limbii norvegiene contemporane "i:ffi :ffi *:;i 1::::il,'.::;:: 'Oti,u,, itt*, .:,:r j' i, :::.. -i"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "limbii norvegiene contemporane "i:ffi :ffi *:;i 1::::il,'.::;:: 'Oti,u,, itt*, .:,:r j' i, :::.. -i""

Transkript

1 "il,:11',.\;gi li;pi:r :t*;:1r",';' f;l':..,',i':':.'-.dff;':,..':'::+,'. -'*:#"' -.l,.,,.,,.',',,..:.-,,., :..*,,..;t11 l* ;t:t-'oh'*#..tl1.*' g#,ffi'y#'*':;1i# '::1"':;';':'r :":;';:";f' -i+, &?:.:s:.;dsi,..:::i :;4,;.:,.,,.:.:3: 31:..,:: :ffi *:;i 1::::il,'.::;:: 'Oti,u,, itt*, #:'s:;:i1!$:i "i:ffi limbii norvegiene contemporane j' i, :::.. -i" "-:i'.'.:'.:,:r $.".-, i* ", " t t.,: 1 "ii t.",.' ";,"

2 Gramatica limbii norvegiene contemporane Volumul a fost elaborat de colectivul de autori al Linqhea S.R.L. 5i Lingea s.r.o. Publicat de Editura Linghea, Timi5oa"a,2016. Edilia I Descrierea CIP a Bibliotecii Na!ionale a RomAniei Gramatica limbii norvegiene contemporane. - TimiSoara : Linghea, 2016 Conline bibliografie I ndex tsbn B',l ',36 Cuvent inainte. Bibliografie 1,1 Pronunlia alfabetului norvegian 1.2 Sunetele Accentul 1.4 Tonem.. 2,1 Gen.... t4 2.2 Pluralul 5i articolul Urme de declinare fipuri de artlcole B lot r3 t3 3.1 Declinarea adjectivelor Comparalia adjectivului Pronumele personal l 4.2 Pronumele reflexiv Pronumele posesiv Pronumele demonstrativ Pronumele interogativ 5i relativ Pronumele nehotir6t, delimitativ 5i negativ o Lingea s.r.o.,2o16 Toate drepturile sunt rezervate. N iciun fragment al acestei publicalii nu poate fi reprodus, copiat sau transmis fars acordul scris al editurii. Printed in the EU. S lt*merilut'l,l,,, ;l., ;,.:i,- 'r:,,,1t rr: 5.1 Numeralul cardinal. 5.2 Numeralul ordinal 5.3 Numeralul multiplicativ 5.4 Numeralul nehoterat Frac!iile 5.6 Operalii matematice Exprimarea timpului Formele verbale. 6.2 Grupele verbale ,3 Conjugarea verbelor 6.4 Timpurile 5i formele verbale Timpurile gi utilizarea verbelor modale 6.6 Concordanta timpurilor. 6.7 Subordonata condilionala gi subordonata temporala 43,' ,

3 1 Cuprlns., Diateza pasivi Modul imperativ 6.10 Verbele-S Participiul prezent Loculiunile verbale 5i frazele verbale 7 Adverhul /.,1 Formarea adjectivelor. 7.2 Tipur't de adverbe Comparalia adverbelor 8 Prcpozilia 8.1 Tipuri de prepozitii Pozilia prepoziliilor.... I ConJuncAiile 9.1 Conjunclii coordonatoare 9.2 Conjunclii subordonatoare 1O Particulele ll Onomatopeele l2 laplca Sl formaraa propozltlltor 12.1 Topica in propozlllile principale Iopica propoziliilor secundare I /.3 inrreb;ri li r;spunsuri 13 Negalia I 3.1 Particula il.ke..., Pronumele 5i adverbul negativ. I 3.3 Fxpresii cu ikke.. 74 Formareac,uvlntetor 14.1 Compunerea direct Compunerea cu s Compunerea cu e.. l5 Accentuarea unei pdrli de propozilia 15.1 Antepunerea unei pdrli de propozi.tie '15,2 Construcliile care indicd un repro$ 15.3 Expansiunea unel pirli de propozilie & BS BB Regullla de s*iere f, virgulel 16.1 Virgula intre propozilii coordonate 16.2 Virgula in raportul de subordonare 17 Politegea I /.1 Cererea, mullumirea i/.2 Lormule de salut. I i.3,,ce maifacell?" 18 Listavetbalorlarl Nynorsk 1 lntroducere L l O Privire spre ;storie 1.2 Nynorsk gi reformele lingvistice PrinciBalele dlfaranle lntra nynorsk 8i bokmfll 2.,l Fenomenele gramaticale 2.2 Flexiunea Vocabularu 4 AdJectivul 4.1 Declinarea adjectivelor Participiul cu rol de adjectiv 4.3 Comparalia adjectivului I tl ' Substantivul Genul Pluralul 5i determinarea Genitivul saxon Anicolul ?ranumele 5.'l Pronumele personal.,. 5.2 Pronunele posesiv. 5.3 Pronumele demonstrativ 5.4 Pronumele interogativ 5i relativ. :.5 p'onumele nehotd'61, delimitdtiv gi neqativ r 15) 15)

4 6 N*maralele 6.,l Numeralul cardinal Numeralul ordinal Numeralul multiplicativ 6.4 Numeralul nehotirdt.. 7 Verbul 7.'1 Grupele verbale dupd flexiune. 7.2 Conjugar ea verbelor 7.3 Diarcza pasivs.. 8 Alte pdrli de vorbire B.i Adverbul. 8.2 Prepozitia. 8.3 Conjunclia 9 Llstaverbelortari Index r r68 l)cgi norvegiana ni se poate p,irea o lirnbd exotics, existd un numdr mare de ()ameni care aleg sd o studieze. Pentru,l(e$tia $i nu numai, am preg5tit o granrdlica nol-nouu a limbii norvegiene. Aceastd lucrare i5i propune si ofere utiliz;torilor o ;ragine cdt rrai clarj a gramaticii limbii norvegiene contemporane, liira termeni de specialitate 5i teorii Ilngvistice in exces. Ghidul nostru gramatical de limba norvegiand cuprinde toate fenomenele gramaticale obi$nuite intr-un format grafic care v; permite sa g;sili u$or rdspuns la orice intrebare cu care vd veli confrunta in timpul studiilor sau in practica. Fiecare fenomen este prezentat cu ajutorul unor reguli cat mai simplu 5i clar formulate, completate de tabele pentru o orlentare rapioi 5i usoara. Nu lipsesc nici exem plele alese cu atentie ti traduse in limba rom6nd. Pentru a realiza aceastd publicalie am pornit de la cele mai moderne c5r1i de gramaticd, baz6ndu-ne totodatd pe experienla noastrd in predarea limbilor str5ine. Am completat exemplele 5i explicaliile cu o serie de note gi observa tii menite sd ajute studenlii sd inleleagd mai bine 5i mai ales sd foloseascd in practicd fenomenele gramaticale. Am pus accentul pe fenomenele importante, utilizate frecvent 5i in speclal pe cele care diferd de ceea ce ne este familiar din limba rom6n5. De exemplu, am prezentat in capitole separate formele hotdr6te gi cele nehotdrste ale substantivelor 5i adjectivelor, forma negativi a verbului ikke, folosirea articolului, construclia propoziliei in limba norvegiand 5i loculiunile verbale completate cu numeroase exemple, Spre deosebire de acestea, formele verbale mai pulin folosite sunt doar amintite, iar anumite fenomene care nu necesit; o explicalie amsnunlitd (adver bul, numeralul etc.) sunt prezentate succint, in tabele. Aceastd publlcatie nu isi propune si fie o gramatica exhaustivd a limbii norvegiene, Dorim sd fre, ins5, un ajutor de nidejde pentru cei care studiazi aceastd limbd. Prin urmare, am addugat explica-!iilor diferite informalii utiie pentru a imbogali capacitdlile de exprimare ale studentului. in afard de observalille prac tice, in text veli gdsi informalii despre fornarea Luv.nlelor compuse care vi ajuta s5 va orienlali in arest do'neniu cornplex al vocabula'ului limbii norvegiene. De asemenea, am introdus in publica ;ie lista verbe'or neregulate n care regssili la un loc toate formele verbale importante. Un capitol separat este dedlcat descrierii principalelor diferenle din tre cele doud forme scrise oficiale ale limbii norvegiene, bokmdl 5i nynorsk. Astfel, cititorul gaseste intr-un singur loc informaliile despre nynorsk care altfel ar fi fost mai greu de accesat. Suntem convin5i ce veli aprecia ghidul nostru gramatical indiferent c; sunteli student sau profesor ori lucrali cu limba norvegiand $i dorili sd aveli la indem6nd toate informaliile utile despre gramatica acestei limbi. Autorii

5 Pentru realizarea acestei lucrari autorii au pornit de la propria experienld practics, pe care au confruntat-o cu urmdtoarele titluri de prestigiu din streindtate, in care cititorul poate gdsi informatii suplimentare. Den store norske bokmalsordboka. Oslo, Kaqqe forlaq o Norsk referansegrammatikk. Oslo, Universitetsforla get o Norsk som fremmedsprak. Grammatikk.3. utgave. Oslo, Universitetsforlaqet 2008.

6 > L2.1 Pronunyia vocalelor ti diftongilor Majoritatea dialectelor norvegiene disting 18 vocale notate cu ajutorul a 9 litere a, e, i, o, u,y, e, o, a Si 6 diftongi scri5i dupi cum urmeazd ei, oy, au, ai, oi, ui. Primiitrei diftongi se int6lnesc foarte des in limba norvegiane, iar ceilalti apar mai ales in cuvintele striine. O vocals se pronun.ti de reguls lung dac5 este urmata de o singuri consoani sau daci nu este urmatd de o <onsoani (daci vocala std la sfdrgitul cuvantului). Atunci cand dupd o vocals stau doui sau mai multe consoane, ea se va pronunla scurt. lese sd save ttsisal [goi] lsorvel legge sett sovne Ilegial lqptl [s:vrna] scriere pronunlie observalii gi exemple a [o,ol in norvegiand a se pronunls mai in spate decst a din limba e le,e:l romdnd 5i de aceea, sund mai inchis. ha lho:1, havne lhovnel e scurt este toarte aprop at de cel romdnesc, dar un pic mai i tr,i:l inchis. E lung este mult mai inchis, pronunlendu-se spre i. C6nd este intr-o silabd neaccentuatd, se pronun!; foarte similar cu sunetul [e]. ledd lled;1, leve Ue:val i scjrt se proaunls aproape cd 1n imba iomari, iar i llng o este mai'inchis. hllse [hrlsa], si [si:] [u,u:,r,o:] Pronunlia Lipica peolrl ite"a o oin l mba norvegiana este [u,u:]. Dacd vocala este scurts, se pronunla adesea [t]. Pronunlia [or] nu este foarte frecventd, dar poate apdrea. Modulin care se formeazd toate variantele de pronunlie seamdnd cu limba rom6n5. hos [hus], pose [pu:se], koste lkrsl tel, iove lsorva] ls,url Vocald'inchisd pronunlatd ca u cu umlaut din limba gelmand; puqle lputi91, hqs- IfrusJ ti yrl Se pronunls ca ii din limba germans. Buzele se rotunjesc pentru u, dar se pronunls i. Y lung este mai deschis dec6t y sc.rr L. siznd lsvn:], I [sy:k] ti,erj Se pronunld la fel ca,,a" din limba englezs - se deschide gura pentru a pronunla a, dar pronunlam e. Vocaia rezultatd se afl5 la jumdtatea distanlei dintre cele doud sunete: velsr fvastl, vare lva:ral 16,oN Se pronunls la fei ca e din limba rom6n5, dar buzele sunt rotunjite ca pentru o. Va rezulta un sunet asemdndtor cu o cu umlaut din limba geryq1a. hast lhastt), are lotrel l [r,or] Se pronunld aproape la fel ca o din limba romans. dffe lo"rl ei larl Vocala,,e" se pronunla lafg inaintg de i: hel [het] oy lai) Diftong dincit, incepe cu sunetul [01, apoi se inchide, iar pronunlia se muta inainte, spre [v]. Buzele r;man rotunjite. hoyre lh4vrt) au teul Pronunlia incepe cu,,e larg", apoi se inchide 9i se mutb in spate, spre [u1, bu-zele.q9 rotunjesc spre final: dugust feeuggst] ai [or] [o] se transform5 in [r], Pronunlia lui [o] nu se va forma in spate, ca atunci c6nd este singur: hdi [hor] oi tjvl i"ceper sj pronunt;m lr,, apoi pronunl'a se "rchide g se muta inainte, spre [y], iar spre final buzele se rotunjesc:jolk [jrvkl turl Se incepe de la sunetul [u], apoi pronun-tia se mutd inainte, spre [r]. Buzele se rotunjesc la inceput, iar spre final rotunjirea se pie'de: hui fhurl Pronunlia literei o nu se poate prezice cu exactitate. De reguls, dacs se pronunti lung, se va pronunla ca [ud, dac; se pronunld scurt, se va pronunta, probabil [:]. Existd anumite cuvinte care nu respect5 aceasti reguls generals, de exemplu: hos [hus], sove [sorva]. in cuvintele intrate de cur6nd in limb5, pronunlia nu corespunde intotdeauna scrierii, de exemplu: pubb [p6br]. *unci cind scriem, Prin Pronunlia [o:] se inlelege litera A. Litera o se Pronunta [u;), iar litera u se pronun\d [u:]. > scriere p,t,k egn [arn] si,sy ti!,jyl Pronunlia consoanelor 5i a grupurilor de sunete pronuntie observalii 9i exemple Dacd std la inceputul unei silabe (mai ales dacd este accentuald)r :e va pfon!nia aspual. pute, takk, kole!e9ne, legn qift, qyldiqin celelalte combinalii se pronun!6 lgl.

7 sj, se! f!,!arl is ttl h hv hj ng tv,jl ki, kr, kj tei,iv,cl mm, tt etc. tll ghiolet ghei!il)cele-lalte comblnalii se pronunld [g] ln acest sufix, g nu se pronunld deloc:vanlig, blllg,ienitlq Este mut. Atunci c6nd se aude, seamdnd cu h din limb; romdntt hilse, hare Dacd grupurile de sunete se afld la inceputui iuv5niului, h d1n gle nu se va pronunra deloc: hullken, hjgmme Un sunet neobi5nuit pe care il pronun!5m apropiind partea din spate a limbii de cerul gurii gi aspi16nd aer. Rezultatul va fi un sunet apropiat de cuv6ntul german lch. K in alte combinalii se pronun!5 ca grupul chi din limba romanit. kino, kylling, lljeylighet Consoanele duble se pronuarj mai llng, ca gi cjnd am vrea sd le pronunl6m pe am6ndoud, fdrd a ie trunchia. Aceea5i reguld se aplicb pentru pronunlia primei consoane dintr un grup de consoane, atunci c6nd consoanele nu sunt amdndoui aceleasi: skremme, hoppe, sette, sovne Acest grup de sunete se pronunl; ca un,n nazal', cj in sufixul englezesc ing sau ca in cuv6ntul bancd dinltmba romlntt bal long, svi nge r lr,nl Se pronunla la fel ca in tlmba romana, ins; extsta anumtte dialecte in care r se pronunli graseiat, ca in iimba francezd. Nu exist; diferenle de sens intre aceste variante. C6nd se afld la inceputul unui cuvant, r se nume5te rul/e-r, iar cel qraseiat se nume5te skaffe.r:riktlgr farel rd, rl, rn, it tql, tli, lql, [t] r este sla-n, v6rfut limbii ;;te indreptar in sus: kardemomme, rs [S] jal! r aproape alspbre, varful llmbii se indreapta spre cerul gur i sj, ski, sky [J,Jr,Jv] skoy, skl Uai,,ll pentru a pronunla g: herske, farst sjanse, skifte, skyger Pronuntdm g la fel ca in rom6nd. in alie combinalii decat cele menlionate.v m pronunla [sk] skoyter, skjebne Pronunlam g aproape ca in rom6nd, dar cu buzeie mai rotunjite. Tn alte combinalii dec6t cele menlionate v9m plol-lunja Lskl sl U i[ in anumite aiatecte (mat itei in eitul qdrii), acest grup de sunete se pronun!5 [Jl], iar in altele nu se face acest artificiu. O1lo, sliren,lgvakla Sunetul IE] ainceputsdsepiardainanumiteregiuni,iarmullivorbitorinativi I inlocuiesc cu [fl: kino lgi:nul/ljtnul. e.gltru cuvintele intrate de curknd tn limbd, (in special din limba englezd), sunetul I tiltrtranscrieinnorvegiandpringrupulsj,deexemplufinish*finisj,hash-hasj. il I.3 A,rre,r*#.ifi:"r,;.l.iiir..;i,ili,fr;ii,,,1i in limba norvegiani accentul este mai puternic decat in romand. Doar silabele tari pot fi accentuate. Pentru ca o silaba sd fie tare, trebuie sd fie lungi, adicd si aiba cel pulin o vocali lungi_(eventual un diftong) sau o consoai5 lungi. Acest principiu se nume$te echilibru silabic. Daci silaba nu este lungi, va-fi de reguli u5oari gi deci nu va putea fi accentuatd. in cuvintele de origine norvegiani, accentul principal este pe silaba tare (lungi), aceasta fiind, de regula prima silabi. Cuvintele impiumutate din alte limbi pot avea accentul pe alti silabi, de multe ori chiar pe ultima. Unele sufixe imprumutate, de exemplu -sjon 5i -ere pot fi accentuate. :l \one, j9n1g, dronning (guuinre de olgine noyvegigrlg) Regulile.detaliate referitoare la pozilionarea accentului sunr complicale. pozilia I acce.ntului^variazd in funcsie de dialect. Cel mai sigur este sd verifcali in dicyionar unde se ajld accenlul. I 1,4',Tanam, Limba norvegiani este una dintre pulinele limbi europene care acordi fiecirui cuvant o anumiti intonalie denumitd tonem, fiind prin urmare o limbi tonici. Distingem dou; tipuri de tonem, tonem I Si tonem 2 (denumite prima gi a doua intona!ie). rw tonem 1 se remarci printr-o intonalie crescitoare care incepe pe silaba accentuatd. Acest tip de intonalie se folosegte in cuvintele monosilabice, in majoritatea cuvintelor noi, imprumutate Si intr-o parte din cuvintele plurisilabice de origine norvegiand. Cuvinte cu tonem 1 sunt, de exemplu:! hus; badet; solen; kajgkk rffi tonem 2 este compus (coborator-crescdtor): melodia mai int6i coboari, iar in faza a doua cre5te depigind intonalia de la inceput. in unele diatecte (in special in vestul tarii) tonem 2 se realizeaza,,in oglindd,,: de la I intonatia normald, melodia mai inthi creste, apoi scade sub intonalia iniliald. Cuvinte cu tonem 2 sunt, de exemplu: J koia; grense; hage; kake

8 Pr"""npo tonemului conjerd limbii norvegiene muzicalitatea ti I ffielodicitatea caracteristice pe care le recunoaptem imediat. ri#il.lt#.d#iiiii Limba norvegian5 are trei genuri gramaticale - masculin, feminin Si neutru. Existd o serie de substantive care se folosesc at6t cu genul feminin, cet Si cu genul masculin..! ei/en bok ln norvegiana cdrturireasc5 sau bokmil 5iin c6teva dialecte, genurile masculin gi feminin se reunescin a5a numitulgenus commune - masculinul gifemininul folosesc terminaliile genului masculin. Urmdtoarele grupe de substantive sunt de gen masculin:. Substantivele care denumesc fiinle de gen masculin gi masculii animalelor! en for, en sonn, en okse. Denumirile de meserii Si activit5li, mai ales cele terminate in sufixele -er, -iker, -or, -ist J en lere; en a!koholikey, e1!nggliaq en jourlal!st. Denumirile instrumentelor terminate in -er, -ar! 9l :iggreltgnner, 91t lkanper, en radq. Denumirile zilelor, lunilor 5i anotimpurilor t en t-opdqg-, 9p april! en hast Dor: ei/en uke, el dr. Substantivele derivate de la numerale cardinale J 91 fgqmg5 en tier. Numele literelor..! 91 p,.gn p, e e1. Denumirile limbilor J en (bedrd norsk, fransken. Denumirile fiordurilor 5i ora5elor (in funclie de genul substantivelor comune corespunzdtoare - en ford, en by)! Sognefiorden, Gloppen, Bergen/Kristiansond er vakker I Dacd substantivul care denumeste un loc este precedat de un adjectiv, acest adjectiu precum Si articolul vor aveaforma de gen neutru, indiftrent de genul I substantivului, desi forma este accentuatd, iar genul este marcat explicit!! Oslo er vakke-r, B91g92 ey gamm/ Dary e!vgl5ke1t Oslo,de! gqmle Bepen, det tidligeqg Sovjgt?niongn. Denumirile persoanelor terminate in sufixul -(n)ing I 91 1lektnipq, ep vikilq, en tendring Dor; ei kjgrying, 9! dfpnnins- (:qpstpnrlyele care den!me19 doql fiin19 femilne). Cuvintele terminate in sufixul -else, -sjon, -dom, -isme! en begynnelse, en inspinsjglt el r!kdom, e.n lealisme. Unele cuvinte abstracteterminatein sufixul -skap! en vitenskap, en ggenskap, Numeroase denumiri de copaci J en alm, en bak, en hassel Dary ei/en bjork, et/en li1'd, 9i/e1 eik t:a.i gt t!9 I Pentru declinarea cuvintelor d.e gen masculin, vezi cap. Genul masculin de la pag. 17. raewffiffi* Urmitoarele grupe de substantive sunt de gen feminin:. Substantivele care denumesc fiinte de gen feminin gi femelele animalelor J ei mor. ei dalter, ei ku. Denumirile 16urilor gi insulelor norvegiene (in funcgie de genul substantivelor comune corespunzitoare - eilen elv ea/en oy)! Glomma, hvoloyo. Senja Dar: Namsen, L1gen Aceasti regule nu se aplicd petru raurile streine. Unele sunt masculine, altele feminine, dar sunt cazuri in care nici vorbitorii nativi nu $tiu sigur ce gen se atribuie respectivei ape curgitoare. J Rhinen. Llben. Seinen, Volgo. Majoritatea substantivelorterminatein sufixul -(nling inclusivsubstantivele verbale! ei/en festning, ei/en lellng Toate substantivele feminine pot fi declinate ca substantive masculine. Pentru unele dintre acestea, este un fenomen neobisnuit (cuvintele care denumesc fiin1e de gen feminin gi cele care au in mod tradilional genul feminin), dar altele trec usor la celilalt gen (substantivele verbale etc.). J ei li, ei kjerrinq

METODA REDUCERII LA UNITATE

METODA REDUCERII LA UNITATE METODA REDUCERII LA UNITATE Metoda reducerii la unitate constă în compararea mărimilor date în problemă, cu aceeaşi mărime, luată ca unitate. Această metodă prezintă avantajul că este foarte accesibilă

Detaljer

CONDENSATOARE USCATE DE JOASA TENSIUNE PENTRU COMPENSAREA FACTORULUI DE PUTERE

CONDENSATOARE USCATE DE JOASA TENSIUNE PENTRU COMPENSAREA FACTORULUI DE PUTERE CONDENSATOARE USCATE DE JOASA TENSIUNE PENTRU COMPENSAREA FACTORULUI DE PUTERE EL-nesss.r.l. Domeniul de utilizare si tehnologia folosita : Condensatoarele sunt folosite pentru imbunatatirea factorului

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Bună! Bună ziua! Pa! Pe curând! Bun venit!, te rog! Poftim! Mulțumesc! Cu plăcere. Da, te rog. Scuze! Aici.

Bună! Bună ziua! Pa! Pe curând! Bun venit!, te rog! Poftim! Mulțumesc! Cu plăcere. Da, te rog. Scuze! Aici. Viktige uttrykk Expresii importante Hei! God morgen! God dag! God kveld! God natt! Ha det bra! Ha det! Vi sees! Velkommen! Hvordan har du det? Bra, takk., vær så snill! Vær så god! Takk! Tusen takk! Kunne

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

Ordliste for TRINN 1

Ordliste for TRINN 1 Ordliste for TRINN 1 utviklende matematikk-oppgavehefter 1A, 1B,2A, 2B, 3A og 3B, - refleksjonsord som kan hjelpe å forstå oppgaver. Bok og side Ord på norsk I oppgavetekstene står ofte verb i imperativ

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

Impoliteţea tipic norvegiană? Typisk norsk å være uhøflig?

Impoliteţea tipic norvegiană? Typisk norsk å være uhøflig? Reidun Aambø Impoliteţea tipic norvegiană? Typisk norsk å være uhøflig? Reidun Aambø Impoliteţea tipic norvegiană? Typisk norsk å være uhøflig? 2017 Author Translator Publisher ISBN Type set Illustration

Detaljer

74 VELKOMMEN! La cafenea

74 VELKOMMEN! La cafenea 74 VELKOMMEN! La cafenea Ana împlineşte 21 de ani, iar Petter o invită să ia prânzul în oraş. Se întâlnesc la ora 12.00 la Blindern. Petter îi dă Anei o îmbrăţişare mare şi un trandafir. Ana este foarte

Detaljer

Robineti termostatici. Jürgen Schlösser Armaturen. Perfection in heating

Robineti termostatici. Jürgen Schlösser Armaturen.  Perfection in heating ARMATUREN Robineti termostatici Jürgen Schlösser Armaturen www.juergen-schloesser-armaturen.de Perfection in heating Descriere tehnică: Robineții termostatici produși de Jürgen Schlösser Armaturen România

Detaljer

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor.

Æblehøst dolce. # œ. œ œ. œ œ. #. œ. Œ J œ> œ. œ œ. œ œ. œ œ. Œ J œ> œ j œ œ. œ j œ Œ.. J œ œ. Leggiero q.=96. j œ. John Frandsen, 2012. Kor. 45 Sor.III Mez.III Alt III T.III Bar.III Bas III Lro q.=6. Næ. # I m Næ "Bob Mcarrn" *) b marc. ste, ste, næ m. u. # Æblehøst dolce ohn rands, 2012 u # #. Kor ste u m m m kom mer rd vest b m, eu ro bm,..

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Bine ati venit in Norvegia! Bine ati venit in Ulsteinvik! Bine ati venit in:

Bine ati venit in Norvegia! Bine ati venit in Ulsteinvik! Bine ati venit in: Bine ati venit in Norvegia! Bine ati venit in Ulsteinvik! Bine ati venit in: a. Probleme oficiale i. Politia Politi In Norvegia, Politia nationala se ocupa de multe lucruri chiar si de lucruri care nu

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 125

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 125 125 M e t t e - C a t h r l n e J a h r S t i g J o h a n s s o n B r i t i s k I n s t i t u t t U n i v e r s i t e t e t 1 O s l o G R A M M A T I S K M E R K I N G A V T H E L A N C A S T E R - O S

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

...pluss litt om rettigheter

...pluss litt om rettigheter ...pl li ih E y fa... Å a på l, hv på viå, y fa i liv i. D vil pplv fih ava. F fl bå p li l. Slhva iab a væ li al, i øvivi å y. S ll i liv, vii a v a ha iab, hva al jø hvi få føli. Slll læ å vi iab i,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng Trần Thành Minh Phan Lưu iên - Trần Quang Nghĩa H ÌNH H Ọ 10 h ư ơng. Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng http://www.sasangsng.cm.vn/ Save Yur Time and Mney Sharpen Yur Self-Study Skill Suit Yur Pace hương. Tích

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi CULEGERE DE TESTE PENTRU ADMITEREA 2014 DISCIPLINA: LIMBA ROMÂNĂ

Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi CULEGERE DE TESTE PENTRU ADMITEREA 2014 DISCIPLINA: LIMBA ROMÂNĂ Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi CULEGERE DE TESTE PENTRU ADMITEREA 2014 DISCIPLINA: LIMBA ROMÂNĂ CULEGEREA DE TESTE ESTE RECOMANDATĂ PENTRU CANDIDAȚII CARE VOR SUSȚINE CONCURS DE ADMITERE LA DOMENIILE/SPECIALIZĂRILE

Detaljer

ROBOŢII SCARA Seria THL.

ROBOŢII SCARA Seria THL. ROBOŢII SCARA Seria THL NOILE MODELE LITE ALE SERIEI THL Performanta la preturi accesibile! Mai usor cu pana la 50% fata de modelele anterioare! Impact redus asupra mediului inconjurator. Reducere de pana

Detaljer

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato:

Versjon: 1.0 HELSE MØRE OG ROMSDAL. Risikovurdering av. reduksjoner i aktivitet ved Mork Rehab.senter. Anbefalt: Dato: Godkjent: Dato: Versjn: 1. HELSE MRE G RMSDAL Risikvurdering av reduksjner i aktivitet ved Mrk Rehab.senter Anbefalt: Dat: Gdkjent: Dat: H ELSE MRE G RMSDAL INNHLDSFRTEGNELSE: Bakgrunn fr risikvurderingen...3 mfang...

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

Bun venit in Norvegia, in calitate de angajat!

Bun venit in Norvegia, in calitate de angajat! Bun venit in Norvegia, in calitate de angajat! Rumensk versjon Introducere Bun venit ca angajat in Norvegia! Desigur, multe lucruri sunt alfel decat cum esti tu obisnuit de acasa. Poate ca ai inceput deja

Detaljer

CONDIŢII GENERALE DE REZERVARE VÂNZARE A BILETELOR DE AVION DE CĂTRE COMPANIA SC WEST HOLIDAY LOUNGE SRL

CONDIŢII GENERALE DE REZERVARE VÂNZARE A BILETELOR DE AVION DE CĂTRE COMPANIA SC WEST HOLIDAY LOUNGE SRL CONDIŢII GENERALE DE REZERVARE VÂNZARE A BILETELOR DE AVION DE CĂTRE COMPANIA SC WEST HOLIDAY LOUNGE SRL Societatea Comercială WEST SUPER TOUR este o AGENŢIE DE TURISM care are în obiectul de activitate

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI superior 1.2 Facultatea FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 1.3 Departamentul DIDACTICA ŞTIINŢELOR

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Bun venit in Norvegia, in calitate de angajat!

Bun venit in Norvegia, in calitate de angajat! Bun venit in Norvegia, in calitate de angajat! Rumensk versjon Introducere Bun venit ca angajat in Norvegia! Desigur, multe lucruri sunt alfel decat cum esti tu obisnuit de acasa. Poate ca ai inceput deja

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

6. PROPAGAREA UNDELOR IONOSFERICE

6. PROPAGAREA UNDELOR IONOSFERICE 6. PROPAGAREA UNDELOR IONOSFERICE 6.1. Prezentarea ionosferei. Structura ionosferei reale Prin ionosferă se înţelege acel domeniu ionizat al atmosferei care se află la înălţimi mai mari de 60 km faţă de

Detaljer

INTERPRETAREA UNEI ELECTROCARDIOGRAME NORMALE SI PATOLOGICE Dr. Laurentiu Lucaci

INTERPRETAREA UNEI ELECTROCARDIOGRAME NORMALE SI PATOLOGICE Dr. Laurentiu Lucaci INTERPRETAREA UNEI ELECTROCARDIOGRAME NORMALE SI PATOLOGICE Dr. Laurentiu Lucaci CALCULUL FRECVENTEI CARDIACE : 1. Pentru un ritm cu intervale RR regulate (in particular ritm sinusal), inregistrat cu viteza

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

_..:,-_ ,..1. I. ""j. kkletten. Page 1of 1. GIS/LINE WebInnsyn- Kartutskrift. Tolga konunune

_..:,-_ ,..1. I. j. kkletten. Page 1of 1. GIS/LINE WebInnsyn- Kartutskrift. Tolga konunune GIS/LINE WebInns3m- Kartutskrift Page 1 of 1. Nessu :Kpn nekhr.1 1- ra. 1/ 74.r TODujoita fl h Tolgo kommune. Ci. n r- Toan Onmnkart Målastakk: 1:13 000 Dete 10.04.2013 400 m Med 1orbehold em fell i kertwurmleget

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord 9. Om å bruke Nå begynner vi! 11

Innholdsfortegnelse. Forord 9. Om å bruke Nå begynner vi! 11 Forord Innholdsfortegnelse Forord 9 Om å bruke Nå begynner vi! 11 Om hele lærebokserien 11 Nettressursene: www.norskfordeg.no 11 Læreplanen som grunnlag for Nå begynner vi! 12 Trollmor 12 Grunnboka: «Alfabetet

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

Marta Parra Lubary Ester Rebollo Ferrer Margalida Tortella Mateu BLA, BLE, BLI, BLO, BLU BLA BLE BLI BLO BLU NOMBRE:... CURSO:...

Marta Parra Lubary Ester Rebollo Ferrer Margalida Tortella Mateu BLA, BLE, BLI, BLO, BLU BLA BLE BLI BLO BLU NOMBRE:... CURSO:... BLA BLE BLO BLU NOMBRE:... CURSO:... RODEA EL SONIDO QUE TENGA EL DIBUJO: BAL BLE BLA BRA BRU BUL BLU BEL BLE BRE BES BLU BIL BRI BOL BRO BLE BLO BEL BIL BLE BLO BLA BRU BRA BAL BIL BLO BRI RODEA EL SONIDO

Detaljer

Marta Parra Lubary Ester Rebollo Ferrer Margalida Tortella Mateu BLA, BLE, BLI, BLO, BLU. bla ble bli blo blu NOMBRE:... CURSO:...

Marta Parra Lubary Ester Rebollo Ferrer Margalida Tortella Mateu BLA, BLE, BLI, BLO, BLU. bla ble bli blo blu NOMBRE:... CURSO:... bla ble blo blu NOMBRE:... CURSO:... Rodea el sonido que tenga el dibujo: bal ble bla bra bru bul blu bel ble bre bes blu bil bri bol bro ble blo bel bil ble blo bla bru bra bal bil blo bri Rodea el sonido

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel 1 re korsage tl dgte a ee akپ0ٹr leget Raders ykor dets drget Lotte lle Glپ0ٹsel Dgt a ee akپ0ٹr 1 Maat Musk: es erg ora lt eor as Naar ld - gaa- se lar - mer al - orgs - at, hvem lپ0ٹg - ger sg da tl

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

STRØMU NDER SØKEL S E PÅ L O KALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Herø y k o mmune. o F

STRØMU NDER SØKEL S E PÅ L O KALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Herø y k o mmune. o F s A d n la e lg e H n sjo ssta k rsø o F rd jo F STRØMU DER SØKEL S E PÅ L O KALITETE Lille Åsvær i Herø y k o mmune Tittel: Sammendrag: Fjord Seafood orway AS Strømmåling Lille Åsvær på lokaliteten Desember

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PROCESUL DE MASURARE

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PROCESUL DE MASURARE Modulul Consideratii generale privind procesul de masurare CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PROCESL DE MASRARE Subiecte.. Definirea notiunii de masurare.. Marimi si unitati de masura.3. Mijloace si metode

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

N e s s an e k r a f t ve r k

N e s s an e k r a f t ve r k R e v 02 / m a rs 2012 K on s e s j on s s ø k n a d f o r N e s s an e k r a f t ve r k (Bilde 27.04.07, sn ø s m elti n g o g h ø g v a ss føri n g ) Ne ss a n e - Ba l e s t r a nd k o mm u n e 1 NV

Detaljer

MATEMATIKK. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Sus/în top/peste. Ord og begreper

MATEMATIKK. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Sus/în top/peste. Ord og begreper MATEMATIKK Ord og begreper Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Få Obține Mange Mulți Venstre Stânga Høyre Dreapta Øverst Sus/în top/peste Nederst Inferior/Jos Lite Puţin Mye Mult Flest Cel mai mult/cele

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "T llingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

Jubileumskantate for Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. pp (Tutti) med øl! Vår. Moderato q.

Jubileumskantate for Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. pp (Tutti) med øl! Vår. Moderato q. TENOR 1 Andante (q.=52) Jubileumskantate or Foetus Ex Ore III - Ølbryggervise Nostram benedictionem et maledictionem nostram. Tekst: Roness/Gjerdsjø Musikk: Geir Døhlie Gjerdsjø TENOR 2 BASS 1 (Evt solo)

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kasse nr Oversendt fra Folldal Verk a.s. mai 1978

Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kasse nr Oversendt fra Folldal Verk a.s. mai 1978 Bergvesenet Postboks 3021, N-7441Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr 5946 Intern Joumal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradering Kasse nr. 142 Kommer fra..arkiv Folldal Verk AS Ekstern

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

CONSTRUIEȘTE BAZA CA SĂ ARĂȚI ȘI SĂ TE SIMȚI MAI BINE.

CONSTRUIEȘTE BAZA CA SĂ ARĂȚI ȘI SĂ TE SIMȚI MAI BINE. CONSTRUIEȘTE BAZA CA SĂ ARĂȚI ȘI SĂ TE SIMȚI MAI BINE. 2014 POȚI SĂ ARĂȚI ȘI SĂ TE SIMȚI MAI BINE ÎN DOAR 9 ZILE? DA. Programul CLEAN 9 te poate ajuta la lansarea călătoriei tale pentru a deveni mai suplu

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer