Vedlegg 3: Utvidet rapportering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 3: Utvidet rapportering"

Transkript

1 Vedlegg 3: Utvidet rapportering Innledning Det vises til kommunestyrets vedtak punkt nr. 5 i sak om tertialrapport nr : «I forbindelse med fremleggelse av 2. tertialrapport 2013 legger administrasjonen frem en detaljert beskrivelse av inntekter, kostnader, årsverk, samt omfanget av etterspurte og leverte tjenester for følgende områder: samfunnsutvikling, skole, barnehager, pleie og omsorg, hjemmebaserte tjenester og rehabilitering.» «Bestillingen» er 2 delt: 1. Detaljert beskrivelse av inntekter, kostnader og årsverk 2. Omfanget av etterspurte og leverte tjenester Rådmannens tolkning av oppdraget er at man ønsker tilgang på tall, statistikk. 1. Beskrivelse av inntekter, kostnader og årsverk I denne delen vises følgende pr enhet: a. Netto driftskostnader fra KOSTRA slik at kostnadsnivået kan sammenliknes med andre kommuner. Det er ikke fullt ut samsvar mellom KOSTRA-funksjoner og organisering av tjenestene i Frogn. b. Samlet oversikt over utgifter og inntekter. Oppstillingene er basert på regnskapstall for 2012 og antall årsverk er gjeldende per Generelt er lønn den dominerende utgiftsposten i kommunal tjenesteproduksjon. c. I vedlegg til dette notatet finner du regnskap og budsjett pr ansvar for de aktuelle enhetene. I samme vedlegg er listet opp årsverk fordelt på ansvar.

2 Kroner pr. innbygger 1-5 år Barnehager Netto driftsutgifter pr. barn 1-5 år, barnehageformål Frogn Ås Vestby Ski Enebakk Oppegård Nesodden Gruppe 08 Frogn har relativt høye nettokostnader til barnehageformål. Årsakene er mange og sammensatte, de viktigste er: Tilskuddssatsen til private ordinære barnehager varierer mellom kommunene. Frogn har forskuttert tidspunktet for likebehandling og gir allerede tilskudd motsvarende 100 % av kostnaden i de kommunale barnehagene. Enkelte kommuner i Follo har noe lavere tilskuddsandeler. Det er ikke mulig å redusere tilskudds-prosenten når 100 % er innført. Kostnaden i de kommunale barnehagene er den viktigste kostnadsdriveren. Den får effekt både i de kommunale og de private barnehagene. Endret barnehagestruktur eller en privatisering av de minst kostnadseffektive kommunale barnehagene vil kunne ha stor innvirkning på de samlede netto driftsutgiftene. Ulikheter kommunen i mellom i mht. reduserte satsene for søskenmoderasjon og reduserte priser for foreldre med lave inntekter gir forskjeller kommunene i mellom Andelen private barnehager er også av betydning, ettersom flere kommuner ikke gir 100% tilskudd til private ordinære barnehager. Andelen barn som går i familiebarnehager, til noe høyere tilskuddssatser er også av betydning.

3 Barnehager. Regnskap 2012 i mill kroner Finansinntekter Rammetilskudd 71 Syke/fødselspenger 80 7 MVA og andre refusjoner 60 6 Salgs- og leieinntekter 5 Finansutgifter 40 4 MVA - Overføringer 20 3 Kjøp fra andre 0 Utgift Inntekt 0 Lønn og sosiale utgifter 0. Lønn og sosiale utgifter Nivået på lønnsutgiftene er avhengig av bemanningsnorm og barnehagestruktur. Vikarutgiftene utgjør 4% av lønnsbudsjettet, overtid under 0,5%. De største utgiftene er matvarer med kroner, læremidler med kroner, personforsikringer kroner, inventar kroner 3. Kjøp fra andre Posten inneholder tilskudd til private barnehager med 41,7mill kroner. Beløpet påvirkes av antall barn, tilskuddssatsen på 100 % for ordinære private barnehager og kostnaden i kommunale barnehager pr barn. Her føres også betaling for plasser i andre kommuner med 3,5mill kroner. 4. MVA Overføringer Betaling ekstraordinære behov i annen kommune med kroner, samt merverdiavgift på kjøp av varer med kroner. 5. Finansutgifter Hele beløpet på kroner er underskudd 2011 som er inndekket i Salgs og leieinntekter Posten er foreldrebetaling og kostpenger. 7. MVA og andre refusjoner

4 Kroner pr. innbyger i alderen 6-15 år Betaling fra andre kommuner (barn i Frogn barnehager bosatt i andre kommuner) med kroner, momskompensasjon med kroner, samt diverse andre refusjoner. 71. Syke /fødselspenger Utgjorde 3,7mill kroner i Rammetilskudd 9. Finansinntekter Underskudd i 2012 som er overført til Skole Netto driftsutgifter pr. innbygger i aldersgruppen 6-15 år Tallene for undervisning inkl. spesialundervisning, lokaler og SFO er justert for privatskoleelever Frogn Ås Vestby Ski Enebakk Oppegård Nesodden Gruppe 08 SFO Skyss Lokaler Undervisning inkl spesialskole Frogn har en høy andel elever i privatskoler, kun Nesodden har en høyere andel elever i privatskoler i Follo enn Frogn. Når vi sammenlikner kostnader pr innbygger i alderen 6-15 år må vi justere for kostnadene knyttet til privatskoleelevene. I hovedsak er dette et trekk i rammetilskuddet. Av innsatsfaktorene i skolen er det mange og dyre kvadratmeter som gir høye kostnader til lokaler i Frogn. Av kommunen i Follo er det kun Ski og Oppegård som har lavere kostnader til undervisning inklusive spesialundervisning. Ingen av de øvrige kommunene i Follo har imidlertid noen spesielt kostnadseffektiv skolestruktur. Små skoler gir som en hovedregel flere halvfulle klasser. Dynamiske skolekretsgrenser kan til en viss grad minimere denne problemstillingen. Dersom Frogn hadde sammenliknet seg med kommuner med mer effektiv skolestrukturer ville utgiftene til undervisning, inklusive spesialundervisning, fremstått som relativt høyere. Kostnadene til SFO og skyss er relativt lave i Frogn.

5 180 Skolene 9 Finansinntekter Rammetilskudd Syke/fødselspenger MVA og andre refusjoner Salgs- og leieinntekter 80 5 Finansutgifter 60 4 MVA - Overføringer Utgift Inntekt 3 Kjøp fra andre 0 Lønn og sosiale utgifter 0. Lønn og sosiale utgifter Læremidler utgjør 1,3mill kroner, arbeidsmateriell inklusive matvarer utgjør 1mill kroner, kurs og kompetansetiltak utgjør 0,5mill korner. 3. Kjøp fra andre Betaling for elever i andre kommuner hjemmehørende i Frogn 8mill kroner. Betaling for elever i private skoler utgjør 1,2mill kroner. 4. MVA Overføringer Merverdiavgift på varer og tjenester utgjorde 1,2mill kroner. 5. Finansutgifter Avsetning øremerkede tilskudd på 0,3mill kroner og avsetning mer- og mindreforbruk på 1,4mill kroner. 6. Salgs og leieinntekter Salgs og leieinntektene består i hovedsak av brukerbetaling for SFO på 14,1mill kroner. Kost i SFO er egen post på kroner. 7. MVA og andre refusjoner Momskompensasjon på varer og tjenester 1,2mill kroner. Refusjoner fra andre kommuner for elever som går i Frogn utgjør 2,4mill kroner. Refusjon fra andre på 1mill kroner.

6 Kroner pr. innbygger 71. Syke /fødselspenger Syke og fødselspenger er den største posten under refusjoner på 5,4mill kroner. 8. Rammetilskudd Drøbak skole fikk kroner til Ny giv fra Akershus Fylkeskommune. 9. Finansinntekter Mer- og mindreforbruk på 5,7mill kroner. Pleie og omsorg Netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr. innbygger og pr. innbygger justert for behov ut fra KRDs kriterier for PLO Netto utgifter justert for effekten av vertskommunetilskuddet Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleieog omsorgtjenesten 0 Frogn Ås Vestby Ski Enebakk Oppegård Nesodden Gruppe Netto driftsutgifter pr. innbygger justert for behov Figuren over dekker både institusjon, hjemmebaserte tjenester og rehabilitering Alle kommunene i utvalget har et behov for pleie og omsorgstjenester under landsgjennomsnittet. Derfor øker kostnadene for alle når vi justerer kostnaden opp til kostnaden kommunen ville hatt med et behov på landsgjennomsnittet. Det er de korrigerte kostnadene som er sammenliknbare. Driverne for ulikheter i disse kostnadene er produktivitet, dekningsgrader og kvalitet kommunen i mellom. Det er ikke gitt at kommunene leverer den samme kvaliteten, men det er heller ikke slik at høyere kvalitet på alle områder betinger høyere kostnader. Setter man brukere i stand til å klare seg selv enten gjennom trening, behandling eller fasilitering av bolig øker man gjerne den opplevde livskvaliteten for brukeren, samtidig som de kommunale kostnadene kan gå ned. Vi har ikke holdepunkter for å vurdere hva som er regelen eller unntaket mht. sammenhengen mellom kvalitet og kostnader kommunene i Follo i mellom. Imidlertid er pleie og omsorg, ikke et område der Frogn kommune scorer spesielt godt på kvalitet i kommunebarometeret. Dessverre er kommunebarometeret på dette området preget av målinger av innsatsfaktorer og ikke resultater som dødelighet mm.

7 Generelt vet vi at Frogn har høye dekningsgrader for hjemmebaserte tjenester og omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Brukerbetalingene i Frogn kunne også dekket noe mer av kostnadene i tjenestene Pleie og omsorg. Regnskap kroner 9 Finansinntekter 8 Rammetilskudd 71 Syke/fødselspenger 7 MVA og andre refusjoner 6 Salgs- og leieinntekter 5 Finansutgifter 4 MVA - Overføringer 3 Kjøp fra andre 0 Utgift Inntekt 0 Lønn og sosiale utgifter 0. Lønn og sosiale utgifter Av de totale lønnsutgiftene brukes ca 6 % til ferievikarer, andre vikarer og overtid. Rådmannen har ikke grunn til å tro at dette er unormalt i en tjeneste med døgndrift. De største utgiftene her er; matvarer med 3mill kroner, vikarbyrå 2,3mill kroner, vask av tekstiler 1,1mill kroner, medikamenter 1mill kroner, medisinsk forbruksmateriell 0,5mill kroner og annet forbruksmateriell 0,4mill kroner. 3. Kjøp fra andre Kjøp av sykehjemsplasser utenfor kommunen og kjøp av legetjenester. 4. MVA Overføringer Merverdiavgift på kjøp av varer. 5. Finansutgifter Merforbruk i 2011 belastet i Salgs og leieinntekter

8 Posten består av egenbetaling langtidsopphold, korttidsopphold og salg fra kjøkkenet Grande. 7. MVA og andre refusjoner Momskompensasjon utgjør 1,5mill kroner. 71. Syke /fødselspenger Utgjorde 4,5mill kroner i Rammetilskudd 9. Finansinntekter Merforbruk fra 2012 overført til 2013 med 3mill kroner, samt 1.6mill kroner bevilget fra disposisjonsfond til styrket bemanning Ullerud bofellesskap. Hjemmebaserte tjenester 80 Hjemmebaserte tjenester. Regnskap 2012 i mill kroner. 9 Finansinntekter 70 8 Rammetilskudd Syke/fødselspenger 7 MVA og andre refusjoner 6 Salgs- og leieinntekter 5 Finansutgifter 4 MVA - Overføringer 3 Kjøp fra andre 0 Utgift Inntekt 0 Lønn og sosiale utgifter 0. Lønn og sosiale utgifter Av de totale lønnsutgiftene brukes ca 6 % til ferievikarer, andre vikarer og overtid. Rådmannen har ikke grunn til å tro at dette er unormalt i en tjeneste med delvis døgndrift. De største postene er: vikarer/selvstendig næringsdrivende 4mill kroner, konsulenter 3mill kroner, vikarbyrå 0,9mill kroner, drift/leasing av biler 1,1mill kroner, transporttjenester 0,8mill

9 kroner, inventar 0,7mill kroner, matvarer 0,4mill kroner, trygghetsalarmer 0,3mill kroner, skyssgodtgjørelser 0,3mill kroner. 3. Kjøp fra andre Kjøp av plasser til ressurskrevende brukere. 4. MVA Overføringer Med finansiering samhandlingsreformen 13,7mill kroner, merverdiavgift kjøp av varer 0,6mill kroner. 5. Finansutgifter Overskudd 2012 overført til 2013 med 0,7mill kroner, samt avsetninger av øremerkede midler med kroner. 6. Salgs og leieinntekter I hovedsak brukerbetaling hjemmetjenester og trygghetsalarm. 7. MVA og andre refusjoner Tilskudd ressurskrevende brukere med 0,9mill kroner, merverdiavgift kjøp av varer med 0,6mill kroner og statstilskudd til rusarbeid med kroner. 71. Syke /fødselspenger Utgjorde 1,7mill kroner i Rammetilskudd 0,4mill kroner i statstilskudd til modellutprøving psykolog. 9. Finansinntekter Overskudd 2011 overført til 2012 med 2,3mill kroner, samt 0,9 mill kroner bruk av ubrukte øremerkede statlige midler fra 2011

10 Rehabilitering. Regnskap 2012 i mill kroner. 9 Finansinntekter 8 Rammetilskudd 71 Syke/fødselspenger 7 MVA og andre refusjoner 6 Salgs- og leieinntekter 5 Finansutgifter 4 MVA - Overføringer 3 Kjøp fra andre 0 Utgift Inntekt 0 Lønn og sosiale utgifter 0. Lønn og sosiale utgifter Av de totale lønnsutgiftene 62mill kroner brukes ca 6 % til ferievikarer, andre vikarer og overtid. Rådmannen har ikke grunn til å tro at dette er unormalt i en tjeneste med delvis døgndrift. Utgiftene til støttekontakt og omsorgslønn utgjør 6mill kroner. De største postene er; selvstendig næringsdrivende (vikarer) 1mill kroner, husleie 0,6mill kroner, oppgavepliktige godtgjørelser 0,6mill kroner, skyssgodtgjørelse 0,3mill kroner og vikarbyrå 0,3mill kroner. 3. Kjøp fra andre Posten består av; kjøp av tjenester fra private til ressurskrevende brukere 9,8mill kroner, Driftsavtaler og tilskudd fysioterapeuter og ergoterapeuter 4,2mill kroner, samt kjøp av plass ressurskrevende bruker i annen kommune med 3,5mill kroner. 4. MVA Overføringer Drøbak vaskeri 0,8mill kroner, samt merverdiavgift kjøp av varer med 0,2mill kroner. 5. Finansutgifter Ubrukte øremerkede statstilskudd avsatt til Salgs og leieinntekter Ingen vesentlige salgsinntekter i enheten. 7. MVA og andre refusjoner

11 Kroner pr. innbygger De største postene er; Tilskudd ressurskrevende brukere 8,5mill kroner, refusjon fra andre kommuner for utførte tjenester ressurskrevende bruker 1,9mill kroner og fastlønnstilskudd fysioterapi/ergoterapi med 1,4mill kroner. 71. Syke /fødselspenger Utgjorde 2mill kroner. 8. Rammetilskudd Tilskudd frivillighetssentralen med 0,3mill kroner og tilskudd til brukerstyrt personlig assistanse. 9. Finansinntekter Overskudd 2011 overført til 2012 med 1,5mill kroner, samt underskudd i 2012 overført til 2013 med 3mill kroner. Samfunnsutvikling Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminne, natur og miljø pr. innbygger totalt Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger. 0 Frogn Ås Vestby Ski Enebakk Oppegård Nesodden Gruppe Tabellen viser netto driftsresultater for en del av ansvarsområdet til enheten. For øvrige områder som byggesaksbehandling, kart- og oppmålingstjenester skiller ikke nettodriftsutgifter per innbygger seg vesentlig fra sammenligningskommunene. Innenfor fysisk planlegging, kulturminne, natur- og miljø ligger Frogn kommune høyt i netto driftsutgifter sammenlignet med de andre kommunene. En viktig årsak til dette er trolig at kommunen behandler mange små reguleringsplaner som genererer mye arbeid men gir forholdsmessig lave gebyrinntekter. Kommunen har videre styrket innsatsen innen kulturminneforvaltning og ligger her trolig vesentlig over sammenligningskommunene.

12 18 Samfunnsutvikling. Regnskap 2012 i mill kroner. 9 Finansinntekter 16 8 Rammetilskudd Syke/fødselspenger 12 7 MVA og andre refusjoner 10 6 Salgs- og leieinntekter 8 5 Finansutgifter 6 4 MVA - Overføringer 4 3 Kjøp fra andre 2 0 Utgift Inntekt 0 Lønn og sosiale utgifter 0. Lønn og sosiale utgifter Lønnsutgifter knyttet til både administrasjon, kommunal planlegging og selvkosttjenestene byggesak, private reguleringsplaner, kart og oppmåling. Antall ansatte har økt for å ta igjen etterslep og bedre kvaliteten på byggesaksbehandlingen. Overtid utgjør under 1% av det totale lønnsbudsjettet. De største postene under her er rekruttering/stillingsannonser med kroner, konsulenttjenester inkl. juridiske tjenester med kroner, IKT med kroner, samt kurs/opplæring (inklusive opphold) med kroner. 3. Kjøp fra andre Her føres tilskudd bidrag til strategisk næringsplan Follo, samt felles IKT løsninger innenfor byggesak og geodata i Follo. 4. MVA Overføringer Overføring til Ås kommune for Landbrukskontoret, samt all merverdiavgift knyttet til anskaffelser. 5. Finansutgifter Her er avsatt ubrukte midler til planlegging gang- og sykkelveier. 6. Salgs og leieinntekter Posten består i all hovedsak av gebyrinntekter knyttet til byggesak, reguleringsplaner, samt kart og oppmåling.

13 7. MVA og andre refusjoner Refusjon knyttet til interkommunalt kontor for Miljørettet helsevern (deltakere: Nesodden, Enebakk og Frogn), samt momskompensasjon knyttet til kjøp av varer. 71. Syke /fødselspenger Utgjorde kroner for Rammetilskudd Tilskudd til stedsanalyse og friområder. 9. Finansinntekter Bruk av disposisjonsfond, tidligere avsatte midler til bestemte formål.

14 2. Omfanget av etterspurte og leverte tjenester Skole Skole Prognose 2014 vår høst vår høst vår høst Utvikling i elevtall barneskolen Utvikling i elevtall ungdomsskolen Antall barn i SFO Spesialundervisning etter enkeltvedtak Elever i voksenopplæringen Frogn har nest flest elever i privatskoler i Follo. Det er en utfordring med en høy andel privatskoleelever ettersom det er en sterkt avtagende grensekostnad for skolene med økt antall elever i både skolene enkeltvis og kommunen samlet sett. 10 prosent av elevene i grunnskolen i Frogn gikk på private skoler i 2012, mot kun 2,7 prosent i gjennomsnitt av kommunene i kommunegruppe 8. Barnehage Barnehage prognose 2014 vår høst vår høst vår høst Utvikling antall barn i kommunale barnehager Utviklingen i antall barn for private barnehager Antall gjestebarn Barn på venteliste Vedtak om spesialpedagogisk hjelp Barn med veiledning Barn i kommunale og private barnehager er reelle antall barn. I beregningene av tilskudd til private barnehager teller barn under 3 år som 1,8 barn over 3 år. Prognose vår 2014: tatt inn ca 10 barn ekstra i kommunen (samme som i 2013) hovedsakelig småbarn.

15 Samfunnsutvikling Etterspørsel og leveranser Status produksjon Første halvår Innkomne dokumenter snitt per år siste tre år Utgående dokumenter snitt per år siste tre år Saker til politisk behandling Notater 9 3 Eiendomsopplysninger Situasjonskart Klagesaker til fylkesmannen Andel der klager fikk medhold 11,8 % 30,6 % 6,7 % Byggesak Antall søknader ligger på saker i året, og noe under gjennomsnitt for Follokommunene. Saksbehandlingstid registreres i KOSTRA og rapporteres i Kommunebarometeret. Rapporteringen viser at Frogn har lang saksbehandlingstid sammenlignet med andre kommuner. Det er imidlertid presisert at rapporteringen fra kommunene er mangelfull og tallene upålitelige, og åpenbart feil for de kommunenes som melder om kortest saksbehandlingstid. For Frogn kommune forventes det at nytt sak og arkivsystem vil gjøre det enklere å holde god oversikt over framdrift i saker og ta ut rapporter på saksbehandlingstid. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid ligger under lovpålagt frist (hhv 3 uker og 12 uker for ulike sakstyper). Det har imidlertid vært en økning i antall saker der fristen ikke er overholdt. Ved overgang til nytt sak arkivsystem er byggesaksarkivet gjennomgått og det er avdekket et stort antall uavsluttede saker (i alt 600). Enheten har derfor etablert et eget prosjekt for å komme ajour med etterslepet. Plan Handlingsprogrammets planoversikt viser pågående og framtidige planoppgaver. Per 2. tertial har enheten 6 overordnede planer/utredninger under arbeid, samt 20 pågående detaljplanprosesser. I tillegg er det meldt inn 15 private detaljplaner som ikke er varslet og der videre framdrift er usikker. Kommuneplanen ble sluttbehandlet 17. juni Sluttbehandlingen har vært et omfattende arbeid med vurdering av bl.a. 111 høringsuttalelser til planen og flere innsigelser fra regionale myndigheter. Reguleringsplan for Holt Park og Niels Carlsensgate 7 er sluttbehandlet så langt i I høst planlegges sluttbehandling av: Seiersten svømme- og badeanlegg, Storgata 18 og Holterteigen III. Planavdelingen har også behandlet en rekke dispensasjonssaker, fradelingsaker og arealoverføringer.

16 Oppmåling Antall søknader er ca 100 i året, derav er ca 1/3 fradeling av nye eiendommer. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for oppmålingssaker ligger under lovpålagt frist (16 uker). I 2012 var det 11 saker der fristen ikke ble overholdt, i 2013 er det registrert 1 sak i første halvår. Kontoret for Miljørettet helsevern Kontoret for Miljørettet helsevern er organisert som del av Enhet for samfunnsutvikling, med 1,5 årsverk. Kontoret er et interkommunalt samarbeid mellom Frogn, Enebakk og Nesodden kommuner og det utføres oppgaver i samarbeid med og på vegne av kommuneoverlegene i de tre kommunene. Virksomheten drives etter en felles plan for de tre kommunene. En sentral del av virksomheten er godkjenning og tilsyn med blant annet skoler og barnehager og private virksomheter som kan ha påvirkning på innbyggernes helse. Pleie og omsorg, hjemmebaserte tjenester og rehabilitering Omfanget av etterspurte tjenester er utfordrende å identifisere for pleie og omsorg. Med et uavhengig søknadskontor vil det kunne være et avvik mellom søknadskontorets opplevde etterspørsel og innbyggernes etterspørsel, der søknadskontoret er en objektiv aktør som kan legge de samme pleiebehovene til grunn for å definere etterspørselen. Imidlertid er det et spørsmål om søknadskontoret praktiserer en tilsagnspraksis der kommunen ikke har kapasitet til å gi en tjeneste. Frogn har ikke en rendyrket praksis på enten det ene eller det andre og tallene fra søknadskontoret kan således ikke brukes til å vurdere etterspørselen, men de har oversikt over hvilket tilbud som gis. For å vurdere etterspørselen eller behovet har rådmannen derfor sett til tjenesteprodusentene og hentet inn deres vurderinger brukerne. Rådmannen har hentet inn informasjon om antall brukere som får rett tjeneste og hvilke tjenester brukere som ikke får rett tjeneste egentlig burde fått. Utfordringen med dette tallgrunnlaget er at gruppen som ikke får noe tilbud i dag ikke blir med. Denne måten å gjøre en vurdering av tilbud og etterspørsel er ny for administrasjonen. Vi vil ikke garantere for at alle tall i oppsettet er 100 % riktig plassert. Rådmannen vil imidlertid jobbe videre med oppsettet og fremme en ny tabell i og figur i handlingsprogrammet.

17 Grunnlag for styringsindikator H1 - BEON Status pr 31. juli Styrt av kapasitet og søknadskontoret Antall brukere pr 31. juli 2013 Får rett tjeneste Behov for tjenesten fra vurdert av tjenesteprodusent Behov for kapasitet på tjeneste høyere nivå lavere nivå 1 Forebyggende tiltak - Friskliv Trygghetsalarmer Ambulerende vaktmester Demenskoordinator Kreftkoordinator Seniorkontakt Aktivitets og opplæringssenter Avlastningstjenester Omsorgsbolig uten heldøgns bemanning BPA Praktisk hjelp i hjemmet Hverdagsrehabilitering Ergoterapi Fysioterapi / Dagsenter Omsorgsbolig med base (Lensmannssv.) Resurssenter psykisk helse Psykiatrisk sykepleie, psykisk helsearbeid BOOT (amb. Miljøterapi rus) Innsatsteam somatikk Hjemmesykepleie Støttekontakt Korttidsavdeling inklusiv akutt plasser somatikk Omsorgslønn Ambulerende bo og oppfølgingstjenester rus/psykiatri Omsorgsbolig med miljøarbeidertjeneste Bofellesskapet - For brukere med demens Somatikk institusjon Skjermet demensavdeling Kommentar til tall med merknader, dvs. tall i celler med en liten rød trekant i øvre høyre hjørne. 1. Forebyggende tiltak - Friskliv - Strukturen i oppsettet fanger ikke opp potensielle innbyggere med behov som ikke får noen tjenester i dag. Rådmannen har plottet et estimat, som i realiteten er mer usikkert enn de øvrige tallene i oppsettet. 4. Demenskoordinator- Intensjonen med vurdering fra tjenesten var at den skulle basere seg på observasjoner over vesentlig lengere tid enn søknadskontorets vurdering. Det er for denne tjenesten ikke mulig pr i dag. 8. Avlastningstjenester 4 brukere får tjenesten i påvente av bolig. 9. Omsorgsbolig uten heldøgns bemanning tjeneste uten bemanning gjør det umulig med vurdering fra ansatte i tjenesten. Behov hentet fra omsorgsmeldingen. 10. BPA 1 bruker får BPA i påvente av bolig. 11. Praktisk hjelp i hjemmet Figuren angir ikke avvik, Imidlertid viser KOSTRA sammenlikninger en høy dekningsgrad i Frogn. 19. BOOT ambulerende miljøterapi i rus Økende behov fra Ambulerende bo og oppfølgingstjeneste er vurdert som mer formålstjenlig enn hjemmesykepleie for ca 40 brukere.

18 I figuren under har vi gjengitt avvik mellom tilbud og etterspørsel etter vurderingsprinsippet forklart over.

19 Vedlegg: Driftsregnskap 2012 (kr) og årsverk pr enhet fordelt på ansvar. Enhetsnavn står under tallene for enheten, for eksempel er første del for enhet Samfunnsutvikling Konto Regnskap 2012 Opp. Budsjett Rev. budsjett Avvik Forbruk % Årsverk 2410 Fellesutgifter Samfunnsutvikling ,97 7, Plansak ,15 1, Byggesak/delingssak/seksjonering ,33 5, Kart og oppmåling ,33 2, Landbruk , Vilt-drift , Vilt-fond Naturforvaltning og friluftsliv Miljørettet helsevern ,89 1,5 SUM Samfunnsutvikling ,31 18,25 Konto Regnskap 2012 Opp. Budsjett Rev. budsjett Avvik Forbruk % Årsverk 3010 Administrasjon barnehage ,6 2, Bilitt barnehage , Elleflaten barnehage ,43 21, Heer barnehage ,52 19, Trollberget barnehage ,56 10, Ullerud barnehage ,39 21, Dyrløkkeåsen barnehage ,38 21, Barnehager felles ,17 0, Solgry barnehage , Lindebakken barnehage , Sogstieika barnehage , Grendehuset barnehage , Toppen Barnehage , Montessori barnehage , Bjerkeveien barnehage , Tertitten barnehage , Familiebarnehager ,42 0, Parker Skoleskyss Barn med nedsatt funksjonsevne , Minoritetsspråklige barn ,08 0, Spesialpedagogisk team , Gjestebarn ,41 0 SUM Barnehager og skolefaglige tjenester ,29 115,1 Konto Regnskap 2012 Opp. Budsjett Rev. budsjett Avvik Forbruk % Årsverk 3110 Dal Grunnskole , Dal SFO ,51 1, Dal Barnehage ,06 7,5 31 Dal Skole og barnehage ,98 20, Drøbak felles grunnskole ,68 27, Drøbak Regnbuen ,09 12, Drøbak SFO ,82 8,2 32 Drøbak skole ,06 48, Dyrløkkeåsen Grunnskole ,4 47, Dyrløkkeåsen SFO ,46 6,4 33 Dyrløkkeåsen skole ,14 54, Heer Administrasjon ,01 2, Heer Grunnskole ,1 25, Heer SFO ,64 6,3 34 Heer skole , Seiersten Grunnskole ,53 44, Seiersten Voksenopplæring ,18 3,4 35 Seiersten skole ,79 48, Sogsti Skole ,91 34, Kompetanseutvikling Sogsti Sogsti SFO ,66 7,1 36 Sogsti skole ,02 41,3 SUM Skole ink. Dal barnehage ,8

20 Konto Regnskap 2012 Opp. Budsjett Rev. budsjett Avvik Forbruk % Årsverk 4210 Sentrale ledelsesaktiviteter institusjon , Kjøkkendrift institusjon ,6 6, Felles drift Grande ,33 3, Utsikten Grande ,03 0, Solstua Grande , Kortidsavdeling Grande ,22 19, Felles drift Ullerud ,38 0, Somatisk, avd. Ullerud ,43 35, Ullerud bofellesskap ,46 25, Ullerud dagsenter ,45 1,8 SUM Pleie og omsorg i institusjon ,14 118,3 Konto Regnskap 2012 Opp. Budsjett Rev. budsjett Avvik Forbruk % Årsverk 4310 Sentrale ledelsesaktiviteter hjemmebaserte tj ,27 1, Hjemmesykepleie ,56 37, Praktisk hjelp i hjemmet (hj.baserte.tj) ,36 15, Fellesdrift enheten ,72 2, Sogsti dagsenter ,87 4, Psykiatrisk sykepleie, psykisk helsearbeid ,53 3, Bofellesskap Lennsmanssvingen ,48 5, Resurssenter psykisk helse ,83 2, Hegreveien ,14 10, Hegre omsorgshus SUM Hjemmebaserte tjenester ,87 81,2 Konto Regnskap 2012 Opp. Budsjett Rev. budsjett Avvik Forbruk % Årsverk 4410 Sentrale ledelsesaktiviteter rehabilitering , Utvikling hab/rehab , kommunale sysselsettingstiltak , Tilskudd Haukåsen borettslag Fysio- og ergoterapi ,12 10, Frogn Frivillighetssentral ,74 1, Frogn Eldresenter ,95 1, Innsatsteam ,14 3, Einebu omsorgsboliger ,81 18, Haukåsen omsorgsboliger ,33 11, Aktivitets- og opplæringssenteret ,11 3, Traneveien 20, avlastningsbolig ,38 9, Praktisk hjelp i hjemmet (rehabilitering) ,57 0, Avlastning og fritidsaktiviteter ,65 0, Fugleveien Omsorgsbolig ,91 18, Aktivitetssenter Traneveien , Ambulerende miljøarbeider tjeneste , Ungdom som bor ,17 2 Frisklivskoordinator Fritid m/ bistand ,5 SUM Rehabilitering ,18 85,6

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 Rådmannens forslag 1. november 2012 Kommunens rammebetingelser Stramme økonomiske forutsetninger Moderat brutto inntektsnivå 3 % netto driftsresultat 890 millioner, nominell

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester OOK, 18. oktober 2016 Aud Palm, enhetsleder 14.03.2017 Vi skal snakke om: Innhold i tjenesten Litt faktatall, drift Økonomi og kostnadsdrivere Frogn vs Vestby, og litt om sammenlikning

Detaljer

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 HP prosessen Videre tidsplan slik den er lagt fram i sak til formannskapet Formannskapet 15. mai - Kommuneproposisjonen a. Presentasjon - konsekvenser av kommuneproposisjonen

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5.

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5. NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Saksbehandler: Steinar Livgard Dato: 13.5.15 Orienteringsnotat om bruk av konsulenter Det vises til sak 2, tiltak 6 i dialogmøte 15. oktober

Detaljer

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester

Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Aktuelle kostra-funksjoner 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 253 Helse og omsorgstjenester

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne Tildelingskontoret Barnevern NAV sammen

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Finanskomitemøte 1/2. Skolestruktur

Finanskomitemøte 1/2. Skolestruktur Finanskomitemøte 1/2 Skolestruktur Skolesjef Bjørlien Brevik Son/ Hølen Vestby/ Garder Risil Grevlingen Oasen VO Hovedoppgaver Bruttobudsjett på 186 millioner. Netto på 170. 281 Årsverk 2081 elever Grunnskole

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Ansvarsnummer - Eidsvoll kommune

Ansvarsnummer - Eidsvoll kommune Virksomheter m.v. 10 Politisk ledelse 10000 Politisk ledelse 10001 Ordfører/varaordfører 10050 Kontrollutvalget 10060 Administrasjonsutvalg 10070 Utvalg for oppvekst og levekår 10080 Utvalg for næring,

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 15.11.2012 Sak: Arkivnr : 151 Handlingsprogrammet 2013-2016 Nye opplysninger med økonomisk effekt og svar på spørsmål Rådmannen viser til

Detaljer

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Helse- og omsorgsplan Østre Toten Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Spørsmål til deltakerne på møte Hva er ditt beste råd til kommunen for den videre utviklingen av tilbudet

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO IHB-15/11363-2 96544/15 21.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.11.2015 Innvandrerrådet 11.11.2015

Detaljer

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Bestillingen, klippet fra e-post Vi ønsker fokus på analyse av KOSTRA-tallene for PLO for kommunene i Troms. Hvordan er bildet

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Bestillerenheten i Ringerike kommune

Bestillerenheten i Ringerike kommune Bestillerenheten i Ringerike Presentasjon for HOV 02.04.13 Organisering 04.04.2013 2 Organisering forts. Leder Merkantil (1) Sosialgruppe (4) Helsegruppe (4) Pasientkoordinator (1) Økonomi (2) 04.04.2013

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

HP 2015-2018 Helse, omsorg og velferd (HOV)

HP 2015-2018 Helse, omsorg og velferd (HOV) HP 2015-2018 Helse, omsorg og velferd (HOV) Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2013 2015 2018 Kommuneplan 2012-2024 H 1 H 1.1 Frogn kommune tilbyr helse- og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Drammen kommune. 08.10.2013 Svein Lyngroth

Drammen kommune. 08.10.2013 Svein Lyngroth Drammen kommune 08.10.2013 Svein Lyngroth Evalueringsmetode Ulike metoder gir ulike perspektiver og svar Vår modell kontra ASSS evalueringen KOSTRA justert for behov basert på KRD sitt delkriteriesett

Detaljer

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Sammenligningskommuner Kommune Befolkning 1.1 Vekst 2004-2004 2014 2014 Innbygger pr. km2 areal K gruppe Areal Drammen 13 56688 66214

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem.

Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem. Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem. Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/02353-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Eldrerådet 16.08.2016

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00188-8 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.10. RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER

Detaljer

Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester

Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester Alta kommune Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester Mandat for oppdraget Oppgaven har vært å bistå kommunen med å gi et bilde av struktur og kostnadsdrivere i PLO som grunnlaget

Detaljer

Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO)

Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO) Informasjon om: Forsøksordning med statlige kriterier og finansiering av omsorgstjenester (SIO) Bystyrekomité for Helse, sosial og omsorg Bystyrekomité for Oppvekst og utdanning 10. november 2015 11.11.2015

Detaljer

Heldøgnstilbud og andre boformer for eldre innbyggere mot 2040

Heldøgnstilbud og andre boformer for eldre innbyggere mot 2040 Nittedal kommune Heldøgnstilbud og andre boformer for eldre innbyggere mot 2040 Utredning av alternativer for fremtidig utvikling fakta og analyser Vedlegg til rapport R8923 Oppdragsgiver: Rapportnr.:

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Befolkningsutvikling i Hvaler

Detaljer

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G Måltabell MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG FOKUSOMRÅDER: Status Mål MÅL 2016 / 2016-2019: 2014 2015 2016 2016 2019 ØKONOMI: Budsjettavvik

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal Innhold Grunnskole... 3 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...5

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Virksomhetsområde barnehage

Virksomhetsområde barnehage Virksomhetsområde barnehage FSK 29.09.2016 Mona Mikalsen 1 Barnehagesjef Konsulent 7 kommunale barnehager Spesialpedagogisk team 9 Private barnehager 2 Styringsdokumenter: Barnehageloven Rammeplanen for

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper Fjell kommune Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13 1 Situasjon og utfordring 31.12.12 Resultatet: Netto driftsresultat

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer