Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM"

Transkript

1 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform Side 5 Familiebarnehagens innhold og virksomhet Side 5 Antall hjem-antall barn Side 6 Hvem kan eie en familiebarnehage Side 7 Familiebarnehager og loven Side 8 BEMANNING Side 8 Assistent Side 9 Styrer/pedagogisk veileder Side 9 Midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet Side 10 Vikarordning Side10 GODKJENNING AV PRIVAT FAMILIEBARNEHAGE Side11 Søknad om godkjenning av familiebarnehage Side11 Bruksendring Side11 Godkjenning av organiseringen Side12 Godkjenning av det enkelte hjem/lokale og uteområdet Side12 Utelekeplassen Side14 Vedtekter Side14 ØKONOMI-REGNSKAP-BUDSJETT Side15 Budsjett Side15 Offentlig støtte Side16 Foreldrebetaling Side17 Søskenmoderasjon Side18 DRIFT Side19 Åpning av familiebarnehagen Side19 Kontaktperson Side19 Eier Side19 Eier/eierstyre,foreldreråd og samarbeidsutvalg Side19 PERSONALET OG BARNA Side22 Personalet: Helsekontroll Side22 Politiattest Side22 Taushetsplikt Side22 Opplysningsplikt Side23 Forsikring Side23 Barna : Helsekontroll Side23 Forsikring Side23 INTERNKONTROLL Side24 Forslag til internkontrollsystem Side24 Brannsikkerhet Side26 KOMMUNENS TILSYNSFUNKSJON Side27 AVVIKLING AV BARNEHAGEDRIFTEN Side28

3 3 VEDLEGG Forslag til assistentens arbeidsoppgaver Forslag til styrers arbeidsoppgaver Branninstruks Ansettelsesavtale for styrer/assistent Informasjon til foreldre ved oppstart Avtale mellom foreldre og det enkelte hjem Side29 Side30 Side31 Side33 Side34 Side35

4 4 INNLEDNING Dette heftet er en veiledning for dem som ønsker å etablere familiebarnehage. Heftet er også ment å gi informasjon og råd til familiebarnehager som er i drift. Bærum kommune var blant de første kommuner i landet som etablerte en familiebarnehageordning. Året var Inntil 1989 var all familiebarnehagevirksomhet drevet i kommunal regi. I løpet av de siste 20 årene har private tatt initiativ, og en rekke private familiebarnehager er opprettet. Familiebarnehager er et verdifullt supplement til vanlige barnehager. Å etablere en familiebarnehage krever ikke lang forberedelse og krever heller ikke store investeringer, sammenlignet med etablering av en ordinær barnehage. Familiebarnehageordningen er fleksibel og kan tilpasses behovet. Dersom utviklingen viser at kapasiteten bør økes, reduseres eller nedlegges, kan det gjøres uten for store problemer. Kommunen har i dag en plikt til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser for alle barn som har søkt innen fristen, fyller 1 år innen utgangen av august og som bor i kommunen. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov. Kommunen oppnådde full barnehagedekning ved opptaket For de som likevel ønsker å etablere barnehage i Bærum ber vi om at det gjøres en henvendelse til Barnehagekontoret. Det er kommunen som avgjør søknad om godkjenning av barnehager etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold. Etter endringer i finansieringsordningen, som ble innført 1. januar 2011, plikter ikke kommunen å gi tilskudd til drift av barnehageplasser som blir etablert etter denne dato. Det anbefales derfor å ta kontakt med kommunen for en avklaring av dette dersom man vurderer å etablere barnehage.

5 5 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? FAMILIEBARNEHAGENS DRIFTSFORM Familiebarnehagen skal som hovedregel være et fellesskap mellom minst to hjem, eller mellom minst ett hjem og en vanlig barnehage. I særlige tilfeller kan kommunen godkjenne enkeltstående hjem som en familiebarnehage. Hjemmet skal da fortrinnsvis være så stort at det er mulig å godkjenne en dobbel gruppe der. Virksomheten skal i utgangspunktet foregå i bebodde hjem. Dersom bebodde hjem ikke kan skaffes, kan kommunen i særlige tilfeller godkjenne ubebodde lokaler som ett hjem i en familiebarnehage. Ved slik godkjenning skal lokalenes hjemlige kvaliteter vektlegges. Det kan ikke gis godkjenning til doble grupper i ubebodde lokaler. Med hjem menes i utgangspunktet det private hjemmet der den daglige virksomheten foregår. Dette kan være i assistentens eget hjem, i egne lokaler i assistentens bolig eller i hjemmet til et av barna. Familiebarnehagen kan også organiseres ved at en knytter ett eller flere hjem til en vanlig barnehage. Dette kan være en god løsning for private barnehager, fordi barnehagen på en enkel måte kan utvide virksomheten, gi plass til barn som er for små til å gå i selve barnehagen, og sikrer derved rekruttering til barnehagen. En annen fordel er at en kan samordne de administrative oppgavene, bl.a. kan barnehagen og familiebarnehagen ha felles styrer. Godkjenning av familiebarnehager omfatter både virksomhetens organisering og det enkelte hjem. Følgende nettside har god informasjon om oppstart av familiebarnehage; Ved henvendelse til Narviktelefonene, tlf , kan en få nærmere opplysninger om det å etablere foretak FAMILIEBARNEHAGENS INNHOLD OG VIRKSOMHET Familiebarnehager er primært et tilbud til de yngste barna. De små gruppene og nærheten til den voksne assistenten, er denne barnehagetypens styrke og kjennetegn. Familiebarnehagene skal gi barna trygghet og omsorg, og det skal drives målrettet virksomhet. Ulike aktiviteter tilpasset barnegruppens sammensetning og barnas forutsetninger, behov og interesser skal prege tilbudet.

6 6 Stortinget har i barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64 fastsatt overordnede bestemmelser om barnehagens formål og innhold, jf. 1, 2 og 3. Kunnskapsdepartementet har 1. mars 2006 med hjemmel i 2 i loven fastsatt forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Forskriften trådte i kraft 1. august Loven ble sist endret Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehageloven og på internasjonale konvensjoner, som for eksempel FNs barnekonvensjon. Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver redegjør for barnehagens samfunnsmandat. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt syv fagområder, viktige deler av barnehagens læringsmiljø, jfr. kap.3 i rammeplanen. Fagområdene er: 1. Kommunikasjon, språk og tekst 2. Kropp, bevegelse og helse 3. Kunst, kultur og kreativitet 4. Natur, miljø og teknikk 5. Etikk, religion og filosofi 6. Nærmiljø og samfunn 7. Antall, rom og form Planen framhever betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra barn til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Planen har både et her- og nå, og et framtidsperspektiv. Rammeplanen understreker barnehagens særegenhet som pedagogisk virksomhet. En konkretisering av den enkelte barnehages arbeid skal nedfelles i årsplanen, som fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. ANTALL HJEM - ANTALL BARN En familiebarnehage skal som hovedregel være et fellesskap mellom minst to hjem, eller mellom minst ett hjem og en vanlig barnehage. I særlige tilfeller kan kommunen godkjenne enkeltstående hjem som familiebarnehage. Når det gjelder antall hjem i en familiebarnehage, anbefaler vi 2-4 hjem. En større gruppe krever mye tid til administrasjon. Det er viktig og nødvendig at hjemmene ligger i rimelig avstand fra hverandre. Det vil gi barna mulighet til samvær og lek med barn i en større gruppe, og assistentene kan lettere få til et samarbeid. For barnehagelæreren er det en fordel at hjemmene ligger nær hverandre. Mindre reisetid mellom hjemmene gir bedre tid til veiledning. Hvert hjem kan ha inntil 5 barn medregnet hjemmets egne barn i førskolealder. Er flertallet av barna under 3 år, eller er ett eller flere av barna spesielt krevende, må antall barn reduseres.

7 7 Hvis hjemmet er lite eller fysiske forhold tilsier at antall barn bør reduseres, vil hjemmet få en redusert godkjenning, dog minimum for 3 barn i en enkeltgruppe og 6 barn ved dobbel gruppe. I en familiebarnehagegruppe må minst halvparten av barna være andre enn hjemmets egne. I enkelte hjem kan forholdene ligge til rette for to grupper, 8-10 barn. Det vil si at boligens størrelse og tilrettelegging gjør det praktisk mulig med en dobbel gruppe. I slike tilfeller må det være 2 assistenter. Vi har positive erfaringer fra hjem med dobbel gruppe. Det kan maksimalt være to grupper med inntil 10 barn i ett bebodd hjem. Er flertallet av barna i hver enkeltgruppe under 3 år, må antallet totalt reduseres til henholdsvis 8 eller 9. Det gis ikke godkjenning til to grupper i ubebodde lokaler som ikke er en del av en bolig. Ved etablering av dobbel gruppe er det nødvendig å søke om midlertidig bruksendring av lokalet En slik søknad skal stiles til Bærum Kommune v/plan-og bygningstjenestene. HVEM KAN EIE EN FAMILIEBARNEHAGE Familiebarnehagen må ha en ansvarlig eier. Eierformen må framgå av vedtektene. Valg av eierform har særlig betydning for to forhold: Ansvar for virksomhetens forpliktelser Hvilke skatteregler som gjelder. Du bør tenke nøye gjennom hvilken selskapsform du skal velge når du skal starte familiebarnehage, og innhente gode råd om hvilket alternativ som er best for deg. Det har vist seg at når det gjelder private familiebarnehager, er det som regel et valg mellom tre typer eierformer. Enpersonsforetak Forening Stiftelse En personlig eiet familiebarnehage, enpersonssforetak, er vanlig der assistentene tar i mot barn i sine egne hjem. Assistentene har da eieransvaret. Enpersonsforetak med fem eller færre ansatte er registreringsberettiget i Foretaksregisteret (Brønnøysundregisteret: ), med seks eller flere ansatte er det registreringsplikt. Foreldrelag eller ideell forening velges der en gruppe foreldre slår seg sammen og oppretter familiebarnehage. Familiebarnehagen tilrettelegges i barnas hjem. Alle foreldrene er eiere. Foreningsformen vil være registreringspliktig fordi de driver barnehage som næringsvirksomhet. Når det gjelder skattereglene kan barnehagen få hjelp og informasjon ved likningskontoret.

8 8 Skattedirektoratet har utarbeidet en egen brosjyre om beskatning av familiebarnehager Familiebarnehager og skatt, RF-2019B, som også fås ved henvendelse til likningskontoret eller på internett: FAMILIEBARNEHAGER OG LOVEN Familiebarnehager er underlagt Lov om barnehager med forskrifter og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Alle som ønsker å etablere en familiebarnehage må skaffe seg loven med rammeplan. Familiebarnehagen må også forholde seg til annet lovverk som : Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø Skatteloven Lov om helsetjenesten i kommunen m/forskrift om miljørettet helsevern Lov om yrkesskadeforsikring Plan- og bygningslov Lov om brannvern Lov om produktansvar Lov om produktkontroll. Relevant i forbindelse med utstyr til utelekeplassen Forskrift om internkontroll Lovverk en bør være oppmerksom på: Avtaleloven Lov om personregister Forvaltningsloven Lov om grunnskolen Alle lovene finnes på internett på BEMANNING Bemanningen i familiebarnehagen er hjemlet i forskrift om familiebarnehager 6. Det er familiebarnehagens eier/eierstyre som er arbeidsgiver, som har ansvar for ansettelser av både styrer, pedagogisk leder og assistent. ASSISTENT Det daglige arbeidet med barna utføres av en barnehageassistent. Hver assistent kan maksimalt ha ansvar for inntil 5 barn samtidig, avhengig av barnas alder.

9 9 Assistenten får veiledning og oppfølging av en barnehagelærer som også er pedagogisk veileder i familiebarnehagen. Veiledningen tar opp pedagogiske og praktiske forhold knyttet til ansvaret for og arbeidet med barna. Veiledningen skal gis hver uke. Den forgår vanligvis i hjemmet, og på personalmøter på ettermiddagstid. Det kreves ingen formell utdannelse for assistenten. Men de bør være modne, ansvarsbevisste, kunne arbeide selvstendig og være interessert i det arbeidet de skal utføre. Det er viktig å gjøre assistenten oppmerksom på både hva som forventes av han/henne, og hva assistenten kan forvente av barnehagen. Assistenten bør være minst 18 år. Vedrørende forslag til assistentens arbeidsoppgaver, se vedlegg. PEDAGOGISK VEILEDER Etter lov om barnehager skal alle barnehager ha en pedagogisk veileder som er pedagogisk ansvarlig og som skal ha den daglige ledelse av virksomheten og være arbeidsleder for personalet. Pedagogisk veileder i en familiebarnehage skal ha utdanning som barnehagelærer. Barnehagelærerens oppgaver er først og fremst planlegging og organisering av arbeidet i familiebarnehagen. Barnehagelæreren skal råde og veilede assistentene i deres arbeid med barna og søke å få til et godt samarbeid assistentene imellom. En pedagogisk veileder kan ha ansvar for inntil 30 barn, når barnas daglige oppholdstid er over 6 timer. Det vil si at pedagogtid pr. barn pr. uke er 1 time og 15 minutter. Det vil være rimelig å trekke fra 15 minutter pr. barn pr. uke i såkalt ubundet arbeidstid, til forberedelser og etterarbeid. STYRER Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. Det er styrers oppgave å utarbeide en årsplan for barnehagen. Vedrørende forslag til styrers arbeidsoppgaver, se vedlegg. MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET TIL STYRER OG PEDAGOGISK VEILEDER (FØRSKOLELÆRER) Erfaringsmessig kan det enkelte ganger være vanskelig å få tak i barnehagelærer. Kommunen kan etter søknad fra barnehagens eier, innvilge midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet til styrer og pedagogisk veileder for inntil ett år av gangen etter at stillingen har vært offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifisert søker. Se lov om barnehager 17 og 18 med forskrifter.

10 10 I tillegg til selve søknaden må det vedlegges kopi av søknadspapirer fra den som søker stillingen og dokumentasjon for at stillingen har vært avertert i riksdekkende avis. Se Barnehagekontorets nettsider for mer informasjon. VIKARORDNING Behov for vikar vil alltid melde seg, enten p.g.a. sykdom eller ved avspasering, ferieavvikling osv. Det er derfor viktig at spørsmålet om en vikarordning drøftes allerede under etableringsfasen. Det er forskjellige måter å løse dette på: En eller flere familiebarnehager går sammen om å ansette en vikar for et visst antall timer i uken. Ved sykdom øker vikaren stillingen etter behov. Vikaren kan benytte sitt eget, godkjente hjem eller assistentens hjem. En fordel her er at vikaren i løpet av de faste timene i uken vil bli kjent med barna og derfor lettere kan overta ved sykdom. Foreldrene avtaler turnus, f.eks. for et halvt år av gangen, slik at de til enhver tid vet når det evt. kan bli deres tur. Hjemmeværende i nabolaget som synes det er greit å ta seg litt ekstraarbeid av og til. Arbeidsformidlingen kan være aktuell ved lengre sykefravær, evt. vikarbyråer. Det vil alltid være en mulighet for at et hjem må stenge på grunn av f.eks. sykdom. Det vil da være naturlig at hele barnehagen flyttes til en av de andre barna i gruppen. Dette hjemmet vil ikke trenge godkjenning hvis det kun er for kortere tid. Skulle det bli av lengre varighet må kommunen godkjenne også dette hjemmet. GODKJENNING AV PRIVAT FAMILIEBARNEHAGE Vi viser til Lov om barnehager 11, med forskrift og merknader og Kommunehelsetjenesteloven 4 a m/ forskrift om miljørettet helsevern. Familiebarnehager skal i hovedsak styres og drives som vanlige barnehager. Kommunen har ansvar for godkjenning og tilsyn med alle typer barnehager. Det stilles like strenge krav ved godkjenning av kommunale og private familiebarnehager. Virksomheter som tilfredsstiller gjeldene krav til barnehager har rett til godkjenning. Godkjenningen blir gitt under forutsetning av at virksomheten følger lov og forskrifter. Kommunene skal gi veiledning til barnehager, og kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stengning av virksomheten. Vedtak om retting eller stengning kan påklages til fylkesmannen.

11 11 SØKNAD OM GODKJENNING AV FAMILIEBARNEHAGE 1. Søknad til Barnehagekontoret: Godkjenning av familiebarnehager er todelt og omfatter godkjenning av det enkelte hjem og godkjenning av selve organisasjonsformen. Det formelle vedtaket om godkjenning forutsetter at hjemmene er godkjent på forhånd. 2. Søknad til Folkehelsekontoret: Godkjenning av barnas arbeidsmiljø. BRUKSENDRING Normalt kan en i boliger (hus, leiligheter) motta en barnegruppe til regelmessig heldagsopphold uten at eier behøver å søke om spesiell tillatelse. Det er imidlertid viktig å ha et godt naboforhold. En bør derfor vise hensyn overfor naboene når det gjelder støy, biltrafikk i forbindelse med bringing og henting og bruk av fellesarealer. Det oppfordres til at naboer informeres om etableringen før oppstart av familiebarnehage. Å bruke en bolig til familiebarnehagevirksomhet med en gruppe på 5 barn, er ikke å anse som bruksendring i plan- og bygningslovens forstand. Ved større grupper må det søkes om midlertidig bruksendring hos Plan-og bygningstjenestene i kommunen. Forhold som vil bli vurdert er bl.a. parkeringsmuligheter ved bringing og henting, og hvorvidt økt trafikk vil være til urimelig belastning eller fare. Søker må underrette alle naboer som grenser til søkers eiendom og de som ellers vil bli berørt av barnehagedriften. GODKJENNING AV ORGANISERINGEN En søknad om godkjenning av familiebarnehagen forutsetter at en rekke forhold er avklart. Før søknaden sendes inn, må det være klart hvordan familiebarnehagen skal organiseres. Selve søknaden må inneholde følgende momenter. Eierforhold Størrelse på virksomheten/antall hjem Familiebarnehagens navn Bemanning Organisering, antall plasser, åpningstid etc. Forslag til vedtekter Forslag til budsjett Vikarordning

12 12 GODKJENNING AV DET ENKELTE HJEM/LOKALE OG UTEOMRÅDET Godkjenning av hjem foretas av Barnehagekontoret i samarbeid med Folkehelse-kontoret, som forvalter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Ved befaring i hjemmet vil det bli spesielt lagt vekt på egnethet i forhold til barnas alder og deres behov for lek og hvile i et trygt miljø inne og ute. Det må være plass til å stelle barna og plass til å sove, både inne og ute. Hjemmene må godkjennes etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, se eget søknadsskjema med veiledning. Det vil her bl.a. bli stilt krav til sikringstiltak så vel innendørs som utendørs. Når eventuelle pålegg er utført vil det bli foretatt en ny befaring. Hjemmene må også regne med oftere renhold enn vanlig. Det forutsettes at rommene barnehagen bruker, vaskes evt. støvsuges hver dag, i tillegg til grundig rengjøring en gang i uken. Rommene som familiebarnehagen skal bruke må være klare når barna kommer om morgenen, dvs. ryddet, luftet, senger skal være redd osv. Det er hjemmets/familiebarnehagens eier som har ansvar for at rengjøringen blir foretatt, assistentens arbeidstid skal brukes på barna. Det må tas spesielt hensyn til allergiske barn. Barne- og familiedepartementet sier i et av sine rundskriv at som et generelt prinsipp bør det ikke gis godkjenning til hjem hvor det røkes eller holdes dyr. Hjem som får godkjenning til tross for at det er dyr i hjemmet, må informere om dette i familiebarnehagens vedtekter. En forutsetning for å ha dyr i familiebarnehagen er at dyrene ikke oppholder seg i familiebarnehagens lokaler i barnehagetiden. Det må ikke røkes i hjemmet når barna er der. I henhold til 18 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. er det ikke anledning til å røyke i barnehagens inneområdet. Det er heller ikke anledning til å røyke sammen med barna ute. Hvis det røkes i hjemmet på kveldstid må barnehagens lokaler være godt gjennomluftet før barnehagen åpner. Ved godkjenning gjøres det avtale med det enkelte hjem hvilke rom familiebarnehagen skal bruke. Når hjemmet er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern og eventuelle krav etter lov om barnehager er etterkommet, vil hjemmet få tilsendt et godkjenningsbrev. Kommunen har et eget skjema for godkjenning av hjem som sendes inn sammen med søknaden. Se Før Barnehagekontoret kan gi sin endelige godkjenning må i tillegg følgende foreligge: Utfylt søknadsskjema- søknad om godkjenning av hjem Skisse av utelekeplassen med oppgitt areal og plassering av lekeapparater Oppholdsrom/lekemuligheter Soverom- og stellemuligheter Informasjon om hvordan virksomheten er tenkt organisert

13 13 Bemanningsplan inkludert personalia på styrer/barnehagelærer Bekreftelse på at personalet har gjennomgått tuberkulosekontroll i henhold til gjeldende regelverk Bekreftelse på levert politiattest, ikke eldre enn tre måneder, både på de ansatte og evt. andre som oppholder seg regelmessig i barnehagens lokaler. Bekreftelse fra huseier om at denne er informert om oppstart av familiebarnehage dersom søker leier bolig. Kopi av leieavtalen. Bekreftelse på leie av parkeringsplasser, i umiddelbar nærhet, minimum 4, dersom søker av dobbel gruppe ikke har dette på egen eiendom Forslag til budsjett Forslag til vedtekter Barnehagens internkontrollsystem. Dette behøver ikke sendes til Barnehagekontoret, men skal være tilgjengelig i det enkelte hjem. Ved søknad om dobbeltgruppe vil også andre krav bli vurdert, se under «Bruksendring». Søknad om godkjenning sendes: Bærum Kommune Barnehagekontoret 1304 Sandvika UTELEKEPLASSEN Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr ble vedtatt Denne forskriften er fastsatt med hjemmel i lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrolloven) av Forskriften stiller krav til nytt såvel som eksisterende lekeplassutstyr og retter seg bl.a. mot den som forhandler, produserer og bruker lekeplassutstyr. Forskriften er fastsatt fordi lekeplassutstyr i en del situasjoner har vist seg å medføre helseskade. Barn har blitt hengende fast, falt ned eller fått gjenstander over seg. Det er derfor viktig at lekeplassutstyr fungerer etter sin hensikt og ikke utgjør noen fare ved bruk. Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr finnes på: VEDTEKTER Ifølge Lov om barnehager 7 fjerde ledd, skal barnehager ha vedtekter fastsatt av eier. Eier kan lage to sett vedtekter, ett for eierorganisasjonen og ett for barnehagen. Det er også mulig å slå sammen vedtektene. Det må da gå klart frem hvilke oppgaver eierstyret har og hvilke oppgaver samarbeidsutvalget har.

14 14 Når det gjelder eierformene stiftelse og aksjeselskap, må disse ha spesielle vedtekter. Stiftelse er regulert i lov om stiftelser (stiftelsesloven), og aksjeselskap, i lov om aksjeselskaper (aksjeloven). Begge finnes på SPESIELT OM FAMILIEBARNEHAGENS VEDTEKTER Enhver barnehage skal ha vedtekter. Vedtektene skal gi opplysning som er av betydning for foreldrene/ de foresattes forhold til barnehagen. Innholdet i vedtektene er nærmere beskrevet i barnehagelovens 7. Utkast til vedtekter skal legges frem ved søknad om godkjenning til Barnehagekontoret. Endelige vedtekter sendes kommunen til orientering. Barnehagekontoret har utarbeidet forslag til vedtekter som er tilgjengelig på internett: Vedtektene skal inneholde bestemmelser om: Eierforhold Formål, jf. 1 fjerde ledd, herunder eventuell reservasjon fra 1 annet ledd, jf. tredje ledd Opptakskriterier Antall medlemmer i samarbeidsutvalget Barnehagens åpningstid ØKONOMI REGNSKAP - BUDSJETT Alle barnehager må, uansett eierform, føre regnskap. Kommunen har tilsyn og kontrollfunksjon fastsatt i lov om barnehager, og har rett til innsyn i barnehagens økonomi. I følge disse bestemmelser kan kommunen be om regnskap og budsjett. Resultatregnskap sendes hvert år på fastsatt skjema (Q 0257 B Årsregnskap for ikkekommunale barnehager) innen fastsatt frist. I tillegg skal revidert årsregnskap sendes til kommunen. Det skal brukes en autorisert regnskapsfører til å føre regnskap når barnetallet er over 20. Regnskapet skal revideres av en registrert eller statsautorisert revisor når barnetallet er over 10. Det kreves også regnskap og budsjett ved søknad om kommunalt driftstilskudd. BUDSJETT Ved søknad om godkjenning av familiebarnehageordningen stiller kommunen krav om innsendelse av ett års budsjett over utgifter og inntekter.

15 15 UTGIFTER 1. Lønnsutgifter består av utgifter til lønn, herunder evt. vikarlønn, arbeidsgiveravgift og feriepenger. Lønn beregnes utfra 11 mnd., i tillegg kommer feriepenger i den 12.mnd. Dette er den største utgiftsposten. 2. Kompensasjon vertshjem Vertshjemmene vil ha ekstra utgifter i forbindelse med at de stiller sine hjem til disposisjon for familiebarnehagen. Det bør derfor beregnes en godtgjørelse til det enkelte vertshjem til dekning av slitasje, vedlikehold, rengjøring og oppvarming. Dette blir en utgiftspost i familiebarnehagens eget regnskap og budsjett. 3. Forsikring I Bærum er alle barn som går i godkjente barnehager, enten de er kommunale eller private, dekket gjennom en kollektiv ulykkesforsikring. Eier/eierstyret er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. 4. Lek/arbeidsmateriell Herunder : inventar/utstyr kontorrekvisita telefonutgifter evt. bilgodtgjørelse 5. Andre uforutsette utgifter 6. Kursmidler til eier og personalet 7. Annonseutgifter 8. Regnskap/revisjonsutgifter Listen er ment å gi en oversikt over de vanligste utgifter en familiebarnehage kan ha. Mat - og turpenger holdes utenfor budsjettet. I den grad familiebarnehagen ønsker å ha dette, må foreldre betale direkte til familiebarnehagen og dermed holde det utenom budsjettet og foreldrebetalingen, på samme måte som i de kommunale barnehagene. Det er kemneren/kommunekassereren som er skatteoppkrever. Ta kontakt med ligningskontoret i Bærum for avklaring av skatte-og avgiftsregler som gjelder for din virksomhet. Se for øvrig kapittelet om Hvem kan eie en familiebarnehage. Dersom familiebarnehagen skal ansette personell får eier/eierstyret et arbeidsgiveransvar og har meldeplikt til trygdekontoret. NAV Bærum trygdekontor forvalter også avtaler om frivillig yrkesskadetrygd og forsikring for tillegg til sykepenger og fødselspenger for selvstendig næringsdrivende. Ta kontakt med trygdekontoret i Bærum for mer informasjon eller les mer på internett:

16 16 INNTEKTER Drift av familiebarnehagen finansieres gjennom foreldrebetaling og offentlig tilskudd. I tillegg finnes det ulike kommunale driftstilskudd som varierer fra kommune til kommune. I Bærum har vi tilskudd til tiltak for barn med spesielle behov og søskenmoderasjon. Og barn med friplass OFFENTLIG TILSKUDD For å ha rett til tilskudd må familiebarnehagen være godkjent. Alle søknader om tilskudd skal fremmes av barnehageeier. Familiebarnehagens budsjett og barnetall/alder danner grunnlag for støtten FORELDREBETALING Foreldrebetalingen er den andre inntektskilden til familiebarnehagen. I 2005 kom forskrift om foreldrebetaling, som gir regler for fastsettelse av foreldrebetalingen i alle godkjenningspliktige virksomheter. Maksimalgrensen fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak, og foreldrebetalingen for en plass i familiebarnehagen kan i utgangspunktet ikke settes høyere enn maksimalgrensen. Betaling for kost kan komme i tillegg. Se forskrift om foreldrebetaling; SØSKENMODERASJON Søskenmoderasjon gis med 30 % av oppholdsavgift på den rimeligste plassen for barn nr. 2, deretter 50 % for øvrige barn. Det gis søskenmoderasjon i henhold til gjeldende makspris. Søskenmoderasjon gis bare for betalende måneder, maks for 11 måneder pr. år. Mat- og turpenger skal ikke tas med i oppholdsavgiften det søkes refusjon for. Når det gjelder søskenmoderasjonen vil den bli refundert etterskuddsvis. Familiebarnehagen vil få tilsendt eget søknadsskjema for dette.

17 17 ÅPNING AV FAMILIEBARNEHAGEN DRIFT Når familiebarnehagen har fått godkjenning fra kommunen, må eier melde om åpning av barnehagen og søke om offentlig tilskudd. Søknaden sendes Barnehagekontoret. KONTAKTPERSON Hver familiebarnehage skal ha en kontaktperson som kommunen kan forholde seg til. Kontaktpersonen vil få all post til familiebarnehagen og har derfor et særlig ansvar for at denne blir distribuert videre. Det kan f.eks. være til det enkelte hjem, til personalet når det gjelder tilbud om kurs som kommunen sender ut o.s.v. EIER Familiebarnehagens eier er ansvarlig for å sende skriftlig informasjon til kommunen ved følgende endringer: Endring av barnegruppen. Det skal da komme frem hvilke barn (fødselsdato og år) som slutter, og hvilke barn fra Barnehagekontorets søkerliste som har takket ja til plass (fødselsdato og år) Nedleggelse av et eller flere hjem og eventuelt søknad om erstatningshjem Nedleggelse av familiebarnehagen Endringer i vedtekter Endringer av familiebarnehagens lokaler ute og inne i forhold til godkjenningen. Familiebarnehagen er uten styrer/pedagogisk veileder evt. bytte av styrer/pedagogisk veileder. I så fall må det gis følgende opplysninger om den nytilsatte : navn, adresse, telefon, hvor utdannelsen er tatt og hvilket år. Endring av kontaktperson med navn, adresse, telefonnummer og evnt. mailadresse. NÆRMERE OM EIER OG EIERSTYRE, FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG Den som eier en familiebarnehage har plikter. Derfor er det mest naturlig å opprette et eget eierstyre som tar seg av dette, spesielt i de foreldredrevne familiebarnehagene. Eier, evt. eierstyret, har eier-og arbeidsgiveransvar. I eierstyret bør ikke de ansatte være representert, fordi eier bl.a.: Ansetter / avskjediger personalet Fastsetter lønn Fastsetter arbeidsvilkår Evt. behandler personalsaker Har ansvar for opplæring og etterutdanning av de ansatte

18 18 Videre er eiers oppgaver: Ansvarlig for å følge opp internkontrollsystemet, se eget punkt Tegne ansvarsforsikring for alle ansatte Ta kontakt med likningskontoret for å avklare om familiebarnehagen er skattepliktig Dersom familiebarnehagen skal ansette personell får eier/eierstyret et arbeids-giveransvar og har meldeplikt til trygdekontoret. NAV Bærum trygdekontor forvalter også avtaler om frivillig yrkesskadetrygd og forsikring for tillegg til sykepenger og fødselspenger for selvstendig næringsdrivende. Ta kontakt med trygdekontoret i Bærum for mer informasjon eller les mer på internett: Registrere seg i arbeidsgiverregisteret senest 8 dager fra eier ansetter første person. Arbeidsgiver får da tildelt et arbeidsgivernummer. Eier må henvende seg til trygdekontoret for nærmere orientering. All næringsvirksomhet av økonomisk karakter skal registreres i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er eier/eierstyrets ansvar at familiebarnehagevirksomheten blir registrert. Skjema fås ved henvendelse til Foretaksregisteret (Brønøysundregisteret), opplysningstelefon Beregne skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Det er kemneren/kommunekassereren som er skatteoppkrever. Ta kontakt med ligningskontoret i Bærum for avklaring av skatte-og avgiftsregler som gjelder for din virksomhet. Sende ut lønns-og trekkoppgaver. Orientering fås ved henvendelse til kommunekassen og likningskontoret. Det er også vanlig at eier (eierstyret) har ansvar for: Fastsette budsjett og ha ansvar for familiebarnehagens økonomi Fastsette vedtekter Fastsette foreldrebetaling Foreta opptak av barn. Denne myndigheten kan delegeres til samarbeidsutvalget. Dette må vedtektsfestes av eier. På den måten kan eier/eierstyret eventuelt bli klageinstans. Se for øvrig: Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. FAMILIEBARNEHAGENS FORELDRERÅD I hht. lov om barnehager 4, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg, for å sikre samarbeidet med barnas hjem. Foreldrerådet er det formelle organet som gir alle foreldre medinnflytelse på familiebarnehagens virksomhet. Eier har ansvar for å innkalle til foreldrerådsmøte. Foreldrerådet bør ha møter minst to ganger i året. Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i familiebarnehagen.

19 19 Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktig for foreldrenes forhold til familiebarnehagen. Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjem og familiebarnehage. Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn. FAMILIEBARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i familiebarnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Familiebarnehagens eier / eierstyrets leder, kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Styrer har møte-, tale- og forslagsrett i styret. Styrer har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem. Representanter for foreldrene og de ansatte velges for ett år om gangen. Eieren bestemmer selv funksjonstiden for eierrepresentanten. Styret konstituerer seg selv. I de små familiebarnehagene vil det ofte være naturlig at eierstyret og samarbeidsutvalget er det samme, bortsett fra at de ansattes representant(er) trekker seg når det er eierstyremøte. Dette fordi eierstyret behandler saker som ansettelser/ oppsigelser o.s.v. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, som skal påse at familiebarnehagen blir drevet i samsvar med gjeldende lover. Det har rett til å få seg forelagt saker som er av viktighet for familiebarnehagens innhold, virksomhet og forhold. De har også rett til å fremme forslag eller uttale seg i andre saker før beslutning tas av familiebarnehagens eier. Samarbeidsutvalgets oppgaver 1. Samarbeidsutvalget skal være et samarbeidsorgan for foreldre, personalet og eier, og skal ha ansvar for den alminnelige drift i nær kontakt med familiebarnehagens styrer. 2. Samarbeidsutvalget skal bl.a.: Fastsette årsplan for familiebarnehagens pedagogiske virksomhet Se til at familiebarnehagen blir drevet innenfor rammen av barnehageloven, familiebarnehagens vedtekter og budsjett. Uttale seg om endringer av vedtektene Uttale seg om personalinstruks Legge fram forslag til budsjett overfor eier, og legge fram årsregnskap 3. Samarbeidsutvalget skal forelegges saker som er av viktighet for familiebarnehagens virksomhet. Styret har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelser blir tatt. 4. Samarbeidsutvalget skal be om foreldrenes syn i saker som må anses særlig viktig for foreldrene.

20 20 PERSONALET OG BARNA PERSONALET Det er eier av familiebarnehagen som er arbeidsgiver i forhold til de ansatte. Det er viktig at eier ved ansettelse gir god informasjon om arbeidet, hvilke krav som stilles og om arbeidstid, arbeidsvilkår og lønn. Det er viktig at det blir utarbeidet en skriftlig ansettelsesavtale (kontrakt) med den ansatte. En ansettelsesavtale bør inneholde avtale om lønn, arbeidstid, evt. overtid, ferie og oppsigelse. Se vedlegg. Mange av assistentene er unge og har liten erfaring fra andre arbeidsforhold. Det kan derfor være en fordel med en detaljert arbeidskontrakt. Assistentstillingene skal opprettes som faste stillinger. Tilfeldig ansatte og praktikanter kan evt. tas inn som midlertidig ekstrahjelp, men kommer da i tillegg til lovbestemt bemanning. Barnehagens åpningstid og barnas oppholdstid må ivareta den bestemmelsen som sier at personalet ikke kan være alene med flere enn 4 barn, dersom flertallet av barna er under 3 år. HELSEKONTROLL AV PERSONALET Eier har ansvar for at retningslinjer for helsekontroll av personalet blir fulgt. Ingen kan begynne i fast eller midlertidig arbeid uten å ha gjennomgått tuberkulosekontroll i henhold til gjeldende regelverk. Jfr. 23 i lov om barnehager. POLITIATTEST Se lov om barnehager 19 med forskrifter. Den som skal arbeide i familiebarnehage må legge frem tilfredsstillende politiattest Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Attesten skal ikke være eldre enn 3 måneder. Arbeidsgiver skal i utlysningsteksten gjøre søker oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse, men at denne ikke skal legges ved søknaden. Attesten skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen. Politiattesten skal foreligge før arbeidstaker tiltrer stillingen. TAUSHETSPLIKT Se lov om barnehager 20 med merknader. Alle som arbeider i virksomheter etter barnehageloven har taushetsplikt, med andre ord plikter de å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han/hun i forbindelse med sitt arbeid får vite om noens personlige forhold. Det kan brukes et eget taushetserklæringsskjema eller det kan tas inn i arbeidsavtalen.

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

av barnehage i Bærum

av barnehage i Bærum BARNEHAGEKONTORET Veiledning om etablering Veiledning om etablering av barnehage i Bærum av barnehage i Bærum April 2003 Revidert mars 2008 Innholdsfortegnelse: Forord Side 3 Generelt ved etablering av

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06 Kjære kollega Denne reviderte informasjonspermen er sendt til alle privatpraktiserende medlemmer i NFF. Innholdet bygger videre på permen som ble sendt ut første gang i 1997, men er oppdatert og endret

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE 1 VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE Sist endret 29.08.11 1. Eierforhold Eiendommen DI Kløverbakken eies av Bærum Kommune som leier ut lokalene med tilhørende utearealer til DI gruppen as for barnehageformål.

Detaljer

Veileder. Tilsyn med barnehager

Veileder. Tilsyn med barnehager Veileder Tilsyn med barnehager Innhold Innhold...1 1. Innledning...3 2. Lovgrunnlaget...5 2.1 Bestemmelser i barnehageloven...5 2.2 Kommunens utøvelse av skjønn...6 3. Kommunens roller og ansvarsforhold...9

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 Høringsutkast per 26.05.15 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sammendrag... 4 3 Bakgrunn... 6 3.1 Statlige, regionale og kommunale styringssignaler

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer