Smestad hote/u. 11 av O.P.K.s medlemmer har deltatt iåpne stevner og i klulbbstevnene har 14 vært med. Sesongens toppresultater: P.resisjon: Johan Liljeroth 94 poeng Duell: Johan Liljeroth 290 Serie: Rolf Klemetsen 295 Kombinert: Vilhelm Mejdell 669 Silhuett: Vilhelm MejdeU 573 Fripistol: Leif H. Edksen 531 Grovpistol: 1/2 VM: Johan Liljeroth 1/1 VM: Rolf Klemetsen 1/1 match: Johan Liljeroth Medlemstallet er 127, hvorav 15 er nye På den ekstraordinære generahorsamling den 3. oktober ble det vedtatt at O.P.K skal tegne inntil 5 andeler a kr. 100 i A/L Sikytterdepottet. Derved klan klujbibens medlemmer oppnå bilegere leveranser av våpen og ammunisjon. Det er av O.P.K. i sesongens løp arrangert 7 åpne sievner: 3 i fripistol, 2 i sijihuett, 1 i ser'ieskyting og 1 grov,pistol. Under serieskytingen presterte Vi,lhelm MejdeU 582 poeng, hvijiket er 7 poeng over gjeldende norske rekord. Han fikk for dette Pistolsjeksjonens bestemannspremie for Toppresultater i 1957: VM 22: Gunnar Sunde Presisjon: Fred Elster Duell: Vilhelm Mejdell Silhuett: Vilhelm Mejdell Fripistol: Leif H. Erilksen av året. 559 poeng Grovpistol: VM: Johan Liljeroth 557 Presisjon: Johan Liljeroth 276 Duell: Johan LiljeroiJh 281 Arets Grumpelstevne ble meget vellyikjket og festen etterpå ble holdt på SkytterlmHen. I årets åpne stevner har 9 av O.P.K.s medlemmer deltatt og i klujbbstevnene 19 medlemmer. Medlemstallet er 132. Av disse er 16 nye av året. F1inn Stephensen er tildelt «Den gyldne pistol På g,enemlforsamlingen den 21. januar ble Johan Llljeroth utnevnt til klubbens æresmedlem. Det ble ennvidere drøftet mulighetene av å få bygget en klujbibhytte på banen. Innendørstreningen har foregått i HV-11uset ved Montebel1o. O.P. K. har arrangert 3 åpne stevner, ett i hver gren samt NM i fripistol sammen med P.Ka. Toppl"esutater i 1958: VM 22: Leif H. ErMksen 562 poeng P.resisjon: Leif H. Eriksen 279 Duell: Vilhelm Mejdell 291 SHhuett: VHhelm Mejdell 570 Fripistol Leif H. Eriksen 523 Grovpistol: 1/2 VM: Bjørn Baunan 268 VM: J.onan Uljeroth 532 Presisjon: Johan Llljeroth 264 Duell: Johan Liljeroth av O.P.K.s medlemmer hat deltatt i åpne stevner og i klubbstevnene har 26 vært med. Grumpelfesten ble også i år ho'ldt på Slkytterkollen. Medlemstallet er 138, hemv 19 nye Genem'lforsamlingen vedtok konting,entforhøyelse med kr Videre ble sta,tutter for O.P.K.s skyttel'meirlke og medalje vedtatt med tilbakevirkende kmft fra «Den gyilidne pistol er tildelt Fred Elster og RoM Klemetsen. O.P.K. har armngert 5 åpne stevner: 2 i silhuett, 2 i fripistol O'g 2 i grovpistol. På åpne stevner har O.P.K. være r-epresentert med 8 mann. I kluhbstevnene har 22 mann deltatt

18 : I /,' I Toppresultater i 1959: VM 22: Rolf Klemetsen Presisjon: Rolf Klemetsen Duell: Rolf Klemetsen SHhuett: Vilhelm Mejdell Fripistol: Leif H. Eriksen Grovpistol: VM: Johan LilderotJh Duell: Johan Liljeroth Presisjon: Jdhan Liljeroth 567 poeng Grumpelfesten ble holdt på SkytterUwllen. MedlemstaJ1et er 129, derav er 2 nye lnnendømtreningen har foregått på St. Hanshaugen, men fremmøtet har vært dårlig. Toppresultatene i 1960: VM: 22: Leif H. Erilksen 561 poeng Presisjon: Ro1f Klemetsen 280 Duell: Vilhelm Mejdell 290 Silhuett: Vilhelm Mejdell 576 Fripistol: Leid' H. El,iksen 539. Grovpist'ol: 1/2 VM: Johan Liljeroth 265 I åpne stevner har O.P.K. vært representert med 8 skyttere. I kl'u'bb-. stevnene har 22 medlemmer deltatt. Grumpelfesten ble ho'ldt på Sky t- terkollen og fremmøtet ",ar særdeles godt. O.P.K. har ai1i'angert 4 åpne stevner: 3 i fripistol og 1 i silhuett. Det har ialt vært arrangert 17 klubbstevnei'. Medlemstallet er 132. Det er innmeldt 5 nye medlemmer i årets løp Toppresultatene er: VM 22: Tore Strøm Presisjon: Tore Strøm Duell: Tore Strøm Silhuett Vilhelm Mejdell Fripistol: Leif H. Eriksen Grovpistol: VM: Tore Strøm 275 poeng O.P.K. har hatt 8 mann med i åpne stevner og i klubbstevnene har 21 vært m~. "'lidere har klubben arrangert 4 åpne stevner: 2 i silhuett og 2 i fripistol. I Nordisk mesterskap VlaJl'kluib'b n representert ved Leif H. Erillæen i friptstol og Vilhelm Mejdell i silhuett. Grumpelfesten som vanlig på SkytterlmUen. Medlemstallet er på 143, hvorav 13 er nye av året O.P.K. har ar:mngert 4 åpne stevner: 3 i fripistol og 1 silhuett, dess. uten 3 silihiuettstevner i Pistolseksjonens serielmnikurranser mot de ovrige Oslo-iklubber. O.P.K. tapte sa.mtlige. Videre har O.P.K. sarmmen med P.Ka. arrangert NM i VM 22. I en innendørs poka1jkonkurranse med Pi:soo1kameratene med følgende øvelser: 30 skudd presisjon, 30 skrudd duell, 30 slmudd.silooett og 30 skudd fripistol for 3-mannslag ble P.Ka. best. O.P.K. har vært representert ved 12 mann i åpne stevner og i klubbstevner har 22 vært med. Grumpelfesten på Skytterkollen ble feiret som 40-års jubheum og deltagelsen Vlar god. Toppresultatene i 1962 var: VM 22: Leiv Olav Moen Presisjon: Tore Strøm Duell: Tore Strøm Silhuett: Vilhelm Mejdell Fripistol: Leif H. Ertksen Grovpistol: VM: Tore Strøm 564 poeng MedJ1emstallet er 153. l'ah er 14 nye medlemmer kommet til O.P.K. har a'rrnngert 6 åpne stevner: 4 silhuett og 2 i fripistol. Dessuten NM i silhuett sammen med OSS. Dertil kommer to stevner i PistoLseksjonens serielkonlkurranser i silhuett. I NM i silhuett var O.P.K.s lag 1 poeng fra 3. plass. I åpne stevner har 12 mann vært med og i lcl.rubbklonjrorranse 31. GrUiffipe1festen ble ogs.å iår feiret på Slkytte:dlmllen. Toppresultatene i 1963: VM 22: Erik Braathen Presisjon: Tore Strøm Duell: Erik Braathen Silhuett: Vilhelm Mejdell 572 poeng

19 Fripistol: Leif H. Eriksen Grovpisto1: VM: Leiv Olav Moen Medlemstallet er 179, herav er 14 nye. Innendørstreningen har foregått i RV -huset og rr.emmøtet har vært upåklagelig O.P.K. har 'arrangert. 5 åpne stevner: 3 i silhuett og 2 i rripistol Sammen med OSS dessuten NM i grovpijstol og fiiipistol. Videre 3 konkonkiurransier i Pistolseksjonens serdekonkurranser i sillijuett mot de øvrige Osloklubber. Man merk'et seg en bedring i resultatene fra roregående år. I åpne stevner varr 14 medlemmer med og i ldubbstevnene deltok 26. Toppresultater 1964: VM 22: Erik. Br.aathen Presisjon: Erilk Braathen Duell: EriJk Braathen Silhuett: Vilhelm Mejdell Fripistol: Leif H. Erilksen Grovpistol: VM: EriJk Bl'aathen 563 Gl'Uffipe1f.esten på Skytterlkollen var preget av stor tilslutning rra medlemmenes side. MedilemstaUet er 229, hvorav 52 er nye av året. I sesongens løp er vårt klubbhus på pi'stolbanen blitt reist O.P.K har i sesongens løp a~ran;gert 4 åpne stevner: 2 i shlhuett og 2 i rripistol. Videre 2 stevner i Pistolseksjonens seriekonkurranser for lag i silhuett. Dessuten har det vært arrangel't 9 kluibbstevner. Av O.P.K.s medlemmer har 14 deltatt i åpne stevner og 20 i kiluibbstevnene. Grumpelresten ble som vanlig arrangert på Skyttevkollen. Toppresultater 1965: 36 VM 22: Dag Stenersen Presi:sjon: Dag Stenersen Duell: Dag Stenersen Silhuett: Vilhehn Mejdell Fripistol: Leid' H. Eriksen Grovpistol: VM: Tore Strøm 563 poeng Toppresultater 1966: Tormod Berntsen, Erik. Braathen, Dag Stenersen og Ingar Øien er timelt k1wbbens gullmedalj'er. Medlemstalleter 244, hvorav 19 er nye av året. Det ene av våre 2 æresmoolemmer, Fernando RingvoM, døde i årets løp. Genel'a1rforsam1ingen vedtok at det her,etter også skal velges en oppmann f{)r kilulbben. Man drøftet videre mulil?jhetene for innkjøp av et ladeapparat ror grovpistolammunåsjon. O.P. K. har fått sitt første kvinnelige medlem, Hanne Mal'etJhe Rosen O.P.K. har arrangert 3 åpne stevier, a;1le i fripistol. Dessuten har man arl'angert 3 stevner i Pistolseksjonens serielkonkurranser i silhuett. I åpne stevner har 19 O.P.K.-mecUemmer vært med og i kl'uibbstevnene i -alt 29. Per HØydahl, Svein '!langen og Hagnva]d HvMsten har fått klufbbens gullmedaljer. Grompelfesten ble holdt på Skytte:nkO'llen og deltage1sen var som vanlig god. VM 22: Dag Stenersen Presisjon: Tormod Berntsen Duell: Svein '!langen SiJlhuett: VHlhelm Mejdell Fripistol: Leif H. Erilksen Grovpistol: VM: Tore Strøm 580 poeng Toppl'elSultater 1967: VM 22: Svein poeng Svein '!langen har overtatt banemesterstillingen til alles tilfredshet. Medlemstallet er 221, hvorav 16 er nye av året Genera1forsamilingen vedtdk å stryke statuttene ror Yngr,es avdeling. Lilkeledes å endre statuttene ror klulbbmesterpoikalen samt å skjerpe Gcrav,ene til O.P.K.s ferdtiigjhetsmerker. Fm 1. oktober har innendørstrenlingen roregjått på JdrettShøyskolens :flotte baner. O.P. K. har alt'angert 3 åpne stevner. 1 i VM 22, 1 i silhuett og 1 rdpistol. I åpne stevner har 17 O.P.K.-medlemmer vært meld, i kluil::fustevnene ialt 22. Tangen Presisjon: Ragnvald Hvidsten 570 poeng il

20 ! I i ; Medlemstallet er 226 og 14 nye medlemmer er opptatt i løpet av året. Grumpelfesten ble som vanlig f.eiret på Skytter/kollen, men denne gang den 2. juni En meget livhg sesong hvor O.P.K. har arl'angert 4 åpne stevner i VM 22 og VM gl'ovpistol, dertil kommer NM,iVM 22. Videre NM i silhuett i Isammibeide med OSS, dessuten 3 åpne shhuettstevner samt 1 stevne i fripistol. Ialt ble det holdt 4 klubstevner, pluss klujbb-mesterskap i fripistol og en 13. plass i De olympiske leker i Mexico. I det åpne engelske mesterskap besatte han 2. plassen. Svein Tangen presterte å bh nr. 5 i NM i feltskyting. I åpne stevner har O.P.K. vært representert ved 13 skyttere. I klubbstevnene har har tauet vært bety'delig større. Det er installert nytt automatisk skivetreikik på banen. Innendørstreningen har foreg~tt som vanlig på idrettshøyskolen. Årets julemøte måtte sløyfes på grunn av for dårlig deltagelse, men Grumpelfesten ble feiret på tmdisjonell vis på Skytterkollen. Her ble Vilhelm Mejdell utnevnt til klubbens 3. æresmedlem. Medlemstallet er 196 og man har i løpet av året hatt en tilgang på 19 nye medlemmer, blant dem John RØ!dseth. Toppresultatene i 1968: 38 Duell: EriJk Braathen 292 SiJhuett: Vilhelm Mejdell 576 Fripistol: Leif H. Eriksen 524 Grovpistol: VM: Ragnvald Hvidsten 560 Presisjon: Per G. HØY'dahl Duell: Svein Tangen VM 22: Svein T>angen Silhuett: Svein Tangen Fripistol: Jahn Rødseth Grovpistol: VM: Ragnvald Hvidsten poeng Det er John Rødseth og Svein Tangen som har dominert O.P.K.-del- 1 -, 'I 'l j! i! I I li I J l I I tage1!sen i årets NM. Rødseth ble Nor,gesmester i Fripistol. I NM i silhuett ble Svein Tangen nr. 6 og i feltpistol ble han nr. 9. I NM i VM 22 hadde O.P.K. dette år ingen delltager.e. Bar,e 4 mann har representert O.P.K. i årets forskjemge Norgesmestel'skiap. ':Dallet på deltagere i åpne stevner er høyere, men er ikike gjengitt i årsberetningen. Det bør nevnes at Rødseth satte ny kubbrekord i fripistol under EM med 559 poeng. Et resultat som gav ham 9. plassen. Etter initiathr av Jlohn So1iheim ble Grumpelfesten og julemøtet i år henlagt til SikarpskytteIJIs hytte på Løvenskiia1dJbaneIl. Et tiltak som ble meget populært og gav stort fremmøte. Medlemstallet er 212 og 25 nye medlemmer er kommet til i årets løp. Toppnoteringer 1969: Presisjon: John Rødseth Duell: SveiIl T'angen VM 22: John Rødseth Silliuett: Svein TangeIl Frip~stol: J ahn Rødsetih Grovpistol: VM: John Rødseth Presisjon: Jdhn Rødseth Duell: John Rødseth poeng : Under generolforsamljingeil ble det vedtatt å fol'høye kontingenten til kr Videre fiikik JOM Solheim i oppdrag å organisere en JUlbileumskomite ill. 50 årsjubileet i Den ble senere konstjituert med Johan LiljeroiJh som formann for finam~komiteen, Vilhelm Mejdell som formann ror arrangementskomiteen for jubileumsstevnet. Helge Markussen som festkomiteens formann og John Solheim som redaktør av jubi,leumsskriftet. Grumpelfesten ble også i,år holdt i Skarpskyttens hyltte under stor deltagelse fm medlemmenes side. JulemØtet dei1imot ble sløyfet da hytten var under reparasjon på det tidspunjkt. Medlemstallet er 220 og det er i årets løp innmeldt 19 nye medlemmer. O.P.K. har hatt 19 representanter i årets NM konkurranser. John RødsetJh ble N011gesmester i VM 22 og i læftpistul. I fri pistol ble han nr. 2. Der besatte veteranen Rolf Klemetsen 16. plassen. Ragnvald Hvidsten ble nr. 7 i silhuett og Vilhelm Mejldell nr. 9. I feltpistol ble Svein Tangen nr. 5 og i standardpistol John Rødseth nr

21 Toppnoter!inger i 1970: Presisjon: John Rødsetlh Duell: Svein Tangen VM 22: John Rødseth Silhuett: Svein Tangen Fripistol: John Rødseth Gl'ovpistol: VM: John Rødseth 294 poeng O.P.K. har ialt i sesongens løp an'angert 15 konkurranser deriblant et åpent feltpistolstevne, som ble meget velly(k1ket Under generalforsamlingen forelå et revidert utkalst til O.P.K.s lover som ble vedtatt og som senere fj;kik Norges Idrettsforbunds approbasjion. Sportslig sett var sesongen meget livlig med Rødseth og Tangen som de dominerende, forgrunnsfi.gurer. Sistne\"nte har særlig forstått å gjøre feltskyting til sin favlorittøvelse. Foruten å silm-e O.P.K. det første NM i øvelsen, ble han bestemann i 3 åpne feltskytninger her hjemme og en i Sverige. Rødlseth er fortsatt den suverene fripistolskytter her hjemme, noe 'han har understreket på en rekike stevner utenlands. Han har vunnet årets NOl1diske og norske mestemkap i denne gren og har en 12. plass i EM å se tilbake på. Han tangerte sin egen norske rekom i frirpistol. I VM 22 vant O.P.K.s lalg 2. premlien i lagkonkurransen for første gang. Grumpelfesten og julemøtet ble også i år arrangert i Skarpslkyttens hytte. Toppnoteringer i 1971: Presisjon: John Rødseth Duell:: John Rødseth. VM 22: Jdhn Rødse1Jh Silhuett: Svein Tangen Fl"ipistol: John Rødseth Gr.ovpistol: Presisjon: Svein Tangen Duell: Svein Tangen VM: Svein Tangen Standardpistol: J,oihn Rødseth poeng " O.P.K. har videre i sesongens løp arrangert 10 åpne stevner, hvorav et feltskytterstevne. 40 O.P.K:s STYRER Formann: Johan Liljeroth Viseformann: Hans Gausheim Sekretær: ViJihelm Frimann Koren K~erer: Otto A'alfl1æs Banemester: Leif H. Eriksen Va,l"amenn: RoN Klemetsen Stein Sælen Revisorer: Karl BjØrns'tad, Christen Cornelirussen Formann: Leif Haarseth Viseformann: Karl. Bjørnstad Sekretær: Rolf Klemetsen Kæserer: Stein Sæ1en Banemester: Hara,ld Eyde Varamenn: Oddvar Wenner- Nilssen, Hans Ringvold Revisorer: Otto Aarnæs, Ohristen Corneliussen Formann: Leif Haarseth Viseformann: Karl. Bjørnstad Sekretær: Rolf Klemetsen Kasserer: Stein Sæ1en Banemester: HaraM Eyde Varamenn: OddViar Wenner- Ni1ssen, Hans Ringvold Revisorer: Otto Aa'l"næs, Christen Corneliussen Formann: Leif Haarseth Viseformann: Ka!11lBjørnstad Sekretær: Fred EJstJer Kasserer: Stein Sælen Banemester: Kristen Hangeraas Vwamenn: Hiarald Eyde, Hans Ringvold Revisorer: Otto Aarnæs, Christen Corneliussen Formann: Fred Elster Viseformann: Erik Haarseth Seror.etær: ALbert LiJ.jeroth Kasserer: Hans Halvorsen Banemester: Krdsten Hangeraas V,aramenn: Jacob Hansen, Harald Eyde RevisOll'er: Chr. CorneID.ussen, Otto Aarnæs Formann: Fred Elster Viseformann: Erik Haa,rseth Sekretær: ALbert Liljero1Jh Kasserer: Hans Halvorsen Banemester: Kristen Hangeraas. Varamenn: Jacob Hansen, HaraIld Eyde Revisorer: Chr. Corne1iussen, Otto A'arnæs Formann: Vdlhehn Mejdell Viseformann: Gunnar Sunde Sekretær: AilJberl Liljeroth Kasserer: Hans HaWorsien Banemester: Kristen Hangeraas v.al'amenn: Jacob Hansen, Aage Braskerud Revisorer: Ohr. Cornelirussen, Otto Aarnæs Formann: Vdlhem;. Mejdel1 Visefol1IIllann: Gunnar Sunde Sekretær: Ai1bert Liljeroth Kasserer: HansHal'V'Orsen 41

22 Banemester: Kristen Hangeraas Varamenn: Jacob Hansen, Aage Braskerud Revisorer: Chr. Cornelriuss en, Otto Aarnæs Formann: HairaId Eyde Viseformann: Rolf Klemetsen Sekretær: Aage Braskel'U'd Kasserer: Tom Wiiborg Banemester: Kr'isten Hangeraas Va11amenn: Arne W. Johansen, Jan Figenchou Revisorer: Chr. Corneliussen, Otto Aairnæs 1956 Formann: Johan Liljeroth Viseformann: Vilhelm Mejdell Sekretær: Bjørn Baunan Kasserer: Jan Figemschau Banemester: Kristen Hangeraas Varamann: Arne W. Johansen Revisorer: Chr. Corneliussen, Aalg'e Braskerud 1957 Formann: Johan Liljeroth Viseformann: Vilhelm Mejdell Sekretær: Bjørn Baunan Kasserer: Jan FigenlSchau Banemester: Kl'isten Hangerla-as Varamann: Arne W. Johansen Revisorer: Chr. Corneliussen, Aalge Brask,erud 1958 Formann: Johan Liljeroth Viseformann: Vilhelm Mejdell Sekretær: Bjørn Baunan Kassereil": Jan Figenschau Banemester: Kristen Hangeraas Va!ramenn: John Solheim, Dagfinn Aulie Revisorer: Chr. Gorneliussen, Aage Braskierud 1959 Formann: Johan Liljeroth Viseformann: Vi1!helm Mejtdell Sekretær: Bjørn Baunan Kasserer: Aage Braskerud Banemester: Kristen Hangeraas Varamer-m: Albert Li;ljeroth, Helge 'Markussen Revisorer: Chr. Gorneliussen, Erik Haarseth 1960 Formann: Johan Liljeroth Viseformann: Helge MaIikulSsen Sekretær: Albert Liljeroth Kasserer: Aage Bras:kerud Banemester: Kristen Hangeraas Varamenn: Tore Strøm, Gunnar Thomassen Revisorer: Chr. Erik Haarseth Corneliussen, 1961 Formann: Helge MaIikussen Viseformann: Tore Strøm Sekretær: Albert Liljeroth Kasserer: Aage Braskerud Banemester: Kristen Hangeraas Varamenn: Fjnn Erien-sen, Gunnar Thomas-s'en Revisorer: Chr. Gorneliuss en, Erik Haars2th 1962 Formann: Helge MHrkussen Visefor'IIlIann: Tore Strøm Sekretær: Albert Liljeroth Kasserer: Aage Braskerud. Banemester: Kristen Hangeraas Varamenn: Finn Er:chsen, Gunnar Kobbeltvedt Revisorer: Chr. Corneliussen, Erik Haarseth Formann: Helge Markussen Visefoxmann: A. B. Nagel-Alne Sekretær: Albert Liljeroth Kasserer: Aage Braskerud Banemester: Kristen Hangeraas Vara.menn: Finn Erieihsen, Gunnar Kobbeltvedt Revisorer: Chr. Corneliussen, illdk Haarseth Formann: Helge Markussen Viseformann: A. B. Nalgel-Alne Sekretær Albert Liljeroth Kasserer: Aage Braskerud Banemester: Kristen Hangera'as Varamenn: Finn Er:ehsen, Gunnar Kobbeltvedt Revisorer: El':k Haarsl2th, Otto Aarnæs Formann: Erik Braafuen Viserormann: EI':k Wold Sekretær: Johan Petersen Klasserer: Aage Braskerud Oppmann: Vilhelm lviejdell Banemester: Tore Strøm Varamenn: Tormod Berntsen, Finn illrichsen Revis.orer: Erik Haarseth, Otto Aarnæs Formann: Dag Stenersen Viseformann: Einar Wold Sekretær: Aage Braskerud Banemester: Tore Strøm Oppmann: Tormod Berntsen Vruramenn: Finn Eriehsen, Helge Markussen Revisorer: Edk Haarseth, Otto Aarnæs Johan Lilieroth, formann , Leif Haarseth, formann

23 1967 Formann: Vilhelm Mejdell Viseformann: He1ge Marusen Sekretær: Tore Bø Ka,sserer: Aage Braskerud Banemester: Svein Tangen Oppmann: Tore Strøm Varamenn: Finn Eric<hsen, Dag Stenersen Rev:sorer: Erik Haa-rseth, Karl BjØrn-st-ad Formann: Helge Markussen Viseformann: Vilhelm Mejdell Sekretær: Per G. Høy;daihl Kasserer: Jon Otto Aarnæs Banemester: Svein Tangen. Oppmann: Tore Strøm Varamenn: Dag Stenersen, Finn Eric<hsen ReviJSorer: Erik Haarseth, Karl Bjørn-stad F1ormann: Dag Stenersen Viseformann: Vilhelm Mejdell Sekretær: Per G. HØydatlrl Kasserer: Jon Otto Aarnæs Banemester: Svein Tangen Oppmann: Tore SkØm Varamenn: J. H. Klohs, Finn Erichsen Revisorer: Karl BjØrnstad, 1970 Formann: Dag Stenersen Viseformann: Vilhelm Mejdell Sekretær: Per G. Høyd~thl Kasserer: Tore Solheim Banemester: Svein Toangen Oppmann: Jon Otto Aarnæs Varamenn: L. P. Ingeberg, E. P. Seierslund Rev;sorer: Karl BjØrnstad, Odd St-anbo. 44 r red Elster, formann Vilhelm Mejdell, formann , Formann: Per G. Høydahl Viseformann: J oh-an Gørbitz Sekretær: Hanne Bra-athen Kasserer: T-a-re Solheim Banemester: Svein Tangen Oppmann: Ragnvald Hvidsten Varamenn: Erik Braathen, Arne Rasch Kasserer: Tore Sol'heim Odd Staubo Formann: Per G. Høydaihl Viseformann: Johan Gørbitz Sekretær: Erik Bra-athen Kasserer: Tore Solheim Banemester: Svein Tangen Oppmann: RagnvaM Hv1dsten Varamenn: lb Ohristens.en, Tore Witnes Revisorer: Karl BjØrnstad, Odd Stoaubo. Helge Markussen, formann , Harald Eyde, formann Erik Braathen, formann

24 MESTERSKAPVUNNETAV O.P.K.-GUTTER Nordisk mesterskap. 1971: John Rødse1h fripistol Lag. 1957: Vilhe1m Mejdell var med loag i silhuett. 560 poeng på det seirende norske Dag Stenersen, formann , Per G. Høydahl, formann fra 1971 Norgesmesterskap. Fripistol. 1949: Erik Klepzig 1950: Rolf Klemetsen 1953: Rolf Klemetsen 1954: RoM Klemetsen 1955: Rolf Klemetsen 1968: John Rødseth 1969: John Rødseth 1971: John Rødseth Kombinert. 1951: Oddv>ar Wenner-Nilssen 1952: Oddvar Wenner-Nilssen 516 poeng poeng 677 VM 1970: John Rødseth poeng LUJftpistol. 1969: John Rødseth 1970: John Rødseth 387 poeng : Svein Tangen Feltskyting. Lag. 1955: Nr. 1 i lag ved NM i fripistol ved RoY Klemetsen, Leif H. Eriksen og Erik Klepzig. Fra en treningsdag på løvenskioldbanen i 1950-årene. Fra venstre: Fernando Ringvold, G. A. Thomassen, Bjørn Tangen, Reidar Olsen, Harald Eyde, Bjørn Baunan, Tore Ringvold og Johan liljeroth. 46 Oslomesterskap. Silhuett. 1954: Vilhelm Mejdell 1957: ViJlhelm Mejdell 566 poeng

25 VÅRE 2. OG 3. PLASSERINGER I NM Fripistol. 1949: Leif H. Edksen nr poeng 1950: Edk Klepzig nr : Rolf Klemetsen nr : Leif H. Eriksen nr : Leif H. EDiksen nr : Rolf Klemetsen nr : Leif H. Eriksen nr : Leif H. Eriksen nr : John RødsetJh nr Kombinert. 1948: Erik Klepzig nr poeng 1948: RoH Klemetsen nr : Fred E1ster nr : Rolf Klemetsen nr NORSKE REKORDER Norske 1950: Johan Liljeroth 1957: EriJk Klepzig 1969: John Rødseth 1970: John Rødseth 1969: John Rødseth rekorder. Grovpistol. 1/2 VM-program. VM -<program. Fripistol. Luftpistol. 30/265 poeng poeng poeng : Gunnar Sunde 1971: John RødsetJh 1951: nr : nr : nr : nr. 3. VM 22. Silhuett. nr. 3 nr. 3 Oddvar W enner- NUssen Oddvar Wenner- NiLssen ViJlhelm Mejdell Vilhelm Mejdell Grovpistol. 1955: Olav Gauslaa nr. 3. Luftpistol. 559 poeng poeng : John Røc1seth nr poeng INTERNASJONALDELTAGELSE Leif H..Erik.sen: 1947 VM i Stockiholm Nordisk mesterslmp i Oslo VM i Oslo NOl1d1iskMesterskap i Stockhoi1m Bucuresti 1958 LanJdiSkamp mot Danmark i OsJio ljandslmmp mot Danmæ'k i København. RoLf KLemetsen: 1948 Nordisk mesterskap i Qs1o VM i aslo alympiske leiker i HelJSingfos NOl"dliskmesterskap i Os1o. 49

26 Oddvar Wenner-Nilssen: 1952 VM i Oslo Oly;mpislke leker i Helsingifors. Erik Klepzig: 1952 VM i OsJio NOl,disk mesterskap i Abo. Vilhelm Mejdell: 1954 Noodi'Sk mestersroap i Stockholm. 1954: Bucuresti 1956 Budapest 1957 Nordisk mesterskap i Abo LandisikJamp mot Danmark i Oslo Lanetsroamp mot Danmark i KØlbenhavn NordilSlk mesterskap i Oslo Bymmp Oslo-Gøtebol1g i Oslo Byikamp Oslo-Gøteborg i Gøh~borg NonHsk mesterskap i Gøteborg. John Rødseth: 1968 Olympisk leker i Mexico Det 'svenske mesterskap i KarLstad EM i Pilzen Nordisk mesterskap i Oslo LandJsilæmp Nm'lge-Sverige i Solna VM i Bhoenix, USA Norwegian Mini GaJmes, Oslo Landislkamp Norge-Sverige i Oslo Landskamp NOl'ge-Danmark <ikøbenhavn Di'Verse internasjonale stevner i Sverige, Polen, TY'skland Nordisk mesterskap i Gøteborg EM i SUJhl Diverse internasjonale stevner i Le~pzi.g og Oslo. Svein Tangen: 1970 Landsroamp NOl1ge-Sverige i Gøteborg LandSkJamp No~e-.nanmal1k i København Landskamp Norge-Sverige i Oslo. 50 Vest- TILLITSVERVI SKYTTERORGANISASJONENE Følgende O.P.K.-medJlemmer har innehatt ti1litshverv i skytterorganisasj anene: Fernando Ringvold Visepæsident i NOl1ges Skyttemol1bund President i Norges Sikytterforbund Formann i Det internasjonale Skytterfovbunds hjorte'komite Hederstegn: Det norske og det finske skytterrorbunds hederstegn i gull Dansk S!kytte Unions ærestegn SV'enska Sportsskyttef5:r1bundets :Vartjenestemedalj e i gull HM Olavs fortjenestmedalje i gull Norges Idrettsforbunds hederstegn. Vilhelm Mejdell: Varamann, styremedlem, viseformann i Norges Sikytterforbunds pistolseksjon F10rmann i P1stolse!ksjonen President i Norges Skytter:fo:rfuund President i Nordislk SkytterregJ10n Hederstegn: Det norske og finske skytterforbuncls hederstegn i gull Dansk Skytte Unions ærestegn Svenska Sportsskytteforibundets fortjenestmedalje i gull. N Ol'ges Idrettsf{)l'hunds hederstegn. Johan Liljeroth: F10rmann i Norges skytterfol1bunds pist01grulppe Styremedlem Hederstegn: Norges Skytterforhunds hederstegn i gull Svenska Sportsskytterforbundets fortjenstmedalje i sølv Finska SkytteI"forbundets hederstegn i sølv Helge Markussen: Vammann, stytl"emedlem, viseformann i Norges Skytterforhunds pistol seksjon

27 KLUBBREKORDENE KluhbrE!kordene i de respektive disipliner pr. 1. juni 197?' 1970: VM 22 John RødseiJh 1965: Duell Dag SteneDSen 1970: Pr.esisjon J.ohn Rødseth 1971: SiJhuett Sv,ein Tangen 1970: Frilpistol John RødseiJh 1970: Standard John Rødseth 1969: Luftptstol Jdhn Rødseth Grovpistol: 1969: VM John Rødseth 1967: Duell Ra.gnv.ald Hvidsten 1969: Presisjon John Rødseth 583 poeng POKALENE POKALERI ÅPNESTEVNER Den lille NAIS-pokalen - <respitt - fripistol: Vunnet av Leif H. Eriksen i Willy RØgebergs pokal i luftptstol tilfalt i 1970 John Rødseth med 379 poeng. Astrid og Erling Fossers stimulansepokal i fripistol 1970: John Rødseth 560 poeng. Fernando Ringvolds pokal i sijihuett: Tillatt i 1954 ViJihe1m Mejdell med 566 poeng. Rytterpistolen i fl'ipistol tilfalt Leif H. Eriksen efter seire i 1955/57. Pistolseksjonens pokaler for beste resultat i sijih'llettstevner. Tilfalt i 1954, 1955 og 1957 Vilhelm Mejdell GRUMPELKONGER Jacob Hansen Tore Strøm Leif H. Eriksen Leif H. Eriksen Jdhn So1lheim Vt1helm Mejdell Helge Markussen Leiv Olai Moen Dag Stenersen Tormod Berntsen Tore Bøe Per G. Høydahl Bjørn Tangen Tore So1heim Ragnvald H vidsten. LAGPOKALER Odd Staubos helmatchp'okal i konlkurranse mellom O.P.K. og OPIL. To konlkur:r.anser årlig. En gang innendørs om vinteren (15m bane) og en gang i sommersesongen. Vunnet til odel og eie av O.P.K i 1951 ved følgende lag: Oddvar Wenner-Nilssen, Rolf Klemetsen, F\red Elster, Leif H. El1tksenog Roar Agnæss. R'Olf Klemetsens p'okal oppsatt mellom O.P.K. og Gøteborgs Sports- Skyttar. V'lU1net til odel 'Ogeie av Gøteborgs SportsSkyttars 5-mann lag i Triangelpokalen oppsatt i konkurranser mellom O.P.K., P. Ka og J,s.K. Vunnet 3 år på rad av O.P.K. Odd Staubos lagpokal i silhruett i konkurranser mellom O.P.K. og O.S.S. for 5-mannslag. Vunnet av O.S,S i TORSTENULLMANNSPOKAL Oppsatt i 1933 i helmartch. Skal vinnes 3 ganger. 1935: Egil J ol1dan 643 poeng 1937: Sverre Bendz : Egil Jordan : Olav Gauslaa 668 «1938: Leif H. Eriksen : Leif H. Eriiksen : Oluf Pjjhl : Leid' H. Edkisen 664 Vunnet th odel og eie av Leid' H. Eriksen

28 KLUBBMESTERPOKALEN Klubbmestei'pokalen er oppsatt åv Frantz Landgraff, Knut Holm, Owl Fr. Lirppestad, Roar Aignæss og Erik Haarseth. Den er evigvarende, men vinneren får et miniaty:r'beger..i de første år bi"u'kte man plassiffer-systemet, men fra 1933 fulgte man forbunc1ets regler. 1927: Karl Bjørnstad pl.s : Roar Aignæss : Roar Agnæss : Roar Agnæss : Lars RivØ : Egil J,oI"dan : Egil JOI"dan 660 poeng 1934: Egil Jord~n : Egil JOI"c1an : Lars Rivø : Sverre BeIJIdz : Leif H. Edksen : Johan Liljeroth : Fred Elster : Fred Elster : Rolf Klemetsen : Erik Klepzig : Oddvar Wenner-Ni1ssen : Oddvar Wenner-Nilssen : Rolf Klemetsen : Rolf Klemetsen ; Rolf Klemetsen : Vilhelm MejdeN : J onan Liljeroth 550 VM -program 1958: Johan Liljeroth : Egil Nielsen : Leif H. EriJksen : Tore Strøm : Tore Strøm : Erik Braathen : Erik Braathen : Dag Stenersen : Tormod Berntsen : Svein 'I1aIJIgen 570 SiJlhuett 1968: Svein Tangen 557 VM 1969: Svein Tang,en : Ragnvald HviJc1sten : Per G. HØydw.l 555 LIVSVARIGEMEDLEMMERSPOKAL Pdkalen er evigvarende, men vinneren får et miniatyrbeger. Kun hvsv'arige medlemmer kan konikui'!l'ere om den Frants Landigraff 1931: Bjarne Hoff 1932: Fel'd. Sorlmes 1933: Arne L. H. Holm 1934: Carl Fr. Lippestad 1935: Arne L. H. Holm 1936: Fernando Ringvold 1937: Carl Fr. Lippestad 1938: Carl Fr. Lippestad 1939: Finn Jacobsen 1947: RoM Klemetsen 1948: Rolf Klemetsen 1949: Rolf Klemetsen 1950: RoM Klemetsen 1951: RoM Klemetsen 1952: Leif H. Eri~sen 1953 Ro1f Klemetsen 1954: Rolf K1emetsen 1955 R~lf Klemetsen 1956 :Rolf Klemetsen 1957: FernaIJIæo Ringvold 1958: F1ernando Ringvold 1959: Leif H. Eriksen 1960: Leif H. Eriksen 1961: F1ernando Ringvold 1962: Leif H. Eriksen 1963: Leid' H. Eriksen 1964: Leif H. Eriksen 1965: Ingen deltage1se 1966: Leif H. EriJkJsen Det har senere ik!ke vært skutt om GARDESKJOLDET Satt opp i 1933 av Egil Jordan i dueu- og kampskyting. Vinnes 3 ganger. 1935: Roar Agnæss 1936: Otto Aarnæs 1937: Johan Liljeroth pokalen. 609 poeng VM -program poeng

29 1937: Sverre Bendz : O1av Gal\.1Jslaa : Leid' H. Eriksen : Leif H. Eriksen : Olm Pihl : Rolf Klemetsen : Rolf Klemetsen : Johan Liljero1Jh : Rolf Klemetsen 294 Trofeet vunnet til odel og eie av Rolf Klemetsen. DAMENESPOKAL Gjelder beste resultat i VM 22 oppnådd enten i åpent eller i klubbstevne. Pokalen alternerer i de respektive klasser. Må vinnes 3 ganger for å bli en skytters eiendom. 1949: Rolf Klemetsen 682 poeng 1950: Roar Agnæss : Th. Rygh : Oddvar Wenner-Nilssen : Hamld Eyde : Arne Johansen 628 'J 1955: Gunnar Sunde : Harald Eyde : John Sollheim 532 (nytt progr.: 1958: Leif H. Eriksen : Egil Nielsen 1960: Hnn Ericihsen : Tore Strøm : Leif Olav Moen : Erik Bmathen : Erik Bra'athen : Dag Stenersen : Per G. Høydahl : Svein Tangen : Kari Alnæs : Einar Schramm : John Rødseth : Tore Solheim 559 SERIEPOKALEN Seriepokalen av 1936, satt opp,av Bj'arne Hoff. Po,kJalen skul1e vinnes 3 ganger. 56 Vunnet 1936: Sverre Bendz 1937: Leif H. Eriksen 1937: Johan Liljeroth 1938: Finn Seeberg 1938: Olav Gauslaa 1938: Finn Seebel'g 1939: Johan Liljero1Jh 1947: Rolf K1emetsen 1947: Erik Klepzig 1948: Fred Elster 1948: Fred Elster 1949: Rolif Klemetsen 1949: Rolf Klemetsen til odel og eie av Rolf Klemetsen. 284 poeng MARTIN SUNDES RESPInpOKAL B-skyttere 20 og C-skyttere 40 poeng respitt. Reglene endret i til henho1dsvis 10 og 20 poeng. Skal vinnes 3 ganger. 1953: Rolf Klemetsen 674 poeng 1954: Harald EY'de : Vilhelm Mejdell : Jør,gen von Krogh : Jdhn Solheim 572 VM -program 1958: Leif H. Erikisen : Rolf Klemetsen : Tore Strøm : Tore Strøm : G. A. Thomassen : A. B. Nagel-Alne : Riagnvald Hvidsten : Dag Stenersen : Svein Tangen : Svein Tangen : Johan Gørbitz : Per G. HØydahl : Ingen deltagelse 1971: Tore Solheim METERSPOKALEN 50 meter presisjonspdk!alen, satt opp av Eyvind Pal\.1JS1932, gjaldt 30 skudd. Polm1en måtte vinnes 3,ganger. 1932: Eg~l JOl\dan 203 poeng 57

30 , II FERNANDORINGVOLDSPOKAL Satt opp i 1929 i duellskyting ag vinnes av det medlem sam i løpet av sesangen appnår høyest paengsum i fem av de stevner hvori han deltar. Pokalen ble samme åtet vunnet av Raar Agnæss, sam satte den app på ny med samme betingelser. Men den ~ulle vinnes 3 ganger far å bh skytterens 58 Vunnet Vunnet 1933: F,red Elster : Erling Koren jr : Erling Koren jr : Olav Gauslaa : Sverre Bendz : Olav Gauslaa : Oluf Pihl : Rlof Klemetsen : Leif H. Edksen : Leif H. Eriksen : Leif H. Eriiksen 256 til odel og eie av Leif H. Eriksen. eiendam. 1930: Roar Agnæss 1931: Lars RivØ 1932: Egil Jardan 1933: Erling Koren jr. 1934: Erling Karen jr. 1935: Lars RivØ 1937: Egil Jardan 1938: Leif H. Eriksen 1939: Leif H. Eriksen 1947: Jdhan Liljerath 1948: Ralf Klemetsen 1949: Rallf Klemetsen 1950: Oddvar Wenner- Nilssen 1951: Oddvar Wenner-NilSiSen 1952: Oddvar Wenner-Nilssen til odel o.g eie av Wenner-NHssen. Oppsatt i 1938 i helmatch. Skal 1938: Fred Elster 1938: Sverre Bendz 1939: Leif H. Eriksen 1939: Leid: H. Erikisen TRYGVEYOUNGSPOKAL vinnes poeng ganger. 670 poeng Vunnet 1947: Johan Liljerath 1947: Leif H. Eriksen til odel og eie av Leif H. Errksen. DENSTOREDUELLPOKAL Den store duellpokal, satt opp av Fernando Ringvold i 1929, 60 skudd duell. Pakalen skal vinnes 4 ganger. 1929: Raar Agnæss 533 poeng 1930: Raar Agnæss : Lars RivØ : Raar Agnæss : Erling Karen jr : Erling Koren jr : M. lmerslund : Lars RivØ : Olav Gauslaa : Leif H. Eriksen : Fred Elster : Rolf Klemetsen : Oddvar Wenner-NHssen : Rolf Klemetsen : Oddvar W'enner-Nilssen : Oddvar Wenner-Nilssen : Od!dva,r Wenner-Nilssen 590 Vunnet til adel og eie av Oddvar Wenner-Nilssen. SILHUETTPOKALEN SiJlhuettpokalen, satt app i Pokalen skal vinnes 4 ganger. 1930: Raar Agnæss 17 treff 1930: Carl Fr. Lippestad : Carl Fr. Lippestad : Lars RivØ : Bjarne Hoff : Odd Stauiba : Egil Jordan : Frants Landgraff : Fred Elster : Egil Jal'dan : Otta Aarnæs : Roar Agnæss 8/ (nytt regi.) 1938: Finn S. Seeberg : Finn S. Seeberg 47 (nytt regi.) 59

31 Vunnet DENSTOREDUELLPOKAL Den store Duel1pokal, satt opp av Fernando Ringvold i 1929, 60 skudd auelt Pokalen skal V1innes4 ganger. 1929: Roar Agnæss 533 poeng 1930: Roar bgnæss : Lars RivØ : Roar Agnæss : Er<ling Koren jr : Erling Koren jr : M. Imerelund : LarsRivØ : Olav Gauslaa : Leif H. Eriksen : Finn S. Seeberg : Fred Elster : Rolf Klemetsen : Oddvar Wenner-Niilssen : Rolf Klemetsen : Oddvar Wenner-Nilssen : Oddvar Wenner-Nilssen : Oddvar Wenner-Nilssen 590 Vunnet 1949: Rolf Klemetsen 1950: Rolf Klemetsen 1951: Oddvar Wenner-Nilssen 1951: Oddvar Wenner- Nilssen 1952: Oddvar Wenner-Ni1ssen 1952: Oddvar Wenner-Nilssen til odel og eie av Wenner- Nilssen til odel og eie av Oddv,ar Wenner-Nilssen ODDSTAUBOSPOKAL Oppsatt i 1953 i grovpistol halv'matcili. VM-program. Skal vinnes 3 ganger. 1954: Vilhelm MejdeH 1955: Johan Liljeroth 258 poeng 1956: Johan Liljero1Jh : Johan Liljeroth 267 Vunnet til odel og eie av Johan LiljeroiJh ( nytt regi.) HANSGAUSHEIMSPRESISJONSPOKAL Oppsatt i 1947 i 30 skudd presisjon. Skial V1innes 3 ganger. 1947: Rolf Klemetsen 280 poeng 1948: El'ik Klepzig 1949: Rolf Klemetsen : Rolf Klemetsen 283 Vunnet til odel og ei:e av Rolf Klemetsen, som satte den opp påny med samme statutter. 1950: VilJhelm Mejdell 1951: Rolf Klemetsen 1951: Leif H. Eriksen 1952: Rolf Klemetsen 1952: Rolf Klemetsen Vunnet til odel og eie av Rolf Klemetsen. GUNNARSUNDESPOKALI FRIPISTOL 275 poeng : Rolf Klemetsen 526 poeng 1954: Leif H. Eriksen : Leif H. Eriksen : Leif H. Eriksen 531 Pokalen ble dermed vunnet av Leif H. Eriksen til odel og eie. DEN STORESERIEPOKALEN Oppsatt av Frimann Kor,en i 1948 og gjelder de 5 beste serieresultater i sesongen. Sikal v;nnes tre ganger. 1948: Rolf Klemetsen 1452 poeng 1949: Rolf Klemetsen : Oddvar Wenner-Nilssen : Oddvar Wenner-Nilssen : Oddvar W,enner-Nilssen 1471 Vunnet til odel og eie av Oddvar Wenner-Nil\9sen. LEIF H. ERIKSENSPOKAL Oppsatt i kombinert program. Skal vinnes : Rolf Klemetsen 1948: Rolf Klemetsen 1949: Fred Elster 1949: Leif H. Eriksen 1950: Oddv,ar Wenner-Nil9sen 1950: Erik Klepzig 1951: Rolf Klemetsen Vunnet til odel og eie av Rolf Klemetsen. ganger. 671 poeng

32 l ODDSTAUBOSPOKAL Oppsatt i 1953 i grovpistol kombinert :1/2matdh. Skal vinnes 3 ganger. Respitt: B-skyttere 10 og C-skyttere 20 poeng plusis 1 bom. Det ble ikke skutt om pokalen i : ViLhelm Mejdell 276 poeng 1955: Johan Liljeroth : Johan Liljevoth : Johan Lilj.eroth. 267 Pokalen tilfalt dermed Johan Liljerotili til odel og eie. GUNNARSUNDESKONKURRANSEPREMIE Oppsatt i 1956 till den skytter som i løpet av sesongen oppnår den høyeste poengsum med kaliber 22 i åpne stevner og klubibstevner. Tilfalt VHhelm Mejdell med poeng. LAGPOKALERI INDIVIDUELLKONKURRANSE I 1957 besluttet styret at klubbens vunne pokalerslkulle settes opp påny slik at medlemmene kunne konkurrere om dem på ld:u!bbstevnene. Ingen kan vinne mere enn en av disse. Deres historie ser slik ut: DRAMMENSPOKALEN Oppsatt i klasse A for 30 skudd presisjon. 1957: Vilhelm Mejdell 1958: Vilhelm Mejdell 1961: Tore Strøm 1962: Tore Strøm 1967: Ragnvald Hvidsten 1968: Per G. HØY'dahl 1969: Per G. HØydahl 1970: Svein Tang-en 1971: Per G. HøY'dahl Vunnet til odel og eie av Per G. Høydahl. MORGENPOSTENSVANDREPOKAL Oppsatt i silhuett klasse A. 1957: Vilhelm Mejdell 1958: Vilhelm Mejdell 1959: Vilhelm Mejdell Vunnet til odel og eie av Vilhelm Mejdell. 264 poeng poeng FERDSORKNESTRIANGELPOKAL Oppsatt i grovpistol 1/2 VM -program klasse A. 1957: Johan Liljeroth 275 poeng 1958: Johan Liljeroth : Rolf Klemetsen : Johan Liljeroth 261 Vunnet til odel og eie av Johan Liljeroth. PRESISJONSPOKALEN O.P.K.-P.Ka. Oppsatt.i klasse B og C for 30 skudd presisjon. 1957: Bjørn Tangen 270 poeng 1958: Tore Strøm : Asbjørn V.edlog : Finn Erichsen : Finn Erichsen : Bjørn Tangen : Er1k Braathen : Tormod Berntsen : Tormod Berntsen : Per G. HøY'dahl : Tore BØ : Leif Nygaard : Johan Gørbitz : Tore Solheim : Finn Aarnæs 277 HOLMESTRANDSPISTOLKLUBBSB.POKAL Satt opp i grovpistol i lclasse B og C i 1/2 VM -program. 1957: Bjørn Baunan 268 poeng 1958: Fred Elster : Gunnar 'I1hommassen : Finn Erichsen : Finn Eriohsen : Finn Erichsen 247 Vunnet til odel og eie av Finn Erichsen. TRIANGELPOKALEN O.P.K.-P.KA.J.K.S. Satt opp i silhuett Masse B og C. 1957: Harald Eyde 1958: Johan Liljeroth 1959: Hara1d Eyde 1960: Helge Markussen 541 poeng

33 1961: Helge Marlkussen 1962: A. B. Nagd-Alne 1963: A. B. Nagel-A:lne 1964: A. B. Nagel-Alne Vunnet til adelag eie av A. B. Nagel-Alne. P. KAS VANDREPOKAL I DUELL Satt o.pp i duell 30 skudd i klasse A. 1957: Johan Liljero.th 1958: Jahan Liljeroth 1961: Tare Strøm 1962: Tare Strøm 1967: Ragnv,ald Hvidsten 1968: Svein Tang,en 1969: Svein Tangen 1970: Svein Tangen Vunnet til odelag eie av Svein Tang,en. ODD STAUBOS HELMATCHPOKAL Satt o.pp i duell 30 skudd i klasse B og C. 1957: Harald Ey,de 1958: Fred Elster 1959: Tore Strøm 1960: Tore Strøm 1961: Tore Strøm Vunnet tij. adel og eie av Tore Strøm. POLITIMESTERWELHAVENSPOKAL Satt o.pp i fripistol klasse A. 1957: Leif H. Eriksen 1958: Leif H. Eriksen 1959: Leif H. Eriksen Vunnet til odelag eie av Leitf H. El'iksen GUNNART. STRØMSNERVEPOKAL Oppsatt i 1958 i VM 22 med respitt. Vunnet til adel og eie av Jahan Liljeroth. 290poeng poeng poeng BAUNANSPOKALFORYNGRESAVDELING Oppsatt i presisjon og vunnet til odel og eie av Tore Strøm i SALVESTAUBOSPREMIE Oppsatt i Yngres avdeling for klubbstevner i Tilfalt Carl Christian Liljeroth. 64 MEDLEMSFORTEGNELSEN Roar Agnæss, Møllergaten 12, asia 1 Ole B. Almåsbakk, Vindernv.eien 16, asia 3 Kari Alnæs, Ba1dersgate 22, Oslo 2 o.laf Andersen, Ca:sparisgate 4, asia 1 Per Andersen, NrIsenbakken 17, Ljan R. Andersen, Underlia 45, 3000 Drammen Chr. Anker, Risalleen 26, o.slo 3 Odd Aronsen, Ymers vei 23, Oslo 5 Rolf Aslalksen, Irisveien 20, o.slo 8 Dagfinn Aulie, Nordengveien 28, asia 7 Knut Berg, Ryggveien 7, asia 6 Øivind Berg, Hårklous plass 1, asia 5 Harald Bergseter, alav Nyg'ardlS vei 212 A, asia 6 Alfred Berntsen, Glitterudveien 34, 1346 Gjettum Tormod Berntsen, Bjørnemyrv,e:en 11, 1344 Haslum Odd Birkeland, Karl JohaIJIsgate 1. asia 1 Øivind Bjordal, Vallejjaret 12, asia 6 Karl Bjørnstad, Snoveien 12, 1322 Høvik Per Bjørn Borge, Henrik SØrensens vei 28, HØybråten Aage Braskerurd, Sinsenveien 11, asia 5 Nils Br,enden, alav Nygards vei 222, asia 6 Hanne Braathen, Kristian IV gate 15, o.slo 1 Sven Erik BmaiJhen, KristiHn IV gate 15, asia 1 Bjørn Bunæs, General BirchSlgate 7, Oslo 4 Tore Bø, Måneveien 2, 1300 Sandvika Ørnulf Carlsen, Tronvikalleen 13, 1530 Bergersbo.rg Ib Christensen, Sandåsveien 13, o.slo 9 Jo P. Christiansen, Kongleveien 22, asia 8 Erling Dankwor1Jh, Agathe Grøndalsgate 43, asia 4 Dagfinn Drivdal, Drammensveien 55, asia 2 Tor Dæhli, Vilbergveien 3, asia 6 Tore E1smark, Furuv,eien 35, asjo 6 Fred Elster; Gyldenløvesgate 43, asia 2 Finn El'ichsen, Nj.ords vei 14, 1344 Haslum Arne Erl.i!ksen, OasparilSgate 5, asia 1 Arne Eriksen, arreveien 23, 1400 Ski Dag Chr. Eriksen, Bak'kerudiveien 8 B, asia 11 Leif H. Eriksen, Bakkerudveien 8 B, asia 11 Tarbjørn Erlandisen, Madserurd Alle 1, Oslo 2 65

34 Harald Ey'C1e,Edvard Griegs alle 1, o.slo 4 Steinar Fardal, Solbergliveien 118 A, o.slo 6 BjØrn Faugli, Nuggerud vei 34, HØybråten Jan Figenschou, Byskogv.eien 16, 3250 Larvik Freddy R. Fjeld, Brei.gaten 21, aslo 1 Trond Frostad, Kirkeveien 82, o.slo 3 o.lav Fø'rM, 1!drettsveien 2, 1342 Jar Imre Gabor, avenbatklken 9, 1345 'Østel'ås o.dd Garaas, Dr. Dedichens vei 124, o.slo 6 Anders Gaste, Chr. Hellums vei 31, o.slo 9 Hans Gausheim, Sollerudveien 12, o.slo 2 Trygve Giæver, Bygdø Alle 37, o.slo 2, Victor Granum, Solåsveien 11, o.slo 6 Aage Gravdahl, Hammerstadgaten 12 A, o.slo 3 Karl Grinaker, Sognsveien 35, Oslo 8 G. Guillaume, Setra vei 20, o.slo 3 Johan Gørbitz, NOl"dbergveien 91 B, aslo 8 Kjell Gaarder, Trollsteinen, 1380 Heggedal Svein Hagelund, Uaveien 6, aslo 5 Knut Hagen, Holbergsgate 3 B, aslo 1 Kristen Hangeraas, Arnebråtveien 7, o.slo 3 Arne Hansen, atto Blehrs vei 13, aslo 5 Hans P. Hansen, Brobekikveien 35, o.slo 5 Jacob Hansen, Tåsen Terrasse 34, aslo 8 Petter M. Hansson, Thomas Heftyesg.ate 42, o.slo 2 Haakon Hauan, Eiksveien 51, aslo 7 Bjørn Helland, Skovveien 12, aslo 2 Bj'arne HoEt, WeNuwensvei 12, 3100 Tønsbel"g Bjørn Holan, LØrenvangen 28 B, o.slo 5 Arne L. H. Holm, AJkersgaten 8, o.slo 1 Leif Holmsen, Grefsenveien 21 B, aslo 4 Ragnva1d Hvidsten, Waldemar 'I1hranesgate 49 C, o.slo 1 Per Georg HøydJahl, Stovnerbalkken 15, HØybråten Erik Haarseth, Eilert Sundtsgate 27, as~o 2 Emil P. Ingeberg, Niels Juelsgate 5, o.slo 2 Morten Ingebrigtsen, Nordraaks vei 40, 1324 Lysaker Finn Jacobsen, Fædensborgveien 30, o.slo 2 Tore H. Jacobsen, Solhaugg'aten 19, aslo 5 Arne W. Johansen, Solhauggaten 19, aslo 5 Arne W. Johansen, Melumveien 33, aslo 7 Tor Karlaug, Asenhagen 13 C, 2020 Skedsmokorset Kåre A. Karlsen, MøHergaten 9, 1750 Halden Herman Fr. Keim, V.estengha'Ulg.en 5, aslo 3 Rolf Klemetsen, Kongensgate 2, Henrik W. Klohs, Gj'allarveien 70, C, K01botn A. B. Knutsen, GranbakJken 26, 1370 Asker Per Knutsen, EmsjØsvingen 10 B, aslo 6 Gunnar Kobbeltvedt, NeUlbenggaten 25 B, aslo 3 Arvid Kolgrov, Ringstabekkveien 33 B, 1342 Jar Per Ivar Kolgrov, Ekebergveien 292, Nordstrandshøgda Bjørn Koxvold, Jacog A,al1sgate 27, aslo 3 Erik Koxvold, Jacob Aallsgate 27, aslo 3 P. Kristiansen, Økernveien 47, o.slo 5 Tom Kristiansen, Skytten 16, 1349 Rykikin Jørgen von Kroglh., Adlmiral Børr,esens vei 18, aslo 2 B. Krogvig, Akersveien 24 H, aslo 1 Arne Kvernberg, Hoff Terrasse 13, aslo 2 Sverre Lagerløv, Vollsveien 170, o.slo 7 Ohristian Lagerstedt, Disenveien 8, aslo 5 Haakon Langørgen, Lunden Bloklk 13, o.slo 5 S~gva1d LangøI'\gen, Lunden BloWk. 13, o.slo 5 Freddy LaI'\sen, Eneba'kkveien 320, Leiv Ua'skar, Ensjøveien 27, o.slo 6 Knut Lie, Nedrum, 1900 Fetsund Albert Liljeroth, RØrvol1veien 23, 3030 Konnerud Johan Liljero1Jh, Sahultzgate 3, aslo 3 Fritjof Lind, MadJserud Alle 13, o.slo 2 Morten Lind, Skippergaten 18, aslo 1 Arne Lippert, 3280 Lauve J.onny Ljungovist, Brynsveien 45, 1300 Sandvika Gerhal1d Ludvigsen, Frognerveien 54, Carl Fr. Lirppestad, Seterveien 10 B, Nordstrandslhøgda Arne Lunder, Mosseveien 215, Nordstrandshøgcla Tore Lundesgaard, Ekebergveien 119 B, Bek:kela.gshøgda Carl Fr. Liihr, 2680 Vågåmo Kjell Mariibo, Theresegate 30, Oslo 1 Helge Markussen, Jacob AalLsgate 14, aslo 3 Tom Martinsen, V ækerøveien 171 D, aslo 7 Tore C. Martinsen, Chr. Hellums vei 20, o.slo 9 Dag Mathiesen, Stasjonsveien 21, 1310 Blommenlholm Vilhelm MejdelI, MelUJmveien 34, o.slo 7 Sverre Melsom, Carl Kjellsens vei 17, o.slo 8 Trygve Midthus, Welhusveien 27, 1315 Nesøya Ragnar Moe, Skjoldveien 17, o.slo 8 6'6 67

35 Tovkild Thurmann Moe, Ahbediengveien 5, asia 2 Leif alav Moen, Abbediengen Ter>asse 4, asia 2 Ragnar Moltzau, Drammensveien 106 B, asia 2 Rolf Monrad, Thomas Heftyesgate 42 B, asia 2 Per Mortensen, Drammensveien 89 B, as,lo 2 Lars Muri, Hagstadveien 81, 1370 Asker Kaare N. Narv.el'Uld, Norges Idrettshøyskole, Sognsveien 220, aslo 8 John Chr. Neergaard, Asengaten 7, asia 7 Erik Just NHsen, Møllebruveien 7, 1480 SlattU!lll Helge Nilsen, Riiser Larsens vei 18, 1320 Stabekik Terje Nilsen, Urtegaten 24, asia 1 J'an Nli!lsson, Be!kIkelibaacken 4, aslo 3 Ulf a. NHsson, BekikeHbakken 4, asia 3 Leid: E. Nygaard, HaUlkerudveien 2, 0'slo 6 Leif alsen, Arne Garborgs vei 7, Bryn Reidar alsen, Vibesgate 16, asia 3 Sverre alsen, Stovnerfaret 24, HØybråten Vidar Ber>g als en, Neptunveien 23, asia 4 Hans Petter Paulsen, Karl J.ohansgate 23, Eivind PaUls, 1375 Høn Finn Schønemann Pedersen, Melumveien 89, aslo 7 J onan P. PeteriSen, BjØrn Farmannsgate 4, asia 2 SigV'ard E. Petersen, Sundveien 6, 1312 Slependen add Pettersen, Gustav He~bergs vei 2, asia 6 P,ål Prøytz, Nadiderudveien 191, 1343 E~ksmar1ka Arne RasCih, Enerhauggaten 3, asia 6 Hans A. RascJh-alsen, Bolks 233, 1301 Sandvika H. C. Rasmussen, F\auske offentlige skole, 8200 F\ausrke Robert Reif, AmmerudhelHngen 70, asia 9 Tore V. Ringvold, Dunkersgate 4 B, aslo 3 Lars RivØ, Valkyriegaten 19, asia 3 John Rødsetih, Undelstadveien 113 B, 1370 Asker Jan A. Røhne, Løkker, 2120 SagstUla Arne Sander, Morg,edalsveien 32, asia 3 Tove Sandvik, 6615 Studenterbyen Sogn, o.slo 6 Thomas Schive, Vibesgate 6, asia 3 Einar Scwamrn, Bærumveien 292, 1344 Haslum. Fredel~c H. A. Schoenfeldt, Røldtvedtveien 9, Rolf Schåtzer, GØvbitZJgate 4, asia 3 Finn Seeberg, Steensgate 4 A, Lill Helen Seierslund, K2arlstadgaten 12, asia 5 Frode Skipsted, Lavrans vei 22, 0'slo 6 John So]heim, Bæl'Umveien 217, 1340 Bekkestua Tore Solheim, ObserV'atorie TerralS'se 15, B, asia 2 atto Stabemeldt, Toppåsveien 81 C, HauJketo 0'dd Stauho, Fagerhorggaten 27, aslo 3 Salve StaUJbo, Håkon den godes vei 20, asia 3 MarV'in Stene, Gøteborggaten 23, asia 3 Dag Stenersen, Tvetenveien 101, asia 6 Finn Stephensen, Flilestredet 89 B, asia 3 Hans Stephensen, Langes gate 5, asia 1 Gunnar T. Strøm, Sæterveien 9 A, 210 Strømmen Tore Strøm, Sæterveien 3 A, 2010 Strømmen Gunnar Sunde, Edidaveien 11, asia 3 Ivar Syse, Brogaten, 3660 Rjukian Stein Sælen, Observatorie Terrasse 1 C, aslo 2 Jan Tank- Nielsen, Hulk aveny 28, asia 2 Bjørn T-angen, Rugveien 4, aslo 6 Sv,ein Tangen, Biroh Reichenwaldsgate 26, asia 4 Bjørn Tauseher, Annerudskogen 110, 1370 Asker Walther Tengelsen, Waldemar Thranes gate 66 A, aslo 1 Johan Thidema-ndsen, Strømstangveien 9, 1330 asia LUJfthavn H. 'tidemansen, Westy,e Egebergsgate 7 B, asia 1 Erik Thomassen, Maj'orstuveien 31 A, asia 3 G. A. Thomassen, Bernhard Herres vei 28, asia 3 Bjørn Torp, Caspal1i:sgate 1, Arild Tysland, Bankveien 2, 1347 Hosle J an Varreng, Øivinds vei 12, 0'slo 5 Einar Ven, Sognsveien 85, asia 8 Harry R. Vogt, Agrnund Bolts vei 34, asia 6 Erlind Vold, Arnljot Gellines vei 29, 0'slo 6 AriLd Wahlstrøm, Haalkan VII -gate 1, asia 1 Einar WiahrstrØm, 3070 Sande addv'ar Wenner-Nilssen, HØgåJsveien 10, 1346 Gjettum Tom WjJborg, Eiksveien 42 A, 1343 Ei'ksmaI1ka Mads Wiel, 1954 Setskog Tore Witnes, Radarv.elien 35, asia 11 Rolf E. Wold, Platåveien 18, 1324 Lysaker Trond Woxen, Eltonveien 1, aslo 5 J. Ødegård, Brobekkveien 26, 0'slo 5 Reidar Østby, Nedre KaLbaikk vei 6, o.slo 9 LeEf Øvergård, Skåreråsen 12, 1473 Skårer 68 69

36 EriJk Aarnæs, MorgedaJsv,eien 10, Oslo 3 Finn.A:arnæs, Grusveien 16, Oslo 11 J'On Otto Aarnæs, Telavåggaten 8, Osl'O 5 Otto Aarnæs, Normannsgate 16, Oslo 6 Sverre Aasheim, Breienv,eien 6, NOI'dstrand Ola B. Aasness, Fo~ke Bernadottes vei 12, Oslo 8 SMITH& WESSON- FN BROWNING- MARGOLIN Pistoler og revolvere til alle program VRE5VIV Børsemaker Storgt. 20 Vȧpen & 70

37 Den verdenskjente WALTERGSPSTANDARDPISTOL Feinvver-kbau Luftpistol Modell 65 ~IlHER~ GSP Den mest avanserte luftpistol på markedet. Fast løp. Opptrekk på siden. Omstillbar fra rekylfri til rekyl. Vedlikeholdsfri mekanisme. 2 års garanti mot fa~rikasionsfeil. Ved EM i 1972 benyttet 96 ro av deltagerne Feinwerkbau The WALTHERGeneral Purpose & Standard Pistol Cal. 22 I. r. conforms to the U.I.T.Rules. The model is available with optional trigger weights of 1360 g and 1000 g. Alt i våpen og ammunisjon. Forlang pistolkatalog Representant: EGILWITH, Kirkegt. IS, Oslol 6RBGIBIRG VAPEN'AMMUNISJON.aøRSEMAKER TORGGT. 34, OSLO 1 - TLF

38 P/STOISKYTTERE! VERDENS MEST AVANSERTE MELKE- PAKNING TETRA BRIK Konkurransepistoler og revolvere:. HiStandard. Smith & Wesson Colt Riimmerli Neuhøusen. Browning Wølther Rimelig ammunisjonkal. 38 special, 30 luger og 9 mm luger fra Sako. Spesialpriser til skytterlag på kal. 22 ammunisjon. SCHOUS Børsemaker og Sportsforretning AlS Karl Johansgate 8. TETRA PAK AlS

39 N. JACOBSENS KAROSSERIFABRIKK INNEHAVER:ING. LEIFH. ERIKSEN FREMSTILLER SPESIALKAROSSERIER FORVARETRANSPORT OG FØRERHUSFORSKIPSKRANER A. T. AGNÆSSAlS GRUNNET1885 Stort utvalg av solidemodernemøbler MØllERGATEN12 - OSLO- TLF HARALDSVEI l B, LØRENSKOG POSTADRESSE: BOKS4, 1473 SKÅRER TELEFON

40 Presisjonsarb fratopp til tå. En ypperlig patron er blitt enda bedre. -Vår.22long rifle: Nytt er kulens bredere og dypere rmer som er fylt med vårt spesialfett DNS 3, som holder lopet fritt for bly og andre rester. En pinlig jevn og skarp innkniping holder kulen fast I hylsen og gir derved en konstant uttreksmotsland. (Konstant uttreksmotslandjevn yleise) Hylsens omhyggelige fornikling sikrer en forstyrrelsesld funksjon av lon!!, dfle patronen I alle vapen: gevær, revolver ogplslol... 8 Dqnamil Hobel Meeting- and Information-Center 15.Aug.-10.Sept. ~ LeopoldstraBe MGnchen/Germany 200 Presls ~ on 0811/ sæ...rpreger QS(9 hver enkelt."r"pjltrmt ~ ~""~""'~...~ Rep.: Harald LieIl- Huilfeldtsgt. 9B, Oslo2!~~~~it Nobel 5 Koln 60,NesselrodeslraØe20

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2010 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 14.12.2010. og gjelder

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Skydeselskabet Skarpskytten

Skydeselskabet Skarpskytten INNHOLDSFORTEGNELSE Senior: Skydeselskabet Skarpskytten Oversikt over Premier/pokaler/merker og medaljer Mesterskap: 22-POKALEN (innendørs lagmesterskap) FELTGRANATEN (lagmesterskap i felt) MESTERSKAPSPOKALEN

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene gjelder fra 1. januar 2014 Statutter for avvikling av KRETSMESTERSKAP (KM) for Nord-Trøndelag Skytterkrets. Statuttene er endret i henhold til vedtak på kretsstyremøte den 29.01.2014 og gjelder

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

En tredagers fisketur med fantastisk finale

En tredagers fisketur med fantastisk finale En tredagers fisketur med fantastisk finale Turen jeg skal fortelle om har vært planlagt en stund. Undertegnede og en fiskekompis fra Oslo, Pål Kristoffersen (Palkr), hadde satt av helgen 27-29 april allerede

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

ÅRSBERETTNING PISTOL 2017

ÅRSBERETTNING PISTOL 2017 ÅRSBERETTNING PISTOL 2017 Året står på hell, og det er tid for litt mimring/oppsumering. Også 2017 gikk unna fortere en lynet, noe som selvfølgelig har sammenheng med stor aktivitet og ufattelig mange

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Frankie vs. Gladiator FK

Frankie vs. Gladiator FK Frank Lampard Frankie vs. Gladiator FK Oversatt av Aleksander Melli Til moren min, Pat, som oppmuntret meg til å gjøre lekser innimellom fotballslagene rundt om i hele huset, og som fremdeles er med meg

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk booklet_ny.dok 07.04.03 17:59 Side 1 MILDT OG FINT Mildt og fint, ingen motsats i sikte. Bare mildt og fint. Mildt og fint for meg, jeg bare fikk det - mildt og fint. Flotte folk, hvor enn jeg så. Du Verden

Detaljer

Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010.

Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010. Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010. Viser til notat fra Norges Skytterstyre vedrørende godkjenning av 5,56 i DFS. Saken ble behandlet på Skyttertinget 2009 hvor det ble fremmet utsettelsesforslag

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets Statutter er oppdatert med spesialfelt og skal gjelde fra 1.1.2009 Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten?

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten? Det er sikkert ikke så mange av dere nikker gjenkjennende til navnet Jørgen Østensen. Når jeg sier at han er den som drifter Topbridge, har programmert det meste og vært sentral i å lage konseptet rundt,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

PRESISJON Del 4 Om Sikting og Avtrekk Del A

PRESISJON Del 4 Om Sikting og Avtrekk Del A PRESISJON Del 4 Om Sikting og Avtrekk Del A GENERELT I pistolskyting snakker vi om åpne sikter. Slik er reglene. Det dreier seg om korn og skur. Så må du tenke igjennom hva det betyr, og søke svar på følgende

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Han emigrerte til Canada i 1968 og døde i Vancouver i 2006 drøye 88 år gammel.

Han emigrerte til Canada i 1968 og døde i Vancouver i 2006 drøye 88 år gammel. Godtfred Godtfred 2 Godtfred Holmvang f. 07.10.1917 d. 19.02.2006 Godtfred er født og oppvokst på Blommenholm Bærum. Han ble medlem av Tanum IL i 1931 14 år gammel, men var allerede før dette godt kjent

Detaljer

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Liv Marit Weberg Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Om forfatteren: Liv Marit Weberg (født 1988) bor i Oslo. Hun har studert ved Norsk Barnebokinstitutts forfatterutdanning og holder på med master

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH

NORGES SKYTTERFORBUND. Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL KVARTMATCH NORGES SKYTTERFORBUND Reglement for NAIS 300 M RIFLE 10 M OG 15 M RIFLE 25 M PISTOL OG LUFTPISTOL LERDUE (NORDISK TRAP) 10 M VILTMÅL og KVARTMATCH Oslo, 29. november 2011 2 NAIS Historikk NAIS står for

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

Geir Olav Tislevold- coach for EM laget 2014

Geir Olav Tislevold- coach for EM laget 2014 Geir Olav Tislevold- coach for EM laget 2014 For et par dager siden ble det informert om at NBF har engasjert GEO for å gjøre en jobb i forhold til landslaget i åpen klasse. Hans tittel er coach, og jeg

Detaljer

Kontakt Hva er egentlig kontakt? Hvordan trene kontakt?

Kontakt Hva er egentlig kontakt? Hvordan trene kontakt? Kontakt Kontakt er grunnlaget for all læring og samspill mellom deg og hunden din. Jeg vil her skrive litt om hvorfor kontakt er viktig, hva kontakt gjør med samspillet mellom deg og hunden og hvordan

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Denne boken anbefales å lese

Denne boken anbefales å lese Denne boken anbefales å lese TRENIKKENE var et lite folk laget av tre. Alle var de skåret ut av treskjæreren Eli. Verkstedet hans lå oppe på en topp med utsikt over landsbyen. Alle trenikkene var forskjellige.

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2014-15. Gutt 56 Jente 61 1. Ett av målene med «Æ E MÆ» er at elevene skal bli tryggere på egen kropp og egen seksualitet, samt lettere sette grenser for

Detaljer

Innledningsvis vil vi gjerne be om at klubbens senere henvendelser til NBF skjer til forbundets adresse; bue@nif.idrett.no.

Innledningsvis vil vi gjerne be om at klubbens senere henvendelser til NBF skjer til forbundets adresse; bue@nif.idrett.no. Korespondanse rundt brev til NBF 18.02.2015 Fra: [mailto:steinar.risinggard@e-h.kommune.no] Sendt: 2. februar 2015 15:11 Til: 'sandefjord@bueklubb.no' Kopi: 'Tommy Figved'; 'ronny.edvardsen@bueskyting.no';

Detaljer

NEDERLANDS VETERANER GJENTOK BRAGDEN FRA 2016: EUROPAMESTERE 2017

NEDERLANDS VETERANER GJENTOK BRAGDEN FRA 2016: EUROPAMESTERE 2017 NEDERLANDS VETERANER GJENTOK BRAGDEN FRA 2016: EUROPAMESTERE 2017 En tydelig rørt nederlandsk coach, Meep Poel, sammen med spillerne Martin Bakker, Bert van Dick, Rajen Koebeer og Henri Calvetti, som nettopp

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Tor Erik Hansen, Sola Historielag Etter at Kåre Palmer Holm hadde begått innbruddet i Sola Postkontor, ble han rask tatt og satt i

Detaljer

Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var klar til å springe og følte meg at jeg klarer det og jeg kunne klare mer. Jeg følte også at jeg er helt frisk som fis ( sånn sies det i polen når man er frisk, altså frisk som en

Detaljer

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden PREKEN Fjellhamar kirke 10. april 2016 Markus 6, 30 44 KINDEREGGET TRE TING I EN Noen har alltid tre punkter i en tale. I dag har jeg også det. Fortellingen

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Forslag til statutter

Forslag til statutter Forslag til statutter 18.10.2015 En del trofé som krever tre napp går ut med jevne mellomrom: Begge kvartmatch trofeene, Elgtrofeet, Grunnlagspokalen, Vårmønstringen. Forslag: Fortsetter med tre napp på

Detaljer

VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB.

VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB. VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB. INTRODUKSJONSKURS I SIKKERHETSREGLER OG OPPFØRSEL PÅ BANEN. 1 Først av alt: Glem hva du har lært gjennom å se film og TV!! FORORD: Bakgrunnen for utarbeidelse av dette

Detaljer

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line.

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line. Sprekke-hemmelighet Line leker med Emma og Eva i friminuttet. De har det morsomt helt til Emma hvisker noe til Eva. Er det sant?! roper Eva. Emma nikker. Helt sant. Ikke si det til noen. Æresord, lover

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

FINN KEEPEREN I DEG!

FINN KEEPEREN I DEG! FINN KEEPEREN I DEG! Hei alle kolleger. NFF ønsker å forsterke fokus på de yngste keeperne. Finn keeperen i deg handler om at typer som passer til å spille i mål blir veiledet og stimulert av våre beste

Detaljer

Oppstarten og den første tiden

Oppstarten og den første tiden Oppstarten og den første tiden Sverre L. Sivertsen Siden Lukeenga Aerodrom fyller 20 år i år kan det være interessant å se tilbake på hva som forgikk i oppstarten og i den første tiden. Med støtte i hukommelse,

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer