Introduksjon til nettverksteknologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Introduksjon til nettverksteknologi"

Transkript

1 Avdeling for informatikk og e- læring, Høgskolen i Sør- Trøndelag Introduksjon til nettverksteknologi Olav Skundberg og Boye Holden Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1017- A Nettverksteknologi Introduksjon til nettverksteknologi Resymé: Denne leksjonen gir en kort introduksjon til hvordan dagens nettverk er bygd opp og hvordan trafikk blir overført mellom tjenere. Innhold 1 INTRODUKSJON LAGDELTE KOMMUNIKASJONSMODELLER (KAP 2.4) HVORFOR ER DATAKOMMUNIKASJON BYGD OPP ETTER EN LAGDELT MODELL? HVA ER FORSKJELL PÅ EN TJENESTE, EN PROTOKOLL OG EN APPLIKASJON? HVORFOR ER INTERNETT PAKKESVITSJET? ER DET NOEN ULEMPER MED PAKKESVITSJING? HVA ER EN DATAPAKKE? HVORDAN KOMMER PAKKENE FRAM TIL RETT MOTTAKER? ULIKE TYPER NETTVERK (KAP 5.2) WEB (KAP 3.2) KORT OM HTTP SPESIELLE FUNKSJONER I HTTP... 5 Side 1 av 6

2 1 Introduksjon Dette kurset forutsetter kjennskap til grunnleggende datakommunikasjon, men erfaringsmessig stiller studenter med forskjellig bakgrunn. Derfor starter denne første leksjonen med en oversikt over de viktigste prinsippene, og bruker funksjoner i web som konkrete eksempler på hvordan protokoller er konstruert for å oppnå ønsket funksjonalitet. Dette vil være til dels kjent stoff for noen, men øvingen er lagt opp med anledning til ytterligere fordyping. Lærestoff Leksjonen henviser til kapitler i læreboka som er pensum. I tillegg er det skrevet kort om de mest sentrale problemstillingene for hvert kapittel. Øving Denne leksjonen, og også senere leksjoner i faget, gjør omfattende bruk av programmet Wireshark. Det er laget en egen veiledning for installasjon og bruk av dette programmet. Øvingen bruker HTTP som konkret eksempel på analyse med Wireshark. 2 Lagdelte kommunikasjonsmodeller (Kap 2.4) 2.1 Hvorfor er datakommunikasjon bygd opp etter en lagdelt modell? Det vanligste argumentet er at for å gjøre oppgaven løsbar, må den deles den opp i mindre oppgaver som kan håndteres hver for seg. Men den helt essensielle effekten av dette er at hvert lag kan tilpasses det behovet man har, uten å måtte endre på de øvrige lagene. For eksempel kan man fritt velge kablet eller trådløst lokalnett, det vil si utskifting på lenkelaget, uten å måtte installere nytt operativsystem. Det måtte man kanskje ha gjort dersom kommunikasjonsprogrammet var en stor pakke. Videre kan man fra hvert lag fritt velge hvilke tjenester man skal benytte fra underliggende lag. For eksempel kan en applikasjonen bruke pålitelig overføring (web) eller upålitelig overføring (multimedia) uten at man trenger endringer i kommunikasjonsprogrammet. 2.2 Hva er forskjell på en tjeneste, en protokoll og en applikasjon? Protokoller opererer mellom likestilte parter (egentlig programmer) som er på samme lag men i ulike maskiner. HTTP er en protokoll på applikasjonslaget og sender meldinger mellom klient og tjener. Tjenester, derimot, tilbys fra ett lag til laget over på en og samme maskin. Pålitelig overføring er eksempel på en tjeneste. For å implementere en tjeneste må det utvikles en protokoll. En applikasjon er et program som tilbyr en nyttefunksjon for brukeren. Opera nettleser er et eksempel på en applikasjon, og denne gjør bruk av protokoller som ligger på applikasjonslaget. Side 2 av 6

3 Figur 2.1: Skisse over tjenester og protokoller 2.3 Hvorfor er Internett pakkesvitsjet? Internett er pakkesvitsjet, hvor informasjonen overføres i helt atskilte pakker. Dette i motsetning til linjesvitsjing, som i det gamle fasttelefoninettet, hvor det var en kontinuerlig forbindelse mellom sender og mottaker. En fordel med pakkesvitsjing er at flere parter kan benytte samme overføringskanal, man deler på ressursene. Dette skalerer bedre enn linjesvitsjing når det blir svært mange brukere, fordi hver enkel bruker har lange opphold i sin dataoverføring. En annen fordel er at pakkene kan rutes langs forskjellige veier, noe som gir økt sikkerhet. Dette poenget var årsaken til at det militære i sin tid startet utvikling av pakkesvitsjing. 2.4 Er det noen ulemper med pakkesvitsjing? Det er en viss ulempe ved det at kompleksiteten øker i forhold til linjesvitsjing. Når flere deler en overføringskanal, kreves det adressering for å nå rett mottaker. Hvordan skal man styre tilgangen til kanalen? Hvordan skal man forholde seg til at pakker kan forsvinne underveis, det vil si pålitelighet? Nettopp slike problemstillinger er det de ulike protokollene er utviklet for å håndtere. 2.5 Hva er en datapakke? En pakke inneholder som regel to ting: et pakkehode og nyttelast. Pakkehodet er spesifikt for hver enkelt protokoll. Som regel er pakkehodet større jo mer avansert tjenesten er, fordi det da kreves mer informasjon. Når man skal spesifisere en protokoll skjer det alltid en avveining mellom datamengden i pakkehodet, som man ønsker minst mulig, og funksjonaliteten i protokollen. Når et lag benytter en tjeneste fra laget under, blir de data man har overført til laget under og mottas der som nyttelast. Nyttelasten blir pakket inn med pakkehodet som den aktuelle tjenesten/protokollen på dette laget har, og videre overlatt til laget under seg igjen. Dette er en innpakkingsprosess. Når pakken til syvende og sist sendes ut på nettet, finner man en sekvens av pakkehoder. Dette vises visuelt i Wireshark på en glimrende måte, og det er helt essensielt at man danner seg et bilde av denne prosessen. På tilsvarende vis skjer det en utpakkingsprosess hos mottaker, etter hvert som pakkehodene skrelles av og nyttelasten overlates til laget over. Side 3 av 6

4 Datapakken, det vil si protokollhode og nyttelast, har forskjellig navn avhengig av hvilket lag man refererer til: Tabell 2.1 Lag Applikasjonslaget Transportlaget Nettverkslaget Lenkelaget Pakken kalles Meldinger Segmenter (IP- )Pakker Rammer 2.6 Hvordan kommer pakkene fram til rett mottaker? I hvert pakkehode legges det inn informasjon om mottaker, mottakers adresse. Adressene har forskjellige navn, ulik lengde og forskjellig skrivemåte på de forskjellige lagene: Tabell 2.2 Lag Adresse Lengde Eksempel Transportlag Porter 16 bit 80 (HTTP) Nettlag IP- adresse 32 bit IPv Lenkelag MAC- adresse 48 bit 00:0F:9A:3D:22:7E En og samme maskin kan ha mange samtidige adresser aktive, for eksempel har LAN- tilkopling og trådløs tilkopling gjerne ulike IP- adresser. Videre kan man kjøre flere nettlesere samtidig. Det betyr at mange pakker kommer til samme IP- adresse, men de må fordeles til rett nettleser. Disse vil skilles med ulike portnummer. 3 Ulike typer nettverk (Kap 5.2) Den kanskje største sammenblandingen av nettbegrep er mellom lokalnett og IP- nett. Vi legger vekt på at et lokalnett er infrastrukturen i form av kabler, svitsjer, trådløsadaptere og dets like innenfor et geografisk avgrenset området. Det kan være et stort campusområde eller et lite hjemmenett. IP- nett, derimot, er en logisk struktur som etableres på denne infrastrukturen. Man kan gjerne ha flere IP- nett innenfor et lokalnett. Tidligere ble separate IP- nett i et lokalnett kalt for subnett, men vi mener dette er et misvisende navn fordi hele Internett er en samling av IP- nett som inngår i større og mindre nettadresser og skilles med nettmasker. Når en pakke sendes fra en ruter til en annen, er også denne forbindelsen et eget IP- nett, men riktignok med den minste størrelsen et IP- nett kan ha. Bedriftsnett kan gjerne være sammenkopling av flere lokalnett, det vil si at bedriften har flere lokasjoner. Da kommer man inn på teknikker for å kople LAN sammen til WAN. Side 4 av 6

5 4 Web (Kap 3.2) Web er en av de mest populære anvendelse av Internett. Derfor er det utrolig viktig at protokollen for denne anvendelsen, HTTP, fungerer optimalt. Hva som menes med optimalt: Funksjonalitet for brukeren og effektivitet i dataoverføring. Resten av denne leksjonen tar for seg noen spesielle egenskaper ved HTTP. Hensikten med det er å få et detaljert bilde av hvordan denne protokollen opererer, men også se hvordan den har blitt utviklet for å dekke nye behov. 4.1 Kort om HTTP Klient og tjener sender meldinger til hverandre, de kalles forespørsler (request) og svar (response). Meldingene har en fast, tredelt struktur. Denne består av først en linje med selve forespørselen/svaret, deretter headerlinjer med utfyllende informasjon. Til slutt er det eventuelt en kropp med data. Det er ikke alltid at meldinger har kropp. For eksempel når en nettleser ber om å få vist en webside, kan man klare seg med URL. Denne er gitt av forespørselslinjen og en headerlinje. HTTP er tekstbasert og feltene har variabel lengde. Det betyr at man skriver i klartekst hva linjen gjelder og hvilket innhold den har, for eksempel Host: datakom.no. Dette er en headerlinje som forteller hvilket domenenavn man bruker i oppslaget. Men det betyr at mottaker må skanne (parse) gjennom meldingen og tolke de linjene man finner. Alternativet kunne vært som i IP- protokollen, hvor hvert felt har fast lengde og definert betydning. Faste posisjoner er generelt raskere å tolke, men mye mer stivbeint. I så fall måtte man ha innført regler for hvor lange domenenavn kunne være. Det finnes også protokoller som koder/krymper innholdet for å spare båndbredde, for eksempel i GSM. Da overlates prosesseringen (belastningen) til endeutstyret i stedet, og det har aldri vært aktuelt å la webtjenere ta denne ekstra belastningen. Oppsummert: HTTP er en rett fram protokoll som vektlegger enkelhet fremfor kompleksitet. Et annet viktig aspekt ved HTTP er at det er valgfritt hvilke headerlinjer man benytter. Det betyr i praksis at man kan sende med en headerlinje, men mottaker kan velge å benytte seg av den eller ikke, avhengig av hvor avansert den er. En av headerlinjene som klienten kan benytte er Accept- Language: no, hvor avsender sier at den foretrekker norsk språk i visningen. Dette åpner for at tjeneren kan ha et sett av responser tilpasset ulike språk, men hvis den ikke har det blir bare linjen ignorert. Det at headerlinjer kan føyes til uten å måtte omdefinere hele protokollen, er en av hovedgrunnene til at web har hatt så stor suksess. Da HTTP ble definert, var for eksempel netthandel ikke et tema. Senere har man utvidet HTTP med cookies- funksjonen ved å definere nye headerlinjer, og det løste behovet. Dette er et godt eksempel på fleksibilitet. 4.2 Spesielle funksjoner i HTTP HTTP har et stort antall funksjoner, vi skal spesielt studere tre av disse Vedvarende forbindelser Denne funksjonen dreier seg om å opprettholde etablert forbindelse med webtjener inntil alle objekter (filer) på websiden er overført. En webside, skrevet i HTML, er som regel sammensatt av tekst, bilder og andre separate ressurser. Hvert av disse objektene må lastes ned separat med egne forespørselsmeldinger. Web krever pålitelig overføring, at data kommer frem korrekt. Dette løses på Side 5 av 6

6 transportlaget med TCP, som kopler opp, overfører data og kopler ned. HTTP versjon 1.0 koblet ned forbindelsen etter at hvert objekt var overført. Det tar tid og krever ekstra pakker å kople forbindelser opp og ned. Dette er lite brukervennlig (tregt) og lite effektivt (ekstra linjebelastning). Derfor ble det spesifisert mulig het for vedvarende oppkopling. Headerlinje- stikkord er Connection: Keep- Alive. Merk at websider kan være sammensatt av ressurser som er lagret på forskjellige webtjenere. Da må man sjølsagt kople opp til hver enkelt webtjener, man løser ikke dette med vedvarende forbindelser. En annen teknikk som nettlesere benytter seg av er å etablere parallelle forbindelser. Dersom en side består av mange objekter, kan det gå raskere å laste disse i parallell gitt at linjekapasiteten takler det. Dette er ikke en HTTP- funksjon, men noe som nettleseren administrerer Lokal mellomlagring Denne funksjonen ble laget for å utnytte lokalt mellomlager på PC, siden hvert objekt som lastes ned lagres der som midlertidige Internett- filer. Det er selvfølgelig raskere (mer brukervennlig) og mer effektivt (sparer linjebelastning) å bruke en fil som er lokalt lagret istedenfor å overføre den på nytt hver gang. Dette ble løst med headerlinjer If- Modified- Since: <tid>. Merk at dersom en fil er endret, lastes hele fila ned på nytt. Dynamiske websider, de som er laget i PHP- språk og lignende, genererer HTML- koden på nytt for hver lesing. Dermed vil slike sider alltid lastes ned i sin helhet hver gang Webhotell Et webhotell er en tjeneste hvor en enkelt webtjener tilbyr hjemmesider til forskjellige domenenavn. Man forstår at DNS gjør oppslag på domenenavn for å finne IP- adressen til maskinen og at denne står og lytter på port 80, men ut fra dette alene kan ikke webtjeneren vite hvilken hjemmeside som skal vises. Derfor er det en egen headerlinje som heter Host: <domenenavn>. Side 6 av 6

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon Informasjonskapsler og pakkefangst Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget 1. Informasjonskapsler og pakkefangst Denne leksjonen har tre hovedtema. To

Detaljer

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Kapittel 3 Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Læringsmål: Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hvordan webtjenesten fungerer forstå hvordan e-posttjenesten fungerer forstå hvordan navnetjenesten

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

1. Sikkerhet i nettverk

1. Sikkerhet i nettverk 1. Sikkerhet i nettverk Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverk Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er

Detaljer

2. Intranett tjenester

2. Intranett tjenester Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intranett tjenester Arne B. Mikalsen, oppdatert av Ole Christian Eidheim 01.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget LV464D Lokale informasjonstjenester

Detaljer

NOTAT/NOTE. Sammenligning av SIP og H.323. IMiS Kernel 6,3 IMEDIA/10/98. Eirik Maus Peter D. Holmes. Oslo October 1998

NOTAT/NOTE. Sammenligning av SIP og H.323. IMiS Kernel 6,3 IMEDIA/10/98. Eirik Maus Peter D. Holmes. Oslo October 1998 Sammenligning av SIP og H.323 Norwegian Computing Center / Applied Research and Development NOTAT/NOTE 6,3,3 + IMEDIA/10/98 Eirik Maus Peter D. Holmes Oslo October 1998 IMiS Kernel NR-notat/NR Note Tittel/Title:

Detaljer

Internett for fagforeningsfolk

Internett for fagforeningsfolk Internett for fagforeningsfolk En kort innføring i historien, teknikken og mulighetene Rune Mathisen 17. mars 2000 The Net is a unique creation of human intelligence. The Net is the

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Multicast i nettverk med støtte for mobil IP. Kristian Holm. Hovedoppgave for graden cand.scient.

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Multicast i nettverk med støtte for mobil IP. Kristian Holm. Hovedoppgave for graden cand.scient. Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Multicast i nettverk med støtte for mobil IP Kristian Holm Hovedoppgave for graden cand.scient. November 2003 Forord Denne hovedoppgaven er en del av graden

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM HOVEDPROSJEKT:2003 SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM FORFATTERE: VIDAR GRØNLAND RAGNAR HAUGLAND TARJEI WESTRUM SVEN ARE FINNEVOLDEN Dato: 19.05.2003 Sammendrag av hovedprosjekt Tittel: Skolelinux Overvåkningssystem

Detaljer

TTM4130 Kont eksamen 2004 Nettintelligens og mobilitet Løsningsforslag

TTM4130 Kont eksamen 2004 Nettintelligens og mobilitet Løsningsforslag TTM4130 Kont eksamen 2004 Nettintelligens og mobilitet Løsningsforslag 1. Mobilitet (20%) 1.1 Definisjoner Definer følgende begreper (bruk en eller to setninger for hver) SVAR fra kompendium side 57 og

Detaljer

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand 1 Forord Denne rapporten er en masteroppgave i informasjonssystemer

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV Hovedprosjekt for bachelor utdanningen Fakultet for teknologi, Grimstad HØGSKOLEN I AGDER Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Rapportnr.: H01 Fagområde: Teleteknikk Antall sider: Tilgjenglighet:

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet

Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet Tatjana M. Burkow, Per Atle Bakkevoll, Eva Henriksen og Jan-Hugo Olsen Nasjonalt Senter for Telemedisin Desember 2002. Tittel Videobaserte

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Enerett til lenking en keiser uten klær? 1

Enerett til lenking en keiser uten klær? 1 Enerett til lenking en keiser uten klær? 417 Enerett til lenking en keiser uten klær? 1 Av professor dr. juris Olav Torvund 2 1. Innledning I napster.no-saken, Rt 2005 s. 41, ga Høyesterett en viktig premiss

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

1. Objektorientert systemutvikling

1. Objektorientert systemutvikling Tore Berg Hansen 26.10.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi se på hvordan man kan arbeide

Detaljer

Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering -

Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering - i Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering - ii Oppgaveteksten BRUK AV VERDENS-VEVEN TIL Å ETABLERE ET SAMARBEIDSFORUM FOR PROSJEKTERING AV ET FORSKNINGSFARTØY Kandidatens

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling

Oblig 4 Webutvikling Oblig 4 Webutvikling Oppgave 1 Lag din egen Wordpresssite der du tester ut CMSsystemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer

APPLIKASJONSUTVIKLING FOR 3.GENERASJONS MOBILTELEFONER APPLICATION DEVELOPMENT FOR 3.GENERATION MOBILEPHONES

APPLIKASJONSUTVIKLING FOR 3.GENERASJONS MOBILTELEFONER APPLICATION DEVELOPMENT FOR 3.GENERATION MOBILEPHONES HOVEDPROSJEKT: TITTEL APPLIKASJONSUTVIKLING FOR 3.GENERASJONS MOBILTELEFONER APPLICATION DEVELOPMENT FOR 3.GENERATION MOBILEPHONES FORFATTERE: Kjell Gunnar Apalvik Tommy Egeberg Teodor Helgesen Dato: 26.mai

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

4. Produktrapport. Forord

4. Produktrapport. Forord 4. Produktrapport Forord Det er en forutsetning at leseren har gjennomgått presentasjonen av prosjektet før denne rapporten leses. Under denne forutsetningen, kan rapporten leses selvstendig og er da uavhengig

Detaljer