Tareindustrien pa Ogna fra forste til andre verdenskrig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tareindustrien pa Ogna fra forste til andre verdenskrig"

Transkript

1 Tareindustrien pa Ogna fra forste til andre verdenskrig Av Astrid Obrestad I: Stavanger Museum / Arbok, argo 96(1986), S

2 Astrid Obrestad: Tareindustrien pa Ogna fra f rste til ndre verdenskrig 14. januar 1987 starta Jreren Friluftsrad rivinga av ein stor, gamal fabrikkbygning pa Ogna. Pa folkemunne vart fabrikken kalla Tanginen. Da den vart bygd i 1917 var namnet Sj0tang AlS. Denne fabrikken var den f0rste i sitt slag her i landet. Nokre meter S0r for Tanginen, stod ein annan fabrikk, som vart reven 2. november Den vart f0rste gongen sett opp i Namnet var Jreren Kjemiske Fabrikk. Denne var den siste i sitt slag her i landet. Begge fabrikkane brukte tare som rastoff for produkta sine. Det er fa som kjenner historia til desse fabrikkane. Om den eldste fortel folk pa Ogna at alt omkring den all tid hadde vorte halde 10ynd. I denne artikkelen vii eg kaste Iys over dette kapitlet av Jreren si industrihistorie. 1 Eg set meg f0re a visa kvifor fabrikkane vart etablerte pa Ogna, kva dei produserte, kven som arbeidde der og kvifor dei matte innstilla drifta etter sa kort tid. Tareindustrien Den f0rste type tareindustri var tareoskeindustrien. Den starta pa 1600-talet i Frankrike. Der oppdaga dei soda og kalium i tareoska og brukte dette i produksjon av sape. I Skottland tok denne industrien til ikring 1720 og den blomstra opp der. Fra skottane lrerde kystbefolkninga i Noreg a brenne oske av t0rka drivtare. Oska sende dei til sodafabrikkane i Skottland, som leverte soda til glasindustrien. Men i Spania vart det funne billegare matar a framstille soda pa, og fra 1810 byrja eksporten derifra. I f0rste del av arhundret var tareoskeindustrien i Storbritannia gatt mykje tilbake. I mellomtida hadde dei i Frankrike oppdaga jod i tareoska, og etter kvart den medisinske nytten av dette stoffet. Dette sette nytt liv i tareoskeindustrien. Glasgow vart det viktigaste senteret for denne industrien i Storbritannia. I 1846 var det, bare i Glasgow aleine, tjue jodfabrikkar. Rundt 1840 vart det oppdaga jod i dei naturlege mineralavleiringane i Chile. I 1868 byrja dei a eksportera jod derifra, og i 1875 var den arlige utf0rselen komen opp i 35 tonn. I Chile var jod eit biprodukt i kalisalpeterindustrien, og dermed billigare a produsera enn jod fra Europa. Den chilenske eksporten f0rde til ein 77 51avang., Museums Arbok avang., 1987

3 priskrig som vart ein trussel for den europeiske produksjonen, som pa same tidspunkt bare var pa tonn vart denne trusselen fjerna, da det vart dann3 internasjonale kartellaktige avtaler mellom chilenske. franske, walisiske. skotske og ein norsk produsenl. Nokre f produsentar vart utestengde fra kartellet, men realistiske kvanta vart tildelt kvar produsent og like prisar og salsvilkar vart fastsett gjennom «Cartel des Tranformateurs de l'lode», som van danna i London. 2 PA denne maten kunne den europeiske tareindustrien overleve. Den blomstra endatil opp og nadde ein topp i produksjonen under f0rste verdskrig. Ogsa i Noreg vart det grunnlagt fabrikkar. i Lofoten. pa Sunnm0re, i Bergen, pa Karm0y og i HiHevag ved Stavanger. 1 Skottland dreiv den engelske kjemikaren E.C. Standford laboratoriefors0k med tare. Under fors0ka sine oppdaga han i 1881 eit nytt, organisk stoff i taren, alginsyre, og salter av denne, alginat. Han gjekk konkurs da han pn!lvde a utnytt8 oppdagingane kommersielt. Alginat iongar som ein del av st0ttesubstansen i taren. Kjemisk h0yrer aligant til polysakkaridene, og er j nrer slekt med stoffet pekti n som vi finn i brer og frukt. Oppl0yst i vatn gjev alginat ein tjukk og svrert seig masse. Den kan mel 10m anna utnyttast som trykkpasta for tekstiler. Forutan a danna tjuktflytande vassl0ysningar, kan a!ginat reagera og innga bindingar med t.d. 10yselege metallsalt. Ved tilsetjing av t.d. kaliumsalt far ein danning av gele. Aliginatgele smeltar ikkje ved oppvarming. Aligant vert mykje nytta som stabitisator i ulike lypar mating og i ketchup. Den norske kjemiingeni0ren Axel Krefling dreiv og med tareforsking i 1880-ara. I 1886 klarle han a forbetra metodane til Stanford for framstilling av alginsyre og alginat. Etterkvart byrja han a arbeida metodisk for A kunoe utvinna dette industrielt. Han var styrar for for Kristiania patentkontor fra 1893 til 1898 og han sikra seg patentrettigheitar til alginatframstiltingsmetodane for heile verda og danna Norsk Tangsyndikat. I 1913 stifta han, saman med kapitalsterke menn i hovudstaden, Norsk Tang A/S. 3 Dette firmaet danna sa dotterselskapet Sj0tang AlS. Per Pavels Munthe var disponent for begge selskapa. I spekulasjonsaret 1916 sette dei igang for fullt. Da fekk Sj0tang A/S overteke patentane og metodane for dei skandinaviske landa, Tyskland, Austerike Ungaro og Russland. I desember 1916 skreiv Sj0tang AlS til Ogna kommune og ba om tilbod pa kraftleveranse til ein patenkt «tanginfabrikk» pa Ogna. «TangiM var namnet pa pulveret dei skulle utvinna av dei uorganiske delane av taren. Tilbodet fra Ogna kommmune vart godteke av Sj0tang AlS og det vart skreve kontrakt. 4 Elab/ering av tarefabrikken Sjf,Dtang A.spa Ogna. Fra Ole T. Fuglestad sam pa denne tida flue Ogna gard, kj0pte Sj0tang A/S eit stort omnide vest for jernbanestasjonen. s Til saman var eigedomen til Sj0tang AlS pa omlag 99 mal. 78

4 Fig. 1. Ogna stasjonsby omlag Fabrikken til Sjllltang A/S i bakgrunnen. + Fotograf Kristian Nilsen. Fotoarkivet, H! folkebibliotek. The smail railway town of Ogl1(J about Den starta ved jernbanelina like nord for Helgaa, fylgde jernbanen til S0re enden av Tuberget. Der gjekk den i ei skra line til Hesthammaren. Ved Hesthammaren fylgde den Helgaa pa motsett side nordover til jernbanen att. Bygginga av fabrikken starta opp varen Ein av medeigarane i Sj0 tang A/S atte ogsa ingeni0rfirmaet H. Musculus i Kristiania. Dette firmaet sytte for byggjevarene. 6 Hovedbygningen var pa omlag 1400 m 2 fordelt pa to h0gder. Den vart murt opp av murstein og pussa utanpa med sement, eit solid byggverk. Forutan store fabrikkhauar i begge h0gdene, inneheldt andre h0gda ogsa laboratorium og kontor med fiatt utsyn over havet i S0rvest. I tillegg vart det reist arbeidarbustad arbeidarmesse, lagerbygningar og andre mindre bygningar pa til samman 735 m 2. Ved Hesthammaren vart det bygd pumpehus, og fra vasspumpa vart det lagt r0yr opp til fabrikken. Til r0yrleggjararbeidet tinga Sj0tang A/S ein r0yrleggjar fra Teknisk Bureau i Stavanger. L0na var kr 2.- pr. time samt fri reise og fritt opphald. Ola Kvassheim fra Ogna monterte det elektriske anlegget. 79

5 KART OVER EIGEOOMEN TIL SJ0TANG AIs I 1917 OG JIERENS KJEMISKE FABRIKK_ REVE OGNA EGERSUN./ ) ) J N t \, -\ ~. ';'1 LYPTINGEN ~ \S2JHESTHA~M~R~N (J SJ0TANG I TANGIN _ --- /-,, j I)L~)J'" \"\'<J TUBEAG~L././ 80 ~j!!!!.- OGNAANA ~ Fig. 2. Eigedomen til Sj0tang A1S i J<frens Kjemiskc Fabrikk fra 1937 er ogsa teikna inn. + Teikning: Astrid H011and Berg. Map showing Ihe properly of Sj lang A/S in To Ihe lefl herem Kjemiske Fabrikk buill 1937.

6 K vifor Ogna? Det at Jrerbanen gar mest heilt ned i strandkanten der ravarene lag, var nok hovedgrunnen til at fabrikken vart plassert pa Ogna. Ingen andre stader i landet lag ravarene sa nrer jernbanen. I tillegg hadde Ogna privatbank fn'11910 og i 1914 fekk Ogna elektrisitetsverk. Pa denne tida var dei ikkje sa langt komne i aile bygder. Ein skal heller ikkje sja bort fra at folka bak Sj0tang AJS, her, i ein liten jordbrukskommune pa Jreren, vona a fa tak i billeg og lojal arbeidskraft, i ei tid da klassemotsetningane i Noreg vart skjerpa. Ogna var pa denne tida heller ikkje ukjend for h0gare embetsmenn pa Austlandet. Mange av dei tok inn pa Hiorth sitt pensjonat i ferien sin, for a fiska laks i Ognaelva. Kvifor kj0pte dei ei sa stor tomt? Det var for det f0rste for a sikre seg god vasstilf0rsej. Alginatproduksjonen krevde store mengder vatn. Slik eigedomen vart, kunne dei fa vatn fra bade Helgaa og Ognaelva. For det andre hadde dei planar om a byggje eit kurbad for reumatikarar pa staden. Kurbadet skulie nytte jodprodukt fra fabrikken. 7 Kva ville dei produsera? Hovedproduktet til Sj0tang A/S, «norgin», var ein grov type teknisk alginat som vart brukt til appreturmiddel i tekstilindustrien. Dette stoffet vart produsert i B0hmen opptil 1910 og hadde stor verdi pa den tida, da det gjorde tekstilane eks tra mjuke og gay dei ei blank, fin overfjate. 8 Dei uorganiske delene i taren vart samla i pulveret dei kalla «tangin». Dette var mineralsalter som skulje blandast i kurbad for reumatiske pasientar. «Tangin» vart tilsett ekstra jod som dei sj0lv produserte av stelkene pa stortaren (tongelen). Hadde dette noko f0re seg? Ja, pa den tida hadde det det. Dr. J.J.R. Natvig vart hyra av Sj0tang AJS som konsulent for fabrikasjonen av «tangin» og Iiknande produkt. Han var pa den tida kjend i Kristiania for mellom anna reumatismebehandling, fysikalsk terapi og massasje. 9 JodhaJdig ekstrakt fra brunalgar vart brukt i behandling av forstuingar, reumatisme og liknande Jidningar. 10 Ogsa pa desse kantar var dette kjend. 11 Om desse teoriane i dag held mal, er ei anna sak. Produksjonsleiarane. Norsk Tang AJS hadde, heilt sidan stiftinga i 1913, disponert eit laboratorium i Kristiania. Der forska ingeni0r Krefting vidare i fritida si og forbetra metodane for alginatframstiljinga. Han var kjemisk leiar for selskapa. Fra Kristiania kom ingeni0r Georg Kristian Smith til Ogna. Han var driftsbestyrar under byggjinga, innreiinga og i den f0rste produksjonsperioden. Nokre av maskinane dei monterte teikna han sj0lv. Dei vart tinga fra Gj0vik St0beri og Akerselvens Maskinverksted. G.K. Smith drog fra Ogna truleg varen eller sommaren Stavanger Museum

7 Fig. 3. Fabrikkanlegget til Sj0tang NS. Utsnill av folografi 1922/ Fotograf Espedal, Stavanger. Fotoarkivet, HlI folkebihliotek. Sj tang AIS manufacturing plant about Som assistent og arbeisforman hadde han G. Mejlxnder, ogsa han ITa Kristiania. Fnl Bohmen i Austenike - Ungarn, det noverande Tsjekkoslovakia, kom ingenior Ludvig Meltzer i Han leia produksjonen vidare. I tillegg kom den omlag 20 ar gamle Holger Steen Knudsen fra Kristiania. Han var forst vanleg arbeidar, men vart etterkvart vaktmeister og arbeidsformann. Han skulle koma til a fylgja Jabrikken i lang tid. Arbeidarane. Hartvig Olsen Amdal f.1899 er del f0rste namnet vi finn i det begrensa kjeldemateriale vi har. Han var murarbeider og arbeidde truleg ved Sj0tang i Han hadde br0dkort fra Strand i Ryfylke, sa han var truleg derifra. Etter at fabrikkbygningen stod ferdjg i 1917, starla monteringa av maskinar og utstyr i januar Da hadde fabrikken sju arbeidarar: Thomas Kolsrud, Anders Gustav Steen, Dag Filip Adriansen, Konrad $ornmer 82

8 haug, Birger Grov. Per Larsen og Holger Knudsen. A.G. Steen var f0dd i Skaraborg i Sverike, men huseh pa Ogna. D.F. Adriansen budde hja Steen. Han var truleg fr Austlandet. Holger Knutsen var fra Kristiania. Thomas Kolsrud var son til stasjonsmeisteren pa Ogna. Birger Grov var yngste son til lrerar 0ystein Grov ved Ogna skule. Birger Grov slutta etter ein manad og tre nye arbeidarar kom til, br0rne John og Ivar Gr0nnefed frll Ogna og Hans H. Sch0nberg fra Kristiania. Sistnemde klemde h0gre handa si etter to dagar og gjekk sjukemeldt til han slutta 23. februar dagar og gjekk sjukemeldt til han slutta 23. februar ]918. Arbeidstokken var oppe i tolv personar pa det meste fyrste halvdel av Det var stor gjennomtrekk. Mykje var det ugifte, unge gutar fd ar og litt eldre ungkarar som arbeidde ved fabrikken. Dei kom for del meste frll Ogna og nrerliggjande kommunar. Vi har funne to kvinner som arbeidde ved Sj0tang AJS i 1918, og dll som kokker og/eller reingjeringshjelp: Elisabeth (Bogsdalen) Fuglestad fra Brusand og Berta KartevoJd. Arbeidarane vart skaffa, mellom anna, gjennom annonser j avisene Egersundsposten, Dalane Tidene, 1. Mai og Stavanger Aftenblad. Arbeidstida var i regelen 9 1/2 time. med matpause. pf! den tida var det vanleg a betala arbeidarane ettef alder og arbeidsdugleik. Om dette var slik pa Sj0tang AlS. veit vi ikkje, men 10nene var ujike. Skjemaet nedanfor viser dei arbeidarane vi har funne namnet pa i kjeldematerialet (sa langt det er leseleg), og kva avtalar dei hadde med Sj0tang AlS. Marcelius Sirevag arbeidde ved Sj0tang AlS i em skuleferie ua varen til hausten Han gjekk rett til ingeni0r Meltzer og spurde etter arbeid, og del fekk han pa dagen. Han trur det arbeidde omlag 30 personar ved Sj0tang A/S da han var der. Han meiner a hugse at det var stor gjennomtrekk i arbeidstokken. Dei fekk 10n kvar veke av Knudsen, hugsar han. Timel0na hugsar han derimot ikkje. Arbeidet tykte Marcelius ikkje om. Rastofftilf rsel. Vinteren 1918 fekk Sj0tang A/S tinglyste avtaler med grunneigarane og andre sam hadde tarcrettar pa Ogna, j Varden og pa Kvalbein. I avtajane heitte det at Sj0tang AlS skulle ha rett til a ta bort all tare og tongel som lag pei. strendene og som brukarane sj01ve ikkje trong til gj0dsel eher til brenning av tareoske for salg. For dette skulle Sj0tang A/S betala kr. 1,- pro tonn bortteke tongel og tare. Sj0tang AlS kj0pte ein brukt lastebil som dei rekna med a bruka til tarek0yring. Den hadde kompakte hjul og var ikkje srerleg godt egna til a k0yra pa stranda med. Der k0yrde den seg ofte fast i sanden. Forutan med Jastebilen, hest og kjerre, kom ein del av taren og tareoska til fabrikken med jernbanen. Fabrikken hadde eige sidespor relt til ein av lagerbygningane sine. Med jernbanen kom ogsa kjemikaliar. Dei ferdige produkta vart sende med jembanen til Eigersund og med bat derifra. ~3

9 Fig. A. Arbeidarar ved Sj0tang AIS, Arbeidarar 1917/1918 F0dsels ar Begynt fiai Slutta nar Kom fnl Avtale Hartvig Olsen Amdal Thomas Kolsrud Ander Gustav Steen Dag Filip Adriansen Konrad Sommerhaug Birger Grov Per Larsen Holger Steen Knudsen Hans H.Sch0nberg Ivar Gr0nnefed John Gr0nnefed David August Lind0 Ivar Kvianes Oscar Thoresen Lars L.S0rskog Per L.S0rskog Tore Bogsdalen Elisabeth Fuglestad Reinert Finnesand Ivar Nesheim Olaf Str0m Alf (7) Pedersen Georg Willy Falkin Emanuel n.rland Jonas B0 Paul Thorei Wilhelm Olsen Bertel Hegrestad Johan Nilssen Aas Hans Abel Hiorth Ingvar Bogsdalen Ole Pedersen Adolf H0gstr0m Karl Olafsen Erik Olsen Lars Ramsland Nils Knutsen Trygve Kristiansen Strand(7) Ogne Ogne Austlandet 7 Ogne 7 Kristiania Kristiania Ogne Ogne Ogne Ogne kr. 54,- pr. veke Egersund kr. 37,50 pr. veke Ogne kr. 37,80 pr. veke Ogne kr pr.veke Ogne kr. 54,- pr. veke Ogne kr. 32,40 pr.veke 7 kr pr.mnd. tidl.stvgr. kr. 54,- pr.veke 7 kr. 54,- pr.veke tidj. Nrerb0 kr. 54,- pr. veke Kristiania kr. 54,- pr.veke Ogne kr. 37,80 pr. veke Nrerb0 kr. 54,- pr. veke svensk (7) kr. 37,50 pr.veke Haugesund kr. 1,- pr.time Gjesdal kr. 1,- pr. time kr. 1,- pr.time Ogne kr. 2,70 pr.time Ogne kr. 1, pr. time Odda kr. 1,- pr.time 7 kr. 1,- pr. time 7 kr. 1, pr. time

10 Fra Hans Paulsen pa Hognestad fekk Sj0tang NS tilsendt tory med jernbanen. Sj01v om fabrikken mest lag ned i strandkanten, sa var ikkje rastofftilf0rsla sikra for det. Strendene kring Ogna var ikkje der det la seg mest drivtare. Sj0tang NS fann snart ut at dei matte heilt nordover til Reye for a finna dei store mengdene tare, og spesielt taretongel som dei var mykje interessert i. J2 Eit anna problem med drivtaren var at sj0en kunne grava den ned i..anden eller f0ra den ut til hays att etter ganske kort tid, dersom veret var slik. Difor fekk einskilde oppsitjarar langs strendene i oppgave a sja etter taren nar han kom, og a melde fra med ein gongy Nar taren sa la seg i store bruer pa stranda, matte den k0yrast bort sa snart did var. Den skulle ikkje liggja mange dagane f0r den byrja rotna og verta 0ydelagt. Da maskinane var ferdig monterte i midten av april 1918, og dei skulle pnwek0yrast, var det ikkje innkome tare pa strendene, anna enn nokre fa kjerrelass enkelte stader. Smith skreiv da til Munthe i Kristiania at dei ville pr0ya a leige ei sk0yte i Sirevag og driva tareskjrering sj01v. 14 Om dette Yart gjennomf0rt i praksis, veit vi enno ikkje. Maskinelt utstyr og produksjonsprosessane. Som nemt f0r var det ingeni0r Smith som sj01v teikna og konstruerte ein del av maskinane dei skulie bruka til produksjonen av <<norgin». Dette gjorde han i samrad med Krefting i Oslo. Etter teikning vart det tinga ei knusem0l1e, der «usortert norgin» skulle knusast. Det vart ogsa tinga «1 stk. elevatormaskineri for tangsnitt», med 6 «elevatorkoppar» til, alt fra Akerselvens Maskinverksted. Marcelius Sirevag fortel om arbeidet han gjorde, at det var a skuffa taren i store kar av tre. I kara sirkulerte det store valsar, som virka delvis som ein oppmalingsmaskin. Massen gjekk vidare med ein elevator opp gjennom golvet til andre h0gda, der det halvferdige produktet vart foredla vidare. Det var ingen av arbeidarane som elles hadde noko kjennskap til sj0lve produksjonen. roduksjonsproscssen for alginat er i grove trekk slik: Taren vert vaska med fortynna syre for a fjerna dei uorganiske saltene. Deretter vert taren behandla med varm sodal0ysning. Ein far da ein ffi0rkegr0nn visk0s pasta. Denne vert fortynna med vatn og pa ulike vis reinsa for protein, cellulose, fargestoff 0.1., gjennom eit filter. Desse ledda i prosessen byr pa problem, da det vert ei stor vreskemengde som skal reinsas kontinuerleg. Alginsyra vert sa felt ut ved tilsetjing av mineralsyre. Denne vert oppkonsentrert og bleika. Dei ulike saltene, alginatene, vert sa framstilte ved a n0ytralisera alginsyra. Aiginatet vert tilslutt t0rka og male. Denne prosessen er vanskelig. Kvaliteten pa alginatet er, forutan av rastoffet, svrert avhengig av framstillingsmetoden. Vi kan ga ut fra at produksjonsprosessen for «norgin» var tilsvarande det som er skissert ovanfor, men at dei i Sj0tang NS ikkje var komne sa langt med omsyn 85

11 ."'~l;-~...,~ \.~ ~ ~ ',' ~. ~.~~ - ~.: '"l 1 :~ ~,n, ~ ~ :.. /~-/~/,,:,.:.i- t- ".~ ; ~ '1~. "'l~ IJ'~ AIr"l' ~r,.n'.. ~ /h_~'4', ~ Fig. 4. Elevalormaskineri med 6 clevalorkoppar vart tinga fr~ Akerselvcn~ Maskinverksted. lngeni0r Georg Kristian Smith teikna sj~)lv utstyrel. Teikningane er bevart i kopiboka. + Stavanger Museum. Drawi"g showing part 0/ the machinery 0/ Sjet(wg AIS. til reinsinga av alginatet. Dei kunne Ld ikkje produsera alginat til nreringsmiddelinduslrien, slik alginatprodusenlane gjer idag. «Norgin» var ein grov type ureinsa, teknisk alginat som var berekna pa tekstilindustrien. T0rkeanleggel for «norgin)) vart ogsa tinga eher teikning av Smith, fra Gj0vik Sl0beri. Av brevkopiboka gc'u det fram at del var mange vanskar med A fa aile delane, og dei reue delane, til fabrikken. Fra hovudkontoret i Kristiania hadde Smith fie ire gonger fall spurnad om ikkje produksjonen kom igang snarl Den 17. april ]918 var det elektriske anlegget godkjent og pr0vek0yringa med maskinane starta. Dei matte fors~kja seg fram; ingen her til lands hadde gjort dette f0r dei. Det vart mykje kluss pa pr0vedagen. Taren var klissete a arbeida med. Folka var uvane med delte arbeidel, som var noko heilt anna enn a montera maskinar. Det rna ha yore litt av ein dag! To av arbeidarane sa opp dagen etter. Nye arbeidsfolk kom til og nye forsyningar med tare og oske. Ut i mai og juni verka det som om det svciv laleg bra men sa fekk fabrikken telegram med beskjed om astoppa all produksjon av «norgin». Den skulle mi bare lagast eher bestilling avdi den ikkje talte langtidslagring. Dei hadde til na laga «norgindeig, d.v.s. at dei ikkje hadde laga (<oorgin» i pulverform enda, slik planane vat. Ogsa noko dei kalla «alginvare», fekk dei beskjed om a stansa produksjonen av, skreiv Munthe fra OS10.15 SiSl i juni 1918 hadde fabrikken desse varene pa lager: 3000 kg Norgindeig 1000 kg Tanginpulver 7000 kg Alginvare lg Ola Kvassheim fekk sja og fekk forklart produksjonen av jod, som vat ein del av tilsetjinga til «Tangin»: - «Dei hadde tareoske i lange jernkar sam dci fylte vatn i. Det skullc sta og godgjera seg i fleire dagar, f0r dei kokte inn vreska. A v og til n~rde dei i blandinga mcd stavar. Yatnel varl da sa tjukt som 86

12 ...A ~/~ \ HM,~ {~. \,-- :~-k l \1 -. /' '(' \... '\y /.. b ), 0 ~ ;. ~i. fl ---..f,'.-- '," ~!< ';r. ~~ E \ ' I }--:-...1., \' '".\ \ I -' ~ f#..z'-;r/,.,u /,.U-.a.. I. I, ;;.'-:\ ~,. eo. I /.. ~..,,,, -~._. ~ -r-y-'".,-~:-f;. ~-'..,~ ".,..%,,,,~. "-..)/ ""~~ ~/". ~'i_,. "...'~~-~~. -<F \ ~. /~/T_""". '.c.p~"'~ t14 ~ & /. / 'J \ _ Fig. 5. Valseverk til knusemiill!e for norgin. Detle vart ogsa tinga etler teikning av ingeniiilr Smith. + Stavangcr Museum. Rolling mill used in the production of norgin. lut. Dette skulle kokast inn i malmgryler Dei kokte inn f1eire gryter f0r dei tok ut som hadde store runde bua 10k. Fra tap joden. Den lag da som eit blaut tjukt pen av loket gjekk det slangar til leir sjokoladebelegg pa innsida av krukkene. krukker med ulike apningar. Desse lag Joden hadde dei sa pa fine, nye, reine bortover pa eit h0gt stativ pa to rekkjer. dunkar; fjerdingar -». Da dei byrja koka i gryta, ville dampen Truleg var det for a 10ysa problemet str0yme ut gjennom aile rv;yra. Av og til med afa framstilt <<Dorgin» i pulverform, tok dei opp cit mindre 10k pa gryteloket at det vart tinga eit kostbart vakum t0rog hadde i ei skjei med noko pulver i. Of! keanlegg fra Tyskland. Det var lova steig det opp ein fine r0yk ein augneb levert i september-oktober 1919, men link. Med dette skulle dei sja tettheten j kom ikkje til fabrikken f0r i mai dampen, kor langt kokinga var komen. Ved omlessing i Stavanger fall nokre av 87

13 maskindelane i sj<zlen. F<ZIrst tre manader seinare kom nye deler til fabrikken. Da maskinen endeleg var montert og klar for pr<zlvek<zlyring 30. august 1920, gjorde ein fabrikasjonsfeil at maskinen ikkje verka. Ein manad ville det ga a retta opp feilen, sa mont<zlren som fylgde med fra den tyske fabrikken. 17 Konkurs og driftstans. Sist i juni 1918 sendte Smith kostnadsoverslag for framstilling av «tangin» og <<norgin» til hovudkontoret i Kristiania. Framstilling av <<norgindeig» ( med 20~, t<zlrrstoff) etter ein dagsproduksjon pa 1000 kg kosta kr. 0,39 pro kg + frakt og reklame. 18 Av brevkopiboka gar det fram at dei fekk «norgin» til K<ZIbenhavn. Kor mykje av produkta sine fabrikken seide tilsammen veit vi ikkje. Det er likevel sikkert at inntektene rna ha yore dropar i havet mot utlegga dei hadde til fabrikken. Sj<Zllve fabrikkanlegget hadde kome pa n<erare kroner. Rekninga pa det elektriske anlegget ved fabrikken kom pa kr Med maskiner, utstyr og dei andre faste utgiftene rna utlegget ha n<erma seg milionbelylpet; kanhende over det. I 1921 byrja etterkrigsdepresjonen a melde seg. Risikovillig kapital var ikkje lenger lett a fa tak i. Da Sj<Zltang A/S ikkje hadde ein fabrikk i full drift a by fram som pantsikring, fekk dei ikkje noko nytt Ian til a l<ziysa av det mellombels 1. prioritets pantelanet dei hadde. Den 27. mars 1921 gjekk Sj<Zltang A/S konkurs. Med dette slutta Noregs f<zlrste alginatfabrikk f<zlr den kom skikkelig igang. Sj<Zltang A/S vart kj<zlpt att pa andre gongs tvangsauksjon den 12. april av firmaet A/S Tangin. Dette firmaet vart danna av P.P. Munthe med f<zlremal a kj<zlpa fabrikken. Kj<Zlpesummen var pa bare 6000 kroner. P.P. Munthe f<zlrebudde a ha ravareleveransane klare dersom dei <ZIkonomiske tidene vart gunstigare og dei kunne starta opp att drifta av fabrikken. Alt i novem- Fig. B: Oversikt som viser kostnadene ved framstilling av 500 kg «tangin» med jodtilsetjing. Omlag 1800 kg tareoske a kr. 0,17 pr.kg 200 kg salt»»0,25» 15 kg soda»»2,00» 1000 kg tang 8 kg jod Damp Faste utgifter kr 306.» 50,» 30,» 20,» 240,» 50,» 270, kr 966, Det vii sei kr. 1,93 pr. kg tangin + frakt og reklame. 88

14 ber 1921 skreiv han brev til oppsitjarane pa Kvalbein og Kvassheim og fekk dcira skriftlege samtykke til a overfqlra tarekontraktane fra SjQltang AIS, fqlrebels pa 10 ar, til eit nytt patenkt selskap. I Ogna var dei skuffa over utviklinga av SjQltang AlS. Kommunen hadde ikkje fatt inntektsskatt av verksemda desse ara, bene litt formueskatt. Ved konkursen tapte Ogna Privatbank kr ,-, noko som vidare var med pa a fqlre banken konkurs. Det var na krisetider i jordbruket og arbeidslqlyse. OrdfQlraran i Ogna skreiv til disponent Munthe og spurde om dei ikkje kunne setja igang poduksjonen ved fabrikken att. Kor vidt drifta kan koma igang att ved fabrikken, avheng utelukka av om den nqldvendige driftskapital kan reisast, skreiv Munthe til svar i januar Munthe slar fast at det pa Vest- og SQlrlandet ikkje finst privatkapital na «... og her pa Qlstlandet har man ogsa for tiden mere end nok med at financiere sine egne industrier».19 I same brevet baud Munthe Ogna kommune a overta fabrikken for drift, anten ved leige eller kjqlp. «Norsk Tang AlS vii isafald samarbeide med kommunen...» Kommunen avslo. I november 1922 seide fabrikken eit stykkje pa 375 m 2 i det SQlraustre hjqlrnet av eigedomen.2 Det var kanhende kontanter dei trong til vedlikehald? Fabrikkbygningen vart na sett etter og vedlikehalden av Holger Steen Knudsen. Han flytta inn i fqlrste hqlgda i fabrikken pa denne tida. Der fekk han bu gratis mot a sja etter bygningen. Anna IQln fekk han ikkje. Srerleg eigna til bustad var heller ikkje dei to sma roma han hadde. Det var 4-5 meter til taket, og kaldt. Kva fekk sa ein byungdom til a bli vrerande her? I Kristiania hadde han ingen av foreldra i live, sa slik var det ikkje band som knytta han til storbyen. Pa Ogna treivst han. Pa fabrikkomradet dyrka han poteter og grqlnsaker. Han heldt sauer og kaniner. Pa den maten vart han sjqllvforsynt med mykje av maten han trong. Elles fekk han kontanter ved a dra til torget i Eigersund og selja nokre av produkta sine der. I Holger S. Knudsen hadde fabrikken ein god mann som vaktmeister. Heller ingen IQlyndom om produksjonen eller anna kom nokon gong ut av munnen hans. «Hans munn var lukket med sju segl», skreiv ein journalist som ein gong prqlvde seg pa eit intervju om verksemda i bedrifta. 21 Det skulle ga tolv ar etter konkursen fqlr det panytt vart produksjon i fabrikken. Tarebrenning og tareindustri i mellomkrigstida. Pii 1920-talet vart salpeterindustrien i Chile truga av den nystarta kunstgjqldse Iindustrien. Det gjorde at Chile reduserte jodproduksjonen sin for a selja eit uferdig nitrat der jodinnhaldet vart sagt a forsterka gjqldselverknaden. Dette gjorde at jodproduksjonen av tareoske i 89

15 Europa og Noreg stod seg godt. For folk langs kysten var hadde dette mykje A seia. Det gav kontantar i ei elles vanskeleg tid. Nar tarebruene La seg pa strendene etter vinterstormane, gjekk menn, kvinner og born «fat av huse» for ata seg av den. Pa steinar og strandbakka vart taren lagt utover til t0rk. Der vart den vend, og etler to-tre dagar med gover varl taren samla til brenning. Mange stader laga dei eit tarehol sam dei brukte kvart ar. Pa botnen la dei flate steinar, og store steinar vart bygd rundt. SA var det a leggja!itt tare eher Iyng i botn til a fa tent fyr med og sidan leggja tare oppa litt etter litt. Taren skulie ikkje brennast for hardt, difor vart elden dekt etterkvart med ny tare. I 2-3 timar kunne ein sta a passa balet. Dagen etter var oska kald og big i store flak dersom den var brent av god, tqlrr tare. Vart oska som mjf/ll, var ho mindre god. Det heitte da at taren matte ha vore roten. Osks vart samla i sekker. Den vart selt til tareoskeoppkjqlparar i distriktet. J Ogna kommune var gardbrukar Gabriel M. Kvalbein oppkj0 par av oske pa denne tida. 22 Pa ObreSlad hadde Jo Obrestad dette arbeidet. Han hadde eit nausl i Obrestad hamn der han tok imot oska. Den vart frakta med sk0yte til Stavanger og vidare seld til Skottland. 23 Kristina Veen, sam vaks opp pa Varhaug, skriv «- Kvar haust i dessa fua tok nabokonene og mor ern tui til Sandnes med drosje. Det skulie handlast for tareoske-pengane. Oct vart kj0pt dresst0y, kjolet0y og undert0y...»24 am noko av tarcoska fra distriktet vart frakta til jodfabrikkar langs kysten her i landet, veit vi ikkje. Desse jodfabrikkane var registrerle Norsk handelskalender 1921: Kemiske Prreparater A/S, Bergen foten Kemiske Fabrikker, Stamsund Fnl 1929 var ogsa Skaalevik Kemiske Fabrik NS registrert. Vi veit og at det var jodfabrik pi'! A valdsnes pa KarmQly. Den samla verdien av den norske jod og tareoskeeksporten i 1932 var kr ,- DA vart det eksportert 4815 tonn tareoske. Medan jodprisen i 1930 var pa kr. 30 pro tonn, fall den i 10pet av ]933 til kr. 15 pi. toon. 25 Oskeprisen var i 1930 oppe i Qlre pro kg og fall saman med jodprisen til omlag 6-7 f/lre pr. kg. DA t0rr tare ga % oske, kom ein ned i 1-2 0re pi. kg t0rr tare. Of! vart del ikkje IQlnsamt a brenoa tare lenger. 26 Den internasjonale depresjonen gjorde at jodprisen fall fra vart del i Japan og Russland funne jod i gasskjelder som var billeg a utvinna. Etterkvart kasta Japan sitt produkt ut pa verdensmarknaden, slik at Chile matte setje ned jodprisen sin til 8-10 kroner pro kg. Oft vart det her i landet og elles i Europa, ul0nsamt a driva jodframstiuing av tareoske. Det vart slutt pa eksport til Skotlland. Ogsa jodfabrikkane i Noreg las skrifta pa veggen; fra 1934/35 la mest aile desse ned jodprodusjonen. Dette var cit hardt slag for kystbefolkninga i Noreg. For a hjelpa til tok, Handelsdepartementet, ved indu 90

16 stridirekt0ren, opp sp0rsmalet om a fa gjennomf0rt ei systematisk utforskning av mogclege andre mater a utnytte tang og tarerikdomane yare p:'\.. Det vart sett av midler Era Statens Rastoffond, og fors0ka vart lagde til Hermetikkindustriens laboratorium i Stavanger, f0rst pa iret Det vat Gulbrand Lunde som leia fors0ksgruppa. Han hadde med seg Eirik Heen og Emil 0y. Ny tareindustri vert efablerf pa Ogna. Ny tareindustri vert etablert pa Ogna. I Stavanger Aftenblad av 19. juni 1933 kan vi lese at det vinteren f0r vart montert ein jodfabrikk i andre h0gda pa «Sj0 tang». Av artikkelen gar det fram at del er Vest Norcgs Kjemiske Fabrikk som sto for drifta. Det skulje produserast jod og kaligj0dsel. Leiar for drifta var Rasmus Skj0ndal. Han kom frll Ask0y ved Bergen og hadde arbeidd ved jodfabrikkar j Skalevik og pa Avaldsnes. Kvifor vatt denne industrien etablert pa Ogna n:'\., medan prisane prj verdsmarknaden rakna? Axel Krefting d0ydde i Disponent Munthe mangla framleis kapital og na ogsa ekspertise til asetja igang fabrikken pa eiga hand. Han Iyste den ut til leige. Truleg var del dei gode jodprisane aret f0r sam lokka det firmaet som Rasmus Skj0ndal reprensenterte, til a utvida verksemda si. Fdi «Illustrert Norsk Nreringsleksikon» fra 1940, gar det fram at Skj0ndal f0rst sj01v tok over som eigar av drifta i 1935, og da under namnet Ja>Tens Kjemiske Fabrikk. R. Skj0ndal bygde sin eigen fabrikk utpa VaTen pa det stykket som Sj0tang A/S seide i Denne jorda var det na Karl Olsen som atte, og han leigde den ut pi\. 10 ar til Skh~ndal. Pa denne maten vart dei to rarefabrikkane liggjande ved sida av kvarandre. Skj0ndal sette opp sin fabrikk i tre. Den var pa 1 1/2 h0gd og hadde omiag 400 m golvflate tilsaman. «Vi sette 0PP bygningen pa 3-4 veker» fortel Andreas Kvalbein som var med pa del. Produksjon av jod og kaligj dsel. Andreas Kvalbein fortel: - «1 andre h0gda var det lager for oske. FdI lageret tippa vi oska ned i ei trakt som kunne fylle oske i 7-8 tankar som stod i f0rste b0gda. Oppa oska VaTt det fylt vatn. Dc'l vatnet hadde statt pa oska i sa og sa mange dagar, vart denne luten tappa av i ei renne som f0rde til nye kar, ikkje fullt sa store. Osketankane vart pa ny fylt med vatn, og slik vart oska vaska omlag tre gonger flllr ho vart skifta ut med ny oske. Na var alt saltet vaska ut or oska og lag i lutetankane. Fn'l desse f0rde det rlllyr over i ei star jerngryte med 10k. Denne vart fyrt opp av ein stor dampkjel. Dampen gjekk fra gryta i rli>yr inn pa eldfaste keramikk-kolbar som hang saman i rekkje. I sk0ytene var dei tetta med blajeire, slik at ikkje noko av dampen skulle koma ut. laden fylgde dampen og la seg pa veggene i desse krukkene, som eit bla.svart belegg. Dette gjekk Skj0ndal sjli>lv med ei skrape og skrapte 91

17 ut. Sa tok han denne jodmassen med til eit lite siderom og la det i ein kumme. Der slo han pa svovelsyre. Det var lruleg for a fa joden reinare? Det var mest ikkje leveleg i det vesle romet. Resten av denne siste prosessen med joden sag eg aldri. Det var Skjl?lndal som stelte med det. Vi tok oss av kaligjl?ldsla som lag att i gryta. Den matte ausast opp med ein lang staur med bl?ltte i enden. Vi stod ein mann pa kvar side av gryta og auste den grakvite massen. Da vi hadde fau saltet or gryta, apna vi kranane fra lutekara og fylte gryta pa ny til den same prosessen. Kaligjl?ldsla vart teken i ei stor sentrifuge der vatnet vart fjerna. Sa hadde vi den over i jutesekker. Det ferdige produktet vart seld til bl?lndene rundt om pa J<eren. Sjl?llv seide eg ein del til gardane pa Braut.» Wilhelm Stokkeland arbeidde som fyrbl?ltar pa fabrikken. Han lempa kol til dampkjelen som dei fyrte under jerngryta med. Ved hjelp av trykkmaler kunne han passe pa at det vart jamn fyring. Dei var to som skifta om fyrbl?ltararbeidet. Rastoff Ogsa denne fabrikken hadde eige sidespor heilt fram til bygningen. Mykje av oska kom fra distriktet, med jernbanen. Frii Reve hugsar Andreas Kvalbein at det kom tareoske med lastebil. I dei fl?lrste ara vart tareoska betalt etter kilopris, ikkje etter kvaliteten, d. v. s. jodinnhaldel. Dette kunne fabrikken tape pa, da innhaldet av jod kunne variere mykje. Vart taren tl?lrka i vatt og fuktig ver, eller det vart siege vatn pa oska for akjl?lle ho, kunne mykje av joden ga tapt. Likesa dersom det var blanda mykje sand i taren f0r brenning. Da kunne temperaturen i balet verta for hl?lg og mesteparten av joden fordampe. Tarebalet skulle heist bare ulme og ny tare fyllast pa litt etter litt slik at det ikkje vart open eld i balet. Fra varen og sommaren 1937 vart oska betalt etter jodinnhaldet. Fl?lr da hadde produksjonen stoppa opp ei tid, avdi fabrikken brann ned, truleg sist i Brannarsaka vart ikkje fastsett. Ny fabrikk, ny ekspertise og freistnad pa ny produksjon. Skjl?lndal fekk sett opp ny fabrikk pa dei same grunnmurane. Tidleg varen 1937 stod den ferdig. Na hadde Skjl?lndal raka Gunnar Stl?llen fra Sirevag. Han var nyutdanna kjemiingenil?lr fra NTH og hadde fatt seg arbeid pa ein sildoljefabrikk i Eigersund. Dette var darleg betalt sesongarbeid, fra desember til juni, sa han vart glad til a fa litt ekstra inntekt da Skjl?lndal bad han hjelpe seg. Gunnar Stl?llen tok prl?lvar av tareoskesendingane, slik at dei vart betalt etter jodinnhaldet. Han tok og prl?lvar av jod og kaligjl?ldsla. Den 6. april 1937 heldt Gulbrand Lunde foredrag i Polyteknisk forening. Der la han fram resultata av forskinga pa tare ved hermetikklaboratoriet. Dette foredraget vart trykt i Teknisk Ukeblad 22. april. Lunde peika pa fleire nyoppdaga organiske stoff i taren, stoff som kunne gje grunnlag for industriell verk 92

18 semd, og koma til nytte for den norske kystbefolkninga. Ein annan av dei tre i forskargruppa ved hermetikklaboratoriet, ingeniqlr Heen, uttala i diskusjonen etter foredraget: «Det karakteristiske ved tangforekomsten er at man her har castoff i tilstrekkelige mengder, mens markedet ikke har noget uttalt behov. Det vesentlige arbeidet rna derfor ga ut pa a kartlegge markedet for de forskjellige stoffer som kan nyttiggjqlres av tang. Det er vanskelig a drive sadanne forsqlk ved et forskningsinstitutt, og taleren hiiper derfor at man kunde drive forskningen videre i stqlrre malestokk fra en forsqlksfabrikk.»27 Da det tidleg vart klart at jodproduksjonen ikkje var 10nsam, synte Gunnar StQllen artikkelen i Teknisk Ukeblad til Rasmus Skj0ndal. Dei vart samde om a prqlva pa a framstilla alginat, St0len freista fleire gonger a fa ein samtale med Guldbrand Lunde og forskagruppa hans om dette, men han lukkast aldri i det. 28 SkjQlndal bad sa StQllen om a freista laga aligant i laboratoriet pa eiga hand, for noko kjennskap til alginatframstilling hadde ingen av dei. Pa grunnlag av det som var opplyst i artikkelen, laga sa StQllen ein type teknisk alginat, som noksa lett kunne produserast i industrianlegget deira. SkjQlndal sende alginatprqlvane til det same tyske kjemikaliefirmaet som han leverte jod til. Han fekk, etter det han sa til G. StQllen, positive svar. Kva for firma dette var kjenner vi ikkje til. Men utan stqltte fra hermetikklaboratoriet eller anna kjemitekninsk miljql var det heil urealistisk a setja igang med dette, dil korkje St0len eller SkjQlndal hadde kunnskaper nok. SkjQlndal mangla ogsa kapital til a tilsetja kjemiingeni0r i fast stilling, og da StQllen fekk arbeid i Statens Arbeidstilsyn fra l.januar 1938, tok han imot stillinga der. I 1937 hadde fabrikken eksportert 70 tonn jod. Om produksjonen stoppa heilt opp aret etter, eller om det var fqlrst pa aret i 1939, veit vi ikkje sikkert. Fabrikken vart kjqlpt av staten pa fjerde gongs tvangsauksjon i september Norges Statsbaner kjqlpte den like etter. Dei brukte bygningen som lager fram til november Da reiv dei bygniningen. Kvifor ny fabrikk medan andre fa ned? Ein av dei eg har intervjua hevda at SkjQlndal hadde god tru pa seg sjqllv. Det matte han ha hatt, nar han sette igang med a byggja sin eigen fabrikk i 1936 medan andre jodfabrikker hadde avvikla, eller var i ferd med a gjera del. At han i 1937 sette opp ny fabrikk etter at den fqlrste brann, viser og at han var SVlert optimistisk. Han hadde alt da hatt problem med a betala ut IQlnene til arbeidfolka sine. Dei strekte seg langt; det var lite anna arbeid a ta. Informanten seier og at SkjQlndal sjqllv var nqlysam og ein grei mann a arbeida for. Han tok seg SVlert nler av at han ikkje kunne gjera opp for seg i rett tid. Det verkar som om SkjQlndal ikkje hadde noko val, anna enn a sta pa og vona at det gjekk. Heile sitt vaksne liv, 93

19 fn\ han var 19 ar, hadde han arbeidd i jodfabrikkar og teke ulike kurs om jodproduksjon. I 1937 var han over 50 ar. Han ville rni'ltta stilla langt bak i k0en for a fa noko nytt arbeid i denne tida med stor arbeislq.lyse. Han hadde ansvar for kone og to bam. Dessuten var han knytt til Ogna pei ein tragisk mate; der hadde han mista ei av deltrene sine i ei trafikkulukke i Skj0ndal vende tilbake til Ask0Y, sjuk og vonbroten. Jrerens Kjemiske Fabrikk vart den siste jodfabrikken i landet. Sj tang Il- Tangin A/S P.P. Munthe, som atte den eldste fabrikken pa Ogna, under namnet Tangin NS, hadde enda ikkje gitt opp hapet om tareindustri der. Da hermetikklaboratoriet i 1935 van forskningssenter for tare, la han seg ekstra f0re for astarte opp att. I 0konomien eues byrja ei oppgangstid na. I mars 1935 var Munlhe disponent i AJS Korkindustri. eit selskap danna i 1924 med tanke pei a ftamstilla isolasjonsmateriajer av kork, til kj0jeskap 0.a. 29 Munthe hadde na ein annan, lq.lnsarn produksjon ast0 seg pa ved sida av den rneir naturavhengige produksjonen av tareprodukt. I august 1935 selte han maskinane og fabrikken pa Ogna til NS Korkindustri. Han fekk og vedtektene i sejskapet forandra, slik at ogsa utanlandske borgarar kunne teikna aksjer. Det var ingeni0r Ludvig Meltzer han hadde i tankane. Han ville freista fa Meltzer til Ogna att SJ0TANG Afs jf.b~j~ t~o_~ l<u'ui.t..cestoffet T.ANGIN OG APFtRt'TIIJR5Torp"r.'7 NOAGIN "o.fr(:i"'o~lor. 11!~_ O'~'.iI 4' h... Ill' f t.," I lulcn' REINHA.RDT tjat\lig. fowht. r:'. /',,",:," ~::='.'~J """.:... ~'~c,,::... Fig. 6. Brevhode for Sj~tang AJS i JU kommuncarkiv. LeI/ahead Sjf)lallg A!S for a sta for korkindustri og ny tareindustn. Sist i 1938 eller f0rst i 1939 kom Meltzer til Ogna. Fra Spania og Portugal korn kork med skip. Pa Ogna lot dei korken malast app. Ein magnet fjerna rnetallde Jer ITa korken. Sa vart den brent, pakka i sekker og sendt til Oslo for vidareforedling. Ved sida av vart nye prq.lveproduksjoner med tare gjennomf0rt. Lars Kvassheim var med pa ein slik i mai/juni Han var med pa a ta imot fersk tare. Den var sortert og vaska. Vidare vart den bl0tt opp og bleika kvit. Dei matte passa pa a ta ut all svart tare fra dei store kara; del matte ikkje verta svarte prikker i det kvite pulveret. Taren vaet malt pa kverner og massen pumpa opp i ei valset0rke. Men massen var for stiv for pumpene; det vart mye kjuss med dei. Den t0eka massen vart til «cornflakes», som vart skrapa av valsene. Reidar Nielsen kobla elektrisitet til maskinane f0r dei starta opp pa ny. Han 'ekk veta korleis maskinane skulle virke, 9

20 men fekk ikkje veta kva dei skulle brukast til; kva som skulle produserast. Det lag eit sj0r av 10yndom over fabrikken, na som f0r. Dei fa arbeidsfolka som var der, forstod ikkje vitsen med all denne l0yndommen. Dei tykte det var svrert overdreve og kunstig. Ein episode kan iuustrere dette: Ein av arbeidarane pa Tangin vart spurd om a ga over til Skj0ndal sin jodfabrikk og lima ein sekk semen!. For a fa seg ein god latt, ropte ein annan arbeidar etter han, sa h0gt at det skulle kunne h0yrast til kontora i andre b0gda: «N:i rna du ikkje slengja sleg mre moen sa du allti' gjrerc!» - Reaksjonen laut ikkje venta pa seg. Ned Era trappene i andre h0gda korn Holger Knudsen springande med Iyfta peikefinger: «Du sier ingenting! H0rer du! lkke noe rna du sil» Krigen kom og sette ein stoppar for korkimporten og dermed stoppa produksjonen. Dei neste ara brukte Meltzer tida til aforske vidare pa tare. Han laga mellorn anna gr0nsape. Sape var mangelvare pa den tida. Det er uvisst om noko kom i salg. 9. november 1942 var Meltzer i Oslo pa ekstraordimer generalforsamling ins Korkindustri. J0dar busett i also hadde vorte arresterte. Munthe hadde ordna med fiuktrute til Sverige for Meltzer, som var av j0disk herkomst. Meltzer avslo dette og drog attende til Ogna. Nazi-Iensmannen forh0yrte seg blandt folk i Ogna. Dei ville ikkje svare han pa sp0rsmalet om Ludwig Meltzer var j0de. Ein stad fekk han likevel svaret han leitte etter. Like etter Oslo-turen vart Meltzer arrestert pa fabrikken og f0rt til Stavanger. Ei tid seinare vinka han farvel til venene sine, som hadde m0tt fram pa Ogna stasjon for a sja tangetransporten dra torbi. Ludwig Meltzer d0ydde i fangetransport ITa Stettin til konsentrasjonsleiren i Auschwitz. Med han sluttar siste akt i tarcindustrien pi! Ogna. Etter krigen koill korkindustrien i gan att pa Ogna, under leiing av Holger Knudsen. Den sveiv bra til plast konkur rerte ut kork som isolasjonsmateriale i kj0le- og frysernaskinar. Hausten 196. vart fabrikken selt til Halvar Olsen, med det som h0yrde til. Han brukte den som lager for sementr0yr fra sin fabrikk. Fab rikken vart selt til Torbj0rn Ree i 1971/ 72. Han viue starta opp med kyuingproduksjon, men fekk ikkje tillatelse av NSB til a ttatikkera over jernbanen. Tareindustrien i Noreg etter 2. verdskrigen. Varemangelen under 2. verdenskrigen gjorde at fleire byrja interessere seg for tare, bade i utlandet og her til lands. Norsk Institutt for Tang og Tareforsk Ding vart oppretta i Langs kysten yaks det fram tangmj01fabrikkar og fleire firma for alginalframstilling vart opp Tetta. Mange matte gje opp. Eit av dei som klarte seg, var Protan A/S i Drammmen. Dei starta 0PP i 1942/43 med alaga ein gummilatex for systerselskapet Fagertun Fabrikker. Pii grunn av at dei hadde produksjon ved ein annan fabrikk a st~ 5

21 ~~~G Ms S~0 ~<7 AISKORKINDUSTRI TANG IN A/s _ 1935 Disp. P.P.Munthe Ql.t: C ~ '- :::i: FABRlkk 7 Q; ~\"e D' - a: ci Ul C 9.:1& '?.90' $I NORSK TANGAtS-1913 t NORSK TANGSYNDIK AT Axel Krefting _a: :::i: llj ~i2: ~ UJ~ ~~ C/) C/) MIl-M UJ 0> 0 Z «...J I -.~ ~ ~/././/./././',/./'/--//7 C/) UJ > ~\ 1935 JJERENS KJEMISKE FABRIKK D~ ~o S",\0 ~." Fig. 7. Skjematisk oversikt over eigarselskapa og fabrikkane_ + Teikning: Astrid H011and Berg, Arkeologisk Museum i Stavanger. Schematic survey showing the different companies and plants at Ogna

22 Fig. 8. Den 14. januar starta rivinga av hovedbygningen til Sj0tand og Tangin. + Kjell Jaarvik, Ogna. In January 1987 the mainbuilding of Sj tang and Tangin was demolished. seg pa, kunne dei ved sida av forska vidare med tang og tare. Sj01ve prinsippa for korleis alginat vart laga val' klare. Men det val' vanskeleg a finne utstyr og maskiner som ikkje vart for kostbare. I etterkrigstida hal' det og yore problematisk a 10ysa ravaretilf0rsla. Ved hjelp av systematisk arbeid og teknisklmekaniske nyviningar hal' Protan AI S ogsa fatt grep am denne. Na er det taretralarar som haustar utanfor Jrerkysten. Ogsa pa salgssida hal' dei fatt det til. Dei sikra seg tidleg eineretten til den tyske marknaden, mellom anna. Gradvis hal' det gatt betre og betre. I dag er dei dersom folka bak Sj0tang NS dr0ymde om a vera. Protan A/S er den einaste fabrikken av sitt slag her i landet. I verdsmalestokk Iigg dei pa andre plassen sam alginatprodusent. 30 Netto-overskottet deira i 1983 val' pa 31.1 miljionar kronery Eigenskapane alginatet hal' som tjukningsmiddel, til geledanning og filmdanning gjer at det stadig vinn innpasss i nye Yarer. Det er etterkvart bare fantasien som set grenser for bruken Sial/anger Museum

Festskrift _ 50 AR -

Festskrift _ 50 AR - m. Festskrift RAUMA UNGDOMSSKULE _ 50 AR - V Festskrift RAUMA UNGDOMSSKULB Gjennom 50 ar 1917-1967 Skriftnemnd: Einar J. Berg - Johs. O. Bondevik, Ingvar Mjdtveit M O L D E 1967 MINDOR BOLS0 & CO.b TRYKKERI

Detaljer

Innlandskrabber på kvalfangst årsaker og omfang

Innlandskrabber på kvalfangst årsaker og omfang Foredrag på Gudbrandsdalsseminaret 2013 Innlandskrabber på kvalfangst årsaker og omfang Av Per Ottesen Når eg fortel at innlandskommunane, kanskje særleg i Oppland og Telemark, hadde store skatteinntekter

Detaljer

Gamal diktar prøver seg som modernist?

Gamal diktar prøver seg som modernist? Gamal diktar prøver seg som modernist? Om Olav H. Hauge og Profil-gruppa Hilde Kristin Strand Masteroppgåve Nordisk institutt Universitetet i Bergen Februar 2007 Han med fekk hug å prøva desse nye styltrone.

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996. Jon Kolden

70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996. Jon Kolden 70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996 Jon Kolden Utgjeve av Lom Tamreinlag, 1996 70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996 Utgjeve av Lom Tamreinlag, 2686 Lom Formgjeving: Visus, Lom Trykk: Valdres

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

En samling minner fra fjell-garden Brattebø

En samling minner fra fjell-garden Brattebø En samling minner fra fjell-garden Brattebø Brattebø Brattebø er en fraflyttet fjell-gard siden 1924. Den ligger i heia nordenom Ørsdalen i Bjerkreim. Aaland Gård, november 2010 Paul Tengesdal 1 Barndomsminner

Detaljer

LINDA LIEN. Kunsthøgskolen i Bergen, Avd. design, fagområde for visuell kommunikasjon. www.visuellidentitet.no

LINDA LIEN. Kunsthøgskolen i Bergen, Avd. design, fagområde for visuell kommunikasjon. www.visuellidentitet.no Identitetsdesign for geografisk avgrensa område: den kollektive stadsidentiteten i den personlege merkevarebygginga si tid LINDA LIEN Kunsthøgskolen i Bergen, Avd. design, fagområde for visuell kommunikasjon.

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer

Mellom Nar og New York

Mellom Nar og New York Mellom Nar og New York Ein studie av innverknaden migrasjonen har på indiansk identitet og bruk av kichwa hjå ungdom i Cañar, Ecuador. Hildegunn Stokke Juni 2011 Abstract This work explores the effects

Detaljer

På flukt som jaget vilt!

På flukt som jaget vilt! Krigsminner: På flukt som jaget vilt! Far og datter, Jonas og Alfhild Vaule, flykter mens kulene hagler om øra * Her fortelles det om dramatiske hendelser i Bjerkreim: Jonas Vaule og hans kone Inga var

Detaljer

"Tidt eg minnest ein gamal gard " Garden Vigdal og livet der før i tida. Eit tilbakeblikk

Tidt eg minnest ein gamal gard  Garden Vigdal og livet der før i tida. Eit tilbakeblikk "Tidt eg minnest ein gamal gard " Eit tilbakeblikk Åsmund A. Vigdal, 2005 Vigdal, gnr. 54. Bumerke Eldre skrivemåtar er Wigedall (1611-12), Wigdall (1645), Wigdal (1667) og Wiigdal (1723). Namnet kjem

Detaljer

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET?

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? 2 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk utgåve. Dette

Detaljer

Forsiktig, men sårbar vekst

Forsiktig, men sårbar vekst Mai 21 Forsiktig, men sårbar vekst Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom Asplan Viak og partnarane bak barometeret: 2 LEIAR 3 Næringsbarometeret tek pulsen på næringslivet Næringsbarometeret

Detaljer

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jula 2013 9. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12 Trygve om jula som var Side 14-15 Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jul i barnehagen Side 32-34

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Språknytt. Ett eller to ord?, s. 26

Språknytt. Ett eller to ord?, s. 26 Foto: Språkrådet Ett eller to ord?, s. 26 Språknytt Utgitt av Språkrådet 37. årgang 2/2009 Meninger om engelsk i næringslivet, s. 10 Språkdugnad på Facebook, s. 14 Når internasjonalisering betyr anglifisering,

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgåve/1. opplag ISBN 82-492-0398-4 Redaktør: Mai Gythfeldt Biletredaktør: Mai Gythfeldt Til nynorsk ved Jan R. Tislevoll Grunndesign:

Detaljer

Fleire orienterer seg mot nye marknader

Fleire orienterer seg mot nye marknader Mai 2009 Tøft for industri og bygg og anlegg Framtidsutsiktene for industrien og bygg- og anleggsnæringa er blitt ytterlegare forverra sidan nyttår. Fleire orienterer seg mot nye marknader 40 prosent av

Detaljer

Eigedomstvistar og matrikkelsystem

Eigedomstvistar og matrikkelsystem Vitenskapelig bedømt (refereed) artikkel Leiv Bjarte Mjøs and Hans Sevatal: Boundary disputes and cadastral systems KART OG PLAN, Vol. 71, pp. 151 171, P.O.B. 5003, NO-1432 Ås, ISSN 0047-3278 In Norway

Detaljer

Språknytt. Orda folk slår opp, s. 22

Språknytt. Orda folk slår opp, s. 22 Orda folk slår opp, s. 22 Språknytt Utgitt av Språkrådet 38. årgang 1/2010 Datatermar på norsk, s. 10 Nynorskrettskrivinga under lupa, s. 14 Kva fortel eit stadnamn?, s. 18 Kor mange engelske ord bruker

Detaljer

Forskerforum. Pakka inn i prestisje

Forskerforum. Pakka inn i prestisje Forskerforum FEBRUAR 2014 NUMMER 2 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Pakka inn i prestisje Det er den draumen me ber på, at me skal publisere i eit høgt rangert tidsskrift. Men seier tidsskriftet

Detaljer

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder Et forslag til strategi Språkrådet 2005 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innledning... 10 3 Språk på spel i 2005... 18 4 Språk en demokratisk

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

Vi ønsker å takke Fritt Ord for støtte til boka. God lesning, Emil Johan Wilmar. Oslo, 06.12.2013. Side 2

Vi ønsker å takke Fritt Ord for støtte til boka. God lesning, Emil Johan Wilmar. Oslo, 06.12.2013. Side 2 Side a Side b Innledning Denne boka handler om kjønn og mennesker som lever med kjønn på måter som ikke passer inn i heteronormativiteten. Alle menneskene i denne boken bryter på forskjellige måter normene

Detaljer

«Når man gir seg ut for horekunde, får man finne seg i karakteristikken» Kampar mot prostitusjon 1981-1991 av Magnhild Nilsen

«Når man gir seg ut for horekunde, får man finne seg i karakteristikken» Kampar mot prostitusjon 1981-1991 av Magnhild Nilsen «Når man gir seg ut for horekunde, får man finne seg i karakteristikken» Kampar mot prostitusjon 1981-1991 av Magnhild Nilsen Individuell oppgåve, Humanistisk prosjektsemester vår 2007 Denne våren har

Detaljer

Avgift som verkemiddel i varmesektoren

Avgift som verkemiddel i varmesektoren Avgift som verkemiddel i varmesektoren ZERO-RAPPORT juli 2010 Tale Severina Halsør Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er ei miljøstifting som skal bidra til å avgrense dei menneskeskapte klimaendringane.

Detaljer