Konvertering av områder for fritidshus til boligformål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konvertering av områder for fritidshus til boligformål"

Transkript

1 Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Sluttrapport Oppdragsnr.: Oppdragsgiver: Frogn kommune Oppdragsgivers repr.: Kjersti Aune Oppdragsleder Rambøll: Lars Syrstad Medarbeidere: Bjarke Anderson, Siv Wiersdalen og Bjørn Vessia Rev. 1.3 Dato Antall sider: Rapport 76 Vedlegg Rambøll Norge AS Engebrets vei 5 Pb 427 Skøyen 0213 OSLO

2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Rambøll Norge AS på oppdrag fra Frogn kommune. Arbeidet med denne utredningen startet med en forespørsel fra Frogn kommune. I tilbud om bistand fra Rambøll Norge AS er oppgaven definert nærmere. Rambøll Norge AS er ansvarlig for innholdet i denne sluttrapporten. Til grunn for arbeidet ligger materiell og data levert av Frogn kommune, samtaler med administrasjonen i Frogn kommune og befaringer i hytteområdene. Synspunkter på utviklingen i Frogn som framkommer i denne sluttrapporten er imidlertid Rambøll Norge AS sitt ansvar, hvis ikke annet framgår av teksten. Oslo, 23. mars 2005 Lars Syrstad 2

3 Innhold 1. Sammendrag Innledning Definisjoner Hytter og hytteeiere i Frogn Generelle kjennetegn Hytteeiernes ønsker Langsiktige trender Styringsmuligheter Andre kommuners erfaringer Hvorfor gjennomføre konvertering? Konvertere for å tilfredsstille boligsøkende Konvertere for å sikre ønsket boligutvikling Konvertere for å rydde opp i utilfredsstillende miljøforhold Framgangsmåter for konvertering Enten det er ønskelig å hindre eller fremme en reell konvertering For å hindre konvertering, fryse situasjonen For å fremme konvertering til boligformål Drøfting av ulike tiltak Planfesting av eksisterende områder i kommuneplanens arealdel Kontroll Stram dispensasjonspraksis Utarbeide reguleringsplaner Bygging av vann- og avløpsanlegg Tilskudd til ledninger og regulerte boligveier Bygging av hovedadkomst Utbyggingsavtale Legge inn nye boligtomter i tilknytning til eksisterende fritidshus Sanksjoner Skissering av fremgangsmåter For å hindre konvertering av fritidshus til boliger For å tilskynde konvertering av fritidshus til boliger Kartlegging av 18 hytteområder i Frogn Blylaget/Slora Brevik/Kjøya Dal Knardal/Fuglesang Slottet/Kai Lindskau/Flaggstangåsen Skyssrud Nordre Hallangen Digerud Marikova/Båtstø/Langebåt+Tiurlia Strandmyr Indre Hallangspollen

4 Gylteåsen Øyerud Haveråsen Elleodden/Leium Ekeberg Solbergstrand Samlet vurdering Anbefalinger Hyttepolitikk Konvertering av områder nær Drøbak sentrum Konvertering av områder ved Dal Konvertering av hytteområder uten sjøkontakt Bevaring av attraktive hytteområder

5 1. Sammendrag I forbindelse med rulleringen av kommuneplanen ønsker Frogn kommune å vurdere hytteområdenes framtid. Skal de fortsatt være hytteområder eller skal de avsettes som boligområder, med gul farge på plankartet? Frogn kommune ligger i Oslo-regionen, Norges største bolig- og arbeidsmarked. Kommunen har over 3000 hytter. Ca 80% av de som eier hytte i Frogn bor mindre enn en halv times reise fra hytta. På spørsmål svarer 53% av grunneierne at de ønsker en utvikling av sin eiendom. Hver fjerde hytteeier ønsker seg boligstandard. Interessen for å utvikle hytteeiendommen sin er størst i de områdene som har lavest attraktivitet som hytteområde. Spørreundersøkelsen viser ellers at mange grunneiere vil kombinere hytte og bolig. Mulighetene til å bruke hytta som bolig i store deler av året er tilstede i Frogn, og tendensene i landet ellers viser at det skjer i økende grad. Dersom en hytteeier ønsker å bo permanent på hytta, må han søke om bruksendring fra hytte til bolig. Det er altså et forbud mot at en hytte kan brukes som bolig. Imidlertid mangler det en klar definisjon av hva som skiller bruken av de to bygningstypene fra hverandre. Noen kommuner bryr seg ikke om en bygning brukes til hytte eller til bolig. De har løst sine hytteutfordringer ved å forlange at alle hytter eller boliger tilfredsstiller de tekniske kravene til en bolig. Imidlertid er det få kommuner som har en nedfelt hyttepolitikk. Nærhet til sjøen er en særlig kvalitet for mange boliger i Frogn. Likevel betyr det nok mer for de fleste boligsøkende at boligen har god tilgjengelighet til bl.a. arbeid, skole og forretninger. Dette er i første rekke tilfelle for hytteområder som ligger sentralt i kommunen, dvs nær Drøbak. Samlet sett vil konvertering bety en spredning av bebyggelsesmønsteret i Frogn. Fra de fleste hytteområdene er det relativt stor avstand og til sentrale funksjoner. Noen sentrale hytteområder er likevel godt egnet til å inngå i et effektivt nettverk av boligområder. 90% av hyttene i Frogn har utilfredsstillende miljøforhold, som oftest innlagt vann uten godkjent avløp. Forurensningssituasjonen må derfor bedres i et langsiktig perspektiv. Dagens ulovligheter må bringes i orden med et anlegg som tåler at det kan bo folk i hytta store deler av året. Det sentrale virkemidlet for konvertering av hytteområder til boligområder er planfesting av ønsket framtidig arealbruk i kommuneplanens arealdel. Konverteringsprosessen vil i ofte måtte tilskyndes av krav om regulering før noen byggetillatelser gis. 5

6 For å skape nok interesse for å utarbeide en reguleringsplan og etablere fellesanlegg er det nødvendig å unngå dispensasjoner. Når noen får gå sine egne veier kan det lett føre til at ingen vil gå veien om nødvendige felles løsninger. Av samme grunn må ulovlige byggearbeider m.m. avdekkes gjennom kontroller og påtales. Frogn kommune bør utarbeide en hyttepolitikk hvor det klart går fram hva som skal skje i hytteområdene i kommunen i framtida. Drivkreftene for en konvertering til boliger er sterke. Med en bevisst politikk kan kommunen framstå som forutsigbar og oppnå at et hytteområde utvikles slik flertallet av hytteeierne ønsker og allmennheten er tjent med. Konsekvensen av ikke å ha en tydelig hyttepolitikk kan bli: at stadig flere hytter brukes som boliger at hytteområder forslummes at tilfeller av forurensning forekommer oftere at det oppstår konflikter mellom fastboende og fritidsbrukere De hytteområdene som best egner seg for konvertering er dels de som ligger ved Dal i Nordre Frogn, og dels de som ligger nær Drøbak sentrum. Mye skiller disse områdene, men alle ligger nær skole og riksvei. Mange mindre hytteområder har ikke kontakt med sjøen og er lokalisert ved riks- eller fylkesvei. Her er det mye ulovlig beboelse og lite tilfredsstillende miljøforhold. Slike områder anbefales konvertert for å unngå en negativ utvikling. Mange hytteområder ligger attraktivt til i skråningen mot Oslofjorden. Samtidig er det lang avstand langs vei fra hyttene til forretninger og skoler m.m. Disse områdene anbefales beholdt som hytteområder. 6

7 2. Innledning Norge og de andre skandinaviske landene har et stort antall fritidsboliger sett i forhold til innbyggertall. Hver fjerde nordmann bor i en husholdning som har tilgang til en eller flere fritidsboliger. Årsakene til at det er så vanlig å ha hytte og fritidsbolig ligger i høy velstand og stor tilgang til naturområder. Å skifte oppholdssted etter sesong er ikke nytt. Tidligere ble koier, buer, boder, naust, rorbuer og vær benyttet som sesongboliger og midlertidige oppholdssteder. Alt bygninger som først og fremst var del av næringsvirksomhet. Etter hvert er denne skiftingen av oppholdssted motivert av rekreasjon, helse og fritid. Det er dette som har utløst framveksten av fritidsbebyggelse. Frogn kommune har over 3000 hytter som mange er attraktivt lokalisert ved Oslofjorden, Norges kanskje viktigste friluftsområde. Samtidig er Frogn integrert i det store arbeids- og boligmarkedet i Oslo-regionen. Det er derfor et stort press i retning av at hyttene blir stadig mer benyttet som bolig, hele eller deler av året. På denne bakgrunn ønsker Frogn kommune å vurdere hva som bør skje med hytteområdene i plansammenheng. I forbindelse med rulleringen av kommuneplanen ønsker de å vurdere hytteområdene i et langsiktig perspektiv. Skal de fortsatt være hytteområder eller skal de avsettes som boligområder, med gul farge på plankartet? De har derfor bedt Rambøll Norge AS om å vurdere: Kommunens hyttepolitikk Framgangsmåter for evt konvertering Kartlegging av situasjonen i områder for konvertering Drøfting og anbefaling av veivalg Når hytteområdenes framtid er et tema i kommuneplanarbeidet betyr det et tidsperspektiv på 12 år. En eventuell konvertering av hytteområder til boligformål er imidlertid ikke noe som bør endres fram og tilbake, ved hver rullering av kommuneplanen. En endring nå vil måtte sees på som endelig, med de følger dette har av forpliktende oppfølging av detaljplanlegging og tilrettelegging. I denne vurderingen må det derfor legges tilgrunn et betydelig lenger tidsperspektiv enn 12 år. 7

8 3. Definisjoner Som fritidshus regnes permanente hytter, campinghytter, landsteder, setre, støler, koier, naust, våningshus og andre hus som bare benyttes til fritidsformål og som kan benyttes til overnatting (Statistisk sentralbyrå). Det sentrale er ikke hvordan den ser ut, hvor stor den er eller hvilken standard den har. Vilkåret er at bygningen ikke permanent brukes til å bo i. Begrepene fritidshus og hytter brukes om hverandre i denne rapporten. Svært mange av fritidshusene eller hyttene i Frogn er i realiteten sommerhus. Det betyr at de i praksis brukes som boliger større eller mindre deler av sommerhalvåret. Likevel er de hytter i lovens forstand, slik at det kreves mindre av den tekniske standarden på vei, vann- og avløpsforhold, samt på selve det bygnignsmessige ved hytta. For at bygninger kan brukes til fast bosetting, det vil si brukes som bolig, kreves det brukstillatelse fra bygningsmyndigheten i kommunen. Vi må derfor gå ut fra at de bygninger som i offentlige registre er definert som fritidsboliger (GABregisteret), ikke har en slik brukstillatelse. Det er dermed ikke lov å benytte bygningen til permanent beboelse. Det er imidlertid ikke definert hva som er permanent beboelse. Plan- og bygningsloven har ingen grense for hvor store deler av året du kan bo i hytta uten at det må søkes om bruksendring til bolig. Av tidligere forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg i spredt bebyggelse fra 1985 framgår det at fritidsboliger ble regnet som permanent bebodd dersom det samlede antall bruksdøgn oversteg 90 eller at hytta ble brukt sammenhengende i mer enn 30 døgn. Tema for denne utredningen er konvertering av hytteområder til boligformål. Konvertering betyr en overgang fra en tilstand til en annen. Her brukes ordet for å omtale en overgang fra hytte til bolig. Fokuset er imidlertid ikke på enkeltbygninger, men en områdevis endring til boligområde. De 18 områdene som er gjenstand for vurdering i denne rapporten er hovedsakelig rene hytteområder, både formelt og reelt. I enkelte områder finnes det grupper av boliger som verken formelt eller reelt er hytter. Det understrekes at det ikke er noe tema i denne rapporten å tilbakeføre slike boliger til hytter. 8

9 4. Hytter og hytteeiere i Frogn 4.1 Generelle kjennetegn Akershus har flere fritidsboliger enn det mange er klar over. Antallet fritidsboliger i fylket var pr 1. januar 2004 (SSB). Dermed er det flere hytter og sommerhus i Akershus enn i hvert av fylkene Vestfold, Aust-Agder og Vest-agder. Tallet på hytter i strandsonen omkring Oslofjorden har økt betraktelig de siste 40 årene. Offisiell statistikk viser at det er 3020 fritidsbygg i Frogn (SSB, januar 2004). Bare 15 kommuner i Norge har flere fritidsbygg. Kommunen har en av de høyeste tetthetene av fritidsbygg med 35 bygninger pr kvadratkilometer. Bare på Hvaler og Tjøme står hyttene tettere. Hele 3334 eiendommer i Frogn er registrert som fritidseiendommer. Siden dette er flere enn antall hytter, viser dette at en del eiendommer ikke er bebygd. Det er ofte flere personer som knyttes til en eiendom. I Frogn er det registrert 5493 eiere og festere til fritidseiendommer. Det er registrert 4713 adresser på eiere av fritidseiendommer. Av disse bor ca 3783, eller 80% mindre enn en halv times reise fra sin hytte i Frogn. Nesten 95% av hytteeierne har mindre enn en times reise til hytta. Vi vet ikke hvor hytteeierne har sitt arbeid. Trolig er det i gjennomsnitt ikke mye forskjellig på reisetiden bolig-hytte sammenlignet med reisetiden arbeid-hytte. Det ligger derfor meget godt tilrette for daglig bruk at hytta i Frogn, også utenom ferietiden. Mange benytter denne muligheten i sommerhalvåret. Tradisjonelt har den norske hytta vært knyttet sterkt til friluftsliv og naturopplevelse. I Follo har hyttebyggingen vært motivert av opplevelsen av stillhet, frisk luft og landlig idyll nær sjøen. Hoveddelen av hytteområdene ble bygget ut med enkel standard på 50 og 60-tallet. Det er derfor fortsatt den opprinnelige enkle standarden som preger de fleste hytteområdene. Imidlertid er det helt klart mange som ønsker en standardheving på hytteeiendommen sin, slik vi kan se av spørreundersøkelsen som presenteres senere i rapporten. Standarden på hyttene i Frogn varierer mye. Mange hytter framstår som opprinnelige, med enkel standard og liten plass. Andre er gradvis oppgraderte til verdifulle sommerhus. Det er ikke mange hytter som later til å være ordinære boliger. Vi finner ingen åpenbart luksuriøse hyttepalasser, slik vi kjenner til fra de siste årenes hyttebygging i attraktive fjellområder. Hytteområdene i Frogn er stort sett meget attraktive. En stor andel ligger i vestvendt skråning mot Oslofjorden. Mange av disse har svært verdifull utsikt og 9

10 strandlinje. De som ikke har strandlinje har gangavstand til sjøen. Disse hytteområdene ligger gjerne langt fra offentlig vei. Det er ikke uvanlig at det bor folk permanent på hytter i Frogn, også i vinterhalvåret. Det er særlig i mindre attraktive strøk og i hytter som har god tilgang til offentlig vei hvor dette er vanlig. Fra andre hyttefelt i Oslo-området er det kjent at tilsvarende steder har en tiltrekningskraft på folk som vil bo billig og tilsynelatende skjermet fra omverdenen. Hyttetomtene i Frogn er gjennomgående store, dersom vi sammenligner med vanlig størrelse på boligtomter. Gjennomsnittet ligger på opp mot 2 daa, noe som indikerer et potensiale på ytterligere en boenhet pr tomt. Dette må imidlertid korrigeres for det bratte terrenget, som på mange steder er vanskelig å bebygge. Dessuten er det av stor betydning hvor den eksisterende bygningsmassen er plassert på tomta. Et typisk trekk ved hyttebebyggelsen i Frogn er at et stort flertall av hyttene ikke har godkjente anlegg for vann- og avløp. Gjennom det pågående arbeidet med rammeplaner for avløp er det i ferd med å bli rettet opp i miljøforholdene. Imidlertid er det viktig å understreke at de fleste anlegg dimensjoneres for at hytta brukes deler av året og ikke permanent. Hytteeierne i Frogn er gjennomgående godt organisert. Det finnes velforeninger i de fleste hytteområdene. Disse tar opp saker av felles interesse, bl a er mange aktive i å planlegge og gjennomføre tekniske miljøforbedringer ved nye vann- og avløpsløsninger. 4.2 Hytteeiernes ønsker Som en del av denne utredningen har vi spurt hytteeierne hva de ønsker for sin eiendom og sitt nabolag i Frogn. Spørreundersøkelsen er sendt eiere av fritidseiendommer og eiere av eiendommer med fritidshus, registrert med fullstendig adresse i GAB-registeret, til sammen 2186 personer. Det er mottatt svar fra 1232, som betyr en svarprosent på 56. Undersøkelsen er anonym og resultatene kan ikke spores til eier eller eiendom. Vi ønsket å få hytteeiernes oppriktige mening, uten noen gang å kunne bli konfrontert med hva du svarte. Svarene legges sammen for hvert hytteområde og gir oss et inntrykk av hva hytteeiere i dag mener om den framtidige utviklingen av sin eiendom og sitt nabolag. Nedenfor gjennomgås resultatene samlet. I kap 12 er resultatene kommentert i detalj. Der er det beskrevet hva som er hytteeiernes oppfatning i det enkelte hytteområde (18). Det første vi spurte om er om de faktisk ønsker å utvikle sin hytteeiendom. Spørsmålet ble stilt slik, med fire alternative avkryssningsmuligheter: Hvilken av følgende beskrivelser passer best på dine ønsker for bygging på din eiendom? 10

11 Jeg har ingen ønsker om bygging, slik jeg ser det nå Jeg ønsker å bygge på hytta for å få større hytte Jeg ønsker å bygge om hytta til boligstandard Jeg ønsker å bygge en ny hytte / bolig på eiendommen Hele 47% har svart at de ikke har noen ønsker om bygging på sin eiendom. Disse eierne er fornøyd med tilstanden. Vi vet ikke om det er fordi de allerede har utført forbedringer, eller om de faktisk ønsker å ha en enkel standard. De øvrige 53% svarer at de ønsker en utvikling av sin eiendom. Hver fjerde hytteeier ønsker seg boligstandard, uten at dette er definert nærmere. Interessen for å utvikle hytteeiendommen sin er størst i de områdene som har lavest attraktivitet som hytteområde. Spm 1a 147 Ingen ønsker Større hytte Boligstandard En ny enhet Diagrammet over viser resultatene av spørsmål 1a. Til de som ønsker at eiendommen deres skal bli bolig ønsket vi å vite hvorfor dette er interessant. Vi satte opp fem alternativer i spørsmål 1b og ba om at ett av disse ble krysset av som den viktigste grunnen. Disse var: Ønsker verdistigning av eiendommen Ønsker å bo rimelig Ønsker å gi muligheter til fremtidige generasjoner Ønsker å kombinere bolig og fritidsbolig 11

12 Ønsker å bo i Frogn og/eller flytte ut av byen Som diagrammet under viser ønsker nesten halvparten av dette utvalget å utvide bruken av hytta, og kombinere hytte og bolig. Nær en fjerdedel kan tenke seg å flytte til det som blir deres bolig i Frogn. Dette bekrefter det inntrykket som er omtalt tidligere i rapporten, at hytter i Frogn blir brukt som sommerhus i store deler av året. Mulighetene til å bruke hytta som bolig i store deler av året er tilstede i Frogn, og tendensene i landet ellers viser at det skjer i økende grad. Spm 1b Verdistigning Bo rimelig Framtidige generasjoner Bolig + hytte Flytte til hytta Diagrammet over viser resultatene av spørsmål 1b. At folk vil utvikle sin fritidseiendom og bruke hytta mer er klart, men aksepterer de også at nabolaget blir utviklet på samme måte? I spørsmål 2 ga vi valget mellom tre ønsker for utvikling av nabolaget: Området bør på lang sikt bli et boligområde Området bør bevares som hytteområde Området bør ha en blanding av boliger og hytter Over halvparten av de som har svart ønsker at deres nabolag skal være hytteområde også i framtida. Særlig er eierne i de mest attraktive hytteområdene langs østsiden av Drøbaksundet tydelige på at nabolaget skal være forbeholdt hytter. Litt overraskende er det imidlertid at flere enn halvparten synes at en blanding av boliger og hytter er greit. Kanskje er dette alternativet også oppfattet som et vet ikke - 12

13 alternativ, hvor de har krysset av som ikke har noen klar oppfatning av dette. Spm 2 Boligomr Hytteomr 151 KOMBINASJON Diagrammet over viser resultatene av spørsmål 2. Til slutt ble hytteeierne bedt om å tilkjennegi hvor villige de er til å investere i oppgraderte tekniske løsninger på vann- og avløpsanlegg. De fikk tre alternativer: Ingenting, - jeg har en tilfredsstillende løsning Inntil ca kroner for å få hyttestandard Inntil ca kroner for å få boligstandard Som det framgår av diagrammet under fordeler svarene seg nokså jevnt på alle alternativer. Stort sett er det de som ønsker seg boligstandard eller kan tenke seg å flytte til Frogn, som også er villig til å betale mest. 13

14 Spm NULL Diagrammet over viser resultatene av spørsmål 3. Oppsummert gir spørreundersøkelsen disse generelle tendensene: 1. Litt under halvparten av de hytteeierne som har svart på undersøkelsen sier at de ikke vil gjøre noe med eiendommen eller hytta 2. Disse har gjerne eiendommene sine i de mest attraktive hytteområdene langs fjorden 3. Flere enn halvparten vil bygge på eller bygge ny hytte/bolig. 4. Motivasjonen til disse er i stor grad at de vil bruke hytta i større deler av året, og noen også fullt ut som sin bolig 5. Over halvparten av hytteeierne vil at deres nabolag fortsatt skal være hytteområde 6. To av tre er villige til å investere for å forbedre vann- og avløpsløsningene til sin eiendom 14

15 5. Langsiktige trender Det pågår stadig en sentralisering i landet vårt, hvor områdene rundt de større byene vokser, på bekostning av distriktene. Oslo er blitt en stadig viktigere arena for arbeid og kultur, også for folk i Akershus og Follo. Med kort reisetid fra Frogn har pendling til Oslo etterhvert blitt helt vanlig. Andre kommunikasjonsmuligheter har også utviklet seg betydelig de siste 30 årene. Datateknologi og mobiltelefoni har gitt helt nye muligheter for fjernarbeid og for å holde kontakten med eget jobb- og privatnettverk. Bedre veier og biler øker den akseptable reiseavstand både for arbeid og fritid. Standarden på nye fritidsboliger har blitt mye bedre. Tradisjonelle enkle hytter uten strøm, kjørevei, vann og avløp bygges nesten ikke lengre. Gjennomsnittsstørrelsen på nybygde hytter er nå kommet opp i 90 kvm i Hedmark og Oppland. Videre har utrustningen utviklet seg slik at stadig flere av nybyggene har tilnærmet boligstandard. Velutstyrte fritidsboliger brukes mer. Helger blir «ovale». Folk utfører deler av jobben sin på hytta. For en bedriftseier eller ansatt som kan ha en eller flere bortedager i uka, kan hytteveien bli akseptabel arbeidsreise. Enkelte er periodevis mer på hytta enn hjemme. Mange hytter fungerer som et hjem nr 2, ved at man bor på hytta i deler av året. Hyttebeboerne begynner i større grad å se seg som en del av kommunens befolkning. Dette vil få konsekvenser for tjenesteyting fra kommunen og det sosiale liv i bygda. Romslig personlig økonomi, lavere pensjonsalder, større fleksibilitet i arbeidslivet og bedret helse muliggjør en aktiv friluftsbasert fritid i høyere alder enn tidligere. Sammen med den økte tekniske standarden som moderne fritidshus kan tilby, kan dette gjøre fritidsboligen til en livsfasebolig. Spørsmålet er om det i framtida, f eks om 50 år vil finnes fritidsboliger i Frogn? Kanskje vil alle hyttene da være tatt i bruk som boliger. 15

16 6. Styringsmuligheter Før 1965 kunne hytter stort sett oppføres uten regulerende lovgivning. Ettersom omfanget av hyttebyggingen økte kom også konfliktene med andre interesser mer til syne. Midt i 50-årene fikk fylkesmannen lovhjemmel til å nekte hyttebygging for å sikre allmennhetens ferdsel i strandområdene. Siden ble det innført et generelt forbud mot bygging i 100-meters beltet mot sjøen. Plan- og bygningsloven (1985) gir sterkere styring med utbygging fordi både oversiktsplaner og detaljplaner skal angi juridisk bindende arealbruk. Dessuten er det mulig å fastsette bindende bestemmelser for hvordan hvert område skal kunne utnyttes. Eksempler på slike bestemmelser til kommuneplanen er At oppføring eller vesentlig utvidelse av fritidsbebyggelse skal være forbudt At ingen utbygging kan skje uten at området inngår i reguleringsplan (plankrav) At utbygging ikke kan skje før vei, vann og avløpsanlegg er etablert (rekkefølgebestemmelse) Gjennom kommuneplanen kan det settes krav om at reguleringsplan må utarbeides før søknadspliktige tiltak kan iverksettes. Dette innebærer at tiltak som krever søknad om byggetillatelse avvises dersom ikke eiendommen inngår i reguleringsplan. Dersom kommunen likevel velger å ta søknaden til behandling kan tillatelse gis på dispensasjon med begrunnelse om at det foreligger særlige grunner. Tiltak som krever søknad om byggetillatelse er listet opp i plan- og bygningslovens 93 og innholdet er i det vesentlige gjengitt nedenfor: a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning b) Fasadeendring, vesentlig endring eller reparasjon av tiltak som under a c) Bruksendring eller vesentlig utvidelse/endring av tiltak som nevnt under a. d) Riving av tiltak som nevnt under a e) Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner f) Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger g) Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretninger o.l. h) Deling av eiendom eller opprettelse av enhet som kan festes bort i) Vesentlig terrenginngrep. j) Anlegg av veg eller parkeringsplass. I gjeldende kommuneplan for Frogn har alle byggeområder et plankrav. Imidlertid er dette bare knyttet til oppføring av ny helårsbolig og nytt næringsbygg og deling av eiendom eller opprettelse av festetomt, til samme formål. I praksis kan hyttene derfor utvikles videre uten at det foreligger en reguleringsplan. Selv om hyttebyggingen etterhvert har kommet inn i regulerte former skjer mye utbygging på dispensasjon (PBL 7). Omfanget varierer sterkt mellom 16

17 kommunene, men er lite i Frogn. Utgangspunktet for hytteområdene i Frogn er at disse er definert som byggeområder for fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. I Plan- og bygningslovens 87 nr 1 sies det at bygg som er i strid med kommuneplan eller reguleringsplan ikke kan tas i bruk til annet formål. Plangrunnlaget må ellers endres til boligformål dersom det skal skje en konvertering fra hytter til boliger, noe som innebærer omregulering. Dersom en hytteeier ønsker å bo permanent på hytta, må han søke om bruksendring fra hytte til bolig (Plan- og bygningslovens 93). Om en slik endring strider mot plangrunnlaget kan søknaden avslås eller det må gis en dispensasjon (Plan- og bygningslovens 88). Bruksendring kan innvilges på vilkår om at bygningen har tilgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann og at det må være godkjent veiadkomst helt fram til bygningen. Plan- og bygningsloven har altså et forbud mot at en hytte kan brukes som bolig, men mangler en klar definisjon av hva som skiller bruken av de to bygningstypene fra hverandre. Dette gjør det vanskelig for eieren å vite når det skal søkes om bruksendring. Tilsvarende blir det vanskelig for kommunen å håndheve dette forbudet. Dersom bruken av hytta til bolig får samfunnsmessige eller miljømessige konsekvenser kan disse bli anledningen til å endre på ulovlige forhold. Dette kan være situasjoner der utilfredsstillende avløpsanlegg fører til forurensning eller hvor kommunens tjenestetilbud (skole eller helsetjenester) blir brukt. Etter folkeregisterloven plikter de som bor på et nytt sted i mer enn seks måneder å melde flytting (kilde: Oppland fylkeskomune, 1999). 17

18 7. Andre kommuners erfaringer Ås kommune har tidligere hatt et stort antall hytter, særlig ved Vinterbro og langs Bunnefjorden. Her var det et landlig miljø med kort vei fra den travle og forurensende byen. Samfunnsutviklingen har imidlertid gjort flere hyttefelt mindre attraktive som feriesteder, særlig de som ligger nær europaveiene (E6 og E18). Fra 1960-tallet ble mange av hyttene i Ås tatt i bruk som boliger. Lav standard på hyttene og ikke tilfredsstillende vei-, vann- og avløpsanlegg førte etterhvert til uakseptable bo- og miljøforhold. Kommunen åpnet for en konvertering til bolig, under forutsetning av etablering av konvensjonell teknisk infrastruktur. Verdistigningen av eiendommene og muligheten for etablering av nye enheter skapte nok drahjelp slik at grunneierne selv stod for gjennomføringen. Nesodden kommune har en helt annen struktur på sin hyttebygging. Den framstår som spredte lokaliteter med få hytter og det finnes ingen større hyttefelt. Innimellom hyttene ligger det boliger av eldre dato. Det ligger derfor ikke tilrette for en samlet konvertering fra hytter til boliger, men Nesodden kommune har åpnet for fortetting. Dette gjøres gjennom bestemmelser i kommuneplanen og kommunen har ikke tatt på seg en aktiv pådriverrolle. Private initiativ sitter også langt inne fordi interessene er så forskjellige og utviklingspotensialet ofte minimalt. Nittedal kommune har gjennomført flere vellykkede konverteringer av hytter til boliger. Det vil si grunneierne har stått som pådrivere og gjennomført prosessen. Motivasjonen hos grunneierne ligger her i den verdistigningen som gis et gammelt og lite attraktivt hytteområde. Kommunens motivasjon ligger i en samlet miljømessig opprydding, med krav om fullverdig og tradisjonell teknisk standard. Gjennomføringen av konverteringene i Nittedal har de private stått for, med aktiv medvirkning fra kommunen. Alle investeringer som kommunen har lagt ut i tekniske anlegg er refundert av grunneierne i feltet, slik at ingenting er belastet offentlige budsjetter. Kostnadene er holdt nede ved salg av nye og ubebygde tomter i feltet. Vestby kommune har en klar politikk på konvertering av hytter til boliger som er nedfelt i deres kommuneplan. Det framgår av plandokumentet at ulovlig beboelse og utilfredsstillende vei- og avløpsforhold er den viktigste årsak til konvertering. De minst attraktive og mest tilgjengelige hytteområdene er sterkest utsatt for et boligpress. I Son og Hvitsten skjer nå en storstilt konvertering av hytter, hvor bare noen attraktive hytteområder nær strandlinjen er unntatt. Kommunen er i førersetet og krever at eksisterende boliger og hytter knyttes til tradisjonelle tekniske løsninger for vann- og avløp som etableres. Samtidig utløses et stort utbyggingspotensiale. 18

19 Røyken og Hurum kommuner har også hytteområder som er blitt konvertert, men uten at dette er del av en avklart politikk. Hytteområder preget av lav standard, sentral beliggenhet og utilfredsstillende vei-, vann- og avløpsløsninger blir regulert og får tradisjonell teknisk infrastruktur. Det er grunneierne som har initiativet. Kommunene langs Vestfoldkysten har i større eller mindre grad de samme forholdene som Frogn kommune når det gjelder forholdet mellom fritidshus og boliger. Boligprisenene er generelt høye i dette området, samtidig som det er attraktive områder for fritidshus. I Tønsberg kommune har det foregått en gradvis konvertering av fritidshus til boliger de siste år. På 1980-tallet la kommunen avskjærende hovedledning for spillvann langs store deler av kystområdet i Slagen, som tidligere i stor grad var bebygd med hytter. Dette området fremstår nå hovedsakelig som et boligstrøk, også ved at det er lagt ut nye boligområder i tilknytning til de tidligere områdene med fritidsboliger. Kystområdet i Slagen utgjør samlet en svært omfattende konvertering av fritidshus til boliger, riktignok over en lang tidsperiode. Kommunen har i den senere tid fornyet og opprustet vann og avløpsnettet (tidligere fellesanlegg er erstattet av separatanlegg). Dette har vært fulgt opp med pålegg om tilknytning. Det er i denne forbindelsen gitt tilskudd til ledninger over 20 m lengde fra tilkoblingspunktet. Hytter tillates nå ikke oppført i Tønsberg kommune. Alle nye bygg forventes å ha full sanitær standard og oppfylle kravene til bolig. Det foregår imidlertid ingen kontroll med den reelle bruken av bygningen. Noen uttalt politikk i forhold til fritidshus praktiseres ikke i Tønsberg. Stokke kommune har ved siste kommuneplanrullering omdefinert et område med fritidshus til bolgområde. Kommunen har tidligere lagt ny hovedavløpsledning i dette området. Et område som tidligere var definert som område for fritidshus inngår nå i arealdelens lnf-område. Disse sistnevnte områdene er delvis preget av sosiale problemer knyttet til at prisen på hyttene her har vært lav og gitt kjøpere tak over hodet for en billig penge. Kommunen forsøkte tidligere ved flere anledninger å få til utkastelse når hytter ble tatt i bruk til bolig. Erfaringene var imidlertid at det medførte mye arbeid og magre resultater. Hyttepolitikk er generelt ikke et fremtredende tema i kommunen. Nøtterøy kommune har først og fremst hytter i blandede områder med boliger som kommunen har tillatt konvertert til boliger. Konvertering av enkelthytter til bolig har vært avslått i noen tilfeller med bakgrunn i manglende mulighet for tilfredsstillende avløp. I de utfyllende bestemmelsene til kommuneplanens arealdel er det nedlagt byggeforbud mot ny fritidsbebyggelse, herunder anneks, garasje, båthus/naust 19

20 og/eller andre sidebygninger. Dette gjelder også fradeling av parsell til eksisterende fritidsbebyggelse. En konsekvens av dette byggeforbudet er at bygninger som oppføres må tilfredsstille alle krav som lov og forskrift stiller til en fullverdig bolig. Om bygningen brukes som bolig eller fritidshus er ikke noen problemstilling som det brukes ressurser på. Hyttepolitikk er for øvrig ikke et fremtredende tema i kommunen. Problemstillingene som har vært reist er mer knyttet til kystsonen og almenhetens tilgang, som indirekte gir store føringer for behandlingen av byggesaker i disse områdene. Tjøme kommune er sannsynligvis den kommunen i Vestfold som har størst likhetstrekk med Frogn, med adskillig flere fritidshus enn boliger. Kommunen mangler imidlertid et sterkt sentrumsmiljø, slik Frogn har i Drøbak, og fremstår derfor mer som landkommune. Kommunen var den første i landet som innførte 0-konsesjon, som fremdeles gjelder for hele kommunen. Kommunen mener dette har hatt stor betydning når det gjelder å hindre at eksisterende boliger tas i bruk som hytter. Dette er først og fremst knyttet til at boligprisene på Tjøme alt overveiende er lavere enn hva det betales for fritidseiendommer. I gjeldende kommuneplan er det lagt inn en målsetting om at fritidshus i blandede områder skal bli boliger. Kommuneplanleggeren sier imidlertid at det kan bli aktuelt å fjerne denne målsettingen fordi den har skapt uro og usikkerhet blant hytteiere. Kommunen kjenner til at hytter i utstrakt grad benyttes som bolig. Dette betegnes som Floridasyndromet, ved at de som bor i hyttene også har bolig annet sted, først og fremst i Oslo, og har ikke meldt flytting til Tjøme. Kommunen har ikke funnet det hensiktsmessig å sette inn tiltak for å hindre denne praksisen. Kommunen har kommet til en ordning med Fylkesmannen for mindre byggearbeider. Varslingsrutinen til Fylkesmannen for byggearbeider i kystsonen gjelder da ikke for disse nærmere definerte tiltakene. Samlet sett har dette gitt kommunen god rutine med å handtere ulovlige byggearbeider, og samtidig begrenset saksbehandlingsarbeidet. På Tjøme er det flere eksempler på at kommunen har gått i dialog med grunneiere og sikret seg strandområder til almenhetens bruk mot at grunneieren har fått anledning til å legge ut noen tomter for fritidshus. 20

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen

Håndbok 20-2002 Juss. i strandsonen Håndbok 20-2002 Juss i strandsonen Juss i strandsonen Håndbok 20-2002 Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning. April 2002 Antall sider: 80 ISSN 0802-8370 ISBN 82-7072-442-4 TE 940 Emneord: Strandsone,

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2015 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste/innløsning s. 3 Forkjøpsrett til fast eiendom s. 4 Endringer i Plan- og bygningsloven s. 7 Hyttekommune vs. hytteeiere

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Boligbygging i Oslo-regionen

Boligbygging i Oslo-regionen Rolf Barlindhaug Boligbygging i Oslo-regionen En intervju-undersøkelse av utbyggere og boligbyggelag 329 Prosjektrapport 2002 Prosjektrapport 329 Rolf Barlindhaug Boligbygging i Oslo-regionen En intervju-undersøkelse

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar.

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Utgiver: Norsk Eiendom Postboks 7185 Majorstuen 0307 Oslo Heftet er

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Fritidsboligforskning

Fritidsboligforskning Rapporter fra Høgskolen i Buskerud Foreløpig rapport Fritidsboligforskning - Rapport fra survey undersøkelse i Sigdal kommune med fokus på utvikling av et bærekraftig lokalsamfunn Av Jan Velvin Tor Martin

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

STORBYOMRÅDETS UTFORDRINGER - STATUS I ARBEIDET MED FELLES BOLIGSTRATEGI OG VEKST

STORBYOMRÅDETS UTFORDRINGER - STATUS I ARBEIDET MED FELLES BOLIGSTRATEGI OG VEKST Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ESKJ-13/260-8 74793/13 24.10.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 07.11.2013 Stavanger

Detaljer

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Rambøll Management Consulting, mars 2013 INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Erfaringer fra tidligere prosjekter på det boligsosiale området 1. Innledning På bakgrunn av tidligere gjennomførte prosjekter har Rambøll

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES 1. oktober 2008. 1 FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES Innhold: 1 Innledning. 3 1.1 Bakgrunn for utredningen. 3 1.2 Organiseringen av utredningsarbeidet. 3 2 Aktuelle bestemmelser

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5 TRYSIL KOMMUNE KOMMUNEPLANENS AREALDEL 201 4-202 5 Vurdering av innspill etter siste offentlige etters yn Januar 2014 Datert 23.01.2014 1 VURDERING AV IN NSPILL I dette dokumentet er alle innspillene som

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1. Endringer i husholdnings- og boligstruktur 2. Den urbane nordmann hvem er det egentlig?

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1. Endringer i husholdnings- og boligstruktur 2. Den urbane nordmann hvem er det egentlig? 2 3 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 7 1. Endringer i husholdnings- og boligstruktur 9 2. Den urbane nordmann hvem er det egentlig? 11 3. Transport og privatbilisme 18 4. Energibruk, hverdagsliv og livsstil

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten. Nye tjenester på postkontorene?

Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten. Nye tjenester på postkontorene? Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten Nye tjenester på postkontorene? Inger Marie Hagen Sveinung Skule Mona Bråten Nye tjenester på postkontorene? Fafo-rapport 249 Forskningsstiftelsen Fafo 1998

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken

Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken Rolf Barlindhaug Arne Holm Fredrik Holth Berit Nordahl Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken NOTAT 2012:114 Tittel: Forfatter: Boligbygging med

Detaljer

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid

Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid Fjell, Askøy, Sund og Øygarden (Bergen Vest regionen) Bedre kommuner gjennom utvidet samarbeid En prinsipiell gjennomgang av muligheter og begrensninger RAPPORT 12. februar 2011 Oppdragsgiver: Rapport

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer