Barnekonvensjonen i praksis.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnekonvensjonen i praksis."

Transkript

1 Selvhjelpspakken

2 Barnekonvensjonen i praksis. Sjumilssteget er et program og en metode utviklet i fylkesmannsembetet i Troms, som handler om hvordan FNs barnekonvensjon (BK) barnas grunnlov, kan flyttes fra teori til virkelighet for barna i kommunen. BK ble enstemmig vedtatt i FNs generalforsamling 20. november 1989 og gjelder fra 2003 som norsk lov. Dette innebærer at alle som har ansvar for barn, enten som forsørgere eller offentlige ansatte må forholde seg til konvensjonens ulike artikler. Spørsmålet er bare hvordan? Sjumilssteget forsøker å gi noen svar gjennom presentasjon av «Selvhjelpspakken», en bruksanvisning som kan hjelpe til med å forstå hva konvensjonen innebærer og hva kommunale myndigheter kan gjøre for å sikre at man arbeider i samsvar med BK.

3 Hvorfor er det viktig å sette fokus på BK? Flertallet av norske barn lever sunne, gode og trygge liv. Med ikke alle har det slik. Forestillingen om det gode liv i Norge har også en mørk bakside: barn har foreldre med rus eller psykiske helsetilstander. Mer enn barn må ha hjelp av barnevernet. Tallet øker jevnt. Mer enn elever i landets grunnskoler har i dag spesialundervisning. Det er en markant økning i klagesaker knyttet til mobbing i skolene. Frafall i den videregående skolen er et alvorlig individ- og samfunnsproblem. Mange kommuner har liten kapasiteten i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Kommunenes innsats i det psykiske helsearbeidet for barn er for liten, og har ikke økt siden Barna er dermed taperne i det lokale psykiske helsevernet. Et meget høyt antall barn utsettes for vold mot seg selv, eller er vitne til vold. 5,5 % av norske barn tilhører lavinntektsfamilier. Barna har ingen garanti for at de blir hørt og får sagt sin mening verken i egen sak eller når det gjelder forhold i sitt nærmiljø. Mangel på universell utforming av offentlige bygg skaper vansker for mange barn som har funksjonsnedsettelser. Kommunene har historisk sett ikke ivaretatt barna i sitt planverk.

4 Hva kan dette skyldes? Mangelfullt tverretatlig og tverrfaglig samarbeid i de kommunale tjenestene. Hjelpetiltak har ikke fokus på tidlig intervensjon. Kommunens tjenester velger «å vente og se om problemet går over» eller om barnet «vokser det av seg», i stedet for å handle. Mange skoler og barnehager venter med å handle til de er «helt sikker» på at barnet har et problem som andre må bidra til å løse. Hjelperne ser ikke hele barnet, bare sin «egen del» av problemspektret. Mange har mangelfull forståelse av regelverket om taushets- og opplysningsplikt. De ulike sektorene i kommunen har ulike oppfatninger av hvilket ansvar de har eller annen vesentlig kompetansemangel knyttet til koordinering og samarbeid. Tjenestene utarbeider ikke felles mål og felles forpliktelser knyttet til dette målet. Sektorvis særlovgivning fører til spesialisering og beskyttelse av faglige «revir». Dersom sektorene i kommunen ikke snakker sammen, er det stor fare for at barnets samlede behov for tjenester ikke blir dekket. Dette kan skje hvis helsetjenesten kun behandler barnets helsesymptomer uten å vurdere om dette kan ha sammenheng med andre forhold barnet lever under. Det kan også skje hvis barnevernet henlegger en undersøkelse, eventuelt stanser et tiltak med å fastslå at vilkåret i loven ikke er oppfylt fordi problemet ikke er så stort at hjelpeplikten utløses. Det kan også skje ved at elever ensidig får spesialundervisning i skolen fordi dette er tiltaket skolen rår over, uten at videre tiltak for barnet drøftes. Gode og brede tiltak til barna kan også hemmes av at man ikke samarbeider om felles tiltak som kan dekke foreldrenes samlede behov for veiledning og andre tiltak som kan utvikle deres omsorgsevne.

5 garantien for bred innsats. Barnets behov er ikke inndelt etter sektorer eller fagområder. For barna og familiene er det ikke viktig hvilken lov som fører til hjelpen. BK er ikke inndelt i sektorer, nivåer eller fagområder. BK beskriver rettigheter og mål som alle kommunale ansvarlige må forholde seg til for å sikre gode oppvekst- og levekår for barna. Nettopp derfor er BK vår tids grunnleggende garanti for samarbeid og helhetstenkning i kommunene. Sjumilssteget kan i den sammenheng være et nyttig redskap. Metodikken i Sjumilssteget har sitt utgangspunkt i fylkesmannsembetenes råd- og veiledningsarbeid, der kommunene inviteres til å gjennomføre analyser av sine samlede tjenester til barn og unge og om hvordan tjenestene samarbeider for å dekke barnas og barnefamilienes behov. Kommuneanalysene skal utføres tverretatlig og innebærer krav til en systematisk gjennomgang av om kommunene arbeider i samsvar med konvensjonsartiklene. Resultater av analysene skal lokalt brukes til å iverksette nødvendige tiltak både i de enkelte barnehager, skoler og hjelpetjenester, så vel som på ulike lokale samarbeidsarenaer. Innrettingen av analysene dekker hele spektret mellom enkeltbarns behov og behovet for kommunal planlegging for barn generelt. Sjumilssteget setter BK på dagordenen i hele det kommunale apparatet fra politisk og administrativ ledelse til de kommunalt ansatte. Sjumilssteget retter seg også mot lokale lag og foreninger og til barn og unge selv ved at det fokuseres på utvikling av arenaer der barnas selv kan påvirke utviklingen i lokalsamfunnet.

6 Sjumilssteget og Selvhjelpspakken tilbyr blant annet ulike verktøy og muligheter: Selvhjelpspakken en del av en stor verktøykasse! For Fylkesmannen: Et opplegg for invitasjon til kommunene om å gjennomføre en egenanalyse. Et opplegg for konkretisering av artikler i barnekonvensjonen. En systematikk for å registrere og publisere resultatene av kommuneanalysene. Et opplegg som krever utvikling av et ovalt samarbeid internt i embetene med tanke på råd og veiledningsarbeid overfor barn generelt med barnekonvensjonen som legalitet. En idebank for stimulering til prosjekt- og tiltaksutvikling i kommunene. Et opplegg for kommunikasjon med kommunene gjennom lokale kommunale koordinatorer for det tverretatlige samarbeidet. Intern kompetanseutvikling for embetets avdelinger og for embetsledelsen for å sikre på bred dialog med politisk og administrativt ledernivå i kommunene. Beskrivelser av opplegg for medvirkning fra barn og unge. En egen hjemmeside med løpende nyheter. For kommunen: Analyseopplegget med utarbeidede kontrollspørsmål som grunnlag gjennomføring av kommunal egenanalyse, utført av en tverrfaglig gruppe. Beskrivelse av hvordan kommunene selv kan velge fokusområder for egenanalysene. Et opplegg for hvordan kommunene også kan inkludere barn og unge, samt lokale lag og foreninger i utvikling av kommunale planer og tjenester. Et strukturert opplegg for å sikre at analysene fører til avdekking av områder i kommunene som må forbedres. Publisering av kommunenes rapport på Sjumilsstegets nettside med tanke på erfaringsspredning og erfaringsinnhenting. Bistand til bruk av resultater fra egenanalysen i kommunens planlegging og tjenesteyting. Utfordring om bruk av Sjumilssteget som internkontrollverktøy for tverretatlig og tverrfaglig samarbeid.

7 Fullstendig versjon av Selvhjelpspakken ligger på og vil oppdateres kontinuerlig. Fylkesmannen i Troms, Sjumilssteget Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefon koordinator:

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 68 UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 Rusfag nr. 1 2011 Av: Inger Eide Robertson, KoRus-Stavanger Ungdata er et standardisert spørreskjemakonsept som tilbys

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE...

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... Innholdsfortegnelse 1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Innledning... 3 1.3 Styringsdokumenter for det tverrfaglige samarbeidet:... 4 1.4 Formål... 4 1.5 Mål...

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Vold i nære relasjoner Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Forord Vold og overgrep i nære relasjoner rammer hardt, og det rammer mange. Både kvinner, menn og barn er utsatt for vold og

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Høringssvar NOU 2009:22, Det du gjør, gjør det helt

Høringssvar NOU 2009:22, Det du gjør, gjør det helt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Oslo, 2. september 2010 Vår ref.: 423.4/LRK Deres ref.: 201000615 Høringssvar NOU 2009:22, Det du gjør, gjør det helt Landsrådet

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt

NOU. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Norges offentlige utredninger. Det du gjør, gjør det helt NOU Norges offentlige utredninger 2009: 22 Det du gjør, gjør det helt Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Mobbing i Kristiansandsskolen

Mobbing i Kristiansandsskolen KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Mobbing i Kristiansandsskolen Rapport til kontrollutvalget i Kristiansand kommune Forvaltningsrevisjon april 2012 Postadr.: Serviceboks

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og bli kvalifisert til arbeidslivet. http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=49290

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 18. Rett til læring

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 18. Rett til læring NOU Norges offentlige utredninger 2009: 18 Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Individ og integritet. Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

Plan mot kjønnslemlestelse

Plan mot kjønnslemlestelse Plan mot kjønnslemlestelse Planen ble vedtatt av Trondheim bystyre februar 2009 Ah, gruer meg litt... jeg kan jo bli omskåret! Gleder du deg til ferien i hjemlandet? Seriøst! Det er verken lov i Norge,

Detaljer