Vedlegg 3: Utvidet rapportering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 3: Utvidet rapportering"

Transkript

1 Vedlegg 3: Utvidet rapportering Innledning Det vises til kommunestyrets vedtak punkt nr. 5 i sak om tertialrapport nr : «I forbindelse med fremleggelse av 2. tertialrapport 2013 legger administrasjonen frem en detaljert beskrivelse av inntekter, kostnader, årsverk, samt omfanget av etterspurte og leverte tjenester for følgende områder: samfunnsutvikling, skole, barnehager, pleie og omsorg, hjemmebaserte tjenester og rehabilitering.» «Bestillingen» er 2 delt: 1. Detaljert beskrivelse av inntekter, kostnader og årsverk 2. Omfanget av etterspurte og leverte tjenester Rådmannens tolkning av oppdraget er at man ønsker tilgang på tall, statistikk. 1. Beskrivelse av inntekter, kostnader og årsverk I denne delen vises følgende pr enhet: a. Netto driftskostnader fra KOSTRA slik at kostnadsnivået kan sammenliknes med andre kommuner. Det er ikke fullt ut samsvar mellom KOSTRA-funksjoner og organisering av tjenestene i Frogn. b. Samlet oversikt over utgifter og inntekter. Oppstillingene er basert på regnskapstall for 2012 og antall årsverk er gjeldende per Generelt er lønn den dominerende utgiftsposten i kommunal tjenesteproduksjon. c. I vedlegg til dette notatet finner du regnskap og budsjett pr ansvar for de aktuelle enhetene. I samme vedlegg er listet opp årsverk fordelt på ansvar.

2 Kroner pr. innbygger 1-5 år Barnehager Netto driftsutgifter pr. barn 1-5 år, barnehageformål Frogn Ås Vestby Ski Enebakk Oppegård Nesodden Gruppe 08 Frogn har relativt høye nettokostnader til barnehageformål. Årsakene er mange og sammensatte, de viktigste er: Tilskuddssatsen til private ordinære barnehager varierer mellom kommunene. Frogn har forskuttert tidspunktet for likebehandling og gir allerede tilskudd motsvarende 100 % av kostnaden i de kommunale barnehagene. Enkelte kommuner i Follo har noe lavere tilskuddsandeler. Det er ikke mulig å redusere tilskudds-prosenten når 100 % er innført. Kostnaden i de kommunale barnehagene er den viktigste kostnadsdriveren. Den får effekt både i de kommunale og de private barnehagene. Endret barnehagestruktur eller en privatisering av de minst kostnadseffektive kommunale barnehagene vil kunne ha stor innvirkning på de samlede netto driftsutgiftene. Ulikheter kommunen i mellom i mht. reduserte satsene for søskenmoderasjon og reduserte priser for foreldre med lave inntekter gir forskjeller kommunene i mellom Andelen private barnehager er også av betydning, ettersom flere kommuner ikke gir 100% tilskudd til private ordinære barnehager. Andelen barn som går i familiebarnehager, til noe høyere tilskuddssatser er også av betydning.

3 Barnehager. Regnskap 2012 i mill kroner Finansinntekter Rammetilskudd 71 Syke/fødselspenger 80 7 MVA og andre refusjoner 60 6 Salgs- og leieinntekter 5 Finansutgifter 40 4 MVA - Overføringer 20 3 Kjøp fra andre 0 Utgift Inntekt 0 Lønn og sosiale utgifter 0. Lønn og sosiale utgifter Nivået på lønnsutgiftene er avhengig av bemanningsnorm og barnehagestruktur. Vikarutgiftene utgjør 4% av lønnsbudsjettet, overtid under 0,5%. De største utgiftene er matvarer med kroner, læremidler med kroner, personforsikringer kroner, inventar kroner 3. Kjøp fra andre Posten inneholder tilskudd til private barnehager med 41,7mill kroner. Beløpet påvirkes av antall barn, tilskuddssatsen på 100 % for ordinære private barnehager og kostnaden i kommunale barnehager pr barn. Her føres også betaling for plasser i andre kommuner med 3,5mill kroner. 4. MVA Overføringer Betaling ekstraordinære behov i annen kommune med kroner, samt merverdiavgift på kjøp av varer med kroner. 5. Finansutgifter Hele beløpet på kroner er underskudd 2011 som er inndekket i Salgs og leieinntekter Posten er foreldrebetaling og kostpenger. 7. MVA og andre refusjoner

4 Kroner pr. innbyger i alderen 6-15 år Betaling fra andre kommuner (barn i Frogn barnehager bosatt i andre kommuner) med kroner, momskompensasjon med kroner, samt diverse andre refusjoner. 71. Syke /fødselspenger Utgjorde 3,7mill kroner i Rammetilskudd 9. Finansinntekter Underskudd i 2012 som er overført til Skole Netto driftsutgifter pr. innbygger i aldersgruppen 6-15 år Tallene for undervisning inkl. spesialundervisning, lokaler og SFO er justert for privatskoleelever Frogn Ås Vestby Ski Enebakk Oppegård Nesodden Gruppe 08 SFO Skyss Lokaler Undervisning inkl spesialskole Frogn har en høy andel elever i privatskoler, kun Nesodden har en høyere andel elever i privatskoler i Follo enn Frogn. Når vi sammenlikner kostnader pr innbygger i alderen 6-15 år må vi justere for kostnadene knyttet til privatskoleelevene. I hovedsak er dette et trekk i rammetilskuddet. Av innsatsfaktorene i skolen er det mange og dyre kvadratmeter som gir høye kostnader til lokaler i Frogn. Av kommunen i Follo er det kun Ski og Oppegård som har lavere kostnader til undervisning inklusive spesialundervisning. Ingen av de øvrige kommunene i Follo har imidlertid noen spesielt kostnadseffektiv skolestruktur. Små skoler gir som en hovedregel flere halvfulle klasser. Dynamiske skolekretsgrenser kan til en viss grad minimere denne problemstillingen. Dersom Frogn hadde sammenliknet seg med kommuner med mer effektiv skolestrukturer ville utgiftene til undervisning, inklusive spesialundervisning, fremstått som relativt høyere. Kostnadene til SFO og skyss er relativt lave i Frogn.

5 180 Skolene 9 Finansinntekter Rammetilskudd Syke/fødselspenger MVA og andre refusjoner Salgs- og leieinntekter 80 5 Finansutgifter 60 4 MVA - Overføringer Utgift Inntekt 3 Kjøp fra andre 0 Lønn og sosiale utgifter 0. Lønn og sosiale utgifter Læremidler utgjør 1,3mill kroner, arbeidsmateriell inklusive matvarer utgjør 1mill kroner, kurs og kompetansetiltak utgjør 0,5mill korner. 3. Kjøp fra andre Betaling for elever i andre kommuner hjemmehørende i Frogn 8mill kroner. Betaling for elever i private skoler utgjør 1,2mill kroner. 4. MVA Overføringer Merverdiavgift på varer og tjenester utgjorde 1,2mill kroner. 5. Finansutgifter Avsetning øremerkede tilskudd på 0,3mill kroner og avsetning mer- og mindreforbruk på 1,4mill kroner. 6. Salgs og leieinntekter Salgs og leieinntektene består i hovedsak av brukerbetaling for SFO på 14,1mill kroner. Kost i SFO er egen post på kroner. 7. MVA og andre refusjoner Momskompensasjon på varer og tjenester 1,2mill kroner. Refusjoner fra andre kommuner for elever som går i Frogn utgjør 2,4mill kroner. Refusjon fra andre på 1mill kroner.

6 Kroner pr. innbygger 71. Syke /fødselspenger Syke og fødselspenger er den største posten under refusjoner på 5,4mill kroner. 8. Rammetilskudd Drøbak skole fikk kroner til Ny giv fra Akershus Fylkeskommune. 9. Finansinntekter Mer- og mindreforbruk på 5,7mill kroner. Pleie og omsorg Netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr. innbygger og pr. innbygger justert for behov ut fra KRDs kriterier for PLO Netto utgifter justert for effekten av vertskommunetilskuddet Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleieog omsorgtjenesten 0 Frogn Ås Vestby Ski Enebakk Oppegård Nesodden Gruppe Netto driftsutgifter pr. innbygger justert for behov Figuren over dekker både institusjon, hjemmebaserte tjenester og rehabilitering Alle kommunene i utvalget har et behov for pleie og omsorgstjenester under landsgjennomsnittet. Derfor øker kostnadene for alle når vi justerer kostnaden opp til kostnaden kommunen ville hatt med et behov på landsgjennomsnittet. Det er de korrigerte kostnadene som er sammenliknbare. Driverne for ulikheter i disse kostnadene er produktivitet, dekningsgrader og kvalitet kommunen i mellom. Det er ikke gitt at kommunene leverer den samme kvaliteten, men det er heller ikke slik at høyere kvalitet på alle områder betinger høyere kostnader. Setter man brukere i stand til å klare seg selv enten gjennom trening, behandling eller fasilitering av bolig øker man gjerne den opplevde livskvaliteten for brukeren, samtidig som de kommunale kostnadene kan gå ned. Vi har ikke holdepunkter for å vurdere hva som er regelen eller unntaket mht. sammenhengen mellom kvalitet og kostnader kommunene i Follo i mellom. Imidlertid er pleie og omsorg, ikke et område der Frogn kommune scorer spesielt godt på kvalitet i kommunebarometeret. Dessverre er kommunebarometeret på dette området preget av målinger av innsatsfaktorer og ikke resultater som dødelighet mm.

7 Generelt vet vi at Frogn har høye dekningsgrader for hjemmebaserte tjenester og omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Brukerbetalingene i Frogn kunne også dekket noe mer av kostnadene i tjenestene Pleie og omsorg. Regnskap kroner 9 Finansinntekter 8 Rammetilskudd 71 Syke/fødselspenger 7 MVA og andre refusjoner 6 Salgs- og leieinntekter 5 Finansutgifter 4 MVA - Overføringer 3 Kjøp fra andre 0 Utgift Inntekt 0 Lønn og sosiale utgifter 0. Lønn og sosiale utgifter Av de totale lønnsutgiftene brukes ca 6 % til ferievikarer, andre vikarer og overtid. Rådmannen har ikke grunn til å tro at dette er unormalt i en tjeneste med døgndrift. De største utgiftene her er; matvarer med 3mill kroner, vikarbyrå 2,3mill kroner, vask av tekstiler 1,1mill kroner, medikamenter 1mill kroner, medisinsk forbruksmateriell 0,5mill kroner og annet forbruksmateriell 0,4mill kroner. 3. Kjøp fra andre Kjøp av sykehjemsplasser utenfor kommunen og kjøp av legetjenester. 4. MVA Overføringer Merverdiavgift på kjøp av varer. 5. Finansutgifter Merforbruk i 2011 belastet i Salgs og leieinntekter

8 Posten består av egenbetaling langtidsopphold, korttidsopphold og salg fra kjøkkenet Grande. 7. MVA og andre refusjoner Momskompensasjon utgjør 1,5mill kroner. 71. Syke /fødselspenger Utgjorde 4,5mill kroner i Rammetilskudd 9. Finansinntekter Merforbruk fra 2012 overført til 2013 med 3mill kroner, samt 1.6mill kroner bevilget fra disposisjonsfond til styrket bemanning Ullerud bofellesskap. Hjemmebaserte tjenester 80 Hjemmebaserte tjenester. Regnskap 2012 i mill kroner. 9 Finansinntekter 70 8 Rammetilskudd Syke/fødselspenger 7 MVA og andre refusjoner 6 Salgs- og leieinntekter 5 Finansutgifter 4 MVA - Overføringer 3 Kjøp fra andre 0 Utgift Inntekt 0 Lønn og sosiale utgifter 0. Lønn og sosiale utgifter Av de totale lønnsutgiftene brukes ca 6 % til ferievikarer, andre vikarer og overtid. Rådmannen har ikke grunn til å tro at dette er unormalt i en tjeneste med delvis døgndrift. De største postene er: vikarer/selvstendig næringsdrivende 4mill kroner, konsulenter 3mill kroner, vikarbyrå 0,9mill kroner, drift/leasing av biler 1,1mill kroner, transporttjenester 0,8mill

9 kroner, inventar 0,7mill kroner, matvarer 0,4mill kroner, trygghetsalarmer 0,3mill kroner, skyssgodtgjørelser 0,3mill kroner. 3. Kjøp fra andre Kjøp av plasser til ressurskrevende brukere. 4. MVA Overføringer Med finansiering samhandlingsreformen 13,7mill kroner, merverdiavgift kjøp av varer 0,6mill kroner. 5. Finansutgifter Overskudd 2012 overført til 2013 med 0,7mill kroner, samt avsetninger av øremerkede midler med kroner. 6. Salgs og leieinntekter I hovedsak brukerbetaling hjemmetjenester og trygghetsalarm. 7. MVA og andre refusjoner Tilskudd ressurskrevende brukere med 0,9mill kroner, merverdiavgift kjøp av varer med 0,6mill kroner og statstilskudd til rusarbeid med kroner. 71. Syke /fødselspenger Utgjorde 1,7mill kroner i Rammetilskudd 0,4mill kroner i statstilskudd til modellutprøving psykolog. 9. Finansinntekter Overskudd 2011 overført til 2012 med 2,3mill kroner, samt 0,9 mill kroner bruk av ubrukte øremerkede statlige midler fra 2011

10 Rehabilitering. Regnskap 2012 i mill kroner. 9 Finansinntekter 8 Rammetilskudd 71 Syke/fødselspenger 7 MVA og andre refusjoner 6 Salgs- og leieinntekter 5 Finansutgifter 4 MVA - Overføringer 3 Kjøp fra andre 0 Utgift Inntekt 0 Lønn og sosiale utgifter 0. Lønn og sosiale utgifter Av de totale lønnsutgiftene 62mill kroner brukes ca 6 % til ferievikarer, andre vikarer og overtid. Rådmannen har ikke grunn til å tro at dette er unormalt i en tjeneste med delvis døgndrift. Utgiftene til støttekontakt og omsorgslønn utgjør 6mill kroner. De største postene er; selvstendig næringsdrivende (vikarer) 1mill kroner, husleie 0,6mill kroner, oppgavepliktige godtgjørelser 0,6mill kroner, skyssgodtgjørelse 0,3mill kroner og vikarbyrå 0,3mill kroner. 3. Kjøp fra andre Posten består av; kjøp av tjenester fra private til ressurskrevende brukere 9,8mill kroner, Driftsavtaler og tilskudd fysioterapeuter og ergoterapeuter 4,2mill kroner, samt kjøp av plass ressurskrevende bruker i annen kommune med 3,5mill kroner. 4. MVA Overføringer Drøbak vaskeri 0,8mill kroner, samt merverdiavgift kjøp av varer med 0,2mill kroner. 5. Finansutgifter Ubrukte øremerkede statstilskudd avsatt til Salgs og leieinntekter Ingen vesentlige salgsinntekter i enheten. 7. MVA og andre refusjoner

11 Kroner pr. innbygger De største postene er; Tilskudd ressurskrevende brukere 8,5mill kroner, refusjon fra andre kommuner for utførte tjenester ressurskrevende bruker 1,9mill kroner og fastlønnstilskudd fysioterapi/ergoterapi med 1,4mill kroner. 71. Syke /fødselspenger Utgjorde 2mill kroner. 8. Rammetilskudd Tilskudd frivillighetssentralen med 0,3mill kroner og tilskudd til brukerstyrt personlig assistanse. 9. Finansinntekter Overskudd 2011 overført til 2012 med 1,5mill kroner, samt underskudd i 2012 overført til 2013 med 3mill kroner. Samfunnsutvikling Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminne, natur og miljø pr. innbygger totalt Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger. 0 Frogn Ås Vestby Ski Enebakk Oppegård Nesodden Gruppe Tabellen viser netto driftsresultater for en del av ansvarsområdet til enheten. For øvrige områder som byggesaksbehandling, kart- og oppmålingstjenester skiller ikke nettodriftsutgifter per innbygger seg vesentlig fra sammenligningskommunene. Innenfor fysisk planlegging, kulturminne, natur- og miljø ligger Frogn kommune høyt i netto driftsutgifter sammenlignet med de andre kommunene. En viktig årsak til dette er trolig at kommunen behandler mange små reguleringsplaner som genererer mye arbeid men gir forholdsmessig lave gebyrinntekter. Kommunen har videre styrket innsatsen innen kulturminneforvaltning og ligger her trolig vesentlig over sammenligningskommunene.

12 18 Samfunnsutvikling. Regnskap 2012 i mill kroner. 9 Finansinntekter 16 8 Rammetilskudd Syke/fødselspenger 12 7 MVA og andre refusjoner 10 6 Salgs- og leieinntekter 8 5 Finansutgifter 6 4 MVA - Overføringer 4 3 Kjøp fra andre 2 0 Utgift Inntekt 0 Lønn og sosiale utgifter 0. Lønn og sosiale utgifter Lønnsutgifter knyttet til både administrasjon, kommunal planlegging og selvkosttjenestene byggesak, private reguleringsplaner, kart og oppmåling. Antall ansatte har økt for å ta igjen etterslep og bedre kvaliteten på byggesaksbehandlingen. Overtid utgjør under 1% av det totale lønnsbudsjettet. De største postene under her er rekruttering/stillingsannonser med kroner, konsulenttjenester inkl. juridiske tjenester med kroner, IKT med kroner, samt kurs/opplæring (inklusive opphold) med kroner. 3. Kjøp fra andre Her føres tilskudd bidrag til strategisk næringsplan Follo, samt felles IKT løsninger innenfor byggesak og geodata i Follo. 4. MVA Overføringer Overføring til Ås kommune for Landbrukskontoret, samt all merverdiavgift knyttet til anskaffelser. 5. Finansutgifter Her er avsatt ubrukte midler til planlegging gang- og sykkelveier. 6. Salgs og leieinntekter Posten består i all hovedsak av gebyrinntekter knyttet til byggesak, reguleringsplaner, samt kart og oppmåling.

13 7. MVA og andre refusjoner Refusjon knyttet til interkommunalt kontor for Miljørettet helsevern (deltakere: Nesodden, Enebakk og Frogn), samt momskompensasjon knyttet til kjøp av varer. 71. Syke /fødselspenger Utgjorde kroner for Rammetilskudd Tilskudd til stedsanalyse og friområder. 9. Finansinntekter Bruk av disposisjonsfond, tidligere avsatte midler til bestemte formål.

14 2. Omfanget av etterspurte og leverte tjenester Skole Skole Prognose 2014 vår høst vår høst vår høst Utvikling i elevtall barneskolen Utvikling i elevtall ungdomsskolen Antall barn i SFO Spesialundervisning etter enkeltvedtak Elever i voksenopplæringen Frogn har nest flest elever i privatskoler i Follo. Det er en utfordring med en høy andel privatskoleelever ettersom det er en sterkt avtagende grensekostnad for skolene med økt antall elever i både skolene enkeltvis og kommunen samlet sett. 10 prosent av elevene i grunnskolen i Frogn gikk på private skoler i 2012, mot kun 2,7 prosent i gjennomsnitt av kommunene i kommunegruppe 8. Barnehage Barnehage prognose 2014 vår høst vår høst vår høst Utvikling antall barn i kommunale barnehager Utviklingen i antall barn for private barnehager Antall gjestebarn Barn på venteliste Vedtak om spesialpedagogisk hjelp Barn med veiledning Barn i kommunale og private barnehager er reelle antall barn. I beregningene av tilskudd til private barnehager teller barn under 3 år som 1,8 barn over 3 år. Prognose vår 2014: tatt inn ca 10 barn ekstra i kommunen (samme som i 2013) hovedsakelig småbarn.

15 Samfunnsutvikling Etterspørsel og leveranser Status produksjon Første halvår Innkomne dokumenter snitt per år siste tre år Utgående dokumenter snitt per år siste tre år Saker til politisk behandling Notater 9 3 Eiendomsopplysninger Situasjonskart Klagesaker til fylkesmannen Andel der klager fikk medhold 11,8 % 30,6 % 6,7 % Byggesak Antall søknader ligger på saker i året, og noe under gjennomsnitt for Follokommunene. Saksbehandlingstid registreres i KOSTRA og rapporteres i Kommunebarometeret. Rapporteringen viser at Frogn har lang saksbehandlingstid sammenlignet med andre kommuner. Det er imidlertid presisert at rapporteringen fra kommunene er mangelfull og tallene upålitelige, og åpenbart feil for de kommunenes som melder om kortest saksbehandlingstid. For Frogn kommune forventes det at nytt sak og arkivsystem vil gjøre det enklere å holde god oversikt over framdrift i saker og ta ut rapporter på saksbehandlingstid. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid ligger under lovpålagt frist (hhv 3 uker og 12 uker for ulike sakstyper). Det har imidlertid vært en økning i antall saker der fristen ikke er overholdt. Ved overgang til nytt sak arkivsystem er byggesaksarkivet gjennomgått og det er avdekket et stort antall uavsluttede saker (i alt 600). Enheten har derfor etablert et eget prosjekt for å komme ajour med etterslepet. Plan Handlingsprogrammets planoversikt viser pågående og framtidige planoppgaver. Per 2. tertial har enheten 6 overordnede planer/utredninger under arbeid, samt 20 pågående detaljplanprosesser. I tillegg er det meldt inn 15 private detaljplaner som ikke er varslet og der videre framdrift er usikker. Kommuneplanen ble sluttbehandlet 17. juni Sluttbehandlingen har vært et omfattende arbeid med vurdering av bl.a. 111 høringsuttalelser til planen og flere innsigelser fra regionale myndigheter. Reguleringsplan for Holt Park og Niels Carlsensgate 7 er sluttbehandlet så langt i I høst planlegges sluttbehandling av: Seiersten svømme- og badeanlegg, Storgata 18 og Holterteigen III. Planavdelingen har også behandlet en rekke dispensasjonssaker, fradelingsaker og arealoverføringer.

16 Oppmåling Antall søknader er ca 100 i året, derav er ca 1/3 fradeling av nye eiendommer. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for oppmålingssaker ligger under lovpålagt frist (16 uker). I 2012 var det 11 saker der fristen ikke ble overholdt, i 2013 er det registrert 1 sak i første halvår. Kontoret for Miljørettet helsevern Kontoret for Miljørettet helsevern er organisert som del av Enhet for samfunnsutvikling, med 1,5 årsverk. Kontoret er et interkommunalt samarbeid mellom Frogn, Enebakk og Nesodden kommuner og det utføres oppgaver i samarbeid med og på vegne av kommuneoverlegene i de tre kommunene. Virksomheten drives etter en felles plan for de tre kommunene. En sentral del av virksomheten er godkjenning og tilsyn med blant annet skoler og barnehager og private virksomheter som kan ha påvirkning på innbyggernes helse. Pleie og omsorg, hjemmebaserte tjenester og rehabilitering Omfanget av etterspurte tjenester er utfordrende å identifisere for pleie og omsorg. Med et uavhengig søknadskontor vil det kunne være et avvik mellom søknadskontorets opplevde etterspørsel og innbyggernes etterspørsel, der søknadskontoret er en objektiv aktør som kan legge de samme pleiebehovene til grunn for å definere etterspørselen. Imidlertid er det et spørsmål om søknadskontoret praktiserer en tilsagnspraksis der kommunen ikke har kapasitet til å gi en tjeneste. Frogn har ikke en rendyrket praksis på enten det ene eller det andre og tallene fra søknadskontoret kan således ikke brukes til å vurdere etterspørselen, men de har oversikt over hvilket tilbud som gis. For å vurdere etterspørselen eller behovet har rådmannen derfor sett til tjenesteprodusentene og hentet inn deres vurderinger brukerne. Rådmannen har hentet inn informasjon om antall brukere som får rett tjeneste og hvilke tjenester brukere som ikke får rett tjeneste egentlig burde fått. Utfordringen med dette tallgrunnlaget er at gruppen som ikke får noe tilbud i dag ikke blir med. Denne måten å gjøre en vurdering av tilbud og etterspørsel er ny for administrasjonen. Vi vil ikke garantere for at alle tall i oppsettet er 100 % riktig plassert. Rådmannen vil imidlertid jobbe videre med oppsettet og fremme en ny tabell i og figur i handlingsprogrammet.

17 Grunnlag for styringsindikator H1 - BEON Status pr 31. juli Styrt av kapasitet og søknadskontoret Antall brukere pr 31. juli 2013 Får rett tjeneste Behov for tjenesten fra vurdert av tjenesteprodusent Behov for kapasitet på tjeneste høyere nivå lavere nivå 1 Forebyggende tiltak - Friskliv Trygghetsalarmer Ambulerende vaktmester Demenskoordinator Kreftkoordinator Seniorkontakt Aktivitets og opplæringssenter Avlastningstjenester Omsorgsbolig uten heldøgns bemanning BPA Praktisk hjelp i hjemmet Hverdagsrehabilitering Ergoterapi Fysioterapi / Dagsenter Omsorgsbolig med base (Lensmannssv.) Resurssenter psykisk helse Psykiatrisk sykepleie, psykisk helsearbeid BOOT (amb. Miljøterapi rus) Innsatsteam somatikk Hjemmesykepleie Støttekontakt Korttidsavdeling inklusiv akutt plasser somatikk Omsorgslønn Ambulerende bo og oppfølgingstjenester rus/psykiatri Omsorgsbolig med miljøarbeidertjeneste Bofellesskapet - For brukere med demens Somatikk institusjon Skjermet demensavdeling Kommentar til tall med merknader, dvs. tall i celler med en liten rød trekant i øvre høyre hjørne. 1. Forebyggende tiltak - Friskliv - Strukturen i oppsettet fanger ikke opp potensielle innbyggere med behov som ikke får noen tjenester i dag. Rådmannen har plottet et estimat, som i realiteten er mer usikkert enn de øvrige tallene i oppsettet. 4. Demenskoordinator- Intensjonen med vurdering fra tjenesten var at den skulle basere seg på observasjoner over vesentlig lengere tid enn søknadskontorets vurdering. Det er for denne tjenesten ikke mulig pr i dag. 8. Avlastningstjenester 4 brukere får tjenesten i påvente av bolig. 9. Omsorgsbolig uten heldøgns bemanning tjeneste uten bemanning gjør det umulig med vurdering fra ansatte i tjenesten. Behov hentet fra omsorgsmeldingen. 10. BPA 1 bruker får BPA i påvente av bolig. 11. Praktisk hjelp i hjemmet Figuren angir ikke avvik, Imidlertid viser KOSTRA sammenlikninger en høy dekningsgrad i Frogn. 19. BOOT ambulerende miljøterapi i rus Økende behov fra Ambulerende bo og oppfølgingstjeneste er vurdert som mer formålstjenlig enn hjemmesykepleie for ca 40 brukere.

18 I figuren under har vi gjengitt avvik mellom tilbud og etterspørsel etter vurderingsprinsippet forklart over.

19 Vedlegg: Driftsregnskap 2012 (kr) og årsverk pr enhet fordelt på ansvar. Enhetsnavn står under tallene for enheten, for eksempel er første del for enhet Samfunnsutvikling Konto Regnskap 2012 Opp. Budsjett Rev. budsjett Avvik Forbruk % Årsverk 2410 Fellesutgifter Samfunnsutvikling ,97 7, Plansak ,15 1, Byggesak/delingssak/seksjonering ,33 5, Kart og oppmåling ,33 2, Landbruk , Vilt-drift , Vilt-fond Naturforvaltning og friluftsliv Miljørettet helsevern ,89 1,5 SUM Samfunnsutvikling ,31 18,25 Konto Regnskap 2012 Opp. Budsjett Rev. budsjett Avvik Forbruk % Årsverk 3010 Administrasjon barnehage ,6 2, Bilitt barnehage , Elleflaten barnehage ,43 21, Heer barnehage ,52 19, Trollberget barnehage ,56 10, Ullerud barnehage ,39 21, Dyrløkkeåsen barnehage ,38 21, Barnehager felles ,17 0, Solgry barnehage , Lindebakken barnehage , Sogstieika barnehage , Grendehuset barnehage , Toppen Barnehage , Montessori barnehage , Bjerkeveien barnehage , Tertitten barnehage , Familiebarnehager ,42 0, Parker Skoleskyss Barn med nedsatt funksjonsevne , Minoritetsspråklige barn ,08 0, Spesialpedagogisk team , Gjestebarn ,41 0 SUM Barnehager og skolefaglige tjenester ,29 115,1 Konto Regnskap 2012 Opp. Budsjett Rev. budsjett Avvik Forbruk % Årsverk 3110 Dal Grunnskole , Dal SFO ,51 1, Dal Barnehage ,06 7,5 31 Dal Skole og barnehage ,98 20, Drøbak felles grunnskole ,68 27, Drøbak Regnbuen ,09 12, Drøbak SFO ,82 8,2 32 Drøbak skole ,06 48, Dyrløkkeåsen Grunnskole ,4 47, Dyrløkkeåsen SFO ,46 6,4 33 Dyrløkkeåsen skole ,14 54, Heer Administrasjon ,01 2, Heer Grunnskole ,1 25, Heer SFO ,64 6,3 34 Heer skole , Seiersten Grunnskole ,53 44, Seiersten Voksenopplæring ,18 3,4 35 Seiersten skole ,79 48, Sogsti Skole ,91 34, Kompetanseutvikling Sogsti Sogsti SFO ,66 7,1 36 Sogsti skole ,02 41,3 SUM Skole ink. Dal barnehage ,8

20 Konto Regnskap 2012 Opp. Budsjett Rev. budsjett Avvik Forbruk % Årsverk 4210 Sentrale ledelsesaktiviteter institusjon , Kjøkkendrift institusjon ,6 6, Felles drift Grande ,33 3, Utsikten Grande ,03 0, Solstua Grande , Kortidsavdeling Grande ,22 19, Felles drift Ullerud ,38 0, Somatisk, avd. Ullerud ,43 35, Ullerud bofellesskap ,46 25, Ullerud dagsenter ,45 1,8 SUM Pleie og omsorg i institusjon ,14 118,3 Konto Regnskap 2012 Opp. Budsjett Rev. budsjett Avvik Forbruk % Årsverk 4310 Sentrale ledelsesaktiviteter hjemmebaserte tj ,27 1, Hjemmesykepleie ,56 37, Praktisk hjelp i hjemmet (hj.baserte.tj) ,36 15, Fellesdrift enheten ,72 2, Sogsti dagsenter ,87 4, Psykiatrisk sykepleie, psykisk helsearbeid ,53 3, Bofellesskap Lennsmanssvingen ,48 5, Resurssenter psykisk helse ,83 2, Hegreveien ,14 10, Hegre omsorgshus SUM Hjemmebaserte tjenester ,87 81,2 Konto Regnskap 2012 Opp. Budsjett Rev. budsjett Avvik Forbruk % Årsverk 4410 Sentrale ledelsesaktiviteter rehabilitering , Utvikling hab/rehab , kommunale sysselsettingstiltak , Tilskudd Haukåsen borettslag Fysio- og ergoterapi ,12 10, Frogn Frivillighetssentral ,74 1, Frogn Eldresenter ,95 1, Innsatsteam ,14 3, Einebu omsorgsboliger ,81 18, Haukåsen omsorgsboliger ,33 11, Aktivitets- og opplæringssenteret ,11 3, Traneveien 20, avlastningsbolig ,38 9, Praktisk hjelp i hjemmet (rehabilitering) ,57 0, Avlastning og fritidsaktiviteter ,65 0, Fugleveien Omsorgsbolig ,91 18, Aktivitetssenter Traneveien , Ambulerende miljøarbeider tjeneste , Ungdom som bor ,17 2 Frisklivskoordinator Fritid m/ bistand ,5 SUM Rehabilitering ,18 85,6

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015 Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg 215-226 Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 215 1.1 Sammenlikning med sammenliknbare kommuner Lindesnes

Detaljer

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Rapport Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Bø/Oslo, 6. august 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00 KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann Revisor

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Volda kommune AUDUN THORSTENSEN/INGVILD VARDHEIM (TELEMARKSFORSKING) TOR ERIK BAKSÅS/GEIR IDAR HOLTE (ERNST & YOUNG), TF-notat nr. 38 2012 Tittel: Evaluering av

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Netto drift per 31.08.2014

Netto drift per 31.08.2014 Vedlegg E Netto drift per Oppvekst og levekår Barnehage Prognose Periodisert budsjett per perid. budsjett Justert årsbudsjett mindre-/ merforbruk per 31. Netto driftsutgifter 673 299 666 548-6 751 1 040

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer