Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele Driftsinntekter pr virksomhetsområde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele 1.000 Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006"

Transkript

1 St. Olavs Hospital Noter til Regnskap 2007 Utskrift fra /AH Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1) Psykisk helsevern Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere - - Annet 1) Sum driftsinntekter Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge RHF sitt opptaksområde Resten av landet Utlandet Sum driftsinntekter Driftskostnader pr virksomhetsområde Somatikk 1) Psykisk helsevern VOP Psykisk helsevern BUP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere - - Annet 1) Sum driftskostnader ) Endring av funksjonskodeverket i 2007 sammenlignet med 2006, gjør at tallene er vanskelig å sammenligne. Note 2 Driftsinntekter Basisramme Basisramme Aktivitetsbasert inntekt Behandling av pasienter i egen region

2 Behandling av egne pasienter i andre regioner Behandling av andre pasienter i egen region Poliklinikk, laboratorie og radiologi Andre aktivitetsbaserte inntekter Annen driftsinntekt Øremerket tilskudd til psykisk helsevern Øremerkede tilskudd til andre formål Inntektsføring av investeringstilskudd Driftsinntekter fra apotekene Andre driftsinntekter Sum salgsinntekter Aktivitetstall Aktivitetstall somatikk Antall DRG poeng iht. "sørge for" - ansvaret Antall DRG poeng iht. eieransvaret Antall polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall psykisk helsevern for voksne Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling Antall polikliniske konsultasjoner Aktivitetstall tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling - - Antall polikliniske konsultasjoner - - Aktiviteten innen somatikk er delvis finansiert med basisbevilgning og delvis med inntekter koblet til behandlingsaktivitet. Ved sammenligning av foretakenes inntekter over tid må det hensyntas at andelen av inntektene som er koblet til behandlingsaktivitet og basisramme kan variere. I 2007 ble prosjektet "raskere tilbake" igangsatt. Formålet er å få sykemeldte raskere tilbake til jobb. Aktivitet/behandling knyttet til dette prosjektet kommer i tillegg til annen aktivitet i foretaket og er særskilt finansiert. Antall DRG-poeng innen "raskere tilbake" utgjorde 294

3 poeng i Antall polikliniske konsultasjoner var 599. Antall DRG-poeng 294 Polikliniske konsultasjoner somatikk 599 Note 3 Varekostnad Kjøp av medisinsk forbruksmateriell Andre varekostnader Sum varekostnad Note 4 Lønn og andre personalkostnader Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift Andre ytelser Sum lønn og andre pers.kostnader Styrehonorar herav honorar til styreleder Revisjonshonorar fordeler seg på følgende tjenestekategorier: Lovpålagt revisjon Utvidet revisjon Andre attestasjonstjenester Skatte- og avgiftsrådgivning Andre tjenester utenfor revisjon Sum revisjonshonorar Fra og med regnskapsåret 2007 har St. Olavs Hospital HF byttet revisor. Oppgitt revisjonskostnad er derfor både til tidligere og nåværende revisor. Ordinært revisjonshonorar i henhold til gammel og ny avtale er på kr. 365 inkl. mva. hvorav kr. 213 inkl. mva er til ny revisor. Utvidet revisjon på kr. 95 relaterer seg til tidligere revisors tjenester i forbindelse med

4 utarbeidelsen av årsregnskapet, og andre attestasjonsoppgaver på kr. 190 inkl. mva. relaterer seg til samme revisors bekreftelse av prosjektregnskaper innenfor ulike fagfelt. Gjennomsnittlig antall ansatte Gjennomsnittlig antall årsverk Lønn og andre ytelser til adm dir.: Lønn Pensjon 211 Andre ytelser 129 Sum Ved fratredelse etter anmodning fra styret har administrerende direktør krav på lønn i ett år inklusive lønn i avtalt oppsigelsestid. Til fradrag i sluttvederlaget kommer andre inntekter han oppebærer som ansatt, konsulent og/eller selvstendig næringsdrivende. Pensjonsalder for Gunnar Bovim i stilling som administrerende direktør er 67 år og han har ordinære betingelser knyttet til nivået på pensjonsutbetalingen. Note 5 Andre driftskostnader Konsulenthonorar og andre fremmedtjenster Kostnader bygninger og kontorlokaler Kjøp og leie av utstyr, maskiner mv Reparasjoner, vedlikehold og service Pasienttransport Reisekostnader Forsikringskostnader Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Note 6 Finansposter Konserninterne renteinntekter Andre renteinntekter Andre finansinntekter Sum finansinntekter Konserninterne rentekostnader Andre rentekostnader

5 Andre finanskostnader Sum finanskostnader Note 7 Skatter Foretakets virksomhet (sykehusdrift) er ikke skattepliktig. Note 8 Immaterielle eiendeler FoU EDB programvare Anlegg under utførelse Sum FoU EDB programvare Anlegg under utførelse Sum Anskaffelseskost Tilgang Tilgang virksomhetsoverdragelse Avgang Fra anlegg under utførelse til. Anskaffelseskost Akk avskrivninger Akk nedskrivninger Balanseført verdi Årets ordinære avskrivninger Årets nedskrivninger Balanseførte lånekostnader Levetid 5 år Avskrivningsplan lineær lineær Note 9 Varige driftsmidler Tomter Bygninger Anlegg MTU Transport- Sum

6 og boliger under utførelse midler, annet inventar og utstyr Anskaffelseskost Tilgang Tilgang virksomhetsoverdragelse 0 0 Korr. ansk.kost. Teknisk Sentral Avgang Fra anlegg under utfør. til bygg Anskaffelseskost Akk avskrivninger Akk nedskrivninger Balanseført verdi Årets ordinære avskrivninger Årets nedskrivninger herav avskrivninger som knytter seg til åpningsbalansen Balanseførte lånekostnader Levetider Dekomponert år 3-15 år 3-15 år Avskrivningsplan lineær lineær lineær Herav finansiell leasing Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Se omtale vedrørende avskrivninger som knytter seg til åpningsbalansen i note 15. I 2007 ble det korrigert for at Teknisk Sentral eies av en ekstern aktør. Dette beløper seg til en

7 anskaffelseskost på kr og en bokført verdi på kr Under avgang er det hensyntatt vederlagsfri overføring til NTNU vedrørende Kreftbygget, Forsyningsenteret og 1902 bygget. Anskaffelseskost på verdioverføringen beløper seg til kr og bokført verdi er kr Dette er feil i tidligere års regnskap og er ført mot Annen Egenkapital Leieavtaler Tomter og boliger Bygninger MTU Transportmidler, annet inventar og utstyr Leiebeløp Varighet Løpende kontrakter med 6 mnd år 2-10 år 1 års oppsigelsestid Langsiktige byggeprosjekter Byggeprosjekter med planlagt total kostnadsramme på 50 mill eller mer: Investeringsprosjekt Sikkerhetsavdeling Østmarka Nidaros DPS Akkumulert regnskap pr Akkumulert Total regnskap pr kostnadsramme Prognose sluttsum St. Olavs Hospital HF St. Olavs Hospital HF Avvik fra budsjett Sum DPS = Distrikspsykiatrisk senter, BUP = Barne- og ungdomspsykiatri, VOP = Voksenpsykiatri Byggeprosjekter under utførelse tilknyttet nytt universitetssykehus skjer i regi av Helsebygg Midt-Norge, og overføres ved ferdigstillelse av de enkelte bygg. Note 10 Eierandel i datter- og tilknyttede foretak / selskap

8 Andeler i Andel Balanseført Hovedkontor Eierandeler Egenkapital Årets Årets datterforetak Stemme verdi resultat nedskrivning Trøndelag Ortopediske Verksted AS Sum eierandeler i datter, FKV og TS Trondheim Note 11 Andre finansielle anleggsmidler Konsernmellomværende Medlemsinnskudd KLP Investeringer i andre selskaper Øvrige langsiktige lån og fordringer Sum øvrige finansielle anleggsmidler Note 12 Varebeholdning Medisinsk forbruksmateriell (eget bruk) Andre varebeholdninger (eget bruk) Sum varebeholdning Anskaffelseskost Nedskrivning for verdifall Bokført verdi Note 13 Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer Konsernkonto Konsernmellomværende Påløpne inntekter

9 Øvrige kortsiktige fordringer Sum kundefordringer og andre fordringer Ved beregning av påløpt ISF-refusjon vedrørende pasienter under behandling, er antall inneliggende pasienter pr multiplisert med gjennomsnittlig DRG-indeks. Samlet inntekt pr var kr 4,561 mill. og er i sin helhet resultatført som påløpt inntekt. Note 14 Kontanter og bankinnskudd Innestående skattetrekksmidler Andre bundne konti Sum bundne konti Note 15 Egenkapital Alle tall i hele Foretakskapital Strukturfond Annen Fond for Annen Total innskutt vurderingsforskjeller egenkapital egenkapital egenkapital Egenkapital Korrigeringer av feil i tidligere års regnskap *1 Egenkapital EK transaksjoner * Minoritetsinteresse Årets resultat Egenkapital *1 og *2 skal spesifiseres særskilt Korrigering av feil i tidligere års regnskap - spesifikasjon

10 a Teknisk sentral b Kreftbygget c Parkbygget d NTNU`s andel EKtransaksjoner - spesifikasjon a Forpliktelse knyttet til avsetning i åpningsbalansen b Oppløsning Strukturfond c d Korrigering av tidligere års feil i regnskap: Det er i 2007 fremkommet opplysninger som påvirker bokførte verdier for tre bygg. Opplysningene knytter seg til hendelser før regnskapsåret. Hendelsene knytter seg til vedtak om sanering av bygg, at NTNU har avtale om vederlagsfritt å få eierandeler i bygg, samt hensyntagen til at en ekstern aktør eier Teknisk sentral i Forsyningssenteret. Det er foretatt fordeling av korreksjoner mot egenkapital mellom strukturfond og annen egenkapital. Andelen som skal korrigeres mot strukturfond er beregnet til 9,26 %. 1a) Teknisk sentral: Se også note 9. 19,437 mill. kr. er ført som korreksjon av åpningsbalansen, og tilbakeføring av akkumulerte avskrivninger pr , 4,3 mill. kr. er ført som korreksjon av annen egenkapital og strukturfond. 1b) Kreftbygget: Sanering og rehabilitering av Kreftbygget ble vedtatt i Verdi på sanering anslås til 65,5 mill. kr. Denne verdien skulle vært avskrevet jevnt fra vedtak ble gjort i 2004 til saneringen/rehabiliteringen påbegynnes høsten Verdi på avskrivninger i 2004, 2005 og 2006 blir 42,09 mill. kr., som er ført mot annen egenkapital/strukturfond. Avskrivning 2007 blir 14,03 mill. kr., som er belastet resultatregnskapet i Resultatregnskapet i 2008 vil bli belastet med 9,4 mill. kr. i ordinære avskrivninger. 1c) Forsyningssenteret (Parkbygget): Saneringen er gjennomført før Beregnet verdi på sanering anslås til 41,924 mill. kr., som er ført mot annen egenkapital/strukturfond. 1d) Nedskrivning som følge av overføring til NTNU: Anslått verdi på vederlagsfri verdioverføring til NTNU er beregnet til 7,025 mill. kr. Verdioverføring gjelder de to ovennevnte bygg, i tillegg til Gamle Administrasjonsbygg (1902-bygget). NTNU sine eierbrøker er avtalt før regnskapsåret, og tap ved avgang burde vært bokført tidligere. Tap ved avgang er nå ført som korreksjon av tidligere års feil, direkte mot annen egenkapital. 2a) I åpningsbalansen ble det foretatt en avsetning til mulig forpliktelse på 6,261 mill. kr., som følge av en tvist. Kravet er foreldet, uten at det medførte en kostnad for St.Olavs Hospital HF. Avsetning til forpliktelse er derfor tilbakeført mot egenkapital.

11 2b) Strukturfondene ble etablert som bundne fond som bare kunne benyttes til dekning av de meravskrivninger som det ikke var dekning for i basisbevilgningene. Når samlede bevilgninger nå forutsettes å dekke avskrivninger på fulle verdier av varige driftsmidler, bortfaller formålet med strukturfondene. Det vil ikke lenger være anledning til å dekke noen del av avskrivningene ved overføring fra strukturfondet. I og med at formålet er bortfalt, og strukturfondene ikke lenger vil kunne anvendes regnskapsmessig, er det hensiktsmessig å oppløse fondene. Note 16 Eiers styringsmål Årsresultat Overført fra strukturfond Korrigering for endrede levetider -635 Korrigert resultat Økte pensjonskostnader grunnet endrede økonomiske forutsetninger Resultat jf økonomisk krav fra HOD Resultatkrav fra HMN jf styresak i februar Avvik fra resultatkrav fra HMN I foretaksmøtet i februar 2007 ble med utgangspunkt i styresak i februar 2007 stilt krav til St. Olavs Hospital HF om at regnskapsmessig underskudd ikke skulle overskride 311 mill kroner. Som følge av implementering av ny veileder for beregning av pensjonskostnader, økte pensjonskostnadene til St. Olavs Hospital HF med 226 mill kroner i Denne kostnadsøkningen er ikke kompensert gjennom økte rammer, og økningen er derfor unntatt fra resultatkravet til St. Olavs Hospital HF. De økte pensjonskostnadene ble formelt unntatt fra resultatkravet til St. Olavs Hospital HF for 2007 i foretaksmøte i februar Note 17 Pensjon Pensjonsforpliktelse Brutto påløpte pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse Ikke resultatført tap/ (gev) av estimat- og planavvik inkl aga Netto balanseført forpliktelse inkl arbeidsgiveravgift herav balanseført netto pensjonsforpliktelser inkl aga herav balanseført netto pensjonsmidler inkl aga

12 Spesifikasjon av pensjonskostnad Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Årets brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Resultatført estimatendring/-avvik Arbeidsgiveravgift Årets netto pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5,5 % 5,0 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,8 % 6,0 % Uttakstilbøyelighet AFP % % Årlig lønnsregulering 4,5 % 3,0 % Regulering av folketrygdens grunnbeløp 4,3 % 3,0 % Antall personer med i ordningen Helseforetaket har pensjonsordninger som omfatter i alt personer, hvorav er yrkesaktive, er oppsatte og pensjonister. Pensjonskostnader for 2007 er basert på skjerpede forutsetninger i forhold til de som ble lagt til grunn ved utgangen av 2006 og som er vurdert å være rimelige forutsetninger pr Uttakstilbøyelighet tidligpensjonerings-/ AFP uttak under pensjonsordningen for sykepleier og sykehusleger er skjerpet gjennom endrede forutsetninger for Som følge av endringer i markedet gjennom 2007 er det foretatt en ny vurdering av de økonomiske forusetningene pr Pensjonskostnader for 2007 beregnet etter nye forutsetninger er 225,914 mill. kr. høyere enn om de var basert på forutsetningene brukt i Det er utarbeidet et beste estimat for pensjonsforpliktelser pr basert på de økonomiske forutsetningene som er angitt for Basert på avkastningen i KLP/SPK/BFP for 2007 er det også vist et beste estimat for pensjonsmidlene pr Estimatavviket som oppstår på slutten av 2007 amortiseres fra og med Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i Lov om Obligatorisk tjenestepensjon. Demografiske forutsetninger Med hensyn på dødelighet og uførhet mv. er det i beregningene benyttet forutsetninger slik dette er oppgitt i pensjonsleverandørens forsikringstekniske beregningsgrunnlag. Note 18 Andre avsetninger for forpliktelser

13 Overlegepermisjoner Investeringstilskudd Andre avsetninger for forpliktelser 1) Sum avsetning for forpliktelser Overordnede leger og spesialister i St. Olavs Hospital HF har avtalefestet rett til fire måneders studiepermisjon hvert femte år. Under permisjonen mottar overlegene og spesialistene lønn. Lønnen kostnadsføres og avsettes som en langsiktig forpliktelse etter hvert som retten opparbeides. Antall leger som er omfattet av ordningen Forventet uttaksprosent 54,4 54,8 Byggingen av nytt sykehus fase I og II er finansiert dels ved kontantinnskudd og dels ved låneopptak. Den delen som er finansiert ved tilskudd er klassifisert som langsiktig forpliktelse og inntektsføres i takt med avskrivningene. 1) Andre avsetninger for forpliktelser er i hovedsak knyttet til øremerkede midler, som skal inntektsføres i takt med avskrivninger. I tillegg er det satt av for fremtidig forpliktelse for egenandeler knyttet til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), og til permisjon for andre enn overleger med samme type avtale. Fremtidens operasjonsstuer IKT nytt sykehus Øvrige tilskudd Egenandel Norsk Pasientskadeerstatning Note 19 Annen langsiktig gjeld Gjeld til Helse- og omsorgsdepartementet Konsernmellomværende Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld 0 Sum annen langsiktig gjeld Herav langsiktig gjeld som forfaller senere enn 5 år Note 20 Annen kortsiktig gjeld

14 Konsernkonto Leverandørgjeld Konsernmellomværende Påløpne feriepenger Påløpte lønnskostnader Forskuddsbetalinger Diverse kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Note 21 Pantstillelser og garantiansvar Foretaket har ingen pantstillelser eller garantiforpliktelser pr Note 22 Nærstående parter Helse Midt-Norge RHF er 100 % eid av Helse- og omsorgsdepartementet. Transaksjoner med andre regionale helseforetak er i hovedsak knyttet til oppgjør for gjestepasienter. Det vil si pasienter bosatt i Midt-Norge og som på grunn av midlertidig opphold, fritt sykehusvalg eller bruk manglende kompetanse eller kapasitet i egne foretak får behandling i helseforetak utenfor Midt-Norge eller private sykehus andre helseregioner har avtale med. Helse Midt- Norges kjøp fra andre regioner innen dette området utgjorde 258 mill kroner, tilsvarende salg utgjorde 188 mill kroner. Andre transaksjoner med de andre helseregionene er i hovedsak knyttet til felles prosjekter, delvis initiert av eier, og utgjør mindre beløp. Det vesentligste av transaksjoner i foretaksgruppen Helse Midt-Norge er Helse Midt-Norge RHFs overføringer av tilskudd og aktivitetsbaserte inntekter til datterforetakene. Ordinært kjøp og salg mellom foretak i Helse Midt-Norge i 2007 utgjorde om lag 600 mill kroner. Sykehusapotekene i Midt-Norge sitt salg til øvrige helseforetak utgjør om lag 44 % av dette, mens den regionale IKT-enhet (Hemit) sitt salg til øvrige enheter utgjorde om lag 45 %. St. Olavs Hospital sitt salg av lab-tjenester utgjorde også en forholdsvis stor andel av det konserninterne salget. Kjøp og salg skjer altså i hovedsak mellom offentlige helseinstitusjoner som alle er underlagt Helsedepartementet. Trøndelag Ortopediske Verksted AS Trøndelag Ortopediske Verksted AS er et heleid datterselskap av St. Olavs Hospital HF. Transaksjoner mellom partene kan sammenfattes slik:

15 Husleieinntekter inkl. felleskostnader mv Andre driftskostnader Fordring pr Gjeld pr Fondsstiftelsen St. Olavs Hospital disponerer en rekke forsknings- og gavefond. Alle fondene er lagt inn i en egen stiftelse, Fondsstiftelsen ved St. Olavs Hospital. Stiftelsen er en ideell og allmennyttig stiftelse som har som formål å forvalte gaver til fond ved St. Olavs Hospital, samt dele ut midler fra kapitalen og dens avkastning til forskjellige tiltak og aktiviteter forbundet med virksomheten ved St. Olavs Hospital. Der det ikke er stilt spesifikke krav til anvendelse av midler fra givere eller andre eksterne forbindelser, står stiftelsen fritt til å tildele midler, dog ikke til varige lønnsmidler. Sameiet mellom St.Olavs Hospital HF og Norges Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) I forbindelse med utbygging av nytt universitetssykehus i Trondheim, har St. Olavs Hospital HF og staten ved NTNU oppnevnt et styre som skal ha ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service av all bygningsmasse som eies av partene i fellesskap. Styrets oppgave er å skape optimale vilkår for kjernevirksomheten ved sykehuset, samt å legge til rette for at klinisk virksomhet, forskning og undervisning kan drives integrert. Videre skal styret legge til rette for en kostnadseffektiv og lønnsom forvaltning av bygningsmassen. Note 23 Betingede utfall St. Olavs Hospital HF er ikke kjent med andre forhold, herunder rettssaker, potensielle offentlige pålegg eller lignende som har vesentlig innvirkning på regnskapet for (helse)foretaket. Note 24 Universiteter og høyskolers rettigheter til arealer i helseforetak Undervisning er en sentral del av helseforetakenes virksomhet. Dette innebærer blant annet at Helse Midt-Norge plikter å stille nødvendig arealer mv til disposisjon for universiteter og høyskoler. En forholdsvis stor andel av helseforetakenes faste eiendom, utstyr og andre formuesgjenstander blir disponert til undervisningsformål. Universiteter og høyskoler disponerer foretakenes formuesgjenstander vederlagsfritt. I henhold til instruks gitt av Helse Midt-Norge RHFs foretaksmøte kan foretakene ikke selge, pantsette eller på annen møte disponere over faste eiendommer hvor universitet eller høyskoler har rettigheter, uten skriftlig samtykke fra Kunnskapsdepartementet. Oversikt over areal som universiteter og høyskoler har leie-, bruks og disposisjonsrett til i helseforetakene

16 St Olavs Hospital HF kvm kvm Avtalene er i hovedsak inngått i perioden 1993 til 1996, og de har en varighet på omkring år, med visse muligheter for forlengelse. Sameiet mellom St.Olavs Hospital HF og Norges Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) I forbindelse med utbygging av nytt universitetssykehus i Trondheim, har St. Olavs Hospital HF og staten ved NTNU oppnevnt et styre som skal ha ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service av all bygningsmasse som eies av partene i fellesskap. Styrets oppgave er å skape optimale vilkår for kjernevirksomheten ved sykehuset, samt å legge til rette for at klinisk virksomhet, forskning og undervisning kan drives integrert. Videre skal styret legge til rette for en kostnadseffektiv og lønnsom forvaltning av bygningsmassen.

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0

Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V1.0-2012 06 01 SIDE 1 av 96 Endringer (logg overordnet endringer i de enkelte versjonene) Versjon Dato Endringer / Avklaringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Virksomhetsområder Kraftproduksjon Nett Marked Driftsresultat 428 802 194 974 124 940 Morselskap/Øvrig Eliminering konsern Sum

Virksomhetsområder Kraftproduksjon Nett Marked Driftsresultat 428 802 194 974 124 940 Morselskap/Øvrig Eliminering konsern Sum Note 1 Segmentinformasjon Virksomhetsområder Kraftproduksjon Nett Marked Salgsinntekter 929 128 629 442 1 137 693 Herav internt i konsernet 34 818 41 788 67 670 Av- og nedskrivninger 115 840 107 380 67

Detaljer

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2012

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2012 ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2012 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Formålet med Innovasjon Norges virksomhet er å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet. Dette

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Norsk Tipping Års- og samfunnsrapport PREMIER: SNITT TAPT PER SPILLER: PREMIER: SNITT TAPT PER SPILLER: PREMIER: SNITT TAPT PER SPILLER: PREMIER:

Norsk Tipping Års- og samfunnsrapport PREMIER: SNITT TAPT PER SPILLER: PREMIER: SNITT TAPT PER SPILLER: PREMIER: SNITT TAPT PER SPILLER: PREMIER: 4 Norsk Tipping PRODUKTOVERSIKT Omsetning og premier oppgitt i hele tusen OMSETNING KR: 3 761 733 SNITTOMSETNING 2 179 PREMIER: 1 880 867 SNITT TAPT 1 090 ANTALL SPILLERE: 1 726 311 GJENNOMSNITTSALDER

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Organisering av avfallshåndteringen

Organisering av avfallshåndteringen ÅRSBERETNING 02 LEDER LEDER 03 Organisering av avfallshåndteringen Avfallshåndteringen i regionen er sammensatt med ulike løsninger, involverte aktører og avfallsselskaper. Det har skjedd større strukturendringer

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap Beløp i mill. kroner Note 2013 2012 LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN Resultat før skatt -2 363 5 811 Avskrivninger 10

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s.

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING I BOMPENGESELSKAPER 1. Innledning s. 2 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. 3 3. Regnskapsmessig behandling av tap på krav s. 6 4. Regnskapsmessig

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer