SKICES UN TEHNISKIE ZĪMĒJUMI PROFESIONĀLAJĀ GRAFIKĀ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKICES UN TEHNISKIE ZĪMĒJUMI PROFESIONĀLAJĀ GRAFIKĀ"

Transkript

1 SKICES UN TEHNISKIE ZĪMĒJUMI PROFESIONĀLAJĀ GRAFIKĀ Mācību materiāli Saldus tehnikuma tehnisko profesiju audzēkņiem Izstrādāja: ANDRA PUNCULE

2 SATURA RĀDĪTĀJS Ievads Skicēšanas metodika 4 Grafiskie darbi skicēšanā 8 2. Tehnisko zīmējumu izstrādāšanas paņēmieni. Ēnošana.. 9 Grafiskie darbi tehniskajā zīmēšanā 15 Ēnošana 19 Grafiskais darbs ēnošanā 21 Grafiskais darbs rotācijas un prizmatisku virsmu ēnošanā 23 Grafiskie darbi detaļu tehniskajā zīmēšanā. 25 Ģeometrisku formu zīmējuma paraugs Izmantotā literatūra 29 2

3 IEVADS Tehnisko profesiju kvalitatīvas izglītības pamatā ir grafiskā sagatavotība tehnisko ideju noformēšanai. Mūsdienu celtniecības projektu izstrādē un noformējumā visnoteiktāko vietu ieņem datorgrafika. Tās pielietojums grūti iedomājams bez ātriem uzmetumiem, skicēm, tehniskiem zīmējumiem u.tml. attēlojumiem. Dators ir mehānisms, kurš tikai izpilda cilvēka dotās komandas, arī kļūdainās. Līdz ar to, lai šīs komandas būtu profesionālas, jāpanāk laba grafiskā sagatavotība prasme lasīt grafisko darbu, grafiski pareizi izteikt tehnisko domu un noformēt to apstākļiem atbilstošā veidā. Profesionālajās mācību iestādēs grafiskā sagatavotība notiek mācību priekšmetā Rasēšana, skicēšana un Tehniskā grafika. Skicēšana un tehniskā zīmēšana ir tēmas, kas ietilpst minēto mācību priekšmetu programmā un dod iespēju pilnveidot prasmes tehnisku objektu attēlošanā, kā arī sekmē audzēkņa loģiski analītiskās domāšanas un vizuāli telpiskās uztveres un radošo spēju attīstību. Metodiskais materiāls paredzēts audzēkņiem kā mācību grāmata rasēšanas un būvgrafikas stundās. Tā saturu veido: 1. Īss teorētiskais pamatojums: lekciju materiāli par tēmām: - Skicēšanas metodika - 3 stundām; - Tehnisko zīmējumu izstrādāšanas paņēmieni. Ēnošana 8 stundām. 2. Paraugi attēlos. 3. Praktisko darbu uzdevumi skicēšanā un tehniskajā zīmēšanā: 1) Izstrādājumu detaļas skice; 2) Ēnošana; 3) Leņķa konstruēšana un leņķu dalīšana vienādās daļās; 4) Plaknes figūru - trīsstūra, kvadrāta, sešstūra, riņķa līnijas konstruēšana aksonometriskajās projekcijās; 5) Ģeometrisku ķermeņu zīmēšana ; 6) Rotācijas un prizmatisku virsmu ēnošana; 7) Detaļas tehniskais zīmējums. Ar apzīmējumu ❶ aprakstīti skicēšanas paņēmieni. 3

4 1.SKICĒŠANAS METODIKA Skice ir attēls, kuru izpilda ar brīvu roku, t. i., nelietojot rasēšanas instrumentus, un bez precīza mēroga ievērošanas, bet obligāti ievērojot detaļu elementu projekcijas. Detaļas daļu proporcionalitāti nosaka pēc acumēra. Skice pēc satura neatšķiras no rasējuma, tai jābūt akurāti noformētai, ievērojot projekciju sakarības un LVS EN ISO standartu noteikumus un nosacījumus, kā arī izmēriem, kas izlikti skicē, jāatbilst detaļas dabiskā lieluma izmēriem. Skice paredzēta vienreizējai lietošanai. Skices izpilda uz jebkura papīra standartformāta lapas. Mācību apstākļos ieteicams lietot rūtiņu rakstāmpapīru, kas atvieglo brīvrokas attēla konstruēšanu pēc acumēra. Attēla lielums jāizvēlas pietiekams, lai varētu izlikt visus izmērus, apzīmējumus un norādes. Skices izgatavošanas secība (1.2.att.): 1. Izstrādājuma formas analīze: tās nosaukums, lietojums, materiāls utt.; nosaka tās ģeometrisko formu kopumā: no kādiem ģeometriskiem elementiem šī detaļa sastāv. 2. Detaļai nosaka galveno skatu, nepieciešamos attēlus - skatu, griezumu, šķēlumu skaitu tās skaidrai izprašanai. Attēlu skaitam jābūt minimālam, bet pietiekamam, lai iegūtu pilnīgu priekšstatu par detaļas formu un izmēriem. (1.posms) 3. Izvēlas vajadzīgā formāta papīru, novelk rāmīti un atstāj vietu rakstlaukumam. Izstrādā attēlu kompozīciju lapas darba laukumā, novelkot ar vāji redzamām līnijām katra attēla gabarītu taisnstūri.(2.posms) 4. Uzzīmē nepieciešamās asu un centrālās līnijas; viegli novelk detaļas redzamo ārējo virsmu kontūrlīnijas visos nepieciešamajos skatos. (Ievēro tikai izmēru proporcijas). 5. Riņķa līniju veido pakāpeniski: vispirms ar vieglām līnijām uzvelk riņķa līnijai apvilktu kvadrātu, tad aizzīmē rādiusus diagonālajos virzienos un tos pagarina uz visām pusēm. Darba pareizas izpildes priekšnoteikums ir visu skatu veidošana vienlaikus (jāievēro visu attēlu projekciju sakarība). (3.posms) 6. Ar svītrlīniju novelk neredzamo virsmu kontūras (1. 3.att.). 7. Attēlo urbumus, veido noapaļojumus. 4

5 8. Izpilda nepieciešamos griezumus un šķēlumus, kas nosaka detaļas iekšējo uzbūvi.(4.posms) 9. Nosaka nepieciešamos izmērus, novelk iznesuma līnijas (mēru palīglīnijas), mērķlīnijas un mērbultiņas; pārvelk kontūrlīnijas ar pamatlīniju.(5.posms) 10. Detaļas izmērus izliek skicē, izvieto nosacītos apzīmējumus. 11. Iesvītro griezumu. 12. Noformē rakstlaukumu un pārbauda skici.(6.posms) ❶Riņķa līniju var viegli uzskicēt, vispirms ievelkot to kvadrātā ar svītrlīnijām un pēc tam pārvelkot vajadzīgā platuma līnijām. Skicējot vienādmalu sešstūri, jāievēro, ka attālums no centra līdz malai ir 5 vienības, no centra līdz virsotnei 6 vienības. Sešstūra malas garums ir 6 vienības (1.1.att.). 1.1.att. Riņķa līnijas un sešstūra skicēšana 5

6 1.2.att. Detaļas skices izpildīšanas secība. 6

7 1.3. att. Detaļas skices izpildīšanas paraugs 7

8 GRAFISKIE DARBI SKICĒŠANĀ Mērķis: pilnveidot tehnisko domāšanu. Uzdevums: Apgūt izstrādājuma detaļu skicēšanu, izpildot skici ar brīvu roku (nelietojot rasēšanas instrumentus) un bez precīzas mēroga ievērošanas. (1. un 4.varianta detaļām pieņem izmērus, norādi tos un nepieciešamos nosacītos apzīmējumus skicēs). 1.darbs: Konstruēt skici dotajai izstrādājuma detaļai: 1.variants 2.variants 3.variants 4.variants ❶1., 2. un 4.varianta detaļām pieņem izmērus, skicē norādi tos un arī nepieciešamos nosacītos apzīmējumus. 2.darbs: Konstruēt skici izstrādājumam, kas sastāv no prizmas (2), cilindra(3) un paralēlskaldņa(1) formām. Izmēri un kombinācija pēc izvēles. 8

9 2. TEHNISKO ZĪMĒJUMU IZSTRĀDĀŠANAS PAŅĒMIENI. ĒNOŠANA Profesionālajā grafikā ir divi zīmēšanas veidi: - Perspektīvā zīmēšana - priekšmetus attēlo tādus, kādus tos redz cilvēka acis, t.i. pamatojoties uz novērojuma perspektīvu (tajā tiek sagrozīta priekšmeta forma un izmēri). ( 2.1. att. a) - Tehniskā zīmēšana priekšmetus attēlo paralēlperspektīvā pēc aksonometrisko projekciju principa, t.i. ortogonālajā izometrijā vai frontālajā izometrijā, kurās paralēlas līnijas vienmēr attēlo paralēlas. (2.1.att. b) 2.1.att. Perspektīvattēlojums (a) un zīmējums aksonometriskajās projekcijās (b). 9

10 Tehniskais zīmējums ir priekšmeta aksonometriskais attēls, kas izpildīts ar brīvu roku pēc acumēra, nelietojot rasēšanas instrumentus. Tas bieži vien ir jaunas radošas idejas pirmais dokuments, it sevišķi gadījumos, kad jauno domu grūti izteikt vārdos. To lieto tehnikā, lai skaidrāk parādītu būvkonstrukciju, detaļu, mezglu u.c. izstrādājumu formu. Katram kvalificētam speciālistam ir jāapgūst tehniskā zīmēšana, lai labāk izprastu tās vai citas detaļas, konstrukcijas uzbūvi un prastu uzskicēt nepieciešamo detaļu vai mezglu. proporcijas. Pirms detaļas tehniskā zīmējuma izpildīšanas pēc gatava parauga vispirms rūpīgi jāapskata tā forma, jāuztver atsevišķo elementu izmēru Ar zīmējumu ieteicams aizņemt ¾ no lapas formāta. Tehniskā zīmējuma uzskatāmība atkarīga no aksonometriskās projekcijas pareizas izvēles, kad tiek ņemta vērā priekšmeta forma. Piemēram, izpildot četrstūra prizmas formas detaļai vai piramīdai tehnisko zīmējumu, uzskatāmāks būs zīmējums dimetriskajā projekcijā. Ja priekšmeta vai detaļas plaknes ir paralēlas, tad zīmējumu ieteicams izpildīt izometriskajās projekcijās. Ja sākumā ir grūti noteikt uzskatāmāko attēlojumu, ieteicams izpildīt pamatkontūru uzmetumus dažādās aksonometriskajās projekcijās un pēc tam izvēlēties visuzskatāmāko. 10

11 Zīmēšanai izvēlas H vai HB un B zīmuli kontūrlīniju pārvilkšanai noslēgumā. Lai nodrošinātu taisnu, vienmērīgu un garu līniju zīmēšanu, zīmulim jābūt pareizi noasinātam (2.2.att. D). Sākotnēji, nesasprindzinot roku, zīmulis jātur apmēram vidusdaļā (2.2.att. A un B). Darba noslēguma daļā to tur tuvāk uzasinātajam galam (2.2.att. C). Lai apgūtu tehniskās zīmēšanas iemaņas, vairakkārt jāizpilda vingrinājumi līniju vilkšanā ar brīvu roku, taisnu leņķu un taisnes nogriežņu dalīšanā vienādās daļās pēc acumēra, t. i., bez rasēšanas instrumentu lietošanas. Vienīgie instrumenti ir: paša acumērs, dzēšgumija un pareizi uzasināts zīmulis. A B 2.2. att. Darba paņēmieni (A,B,C) un noasināts zīmulis (D). C D 11

12 Metodiskie norādījumi: 1) Iemaņu apgūšanu ieteicams ❶sākt ar taisnu līniju (2.3.att.) un leņķu attēlošanu un to dalīšanu vienādās daļās (2.4.att.). 2.3.att. Nogriežņa dalīšana vienādās daļās pēc acumēra. 2.4.att. Vingrinājumi leņķu attēlošanā un paralēlu līniju vilkšanā 45 0 (a un c) un 30 0 leņķī (b un d). ❶Vingrinājumi jāizpilda ar mīkstu zīmuļa grafītu HB vai B uz balta papīra. Jāiemācās ātri un precīzi vilkt līnijas 45 0 un 30 0 leņķī pret horizontu, nelietojot instrumentus. Tādas līnijas ir bieži sastopamas izometriskajās un frontālajās projekcijās. 2) Līniju slīpumu 45 0 iegūst, dalot taisnu leņķi uz pusēm (2.4.att. a), bet slīpumu 30 0 iegūst, dalot taisnu leņķi trīs daļās (2.4.att. b). 3) Tālāk pāriet uz plaknes figūru daudzstūru (2.5.att.), riņķa līniju un elipšu zīmēšanu. 4) Noslēguma posmā vienkāršu ģeometrisku ķermeņu un detaļu zīmēšana. 12

13 Dažu figūru tehniskā zīmējuma izpildei izmanto arī tuvinātas attēlošanas paņēmienus. Kvadrāta un taisnstūra attēlošanai horizontālajā vai profilā plaknē novelk x un y vai z un y aksonometriskās asis, uz kurām atliek šo figūru malu garumus, kas reizināti ar sagrozījuma koeficientiem pa attiecīgajām asīm. Caur apzīmētajiem punktiem 1, 2, 3 un 4 velk kvadrāta malas paralēli asīm (2.5.att. a). Attēlojot sešstūra formas figūras, vispirms jāuzzīmē regulārs sešstūris (2.5.att.b, c un d). 2.5.att. Dažādu figūru tehnisko zīmējumu izpildes paņēmieni. Kvadrāts (a un e), regulārs sešstūris (b, c, d, f, g un h) aksonometriskajās projekcijās. 13

14 Cilindrisku objektu attēlu zīmēšanu sāk ar aksonometrisko asu novilkšanu un pamatu zīmēšanu: riņķa līnijas un ovālu zīmēšana ar brīvu roku. Lai uzzīmētu riņķa līniju, vispirms jānovelk savstarpēji perpendikulāras asis (vertikālā un horizontālā) un caur to krustpunktu 45 0 leņķī pret horizontālo asi novelk divas savstarpēji horizontālas taisnes (2.6.att.a). No centra uz asīm un taisnēm pēc acumēra atliek nogriežņus, kas vienādi ar riņķa līnijas garumu. Caur atzīmētajiem punktiem ar brīvu roku novelk aploci. ❶Attēlojot ovālus, jācenšas ievērot koeficientus un garuma vienības asu virzienos (2.6.att. b, c un d). Cilindra zīmējumus tāpat sāk ar aksonometrisko asu novilkšanu un abu pamatu veidošanu (2.6.att. e, f, g un h). 2.6.att. Riņķa līnijas un cilindrisku objektu zīmēšanas paņēmieni aksonometriskajās projekcijās. 14

15 GRAFISKIE DARBI TEHNISKAJĀ ZĪMĒŠANĀ 1. Leņķa konstruēšana: Konstruēt 90 0 (a), 30 0 (b), 45 0 (c), 60 0 (d) un 42 0 (e) leņķus un tos lietot aksonometriskajās sistēmās. 15

16 2. Leņķa dalīšana vienādās daļās: Sadalīt leņķi divās (a un b), trīs (d) un četrās (c) vienādās daļās. 16

17 3. Trīsstūra konstruēšana: a - frontālās dimetrijas, b - izometrijas frontālā projekciju plaknē, c - izometrijas horizontālā projekciju plaknē. 4. Kvadrāta konstruēšana: a - frontālās dimetrijas, b - izometrijas frontālā projekciju plaknē, c - izometrijas horizontālā projekciju plaknē. 5. Sešstūra konstruēšana: a - frontālās dimetrijas, b - izometrijas frontālā projekciju plaknē, c - izometrijas horizontālā projekciju plaknē. 17

18 6. Riņķa līnijas konstruēšana: a - frontālās dimetrijas, b - izometrijas frontāl.ā projekciju plaknē, c - izometrijas horizontālā projekciju plaknē. 7. Prizmas (a) un cilindra (b) konstruēšana. Π1 horizontālā projekciju plakne, Π2 frontālā projekciju plakne, Π3 profilā projekciju plakne. 18

19 ĒNOŠANA Tehniskā zīmējuma uzskatāmību uzlabo ar ēnojumu, kuru izpilda ar iesvītrojumu (2.8. un 2.9.att.). ❶Izveidojot ēnojumu, jāatceras, ka gaismas staru virzienu pieņem no kreisās puses augšas. Izstrādājuma iedomāti apgaismotās virsmas iesvītro ar tievākām, retākām un īsākām līnijām, ēnainās virsmas ar resnākām, blīvākām līnijām. Konusa ēnojums jāizpilda ar līnijām, kas iet caur tā virsotni. Ģeometriskā izstrādājuma ēnojumu var izpildīt arī ar tīklojumu, kas ir sarežģītāks paņēmiens un kura izpilde prasa lielu rūpību un precizitāti. Izstrādājuma apgaismotās virsmas iesvītro ar tievākām līnijām; tuvojoties dziļākas ēnas vietām, līnijas kļūst resnākas. 2.8.att. Ēnojuma elementi 19

20 2.9.att. Ēnojuma veidi 20

21 GRAFISKAIS DARBS ĒNOŠANĀ 1.variants. Attēlotajai figūrai a norādītajā secībā izpildi tehnisko zīmējumu un ēnojumu. a b c d e 21

22 2.variants. Izvēlies figūru (A līdz H), izpildi tās tehnisko zīmējumu un ēnojumu. A B C D E F G H 22

23 GRAFISKAIS DARBS ROTĀCIJAS UN PRIZMATISKU VIRSMU ĒNOŠANĀ Uzdevums: Konstruē tehnisko zīmējumu ar ēnojumu rotācijas figūrai un prizmai, pielietojot dažādus ēnošanas paņēmienus. 23

24 24

25 GRAFISKIE DARBI DETAĻU TEHNISKAJĀ ZĪMĒŠANĀ 1.darbs: Izpildi dotā izstrādājuma tehnisko zīmējumu, ievērojot norādīto secību. 25

26 2.darbs: Izpildīt tehnisko zīmējumu attēloto detaļu savienojumam (1., 2., 3. un 4. varianti). 26

27 3.darbs: Izpildīt detaļas tehnisko zīmējumu taisnleņķa izometrijā. 1.variants 2.variants 27

28 Ģeometrisku formu zīmējuma paraugs: a skices un b pabeigts zīmējums. 28

29 Izmantotā literatūra 1. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika. R: RaKa, 2008., 266 lpp. 2. Eglītis Z. Tehniskās grafikas ceļvedis. IV daļa Profesionālā inženiergrafika. R: 2007, 400 lpp. 3. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika. Skolotāja grāmata. R: RaKa, 2009, 52 lpp. 4. И.С. Вышнепольский, В.И. Вышнепольский Черчение для техникумов. М: АСТ, lpp. 5. LVS NE ISO standarti. 29

Strāvu magnētiskais lauks. (3.41. att.), rada punktā, P.. Vektora. sin, kur. un r, kā arī magnētiskajai r r ) db, (3.

Strāvu magnētiskais lauks. (3.41. att.), rada punktā, P.. Vektora. sin, kur. un r, kā arī magnētiskajai r r ) db, (3. 3.3.. trāvu magnētiskais lauks 3.3... io-avāra-aplasa likums strāvas elementam 80. gadā franču zinātnieki Ž. io (774 86) un F. avārs (79 84) veica ļoti daudz eksperimentālu pētījumu, lai noteiktu dažādu

Detaljer

10. klases uzdevumi un atrisinājumi

10. klases uzdevumi un atrisinājumi Komandu olimpiāde matemātikā 10. klases uzdevumi un atrisinājumi 1. Skolā, kurā mācās skolēni no 1. līdz 12. klasei, optimālais paralēlklašu skaits katrā no klašu grupām ir 3 un optimālais skolēnu skaits

Detaljer

PRASMJU ATT ST ŠANA. Bilde: fāils VĀks.jpĒ. Metodiskie ieteikumi 2011

PRASMJU ATT ST ŠANA. Bilde: fāils VĀks.jpĒ. Metodiskie ieteikumi 2011 PRASMJU ATT ST ŠANA B RNIEM AR PAŠ M VAJADZ B M Bilde: fāils VĀks.jpĒ Metodiskie ieteikumi 2011 Bildes: faili Novada_gerbonis.jpg un Svistov_gerbonis.jpg 1 ES Mūžiīgl t bas programmas Comenius Reģionālā

Detaljer

Metodiskā izstrāde ELEKTROTEHNIKA, ELEKTROIEKĀRTAS Praktiskā mācība

Metodiskā izstrāde ELEKTROTEHNIKA, ELEKTROIEKĀRTAS Praktiskā mācība LŪZNAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA JĀNIS MEDINIKS Metodiskā izstrāde ELEKTROTEHNIKA, ELEKTROIEKĀRTAS Praktiskā mācība Priekšmeta apjoms (36 stundas) L Ū Z N A V A 2006 Saturs Ievads 3 Praktiskās mācības

Detaljer

12. KOMPOZĪTMATERIĀLI. DABAS KOMPOZĪTI.

12. KOMPOZĪTMATERIĀLI. DABAS KOMPOZĪTI. Tēma 12 12. KOMPOZĪTMATERIĀLI. DABAS KOMPOZĪTI. Dzīvā daba augu un dzīvnieku valsts organismi savas eksistences nodrošināšanai izmanto dažādus, bieži vien sarežģītas uzbūves veidojumus, kurus iespējams

Detaljer

AS DnB NORD Banka PAZIŅOJUMS PAR KORPORATĪVO PĀRVALDĪBU par gadu, kas beidzās 2008.gada 31.decembrī

AS DnB NORD Banka PAZIŅOJUMS PAR KORPORATĪVO PĀRVALDĪBU par gadu, kas beidzās 2008.gada 31.decembrī AS DnB NORD Banka PAZIŅOJUMS PAR KORPORATĪVO PĀRVALDĪBU par gadu, kas beidzās 2008.gada 31.decembrī I IEVADS AS DnB NORD Banka paziņojums par korporatīvo pārvaldību par gadu, kas beidzās 2008.gada 31.decembrī,

Detaljer

Montāžas instrukcija. Logano S111-2 x (WT) Cietā kurināmā apkures katls. Jaudas diapazons no 13,5 kw līdz 45 kw (2011/11) LV

Montāžas instrukcija. Logano S111-2 x (WT) Cietā kurināmā apkures katls. Jaudas diapazons no 13,5 kw līdz 45 kw (2011/11) LV Montāžas instrukcija Cietā kurināmā apkures katls 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Jaudas diapazons no 13,5 kw līdz 45 kw 6 720 802 326 (2011/11) LV Satura rādītājs Satura rādītājs 1 Simbolu skaidrojums

Detaljer

Sandnessjøen sykehus - Bygging av ny AMK-sentral (Nytt Nødnett) i eks. lokaler

Sandnessjøen sykehus - Bygging av ny AMK-sentral (Nytt Nødnett) i eks. lokaler Sandnessjøen sykehus - Bygging av ny AMK-sentral (Nytt Nødnett) i eks. lokaler Informācija Versija 1 Iepirkuma adrese http://com.mercell.com/permalink/46272139.aspx Ārējs iepirk. ident. Nr. 2014-129960

Detaljer

Valsts bioloăijas olimpiāde 12. klase

Valsts bioloăijas olimpiāde 12. klase Valsts bioloăijas olimpiāde 12. klase 23.01.2008. 1. uzdevums. Ăenētika (15 p.) Heršejs Čeiss (Hershey-Chase) 1952. gadā veica shēmā attēlotos eksperimentus ar bakteriofāgiem. 1.1. Ko sauc par bakteriofāgiem?

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

PAŠNOV RT JUMA ZI OJUMS

PAŠNOV RT JUMA ZI OJUMS R ZEKNES KATO U VIDUSSKOLA Re. Nr. 3113802708, Latgales iel 82, R zekn, LV 4600, t lr. 64625180, E-pasts: rekat@inbox.lv Skolas dibin t js Romas kato u Bazn cas R zeknes Aglonas diec ze R ZEKNES KATO U

Detaljer

Algas un darba apstākļi Norvēģijā

Algas un darba apstākļi Norvēģijā LATVISKI Algas un darba apstākļi Norvēģijā Informācija darbiniekiem no Čehijas Republikas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Slovākijas un Ungārijas Laipni l gti Norv ij k darbinieki Fellesforbundet

Detaljer

Materiālu izvēle bioloģiski sertificētu produktu iepakojumam

Materiālu izvēle bioloģiski sertificētu produktu iepakojumam Materiālu izvēle bioloģiski sertificētu produktu iepakojumam Doc., Dr.sc.ing. Sandra Muižniece-Brasava Latvijas Lauksaimniecības universitāte Pārtikas tehnoloģijas fakultāte 1 Pārtikas aprites ķēde 2 Pārtikas

Detaljer

Praktiskie darbi. Lauku prakse: Organismu daudzveidība dzīvnieku noteikšana dabā (bezmugurkaulnieki) Mācību materiālu sagatavoja Uldis Valainis

Praktiskie darbi. Lauku prakse: Organismu daudzveidība dzīvnieku noteikšana dabā (bezmugurkaulnieki) Mācību materiālu sagatavoja Uldis Valainis 1.aktivitāte- Atbalsta materiālu izstrāde mācību priekšmeta specifiskās kompetences un pedagogu vispārējās kompetences pilnveidošanai Praktiskie darbi Lauku prakse: Organismu daudzveidība dzīvnieku noteikšana

Detaljer

2.1. Termodinamiskās sistēmas. Ideāla gāze Makroskopisku ķermeņu molekulāri kinētiskā (statistiskā) un termodinamiskā pētīšanas metode

2.1. Termodinamiskās sistēmas. Ideāla gāze Makroskopisku ķermeņu molekulāri kinētiskā (statistiskā) un termodinamiskā pētīšanas metode . MOLEKULĀRĀ FIZIKA UN TERMODINAMIKA Gāzes, šķdrum un cetvelas sastāv no molekulām va atomem, kuru skats r ļot lels, un kur atrodas nepārtrauktā haotskā kustībā. Šo parādību zskadrošana nepetek tka ar

Detaljer

Cienīgs darbs Latvijā...1. Cienīgs darbs Norvēģijā...2. Darba meklējumi Norvēģijā...5. Darba līgums...6. Rīcība atgriežoties Latvijā...

Cienīgs darbs Latvijā...1. Cienīgs darbs Norvēģijā...2. Darba meklējumi Norvēģijā...5. Darba līgums...6. Rīcība atgriežoties Latvijā... Cienīgs darbs latvietim Norvēģijā Saturs Cienīgs darbs Latvijā...1 Cienīgs darbs Norvēģijā...2 Darba meklējumi Norvēģijā...5 Darba līgums...6 Rīcība atgriežoties Latvijā...16 Cienīgs darbs Latvijā Cienīga

Detaljer

Din bruksanvisning NILFISK POSEIDON 1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3471391

Din bruksanvisning NILFISK POSEIDON 1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3471391 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Printed in China Copyright 2008 Nilfisk-ALTO

Printed in China Copyright 2008 Nilfisk-ALTO POSEIDON 1-20 XT Operating Instructions...3-13 Betriebsanleitung...14-26 Notice d utilisation...27-39 Gebruiksaanwijzing...40-51 Istruzioni sull uso...52-62 Driftsinstruks...63-73 Bruksanvisning...74-84

Detaljer

DVG 6540 BI DVG 9540 BI

DVG 6540 BI DVG 9540 BI HOOD INSTALLATION, MAINTENANCE AND USAGE DVG 6540 BI DVG 9540 BI LV ierīkošanas un izmantošanas instrukcija LT montavimo ir naudojimosi instrukcija FI Asennus- ja käyttöohjeet DA Bruger- og monteringsvejledning

Detaljer

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē! Ienāc Satura rādītājs

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē! Ienāc  Satura rādītājs SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē! Ienāc www.slo.lv Satura rādītājs Par SLO Latvia...5-7 Par Cellpack tehnoloģijām...8-21 Termonosēdināmā tehnoloģija līdz 1 kv...22-27 Kabeļu savienošanas

Detaljer

Digit l fotokamera ar main mu objekt vu

Digit l fotokamera ar main mu objekt vu 4-288-916-12(1) Digit l fotokamera ar main mu objekt vu Fotokameras sagatavoana Pamatdarb bas Lietoanas pam c ba E-mount Ierakstes funkciju izmantoana Atainoanas funkciju izmantoana Pieejam s funkcijas

Detaljer

The answer to the question is yes; through the online tool, collaboration is heavily increased between students and teachers.

The answer to the question is yes; through the online tool, collaboration is heavily increased between students and teachers. How to guide 1. What the technology does Schoology is an appropriate technology for e-learning. It allows the teacher to create courses, content, surveys, quizzes, etc. One of the best advantages of the

Detaljer

Kva er klokka? Kva er klokka? Kva er klokka?

Kva er klokka? Kva er klokka? Kva er klokka? er to er eitt er tolv er fem er fire er tre er åtte er sju er seks er elleve er ti er ni halv to halv eitt halv tolv halv fem halv fire halv tre halv åtte halv sju halv seks halv elleve halv ti halv ni

Detaljer

ANTALIS AS IEPAKOJUMA MATERIĀLU SORTIMENTS

ANTALIS AS IEPAKOJUMA MATERIĀLU SORTIMENTS ANTALIS AS IEPAKOJUMA MATERIĀLU SORTIMENTS Papīri un kartoni iepakošanai, pārsegšanai, starplikas Triecienu mazinoši un tukšās vietas aizpildīšanas materiāli triecienu mazināšanai, tukšās vietas aizpildīšanai,

Detaljer

Sveicam jaunus pastāvīgos darbiniekus Norvēģijā!

Sveicam jaunus pastāvīgos darbiniekus Norvēģijā! Sveicam jaunus pastāvīgos darbiniekus Norvēģijā! Latvisk versjon Ievads Laipni lūdzam Jūs kā darba meklētāju Norvēģijā. Droši vien daudz kas ir atšķirīgs, salīdzinājumā ar to, pie kā Jūs esat pieradis

Detaljer

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*,

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!#$%&%#'()*+!,&()*, -,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 78 9:;?@A B?;?@A BC;?@A !"#"$%$&'()(*+),*-$./)+)01$2+-345'()31$6787!"#"$%&'" D=#0," DE'?"5+2#23*0/'0>'E0/>0#:*3%!"#$%&'!"#"$%&'()*+*,-'.//0123*1"'4,,+*523*0/-'6787'9"5+2#"-'3)23'3)*-'

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

LV5094. Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

LV5094. Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata LV5094 Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata Janvāris 2010 Satura rādītājs Satura rādītājs... 2 Drošības pasākumi... 3 Piezīmjdatora sagatavošana darbam... 5 Skārienpaliktņa izmantošana... 7 Sastāvdaļu

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

kokneses Novada Vēstis Cieņas un mīlestības apliecinājums latviešu valodai kopīgs PRET

kokneses Novada Vēstis Cieņas un mīlestības apliecinājums latviešu valodai kopīgs PRET kokneses 1 Nr. 26 (303) 2012. gada 10. februāris KOKNESES NOVADA VĒSTIS Novada Vēstis KOKNESE BEBRI IRŠI Lai Nomazgāsim kādā svečturī putekļus tu no ielikts savas dvēseles, tiec, ja lai esi varētu gaišs,

Detaljer

Eksamensoversikt for bachelorstudium i sykepleie Pilestredet / Sandvika

Eksamensoversikt for bachelorstudium i sykepleie Pilestredet / Sandvika Eksamensoversikt for bachelorstudium i sykepleie Pilestredet / Sandvika Våren 2016 NB! Med forbehold om endringer! Sjekk alltid oppdatert tid og sted for eksamen i Studentweb. Du blir aomatisk oppmeldt

Detaljer

OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET SETT 27 DAG 1 DAG 2

OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET SETT 27 DAG 1 DAG 2 SETT 27 OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET DAG 1 1. På figuren er de to små sirklene like store. Hva er forholdet mellom arealene av det skraverte og det ikkeskraverte området? A) 1:1 B) 1:2 C) 3:4

Detaljer

Samfunnsøkonomi andre avdeling, mikroøkonomi, Diderik Lund, 12. mars 2002

Samfunnsøkonomi andre avdeling, mikroøkonomi, Diderik Lund, 12. mars 2002 Usikkerhet, disposisjon Denne og neste forelesning: o Et individs beslutninger under usikkerhet o Varian kapittel 11 De to forelesningene deretter: o Markeder under usikkerhet, finansmarkeder o Frikonkurranse;

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Oppgave 4 : FYS linjespesifikk del

Oppgave 4 : FYS linjespesifikk del Oppgave 4 : FYS 10 - linjespesifikk del Fysiske konstanter og definisjoner: Vakuumpermittiviteten: = 8,854 10 1 C /Nm a) Hva er det elektriske potensialet i sentrum av kvadratet (punktet P)? Anta at q

Detaljer

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk FI Asennus- ja käyttöohjeet LV ierīkošanas

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk FI Asennus- ja käyttöohjeet LV ierīkošanas DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk FI Asennus- ja käyttöohjeet LV ierīkošanas un izmantošanas instrukcija LT montavimo ir naudojimosi

Detaljer

I. PIELIKUMS ZĀĻU NOSAUKUMI, ZĀĻU FORMAS, STIPRUMI, LIETOŠANAS VEIDS, UN REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKI DALĪBVALSTĪS

I. PIELIKUMS ZĀĻU NOSAUKUMI, ZĀĻU FORMAS, STIPRUMI, LIETOŠANAS VEIDS, UN REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKI DALĪBVALSTĪS I. PIELIKUMS ZĀĻU NOSAUKUMI, ZĀĻU FORMAS, STIPRUMI, LIETOŠANAS VEIDS, UN REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKI DALĪBVALSTĪS 1 Beļģija Beļģija Beļģija Beļģija Beļģija Beļģija Eurogenerics NV Heizel Esplanade

Detaljer

Dobbelskudd Alle på kortet skyter to skudd

Dobbelskudd Alle på kortet skyter to skudd Bestikke FBI Spilles i sluttrunden: Du kan ta bort én brikke fra hvert for hvert par kort du kaster vekk. Bestikke FBI Spilles i sluttrunden: Du kan ta bort én brikke fra hvert for hvert par kort du kaster

Detaljer

Eksamen 1P våren 2011

Eksamen 1P våren 2011 Eksamen 1P våren 011 Del 1: Uten hjelpemidler Oppgave 1 a) Når kursen på islandske kroner er 5,5, svarer 500 ISK til 5, 5 kr 500 = 6, 5 kr 100 b) Hvis vi setter kursen på islandske kroner til 5, blir omregningen

Detaljer

Prospekts par subordinēto obligāciju iekļaušanu regulētajā tirgū. AS Parex banka

Prospekts par subordinēto obligāciju iekļaušanu regulētajā tirgū. AS Parex banka Prospekts AS Parex banka Finanšu instruments: Subordinētās obligācijas Finanšu instrumentu skaits: 53,500 Nomināls: EUR 100.00 Emisijas apjoms: EUR 5,350,000 Kupona likme: 11% (08.05.2008-08.05.2013) 12%

Detaljer

Litt romgeometri. Mat4010. Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo. Andreas Marker

Litt romgeometri. Mat4010. Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo. Andreas Marker Litt romgeometri av Andreas Marker Mat4010 Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Vår 2015 Innhold 1 To metoder å gange vektorer ir 3 på 3 1.1 Skalar-, prikk-, og indreprodukt.................

Detaljer

Én ipad i gruppa brukes til å kalle opp Evert minst èn gang ved bruk av Google Hangouts. Følge med på den samme ipad n om Evert kaller opp gruppa!

Én ipad i gruppa brukes til å kalle opp Evert minst èn gang ved bruk av Google Hangouts. Følge med på den samme ipad n om Evert kaller opp gruppa! 02 6 Polygon justert Èn ipad i gruppa brukes til å løse oppgavene i GeoGebra. Den koples til skolens PC slik: DELL 503: alfa (α) og theta (θ) DELL 504: beta (β) og lambda (λ) DELL 505: gamma(γ) og my (μ)

Detaljer

Trekanter på geobrettet. - oppgavene er hentet fra ressurspermen til Ingvill M. Stedøys Matematiske koffert

Trekanter på geobrettet. - oppgavene er hentet fra ressurspermen til Ingvill M. Stedøys Matematiske koffert G E O B R E T T Innledende tips- differensiering Når dere jobber med geobrettet kan det være fint å bruke bare en liten del av brettet, for at det ikke skal bli for vanskelig til å begynne med. Sett på

Detaljer

- 1000 til 1000 Du treng: Blyant, passar, linjal og binders.

- 1000 til 1000 Du treng: Blyant, passar, linjal og binders. - 00 til 00 Du treng: Blyant, passar, linjal og binders. 1. Lag ei talline for området -00 til +00. Velg inndeling alt etter storleiken på papiret. 2. Set blyantspissen i sentrum av spinner og snurr ein

Detaljer

Alternatīva vardarbībai. Rīga, 27.11.15 Ingere Brita Līne (Inger Brit Line) un Brita Trānholma Hansena (Britta Tranholm Hansen)

Alternatīva vardarbībai. Rīga, 27.11.15 Ingere Brita Līne (Inger Brit Line) un Brita Trānholma Hansena (Britta Tranholm Hansen) Alternatīva vardarbībai Rīga, 27.11.15 Ingere Brita Līne (Inger Brit Line) un Brita Trānholma Hansena (Britta Tranholm Hansen) KAS IR VARDARBĪBA? Vardarbība ir varas izpausme: «Vardarbība ir jebkura rīcība,

Detaljer

Dette opplegger er primært basert på Addisjon / Legge sammen.

Dette opplegger er primært basert på Addisjon / Legge sammen. Ferdigheter og øvelser Dette oppsettet kan brukes både for noenlunde kartlegging av elevenes forståelse og kompetanse og som suksessive øvelser. Ved å starte øvelse 1 og arbeide seg nedover (krysse av

Detaljer

Månedsbrev Newton Oktober 2014

Månedsbrev Newton Oktober 2014 Månedsbrev Newton Oktober 2014 Hei alle foreldre! Vi har hatt en fin måned med masse artige ting. Været har oftest vart greit og vi har kost oss. Som jeg skrev i tidligere brev så jobber vi mye med å skape

Detaljer

DAFE BYFE Matematikk 1000 HIOA Obligatorisk innlevering 1 Innleveringsfrist Fredag 22. januar :00 Antall oppgaver: 5.

DAFE BYFE Matematikk 1000 HIOA Obligatorisk innlevering 1 Innleveringsfrist Fredag 22. januar :00 Antall oppgaver: 5. Innlevering DAFE BYFE Matematikk 000 HIOA Obligatorisk innlevering Innleveringsfrist Fredag. januar 06 4:00 Antall oppgaver: 5 Vi anbefaler at dere regner oppgaver fra boken først. Det er en liste med

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 1907 508 510 512 514 516 518 520 522 Kongsberg 0435 0535 0552 0635 0650 0735 0835 0935 1035 1135 1233 1335 1435 Darbu

Detaljer

309935 rev.b. Käyttö / Drift / Betjening / Bruk / Kasutusjuhend / Ekspluatâcija

309935 rev.b. Käyttö / Drift / Betjening / Bruk / Kasutusjuhend / Ekspluatâcija Käyttö / Drift / Betjening / Bruk / Kasutusjuhend / Ekspluatâcija Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut Elektriska högtryckslackeringssystem Elektriske airless sprøjter Elektriske airless sprøyter Elektrilised

Detaljer

Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet om koordinatsystemer og rette linjer

Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet om koordinatsystemer og rette linjer Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet om koordinatsystemer og rette linjer Kilde: www.clipart.com 1 Funksjoner. Lærerens ark Hva sier læreplanen? Funksjoner Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Detaljer

AMSERV ZIŅAS Nr. 2/2014 (39)

AMSERV ZIŅAS Nr. 2/2014 (39) AMSERV ZIŅAS Nr. 2/2014 (39) PARIS MONDIAL DE L AUTOMOBILE 2014 NORVĒĢIJAS BAUDĪJUMS AR MOTOCIKLU KRĀSAINAIS PILSĒTAS AYGO STILĪGAIS LEXUS NX JAUNAIS YARIS DUETS PRAKTISKO VAI LUKSUSA RAV4? ABI IZDEVĪGI!

Detaljer

HP Color LaserJet CP2020 Series

HP Color LaserJet CP2020 Series HP Color LaserJet CP2020 Series Getting Started Guide Read me First Opsætningsvejledning Læs dette først Alustusjuhend Lugege seda Aloitusopas Lue tämä ensin Lietošanas pam c ba Šo izlasiet vispirms Darbo

Detaljer

A) 20 B) 20,5 C) 21 D) 22,5 E) En sirkel og et kvadrat har samme omkrets. Hva er da forholdet mellom sirkelens areal og kvadrates areal?

A) 20 B) 20,5 C) 21 D) 22,5 E) En sirkel og et kvadrat har samme omkrets. Hva er da forholdet mellom sirkelens areal og kvadrates areal? SETT 8 OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET DAG 1 1. Tidlig en morgen starter en snegle på bakken og klatrer oppover en 12 meter høy stolpe. Hver dag kryper den 2 meter oppover, men om natten sklir den

Detaljer

Regelverk, instrukser, bestemmelser og metode

Regelverk, instrukser, bestemmelser og metode Regelverk, instrukser, bestemmelser og metode Oversikt «Normalinstruks for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner». Normalinstruksen er i pkt. 4.1.4 lenket sammen med: «Bestemmelser om elektronisk arkivmateriale

Detaljer

Oppgave 1. Del A. (i) Skriv de to desimaltallene 0, 7 og 3, 12 som vanlig brøk og forkort hvis mulig. som desimaltall. 3x 6

Oppgave 1. Del A. (i) Skriv de to desimaltallene 0, 7 og 3, 12 som vanlig brøk og forkort hvis mulig. som desimaltall. 3x 6 Oppgave 1 (i) Skriv de to desimaltallene 0, 7 og 3, 12 som vanlig brøk og forkort hvis mulig. (ii) Skriv 314 100 og 4 5 (iii) Forkort brøkene som desimaltall. 12 15 og 3x 6 9x. (iv) Sorter disse seks tallene

Detaljer

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL Session 2016 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL NORVÉGIEN Langue vivante 1 Séries L, ES, S ÉPREUVE DU VENDREDI 17 JUIN 2016 Durée de l épreuve : 3 heures Séries ES/S coefficient : 3 Série L langue vivante obligatoire

Detaljer

ANNENGRADSLIGNINGER OG PARABELEN

ANNENGRADSLIGNINGER OG PARABELEN ANNENGRADSLIGNINGER OG PARABELEN Espen B. Langeland realfagshjornet.wordpress.com espenbl@hotmail.com 9.mars 017 Dagens artikkel omhandler annengradsligninger, og deres grafer parabler. 1 Annengradsligninger

Detaljer

Digital eksamen fusjon hva nå?

Digital eksamen fusjon hva nå? Digital eksamen fusjon hva nå? Kjersti Møller Prosjektleder digital eksamen, HiST Kjersti Faldet Listhaug Prosjektleder digital eksamen NTNU Nøkkeltall NTNU 135 000 kandidater pr år 101 000 kandidater

Detaljer

Frei Sosialistisk Venstreparti - Kommunevalget 2003

Frei Sosialistisk Venstreparti - Kommunevalget 2003 Frei Sosialistisk Venstreparti - Kommunevalget 2003 SOSIALISTISK VENSTREPARTI Frei, en kommune for deg Stem SV, sikre en bedre framtid. Alle politikere bør se lenger enn nesetippen sin. Frei SV er opptatt

Detaljer

Trenerveiledning del 2 Mattelek

Trenerveiledning del 2 Mattelek Trenerveiledning del 2 Mattelek 1 ANTALLSOPPFATNING - MINST/STØRST ANTALL FORKLARING Øvelser i dette området trener elevenes forståelse av antall. Et antall figurer presenteres i to separate bokser. Fra

Detaljer

Addisjon og subtraksjon i fire kategorier

Addisjon og subtraksjon i fire kategorier Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen 7-Feb-07 Addisjon og subtraksjon i fire kategorier Problemstillinger som inkluderer addisjon og subtraksjon kan ha svært varierende strukturer.

Detaljer

A) 3 B) 6 C) 12 D) 27 E) 54

A) 3 B) 6 C) 12 D) 27 E) 54 SETT 20 OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET DAG 1 1. En maur befinner seg ved hjørnet av en terning. På det diagonalt motsatte hjørnet er det en liten bit sukker som mauren har veldig lyst på. Mauren

Detaljer

Naturbase et hjem for utvalgte naturtyper og prioriterte arter. Samling Rica Nidelven Pål Theodorsen, DN

Naturbase et hjem for utvalgte naturtyper og prioriterte arter. Samling Rica Nidelven Pål Theodorsen, DN Naturbase et hjem for utvalgte naturtyper og prioriterte arter Samling 16.2.2010 Rica Nidelven Pål Theodorsen, DN Naturbase Nasjonalt fagsystem for viktige naturforvaltningsdata Omfatter nesten hele Norge

Detaljer

Eksamensoversikt for bachelorstudium i sykepleie Pilestredet / Sandvika

Eksamensoversikt for bachelorstudium i sykepleie Pilestredet / Sandvika Institt for sykepleie og helsefremmende arbeid Eksamensoversikt for bachelorstudium i sykepleie Pilestredet / Sandvika Våren 2016 NB! Med forbehold om endringer! Sjekk alltid oppdatert tid og sted for

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Linje L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 1907 508 510 512 514 516 518 520 522 Kongsberg 0435 0535 0553 0635 0650 0735 0835 0935 1035 1135 1235 1335 1435

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Donald-matematikk. La oss se på matematikken. Matematikk og livsglede. Arbeid med tall med glede? Barn lar seg rive med av det

Donald-matematikk. La oss se på matematikken. Matematikk og livsglede. Arbeid med tall med glede? Barn lar seg rive med av det Matematikk og livsglede Brynekonferansen 7. Juni 2006 Svein H. Torkildsen 3 1 2 3-3 -2-1 2 1 2 (3 3+ 2i) -3-2 -1 1 2 3-9/4 1 i 1/2 5/4-3 -2-1 1 2 3-9/4 1/2 5/4 e pi -1-2 -3 8-Jun-06 2 Arbeid med tall med

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

TENTAMEN, VÅR FASIT MED KOMMENTARER.

TENTAMEN, VÅR FASIT MED KOMMENTARER. TENTAMEN, VÅR 017. FASIT MED KOMMENTARER. DELPRØVE 1. OPPG 1 556 + 1555 = 111 3 85 = - (85 3) 85-3 6 3 85 = - 6 C: 30. 9 718 108 = 1798 D: 68 : 3 = 16 6 3 18 18 OPPG 3 50 mm = 3,50 m 0, h = 0,. 60 = 1

Detaljer

EKSAMEN I FAG SIF5005 MATEMATIKK 2

EKSAMEN I FAG SIF5005 MATEMATIKK 2 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Trond Digernes 75957 Berner Larsen 7 59 5 5 Lisa Lorenten 7 59 5 8 Vigdis Petersen 75965 ide av Vedlegg: Formelliste IF55 Matematikk ide av Oppgave Et plant

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 508 510 512 514 516 518 520 522 524 Kongsberg 0434 0534 0550 0634 0648 0734 0834 0934 1034 1134 1234 1334 1434 1534 Darbu 0447x

Detaljer

SAG-1800 Art.No ANGLE GRINDER

SAG-1800 Art.No ANGLE GRINDER S N EE Ändringar förbehålles Pidätämme oikeuden muutoksiin Ret til ændringer forbeholdes Rett till endringer forbeholdes Võimalikud on muudatused Var tikt veiktas izmaiņas Akeitimų objektas Subject to

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 508 510 512 514 516 518 520 522 524 Kongsberg 0435 0535 0550 0635 0648 0735 0835 0935 1035 1135 1235 1335 1435 1533 Darbu 0449

Detaljer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S c h n e i d e r E l e c t r i c B u i l d i n g s N o r w a y A S H o v e d k o n t o r : L u h r t o p p e n 2, 1 4 7 0 L ø r e n s k o g P o s t b o k s 4 3 8, 1 4 7 0 L ø r e n s k o g T l f. : +

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister Etienne in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister Etienne in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6

Detaljer

Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet om koordinatsystem og rette linjer

Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet om koordinatsystem og rette linjer Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet om koordinatsystem og rette linjer Kjelde: www.clipart.com 1 Funksjoner. Læraren sitt ark Kva seier læreplanen? Funksjonar Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

Detaljer

No stig vår song, vår takk til Gud

No stig vår song, vår takk til Gud KOR-NOTER stig song takk til Gud Tekst: Edvard Hoem Musikk: Håkon Berge (2007) Arrangement : entekor iano Bass NORSK MSIKORLAG AS Til Kong Harald Vs 70 årsg 21 ebruar 2007 stig song takk til Gud Tekst:

Detaljer

HP LaserJet P3005 Series Printers

HP LaserJet P3005 Series Printers HP LaserJet P3005 Series Printers Getting Started Guide Opsætningsvejledning Alustusjuhend Aloitusopas Darba uzsākšanas rokasgrāmata Darbo pradžios vadovas Hurtigstartveiledning Introduktionshandbok Copyright

Detaljer

S LKOO. l NM regionslag, J17 Bringserien, J16 Bylagsturnering, J15 Beach, kvinner LMS Int uke+ EM kval og 2 LMR. Samling LM96.

S LKOO. l NM regionslag, J17 Bringserien, J16 Bylagsturnering, J15 Beach, kvinner LMS Int uke+ EM kval og 2 LMR. Samling LM96. GTP NOVEMBER 2016 ARBEIDSDOKUMENT Siste oppdatering: 07.11.2016 UKE 44 45 46 47 48 AKTIVITET 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 I 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Laguttale EA -u- S LKOO Scan Iberico

Detaljer

Nivåtettheten for ulike spinn i 44 Ti

Nivåtettheten for ulike spinn i 44 Ti 7. september 2009 1 Hva er et nukleonpar? Et par brytes 2 3 Nivåtettheten for ulike lave spinn Hva er et nukleonpar? Et par brytes I en like-like kjerne er det hensiktsmessig for nukleonene å danne par.

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Minstelønna må opp! Aktuelt. Nei til kutt i sjukelønna. Vil du ta fagbrev? Leieavtale på plass. Side 10-11

BYGNINGSARBEIDEREN. Minstelønna må opp! Aktuelt. Nei til kutt i sjukelønna. Vil du ta fagbrev? Leieavtale på plass. Side 10-11 BYGNINGSARBEIDEREN Nr. 1 2010, 8. årgang Utgitt av Oslo Bygningsarbeiderforening e-post: post@bygningsarbeider.no Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo Minstelønna må opp! Side 10-11 Aktuelt Nei til kutt

Detaljer

Rapportskjemaer. TMT4122 Generell og organisk kjemi Laboratoriekurs Del 1. Innhold:

Rapportskjemaer. TMT4122 Generell og organisk kjemi Laboratoriekurs Del 1. Innhold: TMT422 Generell og organis jemi Laboratorieurs Del Rapportsjemaer Innhold: Oppg. Eletrometris bestemmelse av obber side Oppg 3. Kvalitativ analyse side -4 Separasjon i grupper. Kationer i gruppe I side

Detaljer

EPJ-løftet. Presentasjon av prosjekt B, C og E v/egil Johannesen

EPJ-løftet. Presentasjon av prosjekt B, C og E v/egil Johannesen EPJ-løftet Presentasjon av prosjekt B, C og E v/egil Johannesen EPJ-løftet prosjekt B: elektronisk overføring av fastlege EPJ EPJ-løftet prosjekt B: elektronisk overføring av fastlege EPJ Alle her kjenner

Detaljer

IKT støtte for samhandlende helsetjenesteytere

IKT støtte for samhandlende helsetjenesteytere IKT støtte for samhandlende helsetjenesteytere Samhandlingsreformen anno 2012 er vel etablert, flere nye forskrifter har trådd i kraft, og pasienter overføres raskere tilbake til sine hjemkommuner men

Detaljer

Salangen IF Turns Desemberlotteri 2015

Salangen IF Turns Desemberlotteri 2015 S IF Tur Dmbrttr 2015 1 Dmbr 2 Dmbr 3 Dmbr 4 Dmbr 1 L r 200,2 L r 200,3 L r 200,- Sp Vr 399,- 5 Dmbr S ær AS 1 Grt 250,2 Grt 250,6 Dmbr Prutr Vr 500,7 Dmbr 8 Dmbr Grt 250,9 Dmbr Bmtrppt Vr 500,10 Dmbr

Detaljer

Brukermanual for Questback

Brukermanual for Questback Brukermanual for Questback http://www.questback.no KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon Bruksområder for Questback Det nettbaserte dataverktøyet Questback har flere bruksområder som er interessante

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

SCREENINGTEST TIL BEGYNNERTRINNET (1.-2. KLASSE)

SCREENINGTEST TIL BEGYNNERTRINNET (1.-2. KLASSE) Elev: Klasse: dato: Materiell: Papir og blyant. Røde, gule og blå centikuber (minst ti av hver). Målebånd. Analogt og digitalt ur. Firesidet pyramide med bunnen utformet av Polydron brikker. Elevens følelser

Detaljer

Kjetil Bjorvatn, Kenneth Fjell, Inger G. Stensaker, Jorun Gunnerud, Frank Mortensen, Arild Raaheim, Kaja Toset

Kjetil Bjorvatn, Kenneth Fjell, Inger G. Stensaker, Jorun Gunnerud, Frank Mortensen, Arild Raaheim, Kaja Toset MØTEPROTOKOLL Pedagogikkutvalget Dato: 16.03.2015 kl. 10:15 Sted: 9. etg. Arkivsak: 14/00043 Tilstede: Forfall: Protokollfører: Kjetil Bjorvatn, Kenneth Fjell, Inger G. Stensaker, Jorun Gunnerud, Frank

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I KOMPLEKS ANALYSE

LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I KOMPLEKS ANALYSE LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN I KOMPLEKS ANALYSE DATO: 9 desember 3 Hver deloppgave teller like mye! Oppgave a) Finn eventuelle akkumulasjonspunkter til følgende mengder: ) z n = i n (n =,,...) ) z n = in

Detaljer

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse Nynorsk Niels Henrik bels matematikkonkurranse 005 006 Første runde 3. november 005 Ikkje bla om før læraren seier frå! I den første runden av belkonkurransens er det 0 fleirvalsoppgåver som skal løysast

Detaljer

NOTAT OM UNIFORM KONTINUITET VEDLEGG TIL BRUK I KURSET MAT112 VED UNIVERSITETET I BERGEN

NOTAT OM UNIFORM KONTINUITET VEDLEGG TIL BRUK I KURSET MAT112 VED UNIVERSITETET I BERGEN NOTAT OM UNIFORM KONTINUITET VEDLEGG TIL BRUK I KURSET MAT2 VED UNIVERSITETET I BERGEN ANDREAS LEOPOLD KNUTSEN OG ARNE STRAY. Innledning og definisjoner Vi vil i dette notatet betrakte reelle funksjoner

Detaljer

Hvordan kan brukertester av nettsider gjennomføres

Hvordan kan brukertester av nettsider gjennomføres Hvordan kan brukertester av nettsider gjennomføres Erfaringer fra brukerutprøvinger i Nettborgerprosjektet Øystein Dale, Seniorforsker Norsk Regnesentral Nettborgerseminar 30. november 2011 Innhold To

Detaljer