Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 857267)"

Transkript

1 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) 14. september 2014 kl Til: Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) Organisasjonens navn: Oslostudentenes Idrettsklubb Organisasjonens adresse: Trimveien 1, 0314 Oslo Organisasjonens kontonummer: Kontaktperson: Kenneth Madsen Telefonnummer: E-post: Registrert i Brønnøysundregisteret? Ja Organisasjonsnummer: Har organisasjonen regnskapsbyrå? Nei Er organisasjonen tilknyttet en revisor? Ja Rapport/Beretning fra revisor Revisjonsberetning.pdf https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=67886d49ba&view=pt&search=inbox&msg=14875f4568e39597&siml=14875f4568e /3

2 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) Søknadsbeløp: Redegjørelse for søknad: Oslostudentenes Idrettsklubb ønsker herved å søke om støtte til aktiviteter og arrangementer arrangert av studenter for studenter. Redegjørelse for søknad (vedlegg) Kort søknad (3).pdf Redegjørelse for utvikling i egenkapital: Oslostudentenes Idrettsklubb har i dag en egenkapital på ca 2 millioner. Mye av egenkapitalen eies av hyttene og er bundet opp i investeringer som skal gjøres i Nordmarka, der målet om å få installert kloakk og vann på KSI- hytta er den største planlagte investeringen. Driftsstyret har et ønske om å opparbeide seg egenkapital så de kan gjøre større investeringer. All egenkapitalen kommer fra hyttedrift og skal ikke komme fra den vanlige driften. Studenterhytta er et hytteområde bestående av 3 hytter som alle trenger oppgraderinger, dette er oppgraderinger som også vil komme SIO studenter tilgode ved å tilby billige overnattinger for grupper av studenter ved KSI og Studenterhytta. OSI har ingen planer om å bruke støttemidlene til å bygge egenkapital da vi tror det er mer hensiktsmessig å investere midlene i aktivitet. En idrettsklubb uten aktivitet vil ikke overleve lenge. Egenkapital ,75 Egenkapital ,43 Egenkapital ,62 Regnskap 2013 Det endelige regnskapet går i pluss fordi OSI valgte å selge unna noen eindeler. Overskuddet er egentlig ikke mer enn ca Regnskap 2013 regnskap_osi.pdf Budsjett 2014 Oppsettet av budsjett er tilsvarende oppsett av regnskap hvor vi følger NIF sin versjon av norsk standard kontoplan. Budsjett 2014 Regnskap_ _OSI - Regnskap OSI (1).pdf Budsjett 2015 Budsjettet for 2015 er enda ikke vedtatt på årsmøte, men innstillingen fra hovedstyret vil være den vedlagte. Budsjett 2015 Regnskap_ _OSI - Regnskap OSI (1).pdf https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=67886d49ba&view=pt&search=inbox&msg=14875f4568e39597&siml=14875f4568e /3

3 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref ) Årsberetning fra foregående år Aarsberetning13-v1.doc Øvrige vedlegg NoterRegnskapBudsjettOSI.pdf 6 vedlegg Revisjonsberetning.pdf 662K Aarsberetning13-v1.doc 9675K Kort s?knad (3).pdf 204K Regnskap_ _OSI - Regnskap OSI (1).pdf 32K regnskap_osi.pdf 443K NoterRegnskapBudsjettOSI.pdf 27K https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=67886d49ba&view=pt&search=inbox&msg=14875f4568e39597&siml=14875f4568e /3

4 Oslostudentenes Idrettsklubb Søknad Velferdstinget Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) søker herved om , i støtte til året Fordeling av støtte: Gruppestøtte/ Driftsstøtte Prosjektstøtte Gruppestøtten skal gå til de enkelte gruppene ved starten av året, mens prosjektstøtten behandles på styremøter i hovedstyret hele året. Hvem er OSI Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) er en av landets største idrettsklubber med et bredt spekter av tilbud innen idrett og friluftsliv for alle studenter i Oslo. Over 30 forskjellige grupper organiserer aktiviteter innenfor like mange idrettsgrener. Klubben har en historie som strekker seg tilbake til 1882, og målet i dag er å kunne gi et tilbud til alle uansett form, ferdigheter og ambisjonsnivå. Klubben er drevet av og for studenter og kan derfor tilby trening og mosjon i et aktivt og godt studentmiljø, der det sosiale er en viktig del ved siden av det idrettslige. OSI er tilsluttet Norges Studentidrettsforbund (NSI), paraplyorganisasjonen for alle norske studentidrettslag, og vår sterke studentprofil ivaretas blant annet av en regel om at OSI som helhet skal ha en studentandel på minimum 80 prosent. Klubbens høyeste organ er hovedstyret som består av 11 ulønnede representanter. Klubben har også en fast ansatt daglig leder som arbeider etter instruks fra hovedstyret. OSI har en samarbeidsavtale med SIO Athletica, en avdeling under SiO, der SIO Athletica står for mosjonsaktivitetene, mens OSI står for klubbaktivitetene. 1

5 Oslostudentenes Idrettsklubb Hvorfor søker OSI? Fram til 2013 innebar samarbeidsavtalen med SIO Athletica at OSI mottok pengeoverføringer for å sikre ivaretakelsen av OSIs tilbud til studentene. Etter at avtalen ble reforhandlet det året er det ikke lenger snakk om støtte men en samarbeidsavtale hvor OSI og SIO Athletica skal gi hverandre tilsvarende verdier. Den nye avtalen innebærer dog at OSI har blitt nødt til å se seg om etter andre muligheter for økonomisk støtte. Det har blitt ryddigere i forholdet mellom SIO/ velferdstinget og OSI etter endringen hvor penger for tjenester kommer fra SIO Athletica mens støtten til frivillig aktivitet kommer fra Velferdstinget. For å bli med i OSI betaler studentene en medlemsavgift. Studentlivet innebærer begrensede økonomiske midler. For oss er det viktig at det skal være en lav terskel for å være med i idrett, noe som legger rammer for hvor høy kostnad vi kan pålegge studentene for å delta i våre tilbud. Derfor er vi avhengig av å skaffe økonomiske midler også utover medlemsavgiften. Bakgrunnen for denne søknaden er derfor at vi ønsker å fortsatt kunne tilby et godt tilbud uten at terskelen for å delta blir for høy. Pengene vil gå til undergrupper med egne styrer som selv har mulighet til å bestemme hva de ønsker å satse på innen for sin egen idrettsgren. Klubben har naturligvis administrative kostnader utover aktiviteten vi tilbyr. Disse kostnadene sørger OSI selv for å dekke, og en eventuell økonomisk støtte fra Velferdstinget vil kun gå til aktiviteter, stevner og sosiale arrangementer for alle våre medlemmer. Vi vil likevel understreke at OSI etter endringene i 2013 har gjort en innsats for å kutte kostnadene som gjelder klubbens administrative side. Dette gjelder blant annet et lavere lønnsnivå for daglig leder og overgang til ekstern og rimeligere regnskapsførsel. På bakgrunn av «fristasjonsprinsippet» (se Lov om studentsamskipnader 5) har ikke OSI mulighet til å søke midler fra NIF og kommunale støtteordninger, da det er meningen at lærestedene skal tilrettelegge for frivillig aktivitet. Dette gjør at OSI har færre steder hvor vi kan søke midler enn for en idrettsklubb som ikke retter seg mot studenter. 2

6 Oslostudentenes Idrettsklubb Hvorfor OSI ønsker å forvalte penger sentralt Midlene vi søker på vil ved en eventuell tildeling forvaltes av OSIs hovedstyre, til i motsetning til at hver enkelt av våre grupper søker om midler til sine aktiviteter. Dette gjør vi for å minske arbeidsmengden for gruppestyrene slik at de i større grad kan konsentrere sitt arbeid om sine aktiviteter og mindre på administrative oppgaver. Dette er en arbeidsfordeling som er godt innarbeidet i OSI. Hovedstyrets medlemmer kjenner gruppene godt og har bedre innsikt i klubben og gruppene på et overordnet nivå enn det hver enkelt gruppe har, da de i stor grad har liten innsikt i de andre gruppenes behov. Det er hovedstyrets oppfatning at dette også er med på å motvirke skjeve og lite hensiktsmessige fordelinger av midler til gruppene. På denne måte er det et ekstra ledd med vurdering av behovet for midler. Med denne kontrollmekanismen kan vi for eksempel være med på å begrense at en liten gruppe med mindre behov får midler på bekostning av en mer omfangsrik gruppe med mer større eller mer akutte behov. Her er det også mulighet til å samarbeide med Velferdstinget ved at velferdstinget stiller med 1 representant under behandlingen av søknader fra undergruppene. OSI besitter stor kompetanse i det å forvalte og drive et idrettslag hvor man er bundet av NIFs lover. Som et studentidrettslag står vi i en særstilling i Norge da vi ofte er bundet av ikke bare NIF sine lover men også lover i studentsamskipnaden. Idrett, aktivitet og friluftsliv er god studentvelferd Det er vanskelig å kvantifisere nøyaktig hvordan fysisk aktivitet bidrar til god studentvelferd. Det man vet er at slik utfoldelse er et bidrag til bedre helse og gode opplevelser. Dette er med på å skape et fundament også for menneskers mentale helse og ro til å bedre konsentrere seg om akademisk innsats. I tillegg kommer vennskap og sosiale nettverk som dannes gjennom å delta i aktivitet og gode opplevelser sammen med andre. Slik tror vi at vi bidrar til at våre medlemmer har gode forutsetninger for å få et rikt studentliv og gode akademiske prestasjoner. 3

7 Oslostudentenes Idrettsklubb Vi vil også trekke inn korrelasjonen fysisk aktivitet og psykiske symptomplager fra SHoT 2014; de som trener mye har lavest risiko for psykiske helseplager. Ønsker man å motvirke psykiske plager kan det å støtte idrett være en god start. Hva får man ved å støtte OSI I snitt de tre siste årene ( ) har OSI hatt 3469 medlemmer per år. Disse tallene er noe høyere enn reelt, fordi ett medlem kan være medlem i flere grupper og dermed blir telt flere ganger. Tall på unike medlemmer har vi bare for Da hadde OSI totalt 1358 unike medlemmer for vårsemesteret og 1566 på høsten, tilsammen 2924 unike medlemmer totalt i Hvis man ikke regner unike medlemmer blir tallet 3298 (vår høst 1776). Forskjellen mellom unike medlemmer og medlemmer som kan være telt flere ganger ligger, som man ser, på 374 medlemmer. Dette gir et grunnlag for å si noe om hva det reelle tallet for unike medlemmer ligger på i 2012 og OSI pleier dermed å oppgi at vi har rundt 3000 medlemmer per år, noe som altså stemmer godt overens med tallene for Vi har ca 280 timer med planlagt aktivitet i løpet av en gjennomsnittsuke, men vi har også over 30 undergrupper med egne styrer som består av 4 10 mennesker som alle legger inn et høyt antall timer for å arrangere alt fra sosiale sammenkomster til kurs, kamper, dugnader på hyttene og fjelltur. Ved å støtte OSI med vil man i praksis gi 60 kr for hver time OSI arrangerer planlagt aktivitet. Hvis man tar med antall deltagere på disse timene hvor det kan være alt fra deltagere vil det tilsvare fra 6 til 2 kroner per deltager. Et eksempel på større arrangementer som OSI arrangerer er Friluftstreffet, som foregår i Lom med mulighet for å prøve klatring, elvepadling, brevandring, isklatring. Dette er åpent for alle studenter, og vanligvis deltar rundt 70 mennesker. OSI Klatring har også lagt inn et stort antall frivillige arbeidstimer på å bygge nytt klatrerom i Athletica Blindern sine lokaler. 4

8 Oslostudentenes Idrettsklubb Redegjørelse for egenkapital Oslostudentenes Idrettsklubb har i dag en egenkapital på ca 2 millioner. Mye av egenkapitalen eies av hyttene og er bundet opp i investeringer som skal gjøres i Nordmarka, der målet om å få installert kloakk og vann på KSI hytta er den største planlagte investeringen. Driftsstyret har et ønske om å opparbeide seg egenkapital så de kan gjøre større investeringer. All egenkapitalen kommer fra hyttedrift og skal ikke komme fra den vanlige driften. Studenterhytta er et hytteområde bestående av 3 hytter som alle trenger oppgraderinger, dette er oppgraderinger som også vil komme SIO studenter tilgode ved å tilby billige overnattinger for grupper av studenter ved KSI og Studenterhytta. OSI har ingen planer om å bruke støttemidlene til å bygge egenkapital da vi tror det er mer hensiktsmessig å investere midlene i aktivitet. En idrettsklubb uten aktivitet vil ikke overleve lenge. Eier Egenkapital KSI Hytta Studenterhytta Likviditet i OSI Kartfond UIK Fond ,38 kr ,78 kr ,21 kr ,26 kr ,84 kr Total , 47 kr Med Vennlig Hilsen Eric Wang Wikstrøm Kenneth Madsen Lars Sætren Styreleder Økonom Styremedlem 5

9 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Sist oppdatert regnskapstall 2014 Budsjett 2015 Noter Inntekter Sponsorinntekter kr ,22 kr , , ,00 Salg Materiell kr ,28 kr ,25 kr ,00 kr ,52 kr ,00 Tilskudd SIO kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,46 kr - Tilskudd Velferdstinget kr - kr - kr - kr - kr ,00 Tilskudd NIF, Krets og Forbund kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Leieinntekter KSI og Studenterhytta kr ,00 kr ,75 kr ,00 kr 620,00 kr ,00 1 OSI og Medlemskontigent kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 2 Kursavgifter og Egenandeler kr ,43 kr ,30 kr ,00 kr ,40 kr ,00 3 Stevne og Dugnadsinntekter kr ,52 kr ,31 kr ,00 kr ,06 kr ,00 4 Andre Inntekter/ Tilskudd kr ,79 kr ,43 kr ,00 kr ,17 kr ,00 5 SUM Inntekter kr ,24 kr ,04 kr ,00 kr ,61 kr ,00 Utgifter Drift Varekostnader kr ,70 kr ,52 kr ,00 kr ,28 kr ,00 Lønn (inkl feriepener & arbeidsgiveravgift) kr ,13 kr ,55 kr ,00 kr ,58 kr ,00 6 Andre Driftskostnader kr ,08 kr ,60 kr ,00 kr ,30 kr ,00 7 Sum drift kr ,91 kr ,67 kr ,00 kr ,16 kr ,00 Studentarrangementer Arrangementer våren kr ,76 kr ,00 kr ,50 kr ,58 kr ,00 8 Arrangementer høsten kr ,75 kr ,11 kr ,50 kr ,58 kr ,00 8 SUM Studentarrangementer kr ,51 kr ,11 kr ,00 kr ,16 kr ,00 SUM Utgifter kr ,42 kr ,78 kr ,00 kr ,32 kr ,00 Resultat kr ,82 kr ,26 kr ,00 kr ,71 kr ,00

10 Finansposter Renteinntekter kr ,80 kr ,02 kr ,00 kr - kr ,00 Andre finansinntekter kr ,83 kr 5 065,63 kr - kr 153,51 kr - Rente og finanskostnader kr ,28 kr ,79 kr ,00 kr ,28 kr ,00 SUM Finansposter kr ,35 kr ,86 kr ,00 kr ,77 kr ,00 Årsoverskudd/Årsunderskudd kr ,17 kr ,12 kr ,00 kr ,48 kr , Egenkapital pr ,43 kr ,75 kr ,47 kr ,47 kr

11 Noter Note Konto i regnskap Beskrivelse Alle inntekter fra hyttedrift eies av driftstyret som er ansvarlig for drift og vedlikehold av hyttene OSI avgiften er en avgift til administrasjonen som alle må betale, mens medlemsavgiften går direkte til gruppen man melder seg inn i Dette er beløp som medlemmer betaler for å være med på kurs gruppene arrangerer Inntekter fra stevner og dugnader til de enkelte gruppene Inntekter eller tilskudd som ikke passer i andre poster Utgifter knyttet til lønn. Administrasjon pluss lønn instruktører.

12 kontoer som ikke direkte relateres til aktivitet, men som er viktig for klubbens daglige drift Her har vi valgt å trekke ut de postene i regnskapet som direkte relaterer til aktivitet og arrangementer.

13 bttbttttttttttttbtttttttttbb tttttttttttttttttttttttttttt nnnnnnnn4n44nn44n444 OOOOOO44OOOO ttttttttt,tt,,t,t,,t,,t,,,t,,,t,t,,,,t,,,t,,b,,,tttt,bttttttt,b,,,tttt,btttt,,, kkttt,ttt,btttt,,tkttttttttbkb,,,t,,tkttttttkbk,tk,ttttkbkttbbt itt,bttttkttt itt,bttttktttt, rtbt kttttttttttttt ttt,btt tt,rtttttttttt tt,rtt,tttttttt ktttt,tttttttt OOOO O0n0440n4444nn40440OOO40 O0OO O0OO OOOO4OOO0OO OOOO O0n0440n4444nn OO0040O0000 O404400O000 OO404nOO0OO OO0O O0n4nn4444n4nn44 O0OO OO04OOO0OO O4O4OOO0OO O4OO 44nnn0nn40404On0n44nn04nn4040n44444Onnn O0OO4On0040 O04O40OO0OO O00O4OOO0OO O4OO 44nnn0nn40404O0040nnn040OOO40 O04OOO0OO O0O44O40OO O0OO O44O 44nnn0nn40404O000n44nn4n040n4n04n OO04OOO0OO OO404O000OO On04OOO0OO O40O 44nnn0nn40404O04n44nn40nnn040OOO0 O0OO On044OO0OO O0OO O40O 44nn4nn n444n04440 O0OO O0OO O40O4OOO0OO O4nO 04n444n4nnn0nn O00040OO0OO OOO4On004O OO004OOO0OO ktttt,tttttttt,tt,,8t,t,,88,tt,,0t,,t,08,tt0,8t8,,,,, kttttttt,rtt,tttttt O0OO O444444n4nn444On0n44n4400O0O00nn0 00O0OO OO0O4OO0000 OO404OOO0OO O0OO O444444n4nn nnn04 O040OO0OO O0400O0OO OO040OO0OO OnOO OO04nn4n44044n4404 OOO04nn00OO OO004O000OO OO0O4OOO0OO OnO0 OO04nn4n44044n400nn O0OO OO4O4OOO0OO OO0040OO0OO On0O 04nn44nnn4n4044n4404 O0O04O000OO O0O04n000OO O4nn40000OO On00 04nn44nnn4n44044n400nn O0OO O0004O400OO OO004n000OO OnOO O4n44n44 O0OO O00O0OO O0OO0OO On4O 004n04040n44 On04O400OO O004n000OO OO0040OO0OO On0O n4n44 OO004nO004O OO00440O0OO O0O0400O0OO On0O On n4nn44 OO0O4OOn0O0 O44n4n0O0O0 OO0O4OOO0OO On0O 00040nn444n4nn44 O00400O0OO OOOO400O000 O4404OOO0OO OnnO 04n444444n4nn44 O O0 OOO04O000OO OOnO4OOO0OO kttttttt,rtt,tttttt,tt,8tt080,0,,,t8t,t0,t,,0,,t0,,t,0,,,, tt,rtt,tttttttt,,t088t0,,,0t,,t,0,t08,,,,,0t,0,t80,,,, tt,rtttbttttttt kttttbttttt 4O0O 040nn04nnnn4n04n04n4n0n nn044nn40nnn040OOO0 O4O0O OO 44OOO0OO 40OO 044n n4OO0000 O0044On000 O0n40OO0OO kttttbttttt,0,t,08,,8 t00tt8,,0, t8,t0,,,,, ddttttbttttt 0OOO 00nn44n O O04OO400O 0OO4OOO0OO 0O0O O044400n O0O40O00OO O00400O0OO 00040O40OO 0OnO n0n O4n040OO 0O400O0O0 0440OO0OO 04OO 04n44nn n 0444O00OO 0O40000OO 00400O0OO 04OO 04n n n0040 n4oo00oo 04OO n n0n4nn4n OO 044OO0OO O0OO 00OO 04444nn40404n44n0n0040nn444n0nn 004O O0O0OO 0O4OOO0OO 00OO O444n4nn40n44nn nnn040OOO0 O0OO 0400OO O40OO0OO 0nOO n4n404n0nn4 O40OO00O O4OO00OO 040OO0OO 0n40 O4n0404n040O00O004O0044n04n4O4O44n0n4n4n4440 O0OO 0400O0OO O04OOO0OO 0nnO 0nnn00044nn44nn04444nn0044nn40nn04440n04Onn4n0nn04n404n404 O04O0O000 O040nn0OO 00400O0OO ddttttbttttt 0ttt,88,08 880t,0,,00 tt,08t88,,,, kkttt,kt,tktt,ttttt,rtt,,tt,tbtt,,tt,tt,ttttttt 0O0O 04nn O0OO 004On000O 044O000OO kkttt,kt,tktt,ttttt,rtt,,tt,tbtt,,tt,tt,ttttttt,,,, 08tt8,,0, 8,tt00,,, kttttttt,rtttbttttt 000O nnn040OOO0 O4On00OO O0OO O0OO 0OOO O4444nnn0n44 0O400O00n n4OOO0OO 0O0O 044n40n0n n O04O0000n OO4O4O000 On4OOO0OO 0O4O O0n O040OO0O0 4440O00O0 OO4OOO0OO 0O0O 0440nnn O0OO O0n00O O0OO 0OnO 04n444nn4nn4nnnn40n44 O0OO 0O000O O0OO 04OO O444440nn4444 O0OO OO4O04000 O0OO 04OO O444 O04OO4000 OO40000OO 04OOO0OO 040O O4444n0n00nn O0OO 44OOO0OO 1nnn4444n40440n0n44404On0On00OO44O O4n44O

14 bttbttttttttttttbtttttttttbb tttttttttttttttttttttttttttt nnnnnnnn4n44nn44n444 OOOOOO44OOOO ttttttttt,tt,,t,t,,t,,t,,,t,,,t,t,,,,t,,,t,,b,,,tttt,bttttttt,b,,,tttt,btttt,,, kkttt,ttt,btttt,,tkttttttttbkb,,,t,,tkttttttkbk,tk,ttttkbkttbbt itt,bttttkttt itt,bttttktttt, rtbt kttttttttttttt ttt,btt tt,rtttttttttt tt,rtttbttttttt kttttttt,rtttbttttt 044O O40n440404n4444n4n44 004nO00On 4O4OO0040 O04OOO0OO 004O 04444n0440nnn040OOO0 0400O0OO O0OO O0OO 000O 0440nn40n4440n44 On040400n0 0OO4O0n00O 00O4O000OO 000O 04n44n4n040nnn040OOO0 O0OO OOO0OO O0OO 000O n4n n4444o4n0nn4444n44444n0 O04nO00OO 0O4nO OO00OO 00OO n0n4444n0444nn4n40nnn4n OO 0O40On000 O0O4OOO0OO 000O n0n4444n0444nn4n40nnn40nnn O0 004n4O OO0OO 00OO 0444n0n4n0n4n404 O0OO OO 0O4OOO0OO 00OO 0n44nnn000n404n4nn04n OO 04OOO0OO O040OO0OO 004O 0n44440n4n404 O0044OO0On O0O400000n 0004OOO0OO 000O O0444n4n4nn44n nn44444n4 0OO40O000O 00O O0O400O0OO 00nO 04n nn0444nn44 OO O O04O0n00O 4O40OO0OO 00OO 0n4nn444n44n4n0 O400O0OO O4On00OO O40OO0OO 00OO 0n O0OO 0OO0OO O4OOO0OO 000O 440nnn0n O 004O000O0 O04OOO0OO 004O 044n4404n4nnnn440n4404n0n O000OO 0n00OO 40O0OO 000O 004n04n00n0n On440O0OO 404n0n0OO OOO404O0OO 0nOO 44n40n4 OOO0nO 40n0O0 0OO0OO 0n4O nn4nn O40O000O O4O04O 040OO0OO 0OOO 0444nnn00 O0OO 0440O0O0 44OOO0OO 0OOO n4n0nnn00044nn4044nn444n0nnn40nnn040ooo40 O0OO 04n00000 O0OO 0OOO n4n0nnn00044nn404n n4nn4040nnn040ooo0 OO440000O O04O04040 OO40OO0OO 0OO n44040nnn040OOO0 O0OO OO0O0 O0OO 0OOO n0nn0n0440nnn00044nn4 O0OO O4OO00OO 4400O0OO 0O4O O0nn4nn400 O0OO O0OO 4OO0OO 0O0O 044n444nn n n 0044O O40OO0OO 0O0O O000nnn44nn O0O400O000 0O04nO00OO 0044OOO0OO 0O0O n4444n444044nn O04OOO00O O0nn OOO4O0n0OO 0OnO 044nnn4n44n0n0 O44000OO OO 0O4OOO0OO 00OO n4n44n0n4nnnnn40n44044nn44n n4nn4040nnn040ooo0 O0OO 04nO00O4 O04OOO0OO 0O0O 04nn044nnnn40n44 4n40000OO 44404n00O 004OOO0OO 04OO 0n4n44044n4n04n4n44n 4O44O000O0 4n OO 040O OO4O0n0O0 O O O04OOO0OO 044O On04nnn4n44044n4440nnn040OOO0 O0OO O4400O0OO O0OO 040O 004nnn4n44044n44404n n40nnn040OOO0 O0OO O040O000O O0OO 00OO 0n4n4n4440n n440n440 O40n40OO 0040O00OO 004OOO0OO 00OO 04nn44n0n4n4n O0O0OO 0O4n0O0OO 004nOO0OO 000O nn0n4n4n4440 O0OO O0OO O40OO0OO 000O O44444n44nnn04n O On040O40OO 00440OO0OO 000O 0444nn4nO4n0404nn404040n O0OO O0OO 0O40OO 000O n04n4n04nn4n04n0444 OO40nn0OO OO OO0OO 00nO 04n444nnnn40n44 n04o O440n00O0 0040OO0OO kttttttt,rtttbttttt,t00,t0t,,,0,t808t,,,,tt,t,,8t,0,,,, tt,rtttbttttttt,t0,8t08,,,,,tt,,t8,8,08 0t080t0,0,,, tt,rtttttttttt 8,8t88t,0t,,08t8,,,,0,,tt000,,,,,tttt,tttttttttbttr,tttttbttttttt,,tttt,tttttttt ktttttttttt,tttttt 0O4O 044n4444n4nn44 O0OO O0O4O0O0O0 004OOO0OO ktttttttttt,tttttt,,,,,0,t,8,,,, 00t,,,,,, kttt,tttt,ttt,t,ttttttbtt,tr,t,tb,tdtt,,tttt 0OnO 04n n444n4nn44 OO0O00O O04O0000O O0OO kttt,tttt,ttt,t,ttttttbtt,tr,t,tb,tdtt,,tttt,t0,,0t,0t,00,0,,,,,,,tttt,tttttttt,t0,,0t,00t,,8,00 00t,,,,,,,,tttttbttttttt 1nnn4444n40440n0n44404On0On00OO44O400400n0 O4n440

15 bttbttttttttttttbtttttttttbb tttttttttttttttttttttttttttt nnnnnnnn4n44nn44n444 OOOOOO44OOOO ttttttttt,tt,,t,t,,t,,t,,,t,,,t,t,,,,t,,,t,,b,,,tttt,bttttttt,b,,,tttt,btttt,,, kkttt,ttt,btttt,,tkttttttttbkb,,,t,,tkttttttkbk,tk,ttttkbkttbbt itt,bttttkttt itt,bttttktttt, rtbt kttttttttttttt ttt,btt,,tttt,tttttttttbttr,tttttbttttttt,,tttttbttttttt ktttttttttttbttttt 0O4O 044n4nnnn40n44 OO040 O0OO O4OOO0OO 0O0O 04n nnnnn40n44 O0OO n4o0oo O0O0OO ktttttttttttbttttt tt,,8 8,t,tt tt,0t,,, ktttttr,tttttbttttt 0O0O n044404n0404n444404n04 O440000O 0O O0OO ktttttr,tttttbttttt,t,00,8, 0,0,08,t,8t,,,,,tttttbttttttt,t,08,,8 tt0,0,08,t0,,,,,,,tttt,tttttttttbttr,tttttbttttttt,t,t0,00,0,t8,,,80 08t0,,,,, tttttttttrdttttttttbt,trttt,tttttttttbtttbttttttt 8,,t,80,,8,,t,t0,,,t,,8,t,t8,,, tttttttttrdtttttttttbttttt 8,,t,80,,8,,t,t0,,,t,,8,t,t8,,, dttbkttttttttdtdttttttttt 8,,t,80,,8,,t,t0,,,t,,8,t,t8,,, 0n0O O n004n0n40nnn040OOO0 O0OO n0400o0oo O0OO 0n0O 04n0nn4n4n n004n0n40nnn040OOO0 O0OO 0O4400O0nn O0OO ktttttttttttt,ttt,,,,,t,t0,,,t,,,,, bttttt,kt,tttttbttbkttrdt,ttttt,kttttttttttt,,,,,,t,t0,,,t,,,,, t,ttbttt,tttt,,,,,t,t0,,,t,,,,, 1nnn4444n40440n0n44404On0On00OO44O400400n0 O4n44O

16 bttbttttttttttttbtttttttttbb tttttttttttttttttttttttttttt nnnnnnnn4n44nn44n444 OOOOOO44OOOO ttttttttt,tt,,t,t,,t,,t,,,t,,,t,t,,,,t,,,t,,b,,,tttt,bttttttt,b,,,tttt,btttt,,, kkttt,ttt,btttt,,tkttttttttbkbtbttttttt,tkttttttkbk,tk,ttttkbkttbbt itt,bttttkttt itt,bttttktttt, rtbt kttttttttttttt ttt,btt tt,rtttttttttt tt,rtt,tttttttt ktttt,tttttttt OOOO O0n0440n4444nn40440OOO40 O0OO O0OO O04OOO0OO OO0O O0n4nn4444n4nn4440nnn040OOO0 O0OO OOO40O0000 O0OO OOOO O0n0440n4444nn O404400O000 OO004O0O000 OO0O4On00OO OO0O O0n4nn4444n4nn44 OO04OOO0OO OO04OOO0OO O0O4OOO0OO O4OO 44nnn0nn40404On0n44nn04nn4040n44444Onnn O04O40OO0OO OO4O0O44OO0OO OO4O0040O00OO O4OO 44nnn0nn40404O0040nnn040OOO40 O0O44O40OO O0OO O0OO O44O 44nnn0nn40404O000n44nn4n040n4n04n OO404O000OO O0040On0OO OO04OOO0OO O40O 44nnn0nn40404O04n44nn40nnn040OOO0 On044OO0OO O0OO O0OO O40O 44nn4nn n444n04440 O0OO O0OO 0O400O0OO O4nO 04n444n4nnn0nn OOO4On004O O0OO OO0O4OOO0OO ktttt,tttttttt,tt888t,8t,88,tt8,8t0,0,0,,tt80,t808,,, kttttttt,rtt,tttttt O0OO O444444n4nn444On0n44n4400O0O00nn0 OO0O4OO0000 O00O4O000OO OO0O4OOO0OO O0OO O444444n4nn nnn04 O0400O0OO O040O00O0 O04OOO0OO OnOO OO04nn4n44044n4404 OO004O000OO OO004O0O0OO O0OO OnO0 OO04nn4n44044n400nn OO4O4OOO0OO OO404OOO0OO O0OO On0O 04nn44nnn4n4044n4404 O0O04n000OO O004400O0OO O00O40000OO On00 04nn44nnn4n44044n400nn O0004O400OO O000404O0OO OO4O44OO0OO OnOO O4n44n44 O00O0OO O0OO0OO O0OO0OO On4O 004n04040n44 O004n000OO O0O04O0O0OO O4OO400O0OO On0O n4n44 OO00440O0OO O00O44n004O O00044OO0OO On0O On n4nn44 O44n4n0O0O0 OO0040O00O0 OO4040OO0OO On0O 00040nn444n4nn44 OOOO400O000 OO0O440400O OO4040OO0OO OnnO 04n444444n4nn44 OOO04O000OO O4OO4On0004 On40OO0OO nono 044n4nn n44444n O0OO On4OO00OO O0OO kttttttt,rtt,tttttt,,t0t8t08t,,8,,t08tt,,,,08,,t088tt,8,,, tt,rtt,tttttttt,8t,8,t08,,,8,0t,08t,0,,,8,8t8,0t08,,,, tt,rtttbttttttt kttttbttttt 4OnO n40nnn4440n44n4440 O0OO OOO4O400OO O0OO 4OOO 044n nn044nn40nnn040OOO0 O0OO 004O040OO O0OO 4O0O 040nn04nnnn4n04n04n4n0n nn044nn40nnn040OOO0 0040OO O0OO O0OO 40OO 044n O0044On000 O044OO000O 04O4O000OO 400O 040nn04nnnn0n04n4n0n4 O0OO O0OO O4OOO0OO kttttbttttt t00tt0,,0,,t0t888,0,,8tt,,0,,, ddttttbttttt 0OOO 00nn44n O04OO400O 0404O O4OOO0OO 0O0O O044400n O00400O0OO Onn n0OO 0OnO n0n O400O0O0 0O40O OO0OO 04OO 04n44nn n 0O40000OO 0040O4000 0O4O0O0OO 04OO 04n n n nO04O n44on0oo 04OO n n0n4nn4n OO0OO O0OO O0OO 00OO 04444nn40404n44n0n0040nn444n0nn 04O0O0OO 404OOO0OO 0O4OOO0OO 00OO O444n4nn40n44nn nnn040OOO0 0400OO O4O000O0 O40OO0OO 0nOO n4n404n0nn4 O4OO00OO O0OO 440OO0OO 0n40 O4n0404n040O00O004O0044n04n4O4O44n0n4n4n O0OO OO4OO00OO O04OOO0OO 0nnO 0nnn00044nn44nn04444nn0044nn40nn04440n04Onn4n0nn04n404n404 O040nn0OO 0040O00OO O00400O0OO 0nn0 04n4n44404nn0nn404n044 O0OO n4ooo0oo O0OO ddttttbttttt 800t,0,,00 tt,,8t,08,t, tt,,0t088,,, kkttt,kt,tktt,ttttt,rtt,,tt,tbtt,,tt,tt,ttttttt 0OOO 04nn n nn44444n00nnn00OOO0 O0OO O0OO O4OOO0OO 0O0O 04nn On000O 0O4n40040 O0O4OOO0OO kkttt,kt,tktt,ttttt,rtt,,tt,tbtt,,tt,tt,ttttttt 08tt0,,8, 8,t088,80 t0,t,,,,,, kttttttt,rtttbttttt 0OOO O4444nnn0n O O 0n40OO0OO 0O0O 044n40n0n n OO4O4O OO On4OOO0OO 1nnn4444n40440n0n44404On0On00OO44O O4n44O

17 bttbttttttttttttbtttttttttbb tttttttttttttttttttttttttttt nnnnnnnn4n44nn44n444 OOOOOO44OOOO ttttttttt,tt,,t,t,,t,,t,,,t,,,t,t,,,,t,,,t,,b,,,tttt,bttttttt,b,,,tttt,btttt,,, kkttt,ttt,btttt,,tkttttttttbkbtbttttttt,tkttttttkbk,tk,ttttkbkttbbt itt,bttttkttt itt,bttttktttt, rtbt kttttttttttttt ttt,btt tt,rtttttttttt tt,rtttbttttttt kttttttt,rtttbttttt 0O4O O0n O00O0 On40O004O OO4OOO0OO 0O0O 0440nnn O0n00O 4O004O O0OO 0OnO 04n444nn4nn4nnnn40n44 0O000O O0OO O0OO 04OO O444440nn4444 OO4O O40O000O O0OO 04OO O444 OO40000OO O0OO O0OO 040O O4444n0n00nn04 O0OO O44000OO 44OOO0OO 044O O40n440404n4444n4n44 4O4OO nO 4O4OOO0OO 004O 04444n0440nnn040OOO0 O0OO OO4O4O00n 0O4OOO0OO 000O 0440nn40n4440n44 0OO4O0n00O O000 O00404n0OO 000O 04n44n4n040nnn040OOO0 OOO0OO O0OO O0OO 000O n4n n4444o4n0nn4444n44444n0 0O4nO OO 0O40OO0OO 00OO n0n4444n0444nn4n40nnn4n O40On O000O O04OOO0OO 000O n0n4444n0444nn4n40nnn40nnn04 004n4O OOO0OO 00OO 0444n0n4n0n4n OO O440400O0 O04OOO0OO 00OO 0n44nnn000n404n4nn04n 04OOO0OO OO40OO0OO 04OOO0OO 004O 0n44440n4n404 O0O400000n 0O0400O0On 0O04OOO0OO 000O O0444n4n4nn44n nn44444n4 00O n40On00O O004OOO0OO 000O 044n444n n4n4nn44n nn44444n4 O0OO 00O4OO400O O0OO nnnn4nn4n4n4nnn4000O O0OO O00n40On00O O0OO 00nO 04n nn0444nn44 O04O0n00O On 04OOO0OO 00OO 0n4nn444n44n4n0 O4On00OO O04n0400n 0O40OO0OO 00OO 0n OO0OO O000OO 040OO0OO 000O 440nnn0n44 004O000O0 0O4O0O00O 0440OO0OO 004O 044n4404n4nnnn440n4404n0n n00OO O4O040OO 40O0OO 000O 004n04n00n0n n0n0OO 004O0O0OO OOO40OO0OO 0nOO 44n40n4 40n0O0 O4O0nO 0OO0OO 0n4O nn4nn O4O04O 0400n040 04OOO0OO 0OOO 0444nnn O0O OO0OO 0OOO n4n0nnn00044nn4044nn444n0nnn40nnn040ooo40 04n00000 O0OO O4OOO0OO 0OOO n4n0nnn00044nn404n n4nn4040nnn040ooo0 O04O O000 O04OOO0OO 0OO n44040nnn040OOO0 OO0O0 O0004 O0OO 0OOO n0nn0n0440nnn00044nn4 O4OO00OO 040n000O OO400O0OO 0O0O 044n444nn O n O04O000OO 0O0O O000nnn44nn O04nO00OO On0400O004 0nO400O0OO 0O0O n4444n444044nn O0nn 4O04On0040 0n040On0OO 0OnO 044nnn4n44n0n OO 4040nO0OO O04OOO0OO 00OO n4n44n0n4nnnnn40n44044nn44n n4nn4040nnn040ooo0 04nO00O O 0040OO0OO 0O0O 04nn044nnnn40n n00O 0O OO0OO 04OO 0n4n44044n4n04n4n44n 4n OO 0004nO00OO 040O O O OO400O04O 0n4O400OO 044O On04nnn4n44044n4440nnn040OOO0 O4400O0OO O0OO O0OO 040O 004nnn4n44044n44404n n40nnn040OOO0 O040O000O 044OO0OO O0OO 00OO 0n4n4n4440n n440n O00OO 0040O000O 0n40O00OO 00OO 04nn44n0n4n4n4440 0O4n0O0OO 0440O00OO 0O40OO0OO 000O nn0n4n4n4440 O0OO O0OO O40OO0OO 000O O44444n44nnn04n400 On040O40OO 00n400O00O OO04OOO0OO 000O 0444nn4nO4n0404nn404040n O0OO O0OO 0O40OO 000O n04n4n04nn4n04n0444 OO n0 44O0O0OO 00nO 04n444nnnn40n44 0O440n00O0 4n4O44000 O4040O00OO 00OO n4n O0OO O4OOn0OO O0OO nono 1nn4n0n440404n44444n44444n O0OO 040O00OO O0OO kttttttt,rtttbttttt,t088t,,,,tt,t0t0t,00,t8,t808t0,,,,, tt,rtttbttttttt 8tt,,t0,0,08 0t,8,t888,8, 0t,,8t0t0,,, tt,rtttttttttt,,00t88,,,8,,,,t08,,8, 888t000,,,,,tttt,tttttttttbttr,tttttbttttttt,,tttt,tttttttt 1nnn4444n40440n0n44404On0On00OO44O O4n440

18 bttbttttttttttttbtttttttttbb tttttttttttttttttttttttttttt nnnnnnnn4n44nn44n444 OOOOOO44OOOO ttttttttt,tt,,t,t,,t,,t,,,t,,,t,t,,,,t,,,t,,b,,,tttt,bttttttt,b,,,tttt,btttt,,, kkttt,ttt,btttt,,tkttttttttbkbtbttttttt,tkttttttkbk,tk,ttttkbkttbbt itt,bttttkttt itt,bttttktttt, rtbt kttttttttttttt ttt,btt,,tttt,tttttttttbttr,tttttbttttttt,,tttt,tttttttt ktttttttttt,tttttt 0O4O 044n4444n4nn44 O0O4O0O0O0 O0044O000O 004OOO0OO ktttttttttt,tttttt,0,t,8,,,,,,,t8t8,8, 00t,,,,,, kttt,tttt,ttt,t,ttttttbtt,tr,t,tb,tdtt,,tttt 0O0O 004n404444nn40nnn040OOO0 O0OO O4400O O0OO 0OnO 04n n444n4nn44 O04O0000O OO04OOO00O O0OO kttt,tttt,ttt,t,ttttttbtt,tr,t,tb,tdtt,,tttt,0t,80,8,,,0t,08,8,,,,,,,tttt,tttttttt,00t888,80,00t00t,8, 00t,,,,,,,,tttttbttttttt ktttttttttttbttttt 0O0O 04n nnnnn40n44 n4o0oo 0n00OO 0OO0OO ktttttttttttbttttt 08t,tt 000,,, 0,,,,, ktttttr,tttttbttttt 0O0O n044404n0404n444404n04 0O O O4OOO0OO 0O0O 004n4n0040nnn040OOO0 O0OO 0004 O0OO ktttttr,tttttbttttt 0,8,88 8t00,,00,t,,,,,,,,tttttbttttttt tt880,00 0t,88,,8,t0,,,,,,,tttt,tttttttttbttr,tttttbttttttt,0,t8,,,88,0,t8,,,,0 08t0,,,,, tttttttttrdttttttttbt,trttt,tttttttttbtttbttttttt,,t,t888,t,,,88t,,0,t0 080t800,,, tttttttttrdtttttttttbttttt,,t,t888,t,,,88t,,0,t0 080t800,,, dttbkttttttttdtdttttttttt,,t,t888,t,,,88t,,0,t0 080t800,,, 0n0O O n004n0n40nnn040OOO0 n0400o0oo O0OO O0OO 0n0O 04n0nn4n4n n004n0n40nnn040OOO0 0O4400O0nn O0OO O0OO ktttttttttttt,ttt,t,t888,t,,,,,,,,, bttttt,kt,tttttbttbkttrdt,ttttt,kttttttttttt,,t,t888,t,,,,,,,,, t,ttbttt,tttt,t,t888,t,,,,,,,,, 1nnn4444n40440n0n44404On0On00OO44O400000n0 O4n44O

19 bttbttttttttttttbtttttttttbb tttttttttttttttttttttttttttt nnnnnnnn4n44nn44n444 OOOOOO44OOOO ttttttttt,tt,,t,t,,t,,t,,,t,,,t,t,,,,t,,,t,,b,,,tttt,bttttttt,b,,,tttt,btttt,,, kkttt,ttt,btttt,,tkttttttttbkbtbttttttt,tkttttttkbk,tk,ttttkbkttbbt itt,bttttkttt itt,bttttktttt, rtbt kttttttttttttt ttt,btt tt,rtttttttttt tt,rtt,tttttttt ktttt,tttttttt OO0O O0n4nn4444n4nn4440nnn040OOO0 OOO40O0000 OO04OOO0OO O0OO OOOO O0n0440n4444nn OO004O0O000 O0OO4O0O0n0 OO0O44OO0OO OO0O O0n4nn4444n4nn44 OO04OOO0OO OO0400O0OO O004OOO0OO O4OO 44nnn0nn40404On0n44nn04nn4040n44444Onnn OO4O0O44OO0OO OO40004OOO0OO OO4O004OOO0OO O44O 44nnn0nn40404O000n44nn4n040n4n04n O0040On0OO O4O40OO0OO OO004OOO0OO O40O 44nnn0nn40404O04n44nn40nnn040OOO0 O0OO OO44OOO0OO O0OO O40O 44nn4nn n444n04440 O0OO O0OO O0400O0OO O400 n444n nnn0400nn444n4nnnn0nn4 O0OO O0OO OO4OOO0OO ktttt,tttttttt,tt0,0t0,0,0,,tt000tt0,,00,tt00,t,0,,,, kttttttt,rtt,tttttt O0OO O444444n4nn444On0n44n4400O0O00nn0 O00O4O000OO OO OO OO0O4OOO0OO O0OO O444444n4nn nnn04 O040O00O0 O04O0O0OO OO40OO0OO OnOO OO04nn4n44044n4404 OO004O0O0OO OO0040OO0OO OOO04OOO0OO OnO0 OO04nn4n44044n400nn OO404OOO0OO OO OO OOOO4OOO0OO On0O 04nn44nnn4n4044n4404 O004400O0OO O00040O00OO O40n4O0O0OO On00 04nn44nnn4n44044n400nn O000404O0OO O0044O0000O OOOO40OO0OO OnOO O4n44n44 O0OO0OO O0OO0OO O0OO0OO On4O 004n04040n44 O0O04O0O0OO O0OO40n000O O0OO400O0OO On0O n4n44 O00O44n004O O4O44n000On O0O04OO00OO On0O On n4nn44 OO0040O00O0 O0O040000OO O0O440OO0OO On0O 00040nn444n4nn44 OO0O440400O O0nO4O0000O OOnO4OOO0OO OnnO 04n444444n4nn44 O4OO4On0004 O00O40000O0 O0040OO0OO nono 044n4nn n44444n On4OO00OO O0OO O0OO kttttttt,rtt,tttttt,,t00tt,,,,00,,t,,0t000,00,,t,t0t0,0,,, tt,rtt,tttttttt,0t,00t,0,,,0,0t00,t0,t,00,0t000tt00,,, tt,rtttbttttttt kttttbttttt 4O0O 044n nn0n4nn404O0040nnn040OOO0 O0OO O0OO 0OO0OO 4OnO n40nnn4440n44n4440 OOO4O400OO OO40On00O O0OO 4OOO 044n nn044nn40nnn040OOO0 004O040OO O0OO O0OO 4O0O 040nn04nnnn4n04n04n4n0n nn044nn40nnn040OOO0 O0OO 0400OO O4OOO0OO 40OO 044n O044OO000O O000 0O04OOO0OO kttttbttttt,t0t000,0,,00t,00,,0,t0t0t,,,, ddttttbttttt 0OOO 00nn44n O O4OnO00O 04O4OOO0OO 0O0O O044400n Onn O040O00nO 0004O000OO 0OnO n0n O40O OO OO0OO 04OO 04n44nn n 0040O n400OO 00400O0OO 04OO 04n n nO04O O n4oo00oo 00OO 04444nn40404n44n0n0040nn444n0nn 404OOO0OO O44OOO0OO O04OOO0OO 00OO O444n4nn40n44nn nnn040OOO0 O4O000O0 no000o O40OO0OO 0nOO n4n404n0nn4 O0OO O0OO 04OOO0OO 0n40 O4n0404n040O00O004O0044n04n4O4O44n0n4n4n4440 OO4OO00OO OO4O0O0OO O040OO0OO 0n0O n4n404n0nn440nnn040OOO0 O0OO O4O000OO O0OO 0nnO 0nnn00044nn44nn04444nn0044nn40nn04440n04Onn4n0nn04n404n O00OO 00404O0O0 OO040OO0OO 0nn0 04n4n44404nn0nn404n044 n4ooo0oo O0OO0OO O0OO ddttttbttttt tt,,0t,00,t, tt,t0t000,0t ttt,0tt00,,, kkttt,kt,tktt,ttttt,rtt,,tt,tbtt,,tt,tt,ttttttt 0OOO 04nn n nn44444n00nnn00OOO0 O0OO 0404O00O O0OO 0O0O 04nn O4n nO004 O0O4OOO0OO kkttt,kt,tktt,ttttt,rtt,,tt,tbtt,,tt,tt,ttttttt 0,t000,00 0,t0,0,,0 t0tt,,,,,, kttttttt,rtttbttttt 0OOO O4444nnn0n44 O O 0O O44OO0OO 0O0O 044n40n0n n OO O04n4O00O On4OOO0OO 0O4O O0n On40O004O 0n400n004 OO4OOO0OO 0O0O 0440nnn 4O004O O0O0OO O0OO 1nnn4444n40440n0n44404On0On00OO44O400000O0 O4n44O

20 bttbttttttttttttbtttttttttbb tttttttttttttttttttttttttttt nnnnnnnn4n44nn44n444 OOOOOO44OOOO ttttttttt,tt,,t,t,,t,,t,,,t,,,t,t,,,,t,,,t,,b,,,tttt,bttttttt,b,,,tttt,btttt,,, kkttt,ttt,btttt,,tkttttttttbkbtbttttttt,tkttttttkbk,tk,ttttkbkttbbt itt,bttttkttt itt,bttttktttt, rtbt kttttttttttttt ttt,btt tt,rtttttttttt tt,rtttbttttttt kttttttt,rtttbttttt 04OO O444440nn4444 4O40O000O 0n OO4OOO0OO 04OO O444 O0OO 04OO00OO O0OO 040O O4444n0n00nn04 O44000OO O0OO O0OO 044O O40n440404n4444n4n nO 0040On000 0O40OO0OO 004O 04444n0440nnn040OOO0 OO4O4O00n O04OOn0OO 0O4OOO0OO 000O 0440nn40n4440n O000 0O04O00040 OO0400O0OO 000O n4n n4444o4n0nn4444n44444n OO n o n04noo0oo 00OO n0n4444n0444nn4n40nnn4n O000O O044OOn0OO O04OOO0OO 000O n0n4444n0444nn4n40nnn40nnn O OOO0OO 00OO 0444n0n4n0n4n404 O440400O0 On440n00O 4O4OOO0OO 00OO 0n44nnn000n404n4nn04n OO40OO0OO 04OOO0OO 040OO0OO 004O 0n44440n4n404 0O0400O0On 0O44O0O040 0OO40OO0OO 000O O0444n4n4nn44n nn44444n4 00n40On00O 0004O000OO 0n04OOO0OO 000O 044n444n n4n4nn44n nn44444n4 00O4OO400O 04440OO0OO O0OO nnnn4nn4n4n4nnn4000O O00n40On00O O04440OO0OO O0OO 00nO 04n nn0444nn On O444000OO O4OOO0OO 00OO 0n4nn444n44n4n0 O04n0400n OO4O0O0O0 040OO0OO 00OO 0n O000OO O0OO 04OOO0OO 000O 440nnn0n44 0O4O0O00O 004n0000O 004O400OO 004O 044n4404n4nnnn440n4404n0n O4O040OO OO40n00OO OnO0OO 000O 004n04n00n0n O0O0OO 0440nO0OO nn40oo0oo 0nOO 44n40n4 O4O0nO OO00OO O40OO0OO 0n4O nn4nn 0400n OO00O 0400O0OO 0OOO 0444nnn OO40O400O 040OO0OO 0OOO n4n0nnn00044nn404n n4nn4040nnn040ooo O000 O040000OO O0OO 0OO n44040nnn040OOO0 O0004 O00nO O0OO 0OOO n0nn0n0440nnn00044nn4 040n000O 0O O0OO 0O0O 044n444nn n On440O00OO 00O4O000OO 0O0O O000nnn44nn On0400O O0O00O 0n04OOO0OO 0O0O n4444n444044nn O04On0040 O OO40OO0OO 0OnO 044nnn4n44n0n0 4040nO0OO 0040OO0OO 004OOO0OO 00OO n4n44n0n4nnnnn40n44044nn44n n4nn4040nnn040ooo O 4n400n0OO 0O4nOO0OO 0O0O 04nn044nnnn40n44 0O n440n00O 0040OO0OO 04OO 0n4n44044n4n04n4n44n OO 04440O0000 0n044OO0OO 040O OO400O04O 004O0O00O 004OOO0OO 040O 004nnn4n44044n44404n n40nnn040OOO0 044OO0OO O0OO O0OO 00OO 0n4n4n4440n n440n O000O O04O000OO 0040OO0OO 00OO 04nn44n0n4n4n O00OO 0O4O4O0OO 004OOO0OO 000O O44444n44nnn04n400 00n400O00O 00O440000O O0040n00OO 000O 0444nn4nO4n0404nn404040n O0OO O0OO 0O40OO 000O n04n4n04nn4n04n n0 O4O000OO 4400O0OO 00nO 04n444nnnn40n44 4n4O n40nO0n4 OO04nOO0OO 00OO n4n O4OOn0OO O44OO0OO O0OO nono 1nn4n0n440404n44444n44444n O00OO O04OOO0OO O0OO kttttttt,rtttbttttt,t0t0t,00,t0,t0t,t,00,0,,t000t,,,,,, tt,rtttbttttttt 0t,0,t000,0, 0t000t0,0,0, 0tt00t00t,,, tt,rtttttttttt,,,,t00,,0, t0,t0,0,00,,0t0t0,,,,,tttt,tttttttttbttr,tttttbttttttt,,tttt,tttttttt ktttttttttt,tttttt 0O4O 044n4444n4nn44 O0044O000O O O404OOO0OO ktttttttttt,tttttt,,,t0t0,0,,00t000,00,00t,,,,,, kttt,tttt,ttt,t,ttttttbtt,tr,t,tb,tdtt,,tttt 0O0O 004n404444nn40nnn040OOO0 O4400O O0OO O0OO 0OnO 04n n444n4nn44 OO04OOO00O OO440O0O0 O0OO 1nnn4444n40440n0n44404On0On00OO44O400000O0 O4n440

21 bttbttttttttttttbtttttttttbb tttttttttttttttttttttttttttt nnnnnnnn4n44nn44n444 OOOOOO44OOOO ttttttttt,tt,,t,t,,t,,t,,,t,,,t,t,,,,t,,,t,,b,,,tttt,bttttttt,b,,,tttt,btttt,,, kkttt,ttt,btttt,,tkttttttttbkbtbttttttt,tkttttttkbk,tk,ttttkbkttbbt itt,bttttkttt itt,bttttktttt, rtbt kttttttttttttt ttt,btt,,tttt,tttttttttbttr,tttttbttttttt,,tttt,tttttttt kttt,tttt,ttt,t,ttttttbtt,tr,t,tb,tdtt,,tttt kttt,tttt,ttt,t,ttttttbtt,tr,t,tb,tdtt,,tttt,,0t,00,0,,tt00,,,0,,,,,,tttt,tttttttt,00t00t,0,,00t,t0,0,,00t,,,,,, 0O4O 044n4nnnn40n44 O0OO 04OOO0OO O4OOO0OO 0O0O 04n nnnnn40n44 0n00OO O0O0OO O0OO ktttttttttttbttttt 000,,,,tt0,,,t tt,,,,,, ktttttr,tttttbttttt 0O0O n044404n0404n444404n O 00n0OO OOO0OO 0O0O 004n4n0040nnn040OOO O0OO O0OO ktttttr,tttttbttttt 0t00,,00 000,,, t,,,,,,,tttttbttttttt 0t,00,,0,t0,,,,t ttt,,,,,,,tttt,tttttttttbttr,tttttbttttttt,0,t0,,,,0,00t000,00,00t0,,,,, tttttttttrdttttttttbt,trttt,tttttttttbtttbttttttt,,00t,,0,t0 t,0t,,t,,0 t0tt0t0,,, tttttttttrdtttttttttbttttt,,00t,,0,t0 t,0t,,t,,0 t0tt0t0,,, dttbkttttttttdtdttttttttt,,00t,,0,t0 t,0t,,t,,0 t0tt0t0,,, 0n0O O n004n0n40nnn040OOO0 O0OO OO004O0O0O0 O0OO ktttttttttttt,ttt,,,,,t,0t,,t,,0,,,, bttttt,kt,tttttbttbkttrdt,ttttt,kttttttttttt,,,,,,t,0t,,t,,0,,,, t,ttbttt,tttt,,,,,t,0t,,t,,0,,,, 1nnn4444n40440n0n44404On0On00OO44O400000O0 O4n44O

22 Kontoplan OSI 31 Salgsinntekter 3110 Salg materiell Inntekter fra salg, f.eks utstyr, klær osv Sponsorinntekter Inntekter fra sponsor. Sponsoravtalen skal være godkjent av hovedstyret. 34 Tilskudd 3440 Tilskudd fra NIF, krets og forbund Midler fra Norges Idrettsforbund, krets og forbund 3480 Tildelt gruppebevilgning Tildelt bevilgning og søknad om bevilgning 3490 Andre tilskudd Tilskudd som ikke kan føres andre steder 36 Leieinntekter 3630 Leieinntekter gruppeutstyr Inntekter ved utleie av utstyr som gruppen eier 39 Driftsinntekter 3940 Kursavgifter Inntekt for deltagelse på kurs fra medlemmer og andre 3950 Egenandeler Inntekter fra deltagere på arrangementer som ikke er kurs 3960 Stevneinntekter Inntekter i forbindelse med stevner, graderinger osv, for eksempel innbetalt fra medlemmer eller fra eksterne på egne stevner 3970 Dugnadsinntekter Inntekter fra dugnader 3990 Andre inntekter Inntekter som ikke kan føres på andre kontoer 9090 Inntekter fra interne overføringer Mottatte inntekter fra andre grupper i OSI 42 Varekostnader 4210 Innkjøp av varer Utgifter ved innkjøp av varer for videresalg 4170 Frakt, toll, spedisjon Utgifter til frakt, toll osv. for varer til videresalg 50 Lønnskostnader 5020 Lønn Lønn inkl. feriepenger uten arbeidsgiveravgift (maks pr person pr år). Eget lønnskjema skal fylles ut med navn, adresse og personnummer. Arbeidskontrakt og skattekort skal leveres regnskapsfører før arbeidsforholdet starter. Arbeidskontrakt skal signeres i minst to eksemplarer av gruppeansvarlig, arbeidstager og hovedstyret Frivillig arbeid/dugnadsinnsats Frivillig arbeid utført av medlemmer kan bokføres slik at vi kan få registrert aktiviteten 59 Andre personalkostnader 5900 Gaver til ansatte Utgifter vedrørende gaver gitt til ansatte (inkluderer styremedlemmer og trenere) 5990 Godtgjørelse styremedlemmer/instruktører og andre personalkostnader Utgifter i forbindelse med dekning av kontingent, adgangskort osv. for styremedlemmer og instruktører, samt andre kostnader for personale, f.eks sosiale arrangement som middag for styret, ol. 63 Kostnader lokaler 6300 Leie lokale Utgifter relatert til lokale ved fester og andre tilstelninger. Hall leie skal ikke føres på denne kontoen 64 Leie av driftsmidler 6410 Leie Leie av inventar (innbefattet utstyr) 6420 Leie datautstyr Leie av datarelatert utstyr 6440 Leasing / leie bil Utgifter til leie av bil, tilhenger, ol.

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Kassererveiledning Revidert 2014

Kassererveiledning Revidert 2014 Kassererveiledning Revidert 2014 1 NY KASSERER: SLIK KOMMER DU I GANG!... 6 2 KASSERERVETTREGLENE... 6 3 SJEKKLISTE VED INTERNREVISJON... 7 4 LOVER OG STATUTTER... 9 5 DITT ANSVAR I NTNUI... 9 5.1 GENERELT

Detaljer

Statutter for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening. Vedtatt den 10. november 2009 Oppdatert 21.

Statutter for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening. Vedtatt den 10. november 2009 Oppdatert 21. Statutter for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening Vedtatt den 10. november 2009 Oppdatert 21. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Statutter for medlemskap...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007 Økonomihåndbok Oppdater: 23.05.2008 Denne økonomihåndboka er laget med tanke på alle ansatte i NMS som på en eller annen måte arbeider med økonomi og regnskapsrelaterte oppgaver. Den er også ment som oppslagsverktøy

Detaljer

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen Generalforsamling Sakspapirer Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen 1 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 30. september 2014 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2:

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

til daglig drift i hjelpekorpset

til daglig drift i hjelpekorpset -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer