STATISTISKE MEDDELELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISKE MEDDELELSER"

Transkript

1 / Bare til bruk innen administrasjonen. Å offent Nr. 4, 5 og 6 liggjøre eller meddele innholdet til andre helt eller delvis er forbudt og gjenstand for straff. STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique INNHOLD Side Pages økonomiske månedstall 0 Tableaux mensuels 0 Skogbrann i 94 5 Incendies de forêts en 94 5 Elg, villrein, hjort, rådyr og bever felt I 94 8 Elans, rennes sauvages, cerfs, chevreuils et castors tués en 94 8 Ihendehaverobligasjonsgjelden 94 9 Dette d'obligations au porteur en Lønninger og arbeidsstyrke ved statens an- Salaires et nombre d'ouvriers de l'état en 94 5 legg i 94 5 Alkoholforbruket i Consommation d'alcool en Salg og skjenking av brennevin, vin og øl Vente et débit de l'eau-de-vie, du vin et de la i bière en 94 3 Dyrevernnemndenes virksomhet I L'activité des commissions protectrices des animaux en Trykte arbeider utgitt i Norge ' C uvres imprimés publiés en Norvêge Sluttede konkursboer og akkordforhandlings - Faillites et concordats préventifs terminés boer i en Verjerådene i Enfants moralement abandonnés en Sivil rettspleie Justice civile en Kjøttkontrollen 4 Viandes contrôlées 4 Drukkenskapsforseelser Délits d'ivresse 4 Nettotilvekst av beboelsesleiligheter, 43 Logements; accroissement net. 43 Engrosprisindeks 44 Indice des prix de gros 44 Leveomkostninger og detaljpriser 46 Coût de la vie et prix de détail 46 Trafikk og inntekter ved Telegrafverket... 5 Télégraphes et téléphones de l'etat: Trafic' et recettes 5 Postverkets inntekter 5 Recettes des postes 5 Tilvirking av øl 5 Fabrication de la bière 5 Tilvirking av brennevin, gjær- og sulfittsprit Fabrication de l'eau de vie etc. 5 og etylleter 5 OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 94 Pris pr. årgang kr. 6,00, pr. hefte kr. 0, årgang

2 Ar og månederl , Nov.... 4/ Des 4/ 940 Jan / Feb 4V Mars. 4/ April... 4 / Mai 3 Juni 3 Juli 3 3 Sept 3 Okt. 3 Nov. 3 Des Jan 3 Feb 3 Mars... 3 " April... 3 Mai 3 Juni Juli 3 Aug. 3 Sept 3 Okt 3 Nov. 3 Des Jan 3 Feb. 3 Mars... 3 April... 3 Mai 3 Juni 3 Juli 3 Aug Nr. 4, 5 og 6. Økonomiske månedstall. Traduction française des rubriques voir page 4... Norges Bank Bankklarering. a) b) c) d) e) I f) Be- Sed- Folio, il! hold- Renteb. Oslo. Disdel- inn- Utlån flingverdi- Pr. konto,av gull papirer,.,.,,,,, omløp skudd log va- norske -"'" - i luta ned Pst Private aksjebanker Innskudd e) d) e) a) b) I regn. ' med Utlån I alt Folio uten!. banker 3 Mill. kr i I d Rediskonteringer (innenlands) 4. Sparebanker a) b) Inn- ' Utlån skudd I Arsoppgavene i rubr. a-d er gjennomsnittstall, i rubr. e-f, 3 a-e og 4 a-b ultimotall. Månedsoppgavene i rubr. b-d er gjennomsnittstall, i rubr. a, e-f, 3 a-e og 4 a-b ultimotall rentebærende verdipapirer i innenlandsk mynt. 3 + tilgodehavende, gjeld. 4 Månedstallene omfatter bare stone banker og sparebanker. Fra og med desember 935 er statistikken for de likv. og a dm. banker sluttet. Tallene gjelder fra da av bare de frie banker. For november var de tilsvarende oppgaver , d- 8.4 og. For innskudd i alt gjelder oppgavene også for desember 935 bare frie banker

3 94. 0 År og måneder a) Innskudd 5. Private aksjebanker og sparebanker Beregnede tall for alle banker b) Utlån ekskl. c) Egne pantelån verdipapirer Mill. kr. d) I kasse og i Norges Bank Økonomiske månedstall (forts.). 6. Omsetn. på Oslo Bors a) lb) Aksjer. 000 kr. 7. Omsetning av verdipapirer med utlandet' Kjøp Salg Mill. kr. 8. Emisjon av aksjer 9. Aksjeindeks a) b) c) d) e) f) Obligasjoner Industrfarfangst Skips- Hval- Banker Forsikring Total Okt.... Nov... Des Jan.... Feb... Mars April.. Mai... Juni... Juli Aug.... Sept... Okt.. Nov... Des Jan.. Feb.... Mars.. April.. Mai... Juni... Juli. Aug... Sept... Okt, Nov. Des Jan.... Feb.... Mars.. April.. Mai... Juni... Juli... Aug f , ' Årsoppgavene er innhentet i forbindelse med tellingen av landets gjeld og tilgodehavender i utlandet. Månedstallene bygger på oppgaver fra større banker og meglere. Oppgavene omfatter også nye obl.lån og avbetaling pa obligasjonsgjeld. Veid geometrisk.-.jennomsnitt av kjøperkursen i pst av innbetalt. Se Stat. edd. 93 nr. og 3 side Innbefatter også handel, transport m. v. 4 Årsoppgavene er gjennomsnitt av månedstallene.

4 03 Nr. 4, 5 og 6 Ar og maneder Økonomiske månedstall (forts.) Betalingsforhold 3. Valutakurser på Oslo Bors Kurs øye - a) b) c) d) a) b) c) cl) e) f) på blikkeobli- lig ren.- Kon- Ak- Eksekusjoner. burg London Ham" Paris New Veksel kord- -- (00 York ga- te på, kur- (00 for- hand!. tester' = Etter pro- frcs. ( $ -- Rmk. sjø- obliganee I sjoner reform kr.) kr.) 4 kr.) ser Credit. (8.595 = kr.) Pst I '964 ' ' ' Nov.... Des 940 Jan 86.3 Feb Mars 98.8 April - Mai Juni Juli.... Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov. Des Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug... I Pst ' ' Gjennomsnittstall i kr Stock- Kobenholm havn (00 kr. (00 kr kr.) kr.) New York $ pr. ( ) Gj.- snittstall Til des. 933 gj.snitt av 5 pst. statsobl. 95 I og II, 9 og hypotekb.obl. 95/6/7; fra jan. 934 gj.snitt av 4 / pst. statsobl. 93 I og II, 933, hypotekb.obl. 94 og kom.b.obl. 933; fra jan j.snitt av 4/s pst. statsobl. 93 I, 936 og II, kom.b.obl. 933 og 934 og hypotekb.obl Mulig kursgevinst eller kurstap er ikke tatt i betraktning. 3 Protesterte aksepter i pst. av alle for- 'alne aksepter i et utvalg av banker. Tallet for 930 er gjennomsnitt for siste halvår. 4 Pari 7.00 kr. 3r. 00 flies. for 5. juni dager. Fra 8. mars spesialpund. Salgskurs Renten på oblimsjonene er redusert fra 4.5 til 3.6 pst. 7 mnd.

5 Ar og mitneder 5. Utenrikshandel i alt a) b) Inn- Utførførsel sel Mill. kr. c) Økonomiske månedstall (forts.). 6. Boligbygging. Nettotilvekst av rom 7. Produksjonsindeks for industrien Beregnet for samme antall arbeidsdager i hver måned Hele industrien Innførselsoverskudd Produksjonsmiddelindustri for for i alt eksport- hjemmemarked marked for i alt eksportmarked Konsumsjonsindustri for hjemmemarked Eksport- Hjemmeindustri industri i alt i alt Juli Aug Sept Okt Nov L6 Des Jan Feb Mars... April. Mai Juni Juli Aug. Sept... Okt... Nov... Des 94 Jan Feb.. Mars April... Mai Juni.. Juli Aug... Sept... Okt... Nov. Des 94 Jan Feb Mars... April... Mai Juni I f '377 I / { if J L Nettotilvekst av rom (inkl. kjøkken) i alle byer med 000 innb. og over og i 4 større landkommuner med bymessig bebyggelse. Foreløpige tall. 3 7 krigsherjede byer (Bergen, Molde, Kristiansund, Steinkjer, Namsos, Narvik og Bodo ikke regnet med).

6 05- Nr. 4,ß og 6. økonomiske månedstall (forts.). Produksjonsindeks (forts.). 8. Produksjon ved elektrisitetsverk på, 000 kw og over År og Tre- Annen Malm- KjemiskL Jern- masse-, Herme- Inceringsmiineder og og, Skotoy-,, og eellu- Tekstil- f, nytikk- og nymetall- elektrometall- lose- og industri 'a"r-'- fabrik- telsesutvin- kjemisk ker industri papir- ker middelfling industri industri industri [99 [930 [93 [93 [933_ [ April gai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des 940 Tan Feb. Mars.... April. Mai Juni. Juli.. Aug. Sept. Okt. Nov. Des 94 Jan Feb. Mars April... Mai.. Juni Juli Aug.... Sept.. Okt Nov. Des 94 Jan.. Feb Mars April. Mai.. Juni Andre industrier El.verk knyttet til elektrokj. og -metallurg. El.verk knyttet tilannen El.verk vesentlig knyttet til den alm. el.forsyning Mill. kwh , , , I alt

7 , I Ar og måneder 9,, Innveld mjølkemeng. del moo tonn 0. Arbeidsledighet blant fagforeningsmedlemmer a) b) Jern- og 0 fag metallarb. _. _ I c) d) Bygningsarb. Pst. av medlemstallet Økonomiske månedstall (forts.). Skotøy - arb.. Arbeidsledighetsoppgaver A. Fra de off. arb.kontorer. Arb.- søkende - menn og ---- kvinnera) I alt B. Fra alle kommuner. Helt arbeidsloses ca,triin' en ' A. s Sysselsatte arb.loshetstrygdede4 i alle kommuner. Sysselsettingen B. Sys,Tsettingsindeks to tt fl D ';'.,,, c'' g. -a,-. tl'o c '' ri t ! _ ' , _ _ _ _ fl g o C , t kug ept ( )kt Tov es ( Fan Feb Vlars ( 4 kpril Vlai Tuni t Tuli tug Sept t_ )kt , N-OV Des t Tan Feb Vlars ( 0 tpril Vlai Juni ( ejuli Nug Sept Dkt, N-ov Des D 7 Tan Feb Kars April Kai Ved meierier, ysterier og kondenseringsfabrikker. Månedstallene omfatter alle meierier og ysterier som gir rapporter svarende til vel 90 pst. av meierienes samlede mjølkemengde. Pr. 5. i hver måned. Fra 940 ved månedens utgang. Tallene for månedene etter april er beregnet da oppgaver ikke forelå for alle kontorer. For oktober, november, desember 940 bygger oppgavene på de nye arbeidsløshetsmeldinger for det såvidt muig tilsvarende antall kontorer. 3 Ved månedens utgang. 4 Hushjelp, fiske, sel- og hvalfangst, jordbruk og skogbruk faller utenfor trygden. 5 Unntatt sjøfart og hvalfangst. ) -,, d y) 7,. '' 5,, -' -4.=,.., a 4 ' F.4 g ca )4 5 7

8 07 Nr. 4, 5 og 6. Økonomiske månedstail (forts. År og måneder 3. Indeks for detajom.setningen = 00 Bygder Byer Riket 4. Norges Grossistforbunds indeks for engrosomsetningen 938 = 00 Noeringsmiddelbransjen Andre bransjer Totalindeks a) Havre 5. Priser på landbruksprodukter b) Hoy c) d) PoteterSmør e) Oksekjøtt. kl. Kr. pr. 00 kg Kr. pr. kg f) Flesk Okt. Nov. Des 940 Jan... Feb Mars. 96 April. 05 Mai.. Juni 0 Juli Aug. 57 Sept. Okt 35 Nov. Des Jan Feb 7 Mars. April. 30 Mai Juni 47 Juli Aug.. It 44 Sept.. Okt Des :i8 6 37, i 0 08 I f 8 -f f f 48 f 36 { , , 8, , , A Tan 83 Feb 9 Mars... 9 April.. Mai Juni Juli B C f f Oppgaver fra Landbrukets Priscentral. Prisene gjelder partisalg fra produsent for prima vare levert avsetningsstedet og er utregnet i gjennomsnitt for en rekke byer. Til og med 937 gjelder oppgavene 0 byer, fra og med byer. Indeksen for detaljomsetningen er ikke ferdigregnet for de senere måneder. Fra juni 940 utarbeider Byrået en særskilt ukentlig indeks for en del større byer på grunnlag Iv oppgaver fra en rekke stone forretninger. Tallene under A, B og C angir omsetningen i prosent av jennomsnittet for juli-desember 939 for bransjene Matvarer (A), Manufakturvarer (B) og Skotøy (C). Indeksen er omregnet med nye vekter.

9 94 08 Økonomiske månedstall (forts.), År [ og mkneder a) Total uten skatt Norge b) Sverige 6. Indekstall for leveornkostnirwer e) d) e) Danmark 5England 6Tyskland Total g) U. S. A. 9 Mat- Total varer Mat- varer f) Frankrike, Paris 8, Total varer Mat-, Mat- Mat-, Mat-, Total 3Total 3! Total varer varer 4varer ' varer Mat W Aug. Sept. Okt Nov. Des Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des , an J , 34 7 Feb Mars April Mai Juni Juli Pr. 5. hver måned = Inkl. skatter. 4 Inkl. lys og brensel. 5 Indeksen angir nivået i begynnelsen av januar, april, juli og oktober. Juli Pr. L i måneden etter. Juli Oktober 93, januar, april og juli Gj.snitt pr. måned 8halvår 94 -= Basis 93 = 00. Årsindekstallene er gjennomsnittstall. Månedstalene gjel. der pr. 5de. Tallene for årene gjelder, med unntak av Norge, bate juli måned

10 I a b) c) I d) e) g) a) b) c) d) Ar og Norge England U. S. A. Eng- Den Frank- Reservelands, tyske rikes ban- Sve. Danrige. mark. land. Tysk. Frankmåneder rike. Bank bank Bank kene. Stat. Ok. Kom. Stat. Board Econo- Stat. U S. A Stat. Trying Sentralb. Revue Trade amt I Mill. I Milliard Mill. Roll.' B. L. S 8 Dept.4 of mist Reichs- Ved utgangen av år og måned Gén. 6 Fishers Mill. (Ny) Rmk. I Frcs. $ I s Juli Aug..... Sept Okt. Nov Des 940 Jan Feb. Mars... April... Mai. Juni. Juli Aug. Sept. Okt Nov. Des 94 Jan Feb. Mars. April. Mai Juni. Juli Aug. Sept Okt Nov.. Des. 94 Jan Feb Mars. April.. Mai Juni Juli Aug Økonomiske månedstall (forts.). 7. Indekstall for engrospriser ' Nr. 4, 5 cg Gullbeholdning i & ' Pr. 5. i måneden. 938 = 00. Utgangen av måneden. Des. 93-juni 94 = Gj.snitt pr. måned. Basis 935 = Basis 935 = 00. Basis 930 -= 00 6 Utgangen av måneden. Basis G-j.snitt pr. måned. Basis 93 = Gj.snitt pr. måned. Basis frand gr fint

11 I Økonomiske månedstall (forts.). 9. Sverige 30. Danmark - a) b) c), d) e) f) Gods- g) h) t i) Utførsel av : a) b) e) d) e) Privat- Pro- transp. Seddel- ban- Aksje-, Arb.- (la- atsb. Sed- vaptrbia- n. Ak ; Inn- Ut- papir. Papir Arb.- Pro- om- Ar og kenes in- ledig- sjons- Setk (sk. del- duk- og løp ' ut- deks, 8 het indeks. 'APO." førsel førsel masse papp om- løp kenes jons- måneder ut- deks lin ', S.I.F. malm) het indeks lån Juni Juli Aug.. Sept. Okt... Nov. Des 940 Jan. Feb Mars... April... Mai. Juni Juli Aug.. Sept.... Okt.. Nov.... Des Jan Feb.... Mars.... April. Mai... Juni Jul.' Aug.. Sept.. Okt Nov. Des 94 Jan Feb.. Mars.... April. Mai Juni Juli Mill. kr = 00 Pst. I Pr.mnd. = t * Mill. kr. 000 tonn (tørr vekt) Mill. kr. Juli 94 =00 Pst ' , , ? Ved utgangen av år og måned. Inkl. rediskonteringer. 3 Rederi- og industriaksjer. Fra 940 basis 937 = 00. Tidligere 94 = 00. Omregningsforhold = Ny serie fra og med januar 934. I den gamle serie var tallet for Enkelte nye baner er kommet med.

12 År og måneder Sept.... Okt. NOV. Des Jan Feb Mars... April... Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt... Nov.. Des Jan Feb..... Mars... April... Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov. Des 94 Jan Feb. Mars... April... Mai Juni Juli Ih Danmark (forts.) f) g) h) i) a)! Ut. Inn. forsel Ut- Ut- Penge-, av førsel førsel iør- in. meng- de av av sel nenl. I i omvarer flesk stator lop Mill. kr. 000 tonn , ' gl , 59 0 Nr. 4, 5 og 6. Økonomiske månedstall (forts.). b) c) Sed- del- Gire- banring ' keuntes lån _ Mill. RM. 3. Tyskland 5 d) e) f) g) h) i) k) ) Storkers låns- in- arb.- sjons- jernb.- dpurko: Lasteban- Dags- Aksje- Antall de Inn- U t- ut- rente deks ledige, deit 7 vogner førsel forsel lån Pst. = = 00 Mill. stkr. Mill. RM , , " z L , Ved utgangen av år og måned. Årsoppgavene er gjennomsnitt av månedstallene. Veksel- og lombardlån. 4 Veksler og debitorer i lop. regn. Fra og med mars 935 omfatter oppgaven også Saar. Fra 3/7 933 er ikke medregnet antall beskjeftigede i arbeidsleire. 7 Ny beregning. Eksklusive næringsog nytelsesmiddelindustri. 8 Ny serie fra og med januar Bare Riksbanksedler. Tallet for august var 0 907; for pengemengden 3 3.

13 94. b,... År og mâned.er a) b) 9 clear. Seddel- ; ing omløp banut lenr s Økonomiske månedstall (forts.). 3. Storbritannia 33. Frankrike c) (i) e) f) Ar- Pro-. Dags- Aksje- beids- duklåns in- ledig- sjonsrente deks3 het' indeks f g) h) Godstransp. Innpå jern- førsel baner Mill. Pst. 94 Pst mill. = tonn Mai Juni... Juli... Aug.... Sept. Okt Nov-. Des Jan Febr... Mars.. April.. Mai... Juni. Juli... Aug. Sept... Okt... Nov. Des 94 Jan Feb.... Mars.. April.. Mai Juni... Juli... Aug. Sept.. Okt. Nov... Des Jan,.. Feb. Mars.. April Mai... Juni... Juli ). Utførsel av innenl. varer a) b) c) d) Arb.- Pro- Seddel- Aksje- ledige dukomløp' indeksm ej onsmottar indeks. - under- ; støt- ' ard Ires. = 00 r o0 lose " e) Lastede jernbanevogner Gj.sn. antall i 000, daglig Utgangen av år og måned. Sedler i omløp utstedt av Englands Bank og staten. Fra november 98 ble statssedlene overtatt av banken. Månedstallene er gj.snitt for en uke i midten av måneden. Arsoppgavene gj.snitt av månedstallene. 3 Månedstallene gjelder midten av måneden. Årsoppgavene gj.snitt av månedstallene. 4 Blant forsikrede arbeidere. 5 Ekskl. brensel og mineraler '

14 mi.00. $ I mill. 0, Mill. $,, pst Nr. 4, 5 og 6. Økonomiske månedstall (forts.). Frankrike 34. De Forente (forts.). Stater a)! b) c) d) g) g) e) f) h) i) k) ) in) Indeks Pro. Ind. Ar og Penge. Penge- i.. Kreditt Rente for Stålfor Ak- dukmengde i til for lastede prod. mobil- Debi- Inn- Utforsel førsel deks in- lin. pst. produk- sjein- sjonsb edsuk..j. måneder i tering, 3 næ' Wall jern- i Inn- Utførsel førsel omløp l' rings- loans. 5deks bane- av kasjon livet", vogner pasitet 3 46 stri ' Feb... Mars.. April.. Mai... Juni Juli... Aug.. Sept. Okt Nov. Des 940 Jan... Febr. Mars April Mai. Juni... Juli. Aug. Sept. Okt. Nov. Des 94 Jan Feb.... Mars.. April.. Mai.. Juni... Juli. Aug.... Sept. Okt. Nov. Des Jan Feb Mars. Mill. frcs. Pst. 000 st. Mill. $ S Ved utg. av år og måned. Debitering på individuelle konti i banker i 4 byer (inkl. New York). Årsoppg. er gj.snitt av månedstallene. Ved fornyelse. 5 Gj.snitt for år og måned. 6 Månedstallene korrigert for sesongsvingninger. 7 Fra 934 ikke gullmynt. 8 Ny serie. 9 Gj.snitt =00. Gj.snitt 93-5=00 74, 0

15 , Tableaux mensuels. (Traduction française des rubriques.) Années et mois.. Banque de Norvège. a. Taux d'escompte. b. Circulation des billets. c. Dépôts vue. d. Avances. e. Réserves d'or et de devises étrangères. f. Obligations.. Compensations. Oslo. 3. Banques privées par actions. a. Dépôts, total. b. Dépôts â vue. c. Avances. d. Balances étrangères. d. Réescomptes. 4. Caisses d'épargne. a. Dépôts. b. Avances. 5. Banques privées par actions et caisses d'épargne. Nombres calculés. a. Dépôts.. Avances. c. Obligations et actions. d. Encaisse et dépôts en Banque de Norvège. 6. Opérations de valeurs à la Bourse d'oslo. a. Actions. b. Obligations. 7. Import. et export. des valeurs. 8. Ërnissions d'actions. 9. Nombres-indices des actions. a. Actions industrielles. b. Navigation. c. Pêche A, la baleine. d. Banques. e. Assurances. f. Toutes les actions cotées A, la Bourse d'oslo. 0. Cours des obligations.. Intérêts effectifs des obligations.. Conditions de payement. a. Nombre des faillites. b. Nombre des conc. préventifs. c. Nombre des exécutions. d. Nombre des protêts de lettres de change. 3. Cours des changes cotés A, la Bourse d'oslo. 4. Cours de.k à, New York. 5. Totaux du commerce extérieur. a. Importation. b. Exportation. c. Excédent de l'importation. 6. Ind. du bâtiment d'habitation. Logements; accroissement net. 7. Indices de la prod. industrielle. 8. Production d'électricité. 9. Quantité de lait reçue aux laiteries et fromageries. 0. Chômage des ouvriers syndiqués en pourcent du nombre d'ouvriers rapportés. a. 0 industries. b. Ouvriers en fer et métaux. c. Ouvriers de construction. d. Ouvr. â la fabr. de chaussures.. Chômage. A. Offices publics de placement. Nombre d'hommes et de femmes qui demandent du travail. B. De toutes les communes. Pers. sans aucun trav. a) Total. b) L'industrie.. Indices d'emploi. 3. Indices du commerce de détail. 4. Indices du commerce de gros. 5. Prix de produits agricoles. a. Avoine. b. Foin. c, Pommes de terre. d. Beurre. e. Boeuf. f. Porc. 6. Nombres-indices la vie. 7. Nombres-indices gros. 8. Encaisse or des banques. 9. Suède. du coût de des prix de a. Cire. des billets de la Banque de Suède. b. Avances et portef. des banques privées. c. Nombres-indices des actions. d. Pourcentage des chômeurs. e. Nombres-indices de la production. f. Marchandises transportées aux chemins de fer de l'ëtat. g. Importation. h. Exportation. i. Exportations de pâte de bois et papier. 30. Danemark. a. Circulation des billets de la Banque Nationale. b. Avances et portef. des banques privées C. N ombres-indices des actions. d. Pourcentage des chômeurs. e. Nombres-indices de la pro. duction. f. Importation. g. Exportation. h. Exportation de porc. i Exportation de beurre. 3. Allemagne. a. Monnaies en circulation. b. Compensations. c. Avances des banques d'émis. d. Nombres-indices des banques privées. e. Taux d'emprunt du jour f. Nombres indices des actions. g. Pourcentage des chômeurs. h. Nombres-indices de la production. i. Wagons chargés de chemin de fer. k. Importation.. Exportation. 3. Royaume-Uni. a. Circulation des billets. b. Avances et portefeuille de 9 banques de compensation. c. Taux d'emprunt du jour. d. Nombres-indices des actions industrielles. e. Pourcentage des chômeurs. f. Nombresindices de la production. g. Marchandises transportées aux chemins de fer. h. Importation. i. Exportation. 33. France. a. Circulation des billets de la Banque de France. b. Nombresindices des actions. c. Nombre de chômeurs secourus. d. Nombres-indices de la production. e. Wagons chargés de chemin de fer (par jour). f. Importation. g. Exportation. 34. États-Unis. a. Monnaies en circulation. b. Débité aux comptes indiv. c. Crédits industriels et commerciaux. d. Taux d'emprunt du jour. e. Nombres-indices des actions. f. Nombres-indices d'occupation dans l'industrie. g. Nombres-indices de la production. h. Chemin de fer, wagons chargés; nombres-indices. i. Activité de l'indust. d'acier. k. Production d'automobiles. I. Importation. m. Exportation.

16 5 Nr. 4, 5 og 6. Skogbrann i 94. Oppgavene til denne statistikken blir hvert år innhentet gjennom ordførerne i bygdene. Fullstendige oversikter over skogbrann har en fra og med 93. Inntil 93 ble statistikken utarbeidd av Landbruksdepartementets skogkontor, og den ble trykt i Skogdirektørens beretninger. Opplysninger om skogbrann i eldre tider finner en i Skogvesenets Historie, utgitt ved Skogdirektøren, s. 74 flg. I 94 var det 45 skog- og lyngbranner mot 98 i 940 og 9 i 939. Det brannskadde areal var dekar. Herav var 5 86 dekar veksterlig barskog, 3 93 dekar mindre veksterlig barskog og fjellskog, 895 dekar lauvskog og kratt, 8 90 dekar vesentlig lyng- og mosem ark og 78 dekar uoppgitt. Den samlede skade var kr mot kr i 940 og kr i 939. Slokkingsomkostningene var kr For 94 er det for første gang innhentet opplysninger om tidspunktet for når skogbrannene begynte. Fordeling månedsvis for de enkelte fylker er satt opp i særskilt tabell. Av branner var det flest, 5, dvs. vel 36 pst. av alle, i mai. Deretter kommer juni med 7 pst., juli med 8.5 pst. og april med 6 pst. For 4 branntilfelle, dvs. ca. 0 pst., er ikke tidspunktet oppgitt. Fordeling av skogbrannene etter størrelsen av det brente areal er også satt opp i tabellform. Av branner med inntil 5 dekar areal var det 87 stykker, eller 69. pst., 68 stykker, eller 6.3 pst. var mellom 5 og 5 dekar, 39 stykker, eller 9.4 pst. var mellom 5 og 00 dekar, 7 stykker, eller 4. pst. var mellom 00 og 000 dekar og 4 stykker, eller ca. pst. var på over 000 dekar. 9 branntilfelle med et areal av 48 dekar og en oppgitt skade av kr skyldes krigsøvelser og -operasjoner. I statens skoger har det i 94 vært 0 branntilfelle og brent om lag dekar. Skaden er anslått til ca. kr I de seinere är har tallet på skog- og lyngbranntilfelle, omfanget av brannskaden m. v. for riket vært følgende:

17 ,,.. ' År Skogbranner Brannskadd areal Skaden i verdi Slokkingsomkostninger J Dekar. Kroner. Kroner Skogbrannene månedsvis og etter det brente areal. Fylke P., 'Ed C *-4 te rn -. -4> T." g r N d r Cu 0 f-. CL Østfold Akershus Hedmark Opland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland 0 6 Hordaland 30 5 Sogn og Fjordane 4 Møre og Romsdal 4 Sør-Trøndelag 6- - Nord-Trøndelag 4 5 Nordland 4- - Troms Finnmark ' i Riket

18 rf3 o 5) to o g- ti") o Tt ci,;43 P ci o 7 Nr..4, 5 og 6.,t CA I Ot Ot I I - -.., 0 CZ 00 CO CO CO 00 I r. C9 09 Pc CD 0 Ot GO,, CO C9 C:,Ot ed.! I-. CO t- 00 Cr, CO CA I t-,t I ro CO roco Ot CO I QD CZ,f CO CZ I CO <D Ot CO i 0 t'- 00,t,t CO 00 root CO m QD I,t r C- CO Ot ro ro,. i P.. 0 ro r- O cc io COcr oor- cyd C I c=) c,o (:) Ca,CO ro00 ro ro0 ro CO C7z CC ro ro 00 CO e't ce ;-4 G) ci C4D,t 00,. CA r. I Cq. I ro COr. c4-4 F- '7- C7iJ r- Crs r. C9 CZ Ot CZ 0 Ot t C9 C9 '0 00,f GZ,z,. CZ c4: co et O CD CZ CC Ot Ot r. CO o r. t-- t, QC CO -cfro ro ro ro I I M al CO ce eca r I o 4llar3int A U JOUIU -Pot onsii4noio o`uouuquior :7 -o Ja44antis!:?) `kluploylojim0 Tyn pow uutt -.0 BIAISIOJA BuispouuSq Ct 0 00 CC L--. c C, CeJ 00 CO I I C'eD I r. COCO ced o co I Ct CO 09 '4 t cm N Co N cc cc ì ced CO 0 rococo r. r.,t CO cz Ot CSD P.. CO I Ot r. iautti4so4tuo -su33,0s nxias T utarals realv PpV.,.Istrirew aauu7jor or LO 00 Cr, Cst O CO CS) C) CO CO if) CO CO '7. IC- r. GC C-') "ch t- t GO 00-74= CO CO ro roco cr, 00rO r-i 00 cn.7., C; C; C; C) C;,f 0 CZ Ot C.: CZ O TO CD c= Z D C.'4) co cz, et,o r. d. 0 GC,. CO,t t- CO CZ,. CZ t- CD CO Ct Ce) CO te"..., QC CO CZ CI c> cc cc,--4c", cc ir-- CC) I) IC) t'- T co 0 CI CO CO 00 CID COCYZ C'eZ J COrO CO r". 0", COrO.0 CO 00,4 Ot CA 00,+ 00 CD CD,t CZ CA,t,t,tLO 0 CO CO CO Ot CO CO r. Ot r. o. g,,,ce to ' * ' ; * 't `c-nd bf d. t7') ti "Zi CD,,-'' g. cl),..--,.'o,i4 r'd 7:-.$ 'CI Z p,z. (.4 'a' (S) '-cl ;-+ bc tx g cd to e», Z id '''',4 d rzi F- 75 a3 -t, ct ct Pe C r t" cd v/ z --o4 4, E Z, 4) e-,-,, E 4., _LL ct5.-c d a.) E--, -c:j ilti 'ai 4-73 ''' -7 c) ce, Th to r, st ;-. FI, ;-. ;-, c mr..,...7,3p = -, c., -- pp

19 94 8 Elg, villrein, hjort, rådyr og bever felt i 94. Oppgaver over felte elg, villrein, hjort, rådyr og bever blir hvert år gitt av lensmennene. Foruten hvor mange dyr i alt blir det oppgitt hvor mange av disse dyr som er felt ulovlig. Dessuten blir det opplyst hvor mange hjorter det er felt med hjemmel i jaktlovens (skadedyr). I alt ble det felt i 94: Elg Okse Ku Sum Villrein Hjort Bukk Simle Sum Kronhjort Kolle Sum Rådyr Bever 6 Østfold Akershus Hedmark Opland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal - 3 Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordla,n.d. 3 3 Troms Finnmal:k Tilsammen Gj.snittlig pr. år: i Middel av 97 og 98. Middel av I 94 ble 9 elger, hjorter og 3 rådyr felt ulovlig. 4 elger, 0 hjorter og rådyr er oppført som felt i medhold av jaktlovens som skadedyr. 6 elger, hjorter og 3 rådyr er felt etter offentlig foranstaltning fordi de var syke eller skadd, eller omkommet på en eller annen måte utenom jakt. Oppgaven over ulovlig felte dyr omfatter bare dem som er meldt til myndighetene. Det foreligger ikke opp. gave over jakten i Statens skoger.

20 9 Nr. 4,5 og 6. ihendehaverobligasjonsgjelden 94. Thendehaverobligasjonsgjelden på markedet er steget 7.9 pst. eller 70.4 mill kr. i 94, fra mill kr. pr. / 94 til mill kr. pr. 3/ 94. Stigningen er relativt størst for bankene (utenfor det offentlige) som har ø k t sin gjeld med.7 pst. eller.5 mill. kr. Deretter kommer Staten med.8 pst. eller 70. mill kr., offentlige banker og trygd med 0. pst. eller 94. mill. kr., kredittforeningene med 8.9 pst. eller 6. mill. kr., spor -vegsselskapene med 3.5 pst. eller.6 mill kr og industriselskapene med 0.4 pst. eller 0.9 mill. kr. De andre gruppene har redusert sin gjeld skipsrederiene med 7.7 pst. eller.6 mill. kr. og kommunene med 4.8 pst. eller.3 mill. kr. Det er utstedt obligasjoner for mill. kr. Herav faller 00.0 mill kr. på Staten, 75.0 mill kr på offentlige banker og trygd, 34.8 mill kr. på kredittforeninger, 8. mill kr på, industriselskap, 5.0 mill kr på, andre banker, 4. mill. kr. på, kommuner og.9 mill. kr. på sporvegsselskap. Av de utstedte obligasjoner er 0.3 mill. kr. ikke sendt ut på markedet. Disse obligasjoner tilhører bankene. Av egenbeholdningen er det solgt for 6.7 mill. kr. Herav faller 5.4 mill. kr. på, offentlige banker. Den virkelige bruttoutvidelse av gjelden - når utstedelsene til konverteringer og obligasjoner som ikke er sendt ut på, markedet er trukket fra -- er 35.9 mill. kr. De tilsvarende tall var i mill. kr., mill kr., i mill kr og i mill. kr. Regner en også med obligasjoner som er solgt av egenbeholdningen, blir økningen av nye obligasjoner på markedet i mill kr., i mill. kr., i mill. kr., i mill. kr. og i mill. kr. Renten for de opptatte lån har vært: Nominell rentesats I alt.lånebeløp i mill. kr Effektiv rente (beregnet på grunnlag av nominell rente og salgskurs)

21 k944-,0 Ihendehaverobliga. Rentefri obl pst. obl. ' pst. obl (3.5) pst. obl. pst. obl. 4 (3.5) 4.5(3.5) 4.5 (3.5) pst. obl. pst. obl. pst. obi. 000 kr. 000 kr. 000 kr, 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. Obligasjonsgjeld 94. Staten Kommuner. Offentlige banker og trygd Andre banker Kreclittforeninger. Industriselskap Skipsrederier Spor -vegsselsliap Tilsammen S ; ' Utstedte obl. i 94. Staten.. Kommuner Offentlige banker og trygd Andre banker. Kredittforeninger Industriselskap Sporvegsselskap Tilsammen Herav utstedt til konvertering av ihendehaverobl.-gjeld: Kommuner Offentlige banker og trygd Industriselskap Tilsammen I Utst. obl. ikke?its. på markedet. Offentlige banker og trygd Andre banker. Tilsammen 9 000, Solgt av egen beh,oldn. i 94. Kommuner Offentlige banker og trygd Industriselskap. Sporvegsselskap Tilsammen Tallene i parentes er rentesatsen etter Adm.rådets bestemmelse av 8/ kr. ikke av rentenedsettelsen kr. berøres ikke av rentenedsettelsen.

22 Nr. 4, bg 6. sjoitis'gjelden (3.6) 4.75 (3.8) pst. obl. pst. obl (4) pst. obl. 5.5 (4.) pst. obl. 5.5 (4.4) pst, obl. 6 (4.5) pst. obi.. 6,5 (4.5) pst. obl. 7 (4.5) pst. obl. Obl. med bey. rente I alt 000 kr kr. 000 kr kr. i0ò0 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr , d t, berøres ikke av rentenedsettelsen MO kr. berøres ikke av rentenedsettelsen. 4 Berøres

23 94. Ihendehaverobliga- I Rentefri obl. 3 pst. obl. 3.5 pst. obl. 3.5 pst. obl (3 5) pst. obl. 4 (3.5) pst. obl. 4.5(3.5) pst. obl. 4.5 (3.5) pst. obl. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. I n,nfridde obl. i 94. Staten Kommuner Offentlige banker og trygd Andre banker..... Kredittforeninger Industriselskap... Skipsrederier. Sporvegsselskap Tilsammen Herav konvertert: Kommuner Offentlige banker og trygd Industriselskap Tilsammen Obl. overtatt av Kommunalbanken 84 Oppkjopte obl. tillagt egen beholdning i 94. Staten Kommuner Offentlige banker og trygd Andre banker Kredittforeninger Industriselskap Skipsrederier. Sporvegsselskap Tilsammen Obligasjonsgjeld 3/ 94. Staten Kommuner. Offentlige banker og trygd Andre banker Kredittforeninger Industriselskap Skipsrederier Sporvegsselskap Tilsammen Tallene i parentes er rentesatsen etter Adm.rådets bestemmelse av 8,/, 40.

24 3 Nr. 4, 5 og 6. sjonsgjelden 94 (forts.) (3.6) 4.75 (3.8) 5.00 (4) pst. obi, pst. obl. pst. obl. 5.5 (4.) pst. obl. 5.5 (4.4) 6 (4.5) 6.5 (4.5) 7 (4.5) pd. ad. pd. obl. pst. obl. pst. obl. Obl. med I bey. rente I alt 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr

25 04. 4 Den gjennomsnittlige effektive rente som i 940 var 4.07 er for 94 gått ned til I 939 var den tilsvarende rente 3.79, i og i De billigste lån er -- etter disse beregninger -- opptatt av Staten og bankene. Den effektive rente for deres lån var henholdsvis 3.54 og For kommunene var den effektive rente 3.78, for kredittforeningene 3.94, for sporvegsselskap 4. og for industriselskap 4.4. Når en også tar hensyn til omkostninger og betalingsvilkår var den effektive rente for det første statslånet på 00 mill. kr. 3,99 pst. For det andre lhnet på 00 mili. kr mangler en disse oppgaver. Det er innfridd obligasjoner i 94 for 34.9 mill. kr. Herav faller 69.7 mill. kr. på konverteringer. Obligasjoner som er overtatt av Kommunalbanken utgjør.3 mill. kr. Dessuten er kjøpt opp obligasjoner på markedet for 48.7 mill kr som er lagt til egenbeholdningen. Beløpet av gamle obligasjoner på markedet er således gått ned 84.9 mill. kr. Gjelden i fremmed valuta er i løpet av året gått ned fra 94.4 mill kr. til 95.7 mill. kr. Av totalbeløpet faller nå 48.5 mill kr på dollarobligasjoner, 08.3 mill kr ph pundobligasjoner og l80.9 mill kr på svenske obligasjoner (alt omregnet etter pari kurs).

26 5 Nr. 4, 5 og 6. Lønninger og arbeidsstyrke ved Statens anlegg i 94t. I tabell finnes kvartalsoppgavene over lønningene ved Statsbanenes og Telegrafverkets anlegg, i tabell kvartalsoppgavene over lønningene ved havneanleggene, i tabell 3 oppgaver for budsjettåret 940/4 over lønninger ved veganleggene, tabell 4 gjelder den samlede arbeidstid, og tabell 5 gjelder arbeidsstyrken og samlet utbetalt lønn. I lønningsstatistikken skjelnes det mellom ordinært arbeid og nodsarbeid. Det er som regel bare lønningene i ordinært arbeid som er ført opp. I 94 var det bare nødsarbeid som unntak (Havnevesenet). Den gjennomsnittlige timefortjeneste er beregnet på grunnlag av det samlede tall arbeidstimer og det samlede beløp som er utbetalt i lønn til vedkommende slags arbeidere. De tidligere oppgaver, som går tilbake til 4. kvartal (. halvår) 90 er også tatt inn i Statistiske Meddelelser (senest i 94 nr. 8, 9 og 0). Da planen for statistikken er uforandret, kan oppgavene for så vidt jevnføres. Men en må være oppmerksom på at det er forskjellige og ulike store anlegg som kommer med til forskjellige tider. Timefortjenesten for arbeidere i ordinært arbeid beregnet som veid gjennomsnitt for vedkommende anlegg viser følgende bevegelse fra 930 til 94, etter oppgavene for 4. kvartal: Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. {Akkordarbeidere Statsbanene: Håndverkere Dagarbeidere Telegrafverket: Dagarbeidere Havnevesenet: {Månedslønnede )Timelønnede Fra 4. kvartal 940 til 4. kvartal 94 steg alle lønninger. Størst var stigningen for akkordarbeidere og håndverkere ved Statsbanene. En jevnføring av (de veide) gjennomsnittslønningene for årene 940 og 94 (for Vegvesenet budsjettårene 939/40 og 940/4) viser følgende bevegelse:

27 94. 6 Statsbanene. Telegrafverket. Havnevesenet. Vegvesenet Distriktene: Kabelanleggene Alminnelige arbeidere Spesial- og fagarbeidere I- t Akkordarbeidere Håndverkere Dagarbeidere Dagarbeidere. Akkordarbeidere Dagarbeidere Månedslønnede Timelønnede Månedslønnede Timelønnede J. Akkordarbeidere Dagarbeidere Gjennomsnittslønninger Kr. Kr Lønningene viser stigning fra 940 til 94 unntatt for timelønnede arbeidere i Havnevesenet. Stigningen er dog når unntas akkordarbeidere og håndverkere ved Statsbanene ubetydelig. Av tabell ser en at lønningene for dagarbeidere ved Statsbanene holdt seg omtrent uforandret i årets 3 første kvartaler, men steg i fjerde. For akkordarbeidere og håndverkere var det i årets løp stigning fra kvartal til kvartal. Lønningene for Telegrafverkets dagarbeidere var uforandret i de 3 første kvartaler 94, men steg litt i siste kvartal. For akkord- og dagarbeidere ved kabelanleggene var det litt opp- og nedgang i årets lop, men stort sett nokså uforandrede lønninger. Ordinært arbeid. Norges Statsbaner. I. kvartal Telegrafverket.. kvartal Tabell. Lønninger ved Statsbanenes og Telegrafverkets anlegg i Alminnelige arbeidere Akkordarbeidere Dagarbeidere -; Høyeste og Total laveste gj.sn." 6ḇ Timer gj.snitts- fortj. ; fortjeneste pr. pr. time time Kr. Kr Akkordarbeidere Timer I. Distriktene Høyeste og laveste gj snittsfortj. pr. time Total gi.sn. fortj. pr. time Kr. Kr Dagarbeidere ' , to '94,4 Håndverkere Høyeste og laveste Timer gj.snittsfortj. pr. time Total gi sn. forti. time Kr. Kr s II Kabelanleggene Akkord Dagarbeid Timer Fortj. I Tinier I Fortj ; ( ; Telegrafverkets distrikter (Impektørkretser). Oppgaven fra Oslo Telefonanlegg, hvor det mest er faste arbeidere, og Impregneringsanstalten, som ikke kan regnes som anlegg, er ikke tatt med. Derimot er Drammens Telefonanlegg, som hører under Drammens distrikt, men sender inn særoppgave, tatt med

28 7 Nr. 4, 5 og 6..mmumgarimurry.r.ourre...0 Tabell. Lønninger ved havneanlegg i 94.. kvartal. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Timer Gj.snitts- Gj.snitts-. fortj. Timer fort]. pr. time! pr. time Timer Gj.snitts- Gj.snittsfortj. Timer fortj. pr. time pr. time I. Alminnelige arbeidere Kr. Kr. Kr. Kr distr. Månedslønnede Timelønnede distr. Mån.edslønnede Timelønnede distr Månedslønnede Timelønnede distr. Månedslønnede Timelønnede Månedslønnede distr. Timelønnede Alle f Månedslønnede anlegg i Timelønnede Spe sial- og faga rbeidere.. distr. Månedslønnede Timelønnede !9. distr. Månedslønnede Timelønnede Månedslønnede 3. distr Timelønnede distr Månedslønnede Timelønnede distr. Månedslønnede I Timelønnede Alle J Månedslønnede anlegg I Timelonnede III. Yngre arbeidere og gutter. Alle anlegg. Timelønnede distrikt: Fra Svenskegrensen til Kristiansand.. Fra Kristiansand til og med Sogn og Fjordane 3. Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker. 4. Nordland og Troms fylker. 5. Finnmark fylke. Havnevesenets lønninger for alminnelige as rbeidere i 94 var temmelig uforandrede for de timelønnede. For de månedslønnede var det stigning fra. til. kvartal, fall fra. til 3. og stigning fra 3. til 4. kvartal. For spesial- og fagarbeidere var lønnsbevegelsen den samme for de månedslønnede. For de timelønnede var det litt opp- og nedgang, men stort sett uforandret. For Vegvesenet gjelder oppgaven fortjenesten på ordinært arbeid ved 40 representative anlegg. Nødsarbeid som i tidligere år, blir ikke lenger utfort. Det utføres en del såkalt hjelpearbeid, men dette er av så lite omfang at det ikke er av interesse å spesifisere det fylkesvis slik som det før ble gjort med nødsarbeidet.

29 94. 8 Tabell 3. Lønninger ved Vegvesenet (40 veganlegg med ordinær arbeidsdrift) fylkesvis. Budsjettåret 940/4. Akkord Timelønn Fylker Anlegg Timer Høyeste og laveste gj fortj. pr. time ved anleggene i fylket Gjennomsnittsfortjeneste pr. time Timer Høyeste og laveste Gjennomgjlortj. pr. snittsfortime ved tjt neste anleggene pr. time fylket Østfold Akershus Hedmark... Opland..... Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag N ord-trondel ag Nordland Troms Finnmark Tilsammen. Alle statsveganlegg: Ordinært arbeid.... Hjelpearbeid Kr , E J Kr Kr s5: Kr C Tabell 4. Arbeidstimer (på ordinært, nods- og hjelpearbeid) Statsbanenes anlegg Havne-, vesenet boot. 000 t. Iiste kvartal net dje de Distriktene t Telegrafverket Kabelanleggene On t Vegvesenet t IIste net dje de Bud og flisegutter ikke tatt med. Arbeidstimer på ordinært arbeid og nodsarbeid for alm. arbeidere, spesial- og fagarbeidere, yngre arbeidere og gutter. Deammens Telefonanlegg er regnet med, derimot ikke Oslo Telefonanlegg og Impregneringsverket. 4 Oppgaver for budsjettårene. Disse oppgaver over arbeidstimer gjelder alle statsveganlegg (hovedveganlegg).

30 9 Nr. 4, 5 og 6. Ved de 40 representative anlegg var lønningene for akkordarbeidere steget fra kr..35 i 939/40 til.4 i 940/4, for timelønnede fra.3 til.8. Ved alle statsveganlegg var den tilsvarende bevegelse for akkordarbeidere fra.30 til.56, for timelønnede fra. til.3. Tallet på arbeidstimer -- tabell 4 -- er steget sterkt fra 940 til 94 ved Jernbaneanleggene og Vegvesenet. Ved Havnevesenet og Telegrafverket er det liten forandring, litt stigning unntagen ved kabelanleggene. Sum av utbetalt arbeidslønn - tabell 5 - steg sterkt - beløpene var mer enn fordoblet - ved Statsbanene og Vegvesenet. Ved Havnevesenet og Telegrafverket var stigningen, ubetydelig. Tabell 5. Arbeidsstyrke og samlet utbetalt limn i 94. Arbeidsstyrke i alt ved utgangen ay: Samlet utbetalt arbeids- lønn Gj.snittlig arbeidsstyrke! i kvartalet beregnet etter ukerapportene. kv.. kv. 3. kv. 4. kv.. kv.. kv. 3. kv. 4. kv.. kv.. kv. kv. 4. kv. I. Jernbaneanleggene. Dobbeltspor Ljan-Ski 8 Vestfoldbanens on&. ; 43 Kristiansand-Moi ; 93 Moi-Stavanger Hardangerbanen - Flåmsbanen.., 0 Omb. Rørosbanen: Flomskadeutbed. Rørosbanen Koppang-Tynset. Tynset-Støren 6 Nordlandsbanen: Grong-Mo. II. Vegvesenet. (Budsjettåret 940/4). Alle statsveganlegg (Hoved-; veganlegg) ' kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr Sum b x III. -lavnevesenet. Ordinært Nødsarbeid Sum, i i IV. Telegrafverket a. Telegrafdistriktene b. Kabelanleggene.' i Beregnet etter oppgavene over arbeidstimer og den gjennomsnittlige timelønn. Tilsvarende tall 939/ Inkl. feriegodtgjorelse.

31 I alt Brennevin og sprit 60 pst. Vin Ol Alkoholforbruket i 94. Tabell. Det lovlige forbruk. 000 kr Vare Alkohol Sprit 60 pst Brennevin Vin Tilsammen ren alkohol Lovlig forbruk pr. innb.' kr Vare Alkoholl 000 kr Kr. pr Vare Alkoholl Ved beregningen av alkoholmengden er brukt følgende prosentsatser: For brenn e- vin i 94: 40.57, i 940: 40.4 og i 939: For øl av sk.kl. I.40 i 94,.04 i 940 og.0 i 939, kl. II 3.45 i 94, 4.3 i 940 og 4.3 i 939 og kl. III 0.00 i i 940 og For fruktvin i 94: 7.6, i 940: 7,6, i 939: 7.6, For sterk vin er alle år beregnet med 9.0, svak vin 0.0. Beregnet etter hjemmehørende middelfolkemengde. Tabell. Forbrukernes utgift er (lovlig forbruk) og literpriser.' Forbrukernes utgifter Gjennomsnittsprisen Kr. pr.. Kr. pr Se Alkoholstatistikk 96-7, side -4. Alkoholliteren kom på kr for brennevin og 60 pst. sprit, kr for vin og kr for øl. 3 Sk.kl. I: kr..3 og kl. II: kr..60. Tabell 3. Statens alkoholinntekter." (3eregningen bygger på omsatte mengder, unntagen for øl, hvor den gjelder årets produksjon og innførsel.) kr. 000 kr. 000 kr.. Tilvirkningsavgift av brennevin og fruktvin Toll av brennevin og vin Omset.avg. av brennevin og avg. av med. sprit Skjenkeavgift og omsetningsskatt av br.vin og in 5. Overskudd av Vinmonopolet Statsskatt og alderstrygd (Vinmonopolet) Rusdrikk- og bevillingsavgifter A. I alt av sprit, brennevin, 94 vin og fruktvin Tilvirkningsavgift av øl Toll av øl Skjenkeavgift 750 og omsetningsskatt av øl B. I alt av øl 3 C. Hovedsum (A + B) Dessuten Finnmarksavgift Avgift til «Prisdirektoratets ølfond» ikke tatt med. Foreløpige tall. 3 Under A. 7 er også med avgifter av øl. Dessuten hadde A/S Vinmonopolet litt omsetning av øl (se A. 5 og 6). A n m. I tabellene og er ikke regnet med det som A/S Vinmonopolet har levert til tyske myndigheter (og for 940 til norske militære myndigheter). Det som bryggeriene har solgt mot rekvisisjon til tyske tropper i 94 er holdt utenfor. For 940 er det norske ølforbruk beregnet.

32 3 Nr.4, 5 og 6. Salg og skjenking av brennevin, vin og øl i 94. Byer og herreder fordelt etter den viktigste slags lokalhandel.' r...i Byer a.).-cl.. g e boc:' 0 cep r... r. "4 44 cp CD cd g Herreder ce. Salg og skjenking av bren.nevin.. Salg av brennevin Salg og skjenking av vin.. 4. Salg av vin a. med ølsalg 3 5. Skjenking av vin { b. uten ølsalg. 6. Salg av alt slags ø3 7. Salg av øl unnt. bokkøl 8. Skjenking av alt slags Skjenking av øl unnt. bokkøl 0. Ingen rusdrikkhandel ' Tilsammen Det er ikke tatt hensyn til sesongbevillinger. Også', bevillinger som ikke blir utøvd for tiden, er med. Se tekstnote og. Det er tatt hensyn til senere byutvidelser. 3 Herunder kommuner med bryggeri. 4 Herav 4 byer med 4 innb. salg av alkoholsvakt øl. 5 Herav byer med innb. salg av alkoholsvakt øl. 6 Herav har 3 salg av alkoholsvakt øl. Likes& 9. Byer og herreder hvor det er gitt rusdrikkbevillinger. (Sesongbevillinger unntatt. Byer med bryggeri tatt med.) Byer med: I. Salg og skjenking a v brennevin: Oslo, Hamar, Drammen, Tønsberg, Bergen og Trondheim. IL Salg av brennevin Fredrikstad, Moss, Gjøvik, Kongsberg, Horten, Larvik, Arendal, Kristiansand, Bodø, Narvik og Tromso. III. Salg og skjenking av yin: Fredrikstad, Moss, Son, Drøbak, Oslo, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Gjøvik, Hønefoss, Drammen, Kongsberg, Holmestrand, Horten, Åsgårdstrand, Tønsberg, Sandefjord,' Larvik, Skien, Arendal, Kristiansand, - Bergen, Trondheim, Bodø 3 og Tromso. IV. Salg av vin: Kristiansund.' V. Skjenking av yin: Halden, Sarpsborg, Holmsbu, Kragerø, Porsgrunn, Risør, Mandal, Namsos, Mosjøen, Mo, Svolvær og Harstad. VI. Salg og skjenking av alt slags øl: Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss, Son, Drøbak, Oslo, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Hønefoss, Drammen, Holmsbu, Kongsberg, Svelvik, Horten, Åsgårdstrand, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn, Skien, Arendal, Kristiansand, Trondheim, Mo, Bodo, Svolvær og Tromso. VII. Salg av alt slags øl: Hølen, Tvedestrand, Stavanger, Bergen, Kristiansund og Brønnøysund. VIII.Salg og skjenking av ol unntatt bokkol: Notodden. IX. Salg av øl unntatt bokkøl: Hvitsten. X. Skj en k i n g av alt slags 4: Holmestrand, Kragerø, Risø; Mandal, Levanger, Steinkjer, Namsos, Mosjøen, Narvik og Harstad. XI. Skjenking av 9 unntatt bokkøl: Brevik, Notodden og Harstad. Ølbevillingene kan for tiden ikke utøves. Bevillingen utoves ikke. 3 Salgsbevillingen utøves ikke.

33 .., Herreder med: I. Salg og skjenking av vin: Akershus ; Bærum. Nordland: Wigan. IL Skjenking av vin: Østfold: Rygge og Jeløy. Akershus: As, Oppe- Ord, Nesodden, Gjerdrum, Ski, Vestby, Aker, Asker, Eidsvoll og Hurdal. H e d- mark: Ringsaker, Stange, Vang, Furnes og Alvdal. 0 pland: Lesja, Vågå, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Øyer, Ø. Gausdal, Fåberg, Fluberg, Jevnaker, N. Land, S. Land, Ø. Slidre, V. Slidre, S. Aurdal, N. Aurdal, Dovre, Brandbu, V. Toten, Snertingdal, Ringebu og Vang. Buskerud: Norderhov, Hole, Hol, Gol, Modum, Lier, Hurum, Adal, Krødsherad og Uvdal. Vestf old: Tjølling, Tjøme, Skoger, Borre, Brunlanes, Stavern, Sem, Strømm og Nøtterøy. Telemark: Tinn, Gransherad, Lårdal og Seljord. Rogaland: Sauda og Lund. Hordaland: Kinsarvik, Ulvik, Granvin, Eidfjord, Ullensvang, Voss, Samnanger, Os og Odda. Sogn og Fjordane: Borgund. So r-trøndelag: Opdal, Strinda, Røros bergstad og Tiller. Nor dland: Stamnes, Hadsel, Evenes, Salten og Sortland. Tr oms: Storfjord. Finnmark: Polmak. III Salg og skjenking av alt slags øl: Østfold : Jeløy. Akershus: Aker, Bærum, Blaker og Nesodden. Hedmark: Ringsaker. Opland: Nord Aurdal og Nordre Land. Busk erud: Nedre Eiker, Lier og Hurum. Vestf ol d: Skoger, Borre, Tjørne, Nøtterøy, Sem og Strømm, Telemark: Tinn. Nordland: Hadsel, Stamnes og Vågan. IV. Salg av alt slags øl: Østfold: Trøgstad. Akershus: Frogn og Nittedal. A u s t-a g d e r: Hisøy. V. Salg av øl unntatt bokkøl: Østfold : Askim, Eidsberg, Mysen og Hobøl. Aker shus: Rwlingen, Oppeghrd, Ski, As Vestby, Asker, Skedsmo, Fet og Setskog. Busk erud: Røyken. VI. Skjenking av alt slags øl: Østfold : Rygge. Akershus: Hurdal, Gjerdrum, Eidsvoll, Vestby, Oppegård og Ski. Hedm ark: Vang, Fumes, Vinger, Nord-Odal, Stange, Tolga, Sollia, Elverum, Alvdal, Amot, Stor-Elvdal og Ytre Rendal. Opland: Gran, Vestre Slidre, Vågh, Vestre Gausdal, Øystre Gausdal, Sør-Aurdal, Ringebu, Vang, Brandbu, S. Land, V. Toten, Biri, Snertingdal, Jevnaker, Fåberg, Oyer, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Lesja og Dovre. Buskerud: Rollag, Krødsherad, Gol, Flå, Hemsedal, Tyristrand. Øvre Sandsvær, Hol, Hole, Adal, Norderhov, Modum og Al. Vestf old: Sande, Stavern, Tjølling og Brunlanes. T e e- mark: Lårdal, Gransherad. og Seljord. Rogaland. Sauda og Lund. Hord a- land: Ullensvang, Odda, Granvin, Ulvik, Eidfjord, Voss, Kinsarvik, Os, Fana og Samnanger. Sogn og Fjordane: Aurland og Borgund. Sør-Trøndelag: Støren, Tiller, Opdal, Strinda og Røros bergstad. Nord-Tr øndela g: Grong. Nordland: Sortland, Evenes, Salten, Hol og Lødingen. Tr om s: Storfjord. Finnmark: Polmak. VII. Skjenking av øl unntatt bokkøl: Østfold : Mysen, Eidsberg og Askim, Akershus: As Asker og Skedsmo. Hedm ark: Sør Odal Opland: øystre Slidre og Kolbu. Buskerud: Nes og Sigdal. Telemark: Sauherad

34 Husdyrretten fratatti I 33 Nr. 4, 5 og 6. Dyrevernnemndenes virksomhet i 94. Antall kom muer n Ta ' %) (,) Påbudt avlivet.),... at pi 7/ g.4g -ZI --g 5,,-. rå i,,' '4, "4 c i-3 8 pz, 8 w rg g L 0,. z - Antall avgjorte saker l) Riket.,, Bygder I I Byer I Bygdene fylkesvis. Østfold 9 0 i4 I Akershus Hedmark i i I 59 opland I J Buskerud Vestfold i I ' 37 Telemark ( 46 5() Aust-Agder II Vest-Aider i 37 "i Roalaiìd I i Hordaland isl Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland 63 8i Troms Finnmark 0 8 9i Byene fylkesvis. Østfold Akershus Oslo - -.._. _ 6 - Hedmark - _i Opland - - Buskerud Vestfold Telemark I- Aust-Agder 5-4 Vest-Agder Rogaland 7 i- - i3 5 Bergen I. - - I- Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør Trondelag - 3 Nord-Trøndelag Nordland.. : Troms - - Finnmark 3 -, `Henlagte og avviste saker er ikke med. Antall personer. 3 Antall beslutninger. 4 Antall dyr,

35 Trykte arbejder' utgitt i Norge (Etter tallopgaver fra Universitetsbiblioteket) I. Arbeidenes art og trykkested: Antall arbeider i alt Herav: Småtrykk ' Bøker Av bøkene var trykt utenlands II. Bøkenes innhold alle A. oversatt til norsk = B.. Matematikk. Naturvitenskap 3. Medisin 4. Sosialvit., politikk, økonomi, statistikk 5. Rettsvesen 6. Teologi og oppbyggelsesbøker 7. Filosofi, psykologi 8. Filologi 9. Historie 0. Litteraturhistorie, bibliografi, bibliotekvesen. Biografi, genealogi. Geografi, reiser, topografi Folklore, gymnastikk, sport, spill. 4. Estetikk og kunst (uten musikk) 5. Musikkhistorie, -pedagogikk osv. 6. Skjønnlitteratur 7. Bøker for barn og ungdom 8. Skolebøker 9. Pedagogikk 0. Jordbruk, fiskeri, jakt. Teknologi, industri, arkitektur. Handel og samferdsel 3. Militærvitenskap 4. Konversasjonsleksika Bøker oversatt til norsk Bøker trykt i fremmed språk -- C. I alt Herav engelsk tysk fransk svensk dansk russisk andre språk IV. Periodiske publikasjoner aviser og tidsskrifter (ikke tatt med under I III): I alt Herav: daglig mere enn en gang i uken en gang i uken inntil en gang i måneden mindre enn en gang i måneden inntil hver tredje måned.. andre A C. B B t A. B C B B C. B Reklameplakater og andre plakater ikke tatt med. Se dessuten under IV. Heller ikke er tatt med karter og musikalske komposisjoner. Av karter var det i 939: 57, 938: 59 og 937: 9, og av musik. komp. i 937: 37 og i 936: 56. Aksidenstrykk, årsberetfinger og lover fra institusjoner, foreninger osv., særtrykk o

36 35 Nr. 4, 5 og 6. Sluttede konkursboer og akkordforhandlingsboer i 94. Sluttet Konkursboer Behandling innstilt etter lovens 0 Akkordforhandlingsboer Fylker Aktiva Gjeld alt alt Aktiva og gjeld kjent Aktiva og gjeld Aktiva Gjeld ukjent i alt alt Boer Aktiva i alt Passiva alt Riket Bygder 94 8 Byer» 93 By gde r. Kr Østfold Akershus Hedmark Opland Buskerud... Vestfold 6 Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland 7 46 Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag 8 8 Nordland Troms Finnmark By e r. Østfold Akershus Oslo Hedmark Opland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Bergen Sogn og Fjordane.. More og Romsdal.. Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag... Nordland Troms Finnmark ^ Kr Kr. Kr Kr Kr Bare boer hvor (0 fra bygder og 0 fra og herav kr sa kr I 3 boer kr (se note ). 4 akkord er stadfestet er tatt med. I 0 boer ble akkorden ikke stadfestet, byer). De samlede omkostninger ved boenes oppgjør var kr Annen godtgjørelse som ikke betales av boet (salgsprovisjon o..) var var omkostningene kr , herav kr salær. Annen godtgjørelse Omkostningene var kr , herav kr salær.

37 Verjerådene i 94. Argangene 95 og 96 er trykt som særskilt publikasjon (Norges Offisielle Statistikk. VIII. 56) sammen med en spesialundersøkelse for Oslo 96. Årgangene 93 og 94 er trykt i Statistiske Meddelelser 96 (nr. 4), side 5, årg. 97 og 98 i Stat. Medd. 99 (nr. 0-), side 34 (også i særtrykk), senere en Arg. hvert år i Stat. Medd. For tidligere år se fortegnelsen på titelbladet i førstnevnte publikasjon. Tabell. Antallet av avgjorte saker og barn i disse saker. Riket Antall avgjorte saker Antall barn i disse saker Bygder Antall Antall barn avgj orte i disse saker saker Oslo Antall avgjorte saker Antall barn i disse saker Andre byer Antall avgjorte saker Antall barn i disse saker Lov nr. av 6. juni 930, som ga verjerådene adgang til å gripe inn overfor barn i høyere alder enn for (grense 8 år mot for 6), ble satt i kraft fra. oktober 934. Fordeler seg ph, 7 av de 68 verjeråd. 3 Fordeler seg på 45 av de 64 verjeråd. Tabell. Årsaken til verjerådets inngrep. Antall barn i saker som skyldes (helt eller delvis) forholdene i hjemmet Antall barn i saker som skyldes (utelukkende) barnets eget forhold Gutter Piker I alt Gutter Piker I alt Riket: t Bygder: Oslo: Andre byer:

38 37 Nr. 4, 5 og 6. Tabell 3. Beslutningene. Riket Bygder Oslo Andre byer Gutter Piker Gutter Piker Gutter Piker Gutter Piker A. Beslutninger om barn Bortsettelse i alt i tvangsskole i skolehjem i barnehj em i pleiehjem for åndssvake i familie i arbeid. Henstilling om at barnet skal refses 3. Alvorlig advarsel og for- maning til barnet Ingen I alt Saker Saker Saker Saker B. Beslutninger om foreldre eller hjem. Foreldrene (forsorgerne) tildeles alvorlig advarsel og formaning. Foreldrene (forsørgerne) berøvet foreldremakten 3. Tilsyn med hjemraet Med hjemmets samtykke. Bare alvorlig advarsel og formaning til foreldrene (forsørgerne). 3 Med hjemmets samtykke (uten annet inngrep). / I alt. Riket Gutter Piker I alt. Bygder Gutter Piker / I alt. Oslo Gutter Piker Andre byer I alt. Gutter Piker Tabell 4. Antall barn i forpleining ved årets utgang.' I familie I arbeid eller tjeneste I barnehjem I pleiehjem for åndssvake I skolehjem I tvangsskole I alt i forpleining i Loven av 930 (se note til tabell ) gir verjerådene anledning til å ha bortsatte barn under tilsyn like til de er fylt år (mot før bare til 8 år). Med hjemmets samtykke.

39 Sivil rettspleie i 94. Oversikt for årene er trykt i Statistiske Meddelelser nr. 7 og 8 for 938. Hos f orlik sr Aden e gikk antallet av avsluttede saker n e d også i 94, om enn forholdsvis litt mindre enn i 940 (9.5 pst.). Nedgangen var særlig sterk for saker pådømt ved uteblivelsesdom (mest små gjeldssaker). Antallet av saker som er henv is t t i r et ten er begynt å stige igjen. Også saksantallet ved h err ed s- og byr et t ene 'er steget. Blant de avsluttede saker var det især odelssaker, mortifikasjonssaker og ekteskapssaker som steg sterkt i tall. Det er også litt stigning i de alminnelige gjeldssaker (som ofte trenger lenger behandlingstid), men fremdeles sterk nedgang i vekselsakene, som er den beste målestokk for de øyeblikkelige betalingsforhold. Også restansene er steget igjen, men ikke så meget som antallet av innkomne saker (5.4 mot 6.7 pst.). I Oslo byrett er antallet av restanser uforandret. Når antallet av innkomne saker stiger, synker oftest prosenten av saker med lang behandlingstid. Prosenten gikk også ned fra 5.3 i 940 til 48.3 i 94 (i 938 var den 4.). Sterkest var nedgangen i Oslo (fra 6.4 til 43.), mens det var stigning i de andre kjopstedene (fra 4.8 til 46.0). Antallet av saker med riktig lang behandlingstid (over år) steg imidlertid forholdsvis sterkt (det var 59 slike saker i 94 mot i de to foregående år og i 938). Med hensyn til utfallet i farskaps- og bidragssaker kan en merke seg at prosenten av saker med realitetsavgjørelse hvor det er fastslått f ar skap var så høy som 50.7 i 94 (mot 46.4 i 940, 43.3 i 939 og 4.5 i 938). Antallet av behandlede saker ved h us leiere t t ene steg fra 876 i 940 til 35 i 94. Oslo husleierett omfatter nå også Aker. Av de saker som ble avgjort i realiteten ble ikke mindre enn 5 pst. avgjort ved f orlik (mot 4 pst. i 940). Ved Oslo og Aker husleierett var prosenten 56 (mot 39 i 940). Ved herreds- og byrettene (hvor flertallet av forlik er u t e n- rettslige) dreier den tilsvarende prosent seg om 5. Hos alle rettene har det vært sterk stigning i antallet av saker om tilsidesettelse av oppsigelse av leie (tab. b). Hos retten i Oslo (og Aker) er det sterk nedgang i antallet av saker om husleiens størrelse og om endring av leievilkår. Av pådømte saker om husleiens størrelse er det forholdsvis langt færre hvor leien ble satt ned. Også lagmannsrettene hadde flere saker til behandling i 94 _Derimot gikk saksantallet i Hø ye st er et t ned også i 94.

40 39 Nr. 4, 5 og 6. I. Forliksrådene og herredsog byrettene samlet. Avsluttede saker (+ankes.) Do. underrettene do. Do. pst. Do. forliksrådene Do. pst. Avvist, forlikt og hevet ellers Do. pst. Pådømt. Do. pst. II. Herreds- og byrettene.. Saksantall. a. Domssaker (inkl. ankes.). Til behandling i året Innkommet i året Avsluttet i året Bygder og ladest. Til behandling i året Innkommet i året Avsluttet i året Oslo. Til behandling i året Innkommet i året Avsluttet i året øvrige kjøpst. Til behandling i året Innkommet i året Avsluttet i året b. Ankesaker.. Til behandling i året Innkommet i året Avsluttet i året. Avgjørelsens art i de avsi. domssaker (ekskl. ankes.). Avvist ved dom eller kjenn. Forlikt. Hevet ellers Pådømt Bygder og lades t. Avvist ved dom eller kjenn. Forlikt. Hevet ellers Pådømt Oslo. Avvist ved dom eller kjenn. Forlikt. Hevet ellers Pådømt øvrige kjøpst. Avvist ved dom eller kjenn. Forlikt.. Revet ellers Pådømt Tabell. Herreds- og brettene 94. (Forts. II.) 3. Sakens art ide avslutt. domss. (ekskl. ankes.). Odelssaker..... Mortif.s og saker til erv. av eiendomsdom Dødsformodn.saker... Ektesk.s, farsk.- og bidr.s. og andre nedst.s.. Saker om off. tj.h. (tvm.. kap. 30).. Verjemålssaker Fiskerisaker..... Saker om arbeidstvister Vekselsaker Andre saker Sum 4. Dommens art i «andre saker» («ordin. s.»). Dom under saksf orb.. Utebl.d. do...» under hovedforh. Dom do. Sum Bygder og lades t. Dom under saksforb_ Utebl.d. do... under hovedforh. Dom do. Oslo. Dom under saksforb. Utebl.d. do...» under hovedforh. Dom do. øvrige kjopst. Dom under saksf orb. Utebl.d. do...» under hovedforh. Dom do Farskaps- og bidragssaker. Farskap fastslått. Bare bidragspl. do... Hverken farsk. eller do. Uten realitetsavgjørelse. Sum Bygder og ladest. Farskap fastslått. Bare bidragspl. do.... Hverken farsk. eller do.. Uten realitetsavgjørelse O si o. Farskap fastslått. Bare bidragspl. do... Hverken farsk. eller do.. Uten realitetsavgjørelse øvrige kjøpst. Farskap fastslått Bare bidragspl. do... Hverken farsk. eller do.. Uten realitetsavgjørelse (Forts. II.) 6. Skilsmisse- og separasjonssaker. Ekteskap oppløst.. Herav etter ekteskapsl. 43 Separasjoner etter ekteskapsl Forlikte, separasjons- og skilsmissesaker. 7. Saksbehandlingenes varighet i «andre saker» («ordin. s.») med domsavs. 3 Inntil 3 md... Over 3 md.-6 md.» 6» - år år -»»» _ Tilsammen Inntil 3 md... pst. Over 3 md.-6 md.»» 6» hr» år -»»» Bygder og ladest. Inntil 3 md... Over 3 md.-6 md.» 6» - år» år -»»» Inntil 3 md... pst. Over 3 md.-6 md.» 6» -I år» år -»»» Oslo. Inntil 3 md... Over 3 md.-6 md.» 6» -I år» år -»»» Inntil 3 md... pst. Over 3 md.-6 md.» 6» - år» år -»»» øvrige kjøpst. Inntil 3 md... Over 3 md.-6 md.» 6» -I år år -»»» Inntil 3 md... pst. Over 3 md.-6 md.»» 6» -I år»» år -»»» 378, i Bare saker som er behandlet etter den nye ordning. Ingen sak ved Svalbard herredsrett ;regnet med under bygder). 50 forlik innen retten og 986 utenrettslige forlik. 3 Se under 4. Uteblivelsesdommer og dommer under saksforberedelsen ikke tatt med

41 Tabell. Husleierettene. a. Saksantallet. Saker til behand- Avvist ling ved dom i året eller kjennelse Rettslig Forlikt Utenrettslig Herav Hevet ellers Pådømt (i sin helhet) Utsatt til neste år 94 Oslo & Aker Trondheim Kristiansund 4 3 Sum Oslo b. Avgjerd etter kap. 7 i lov om husleie i 94. Oslo & Aker Trondheim Kr.sund Dom Forlik i Dom Forlik Dom Forlik A. Saker om husleiens størrelse.. Antall leieforhold hvor leien ble sat t ned. Antall leieforhold hvor leien ik k e ble satt ned B. Saker om endring av leievilkår.. Antall leieforhold hvor lei evilk åre ne ble endret. Antall leieforhold hvor leie vilkårene ikke ble endret t li C. Saker om tilsidesettelse av oppsigelse av leie.. Antall oppsigelser som er omstøtt. Antall oppsigelser som er opprett holdt D. Saker om leierens rett til å utbedre leilighet eller rom for utleierens r e gnin g. (Ikke deponering i namsretten.). Antall tilfeller hvor det er fastsatt at leieren hadde rett til å utbedre. Antall tilfelle hvor det er fastsatt at leieren ikke hadde denne rett i Oppgave mangler. Forlik i retten. Tabell 3. Forliksrådene 94. Avsluttet i året Riket. Avvist, hevet eller bortfalt Forlikt Henvist til retten Pådømt ved utebl.- dom 4 84 Pådømt ellers Bygder og ladesteder Avsluttet i året Pådømt Avsluttet ellers Avsluttet i året Kjøpsteder. Pådømt Avsluttet ellers

42 4 Nr. 4, 5 og 6. Tabell 4. Saksmengden ved de forskjellige slags retter Høyesterett' Til behandling i året Lagmannsrettene. Ankesaker, 3 Til behandling i året Avsluttet ellers Herreds- og byrettene Ny rett.g.ord. (inkl. ankes.) Til be- hand-- ling i året Pådømt Pådømt Avsluttet ellers Til behandling i året Husleierettene Av-. sluttet Avsluttet ellers Forliksrådene. Pådømt Pådømt Avsluttet i året i Saker etter gammel og ny ordning. Saker etter gammel, midlertidig og ny ordning. Dessuten var det i kjæremål til behandling (etter den nye retterg.ord.), hvorav 09 var avgjort eller bortfalt, i og 77 og i og 00. Kjøttkontrollen i. kvartal 94. I. kvartal 94 var tallet på kontrollerte slakt ved alle landets kjøttkontrollstasjoner: Hest Storfe Svin Sau Geit Spekalv Gjøkalv April Mai Juni kvartal s

43 94. 4 Drukkenskapsforseelser i. kvartal 94. Bygdene Byene Byene uten Oslo Oslo Byer med br.vinsomsetn. Samme uten Oslo Byer uten br.vinsomsetn kv » i49 3. * * * * * * * kv. 4. kv.. kv.. kv kv.. kv. Byer. Halden Sarpsborg. *Fredrikstad *Moss Son Hølen. Hvitsten. Drøbak *Oslo. *Hamar. Kongsvinger Lillehammer *Gjøvik Hønefoss. *Drammen Holmsbu. *Kongsberg Svelvik.. Holmestrand *Horten.. Åsgårdstrand. *Tønsberg Sandefjord *Larvik. Kragerø. Langesund Stathelle. Brevik.. Porsgrunn Skien Notodden Risør... Tvedestrand *Arendal. Grimstad Lillesand. *Kristiansand Mandal Farsund.. Flekkefjord Sogndal Egersund Sandnes _ Stavanger _. Skudeneshavn Kopervik Haugesund, *Bergen Florø. Ålesund Molde... Kristiansund *Trondheim Levanger Steinkjer Namsos.. Brønnøysund Mosjøen Mo. *Bodø. *Narvik Svolvær Harstad *Tromsø.. Hammerfest Vadsø Vardø Byene Bygdegrupper. Østfold. Vestfold. Aker Follo. Rest Akershus.. Hedmark, Opland Buskerud. Telemark Aust-Agder-Rogaland Hordaland Møre Trøndelag Nord-Norge Bygdene * Betyr at byen har (lovlig) brennevinssalg. (A/S Vinmonopolet har for tiden ikke utsalg i Bodø og Narvik).

44 43 Nr. 4, 5 og 6. Nettotilvekst av beboelsesleiligheter i. kvartal 94. I tabellen nedenfor er under A fort opp nettotilveksten av beboelses- I eiligheter for de kommuner som i en årrekke har sendt inn oppgaver, under B for de kommuner som er tatt med i statistikken fra. januar 93, og under C for de kommuner som først er tatt med fra. januar 99. Om nettotilveksten av r om se økonomiske månedstall, rubrikk 6. A. 6 byer og herred (alle over innb. etter folketellingen 90). o,ba o o 43, Herav. c, $.4 A PI cf)t3 B. 0 byer ( innb.) og 3 stone landk. med bymessig bebyggelse. P: cti i-4 E o Herav : A pi (' E o C. byer under 000 innb kv kv » 4.. kv » 4.». kv. 939.» 3.» 4.». kv. 940.» 3. * 4.». kv. 94.» kv ± ± :- ± ± 3 7 krigsherjede byer (Bergen, Molde, Kristiansund, Steinkjer, Namsos, Bodo) ikke regnet med Narvik og

45 Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks for mai, juni og juli 94. Statistisk Sentralbyrås beregninger over engrosprisnivået pr. 5. mai viste et generalindekstall på 7.5 mot 7. måneden før. I juni gikk tallet opp til 7.3 og i juli til 7.4. Fra april til.og med juli har stigningen vært 0.8 pst. Det er gruppen vegetabilske næringsmidler som er steget mest med 3.3 pst. Deretter kommer gruppen tremasse, cellulose og papir med.6 pst., animalske næringsmidler med. pst., tekstilvarer med 0.9 pst. og trevarer og kjemiske og tekniske varer med 0.7 pst., Fôrstoffer og gjødning er gått ned 0. pst. De andre gruppene er uforandret. Industrivarer i alt er steget 0. pst. -- råvarer og halvfabrikata 0. pst. og helfabrikata 0. pst. Jordbruksvarer i alt er gått opp.7 pst. de animalske.5 pst. og de vegetabilske 3.4 pst. Kolonialvarene er steget.9 pst.

46 45 Nr. 4, 5 og 6. Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks. 938 = 0 O.. Gjennomsnitt '939 ' Jan. Feb. Mars April Mai Juni I Juli imalske næringsmidler getabilske næringsmidler getabilske nytelsesmidler rstoffer og gjødning ensel og oljer rn og metaller og jern- Dg metallvarer ein-, leirvarer o evarer emasse, cellulose og papir kstilvarer [Icier, lær og skotøy immiprodukter jemiske og tekniske varer meralindeks rdbruksvarer: Animalske Vegetabilske I alt 'jrstoffer og gjødning olonialvarer dustrivarer: Råvarer og halvfabrikata Helfabrikata I alt Q inforselsvarer menlandske varer Gammel beregning. Ny beregning. 3 Gj.sn. januar-november 940.

47 Leveomkostninger og detaljpriser for mai, juni og juli 94. Statistisk Sentralbyrås beregninger over leveomkostningene pr. 5. mai viste et hovedindekstall pa 46.8 mot 45.8 måneden før. I juni gikk tallet opp til 47.3 og i juli til Fra april til og med juli har stigningen vært.4 pst. Matvareutgiftene er i alt steget.6 pst. i samme tidsrommet. Indekstallet er gått opp fra 5.4 til Det er utgiftene til gruppen poteter, grønnsaker, mel, gryn o.. som er steget mest med 9.0 pst. Deretter kommer fisk med.7 pst., kolonialvarer med. pst. og kjøtt med 0.3 pst. De andre gruppene er så godt som uforandret. Utgiftene til drikkevarer og tobakk har holdt seg uforandret siden desember 94 med indekstall 3.. Brenselsutgiftene er også sa godt som uforandret med bare O. pst. stigning. Bekledningsposten er steget.8 pst., fra 79.8 til 83. og posten»andre utgifter».4 pst., fra 3.7 til Gass, elektrisitet og husleie er uforandret.

48 (M L-- 0 C3'P et,--. c= I': : 4 ICD o6 ci oi ,-. 7ti,..c),--i oo to ed r -I r. Cl r. r. r. r. r. r. k r C) C'e3 * C "tt o ut r- t CZ t-. r. CZ Ot --Z 06 CO,ti ot o6 ci vi 7H C.-,--, di,..c) I GO I,CD r... r...4 N r..,..4 r..- r-- r-4-47 Nr. 4, 5 og 6; Ot CO -C r, CC N C5P cp,... cez itr-: od.4..4 oi cc; ci ci Cl --,ft r- r.- ev _CD r. GC lit 0,..,. cq,..,,,...,,..., Itt I-- Ot. 00 GO r. cp,t,t L--; G6 r..,ti r-i od ad,..... en IN,-. en i-c",---, N k.e IC 4-.,. eq,,,,,,,..,..4..:4 t- r- ut er,,-4 I-- ut ut t4 o6 cr; 4 ei C5 C5, rt c- -tti..di... r- et et,, p... ei,..,,..,,,,,,,,,-..4 CO r. r.,--i Ot r... r-i.4 Ot,-,.,4 CO,..,,-, '4 ct t- ii-d,...4 cq VZ CO Cq 00 c; c; vi ei.- C- 0 GO CP N Ct di di cq,,,,,..,, ce ro es g) C- 6. Ct Cq CZ 0 00 Ct 6,, ci 4 oi 06 IN C:) CX) a) 4- VD 74 `t cq,,,.. F.,,, ct i= ad 4 eti 0 en C\,..0 c.0 n o0 c>,4,4,ti ci e4 t- CD 00 CD..- cn en 'TN cq p..,,,,,,,,..,- cog: ad,-c,t 0 00 C9 00 IC-- Ot CO c,,i' ci 7.7 o6, N. C::) N CS, r.-i CC di di cq,, ca pc) c 0 F. ed c.0 N co 0 c..0.--i c5,4 o6,i4 ci,4 ci ei r-- CI-- cp,-, ct cq,,.4.4,..,, ca 4 ct,0 44 7,4 rn C 73.. ;- P;. L. P;.7 w 4M C- = CO0 di L--- OP ed c.0 C- r--i VD CP 7t( C) CC; 6 74 c6 oi oi 7ti od,.,-, r- Cg C) r. CD 6,V r. Cl 00 Ot Ot C9 c.0 ta.. r. Ot t,f t' C).., co QD r r. Ct, Ct.0 es 6 06 c..6 C:Ti 'di t.:,-, p.., r- cq ed,-. ct ut,f r. Cl GO Ot Ot Cl 7, C- GO CYZ c.0 7, C) C- C- c.0 C) 7-,0. M 0 CO eiei o6 c6 at oi 06 it--:,...i F., ad cq cp E., cp ut., r. C9 GO Cl Ot Cl c Q t- t... t- r.,i CC 00, i CO 4t 0 CZ Ct 0 r it- Ci06 a; cc; I-:,--i,-. CC ni Cl 00 r A Cl GO C9 Ot Cl.., C-,V QD 00 ev r. ev r. co Ut Ct it- co u c.,i ai tz c.c;,,,, co Cl it- r ev r. cq GO C9 Ot Cl t, Ot Ot c- cep -4 t CZ, C--. QD CD CD Ct CD C- "4 c r..:,.-4 t.: GO c.0 Cl CD GO t- CO CC cq,..., t,. r. CA r. CIZ C) Vi r. CO Ci U' D Ot C6 c) QD N CP --- ci cp.0 Cl CC Ct e5 C- 0 CA Cl CO -4 _0 0 C9 r-4 00 t.: C) c,0,-- t- C? N t- r. r- CD C\i' r- r. C.- 0 vi r- r. t CD ci t- r. C- CD c i -- r. GC Cl,... Ot r. 00 C) E-- CO C e'p c.c, c.c) CO 7, c0 N CrJ r-: a5 cc; lei tc Qi -0 CD Cl QD 00 CD CI r. Ct,V qd QD Cd esz GO CD,V Ot,V t-- QD CO Cl VD C- GO t a3 e-,; c,i ci ut CD cq QD 00 Ct C. r. Ct 7. QD 6 cd 4) CP 0 -- CtZ N 0 vz c.0 0 cr) CO CP t-: =is r-z ei 6 r--: ed C:;) r. CO 00 Ct Cq r. Ct,V co 0 cd,,c) Ct 0 0 Ct Ci -0 Ot CO,4 QD CO t- r-: a:5 ci ei =3 c6 0 CD CD QD Jr--- CD cq r. Ct,V QD 0 cd 4', r. CD r. Ot lit GO r. QD Ot. ad. a). r-. L---: a:5 ot ut ct ep 0 CD CD CÇD t- Ct Cl r. Ct ev QD lit cd 4/ =,t Ct C),f C:7. r. CD 00 Ct,V GO 6 6 6,4 ci c5 CZ 0 0 Gt C.SZ 0 r. 0,I. 6,i Ct ra,--i 7, C- 00 ei ci Cl,t Cl,. 6 0 cd im r. ev M 6 r-: r. C9 C,,. 0 0 c0 C- C> GO 0 vi 6 (M r. 0 VD c3,-=,fi t- CD,. G6 es 0 IC-,-, CD -0 0 cd 4/ Ct Cl.. vi c5 Ot 0 r. CD -0 0 cd 4/ 0 <= CZ mi. 06 c; Ct 0 0 0,f4 CY'D M Ct r-0 to,.. b0... -,..,M ;., 7, ()... cl) ci) a) ċe -4 ;.,,-, bb d -', 4) Pt.up ce,,..c.) C'),, " T.:... -,... o -P,.., g el,..,,,,..,,, o. 00 o 73 ;..,, t.. 0.) r."-',,, r-w,-,r, ;-40 ai P--, 4-, r--.. 0, ;,-...a,..,. ceci) cd '... rl CL) 0) ',..., Fi 7.4.4, 744n. x., LI. ha,..rn to,44. 0 Za3 > Y-4 "a cd tu-.-"; rii p. Wo 0 cf ).4.. t::; Cd F., a). cp o F.., 0 cd -44 Iri P-cs * -4 ;4 g' ) CI) 0 0 A 4 E 7) ^d cp > o 4,--i r-4 r.

49 Tabell. Priser i småsalg i gjennomsnitt for en del av Rikets byer fra desember 94 til juli 94, sammenlignet med gjennomsnittet for 938. Varesort Mengdeenhet Gjennomsnitt 938 Desb. 94 Jan. 94 Febr. 94 Mars 94 April 94 Mai 94 Juni 94 Juli 94 Stigning fra 938 til juli 94 A. Matvarer og drikkevarer. Oksekjøtt, ferskt, mellomstek» høyrygg. -» bibringe. Kalvekjøtt, ferskt, gjøkalv, stek bryst - - spekalv, forpart bakpart. Sauekjøtt, ferskt, forpart..» stek Kjøttdeig, alminnelig Karbonadedeig Middagspølser, ferske røykte Skinkestek Flesk, ferskt, norsk, sideflesk - saltet, - Kg Ore Ore I Ore Ore Ore Ore Ore J Ore Ore Pst Torsk, nyslaktet _ sløyd, uten hode. _ saltet Hyse (kolje), fersk, nyslaktet. _ røykt Sei, nyslaktet _ sløyd,.uten hode. _ Kveite, stor, oppskåret Makrell, fersk (ikke småmakrell) Sild, fersk (ikke småsild) Spekesild, norsk, 0/,, stk. pr. kg _ Klippfisk, Møre..... _ Sørlandet Uer, saltet _ Fiskeboller, prima _ Melk, nysilt, i løst mål Liter på flasker skummet Kondensert melk, usukret Vi boks Smør, meierismør Kg fjellsmør _ Margarin, mellomste billigste - _ Ost, norsk sveitser, imit gauda K _ geitemysost B. G. 8. _ 7, nøkkelost K kumysost pultost

50 49 Nr. 4 5 og 6. Tabell (forts.). Priser i småsalg i gjennomsnitt for en del av Rikets byer fra desember 94 til juli 94, sammenlignet med gjennomsnittet for 938. Varesort Mengdeenhet Gjennomsnitt 938 Desb. 94 Jan. Febr. Mars April Mai Juni 94 I 94 Juli 94 Stigning fra 938 til juli 94 Ore I Ore Ore I Ore I Ore Ore I. Ore I Ore I Ore I Pst. Egg, norske, friske Kg Hvetemel, finsiktet O/ Bakemel Byggmel, norsk Havremel, norsk, finsiktet Potetmel, superior ell. lign Alm. husholdningsbrød (rug) Hveteloff, lys mark Kneipbrød Grovbrød Havregryn, norske, pressede Byggryn, hele, norsk formaling Risengryn, prima Semulegryn (av hvete) Makaroni pr. pk. it /4 kg '/ kg Poteter 3 kg Hodekål Kg Gulrøtter Bonner, brune Erter, gule Kaffeerstatning, Norcaf Trio Rika Farin Raffinade Sjokolade, alm., norsk, koke nr Kakao, norsk (pr. pk. A, kg) Sirup, lys Salt, kjøkkensalt Landsøl (detaljpris i alm. utsalg) ' fl Selters -» B. Lys og brensel. Petroleum, Water white. 5-liter Kull, husholdnings kg Koks, nr. H s Granved, hel, 60 cm lang Mf hogd Bjørkeved, hel, 60 cm lang grovhogd

51 Tabell (forts.). Priser i småsalg i gjennomsnitt for en del av Rikets byer fra januar 94 til juli 94, sammenlignet med gjennomsnittet for 938. Varesort Mengdeenhet Gjennomsnitt 938 Jan. 94 Febr. 94 Mars 94 April 94 Mai 94 Juni 94 Juli 94 Stigning fra 938 til juli 94 Ore Ore Ore Ore Ore Ore Ore are Pst. C. Bekledningsartikler og skotøy. Blatt kamgarn, norsk, vekt ca. 550 gr M Helullent ensfarget kjoletøy, 90 cm. bredt, vekt ca. 0 gr * Cell.ull kjoletøyer (Vistra), trykt, 70 cm, vekt 85 gr * Cell.ull kjoletøyer (Vistra), ensfarget, 70 cm., vekt 0 gr Helullent norsk kåpetøy, mønet, 45 cm bredt, vekt ca. 600 gr.... * Bleikt lerret, norsk, ca. 40 cm bredt, vekt ca. 40 gr * Ubleikt lerret, norsk, ca. 40 cm bredt, vekt ca. 40 gr» Blåtøy, norsk, mønstret, vaskekte, ca 65 cm bredt, vekt ca. 00 gr.., * Staut, 70 cm bredt, vekt ca. 00 gr.» Håndkledreil, norsk hellin, 55 cm bredt, vekt ca. 80 gr» Dobbelt ullteppe, alm. mellomkvalitet, mønstret, vekt ca..4 kg Stk Ullgarn 4-tråders (alm. strompegarn) Kg Dress (konfeksjon) av kamgarn, ca. 500 gr.s vare, utstyr B Stk Dress (konfeksjon) av norsk slitestoff., utstyr C.» Vinterfrakk (konfeksjon), dobbeltspent, utstyr C ) Herreregnfrakk av helullent stoff (med bomullsfôr)» Herrevindjakke (av norsk vindtøy)..» Overall, dobbelt som, norsk xxx» Arbeidsskjorte (blåskjorte)» Mansjettskjorte, kulørt, med snipper s Herretrøye, trikotasje av ull» Herrebenklær, --»». Par Herretroye, -» makko Stk Herrebenklger, -»»... Par Dametrøyer, trikotasje av makko, str. 44, uten erme Stk Damebenkleer, trikotasje av makko, str Par Damebenklær av kunstsi... middels kvalitet, uten pynt, norsk, nr. 44» Underkjole av kunstsilketrikot, middels kvalitet, uten pynt, norsk, nr Stk Damestrømper av kunstsilke, middels kvalitet, norsk, nr. 9 /. Par Damestrømper av ull, fasongstrikt, middels kvalitet, norsk, nr. 9-V.» Ullstrømper, lange, maskinstrikie, norske, av 4-tråders garn» Herresokker av ull, norske.» Alm. blot herrehatt (hårhatt) Stk

52 5 Nr. 4, 5 og 6. Tabell (forts.). Priser i småsalg i gjennomsnitt for en del av Rikets byer fra januar 94 til juli 94, sammenlignet med gjennomsnittet for 938. Varesort Mengdeenhet Gjennomsnitt 938 Jan. Febr Mars April Mai Juni Juli Stigning fra 938 til juli 94 Ore Ore Ore I Ore I Ore I Ore I Ore Ore I Pst. Elerrefettlærstøvler, plugget..... Par Bokskalvsko,svarte,alm. snore,herrenr. 4 >> »- -- -»-dame» 39» ummisko, grå, nr » Elerrekalosjer, alm. svarte, norske. >> Damekalosjer, -»- -» halvsåling og flikking av: herrestøvler» *--- -»- damestøvler» D. Diverse. Kassedivan, prima kvalitet, enkelt.. Stk »-- -»- dobbelt. * Jernseng med kjedebunn, norsk fabrikat, buede fotstykker, ca.. 80 cm bred og 90 cm lang » Enkelt spisestuemøblement i eik (buffet, dekketøyskap, bord og 6 stoler)...» Bjørk røykebord, polert, rundt ell. firk., 70 cm » Budalstol, umalt, uten arm» Kjøkkenbord, umalt, 90 cm >< 60 cm, uten skuff» Emaljert oppvaskbalje, 46 cm lang..» Norsk aluminium kasserolle med orer, 8» Norsk aluminium kaffekjele, 3» i Galvanisert bøtte, -toms.» Aluminiumspann, 3....» Inoksyd. gryte, 8 cm i.diameter....» Jøtul jernpanne (stekepanne), 30 mm» Galvanisert koksboks nr » Husholdningsvekt, 0 kg, nr. 33.» Bordkniver, engelske, med rustfritt blad og hvitt celluloid skaft.. Dusin Spiseskjeer, rustfritt stål. * ' )- sølvplett 0 gr...» Alm. glatte, hvite steintøytallerkener, flate, ca. 3 cm i diameter..» Alm. glatte, hvite steintøykopper.» »» ølglass uten stett» Vrimaskiner, Empire 30 Stk d Sink vaskebrett nr » Oks, Mustad nr., med skaft.» Hammer, alminnelig størrelse...» Elektriske lamper, 5 watt, klar pære» Grønnsåpe Kg Soda. * Lut Liter Alminnelig karbad Harklipping, herre dame Barbering

53 94. 5 Antall telegr. (i 000) til innlandet til utlandet fra utlandet. Tils. Antall telefonsamtaler (i 000).. Inntekter (i 000 kr,) Stasj. bruttoinntekt Herav Oslo telefon Nettoinntekt. Driftsutgifter. Antall telegr.(i000) til innlandet til utlandet fra utlandet. Tils. Antall telefonsamtaler (i 000). Inntekter (i 000 kr.) Stasj. bruttoinntekt Herav Oslo telefon Nettoinntekt Driftsutgifter.. Trafikk og inntekter ved Telegrafverket. Jan. Febr. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. De ' ' i , i i , ; 3 9: 4 : 94.. kv. kv. 3. kv. Portoinntekter. Andre inntekter' Tilsammen. Postverkets inntekter kvartalsvis. 4. kv.. kv. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr. 000 kr Leieinntekter og forskjellige inntekter. Tilvirking av fal i 94 og 94 i forskjellige klasser. 94. kv. 3. kv. 4. kv. 000 kr. I 000 k Tilvirking av brennevin, gjær- og sulfittsprit og etylleter i 94 og 949 Måneder Inntil.50 v-olumpst. alkohol Fra volumpst. alkohol Fra volumpst. alkohol Alminnelig brennevin Gjær- og sulfittsprit Etylleter Januar Februar Mars April Mai. Juni. Juli.. August. September Oktober'. November Desember I alt Hl Hl , ] Liter Liter Liter Hl. Hl. Hl. Hl. 00 pst. )00 pst. 00 pst. Liter 00 pst. Kg. Kg O ' ( O ( O O f ] t Of.

54 ' GRONDAHL & SONS BOKTRYKKERI. OSLO

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER Bari til bruk innen administrasjonen. Å offent- 1942 - Nr. 7, 8 og 9 liggjøre eller meddele innholdet til andre helt eller delvis er forbudt og gjenstand for straff. STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTISK

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER Nr. 8, 9 og 0 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique INNHOLD Side Økonomiske månedstall 238 Formuen og inntekten i 940 247 Priser på

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 945 Nr. -6 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique du Royaume de Norvège Side INNI. OLD Pages Økonomiske månedstall Tableaux mensuels

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 946 Nr. 4-6 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATI STI SK SE NTRALBYRÅ Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique du Royaume de Norvège INN HOLD Pages Side Økonomiske månedstall 77 77,Tableaux

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 1941 Nr. 1 og 2 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTIS K S ENTRALBYRA Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique INNHOLD ø konomiske månedstall Jordbrukstellingen 20 juni 1939 Høsten i Norge

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER Bare til bruk innen administrasjonen. A offent- - Nr., og liggjøre eller meddele innholdet til andre helt eller delvis er forbudt og gjenstand for straff. STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTSK SE

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER Nr, og 936 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ Bulletin mensuel du Bureau Centra! de Statistique du royaume de Norvège INNHOLD I. Aperçus mensuels. I. Statistiske Månedsovers4Ør.

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISKE MEDDELELSER 1944 62. ÅRGANG Bulletin mensuel du Bureau Central de Statistique du Royaume de Norvège 620 année UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO I KOMMISJON

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 932. Nr. 6 og 7. STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ BULLETIN MENSUEL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VEGE INNHOLD I. Statistiske månedsoversikter. Side. Konjunkturoversikt

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 1949Nr. 6-9. STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ Monthly bulletin of the Central Bureau of Statistics of the Kingdom of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique du

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISKE MEDDELELSER 1940 58, ÅRGANG Bulletin mensuel du Bureau Central de Statistique du Royaume de Norvège S8e année UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO I KOMMISJON

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER ER

STATISTISKE MEDDELELSER ER 1 93!Q, Nr 9 og lo STATISTISKE MEDDELELSER ER UTGITT AVY, DET STATISTISKE CENTRALBYRA BULLETIN MENSUEL DU OIIREAU CENTRAL. DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE INNHOLD 1. Statistiske,nânedsovers1k er,

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 19 Nr. 1012 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique du Royaume de Norvège INNHOLD Side Pages Økonomiske månedstall 11 Tableaux mensuels

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 1949 Nr. 1-2 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ Monthly bulletin of the Central Bureau of Statistics of the Kingdom of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Centro! de Statistique du

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 1948 Nr. 1012 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ Monthly bulletin of did Central Bureau of Statistics of the Kingdom of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique du

Detaljer

P: 1 BULLETIN MENSUEL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE. eu 1927.

P: 1 BULLETIN MENSUEL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE. eu 1927. 1927. Nr.2og 3. EL EL '' P: 1,,,, i....,., ' :..,,,, 14 i :,:,,.. '... '',s, UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ BULLETIN MENSUEL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE INNHULD I. istatistiske

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER Nr.. g. STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ BULLETIN MENSUEL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VEGE INNHOL månedsoversikter. IStatistiske. Aperçus mensuels. Side..,

Detaljer

SIATISTISKE MEDDELELSER

SIATISTISKE MEDDELELSER 1939HNr. 1 og 2 SIATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV DET STATISTISKE SENTRALBYRÅ Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique du Royaume de Norvège INNHOLD Pages Side 1 Aperçu des conjonctures 6 Tableaux

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER I928. Nr.2 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ BULLETIN MENSUEL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE INNHOLD. Statistiske mdnedsoversikter. Konjunkturtabell

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 1948 Nr. 8-9 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ Monthly bulletin of the Central Bureau of Statistics of the Kingdom of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique du

Detaljer

STATISTISKE ME DDELELSER

STATISTISKE ME DDELELSER 928. Nr.7og8. STATISTISKE ME DDELELSER UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ BULLETIN MENSUEL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVEGE I N NIHO; L D L Statistiske månedsoversilter. Konjunkturtabell

Detaljer

Detaljomsetningen i juni 1963

Detaljomsetningen i juni 1963 Nr. 32 - Z.. årgang Oslo, 8. august 1963 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i juni 1963 Detaljomsetningen i juni 1963 Drukkenskapsforseelser i mai-juni 1963 Tillegg til de

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 90. Nr.. STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. BULLETIN MENSUEL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE I. Statistiske månedsoversikter. Side. Konjunkturtabell..

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. Nr. 9 0g 10. STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. BULLETIN MENSUEL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE INNHOLD I. Statistiske månedsoversikter. Side. 291 Konjunkturoversikt........

Detaljer

11 S E N T R A i B Y, R

11 S E N T R A i B Y, R 11 S E N T R A i B Y, R Nr. 4-6. årgang Oslo, 21. januar 1965 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1964 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1964 Veitrafikkulykker med personskade.

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

UTGITT AV DET STATIST1SKE CNTRALBYRÅ. BULLETIN MENSUEL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE INNHOLD

UTGITT AV DET STATIST1SKE CNTRALBYRÅ. BULLETIN MENSUEL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE INNHOLD 1930. Nr. 4. DIY LEISER UTGITT AV DET STATIST1SKE CNTRALBYRÅ. BULLETIN MENSUEL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE INNHOLD L Statistiske månedsoversikter. I. Aperçus mensuels. Side.

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 193Q.Nr. 3. STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV SET STATISTISKE CENTRALBYRÅ BULLETIN MENSUEL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE INNHOLD L Statistiske edaoverrikter. I. Aperir mevisuets.

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 1948 Nr. 45 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ Monthly bulletin of the Central Bureau of Statistics of the Kingdom of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique du Royaume

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

BULLETIN MENSUEL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE INNHOLD. Side. II. Données différentes de statistique et. 2ième trimestre 1927

BULLETIN MENSUEL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE INNHOLD. Side. II. Données différentes de statistique et. 2ième trimestre 1927 Nr. 7 og 8. Ti Ti E ER UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBIrkk BULLETIN MENSUEL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE INNHOLD. 44tatistiske månedsoversilder.. Konjunkturtabell Folkernengdens

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER Nr. 4 og 5. 1935. STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ BULLETIN MENSUEL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVéGE 1NNHOLD I. Statistiske Mdnedsoversikter. Det Statistiske

Detaljer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Sentralbanksjef Svein Gjedrem DnB, Haugesund. april Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen 2011 mars Vegtrafikkindeksen mars 2011 Det var 0,4 meir trafikk i mars 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 0,1 trafikkauke med lette

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av august

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. oktober

Vegtrafikkindeksen. oktober Vegtrafikkindeksen 2011 oktober Vegtrafikkindeksen oktober 2011 Det var 1,6 meir trafikk i oktober 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 1,3 meir trafikk

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. juli

Vegtrafikkindeksen. juli Vegtrafikkindeksen 2010 juli Vegtrafikkindeksen juli 2010 Det var 0,2 mindre trafikk i juli 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen 2010 september Vegtrafikkindeksen september 2010 Det var 1,9 meir trafikk i september 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,2. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. årsindeks

Vegtrafikkindeksen. årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 Det var 1,1 meir trafikk i 2010 enn i 2009. Trafikkveksten i 2010 var for lette kjøretøy og 1,9 for tunge kjøretøy. Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Det var 1,5 meir trafikk i 2011 enn i 2010. Trafikken med lette kjøretøy auka med 1,3, mens trafikken med tunge kjøretøy auka med 2,9. Trafikkauken

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. februar

Vegtrafikkindeksen. februar Vegtrafikkindeksen 2011 februar Vegtrafikkindeksen februar 2011 Det var 2,7 meir trafikk i februar 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,4. Det var 2,6 trafikkauke

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mai 2006 Det var 3,2 meir trafikk i mai 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av januar

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. november

Vegtrafikkindeksen. november Vegtrafikkindeksen 2010 november Vegtrafikkindeksen november 2010 Det var 2,4 meir trafikk i november 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 2,2 trafikkauke

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2011 april Vegtrafikkindeksen april 2011 Det var 0,3 meir trafikk i april 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer

Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge

Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge Sentralbanksjef Svein Gjedrem Trondheim,. oktober BNP for Fastlands-Norge Årlig vekst. Prosent 99 99 99 99 99 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Konjunkturbarometer

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen mai 2008 Det var 1,7 meir trafikk i mai 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 1,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar Vegtrafikkindeksen januar 2008 Det var 3,4 meir trafikk i januar 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,2 meir trafikk med lette

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen mars 2008 Det var 5,2 mindre trafikk i mars 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,3. Det var 4,3 mindre trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2010 april Vegtrafikkindeksen april 2010 Det var 0,7 meir trafikk i april 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer

'JE UTGITT AV BULLETIN MENSUEL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE INNHOLD. I. Aperçus mensuels. Side. Aperçu des conjonctures 315

'JE UTGITT AV BULLETIN MENSUEL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE INNHOLD. I. Aperçus mensuels. Side. Aperçu des conjonctures 315 I 9 32. Nr. 9. LSE 'JE, UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRAL YRÅ BULLETIN MENSUEL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÈGE - INNHOLD I. '_;tatistiske rrzetnedsoversikter. I. Aperçus mensuels.

Detaljer

september Vegtrafikkindeksen

september Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen september Vegtrafikkindeksen september 2008 Det var 2,4 meir trafikk i september 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,1 meir trafikk

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen mars 2009 Vegtrafikkindeksen mars 2009 Det var 5,6 meir trafikk i mars 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,0. Det var 5,4 meir trafikk med lette

Detaljer

juli Vegtrafikkindeksen

juli Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen juli Vegtrafikkindeksen juli 2008 Det var 0,3 mindre trafikk i juli 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,2. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar 2007 Vegtrafikkindeksen januar 2007 Det var 3,6 meir trafikk i januar 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 3,1 meir trafikk med

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen september 2009 Vegtrafikkindeksen september 2009 Det var 1,3 meir trafikk i september 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,1. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mars 2006 Det var 5,7 meir trafikk i mars 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 5,0 meir trafikk med lette

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009

Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av februar

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP - vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før Storbritannia Japan, 8 Handelspartnere ),,, -, -, - ). kvartal = handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Norsk næringspolitikk mer enn en langdryg diskusjon om verktøykasser?

Norsk næringspolitikk mer enn en langdryg diskusjon om verktøykasser? Norsk næringspolitikk mer enn en langdryg diskusjon om verktøykasser? Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Den nordiske modellen: Et forbilde? UiO konferanse, 24. januar 2006 Mål for næringspolitikken

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret april. Indikator for verdenshandelen Summen av eksport og import i USA, Japan og Tyskland i USD. Månedstall. Årlig prosentvis endring - - - - 99 997 998 999 Hovedstyret

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret oktober,. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før ),,, -, - Sverige Storbritannia 8 Handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv -, - ) Anslagene

Detaljer

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen 2010 mars Vegtrafikkindeksen mars 2010 Det var 1,3 meir trafikk i mars 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,7. Det var 1,3 trafikkauke med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen oktober 2006 Det var meir trafikk i oktober 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,8. Det var 3,4 meir trafikk med

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret desember. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2014

Arbeidsmarkedet nå - august 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer