DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken"

Transkript

1 By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no

2 Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er der fra vi som små barn stadig utvider grensene for hvor langt hjemmefra vi får lov til å bevege oss. Gjennom lek med ungene i gata, klassefellesskapet og skolen, deltakelse i fritidsaktiviteter, og stadig større bevegelsesradius. Som unge voksne flytter vi kanskje bort, men finner oss nye nærmiljøer som danner rammene når vi selv etablerer oss. De er der også når vi etter hvert blir eldre og trenger mer hjelp i hverdagen igjen. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til mer sammen enn hver for oss. Det gir større trygghet og flere muligheter for den enkelte hvis vi stiller opp for hverandre. I Norge organiserer vi fellesskapet i kommuner og fylkeskommuner. Vårt mål er at norske kommuner skal være sterke og solidariske fellesskap som gir større frihet og trygghet for enkeltmennesket. Fellesskap der den enkelte av oss kan være med å påvirke utviklingen i vårt eget lokalsamfunn. *** Verden er i stadig endring. Klimaendringer, tilflytting og fraflytting, høyere levealder og ny teknologi påvirker vår hverdag, og gjør at vi stiller nye og andre krav til hvordan kommunen og fylkeskommunen vår skal fungere. Når vi skal lage morgendagens løsninger for lokalsamfunnene, bygger vi på våre mest sentrale verdier: Likeverd, rettferdighet og små forskjeller. Tillit mellom mennesker, og frivillig innsats for hverandre. *** De politiske løsningene vi velger i dag legger grunnlaget for hvordan samfunnet vårt ser ut neste år, om fire år og om 50 år. I dette heftet tar vi opp til diskusjon noen spørsmål som vi tror vil være viktige for store og små lokalsamfunn i årene fremover, med utgangspunkt i hva som er viktig for dem som bor der. Lykke til med gode diskusjoner!

3 Forslag til bruk av debattheftet Inviter til medlemsmøte, studiesirkel eller åpent møte. Velg en innleder som kan innlede kort om lokalsamfunnet dere bor i, og hvordan hun eller han ønsker at det skal være om 15, 30 eller 50 år. Dette kan være startskuddet for debatten lokalt. Tenk kreativt når dere velger innleder! Det kan være ordføreren eller Arbeiderpartiets gruppeleder, men det kan også være FAU-lederen på skolen, lederen i idrettslaget, en gruppe elever fra ungdomsskolen eller presten i den lokale menigheten. Velg om dere skal behandle alle temaene i heftet, eller bare noen av dem. Om dere skal ta alt på en kveld, eller legge opp et opplegg med flere kvelder og ett eller to tema hver kveld. Dersom dere velger å fokusere på ett eller to tema, kan dere invitere innledere som belyser dette temaet spesielt. Det finnes også ferdige presentasjoner på organisasjon.mittap.no som kan brukes til skolering i forkant av diskusjonen. Gruppearbeid egner seg som metode når dere skal diskutere spørsmålsstillingene i heftet. Vi foreslår at dere enten legger opp til å diskutere spørsmålene slik de står, eller dere kan legge opp til bredere diskusjoner rundt tematikken og bruke teksten i debattheftet til inspirasjon. Det er alltid fint med en runde i plenum til slutt slik at alle får ta del i innspillene fra de forskjellige gruppene. Husk å velge ut en som skriver ned stikkord og oppsummering fra hver gruppe, slik at dere kan ta med dere innspillene i det videre arbeidet med programmet lokalt og slik at dere kan sende innspill til den kommunalpolitiske plattformen nasjonalt. Forslagsfristen til den kommunalpolitiske plattformen er 1. april Innspillene sendes til:

4 Foto: Colourbox.com A. Hvordan skaper vi et samfunn med mindre forskjeller? Et samfunn med små forskjeller gir trygghet og tillit mellom mennesker. Likevel eksisterer det sterke drivkrefter i samfunnet for økte forskjeller; i arbeidsmarkedet, i aksjemarkedet og i boligmarkedet. Å sørge for at forskjellene ikke øker krever stor politisk innsats, og å redusere dem er en enda større jobb. For Arbeiderpartiet er det en kjerneoppgave å utjevne sosiale og geografiske forskjeller. Derfor brukes både skattesystemet og det kommunale inntektssystemet til å omfordele penger, for å redusere økonomiske ulikheter og finansiere velferdstjenester for alle. Men forskjellene i samfunnet kommer også i andre utgaver enn de som kan måles i kroner og øre. Forskjellene i levealder mellom Oslo øst og Oslo vest eller mellom Vestlandet og Nord-Norge er vel dokumentert, forventet levealder øker med utdanningsnivå og foreldrenes bakgrunn har stor betydning for hvordan barna gjør det på skolen. Fattigdom i vårt rike moderne samfunn er et sårt og til dels tabubelagt tema. Det handler noen ganger om å mangle mat og klær, men vel så ofte om ikke å ha råd til deltakelse i tilbud og aktiviteter som andre tar som en selvfølge. 4

5 Mange eldre er friske nok til å bo hjemme lenger hvis de får litt ekstra oppfølging og tilrettelegging. Velferdsteknologi, som for eksempel fallsensorer, vil derfor få en stadig større plass i omsorgstjenesten fremover, slik at flere kan være sjef over eget liv også i alderdommen. Hva kan vi gjøre for å unngå et klasseskille mellom de som kan betale og de som ikke kan betale for dette? Stadig flere eldre har råd til å betale for private omsorgstjenester fra egen lommebok, i tillegg til det tilbudet de får fra det offentlige. Det er positivt at flere har råd til å investere i god livskvalitet på eldre dager. På hvilken måte vil denne utviklingen påvirke de offentlige helse- og omsorgstjenestene? Vil dette føre til større forskjeller i vår kommune, og hvordan skal vi i så fall forholde oss til det? Hvordan kan vi bedre forebygge sosiale forskjeller knyttet til helse, utdanning og kultur? Hvor finner vi de sosiale forskjellene i vår kommune, og hva kan vi gjøre med dem? Kan lokalpolitikerne i større grad utnytte muligheten de har til å påvirke sosialpolitikken, gjennom å diskutere og bestemme hvordan NAV i den enkelte kommune skal utøve sitt regelverk og sitt skjønn? I Norge eier de fleste sin egen bolig. Hva kan man gjøre lokalt for å bygge nok boliger for å møte befolkningsveksten, og inkludere de som har problemer med å komme inn på boligmarkedet? 5000 flyktninger sitter i mottak og venter på et sted å bo. Tiden det tar å få bolig kunne vært brukt på konkrete integreringsfremmende tiltak. Hvordan sørger vi for raskere bosetting av flyktninger også i vår kommune? På hvilken måte kan vi i enda større grad benytte oss av den ressursen frivilligheten i kommunen vår utgjør, for eksempel når det gjelder folkehelsefremmende tiltak eller å skape trygghet? Vet du? Er idretten og kulturskolen tilgjengelig for alle barn i din kommune? Hvor stor andel av barna i din kommune er på SFO/AKS? 5

6 Foto: Colourbox.com B. Mer statlig styring eller mer styring lokalt og regionalt? Et levende demokrati er en forutsetning for sterke felleskap og enkeltmenneskets frihet. Det lokale folkestyret har lange tradisjoner i Norge. Nærhet og kjennskap gir tillit til de beslutningene som tas, og de beste løsningene finnes ofte lokalt. Kommunen skal være innbyggernes redskap for å utvikle sine lokalsamfunn, samtidig opplever mange lokale folkevalgte at deres handlingsrom er begrenset. Hvordan folkestyret kan styrkes gjennom bedre arbeidsdeling mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå er en sentral utfordring. Nasjonal politikk legger føringer for lokaldemokratiet, fordi det er et mål at det skal være likeverdige tjenester uansett hvor du bor. Stadig flere velferdstjenester blir lovfestet. Det er en ønsket utvikling for å sikre at pasienter får trygg behandling, at skoleelever får god undervisning og at de svakeste i samfunnet blir ivaretatt. Dette kan imidlertid begrense den lokale handlefriheten, og stå i veien for andre og kanskje bedre måter å utforme de kommunale velferdstjenestene på. Samtidig hører vi om barnevernsbarn og andre grupper som opplever at det er lang avstand mellom de tjenestene de har krav på, og det tilbudet de faktisk får. Lokalpolitikerne på sin side sier gjerne at det er lang avstand mellom det tilbudet de ønsker å gi og de velferdstjenestene de har mulighet til å finansiere. 6

7 Er befolkningen tjent med at lokalpolitikerne får bruke mer skjønn, eller trenger vi flere statlige regler og øremerking av midler til for eksempel eldreomsorg? Bør kommunene i større grad bestemme over eget areal, selv om dette vil kunne medføre mer bygging i strandsonen, økt boligbygging på matjord og mer motorisert ferdsel, og dermed større belastning på miljø og friluftsliv? Har lokal- og fylkespolitikerne gitt fra seg for mye makt til administrasjonen og kommunale og private selskap? Driver man for mye med enkeltsaksbehandling i stedet for å være pådrivere for samfunnsutvikling? Deltakelsen ved lokalvalg varierer stort fra kommune til kommune, og flere grupper er underrepresentert i lokalpolitikken. Hva kan gjøres lokalt og sentralt for å øke valgdeltakelsen ved neste års kommune- og fylkestingsvalg? Hva kan gjøres for å rekruttere flere unge, flere kvinner og flere med minoritetsbakgrunn til lokalpolitikken? Vi vet at klare alternativer å velge mellom er viktig for å mobilisere folk til å delta i valg. Hvorfor skal innbyggerne i din kommune stemme på Arbeiderpartiet og ikke et annet politisk parti ved lokalvalget? Vet du? Hvor høy var valgdeltakelsen i din kommune ved forrige valg? Hvordan er åpningstidene i din kommune? Kan man kommunisere med kommunen via nett og mobil utenom åpningstid? 7

8 C. Arbeidskraft og arbeidsliv Arbeid til alle er jobb nummer én for Arbeiderpartiet. I fremtiden må flere jobbe mer for å kunne opprettholde velferdssamfunnet. Innbyggernes arbeidskraft står for om lag 80 % av verdiskapingen her i landet, samtidig har også arbeid en egenverdi: Vi inkluderer og utvikler oss gjennom arbeid. Det å ha en jobb er på mange måter et velferdsgode i seg selv. Derfor må vi bestrebe oss på å få med dem som gjerne vil, men som enda ikke har fått mulighet til å jobbe. Samtidig må vi ha et sikkerhetsnett og sikre verdige ytelser for dem som er for syke til å stå i arbeid. Behovet for arbeidskraft i offentlige velferdstjenester vil være stort i årene som kommer. Allerede i dag mangler vi 4000 førskolelærere i barnehagene. Ifølge SSB kan vi trenge så mye som flere pleie- og omsorgsutdannede og flere lærere innen Samtidig sier kun 7 % av nyutdannede sykepleiere at de ønsker å jobbe på sykehjem, og én av fire vil ha 75 % stilling eller lavere. Kampen for mer heltid er viktig for Arbeiderpartiet, men mange av dem som jobber deltid gjør det fordi de ønsker det. Vi har gått i bresjen for retten til fleksitid og retten til å jobbe deltid mens man har små barn. Hvordan kan vi legge til rette for høy yrkesdeltakelse, mer heltid og gode muligheter til å kombinere jobb og tid til familie på én og samme tid? Foto: Colourbox.com Den offentlige støtten til kommunale og private barnehager er tilnærmet lik. Samtidig er det til dels store forskjeller mellom barnehagene når det gjelder utgifter til lønn og pensjon. Hvordan påvirker dette tilbudet i barnehagene, og hvordan kan vi sikre at tilbudet til barna ikke blir skadelidende i en situasjon der barnehager konkurranseutsettes? Rekruttering av kvalifiserte ansatte er en stor utfordring i mange kommuner. Hva kan gjøres for å møte disse utfordringene? Hvordan beholder og utvikler vi kompetansen hos ansatte (livslang læring)i vår kommune? Rekruttering til helse- og omsorgstjenester er en stor utfordring. Blant elever som starter på linjen for helse- og oppvekstfag er det noen steder kun 25 % som til slutt velger fagbrev. Hva kan vi gjøre for at de som starter denne karriereveien ønsker å fullføre og blir helsearbeidere i vår kommune? Vet du? Loven sier at kommunen kan stille krav til aktivitet for mottakere av sosialhjelp. Gjøres dette i din kommune? Hva er eventuelt til hinder for å gjøre aktivitetsplikten reell? Har din kommune de folkene man trenger? Hvor stor andel av de sysselsatte i din kommune jobber i kommunen? Og hvor mange lærlingplasser er det i kommunen sammenlignet med næringslivet? 8

9 D. Alle skal med i kunnskapssamfunnet Den norske fellesskolen er rotfestet i velferdssamfunnet. I Norge har vi en skole med små forskjeller og høy grad av trivsel. Vi har sett fremgang i viktige fag de siste årene i store internasjonale undersøkelser som PISA, men fremdeles har vi en vei å gå for å heve elevenes regne-, lese- og skriveferdigheter, og fremdeles er fraværet stort i videregående opplæring. Skolen skal være en arena for kunnskapsutvikling, men den skal også lære barna om toleranse og mangfold. At barn med forskjellig bakgrunn går i samme klasse er en styrke for samfunnet, men hvor lenge eksisterer dette mangfoldet hvis privatskoler får etablere seg i utstrakt grad? Det jobber fremdeles mange ufaglærte i norsk skole, og de ansatte i skolen peker på måling og testing som elementer som tar vekk tiden fra opplæring og undervisning, noe som kan føre til større forskjeller mellom barn. Når skal din kommune innføre lese-, skrive- og regneløftet? Hva kan gjøres lokalt for å få en mobbefri skole? Hvordan sikrer vi at SFO/AKS holder høy kvalitet og støtter opp under den ordinære skoledagen i vår kommune? Foto: Colourbox.com Forskningen viser at det å gå i barnehage er viktig for videre læring. I dag går de fleste barn i barnehage, men ikke alle. Kan gratis kjernetid være nøkkelen til å få enda flere barn til å gå i barnehagen? Hva kan gjøres for å få flere til å benytte barnehagen i min kommune? Er det for mange prøver og for mye testing i skolen i dag? Hvordan kan man redusere byråkratiet og sikre at lærerne får mer tid til å undervise? Norske kommuner sysselsetter nesten hver femte arbeidstaker i Norge. Likevel er privat næringsliv langt flinkere til å ansette lærlinger enn det offentlige de fleste steder. Hva skal vi gjøre for at vår kommune tar inn flere lærlinger? Hvordan kan kommunen bygge opp skolefaglig kompetanse, og legge til rette for etter- og videreutdanning av lærerne? Vet du? Hva vet du om kvaliteten på skolene i din kommune? Hvordan skal vi sørge for å vri ressursene over fra spesialundervisning til tidlig innsats og mer tilpasset opplæring? 9

10 Foto: Puddefjordsbroen sett fra Fløien av Bjahind på Flickr, april 4, 2012, CC License E. By og land Arbeiderpartiet vil legge til rette for det gode liv både i byer og distrikt. Begrepet «By og land, hand i hand» er et av Arbeiderpartiets mest kjente slagord, og er fortsatt aktuelt. Byer og distrikter er gjensidig avhengige av hverandre, selv om motsetningene ofte vies størst oppmerksomhet. innbyggere i løpet av de neste årene. En økende andel av befolkningen bor i byer og byområder. Samtidig ser vi at befolkningsnedgang er snudd til befolkningsvekst i store deler av landet for øvrig, og over 300 av landets kommuner har hatt vekst i innbyggertallet de siste årene. Norge består av både by og land, kyst og innland, nord og sør. Dette mangfoldet er det viktig å ta vare på, fordi det gir unike muligheter til å velge ulike rammer for våre liv. Norges befolkning vil øke med én million Vi må finne gode løsninger på storbyenes særskilte utfordringer og håndtere vekstkommunenes behov, samtidig som vi tar i bruk de mulighetene som finnes i distriktene. Vi må binde landet sammen! 10

11 Flere innbyggere i byer og bynære områder gir økt behov for bygging av blant annet boliger, skoler, barnehager, jernbane og veier. Hvordan kan vi sørge for at utbygging av nødvendig infrastruktur i områder med befolkningsvekst ikke virker selvforsterkende og bidrar til økt sentralisering? Eller er ikke dette et problem? Veien til og fra jobb, med avstikkere til barnehage, skole og butikk, er den viktigste transportstrekningen for de aller fleste av oss. Planlegging av boligbygging, barnehager, skoler, handelssteder og plassering av arbeidsplasser som ser disse i sammenheng, har stor betydning for innbyggernes hverdag. Hvordan mener Arbeiderpartiet at fellesskapet skal løse disse oppgavene? På hvilken måte vil klimaendringer påvirke arealplanlegging i din kommune? Hva må til for å få innbyggerne i din kommune til å velge å gå, sykle eller bruke kollektivtransport fremfor privatbil? Hvilke nødvendige satsinger må til for å håndtere veksten i byområdene og skape vekst i distriktene? De ressursbaserte næringene vil vokse mye i årene fremover, og det vil bli stilt krav om bedre transportløsninger i distriktene som følge av dette. Hvordan kan vi utvikle effektive og klimavennlige transportløsninger både i sentrum og periferi? Er det et motsetningsforhold mellom å skape arbeidsplasser og å ta hensyn til miljøet? Hva bør vi satse på for å skape nye klima- og miljøvennlige arbeidsplasser i hele landet? Hvordan kan vi koble forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og næringslivet på en bedre måte i vår kommune? Klimaendringer og samfunnsendringer stiller nye krav til beredskapen, både på mindre steder og i store byer. Forsvinner tryggheten for innbyggerne dersom beredskapskompetansen sentraliseres, eller vil dette heve kvaliteten på tjenestene og dermed det totale tilbudet også i distriktene? Hvordan kan vår kommune og vår fylkeskommune stimulere til innovasjon og klimavennlig adferd? Vet du? Trygghet i trafikken og i nærmiljøet er viktig for både voksne og barn. På hvilken måte har kommunen lagt til rette for myke trafikanter i vår kommune? 11

12 arbeiderpartiet.no

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen Kommunereform Bakgrunn og utfordringer Lars Dahlen Regjeringens mål for ny kommunereform: Gode og helhetlige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og robuste kommuner

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.08.2016 2015/4383-28500/2016 / L02 Saksbehandler: Kari Huvestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 13.09.2016 INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER

Detaljer

Gruppe 4: Demokratisk arena

Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppe 4: Demokratisk arena Gruppeleder: Sverre Siljan Referent: Stian Stiansen Grupperom: Ælvespeilet, sal 3 Ant. Fornavn Etternavn Virksomhet/ representant for 1. Janette Brendmo Ungdomsutvalget 2. Endre

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Samtidig så er det jo hverdagen som er det aller viktigste. At det fungerer hver eneste dag i barnehage, skole og høyere utdanning.

Samtidig så er det jo hverdagen som er det aller viktigste. At det fungerer hver eneste dag i barnehage, skole og høyere utdanning. 1 Kjære alle sammen Gratulerer med dagen! Det er som Solveig sa bra at det finnes dager som denne, hvor vi får løftet problemstillinger og gitt fortjent oppmerksomhet til inkludering og tilrettelegging

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Oppvekst og utdanning... 2 Holmestrand Arbeiderparti vil... 3 Helse og omsorg... 3 Holmestrand Arbeiderparti

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015 økt satsing på skole og barnehage // alle barn skal få undervisning i skolebygg med god kvalitet økt kapasitet på hallplass for barn og unge // legge til rette for en trygg alderdom tilgjengelige boligtomter

Detaljer

Bundet på hender og føtter eller mer makt enn vi tror?

Bundet på hender og føtter eller mer makt enn vi tror? Bundet på hender og føtter eller mer makt enn vi tror? Introduksjon til folkevalgtopplæring 2011-2012 Mandag 31. oktober 2011 ved Rådgiver Marit Pettersen, kursansvarlig Gratulerer og takk Stort ansvar,

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Foto: Ole Nino Lien. Folk først.

Foto: Ole Nino Lien. Folk først. Foto: Ole Nino Lien Folk først. Vestre Toten Venstre 2015 Venstre er Norges eldste parti, og spiller derfor en viktig rolle som det eneste liberale partiet i norsk politikk. Vi mener at det er viktig å

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Hva vil vi med det regionale Norge?

Hva vil vi med det regionale Norge? Hva vil vi med det regionale Norge? Fagdirektør Hans Henrik Bull Molde 21. november 2013 Disposisjon Regjeringens regionalpolitikk Tilleggsbudsjettet første signaler Infrastruktur og regional utvikling

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Bystrategi for Drammen 2013-2036 Velkommen til frokostmøte! Osmund Kaldheim - rådmann 10.02.2012 2 Naturbania Forankring Kontrakten med byen Felles løft Omdømmeprosjekt Hva gjorde vi? Regional konkurranse

Detaljer

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand Fylkeskommunens roller og oppgaver Utviklingsaktør Demokratisk

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Kommunereform i Drammensregionen. Hva mener du om kommunereformen?

Kommunereform i Drammensregionen. Hva mener du om kommunereformen? Kommunereform i Drammensregionen Hva mener du om kommunereformen? Bystyret i Drammen har vedtatt å snakke med kommuner i Drammensregionen om muligheter for å danne en ny kommune sammen. Svelvik og Drammen

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Kjære Karlsøyvelgere.

Kjære Karlsøyvelgere. Kjære Karlsøyvelgere. Høstens valg er et viktig lokalvalg for Karlsøy kommune og vil avgjøre hvem som skal styre kommunen vår de neste fire årene. Ved valget i 2007 ble det dannet en bygdeliste som hadde

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Nye politiske føringer

Nye politiske føringer Nye politiske føringer Elementer fra: 1. Samarbeidsavtale mellom Venstre, Krf, Frp og Høyre 2. Regjeringserklæringen (politisk plattform) for Solberg-regjeringen 3. Regjeringen Solberg 4. Statsbudsjettet

Detaljer

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 HØRING- NOU 2010, MANGFOLD OG MESTRING INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET Administrasjonens

Detaljer

Melding om integreringspolitikk

Melding om integreringspolitikk Justis- og beredskapsdepartementet Melding om integreringspolitikk Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk IMDi 13. mai 2016 Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn Utdanningsforbundet ønskjer eit samfunn prega av toleranse og respekt for ulikskapar og mangfold. Vi vil aktivt kjempe imot alle former for rasisme og diskriminering. Barnehage og skole er viktige fellesarenaer

Detaljer

Aure som egen kommune. «Null-alternativet»

Aure som egen kommune. «Null-alternativet» Aure som egen kommune «Null-alternativet» Sentrale mål for kommunereformen Bærekraftig og økonomisk robust kommune Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Gode og likeverdige tjenester Styrket lokaldemokrati

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon Politikkdokument om skole Vedtatt av Lærernes Yrkesorganisasjons sentralstyre 16 juli 2016 Lærernes Yrkesorganisasjon `s politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon

Detaljer

En selvstendig og nyskapende kommunesektor

En selvstendig og nyskapende kommunesektor En selvstendig og nyskapende kommunesektor Det er dette det handler om DELKAPITLER Det lokale demokratiet Kommunens og fylkeskommunens oppgaver Hvorfor lykkes kommunen? Det lokale selvstyret Staten og

Detaljer

Hvor går du, Kommune-Norge?

Hvor går du, Kommune-Norge? Hvor går du, Kommune-Norge? Helge Eide, KS Akershus høstkonferanse 26.10.2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» «Der man tidligere har kunnet imøtekomme etterspørsel på flere områder samtidig,

Detaljer

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 14.5.14 Helge Etnestad Presentasjon Mandat Utfordringer Bærekraftig lokalsamfunn i Horten Gruppedialog/ idédugnad Veien videre ny samling høsten -14

Detaljer

Gruppeoppgave 5 dag 2

Gruppeoppgave 5 dag 2 Gruppeoppgave 5 dag 2 Fra forhandlingsutvalget 4. des ble følgende setninger notert ( ikke bearbeidet): Betre nærings- og samfunnsutvikling. Betre soliditet/større øk handlingsrom. Betre og likeverdige

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Helene Arholm, regiondirektør KS Vest Norge

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Helene Arholm, regiondirektør KS Vest Norge Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Helene Arholm, regiondirektør KS Vest Norge Kort om KS 19 fylkeskommuner 428 kommuner 500 bedrifter som har 440 000 ansatte (184 mrd kroner) 11 500

Detaljer

En kommune for fremtiden

En kommune for fremtiden Gode Lokalsamfunn - ARBEIDERPARTIETS PROGRAMDEBATT Gode lokalsamfunn Gode lokalsamfunn skapes av menneskene som bor der. Som enkeltmennesker utvikles vi i små og store fellesskap. Lykkes enkeltmenneskene

Detaljer

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 -

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Jeg er ordførerkandidat for Sør-Fron Arbeiderparti. Det året jeg fyller 48 år skal jeg bruke til å vinne tilbake

Detaljer

informasjon om kommunereformen informasjon

informasjon om kommunereformen informasjon informasjon om kommunereformen informasjon hvorfor? hva skjer framover? Alle landets kommuner er bedt om å utrede framtiden. Arbeidet er satt i gang gjennom kommunereformen i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret SKAUN KOMMUNE AKTIV ATTRAKTIV Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2024 vedtatt i kommunestyret 14.02.13 Forord Skaun kommune ligger sentralt plassert i Trondheimsregionen mellom storbyen Trondheim og kommunene

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Hvorfor er seniorpolitikk viktig?

Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Derfor! Jeg har jobbet med seniorpolitikk i over 20 år, og er glad for å kunne si at interessen for seniorpolitikk er større en noen gang. Vi har aldri hatt flere eldre

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket.

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. Spørsmål: Arbeiderpartiet: Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. For å støtte opp om skolen som en attraktiv arbeidsplass er flere

Detaljer

RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMMING

RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMMING RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMMING Torsdag 2. juni 2016 Terje Haugen Skal vi ha de samme kommunegrensene som før eller slå oss sammen med Alta og eventuelt Kvænangen? STØRRE KOMMUNER Loppa, Alta og eventuelt Kvænangen.

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Agenda møte 26.03.2015

Agenda møte 26.03.2015 Agenda møte 26.03.2015 Bakgrunn for kommunereformen Presentasjon av kommunereform prosjektene som kommunen deltar i p.t. Likheter mellom prosjektene Ulikheter mellom prosjektene Evt. presentasjon av www.nykommune.no

Detaljer

NY KOMMUNE I FOLLO? VEDTATT PROGRAM, UTFORDRINGER OG PLANER:

NY KOMMUNE I FOLLO? VEDTATT PROGRAM, UTFORDRINGER OG PLANER: NY KOMMUNE I FOLLO? VEDTATT PROGRAM, UTFORDRINGER OG PLANER: Vedtatt program Oppegård Arbeiderparti: " Grunnleggende verdier.. Solidaritet innebærer evne og vilje til å ta ansvar for hverandre og omgivelsene.

Detaljer