DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken"

Transkript

1 By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no

2 Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er der fra vi som små barn stadig utvider grensene for hvor langt hjemmefra vi får lov til å bevege oss. Gjennom lek med ungene i gata, klassefellesskapet og skolen, deltakelse i fritidsaktiviteter, og stadig større bevegelsesradius. Som unge voksne flytter vi kanskje bort, men finner oss nye nærmiljøer som danner rammene når vi selv etablerer oss. De er der også når vi etter hvert blir eldre og trenger mer hjelp i hverdagen igjen. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til mer sammen enn hver for oss. Det gir større trygghet og flere muligheter for den enkelte hvis vi stiller opp for hverandre. I Norge organiserer vi fellesskapet i kommuner og fylkeskommuner. Vårt mål er at norske kommuner skal være sterke og solidariske fellesskap som gir større frihet og trygghet for enkeltmennesket. Fellesskap der den enkelte av oss kan være med å påvirke utviklingen i vårt eget lokalsamfunn. *** Verden er i stadig endring. Klimaendringer, tilflytting og fraflytting, høyere levealder og ny teknologi påvirker vår hverdag, og gjør at vi stiller nye og andre krav til hvordan kommunen og fylkeskommunen vår skal fungere. Når vi skal lage morgendagens løsninger for lokalsamfunnene, bygger vi på våre mest sentrale verdier: Likeverd, rettferdighet og små forskjeller. Tillit mellom mennesker, og frivillig innsats for hverandre. *** De politiske løsningene vi velger i dag legger grunnlaget for hvordan samfunnet vårt ser ut neste år, om fire år og om 50 år. I dette heftet tar vi opp til diskusjon noen spørsmål som vi tror vil være viktige for store og små lokalsamfunn i årene fremover, med utgangspunkt i hva som er viktig for dem som bor der. Lykke til med gode diskusjoner!

3 Forslag til bruk av debattheftet Inviter til medlemsmøte, studiesirkel eller åpent møte. Velg en innleder som kan innlede kort om lokalsamfunnet dere bor i, og hvordan hun eller han ønsker at det skal være om 15, 30 eller 50 år. Dette kan være startskuddet for debatten lokalt. Tenk kreativt når dere velger innleder! Det kan være ordføreren eller Arbeiderpartiets gruppeleder, men det kan også være FAU-lederen på skolen, lederen i idrettslaget, en gruppe elever fra ungdomsskolen eller presten i den lokale menigheten. Velg om dere skal behandle alle temaene i heftet, eller bare noen av dem. Om dere skal ta alt på en kveld, eller legge opp et opplegg med flere kvelder og ett eller to tema hver kveld. Dersom dere velger å fokusere på ett eller to tema, kan dere invitere innledere som belyser dette temaet spesielt. Det finnes også ferdige presentasjoner på organisasjon.mittap.no som kan brukes til skolering i forkant av diskusjonen. Gruppearbeid egner seg som metode når dere skal diskutere spørsmålsstillingene i heftet. Vi foreslår at dere enten legger opp til å diskutere spørsmålene slik de står, eller dere kan legge opp til bredere diskusjoner rundt tematikken og bruke teksten i debattheftet til inspirasjon. Det er alltid fint med en runde i plenum til slutt slik at alle får ta del i innspillene fra de forskjellige gruppene. Husk å velge ut en som skriver ned stikkord og oppsummering fra hver gruppe, slik at dere kan ta med dere innspillene i det videre arbeidet med programmet lokalt og slik at dere kan sende innspill til den kommunalpolitiske plattformen nasjonalt. Forslagsfristen til den kommunalpolitiske plattformen er 1. april Innspillene sendes til:

4 Foto: Colourbox.com A. Hvordan skaper vi et samfunn med mindre forskjeller? Et samfunn med små forskjeller gir trygghet og tillit mellom mennesker. Likevel eksisterer det sterke drivkrefter i samfunnet for økte forskjeller; i arbeidsmarkedet, i aksjemarkedet og i boligmarkedet. Å sørge for at forskjellene ikke øker krever stor politisk innsats, og å redusere dem er en enda større jobb. For Arbeiderpartiet er det en kjerneoppgave å utjevne sosiale og geografiske forskjeller. Derfor brukes både skattesystemet og det kommunale inntektssystemet til å omfordele penger, for å redusere økonomiske ulikheter og finansiere velferdstjenester for alle. Men forskjellene i samfunnet kommer også i andre utgaver enn de som kan måles i kroner og øre. Forskjellene i levealder mellom Oslo øst og Oslo vest eller mellom Vestlandet og Nord-Norge er vel dokumentert, forventet levealder øker med utdanningsnivå og foreldrenes bakgrunn har stor betydning for hvordan barna gjør det på skolen. Fattigdom i vårt rike moderne samfunn er et sårt og til dels tabubelagt tema. Det handler noen ganger om å mangle mat og klær, men vel så ofte om ikke å ha råd til deltakelse i tilbud og aktiviteter som andre tar som en selvfølge. 4

5 Mange eldre er friske nok til å bo hjemme lenger hvis de får litt ekstra oppfølging og tilrettelegging. Velferdsteknologi, som for eksempel fallsensorer, vil derfor få en stadig større plass i omsorgstjenesten fremover, slik at flere kan være sjef over eget liv også i alderdommen. Hva kan vi gjøre for å unngå et klasseskille mellom de som kan betale og de som ikke kan betale for dette? Stadig flere eldre har råd til å betale for private omsorgstjenester fra egen lommebok, i tillegg til det tilbudet de får fra det offentlige. Det er positivt at flere har råd til å investere i god livskvalitet på eldre dager. På hvilken måte vil denne utviklingen påvirke de offentlige helse- og omsorgstjenestene? Vil dette føre til større forskjeller i vår kommune, og hvordan skal vi i så fall forholde oss til det? Hvordan kan vi bedre forebygge sosiale forskjeller knyttet til helse, utdanning og kultur? Hvor finner vi de sosiale forskjellene i vår kommune, og hva kan vi gjøre med dem? Kan lokalpolitikerne i større grad utnytte muligheten de har til å påvirke sosialpolitikken, gjennom å diskutere og bestemme hvordan NAV i den enkelte kommune skal utøve sitt regelverk og sitt skjønn? I Norge eier de fleste sin egen bolig. Hva kan man gjøre lokalt for å bygge nok boliger for å møte befolkningsveksten, og inkludere de som har problemer med å komme inn på boligmarkedet? 5000 flyktninger sitter i mottak og venter på et sted å bo. Tiden det tar å få bolig kunne vært brukt på konkrete integreringsfremmende tiltak. Hvordan sørger vi for raskere bosetting av flyktninger også i vår kommune? På hvilken måte kan vi i enda større grad benytte oss av den ressursen frivilligheten i kommunen vår utgjør, for eksempel når det gjelder folkehelsefremmende tiltak eller å skape trygghet? Vet du? Er idretten og kulturskolen tilgjengelig for alle barn i din kommune? Hvor stor andel av barna i din kommune er på SFO/AKS? 5

6 Foto: Colourbox.com B. Mer statlig styring eller mer styring lokalt og regionalt? Et levende demokrati er en forutsetning for sterke felleskap og enkeltmenneskets frihet. Det lokale folkestyret har lange tradisjoner i Norge. Nærhet og kjennskap gir tillit til de beslutningene som tas, og de beste løsningene finnes ofte lokalt. Kommunen skal være innbyggernes redskap for å utvikle sine lokalsamfunn, samtidig opplever mange lokale folkevalgte at deres handlingsrom er begrenset. Hvordan folkestyret kan styrkes gjennom bedre arbeidsdeling mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå er en sentral utfordring. Nasjonal politikk legger føringer for lokaldemokratiet, fordi det er et mål at det skal være likeverdige tjenester uansett hvor du bor. Stadig flere velferdstjenester blir lovfestet. Det er en ønsket utvikling for å sikre at pasienter får trygg behandling, at skoleelever får god undervisning og at de svakeste i samfunnet blir ivaretatt. Dette kan imidlertid begrense den lokale handlefriheten, og stå i veien for andre og kanskje bedre måter å utforme de kommunale velferdstjenestene på. Samtidig hører vi om barnevernsbarn og andre grupper som opplever at det er lang avstand mellom de tjenestene de har krav på, og det tilbudet de faktisk får. Lokalpolitikerne på sin side sier gjerne at det er lang avstand mellom det tilbudet de ønsker å gi og de velferdstjenestene de har mulighet til å finansiere. 6

7 Er befolkningen tjent med at lokalpolitikerne får bruke mer skjønn, eller trenger vi flere statlige regler og øremerking av midler til for eksempel eldreomsorg? Bør kommunene i større grad bestemme over eget areal, selv om dette vil kunne medføre mer bygging i strandsonen, økt boligbygging på matjord og mer motorisert ferdsel, og dermed større belastning på miljø og friluftsliv? Har lokal- og fylkespolitikerne gitt fra seg for mye makt til administrasjonen og kommunale og private selskap? Driver man for mye med enkeltsaksbehandling i stedet for å være pådrivere for samfunnsutvikling? Deltakelsen ved lokalvalg varierer stort fra kommune til kommune, og flere grupper er underrepresentert i lokalpolitikken. Hva kan gjøres lokalt og sentralt for å øke valgdeltakelsen ved neste års kommune- og fylkestingsvalg? Hva kan gjøres for å rekruttere flere unge, flere kvinner og flere med minoritetsbakgrunn til lokalpolitikken? Vi vet at klare alternativer å velge mellom er viktig for å mobilisere folk til å delta i valg. Hvorfor skal innbyggerne i din kommune stemme på Arbeiderpartiet og ikke et annet politisk parti ved lokalvalget? Vet du? Hvor høy var valgdeltakelsen i din kommune ved forrige valg? Hvordan er åpningstidene i din kommune? Kan man kommunisere med kommunen via nett og mobil utenom åpningstid? 7

8 C. Arbeidskraft og arbeidsliv Arbeid til alle er jobb nummer én for Arbeiderpartiet. I fremtiden må flere jobbe mer for å kunne opprettholde velferdssamfunnet. Innbyggernes arbeidskraft står for om lag 80 % av verdiskapingen her i landet, samtidig har også arbeid en egenverdi: Vi inkluderer og utvikler oss gjennom arbeid. Det å ha en jobb er på mange måter et velferdsgode i seg selv. Derfor må vi bestrebe oss på å få med dem som gjerne vil, men som enda ikke har fått mulighet til å jobbe. Samtidig må vi ha et sikkerhetsnett og sikre verdige ytelser for dem som er for syke til å stå i arbeid. Behovet for arbeidskraft i offentlige velferdstjenester vil være stort i årene som kommer. Allerede i dag mangler vi 4000 førskolelærere i barnehagene. Ifølge SSB kan vi trenge så mye som flere pleie- og omsorgsutdannede og flere lærere innen Samtidig sier kun 7 % av nyutdannede sykepleiere at de ønsker å jobbe på sykehjem, og én av fire vil ha 75 % stilling eller lavere. Kampen for mer heltid er viktig for Arbeiderpartiet, men mange av dem som jobber deltid gjør det fordi de ønsker det. Vi har gått i bresjen for retten til fleksitid og retten til å jobbe deltid mens man har små barn. Hvordan kan vi legge til rette for høy yrkesdeltakelse, mer heltid og gode muligheter til å kombinere jobb og tid til familie på én og samme tid? Foto: Colourbox.com Den offentlige støtten til kommunale og private barnehager er tilnærmet lik. Samtidig er det til dels store forskjeller mellom barnehagene når det gjelder utgifter til lønn og pensjon. Hvordan påvirker dette tilbudet i barnehagene, og hvordan kan vi sikre at tilbudet til barna ikke blir skadelidende i en situasjon der barnehager konkurranseutsettes? Rekruttering av kvalifiserte ansatte er en stor utfordring i mange kommuner. Hva kan gjøres for å møte disse utfordringene? Hvordan beholder og utvikler vi kompetansen hos ansatte (livslang læring)i vår kommune? Rekruttering til helse- og omsorgstjenester er en stor utfordring. Blant elever som starter på linjen for helse- og oppvekstfag er det noen steder kun 25 % som til slutt velger fagbrev. Hva kan vi gjøre for at de som starter denne karriereveien ønsker å fullføre og blir helsearbeidere i vår kommune? Vet du? Loven sier at kommunen kan stille krav til aktivitet for mottakere av sosialhjelp. Gjøres dette i din kommune? Hva er eventuelt til hinder for å gjøre aktivitetsplikten reell? Har din kommune de folkene man trenger? Hvor stor andel av de sysselsatte i din kommune jobber i kommunen? Og hvor mange lærlingplasser er det i kommunen sammenlignet med næringslivet? 8

9 D. Alle skal med i kunnskapssamfunnet Den norske fellesskolen er rotfestet i velferdssamfunnet. I Norge har vi en skole med små forskjeller og høy grad av trivsel. Vi har sett fremgang i viktige fag de siste årene i store internasjonale undersøkelser som PISA, men fremdeles har vi en vei å gå for å heve elevenes regne-, lese- og skriveferdigheter, og fremdeles er fraværet stort i videregående opplæring. Skolen skal være en arena for kunnskapsutvikling, men den skal også lære barna om toleranse og mangfold. At barn med forskjellig bakgrunn går i samme klasse er en styrke for samfunnet, men hvor lenge eksisterer dette mangfoldet hvis privatskoler får etablere seg i utstrakt grad? Det jobber fremdeles mange ufaglærte i norsk skole, og de ansatte i skolen peker på måling og testing som elementer som tar vekk tiden fra opplæring og undervisning, noe som kan føre til større forskjeller mellom barn. Når skal din kommune innføre lese-, skrive- og regneløftet? Hva kan gjøres lokalt for å få en mobbefri skole? Hvordan sikrer vi at SFO/AKS holder høy kvalitet og støtter opp under den ordinære skoledagen i vår kommune? Foto: Colourbox.com Forskningen viser at det å gå i barnehage er viktig for videre læring. I dag går de fleste barn i barnehage, men ikke alle. Kan gratis kjernetid være nøkkelen til å få enda flere barn til å gå i barnehagen? Hva kan gjøres for å få flere til å benytte barnehagen i min kommune? Er det for mange prøver og for mye testing i skolen i dag? Hvordan kan man redusere byråkratiet og sikre at lærerne får mer tid til å undervise? Norske kommuner sysselsetter nesten hver femte arbeidstaker i Norge. Likevel er privat næringsliv langt flinkere til å ansette lærlinger enn det offentlige de fleste steder. Hva skal vi gjøre for at vår kommune tar inn flere lærlinger? Hvordan kan kommunen bygge opp skolefaglig kompetanse, og legge til rette for etter- og videreutdanning av lærerne? Vet du? Hva vet du om kvaliteten på skolene i din kommune? Hvordan skal vi sørge for å vri ressursene over fra spesialundervisning til tidlig innsats og mer tilpasset opplæring? 9

10 Foto: Puddefjordsbroen sett fra Fløien av Bjahind på Flickr, april 4, 2012, CC License E. By og land Arbeiderpartiet vil legge til rette for det gode liv både i byer og distrikt. Begrepet «By og land, hand i hand» er et av Arbeiderpartiets mest kjente slagord, og er fortsatt aktuelt. Byer og distrikter er gjensidig avhengige av hverandre, selv om motsetningene ofte vies størst oppmerksomhet. innbyggere i løpet av de neste årene. En økende andel av befolkningen bor i byer og byområder. Samtidig ser vi at befolkningsnedgang er snudd til befolkningsvekst i store deler av landet for øvrig, og over 300 av landets kommuner har hatt vekst i innbyggertallet de siste årene. Norge består av både by og land, kyst og innland, nord og sør. Dette mangfoldet er det viktig å ta vare på, fordi det gir unike muligheter til å velge ulike rammer for våre liv. Norges befolkning vil øke med én million Vi må finne gode løsninger på storbyenes særskilte utfordringer og håndtere vekstkommunenes behov, samtidig som vi tar i bruk de mulighetene som finnes i distriktene. Vi må binde landet sammen! 10

11 Flere innbyggere i byer og bynære områder gir økt behov for bygging av blant annet boliger, skoler, barnehager, jernbane og veier. Hvordan kan vi sørge for at utbygging av nødvendig infrastruktur i områder med befolkningsvekst ikke virker selvforsterkende og bidrar til økt sentralisering? Eller er ikke dette et problem? Veien til og fra jobb, med avstikkere til barnehage, skole og butikk, er den viktigste transportstrekningen for de aller fleste av oss. Planlegging av boligbygging, barnehager, skoler, handelssteder og plassering av arbeidsplasser som ser disse i sammenheng, har stor betydning for innbyggernes hverdag. Hvordan mener Arbeiderpartiet at fellesskapet skal løse disse oppgavene? På hvilken måte vil klimaendringer påvirke arealplanlegging i din kommune? Hva må til for å få innbyggerne i din kommune til å velge å gå, sykle eller bruke kollektivtransport fremfor privatbil? Hvilke nødvendige satsinger må til for å håndtere veksten i byområdene og skape vekst i distriktene? De ressursbaserte næringene vil vokse mye i årene fremover, og det vil bli stilt krav om bedre transportløsninger i distriktene som følge av dette. Hvordan kan vi utvikle effektive og klimavennlige transportløsninger både i sentrum og periferi? Er det et motsetningsforhold mellom å skape arbeidsplasser og å ta hensyn til miljøet? Hva bør vi satse på for å skape nye klima- og miljøvennlige arbeidsplasser i hele landet? Hvordan kan vi koble forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og næringslivet på en bedre måte i vår kommune? Klimaendringer og samfunnsendringer stiller nye krav til beredskapen, både på mindre steder og i store byer. Forsvinner tryggheten for innbyggerne dersom beredskapskompetansen sentraliseres, eller vil dette heve kvaliteten på tjenestene og dermed det totale tilbudet også i distriktene? Hvordan kan vår kommune og vår fylkeskommune stimulere til innovasjon og klimavennlig adferd? Vet du? Trygghet i trafikken og i nærmiljøet er viktig for både voksne og barn. På hvilken måte har kommunen lagt til rette for myke trafikanter i vår kommune? 11

12 arbeiderpartiet.no

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI?

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Kjære landsmøte! Et av barna som ble født i mars i år ble innbygger nummer 5 millioner. Når dette barnet blir 18 år i 2030 har vi trolig

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Ulik bakgrunn Felles framtid

Ulik bakgrunn Felles framtid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ulik bakgrunn Felles framtid Uttalelse til Oslo SVs årsmøte 2010 om prinsipper

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07.

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07. LINDESNES KOMMUNE - et fyrtårn for helse og trivsel Foto: Rolf Dybvik Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07 Kommuneplan 2007 2018 De nye veiene Eventyr fra virkeligheten i Lindesnes

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 1 UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 2012 2 ORGANISASJONSUTTALELSE Vi bygger framtida Oppland Arbeiderparti opplevde som de andre fylkespartiene i Ap i 2011 en sterk medlemsvekst. Totalt

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

Folk først. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Derfor setter Venstre folk først. Folk først. Folk først. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer