Regler for sitering og referanseteknikk finnes på bibliotekets hjemmeside:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regler for sitering og referanseteknikk finnes på bibliotekets hjemmeside: www.bi.no/bibliotek."

Transkript

1 Prosjektoppgave i: MAN Anvendt økonomi og ledelse Utleveringsdato: kl 9.00 Innleveringsdato: kl Totalt antall sider: 11 FORMELLE KRAV Prosjektoppgaven skal løses individuelt. Samarbeid om utarbeidelse av besvarelsen blir betraktet som fusk eller forsøk på fusk og rammes av Forskrift om studier og eksamen (Studiereglement) for Handelshøyskolen BI som det forutsettes at studentene er kjent med. Forsiden skal inneholde: Studentnummer (7 siffer plasseres i øverste høyre hjørne. Studentenes navn skal ikke stå på forsiden av besvarelsen.) Eksamenskode, kursnavn. Ut- og innleveringsdato. Studiested Eventuelt merkes konfidensiell Retningslinjer for layout: A4-format ca. 350 ord pr. side. Sidene skal nummereres. Besvarelsen skal være på 30 sider fordelt som følger: Tema Totalt omfang prosjektoppgave 30 sider hvorav: 6 sider B. Makroøkonomi 6 sider C. Økonomisk historie 6 sider D. Mikroøkonomi ½ 6 sider E. Budsjettering/Finans 6 sider Vedlegg: Refleksjonsnotat, rollespillet Makropoly, ledelsesprosessen beskrevet ved 3 e- poster, tankekartene, nasjonalregnskap, pengepolitikk, perspektiv og medstudentresponsene. Regler for sitering og referanseteknikk finnes på bibliotekets hjemmeside: Besvarelsen skal innleveres forsvarlig stiftet eller innbundet i to eksemplarer. Unngå plastlommer, plastmapper, permer og lignende. Besvarelsen leveres på studentservicesenteret i underetasjen BI Nydalen, mot kvittering. eller sendes Eksamenskontoret Handelshøyskolen BI Oslo. Dato og klokkeslett for innlevering må påføres konvolutten som stemples og signeres av en postfunksjonær. Uten slik dokumentasjon vil besvarelsen ikke bli sensurert. NB! Innleveringsfristen er ufravikelig! For sent innleverte besvarelser blir ikke sensurert! Husk å levere egenerklæring. Her følger en nærmere gjennomgang av publiseringsoppgavene: Side 1 av 11

2 Publiseringsoppgaver med frister MAN Anvendt økonomi og ledelse. Eksamen består av en prosjektoppgave og en avsluttende skriftlig eksamen - begge individuelle. Prosjektoppgaven skal sammenfatte arbeidene i digital mappe. Den digitale mappen skal bestå av programmets forskjellige emner. De fleste er åpne mens det meste av ledelsesdelen er lukket. Åpen mappe betyr at besvarelsene skal legges ut på studentens hjemmeside. Lukket mappe betyr at besvarelsen skal sendes per e-post til fagansvarlig. Oppgavene har tidsfrister for førstegangspublisering. Deretter kan nye versjoner legges ut så lenge programmet pågår. Ved kursets slutt lages en endelig versjon av mappen som skrives ut og leveres inn. Det er prosessen og endelig versjon av mappen som danner grunnlag for karakter i prosjektoppgavedelen (vekt 18 studiepoeng). For å lese mer om mappemetodikk trykk her. For å gå til kursets hjemmeside trykk her. For å lese om hvordan du oppretter hjemmeside/blogg trykk her. For å se eks på hvordan en slik hjemmeside/blogg blir seende ut trykk her. Hjemmesidens form (egen blogg): Følgende informasjon bør legges inn: (student navn) sitt nettsted ved Handelshøyskolen BI. Student på master programmet anvendt økonomi og ledelse for studieåret Vi anbefaler også at du legger inn et bilde. Publiseringene (besvarelsene) legges inn på en slik måte at det er lett for lesere å finne frem. Husk synliggjør historikk dvs. skriv tydelig dato. NB! Etter at du har laget deg din egen hjemmeside/blogg må du sende adressen til fagansvarlig: Etter hvert som adressene kommer inn vil en oversikt bli lagt på kursets hjemmeside: OVERSIKT OPPGAVER (detaljer og frister se lenger nede) Tema Totalt omfang prosjektoppgave 30 sider: Rollespillet Makropoly (mer informasjon se vedlagt) B. Makroøkonomi Tankekart (mindmap) Nasjonalregnskap Medstudentrespons 1. B. Makroøkonomi C. Økonomisk historie C. Økonomisk historie Medstudentrespons 2. D. Mikroøkonomi 1/2 Side 2 av 11

3 Mikroøkonomi 1. Mikroøkonomi 2. E. Budsjettering/Finans E. Budsjettering/Finans Perspektiv Medstudentrespons 3. Refleksjonsnotat Egenvurdering NB! For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program er omfanget 50 sider. Dette innebærer at disse studentene må utover prosjektoppgaven gitt over, skrive en oppgave på 20 sider, med selvvalgt tema hentet fra et eller flere av programmets tema (A-E). Prosjektoppgaven på til sammen 50 sider har vekt 24 studiepoeng mens avsluttende individuell skriftlig eksamen har vekt 6 studiepoeng. DETALJER OG FRISTER UKE 41 Samling 1. Ledelse og økonomi. 7-9 oktober 2009 UKE 42 Frist søndag 18. oktober Rollespillet Makropoly Oppgave: Skriv et notat hvor du tar for deg rollespillet Makropoly. Notatet skal beskrive din kritiske vurdering av prosessen du har vært igjennom som deltaker i rollespillet. Du skal med andre ord drøfte og stille spørsmål rundt hva du har lært. Det betyr at du ikke skal vurdere simuleringslandets økonomiske resultat, men stille kritiske spørsmål til deg selv av typen: hvorfor gjorde jeg det jeg gjorde? Kunne jeg gjort noe annerledes? Omfang: 2. side. Frist: Søndag 18. oktober UKE 43 Frist søndag 25. oktober Oppgave: Lag et tankekart (mindmap) hvor du viser oversikten over pensum i ledelsesdelen av dette kurset. Omfang: 1. side. Frist publisering: Søndag 25. oktober B. Makroøkonomi Oppgave: Lag et tankekart (mindmap) hvor du beskriver aktører, markeder og sammenhenger i samfunnsøkonomien. Omfang: 1. side. Frist publisering: Søndag 25. oktober Side 3 av 11

4 Uke 44 Frist søndag 1. november Oppgave: Med utgangspunkt i transformasjons ledelse og den tilbakemeldingen du har fått på MLQ undersøkelsen: Sett deg utviklingsmål innen transformasjonsledelse som du vil arbeide med gjennom dette kurset. Beskriv hvordan du vil sikre at denne utviklingen skjer i praksis. Trekk gjerne inn momenter fra leder delen i pensum i din gjennomgang og drøftingen av denne. Omfang: Minimum 3. sider og maksimum 6. sider. Frist: Søndag 1. november 2009 UKE 45 Samling 2. Makroøkonomi og ledelse. 4-6 november 2009 UKE 46 Frist søndag 15. november 2009 Nasjonalregnskap a) I 1986 var overskuddet på statsbudsjettet i Norge 5.9 % av BNP. Samme år viste driftsbalansen overfor utlandet et underskudd på 6 % av BNP. Hva betydde dette for sammenhengen mellom sparing og realinvesteringer i privat sektor i Norge dette året? b) Finn nye tall for Norge og sammenlikn med tallene for Kommenter utviklingen. Frist publisering søndag 15. november UKE 47 Frist søndag 22. november Pengepolitikk Begrepene listet opp nedenfor er hentet fra Norges Bank sine pressemeldinger i forbindelse med hovedstyrets begrunnelser for rentebeslutninger. Forklar begrepene, finn oppdaterte tall (husk kildehenvisning). Hvilke tall tilsier en mer kontraktiv pengepolitikk og hvilke tilsier en mer ekspansiv pengepolitikk? Begrunn svaret. Begrepene: Den underliggende prisveksten Prisveksten på innenlandsk produserte varer og tjenester Kapasitetsutnytting i norsk økonomi Industriproduksjonen Arbeidsmarkedet/Sysselsettingen Side 4 av 11

5 Kronens verdi Veksten i verdensøkonomien Husholdningenes varekonsum Styringsrenten Omfang: Maksimalt 2 sider. Frist førstegangspublisering søndag 22. november Uke 48 Frist søndag 29. november B. Makroøkonomi Oppgave: Forklar påstandens innhold og drøft hvilke alternativ vi står overfor: Fast valutakurs, selvstendig rentepolitikk og frie kapitalbevegelser er ikke forenlig på samme tid. Omfang: 6. sider. Publiseres hvor: På egen hjemmeside Frist søndag 29. november Uke 49 Frist søndag 7. desember Benytt denne uken til å revidere oppgavene så langt. Vi anbefaler deg også å gå igjennom medstudenters besvarelser. Finner du gode løsninger må du enten skrive om med egen ord eller referere til kilden. For riktig kildebruk og referanseteknikk, se bibliotekets sider ved å trykke her. UKE 50 Samling 3. Økonomisk historie desember 2009 Uke 53 Frist søndag 3. januar C. Økonomisk historie a) Hvordan vil du forklare den aktuelle amerikanske og internasjonale finanskrisen? b) Hvordan påvirker finansielle kriser bedriftenes strategiske situasjon? Omfang: 6 sider Frist førstegangspublisering søndag 3. januar Side 5 av 11

6 Uke 1 Frist søndag 10. januar Medstudentrespons 1. Hver student skal gi den neste på listen (se fagansvarlig sin hjemmeside) medstudentrespons etter følgende kriterier: - Hvor godt har medstudent strukturert sine drøftoppgaver (innledning, problemstilling, problemavgrensning, begrepsdefinisjoner, modell/teori anvendelse, konklusjon, avslutning/andre moment)? - Er medstudents elektroniske lenker operative og i samsvar med kommentarer gitt i tekst? - Generelt sett: Er hjemmesiden bygget opp på en slik måte at det er lett å finne frem? Medstudentresponsen legges på egen hjemmeside med elektronisk lenke til medstudent. Send e-post til medstudent når du har publisert din respons. Frist søndag 10. januar Uke 2 Frist søndag 17. januar Benytt denne uken til å revidere hjemmesiden når du nå har studert andres oppgaver og eventuelt fått medstudentrespons. Dessuten: Oppgave: Hvordan går utviklingsarbeidet med transformasjonsledelse i forhold til planen du har laget? Hvilke erfaringer og endringer har du foretatt så langt? Omfang: Minimum 1. side og maksimum 3. sider. Frist: Søndag 17. januar UKE 3 Samling 4. Mikroøkonomi januar 2010 Uke 4 Frist søndag 31. januar D. Mikroøkonomi 1. Oppgave: Anta en bedrift med produksjon i Norge som selger et produkt i tre markeder (Norge, Tyskland, USA). Variable enhetskostnader er like i alle tre delmarkeder (se bort i fra transportkostnader). Etterspørselens priselastisitet er 2.5 i Norge, i Tyskland og 4 i USA. Drøft hvilke utfordringer bedriften står overfor med tanke på prisdifferensiering i de tre markedene og skisser en fremgangsmåte for prissetting i hvert delmarked. Forutsett en grensekostnad = 500 NOK. Omfang: Maksimalt 3 sider. Frist publisering søndag 31. Januar Side 6 av 11

7 UKE 5 Frist publisering søndag 7. februar D. Mikroøkonomi 2. Oppgave: Anta et firma selger en merkevare. Lag et notat hvor du drøfter følgende problemstillinger: - Hvilket prinsipp bør bedriften følge når de markedstilpasser seg? - Hvilken betydning har kostnadsstrukturen for tilpasningen? - Hvilken samfunnsøkonomisk argumentasjon kan fremføres mot markedstilpasningen nevnt over? Omfang: Maksimalt 3 sider. Frist publisering søndag 7. februar Uke 6 Frist søndag 14. februar Medstudentrespons 2. Hver student skal gi personen foran seg på listen (se fagansvarlig sin hjemmeside) medstudentrespons etter følgende kriterier: - Hvor godt har medstudent strukturert mikroøkonomioppgavene (innledning, problemstilling, problemavgrensning, begrepsdefinisjoner, modell/teori anvendelse, konklusjon, avslutning/andre moment)? Medstudentresponsen legges på egen hjemmeside med elektronisk lenke til medstudent. Send e-post til medstudent når du har publisert din respons. Frist søndag 14. februar Benytt uke 7 og uke 8 til å revidere hjemmesiden når du nå har studert andres oppgaver og eventuelt fått medstudentrepons. UKE 9 Samling 5. Budsjettering/Finans og ledelse. 3-5 mars 2010 Uke 10 Frist søndag 14. mars Oppgave: Hvordan går utviklingsarbeidet med transformasjonsledelse i forhold til planen du har laget? Hvilke erfaringer og endringer har du foretatt så langt? Omfang: Minimum 1. side og maksimum 3. sider. Frist søndag 14. mars Uke 11 Frist publisering søndag 21. mars E. Budsjettering/Finans (Unicono caset leveres ut på samling 5): Oppgave: Side 7 av 11

8 Budsjetter både resultat og kontantstrøm i Unicono AS for årene Forklar utviklingen i resultat og kontantstrøm. Hvilke konsekvenser har dine observasjoner for Unicono AS`s strategivalg? Omfang: 6 sider. Frist publisering søndag 21. mars Uke 12 Frist søndag 28. mars Perspektiv Finn frem til to bedrifter på Internett og vis utviklingen i resultat og kontantstrøm. Kommenter utviklingen. Legg ut elektroniske lenker til bedriftene du har valgt. Frist publisering søndag 28. mars Uke 13 God påske! Uke 14 Frist søndag 11. april Medstudentrespons 3. Jfr. publisering uke 11 og 12. Hver student skal gi den neste på listen (se fagansvarlig sin hjemmeside) medstudentrespons. Gi respons ved å svare på spørsmålene: - Hva oppfatter du som sterke sider ved besvarelsen? - På hvilke områder mener du studenten har et faglig forbedringspotensial? Medstudentresponsen legges på egen hjemmeside med elektronisk lenke til medstudent. Hvis den neste på listen ikke har publisert innen fristen skal du gå videre på listen til du finner en student som har publisert. Send e-post til medstudent når du har publisert din respons. Frist publisering søndag 11. april Uke 15 Refleksjonsnotat. Notatet skal beskrive prosessen du har gått igjennom i løpet av kurset. Gi også mappen din karakter (skala A-F) som begrunnes. Omfang: 2 sider. Publiseres hvor: Notatet skal ikke publiseres, men leveres inn sammen med endelig versjon digital mappe (prosjektoppgaven). Frist: Som for endelig versjon prosjektoppgave. UKE 16 Samling 6. Anvendt økonomi og ledelse april 2010 Uke 17 Side 8 av 11

9 : Oppgave: Med bakgrunn i dine mål og ditt utviklingsarbeid innen transformasjonsledelse: Ta en kritisk refleksjon på denne prosessen. Drøft og analyser hvordan denne prosessen har forløpt og hvilken læring du har hatt av denne. Trekk gjerne inn teori fra pensum i din drøfting. Bruk det du hittil har skrevet om denne prosessen som materiale for denne endelige rapporten. Omfang: 6 sider. Publiseres hvor: Innleveres som del av endelig versjon prosjektoppgave. Frist: Som for endelig versjon prosjektoppgave. INNLEVERING PROSJEKTOPPGAVE (vekt 18 studiepoeng) Endelig versjon digital mappe skrives ut og leveres i 2 (to) eksemplar. Mappens innhold: Tema Totalt omfang prosjektoppgave 30 sider hvorav: 6 sider B. Makroøkonomi 6 sider C. Økonomisk historie 6 sider D. Mikroøkonomi ½ 6 sider E. Budsjettering/Finans 6 sider Vedlegg: Refleksjonsnotat, rollespillet Makropoly, ledelsesprosessen beskrevet ved 3 e- poster, tankekartene, nasjonalregnskap, pengepolitikk, perspektiv og medstudentresponsene. NB! For studenter som tar programmet som sitt avsluttende Master of Management Program er omfanget 50 sider. Dette innebærer at disse studentene må utover prosjektoppgaven gitt over, skrive en oppgave på 20 sider, med selvvalgt tema hentet fra et eller flere av programmets tema (A-E). Prosjektoppgaven på til sammen 50 sider har vekt 24 studiepoeng mens avsluttende individuell skriftlig eksamen har vekt 6 studiepoeng. FRIST INNLEVERING PROSJEKTOPPGAVE: Fredag 7. mai 2010 kl HVOR: Besvarelsen leveres på studentservicesenteret i underetasjen BI Nydalen, mot kvittering. eller sendes Eksamenskontoret Handelshøyskolen BI Oslo. Dato og klokkeslett for innlevering må påføres konvolutten som stemples og signeres av en postfunksjonær. Avsluttende individuell skriftlig eksamen (vekt 12 studiepoeng) onsdag 19. mai 2010 fra kl For studenter som tar programmet som sitt siste master program: Avsluttende individuell skriftlig eksamen (vekt 6 studiepoeng) onsdag 19. mai 2010 fra kl Side 9 av 11

10 Vedlegg: OVERSIKT LEDELSESOPPGAVER UKE 43 Frist søndag 25. oktober Oppgave: Lag et tankekart (mindmap) hvor du viser oversikten over pensum i ledelsesdelen av dette kurset. Omfang: 1. side. Frist publisering: Søndag 25. oktober Uke 44 Frist søndag 1. november Oppgave: Med utgangspunkt i transformasjons ledelse og den tilbakemeldingen du har fått på MLQ undersøkelsen: Sett deg utviklingsmål innen transformasjonsledelse som du vil arbeide med gjennom dette kurset. Beskriv hvordan du vil sikre at denne utviklingen skjer i praksis. Trekk gjerne inn momenter fra leder delen i pensum i din gjennomgang og drøftingen av denne. Omfang: Minimum 3. sider og maksimum 6. sider. Frist: Søndag 1. november 2009 Uke 2 Frist søndag 17. januar Oppgave: Hvordan går utviklingsarbeidet med transformasjonsledelse i forhold til planen du har laget? Hvilke erfaringer og endringer har du foretatt så langt? Omfang: Minimum 1. side og maksimum 3. sider. Frist: Søndag 17. januar Uke 10 Frist søndag 14. mars Oppgave: Hvordan går utviklingsarbeidet med transformasjonsledelse i forhold til planen du har laget? Hvilke erfaringer og endringer har du foretatt så langt? Omfang: Minimum 1. side og maksimum 3. sider. Frist søndag 14. mars Uke 17 : Side 10 av 11

11 Oppgave: Med bakgrunn i dine mål og ditt utviklingsarbeid innen transformasjonsledelse: Ta en kritisk refleksjon på denne prosessen. Drøft og analyser hvordan denne prosessen har forløpt og hvilken læring du har hatt av denne. Trekk gjerne inn teori fra pensum i din drøfting. Bruk det du hittil har skrevet om denne prosessen som materiale for denne endelige rapporten. Omfang: 6 sider. Publiseres hvor: Innleveres som del av endelig versjon prosjektoppgave. Frist: Som for endelig versjon prosjektoppgave. Side 11 av 11

Institutt for samfunnsøkonomi

Institutt for samfunnsøkonomi Prosjektoppgave i: SØK 25002 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Utleveringsdato: 13.01.2010 kl 9.00 Innleveringsdato: 20.05.2010 kl 12.00 Totalt antall sider: 12 Vedlegg: 1 FORMELLE KRAV Prosjektoppgaven

Detaljer

Vedlegg. Instruks for mappevurdering

Vedlegg. Instruks for mappevurdering VEDLEGGSLISTE Vedlegg. Instruks for mappevurdering... 2 Vedlegg 1: Spørreskjema til 1. klassetrinnet allmennlærerutdanningen 2002... 5 1 trinn allmenn 2002... 6 Vedlegg 2 Resultater fra spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN 1 Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN Sammendrag Dette innledende sammendraget av beskrivelse

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring

Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Studentnummer: 0850809 Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Eksamenskode og navn: SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Innleveringsdato:

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen

Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Formelle krav til innleveringer ved Markedshøyskolen Gjelder for studieåret 2013-2014 Eksamenskontoret ved Markedshøyskolen. Revidert av JACANN, 08.08.13. Dette dokumentet gir en innføring i krav Markedshøyskolen

Detaljer

Inflasjonsrapporten som instrument

Inflasjonsrapporten som instrument Inflasjonsrapporten som instrument Jan F. Qvigstad og Amund Holmsen 1 Internasjonalt er det på 1990-tallet blitt stadig mer vanlig for sentralbanker å utgi inflasjonsrapporter. Siden sommeren 1994 har

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2014. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn finner

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt?

Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Boliglån: Fungerer frarådningsplikten etter sin hensikt? Lene Marita Solvang Kivela Veileder Ellen Katrine Nyhus Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Bacheloroppgave. ADM650 Jus og administrasjon. Inkubatorbedrift, nettverksaktører og organisasjonsstruktur. Kamilla Kvalsnes Nygård

Bacheloroppgave. ADM650 Jus og administrasjon. Inkubatorbedrift, nettverksaktører og organisasjonsstruktur. Kamilla Kvalsnes Nygård Bacheloroppgave ADM650 Jus og administrasjon Inkubatorbedrift, nettverksaktører og organisasjonsstruktur Kamilla Kvalsnes Nygård Totalt antall sider inkludert forsiden: 51 Molde, 04.06.2012 Obligatorisk

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Steinkjer 2013 Godkjent av studiesjefen med virkning fra 01.08.2013 1 Veiledning til akademisk skriving ved HiNT 2 Forord Heftet «Veiledning

Detaljer