Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19"

Transkript

1 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

2 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING Organisasjon og roller Styrets roller og oppgaver Daglig leders oppgaver Sportslige ledere Cupgruppa Dommerkontakt BANER OG ANLEGG HJEMMESIDE KURS OG OPPLÆRING LAGSORGANISERING LAGLEDERS OPPGAVER TRENERENS OPPGAVER FORELDREGRUPPA Foreldremøter Foreldreengasjement Representasjon DUGNAD ØKONOMISK STYRINGSMODELL Lagsøkonomi Aktivitetsavgift Medlemsavgift Rabattordninger i 2014: MATERIELL Utstyr til laget Utstyr til trenere SPORTSPLAN DIVERSE Nye spillere Rutiner ved klubbskifte Påmelding til serie og cuper Skader Deltager\holdningskontrakt Politiattester Sesongkort på Mjøndalen Stadion Beramming av hjemmekamper og dommere Pay back avtaler FAIR PLAY Kampvertrolle VEDLEGG 1 ORGANISASJONSKART Mjøndalen Fotball Side 3 av 19

3 1. Innledning MIF breddefotball er en undergruppe i Mjøndalen Idrettsforening(stiftet 1910). Avdelingens formål er å tilrettelegge fotballaktiviteter for begge kjønn og i alle aldre. MIF breddefotball er den største underavdelingen i klubben og har ca 300 aktive spillere. MIF breddefotball styrer etter følgende verdier: Lagånd Alle skal med uavhengig av ferdighetsnivå og sosiale forutsetninger Innsats Vi verdsetter innsats i forhold til de forutsetninger som finnes i hvert enkelt barn Kameratskap Barna og voksne skal ta vare på hverandre MIF breddefotball har følgende sportslige målsetninger: Tilrettelegg for en utviklende hverdag for spillerne med kamerater og gode trenere. Differensiering i trening og kamp etter ønsket nivå. Gi tilbud de til de som har lyst til å spille fotball. MIF skal være en klubbstyrt klubb Utvikle trenere og dommere gjennom oppfølging og kurs. Utvikle spillere som kan steget inn i MIF TF systemet 1.1 Organisasjon og roller Styret i MIF breddefotball er avdelingens øverste organ. Styret består primært av foresatte til barn i MIF BF. Til å administrere aktiviteten så er det ansatt en daglig leder i en 50% stilling på dagtid. Sportslige ledere er også engasjert på kontrakt og mottar økonomisk honorar. Cupgruppa er underlagt styret og har ansvar for drift av avdelings cuparrangementer. 1.2 Styrets roller og oppgaver Styret i MIF breddefotball skal lede avdelingen, som er en økonomisk og administrativt selvstendig avdeling i MIF. Styret setter opp retningslinjene som til enhver tid gjelder for avdelingen, og førerbreddeavdelingens saker overfor klubb, krets og forbund. Styret har bl.a. ansvar for gruppas økonomi, utstyr og arrangementer. Det er også styrets oppgave å legge tilrette for at det sportslige tilbudet blir best mulig for avdelingens medlemmer. Det praktiske og daglige arbeidet er delegert til administrativ- og sportslig ledere Styret jobber for at aktivitetene i breddeavdelingens s regi følger barne- og ungdomsidrettens bestemmelser osv. Dersom konflikter skulle oppstå, vil breddestyret gjøre sitt for at disse blir løst på best mulig måte. De ulike oppgavene i styret er beskrevet i MIF breddefotballs driftsmodell. Medlemmene i styret er valgt for 2 år ad gangen på klubbens generalforsamling og det etterstrebes at flest mulig årskull er representert. Styremedlemmenes oppgaver: Mjøndalen Fotball Side 4 av 19

4 Styreleder: Bør besettes av person med tilknytning ti 11 er fotball Formelt lederansvar Utarbeide møteplan, følge opp denne. Oppfølging av andre styremedlemmers oppgaver Delta på foreldremøter for 11`er fotball i samarbeide med Sp leder 11`er Møte i MIF`s gruppestyre Ansvarlig for organisering av det frivillige nettverket. Ansvarlig for(sammen med resten av styret) ift videreutvikling og målsetninger i MIF BF. Det gjelde seg anlegg, sport og økonomi. Aktiv sparringspartner for DL ift prioriteringer på sport og økonomi Nestleder: Bør besettes av person med tilknytning til barnefotball I lederens fravær overtar nestformannen dennes plikter og rettigheter. Delta på foreldremøter i barnefotball. Samarbeide tett med trenerutvikler i barnefotball Markeds og dugnadsansvarlig: Ansvarlig for MIF BF sponsor inntekter og sentrale dugnader. Ta initiativ ift å skaffe nye sponsorer og å følge opp eksisterende. Initiativtaker og organisator på sentrale dugnader. Samfunnskontakt Kontaktperson\mellomledd for personer som har utfordringer med kontigenter etc i MIF BF. Ha oversikt over diverse støtteordninger som finnes. Aktivt søke fond med støtte til MIF BF Ha oversikt over politiattester Arbeide med innføring og oppfølging av Fair Play Materialforvalter Innsamling og utdeling av utstyr til lagene. Foreta mottak av bestillinger på utstyr fra lagene. Følge opp at alle lag har utstyrsbod. 1.3 Daglig leders oppgaver Daglig leder er ansatt på kontrakt og har ansvar for den daglige driften av MIF BF. Daglig leder har følgende oppgaver Personalansvar ovenfor alle i MIF Fotball Bredde som mottar økonomisk honorar. Kontrakter og avtaleforhold. Ansettelse av trenere i samarbeide med sp leder og styret Kvalitetssikre at sportslig aktivitet skjer i hht klubbens Sportsplan. Mjøndalen Fotball Side 5 av 19

5 Videreutvikling og markedsføring av klubbens fotballskolekonsepter. Oppsett og fordeling av treningsplaner Utsendelse av referater og annen info på vegne av styret. Foreta oppmelding av lag til seriespill. Samle inn laglister for de enkelte lagene etter angitt mal fra klubben. Være kontaktperson for lagledere i spørsmål om drift av laget. Administrativt ansvarlig for 11`er cupene. Melde inn cup til krets, sende ut invitasjon, ta i mot påmeldinger, kampoppsett. Tilrettelegge for kursing for trenere og lagledere. Skal ta initiativer både i administrative og sportslige spørsmål. All kommunikasjon med lokale og sentrale myndigheter skal gå gjennom DL Utarbeide budsjett og rutiner for økonomi i samarbeide med styret 1.4 Sportslige ledere Utarbeidelse og oppfølging av sportsplaner. Deltagende i treneransettelser(11èr) Oppfølging av lag og spillere. SL skal delta på foreldremøter i forkant av ny sesong. Mentor for lags trenere, observasjon av enkelte treninger. Pådriver for kursing/skolering av trenere Kretskontakt for bylag/kretslag i spørsmål om uttak av spillere. Konfliktløser i samarbeid med DL BF og styret Ansvarlig for skriftlig sportslig orientering til breddestyrets møtereferater. Møterett i breddestyrets møter. Ikke stemmerett. SL skal samarbeide med lagenes trenerteam og DL i MIF BF om sportslige målsettinger, treningsopplegg, treningsleire og sosiale aktiviteter som fremmer sportslige prestasjoner og skaper trivsel 1.5 Cupgruppa Planlegging og gjennomføring av MIF hallcuper. Rekruttering av nye medlemmer 1.6 Dommerkontakt Være kontaktperson\veileder for klubbens dommere. Arbeide for å rekruttere dommere i klubben. Arrangere internt dommerkurs årlig. Bistå cupansvarlige med å skaffe dommere til klubbens cuper. Være kontaktperson for lagledere som har behov for dommere til kamper. Mjøndalen Fotball Side 6 av 19

6 2. Baner og anlegg MIF breddefotball har følgende «egne» baner tilgjengelig for klubben lag og medlemmer: Vassenga - brukes fra medio april og ut september. Mjøndalshallen(MH) brukes fra januar til Vassenga er klar. Mjøndalen Stadion(MS) brukes fra januar til Vassenga er klar. Vikåsen KG brukes fra april til november I tillegg har vi mulighet til å leie tid i gymsalen på Mjøndalen skole. Lagene melder inn ønske om treningstid til daglig leder som lager oppsett så tidlig det lar seg gjøre. Prioriteringsliste ved fordeling av treningstid er som følger: MIF A-lag, MIF elitelag og MIF breddelag Vi betaler leie for bruk av hallen, stadion og Vikåsen. MIF BF er ansvarlig for driften av Vassenga. November er frimåned for lagene. MIF BF leier og fordeler treningstid i perioden desembermars i MH og på MS. I perioden april-oktober benyttes primært Vassenga og Vikåsen KG. MH og MS leies ved behov. Lagene kan for egen regning leie MS til sine kamper. Klubben dekker leie av bane til kamp på MS dersom kretsen har satt opp kampen på MS. MIF Huset har lokaler som kan leies til møter for lagene. Dersom du skal reservere møterom for spillere/foreldre kan det gjøres via utleieansvarlig på MIF huset Inger Dyngeland på Daglig leder i MIF breddefotball har kontor på Mjøndalen Stadion og har kontortid Hjemmeside mif.no er klubbens offisielle hjemmeside. I tillegg har breddeavdelingen egen hjemmeside Her finner du oppdateringer omkring aktiviteter i avdelingen samt at hvert lag/årskull får sine egne sider som de selv kan administrere. Alle lagledere/trenere skal få utdelt innloggingsinformasjon til denne hjemmesiden så snart de tiltrer rollen som tillitsvalgt i klubben. Har du enda ikke fått dette, tar du kontakt med daglig leder. Under fanen «for lagene» ligger det mye nyttig informasjon for lagleder. Mjøndalen Fotball Side 7 av 19

7 4. Kurs og opplæring Mesteparten av arbeidet i MIF breddefotball er basert på foreldreinnsats. I alle aldersklasser rekrutteres trenere, lagledere og støtteapparat fra foreldrene. Unntaket er trenere i 11 er fotball som ansettes og lønnes av klubben. Som en hjelp i dette arbeidet tilbyr vi kurs og opplæring både internt og eksternt via krets. Breddeavdelingen dekker utgifter til aktivitetsleder-, trener- og laglederkurs. Informasjon om ulike kurs sendes ut på mail til alle som har verv samt formidles på våre hjemmesider og Facebook-sider. Ta kontakt med daglig leder eller sportslig leder vedrørende forespørsel om kurs. Alle hovedtrenere i barnefotball skal ha gjennomført Trener 1 kurs. 5. Lagsorganisering Alle lag-enheter skal bygge opp sitt støtteapparat. Representanter fra fotballstyret/administrasjonen er til stede og bidrar med råd og hjelp til oppstartfasen ved behov. For etablerte lag skal det avholdes foreldremøte etter sesongslutt og her etableres og vedlikeholdes neste sesongs støtteapparat. Alle lag skal ha en hovedtrener og en lagleder. I tillegg er det ønskelig å ha hjelpetrenere og assisterende lagledere samt dugnadsansvarlig. På 11`er fotball ansettes trenere på kontrakt fra styret. Men det er fortsatt ønskelig at foreldre bistår som assistent-trenere. 6. Lagleders oppgaver Administrativt Være et kontaktledd mellom laget og MIF Fotball ved styret og DL. Melde opp laget til seriespill til MIF Fotball etter angitt frist Levere oppdaterte laglister til MIF Fotball etter angitt frist. Levere oppdaterte laglister ved endring spillere ut eller inn. Sammen med trener(e) ha ansvar for det sosiale arbeidet rundt laget. Ta ansvar for utenomsportslige aktiviteter. Lage informasjon til spillere og foreldre. Innkalle til foreldremøter\infomøter for de foresatte i samarbeide med lagets trenere og MIF Fotball. I samarbeid med Materialforvalter i MIF Fotball sørge for at spillerne får MIF drakt og holde oversikt over hvem som har fått/levert utstyr. Legge ut informasjon på lagets hjemmeside. Organisere transport til lagets bortekamper. Lagleder kan fordele mindre oppgaver på andre hjelpere rundt laget. Liste for arbeidsfordeling i støtteapparat finnes på MIF Fotballs hjemmeside Mjøndalen Fotball Side 8 av 19

8 Kamprelatert Legge inn spillere på dommerkort ved bruk av FIKS.(ungdomsfotball) Møte i god tid og sjekke om banen er klar før hjemmekamper og sørge for at mål er riktig plassert og sikret. Sjekk at kampen går på riktig bane. Ukeplan legges ut på MIF Fotballs hjemmeside. Ved hjemmekamp, ta imot dommere og gjester. Følge retningslinjer for Fair Play, og utnevne kampvert ved lagets hjemmekamper I barnefotball, koordinere med dommerkontakt om dommere til hjemmekamp. Ansvar for lagenes utstyr/medisiner sammen med trener. Hjelpe treneren og spillerne med å tråkke og rydde banen etter trening og kamp. Påse at garderoben er ryddig etter kamp, gi dette i oppgave til spillerne, følge opp. Sjekke om motstandernes drakter har samme farger som våre drakter Fra 2014 er det en ny ordning vedr dommerbetaling i seriekamper i ungdomsfotball. Lagleder mottar kvittering fra dommer. Denne må leveres eller scannes og sendes over til kubbens regnskapsfører som forestår utbetaling til dommer. 7. Trenerens oppgaver Lønnede trenere Delta på x antall aktiviteter pr uke ift kontrakt. Lede gruppa i trening og kamp. Levere årsplan og månedlige rapporter til sportslig leder. Samarbeide med lagets øvrige støtteapparat og sportslig leder i MIF Fotball bredde om sportslige målsettinger, treningsopplegg, treningsleire og sosiale aktiviteter som fremmer sportslige prestasjoner og skaper trivsel. Møte i trenerforum(pliktig). Følge sportsplan. Være utviklingsorienterte framfor resultatorienterte Gjennomføre to formelle spillersamtaler hver sesong. Ulønnede trenere Forholde seg til sportslig leder\trenerutvikler. Følge klubbens sportsplan i hht sportslige mål og retningslinjer. Jobbe aktivt for å skap ett godt læringsmiljø i gruppa. Ivareta alle ift hver enkelt spillers ståsted. Møte på trenerforum. Trener må minimum ha trener 1 utdannelse eller være innstilt på å ta kurset. 8. Foreldregruppa MIF breddefotball, i likhet med de fleste andre frivillige organisasjoner i Norge, baserer sin aktivitet på frivillig innsats fra sine medlemmer. Siden våre medlemmer i hovedsak er barn og unge, blir foreldrene en viktig ressurs og er nødvendig for å drive Mjøndalen Fotball Side 9 av 19

9 klubben. Foreldrenes oppgaver er mange og varierte, det kan være alt fra å være lagleder til å bake kake til sosiale samlinger og avslutninger. Alle bidrag er verdifulle. Uten støtte og hjelp fra foreldrene vil drift av ethvert lag være umulig innenfor vår organisasjonsmodell. Det er derfor viktig at alle lagledere klarer å etablere et godt forhold til foreldregruppa. For nye lag er det viktig at denne etableringen skjer umiddelbart etter oppstart. Det er også viktig med mange foreldre som kan dele på små, men viktige oppgaver. Noen antar at det sikkert går greit å drive et lag alene et år eller to. Men all erfaring viser at slike lagledere/trenere fort brenner ut og da kan det være vanskelig for nye å overta. Med dette utgangspunkt er det forsvarlig å si at vi forutsetter at foreldrene engasjerer seg hvis barna er aktive i MIF. I de yngste årsklasser er alle tillitsvalgte, som trenere, lagledere og støtteapparat rekruttert fra spillernes foreldre. For de eldre lagene som har eksterne engasjert som trenere, er det ekstra viktig at foreldregruppa fungerer. Treneren er engasjert for å trene, ikke for å organisere det praktiske rundt laget. Et godt organisert lag vil gi treneren de beste rammer og oppgaven vil bli lystbetont og inspirerende. Stikkordet for vår kontakt med foreldre er full åpenhet helst i forbindelse med foreldremøter. Dette gjelder blant annet: - Økonomi - Aktivitetsnivå - prinsipp for laguttak Ved årets første foreldremøte skal også barnefotballansvarlig i MIF bes inn. Det er viktig å presisere at selv om det er foreldrene som må skal fungere i vervene rundt laget er MIF klubbstyrt. Det innebærer at MIFs verdier og sportsplan skal ligge til grunn. 8.1 Foreldremøter Vi anbefaler å avholde minst to foreldremøter i løpet av en sesong og hvert lag må finne sin form på dette. Det kan være lurt å avholde foreldremøter på følgende tidspunkt: - Januar/Februar for å diskutere detaljer i kommende sesong, turer, cuper, terminliste og inntektsaktiviteter - Midt i sesongen for å ta en statusoppdatering fra både trener/lagleder og foreldre - November for å avslutte sesongen, summere opp og etablere støtteapparat for neste sesong. Representanter fra breddestyret skal bes inn på møtet i januar/februar for å informere om organisasjonen, gi råd og også ta i mot spørsmål/kommentarer. 8.2 Foreldreengasjement. Mange av våre medlemmer kommer fra ulike kulturer. Vi har som mål at flest mulig skal engasjere seg for klubben som foreldre, lagledere, trenere, styremedlemmer etc. Mjøndalen Fotball Side 10 av 19

10 Dette krever at vi informerer godt omkring driften av klubben, inviterer til samarbeid og skaper et miljø der tillitsvalgte med ulik bakgrunn trives og kan arbeide sammen. Det er viktig at lagledelsen rundt hvert enkelt lag gjør en innsats for å informere og invitere foresatte rundt sitt lag til å delta i klubbarbeidet. Det anbefales at lagene etablerer et bredt engasjement i foreldregruppene og fordeler oppgavene internt. De som klarer dette, vil oppleve at lagene fungerer meget godt både sportslig og sosialt. 8.3 Representasjon Trenere/lagledere representerer klubben under trening og kamp. Mottatt utstyr skal benyttes. Det forventes at alle med tillitsverv i MIF opptrer med respekt og integritet overfor hverandre, samarbeidspartnere, publikum og andre. MIF aksepterer ingen form for trakassering, diskriminering eller annen atferd som kan oppfattes truende eller nedverdigende. Husk at alle som er med rundt våre lag blir oppfattet som en del av klubben og dermed er klubbens ansikt utad. 9. Dugnad Dugnader og aktivitetsavgiften er vår største inntektskilde og gir grunnlag for drift. Følgende fellesdugnader er gjeldende: 1. Toalettpapir\egenandel. Velg om du vil være med salgsdugnad eller betale deg ut via egenandel. Krysses av på deltager\holdningskontrakt.. 2. Cupdugnader. Foresatte må stille opp på klubbens cupdugnader 2 ganger pr år. Vi arrangerer G13,G14,G15\G16 og G19 cup i januar\februar. Foreldregruppa på de respektive lagene(g13, G14, G15\G16 og G19) er ansvarlig for gjennomføring av egen cup i samarbeide med DL og styret. Vår og høst arrangeres 5\7 er cup.. 3. Kalenderdugnad. Alle spillere må slutten av sesongen selge 3 kalendere. Alle spillere(kun en kvote pr familie) faktureres kr 300,-. 4. Lagene kan arrangere egne dugnader med inntekt til laget. 5. Ved svikt i inntektene kan styret pålegge en ekstra dugnad. 6. Hver vår og høst er det ryddedugnad på Vassenga som 12 års kullet er ansvarlig for. Dugnadsansvarlig for kullet fordeler 10. Økonomisk styringsmodell I MIF forventer vi av oss selv at vi skal ha orden på økonomiske forhold til enhver tid. Vi vil ikke bruke flere penger enn vi har, og vi vil ikke belaste foreldre og spillere med utlegg som ikke er avtalt. Breddeavdelingen er finansiert av: - Aktivitetsavgift - Inntekter fra toalettrullsalg - Inntekter fra kalendersalg - Grasrotmidler - Sponsing fra bedrifter og organisasjoner - Inntekter av klubbens egne cup-arrangement og fotballskolearrangement Mjøndalen Fotball Side 11 av 19

11 Foreldre/foresatte forplikter seg til å betale aktivitetsavgift og delta på dugnader cupdugnader og salg av toalettruller + kalender Breddestyret vedtar aktivitetsavgift for hvert år gjeldene aktivitetsavgift er på våre hjemmesider Lagsøkonomi Lagsøkonomi: Hvert lag styrer sine egne penger. Ingen andre lag eller deler av MIF vil ta fra et lag penger som det har skaffet selv til eget bruk. Sponsorer: Styret har rettigheter for salg av draktreklame på draktene. Lagene kan selge sponsorplass på treningstøy og treningsdresser som tilhører spillerne.. Egne dugnader: Hvert lag kan skaffe seg så mange dugnader de ønsker. Laget må koordinere med Markedsansvarlig i MIF Fotball dersom oppdraget gjelder en avtalepartner. For tiden er Buskerud Storsenter og Kiwi avtalepartnere de største avtalepartnerne. Rutiner Utgifter kontant: Lagleder tar enten av lagets kasse, alternativt legger ut, eller tar ut fra bank på forhånd. Bilag attesteres av lagleder, og leveres forretningsfører for avregning/tilbakebetaling. Tilbakebetaling skjer til privat konto. Inntekter kontant: Lagleder kan ha en kassebeholdning for mindre inntekter (kakesalg etc.) og utgifter. Skal holdes under kr. 3000,-. Alle kontantinntekter skal føres på spesielt inntektsskjema som leveres forretningfører. Inntekter faktura/bank: Alle sponsorinntekter skal faktureres av forretningsfører av hensyn til moms-regnskapet. Det er ikke moms på dugnadsinntekter, men også disse bør faktureres dersom det er snakk om beløp over kroner. Dersom lagleder setter kontanter inn på MIF Fotballs bankkonto, må han/hun passe på å få med seg bilag fra banken, og påføre hvilket lag det gjelder før bilaget leveres forretningsfører. Alle 11`er lag har konto registrert i MIF. Ingen lag kan bruke penger de «ikke har». Systemet krever en ryddig kontakt med forretningsfører. Vår forretningsfører, Mette S. Jensen(fra Økonomistyring AS), har normalt kontortid på Stadionkontoret mandager og onsdager.. Hun kan nås på mail: 10.2 Aktivitetsavgift Aktivitetsavgift for hvert år foreslås av breddestyret og vedtas årlig på generalforsamlingen til klubben. Evt innsigelser må forekommer her. Aktivitetsavgiften dekker følgende: Utstyr til lagene. Baller, drakter osv. Mjøndalen Fotball Side 12 av 19

12 Personalutgifter, trenerkurs osv Utdanning og tøy til trenere. Drift og vedlikehold av Vassenga. Leie av Mjøndalshallen, Mjøndalen Stadion og Vikåsen KG. Deltagelse i serie og dommerutgifter. 3 treningskamper pr lag + dommer. Deltagelse på 2 eksterne cuper(nb. Ikke deltagerkort) Aktivitetsavgift må være innbetalt i sin helhet før spiller kan delta i offisielle kamper for klubben. Alternativt kan det være inngått betalingsavtale. Innbetalt aktivitetsavgift refunderes ikke Medlemsavgift Alle medlemmer i MIF skal betale medlemsavgift til klubben. Årsmøtet vedtar satser for det enkelte år. Ingen spillere har anledning til å trene/spille kamper uten at medlemsavgiften er betalt. Gjennom medlemsavgiften er spilleren forsikret. Se egen informasjon om forsikringsordninger. Alle tillitsvalgte i klubben, også lagledere og trenere, er forpliktet til å løse medlemsavgift for klubben Rabattordninger i 2014: Det gis reduksjon i aktivitetsavgiften: - fra og med barn nr 2 i familien som er spiller i MIF Breddefotball (50%) - for barn som spiller på lag der far/mor er trener eller lagleder (100%) - nye medlemmer som blir meldt inn i klubben etter 1.juli det aktuelle år (50%) Aktivitetsavgift, medlemsavgift og dugnadsprosjekter vil bli fakturert elektronisk via e-post for alle spillere som ligger inne med e-post adresser i medlemssystemet. På øvrige spillere vil faktura sendes via post som normalt, men målsettingen er at mest mulig skal gå via e-post. MIF bruker Norges idrettsforbunds nye system «Min idrett» til meldemsfakturering. Spørsmål vedrørende medlemsskap skal rettes til klubbens medlemsansvarlig på mail, 11. Materiell 11.1 Utstyr til laget Normalt vil alle lag få utlevert: Mjøndalen Fotball Side 13 av 19

13 - Baller og ballnett avhengig av spillerantall - Kjegler - Overtrekksvester - Førstehjelpsskrin og isposer - Keeperhansker - Kampvertvest - Ballpumpe - Tøy til trenere og lagledere. Materialforvalter i styret avgjør i tvilstilfeller hvorvidt laget må fornye utstyret. Er det behov for ytterligere utstyr skal dette meldes klubbens materialforvalter. Drakt, strømper og shorts må kjøpes av hver enkelt spiller. Drakt utleveres av klubben og skal leveres inn etter sesongslutt til klubbens materialforvalter.. I januar / februar hvert år vil lagledere/trenere for hver lagenhet få innkalling fra materiellansvarlig for innlevering og utlevering av utstyr. Lagene vil få supplert med ekstra baller og drakter hvis nye spillere kommer til under sesongen. Øvrige rekvisita må etterfylles på lagets egen regning. Alle lag er ansvarlig for å behandle utstyr forsiktig, og de er ansvarlig for mistet utstyr. Hvis det mangler utstyr i uvanlig stort omfang, må dette erstattes av laget Eventuelle materiellspørsmål tas direkte opp med materiellansvarlig. Materiell skal behandles som angitt i instrukser fra materiellansvarlig. Alle lag får tilgang på egen oppbevaringsbod til utstyr i klubbens garderobeanlegg. Alt lagsutstyr skal merkes. Lagleder må påse at alle lagets drakter har påtrykket klubbens gjeldende sponsor på brystet Utstyr til trenere Trenere får treningsjakke, bukse, shorts og trøye. Ansatte trenere får coachjakke. 12. Sportsplan Klubbens sportsplan er retningsgivende for all sportslig aktivitet. Klubbens trenere plikter å sette seg inn i denne. Sportsplanen ligger tilgjengelig på våre nettsider. Sportsplanen skal revideres av sportslig ledelse hvert 2.år. Mjøndalen Fotball Side 14 av 19

14 13. Diverse 13.1 Nye spillere Alle nye spillere må registreres hos klubben og betale klubbmedlemsskap og aktivitetsavgift før de kan delta i kamper for klubben. Lagleder melder dette til daglig leder 13.2 Rutiner ved klubbskifte 11`er fotball Spillere som skal melde overgang til MIF må fylle ut og levere inn SAMTYKKESKJEMA. Ferdig utfylt skjema leveres trener eller daglig leder. Alle overganger skal godkjennes av Sportslig leder\daglig leder. Vi henvender oss aldri direkte til spillere. Henvendelser som kommer fra spillere som spiller i andre klubber skal rettes til Sportslig leder\daglig leder. Spillere som spiller i andre klubber og som ønsker å komme på PRØVESPILL i MIF må ha godkjennelse fra tidligere klubb. Denne må framvises på første trening. MIF er opptatt av at alle prosesser rundt overganger er åpne og ryddige. Barnefotball MIF`s barnefotballtilbud gis primært til barn som går på skole i Mjøndalen. Inntak av spillere som sokner til andre skolekretser og klubber skal behandles av Sportslig leder og styret. Nåværende klubb blir kontaktet slik at man kan drøfte ulike løsninger. MIF`s holdning er at spilleren i utgangspunktet skal spille på lag med sine klassekamerater og venner i nærmiljøet. Det kreves ingen registrering i kretsen eller NFF ved klubbskifte av spillere til og med det året de fyller 12 år. Men det skal fylles ut SAMTYKKESKJEMA for klubbskifte. Skjemaet leveres Daglig leder\sportslig leder Påmelding til serie og cuper Daglig leder melder på lag i den lokale serie ut i fra ønsker fra de daglige lederne: mail om dette kommer i desember. Frist for påmelding av lag er 15. januar for 11 er og 15. februar for resten. Kostnad for deltagelse i seriespill dekkes av MIF. Lagene må selv melde seg på cuper også MIFs egne cuper. Betalingsinfo sendes klubbens regnskapsfører DL videresender på mail invitasjoner klubben mottar. Vi har som policy å melde oss på lokale cuper (for eksempel Vikåsen, Solberg, IBK) samt at vi oppfordrer til å melde seg på en ekstern cup (for eksempel Ørn Hortens cup). MIF dekker kostnader for våre egne cuper samt for 2 eksterne cuper. Mjøndalen Fotball Side 15 av 19

15 13.4 Skader Barneidrettsforsikring: Alle barn som deltar på klubbens lag opp til og med 12 år er forsikret gjennom NFFs barneforsikring. Spilleren skal være registrert i klubbens spillerregister. Det er ikke nødvendig med registrering utover medlemskap i klubben for disse spillerne. Merk at forsikringen bare gjelder dersom medlemskontingent er betalt. Forsikringen gjelder når de deltar i organisert trening eller konkurranse. Fra det året spilleren fyller 13 er spilleren forsikret gjennom NFFs lagsforsikring. Det er et krav at spillerne er registrert i klubbens spillerregister og fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem (FIKS). Hvordan melde fra om en idrettsskade Hvis du skulle få en idrettskade som er dekket av forsikringen kan foresatte fylle ut et eget skadeskjema elektronisk. Det ligger tilgjengelig på MIF BF`s hjemmeside. Husk å få en bekreftelse fra forelder, trener eller lagleder på at opplysningene på skademeldingen er riktig dersom du som lagleder bistår i dette arbeidet. Informer også foreldre om forsikringsordningen, både på foreldremøtet og når skaden har skjedd. Les mer om barneidrettsforsikringen på SKADETELEFON: (for spillere fra 13 år og oppover) Husk at det til syvende og sist er foreldrenes ansvar å sørge for legebehandling og innmelding av skade. Vi oppfordrer alle spillere til å bruke leggbeskyttere på trening. Skade som oppstår uten bruk av dette vil kunne få konsekvenser for skadeerstatningen. For spillere i 11`er fotball er de mulig å tegne en utvidet personlig forsikring. Informasjon om dette finnes på NFF sine sider. MIF BF har ingen avtale med fysioterapeut, men vi anbefaler å bruke Drammen Sportsklinikk Deltager\holdningskontrakt Alle spillere som deltar i aktivitet for MIF BF plikter å levere deltager\holdningskontrakt. Denne ligger tilgjengelig på våre hjemmesider og leveres elektronisk Politiattester Det er krav om at alle som har verv i MIF skal levere politiattest. Breddestyret organiserer innsamling av attester. Se info her: Mjøndalen Fotball Side 16 av 19

16 Poitiattester skal fornyes hver 3. år 13.7 Sesongkort på Mjøndalen Stadion Alle trenere, lagledere og spillere får sesongkort på Mjøndalen Stadion. Barnefotball-lagene får 3 kort til trenere\ledere på hvert kull Beramming av hjemmekamper og dommere Alle kampene som er obligatoriske/innmeldt til krets blir tildelt bane automatisk, og dette vil komme fram på baneoversikten på hjemmesidene våre. Om kamper skal omberammes ta kontakt med motstander for å finne et tidspunkt som passer for begge parter. Til alle serier er det en egen side med både serieoppsett og de ulike lagenes kontaktpersoner. Dommere til kamper i klasse 13 år og oppover settes opp av krets Dommere til kamper i barnefotball fordeles av klubbens dommerkontakt. Klubben betaler dommeren, men lagleder må skrive under på dommerens skjema etter kampen Pay back avtaler Klubben har avtale med Intersport og Uno X om rabattkort. Bruk av disse vil gi inntekter tilbake til breddeavdelingen. Lagleder må gjøre foreldregruppa kjent med disse avtalene. Kontakt markedsansvarlig i styret eller daglig leder for utfyllende informasjon. 14. Fair play Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Alle tilknyttet fotballmiljøene har et ansvar for å følge de normer, regler og retningslinjer som skaper verdier og holdninger vi kan være stolte av. Norges Fotballforbund er opptatt av at alle spillere, trenere, dommere, ledere, foreldre/foresatte og andre engasjerer seg og bidrar til at vi har et fotballmiljø preget av trivsel og trygghet. Sentrale stikkord er: - Vise respekt og toleranse for hverandre - Alle er like verdifulle - Ta avstand fra rasisme og andre former for mobbing - Respektere dommerens avgjørelser - Skape et fellesskap som inkluderer alle - Lagspill krever god samarbeidsevne Fotball skal være morsomt og utøves i trygge og inkluderende omgivelser. Det er Mjøndalen Fotball Side 17 av 19

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Velkommen til sesongen 2013!

Velkommen til sesongen 2013! Velkommen til sesongen 2013! Hei, her følger litt informasjon til spillere og foresatte fra MIF breddefotball om sesongen 2013! Deltageravtale Alle som skal spille fotball i MIF breddefotball må lese gjennom

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sesongen 2013 1. Sportsplan 2013 Vingar fotball har for sesongen 2012 utarbeidet en sportsplan som skal være et hjelpemiddel for trenerne og laglederne i de forskjellige

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 FOTBALL Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 Det handler om respekt, ikke sant? Surnadal IL Fotball vil i løpet av vinteren og våren 2012 igangsette forskjellige tiltak for å bli en foregangsklubb når det

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger:

Sinsen Refstad IL. Arbeidsbeskrivelser følger vedlagt for styrets medlemmer som følger: Arbeidsbeskrivelse for styret i SRIL Arbeidsbeskrivelsen er ment som et utgangspunkt for arbeidsfordeling mellom de ulike rollene i klubbstyret. Hensikten er en jevn fordeling slik at byrden på enkeltmedlemmer

Detaljer

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012

Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Forslag til årsmøtet i Mysen IF Fotball 14.03.2012 Bakgrunn Avgående styre har gjennom sesongen arbeidet med en omstrukturering av klubbens styre. Vi ser at få medlemmer engasjeres til å bidra, de som

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av

Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Frisk Asker Fotball En klubb å være stolt av Trener- og Lagledermøte 23. Oktober 2013 Frisk Asker Fotball 2013 Agenda Informasjon fra styreformann Oppsummering 2013 Gruppearbeid Fokusområder Samarbeid

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Håndbok for støtteapparatet i

Håndbok for støtteapparatet i Håndbok for støtteapparatet i Tønsberg IBK Eik, 22. august 2015 HÅNDBOK FOR STØTTEAPPARATET I TØNSBERG IBK Vi ønsker deg med dette velkommen i støtteapparatet i Tønsberg Innebandyklubb. Vi er takknemlige

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010 ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE redigert juni 2010 VELKOMMEN SOM OPPMANN: - Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

Lagledermøte 2011. Gutter/jenter 6 16 år Jenter 19 år

Lagledermøte 2011. Gutter/jenter 6 16 år Jenter 19 år Lagledermøte 2011 Ungdom Gutter/jenter 6 16 år Jenter 19 år Styret i Verdal IL Fotball Ungdom: Leder: Roger McKellar. Nestleder: Monika Pedersen. Kasserer: Leif Støfringshaug. Sekretær: Nina Stamnes Myhr

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Skedsmo Bjørner G.2006. Foreldremøte 16. januar 2013

Skedsmo Bjørner G.2006. Foreldremøte 16. januar 2013 Skedsmo Bjørner G.2006 Foreldremøte 16. januar 2013 Agenda Årsplan Klubbkasse Seriekamper Cuper Treningstøy Hjemmesider Diverse info Årsplan Årsplaner og retningslinjer U6-U12 Tilvenningsfasen (0 10 år)

Detaljer

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL Desember Håndballskole (egne juniortrenere)3 Utbetale dommere Lage supersøndag Januar SU møte 2 DK samling NHF RØN Dommerkurs 5 Følge opp påmelding fellescup Sekretariatkurs Tapekurs Februar Trenerfora

Detaljer

Holdningsavtale mellom. Skeid og Navn Datert. Skeid om verdier og holdninger

Holdningsavtale mellom. Skeid og Navn Datert. Skeid om verdier og holdninger Holdningsavtale mellom Skeid og.. Navn Datert Skeid om verdier og holdninger I Skeid ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til å skape en trygg

Detaljer

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball 2012 Laglederkveld Agenda: - Hordaland Fotballkrets - Verdier og retningslinjer NFF - Fair Play - Sesongen 2012 - serieoppsett - Spilleregler

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator:

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator: Rollebeskrivelser Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

skal være en drivkraft KLUBBENS VERDIER: Arna-Bjørnar Fotball i lokalmiljøet! Identifisert ved: KLUBBENS VISJON:

skal være en drivkraft KLUBBENS VERDIER: Arna-Bjørnar Fotball i lokalmiljøet! Identifisert ved: KLUBBENS VISJON: KLUBBENS VISJON: Arna-Bjørnar Fotball skal være en drivkraft i lokalmiljøet! Identifisert ved: engasjement idrettsglede offensiv satsing Arna-Bjørnar Fotball skal være en drivkraft i lokalmiljøet! KLUBBENS

Detaljer

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre

Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Forslag til arbeidsbeskrivelser for håndballstyre Dette forslaget til arbeidsbeskrivelser er basert på et dokument som er laget av håndballgruppa i Nordby IL. Arbeidsbeskrivelsene er ment som et forslag

Detaljer

Organisering og roller i fotballavdelingen

Organisering og roller i fotballavdelingen Organisering og roller i fotballavdelingen Innholdsfortegnelse Fotballavdelingens organisasjon... 2 Skjematisk fremstilling av GIF Fotball funksjons- og rollebeskrivelser... 2... 2 Fotballeder... 3 Nestleder...

Detaljer

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år Hovedmål barnefotball Det aller viktigste er at de voksne legger til rette for morsom fotballaktivitet - slik at alle trives og har passe utfordringer. Morsom aktivitet

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside

Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe. Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Arbeidsbeskrivelse for roller i Hasle Løren Håndballgruppe Basert på forslag lagt ut på Norges Håndballforbund Region Øst sin hjemmeside Pr 21. mai 2014 Forslag til arbeidsinstruks for leder Er ansvarlig

Detaljer

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014)

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) LIF-malen 2014 (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) Et veiledende dokument for trenere og støtteapparat for satsningslag gutter\jenter 13-19 år i Lørenskog IF Trivsel - Muligheter - Spillerutvikling

Detaljer

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007

dhk DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 DRAMMEN HÅNDBALLKLUBB Stillingsinstruks og adm. rutiner junior elite Revidert 1.7.2007 Innhold Innhold...2 1. Stillingsinstruks DHK rekrutt...3 1.1 Sportslig leder (rekrutt)...3 1.2 Trener...3 1.3 Assistent

Detaljer

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball

Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Informasjon for oppmenn i BIL Fotball Instrukser i rødt viser til hvor du kan finne informasjon som ligger på hjemmesiden til BIL Fotball 1) ADMINISTRATIV INFORMASJON Styret i Blindheim Fotball Oversikt

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015

ORGANISASJONSPLAN BJERKE FOTBALL 2014 2015. Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Organisasjonsplan for Bjerke il Fotball 2014-2015 Bjerke il Fotball (heretter kalt BIL) har som formål er å gi et tilbud til flest mulig barn i aldersgruppen 6-14 år. Det legges vekt på å gi et likeverdig

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 20.01.2015 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Idrettsforening Lørenskog Idrettsforening DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Verdigrunnlag I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Info før sesongstart - 5er-fotball

Info før sesongstart - 5er-fotball KIF Fotball Info før sesongstart - 5er-fotball Agenda Barnefotballutvalget Praktisk informasjon Kongsberg Liga 2012 Materiell til hvert lag Fair Play Treningsøkta som verktøy for trenere Diverse informasjon

Detaljer

Håndbok for Nidelv IL fotball

Håndbok for Nidelv IL fotball 2009 Håndbok for Nidelv IL fotball En avdeling under Nidelv idrettslag 7 Økonomi Rev. 06.10.2009 7 Økonomi 7.1 Rutine for regnskap og budsjett Følgende rutine gir en beskrivelse av regnskaps- og budsjettrutinene

Detaljer

ABC Lagledere ungdomsfotball

ABC Lagledere ungdomsfotball ABC Lagledere ungdomsfotball HOLDNINGER OG FAIR PLAY Egen paragraf i breddereglementet om Fair play nytt fra 2015 * Hva gjør din klubb i forhold til Fair play arbeid? Er din klubb en Fair Play klubb? Lagleder/treners

Detaljer

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben HOVEDMÅL OG VISJON Vi skal gi et godt sportslig tilbud og skal ha et sunt aktivitetsmiljø som skal være åpent for alle. Videre skal vi jobbe for at

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2015 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2015 Avreise i god tid før kampstart Aldri for mange i bilen Husk bilbelte for alle! Overhold fartsgrensene ROGALAND FYLKE Trafikksikkerhetsutvalget

Detaljer

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 Dette dokumentet omhandler mål, ambisjoner og treningsopplegg for Skedsmo Tiur sesongen 2015. Fokuset i denne sesongen vil være å opprettholde trivselen og fotballgleden

Detaljer

Innhold LAGLEDERHÅNDBOK HSIL FOTBALL

Innhold LAGLEDERHÅNDBOK HSIL FOTBALL Denne håndboken er ment som et hjelpemiddel i tillegg til all informasjon, planer og målsetninger som du finner på vår nettside. Gjør deg kjent med håndboken og bruk den! Innhold 1. Praktisk informasjon

Detaljer

TEAM NES FOTBALL. Håndbok for lagledere og trenere

TEAM NES FOTBALL. Håndbok for lagledere og trenere TEAM NES FOTBALL Håndbok for lagledere og trenere 1. Kort om innholdet Styringsgruppa i Team Nes ønsker med dette heftet å bidra til en mer effektiv drift for samarbeidslagene. Vi ønsker å informere alle

Detaljer

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter.

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter. Foreldremøte 3/6 Agenda for møte Lite motiverende resultater i vår sesongen, varierende engasjement på trening som resulterer i ulike ferdigheter på gutta. Det er også ulikt ønske om hvor mye tid man ønsker

Detaljer

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. UTKAST

Detaljer

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL

Verdigrunnlag og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL og retningslinjer for fotballgruppen i Kalandseid IL Oppdatert 01.02.2009 Vi er tilstede Vi fokuserer på det positive Vi har plass til alle Innhold: 1. Ideologi og klubbfilosofi 2. Medlemsmasse og sammensetning

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Lisens og medlemskap.... Feil! Bokmerke er

Detaljer

TEAM 2002. Agenda foreldremøte

TEAM 2002. Agenda foreldremøte TEAM 2002 Agenda foreldremøte 1. Kort om Nordstrand IF (TEA) 2. Sportslig team (TEA) 3. Fair Play/holdninger (HK) 4. Administrativt team (MH) 5. Eventuelt NORDSTRAND IDRETTSFORENING VISJON Flest mulig

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche.

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.04.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus Til stede: Klaus, Simen, Lea, Ole og Forfall : Bjørn,

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2014-2015. for. Orkanger Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2014-2015. for. Orkanger Idrettsforening ORGANISASJONSPLAN SESONGEN 2014-2015 for Orkanger Idrettsforening Håndballavdelingen Vedtatt 14.08.2014 Gjelder sesongen 2014-2015 Side 1 av 6 1. ORGANISERING 1.1 Styret Styreleder Markeds- og økonomileder

Detaljer

Klubbhåndbok. Klubbhåndbok

Klubbhåndbok. Klubbhåndbok Klubbhåndbok Dokumentet beskriver organisasjon, rutiner, roller og ansvar på et overordnet nivå. I Klubbhåndboken ligger det referanser til alle godkjente prosedyrer som alle i Træff skal følge. Hensikten

Detaljer

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Her er en oppsummering av en del praktiske forhold som gjelder avvikling av sesongen. Jeg håper oversikten kan være til hjelp i den travle trenerhverdagen Gi beskjed

Detaljer

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Deltakere: Neste møte: 21 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Sportsplan Sist revidert: 18. september 2014

Sportsplan Sist revidert: 18. september 2014 Drammens Ballklubb Fotball - Junioravdelingen www.dbk.no Sportsplan Våre visjoner: Den du er er bra nok for oss! Det er lov å være god! 2 Dette dokumentet innholder målsettinger som junioravdelingen ønsker

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG Gjelder for 2012 Planen er vedtatt på Ekstraordinært Årsmøte i Aure Idrettslag 07.12.2011 og vil være gjeldene for valgkomiteens arbeid fram mot Ordinært Årsmøte i

Detaljer

HEDDAL IL FOTBALL ORGANISASJONSSPLAN

HEDDAL IL FOTBALL ORGANISASJONSSPLAN HEDDAL IL FOTBALL ORGANISASJONSSPLAN Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 26.02.2013 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg på Vidarvoll og en ny giv i hele

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL

Ansvarlig leder for arbeidet i håndballgruppa i Utleira IL Funksjonsbeskrivelse: Håndballstyret side 1 av 5 5 Formål: Ansvarlig: Referanser: Klarlegge funksjon og rolledeling i håndballstyret Styrets leder Funksjonsbeskrivelser Lag Funksjonsbeskrivelser Sportslig

Detaljer

FIKS klubben (påmeldingsprosedyrer) - Elektronisk kamprapport

FIKS klubben (påmeldingsprosedyrer) - Elektronisk kamprapport ABC / FIKS møte Hønefoss 6.mars ABC / FIKS møter Buskerud Fotballkrets - Hvem gjør hva? - Status og Handlingsplan BFK 2012 Kampavvikling (arrangør, hjemme-/bortelag) - Aktivitetsserier/-kvelder (5 er fotball)

Detaljer

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Tromsø Ishockeyklubb TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Dette er et informasjonshefte for alle med tillitsverv i Tromsø Ishockeyklubb (TIK) eller for de som bare ønsker å vite mer om hvordan ting fungerer i klubben:

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

VIGRA ILs KLUBBHÅNDBOK. Versjon 2014

VIGRA ILs KLUBBHÅNDBOK. Versjon 2014 VIGRA ILs KLUBBHÅNDBOK Versjon 2014 Innledning Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL. I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken.

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.05.15 Tid: Kl. 18.30 20:00 Sted: Klubbhuset Til stede: Bjørn, Simen, Klaus, Ole,Kari Mette Forfall: Wenche, Lea 33/15 Innkalling og saksliste

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet Side 1 av 5 Innledning Rammeplanen bygger på strategien for Asker Skiklubb Håndball (Asker Håndball) vedtatt av styret november 2006, og er ment å være et arbeidsverktøy: Et arbeidsverktøy for lagledelsen

Detaljer