Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19"

Transkript

1 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

2 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING Organisasjon og roller Styrets roller og oppgaver Daglig leders oppgaver Sportslige ledere Cupgruppa Dommerkontakt BANER OG ANLEGG HJEMMESIDE KURS OG OPPLÆRING LAGSORGANISERING LAGLEDERS OPPGAVER TRENERENS OPPGAVER FORELDREGRUPPA Foreldremøter Foreldreengasjement Representasjon DUGNAD ØKONOMISK STYRINGSMODELL Lagsøkonomi Aktivitetsavgift Medlemsavgift Rabattordninger i 2014: MATERIELL Utstyr til laget Utstyr til trenere SPORTSPLAN DIVERSE Nye spillere Rutiner ved klubbskifte Påmelding til serie og cuper Skader Deltager\holdningskontrakt Politiattester Sesongkort på Mjøndalen Stadion Beramming av hjemmekamper og dommere Pay back avtaler FAIR PLAY Kampvertrolle VEDLEGG 1 ORGANISASJONSKART Mjøndalen Fotball Side 3 av 19

3 1. Innledning MIF breddefotball er en undergruppe i Mjøndalen Idrettsforening(stiftet 1910). Avdelingens formål er å tilrettelegge fotballaktiviteter for begge kjønn og i alle aldre. MIF breddefotball er den største underavdelingen i klubben og har ca 300 aktive spillere. MIF breddefotball styrer etter følgende verdier: Lagånd Alle skal med uavhengig av ferdighetsnivå og sosiale forutsetninger Innsats Vi verdsetter innsats i forhold til de forutsetninger som finnes i hvert enkelt barn Kameratskap Barna og voksne skal ta vare på hverandre MIF breddefotball har følgende sportslige målsetninger: Tilrettelegg for en utviklende hverdag for spillerne med kamerater og gode trenere. Differensiering i trening og kamp etter ønsket nivå. Gi tilbud de til de som har lyst til å spille fotball. MIF skal være en klubbstyrt klubb Utvikle trenere og dommere gjennom oppfølging og kurs. Utvikle spillere som kan steget inn i MIF TF systemet 1.1 Organisasjon og roller Styret i MIF breddefotball er avdelingens øverste organ. Styret består primært av foresatte til barn i MIF BF. Til å administrere aktiviteten så er det ansatt en daglig leder i en 50% stilling på dagtid. Sportslige ledere er også engasjert på kontrakt og mottar økonomisk honorar. Cupgruppa er underlagt styret og har ansvar for drift av avdelings cuparrangementer. 1.2 Styrets roller og oppgaver Styret i MIF breddefotball skal lede avdelingen, som er en økonomisk og administrativt selvstendig avdeling i MIF. Styret setter opp retningslinjene som til enhver tid gjelder for avdelingen, og førerbreddeavdelingens saker overfor klubb, krets og forbund. Styret har bl.a. ansvar for gruppas økonomi, utstyr og arrangementer. Det er også styrets oppgave å legge tilrette for at det sportslige tilbudet blir best mulig for avdelingens medlemmer. Det praktiske og daglige arbeidet er delegert til administrativ- og sportslig ledere Styret jobber for at aktivitetene i breddeavdelingens s regi følger barne- og ungdomsidrettens bestemmelser osv. Dersom konflikter skulle oppstå, vil breddestyret gjøre sitt for at disse blir løst på best mulig måte. De ulike oppgavene i styret er beskrevet i MIF breddefotballs driftsmodell. Medlemmene i styret er valgt for 2 år ad gangen på klubbens generalforsamling og det etterstrebes at flest mulig årskull er representert. Styremedlemmenes oppgaver: Mjøndalen Fotball Side 4 av 19

4 Styreleder: Bør besettes av person med tilknytning ti 11 er fotball Formelt lederansvar Utarbeide møteplan, følge opp denne. Oppfølging av andre styremedlemmers oppgaver Delta på foreldremøter for 11`er fotball i samarbeide med Sp leder 11`er Møte i MIF`s gruppestyre Ansvarlig for organisering av det frivillige nettverket. Ansvarlig for(sammen med resten av styret) ift videreutvikling og målsetninger i MIF BF. Det gjelde seg anlegg, sport og økonomi. Aktiv sparringspartner for DL ift prioriteringer på sport og økonomi Nestleder: Bør besettes av person med tilknytning til barnefotball I lederens fravær overtar nestformannen dennes plikter og rettigheter. Delta på foreldremøter i barnefotball. Samarbeide tett med trenerutvikler i barnefotball Markeds og dugnadsansvarlig: Ansvarlig for MIF BF sponsor inntekter og sentrale dugnader. Ta initiativ ift å skaffe nye sponsorer og å følge opp eksisterende. Initiativtaker og organisator på sentrale dugnader. Samfunnskontakt Kontaktperson\mellomledd for personer som har utfordringer med kontigenter etc i MIF BF. Ha oversikt over diverse støtteordninger som finnes. Aktivt søke fond med støtte til MIF BF Ha oversikt over politiattester Arbeide med innføring og oppfølging av Fair Play Materialforvalter Innsamling og utdeling av utstyr til lagene. Foreta mottak av bestillinger på utstyr fra lagene. Følge opp at alle lag har utstyrsbod. 1.3 Daglig leders oppgaver Daglig leder er ansatt på kontrakt og har ansvar for den daglige driften av MIF BF. Daglig leder har følgende oppgaver Personalansvar ovenfor alle i MIF Fotball Bredde som mottar økonomisk honorar. Kontrakter og avtaleforhold. Ansettelse av trenere i samarbeide med sp leder og styret Kvalitetssikre at sportslig aktivitet skjer i hht klubbens Sportsplan. Mjøndalen Fotball Side 5 av 19

5 Videreutvikling og markedsføring av klubbens fotballskolekonsepter. Oppsett og fordeling av treningsplaner Utsendelse av referater og annen info på vegne av styret. Foreta oppmelding av lag til seriespill. Samle inn laglister for de enkelte lagene etter angitt mal fra klubben. Være kontaktperson for lagledere i spørsmål om drift av laget. Administrativt ansvarlig for 11`er cupene. Melde inn cup til krets, sende ut invitasjon, ta i mot påmeldinger, kampoppsett. Tilrettelegge for kursing for trenere og lagledere. Skal ta initiativer både i administrative og sportslige spørsmål. All kommunikasjon med lokale og sentrale myndigheter skal gå gjennom DL Utarbeide budsjett og rutiner for økonomi i samarbeide med styret 1.4 Sportslige ledere Utarbeidelse og oppfølging av sportsplaner. Deltagende i treneransettelser(11èr) Oppfølging av lag og spillere. SL skal delta på foreldremøter i forkant av ny sesong. Mentor for lags trenere, observasjon av enkelte treninger. Pådriver for kursing/skolering av trenere Kretskontakt for bylag/kretslag i spørsmål om uttak av spillere. Konfliktløser i samarbeid med DL BF og styret Ansvarlig for skriftlig sportslig orientering til breddestyrets møtereferater. Møterett i breddestyrets møter. Ikke stemmerett. SL skal samarbeide med lagenes trenerteam og DL i MIF BF om sportslige målsettinger, treningsopplegg, treningsleire og sosiale aktiviteter som fremmer sportslige prestasjoner og skaper trivsel 1.5 Cupgruppa Planlegging og gjennomføring av MIF hallcuper. Rekruttering av nye medlemmer 1.6 Dommerkontakt Være kontaktperson\veileder for klubbens dommere. Arbeide for å rekruttere dommere i klubben. Arrangere internt dommerkurs årlig. Bistå cupansvarlige med å skaffe dommere til klubbens cuper. Være kontaktperson for lagledere som har behov for dommere til kamper. Mjøndalen Fotball Side 6 av 19

6 2. Baner og anlegg MIF breddefotball har følgende «egne» baner tilgjengelig for klubben lag og medlemmer: Vassenga - brukes fra medio april og ut september. Mjøndalshallen(MH) brukes fra januar til Vassenga er klar. Mjøndalen Stadion(MS) brukes fra januar til Vassenga er klar. Vikåsen KG brukes fra april til november I tillegg har vi mulighet til å leie tid i gymsalen på Mjøndalen skole. Lagene melder inn ønske om treningstid til daglig leder som lager oppsett så tidlig det lar seg gjøre. Prioriteringsliste ved fordeling av treningstid er som følger: MIF A-lag, MIF elitelag og MIF breddelag Vi betaler leie for bruk av hallen, stadion og Vikåsen. MIF BF er ansvarlig for driften av Vassenga. November er frimåned for lagene. MIF BF leier og fordeler treningstid i perioden desembermars i MH og på MS. I perioden april-oktober benyttes primært Vassenga og Vikåsen KG. MH og MS leies ved behov. Lagene kan for egen regning leie MS til sine kamper. Klubben dekker leie av bane til kamp på MS dersom kretsen har satt opp kampen på MS. MIF Huset har lokaler som kan leies til møter for lagene. Dersom du skal reservere møterom for spillere/foreldre kan det gjøres via utleieansvarlig på MIF huset Inger Dyngeland på Daglig leder i MIF breddefotball har kontor på Mjøndalen Stadion og har kontortid Hjemmeside mif.no er klubbens offisielle hjemmeside. I tillegg har breddeavdelingen egen hjemmeside Her finner du oppdateringer omkring aktiviteter i avdelingen samt at hvert lag/årskull får sine egne sider som de selv kan administrere. Alle lagledere/trenere skal få utdelt innloggingsinformasjon til denne hjemmesiden så snart de tiltrer rollen som tillitsvalgt i klubben. Har du enda ikke fått dette, tar du kontakt med daglig leder. Under fanen «for lagene» ligger det mye nyttig informasjon for lagleder. Mjøndalen Fotball Side 7 av 19

7 4. Kurs og opplæring Mesteparten av arbeidet i MIF breddefotball er basert på foreldreinnsats. I alle aldersklasser rekrutteres trenere, lagledere og støtteapparat fra foreldrene. Unntaket er trenere i 11 er fotball som ansettes og lønnes av klubben. Som en hjelp i dette arbeidet tilbyr vi kurs og opplæring både internt og eksternt via krets. Breddeavdelingen dekker utgifter til aktivitetsleder-, trener- og laglederkurs. Informasjon om ulike kurs sendes ut på mail til alle som har verv samt formidles på våre hjemmesider og Facebook-sider. Ta kontakt med daglig leder eller sportslig leder vedrørende forespørsel om kurs. Alle hovedtrenere i barnefotball skal ha gjennomført Trener 1 kurs. 5. Lagsorganisering Alle lag-enheter skal bygge opp sitt støtteapparat. Representanter fra fotballstyret/administrasjonen er til stede og bidrar med råd og hjelp til oppstartfasen ved behov. For etablerte lag skal det avholdes foreldremøte etter sesongslutt og her etableres og vedlikeholdes neste sesongs støtteapparat. Alle lag skal ha en hovedtrener og en lagleder. I tillegg er det ønskelig å ha hjelpetrenere og assisterende lagledere samt dugnadsansvarlig. På 11`er fotball ansettes trenere på kontrakt fra styret. Men det er fortsatt ønskelig at foreldre bistår som assistent-trenere. 6. Lagleders oppgaver Administrativt Være et kontaktledd mellom laget og MIF Fotball ved styret og DL. Melde opp laget til seriespill til MIF Fotball etter angitt frist Levere oppdaterte laglister til MIF Fotball etter angitt frist. Levere oppdaterte laglister ved endring spillere ut eller inn. Sammen med trener(e) ha ansvar for det sosiale arbeidet rundt laget. Ta ansvar for utenomsportslige aktiviteter. Lage informasjon til spillere og foreldre. Innkalle til foreldremøter\infomøter for de foresatte i samarbeide med lagets trenere og MIF Fotball. I samarbeid med Materialforvalter i MIF Fotball sørge for at spillerne får MIF drakt og holde oversikt over hvem som har fått/levert utstyr. Legge ut informasjon på lagets hjemmeside. Organisere transport til lagets bortekamper. Lagleder kan fordele mindre oppgaver på andre hjelpere rundt laget. Liste for arbeidsfordeling i støtteapparat finnes på MIF Fotballs hjemmeside Mjøndalen Fotball Side 8 av 19

8 Kamprelatert Legge inn spillere på dommerkort ved bruk av FIKS.(ungdomsfotball) Møte i god tid og sjekke om banen er klar før hjemmekamper og sørge for at mål er riktig plassert og sikret. Sjekk at kampen går på riktig bane. Ukeplan legges ut på MIF Fotballs hjemmeside. Ved hjemmekamp, ta imot dommere og gjester. Følge retningslinjer for Fair Play, og utnevne kampvert ved lagets hjemmekamper I barnefotball, koordinere med dommerkontakt om dommere til hjemmekamp. Ansvar for lagenes utstyr/medisiner sammen med trener. Hjelpe treneren og spillerne med å tråkke og rydde banen etter trening og kamp. Påse at garderoben er ryddig etter kamp, gi dette i oppgave til spillerne, følge opp. Sjekke om motstandernes drakter har samme farger som våre drakter Fra 2014 er det en ny ordning vedr dommerbetaling i seriekamper i ungdomsfotball. Lagleder mottar kvittering fra dommer. Denne må leveres eller scannes og sendes over til kubbens regnskapsfører som forestår utbetaling til dommer. 7. Trenerens oppgaver Lønnede trenere Delta på x antall aktiviteter pr uke ift kontrakt. Lede gruppa i trening og kamp. Levere årsplan og månedlige rapporter til sportslig leder. Samarbeide med lagets øvrige støtteapparat og sportslig leder i MIF Fotball bredde om sportslige målsettinger, treningsopplegg, treningsleire og sosiale aktiviteter som fremmer sportslige prestasjoner og skaper trivsel. Møte i trenerforum(pliktig). Følge sportsplan. Være utviklingsorienterte framfor resultatorienterte Gjennomføre to formelle spillersamtaler hver sesong. Ulønnede trenere Forholde seg til sportslig leder\trenerutvikler. Følge klubbens sportsplan i hht sportslige mål og retningslinjer. Jobbe aktivt for å skap ett godt læringsmiljø i gruppa. Ivareta alle ift hver enkelt spillers ståsted. Møte på trenerforum. Trener må minimum ha trener 1 utdannelse eller være innstilt på å ta kurset. 8. Foreldregruppa MIF breddefotball, i likhet med de fleste andre frivillige organisasjoner i Norge, baserer sin aktivitet på frivillig innsats fra sine medlemmer. Siden våre medlemmer i hovedsak er barn og unge, blir foreldrene en viktig ressurs og er nødvendig for å drive Mjøndalen Fotball Side 9 av 19

9 klubben. Foreldrenes oppgaver er mange og varierte, det kan være alt fra å være lagleder til å bake kake til sosiale samlinger og avslutninger. Alle bidrag er verdifulle. Uten støtte og hjelp fra foreldrene vil drift av ethvert lag være umulig innenfor vår organisasjonsmodell. Det er derfor viktig at alle lagledere klarer å etablere et godt forhold til foreldregruppa. For nye lag er det viktig at denne etableringen skjer umiddelbart etter oppstart. Det er også viktig med mange foreldre som kan dele på små, men viktige oppgaver. Noen antar at det sikkert går greit å drive et lag alene et år eller to. Men all erfaring viser at slike lagledere/trenere fort brenner ut og da kan det være vanskelig for nye å overta. Med dette utgangspunkt er det forsvarlig å si at vi forutsetter at foreldrene engasjerer seg hvis barna er aktive i MIF. I de yngste årsklasser er alle tillitsvalgte, som trenere, lagledere og støtteapparat rekruttert fra spillernes foreldre. For de eldre lagene som har eksterne engasjert som trenere, er det ekstra viktig at foreldregruppa fungerer. Treneren er engasjert for å trene, ikke for å organisere det praktiske rundt laget. Et godt organisert lag vil gi treneren de beste rammer og oppgaven vil bli lystbetont og inspirerende. Stikkordet for vår kontakt med foreldre er full åpenhet helst i forbindelse med foreldremøter. Dette gjelder blant annet: - Økonomi - Aktivitetsnivå - prinsipp for laguttak Ved årets første foreldremøte skal også barnefotballansvarlig i MIF bes inn. Det er viktig å presisere at selv om det er foreldrene som må skal fungere i vervene rundt laget er MIF klubbstyrt. Det innebærer at MIFs verdier og sportsplan skal ligge til grunn. 8.1 Foreldremøter Vi anbefaler å avholde minst to foreldremøter i løpet av en sesong og hvert lag må finne sin form på dette. Det kan være lurt å avholde foreldremøter på følgende tidspunkt: - Januar/Februar for å diskutere detaljer i kommende sesong, turer, cuper, terminliste og inntektsaktiviteter - Midt i sesongen for å ta en statusoppdatering fra både trener/lagleder og foreldre - November for å avslutte sesongen, summere opp og etablere støtteapparat for neste sesong. Representanter fra breddestyret skal bes inn på møtet i januar/februar for å informere om organisasjonen, gi råd og også ta i mot spørsmål/kommentarer. 8.2 Foreldreengasjement. Mange av våre medlemmer kommer fra ulike kulturer. Vi har som mål at flest mulig skal engasjere seg for klubben som foreldre, lagledere, trenere, styremedlemmer etc. Mjøndalen Fotball Side 10 av 19

10 Dette krever at vi informerer godt omkring driften av klubben, inviterer til samarbeid og skaper et miljø der tillitsvalgte med ulik bakgrunn trives og kan arbeide sammen. Det er viktig at lagledelsen rundt hvert enkelt lag gjør en innsats for å informere og invitere foresatte rundt sitt lag til å delta i klubbarbeidet. Det anbefales at lagene etablerer et bredt engasjement i foreldregruppene og fordeler oppgavene internt. De som klarer dette, vil oppleve at lagene fungerer meget godt både sportslig og sosialt. 8.3 Representasjon Trenere/lagledere representerer klubben under trening og kamp. Mottatt utstyr skal benyttes. Det forventes at alle med tillitsverv i MIF opptrer med respekt og integritet overfor hverandre, samarbeidspartnere, publikum og andre. MIF aksepterer ingen form for trakassering, diskriminering eller annen atferd som kan oppfattes truende eller nedverdigende. Husk at alle som er med rundt våre lag blir oppfattet som en del av klubben og dermed er klubbens ansikt utad. 9. Dugnad Dugnader og aktivitetsavgiften er vår største inntektskilde og gir grunnlag for drift. Følgende fellesdugnader er gjeldende: 1. Toalettpapir\egenandel. Velg om du vil være med salgsdugnad eller betale deg ut via egenandel. Krysses av på deltager\holdningskontrakt.. 2. Cupdugnader. Foresatte må stille opp på klubbens cupdugnader 2 ganger pr år. Vi arrangerer G13,G14,G15\G16 og G19 cup i januar\februar. Foreldregruppa på de respektive lagene(g13, G14, G15\G16 og G19) er ansvarlig for gjennomføring av egen cup i samarbeide med DL og styret. Vår og høst arrangeres 5\7 er cup.. 3. Kalenderdugnad. Alle spillere må slutten av sesongen selge 3 kalendere. Alle spillere(kun en kvote pr familie) faktureres kr 300,-. 4. Lagene kan arrangere egne dugnader med inntekt til laget. 5. Ved svikt i inntektene kan styret pålegge en ekstra dugnad. 6. Hver vår og høst er det ryddedugnad på Vassenga som 12 års kullet er ansvarlig for. Dugnadsansvarlig for kullet fordeler 10. Økonomisk styringsmodell I MIF forventer vi av oss selv at vi skal ha orden på økonomiske forhold til enhver tid. Vi vil ikke bruke flere penger enn vi har, og vi vil ikke belaste foreldre og spillere med utlegg som ikke er avtalt. Breddeavdelingen er finansiert av: - Aktivitetsavgift - Inntekter fra toalettrullsalg - Inntekter fra kalendersalg - Grasrotmidler - Sponsing fra bedrifter og organisasjoner - Inntekter av klubbens egne cup-arrangement og fotballskolearrangement Mjøndalen Fotball Side 11 av 19

11 Foreldre/foresatte forplikter seg til å betale aktivitetsavgift og delta på dugnader cupdugnader og salg av toalettruller + kalender Breddestyret vedtar aktivitetsavgift for hvert år gjeldene aktivitetsavgift er på våre hjemmesider Lagsøkonomi Lagsøkonomi: Hvert lag styrer sine egne penger. Ingen andre lag eller deler av MIF vil ta fra et lag penger som det har skaffet selv til eget bruk. Sponsorer: Styret har rettigheter for salg av draktreklame på draktene. Lagene kan selge sponsorplass på treningstøy og treningsdresser som tilhører spillerne.. Egne dugnader: Hvert lag kan skaffe seg så mange dugnader de ønsker. Laget må koordinere med Markedsansvarlig i MIF Fotball dersom oppdraget gjelder en avtalepartner. For tiden er Buskerud Storsenter og Kiwi avtalepartnere de største avtalepartnerne. Rutiner Utgifter kontant: Lagleder tar enten av lagets kasse, alternativt legger ut, eller tar ut fra bank på forhånd. Bilag attesteres av lagleder, og leveres forretningsfører for avregning/tilbakebetaling. Tilbakebetaling skjer til privat konto. Inntekter kontant: Lagleder kan ha en kassebeholdning for mindre inntekter (kakesalg etc.) og utgifter. Skal holdes under kr. 3000,-. Alle kontantinntekter skal føres på spesielt inntektsskjema som leveres forretningfører. Inntekter faktura/bank: Alle sponsorinntekter skal faktureres av forretningsfører av hensyn til moms-regnskapet. Det er ikke moms på dugnadsinntekter, men også disse bør faktureres dersom det er snakk om beløp over kroner. Dersom lagleder setter kontanter inn på MIF Fotballs bankkonto, må han/hun passe på å få med seg bilag fra banken, og påføre hvilket lag det gjelder før bilaget leveres forretningsfører. Alle 11`er lag har konto registrert i MIF. Ingen lag kan bruke penger de «ikke har». Systemet krever en ryddig kontakt med forretningsfører. Vår forretningsfører, Mette S. Jensen(fra Økonomistyring AS), har normalt kontortid på Stadionkontoret mandager og onsdager.. Hun kan nås på mail: 10.2 Aktivitetsavgift Aktivitetsavgift for hvert år foreslås av breddestyret og vedtas årlig på generalforsamlingen til klubben. Evt innsigelser må forekommer her. Aktivitetsavgiften dekker følgende: Utstyr til lagene. Baller, drakter osv. Mjøndalen Fotball Side 12 av 19

12 Personalutgifter, trenerkurs osv Utdanning og tøy til trenere. Drift og vedlikehold av Vassenga. Leie av Mjøndalshallen, Mjøndalen Stadion og Vikåsen KG. Deltagelse i serie og dommerutgifter. 3 treningskamper pr lag + dommer. Deltagelse på 2 eksterne cuper(nb. Ikke deltagerkort) Aktivitetsavgift må være innbetalt i sin helhet før spiller kan delta i offisielle kamper for klubben. Alternativt kan det være inngått betalingsavtale. Innbetalt aktivitetsavgift refunderes ikke Medlemsavgift Alle medlemmer i MIF skal betale medlemsavgift til klubben. Årsmøtet vedtar satser for det enkelte år. Ingen spillere har anledning til å trene/spille kamper uten at medlemsavgiften er betalt. Gjennom medlemsavgiften er spilleren forsikret. Se egen informasjon om forsikringsordninger. Alle tillitsvalgte i klubben, også lagledere og trenere, er forpliktet til å løse medlemsavgift for klubben Rabattordninger i 2014: Det gis reduksjon i aktivitetsavgiften: - fra og med barn nr 2 i familien som er spiller i MIF Breddefotball (50%) - for barn som spiller på lag der far/mor er trener eller lagleder (100%) - nye medlemmer som blir meldt inn i klubben etter 1.juli det aktuelle år (50%) Aktivitetsavgift, medlemsavgift og dugnadsprosjekter vil bli fakturert elektronisk via e-post for alle spillere som ligger inne med e-post adresser i medlemssystemet. På øvrige spillere vil faktura sendes via post som normalt, men målsettingen er at mest mulig skal gå via e-post. MIF bruker Norges idrettsforbunds nye system «Min idrett» til meldemsfakturering. Spørsmål vedrørende medlemsskap skal rettes til klubbens medlemsansvarlig på mail, 11. Materiell 11.1 Utstyr til laget Normalt vil alle lag få utlevert: Mjøndalen Fotball Side 13 av 19

13 - Baller og ballnett avhengig av spillerantall - Kjegler - Overtrekksvester - Førstehjelpsskrin og isposer - Keeperhansker - Kampvertvest - Ballpumpe - Tøy til trenere og lagledere. Materialforvalter i styret avgjør i tvilstilfeller hvorvidt laget må fornye utstyret. Er det behov for ytterligere utstyr skal dette meldes klubbens materialforvalter. Drakt, strømper og shorts må kjøpes av hver enkelt spiller. Drakt utleveres av klubben og skal leveres inn etter sesongslutt til klubbens materialforvalter.. I januar / februar hvert år vil lagledere/trenere for hver lagenhet få innkalling fra materiellansvarlig for innlevering og utlevering av utstyr. Lagene vil få supplert med ekstra baller og drakter hvis nye spillere kommer til under sesongen. Øvrige rekvisita må etterfylles på lagets egen regning. Alle lag er ansvarlig for å behandle utstyr forsiktig, og de er ansvarlig for mistet utstyr. Hvis det mangler utstyr i uvanlig stort omfang, må dette erstattes av laget Eventuelle materiellspørsmål tas direkte opp med materiellansvarlig. Materiell skal behandles som angitt i instrukser fra materiellansvarlig. Alle lag får tilgang på egen oppbevaringsbod til utstyr i klubbens garderobeanlegg. Alt lagsutstyr skal merkes. Lagleder må påse at alle lagets drakter har påtrykket klubbens gjeldende sponsor på brystet Utstyr til trenere Trenere får treningsjakke, bukse, shorts og trøye. Ansatte trenere får coachjakke. 12. Sportsplan Klubbens sportsplan er retningsgivende for all sportslig aktivitet. Klubbens trenere plikter å sette seg inn i denne. Sportsplanen ligger tilgjengelig på våre nettsider. Sportsplanen skal revideres av sportslig ledelse hvert 2.år. Mjøndalen Fotball Side 14 av 19

14 13. Diverse 13.1 Nye spillere Alle nye spillere må registreres hos klubben og betale klubbmedlemsskap og aktivitetsavgift før de kan delta i kamper for klubben. Lagleder melder dette til daglig leder 13.2 Rutiner ved klubbskifte 11`er fotball Spillere som skal melde overgang til MIF må fylle ut og levere inn SAMTYKKESKJEMA. Ferdig utfylt skjema leveres trener eller daglig leder. Alle overganger skal godkjennes av Sportslig leder\daglig leder. Vi henvender oss aldri direkte til spillere. Henvendelser som kommer fra spillere som spiller i andre klubber skal rettes til Sportslig leder\daglig leder. Spillere som spiller i andre klubber og som ønsker å komme på PRØVESPILL i MIF må ha godkjennelse fra tidligere klubb. Denne må framvises på første trening. MIF er opptatt av at alle prosesser rundt overganger er åpne og ryddige. Barnefotball MIF`s barnefotballtilbud gis primært til barn som går på skole i Mjøndalen. Inntak av spillere som sokner til andre skolekretser og klubber skal behandles av Sportslig leder og styret. Nåværende klubb blir kontaktet slik at man kan drøfte ulike løsninger. MIF`s holdning er at spilleren i utgangspunktet skal spille på lag med sine klassekamerater og venner i nærmiljøet. Det kreves ingen registrering i kretsen eller NFF ved klubbskifte av spillere til og med det året de fyller 12 år. Men det skal fylles ut SAMTYKKESKJEMA for klubbskifte. Skjemaet leveres Daglig leder\sportslig leder Påmelding til serie og cuper Daglig leder melder på lag i den lokale serie ut i fra ønsker fra de daglige lederne: mail om dette kommer i desember. Frist for påmelding av lag er 15. januar for 11 er og 15. februar for resten. Kostnad for deltagelse i seriespill dekkes av MIF. Lagene må selv melde seg på cuper også MIFs egne cuper. Betalingsinfo sendes klubbens regnskapsfører DL videresender på mail invitasjoner klubben mottar. Vi har som policy å melde oss på lokale cuper (for eksempel Vikåsen, Solberg, IBK) samt at vi oppfordrer til å melde seg på en ekstern cup (for eksempel Ørn Hortens cup). MIF dekker kostnader for våre egne cuper samt for 2 eksterne cuper. Mjøndalen Fotball Side 15 av 19

15 13.4 Skader Barneidrettsforsikring: Alle barn som deltar på klubbens lag opp til og med 12 år er forsikret gjennom NFFs barneforsikring. Spilleren skal være registrert i klubbens spillerregister. Det er ikke nødvendig med registrering utover medlemskap i klubben for disse spillerne. Merk at forsikringen bare gjelder dersom medlemskontingent er betalt. Forsikringen gjelder når de deltar i organisert trening eller konkurranse. Fra det året spilleren fyller 13 er spilleren forsikret gjennom NFFs lagsforsikring. Det er et krav at spillerne er registrert i klubbens spillerregister og fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem (FIKS). Hvordan melde fra om en idrettsskade Hvis du skulle få en idrettskade som er dekket av forsikringen kan foresatte fylle ut et eget skadeskjema elektronisk. Det ligger tilgjengelig på MIF BF`s hjemmeside. Husk å få en bekreftelse fra forelder, trener eller lagleder på at opplysningene på skademeldingen er riktig dersom du som lagleder bistår i dette arbeidet. Informer også foreldre om forsikringsordningen, både på foreldremøtet og når skaden har skjedd. Les mer om barneidrettsforsikringen på SKADETELEFON: (for spillere fra 13 år og oppover) Husk at det til syvende og sist er foreldrenes ansvar å sørge for legebehandling og innmelding av skade. Vi oppfordrer alle spillere til å bruke leggbeskyttere på trening. Skade som oppstår uten bruk av dette vil kunne få konsekvenser for skadeerstatningen. For spillere i 11`er fotball er de mulig å tegne en utvidet personlig forsikring. Informasjon om dette finnes på NFF sine sider. MIF BF har ingen avtale med fysioterapeut, men vi anbefaler å bruke Drammen Sportsklinikk Deltager\holdningskontrakt Alle spillere som deltar i aktivitet for MIF BF plikter å levere deltager\holdningskontrakt. Denne ligger tilgjengelig på våre hjemmesider og leveres elektronisk Politiattester Det er krav om at alle som har verv i MIF skal levere politiattest. Breddestyret organiserer innsamling av attester. Se info her: Mjøndalen Fotball Side 16 av 19

16 Poitiattester skal fornyes hver 3. år 13.7 Sesongkort på Mjøndalen Stadion Alle trenere, lagledere og spillere får sesongkort på Mjøndalen Stadion. Barnefotball-lagene får 3 kort til trenere\ledere på hvert kull Beramming av hjemmekamper og dommere Alle kampene som er obligatoriske/innmeldt til krets blir tildelt bane automatisk, og dette vil komme fram på baneoversikten på hjemmesidene våre. Om kamper skal omberammes ta kontakt med motstander for å finne et tidspunkt som passer for begge parter. Til alle serier er det en egen side med både serieoppsett og de ulike lagenes kontaktpersoner. Dommere til kamper i klasse 13 år og oppover settes opp av krets Dommere til kamper i barnefotball fordeles av klubbens dommerkontakt. Klubben betaler dommeren, men lagleder må skrive under på dommerens skjema etter kampen Pay back avtaler Klubben har avtale med Intersport og Uno X om rabattkort. Bruk av disse vil gi inntekter tilbake til breddeavdelingen. Lagleder må gjøre foreldregruppa kjent med disse avtalene. Kontakt markedsansvarlig i styret eller daglig leder for utfyllende informasjon. 14. Fair play Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Alle tilknyttet fotballmiljøene har et ansvar for å følge de normer, regler og retningslinjer som skaper verdier og holdninger vi kan være stolte av. Norges Fotballforbund er opptatt av at alle spillere, trenere, dommere, ledere, foreldre/foresatte og andre engasjerer seg og bidrar til at vi har et fotballmiljø preget av trivsel og trygghet. Sentrale stikkord er: - Vise respekt og toleranse for hverandre - Alle er like verdifulle - Ta avstand fra rasisme og andre former for mobbing - Respektere dommerens avgjørelser - Skape et fellesskap som inkluderer alle - Lagspill krever god samarbeidsevne Fotball skal være morsomt og utøves i trygge og inkluderende omgivelser. Det er Mjøndalen Fotball Side 17 av 19

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09. Laglederhåndbok for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.14 Side 1 av 15 Skrevet ut: 15.09.2014 INNHOLD LAGLEDERHÅNDBOK FOR ILS FOTBALL

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK

I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK I.L AVERØYKAMERATENE KLUBBHÅNDBOK Spilleren den sentrale ressurs Det er AK`s overordnede mål å sette "spilleren" i sentrum for sin virksomhet. Dette betyr bl.a. at de sentrale mål og virkemidler må være

Detaljer

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL

klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL klubbhåndbok FREIDIG FOTBALL 2015 Klubbhåndboka vår skal svare på de viktigste spørsmålene om Freidig Fotball og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen

Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen Laglederbok for Mysen IF Fotball - ungdomsavdelingen VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas,

Detaljer

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT

BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT BERGSØY IL-FOTBALL KONTINGENT Bergsøy IL - Fotball sin kontingent vil bli sendt ut en gang i året, og det er i løpet av 1 kvartal. Det er viktig for Bergsøy IL- Fotball at kontingenten blir betalt. Den

Detaljer

Vindbjart Fotballklubb. Klubbhåndbok. Versjon 1.0 - April 2015

Vindbjart Fotballklubb. Klubbhåndbok. Versjon 1.0 - April 2015 Vindbjart Fotballklubb Klubbhåndbok Versjon 1.0 - April 2015 Innhold 1. Om Vindbjart Fotballklubb... 3 Visjon og verdier... 3 Klubbens verdigrunnlag... 3 Fakta... 3 Organisasjon... 4 Baner og anlegg...

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA VARIGHET: Disse reglene evalueres/revideres av styret etter sesongslutt, og senest innen desember hvert år og er gjeldende fra signaturdato og frem

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 8 Retningslinjer lag

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. Del 8 Retningslinjer lag 8.Retningslinjer lag Generelle retningslinjer tilsier at lagene i Borgen IL fortrinnsvis organiseres med følgende funksjoner: 1. Lagleder 2. Trener(e) 3. Økonomisk ansvarlig 4. WEB/nett ansvarlig 5. Sosialt

Detaljer

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Sarpsborg IL Håndball er allianseidrettslag med Sarpsborg IL. Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østfolds første klubber ble håndball innført

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET... 2 1.1 ORGANISERINGEN AV GRUPPA... 2 1.2 TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER... 2 2. SPORTSLIGE FORHOLD... 3 2.1 SPORTSLIGE MÅL... 3

Detaljer

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE

HÅNDBOK FOR LAGLEDERE Velkommen som lagleder Laglederrollen er like viktig som trenerrollen. Lagleder har en administrativ funksjon for at laget skal fungere optimalt i løpet av året. I tillegg kan det oppnevnes en foreldrekontakt

Detaljer

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsideen... 5 Handlingsplan...

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer