Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације:"

Transkript

1 ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Пут доктора Голдмана 4, 2204 Сремска Каменица Број: 5/7/95 Дана: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Предмет јавне набавке: ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ Број јавне набавке: О-02 Врста поступка: отворени поступак Број и датум претходног обавештења: 5//83 од Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације: Рок за подношење понуда: до 09,00 часова Датум и време отварања понуда: до 09,0 часова Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна од 00

2 На основу чл. 32. и чл. 6. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС 24/202, 4/205 и 68/205, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( Сл. гласник РС 86/205), чл. 37. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке Института за онкологију Војводине број 4-703/2-5 од године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број О-02, деловодни број Одлуке 5//254 од године, и Решења о образовању исије број 5//255 од године, а по објављивању Претходног обавештења број 5//83 од године припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ у отвореном поступку број јавне набавке: О-02 Конкурсна документација садржи: број Назив документа Страна Општи подаци о јавној набавци 3 2 Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, 5 евентуалне додатне услуге и сл. 3 Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова 8 4 Критеријум за доделу уговора 4 5 Обрасци који чине саставни део понуде 4 о. Образац понуде 5 о 2. Образац трошкова припреме понуде 75 о 3. Изјава о независној понуди 76 Изјава на основу члана 75. став 2. ЗЈН (изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих проприса о заштити на раду, запошљавању и о 4. условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану 77 обављања делатности која је на снази у време подношења понуде) Овлашћење носиоца уписа у регистар медицинских средстава о 5. за учествовање понуђача у јавној набавци број О Модел уговора 80 7 Упутство понуђачима како да сачине понуду 89 Сходно члану 2. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( Сл. гласник РС 86/205), образац структуре цене није посебно дефинисан предметном Конкурсном документацијом, с обзиром да су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу број Образац понуде. Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 2 од 00

3 Документ јн О-02 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ () назив, адреса и интернет страница наручиоца: назив наручиоца: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ адреса наручиоца: 2204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4 интернет страница наручиоца: (2) врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. (3) предмет јавне набавке (добра, услуге или радови): добра (4)опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: опис предмета набавке: потрошни медицински материјал назив и ознака из општег речника набавке: медицински потрошни материјал (5) опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке је обликован по партијама 65 партија Ознака из општег речника набавке: медицински потрошни материјал Бр. Бр. Назив партије парт парт Назив партије БЕБИ СИСТЕМИ 34 ГАЗА СА ОБОСТРАНО УТКАНИМ РУБОМ 2 ДРЕНАЖНА ВАКУМ БОЦА 35 ГАЗА СА ЈЕДНОСТРАНО УТКАНИМ РУБОМ 3 ЦЕНТРАЛНО ВЕНСКИ КАТЕТЕРИ 36 ФЛАСТЕРИ ПОКРИВНИ 4 ДРЕН АБДОМИНАЛНИ СИЛИКОНСКИ 37 КАПА ХИРУРШКА ОКРУГЛА НА ГУМИЦУ 5 ЕСМАРХ ПОВЕСКЕ 38 ПРЕДМЕТНО СТАКЛО 6 ИНЈЕКЦИОНЕ ИГЛЕ 39 ПРЕДМЕТНО СТАКЛО ЗА ИМУНОХИСТОХЕМИЈУ 7 УРИНАРНИ КАТЕТЕР ФОЛИ ДВОЖИЛНИ 40 ПЕЛЕНЕ ЗА ОДРАСЛЕ 8 УРИНАРНИ КАТЕТЕР ФОЛИ ТРОЖИЛНИ 4 МЕДИЦИНСКЕ РУКАВИЦЕ 9 КАТЕТЕР РЕКТАЛНИ 42 СТЕРИЛНЕ ХИРУРШКЕ РУКАВИЦЕ 0 ШПРИЦ 50/60 МЛ, LUER LOCK 43 ХИРУРШКИ СКАЛПЕЛ НОЖИЋИ ИНТРАВЕНСКИ РЕГУЛАТОР ПРОТОКА 44 АНТИМИКРОБНИ ПРОЗИРНИ ПОВОЈИ 2 ПЕРФУЗИОНИ СЕТ ЗА ИНФУЗИОНУ ПУМПУ 45 ТРАКА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ-АУТОКЛАВ 3 РЕДОН ДРЕН 46 ТЕСТ ТРАКА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ГЛУКОЗЕ У КРВИ 4 СИСТЕМИ ЗА ИНФУЗИЈУ И ТРАНСФУЗИЈУ 47 ВАТА ЦЕЛУЛОЗНА 5 ШПРИЦ ИРИГАЦИОНИ 50/60МЛ 48 ВАТА САНИТЕТСКА 6 ШПАТУЛА ПЛАСТИЧНА 49 ЗАВОЈ КАЛИКО 7 ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТУБУСИ СА БАЛОНОМ 50 КРЕМА ЗА РУКЕ 8 ИНТРАВЕНСКЕ КАНИЛЕ СА 5 ПРЕЗЕРВАТИВ Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 3 од 00

4 ИНЈЕКЦИОНИМ ПОРТОМ 9 СЛАВИНА ТРОКРАКА 52 ФИЛТЕР КАРТИЦЕ ЗА ЦИТОЦЕНТРИФУГУ 20 ИГЛА ЗА ПРЕОПЕРАТИВНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА СТЕРЕОТАКСИЈИ 53 МИКРОТОМСКИ НОЖИЋИ СА ВОДИЧЕМ 2 КАЛУП КАСЕТА- НОСАЧ ПАРАФИНСКОГ ТКИВНОГ БЛОКА СА ПОКЛОПЦЕМ 54 ПОКРОВНА СТАКЛА 22 ПЛАСТИЧНЕ КЕСЕ ЗА ПАПИР ЗА ЕКГ АПАРАТ HEART SCREEN 80G-L 55 СТЕРИЛИЗАЦИЈУ INNOMED 23 НАСТАВЦИ ЗА АУТОМАТСКУ ПИПЕТУ EPPENDORF 56 ФИЛТЕР ПАПИР РЕБРАСТИ 24 НАСТАВЦИ ЗА ПИПЕТЕ ЗА PCR 57 ТРАКА ЗА ШТАМПАЊЕ ВИТАЛНИХ ПАРАМЕТАРА ЗА ДЕФИБРИЛАТОР ZOLL-M SERIES 25 МИКРОЦЕНТРИФУШКА ТЕСТ ТУБА 58 СТАКЛЕНА ЦЕВЧИЦА ЗА АСПИРАЦИЈУ 26 ВАКУМ СИСТЕМИ ЗА ВАЂЕЊЕ КРВИ СИЛИКОНСКО ЦРЕВО ЗА АСПИРАЦИЈУ 28 ЗАШТИТНИ ЗАТВАРАЧ ЗА БОЦУ 6 29 ПРЕЛИВНИ СИСТЕМ СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ КОЛИЧИНЕ УРИНА АДХЕЗИВНА ТРАКА ЗА ЕЛИМИНАЦИЈУ БОЛА 32 ЕКГ ЕЛЕКТРОДА 33 ЕКГ ЕЛЕКТРОДА ЗА МАГНЕТНУ РЕЗОНАНЦУ ПРИБОР ЗА DATEX OHMEDA S/5 ANESTEZIJA MONITOR, GE HEALTHCARE 60 ДЕМИНЕРАЛИЗОВАНА ВОДА 63 КОМПЛЕТ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ БРЗИНЕ СЕДИМЕНТАЦИЈЕ ЕРИТРОЦИТА НЕБУЛИЗАТОРИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕЊИВАТИ НА ПАЦИЈЕНТИМА ТОКОМ МЕХАНИЧКЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ И ОПШТЕ АНЕСТЕЗИЈЕ СА ПРАТЕЋИМ ПРИБОРОМ КОМПРЕСИОНЕ НАВЛАКЕ ЗА АКТИВНУ МЕХАНИЧКУ, ГРАДУИСАНУ, ИНТЕРМИТЕНТНУ КОМПРЕСИЈУ ДОЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА У ЦИЉУ ПРЕВЕНЦИЈЕ ТРОМБОЗЕ ДУБОКИХ ВЕНА 64 СИСТЕМ ЗА ДАВАЊЕ ЕНТЕРАЛНЕ ИСХРАНЕ 65 КАПЕ ХИРУРШКЕ (6) назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или оквирног споразума: Предметни поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. (7) контакт (лице или служба): Лице за контакт Наручиоца је Љубица Јованчић, дипл.правник. Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН. Захтев за додатним информацијама или појашњењима, понуђач може доставити искљичиво путем електронске поште: Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 4 од 00

5 Документ 2 јн О-02 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. () врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара.. Подаци о врсти, техничким карактеристикама, квалитету и количини, дати су у обрасцу број Образац понуде;.2. Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава АЛИМС, изузев добара из партија број: 50, 56, 58 и 60; Понуђач је дужан да достави копију важећег решења о упису у Регистар медицинских средстава АЛИМС, за медицинска средства из тачке.2. Уколико је решење истекло, понуђач је дужан да достави фотокопију истог, као и доказ да је поднет захтев за обнову дозволе за стављање у промет медицинског средства. Уколико је решење АЛИМС о упису медицинског средства истекло и није обновљено, при чему медицинско средство може да се нађе у промету у складу са Законом о лековима и медицинским средствима ( Сл. гласник РС 30/200, 07/202), понуђач је обавези да исто достави заједно са копијом предатог захтева за обнову уписа у регистар медицинских средстава..3. Додатни захтеви за патију број 6 (ставке -7): понуђена добра морају бити произведена у складу са стандардима EN ISO 9626:995/A:200 (SRPS EN ISO 9626:20) и EN ISO 7864:995 (SRPS EN ISO 7864:20). Понуђена добра морају бити усклађена са европс директивом за медицинска средства 93/42 EEC, а произвођач понуђених добара мора имати успостављен и применљив систем ISO Понуђач је дужан да уз понуду достави фотокопије следећих доказа: доказ да је понуђено добро произведено у складу са стандардима EN ISO 9626:995/A:200 (SRPS EN ISO 9626:20) и EN ISO 7864:995 (SRPS EN ISO 7864:20); документ о усклађености са европс директивом за медицинска средства 93/42 *EEC; сертификат произвођача ISO Додатни захтеви за патију број 40 (ставке -2): понуђена добра морају поседовати сертификат МДС /93 издат од стране независне акредитоване лабораторије, којим се доказује доказују следећи параметри: моћ упијања под притис, брзина упијања, испуштање течности. Понуђач је дужан да уз понуду достави копију извештаја независне акредитоване лабораторије као доказ да понуђено добро поседује МДС /93 сертификат..5. Додатни захтеви за патију број 4 ставка број : Понуђено добро мора бити тестирано у складу са стандардом EN 455-,2,3 (SRPS EN ) и/или ASTM D639:0. Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинални извештај произвођача о тестирању у складу са стандардом EN 455-,2,3 (SRPS EN ) и/или ASTM D639:0..6. Додатни захтеви за патију број 43: Спољашње паковање мора садржати D-Tex налепницу. Потребно је да је понуђено добро произведено у складу са стандардима BS EN 27740/ ISO 7740, BS EN ISO 753, BS 2982:992. Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 5 од 00

6 Понуђач је дужан да уз понуду достави доказ да је понуђено добро произведено у складу са стандардима BS EN 27740/ ISO 7740, BS EN ISO 753, BS 2982:992; узорак спољашњег паковања са D-Tex налепницом..7. Додатни захтеви за патију број 65 (ставке -3): понуђена добра морају бити произведена у складу са стандардима ISO 0993, ISO 5223 и EN 04. Понуђена добра морају бити усклађена са европс директивом за медицинска средства 93/42 EEC, а произвођач понуђених добара мора имати успостављен и применљив систем ISO 3485, ISO 900 и EN ISO 400. Понуђач је дужан да уз понуду достави фотокопије следећих доказа: доказе да је понуђено добро произведено у складу са стандардима ISO 0993, ISO 5223 и EN 04 понуђач доказује или каталогом или достављањем копија сертификата; копију документа о усклађености са европс директивом за медицинска средства 93/42 *EEC; копију сертификата произвођача понуђеног добра ISO 3485 и EN ISO Понуђач је дужан да за понуђено медицинско средство достави каталог произвођача са подацима о техничким карактеристикама, из кога се на несумњив начин може утврдити да понуђена добра одговарају захтевима из конкурсне документације, односно да испуњавају све захтеване техничке карактеристике. У случају да се у каталогу не налази слика, наручилац има право да од понуђача захтева да исту достави. У случају да се у каталогу не налазе подаци којима се доказује испуњеност свих обавезних техничких карактеристика, понуђач је дужан да за недостајуће податке достави писану изјаву произвођача понуђених добара. Изјава мора да садржи: назив, ерцијални назив, модел и каталошки број, назнаку да ли понуђено добро испуњава захтев или не испуњава, вредност параметра уколико се исти исказује бројчано и слику. Изјава мора бити сачињена на меморандуму даваоца изјаве, мора имати датум, мора бити печатом оверена и потписана од стране овлашћеног лица произвођача. Под каталогом се подразумева: оригинални каталог; фотокопија каталога; каталог преузет са интернет странице произвођача опреме или са цд-а; проспектни материјал, TDC (Technical Data Sheet), произвођачка декларација и слично. Уколико је текст у каталогу, којим се доказује испуњеност обавезне техничке карактеристике на страном језику, понуђач је дужан да достави превод на српски језик. Наручилац неће прихватити изјаву произвођача у којој се наводи да се понуђено добро не налази у каталогу, да узорак не постоји већ да се понуђено добро може произвести након закључења уговора..9. Наручилац има право да у поступку стручне оцене понуда захтева од понуђача да достави на увид узорак. Захтев за увид у понуђено добро, Наручилац ће понуђачу упутити у писаној форми, а након увида узорак ће бити враћен понуђачу..0. Наручилац задржава право да, уколико се за тим укаже потреба, писаним путем затражи додатне информације од понуђача или произвађача, о понуђеном добру. (2) начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: Квалитет добара који су предмет ове јавне набавке мора у потпуности одговарати подацима из понуде, достављеним узорцима. Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 6 од 00

7 (3) рок извршења, место извршења или испоруке добара: 3..Рок испоруке: Добављач ће испоруку добара која су предмет ове јавне набавке, извршавати сукцесивно, по пријему наруџбенице Наручиоца, у року и количинама наведеним у наруџбеници. Продужење рока испоруке толерисаће се само у случају више силе. О датуму наступања, трајања и престанка више силе, добављач мора обавестити Наручиоца писменим путем, без одлагања Место испоруке: просторије Апотеке Наручиоца, радним даном од 7,30 до 2 часова Остали захтеви у погледу испоруке: Добављач је дужан да обезбеди кадровске и техничке капацитете за испоруку добара која су предмет ове јавне набаке. Прили испоруке, добављач је дужан да се према имовини Наручиоца односи са пажњом доброг домаћина. Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 7 од 00

8 Документ 3 јн О-02 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Назив понуђача: Број и датум понуде: ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова УСЛОВ:понуђач мора бити регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став. тачка ). ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: - правно лице које није уписано у Регистар понуђача: извод из регистра Агенције за привредне регистре*, или решење Привредног суда из регистра привредног субјекта. - правно лице које је уписано у Регистар понуђача: Решење Регистра понуђача који води Агенције за привредне регистре. ** - предузетник који није уписан у Регистар понуђача: извод из регистра Агенције за привредне регистре*, односно извод из одговарајућег регистра. - предузетник који је уписан у Регистар понуђача: Решење Регистра понуђача који води Агенције за привредне регистре. ** - физичко лице:/ - подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус подизвођач има. - група понуђача: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус понуђач из групе понуђача има. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни и докаже овај услов. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: не постоје 2 УСЛОВ: да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став. тачка 2). ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: - правно лице које није уписано у Регистар понуђача (доказ се доставља и за правно лице и за законског заступника правног лица: ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ Назив документа, назив издаваоца, број и датум издавања Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 8 од 00

9 правно лице(+2):. извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 2. извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) вишег суда у Београду ( законски заступник правног лица: уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Уколико правно лице има више законских заступника, за сваког од њих се достављају ови докази. - правно лице које је уписано у Регистар понуђача: Решење Регистра понуђача који води Агенције за привредне регистре. ** - предузетник који није уписан у Регистар понуђача: извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. - предузетник који је уписан у Регистар понуђача: Решење Регистра понуђача који води Агенције за привредне регистре. ** - физичко лице: / - подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус подизвођач има. - група понуђача: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус понуђач из групе понуђача има. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни и докаже овај услов. Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 9 од 00

10 ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА, ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, тј. не старији од године. 3 УСЛОВ: да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став. тачка 4). ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: - правно лице које није уписано у Регистар понуђача: уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода - правно лице које је уписано у Регистар понуђача: Решење Регистра понуђача који води Агенције за привредне регистре. ** - предузетник који није уписан у Регистар понуђача: уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. - предузетник који је уписан у Регистар понуђача: Решење Регистра понуђача који води Агенције за привредне регистре. ** - физичко лице: / - подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус подизвођач има. - група понуђача: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус понуђач из групе понуђача има. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни и докаже овај услов. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА, ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда,тј. не старији од године. 4 УСЛОВ: важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа (члан 75. став. тачка 5). ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: - правно лице: Важеће решење Министарства здравља Републике Србије којим се издаје дозвола за обављање промета на велико (увоз, извоз, набавка, складиштење и дистрибуција) медицинских средстава за које се подноси понуда у предметном поступку јавне набавке. Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 0 од 00

11 - предузетник: Важеће решење Министарства здравља Републике Србије којим се издаје дозвола за обављање промета на велико (увоз, извоз, набавка, складиштење и дистрибуција) медицинских средстава за које се подноси понуда у предметном поступку јавне набавке. - физичко лице: / - подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус подизвођач има. *** - група понуђача: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус понуђач из групе понуђача има. **** ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: не постоје. 5 УСЛОВ: Доказ да је понуђач при састављању своје понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена правноснажна судска односно управна мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2.). ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: - правно лице: Понуђач је у обавези да достави попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН, образац број 4. - предузетник: Понуђач је у обавези да достави попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН, образац број 4. - физичко лице: / - подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус подизвођач има (правно лице, предузетник, физичко лице) *** - група понуђача: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус понуђач из групе понуђача има. (правно лице, предузетник, физичко лице) **** ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: / ДОДАТНИ УСЛОВИ Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова УСЛОВ: Понуђач у периоду од шест месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки дана ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ Назив документа, назив издаваоца, број и датум издавања Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна од 00

12 године, није имао више од десет дана неликвидности. ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Потврда Народне банке Србије, Одељење за принудну наплату, Крагујевац, да понуђач у периоду од до године, није имао више од десет дана неликвидности, или одштампани извештај "Претраживање дужника у принудној наплати" (www. nbs.rs прунудна наплата- претраживање дужника у принудној наплати ), који обухвата период од последње три године. 2 УСЛОВ: Над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације. ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Потврда Агенције за привредне регистре којом се доказује да над понуђачем није покренут поступак стечаја, односно ликвидације. 3 УСЛОВ (НЕ ОДНОСИ СЕ НА ПАРТИЈЕ БРОЈ 50, 56, 58 И60): да је понуђач овлашћен од стране носиоца уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава да продаје медицинска средства за која доставља понуду. ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Потврда носиоца уписа у Регистар медицинских средстава да је понуђач овлашћен да продаје медицинска средства за која доставља понуду. Понуђач доставља Образац број 5 - Овлашћење носиоца уписа у регистар медицинских средстава за учествовање понуђача у јавној набавци број О-02. Потврду не доставља понуђач који је носилац уписа за добро за које доставља понуду. Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја исије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако Наручилац упути захтев понуђачу да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, понуђач је дужан да исте достави у року од пет дана од дана пријема захтева. У супротном, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. *Понуђач није дужан да достави извод из регистра Агенције за привредне регистре (доказ за услов из члана 75. став. тачка ) ЗЈН, с обзиром да је исти јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, под условом да наведе адресу интернет страницу на којој је тражени документ јавно доступан. **Понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да прили подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став. тачка ), 2) и 4) ЗЈН, с обзиром да је исти јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, под условом да наведе адресу интернет страницу на којој је тражени документ јавно доступан. Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказ о испуњености услова из члана 75. став. тачка 5) ЗЈН, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 0% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став. тачка 5) ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. Услов из члана 75. став. тачка 5) ЗЈН, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 2 од 00

13 Услов из члана 75. став 2. ЗЈН, дужан је да испуни понуђач, подизвођач и сви понуђачи из групе понуђача. Додатне услове дужан је да испуни понуђач. Додатни услови не односе се на подизвођаче и исти нису дужни да их испуне. Уколико понуду подноси група понуђача, додатни услов под редним бројем 2 морају да испуне сви понуђачи из групе понуђача, а остале додатне услове испуњавају заједнички. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у року од осам дана од дана отварања понуда. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају горе захтевани докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележни или другим надлежним органом те државе. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно то важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 3 од 00

14 Документ 4 јн О-02 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ) елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда: Критеријум за доделу уговору је најнижа понуђена цена. 2) елементе критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом: У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, предност ће имати онај понуђач који понуди краћи рок испоруке. Рок испоруке не може бити краћи од 24 часа, ни дужи од 72 часа. У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену и исти рок испоруке, Наручилац ће донети одлуку о додели уговора на основу жреба, у просторијама Наручиоца, у присуству представника понуђача чије су понуде оцењене као прихватљиве. Наручилац ће писаним путем позвати понуђаче, извлачење путем жреба извршити јавно уз вођење записника. Називи понуђача који су понудили исту цену и исти рок испоруке биће написани на одвојеним папирима исте боје и исте величине, сваки папир ће бити убачен у посебну коверту, коверте у кутију, одакле ће члан исије извући само једну коверту. Понуђачу чији назив буде у коверти биће додељен уговор. Документ 5 јн О-02 ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ о. о 2. о 3. Образац понуде Образац трошкова припреме понуде Образац Изјаве о независној понуди о 4. о 5. Изјава на основу члана 75. став 2. ЗЈН (изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих проприса о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде) Овлашћење носиоца уписа у регистар медицинских средстава за учествовање понуђача у јавној набавци број О-02 Сходно члану 2. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( Сл. гласник РС 86/205), образац структуре цене није посебно дефинисан предметном Конкурсном документацијом, с обзиром да су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу број Образац понуде. Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 4 од 00

15 . ПОДАЦИ О ПОНУДИ Образац јн О-02 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗАХТЕВАНИ ПОДАЦИ Број понуде Датум понуде Рок важења понуде (изражен у броју дана, не краћи од 60 дана од дана отварања понуде) Понуда се подноси за партије број дана од дана отварања понуде 2. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ У случају подношења заједничке понуде, уносе се подаци о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем ЗАХТЕВАНИ ПОДАЦИ Пословно име и правна форма (од, кд, доо, ад) Скраћено пословно име Разврставање правних лица на основу чл. 6. Закона о рачуноводству ( Сл. гл. РС 62/3). МИКРО МАЛО СРЕДЊЕ ВЕЛИКО Напомена: Предузетници се, у смислу ЗР, сматрају микро правним лицима. заокружити одговарајуће Место и поштански број место: поштански број: Општина Улица и број Матични број и Порески идентификациони број МБ: ПИБ: Шифра делатности Телефон и телефакс (са позивним бројем) телефон: телефакс: Електронска адреса Носилац платног промета-банка Текући рачун број Име, презиме, функција, број телефона и електронска име и презиме: електронска адреса: адреса контакт особе за додатна објашњења функција: број телефона: Име, презиме и функција лица овлашћеног за име и презиме: потписивање уговора о јавној набавци Име, презиме, функција, број телефона, број мобилног телефона и ел. адреса лица овлашћеног за реализацију уговора о јавној набавци функција: име и презиме: функција: број телефона: број мобилног телефона: електронска адреса: Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 5 од 00

16 3. ПОДАЦИ О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ, КАО И ДЕЛУ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА ЗАХТЕВАНИ ПОДАЦИ Понуђач понуду подноси: самостално са подизвођачем заједничку понуду (група понуђача). Уписати један од понуђених начина: У случају подношења понуде са подизвођачем, унети проценат укупне вредности набавке који % ће бити поверен подизвођачу, а који не може бити већи од 50 %: У случају подношења понуде са подизвођачем,унети део предмета јавне набавке који ће се извршити преко подизвођача: У случају подношења заједничке понуде унети број и датум споразума који је сачињен у складу број и датум споразума: са чланом 8, став 4.ЗЈН и исти приложити: 4. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ ЗАХТЕВАНИ ПОДАЦИ Пословно име подизвођача Скраћено пословно име подизвођача Разврставање правних лица на основу чл. 6. Закона о рачуноводству ( Сл. гласник РС 62/203) Напомена: Предузетници се, у смислу ЗР, сматрају микро правним лицима. МИКРО МАЛО СРЕДЊЕ ВЕЛИКО заокружити одговарајуће Правна форма (од, кд, доо, ад) Место и поштански број Општина Улица и број Матични број Порески идентификациони број Шифра делатности Телефон и телефакс (са позивним бројем) Електронска адреса Носилац платног промета-банка Текући рачун број Име, презиме, функција контакт особе Напомена: Ову табелу попуњава само онај понуђач који подноси понуду са подизвођачем.образац попуњава, потписује и печатом оверава понуђач. У случају да понуђач подноси понуду са више подизвођача од предвиђених у горњој табели, понуђач ће умножити горњу табелу. Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 6 од 00

17 5. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА Подаци о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, налазе се у овом обрасцу, под бројем 3 Подаци о понуђачу ЗАХТЕВАНИ ПОДАЦИ Пословно име Скраћено пословно име Правна форма (од, кд, доо, ад) Разврставање правних лица на основу чл. 6. Закона о рачуноводству ( Сл. гласник РС 62/203) Напомена: Предузетници се, у смислу ЗР, сматрају микро правним лицима. Место и поштански број Општина Улица и број Матични број Порески идентификациони број Шифра делатности Телефон и телефакс (са позивним бројем) Електронска адреса Носилац платног промета-банка Текући рачун број Име, презиме, функција контакт особе Навести обавезу за извршење уговора Имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора Члан групе- МИКРО МАЛО СРЕДЊЕ ВЕЛИКО заокружити одговарајуће Напомена: Ова табела се попуњава само у случају подношења заједничке понуде. Образац попуњава, потписује и печатом оверава понуђач који је носилац посла. У случају да групу чини више понуђача од горе понуђених, умножити образац. Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 7 од 00

18 6. ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ КОЈИ СУ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА Понуђач изјављује да:. су у понуђену цену (односи се на све партије предметне јн) урачунати сви трошкови неопходни за реализацију уговора о јавној набавци; 2. подноси понуду за добро (односи се на све партије предметне јн) које је апсолутно безбедно и форно за све кориснике, у свим медицинским процедурама и које у потпуности одговара својој намени. Понуђена добра обезбеђују највиши степен квалитета, тачности, прецизности и ефикасности финалног продукта или услуге; 3. понуђени рок испоруке износи... часа. Наведени рок испоруке односи се на добра из партија број Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 8 од 00

19 ПАРТИЈА БРОЈ БЕБИ СИСТЕМИ Јед. мере Количи на Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са Беби систем плави 23Г ад Беби систем зелени 2Г ад 200 укупно динара без (ставке-2) укупно динара (ставке-2) укупно динара са (ставке-2) ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ Захтевана минимална количина за испоруку је један ад. захтеване техничке карактеристике партија број техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача 2 (0,6x9мм), игла 0,6 са крилцима, флеxибилни тубус, дужина тубуса 9цм,женски луер лоцк адаптер, стерилни за једнократну употребу. (0,8x9мм), игла 0,8 са крилцима,флеxибилни тубус, дужина тубуса 9цм, женски луер лоцк адаптер, стерилни за једнократну употребу. У прилогу достављамо: за сваку ставку (-2): решење АЛИМС; каталог Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 9 од 00

20 ПАРТИЈА БРОЈ 2 ДРЕНАЖНА ВАКУМ БОЦА Дренажна вакум боца, запремине од 250мл Јед. мере Колич ина ад 300 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ Захтевана минимална количина за испоруку је један ад. захтеване техничке карактеристике партија број 2 техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача једнократна; пластична; квалитетна пластика; ребраста; са хармони; лака манипулација и обезбеђење вакуума; запремине од 250 мл. У прилогу достављамо: решење АЛИМС; каталог Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 20 од 00

21 ПАРТИЈА БРОЈ 3 ЦЕНТРАЛНО ВЕНСКИ КАТЕТЕРИ 2 Дволуменски цв катетер сет за катетеризацију по Селдингер методи са валвула иглом и екг конекционим каблом Тролуменски цв катетер сет за катетеризацију по Селдингер методи са валвула иглом и екг конекционим каблом Јед. мере Коли чина ад 60 ад 30 Цена по јм без Укупно без укупно динара без (ставке-2) укупно динара (ставке-2) укупно динара са (ставке-2) Износ Укупно са ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ Захтевана минимална количина за испоруку је један ад. захтеване техничке карактеристике партија број 3 Сет за катетеризацију централне вене по Селдингер методи: Дволуменски катетер 7Ф, дужина 30цм, меког врха, са ознакама за дужину, са интегрисаним крилцима за фиксирање, игла са валвула настав 8Г, метални водич 70цм, са флексибилним Ј врхом; ЕКГ конекциони кабел за универзални адаптер - CERTODIN. Сет за катетеризацију централне вене по Селдингер методи: Тролуменски катетер 7Ф, дужина 20цм, меког врха, са ознакама за дужину, са 2 интегрисаним крилцима за фиксирање, игла са валвула настав 8Г, метални водич 70цм, са флексибилним Ј врхом; ЕКГ конекциони кабел за универзални адаптер - CERTODIN. У прилогу достављамо: за сваку ставку (-2): решење АЛИМС; каталог техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 2 од 00

22 ПАРТИЈА БРОЈ 4 ДРЕН АБДОМИНАЛНИ СИЛИКОНСКИ Јед. мере Количи на Дрен абдоминални 2 ад 50 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са 2 Дрен абдоминални 24 ад Дрен абдоминални 27 ад Дрен абдоминални 30 ад 50 укупно динара без (ставке-4) укупно динара (ставке-4) укупно динара са (ставке-4) ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ Захтевана минимална количина за испоруку је један ад. захтеване техничке карактеристике партија број 4 техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача 2 3 силиконски, стерилни, нетоксични. Исти произвођач за све ставке партије. силиконски, стерилни, нетоксични. Исти произвођач за све ставке партије. силиконски, стерилни, нетоксични. Исти произвођач за све ставке партије. 4 силиконски, стерилни, нетоксични. Исти произвођач за све ставке партије. У прилогу достављамо: за сваку ставку (-4): решење АЛИМС; каталог Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 22 од 00

23 ПАРТИЈА БРОЈ 5 ЕСМАРХ ПОВЕСКЕ Јед. мере Количи на Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са Есмарх повеска, без патента ад 50 2 Есмарх повеска, са патентом ад 20 укупно динара без (ставке-2) укупно динара (ставке-2) укупно динара са (ставке-2) ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ Захтевана минимална количина за испоруку је један ад. захтеване техничке карактеристике партија број 5 техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача без патента,без латекса, стреч у облику траке намотане у котур, дужина појединачне траке је 45цм,ширина 2,5цм. 2 са патентом од квалитетне пластике, патент треба да буде лако подесив. У прилогу достављамо: за сваку ставку (-2): решење АЛИМС; каталог Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 23 од 00

24 ПАРТИЈА БРОЈ 6 ИНЈЕКЦИОНЕ ИГЛЕ Јед. мере Количина Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са Инјекциона игла 25Г x 5/8" ад Инјекциона игла 23Г ад Инјекциона игла 2Г x/2'' ад Инјекциона игла 2Г x'' ад 00 5 Инјекциона игла 2Г x2 цела 3/4'' ад 00 6 Инјекциона игла 8Г x/2'' ад Инјекциона игла 6Г x/2'' ад.000 укупно динара без (ставке-7) укупно динара (ставке-7) укупно динара са (ставке-7) ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 ада захтеване техничке карактеристике партија бро 6 (0,5x6мм)6-5, полипропиленска; хиподермална; стерилна; танак зид игле (доставити сертификат о стерилности) који омогућава лаку и брзу апликацију-доставити произвођачки сертификат појединачно за сваку димензију игала која се нуди; Игле морају бити израђене у складу са стандардом ISO ; као и CD 93/42/ECC (MDD) а нерђајући челик од ког је игла израђена у складу са ISO 9626: 995/А : 200. Прикључак игле треба да је у боји због брже идентификације и да је провидан да би обезбедио потврду протока; игла израђена од челика тип stainless SUS-304 (метални део) и изузетно квалитетне пластике (прикључак); изузетно добро налегање техничке карактеристике Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 24 од 00 Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм

25 прикључка на шприц, без могућности спадања; лако скидање поклопца. Исти произвођач за све ставке партије. (0,6x30мм), полипропиленска;хиподермална; стерилна; танак зид игле (доставити сертификат о стерилности) који омогућава лаку и брзу апликацију - доставити произвођачки сертификат појединачно за сваку димензију игала која се нуди; Игле морају бити израђене у складу са стандардом ISO ; као и CD 93/42/ECC (MDD) а нерђајући челик од ког је игла израђена у (складу са ISO 9626: 995/А : 200. Прикључак игле треба да је у боји због брже идентификације и да је провидан да би обезбедио потврду протока; игла израђена од челика тип stainless SUS -304 (метални део) и изузетно квалитетне пластике (прикључак); изузетно добро налегање прикључка на шприц, без могућности спадања; лако скидање поклопца. Исти произвођач за све ставке партије. (0,8x40мм), 40-8, полипропиленска;хиподермална; стерилна; танак зид игле (доставити сертификат о стерилности) који омогућава лаку и брзу апликацијудоставити произвођачки сертификат појединачно за сваку димензију игала која се нуди; Игле морају бити израђене у складу са стандардом ISO ; као и CD 93/42/ECC (MDD) а нерђајући челик од ког је игла израђена у складу са ISO 9626: 995/А : 200. Прикључак игле треба да је у боји због брже идентификације и да је провидан да би обезбедио потврду протока; игла израђена од челика тип stainless SUS -304 (метални део) и изузетно квалитетне пластике (прикључак); изузетно добро налегање прикључка на шприц, без могућности спадања; лако скидање поклопца. Исти произвођач за све ставке партије. (0,8x25мм), полипропиленска;хиподермална; стерилна; танак зид игле(доставити сертификат о стерилности) који омогућава лаку и брзу апликацију- доставити произвођачки сертификат појединачно за сваку димензију игала која се нуди; Игле морају бити израђене у складу са стандардом ISO ; као и CD 93/42/ECC (MDD) а нерђајући челик од ког је игла израђена у складу са ISO 9626: 995/А : 200. Прикључак игле треба да је у боји због брже идентификације и да је провидан да би обезбедио потврду протока; игла израђена од челика тип stainless SUS -304 (метални део) и изузетно квалитетне пластике (прикључак); изузетно добро налегање прикључка на шприц, без могућности спадања; лако скидање поклопца. Исти произвођач за све ставке партије. (0,8x70мм)полипропиленска;хиподермална; стерилна; танак зид игле (доставити сертификат о стерилности) који омогућава лаку и брзу апликацију- доставити произвођачки сертификат појединачно за сваку димензију игала која се нуди; Игле морају бити израђене у складу са стандардом ISO ; као и CD 93/42/ECC (MDD) а нерђајући челик од ког је игла израђена у складу са ISO 9626: 995/А : 200. Прикључак игле треба да је у боји због брже идентификације и да је провидан да би обезбедио потврду протока; игла израђена од челика тип stainless SUS -304 (метални део) и изузетно квалитетне пластике (прикључак); изузетно добро налегање прикључка на шприц, без могућности спадања; лако скидање поклопца. Исти произвођач за све ставке партије. (,2x40мм), 40-2, полипропиленска;хиподермална; стерилна; танак зид игле (доставити сертификат о стерилности) који омогућава лаку и брзу апликацијудоставити произвођачки сертификат појединачно за сваку димензију игала која се Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 25 од 00

26 7 нуди; Игле морају бити израђене у складу са стандардом ISO ; као и CD 93/42/ECC (MDD) а нерђајући челик од ког је игла израђена у складу са ISO 9626: 995/А : 200. Прикључак игле треба да је у боји због брже идентификације и да је провидан да би обезбедио потврду протока; игла израђена од челика тип stainless SUS -304 (метални део) и изузетно квалитетне пластике (прикључак); изузетно добро налегање прикључка на шприц, без могућности спадања; лако скидање поклопца. Исти произвођач за све ставке партије. (,6x40мм), полипропиленска;хиподермална; стерилна; танак зид игле (доставити сертификат о стерилности) који омогућава лаку и брзу апликацију- доставити произвођачки сертификат појединачно за сваку димензију игала која се нуди; Игле морају бити израђене у складу са стандардом ISO (SRPS EN ISO 7864:20); као и CD 93/42/ECC (MDD) а нерђајући челик од ког је игла израђена у складу са EN ISO 9626:995/A:200 (SRPS EN ISO 9626:20). Прикључак игле треба да је у боји због брже идентификације и да је провидан да би обезбедио потврду протока; игла израђена од челика тип stainless SUS -304 (метални део) и изузетно квалитетне пластике (прикључак); изузетно добро налегање прикључка на шприц, без могућности спадања; лако скидање поклопца. Исти произвођач за све ставке партије. У прилогу достављамо: за сваку ставку (-7): решење АЛИМС; каталог; доказ да је понуђено добро произведено у складу са стандардима EN ISO 9626:995/A:200 (SRPS EN ISO 9626:20) и EN ISO 7864:995 (SRPS EN ISO 7864:20); документ о усклађености са европс директивом за медицинска средства 93/42 *EEC; сертификат произвођача ISO 3485 Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 26 од 00

27 ПАРТИЈА БРОЈ 7 УРИНАРНИ КАТЕТЕР ФОЛИ ДВОЖИЛНИ Уринарни катетер фоли двожилни 2 Јед. мере Количина ад 700 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са 2 Уринарни катетер фоли двожилни 4 ад 50 3 Уринарни катетер фоли двожилни 6 ад Уринарни катетер фоли двожилни 8 ад Уринарни катетер фоли двожилни 20 ад 30 6 Уринарни катетер фоли двожилни 22 ад 0 укупно динара без (ставке -6) укупно динара (ставке -6) укупно динара са (ставке -6) ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ Захтевана минимална количина за испоруку је један ад захтеване техничке карактеристике партија број 7 техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача 2 00% силиконизирани, латекс обложен силиконом; са стандардним бочним кра без наглашеног врха у средишњем делу, стерилни; дужине цц 40цм; са два наспрамна отвора, са балоном не више од 0мл; двожилни; без појаве цурења у уринарном каналу након постављања катетера, величина и тежина кафа не сме да проузрокује лезију мукозе мокраћне бешике. Исти произвођач за све ставке партије. 00% силиконизирани, латекс обложен силиконом; са стандардним бочним кра без наглашеног врха у средишњем делу, стерилни; дужине цц 40цм; са два наспрамна отвора, са балоном не више од 0мл; двожилни; без појаве цурења у уринарном каналу након постављања катетера, величина и тежина Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 27 од 00

28 кафа не сме да проузрокује лезију мукозе мокраћне бешике. Исти произвођач за све ставке партије. 00% силиконизирани, латекс обложен силиконом; са стандардним бочним кра без наглашеног врха у средишњем делу, стерилни; дужине цц 40цм; са два наспрамна отвора, са балоном не више од 5мл; двожилни; без појаве 3 цурења у уринарном каналу након постављања катетера, величина и тежина кафа не сме да проузрокује лезију мукозе мокраћне бешике. Исти произвођач за све ставке партије. 00% силиконизирани, латекс обложен силиконом; са стандардним бочним кра без наглашеног врха у средишњем делу, стерилни; дужине цц 40цм; са два наспрамна отвора, са балоном не више од 5мл; двожилни; без појаве 4 цурења у уринарном каналу након постављања катетера,величина и тежина кафа не сме да проузрокује лезију мукозе мокраћне бешике. Исти произвођач за све ставке партије. 00% силиконизирани, латекс обложен силиконом;са стандардним бочним кра без наглашеног врха у средишњем делу, стерилни; дужине цц 40цм; са два наспрамна отвора, са балоном не више од 5мл; двожилни; без појаве 5 цурења у уринарном каналу након постављања катетера,величина и тежина кафа не сме да проузрокује лезију мукозе мокраћне бешике. Исти произвођач за све ставке партије. 00% силиконизирани, латекс обложен силиконом;са стандардним бочним кра без наглашеног врха у средишњем делу, стерилни; дужине цц 40цм; са два наспрамна отвора, са балоном не више од 5мл; двожилни; без појаве 6 цурења у уринарном каналу након постављања катетера,величина и тежина кафа не сме да проузрокује лезију мукозе мокраћне бешике. Исти произвођач за све ставке партије. У прилогу достављамо: за сваку ставку (-6): решење АЛИМС; каталог Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 28 од 00

29 ПАРТИЈА БРОЈ 8 УРИНАРНИ КАТЕТЕР ФОЛИ ТРОЖИЛНИ 2 Уринарни катетер фоли трожилни 6 Уринарни катетер фоли трожилни 8 Јед. мере Количина ад 0 ад 0 Цена по јм без Укупно без укупно динара без (ставке -2) укупно динара (ставке -2) укупно динара са (ставке -2) Износ Укупно са ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ Захтевана минимална количина за испоруку је један ад. захтеване техничке карактеристике партија број 8 латекс, силиконизирани,стерилни,дужине цц 40цм са три крака са нормалном конекцијом без икаквих уметака. Исти произвођач за све ставке партије. латекс, силиконизирани,стерилни,дужине цц 40цм са три крака са нормалном 2 конекцијом без икаквих уметака. Исти произвођач за све ставке партије. У прилогу достављамо: за сваку ставку (-2): решење АЛИМС; каталог техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 29 од 00

30 ПАРТИЈА БРОЈ 9 КАТЕТЕР РЕКТАЛНИ Јед. мере Количи на Катетер ректални 28 ад Катетер ректални 30 ад 300 Цена по јм без Укупно без укупно динара без (ставке -2) укупно динара (ставке -2) укупно динара са (ставке -2) Износ Укупно са ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ Захтевана минимална количина за испоруку је један ад. захтеване техничке карактеристике партија број 9 величина 28, дужина 40цм, силиконизиран, стерилан. техничке карактеристике понуђеног добра 2 величина 30, дужина 40цм, силиконизиран, стерилан. У прилогу достављамо: за сваку ставку (-2): решење АЛИМС; каталог Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача ПАРТИЈА БРОЈ 0 ШПРИЦ 50/60 МЛ, LUER LOCK Шприц од 50/60 мл, Luer Lock конекција Јед. мере Количи на ад 500 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 ада захтеване техничке карактеристике партија број 0 техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм полипропиленски, Luer Lock конекција, 50/60 мл. У прилогу достављамо: решење АЛИМС; каталог Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 30 од 00

31 ПАРТИЈА БРОЈ ИНТРАВЕНСКИ РЕГУЛАТОР ПРОТОКА Интравенски регулатор протока Јед. мере Количи на ад.200 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 ада захтеване техничке карактеристике партија број Систем са прецизним регулатором протока са могућношћу Y конектора, back check валвулом, дужине од 50 до 20 цм, без латекса и DEHP-а. У прилогу достављамо: решење АЛИМС; каталог техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм ПАРТИЈА БРОЈ 2 ПЕРФУЗИОНИ СЕТ ЗА ИНФУЗИОНУ ПУМПУ Инфузиони вод за перфузор,5x2,7 мм, 200 цм дужина Јед. мере Количи на ад 000 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са 2 Инфузиони вод за перфузор,5x2,7 мм,50 цм дужина ад Шприц перфузиони пластични а 50 мл ад 50 укупно динара без (ставке-3) укупно динара (ставке-3) укупно динара са (ставке-3) Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 3 од 00

32 ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 ада захтеване техничке карактеристике партија број 2 техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм 2 Инфузиони вод за перфузиону пумпу модел FM, BBraun.,,5x2,7 мм 200цм дужина. Инфузиони вод за перфузиону пумпу модел FM, BBraun.,,5x2,7 мм 50 цм дужина. 3 Шприц перфузиони пластични, а 50 мл, са иглом, за пумпу перфузор модел FM, BBraun. У прилогу достављамо: за сваку ставку (-3): решење АЛИМС; каталог ПАРТИЈА БРОЈ 3 РЕДОН ДРЕН Јед. мере Количина Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са Редон дрен, 2 ад 50 2 Редон дрен, 6 ад 00 3 Редон дрен, 4 ад 00 4 Редон дрен, 0 ад 00 5 Редон дрен, 8 ад 00 укупно динара без (ставке-5) укупно динара (ставке-5) укупно динара са (ставке-5) Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 32 од 00

33 ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ Захтевана минимална количина за испоруку је један ад. захтеване техничке карактеристике партија број 3 техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача једноканални,мека ПВЦ цев отпорна на савијање, са ознакама 9цм од дисталног врха и глатким отворима, обележена радионепрозирном линијом, дужине око 50цм, исти произвођач за све ставке. једноканални,мека ПВЦ цев отпорна на савијање, са ознакама 9цм од 2 дисталног врха и глатким отворима,обележена радионепрозирном линијом, дужине око 50цм, исти произвођач за све ставке. једноканални,мека ПВЦ цев отпорна на савијање, са ознакама 9цм од 3 дисталног врха и глатким отворима, обележена радионепрозирном линијом, дужине око 50цм, исти произвођач за све ставке. једноканални,мека ПВЦ цев отпорна на савијање, са ознакама 9цм од 4 дисталног врха и глатким отворима, обележена радионепрозирном линијом, дужине око 50цм, исти произвођач за све ставке. једноканални,мека ПВЦ цев отпорна на савијање, са ознакама 9цм од 5 дисталног врха и глатким отворима, обележена радионепрозирном линијом, дужине око 50цм, исти произвођач за све ставке. У прилогу достављамо: за сваку ставку (-5): решење АЛИМС; каталог ПАРТИЈА БРОЈ 4 СИСТЕМИ ЗА ИНФУЗИЈУ И ТРАНСФУЗИЈУ 2 Систем за трансфузију са ваздушним вентилом и филтером за масивне трансфузије, стерилно Универзални систем за инфузију са ваздушним вентилом, стерилно Јед. мере Количи на ад ад Цена по јм без Укупно без укупно динара без (ставке-2) укупно динара (ставке-2) укупно динара са (ставке-2) Износ Укупно са Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 33 од 00

34 ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 ада захтеване техничке карактеристике партија број 4 техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм Прозиран, мек систем, дужине минимум70цм, на једном крају тубе је ора (са микроагрегатним филтером и вентилом за ваздух) која се завршава, са пластичном, прободном иглом (са поклопцем) оштрог врха која иде у боцу/кесу, дужина провидног дела оре минимум 7,5цм, други крај тубе са болусом, Luer Lock конекцијом и иглом 8 Г. Обавезно постојање регулатора протока са точкићем, регулатор мора бити стабилан,без могућности померања точкића у страну. Стерилан сет. 2 Прозиран, мек систем дужине минимум 80цм од пластичне игле до Luer Lock конекције, на једном крају система је провидна ора (са вентилом за ваздух и филтером) која се завршава пластичном прободном иглом (са поклопцем) оштрог врха која иде у боцу/кесу, додатни крак за паралелно давање инфузија и апликацију лека, истовремено и лек и инфузија.други крај система је са мембраном за интермитентно давање лекова, са Luer Lock конекцијом и иглом инјекционом 2 Г. Обавезно постојање регулатора протока са точкићем, регулатор мора бити стабилан,без могућности померања точкића у страну,тј проклизавања. Стерилан сет. У прилогу достављамо: за сваку ставку (-2): решење АЛИМС; каталог ПАРТИЈА БРОЈ 5 ШПРИЦ ИРИГАЦИОНИ 50/60МЛ Јед. мере Количи на Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са Шприц иригациони, 50/60мл ад 900 Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 34 од 00

35 ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 ада захтеване техничке карактеристике партија број 5 полипропиленски; 50/60мл; градуисан на сваких 0мл; могућност коришћења за исхрану пацијента; са конусним завршет-кљуном са поклопцем и настав за иглу; еластомер дихтунг (без латекса) на клипу који обезбеђује глатко и прецизно почетно покретање и кретање клипа дуж целе унутрашњости цилиндра шприца; искључиво од провидног материјала изузетно високе прозирности, без замућења. У прилогу достављамо: решење АЛИМС; каталог техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм ПАРТИЈА БРОЈ 6 ШПАТУЛА ПЛАСТИЧНА Јед. мере Количи на Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са Шпатула пластична ад 200 ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 ада захтеване техничке карактеристике партија број 6 техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм стерилна, дужине 20цм ± 2цм. У прилогу достављамо: решење АЛИМС; каталог Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 35 од 00

36 ПАРТИЈА БРОЈ 7 ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТУБУСИ СА БАЛОНОМ Јед. мере Количина Цена по јм без Ендотрахеални тубус са балоном 7 ад 50 Ендотрахеални тубус са балоном 7,5 ад 550 Ендотрахеални тубус са балоном 8 ад 350 Ендотрахеални тубус са балоном 8,5 ад 50 Ендотрахеални тубус са балоном 9 ад 0 Укупно без укупно динара без (ставке-5) укупно динара (ставке-5) укупно динара са (ставке-5) Износ Укупно са ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 ада 2 3 захтеване техничке карактеристике партија број 7 тубус од поливинил хлорида са кафом, ID 7 mm, ОД 9,3 мм, еластичан, стерилан, са континуираним ртг маркером, валвулом за luer i luer lock špric, промер кафа 24мм, дужине 320мм, са пилот балоном, Magill ovim vrhom, bez latexa, Rusch ETT или одговарајући. тубус од поливинил хлорида са кафом, ID 7,5 mm, ОД 0мм еластичан, стерилан, са континуираним ртг маркером, валвулом за luer i luer lock špric, промер кафа 26мм, дужине 330 мм, са пилот балоном, Magill ovim vrhom, bez latexa, Rusch ETT или одговарајући. тубус од поливинил хлорида са кафом, ID 8 mm, ОД 0,7 мм, еластичан, стерилан, са континуираним ртг маркером, валвулом за luer i luer lock špric, промер кафа 26мм, дужина 340 мм, са пилот балоном, Magill ovim vrhom, bez latexa, Rusch ETT или одговарајући. техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 36 од 00

37 тубус од поливинил хлорида са кафом, ID 8,5 mm, ОД,3 мм еластичан, стерилан, са континуираним ртг маркером, валвулом за luer 4 i luer lock špric, промер кафа 28мм, дужина 345 мм, са пилот балоном, Magill ovim vrhom, bez latexa, Rusch ETT или одговарајући. тубус од поливинил хлорида са кафом, ID 9 mm, ОД 2мм, еластичан, стерилан, са континуираним ртг маркером, валвулом за luer i luer lock 5 špric, промер кафа 28мм, дужине 350 мм, са пилот балоном, Magill ovim vrhom, bez latexa, Rusch ETT или одговарајући. У прилогу достављамо: за сваку ставку (-5): решење АЛИМС; каталог ПАРТИЈА БРОЈ 8 ИНТРАВЕНСКЕ КАНИЛЕ СА ИНЈЕКЦИОНИМ ПОРТОМ Интравенска канила са инјекционим портом 22Г, плава боја Јед. мере Количи на ад 5000 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са Интравенска канила са инјекционим портом 20Г, роза боја Интравенска канила са инјекционим портом 8Г, зелена боја Интравенска канила са инјекционим портом 8Г, дорзална Интравенска канила са инјекционим портом 7Г, бела боја Интравенска канила са инјекционим портом 4Г, наранџаста боја ад 2600 ад 2000 ад 500 ад 200 ад 00 укупно динара без (ставке-6) укупно динара (ставке-6) укупно динара са (ставке-6) Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 37 од 00

38 ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 ада захтеване техничке карактеристике партија број 8 Интравенска канила 0,9 x 25мм, од квалитеног хром-никл челика дужине катетера 25мм, са ињекционим улазом на средини крилаца са једносмерном валвулом и хидрофобним стопером за крв, 22 G, довољне оштрине да не изазове крзање ткива на убодном месту, брзина протока инфузије 36 мл/мин. Интравенска канила, x 33мм, од квалитеног хром-никл челика дужине катетера 33мм, са ињекционим улазом на средини крилаца са 2 једносмерном валвулом и хидрофобним стопером за крв, 20 G, довољне оштрине да не изазове крзање ткива на убодном месту, брзина протока инфузије 6 мл/мин. Интравенска канила,3 x 45мм, од квалитеног хром-никл челика дужине катетера 45мм, са ињекционим улазом на средини крилаца са 3 једносмерном валвулом и хидрофобним стопером за крв, 8 G, довољне оштрине да не изазове крзање ткива на убодном месту, брзина протока инфузије 96 мл/мин. Интравенска канила, од квалитеног хром-никл челика дужине катетера 35мм, са ињекционим улазом на средини крилаца са једносмерном 4 валвулом и хидрофобним стопером за крв, 8 G, довољне оштрине да не изазове крзање ткива на убодном месту, дорзална верзија. Интравенска канила,5 x 45мм, од квалитеног хром-никл челика дужине катетера 45мм, са ињекционим улазом на средини крилаца са 5 једносмерном валвулом и хидрофобним стопером за крв, 7 G, довољне оштрине да не изазове крзање ткива на убодном месту, брзина протока инфузије 28 мл/мин. Интравенска канила 2,2 x 50мм, од квалитеног хром-никл челика дужине катетера 50мм, са ињекционим улазом на средини крилаца са 6 једносмерном валвулом и хидрофобним стопером за крв, 4G, довољне оштрине да не изазове крзање ткива на убодном месту, брзина протока инфузије 343 мл/мин. У прилогу достављамо: за сваку ставку (-6): решење АЛИМС; каталог техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 38 од 00

39 ПАРТИЈА БРОЈ 9 СЛАВИНА ТРОКРАКА 2 Трокрака славина за инфузионе терапије и мониторинг без конекционог тубуса Трокрака славина за инфузионе терапије и мониторинг са конекционим тубусом Јед. мере Количи на ад 00 ад 300 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са 3 Универзални затварач ад 00 укупно динара без (ставке-3) укупно динара (ставке-3) укупно динара са (ставке-3) ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 ада захтеване техничке карактеристике партија број 9 техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм отпорна на деловање липида, без конекционог тубуса, 360 C 2 отпорна на деловање липида, са конекционим тубусом дужине 0 цм, 360 C. Универзални затварач са luer lock-om који садржи мушко/женску 3 конекцију. У прилогу достављамо: за сваку ставку (-3): решење АЛИМС; каталог Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 39 од 00

40 ПАРТИЈА БРОЈ 20 ИГЛА ЗА ПРЕОПЕРАТИВНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА СТЕРЕОТАКСИЈИ СА ВОДИЧЕМ 2 Игла за преоперативно обележавање на стереотаксији са водичем 20 G, дужине 5 цм Игла за преоперативно обележавање на стереотаксији са водичем 20 G, дужине 9 цм Јед. мере Количи на ад 5 ад 5 ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ Захтевана минимална количина за испоруку је један ад. захтеване техничке карактеристике партија број 20 Цена по јм без Игла за преоперативно обележавање на стереотаксији са водичем 20G, дужине 5 цм, са сјајним маркером на врху, који олакшава прецизно позиционирање. Игла за преоперативно обележавање на стереотаксији са водичем 20G 2 дужине 9 цм, са сјајним маркером на врху, који олакшава прецизно позиционирање. У прилогу достављамо: за сваку ставку (-2): решење АЛИМС; каталог Укупно без укупно динара без (ставке-2) укупно динара (ставке-2) укупно динара са (ставке-2) техничке карактеристике понуђеног добра Износ Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Укупно са ПАРТИЈА БРОЈ 2 КАЛУП КАСЕТА- НОСАЧ ПАРАФИНСКОГ ТКИВНОГ БЛОКА СА ПОКЛОПЦЕМ Калуп касета - носач парафинског ткивног блока са поклопцем Јед. мере Количи на ад Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 40 од 00

41 ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 ада захтеване техничке карактеристике партија број 2 пластична касета са поклопцем за ткивне исечке на којима се може писати HB олов и чији је отисак постојан у алкохолу, патибилно са апаратом за фиксирање ткивних исечака Thermo Shandon i Leica ASP 300. У прилогу достављамо: решење АЛИМС; каталог техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм ПАРТИЈА БРОЈ 22 ПЛАСТИЧНЕ КЕСЕ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ Пластична кеса за стерилизацију 300x390мм Јед. мере Количи на ад 2000 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са 2 Пластична кеса за стерилизацију 90x360мм ад Пластична кеса за стерилизацију 40x260мм ад Пластична кеса за стерилизацију 90x260мм ад 500 укупно динара без (ставке-4) укупно динара (ставке-4) укупно динара са (ставке-4) Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 4 од 00

42 ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 ада захтеване техничке карактеристике партија број 22 техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм 2 3 пластично-папирна кеса, самолепљива, прилагођена за стерилизацију у аутоклаву и стерилизацију етилен оксидом. пластично-папирна кеса, самолепљива, прилагођена за стерилизацију у аутоклаву и стерилизацију етилен оксидом. пластично-папирна кеса, самолепљива, прилагођена за стерилизацију у аутоклаву и стерилизацију етилен оксидом. 4 пластично-папирна кеса, самолепљива, прилагођена за стерилизацију у аутоклаву и стерилизацију етилен оксидом. У прилогу достављамо: за сваку ставку (-4): решење АЛИМС; каталог ПАРТИЈА БРОЈ 23 НАСТАВЦИ ЗА АУТОМАТСКУ ПИПЕТУ EPPENDORF Наставак за аутоматску пипету Eppendorf, од 2 до 200µl Јед. мере Количи на ад Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са 2 Наставак за аутоматску пипету Eppendorf, од 50 дo 000µl ад укупно динара без (ставке-2) укупно динара (ставке-2) укупно динара са (ставке-2) Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 42 од 00

43 ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 ада захтеване техничке карактеристике партија број 23 техничке карактеристике Безбојан, провидан, нестерилан oд 2 дo 200µl, патибилно са Eppendorf пипетама и боксовима које Наручилац поседује. Понуђач је дужан да понуди добро које је апсолутно безбедно и форно за све кориснике, у свим медицинским процедурама и које у потпуности одговара својој намени.. Безбојан, провидан, пластичан, нестерилан oд 50 дo 000µl, патибилно са Eppendorf пипетама и боксовима које Наручилац 2 поседује. Понуђач је дужан да понуди добро које је апсолутно безбедно и форно за све кориснике, у свим медицинским процедурама и које у потпуности одговара својој намени. У прилогу достављамо: за сваку ставку (-2): решење АЛИМС; каталог Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм ПАРТИЈА БРОЈ 24- НАСТАВЦИ ЗА ПИПЕТЕ ЗА PCR 2 3 Наставак за аутоматску пипету Eppendorf, 50 до 000µl, PCR clean Наставак за аутоматску пипету Eppendorf, од 2 до 300µl, PCR clean Наставак за аутоматску пипету Eppendorf, од дo 0µl Јед. мере Количи на ад.000 ад.000 ад.000 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са 4 Наставак за аутоматску пипету Eppendorf, од µl ад 500 укупно динара без (ставке-4) укупно динара (ставке-4) укупно динара са (ставке-4) Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 43 од 00

44 ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 ада 2 3 захтеване техничке карактеристике партија број 24 техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм Безбојан, провидан, стерилан oд 000µl, са дуал филтером, патибилно са Eppendorf пипетама и боксовима које Наручилац поседује. Безбојан, провидан, стерилан oд 2 дo 300µl, са дуал филтером, патибилно са Eppendorf пипетама и боксовима које Наручилац поседује. Безбојан, провидан, пластичан, oд дo 0µl, патибилно са Eppendorf пипетама и боксовима које Наручилац поседује. 4 Безбојан, провидан, пластичан, oд 00 дo 5000µl, патибилно са Eppendorf пипетама и боксовима које Наручилац поседује. У прилогу достављамо: за сваку ставку (-4): решење АЛИМС; каталог ПАРТИЈА БРОЈ 25 МИКРОЦЕНТРИФУШКА ТЕСТ ТУБА 2 3 Микроцентрифушка тест туба,5мл,са поклопцем, нестерилна Микроцентрифушка тест туба,5мл, стерилна, PCR clean Микроцентрифушка тест туба,5мл, без поклопца, нестерилна Јед. мере Количина ад.000 ад.000 ад Цена по јм без Укупно без укупно динара без (ставке-3) укупно динара (ставке-3) укупно динара са (ставке-3) Износ Укупно са Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 44 од 00

45 ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 ада захтеване техничке карактеристике партија број 25 техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача техничке карактеристике,5мл, са поклопцем, нестерилна, безбојна. Од квалитетне пластике. 2,5мл, са поклопцем, стерилна, безбојна. Од квалитетне пластике. 3,5мл, без поклопца, нестерилна, безбојна.од квалитетне пластике. У прилогу достављамо: за сваку ставку (-3): решење АЛИМС; каталог ПАРТИЈА БРОЈ 26 ВАКУМ СИСТЕМИ ЗА ВАЂЕЊЕ КРВИ Пластична вакумска епрувета за ккс, стерилна са сувом супстанцом K2 EDTA, 2-3 мл Јед. мере Количи на ад 6000 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са 2 Пластична вакумска епрувета за биохемију са гелом 5-6 мл ад Стаклена вакумска епрувета за коагулацију, са цитратним пуфером 3,2%, 4,5 мл ад Игла за узорковање вакум системом ад 480 укупно динара без (ставке-4) укупно динара (ставке-4) укупно динара са (ставке-4) Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 45 од 00

46 ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 ада захтеване техничке карактеристике партија број 26 пластична, вакумска, стерилна, са сувом супстанцом K2 EDTA, 2-3 мл, са вакумом који обезбеђује пуњење епрувете до одговарајуће запремине тј.до ознаке на епрувети. са гелом друге генерације, 5-6мл, за одређивање биохемијских параметара у серуму, у којој се у року од 30 мин стајања и после центрифугирања добије серум потпуно одвојен од крвних елемената без других примеса, са вакумом који обезбеђује пуњење епрувете до одговарајуће запремине тј.до ознаке на епрувети. стаклена, вакумска, стерилна, са цитратним пуфером 3,2%, 4,5 мл. За одређивање параметара коагулације цa 0,05 M Na-ciratom, у којој се после прописаног мешања и центрифугирања добија плазма одвојена од ћелијског дела крви без микро и макрокоагулума и фибринских кончића, са вакумом који обезбеђује пуњење епрувете до одговарајуће запремине тј.до ознаке на епрувети. зелена 2G са навојем, са поклопцем због заштите на раду запослених и пацијената У прилогу достављамо: за сваку ставку (-4): решење АЛИМС; каталог техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм ПАРТИЈА БРОЈ 27 СИЛИКОНСКО ЦРЕВО ЗА АСПИРАЦИЈУ Силиконско црево за аспирацију Јед. мере Количи на м 75 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 46 од 00

47 ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (м) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 5 м захтеване техничке карактеристике партија број 27 транспарентно, F-6/2 за аспирационе системе, за клизме, за вакум пумпе. Понуђач је дужан да понуди добро које је апсолутно безбедно и форно за све кориснике, у свим медицинским процедурама и које у потпуности одговара својој намени. У прилогу достављамо: решење АЛИМС; каталог техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм м ПАРТИЈА БРОЈ 28 ЗАШТИТНИ ЗАТВАРАЧ ЗА БОЦУ Јед. мере Количи на Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са Заштитни затварач за боцу ад 300 ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2. захтеване техничке карактеристике партија број 28 поставља се у боцу и преко њега се извлачи потребна количина раствора, вишекратни - могућност коришћења до 4 дана, са антибактеријским филтером. У прилогу достављамо: решење АЛИМС; каталог техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 47 од 00

48 ПАРТИЈА БРОЈ 29 ПРЕЛИВНИ СИСТЕМ Јед. мере Количи на Преливни систем ад 00 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2. захтеване техничке карактеристике партија број 29 Систем за претакање течности (лекова, раствора - за убацивање или растварање лека) из једне боце у другу боцу. Направљено од тврде пластике са два оштра краја, стерилно, дужина мин. 5 цм. Понуђач је дужан да понуди добро које је апсолутно безбедно и форно за све кориснике, у свим медицинским процедурама и које у потпуности одговара својој намени. У прилогу достављамо: решење АЛИМС; каталог техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм ПАРТИЈА БРОЈ 30 СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ КОЛИЧИНЕ УРИНА Систем за мерење количине урина Јед. мере Количи на ад 50 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2. захтеване техничке карактеристике партија број 30 затворени систем у виду резервоара запремине 500мл, са настав дужине 20цм, намењен за праћење сатне диурезе, градуисан, повезан са уринс кесом,од 2 Л. У прилогу достављамо: решење АЛИМС; каталог техничке карактеристике Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 48 од 00 Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм

49 ПАРТИЈА БРОЈ 3 АДХЕЗИВНА ТРАКА ЗА ЕЛИМИНАЦИЈУ БОЛА Адхезивна трака за елиминацију бола Јед. мере Количи на ад 0 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2. захтеване техничке карактеристике партија број 3 Трака за елиминацију бола, за кинесио тапинг метод апликације У прилогу достављамо: решење АЛИМС; каталог техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм ПАРТИЈА БРОЈ 32 ЕКГ ЕЛЕКТРОДА Јед. мере Количи на Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са Екг електрода ад ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2. захтеване техничке карактеристике партија број 32 самолепљива, са гелом, обична, Ag/AgCl, димензије 50мм x 45мм. У прилогу достављамо: решење АЛИМС; каталог техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 49 од 00

50 ПАРТИЈА БРОЈ 33 ЕКГ ЕЛЕКТРОДА ЗА МАГНЕТНУ РЕЗОНАНЦУ Екг електрода за магнетну резонанцу Јед. мере Количи на ад 3000 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2. захтеване техничке карактеристике партија број 33 техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм самолепљива, са гелом, Ag/AgCl, димензије 50мм x 45мм, на пенастој полиетиленској подлози, погодна за дуготрајно коришћење до 72 х, стрес тест, отпорна на квашење, отпорна на х зрачење, патибилна са МРИ. У прилогу достављамо: решење АЛИМС; каталог ПАРТИЈА БРОЈ 34 ГАЗА СА ОБОСТРАНО УТКАНИМ РУБОМ Газа са обострано утканим рубом Јед. мере Количи на бала 200 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (бала) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 бале. захтеване техничке карактеристике партија број 34 хидрофилна, нестерилна, са обострано утканим рубом и равним порубом са оба краја, квалитетног ткања,00% памук, 80цм x 00м, 20 нити. У прилогу достављамо: решење АЛИМС; каталог техничке карактеристике Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 50 од 00 Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм бала

51 ПАРТИЈА БРОЈ 35 ГАЗА СА ЈЕДНОСТРАНО УТКАНИМ РУБОМ Газа са једнострано утканим рубом Јед. мере Количи на бала 700 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (бала) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 бале. захтеване техничке карактеристике партија број 35 хидрофилна, са једнострано утканим рубом,и равним порубом, квалитетног ткања,00% памук, 80цм x 00м,3-5 нити. Нестерилна. У прилогу достављамо: решење АЛИМС; каталог техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм бала ПАРТИЈА БРОЈ 36 ФЛАСТЕРИ ПОКРИВНИ Меки хируршки покривни фластер 7x5цм Меки хируршки покривни фластер 0x8цм Меки хируршки покривни фластер 20x0цм Меки хируршки покривни фластер 25x0цм Јед. мере Количина ад 2000 ад 500 ад 2000 ад Покривни ив фластер 9x6цм ад 8000 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са укупно динара без (ставке-5) укупно динара (ставке-5) укупно динара са (ставке-5) Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 5 од 00

52 ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр захтеване техничке карактеристике партија број 36 адхезиван од нетканог материјала, на подлози од тканине и јастучетом од вискозе и полиестера, за покривање ране, 7x5цм. адхезиван од нетканог материјала, на подлози од тканине и јастучетом од вискозе и полиестера, за покривање ране, 0x8цм. техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм 3 адхезиван од нетканог материјала, на подлози од тканине и јастучетом од вискозе и полиестера, за покривање ране, 20x0цм. 4 адхезиван од нетканог материјала, на подлози од тканине и јастучетом од вискозе и полиестера, за покривање ране, 25x0цм. димензије 9x6цм, стерилни, самолепљиви фластер за сигурно 5 причвршћивање ив канила на убодном месту, половина фластера је провидна, а део са просе за канилу је непровидан. У прилогу достављамо: за сваку ставку (-5): решење АЛИМС; каталог ПАРТИЈА БРОЈ 37 КАПА ХИРУРШКА ОКРУГЛА НА ГУМИЦУ Капа хируршка округла на гумицу Јед. мере Количи на ад Цена по јм без Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 52 од 00 Укупно без Износ ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2. захтеване техничке карактеристике партија број 37 Капа хируршка округла, са гумицом, од флиса, величине М,Л У прилогу достављамо: решење АЛИМС; каталог техничке карактеристике понуђеног добра Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Укупно са Мин. кол. за испоруку исказана у јм

53 ПАРТИЈА БРОЈ 38 ПРЕДМЕТНО СТАКЛО Јед. мере Количина Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са Предметно стакло 26x76 ад ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2. захтеване техничке карактеристике партија број 38 брушена ивица, мат поље за обележавање препарата ширине око цм, висок квалитет стакла, да није крто и ломљиво, Menzel или одговарајуће. У прилогу достављамо: решење АЛИМС; каталог техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм ПАРТИЈА БРОЈ 39 ПРЕДМЕТНО СТАКЛО ЗА ИМУНОХИСТОХЕМИЈУ Предметно стакло за имунохистохемију Јед. мере Количи на ад 2500 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2. захтеване техничке карактеристике партија број 39 Димензије 75x25. Специјална, адхезивна, предметна стакла за имунохистохемију, и in situ хибридизацију.морају имати јачи позитивни набој. Рубови Ултра Плус предметних стакала морају бити полирани под углом од 45.Поље за обележавање мора бити искључиво беле боје. У прилогу достављамо: решење АЛИМС; каталог техничке карактеристике Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 53 од 00 Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм

54 ПАРТИЈА БРОЈ 40 ПЕЛЕНЕ ЗА ОДРАСЛЕ Пелена за одрасле до 70 кг, дневне Јед. мере Количи на ад 2400 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са 2 Пелена за одрасле преко 70 кг, дневне ад 4200 укупно динара без (ставке-2) укупно динара (ставке-2) укупно динара са (ставке-2) ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр захтеване техничке карактеристике партија број 40 моћ упијања најмање 900 г, брзина упијања минимално 4 мл/с и испуштање течности максимално 2 г - све према МДС /93 сертификату. Анатомски облик. Индикатор влажности. Лако обликовање према телу уз помоћ самолепљивих трака. Понуђено добро мора да поседује МДС /93 сертификат. моћ упијања најмање 00 г, брзина упијања минимално 4 мл/с и испуштање течности максимално 2 г - све према МДС /93 сертификату. Анатомски облик. Индикатор влажности. Лако обликовање према телу уз помоћ самолепљивих трака. Понуђено добро мора да поседује МДС /93 сертификат. доставити узорак техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм не не У прилогу достављамо: за сваку ставку (-2): решење АЛИМС; каталог; извештај независне акредитоване лабораторије као доказ да понуђено добро поседује МДС /93 сертификат. Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 54 од 00

55 ПАРТИЈА БРОЈ 4 МЕДИЦИНСКЕ РУКАВИЦЕ Рукавица за преглед, вел. S, M, L, XL Јед. мере Количина ад Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са 2 Рукавица за једнократну употребу, вел. M, L ад укупно динара без (ставке-2) укупно динара (ставке-2) укупно динара са (ставке-2) ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр захтеване техничке карактеристике партија број 4 прегледне рукавице од нитрила плавe или љубичасте боје, без пудера, еластичне, отпорне на цепање, нестерилне, без латекса. Елонгација (величина М) минимум 650%, AQL.5, дебљина зида на прстима минимум 0.мм, дебљина зида на длану минимум 0.07мм, дужина рукавица (М величина) минимум 245мм од квалитетне танке полиетиленске фолије, нестерилне, ширина на прстима минимум 4цм. техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм У прилогу достављамо: за ставку број : решење АЛИМС; каталог; оригинални извештај произвођача о тестирању у складу са стандардом EN 455-,2,3 (SRPS EN ) и/или ASTM D639:0; за сваку ставку број 2: решење АЛИМС; каталог. Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 55 од 00

56 ПАРТИЈА БРОЈ 42 СТЕРИЛНЕ ХИРУРШКЕ РУКАВИЦЕ Стерилне хируршке рукавице са пудером 6,5 Јед. мере Количина пар 2000 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са 2 Стерилне хируршке рукавице са пудером 7 пар Стерилне хируршке рукавице са пудером 7,5 пар Стерилне хируршке рукавице са пудером 8 пар Стерилне хируршке рукавице са пудером 8,5 пар Стерилне хируршке рукавице без пудера 6,5 пар Стерилне хируршке рукавице без пудера 7 пар Стерилне хируршке рукавице без пудера 7,5 пар Стерилне хируршке рукавице без пудера 8 пар Стерилне хируршке рукавице без пудера 8,5 пар 300 укупно динара без (ставке-0) укупно динара (ставке-0) укупно динара са (ставке-0) Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 56 од 00

57 ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (пар) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 пара захтеване техничке карактеристике партија број 42 са пудером, стерилне, од природног латекса, финална контрола произвођача Ниво I AQL.0, дебљина рукавице на прстима мм, дужина рукавице минимално 285мм, елонгација минимално 7Н, ниво протеина по Modified Lowry тесту <30µg/g, отпорност на хемикалије 40% NaOH Ниво 6, микро храпава спољашња површина, манжетна непорубљена, хипоалергијска, анатомски обликована. Захтева се да буде исти произвођач за све ставке партије. са пудером, стерилне, од природног латекса, финална контрола произвођача Ниво I AQL.0, дебљина рукавице на прстима мм, дужина рукавице минимално 285мм, елонгација минимално 7Н, ниво протеина по Modified Lowry тесту <30µg/g, отпорност на хемикалије 40% NaOH Ниво 6, микро храпава спољашња површина, манжетна непорубљена, хипоалергијска, анатомски обликована. Захтева се да буде исти произвођач за све ставке партије. са пудером, стерилне, од природног латекса, финална контрола произвођача Ниво I AQL.0, дебљина рукавице на прстима мм, дужина рукавице минимално 285мм, елонгација минимално 7Н, ниво протеина по Modified Lowry тесту <30µg/g, отпорност на хемикалије 40% NaOH Ниво 6, микро храпава спољашња површина, манжетна непорубљена, хипоалергијска, анатомски обликована. Захтева се да буде исти произвођач за све ставке партије. са пудером, стерилне, од природног латекса, финална контрола произвођача Ниво I АQЛ.0, дебљина рукавице на прстима мм, дужина рукавице минимално 285мм, елонгација минимално 7Н, ниво протеина по Modified Lowry тесту <30µg/g, отпорност на хемикалије 40% NaOH Ниво 6, микро храпава спољашња површина, манжетна непорубљена, хипоалергијска, анатомски обликована. Захтева се да буде исти произвођач за све ставке партије. са пудером, стерилне, од природног латекса, финална контрола произвођача Ниво I АQЛ.0, дебљина рукавице на прстима мм, дужина рукавице минимално 285мм, елонгација минимално 7Н, ниво протеина по Modified Lowry тесту <30µg/g, отпорност на хемикалије 40% NaOH Ниво 6, микро храпава спољашња површина, манжетна непорубљена, хипоалергијска, анатомски обликована. Захтева се да буде исти произвођач за све ставке партије. без пудера, стерилне, од природног латекса, финална контрола произвођача Ниво I АQЛ.0, дебљина рукавице на прстима мм, дужина рукавице минимално 290мм, елонгација минимално 5Н, ниво протеина по Modified Lowry тесту <30µg/g, микро храпава спољашња површина, унутрашња површина обложена полиуретаном и силиконом манжетна непорубљена пресвучена лепљивим слојем.захтева се да буде исти произвођач за све ставке партије техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм пар пар пар пар пар пар Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 57 од 00

58 без пудера, стерилне, од природног латекса, финална контрола произвођача Ниво I АQЛ.0, дебљина рукавице на прстима мм, дужина рукавице минимално 290мм, елонгација минимално 5Н, ниво протеина по Modified Lowry 7 тесту <30µg/g, микро храпава спољашња површина, унутрашња површина обложена полиуретаном и силиконом манжетна непорубљена пресвучена лепљивим слојем. Захтева се да буде исти произвођач за све ставке партије без пудера, стерилне, од природног латекса, финална контрола произвођача Ниво I АQЛ.0, дебљина рукавице на прстима мм, дужина рукавице минимално 290мм, елонгација минимално 5Н, ниво протеина по Modified Lowry 8 тесту <30µg/g, микро храпава спољашња површина, унутрашња површина обложена полиуретаном и силиконом манжетна непорубљена пресвучена лепљивим слојем.захтева се да буде исти произвођач за све ставке партије без пудера, стерилне, од природног латекса, финална контрола произвођача Ниво I АQЛ.0, дебљина рукавице на прстима мм, дужина рукавице минимално 290мм, елонгација минимално 5Н, ниво протеина по Modified Lowry 9 тесту <30µg/g, микро храпава спољашња површина, унутрашња површина обложена полиуретаном и силиконом манжетна непорубљена пресвучена лепљивим слојем. Захтева се да буде исти произвођач за све ставке партије без пудера, стерилне, од природног латекса, финална контрола произвођача Ниво I АQЛ.0, дебљина рукавице на прстима мм, дужина рукавице минимално 290мм, елонгација минимално 5Н, ниво протеина по Modified Lowry 0 тесту <30µg/g, микро храпава спољашња површина, унутрашња површина обложена полиуретаном и силиконом манжетна непорубљена пресвучена лепљивим слојем. Захтева се да буде исти произвођач за све ставке партије У прилогу достављамо: за сваку ставку (-0): решење АЛИМС; каталог пар пар пар пар ПАРТИЈА БРОЈ 43 ХИРУРШКИ СКАЛПЕЛ НОЖИЋИ Јед. мере Количи на Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са Хируршки скалпел ножићи ад 6000 Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 58 од 00

59 ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 захтеване техничке карактеристике партија број 43 техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача хируршки, стерилан, веома оштар, од нерђајућег челика, carbon steel, упаковани појединачно у фолијумска паковања на којима су јасно назначене величине, са испринтаним обли ножића у размери :. Swann Morton или одговарајуће, а 00 ада. Величине: 0,,2,5,20,2,22,23. Спољашње паковање мора садржати D-Tex налепницу. Потребно је да је понуђено добро произведено у складу са стандардима BS EN 27740/ ISO 7740, BS EN ISO 753, BS 2982:992. У прилогу достављамо: решење АЛИМС; каталог; доказ да је понуђено добро произведено у складу са стандардима BS EN 27740/ ISO 7740, BS EN ISO 753, BS 2982:992; узорак спољашњег паковања са D-Tex налепницом. Мин. кол. за испоруку исказана у јм ПАРТИЈА БРОЈ 44 АНТИМИКРОБНИ ПРОЗИРНИ ПОВОЈИ Антимикробни прозирни повој 8,5x,5цм Јед. мере Количина ад 80 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са 2 Антимикробни прозирни повој 7x8,5цм ад 80 укупно динара без (ставке-2) укупно динара (ставке-2) укупно динара са (ставке-2) Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 59 од 00

60 ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 2 захтеване техничке карактеристике партија број 44 адхезив без латекса за централно венски катетер, полупропустљив полиуретански филм који дозвољава измену водене паре и кисеоника, те пружа баријеру од спољних загађивача укључујући течности, бактерије и гљивице са додат хлорхексидина. адхезив без латекса за артерије, полупропустљив полиуретански филм који дозвољава измену водене паре и кисеоника, те пружа баријеру од спољних загађивача укључујући течности, бактерије и гљивице са додат хлорхексидина. техничке карактеристике У прилогу достављамо: за сваку ставку (-2): решење АЛИМС; каталог Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм ПАРТИЈА БРОЈ 45 ТРАКА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ-АУТОКЛАВ Трака за стерилизацију - аутоклав Јед. мере Количи на ад 20 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 захтеване техничке карактеристике партија број 45 техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Лепљива трака, у котуру, ширине 2мм x 9мм (димензија дела траке између две беле линије), дужина ролне 50м, са хемијским индикатором на себи. Намењене су спољашњем обележавању материјала за стерилизацију при чему се лепе на сваки појединачни пакет и друго. То процеса парне стерилизације мењају белу боју индикатора у црну. У прилогу достављамо: решење АЛИМС или потврда АЛИМС да се понуђено добро не сматра медицинским средством; каталог Мин. кол. за испоруку исказана у јм Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 60 од 00

61 ПАРТИЈА БРОЈ 46 ТЕСТ ТРАКА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ГЛУКОЗЕ У КРВИ Тест трака за одређивање концентрације глукозе у крви Јед. мере Количи на ад Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 захтеване техничке карактеристике партија број 46 техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм патибилна са апаратом Contour PLUS, Bayer. У прилогу достављамо: решење АЛИМС; каталог ПАРТИЈА БРОЈ 47 ВАТА ЦЕЛУЛОЗНА Јед. мере Количи на Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са Вата целулозна кг 500 ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (кг) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 кг захтеване техничке карактеристике партија број 47 техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм високо бељена целулозна влакна, лист ширине 40цм, дужине до 60цм, а кг. Појединачно килограмско паковање упаковано у фолију. кг У прилогу достављамо: решење АЛИМС; каталог Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 6 од 00

62 ПАРТИЈА БРОЈ 48 ВАТА САНИТЕТСКА Јед. мере Количи на Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са Вата санитетска кг 800 ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (кг) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 кг захтеване техничке карактеристике партија број 48 памук 00%, бела, мека, чиста, хемијски неутрална, без присутних нечистоћа, висока моћ упијања, PH JUG 5, слојеви памука у ролни одвојени папиром, а кг. У прилогу достављамо: решење АЛИМС; каталог техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм кг ПАРТИЈА БРОЈ 49 ЗАВОЈ КАЛИКО Јед. мере Количина Завој калико 5цмx5м ад 800 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са 2 Завој калико 0цмx5м ад Завој калико 5цмx5м ад 50 укупно динара без (ставке-3) укупно динара (ставке-3) укупно динара са (ставке-3) Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 62 од 00

63 ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 захтеване техничке карактеристике партија број 49 техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм израђен од сировог памучног предива, спаковани појединачно у омоте од целофана. 2 израђен од сировог памучног предива, спаковани појединачно у омоте од целофана. 3 израђен од сировог памучног предива, спаковани појединачно у омоте од целофана. У прилогу достављамо: за сваку ставку (-3): решење АЛИМС; каталог ПАРТИЈА БРОЈ 50 КРЕМА ЗА РУКЕ Јед. мере Количи на Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са Крема за руке ад 50 ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ Захтевана минимална количина за испоруку је један ад. захтеване техничке карактеристике партија број 50 техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача са силиконом и пантенолом, пријатног мириса; да се лако упија; да не иритира кожу; искључиво у туби запремине 00мл ±25мл. У прилогу достављамо: каталог Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 63 од 00

64 ПАРТИЈА БРОЈ 5 ПРЕЗЕРВАТИВ Јед. мере Количи на Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са Презерватив ад 440 ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 захтеване техничке карактеристике партија број 5 техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм од природног латекса, провидан, еластичан, да не пуца. У прилогу достављамо: решење АЛИМС; каталог ПАРТИЈА БРОЈ 52 ФИЛТЕР КАРТИЦЕ ЗА ЦИТОЦЕНТРИФУГУ Јед. мере Коли чина Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са Филтер картице зa цитоцентрифугу ад 600 ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 захтеване техничке карактеристике партија број 52 техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм 25 x 75мм, за цитоцентрифугу Cytospin3, Sхandon. У прилогу достављамо: решење АЛИМС; каталог Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 64 од 00

65 ПАРТИЈА БРОЈ 53 МИКРОТОМСКИ НОЖИЋИ Микротомски ножић за рутински тврде материјале Јед. мере Количина ад 400 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са 2 Микротомски ножић за тврде материјале ад 400 укупно динара без (ставке-3) укупно динара (ставке-3) укупно динара са (ставке-3) ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 бр. захтеване техничке карактеристике партија број 53 техничке карактеристике ниски профил, за једнократну употребу, за рутински тврде материјале, квалитет и оштрина прилагођени тврдоћи препарата, Featхer R35 или одговарајући квалитет. ниски профил, за једнократну употребу, за тврде материјале, квалитет и 2 оштрина прилагођени тврдоћи препарата, Featхer N35 или одговарајући квалитет. У прилогу достављамо: за сваку ставку (-2): решење АЛИМС; каталог Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Произвођа ч Мин. кол. за испоруку исказана у јм Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 65 од 00

66 ПАРТИЈА БРОЈ 54 ПОКРОВНА СТАКЛА Јед. мере Количина Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са Покровно стакло 24x32 ад Покровно стакло 24x40 ад Покровно стакло 24x50 ад Покровно стакло 24x60 ад 7500 укупно динара без (ставке-4) укупно динара (ставке-4) укупно динара са (ставке-4) ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 бр захтеване техничке карактеристике партија број 54 висок квалитет стакла, велике провидности, без ситних честица, да није крто и ломљиво, Menzel или еквивалентни квалитет. Kомпатибилна са апаратом за монтирање хистолошких препарата Leica CV 5030 висок квалитет стакла, велике провидности, без ситних честица, да није крто и ломљиво, Menzel или еквивалентни квалитет. Kомпатибилна са апаратом за монтирање хистолошких препарата Leica CV 5030 висок квалитет стакла, велике провидности, без ситних честица, да није крто и ломљиво, Menzel или еквивалентни квалитет. Kомпатибилна са апаратом за монтирање хистолошких препарата Leica CV 5030 висок квалитет стакла, велике провидности, без ситних честица, да није крто и ломљиво, Menzel или еквивалентни квалитет. Kомпатибилна са апаратом за монтирање хистолошких препарата Leica CV 5030 техничке карактеристике У прилогу достављамо: за сваку ставку (-4): решење АЛИМС; каталог Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 66 од 00

67 ПАРТИЈА БРОЈ 55 ПАПИР ЗА ЕКГ АПАРАТ HEART SCREEN 80G-L INNOMED Папир за екг апарат HEART SCREEN 80G-L INNOMED Јед. мере Количи на ад 50 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 захтеване техничке карактеристике партија број 55 80мм x 30-45мм, патибилан са апарaтом EKG HEART SCREEN 80G-L INNOMED. Понуђач је дужан да понуди добро које је апсолутно безбедно и форно за све кориснике, у свим медицинским процедурама и које у потпуности одговара својој намени. У прилогу достављамо: решење АЛИМС; каталог техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм ПАРТИЈА БРОЈ 56 ФИЛТЕР ПАПИР РЕБРАСТИ Филтер папир ребрасти квалитативни 500X500мм Јед. мере Количи на ад 200 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 захтеване техничке карактеристике партија број 56 Филтер папир ребрасти квалитативни 500 x 500мм. У прилогу достављамо: каталог техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 67 од 00

68 ПАРТИЈА БРОЈ 57 ТРАКА ЗА ШТАМПАЊЕ ВИТАЛНИХ ПАРАМЕТАРА ЗА ДЕФИБРИЛАТОР ZOLL-M SERIES Трака за штампање виталних параметара за дефибрилатор ZOLL- M SERIES Јед. мере Количи на ад 5 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 бр. захтеване техничке карактеристике партија број 57 Папир у облику листића димензија 90мм x 90мм x 200, за апарат ZOLL- M SERIES ACL PLUS 2-LD; TO8-F У прилогу достављамо: решење АЛИМС; каталог техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм ПАРТИЈА БРОЈ 58- СТАКЛЕНА ЦЕВЧИЦА ЗА АСПИРАЦИЈУ Стаклена цевчица за аспирацију Јед. мере Количи на ад 0 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 бр захтеване техничке карактеристике партија број 58 техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Мин. кол. за испоруку исказана у јм Дужине 25цм. У прилогу достављамо: каталог Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 68 од 00

69 ПАРТИЈА БРОЈ 59 ПРИБОР ЗА DATEX OHMEDA S/5 ANESTEZIJA MONITOR, GE HEALTHCARE Јед. мере Количи на Електроде за NMT кутија Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са 2 Сензор за ентропију кутија укупно динара без (ставке-2) укупно динара (ставке-2) укупно динара са (ставке-2) ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ Захтевана минимална количина за испоруку је једна кутија. 2 захтеване техничке карактеристике партија број 59 Самолепљиве, адхесивне електроде за нервну стимулацију и праћења неуромишићне релаксације преко Mehano Senzora, патибилне са Mehano Senzorom multifunkcionalnog monitora Datex Ohmeda S/5 Anesthesia Monitor, GE Healthcare (кутија од 32±2 електрода) техничке карактеристике Сензор сет, састоји се од три самолепљиве, адхезивне сензор -електроде за RE и SE, повезане у низу, патибилне са Entropy modulom monitora Datex Ohmeda S/5 Anesthesi, GE Healthcare (кутија од 27±2 ) У прилогу достављамо: за сваку ставку (-2): каталог; за ставку број 2 - решење АЛИМС Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача ПАРТИЈА БРОЈ 60 ДЕМИНЕРАЛИЗОВАНА ВОДА Јед. мере Количина Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са деминерализована вода литар 0 Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 69 од 00

70 ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ Захтевана минимална количина за испоруку је један литар. захтеване техничке карактеристике партија број 60 Ph.Jug.V, литарско паковање, висок степен чистоће 0,0000 мс, обрађена у уређају са три јонске колоне (катјон, анјон и мешовита). У прилогу достављамо: каталог техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача ПАРТИЈА БРОЈ 6 КОМПЛЕТ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ БРЗИНЕ СЕДИМЕНТАЦИЈЕ ЕРИТРОЦИТА плет за одређивање брзине седиментације еритроцита Јед. мере Количи на ад 800 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр. 2 захтеване техничке карактеристике партија број 6 техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача *Мин. кол. за испоруку/јм пластични, пипета, клип, подметач. У прилогу достављамо: решење АЛИМС; каталог Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 70 од 00

71 ПАРТИЈА БРОЈ 62 НЕБУЛИЗАТОРИ КОЈИ СЕ МОГУ ПРИМЕЊИВАТИ НА ПАЦИЈЕНТИМА ТОКОМ МЕХАНИЧКЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ И ОПШТЕ АНЕСТЕЗИЈЕ СА ПРАТЕЋИМ ПРИБОРОМ Јед. мере Количи на Једнократни небулизатор ад 0 Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са 2 Једнократни Т наставак за небулизатор ад 0 укупно динара без (ставке-2) укупно динара (ставке-2) укупно динара са (ставке-2) ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ Захтевана минимална количина за испоруку је један ад. захтеване техничке карактеристике партија број 62 техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Једнократни небулизатор са вибрирајућом решет са могућношћу распршивања раствора, суспензија, протеина и пептида, MMAD од 3 до 3,5µm, резидуални волумен до 0,ml/3ml leka, биолошка расположивост 5% ± 3%, небулизатор не сме да утиче на температуру лека и на правилно функционисање вентилатора за механичку вентилацију плућа, нити на дисајни волумен, нити на притиске у дисајном систему 2 Једнократни Т наставак за небулизатор, адултни У прилогу достављамо: за сваку ставку (-2): решење АЛИМС; каталог Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 7 од 00

72 ПАРТИЈА БРОЈ 63 КОМПРЕСИОНЕ НАВЛАКЕ ЗА АКТИВНУ МЕХАНИЧКУ, ГРАДУИСАНУ, ИНТЕРМИТЕНТНУ КОМПРЕСИЈУ ДОЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА У ЦИЉУ ПРЕВЕНЦИЈЕ ТРОМБОЗЕ ДУБОКИХ ВЕНА Компресиона навлака за ногу, величина средња (М) Јед. мере Количи на пар Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са 2 Компресиона навлака за ногу, величина велика, (L) пар укупно динара без (ставке-2) укупно динара (ставке-2) укупно динара са (ставке-2) ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ Захтевана минимална количина за испоруку је један пар. захтеване техничке карактеристике партија број 63 Компресиона навлака за ногу, величина средња (М), градуисана променљива-доколена/натколена (од 45mmHg iznad članka до 30mmHg у натколеном / бутном делу), патибилна са Kendal SCD Express системом за активну,градуисану, интермитентну, циркумферентну пресију доњих екстремитета у циљу превенције тромбозе дубоких вена. Компресиона навлака за ногу, величина средња (L), градуисана променљива-доколена/натколена (од 45mmHg iznad članka до 30mmHg у натколеном / бутном делу), патибилна са Kendal SCD Express 2 системом за активну,градуисану, интермитентну, циркумферентну пресију доњих екстремитета у циљу превенције тромбозе дубоких вена. У прилогу достављамо: за сваку ставку (-2): решење АЛИМС; каталог техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 72 од 00

73 ПАРТИЈА БРОЈ 64 СИСТЕМ ЗА ДАВАЊЕ ЕНТЕРАЛНЕ ИСХРАНЕ Јед. мере Количи на Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са Систем за давање ентералне исхране ад 25 ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ Захтевана минимална количина за испоруку је један ад. захтеване техничке карактеристике партија број 64 техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача Систем за давање ентералне исхране са интегрисаном кесом од 000мл, патибилан са пумпама BBraun FMS. У прилогу достављамо: решење АЛИМС; каталог ПАРТИЈА БРОЈ 65 КАПЕ ХИРУРШКЕ Јед. мере Количи на Цена по јм без Укупно без Износ Укупно са Хируршке капе мушке кoм Хируршке капе женске са везивањем кoм Хируршке капе женске без везивања кoм 000 укупно динара без (ставке-3) укупно динара (ставке-3) укупно динара са (ставке-3) Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 73 од 00

74 ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ *мин. количине за испоруку, изражена у јм за предметну партију (ад) понуђач уноси минимналну количину коју је могуће испоручити у оригиналном паковању нпр захтеване техничке карактеристике партија број 65 Хируршке капе мушке од меког, високо упијајућег материјала, са ситним перфорацијама за бољу вентилацију, еластичне, висина цм±цм, обим 59цм±цмм, са дуплим ојачањима без везивања и без ластиша, без латекса, светло плаве боје. Израђене у складу са стандардима ISO 0993, ISO 5223 и EN 04. Понуђена добра морају бити усклађена са европс директивом за медицинска средства 93/42 EEC, а произвођач понуђених добара мора имати успостављен и применљив систем ISO 3485, ISO 900 и EN ISO 400. Хируршке капе женске од флиса, у облику мараме са везивањем на потиљку, дужина везивања 2цм±2цм, висина чела 20цм±2цм, са ситним перфорацијама за бољу вентилацију, светло плаве боје, еластичне, без латекса. Израђене у складу са стандардима ISO 0993, ISO 5223 и EN 04. Понуђена добра морају бити усклађена са европс директивом за медицинска средства 93/42 EEC, а произвођач понуђених добара мора имати успостављен и применљив систем ISO 3485, ISO 900 и EN ISO 400. Хируршке капе женске од флиса, са ситним перфорацијама за бољу вентилацију, без везивања висина чела 6цм±2цм, са еластичном тра на потиљку, светло плаве боје. Израђене у складу са стандардима ISO 0993, ISO 5223 и EN 04. Понуђена добра морају бити усклађена са европс директивом за медицинска средства 93/42 EEC, а произвођач понуђених добара мора имати успостављен и применљив систем ISO 3485, ISO 900 и EN ISO 400. техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака произвођача *Мин. кол. за испоруку/јм У прилогу достављамо: за сваку ставку (-3): решење АЛИМС; каталог; доказе да је понуђено добро произведено у складу са стандардима ISO 0993, ISO 5223 и EN 04 понуђач доказује или каталогом или достављањем копија сертификата; копију документа о усклађености са европс директивом за медицинска средства 93/42 *EEC; копију сертификата произвођача ISO 3485 и EN ISO 400. кoм кoм кoм Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 74 од 00

75 Образац 2 - јн О-02 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ назив понуђача: број и датум понуде: Понуђач, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је у поступку јавне набавке добара - потрошни медицински материјал, број јавне набавке О-02, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана године, прили припремања своје понуде имао трошкове у укупном износу: Врста трошка Износ у динарима без трошкови прибављања средстава обезбеђења Подношењем овог документа, тражим накнаду трошкова у случају из члана 88. став 3. ЗЈН. Напомена: Члан 88. став 2. и став 3. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. Достављање овог обрасца није обавезно. Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му надокнади трошкове. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће исти попунити, потписати и печатом оверити. Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 75 од 00

76 Образац 3 - јн О-02 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ назив понуђача: број и датум понуде: Понуђач, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да у поступку јавне набавке добара - потрошни медицински материјал, број јавне набавке О-02, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана године, понуду подноси независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Напомена: У случају заједничке понуде, сваки члан групе мора попунити изјаву, и иста мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица. Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 76 од 00

77 Образац 4 - јн О-02 ИЗЈАВА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН назив понуђача: број и датум понуде: У поступку јавне набавке добара - потрошни медицински материјал, број јавне набавке О- 02, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана године, Понуђач, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да: - је при сачињавању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине; - да му није изречена правноснажна судска односно управна мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде. Напомена: У случају заједничке понуде, сваки члан групе мора попунити изјаву, и иста мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица. Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 77 од 00

78 Образац 5 - јн О-02 ОВЛАШЋЕЊЕ НОСИОЦА УПИСА У РЕГИСТАР МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ ПОНУЂАЧА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ О-02 О В Л А Ш Ћ Е Њ Е Овлашћује се...из..., да учествује у отвореном поступкујавне набавке добара - потрошни медицински материјал, број јавне набавке О-02, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана године, са ниже наведеним производима из производног програма носиоца уписа у регистар медицинских средстава: Бр. Назив партије Број и датум решења парт беби системи 2 дренажна вакум боца 3 централно венски катетери 4 дрен абдоминални силиконски 5 есмарх повеске 6 инјекционе игле 7 уринарни катетер фоли двожилни 8 уринарни катетер фоли трожилни 9 катетер ректални 0 шприц 50/60 мл, luer lock интравенски регулатор протока 2 перфузиони сет за инфузиону пумпу 3 редон дрен 4 системи за инфузију и трансфузију 5 шприц иригациони 50/60мл 6 шпатула пластична 7 ендотрахеални тубуси са балоном 8 интравенске каниле са инјекционим портом 9 славина трокрака 20 игла за преоперативно обележавање на стереотаксији са водичем 2 калуп касета- носач парафинског ткивног блока са поклопцем 22 пластичне кесе за стерилизацију 23 наставци за аутоматску пипету eppendorf 24 наставци за пипете за pcr 25 микроцентрифушка тест туба 26 вакум системи за вађење крви 27 силиконско црево за аспирацију 28 заштитни затварач за боцу 29 преливни систем 30 систем за мерење количине урина 3 адхезивна трака за елиминацију бола 32 екг електрода 33 екг електрода за магнетну резонанцу Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 78 од 00

79 34 газа са обострано утканим рубом 35 газа са једнострано утканим рубом 36 фластери покривни 37 капа хируршка округла на гумицу 38 предметно стакло 39 предметно стакло за имунохистохемију 40 пелене за одрасле 4 медицинске рукавице 42 стерилне хируршке рукавице 43 хируршки скалпел ножићи 44 антимикробни прозирни повоји 45 трака за стерилизацију-аутоклав 46 тест трака за одређивање концентрације глукозе у крви 47 вата целулозна 48 вата санитетска 49 завој калико 5 презерватив 52 филтер картице за цитоцентрифугу 53 микротомски ножићи 54 покровна стакла 55 папир за екг апарат heart screen 80g-l innomed 57 трака за штампање виталних параметара за дефибрилатор zoll-m series 59 прибор за datex ohmeda s/5 anestezija monitor, ge healthcare 6 плет за одређивање брзине седиментације еритроцита небулизатори који се могу примењивати на пацијентима то механичке 62 вентилације и опште анестезије са пратећим прибором пресионе навлаке за активну механичку, градуисану, интермитентну 63 пресију доњих екстремитета у циљу превенције тромбозе дубоких вена 64 систем за давање ентералне исхране 65 капе хируршке Овим овлашћењем обавезујемо се да ћемо као носилац уписа у регистар медицинских средстава, за добра која су предмет понуде (добра из свих ставки једне партије):. благовремено обезбедити обнову дозвола за промет за све време трајања закљученог уговора са Наручиоцем; 2. обезбедити континуитет у снабдевању како по врстама, тако и по количинама добара за све време трајања закљученог уговора са Наручиоцем 3. испоручивати добра са ро употребе не краћим од девет месеци у односу на датум испоруке (добра која на основу произвођачке декларације и упутства имају рок трајања). печат и потпис овлашћеног лица носиоца уписа урегистар медицинских средстава Напомена: Образац је потребно доставити за сваког носиоца уписа у регистар медицинских средстава, чија се добра нуде. У случају да се нуде добра више различитих носиоца уписа у регистар медицинских средстава, образац копирати у довољном броју примерака, за сваког носиоца уписа у регистар медицинских средстава. Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 79 од 00

80 Напомена: Модел уговора понуђач мора да: попуни, потпише и печатом овери последњу страну, парафира сваку страну, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Документ 6 јн О-02 МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ број уговора /207 (попуњава Наручилац) број јавне набавке О-02 деловодни број Наручиоца: од 207. године (попуњава Наручилац) Закључен између уговорних страна: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ, Пут доктора Голдмана 4, 2204 Сремска Каменица, матични број , ПИБ , који заступа в.д. директора Проф. др Зоран Радовановић (у даљем тексту овог Уговора: Наручилац) и А.ПОНУЂАЧА: (Назив понуђача, улица и број, поштански број и место седишта, општина,матични број, ПИБ) кога заступа (у даљем тексту овог Уговора: Добављач) (Име, презиме и функција) Б.У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА): групе понуђача који су се на основу Споразума број... од године, међусобно и према Наручиоцу обавезали на извршење предметне јавне набавке, тј овог Уговора:. (Назив понуђача, улица и број, поштански број и место седишта, општина,матични број, ПИБ) као члан групе који је носилац посла,односно који је поднео понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем, кога заступа (у даљем тексту овог Уговора: Добављач) (Име, презиме и функција) 2. (Назив понуђача, улица и број, поштански број и место седишта, општина,матични број, ПИБ) као члан групе, кога заступа (Име, презиме и функција) који (опис послова у извршењу уговора) Конкурсна документација за јавну набавку О-02 потрошни медицински материјал страна 80 од 00

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ

Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Дел.број 02-946 Датум 23.11.2015. Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ Обавештавамо понуђаче да је конкурсна документација за ЈНВВ 02/2016 МАТЕРИЈАЛ

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОПШТА БОЛНИЦА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ БРОЈ: 34-11/2016 ДАТУМ: 21.04.2016.године ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за поступак јавне набавке услуга превентивног сервисирања апарата за анестезију за потребе

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44 e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs www.dzpalilula.org.rs Број: 5164 Датум: 16.06.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула Јавна

Detaljer

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 35/17

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 35/17 ЈП САВА ЦЕНТАР 11070 Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка мале вредности број 35/17 НАБАВКА И ИСПОРУКА ТОНЕРА, КЕРТРИЏА И РИБОНА Београд, Децембар,

Detaljer

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин. Број јавне набавке 7/2017. Јавна набавка мале вредности

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин. Број јавне набавке 7/2017. Јавна набавка мале вредности ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН НАЧЕЛНИК Трг Стевана Мокрањца 1, Неготин Број јавне набавке 7/2017 КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA Јавна набавка мале вредности ЈАВНА НАБАВКА канцеларисјског материјала по партијама:

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16 Институт за кукуруз Земун Поље, улица Слободана Бајића број 1, Београд,Земун КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности добара Оригинални тонери, Редни број набавке: М-4/16 Председник:

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Универзитет у Новом Саду Економски факултет у Суботици Сегедински пут 9-11 ЈАВНА НАБАВКА Добра Намирнице за кафе кухиње ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 6/2017 Јануар

Detaljer

Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје

Набавка тонера и кертриџа за штампаче и мултифункционалне уређаје НАРУЧИЛАЦ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Београд, Kалемегдан Горњи град 14 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н ТА Ц И Ј А ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА:КАФА, АЛКОХОЛНА И БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА (ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ ) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/14

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОБВ /1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОБВ /1 Општа болница Ваљево Синђелићева 62 14 000 Ваљево Тел +381 14 295 295 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОБВ-01-4020/1 Jавна набавка добара Лекови који нису обухваћени централном јавном

Detaljer

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛЕКОВИ -

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛЕКОВИ - КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ОПШТА БОЛНИЦА СТУДЕНИЦА ЈУГ БОГДАНОВА 110 КРАЉЕВО ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ЛЕКОВИ - - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА број 12 3/17 Јануар, 2017. године Страна 1/45 На основу чл.

Detaljer

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ЈАВНА НАБАВКА Oригинални резервни делови за табаче снега Kässbohrer ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА бр. 79/17 Датум објаве на Порталу:

Detaljer

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА Број :275 Датум:20.03.2015.год. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА:КАФА, АЛКОХОЛНА И БЕЗАЛКОХОЛНА ПИЋА (ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ ) ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ улица Савска 17а, Београд

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ улица Савска 17а, Београд 1 ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ улица Савска 17а, Београд Јавна набавка мале вредности потрошног хигијенског материјала ЈНМВ број 6/2015 Јун 2015. године 2 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ IV Су.бр.22/15-191

Detaljer

Општа болница ''др Алекса Савић'' Ул. Пасјачка бр Прокупље КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МИКРОБИОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

Општа болница ''др Алекса Савић'' Ул. Пасјачка бр Прокупље КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МИКРОБИОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ Општа болница ''др Алекса Савић'' Ул. Пасјачка бр.2 18400 Прокупље КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МИКРОБИОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 1 САДРЖАЈ У складу са чланом 61. став 4. Закона о јавним

Detaljer

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ Број: I/6-187 / 3 Датум: 31.01.2017.године Технички Факултет у Бору Ул. Војске Југославије 12 19210 Бор Tелефон: 030/424-555; Факс: 030/421-078; Сајт: www.tfbor.bg.ac.rs. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОСТУПАК

Detaljer

НАРУЧИЛАЦ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ- УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Б е о г р а д Скерлићева 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАРУЧИЛАЦ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ- УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Б е о г р а д Скерлићева 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАРУЧИЛАЦ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ- УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА Б е о г р а д Скерлићева 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБAРА: материјала и опреме за конзервацију,

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ, ШТАМПАРСКО-РЕПРОГРАФСКОГ И ДРУГОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА. ЈНМВ, бр.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ, ШТАМПАРСКО-РЕПРОГРАФСКОГ И ДРУГОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА. ЈНМВ, бр. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ Број: 3556/5-51-06/2014 Датум: 03.06.2014. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ, ШТАМПАРСКО-РЕПРОГРАФСКОГ

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА НИКОЛА ТЕСЛА Краљице Наталије 31 11000 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - РАЧУНАРИ, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ПРОЈЕКТОРИ - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр. 2/2014

Detaljer

ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО. НОВИ САД, Максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА АНТИВИРУСНИ ПАРОГРАМСКИ ПАКЕТ SOPHOOS ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦИ

ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО. НОВИ САД, Максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА АНТИВИРУСНИ ПАРОГРАМСКИ ПАКЕТ SOPHOOS ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦИ ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО НОВИ САД, Максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА АНТИВИРУСНИ ПАРОГРАМСКИ ПАКЕТ SOPHOOS ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦИ Отворени поступак ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН52/2014 Август 2014. године

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 51 ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Предмет: Набавка рачунара и рачунарске опреме Број јавне набавке: 6/2016 Врста поступка: Јавна набавка

Detaljer

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБВ /4 отворени поступак

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБВ /4 отворени поступак Општа болница Ваљево Синдјелицева 62 14 000 Ваљево Тел +381 14 295 295 ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБВ-01-6145/4 отворени поступак ЈАВНА НАБАВКА бр. 14/2016 Медицинског потрошног материјала од гуме,

Detaljer

Број јавне набавке: 5- I

Број јавне набавке: 5- I ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ Institute of mental health ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД, Палмотићева 37 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ул. Јасички пут бб 37000 Крушевац КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ТОНЕРИ ЗА ШТАМПАЧЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА добара

Detaljer

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу:

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама директор Дома здравља Др Јован Јовановић Змај Стара Пазова, доноси следећу: Посл.бр. 10-25/16/5 дн 09.12.2016. године Н основу члн 108. Зкон о јвним нбвкм директор Дом здрвљ Др Јовн Јовновић Змј Стр Пзов, доноси следећу: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ З нбвку јвну нбвку

Detaljer

САДРЖАЈ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ

САДРЖАЈ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ САДРЖАЈ 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Detaljer

НАЗИВ ПОСТУПКА: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА, ШИФРА ПОСТУПКА: НАМЕШТАЈ/15

НАЗИВ ПОСТУПКА: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА, ШИФРА ПОСТУПКА: НАМЕШТАЈ/15 ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА: НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА ШИФРА ПОСТУПКА: НАМЕШТАЈ/14

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 26.07.2017. године Рок за подношење понуда: 03.08.2017. године до 11.00

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА НЕСПЕЦИФИЧНЕ ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "СОКОБАЊА"-СОКОБАЊА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - СЕРВИС ВОЗИЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 24/1 Јануар 2017. године

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.9-6/2014

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.9-6/2014 Д О М ЗДРАВЉА НИШ Ниш, ул. Војводе Танкосића 15 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.9-6/2014 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ОСТАЛЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА НИШ, септембар, 2014 1/50 ДОМ ЗДРАВЉА

Detaljer

ЛЕПАК, СПРЕЈ, ГИТ, ДРУГА СРЕДСТВА ЗА ЛЕПЉЕЊЕ И ПОДМАЗИВАЊЕ - по партијама

ЛЕПАК, СПРЕЈ, ГИТ, ДРУГА СРЕДСТВА ЗА ЛЕПЉЕЊЕ И ПОДМАЗИВАЊЕ - по партијама ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД" ВНД-230/15 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ЛЕПАК, СПРЕЈ, ГИТ, ДРУГА СРЕДСТВА ЗА ЛЕПЉЕЊЕ И ПОДМАЗИВАЊЕ - партијама САДРЖАЈ:

Detaljer

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и о другим питањима од значаја за

Detaljer

Јавна набавка бр. У-095/14-К Страна 1 од 80

Јавна набавка бр. У-095/14-К  Страна 1 од 80 Јавна набавка бр. У-095/14-К www.rbkolubara.rs Страна 1 од 80 САДРЖАЈ: 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Detaljer

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА. Број ЈН: 06- ЈНМВД- 2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА. Број ЈН: 06- ЈНМВД- 2016 Дел.: 01-171/16-4 СМ Датум: 25.01.2016. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка мале вредности добара: НАБАВКА ПИЋА Број ЈН: 06- ЈНМВД- 2016 Објављено на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници

Detaljer

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА

Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од године 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА Агенција за осигурање Прилог 1. уз тачку 1. Одлуке Агенције О.бр.ОД- 111/10 од 29.12.2010. године ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ УКУПНИХ И ОСИГУРАНИХ ДЕПОЗИТА ЗА МЕСЕЦ...20.. године - ОБРАЗАЦ АГОД 05 1. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ

Detaljer

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2

Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 Преглед и промене XML-a шифарника који се користе при електронском фактурисању медицинско-техничких помагала верзија 1.0.2 СЕПТЕМБАР 2012. 0. САДРЖАЈ 0. Садржај...2 1. Преглед и промене општих шифарника

Detaljer

СТАТУС ОВЛАШЋЕНОГ ИЗВОЗНИКА. 1. Правни основ примене; Страна Општи услови за стицање статуса овлашћеног извозника; Страна 3. 3.

СТАТУС ОВЛАШЋЕНОГ ИЗВОЗНИКА. 1. Правни основ примене; Страна Општи услови за стицање статуса овлашћеног извозника; Страна 3. 3. СТАТУС ОВЛАШЋЕНОГ ИЗВОЗНИКА Садржај: 1. Правни основ примене; Страна 2. 2. Општи услови за стицање статуса овлашћеног извозника; Страна 3. 3. Подношење захтева, изјаве и пратеће документације за стицање

Detaljer

У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА

У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА У П У Т С Т В О ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НА ОСНОВУ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА ИНОСТРАНСТВОМ Октобар 2015 Садржај: 1. Упутство за електронско

Detaljer

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД МИНИСТАРСВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ XIX РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МАШИНСКИХ ШКОЛА Ниш -. 0. 011. ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД ПОДРУЧЈЕ РАДА: МАШИНСТВО И ОБРАДА

Detaljer

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Бр.1. Назив понуђача: Адреса понуђача: Матични број понуђача: ПИБ: Име особе за контакт: Електронска адреса ( ): Тел.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Бр.1. Назив понуђача: Адреса понуђача: Матични број понуђача: ПИБ: Име особе за контакт: Електронска адреса ( ): Тел. Понуда бр. од за јавну набавку "општа медицинска средства и потрошни материјал за медицинске апарате,уређаје за потребе КЦ-а Крагујевац за период од 2 месеци, према спецификацији из тендерске документације"

Detaljer

ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА

ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА ТУМАЧЕЊЕ ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДОМОВЕ УЧЕНИКА Брошура за чланове Синдиката образовања

Detaljer

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ Jaffa Cakes EXIT НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ДРУГИ БИТНИ ПОДАЦИ У ПОГЛЕДУ ПРИРЕЂИВАЧА

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ Jaffa Cakes EXIT НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ДРУГИ БИТНИ ПОДАЦИ У ПОГЛЕДУ ПРИРЕЂИВАЧА На основу Закона о играма на срећу ( Службени гласник РС, бр. 88/2011 и 93/2012), Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу ( Службени гласник РС, број 129/2004) и Одлуке о

Detaljer

директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге доноси Р Е Ш Е Њ Е

директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге доноси Р Е Ш Е Њ Е Број: 1-02-3491-410/14-50 Датум: 29.12.2014. Београд На основу чл. 8. став 1. тачка 2), 22, 60, 62. ст. 1-4. и 63. став 1. тач. 1) - 5) Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, бр. 44/10,

Detaljer

Теразије 35/II BEOGRAD Тел./Факс. (011) ; Електронска пошта: Интернет адреса:

Теразије 35/II BEOGRAD Тел./Факс. (011) ; Електронска пошта: Интернет адреса: ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Теразије 35/II 11000 BEOGRAD Тел./Факс. (011) 3232985; 3231357 Електронска пошта: oss@ossrb.org Интернет адреса: www.ossrb.org ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ

Detaljer

I. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула. Измене и допуне конкурсне документације

I. Дом здравља Др Милутин Ивковић Палилула. Измене и допуне конкурсне документације I Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44 e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs www.dzpalilula.org.rs Број: 5044 12.06.2017. Измене и допуне конкурсне документације Предмет: Измене Конкурсне документације

Detaljer

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ДОМОВИМА УЧЕНИКА Брошура за чланове Синдиката образовања Србије Београд 2015. ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

Detaljer

Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН. бр. 9. inter. Software & Communications. Београд, 2017.

Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН. бр. 9. inter. Software & Communications. Београд, 2017. Biblioteka Pravni INFORMATOR ISSN 2217-3609 АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ БИЛТЕН бр. 9 inter Software & Communications Београд, 2017. БИЛТЕН АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У БЕОГРАДУ ИЗДАВАЧ: За издавача: Intermex, Београд,

Detaljer

ПРАВИЛНИК О ЛИСТАМА ЧЕКАЊА*

ПРАВИЛНИК О ЛИСТАМА ЧЕКАЊА* На основу члана 56. ст. 2. и 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 57/11, 110/12 - УС и 119/12), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање,

Detaljer

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ

РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПРВЕ ГОДИНЕ ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНУ Основне информације Руководилац студијског програма РТ: др Перица Штрбац, кабинет 511 Секретар студијског програма

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ

Detaljer

УКАЗ ЗАКОН. Петак, 18. јануар БЕОГРАД

УКАЗ ЗАКОН. Петак, 18. јануар БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе друштвеног књиго водства

Detaljer

Топлички центар за демократију и људска права ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ

Топлички центар за демократију и људска права ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ Топлички центар за демократију и људска права ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ ГРАЂАНСКИ НАДЗОР ПРИВАТИЗАЦИЈЕ МЕДИЈА У СРБИЈИ Издавач Топлички

Detaljer

Основи програмирања 1

Основи програмирања 1 Основи програмирања 1 Лекција 5 др zoranbanjac@viseredurs Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Садржај Условни скокови break continue Показивачи Дефинисање показивача оператор

Detaljer

ГИС у шумарству Базе података. Др Бранислав Драшковић

ГИС у шумарству Базе података. Др Бранислав Драшковић ГИС у шумарству Базе података Др Бранислав Драшковић Увод Организовани архив информација назива се база података (data base) Базе података представљају језгро ГИС-а, најчешће најважнији дио система Реализација

Detaljer

У П У Т С Т В О О ЕЛЕКТРОНСКОМ ДОСТАВЉАЊУ ПОДАТАКА БАНАКА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ САГЛАСНО ОДЛУЦИ О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА С ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА

У П У Т С Т В О О ЕЛЕКТРОНСКОМ ДОСТАВЉАЊУ ПОДАТАКА БАНАКА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ САГЛАСНО ОДЛУЦИ О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА С ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА У П У Т С Т В О О ЕЛЕКТРОНСКОМ ДОСТАВЉАЊУ ПОДАТАКА БАНАКА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ САГЛАСНО ОДЛУЦИ О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА С ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА ВЕРЗИЈА 1.2 Јул 2013. године 1 1. ПОДАЦИ КОЈЕ БАНКЕ ДОСТАВЉАЈУ

Detaljer

Oснови. програмирања 1 Лекција 10. др Зоран Бањац. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд.

Oснови. програмирања 1 Лекција 10. др Зоран Бањац. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд. Oснови програмирања 1 Лекција 10 др zoran.banjac@viser.edu.rs Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија Београд Садржај Функције и низови Рекурзивне функције Досег и меморијске класе

Detaljer

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1

Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Ред 1 Матрици и математички операции со матрици Матрица претставува правоаголна или квадратна шема од броеви и се запишува: Колона Ред [] = Секој член или елемент од матрицата е обележан со индекси, на пр. а,

Detaljer

Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања

Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања Смернице за преузимање резултата теста Годишње провере знања Поштовани координатори, Ово је скраћени подсетник за преузимање резултата теста Годишње провере знања. У наставку су набројани кораци које треба

Detaljer

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384 тел. (011) , телефакс: (011)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384 тел. (011) , телефакс: (011) РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384 тел. (011) 32-82-736, телефакс: (011) 2181-668 На основу члана 12. Закона о метрологији ( Службени лист СЦГ,

Detaljer

ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. - Други квартал године -

ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. - Други квартал године - ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - Други квартал 2017. године - У прегледу су приказани подаци за други квартал 2017. године са упоредним подацима из претходних квартала. Приказани

Detaljer

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007)

(upublisert, april 2007) (необјављена песма, април 2007) (Et blad) Jeg er et tre lyden du hører forteller deg at jeg står og gror jeg sprang gjennom stammen og ut roten var det livet jeg ikke kunne si du hører at jeg tenker med ord at jeg blir til et menneske

Detaljer

1. Која је најмања јединица за количину информација? а) Bit б) Byte в) Word г) Не знам. 2. Један бајт чини: а) 1 бит б) 8 битa в) 64 битa

1. Која је најмања јединица за количину информација? а) Bit б) Byte в) Word г) Не знам. 2. Један бајт чини: а) 1 бит б) 8 битa в) 64 битa 1. Која је најмања јединица за количину информација? а) Bit б) Byte в) Word 2. Један бајт чини: а) 1 бит б) 8 битa в) 64 битa 3. Колико бајтова садржи 1 килобајт? а) 100 б) 1000 в) 1024 4. Хардвер рачунара

Detaljer

LIST GRADA BEOGRADA СТРАТЕГИЈУ. Година LV Број септембар године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA СТРАТЕГИЈУ. Година LV Број септембар године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LV Број 37 22. септембар 2011. године Цена 220 динара Скупштина града Београда на седници одржаној 21. септембра 2011. године, на основу члана 31. став

Detaljer

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 97/08, 44/10 и 100/07 аутентично тумачење) и члана 80. Статута Универзитета у Београду ( Гласник

Detaljer

К ОНКУРС за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2014/2015. годину

К ОНКУРС за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2014/2015. годину К ОНКУРС за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2014/2015. годину Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије Израда конкурса: Овлашћени издавач:

Detaljer

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера енергетике

Detaljer

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ

Detaljer

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), Влада доноси

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), Влада доноси На основу члана 45. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), Влада доноси С Т Р А Т Е Г И Ј У ЗА ПРИМЕНУ КОНВЕНЦИЈЕ О ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА, УЧЕШЋУ

Detaljer

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ГОДИНУ

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ГОДИНУ ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТОПОЛА Топола, Милиливоја Петровића Блазнавца 6 e-mail: jksptopola@yahoo.com jksptopola@mts.rs Web site: www.jksptopola.com ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА 2017.

Detaljer

Криптологија Асиметрични шифарски системи ~ Дифи-Хелман ~

Криптологија Асиметрични шифарски системи ~ Дифи-Хелман ~ Криптологија 1 08. Асиметрични шифарски системи ~ Дифи-Хелман ~ Шифарски системи: подела Основна подела шифарских система: Шифарски системи са симетричним кључем: користе исти кључ за шифровање и дешифровање

Detaljer

Република Србија Универзитет у Београду Економски факултет Број: 2191/1 Датум: године Б е о г р а д

Република Србија Универзитет у Београду Економски факултет Број: 2191/1 Датум: године Б е о г р а д Република Србија Универзитет у Београду Економски факултет Број: 2191/1 Датум: 31.05.2017. године Б е о г р а д На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац врши ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Detaljer

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

АНКЕТА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Војводе Степе 283, 11000 Београд www.viser.edu.rs e-mail:sekretarijat@viser.edu.rs Телефон: +381 11 2471 099 Факс: +381 11 2471 099 АНКЕТА ЗА

Detaljer

Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње

Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње ПРИЛОЗИ ГЛАСНИК ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА, Књ. 4 (2005) стр. 139-150 REVIEW OF REGIONAL MUSEUM, VOL 4 (2005), pp. 139-150 Предраг ВУКИЋ Државни архив Цетиње ТРИ ДОКУМЕНТА ИЗ ИСТОРИЈЕ ПЉЕВАЉСКОГ КРАЈА 1. Писмо

Detaljer

ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ

ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ ПРВА ПОМОЋ КОД ПОВРЕДА И КОД СТРАНОГ ТЕЛА У ДИСАЈНОМ ПУТУ Ивана Радивојевић Прва помоћ је скуп мера и поступака предузетих непосредно након повређивања или изненада настале болести у циљу спашавања живота

Detaljer

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА школска 2010/2011. година УПУТСТВО ЗА РАД НА ТЕСТУ Тест који треба да решиш има 20 задатака. За

Detaljer

ОБАВЕЗНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊE У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ПАКЕТ ПРАВА

ОБАВЕЗНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊE У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ПАКЕТ ПРАВА ОБАВЕЗНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊE У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ПАКЕТ ПРАВА Импресум ИЗДАВАЧ: Фонд здравственог осигурања Републике Српске Арт Принт Бања Лука ЗА ИЗДАВАЧА: Горан Кљајчин ШТАМПА: Арт Принт Бања Лука

Detaljer

ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТПРВО РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ПИТАЊА И ЗАДАЦИ ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда

Detaljer

I предавање. Мерне јединице се деле на основне, изведене и придодате. SI система (Sisteme International) Meђународни систем јединица.

I предавање. Мерне јединице се деле на основне, изведене и придодате. SI система (Sisteme International) Meђународни систем јединица. I предавање Основа физике је експеримент. Како у физици тако у техници срећемо различите величине које треба мерити. Измерити неку физичку величину значи показати колико се пута у тој величини садржи прописана

Detaljer

ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ

ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ ИЗ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕЛЕКТРОНИКЕ за ученике трећег разреда смера

Detaljer

ПРОГРАМ РАДА 29. САВЕТОВАЊЕ. Златибор 31. мај јун Српски национални комитет Међународног савета за велике електричне мреже

ПРОГРАМ РАДА 29. САВЕТОВАЊЕ. Златибор 31. мај јун Српски национални комитет Међународног савета за велике електричне мреже Српски национални комитет Међународног савета за велике електричне мреже 29. САВЕТОВАЊЕ ПРОГРАМ РАДА Златибор 31. мај - 06. јун 2009. ВЕЛИКИ СПОНЗОРИ ПРОГРАМ РАДА 29.САВЕТОВАЊА СПОНЗОРИ СПОНЗОРИ СВЕЧАНОГ

Detaljer

1) ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТИМА И ПОПУЛАЦИЈАМА ДИВЉАЧИ

1) ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТИМА И ПОПУЛАЦИЈАМА ДИВЉАЧИ 1) ГАЗДОВАЊЕ ЛОВИШТИМА И ПОПУЛАЦИЈАМА ДИВЉАЧИ 1. Означи и именуј делове јеленског парога: Одговор: 2. Означи и именуј делове парога срндаћа: Одговор: 3. Да ли вук обољева од беснила? (да) (не) Одговор:

Detaljer

ИЗВЕШТАЈ СА ПРЕПОРУКАМА О РАСЕЉАВАЊУ НЕФОРМАЛНОГ РОМСКОГ НАСЕЉА ПОРЕД БЕЛВИЛА. Београд, 23. јул 2012.

ИЗВЕШТАЈ СА ПРЕПОРУКАМА О РАСЕЉАВАЊУ НЕФОРМАЛНОГ РОМСКОГ НАСЕЉА ПОРЕД БЕЛВИЛА. Београд, 23. јул 2012. ИЗВЕШТАЈ СА ПРЕПОРУКАМА О РАСЕЉАВАЊУ НЕФОРМАЛНОГ РОМСКОГ НАСЕЉА ПОРЕД БЕЛВИЛА Београд, 23. јул 2012. О ИЗВЕШТАЈУ Расељавање грађана из насеља поред Белвила Заштитник грађана је пратио током свих његових

Detaljer

PROMOTIVNI PROIZVODI

PROMOTIVNI PROIZVODI PROMOTIVNI PROIZVODI Чадори ЧАДОР M-45188 - автоматско отварање - 8 панели - пластична рачка - ø 85 cm - цена со ддв: 190 ден. DONALD R-31116 - автоматско отварање - 8 панели - пластична рачка - ø 96x83см

Detaljer

У Р Е Д Б У О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ. Предмет уређивања

У Р Е Д Б У О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ. Предмет уређивања На основу члана 41. став 1. и члана 42. Закона о заштити ваздуха ( Службени гласник РС, број 36/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/205, 71/05-исправка, 101/07 и 65/08),

Detaljer

НИШТА. Иван Вукадиновић. Што рече неко Ниче је човек који је измислио Ништа из ни из чега.

НИШТА. Иван Вукадиновић. Што рече неко Ниче је човек који је измислио Ништа из ни из чега. НИШТА Иван Вукадиновић Савремена физика дошла је до метафизичких проблема и, видећемо у раду, практично до истог застоја као религија и филозофија. Заправо, област научне космологије је добрано у сфери

Detaljer

ОГЛАСНИ ДИО OBJAVE. GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj за избор и именовање чланова Надзорног одбора

ОГЛАСНИ ДИО OBJAVE. GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj за избор и именовање чланова Надзорног одбора ОГЛАСНИ ДИО SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 32 15.04.2010. OBJAVE KONKURSI На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именова њи ма ( Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске,

Detaljer

Душанов законик. Издавач Школа гусала Сандић, Београд. За издавача Вукојица Сандић. Штампа. Графомед, Бор Тираж Дистрибуција тел.

Душанов законик. Издавач Школа гусала Сандић, Београд. За издавача Вукојица Сандић. Штампа. Графомед, Бор Тираж Дистрибуција тел. Душанов законик Душанов законик Издавач Школа гусала Сандић, Београд За издавача Вукојица Сандић Штампа Графомед, Бор Тираж 1.000 Дистрибуција тел. 062/183-2687 063/441-484 zahrabreimudre@gmail.com www.zahrabreimudre.com

Detaljer

Сликовити графикон (Piktochart)

Сликовити графикон (Piktochart) Сликовити графикон (Piktochart) Адреса Кратак опис: Упутство http://piktochart.com/ Овај алат у бесплатној верзији ограничава кориснике на одређени број сиромашнијих образаца у мноштву које имају. Ради

Detaljer

Хемијске супстанце које се испуштају у атмосферу усљед људских активности могу довести до непоправљивих негативних промјена климе на планети

Хемијске супстанце које се испуштају у атмосферу усљед људских активности могу довести до непоправљивих негативних промјена климе на планети Аутор: Kliment Mindjov За БиХ прилагодила: Азра Јагањац Кључни концепт Трајање Период у години Мјесто Наставни материјали Наставни предмети Циљеви наставе Наставна методологија Хемијске супстанце које

Detaljer

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКИ БАСЕН КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРА Број: 1051 28. октобар 2008 Година XLIX Излази месечно ДУГ ПУТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Detaljer

ИНФОРМАТОР О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ ОРГАНА ГРАДА БЕОГРАДА

ИНФОРМАТОР О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ ОРГАНА ГРАДА БЕОГРАДА ИНФОРМАТОР О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ ОРГАНА ГРАДА БЕОГРАДА БЕОГРАД, Септембар 2016. САДРЖАЈ ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОРГАНИМА ГРАДА БЕОГРАДА И ИНФОРМАТОРУ... 3 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... 4 ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ

Detaljer

Информатор о раду и животу градске општине САВСКИ ВЕНАЦ АПРИЛ ЖИВОТ НА САВСКОМ ВЕНЦУ Време знања, сигурности здравља и заједништва

Информатор о раду и животу градске општине САВСКИ ВЕНАЦ АПРИЛ ЖИВОТ НА САВСКОМ ВЕНЦУ Време знања, сигурности здравља и заједништва Информатор о раду и животу градске општине САВСКИ ВЕНАЦ АПРИЛ 2016. ЖИВОТ НА САВСКОМ ВЕНЦУ 2012-2016. Време знања, сигурности здравља и заједништва ЈЕР, О ЉУДИМА СЕ РАДИ 4 6 ЗАШТИТА ПРОСТОРА СТРАТЕШКО

Detaljer

EНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1 фебруар 2017.

EНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1 фебруар 2017. EНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1 фебруар 017. 1. Мосн справљач пркључен је на круту мрежу x80v, 50Hz преко трансформатора у спрез Y, као на слц 1. Отпорност оптерећења знос док је ндуктвност пргушнце довољно велка

Detaljer

Дихотомни кључ за одређивање поткласа и редова адултних инсеката. Младен Хорватовић

Дихотомни кључ за одређивање поткласа и редова адултних инсеката. Младен Хорватовић Дихотомни кључ за одређивање поткласа и редова адултних инсеката Младен Хорватовић Нови Сад, 2016 Одређивање поткласа инсеката 1 Одрасли инсекти без крила. Трбух са једним или више пари наставака. Метаморфоза

Detaljer

Колоквијум траје 150 минута. Дозвољено је поседовање само једне свеске за рад и концепт. Прецртати оно што није за преглед.

Колоквијум траје 150 минута. Дозвољено је поседовање само једне свеске за рад и концепт. Прецртати оно што није за преглед. Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Катедра за енергетске претвараче и погоне ЕНЕРГЕТСКИ ТРАНСФОРМАТОРИ (ЕЕНТ) Колоквијум новембар 7. Трофазни уљни дистрибутивни трансформатор има следеће

Detaljer

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА И СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА КОЈЕ ВОДИ ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА И СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА КОЈЕ ВОДИ ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ Република Србија ОПШТИНА ЛУЧАНИ Општинска управа 32240 Лучани, Југословенске армије 5. интернет страницa www.lucani.rs телефон 032/515 06 00 ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА И СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ

Detaljer

ПАЖЊА! DuPont TM EXPRESS 50 SX ХЕРБИЦИД HRAC ГРУПА В ХЕРБИЦИД. водорастворљиве грануле (SG) светло смеђе боје

ПАЖЊА! DuPont TM EXPRESS 50 SX ХЕРБИЦИД HRAC ГРУПА В ХЕРБИЦИД. водорастворљиве грануле (SG) светло смеђе боје ПАЖЊА! DuPont TM EXPRESS 50 SX ХЕРБИЦИД HRAC ГРУПА В ХЕРБИЦИД водорастворљиве грануле (SG) светло смеђе боје САСТАВ ПРЕПАРАТА (Активна материја): Генерички назив: TRIBENURON-METIL Хемијски назив (IUPAC-YU):

Detaljer

Упутство за примену VELTON WG

Упутство за примену VELTON WG Упутство за примену VELTON WG Хербицид у облику вододисперзибилних гранула WG, крем боје САСТАВ ПРЕПАРАТА: Активна материја: - Генерички назив: Metribuzin - Хемијски назив (IUPAC): 4-amino-6-terc-butil-metiltio-1,2,4-triazin-5-(4H)-on

Detaljer

II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава)

II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава) II РАЗРЕД 1. Стварање света и човека (библијски опис; Постање 1. и 2. глава) Прочитај из Библије 1. и 2. главу књиге Постања или на следећем линку: http://www.pouke.org/svetopismo/biblija.php При томе,

Detaljer