Trafikale konsekvenser av planlagt utbygging av Vatnekrossen (Sandnes Øst)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikale konsekvenser av planlagt utbygging av Vatnekrossen (Sandnes Øst)"

Transkript

1 NOTAT Trafikale konsekvenser av planlagt utbygging av Vatnekrossen (Sandnes Øst) Sammendrag Det er i forslag til Kommuneplan for Sandnes foreslått en betydelig utbygging i de østre delene av kommunen. I første fase i området ved Vatnekrossen og senere, etter kommuneplanperiodens utløp, lenger øst mot Sviland. De trafikale konsekvensene av denne utbyggingen er ikke skikkelig utredet, og Statens vegvesen har av den grunn fremmet innsigelse mot Kommuneplanforslaget. Sandnes kommune har kun gjennomført manuelle beregninger av hvilke trafikale konsekvenser utbyggingen vil gi. Utredningen er begrenset geografisk til å gjelde Sandnes kommune. Disse beregningene viser tydelig at utbyggingen vil medføre et betydelig behov for økt vegkapasitet i store deler av kommunen, selv med en forutsetning om at en når målsetningene i Regionalplan Jæren om maksimalt 60 prosent bilandel. Det er flere prinsipielle måter en kan betjene den beregnede trafikken. Det er sett på løsninger både med og uten etablering av Gandsfjordforbindelsen, og felles for begge løsningene er at det tilstøtende vegnettet, spesielt E39, ikke har kapasitet til å motta trafikken fra Rv13 og/eller Gandsfjordforbindelsen. Det vil ikke være mulig å gjennomføre den planlagte utbyggingen av Sandnes øst og utvide Rv13 eller etablere Gandsfjordforbindelsen uten samtidig å utvide E39 til seks kjørefelt gjennom store deler av kommunen. Å endre prosjektporteføljen i forslag til Bypakke Nord-Jæren for å ta høyde for de ovennevnte vegtiltakene vil få konsekvenser for Bypakken både når det gjelder fremdrift og ambisjonen om å nå nullvekst i personbiltrafikken i byområdet på Nord-Jæren. I gjeldende forslag til Bypakke Nord-Jæren økes transportkapasiteten til området ved at det etableres Bussvei2020 til Vatnekrossen og fire felt på E39 mellom Hove og Ålgård. I tillegg utvides E39 fra to til fire felt mellom Sandved og Hove gjennom Jærenpakke 1. Et alternativ til den store utbyggingen som foreslås, vil kunne være å redusere utbyggingsvolumet rundt Vatnekrossen tilpasset kapasiteten dette vegnettet vil ha ved Bypakke Nord-Jærens utløp i

2 Vurderingene foretatt i dette notatet viser at det ikke foreligger tilstrekkelige transportanalyser som gir svar på konsekvenser for framkommelighet på vegnettet på Nord- Jæren, reisemiddelfordeling og om vi kan nå målsetningen om nullvekst. Utvidelse av vegkapasitet til Sandnes øst er vanskelig å ta inn som en del av Bypakke Nord-Jæren før en analyse av tilstrekkelig kvalitet foreligger. Det anbefales å bygge ut Vatnekrossen tilpasset kapasiteten i vegnettet en vil disponere over ved Bypakke Nord-Jærens utløp i Parallelt bør regionen i samarbeid arbeide videre med grundige analyser og vurderinger av konsekvensene en omfattende utbygging av Sandnes øst vil gi. 2

3 Innledning Dette notatet er utarbeidet for å illustrere hvilke trafikale konsekvenser den planlagte utbyggingen av Vatnekrossen og senere Sandnes Øst fase 2 og 3 vil medføre. Det fokuseres primært på utbyggingen av Vatnekrossen, ettersom det er første trinn i den planlagte utbyggingen av Sandnes Øst. Notatet er bygget opp som følger: I det første kapitlet redegjør vi for bakgrunn og status i utredningen av de trafikale konsekvenser av planlagt utbygging av Sandnes Øst. I kapittel 2 beskrives datagrunnlaget fra Sandnes kommune som brukes i notatet. Kapittel 3 beskriver trafikale endringer som følge av å stenge Skippergate for biltrafikk. I Kapittel 4 beskrives behovet for vegutbygging som følge av utbygging av Vatnekrossen og valg av Skippergate som hovedtrasé for kollektivtrafikken. En vurdering av vegutbygging med alternativene (1) Utvidelse av dagens vegnett, (2) Økt vegkapasitet ved etablering av Gandsfjordforbindelsen og (3) Bolig- og arbeidsplassvekst i takt med hva dagens veinett kan betjene inngår i kapittel 4. I kapittel 5 redegjøres kort for trafikale konsekvenser som følge av utbygging av Sandnes øst, fase 2 og 3. Kapittel 6 beskriver konsekvensene for Bypakke Nord-Jæren om prosjektporteføljen endres. Notatet avsluttes med kapittel 7 som inneholder en oppsummering og anbefalinger. 1. Bakgrunn og status Kommuneplan for Sandnes foreslår en betydelig utbygging i østre deler av kommunen fremover. Det er foreslått å bygge ut Vatnekrossen (Sandnes Øst fase 1) frem til 2032 og videre utover mot Sviland (fase 2 og 3) etter denne kommuneplanens utløp i Utviklingsretning Sandnes Øst Sandnes Øst er en utviklingsretning som utvider byområdets størrelse og bidrar til større avstander og økt transportarbeid. Prinsipielt vil en slik byutvikling bidra til økt biltrafikk, mye fordi mange reiser vil være såpass lange at bilen blir det naturlige reisemiddelvalget. Som eksempel kan det nevnes at Transportøkonomisk Institutt i 2013 utarbeidet rapporten «Miljøeffekter av sentral knutepunktsutvikling», med utgangspunkt i utbyggingen av det sentrumsnære Bjørvika-området i Oslo. I sammendraget står følgende: «Gjennomgangen av litteratur på feltet viste at man kan forvente at utbygging av slike områder vil gi langt mindre nyskapt biltrafikk enn om utbyggingen skjer andre steder i byen. Den konkrete analysen viste at bygging av arbeidsplasser i Bjørvika i stedet for fordelt som dagens arbeidsplasser i Oslo sparer byen for bilturer og kjøretøykilometer med bil per døgn.» Det er i kommuneplanarbeidet beskrevet konkrete planmålsetninger om at Sandnes Østutbyggingen skal resultere i en reisemiddelfordeling på 35 % kollektiv, 30 % gange og sykkel og 35 % bil. Det vil i realiteten være sånn at trafikkvolum og reisemiddelvalg påvirkes av hvilke tiltak som gjennomføres for hhv. bil-, kollektiv- og gange/sykkel-transport. Eksempelvis vil det ikke være sånn at man får samme bilandel om man har dagens vegnett enn om man etablerer Gandsfjordforbindelsen og/eller flere felt på Rv13 og E39. 3

4 Status i vurderingene av de trafikale konsekvensene ved utbygging av Sandnes Øst I forbindelse med utarbeidelsen av kommuneplanforslaget, ble det på et tidlig tidspunkt uttrykt fra blant annet Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune et behov for å gjennomføre en trafikkanalyse for å beskrive de trafikale konsekvensene av utbyggingen. Sandnes kommune arrangerte blant annet den 12.desember 2013 et arbeidsseminar om transportsystemet til Sandnes Øst, hvor konklusjonen etter møtet var at det skulle opprettes en arbeidsgruppe bestående av Sandnes kommune, Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune for å få denne jobben gjort. Det ble i løpet av januar 2014 utarbeidet et utkast til oppdragsbeskrivelse for jobben, og det ble 31. januar 2014 avholdt et møte med aktuell konsulent. Sandnes kommune valgte av ulike årsaker å ikke gjennomføre denne utredningen, til tross for at både Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune tydelig uttrykte at denne ville være påkrevd. Som en konsekvens av at en mangler denne trafikkanalysen har Statens vegvesen fremmet innsigelse til kommuneplanen. Grunnet manglende beslutningsgrunnlag har Statens vegvesen tidligere også fremmet innsigelse mot sluttbehandling av kommunedelplan for Gandsfjordforbindelsen. Sandnes kommune er i lys av blant annet nevnte innsigelser i ferd med å igangsette dette ovennevnte analysearbeidet, basert på oppdragsbeskrivelsen fra januar Arbeidet forventes startet i løpet av Ettersom det ikke er gjennomført noen skikkelig vurdering av utbyggingens trafikale konsekvenser, er det faglige grunnlaget for å vurdere både behov for infrastruktur og realistisk reisemiddelfordeling begrenset. 2. Trafikktall basert på Sandnes kommunes manuelle trafikkberegninger I stedet for å gjennomføre den ovennevnte trafikkanalysen, har Sandnes kommune gjennomført en manuell beregning av hvilke trafikale konsekvenser den planlagte utbyggingen vil gi, i notatet «Transportutredning til/fra Sandnes Øst», datert Dette notatet, som ikke er ferdigstilt, er lagt ut sammen med Kommuneplanen. Det er det beste grunnlaget vi har å gå ut fra på det nåværende tidspunkt. Vurderingene i dette notatet er med andre ord gjort med basis i tallmateriale utarbeidet av Sandnes kommune. Rogaland fylkeskommune er ikke gitt innsikt i bakgrunnsmaterialet for tallene og kan derfor ikke vurdere tallenes troverdighet. Det er i tallmaterialet kun beregnet trafikk i Sandnes kommune. Følgelig er det i dette notatet også kun sett på trafikale konsekvenser i Sandnes kommune. Eventuelle tiltaksbehov i omkringliggende kommuner er derfor ikke omtalt i dette notatet. Det er svært krevende å manuelt vurdere trafikale konsekvenser av en så stor utbygging som Sandnes Øst planlegges å være. Det er derfor trolig at tallene dette notatet baserer seg på er svært usikre. 4

5 Sandnes kommune har i sitt beregningsarbeid tatt utgangspunkt i tre scenarier for reisemiddelvalg: Dagens bilandel på 77 % i det aktuelle området, målsetningen i Regionalplan Jæren om 55 % bilandel og målsetningen for Sandnes Øst-arbeidet med 35 % bilandel. Det er i dette notatet tatt utgangspunkt i Sandnes kommunes trafikktall, med tre justeringer: Det er tatt utgangspunkt i Regionalplan Jærens målsetning om reisemiddelfordeling. Målsetningen her er 60 % bilandel, 15 % kollektivandel og 25 % gang- og sykkelandel. Sandnes kommune har i sitt arbeid satt denne målsetningen til 55 % i stedet for 60 %. Tallmaterialet er i dette notatet oppjustert til å samsvare med Regionalplanens målsetning om 60 % bilandel. Det understrekes at denne målsetningen innebærer en kraftig reduksjon fra dagens 77 % bilandel i området. Et utsnitt fra Sandnes kommunes trafikkberegninger vises i figuren under. I den grønne kolonnen «Fremskriving trafikkmengde jfr. SVV» vises trafikkveksten på vegnettet som skyldes utvikling i byområdet utenfor planområdet frem til Et eksempel på dette kan være boligbygging i Ålgård og arbeidsplassutbygging på Forus, hvilket øker trafikken på E39. Å beregne inn slike vekstprognoser er vanlig praksis når man skal dimensjonere fremtidig vegnett. Disse prognosene for årlig trafikkvekst har Sandnes kommune mottatt fra Statens vegvesen og er vist under. Trafikkveksten i hele Rogaland fylke var til sammenligning på 2,4 % i Tallene i den grønne kolonnen i figur 1 (under) er rundt 5 % av dagens trafikktall, som vises i kolonnen «Dagens ÅDT». Dette må bero på en matematisk feil. Med en årlig trafikkvekst på 1,9 % hvert av årene i perioden , 1,6 % for hvert av årene i perioden , og så videre, skulle dette tallet vært snaut 49 % av dagens ÅDT. Trafikktallene i dette notatet er derfor oppjuster til å samsvare med de årlige trafikkvekstratene Sandnes kommune har mottatt fra Statens vegvesen. Sandnes kommune har i sitt arbeid benyttet årstallet 2040 som prognosesituasjon. I dette notatet er Sandnes kommunes tall nedjustert til et prognoseår i I tråd med dette nedjusteres dermed de ovennevnte 49 % til drøyt 32 %. 5

6 Figur 1: Utsnitt fra Sandnes kommunes manuelle trafikkberegning Ettersom vi ikke har innsikt i grunnlagsmaterialet som ligger til grunn, har vi ikke hatt mulighet til å vurdere hvorvidt fordelingen av den beregnede trafikken ut på vegnettet virker fornuftig. Denne trafikkfordelingen beholdes derfor i sin helhet som forutsatt i trafikkberegningene. 6

7 Med Sandnes kommunes beregnede trafikktall og med de tre ovennevnte justeringene, vil trafikkmengdene i 2032 være som vist i tabellen under. Når det gjelder Sandnes Øst fase 2 og 3 er disse tidsmessig forutsatt å komme etter For å gi et totalbilde av utbyggingsplanenes trafikale konsekvenser, vises også beregnede trafikktall som følge av utbygging av både fase 1, 2 og 3. Det er for dette scenariet også benyttet 2032 som prognoseår, selv om fase 2 og 3 altså er forutsatt utbygget på et senere tidspunkt. Dagens ÅDT ÅDT med fase 1 ÅDT med fase 1, 2 og 3 (Vatnekrossen) Fv332 Skippergata Fv332 Hanaveien/Gravarsveien Fv509 Oalsgata Rv509 til Sola Fv44 Strandgata Fv44 Stavangerveien Fv317 Daleveien- Sandvikbakken Fv323 Kyrkjeveien Fv323 Austråttveien Fv334 Gamle Ålgårdsvei- Kyrkjeveien Rv13 Vatne-Vatnekrossen Rv13 Vatnekrossen-Iglemyr Rv13 Iglemyr - E E39 Hove-Bogafjell E39 Bogafjell-Bråstein E39 Bråstein-Figgjo Fv316 Noredalsveien Fv316 Svilandsveien Fv333 Espelandsveien E39 Hove-Sandved Fv325 Jærveien Fv330 Hoveveien nord for E Fv330 Hoveveien sør for E E39 Sandved-Stangeland E39 Stangeland-Kvadrat E39 Kvadrat-Löwenstrasse Fv44 Forussletta Figur 2: Sandnes kommunes beregnede trafikktall - Korrigert Det er trafikktallene for den midterste kolonnen som vil være gjeldende etter utbyggingen av Vatnekrossen og det er derfor disse dette notatet gjør vurderinger ut fra. 7

8 3. Trafikale endringer som følge av å stenge Skippergata for biltrafikk I tabellen over er Skippergata holdt åpen for trafikk, noe trafikkmengden på kjøretøy viser. I trafikknotatet som dette notatet tar utgangspunkt i har Sandnes kommune anbefalt å stenge Skippergata ved utbygging av fase 1 Vatnekrossen og med reisemiddelfordeling som når målene i Regionalplan Jæren. Dette samsvarer med forslaget som er fremmet i høringsutkast til Kommunedelplan for kollektivtrasé Skippergata. Grovt sett vil stenging av Skippergata medføre at i størrelsesorden kjøretøy vil måtte overføres til det øvrige, omkringliggende vegnettet, jfr. tabellen over. I all hovedsak vil denne trafikken trolig overføres til Rv13 i retning E39. En del av denne trafikken vil ha målpunkt som gjør det naturlig å kjøre av fra Rv13, via eksempelvis Austråttbakken eller Hoveveien, før den når E39. Svært grovt kan en indikere at stenging av Skippergata vil medføre en trafikkmengde på kjøretøy på Rv13 etter at fase 1 Sandnes Øst er bygget ut. Tallene vil trolig være noe varierende avhengig av hvor på Rv13 en befinner seg. Følgelig vil trafikkmengdene på E39, spesielt i området rundt Hove, også bli høyere enn beregnet når Skippergata stenges. Motsatt vil en stenging av Skippergata for biltrafikk medføre lavere trafikkbelastning i spesielt Gravarsveien/Hoveveien. 8

9 4. Behov for vegutbygging som følge av utbygging av Vatnekrossen og valg av Skippergata som hovedkollektivtrasé Med utgangspunkt i de manuelle trafikkberegningene av situasjonen i 2032 med Vatnekrossen utbygget og med Skippergata som hovedkollektivtrasé, vil trafikkmengdene bli som vist i figuren under. Figur 3: Beregnede trafikktall med Vatnekrossen utbygget og Skippergata valgt som hovedkollektivtrasé Regionens mest belastede veg, E39 ved Auglendshøyden, hadde til sammenligning en ÅDT på snaut i Den tofeltsvegen med størst trafikkmengde i Rogaland er Fv47 Karmsundsgata i Haugesund, som i 2013 hadde en ÅDT på Trafikktallene illustrert i figuren over vil ikke kunne betjenes med dagens vegnett. Utbygging av Vatnekrossen, i kombinasjon med valg av Skippergata som hovedkollektivtrasé, utløser et betydelig behov for ny vegkapasitet. Generelt er det viktig å understreke at et vegnett alltid vil måtte henge sammen kapasitetsmessig. Utvider en for eksempel Rv13 fra to til fire felt, og dermed får en daglig trafikkmengde på opp mot kjøretøy inn mot E39, uten at E39 har kapasitet til å motta denne trafikken, vil dette oppleves både gjennom at en får store køer, men også ved at en får en dårlig trafikksikkerhetssituasjon. 9

10 Det vil derfor være helt nødvendig å planlegge helhetlige «vegpakker», bestående av flere enkelttiltak, slik at hele vegnettet har kapasitet til å tåle den trafikken som beregningene viser vil komme. Det er derfor gjort noen overordnede vurderinger av hvordan en kan håndtere trafikksituasjonen. Det vil trolig finnes flere løsninger, men det er i det følgende fokusert på tre prinsipielt forskjellige alternativer. «Vegpakkene» vil inkludere tiltak på et vegnett med ulik eieransvar: E 39 er stamvei og dermed statens ansvar, mens riksvei 13 forbi Sandnes vil bli omklassifisert til fylkesvei etter åpningen av Ryfast i Gandsfjordbroforbindelsen vil også være en fylkeskommunal vei ved etablering. De foreslåtte løsningene vil ikke fjerne køene, men inneholder tiltak som er nødvendige for å i det hele tatt kunne betjene de beregnede trafikkmengdene. Flere steder vil en selv med de foreslåtte tiltakene ha betydelige køer. 10

11 4.1. Alternativ 1: utvidelse av dagens vegnett De beregnede trafikkmengdene er illustrert i figuren på forrige side. En trafikkmengde på kjøretøy per døgn er ikke mulig å betjene på en tofeltsveg og Rv13 vil med disse trafikkmengdene måtte utvides til fire kjørefelt. ÅDT er til sammenligning på et nivå man hadde på E39 Auglendshøyden så sent som i Med en trafikkmengde på på E39 sør for Rv13 og de ovennevnte kjøretøyene per døgn på Rv13, vil E39 nord for Hove få en trafikkmengde på opp mot kjøretøy i døgnet. Det vil ikke være mulig å betjene slike trafikkmengder på en trafikksikker måte med fire kjørefelt, følgelig vil den foreslåtte utbyggingen medføre behov for seks kjørefelt på E39 mellom Hove og Forus. Hva som skjer nord for kommunegrensen på Forus er ikke beregnet i Sandnes kommunes beregninger. På Forus vil trolig både Forusbeen og Löwenstrasse måtte bygges ut med fire kjørefelt. Videre opplever man allerede med dagens trafikkmengder tilbakeblokkering fra det sekundære vegnettet ut på Motorveien, og det er høyst sannsynlig at man med disse beregnede trafikkmengdene vil måtte bygge om kryssene på Forusbeen og Löwenstrasse betydelig. Det vil trolig være nødvendig med toplanskryss der avkjøringsrampene møter Forusbeen og Löwenstrasse. Figur 4: Nødvendige vegtiltak med Vatnekrossen utbygget og Skippergata valgt som hovedkollektivtrasé 11

12 Kostnader alternativ 1 Kostnadsmessig består dette alternativet av en del elementer som ikke tidligere er beregnet. Dette gjelder spesielt utvidelsen av E39 til seks felt, men også nødvendig kryssutvidelse mangler kostnadstall. Det presiseres at kostnader til utvidelsen av E39 fra to til fire felt på strekningen Sandved-Hove ikke er inkludert i disse kostnadsvurderingene. Statens vegvesen har gjennomført en svært grov vurdering av hva disse vegtiltakene vil kunne koste. Følgende vurderinger ligger til grunn: For utvidelsen av Rv13 fra to til fire felt er det tatt utgangspunkt i kostnadstall fra gjennomført anslagsprosess i forbindelse med utarbeidelse av Kommunedelplan for Gandsfjordforbindelsen i Utvidelse av Rv13 ble den gang beregnet å koste 440 millioner kroner, med en usikkerhet på +/- 25 %, altså millioner kroner. Disse tallene er oppjustert med historisk prisvekst fra 2009 til Videre er det justert for at vegfritaket vedrørerende MVA er opphevet siden den gang. Følgelig blir de beregnede kostnadene for utvidelse av Rv13 fra to til fire felt mellom Vatne og E39 på rundt millioner 2014-kroner. For utvidelsen av E39 fra fire til seks felt er det tatt utgangspunkt i meterpriser for prosjektene Stangeland-Sandved (faktiske kostnader, kr/meter) og Sandved-Hove (anslagsberegnede kostnader, kr/meter). Begge tallene er i 2014-kroner. For strekningen Forus-Sandved er det tatt utgangspunkt i meterprisen fra Stangeland-Sandved og for Sandved-Hove er det tatt utgangspunkt i prisen på utvidelsen fra to til fire felt på samme strekning. Det er lagt på samme usikkerhetsfaktor som over, +/-25 %. Videre forventes det at utvidelsen til seks felt vil være betydelig dyrere enn utvidelsen til fire felt, både på grunn av større grunnervervskostnader og på grunn av dyrere konstruksjoner. Noen kryss og bruer vil eksempelvis ventelig måtte bygges om. Det er derfor skjønnsmessig lagt på et påslag på 25 % i tillegg til de ovennevnte kostnadene. I sum vil utvidelsen av strekningen Hove-Forus med disse forutsetningene koste rundt millioner 2014-kroner. For krysstiltakene på Forus er det skjønnsmessig lag til grunn kostnader på til sammen 200 millioner 2014-kroner. Det understrekes at det ikke er gjort noe mer enn svært overordnede vurderinger når det kommer til blant annet grunnervervskostnader. Basert på det ovennevnte vil alternativ 1 koste i størrelsesorden millioner 2014-kroner. Minimumsverdien på millioner 2014-kroner vurderes som lite realistisk. Tallene er svært usikre. Det presiseres videre at eventuelle tilleggskostnader knyttet til endringer i regelverk og krav til vegnettet fra 2009 og fram til i dag ikke er identifisert og inkludert. 12

13 4.2. Alternativ 2: økt vegkapasitet ved etablering av Gandsfjordforbindelsen Sandnes kommunes beregninger har ikke omtalt dette alternativet, det vil følgelig ikke være mulig å bruke Sandnes kommunes tallmateriale direkte for dette alternativet. I arbeidet med kommunedelplan for Gandsfjordforbindelsen ble det gjennomført trafikkberegninger med modellverktøyet TASS. Beregningene ble gjort med 2040 som prognoseår, altså åtte år lenger enn tidsperspektivet som er benyttet ellers i dette notatet. Videre er det viktig å presisere at det i disse analysene er lagt inn det som den gang var forutsatt å være hele Sandnes Øst-utbyggingen, og ikke kun fase 1, Vatnekrossen. Tallene, som vises i figuren under, er basert på rundt nye bosatte og 5000 nye arbeidsplasser i et område som er geografisk større enn det man i dag omtaler som Sandnes Øst. Området dekket blant annet både Hommersåk, Dale, Hana, Vatne og Sviland. De nye bosatte og 5000 nye arbeidsplasser er høyere enn det som nå planlegges i Vatnekrossen, men lavere enn det som nå planlegges i alle de tre Sandnes Øst-fasene totalt sett. Figur 5: Beregnede trafikktall fra Kommunedelplan Gandsfjordforbindelsen (2 felt for bil og 2 felt for kollektiv over brua) Det presiseres at trafikktallene over er angitt som yrkesdøgntrafikk, altså gjennomsnittlig trafikkmengde på en yrkesdag, og ikke årsdøgntrafikk (ådt) som ellers i dette notatet. Yrkesdøgntrafikk er normalt noe høyere enn årsdøgntrafikk. De betraktningene som gjøres i dette notatet er på et så grovt nivå at denne forskjellen ikke problematiseres ytterligere. 13

14 Ut fra trafikktallene over vil man også i dette alternativet ha behov for fire felt på Rv13, all den tid trafikktall på ikke vil kunne avvikles på to kjørefelt. I tallene over er også Skippergata forutsatt åpen for biltrafikk. Trafikkmengdene på Gandsfjord bru, , ligger i grenseland mot hva en tofeltsveg kan avvikle. I kommunedelplanforslaget er det lagt inn kostnader til en firefeltsbro, hvor to av feltene etableres som kollektivfelt. En ser av figuren over at man har beregnet en trafikkmengde på på E39 mellom Sandved og Hove, her vil det være behov for seks felt. Nord for krysset med Kvadrat vil det ut fra tallene over trolig også være behov for seks kjørefelt på E39, da trafikkmengdene er i Stavangerveien og på E39 sør for Kvadrat. Modellberegninger utført i Kommunedelplanforslag for Gandsfjordforbindelsen fra 2009 viser et behov for seks kjørefelt på E39 fra Kvadrat og nordover. Som i alternativ 1 vil det med disse trafikkmengdene være behov for krysstiltak på det sekundære vegnettet på Forus. På E39 mellom Sandved og Kvadrat er det ut fra trafikktallene mulig å ha fire felt. Det er høyst usikkert om det er en god løsning trafikksikkerhetsmessig å ha en firefeltsveg med seks felt i begge ender, men det er i denne sammenhengen forutsatt at denne vegstrekningen forblir værende med fire felt. Figur 6: Nødvendige vegtiltak med Vatnekrossen utbygget, Skippergata valgt som hovedkollektivtrasé og Gandsfjordforbindelsen etablert 14

15 Kostnader alternativ 2 For utvidelse av Rv13 fra to til fire felt benyttes, som i Alternativ 1, fremskrevne kostnadstall fra arbeidet med kommunedelplan for Gandsfjordforbindelsen fra Som i alternativ 1 vil de beregnede kostnadene for å utvide Rv13 mellom Vatne og E39 på rundt millioner 2014-kroner. For Gandsfjordforbindelsen, herunder tunnel på østsiden av fjorden, Gandsfjord bro og nødvendige tiltak i spesielt Stavangerveien på vestsiden av fjorden er det tatt utgangspunkt i kostnadstall fra arbeidet med den samme kommunedelplanen. I arbeidet ble det utarbeidet en rekke forskjellige kombinasjonsalternativer, med dertil forskjellige kostnader. I 2009-kroner var kostnaden for strekningen fra Rv13 til E39 på milliarder kroner med en usikkerhet på +/- 25 %, altså millioner kroner. Disse tallene er oppjustert med historisk prisvekst fra 2009 til Videre er det justert for at vegfritaket vedrørende merverdiavgift er opphevet siden den gang. Med disse forutsetningene blir 2014-kostnadene for Gandsfjordforbindelsen på rundt millioner 2014-kroner, avhengig av valgt løsning. For utvidelsen av E39 Hove-Sandved og Kvadrat-Forus er det tatt utgangspunkt i meterpriser for prosjektene Stangeland-Sandved og Sandved-Hove, tilsvarende som for alternativ 1. For Hove-Sandved tas det utgangspunkt i anslagskostnader på utvidelsen fra to til fire felt på samme strekning og på Kvadrat-Forus tas det utgangspunkt i faktiske meterpriser fra byggingen av strekningen Sandved- Stangeland. I sum vil strekningene Hove-Sandved og Kvadrat-Forus med disse forutsetningene koste rundt millioner 2014-kroner Som for alternativ 1 er det skjønnsmessig lagt inn kryssombyggingskostnader på Forus på 200 millioner kroner. I sum vil alternativ 2 koste i størrelsesorden 3,710 millioner millioner 2014-kroner. Minimumsverdien på 3,710 millioner 2014-kroner vurderes som lite realistisk. Tallene er svært usikre. Det presiseres videre at eventuelle tilleggskostnader knyttet til endringer i regelverk og krav til vegnettet fra 2009 og fram til i dag ikke er identifisert og inkludert. 15

16 4.3. Alternativ 3: Bolig- og arbeidsplassvekst i takt med hva dagens vegnett kan betjene Som Sandnes kommunes trafikkberegninger viser, vil en utbygging av Vatnekrossen, i kombinasjon med at Skippergata velges som hovedkollektivtrasé, utløse et stort behov for økt vegkapasitet, til en kostnad av i størrelsesorden millioner 2014-kroner, avhengig av hvilken prinsipiell vegløsning som velges. En alternativ tilnærming kan være å justere utbyggingen etter hvilken kapasitet vegnettet med de aktuelle tiltakene som finnes i forslag til Bypakke Nord-Jæren har. Ser man på dagens trafikktall, har Skippergata drøyt og Rv13 drøyt kjøretøy per døgn. Stenges Skippergata for biltrafikk for å tilrettelegge for hovedkollektivtrasé her, vil Rv13 få en økt samlet trafikkmengde på i størrelsesorden kjøretøy. Rv13 er i dag købelastet, blant annet står det kø i vestgående retning ut mot E39 i morgenrushet. Utvidelse av E39 mellom Hove og Sandved og mellom Hove og Ålgård vil avhjelpe denne situasjonen betraktelig, og Rv13 vil i en slik situasjon ha kapasitet å kunne betjene den ovennevnte trafikkmengden på kjøretøy. Etablering av Bussvei 2020 til Vatnekrossen vil gi trafikantene i området et godt kollektiv-, gange- og sykkeltilbud, og vil i praksis også innebære en betydelig økt transportkapasitet for trafikantene i området. Et alternativ til den store utbyggingen som foreslås, vil kunne være å redusere utbyggingsvolumet rundt Vatnekrossen tilpasset kapasiteten dette vegnettet vil ha ved Bypakke Nord-Jærens utløp i Det kan være en strategi for å takle i hvert fall delvis en ny boligproduksjon på opp til 1500 boliger på Hana/Vatnekrossen, som foreslått i «Temarapport: Bolig behov og lokalisering» fra Sandnes kommuneplan Trafikale konsekvenser som følge av Sandnes Øst fase 2 og 3 Dette notatet har hatt 2032 som tidsperspektiv, ettersom det er da Bypakke Nord-Jæren etter planen utløper. Det gås derfor ikke i dybden på hvilke trafikale konsekvenser en ytterligere utbygging av Sandnes Øst, ut over Vatnekrossen, vil gi. Det kan likevel nevnes at man etter denne utbyggingen vil få trafikkmengder på E39 som ligger på omtrent det dobbelte av det vi har på E39 Auglendshøyden i dag. Disse trafikkmengdene vil muligens ikke kunne avvikles med seks kjørefelt, man vil kunne få behov for åtte kjørefelt for bil på dette tidspunktet. På E39 sør for Hove er de beregnede trafikktallene i samme størrelsesorden som det man har på E39 Auglendshøyden i dag. Vi vil med andre ord ha betydelig kø med fire felt her. Sandnes Øst fase 2 og 3 vil med andre ord utløse behov for betydelige vegtiltak, ut over det som er beskrevet tidligere i dette notatet. 16

17 6. Konsekvenser for Bypakke Nord-Jæren om prosjektporteføljen endres Saksfremlegget til Bypakke Nord-Jæren som er sendt ut på høring er kvalitetssikret og godkjent av Vegdirektoratet. Ved en lokal tilslutning til Bypakke Nord-Jæren vil saken sendes videre via Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet som sender Bypakken til KS2, ekstern kvalitetssikring. Et bærende premiss er at hoveddelen av investeringene brukes til kollektiv-, gange- og sykkeltiltak. Dette for å bygge opp under målsetningen fra blant annet Klimaforliket og Nasjonal Transportplan om nullvekst i personbiltransport. Vurderingene foretatt i dette notatet viser at det ikke foreligger tilstrekkelige transportanalyser som gir svar på om vi kan nå målsetningene om nullvekst og forbedret tilgjengelighet for de ulike trafikantgruppene. Dersom det skal foretas endringer i pakkens innhold i høringsperioden, blir konsekvensen at det må settes av tid til grundige transportanalyser, og i tillegg må det beregnes tid til ny behandling og kvalitetssikring i Vegdirektoratet. Det gjør at en ikke vil kunne rekke behandling og eventuelt vedtak i Fylkestinget i desember. Konsekvensen av en utsettelse av vedtak i Fylkestinget i desember 2014 er at en står i fare for ikke å rekke vedtak i Stortinget i høsten 2015, siden Bypakke Nord-Jæren skal til ekstern kvalitetssikring. En vil dermed stå i fare for ikke å rekke å få drift i de nye bomstasjonene innen dagens bompengepakke utløper 31. desember Regionen risikerer dermed å få en periode uten bompengeinntekter. Det må dessuten gjøres oppmerksom på to forhold: I gjeldende Nasjonal transportplan er prosjektene E39 Smiene- Harestad og E39 Ålgård- Hove bevilget statlig finansiering, forutsatt delfinansiering med bompenger. Regionen vil ikke kunne forhandle om statlige bymiljøavtaler uten lokal finansiering på plass. 17

18 7. Oppsummering og anbefalinger Det er i forslag til Kommuneplan for Sandnes foreslått en betydelig utbygging i de østre delene av kommunen. I første fase i området ved Vatnekrossen og senere, etter kommuneplanperiodens utløp, lenger øst mot Sviland. De trafikale konsekvensene av denne utbyggingen er ikke skikkelig utredet, og Statens vegvesen har av den grunn fremmet innsigelse mot Kommuneplanforslaget. Sandnes kommune har kun gjennomført manuelle beregninger av hvilke trafikale konsekvenser utbyggingen vil gi. Utredningen er begrenset geografisk til å gjelde Sandnes kommune. Disse beregningene viser tydelig at utbyggingen vil medføre et betydelig behov for økt vegkapasitet i store deler av kommunen, selv med en forutsetning om at en når målsetningene i Regionalplan Jæren om maksimalt 60 prosent bilandel. Det er flere prinsipielle måter en kan betjene den beregnede trafikken på. Det er sett på løsninger både med og uten etablering av Gandsfjordforbindelsen, og felles for begge løsningene er at det tilstøtende vegnettet, spesielt E39, ikke har kapasitet til å motta trafikken fra Rv13 og/eller Gandsfjordforbindelsen. Det vil ikke være mulig å gjennomføre den planlagte utbyggingen av Sandnes øst og utvide Rv13 eller etablere Gandsfjordforbindelsen uten samtidig å utvide E39 til seks kjørefelt gjennom store deler av kommunen. Å endre prosjektporteføljen i forslag til Bypakke Nord-Jæren for å ta høyde for de ovennevnte vegtiltakene vil få konsekvenser for Bypakken både når det gjelder fremdrift og ambisjonen om å nå nullvekst i personbiltrafikken i byområdet på Nord-Jæren. I gjeldende forslag til Bypakke Nord-Jæren økes transportkapasiteten til området ved at det etableres Bussvei2020 til Vatnekrossen og fire felt på E39 mellom Hove og Ålgård. I tillegg utvides E39 fra to til fire felt mellom Sandved og Hove gjennom Jærenpakke 1. Et alternativ til den store utbyggingen som foreslås, vil kunne være å redusere utbyggingsvolumet rundt Vatnekrossen tilpasset kapasiteten dette vegnettet vil ha ved Bypakke Nord-Jærens utløp i Vurderingene foretatt i dette notatet viser at det ikke foreligger tilstrekkelige transportanalyser som gir svar på konsekvenser for framkommelighet på vegnettet på Nord- Jæren, reisemiddelfordeling og om vi kan nå målsetningen om nullvekst. Utvidelse av vegkapasitet til Sandnes øst er vanskelig å ta inn som en del av Bypakke Nord-Jæren før en analyse av tilstrekkelig kvalitet foreligger. Det anbefales å bygge ut Vatnekrossen tilpasset kapasiteten i vegnettet en vil disponere over ved Bypakke Nord-Jærens utløp i Parallelt bør regionen i samarbeid arbeide videre med grundige analyser og vurderinger av konsekvensene en omfattende utbygging av Sandnes øst vil gi. Stavanger, 8. oktober 2014 Gottfried Heinzerling, samferdselssjef 18

19 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Styringsgruppen for Transportplan Jæren Statens vegvesen Region vest Saksbehandler/innvalgsnr: Tina Jacobsen Vår dato: Vår referanse: Vurdering av forslag om fritak for småbarnsfamilier i Bypakke Nord-Jæren - oppdatert versjon Det ble i styringsgruppemøtet 4. desember 2013 bedt om en utredning om muligheter for at småbarnsfamilier som har offentlig subsidiert barnehageplass får gratis passering i bomringen i tidsrommet i ukedager. Et notat som svarte på dette spørsmålet ble sendt ut i mars Senere har det vært etterlyst en mer omfattende utredning av spørsmålet fra flere, så notatet fra er blitt oppdatert. Det bør i minst mulig grad gis fritak for betaling i bompengeprosjekter. Mange fritaksordninger vil både svekke prosjektets inntekter og øke administrasjons- og innkrevingskostnadene. Uten klare avgrensninger vil det lett oppstå press fra ulike grupper for å få fritak eller særskilte rabattordninger. Kravet om sammenheng mellom nytte og betaling er et viktig prinsipp som skal ligge til grunn for bompengeinnkreving. Nyttprinspippet innebærer at de som betaler bompenger skal ha nytte av vegprosjektet bompengene finansierer. Likeledes må de som har nytte av prosjektet være med å betale, jf. Meld. St. 26 ( ), side 93. Kravene som følge av nytteprinsippet gjelder både geografisk og tidsmessig. Betydningen av nytteprinsippet er understreket både i St. meld. nr. 24 ( ) Nasjonal transportplan og i St.meld. nr. 16 ( ) Nasjonal transportplan I Meld. St. 26 står det at det ikke kan stilles samme direkte krav til sammenheng mellom nytte og betaling når det gjelder bypakker. Disse pakkene består av flere prosjekter som har innvirkning på hele transportinfrastrukturen i byområdet, og som til sammen bidrar til økt framkommelighet. Etter vår vurdering kan ikke denne omtalen forstås slik at det kan gis fritak for spesielle trafikantgrupper i Bypakke Nord-Jæren. På bakgrunn av nytteprinsippet er det i takstretningslinjene trukket opp klare grenser for hvilke trafikantgrupper som skal gis fritak. Følgende grupper er pr. februar 2014 helt eller delvis fritatt for betaling av bompenger: Gående og syklende. Moped og motorsykkel. Passasjerer (unntatt i noen ferjeavløsningsprosjekt). Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Lagårdsveien 80 Statens vegvesen Region vest 4010 STAVANGER Landsdekkende regnskap Askedalen Leikanger Org.nr: Vadsø Telefon: Telefaks:

20 Uniformerte utrykningskjøretøy (sivile utrykningskjøretøy i tjeneste). Kjøretøy i merket begravelsesfølge. El-biler og hydrogenbiler med HY-registreringsskilt. Kollektivtransport i konsesjonert rute. Kjøretøy som benyttes til arbeid på bomvegen (ikke i bomringer). Forflytningshemmede (bare i bomringer). Herunder åpnes det for to gratisbrikker for familier med funksjonshemmede barn, og refusjon av bompenger for funksjonshemmede uten egen bil. Diplomater i Oslo-pakke 3 og kjøretøy eid eller knyttet til Nato-hovedkvarter. Fritak utenom de som er nevnt ovenfor må det søkes til Vegdirektoratet om. Vegdirektoratet har ikke hjemmel til å gi fritak for småbarnsforeldre som skal levere i barnehage. Gjennom behandlingen av bompengeproposisjoner i Stortinget og ved Samferdselsdepartementets behandling av klager på takstvedtak er det i de senere år gitt noen fritak som går ut over takstretningslinjene. Ingen av disse tilfellene omfatter kun småbarnsforeldre som skal levere i barnehage. Når det gjelder et eventuelt fritak for småbarnsfamilier som beskrevet i starten, er dette vanskelig og ressurskrevende å få til i praksis selv om takstretningslinjene hadde tillat det. Dagens regelverk i forbindelse med tildeling av barnehageplass er at barnets bostedskommune har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder, jf. barnehageloven 8 og 12a. Siden bomringene ikke tar hensyn til kommunegrensene vil muligens noen småbarnsfamilier måtte passere en bomring mellom bosted og barnehage. Å administrere lister over hvem dette gjelder er et tidskrevende arbeid. Man må ha oversikt over alle barnehagebarn for å vite hvem som skal ha fritak. Tall fra den regionale reisevaneundersøkelsen som ble utført i 2012 viser at det er rundt daglige bringe/hentetjenester til skole og barnehage per hverdag. Rundt 86,5 % av disse skjer med bil. Av de som har oppgitt inntekt har 72,7 % en husholdningsinntekt på kr eller mer. Dermed er det potensielt mange reiser hver dag som ikke skal belastes i bomringen om fritaket skal være gjeldene. Dette kan svekke inntektsgrunnlaget, samt virke urettferdig for andre trafikantgrupper. Småbarnsfamilier er ikke en særstilling sett opp imot andre grupper i samfunnet som er sårbare, som for eksempel studenter, uføretrygdede og forflytningshemmede som ikke har fritak etter gjeldene takstretningslinjer. I tillegg er det noen som bytter barnehager underveis, flytter ut av kommunen, har delt omsorg, eller tar barna ut av barnehagene slik at listene over hvem som har rett på fritak bør oppdateres jevnlig. Administrasjonskostnadene knyttet til dette forventes å være høye. Statens vegvesen Region vest kan ikke tilrå at det gis fritak for småbarnsfamilier som har offentlig subsidiert barnehageplass på bakgrunn av takstretningslinjene og dagens regelverk. 2

Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 11. mai 2015

Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 11. mai 2015 Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 11. mai 2015 Møtetidspunkt: 11.mai 2015, kl. 0930-1100 Møtested: Rogaland Fylkeskommune Møterom: Fylkesutvalgssalen Deltakere Statens vegvesen Lars Aksnes Fungerende

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Februar 2015 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren blir ny bompengepakke i,, og fra 2017. Vedtaket i fylkestinget kan leses på www.rogfk.no/vaare-tjenester/samferdsel/bypakke-nord-jaeren

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Mai 2014 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren er foreslått som bompengepakke fra 2017. Forslaget som nå ligger klart skal gjennom en lang beslutningsprosess

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren. Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren. Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014 Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014 Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Presentasjonen er en melding om

Detaljer

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Skal bidra til å imøtekomme regionale og nasjonale mål: Regionalplan for Jæren Belønningsordningen Framtidig bymiljøavtale Klimaforlik Nasjonal

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Presentasjonen gjelder forslag til etablering av Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren.

Detaljer

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst Til: Fra: Sandnes kommune Norconsult AS Dato: 2014-02 - 19 Kommunedelplan for byutviklingsretningen Sandnes Øst Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes

Detaljer

INNKALLING MØTE 4 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 4 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 4 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Torsdag 22.05 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 12:00 14:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Høringsuttalelse: Forslag til Bypakke Nord-Jæren KBU 28.08.14 Høringsuttalelse: Forslag til Bypakke Nord-Jæren Hildegunn Hausken og Ellen F. Thoresen Grunnlag for Bypakke Nord-Jæren Dagens bompengeordning utløper 31.12.2016. fra 2017 er det ikke bompenger

Detaljer

gjeldende areal- og transportplaner, samt nasjonale og regionale klimamål. Det

gjeldende areal- og transportplaner, samt nasjonale og regionale klimamål. Det Forslag til vedtak i sak FT 90/14 fra Senterpartiet 1. Bypakke Nord-Jæren omfatter kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. 2. Gjennomføringen av Bypakke Nord-Jæren skal skje med grunnlag i de

Detaljer

Jærenpakke 2 Statusrapport juni 2013

Jærenpakke 2 Statusrapport juni 2013 Jærenpakke 2 Statusrapport juni 2013 Samferdselssjef Gottfried Heinzerling Utgangspunkt: Arbeidet med Jærenpakke 2 er basert på konseptvalgutredningens alternativ 3A. KVU: Konsept 3A «Buss- og jernbanebasert

Detaljer

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08

Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Trafikale konsekvenser Ha07/Ha08 127-150 boliger i Kyrkjeveien 2013-08-12 Oppdragsnr.: 5131497 1 20130910 Utarbeidet TOst KjMed LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Samferdselsprosjekt i Rogaland

Samferdselsprosjekt i Rogaland Samferdselsprosjekt i Rogaland Ledermøte RIF, onsdag 11. mars 2015 Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland Region vest: NTP 2014-2023 Investeringer store riksvegsprosjekt (stat + bompenger) Rogaland: E39

Detaljer

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Status Bypakke Nord-Jæren Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Samferdselsdepartementets vurdering av Bypakke Nord-Jæren Ambisjonene i pakken er i tråd med de nasjonale målene for trafikkvekst i storbyområdene

Detaljer

3. De finansielle forutsetningene for Bypakke Nord-Jæren er som følger:

3. De finansielle forutsetningene for Bypakke Nord-Jæren er som følger: 1 Sak 90/14 BYPAKKE NORD-JÆREN 2 3 4 5 Fellesforslag fremmet på vegne av: H, AP, KrF, V, SV, Terje Larsen, Fride Solbakken og Helge Solum Larsen 6 7 Forslag til vedtak: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Notat Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og I. Styringsstruktur I. 1 Forutsetninger Finansieringen av en forsert utbygging av kollektivnettet, gang og sykkeltilbudet og utvalgte

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

Framdrift Bypakke Nord-Jæren

Framdrift Bypakke Nord-Jæren Framdrift Bypakke Nord-Jæren Bakgrunn Styringsgruppen for Bypakke Nord-Jæren ba i møte 7 september 2015 om et notat som beskriver framdrift etter nye signaler fra Samferdselsdepartementet (SD). Fredag

Detaljer

Fylkestinget viser til Statens vegvesen brev av 11. Juli 2013, og gir følgende uttalelse.

Fylkestinget viser til Statens vegvesen brev av 11. Juli 2013, og gir følgende uttalelse. Saknr. 12/3486-15 Saksbehandler: Rune Hoff Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der En enkel vurdering av de viktigste føringene for utforming av bompengeordninger i byområdet er foretatt

Detaljer

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset I forbindelse med et innspill fra Selsbakk velforening ble det avholdt et folkemøte hos Selsbakk velforening med representanter fra bygningsrådet.

Detaljer

Bypakke Nord-Jæren. Byggebørsen Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland

Bypakke Nord-Jæren. Byggebørsen Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland Bypakke Nord-Jæren Byggebørsen 2015 Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland Region vest: NTP 2014-2023 Investeringer store riksvegsprosjekt (stat + bompenger) Rogaland: E39 Jæren: 4 prosjekter: 6,7 mrd.

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma. Mandat for byutredning i Nedre Glomma I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Forslag til navn på hovedrutenettet I dette avsnittet vil det gis en kort oversikt over hvilke strekninger som er foreslått med nye navn.

Forslag til navn på hovedrutenettet I dette avsnittet vil det gis en kort oversikt over hvilke strekninger som er foreslått med nye navn. Bydelsutvalgene Byplan Sandnes, 18.02.2008 Deres ref.: Vår ref : 200801219-1 Saksbehandler: Anne Sviland Arkivkode : E: Q21 FORSLAG TIL NYE NAVN PÅ HOVEDRUTENETTET FOR SYKKEL I OG GJENNOM SANDNES KOMMUNE

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Informasjonsmøte om stenging av Solaveien med tiltak i Syrinveien Fagleder transportplan Håkon Auglend

Informasjonsmøte om stenging av Solaveien med tiltak i Syrinveien Fagleder transportplan Håkon Auglend Informasjonsmøte om stenging av Solaveien med tiltak i Syrinveien Fagleder transportplan Håkon Auglend Deltakere Håkon Auglend (Sandnes kommune) Katja Hvidsten (Sandnes kommune) Anne Margrethe Skretting

Detaljer

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad Askøyveiene AS Askøypakken Statusrapport bompengesøknad Februar 2011 INNLEDNING Askøy kommune er en vekstkommune. Folketallet er ca. 25.000 i dag og ventes å passere 30.000 rundt 2025. Næringslivet er

Detaljer

Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016

Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016 Organisering av Region vest Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016 Helge Eidsnes Regionvegsjef 1 [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region vest: totalbudsjett 16 14 12 10 Fylkesveg

Detaljer

Status vegprosjekter i Rogaland

Status vegprosjekter i Rogaland Møte med Rogalandsbenken Sola den13. januar 2015 Organisering av Region vest Status vegprosjekter i Rogaland Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 13.01.2015 1 Region vest: NTP 2014-2023 Investeringar

Detaljer

Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg

Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg Arkivsak-dok. 12/00339-1 Saksbehandler Laila Vestby Saksgang Møtedato Sak nr. Plan- og økonomiutvalget 02.02.2012 Bystyret 16.02.2012 Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg

Detaljer

Vurdering av bompengepotensiale ved forlenget innkreving av bompenger til finansiering av fv. 107 Jondalstunnelen

Vurdering av bompengepotensiale ved forlenget innkreving av bompenger til finansiering av fv. 107 Jondalstunnelen Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Kristian Bauge / 55516337 16/178774-2 14.03.2017 Vurdering

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø. Mandat for byutredning i Tromsø I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å oppfylle

Detaljer

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ Om 20 år har Tromsøs befolkning økt fra 68.000 til 85.000 mennesker, og biltrafikken vil i samme tidsrom øke 20%. Dette krever både boligutbygging og smarte trafikktiltak.

Detaljer

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Ingun Risnes Øystein Tandberg Saksbehandler/innvalgsnr: Øystein Tandberg - 24058218 Vår dato: 24.11.2014 Vår referanse: 2012/147507-013 Vurdering av trafikksituasjonen

Detaljer

Byrådssak 271/10. Dato: 4. mai 2010. Byrådet. E 39 Bergen - Os. Plassering av bomstasjoner BBY-714-200513584-74

Byrådssak 271/10. Dato: 4. mai 2010. Byrådet. E 39 Bergen - Os. Plassering av bomstasjoner BBY-714-200513584-74 Dato: 4. mai 2010 Byrådssak 271/10 Byrådet E 39 Bergen - Os. Plassering av bomstasjoner NIHO BBY-714-200513584-74 Hva saken gjelder: I Nasjonal transportplan (2010-2019) er det gitt klarsignal for å bygge

Detaljer

Sandnes Kommune. Transport Utredning Sandnes Øst

Sandnes Kommune. Transport Utredning Sandnes Øst Transport Utredning Sandnes Øst Utgave: 1 13.03.2015 Transport Utredning Sandnes Øst 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Transport Utredning Sandnes Øst Utgave/dato: 3 / 2015-03-13 Arkivreferanse:

Detaljer

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på SYKKELSTAMVEG STAVANGER FORUS/LURA SANDNES KOMMUNEDELPLAN OG

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene. Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet

Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene. Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Problemstillinger Hva er status for ordningen? Hvilke tiltak bør det legges vekt på? Hvordan

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/8181-32 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2013 78297/2013 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/223 Formannskapet 18.12.2013 14/6 Bystyret 13.02.2014 Mulig samordning av bomstasjonene

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen 0030 OSLO 28.01.2014 BELØNNINGSORDNINGEN - RAPPORTERING FOR 2013 - STAVANGER

FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen 0030 OSLO 28.01.2014 BELØNNINGSORDNINGEN - RAPPORTERING FOR 2013 - STAVANGER FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 28.01.2014 Deres ref.: 13/1508 Saksbehandler: Mirjana Gvozdic Saksnr. 12/20095-22 Direkte innvalg: 51 51 69 18

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen. Mandat for byutredning i Kristiansandsregionen I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

Vedlegg 3 Trafikkberegninger

Vedlegg 3 Trafikkberegninger Vedlegg 3 Trafikkberegninger 1 BEREGNET TRAFIKKGRUNNLAG Det er gjennomført trafikkberegninger i Regional transportmodell (RTM) av de ulike bomkonseptvariantene ved hjelp av delområdemodellen for Buskerudbyen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Trafikkberegninger

KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Trafikkberegninger KOMMUNEDELPLAN Prosjekt: Rv. 22; kryssing av Glomma Trafikkberegninger Parsell: Rv. 22; kryssing av Glomma Kommune: Fet Region øst Oslo kontorsted 20.11.2014 -14 OPPDRAG Rv 22 Kryssing av Glomma KDP -

Detaljer

Vegvesenet som samfunnsaktør

Vegvesenet som samfunnsaktør Vegvesenet som samfunnsaktør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Foto: Knut Opeide Vi er en stor aktør innen byutvikling Foto: Knut Opeide Gjennom egne anlegg Foto: Knut Opeide og som sektormyndighet Foto:

Detaljer

PROTOKOLL Bydelsutvalgenes ledere Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Bydelsutvalgenes ledere 1/2013 07.01.2013 1/13-4/13 Tilstede: Ellen Karin Moen (Hana bydelsutvalg), Sigve Tengesdal (Høle bydelsutvalg),

Detaljer

Sandnes Øst - Regionutvikling

Sandnes Øst - Regionutvikling Sandnes Øst - Regionutvikling Janne Johnsen Fylkesordfører 27.11.2013 05.12.2013 05.12.2013 Den store utfordringen fremover: Å takle befolkningsveksten! Inntektsutvikling i Rogaland Reisevaneundersøkelsen

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

Veiprising til skrekk og advarsel?

Veiprising til skrekk og advarsel? Veiprising til skrekk og advarsel? Erfaringer fra arbeidet i Tromsø kommune Kommunevegdagene 2011 Tromsø 23-24.mai Hvordan får Tromsø folk til å reise annerledes? Reisemiddelfordeling i Tromsø 40 % av

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum

Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Utbyggingen av E18 Vest - Status og fremdrift Knut Gløersen Statens vegvesen Region øst 3.5.2010 Vårt Vestkorridorprosjekt omfatter E18 Oslo-Asker E16 i Bærum Dagens situasjon E18 i Bærum og Oslo har 80-100

Detaljer

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon 1. Bakgrunn Forus Næringspark har kommet med innspill til kommuneplanen og områdeplan Forus Øst om ny jernbanestasjon på gamle Forus stasjon, i området hvor

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Avklaringsnotat til Sandnes kommune, Bussveien Ruten Vatnekrossen.

Avklaringsnotat til Sandnes kommune, Bussveien Ruten Vatnekrossen. Statens vegvesen Avklaringsnotat til Sandnes kommune, Bussveien Ruten Vatnekrossen. Vedlegg til forprosjektrapport Bussveien Gravarsveien, Hanaveien og Julie Eges gt. Til: Fra: Kopi til: Sandnes kommune

Detaljer

Hvor finner vi kruttet når bilen skal ta pause? Arvid Strand

Hvor finner vi kruttet når bilen skal ta pause? Arvid Strand Hvor finner vi kruttet når bilen skal ta pause? Arvid Strand Reiser i Bergen i dag og i 2030 I dag 1 million reiser per dag 66 prosent med bil 12 prosent kollektivt 21 prosent til fots/sykkel 1992 62 prosent

Detaljer

Saksutskrift. Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan

Saksutskrift. Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan Saksutskrift Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan Arkivsak-dok. 16/01961-12 Saksbehandler Jochen Caesar Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 2015-2019 14.06.2017 64/17

Detaljer

REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Vedlegg 4 82 REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:30 10:30 Medlemmer

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.04.2016 HØRING - KONSEPTVALGUTREDNING VEGPROSJEKTER I BYOMRÅDET HAUGESUND Rådmannens forslag

Detaljer

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4

1 Innledning Dagens trafikksituasjon Beregninger Tiltak i vegnettet... 4 Oppdragsgiver: Trondheim kommune fakturamottak Oppdrag: 533053 Trafikkberegninger Tempe Dato: 2013-10-17 Skrevet av: Jenny Persson/Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Birgitte Nilsson TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

Notat: Bussveien rv Sundekrossen Mosvatnet. Vurdering av konsept og kulvert under Tjensvollkrysset.

Notat: Bussveien rv Sundekrossen Mosvatnet. Vurdering av konsept og kulvert under Tjensvollkrysset. 17.08.2016 Statens vegvesen Notat: Bussveien rv. 509 - Sundekrossen Mosvatnet. Vurdering av konsept og kulvert under Tjensvollkrysset. Statens vegvesen har sammen med Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

Trafikknotat Midtfjell spørsmålstilling Innsigelse fra Fylkeskommune

Trafikknotat Midtfjell spørsmålstilling Innsigelse fra Fylkeskommune Notat Til: Fra: Gjesdal kommune Odd Magne Sørfossmo Kopi: Dato: 6. Mars 2015 Emne: Kommuneplan 2015-2027 Trafikknotat Midtfjell spørsmålstilling Innsigelse fra Fylkeskommune Dette notatet har som formål

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland. Mandat for byutredning i Grenland I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Statens vegvesen. Trafikale effekter og endrede inntekter i Bergensprogrammet tre måneder etter innføring av tidsdifferensierte takster

Statens vegvesen. Trafikale effekter og endrede inntekter i Bergensprogrammet tre måneder etter innføring av tidsdifferensierte takster Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 67342 Kontor for bompengeforvaltning Statens vegvesen, Region vest Brita Bye Saksbehandler/telefon: Kristian Bauge / 55516337 Vår dato: 23.05.2016 Vår referanse:

Detaljer

Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen

Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen Lysbilde 1 Areal- og transportutvikling Grunnlag for revisjon av byplanen 11. Januar 2016 Finn Aslaksen Vista Utredning AS Oppgaven Byplanen skal revideres: Kommunedelplan for sentrum Leiret Kommunedelplan

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest. Bompengefinansiering av Sogndalpakken

Statens vegvesen. Notat. Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest. Bompengefinansiering av Sogndalpakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest Saksbehandler/innvalgsnr: Kristian Bauge +47 55516337 Vår dato: 28.09.2015 Vår referanse: Bompengefinansiering

Detaljer

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset 8.3.2016 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig: Andre nøkkelpersoner: Statens vegvesen

Detaljer

1. Innledning Bakgrunn Plannivå Dagens situasjon... 4 Kollektivtrafikk... 5 Områdeavgrensning... 5 Stavanger... 5 Sandnes...

1. Innledning Bakgrunn Plannivå Dagens situasjon... 4 Kollektivtrafikk... 5 Områdeavgrensning... 5 Stavanger... 5 Sandnes... 1 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Plannivå... 4 4. Dagens situasjon... 4 Kollektivtrafikk... 5 Områdeavgrensning... 5 Stavanger... 5 Sandnes... 6 Sola... 6 5. Formål med planarbeidet... 6 6. Planprogram...

Detaljer

Jordvern i vegbygging. Grethe Vikane, Statens Vegvesen Region Vest

Jordvern i vegbygging. Grethe Vikane, Statens Vegvesen Region Vest Jordvern i vegbygging Grethe Vikane, Statens Vegvesen Region Vest 03.03.2016 Jordvern i vegbygging Agenda Hva er våre føringer? Hva skal vi bygge? NTP 2018-29 Døme på planer og jordvern E39 Ålgård- Hove

Detaljer

Omlegging av takst og rabattsystemet for Halsnøysambandet

Omlegging av takst og rabattsystemet for Halsnøysambandet Kvinnherad kommune 5470 ROSENDAL Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Kristian Bauge / 55516337 16/28476-67 31.03.2017 Omlegging av takst og rabattsystemet

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding)

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding) SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Seksjonleder : 200703820 : E: Q10 : Håkon Auglend : Håkon Auglend Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling

Detaljer

Notat. Infrastruktur alternative løsninger og anbefalinger. Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka

Notat. Infrastruktur alternative løsninger og anbefalinger. Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka Notat Oppdragsgiver: Ringerike kommune Oppdrag: Kommunedelplan Krakstadmarka Faveo Prosjektledelse AS Vestre Strandgt 27 29, 4611 Kristiansand www.faveoprosjektledelse.no ORG. NR 881 894 742 MVA Sted:

Detaljer

Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren

Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren Ellen Solheim, KrF Leder av samferdselsutvalget Merkedag i dag J Representanter fra

Detaljer

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt?

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt? Fakta om bompenger Utarbeidet for E6-forum Oppland, av Statens vegvesen v/e6 Biri-Otta-prosjektet og Oppland fylkeskommune. Det som fremgår her, er vanlig praksis for alle norske vegprosjekt. Her får du

Detaljer

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Hensikten med saken er å gi en felles høringsuttalelse fra de 5 kommunene og Buskerud fylkeskommune til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke

Detaljer

SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA

SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA Beregnet til Lier kommune Dokument type Tekstrapport Dato 2009-06-01 SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA Revisjon 00 Dato 2009-06-01 Utført av

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

Helhetlig samferdselsløft i Buskerudby-området

Helhetlig samferdselsløft i Buskerudby-området Buskerudbypakke 2 Helhetlig samferdselsløft i Buskerudby-området Behov for omfattende satsing på tog, buss, vei, sykkel, gange, pendlerparkeringer og knutepunkter de kommende 15-20 årene. Vi følger opp

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb Temanotat: Trafikk Region øst Prosjektavdelingen Prosjekt Vestoppland Dato: November 2010 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Celine Raaen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes

Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes NOTAT Til: Floire Daub Fra: Frode Konst Dato 2016-07-04 Vurdering tilknyttet parkeringsanlegg med adkomst via Jernbaneveien i Sandnes Bakgrunn Denne vurderingen er en del av den samlede dokumentasjonen

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren Saksframlegg Vår saksbehandler Erling Stein Aass, tlf. 32808699 Vår referanse 2013/3273-11 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for samferdselssektoren 11.09.2014 Vedlegg 1 Rapport. Fv. 283 Rosenkrantzgata.

Detaljer

REFERAT MØTE 8 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag 16. oktober 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

REFERAT MØTE 8 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag 16. oktober 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen REFERAT MØTE 8 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Torsdag 16. oktober 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 07:30 10:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer