Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal 2010."

Transkript

1

2 Helgeland Boligkreditt AS, 4. kvartal Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS fikk konsesjon som finansieringsforetak i februar Selskapet er heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og ble etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett er selskapets andre driftsår og selskapet har kontoradresse i Mo i Rana. Helgeland Boligkreditt AS skal bidra til at Helgeland Sparebank kan tilby boliglån til attraktive priser. Utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett skal gi gunstig finansiering for bankkonsernet. Obligasjoner med fortrinnrett selges i det norske finansmarkedet. Boligkredittselskapet erverver boliglån i hovedsak til personkunder hvor lånene er sikret med pant innenfor 75 % av forsvarlig verdigrunnlag og kjøper boliglånene fra Helgeland Sparebank. Boliglånene selges gjennom bankens distribusjonskanaler som har ansvaret for kunderelasjonene, står for kundekontakt og markedsføring. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsregler (forenklet IFRS) som er vedtatt av EU. Tall er oppgitt i hele tusen, dersom ikke annet fremgår. Resultatregnskap per Selskapets resultat før skatt ble 12,8 mill. kr. mot 5,3 mill. kr. i Resultat etter skatt beløp seg til 9,1 mill. kr. i 2010, mot 3,8 mill. kr. i Egenkapitalavkastningen ble på 7,65 %. Sum renteinntekter utgjorde 89,5 mill. kr. og selskapets renteutgifter ble 69,4 mill. kr. Dette gir en nettorente på 20,1 mill. kr. Sum driftskostnader per ble 7,4 mill. kr. Samarbeidet med Helgeland Sparebank er formalisert gjennom en hovedavtale med underliggende leveranseavtaler. Avtalen skal sikre kompetanse innenfor sentrale fagområder samt gi en samlet kostnadseffektiv drift. Forvatningshonoraret til banken utgjorde 6,1 mill. kr. mot 2,4 mill. kr. i Økningen skyldes at honoraret beregnes på grunnlag av forvaltet volum. Skattekostnad er beregnet til 3,6 mill. kr. I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at betingelsene for fortsatt drift er til stede. Utbytte og disponeringer Resultat etter skatt for 2010 på 9,1 mill. kr er avsatt som konsernbidrag til morbanken. Balanseutviklingen. Samlede eiendeler utgjorde mill. kr. Ved utgangen av kvartalet er det overført utlån for til sammen mill. kr. til selskapet fra Helgeland Sparebank. Låneporteføljen ansees som god og det er ingen individuelle nedskrivninger på lån i boligkredittselskapet. Per var ingen lån rapportert som misligholdt. Det er ikke foretatt avsetning for nedskrivninger av grupper på utlån. Finansiering Virksomheten er finansiert ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett samt kortsiktig finansiering fra Helgeland Sparebank. Obligasjoner pålydende 900 mill. kr. er i morselskapets eie. De siste emisjonene pålydende mill. kr. er rettet direkte mot markedet. Selskapet har likviditetsreserver i form av langsiktig ubenyttet rammekreditt på 458 mill. kr. Øvrige likviditetsreserver i selskapet består av bankinnskudd på 151 mill. kr. Soliditet Helgeland Boligkreditt AS benytter standardmetoden ved beregning av kapitalkrav. Selskapets netto ansvarlige kapital var ved utgangen av kvartalet var 154 mill. kr. Dette gir en kapitaldekning på 12,09 %, som også er kjernekapitaldekning. Dette er godt innenfor selskapets målkrav til kjernekapitaldekning som er på 10 %. Aksjekapitalen er utvidet med 100 mill. kr. i 2010 og utgjør nå 150 mill. kr. Risikoforhold Med konsesjon som kredittforetak er Helgeland Boligkreditt AS underlagt en rekke lover, forskrifter, anbefalinger og regelverk. Det er inngått en overførings og serviceavtale med Helgeland Sparebank som bl.a. skal sikre at verdien på sikkerhetsporteføljen overstiger verdien på selskapets innlån. Styret vurderer selskapets samlede risiko som lav. Kredittrisiko Selskapets kredittstrategi er vedtatt i styret og fastsetter rammer for risikoprofil og styringsmål. Alle utlån i sikkerhetsmassen oppfyller krav i finansieringsvirksomhetsloven og er sikret med pant i eiendom innenfor 75 % av forsvarlig markedsverdi. Kredittrisikoen anses følgelig som lav. Kredittrisikoen anses følgelig som lav. LTV (Loan to value) per var på 41,3 % og sikkerhetsmassens fyllingsgrad ble

3 Likviditetsrisiko Selskapets strategi for styring av likviditetsrisiko er vedtatt av styret og fastsetter selskapets samlede risikotoleranse med konkrete rammer og styringsparametere. Selskapets likviditetsrisiko anses som lav. Per utgjør andel langsiktig finansiering (løpetid over ett år) 100 %. Markedsrisiko Selskapet er ikke eksponert i aksjer eller verdipapirer. Renterisikoen er innenfor selskapets styringsrammer. Alle bankens innlån er avtalt med flytende rente. Det er ikke fastrente utlån i porteføljen og ingen lån i valuta. Operasjonell risiko Det er inngått en hovedavtale med underliggende leveranseavtaler mellom Helgeland Sparebank og Helgeland Boligkreditt AS som bl.a. ivaretar operasjonell risiko. Avtalen omfatter blant annet administrasjon, bankproduksjon og IT-drift. Personale Daglig leder er ansatt i selskapet i 30 % stilling. Nødvendige tjenester kjøpes hovedsakelig fra morbanken. Helgeland Boligkreditt AS ivaretar likestilling mellom kjønnene. Det har ikke vært sykefravær eller arbeidsulykker i Arbeidsmiljøet i selskapet er godt og selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Utsiktene fremover Kredittveksten i husholdningene forventes å ha et stabilt nivå. Bl.a. vil lave renter og lav arbeidsledighet bidra til å holde aktiviteten i boligmarkedet oppe. Omsatte eneboliger i 2010 i de største byene på Helgeland viser en økning i snitt kvadratmeterpris vesentlig over landsgjennomsnittet. Eiendomsmarkedet forventes å vise en ytterligere økning i priser også for Selskapet er ennå i en etableringsfase og forventer en noe høyere vekst i 2011 enn kredittvekst for øvrig. Mo i Rana, 31. desember 2010 Mo i Rana, 11.februar 2011 Arnt Krane Lisbeth Flågeng Helge Stanghelle styreleder nestleder Inger Lise Strøm Ranveig Kråkstad daglig leder 3

4 Resultatregnskap (tall i hele 1.000) Note kv. 4.kv Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto provisjonsinntekter Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle investeringer Andre driftsinntekter Driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v Driftsresultat Resultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Disponering: Overført til egenkapital Avsatt konsernbidrag Sum disponering Resultat per aksje Utvannet resultat per aksje Utvidet resultat Resultat etter skatt Netto end. i virkelig verdi fin. eiendeler for salg 0 0 Skatt på utvidet resultat 0 0 Netto utvidet resultatposter 0 0 Periodens totalresultat Resultat per aksje i kroner Utvannet resultat per aksje i kroner

5 Balanse (tall i hele 1.000) Note EIENDELER Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder 6,7,8,9, Utsatt skattefordel 0 9 Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Finansiell gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Andre forpliktelser Sum gjeld Innskutt egenkapital 14, Opptjent egenkapital Resultat etter skatt Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Endring egenkapital Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital Emitert ny aksjekapital Avsatt konsernbidrag Egenkapital Kontantstrømmer Resultat av ordinær drift Tap på utlån, garantier mv Skattekostnader Utbetalt utbytte 0 0 =Tilført fra årets drift Endring diverse gjeld: + økning/-nedgang Endring diverse fordringer: - økning/+ nedgang 0-9 Endring utlån til og fordringer på kunder :- økning/+ nedgang Endring innskudd fra og gjeld til kunder:+ økning/-nedgang 0 0 Endring gjeld til kredittinstitusjoner : + økning/-nedgang A Netto likviditetsendring fra virksomheten Investert i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler 0 0 Endring i langsiktige verdipapirer: - økning/+ nedgang 0 0 B Likviditetsendring fra investeringer Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdip. + økning/- nedgang Endring ansvarlig lånekapital/aksjekapital + økning/- nedg C Likviditetsendring fra finansiering A+B+C Sum endring likvider Likviditetsbeholdning ved periodens begynnelse =Likviditetsbeholdning ved periodens slutt

6 Innholdsfortegnelse: NOTE 1. REGNSKAPSPRINSIPPER... 7 NOTE 2. SEGMENT... 7 NOTE 3. NETTO RENTE OG PROVISJONSINNTEKTER... 7 NOTE 4. DRIFTSKOSTNADER... 7 NOTE 5. NEDSKRIVNINGER PÅ UTLÅN... 7 NOTE 6. GEOGRAFISK EKSPONERING AV UTLÅNSPORTEFØLJEN... 8 NOTE 7. UTLÅN... 8 NOTE 8. ENGASJEMENT FORDELT PÅ RISIKOKLASSE... 8 NOTE 9. TAPSUTSATTE ENGASJEMENT... 9 NOTE 10. INDIVIDUELLE OG GRUPPENEDSKRIVNINGER... 9 NOTE 11. UTLÅN OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER... 9 NOTE 12. GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER... 9 NOTE 13. GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER NOTE 14. KAPITALDEKNING NOTE 15. AKSJEKAPITAL NOTE 16. TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER

7 NOTE 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er avgitt i samsvar med forenklet IFRS. Forenklet IFRS legger de samme prinsipper til grunn som for IFRS. Selskapet er en del av konsernet Helgeland Sparebank. Regnskapsprinsippene innenfor de enkelte områder er beskrevet i årsregnskapet for Delårsregnskapet er presentert i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. Alle beløp i regnskapet og noter er oppgitt i hele tusen dersom ikke annet er angitt. Presentasjonsvaluta er norske kroner. Delårsrapport er i samsvar med IAS 34 og er ikke revidert. NOTE 2. SEGMENT Selskapet har definert ett geografisk område hovedområde- Helgeland. Overført portefølje er kun lån fra personmarkedet. NOTE 3. NETTO RENTE OG PROVISJONSINNTEKTER Spesifikasjon av inntekter: kv. 4.kv Renteinntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renteinntekter av utlån til og fordringer på kunder Sum renteinntekter Renteutgifter på gjeld til kredittinstitusjoner Renteutgifter på utstedte verdipapirer Andre renteutgifter 35 Sum renteutgifter Netto rente og kredittprovisjonsinntekter NOTE 4. DRIFTSKOSTNADER Spesifikasjon av kostnader: kv. 4.kv Forvaltningshonorar og lønn daglig leder Øvrige adm. kostnader Sum administrasjonskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader NOTE 5. NEDSKRIVNINGER PÅ UTLÅN Tap på utlån kv. 4.kv Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i nedskrivning på grupper av utlån Sum tap på utlån og garantier Konstaterte tap på utlån dekket av tidligere nedskrivninger Konstaterte tap på utlån ikke dekket av tidligere nedskrivninger Konstaterte tap

8 NOTE 6. GEOGRAFISK EKSPONERING AV UTLÅNSPORTEFØLJEN Geografisk eksponering av utlånsporteføljen % % % Helgeland % % Norge for øvrig % % Utenfor Norge % 0 0 % Sum % % 0 0 NOTE 7. UTLÅN Utlån Brutto utlån til kunder Individuelle nedskrivninger på utlån 0 0 Utlån til kunder etter individuelle nedskrivninger Periodiserte renter Nedskrivninger på grupper av utlån 0 0 Utlån til og fordringer på kunder, til amortisert kost NOTE 8. ENGASJEMENT FORDELT PÅ RISIKOKLASSE Brutto utlån Garantier Potensiell eksponering Sum eksponering Andel Adferdsscore Næringsliv Lav risiko % Middels risiko % Høy risiko % Sum nærinsliv % Personmarked: Lav risiko % Middels risiko % Høy risiko % Ikke klassifisert % Sum Personmarked % Sum total Risikoklassifiseringen baserer seg på økonomi, sikkerhetsdekning er ikke hensyntatt Brutto utlån Garantier Potensiell eksponering Sum eksponering Andel Adferdsscore Lav risiko % Middels risiko % Høy risiko % Ikke klassifisert % Sum utlån % 8

9 NOTE 9. TAPSUTSATTE ENGASJEMENT Misligholdte engasjement Brutto misligholdte engasjement over 90 dager Individuelle nedskrivninger på misligholdte lån Netto misligholdte engasjement Det er ingen misligholdte lån < 90 dager. NOTE 10. INDIVIDUELLE OG GRUPPENEDSKRIVNINGER Nedskrivninger Individuelle nedskr. til dekning av tap på eng Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individ. nedskrivninger Økt individuelle nedskrivninger i perioden, hvor det tidligere er foretatt nedskrivning Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Sum individuelle nedskrivninger utlån Gruppe nedskrivninger Gruppenedskr. Til dekning av tap på utlån og garantier Periodens endring gruppenedskrivninger Sum gruppenedskrivning *) Lånene som er lagt over til Helgeland Boligkreditt er godt sikrede boliglån. NOTE 11. UTLÅN OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Sum Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Geografiske områder % Sum Helgeland NOTE 12. GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER Sum gjeld til kredittinstitusjoner Helgeland Boligkreditt AS har en langsiktig trekkrettighet i Helgeland Sparebank. Ubenyttet ramme er på 455 mill. kr. 9

10 NOTE 13. GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer er vurdert til amortisert kost. Obligasjoner med fortrinnsrett ISIN kode Valuta Pålydende Rente Opptak Forfall No NOK Flytende 3mnd. Nibor+0, No NOK Flytende 3mnd. Nibor+0, No NOK Flytende 3mnd. Nibor+0, No NOK Flytende 3mnd. Nibor+0, No NOK Flytende 3mnd. Nibor+0, No NOK Flytende 3mnd. Nibor Sum børsnoterte obligasjoner med fortrinnsrett Emisjon NO og NO er i sin helhet kjøpt av Helgeland Sparebank, og er anvendt av morbanken som sikkerhet for deltakelse i Statens bytteordning. Alle lån har soft cal ett år før endelig forfall. Obligasjoner med fortrinnsrett ISIN kode Valuta Pålydende Rente Opptak Forfall No NOK Flytende 3mnd. Nibor+0, No NOK Flytende 3mnd. Nibor+0, No NOK Flytende 3mnd. Nibor+0, Sum børsnoterte obligasjoner med fortrinnsrett Utlån sikret med pant i bolig Fratrukket misligholdte lån 0 0 Fordring som utgjør sikkerhetsmasse Sum sikkerhetsmasse Sikkerhetsmassens fyllingsgrad 130 % 131 % Sikkerhetsmassens sammenstilling er definert i finansieringsvirksomhetsloven NOTE 14. KAPITALDEKNING Sum innskutt kapital Sum opptjent egenkapital Tillegg Fradrag Sum kjernekapital Sum tileggskapital Sum netto ansvarlig kapital Vektet beregningsgrunnlag Kapitaldekning i % 12,09 % 9,76 % Herav kjernekapitaldekning i % 12,09 % 9,76 % 10

11 NOTE 15. AKSJEKAPITAL Selskapet har en aksjekapital på kr., aksjene er pålydende kr ,- og Helgeland Sparebank eier alle aksjene. Aksjekapitalen er i 2010 utvidet fra kr per til kr per NOTE 16. TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER Opplysningen gis i.h.t. IAS 24 fro Opplysning om nærstående parter. Helgeland Boligkreditt er AS er heleid datterselskap Til Helgeland Sparebank og defineres som nærstående part i.f.t. regnskapsstandarden. Transaksjoner mellom selskapet og morbanken fortas i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper. Kontorstøttefunksjoner og forvaltning av utlånene er i all hovedsak kjøpte tjenester fra Helgeland Sparebank. Det er inngått driftsavtale mellom selskapene. Konserninterne transaksjoner Resultatregnskap Renteinntekter og lignende inntekter Renteutgifter og lignende utgifter Forvaltingshonorar Balanse Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld ved utstedelse av verdipapirer

12 Styrende organer i Helgeland Boligkreditt AS Generalforsamling: Helgeland Sparebank v/ adm. banksjef Arnt Krane. Representantskap: Thore Michalsen, Mo i Rana, leder. Geir Sætran, Mo i Rana nestleder Dag Hugo Heimstad, Mosjøen Ann Karin Krogli, Mo i Rana Ingvar Møllersen, Mo i Rana Brit Søfting, Mosjøen Styre: Arnt Krane, adm. banksjef Helgeland Sparebank, leder Lisbeth Flågeng, viseadm. banksjef Helgeland Sparebank Inger Lise Strøm, banksjef stab Helgeland Sparebank Helge Stanghelle, dir. Rana Utviklingsselskap Kontrollkomité: Asle Bardal, Økonomisjef Helgelandskraft AS, leder Kåre Åsli, selvstendig næringsdrivende Heidi Dahl, Jurist Statens Innkrevningssentral Kontaktinformasjon Helgeland Sparebank Postadresse: Postboks 68, 8601 Mo i Rana Organisasjonsnummer: Helgeland Boligkreditt AS Organisasjonsnummer: Investor Relations Inger Lise Strøm, banksjef stab tlf Tore Stamnes, banksjef finans tlf Andre kilder: Årsrapporter Helgeland Bolgkreditt er en del av konsernet Helgeland Sprebank. Årsrapporter for er tilgjengelig under investorinformasjon på Delårsrapporter Kvartalsrapporter er tilgjengelig på 12

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G 1 Helgeland Boligkreditt AS, Årsberetning 2014 Å R S B E R E T N I N G Generell informasjon Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FA N A S PA R EB A N K B O L I G K R ED I T T Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS Virksomhetens art og hvor den drives. Totens Sparebank Boligkreditt AS ble etablert i 2010. Totens Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS 1. kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 1. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende gjelder tilsvarende

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES brage finans KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsrapport 2010 Innhold Om Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3 Årsberetning 2010

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 5. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2013 2. k var t al 2013 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse. side 7 Kontantstrømanalyse. side 8 Endringer i egenkapitalen. side 8 Generell

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 4. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2012 2. k var t al 2012 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse. side 7 Kontantstrømanalyse. side 8 Endringer i egenkapitalen. side 8

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2 3. dr i f t s år År s r appor t2011 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 8 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling... 10 Endring egenkapital... 10 Noter

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 7. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2015 2. k var t al 2015 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-4 Resultatregnskap side 5 Balanse. side 6 Kontantstrømanalyse. side 7 Endringer i egenkapitalen. side 7

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og kapitaldekning. Likviditetssituasjonen er også god, med en innskudds dekning ved kvartalsskiftet på 165%. Delårsrapport 1/2009 2 Pareto Bank

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer