Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL"

Transkript

1 Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015

2 Innholdsfortegnelse Om dokumentet Formål Målgruppe Godkjenning Organisasjon Styret Organisering rundt det enkelte lag Rekruttering Etablering av nye lag for jenter og gutter Rekruttering av trenere og lagledere Laglederens oppgaver Innledning Holdnings skapende atferd Forventninger til foreldre og foreldrevettregler... 5 FORELDREVETTREGLENE Forholdet til trener(ne) Ajourhold av spillerlister Lagleder/trener møter Påmelding til seriespill Påmelding til cuper Planlegging av aktiviteter Ansvarlig for kampavvikling Regler for barnefotball Dommere Dommerkort Godtgjørelse til dommere Dugnader Nye spillere Spillere slutter Informasjon, foreldremøter Avslutninger Bruk av Fotballkalenderen utgitt av Buskerud Fotballkrets Materialforvalter (for 2014, ikke oppnevnt) Innkjøp Drakter Forbruksmateriell Kvitteringsliste for mottatt utstyr Innholdsfortegnelse for førstehjelpsbag Kurs/opplæring Trenerkurs Trener Trener II Trener III Trener IV Administrative kurs Førstehjelpskurs Dommerkurs Medlemsavgift og treningsavgift Medlemsavgift for Treningsavgiften Arbeidsavtale og Politiattest Rabatt på utstyr Treningsforhold Forsikring, lisenser og skader Forsikringer Barneforsikring Ungdomsforsikring Skademelding OVERGANGSBESTEMMELSER FOR SPILLERE UNDER 16 ÅR Klubbskifte for spillere under 13 år Overgang for spillere mellom 13 år og 16 år Overgang for spillere over 16 år Hjemmesiden... 21

3 Om dokumentet 1.1 Formål Formålet med håndboken er å gi tillitsvalgte, laglederne og trenere en verktøykasse som skal bidra til å: legge til rette for lagledere/trenere i å administrere laget og planlegge aktiviteter før under og etter sesongen engasjere sosialt redusere totalbelastningen på lagledere/trenere og å gjøre det lettere å rekruttere nye personer rundt laget samle alle erfaringer ett sted gjøre det enkelt å oppdatere lagledere/trenere med ny informasjon slippe dobbeltarbeid foran hver sesong hjelpe lagledere/trenere i forhold til foreldre engasjere flest mulig til å hjelpe til i fotballgruppa engasjere til å gjøre fotballgruppa bedre gjøre det lettere for styret å administrere fotballaktivitetene, og sørge for at alle har samme informasjon beskrive lagleders/treners oppgaver bidra til lik praksis for drift av fotballklubbens ulike lag øke totalkvaliteten generelt Alle er selv ansvarlige for å sette seg inn i håndboken. 1.2 Målgruppe Målgruppen for dette dokumentet er primært alle tillitsvalgte, lagledere og trenere i NUIL Fotball, men også andre interessert. Endringer i håndboken gjøres løpende. 1.3 Godkjenning Håndboken er godkjent av styret i NUIL. Har du har spørsmål om innholdet i boken eller har innspill til endringer/forbedringer, ta kontakt med fotballkontaktene i styret til NUIL, Herman Bay eller Nils Mugaas. 2 Organisasjon NUIL i dag består av aktivitetene ski, fotball og allidrett (allidrett forventes startet opp igjen høsten 2015): styret lagledere/trenere dommere foreldre 2.1 Styret Styret i NUIL består av 9 personer fordelt på roller. Organisering og rollefordeling finnes under

4 2.2 Organisering rundt det enkelte lag Rundt det enkelte lag er det ulike måter å tenke seg hvordan ting kan organiseres. Det må være noen som har den tette kontakten med spillerne og dette er trener, ass trener og i mange tilfeller lagleder. I tillegg er trener og lagleder avhengig av hjelp fra andre personer også. Dette vil kunne være ulike aktiviteter som skal dekkes med ulike roller. NUIL anbefaler at hvert lag har en modell som består av følgende roller/funksjoner: trener (minimum) evt ass trener lagleder (minimum) dugnadsansvarlig web-ansvarlig Ved å følge denne modellen bidrar man til at belastningen ved å påta seg en funksjon ikke blir for omfattende. Andre funksjoner kan være sosial ansvarlig, kamp ansvarlig osv. Her er det lov å være kreativ. 3 Rekruttering Rekruttering skal være et av NUIL satsningsområder. 3.1 Etablering av nye lag for jenter og gutter Det gjøres tiltak mot barneskolene Eikli, Kirkeskolen og Vegård. Det settes opp og deles ut lapper om oppstart av trening for nye 7-års lag. Fotballkontaktene i styret er ansvarlig for at informasjon deles ut til 1. kl, (fotball/allidretten) og henges opp på skolene Lagleder eller trener skal på ingen måte oppsøke lag eller spillere i andre klubber med tanke på overføring til lag i NUIL. Om dette er aktuelt skal ledelse i både NUIL og annen klubb være informert og inneforstått med dette. Foreldrene skal gjennom møte og/eller annen informasjon kunne ha påvirkning og bli hørt. 3.2 Rekruttering av trenere og lagledere Fotballkontaktene i styret med støtte fra resten av styret har ansvar for å rekruttere trenere og lagledere til hvert enkelt lag. Rekruttering finner sted blant foreldre hos de forskjellige lag. NUIL har ansvar for nødvendige opplæringstiltak av både lagledere og trenere. Etter hvert som lagene blir eldre kan det være behov for å rekruttere trenere utenfor foreldregruppen. 4 Laglederens oppgaver 4.1 Innledning Lagleder er den som administrerer laget og tar seg av alle administrative oppgaver. Laglederen er bindeledd mellom laget og Fotballkontaktene i styret og skal arbeide ut i fra klubbens retningslinjer og målsetninger. For en lagleder er det viktig å bli kjent med klubben og dens rutiner, og vite hva NUIL står for, og vite hvem som gjør hva i NUIL. Som ny lagleder, spør deg frem, ta gjerne kontakt med lagledere på andre lag, og skaff deg mest mulig informasjon, både om klubben og om rutiner.

5 4.2 Holdningsskapende atferd NUIL skal tilby barn og ungdom aktiviteter som er preget av trygghet, toleranse og sportslig utvikling på alle nivåer. Således blir laglederens oppgaver ofte å være en holdningsskapende person og kontaktperson for hele laget. Plastring av sår blir en del av jobben, likeledes trivsel, hygge og moro er laglederen medansvarlig for. Fellesskap på laget er viktig sosialt sett og ikke minst for den sportslige utvikling Det er viktig at trener og lagleder går sammen med spillerne og setter opp regler for hvordan dette kan oppnås. Kjefting, erting, banning og usportslig oppførsel er noe lagledere og trenere må ta tak i slik at dette ikke utvikler seg. For å bidra til et godt fellesskap og miljø på laget, har foreldre en viktig rolle. Som lagleder må du jobbe med å få foreldre til å stille opp på treninger og ikke minst kamper. Involver nye foreldre som kanskje ikke kjenner så mange og få til en skikkelig heiagjeng langs sidelinjen. Ikke alle foreldre er like fotballinteressert, men er det et godt sosialt møtested langs sidelinjen, blir barnas hobby både morsomt og sosialt, også for foreldrene. 4.3 Forventninger til foreldre og foreldrevettregler Når foreldre melder barna inn i NUIL har de selvfølgelig en del forventninger til hvordan vi ivaretar deres barn. Disse forventningene skal NUIL etter beste evne prøve å oppfylle, men uten foreldrenes hjelp klarer vi ikke dette. Det er viktig for laglederen å gjøre foreldre oppmerksomme på at NUIL også har forventninger til dem. Til hjelp i dette arbeidet har NUIL utarbeidet et skriv som alle foreldre bør lese se nuil.no. Lagledere bør også dele dette ut til alle spillere. Det at det stilles forventninger må også tas opp på foreldremøter. Klubben forventer at alle voksne rundt de enkelte lag fremstår som gode rollemodeller med de rette holdninger og atferd. Alle som tilhører NUIL skal vise respekt for motstandere og dommere. Om en dommer gjør feil, og det vil skje, vil det ikke hjelpe noe å kjefte på dommeren. Vi kjefter vel ikke på våre egne spillere dersom de gjør feil, så hvorfor gjøre det til dommeren. I mange tilfeller trenger en dommer veiledning og rettledning og dette besørger trener eller lagleder. Dersom våre klubbdommere får kjeft av motstanderlaget (foresatte, trener, lagleder) forventer NUIL at dette tas opp der og da med de ansvarlige rundt laget. I spesielle grove tilfeller skal det skrives rapport som leveres leder i Fotball i NUIL. Norges fotballforbund har utgitt følgende foreldrevettregler som du som lagleder bør gjøre kjent for foreldrene:

6 FORELDREVETTREGLENE Møt opp til kamp og trening - barna ønsker det Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen - ikke bare dine kjente Oppmuntre i medgang og motgang - ikke gi kritikk! Respekter lagleders bruk av spillere - ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen Se på dommeren som en veileder - respekter avgjørelsene! Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta - ikke press det Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet Sørg for riktig og fornuftig utstyr - ikke overdriv Vis respekt for arbeidet klubben gjør - delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball - ikke du Vis respekt for andre ikke røyk på sidelinja Husk at barna gjør som du gjør - ikke som du sier 4.4 Forholdet til trener(ne) Det er viktig at det er et godt samarbeid mellom trener og lagleder. Det kan være en del oppgaver som flyter litt over i hverandre. Det er derfor viktig at man seg imellom blir enige om hvem som tar seg av hva. Også når det gjelder holdningsskapende arbeidet er det meget viktig at trener og lagleder har et felles mål. 4.5 Ajourhold av spillerlister Inn og utmeldinger, samt navn, adresse, tlf.nr. endringer, på spillere, foreldre, trenere og lagledere, må oppdateres fortløpende, minst en gang før seriestart forsommer og en gang før seriestart høstsesong. Dette gjøres på standard skjema. Nye spillere må meldes kasserer snarest. 4.6 Lagleder/trener møter Det avholdes lagleder/trener møter i klubbhuset på Trøgstad ca. 2 ganger i året. Fotballkontaktene i NUIL fungerer som laglederkoordinator med ansvar for utarbeidelse av saksliste, innkalling, gjennomføring og referat. Stedfortreder kan representere lagleder/trener. Forfall meldes. 4.7 Påmelding til seriespill Fotballkontaktene melder på lag til seriespill i samarbeid med lagleder/trener. Dette gjøres i jan/febr. hvert år. Avklaringer rundt dette skjer i tett dialog med lagledere og trenere allerede i januar/februar. Dersom det er endringer i lag som skal være med i høstsesongen må dette meldes en av fotballkontaktene innen 10. juni.

7 4.8 Påmelding til cuper Fotballkontakten sørger for at samlet påmelding i følgende cuper/turneringer: Bama Knøttefestival CUP ALDERSGRUPPE CA. TIDSPUNKT Ringeriksmesterskapet 7-12 år 7 19 år 1 eller 2. helgen i juni Siste helgen i august ARRANGØR Hønefoss Ballklubb- Hønefoss Ådal IL Styret er positiv til deltakelse i cuper i Norge. Lagleder/trener melder på selv, faktura sendes kasserer i NUIL. Klubben dekker påmeldingsavgift. NUIL vil også kunne dekke påmeldingsavgift til cuper utenfor Norge, men det skal da sendes skriftlig søknad til styret som vil behandle dette som egen sak på styremøte. Dersom lag ønsker å delta på cup m/overnatting så kan deler av oppholdet søkes dekket av klubben. Laget oppfordres til selv å iverksette tiltak som kan dekke slike turer. 4.9 Planlegging av aktiviteter I sin informasjon til spillere og foreldrene anbefales at lagleder gjerne utarbeider plan for aktiviteter for hele sesongen. Dette gir bedre forutsigbarhet for både foreldre og spillere. Planen kan ajourføres etter hvert som aktivitetene endres. Se eks på en aktivitetsliste bakerst i heftet Ansvarlig for kampavvikling Lagleder er ansvarlig for kampavvikling på lagets hjemmekamper. Dette innebærer: - koordinere kampene - sjekke at baner er klargjort - skaffe dommere. For de yngste lagene arrangeres kampene som små turneringer der flere lag møtes. Husk på at du som kampansvarlig også er ansvarlig for de kampene som også omfatter eget lag.

8 4.11 Regler for barnefotball Spillereglene gjelder for alle fotballkamper så vel utendørs som innendørs i klassene opp til og med 12 år i barnefotballen. I disse klassene er det overordnet for all dømming at: - Dommeren skal betrakte fotball som en lek for spillerne. - Dommeren skal ikke unødig avbryte spillet, men sørge for at alle spillerne behandles likt Dommeren skal i stor grad veilede når spilleren gjør feil. Ellers så henvises det til brosjyre om regler for barnefotball (http://www.fotball.no/files/{bf330bd0-5b11-4bed-8cb6-30d6b3d5e67f}.pdf) 1. SPILLEBANEN For nierfotball (13-14 år) o Spillebanen anbefalt å være x 50 m. o Mål: 13-åringer sjuermål anbefalt. 14-åringer ellever-mål anbefalt o Offside: ja o Spilletid: 2 x 35 min. For sjuerfotball (11-12 år) o Spillebanen bør være minimum 40 x 20 m. maks. 50 x 30 m. Lengden skal være større enn bredden. o Målenes størrelse bør være 3 x 2 m. eller 5 x 2 m. Målene skal være forsvarlig sikret mot å velte. o Spilletiden for sjuerfotball er maks. 2 x 25 min. for minigutt/minijente og maks. 2 x 30 min. for lillegutt/lillejente. I turneringer gjelder eget reglement for spilletiden. o Offside: nei For femmerfotball (7-10 år) o Spillebanen bør være minimum 30 x 15 m. maks. 40 x 20 m. Lengden skal være større enn bredden. Anbefalt er 33 x 18 m. o Målenes størrelse bør være 3 x 2 m. eller 5 x 2 m. Målene skal være forsvarlig sikret mot å velte. Spilletiden i femmerfotball anbefales på generelt grunnlag til maks. 2 x 20 min. 2. ANTALL SPILLERE For nierfotball Ni spillere på hvert lag (inkl. målvakt). For sjuerfotball På hvert lag skal det ikke være mer enn 7 (inkl. målvakt). I turneringer innendørs anbefales 5 spillere på hvert lag (inkl. målvakt). Ubegrenset antall innbyttere kan byttes inn og ut.

9 For femmerfotball Det benyttes fem spillere på hvert lag samtidig, inkludert målvakt. Det anbefales to til fire innbyttere som kan byttes inn når som helst. 3. BALL Ball nr. 4 (med omkrets cm.) benyttes i alderen år. I klassene 7-10 år anbefales ball størrelse nr. 3. I kamper innendørs kan innendørs ball benyttes. 4. ANNET Spillerne må ha passende tøy, og det er påbudt med leggbeskyttere. Dommeren må ha god kjennskap til spillereglene og intensjonen med barnefotball. Før kampen tar til velger lagene mellom banehalvdel og avspark. Det laget som vinner myntkastet skal velge banehalvdel. Det andre laget tar avspark. Når hele ballen går ut over sidelinjen skal det tas innkast. Ved feil innkast skal dommeren veilede og la spilleren ta nytt innkast. Mål kan ikke gjøres direkte fra innkast. Når hele ballen har passert målstreken mellom målstengene skal det dømmes mål. Etter godkjent scoring settes spillet i gang fra midten av det lag som ikke scoret målet. Mål kan ikke gjøres direkte fra avspark. Offside praktiseres fom nierfotball (13 år). Det dømmes direkte frispark når en spiller: o feller en motspiller o holder eller dytter en motspiller o tar ballen med hånden (med vilje) o gjør noe som kan være farlig for de andre spillerne Frispark innenfor straffesparkfeltet tildelt det angripende lag tas som straffespark fra straffesparklinjen. Dommeren bør gi tilsnakk ved gjentatte overtredelser. Kort benyttes ikke. Ved frispark tildelt det forsvarende lag innenfor eget straffesparkfelt, kan ballen spilles til egen målvakt som deretter må frigjøre ballen innen 6 sekunder. En spiller som er kvalifisert for advarsel vises vekk fra banen. Bortvisningen har ingen senere følger for spilleren. Bortvist spiller kan erstattes av en ny spiller. Målspark tas hvis hele ballen går ut over mållinjen utenfor målet. Ved målspark kan ballen sparkes/kastes ut av straffesparkfeltet uten at den må ligge på bakken. Motstander må være utenfor straffesparkfeltet ved målspark. Det er ikke lov å kaste eller sparke ballen over midten ved målspark, eller når målvakten skal frigjøre ballen etter redning. Hvis dette skjer skal det dømmes et indirekte frispark til motparten fra der ballen passerer midtstreken. Hjørnespark tas fra stedet hvor mållinjen og sidelinjen møtes. Det er frisone i barnefotballen (7-12 år) ved igangsetting fra keeper ved målspark, dvs. for 5 er fotball pressfri sone til midtbanen, for 7 er fotball til midt på motstanders banehalvdel (innført f.o.m. sesongen 2014). Det er anledning til å sette inn ekstra utespiller i 5 er og 7 er fotball for lag som ligger under med 4 mål. Når avstanden er redusert til 3 mål skal den ekstra utespilleren tas av banen (innført f.o.m. sesongen 2014) Dommere

10 I aldersklassene 7-12 er det klubbdommere som skal dømme kampene. Dette gjelder alle våre hjemmekamper. Oversikt over klubbdommere blir lagt ut på nuil.no. Lagleder er ansvarlig for å skaffe dommer. I aldersklassen år er dommer oppnevnt fra Buskerud fotball krets Dommerkort I aldersklassene 7-10 år benyttes det ikke dommerkort. I aldersklassene år benyttes det dommerkort. Dommerkortene sendes samlet til NUIL og legges til avhenting på kontoret på klubbhuset Godtgjørelse til dommere Lagleder er ansvarlig for at klubbdommerregning blir fylt ut og signert av dommer. Dommere som er oppsatt av kretsen har egne dommerregninger. Underskrevet dommerregning sendes til NUIL v/kasserer som overfører til konto. Det anbefales å samle opp slik at utbetaling fra kasserer til dommer gjøres 1-2 ganger pr serie (høst/vår). Skjema kan lastes ned fra hjemmesiden til NUIL. I 5èr fotball er satsen kr 100,-. I 7èr fotball er satsen kr 200,-. I 9er fotball er satsen kr 350,-. I tillegg kommer Km-godtgjørelse, som skal dekkes etter statens satser og ev. andre utlegg ifm. kjøring Dugnader I NUIL har vi minimum to dugnader: Vår evt. høst-rengjøring på Trøgstad Kioskdriften på Trøgstad. Vi håper på forståelse for at vi er helt avhengig av at foreldrene bidrar. Alle lagene skal delta på dugnadene. Dette gjelder også de nye 7-års lagene. En modell som vi anbefaler er at det blant foreldrene plukker ut en dugnadsansvarlig. I NUIL styret er det bygg- og anleggsansvarlig som organiserer dugnaden på Trøgstad i samarbeid med fotballkontaktene. Kiosken på Trøgstad skal som et utgangspunkt være åpen hver gang vi har hjemmekamp. Foreldre kan bli tildelt en til to vakter i løpet av en sesong. Kiosksansvarlig setter opp vaktlister og fyller opp varer. Egen vaktinstruks følger vedlagt vaktlista Nye spillere NUIL har en filosofi at alle spillere skal føle seg velkommen og bli tatt godt vare på. Du som lagleder/trener er ansvarlig for at dette ivaretas.

11 Når et lag får nye spillere er det viktig at lagleder får skikkelig navn og adresse, telefonnr., fødselsdato på spilleren samt navn på foreldre/foresatte. Det er viktig at disse opplysningene blir registrert i medlemsregisteret. NB. Spiller må være registrert som medlem i NUIL, for at forsikringen skal gjelde. Laglederen bør sende ut et "velkomstbrev" med adresseliste over spiller og trener/lagleder, samt litt generell info om klubben når og hvor treningene finner sted, og hvilke planer laget har for sesongen, av kamper, cuper og lignende Spillere slutter Dersom spillere slutter og det dreier seg om en overgang til en annen klubb se kapittel om overganger. Det som er viktig i slike tilfeller at prosessen går så smidig som mulig Informasjon, foreldremøter En lagleder bør avholde 1-2 foreldremøter pr. sesong. Et ved sesongstart og gjerne et ved sesongavslutning. Her tas det opp eventuelle saker som foreldre, trenere eller laglederen ønsker. Foreldremøtene avholdes som regel på klubbhuset og lagleder tar kontakt med den ansvarlig i styret som administrere klubbhuset å reservere ønsket tid. Det er også laglederens oppgave å holde kontakt med spillergruppa, sende/dele ut jevnlig informasjon til spillere og foreldre, om aktuelle saker, kamper, cuper, treningssteder/tidspunkter o.l. Dette gjøres på mail/sms Avslutninger I forbindelse med avslutninger er det mulig å søke styret om økonomisk støtte inntil kr pr spiller. Avslutninger kan for eksempel være pizzakveld, landskamp, bowling og lignende. Dette gjelder i hovedsak de eldste lagene. Tradisjonelt har avslutninger for de yngre lagene 7-12 år vært gjennomført ved et felles arrangement på Trøgstad. Mini-turnering, pølser og brus, samt premieutdeling innsatspremie til alle. Foresatte serveres kaffe. Fotballkontaktene i styret arrangerer avslutningen sammen med foreldrene og bestiller felles premier Bruk av Fotballkalenderen utgitt av Buskerud Fotballkrets Fotballkalenderen er et nyttig arbeidsverktøy for alle lagledere. Boken utgis årlig og inneholder: adresseliste for sentrale organisasjoner og personer adresseliste for dommere i BFK

12 adresseliste for alle klubber i BFK, med styre og lagledere retningslinjer for seriespill det aktuelle år utdanning- og opplæringstilbud NFF sin hovedterminliste terminliste for cuper, turneringer og fotballskoler i Buskerud terminliste for 11 er og 7 er fotball Fotballkalenderen utgis i slutten av april hvert år og distribueres til klubb. Det er svært viktig å gjøre seg godt kjent med fotballkalenderen. Anbefaler alle at retningslinjene leses og sentrale temaer gjøres kjent for trener, spiller og foreldre. Problemet med fotballkalenderen er at den blir utdatert med en gang etter hvert som flere lag etteranmeldes, kamper flyttes, lagledere slutter osv. Derfor er det bedre at dere bruker internett og går inn på hjemmesidene til Buskerud fotballkrets (http://www.fotball.no/buskerud/). På denne siden finner dere det dere har behov for i forhold til: resultatservice linker til andre lag og deres kontaktpersoner utdanning kamper informasjon fra kretsen øvelsesbank med mange øvelser spilleregler forsikringer mv. For deg som lagleder bør du sette deg inn i innholdet på denne siden. Ett annet godt alternativ er appen «Minfotball» som kan lastes ned gratis fra Appstore. Her finner man oversikt over alle lagenes kamper med starttidspunkt, løpende ajourført med resultater samt veibeskrivelse til kampsted ved bortekamper. 5 Materialforvalter (for 2015, ikke oppnevnt) Materialforvalter utnevnes av styret, og har det overordnede ansvaret for alt utstyr klubben forvalter. Materialforvalter er p.t. ikke utnevnt. Materialforvalter leverer ut lagutstyr til lagleder eller en annen ansvarlig på laget. Det fylles ut en kvitteringsliste (se under) i 2 eksemplarer hvor materialforvalter og den ansvarlige for laget beholder hver sin. Ved sesongslutt, og ved evt. bytte av utstyrsansvarlig på laget i sesongen, skal utstyret levers til materialforvalter som kvitterer for mottaket. Om det mangler utstyr uten begrunnelse, må dette erstattes. Tvilstilfeller behandles av styret. 5.1 Innkjøp Alle innkjøp av forbruksmateriell til lagene skal gå via materialforvalter, som sørger for å gjøre innkjøp via de avtaler som klubben til enhver tid har fremforhandlet.

13 5.2 Drakter Fra 2013 sesongen har NUIL nye drakter. Disse skal kun brukes til kamper, ikke til trening. Drakten består av en overdel, en shorts og et par strømper. Shorts og strømper beholdes av spiller etter sesongslutt. 5.3 Forbruksmateriell Forbruksmateriell rekvireres via materialforvalter, som kjøper dette inn og har et lite lager.

14 5.4 Kvitteringsliste for mottatt utstyr. Denne liste skal fylles ut og signeres i 2 eksemplarer, et eks. beholdes av den som mottar utstyret på vegne av laget, og et eks. beholdes av materialforvalter. Utstyret skal ved sesongslutt returneres til materialforvalter som kvitterer for innleveringen. Evt. mangler skal begrunnes. Om utstyret overdras til en ny person i løpet av sesongen, skal utstyret først returneres til materialforvalter som deretter foretar utlevering til den nye ansvarlige. Navn på laget Ansvarlig mottaker Type utstyr Antall utlevert Innlevert Ballpumpe Dommerfløyte Drakt overdel, kort arm Drakt overdel, lang arm Drakt shorts Fotballer Fotballnett Fotballstrømper Førstehjelps bag Gamle fotballstrømper Keeper bukser Keeper hansker Keeper shorts Keeper genser Kjegler, små Kjegler, store Utstyrs bag Vester Utstyr mottatt av (blokkbokstaver) Dato Signatur Utstyr utlevert av (blokkbokstaver) Signatur Utstyr innlevert av (blokkbokstaver) Dato Signatur Utstyr mottatt av (blokkbokstaver) Signatur Begrunnelse for evt. mangler, og andre kommentarer:

15 5.5 Innholdsfortegnelse for førstehjelpsbag Følgende liste er en veiledning til hvilket utstyr som til enhver tid bør være i lagets førstehjelpsbag. Ved forbruk, kompletteres dette ved å rekvirere nytt fra materialforvalter. Antall Type utstyr Kommentarer Isposer Idrettstape Støttebandasjer Plaster Strips Saks Hansker Ansiktsmaske Klorhexidin Gasbind Sterile kompresser 6 Kurs/opplæring Norges Fotballforbund har utarbeidet en utdanningspakke for ledere og trenere. Kursene har et vidt omfang og innhold og går fra 4-timers kurs til opptil en uke. For mer info om tema og innhold se: 6.1 Trenerkurs Vi oppfordrer alle trenere, lagledere og andre interesserte til å delta på kurs i regi av fotballkretsen. Følg med på BFK.no og avklar ev. med fotballkontakt i styret Trener 1 Trener 1 kurset består av følgende 4 delkurs: Delkurs 1: Aktivitetslederkurset (16 timer/4 kvelder) Delkurs 2: Fotballferdighet (16 timer/4 kvelder) Delkurs 3: Samspill (16 timer/4 kvelder) Delkurs 4: Ungdomsfotball (16 timer/4 kvelder) Hvert delkurs består av 4 moduler. Delkursene kan tas hver for seg eller samlet Trener II Dette kurset gir kompetanse som helhets- og utviklingstrener. Kurset gjennomføres på dagtid over en uke, i tillegg til 3 måneders selvstudium Trener III Dette kurset gir kompetanse som topp- og talent trener. Kurset gjennomføres på dagtid over en uke, i tillegg til 6 måneders selvstudium og avsluttende 3 dagers kurs.

16 6.1.4 Trener IV Dette er den høyeste trenerutdanning i Norge. Avsluttes med fagoppgave. Søker NFF som avgjør deltagelse. 6.2 Administrative kurs Det henvises til fotballkalenderen. Eventuell invitasjon til andre kurs vil bli distribuert til aktuelle deltagere pr. post eller lagleder- og trenermøter. 6.3 Førstehjelpskurs Dette kan arrangeres etter ønske fra klubbens medlemmer. 6.4 Dommerkurs Buskerud Fotballkrets eller en lokal klubb arrangerer årlig dommerkurs etter samme modell og organisering som aktivitetslederkurs. Alle kan delta på kurset. Gjennomført kurs gir status som såkalt klubbdommer. Kan utføre dommeroppgaver for barnefotball, det vil si til og med 12 år. Gir grunnlag for videregående kurs som gir kompetanse som autorisert dommer. NUIL s dommerkontakt vil koordinere/arrangere dommerkurs. 7 Medlemsavgift og treningsavgift 7.1 Medlemsavgift for 2014 NUIL Fotball er en del av allianseidrettslaget Norderhov Ungdoms og Idrettslag (NUIL). De som er med i NUIL Fotball betaler sin medlemsavgift til NUIL. Alle spillere må være medlem av NUIL for blant annet å være forsikret. Medlemskap koster årlig: Individuelt medlemskap kr 300,- Familie medlemskap kr 400,- Støttemedlem kr 300,- Medlemskontingent innbetales til NUIL via link på hjemmesiden nuil.no alternativt på følgende konto nr Noter navn på alle familiemedlemmer, og på hvem enkeltmedlem betalingen gjelder. 7.2 Treningsavgiften Treningsavgiften er differensiert og skal dekke deler av den sportslige satsningen og tilhørende utgifter til det enkelte lag. Resten av utgiftene dekker ledelsen i NUIL iht vedtatt budsjett.

17 Treningsavgift innbetales til NUIL etter følgende satser: Alder Beløp år kr 1 250, 11 år kr 1 000, 8-10 år kr 750, 6-7 år kr 0, Søskenmoderasjon beregnes slik at den/de yngste får halv pris, mens det eldste søsken betaler ordinær sats. 7.3 Arbeidsavtale og Politiattest Alle trenere og lagledere som har direkte kontakt med barn/ungdom i NUIL skal ha en gyldig politiattest. Den enkelte er selv ansvarlig for å levere til styret i klubben. Arbeidsavtale utarbeides for trener som er engasjert av klubben eksternt og som skal ha honorar/godtgjørelse. 7.4 Rabatt på utstyr Rabatt for NUIL medlemmer på utstyr hos sportsforretning er p.t. under utredelse. 8 Treningsforhold Vi har mange lag og spillere i NUIL. På grunn av banekapasitet på Trøgstad kan det være vanskelig å tilrettelegge treningsaktivitet for alle våre 5 er og 7 er lag på Trøgstad. Disse lagene må eventuelt trene på balløkker rundt omkring i distriktet som: Kirkeskolen, Vegård og Eikli. For 11 er lag forsøker vi å tilrettelegge for treningsaktivitet på Trøgstad. P.t. er det ingen 11 er lag. Alle hjemmekamper for NUIL sine lag spilles på Trøgstad. Ringerike kommune er eier av anlegget og vedlikeholdsansvarlig, det være seg gressklipping, gjødsling, vanning etc. Trening på vinteren skjer enten ute på kunstgressbaner/grusbaner, inne i plasthallen bak klubbhuset til HBK eller gymsaler Eikli, Kirkeskolen eller Vegård. Trener/lagleder gjør avtaler selv med skolene. Treningstider på AKA-Arena og kunstgresshallen søkes av NUIL. Fordeling av tildelt treningstid foretas av fotballkontaktene.

18 9 Forsikring, lisenser og skader 9.1 Forsikringer Alle spillere i NUIL må ha forsikring for å spille aktiv fotball. Alle utøvere som er medlem i NUIL er forsikret. Uten en gyldig forsikring/lisens skal ingen barn/ungdom delta i aktiviteter i NUIL Fotball. Styret fører oversikt over hvem som ikke har betalt medlemskap. Men lagleder bør kreve å se betalt medlemskontingent Barneforsikring Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring Generelt For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF. Hvem er forsikret a) Medlemmer av lag tilsluttet NIF. Disse er dekket opp til den dato de fyller 13 år. b) Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de kke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetning av at de tilfredsstiller kravene i pkt c) Valgte/utpekte trenere og ledere samt oppnevnte dommere for de samme utøverne, når når de trener, leder eller dømmer kamp/trening for medlemmer nevnt i pkt a og b. d) Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi. Hva forsikringen gjelder a) Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Se pkt.2.4. b) Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet - ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Se pkt Hvor/når forsikringen gjelder Forsikringen gjelder idrettsskade under idrettsøvelse organisert av lag, krets eller forbund tilsluttet NIF, nærmere bestemt: a) Under konkurranser, stevner, trening og oppvisninger. b) Under organisert trening på idrettsbane, i hall o.l. c) Fellestrening utenfor bane/hall ledet av instruktør/trener lagleder. d) Trening utenfor bane/hall som naturlig inngår i et planlagt treningsprogram. Forsikringen gjelder ulykkesskade under direkte reise til/fra idrettsutøvelse organisert av lag, krets eller forbund tilsluttet NIF enten deltakerne reiser samlet eller hver for seg. Forsikringen gjelder likevel ikke ulykkesskade der skadelidte kan kreve erstatning direkte fra skadevolder eller dennes forsikringsselskap. Forsikringen gjelder ulykkesskade ved opphold på konkurranse-/treningsstedet utenfor lagets hjemsted i forbindelse med idrettsutøvelse organisert av lag, krets eller forbund tilsluttet NIF. Forsikringen gjelder - dog høyst en uke før første, og tre dager etter siste konkurranse dag. Hvis uhellet er ute Det er aldri morsomt når idrettsglede blir til frustrasjon over en idrettsskade. Vi håper selvsagt at du skal slippe slike uforutsette og vonde hendelser. Hvis uhellet allikevel skulle være ute gir idrettsforsikringen disse erstatningene:

19 Forsikringssummene: Kroner Erstatning ved Idretts-/Ulykkesdødsfall ,- Progressiv invaliditetserstatning* ,- Behandlingsutgifter inntil Egenandel Tannskader Egenandel Fysioterapi/kiropraktor Egenandel ,- 500, ,- 500,- 3500,- 500,- *Forsikringssummer ved medisinsk invaliditet er kr ,- økende med 2% for hver invaliditetsgrad over 50%, inntil maksimal utbetaling kr ,- ved 100% medisinsk invaliditet. Nærmere om ytelsene Vilkåret for Idrettsforsikring om invaliditetsoppgjør gjelder, dog slik at oppgjør kan utstå i inntil 5 år etter skadedagen. Ved tannskader dekkes også første permanente behandling (krone, bro o.l.) selv om behandlingen skjer senere enn 2 år etter skadedagen. Endelig oppgjør skal likevel skje innen 2 år, basert på kostnadsoverslag fra tannlege eller tanntekniker. Hvordan melde fra om en idrettsskade Hvis du skulle få en idrettsskade som er dekket av forsikringen kan du fylle ut et eget skadeskjema. Dette skjemaet sender du til oss i If. Adressen er: If Oppgjør Ulykke Postboks Lysaker Vil du vite mer? Vi kan naturligvis ikke fortelle alt her. Les mer om våre forsikringsvilkår på eller ring oss på telefon 02400, 24 timer i døgnet. Ved skade brukes telefonnummer Helsetelefonen gratis rådgivningstelefon I NIFs barneidrettsforsikring inngår gratis tilgang til Helsetelefonen. Her får du raskt og enkelt råd og informasjon om sykdom og helse relatert til fysisk aktivitet og du får svar på spørsmål om alt fra skrubbsår og vonde knær, til hvor du kan finne nærmeste åpne apotek. Ring oss 24 timer i døgnet, året rundt på telefon Ungdomsforsikring Se eget vedlegg til dette dokumentet.

20 9.3 Skademelding Dersom en spiller blir skadet og skaden er av slik art at det kan medføre varige mèn eller bruk av forsikring, skal det fylles ut og sende inn skademelding. Slik skademelding må attesteres av lege. Ved akutt skade hvor lege blir oppsøkt, uten at en har med skademelding, er det tilstrekkelig med en orientering til lege om at man trenger en beskrivelse av skade (diagnose) og behandling som man får med eller blir ettersendt. I alle tilfelle, sørg for at lege orienteres om at spilleren har forsikring/lisens slik at en kan komme tilbake i ettertid for nødvendig dokumentasjon. 9.4 OVERGANGSBESTEMMELSER FOR SPILLERE UNDER 16 ÅR. Det er helt klare regler for hvordan overganger av spillere skal gjennomføres. Ta kontakt med Styret i NUIL for å få hjelp og veiledning samt overgangsskjemaer Klubbskifte for spillere under 13 år. Bestemmelsen gjelder spillere opp til og med det året de fyller 12 år. Før spilleren kontaktes med tanke på klubbskifte, skal nåværende klubb og spillerens foresatte underrettes skriftlig. Klubbskiftet kan skje når som helst i året, og det er ikke adgang til å stille vilkår for klubbskiftet. Ny klubb plikter å sende skjemaet MELDING OM KLUBBSKIFTE til tidligere klubb. Kopi sendes den nye klubbens fotballkrets innen 8 dager. Spilleren kan delta i obligatorisk kamp for ny klubb tidligst 8 dager etter at skjemaet MELDING OM KLUBBSKIFTE er sendt tidligere klubb rekommandert eller på annen etterretning måte Overgang for spillere mellom 13 år og 16 år. Bestemmelsen gjelder spillere f.o.m. det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 15 år. Før spilleren kontaktes med tanke på overgang, skal ny klubb sende skriftlig underretning til nåværende klubb og spillerens foresatte. Dersom ikke annet er bestemt, behandles overgangen av den fotballkretsen ny klubb tilhører. Overgang kan skje når som helst i året med unntak av perioden 1. september til 15. november. Kretsen kan etter søknad gi spiller spilletillatelse for ny klubb i perioden 1. september til 15. november dersom tungtveiende grunner foreligger. En spiller må ha hatt spilletillatelse for en klubb i minst 30 dager før ny overgang kan påbegynnes. Kretsen kan dispensere fra bestemmelsen når en klubb kan dokumentere at den ikke har nok spillere til å delta med lag i en cup/turnering. Overgangsskjemaer får enten ved å kontakte Styret i NUIL eller Buskerud fotballkrets. Overgangsskjemaet består av 3 deler som alle skal underskrives av spiller og foresatte. Signert overgangsskjema sendes Styret i NUIL v/herman Bay

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09. Laglederhåndbok for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.14 Side 1 av 15 Skrevet ut: 15.09.2014 INNHOLD LAGLEDERHÅNDBOK FOR ILS FOTBALL

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen 1 Innhold Spillformer og anbefalte banestørrelser... 4 Nye spillformer... 4 Retningslinjer for treerfotball for barn... 7 Spilleregler treerfotbal...

Detaljer

Vindbjart Fotballklubb. Klubbhåndbok. Versjon 1.0 - April 2015

Vindbjart Fotballklubb. Klubbhåndbok. Versjon 1.0 - April 2015 Vindbjart Fotballklubb Klubbhåndbok Versjon 1.0 - April 2015 Innhold 1. Om Vindbjart Fotballklubb... 3 Visjon og verdier... 3 Klubbens verdigrunnlag... 3 Fakta... 3 Organisasjon... 4 Baner og anlegg...

Detaljer

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen 1 Innhold Spillformer og anbefalte banestørrelser... 4 Nye spillformer... 4 Retningslinjer for treerfotball for barn... 7 Spilleregler treerfotbal...

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT Bergsøy IL - Fotball sin kontingent vil bli sendt ut en gang i året, og det er i løpet av 1 kvartal. Det er viktig for Bergsøy IL- Fotball at kontingenten blir betalt. Den

Detaljer

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSLIG UTVALG Rev. 2012 Innhold: Innhold:... 2 1. Innledning... 4 2. Sunde IL: Sportslige målsettinger & verdigrunnlag... 4 3. Fair Play... 5 4. Retningslinjer trening

Detaljer

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA VARIGHET: Disse reglene evalueres/revideres av styret etter sesongslutt, og senest innen desember hvert år og er gjeldende fra signaturdato og frem

Detaljer

REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Spilleregler for sjuerfotball, femmerfotball og barnefotball

REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Spilleregler for sjuerfotball, femmerfotball og barnefotball REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Spilleregler for sjuerfotball, femmerfotball og barnefotball SPILLEREGLER FOR SJUERFOTBALL GJELDER FOR KLASSENE 13 ÅR OG ELDRE For klassene 12 år og yngre gjelder spillereglene

Detaljer

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE Velkommen som lagleder Laglederrollen er like viktig som trenerrollen. Lagleder har en administrativ funksjon for at laget skal fungere optimalt i løpet av året. I tillegg kan det oppnevnes en foreldrekontakt

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL 2015 Klubbhåndboka vår skal svare på de viktigste spørsmålene om Freidig Fotball og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer