De overordnende prioriteringene sier noe om hva Juvente vil fokusere sin innsats rundt i perioden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De overordnende prioriteringene sier noe om hva Juvente vil fokusere sin innsats rundt i perioden."

Transkript

1 Politisk program 1 Innledning Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom, og jobber for solidaritet, menneskeverd og et demokratisk og rettferdig samfunn fritt for rusmidler. Hele Juventes ideologi og vårt politiske program bygger på tanken om menneskeverd at alle mennesker har, uavhengig av nasjonalitet, hudfarge, religion, seksuell legning, kjønn eller andre ulikheter rett til å bli rettferdig behandlet, til et verdig liv, og til å kunne si, mene og tro det de vil uten å være redd for forfølgelse. I Juvente arbeider vi for å skape engasjerende, trygge og inkluderende miljøer hvor menneskeverd står i sentrum, og rusmidler dermed blir overflødige. Vi er villige til å endre samfunnet vi lever i, og arbeider aktivt for å forbedre vår egen og andres hverdag. Juvente vil forbedre livssituasjonen til mennesker både i og utenfor Norge. Juvente mener at det å bry seg, engasjere seg og faktisk gjøre noe for samfunnet, er å vise solidaritet. Vi vil arbeide mot diskriminering, sosiale problemer, undertrykking, rusproblemer, krig og konflikter, og engasjerer oss for menneskeverd, solidaritet, demokrati, rettferdighet, utvikling og fred. Det er derfor Juvente er en solidaritetsorganisasjon med et avholdsstandpunkt. Juvente konsentrerer sitt politiske arbeid om områdene: Ungdom og engasjement Mellommenneskelig respekt Fred og utvikling Rusmidler Prioriteringer De overordnende prioriteringene sier noe om hva Juvente vil fokusere sin innsats rundt i perioden. De er ikke en avgrensning av hvilke saker som kan og skal kommenteres eller belyses, men en prioritering av hvilke saker det skal jobbes aktivt og utadrettet med i perioden, både av lokallag, kretser og sentralleddet. I denne perioden ønsker Juvente å prioritere følgende politiske saker: Ungdom har rett til et godt fritidstilbud fritt for rusmidler Norge må sørge for bedre integrering Forebygging av rusproblemer må prioriteres

2 Ungdom, engasjement og miljø I Juvente er medlemmene ungdommer, vi styres av ungdom, vi arbeider for ungdom, og vi er stolte av å være organisert på denne måten. Vi er opptatt av ungdoms hverdag. Ungdommers engasjement er viktig fordi vi selv vet best hva som skal til for å skape et godt ungdomsmiljø. Ungdom skal arve verden. Ved å bygge ungdom, bygger vi en tryggere og bedre fremtid. Ungdom er ikke en byrde, og ungdomstida har en egenverdi i seg selv. Det er viktig å engasjere seg ved å ta standpunkt og stå for det man mener. Ungdom engasjerer seg gjerne for andre saker enn voksne, og har ofte andre meninger enn voksne. Juvente mener det er viktig at også disse meningene blir hørt. Vi som er unge har rett og plikt til å påvirke politikken som påvirker vår egen og andres hverdag, og voksne har plikt til å lytte når ungdom snakker. For å skape engasjement blant ungdom, må ungdom selv få være med å bestemme på områder som angår oss. Mange kommuner velger av økonomiske årsaker å nedprioritere ungdomsklubber og andre tiltak rettet mot ungdom. Juvente mener dette er uansvarlig. Vi ønsker å skape miljøer hvor alle føler seg trygge, og hvor behovet for å bruke rusmidler ikke er tilstede. Dette ønsker vi å gjennomføre ved å gi ungdom en reell mulighet til å velge bort rusmidler ved at det finnes rusmiddelfrie tilbud for alle. Juvente ønsker et mangfoldig fritidstilbud for ungdom, og en økt andel lavterskeltilbud. Vi mener at når unge har muligheten til å engasjere seg og få drive med det de vil, vil de utvikle seg selv og en sterk og stolt ungdomskultur. Tall over valgdeltakelsen viser at ungdom i mindre grad enn eldre bruker stemmeretten, både ved lokalvalg og ved stortingsvalg. Blant førstegangsvelgere sank valgdeltakelsen ved stortingsvalg fra 72 prosent til 56 prosent i perioden , og deltakelsen i lokalvalg er enda lavere. Skolevalgundersøkelser har dokumentert en utbredt mistillit til politikere. Samtidig opplever unge mennesker at det er svært vanskelig å påvirke politikere. Bare noen få prosent mener at de fleste politikere er troverdige, eller at det er mulig å påvirke politikken. Juvente ønsker å bidra til å engasjere ungdom og styrke ungdoms muligheter og vilje til å engasjere seg. Dette kan best gjøres gjennom ungdoms deltakelse i frivillige organisasjoner, gjennom opplæring i politisk arbeid, og ved at ungdom ikke bare blir lyttet til, men også tatt på alvor. Juvente mener at: 2.1 Det må innføres en ungdomslov i Norge Vi ønsker en lov som definerer ungdoms rettigheter og muligheter, samt det offentliges forpliktelser overfor ungdom. En slik lov bør i det minste inneholde krav til kommunene om ungdoms deltakelse i lokaldemokratiet, for eksempel gjennom ungdomsråd og ungdommens kommunestyrer, og krav om rusmiddelfrie fritidstilbud for ungdom i alle landets kommuner. 2.2 Ungdom skal bli hørt i saker som angår dem Vi mener at lokale og nasjonale ungdomsorganisasjoner og ungdomsråd skal være en selvsagt høringsinstans i saker som angår ungdom, og saker som ungdom er engasjert i. Ungdom må også få anledning til å uttale seg på sin egen måte og utenfor de tradisjonelle kanalene. 2.3 Ungdom må få kunnskapen vi trenger for å bli hørt

3 Vi mener at en sterkere politisk ungdomskultur som blir lyttet til er positivt og vil tjene hele samfunnet. Det er vanskelig for ungdom å bli hørt og få gjennomslag for sine meninger, og vi mener at ungdom må gis den nødvendige kunnskapen vi trenger for å bli sett og hørt. 2.4 Ungdom har rett til et godt fritidstilbud fritt for rusmidler Vi mener at ungdom har rett til et godt og lett tilgjengelig fritidstilbud, og at myndighetene skal legge til rette for at ungdom skal kunne forme sin egen fritid. Vi ønsker flere rusmiddelfrie lavterskelarrangementer rettet mot ungdom i ulike aldre. Det er spesielt behov for et bedre tilbud til ungdom over 16 år i helgene. 2.5 Rammevilkårene for frivillige ungdomsorganisasjoner må bedres Vi mener at ungdom er en ressurs ikke en byrde, og at rammevilkårene og tilskuddsordningene for ungdomsaktivitet og -organisering derfor må styrkes og bedres både lokalt og nasjonalt. Det må også bli enklere å engasjere seg gjennom en forenkling av de byråkratiske og kompliserte søknads- og rapporteringskravene som finnes i dag. 2.6 Minoritetsgrupper skal inkluderes i fritidstilbud og ungdomsorganisasjoner Vi mener det er negativt at mange minoritetsgrupper av ulike grunner ikke deltar aktivt i fritidstilbud og ungdomsorganisasjoner. Ungdomsorganisasjoner og ungdomstiltak må fokusere på inkludering av minoritetsgrupper i sitt arbeid og sine aktiviteter.

4 Mellommenneskelig respekt Diskriminering er til hinder for både personlig og samfunnsmessig utvikling. For at et stadig mer flerkulturelt og mangfoldig samfunn skal fungere, er det en forutsetning at man legger positivitet og åpenhet som grunnlag. Ulike kulturer har mye å lære av hverandre, og vi må ta hensyn til ulike menneskers ulike behov. Juvente ønsker et mangfoldig samfunn der menneskers frihet ikke begrenses av deres identitet. Individers ulikheter må respekteres og verdsettes ikke fryktes og motarbeides! Vi krever toleranse og like rettigheter for alle, uavhengig av kjønn, farge, livssyn, seksuell legning eller politisk oppfatning. Et åpent, flerkulturelt samfunn forutsetter dialog og respekt. Juvente ønsker ikke at samfunnet skal preges av fremmedfrykt og fordommer. Vi vil oppmuntre til fremmedmot og toleranse. Samfunnet må være inkluderende og sørge for at svake grupper og mennesker med særskilte behov blir tatt hensyn til. Vi må alle være åpne og villige til å tilpasse oss for at alle mennesker skal få et bedre liv. Personer med minoritetsbakgrunn deltar i langt mindre grad enn personer med norsk bakgrunn i det tradisjonelle organisasjonslivet, politikken, og arbeidslivet i Norge. Juvente mener at innvandrere er en ressurs som i større grad må inkluderes i samfunnet, og vi ønsker selv å være en inkluderende organisasjon der alle som ønsker det kan delta. Juvente vil jobbe for gode og trygge ungdomsmiljøer der ungdom tør utfolde seg både kreativt, faglig og sosialt. En forutsetning for et slikt miljø er at menneskene føler seg trygge på hverandre, og at vi har en nulltoleranse for alle typer diskriminering. Ingen mennesker er mer eller mindre verdt enn andre, og menneskeverdet er ubegrenset og ukrenkelig. Juvente mener at: 3.1 Alle former for rasisme og diskriminering må bekjempes Vi mener at rasisme og diskriminering på bakgrunn av nasjonalitet og andre forhold må bekjempes. Alle mennesker er forskjellige men likeverdige, og et godt samfunn forutsetter at mennesker respekterer hverandres forskjeller og likheter. Vi vil ikke akseptere noen former for rasisme eller diskriminering. 3.2 Norge må sørge for bedre integrering Vi mener at mennesker som innvandrer til Norge frivillig eller som flykter fra vanskelige forhold i hjemlandet skal tas imot med åpne armer. Vi mener at vi som medmennesker har en plikt til å sørge for at innvandrere, asylsøkere og flyktninger får oppfølging gjennom arbeid, og blir godt integrert i det norske samfunnet og lokalmiljøet de kommer til. 3.3 Kjønnene må likestilles i praksis Vi mener at kvinner og menn skal være likestilte både formelt og i praksis. Kjønn skal ikke påvirke menneskers muligheter i livet. 3.4 Alle religioner og livssyn skal respekteres

5 Vi mener at alle mennesker er likeverdige uavhengig av religion og livssyn. Alle mennesker skal ha rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn der dette ikke strider mot menneskerettighetene, og samtidig bli møtt med respekt og forståelse fra andre mennesker. 3.5 Ureturnerbare asylsøkere må få et verdig liv Vi mener at de mange asylsøkerne som har fått avslag på asylsøknaden sin men ikke kan returneres må gis mulighet til å leve, arbeide og gå på skole i Norge. Det skal spesielt tas hensyn til barn i asylprosesser. Det bør innføres en ordning som gir ureturnerbare asylsøkere oppholdstillatelse etter fire år. Behandlingstiden for asylsøknader må også reduseres. 3.6 Homofile, bifile og transkjønnede skal ha like rettigheter som andre Vi mener at alle seksuelle legninger er likeverdige, og at alle mennesker skal respekteres og ha de samme rettighetene, pliktene og mulighetene uavhengig av seksuell legning. Vi er imot alle former for diskriminering på grunnlag av seksuell legning. 3.7 Rusmisbrukere og tidligere rusmisbrukere ikke skal diskrimineres Vi mener at rusmisbrukere og tidligere rusmisbrukere skal bli møtt med respekt på linje med alle andre. En vanskelig bakgrunn eller livssituasjon skal ikke være til hinder for menneskers deltakelse i samfunnet. 3.8 Funksjonshemming ikke skal være en hindring for deltakelse Vi mener at en funksjonshemming ikke skal hindre et menneske i å delta i samfunnet. Det må legges til rette for at mennesker med ulike funksjonshemminger så langt som mulig skal ha de samme mulighetene som alle andre. 3.9 Alle mennesker skal verdsettes uansett personlig bakgrunn og oppvekst Vi mener at mennesker som har opplevd en vond oppvekst skal få mulighet til å bearbeide dette og få tilrettelegging for å kunne leve et godt liv. Det må etableres et bredt tilbud av støttetiltak for de som har opplevd en vanskelig barndom grunnet for eksempel rusmiddelbruk eller psykisk sykdom i familien, uten at dette krever en diagnose. Tilbudet må preges av valgfrihet og tiltak må tilpasses den enkelte. 157

6 Fred og utvikling Juvente mener at fattigdom og urettferdighet skaper grobunn for krig og konflikter, og at en mer rettferdig verden der rusproblemer ikke hindrer velferd og trygghet skaper en fredeligere verden. Fred er ikke bare fravær av krig, men er og bygger på en prosess av samarbeid mellom alle stater og folk basert på frihet, uavhengighet, selvstendighet, likhet, utvikling, dialog, forhandling og respekt for menneskerettighetene, så vel som på rettferdig fordeling av ressurser. Vi i Juvente har tro på at menneskers engasjement bidrar til en fredeligere og mer rettferdig verden. Vi tror at mennesker kan og vil leve i fred hvis de gis mulighet til det, og at de kan og vil arbeide for fred hvis de får sjansen til det. Mellommenneskelige konflikter har alltid eksistert, og vil alltid eksistere i alle samfunn. Konflikter er en naturlig, uunngåelig og nødvendig konsekvens av at mennesker med ulike verdier og interesser møtes. Konflikter bærer i seg kimen til nødvendig personlig og samfunnsmessig endring, men også til krig og ødeleggelse. Den militærteknologiske utviklingen har dessuten ført til at de potensielle konsekvensene av voldelig og destruktiv håndtering av konflikter har blitt stadig mer omfattende, og i dag utgjør en trussel mot menneskehetens eksistens. Dette gjør det nødvendig å utvikle en fredskultur både i Norge og i alle andre samfunn. Verden blir i dag stadig fredeligere og tryggere. Antall voldelige konflikter i verden synker. Fra begynnelsen av 1990-tallet har antallet slike konflikter gått ned med over 40 %. Like fullt pågår det til en hver tid et stort antall kriger og voldelige konflikter verden over, og menneskerettigheter brytes hver dag i alle verdenshjørner. En varig og rettferdig fred kan kun oppnås ved å fjerne de grunnleggende årsakene til krig og konflikt. Noen av de viktigste årsakene er urettferdig økonomisk og sosial fordeling, knapphet på nødvendige ressurser, mangel på demokrati, brudd på menneskerettighetene og manglende respekt for individuelle og kulturelle forskjeller. Juvente vil både bekjempe og forebygge krig, vold, utrygghet og sosial ulikhet gjennom engasjement for en rettferdig verden og en sterk og levende fredskultur. Juvente mener at: 4.1 Verdens ressurser må fordeles mer rettferdig Vi mener at ingen skal måtte sulte i en verden hvor det er mat nok til alle, og at vi i den vestlige verden må være villige til å gi noe av vår overflod til dem som trenger det mer enn oss. Krig og konflikter kan bekjempes gjennom en mer rettferdig fordelig av verdens ressurser. Norge må føre en klar linje i utenrikspolitikken, der fattigdomsbekjempelse og krigsmotstand står sentralt. 4.2 Menneskerettighetene må overholdes Vi mener at vi ved å sikre at menneskerettighetene til enhver tid blir overholdt, fjerner grobunnen for krig og terrorisme. Alle mennesker har, uavhengig av nasjonalitet, farge, seksuell legning, kjønn eller andre ulikheter, rett til et verdig liv. 4.3 Minst 3 % av Norges BNI skal gå til bistand

7 Vi mener at Norge og andre rike land må trappe opp sitt bistandsarbeid for å utjevne globale forskjeller, sørge for utvikling og redusere fattigdom i fattige land. Vi ønsker at minst 3 % av Norges Brutto Nasjonalinntekt skal gå til bistand, og at Norge skal arbeide for at andre land øker sine bistandsbudsjetter. Samtidig mener vi at norske myndigheter må engasjere seg enda sterkere i arbeid for demokrati og mot korrupsjon, for å sikre utvikling og hindre misbruk av bistandsmidler. 4.4 Bistandsorganisasjoner skal være selvstendige Vi mener at bistandsorganisasjoner gjør et viktig arbeid for fred og utvikling i verden, og at vi er tjent med et mangfold av ulike bistandsorganisasjoner som arbeider på ulike felt, samtidig som vi ser at krav fra det offentlige i økende grad begrenser dette mangfoldet. Frivillige bistandsorganisasjoner må kunne forbli selvstendige aktører, og ikke fungere som entreprenører for staten. 4.5 Bistandsarbeid må ses i sammenheng med rusproblematikk Vi mener at rusmidler hindrer utvikling ved å bidra til økte økonomiske, sosiale og helsemessige problemer i fattige land. Rusmiddelproblemer rammer fattige land hardest, og vi mener derfor at bistandsarbeid også må omfatte forebygging av rusproblemer. 4.6 Trengende land skal gis gjeldsslette Vi mener at u-landsgjeld er et hinder for utvikling, og krever at Norge og andre vestlige land gir gjeldsslette til u-land slik at disse kan løftes ut av fattigdom. 4.7 Atomvåpen må forbys Vi mener at atomvåpen bidrar til en mer utrygg verden. Mange land har fremdeles atomvåpen, og faren for atomkrig er tilstedeværende. Vi mener at alle stater bør skrive under den internasjonale ikke-spredningsavtalen og overholde forpliktelsene i den, for å oppnå full atomvåpennedrustning. 4.8 Militær nedrustning er en forutsetning for fred Vi mener at konflikter ikke kan løses med vold, og at en fredelig verden forutsetter militær nedrustning og styrket dialog mellom parter i konflikt med hverandre. Vi krever at alle planer for militær opprustning forkastes til fordel for dialog og ikkevoldelige løsninger. 4.9 All våpenhandel og -produksjon må foregå under FN-kontroll Vi mener at våpenhandel og våpenproduksjon ikke er, og ikke skal være en vanlig kommersiell virksomhet. All produksjon av- og handel med våpen må foregå under kontroll av FN. Vi krever også stans i all norsk våpeneksport. Inntil dette skjer, må Norge innhente en sluttbrukererklæring ved eksport av våpen Norge må opprette en sivil fredsstyrke Vi mener at Norge som fredsnasjon bør være en pioner i arbeidet med å finne og fremme alternativer til militær vold. Norge må opprette en sivil fredsstyrke som kan settes inn i konfliktsituasjoner for å dempe konflikter og bistå sivilbefolkningen Verneplikten og førstegangstjenesten må reformeres

8 Vi mener at verneplikten skal være samfunnsnyttig og fredsrelevant. Vernepliktige må kunne velge mellom ulike alternativer, blant annet nasjonal siviltjeneste og internasjonalt freds og bistandsarbeid. Det må også åpnes for at frivillige organisasjoner i større grad skal kunne benytte seg av sivilarbeidere, også i politisk arbeid FN må styrkes Vi mener at verden trenger et sterkt FN som kan gripe inn i internasjonale konflikter, og være brobygger og rådgiver i kampen mot brudd på menneskerettighetene. Nesten alle verdens stater er medlemmer av FN, derfor er FN en viktig arena for å sammen kunne løse de utfordringene verden står overfor i dag FNs sikkerhetsråd må reformeres for å skape mer demokrati Vi mener sikkerhetsrådets sammensetning og myndighet er urimelig etter dagens politiske og geografiske forhold. Vetoretten til de fem faste landene bør fjernes. 248

9 Rusmidler Juventes ruspolitiske engasjement bygger på vår grunnleggende idé om menneskeverdet. Vi tar avstand fra rusmidler fordi rusmiddelbruk fører til negative sosiale, politiske, økonomiske og helsemessige skader og problemer for enkeltmennesket og samfunnet, og slik bidrar til å undergrave menneskeverdet. Vi ønsker en ansvarlig alkohol- og narkotikapolitikk som begrenser rusmiddelforbruket og konsekvensene av rusmiddelbruk gjennom forebygging, regulering, behandling og rehabilitering bidrar til helse, trygghet og velferd for alle. Størstedelen av skadene og problemene som oppstår på grunn av rusmiddelbruk er relatert til alkoholbruk og den enkelte drikkesituasjonen. Juvente er opptatt av å begrense skadene rusmiddelbruk påfører enkeltmennesket og samfunnet, og mener at det gjøres best og mest effektivt gjennom god forebygging, en restriktiv alkoholpolitikk og narkotikaforbud. Vi vil også arbeide for å gi rusmiddelavhengige den behandlingen og oppfølgingen de trenger for å bryte med sin egen rusmiddelavhengighet, og vi vil arbeide for at deres pårørende får tilbud som gjør dem bedre i stand til å takle sin livssituasjon. Forskning forteller oss at de mest effektive tiltakene for å redusere rusmiddelbruk er tiltak som reduserer pris og tilgjengelighet. Vinmonopol, avgifter, aldersgrenser, promillegrenser, salgs- og skjenketider og en rekke andre restriksjoner bidrar til at vi i Norge har et lavt alkoholforbruk og et lite omfang av alkoholrelaterte problemer i forhold til andre sammenlignbare land. I Juvente vil vi arbeide for å opprettholde og styrke disse virkemidlene, og samtidig arbeide for at de som får problemer på grunn av egen eller andres rusmiddelbruk skal bli møtt med den hjelpen og den verdigheten de har krav på. I mange ungdomsmiljøer finnes det en forventning om at man skal bruke rusmidler i ulike sammenhenger. Vi i Juvente mener at man ikke trenger rusmidler for å ha det kult. Vi ønsker å være en motvekt til samfunnets og mange ungdomsmiljøers holdninger til rusmidler, og å vise solidaritet med de som får problemer på grunn av eget eller andres rusmiddelbruk. Mange fattige land er i større grad enn Norge rammet av alkoholindustriens kyniske markedsføring. Verdens helseorganisasjon (WHO) er bekymret, fordi veksten i alkoholforbruket i utviklingslandene gir grunn til å forvente at det også blir flere alkoholrelaterte skader i disse landene. Vi i Juvente deler denne bekymringen. I et velfungerende samfunn deltar alle. Rusmidler sløver, og hindrer folk i å ytre sin mening og endre kritikkverdige forhold i samfunnet. Dette svekker demokratiet. Rusmidler hindrer mennesker i å stå sammen for å løse problemer og skape en bedre verden. Mange anser rusmiddelbruk som en personlig avgjørelse. Enkeltindividets frihet og rett til å bestemme over seg selv blir satt foran vårt felles ansvar for et velfungerende samfunn. Vi mener at alle samfunnets medlemmer blir påvirket av individenes handlinger. I Juvente har vi forstått at samfunnsproblemene er alles ansvar. Det vil si at egeninteresse ikke må gå på bekostning av fellesskapets beste, og vi mener at salg og bruk av rusmidler gjør nettopp dette. Juvente mener at: 5.1 En ansvarlig alkoholpolitikk bidrar til et bedre samfunn

10 Vi mener at en restriktiv og ansvarlig alkoholpolitikk bidrar til å sikre folks velferd, trygghet og helse, fordi den begrenser alkoholkonsumet, og dermed også de skadene og problemene alkoholbruk medfører for enkeltmennesker og samfunnet. 5.2 Rusmiddelpolitikken ikke må liberaliseres Vi mener at den restriktive norske alkohol- og narkotikapolitikken har ført til at vi i dag har langt mindre omfattende rusproblemer enn de fleste andre sammenlignbare land. Vi ønsker derfor å opprettholde forbudet mot narkotika og videreføre en restriktiv alkoholpolitikk. 5.3 Rusmiddelproblematikk må sees i et helhetlig perspektiv Vi vet at rusmiddelproblematikk er sammensatt og komplekst. Vi mener derfor at rusmiddelrelaterte problemer må løses gjennom en helhetlig tilnærming til kontrolltiltak, forebygging, sosiale miljøer, behandling, rehabilitering og andre faktorer. 5.4 Det må innføres et internasjonalt narkotikaforbud Vi mener at forbud mot narkotika kommer alle mennesker til gode, og forebygger sosiale problemer. Det må innføres et internasjonalt forbud mot bruk og omsetning av narkotika og reklame for narkotiske stoffer. Det må innføres en internasjonal bindende avtale som forbyr reklame for- og handel med av narkotika. 5.5 Det må innføres et internasjonalt forbud mot alkoholreklame Vi mener at alkoholreklame fører til et høyere alkoholforbruk, og dermed til flere sosiale og helsemessige problemer. Det må innføres en internasjonal bindende avtale som forbyr reklame for alkoholholdige produkter. 5.6 Det må innføres advarselmerking av alkohol Vi mener at alkoholholdige drikkevarer skal merkes med advarsler som opplyser konsumentene om risikoen ved å drikke alkohol. Disse advarslene bør fokusere på skade på tredjeperson. Graviditet, bilkjøring, vold, drukning, alkoholbruk i nærheten av barn og unge, og faren for skade ved håndtering av tungt maskineri i alkoholrus bør omfattes av en slik merking. 5.6 Alkoholfrie soner skal respekteres Vi mener at alkohol ikke skal brukes når man er sammen med barn og unge, i trafikken, ved graviditet, på sjøen, i idretten, ved konflikter, på jobben og ved sorg og depresjoner. 5.7 Aldersgrensene for alkohol må beholdes og respekteres Vi mener at aldersgrensene for alkohol må beholdes, og respekteres av bevillingshavere og andre, for å redusere ungdoms tilgjengelighet til alkohol, og de skadene og problemene alkohol medfører for ungdom både i drikkesituasjonen og senere i livet. Det bør også innføres en prøveordning med legitimasjonsplikt ved kjøp av alkohol. 5.8 Norge må opprettholde et høyt avgiftsnivå på alkohol

11 Vi mener at alkoholavgifter bidrar til å begrense alkoholforbruket, og de skadene og problemene alkohol medfører. Vi mener at produsentene og forbrukerne skal betale for de eksterne kostnadene ved alkoholbruk gjennom avgiftene. 5.9 Vinmonopolet må opprettholdes Vi mener at Vinmonopolordningen er et av de viktigste og mest effektive alkoholpolitiske tiltakene i Norge. Det er viktig at Vinmonopolet har legitimitet og oppslutning i befolkningen slik at ordningen kan opprettholdes. Vi støtter derfor en moderat utvidelse av antall utsalg Skjenketidene for alkohol må strammes inn Vi mener at de maksimale skjenketidene for alkohol må reduseres til senest for å redusere omfanget av fyll og vold. Skjenketidene og salgstidene bør også strammes inn lokalt der alkohol medfører voldsproblemer på kvelds- og nattestid Det må stilles strengere krav til bevillingshavere Vi mener at det ikke skal være lett å få en skjenkebevilling. Myndighetene må stille strengere krav til bevillingshaverne i forhold til for eksempel vandel og kunnskap om alkoholloven. Det skal ikke være en rettighet for alle å drive et skjenkested Den kommunale skjenkekontrollen må forbedres Vi mener at antall kontroller av salgs- og skjenkesteder må økes og at kvaliteten på kontrollene må bedres slik at lovbrudd som salg og skjenking til mindreårige og berusede personer kan oppdages Skjenkebevillinger skal inndras ved lovbrudd Vi mener at det skal være en selvfølge at en skjenkebevilling inndras for en lengre periode, minimum 3 uker, ved alvorlige brudd på alkoholloven, som ved overskjenking og skjenking/salg til mindreårige. Det bør også innføres nasjonale regler for inndragelse av bevilling ved brudd på alkoholloven Nye biler skal ha installert alkolås Vi mener at promillekjøring ikke skal aksepteres, og ser på alkolås som et effektivt virkemiddel for å redusere antall trafikkulykker. Alkolås må installeres på nye biler for å sikre en trygg trafikk og redusere antall berusede sjåfører Alle kommuner skal ha helhetlige rusmiddelpolitiske handlingsplaner Vi mener at alle kommuner skal ha en plan for hvordan rusmiddelpolitikken deres skal føres, som skal ta sikte på å begrense i størst mulig grad rusmiddelrelaterte skader og problemer. Disse planene må favne bredden i rusfeltet, og omfatte så vel alkoholpolitikk og forebygging, som behandling og ettervern Forebygging av rusproblemer må prioriteres Vi mener at det både er mer effektivt og mer humant å forebygge enn å behandle rusproblemer. Det offentlige må satse på forebygging både gjennom holdningsskaping,

12 rusmiddelfrie fritidstilbud til ungdom og gjennom politisk regulering av pris og tilgjengelighet. Vi mener også at rusmiddelforebygging og rusrelaterte temaer må få en mer sentral plass i læreplanene i både ungdomsskolen og videregående skole. Frivillige organisasjoner må ha en sentral rolle i det forebyggende arbeidet Alkoholindustrien ikke skal ha legitimitet i samfunnsdebatten Vi mener at det er selvsagt at en industri som har økonomiske interesser i salg av rusmidler, og slik bidrar til omfattende rusproblemer ikke skal ha legitimitet i alkoholpolitiske debatter eller rusmiddelforebyggende arbeid Reklameforbudet må styrkes Vi mener at et forbud mot alkoholreklame er et viktig og riktig virkemiddel for å forebygge alkoholbruk og -skader spesielt blant ungdom. Da er det samtidig viktig at forbudet respekteres og håndheves. Håndhevingen av reklameforbudet er svak i dag. Dette bør legges inn under kommunenes kontroller av salgs- og skjenkesteder. I tillegg må nasjonale myndigheter gjøre en større innsats mot alkoholreklame på nett og i andre medier. Alkoholreklame på TV må fortsatt være forbudt Behandlingstilbudet til rusavhengige må bedres Vi mener at rusavhengige har rett til å få god behandling slik at de kan bryte med sin egen avhengighet. Den enkelte rusavhengige må få et behandlingstilbud tilpasset sine egne behov, frivilligheten bør ha en sentral rolle i behandlingsapparatet, og det må tilbys både medikamentfri behandling og legemiddelassistert rehabilitering Rehabiliteringen etter behandling må bedres Vi mener at det er viktig å sørge for god rehabilitering og oppfølging for rusavhengige som er ferdige med et behandlingsopplegg. Det er viktig at tidligere rusavhengige blir godt integrert i samfunnet og blir møtt med den respekten de fortjener som medmennesker Pårørende til rusmisbrukere må gis god oppfølging Vi mener at tiltakende rettet mot pårørende til rusmisbrukere, og spesielt barn av rusavhengige, må bedres og styrkes. Pårørende må få den hjelpen og støtten de trenger for å hanskes med problemene som oppstår i forbindelse med venners eller familiemedlemmers rusmisbruk.

Politisk program for Juvente 2012-2014

Politisk program for Juvente 2012-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Politisk program for Juvente 2012-2014 1 Innledning Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk verden basert

Detaljer

Politisk program 2014 2016

Politisk program 2014 2016 1 Politisk program 2014 2016 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 Innledning Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk verden basert på menneskeverd

Detaljer

Politisk program 2016 2018

Politisk program 2016 2018 Politisk program 2016 2018 1 Innledning Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk verden basert på menneskeverd og solidaritet der rusmidler ikke skaper problemer.

Detaljer

Alkoholloven i forebyggingsperspektiv. 21.11.12 Nina Sterner

Alkoholloven i forebyggingsperspektiv. 21.11.12 Nina Sterner Alkoholloven i forebyggingsperspektiv 21.11.12 Nina Sterner Alkoholforbruk I 1993 var totalomsetningen på 4,55 liter per innbygger fra 15 år og oppover, og i dag på ca 7 liter. Ølkonsumet har vært relativt

Detaljer

Juventes 13. ordinære landsmøte Hadeland folkehøgskole, 15. 17. juli 2014 INNSTILLING FRA REDAKSJONSKOMITEEN FOR POLITISK PROGRAM

Juventes 13. ordinære landsmøte Hadeland folkehøgskole, 15. 17. juli 2014 INNSTILLING FRA REDAKSJONSKOMITEEN FOR POLITISK PROGRAM Forslaget er Helena Hitland Lokallag/ Hordaland Til politisk program innledning: Jeg foreslår å ha Juventes medlemsløfte under innledningen. 41 1 Medlemsløftet inngår i politisk program gjennom det vi

Detaljer

Ruspolitisk handlingsplan. Et kort sammendrag av innhold

Ruspolitisk handlingsplan. Et kort sammendrag av innhold Ruspolitisk handlingsplan Et kort sammendrag av innhold Hvorfor ruspolitisk handlingsplan Kommunen er pålagd å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan jf. alkoholloven 1-7d. Alkohollovens formålsparagraf,

Detaljer

En ansvarlig rusmiddelpolitikk som forebyggende verktøy

En ansvarlig rusmiddelpolitikk som forebyggende verktøy En ansvarlig rusmiddelpolitikk som forebyggende verktøy Del 1- folkehelsearbeid og rusmiddelpolitikk Legane -Delta i planarbeid - Samtaler om rusmiddelbruk med pasienter Politiet - Ansvarlig for å overholde

Detaljer

Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning

Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning Alkoholkonsum og skader Globalt forårsaker alkohol tap av friske leveår i like stor grad som tobakk I rike vestlige land er alkohol nest viktigste

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Alkohol og folkehelse: Hvorfor er alkohol et viktig tema i kommunalt folkehelsearbeid?

Alkohol og folkehelse: Hvorfor er alkohol et viktig tema i kommunalt folkehelsearbeid? Alkohol og folkehelse: Hvorfor er alkohol et viktig tema i kommunalt folkehelsearbeid? 04.11.2015 Kobling av alkohol og folkehelse 1. Alkohol og alkoholbruk 2. Folkehelse og politiske føringer 3. Hvorfor

Detaljer

Den kommunale skjenkepolitikken - Overordnet strategi for lokal folkehelse. 28.01.2014 Pål Iden Fylkeslege

Den kommunale skjenkepolitikken - Overordnet strategi for lokal folkehelse. 28.01.2014 Pål Iden Fylkeslege Den kommunale skjenkepolitikken - Overordnet strategi for lokal folkehelse 28.01.2014 Pål Iden Fylkeslege 1 En helhetlig rusmiddelpolitikk- Se meg - Stortingsmelding 30! Fortsatt restriktiv alkoholpolitikk.

Detaljer

Alkoholloven i et folkehelseperspektiv v/ ass.avdelingsdirektør Rigmor K. de Waard

Alkoholloven i et folkehelseperspektiv v/ ass.avdelingsdirektør Rigmor K. de Waard Alkoholloven i et folkehelseperspektiv v/ ass.avdelingsdirektør Rigmor K. de Waard 1 En helhetlig rusmiddelpolitikk- Se meg - Stortingsmelding 30! Fortsatt restriktiv alkoholpolitikk. Forebygging begrense

Detaljer

NYORG: Utviklingsplan 2014-2024

NYORG: Utviklingsplan 2014-2024 NYORG: Utviklingsplan 2014-2024 Samfunnsoppdrag NYORG skal bli en av Norges viktigste ruspolitiske organisasjoner. Utdyping og diskusjonspunkter Mulige utviklingsmål 2024 Vi må definere vår spesielle tilnærming

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet V R D - D O K U M N T Retten til et liv uten vold Krisesenter sekretariatet Visjon Alle som opplever vold i nære relasjoner skal få oppfylt sin rett til den hjelpen de har behov for. De skal møtes med

Detaljer

Alkoholpolitikk - og alkoholforvaltning. - som folkehelsearbeid

Alkoholpolitikk - og alkoholforvaltning. - som folkehelsearbeid Alkoholpolitikk - og alkoholforvaltning. - som folkehelsearbeid 07.05.2015 Skal snakke om.. 1. Alkoholkultur; tall og tendenser 2. Alkoholloven og formålsparagrafen 3. Alkoholpolitikk; næring vs. folkehelse

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

FRAMTIDENS ALKOHOLPOLITIKK

FRAMTIDENS ALKOHOLPOLITIKK ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) PROGRAM 2016 2020 FRAMTIDENS ALKOHOLPOLITIKK Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 post@arbef.no

Detaljer

KrFs utviklingspolitikk

KrFs utviklingspolitikk KrFs utviklingspolitikk 2013-2017 Programkomiteens førsteutkast april 2012 Per Kristian Sbertoli medlem av programkomiteen KrFs utviklingspolitiske seminar 27. april 2012 Programprosessen April: 1. høringsrunde

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR VEGÅRSHEI KOMMUNE

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR VEGÅRSHEI KOMMUNE RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR VEGÅRSHEI KOMMUNE 2012-2016 Innhold 1. OPPNEVNING OG MANDAT 2. INNLEDNING 3. LOVGRUNNLAG OG DEFINISJONER 4. SITUASJONSBESKRIVELSE Salgs- og skjenkebevillinger Bruk/misbruk

Detaljer

Opphevelse av forbudet mot privat innførsel av alkoholholdig

Opphevelse av forbudet mot privat innførsel av alkoholholdig Juvente Pb 8908 Youngstorget 0028 Oslo!r. juvente Oslo, 27. februar 2009 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Høringssvar fra juvente, IOGT og DNT Opphevelse av forbudet mot privat

Detaljer

Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ

Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ Hvordan er situasjonen? Forbruk av alkohol blant 15-20-åringer har gått ned Forbruket

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholloven 1-7d Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi forskrifter om innholdet av kommunal alkoholpolitisk handlingsplan. ALTA KOMMUNE

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

Problemer som ofte viser seg å ha tilknytning til rusmisbruk, og som handlingsplanen tar sikte på å redusere omfanget av:

Problemer som ofte viser seg å ha tilknytning til rusmisbruk, og som handlingsplanen tar sikte på å redusere omfanget av: Vedtatt i kommunestyret den 25.05.2004 1. MÅL Handlingsplanen skal være retningsgivende for rusmiddelpolitikken i Gjemnes. Planen skal være et virkemiddel til å forebygge rusmiddelskader og å redusere

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04.

KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008. Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. KRISTIANSUND KOMMUNE ALKOHOLPOLITISK BEVILLINGSPLAN 2004 2008 Vedtatt av Kristiansund bystyre 25.05.04, sak 44/04. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 1.1 Lovens bestemmelse 1.2 Tidligere planarbeid 1.3 Planens

Detaljer

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Sysselsetting og inkludering Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Medlem av etnisk og likestillingsgruppe i SV Velferdskonferansen 06.03.06 Sysselsetting Diskriminering

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2024 Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 1 INNLEDNING... 2 2 MÅLSETTING... 2 3 RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPOLITIKKEN I FET

Detaljer

Hva er Skjenkekontrollen?

Hva er Skjenkekontrollen? KAMPANJEINFO Hva er Skjenkekontrollen? Skjenkekontrollen er en kampanje i regi av Juvente. Våre kontroller har i flere titalls år vist at unge helt ned i 13-årsalderen får kjøpt øl i dagligvarebutikker,

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden.

Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden. Alkoholpolitisk handlingsplan Fauske kommune 2008 2012 Alkoholpolitisk handlingsplan gjelder for hver kommunestyreperiode. Rullering/fornyelse av planen følger kommunestyreperioden. Innhold 1. Bakgrunn,

Detaljer

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Ellen Marie Krakeli Folkehelsekoordinator i Eide kommune Eide kommune: Midt i mellom Molde og Kristiansund

Detaljer

4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer.

4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer. 4.0. Gjennomgang av gjeldende målsetning og retningslinjer og forslag til ny målsetning og retningslinjer. 4.0.a. Målsetting for perioden 2012 2016 og forslag til ny målsetting for 2016 2020. Endringene

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

En forelesning av Rita Valkvæ

En forelesning av Rita Valkvæ En forelesning av Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (2008 09) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller. Vi vil skape

Detaljer

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan 2014-2018 1 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. VERDIER Blå Kors er en felleskristen, diakonal

Detaljer

Tilgjengelighet som alkoholpolitisk virkemiddel Utviklingen nasjonalt og internasjonalt. Håkon Riegels 27. mars 2006

Tilgjengelighet som alkoholpolitisk virkemiddel Utviklingen nasjonalt og internasjonalt. Håkon Riegels 27. mars 2006 Tilgjengelighet som alkoholpolitisk virkemiddel Utviklingen nasjonalt og internasjonalt Håkon Riegels 27. mars 2006 Ulike virkemidler kan begrense tilgjengeligheten Monopol Tidsavgrensninger Aldersgrenser

Detaljer

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VESTBY KOMMUNE Innledning Vestby kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer

Detaljer

Kommunens forvaltning av alkoholloven

Kommunens forvaltning av alkoholloven Kommunens forvaltning av alkoholloven Kartleggingsundersøkelse Hege Lauritzen Astrid Skretting SIRUS Hva: Kort om undersøkelsen Resultater: Salgs og skjenkebevillinger Bevillingspraksis Kontroll og sanksjoner

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 Redningstjeneste og førstehjelp Flyktning og integrering Utviklingssamarbeid Humanitær nedrustning Høringsdokument Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Detaljer

Ansvarlig alkoholhåndtering. Hva er ansvarlig alkoholhåndtering? Hvorfor Ansvarlig alkoholhåndtering?

Ansvarlig alkoholhåndtering. Hva er ansvarlig alkoholhåndtering? Hvorfor Ansvarlig alkoholhåndtering? Ansvarlig alkoholhåndtering Hva er ansvarlig alkoholhåndtering? Hvorfor Ansvarlig alkoholhåndtering? Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) handler om god forvaltning av alkoholpolitikken

Detaljer

Solidaritet og fordeling av omtanke

Solidaritet og fordeling av omtanke Solidaritet og fordeling av omtanke Scandic Hotell, Hamar, 28. november 2012 Erling Segelstad 1 Mister vi evnen og holdningen til samfunnskritikk, ja da mister vi evnen til å gjøre verden bedre! Sitat:

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport II: Rus, barn og oppvekst Denne delen av Blå Kors undersøkelsen tar for seg: Når og hvor er det akseptabelt at barn drikker alkohol Hva er akseptabelt dersom voksne

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. LOVENS BESTEMMELSE... 3 1.2. TIDLIGERE PLANARBEID... 3 1.3. PLANENS INNHOLD... 3 2. ALKOHOLLOVENS MÅLSETNING... 4 3. KOMMUNAL MÅLSETTING... 4 4. DEFINISJON AV

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Hva er folkehelsearbeid?

Hva er folkehelsearbeid? Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (2008 09) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller. Hvordan kan vi oversette målene i folkehelsearbeidet

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Hva har vi gjort og hva har vi kommet fram til Presentasjon Stjørdal 14.10.10 Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Kommuneoverlegen i Midtre

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Tromsø kommune. Inger Hilde Trandem Overlege sosialmedisin, Tromsø kommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Tromsø kommune. Inger Hilde Trandem Overlege sosialmedisin, Tromsø kommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Tromsø kommune Inger Hilde Trandem Overlege sosialmedisin, Tromsø kommune Alcohol: No ordinary commodity ingen ordinær vare Alkoholloven: 1-1. Lovens formål. Reguleringen

Detaljer

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte 27.11.2016 Ordliste Avkriminalisering: betyr at det ikke lenger blir kriminelt å bruke eller besitte brukerdoser av rusmidler som i dag er illegale. Produksjon og omsetning

Detaljer

Utskrift av møtebok. Dato: Arkivsak: 2012/ Saksbehandler: Steinar Løsnesløkken

Utskrift av møtebok. Dato: Arkivsak: 2012/ Saksbehandler: Steinar Løsnesløkken Utskrift av møtebok Dato: 02.05.2016 Arkivsak: 2012/1245-28 Saksbehandler: Steinar Løsnesløkken 61700745 Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 51/16 Formannskapet 10.05.2016 32/16 Kommunestyret 30.05.2016 Alkoholpolitiske

Detaljer

Politisk plattform - Ungdom og Fritid

Politisk plattform - Ungdom og Fritid Politisk plattform - Ungdom og Fritid 2017-2019 Den politiske plattformen er det politiske grunnlaget til organisasjonen. Den beskriver organisasjonens politiske ståsted. Ungdom og Fritids styringsdokumenter

Detaljer

Kvinner og rus. Samarbeidsnettverket for kvinner i alkohol og narkotikaspørsmål 13. september 2007 Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås

Kvinner og rus. Samarbeidsnettverket for kvinner i alkohol og narkotikaspørsmål 13. september 2007 Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås Kvinner og rus Samarbeidsnettverket for kvinner i alkohol og narkotikaspørsmål 13. september 2007 Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås Ombudets mandat Lovhåndhever - Likestillingsloven,

Detaljer

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015

Oppfølging av bevillingshavere. Samling i Bodø mai 2015 Oppfølging av bevillingshavere Samling i Bodø mai 2015 Kommunens oppgaver - Oppfølging av bevillingshavere etter at bevilling er innvilget * Veiledning og informasjon * Kontroll * Dialog * Løpende vandelskontroll

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 30.04.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 18.06.15 30.06.16. Redigerte retningslinjer vedtatt i kommunestyret 18.06.15 sak 051/15 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan. for. Hamarøy kommune

Alkoholpolitisk handlingsplan. for. Hamarøy kommune Alkoholpolitisk handlingsplan for Hamarøy kommune 2008 2012 Vedtatt av Hamarøy kommunestyre 29.04.2008 Side 2 av 8 Innhold: 1. Lovgivning 3 2. Målsettinger.. 3 2.1. Nasjonale mål 3 2.2. Kommunale mål 3

Detaljer

IOGTs Arbeidsplan

IOGTs Arbeidsplan IOGTs Arbeidsplan 2012-2013 IOGTs visjon er at alle mennesker skal få et rikt, fritt og meningsfylt liv i fredelige samfunn preget av likeverd, og uten de problemer som bruk av alkohol og andre rusmidler

Detaljer

Langtidsplan

Langtidsplan Vedtatt av landsmøtet i 2015. 2015 Hovedfokus: Juvente skal ha ferdig flere nye prosjekter som er aktive over hele landet og har et bredt nedslagsfelt. Visjon og ideologi: Visjon og prinsipprogram er godt

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Alkohol, folkehelse og overskjenking

Alkohol, folkehelse og overskjenking Alkohol, folkehelse og overskjenking Folkehelse Tidligere: Forklarte alkoholens skadevirkninger gjennom kjennetegn ved brukeren Nå: Forholdet mellom totalforbruk, antall storforbrukere, drikkemønster og

Detaljer

Saksområdet bevillinger - alkoholloven - serveringsloven

Saksområdet bevillinger - alkoholloven - serveringsloven Saksområdet bevillinger - alkoholloven - serveringsloven Temaer Formål Noen sentrale bestemmelser Lovendringer Handlingsrom for utforming av alkoholpolitikken 2016-2020 Alkohollovens og serveringslovens

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Alkoholpolitisk handlingsplan. Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12, 05.11.2012.

HOLE KOMMUNE. Alkoholpolitisk handlingsplan. Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12, 05.11.2012. HOLE KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 2016 Vedtatt i Hole kommunestyre sak 066/12, 05.11.2012. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. LOVENS BESTEMMELSE... 3 1.2. TIDLIGERE PLANARBEID...

Detaljer

Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no. Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015

Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no. Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015 Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015 Hva skal vi? 1. Innledning om www.stemmerettsambassadører.no og økt samfunnsengasjement 2.

Detaljer

STRATEGISK PLAN VEDTATT 2016 STRATEGISK PLAN FOR BLÅ KORS NORGE

STRATEGISK PLAN VEDTATT 2016 STRATEGISK PLAN FOR BLÅ KORS NORGE STRATEGISK PLAN 2014-2018 VEDTATT 2016 STRATEGISK PLAN FOR BLÅ KORS NORGE 2014-2018 Vedtatt på generalforsamlingen 27 28. mai 2016 BLÅ KORS' VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Gjennomgang av fredspolitikken i Venstres program:

Gjennomgang av fredspolitikken i Venstres program: Gjennomgang av fredspolitikken i Venstres program: Konvensjonell nedrustning og atomnedrustning Bakgrunn for indikator: Behovet for konvensjonell og ikke-konvensjonell nedrustning er opplagt for alle fredsaktivister.

Detaljer

Handlingsplan for Actis

Handlingsplan for Actis Handlingsplan for Actis 2014-2016 Forord Actis vil bidra til et samfunn uten sosiale og helsemessige problemer som følge av bruk av alkohol, narkotika og pengespill. Denne handlingsplanen beskriver ambisjoner

Detaljer

Innhold samfunnsfag Grunnleggende G1 G2. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Samfunnsfag

Innhold samfunnsfag Grunnleggende G1 G2. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Samfunnsfag 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Samfunnsfag Innhold samfunnsfag Grunnleggende G1 G2 Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i samfunnsfag - å kunne uttrykke seg skriftlig

Detaljer

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner

Høringsuttalelse - forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Dato: 17/1330-2- CAS 20.09.2017 Høringsuttalelse - forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Detaljer

Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning høringsuttalelse fra Redd Barna

Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning høringsuttalelse fra Redd Barna Kunnskapsdepartementet Vår ref. #/214025 Postboks 8119 Dep Deres ref. 0032 Oslo Oslo, 13.4.2012 Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning høringsuttalelse fra Redd Barna Det vises

Detaljer

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune.

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. Del 1 Situasjon i Sørum kommune Alkoholpolitiske målsettinger Kommunen er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk

Detaljer

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig.

Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for klasse Gjeldende fra Planen evalueres årlig. Sosial kompetanseplan for grunnskolen i Nordre Land kommune for 8-10. klasse Gjeldende fra 01.01.2012. Planen evalueres årlig. Revidert november 2015. 1 Definisjon: Terje Ogden har definert sosial kompetanse

Detaljer

Ruspolitisk Handlingsplan. Bruker og pårørende perspektiv

Ruspolitisk Handlingsplan. Bruker og pårørende perspektiv Ruspolitisk Handlingsplan Bruker og pårørende perspektiv NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt Norge. Et av 5 Veiledningssenter i landet. Et i hver helseregion. Vi har en treårs,

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Lunner kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. Lunner kommune Alkoholpolitiske retningslinjer Lunner kommune 2016 2020 Side 2 Innhold Alkoholpolitiske retningslinjer... 1 1 Retningslinjenes formål... 3 2 Bevillinger... 3 2.1 Bevilling for salg av øl... 4 2.2 Bevilling

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16.

Alkoholpolitiske retningslinjer. Kongsvinger kommune. perioden 01.07.12 30.06.16. Alkoholpolitiske retningslinjer Kongsvinger kommune perioden 01.07.12 30.06.16. 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Alminnelige bestemmelser... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kap. 2 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2015 Osen kommune Innhold Formål Innholdsfortegnelse 1. Alkoholpolitiske målsetninger 2. Definisjon av alkoholholdig drikk 3. Avgjørelsesmyndighet 4. Behandlingstid 5.

Detaljer

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune.

Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. Alkoholpolitikken i Sørum Vedlegg til rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010-2022, Sørum kommune. 1 Alkoholpolitiske målsettinger Innledning: Kommunen er pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ranveig Hansen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 15/2389 Saksnr.: Utvalg Helse og omsorgsutvalget Kommunestyret Møtedato ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR RAKKESTAD KOMMUNE 20162020

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet på gammelbygget Møtedato: 09.03.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Vedtatt av Namsos kommunestyre 29.5.2008 1. Innledning Det påligger så vel bevillingsinnehavere og det offentlige et stort

Detaljer

PRINSIPPROGRAM

PRINSIPPROGRAM PRINSIPPROGRAM 2015 2019 SOLIDARITET I PRAKSIS Norsk Folkehjelp er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1939. Vi er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Grunnlaget for vår organisasjon

Detaljer

INGEN UTENFOR RESSURSARK

INGEN UTENFOR RESSURSARK INGEN UTENFOR / TUNGA GJØR GLAD OG LEI INGEN UTENFOR RESSURSARK Her finner du maler, skjemaer og illustrasjoner som du kan bruke til noen av aktivitetene i metodeheftet Ingen utenfor. Klassemiljø og elevmedvirkning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet har møte i Lille sal, Kulturhuset. 10.04.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet har møte i Lille sal, Kulturhuset. 10.04.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ungdomsrådet har møte i Lille sal, Kulturhuset 10.04.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer