Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 11:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 20/14 RS 89/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referat sak Innvilget tilskudd for videreutdanning - Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge 2014/450 RS 90/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2007/485 RS 91/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2008/216 RS 92/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2011/263 RS 93/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2007/145 RS 94/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2014/431 RS 95/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2009/232 RS 96/14 Ansettelse av styrer/fagleder i barnehagen 2014/344 RS 97/14 Ansettelse av sykepleiere i vikariat 2014/433 RS 98/14 Særutskrift - Ansettelse av rådmann 2014/376 Saker til behandling PS 21/14 Ferievikarordningen - evaluering 2014/232 Randi Lillegård ordfører

4 Sakertilbehandling

5 PS20/14Referatsak

6 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Telefon Anette Moltu Thyrhaug Vår dato Vår ref. Arkivkode / Deres dato Deres ref Dyrøy Kommune v/ enhetsleder Dyrøy barnehage Dyrøytunet Brøstadbotn Dok.nr.i,------,,,1::,,W 1b SEPT7014 Ark k3an Innvilget tilskudd for videreutdanning - Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge Fylkesmannen i Troms viser til deres søknad registrert hos oss under tilskuddsordningen for videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid og tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge. INNVILGELSE AV TILSKUDD Fylkesmannen i Troms innvilger Dyrøy kommune tilskudd på kroner over kap. 764, post 60 og kroner over kap. 763 post 61 på statsbudsjettet for Av tilskuddet trekkes ubenyttet tilskudd fra foregående år, kr.0 Tilskuddsbeløp som utbetales i år er kroner. Utbetalingen gjøres samlet. VILKÅR FOR TILSKUDDET Mål, føringer og vilkår Tilskuddet skal brukes i samsvar med budsjett og tiltak som er beskrevet i søknaden, regelverket for ordningen og kravene i dette brevet. Tilskuddet skal dekke utgifter til videreutdanning for følgende person: Navn Utdanning Start Slutt Utd. tilsk. Reisestotte Sum tilskudd Marit K. Kastnes Psykosos. arb. barn/unge H-14 V Ubrukt tilskudd Tilskuddet skal brukes dette budsjett- og kalenderåret. Dersom midlene ikke brukes fullt ut, finnes det følgende alternativer: Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Avdeling Helse- og omsorgsavdelingen

7 Side 2 av 3 Dersom dere ikke trenger hele tilskuddet til prosjektet/aktiviteten, må tilskuddet tilbakebetales snarest til Fylkesmannen i Troms sitt kontonummer , merket med kapittel, post og vårt saksnummer. Fylkesmannen skal informeres om dette. Midler som dere ikke bruker fullt ut i år, vil bli trukket fra neste års tildeling av tilskudd dersom prosjektet/aktiviteten blir videreført. For å kunne få videreført tilskuddet må dere søke om tilskudd på nytt. Søknadsbeløpet må inkludere både ubrukt tilskudd og nytt tilskudd. Tilskuddsmottaker skal i skriftlig form informere Fylkesmannen om midler som ikke vil bli benyttet inneværende år innen Gi beskjed om endringer Fylkesmannen må ha skriftlig beskjed snarest mulig om endringer i mottakers adresse, kontonummer og kontaktperson. Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon Fylkesmannen tar forbehold om rett til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jfr. 10, 2. ledd i Bevilgningsreglementet. Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd benyttes etter forutsetningene. Dette er hjemlet i Lov om Riksrevisjonen 12, 2. ledd. Fylkesmannen krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp, skal oppbevares for eventuell kontroll i minimum fem år fra det tidspunktet brevet om tilskudd ble mottatt. Generelle vilkår Mottaker av tilskuddet har arbeidsgiveransvar og må medvirke til at de ansatte som tar videreutdanning får permisjon og delvis økonomisk kompensasjon. Utgifter til reise-, kostog nattillegg må ikke overstige satsene i Statens reiseregulativ, jf. Statens personalhåndbok. Søknadsfrist for neste års tilskudd Det må søkes om tilskudd for hvert enkelt år. Søknadsfristen for tilskudd til prosjekter/aktiviteter som planlegges videreført neste år, kunngjøres senere og vil bli publisert på fylkesmannens nettside htt ://www.f lkesmannen.no/troms RAPPORTERINGSKRAV Rapporteringsfrist Frist for rapportering er For prosjekter/aktiviteter/drift som går over flere år, skal det rapporteres hvert år det mottas tilskudd. Nærmere krav til rapportering finnes nedenfor. For prosjekter/tiltak/aktiviteter som videreføres, skal rapportering for året før være levert før nytt tilskudd blir utbetalt. Rapportering på måloppnåelse Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd. Rapporten skal ha følgende vedlegg:

8 Side 3 av 3 Kopi av vedtak for studiepermisjon for den/de enkelte ansatte Bekreftelse på deltakelse av utdanning/kursdager (for eksempel utskrift av påmelding fra «Student Web» fra høgskolen/kursbevis.) Regnskapsrapportering Det skal føres regnskap for tilskuddet, skilt fra det øvrige regnskapet for eksempel med en prosjektkode. Regnskapet skal kun vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet, og skal kunne sammenlignes med budsjettet i søknaden. Tiltakets samlede kostnad må også fremkomme av rapporteringen. Siden tilskuddet er på mindre enn kr er det ikke krav om revisorbekreftelse. KLAGERETT I henhold til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel 6 kan det ikke klages på avgjørelsen om tilskudd og vilkår i dette brevet ettersom avgjørelsen ikke er et enkeltvedtak. AKSEPT AV VILKÅR Tilskuddet utbetales når Fylkesmannen har mottatt vedlagt «Aksept av vilkår». Akseptbrevet må returneres snarest, og senest innen 3 uker etter mottatt brev. Innvilgelse av tilskudd kan trekkes tilbake etter en purring. All koltespondanse skal sendes til Fylkesmannen i Troms, postboks 6105, 9291 TROMSØ eller fmt ostmottak f lkesmannen.no, merket med vår referanse 2014/699. Vi ønsker studenten lykke til med videreutdanningen! Med hilsen Knut-Ivar Berglund e.f fung. fylkeslege Lena Nordås fagansvarlig Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. Vedlegg: Aksept av vilkår

9 AKSEPT AV VILKÅR Akseptbrevet må returneres snarest, og senest innen 3 uker etter mottatt brev. Brevet skal sendes i retur til: Fylkesmannen i Troms Eller i skannet versjon til Postboks 6105 fmt ostmottak Ikesmannen.no 9291 TROMSØ Vår referanse: 2014/ Tilskuddsmottaker: Dyrøy kommune Adresse: Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn Organisasjonsnummer Kontonummer Kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse for økonomiansvarlig Utbetalingen til mottaker bes merket med Tilsagn om tilskudd på kr fra kapittel 764 post 60 og på kr fra kapittel 763 post 61, tilsammen kr over statsbudsjettet for Tilskuddet er gitt til kompetansehevingstiltak som nevnt i vårt tilsagnsbrev av Ubenyttede midler fra tidligere år kan i tilsagnsbrevet være fratrukket dette beløpet, slik at utbetalt beløp blir lavere. Dette vil fremgå av omtalte tilsagnsbrev, Mottaker av tilskuddet bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkår og rapporteringskrav som er gitt i tilsagnsbrevet av og bekrefter at dette skjemaet gir riktige opplysninger om konto eid av tilskuddstnottaker, og at Fylkesmannen varsles ved endringer. Sted, dato og signatur Bekreftelsen skal undertegnes av styreleder eller den som har signaturmyndighet (prokura). For kommuner og fylkeskommuner skal bekreftelsen undertegnes av rådmannen eller den som har fått delegert myndighet.

10 Dyrøy kommune Den lærende kommune ; Vijole Bruvoll 9311 BRØSTADBOTN S bp.h. Ark.küde P- L4fk.Ldc S. 30 SEPT2014 Deres ref : Vår ref.: Saksbehandler: Klasserinå: Dato: 2007/485 Elin Meleng Blomseth, tlf.: /Vijole Grigaityte Bruvoll Tidsbegrenset arbeidsavtale I Dyrøy kommune med arbeidssted i pleie- og omsorgstjenesten. Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstaker navn: Vijole Bruvoll Adresse: 9311 Brøstadbotn Fødselsnummer: Vedtak om ansettelse: Ans.utv Stilling: Assistent kjøkken Stillingsstørrelse: 39,44% I tidsrommet: Vikariat for: Jorunn Wilhelmsen Arbeidstid: Turnus Vedtak om permisjon: Det innvilges permisjon uten lønn fra inntil 14% fast stilling som assistent på kjøkkenet i samme tidsrom. Det må avklares med enhetsleder PLO/fagleder PLO hvor stor del av din 14% faste stilling som kan kombineres med vikariatet i 39,4% stilling. Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene Så lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Du vil bli lønnet som assistent i SKO 6572 med årslønn tilsvarende kr i 100% stilling, jf. HTA pr Din lønnsansiennitet er fastsatt til Lønn utbetales den 12. i hver måned. Feriepenger i henhold til Ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel på 2% av brutto lønn. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg retten til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Postadresse Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyroytunet Brostadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottak'ddyroy.kommune.no

11 Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand innen 10 dager. Underskriftarbeidsgiver: Elin M. Blomseth Enhetsleder personal Underskriftarbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser og kan tiltre / z( Rir_e ( Dato Underskrift ((

12 Dyrøy kommune Den Icerencle kommune Hilde Jerve 9311 BRØSTADBOTN Deres ref : Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2008/216 Elin Meleng Blomseth, tlf.: /Hilde Stokkland Tidsbegrenset arbeidsavtale I Dyrøy kommune med arbeidssted: Pleie- og omsorgstjenesten, sykehjemmet. Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstakers navn: Hilde Jerve. Adresse: 9311 Brøstadbotn. Fødselsnummer: Vedtak om ansettelse: Ans.utv Stilling: Sykepleier. Stillingstørrelse: 100 %. Utvidelse av fast deltidsstilling, jf. HTA 2.3. Tidsrom: Vikariat for: Noeline Goos. Permisjon: Det innvilges permisjon fra 80% fast sykepleierstilling i samme tidsrom. Arbeidstid: Turnus. Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene Så lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Du vil bli lønnet som sykepleier i SKO 7174 med årslønn tilsvarende kr ,- i 100% stilling, jf. HTA pr Din lønnsansiennitet er fastsatt til Lønn utbetales den 12. i hver måned. Feriepenger i henhold til Ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel på 2% av brutto lønn. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Arbeidsavtalen 10 dager. sendes i 2 eks. hvor den ene bes returnert rådmannen i undertegnet stand innen Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottak,itdyroy.kommune.no

13 Underskrift arbeidsgiver: \-* Elin M. Blomseth enhetsleder personal Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter herved at jeg tar stillingen på overnevnte betingelser og kan tiltre C'9.1/1 dato L C2U1."1_ underskrift

14 Dyrøy kommune Den kzrende kommune Kristin Hals Hanssen 9311 BRØSTADBOTN,t7A7 OK1 Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2011/263 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Kristin Hals Hanssen/420 Tidsbegrenset arbeidsavtale I Dyrøy kommune med arbeidssted: Pleie- og omsorgstjenesten. Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstakers navn: Kristin Hals Hanssen. Adresse: 9311 Brøstadbotn. Fødselsnummer: Vedtak om ansettelse: Ans.utv Stilling: Sykepleier. Stillingstørrelse: 80 %. Det delegeres til enhetsleder PLO å finne ut om det er mulig å ansette Kristin Hals Hanssen i 20% ekstra stilling i samme tidsrom, slik at hun får 100% stilling totalt. Det må da evt. skrives ny arbeidsavtale på 20% stilling i tillegg. Tidsrom: evt. med mulighet for forlengelse. Vikariat for: Sissel Pettersen. Arbeidstid: Turnus. Dette arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene Så lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Du vil bli lønnet som sykepleier i SKO 7174 med årslønn tilsvarende kr ,- i 100% stilling. Jf. HTA pr Din lønnsansiennitet er fastsatt til 07/06. Lønn utbetales den 12. i hver måned. Feriepenger i henhold til Ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel på 2% av brutto lønn. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Postadresse Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brostadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottak ddyroy.kommune.no

15 Arbeidsavtalen sendes i 2 eks. hvor den ene bes returnert rådmannen i undertegnet stand innen 10 dager. Underskrift arbeidsgiver: Elin M. Blomseth enhetsleder personal Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter herved at jeg tar stillingen på overnevnte betingelser og kan tiltre C(,C1 dato underskrift

16 Dyrøy kommune Den lærende kommune Lillian Gamst 9311 BRØSTADBOTN Saksnr.: Dok.nr DYRØY KO LjNE 1 1 SEPT2014 Kopi: Ark kode P: Ark.kadeS: Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2007/145 Elin Meleng Blomseth, tlf.: /Lillian Gamst Tidsbegrenset arbeidsavtale I Dyrøy kommune med arbeidssted: Pleie- og omsorgstjenesten, sykehjemmet. Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstakers navn: Lillian A. Gamst Adresse: 9311 Brøstadbotn Fødselsnummer: Vedtak om ansettelse: Ans.utv Stilling: Hjelpepleier Stillingstørrelse: 80% Vikariat for: Ansettes i 1 år p.g.a. manglende videreutdanning.ved bestått eksamen i videreutdarming i alderspsykiatri/demens vil Lillian Gamst kunne ansettes fast som spesialhjelpepleier. Tidsrom: Fra og i lår med mulighet for forlengelse ved oppstart på videreutdanning. Arbeidstid: Turnus. Permisjon: Det innvilges permisjon uten lønn fra fast 50% hjelpepleierstilling på sykehjemmet i samme tidsrom. Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene den Så lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Du vil bli lønnet som hjelpepleier i SKO 7076 med årslønn tilsvarende kr ,- i 100% stilling, jf. HTA pr Din lønnsansiennitet er fastsatt til Lønn utbetales den 12. i hver måned. Feriepenger i henhold til Ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel på 2% av brutto lønn. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Postadresse Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brostadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottavddyroy.kommune.no

17 Arbeidsavtalen sendes i 2 eks. hvor den ene bes returnert rådmannen i undertegnet stand så snart som mulig og innen 10 dager. Underskriftarbeidsgiver: 4 Elin Meleng Blomseth enhetsleder personal Underskriftarbeidstaker: Jeg bekrefter herved at jeg tar stillingen på overnevnte betingelser og kan tiltre dato underskrift

18 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arne Kurttio Rabarbergatan 9, Uppsala, Sverige Deres ref. Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2014/431 Elin Meleng Blomseth. tlf.: Tidsbegrenset arbeidsavtale I Dyrøy kommune med arbeidssted Dyrøy barnehage. Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstaker navn: Arne Kurttio. Adresse: Rabarbergatan 9, Uppsala, Sverige. Fødselsnummer: Vedtak om ansette1se Ans.utv Stilling: Pedagogisk leder. Stillingsstørrelse: 100%. Vikar for: Marit Kastnes. I tidsrommet: Ledig for snarlig tiltredelse og fram til Arbeidstid: Dagtid. Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene Så lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Du vil bli lønnet som ped.leder i SKO 7637med årslønn tilsvarende kr i 100% stilling, jf. HTA pr Din lønnsansiennitet er fastsatt til Lønn utbetales den 12. i hver måned. Feriepenger i henhold til Ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel på 2% av brutto lønn. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg retten til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Skattekort og opplysninger om epostadresse til elektronisk lønnsslipp må leveres til økonomiavdelingen. Kopi av vitnemål/attester er levert. Politiattest må leveres før tiltredelse i stillingen. Tub.kontroll etter gjeldende regler. Postadresse: Besoksadresse: Telefon: Bank: Dyroytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottak'ddyroy.kommune.no

19 Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand innen 10 dager. Underskrift arbeidsgiver: C ' Elin Meleng Blomseth Enhetsleder personal Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser og kan tiltre /0/./ - Dato Underskrift

20 Dyrøy kommune Den lærende kommune OKT, 2014 Marit Kastnes 9311 BRØSTADBOTN Deres ref.: Var ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/232 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Marit Kastnes/ Tidsbegrenset arbeidsavtale I Dyrøy kommune med arbeidssted Dyrøy barnehage. Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstaker navn: Marit Kastnes. Adresse: 9311 Brøstadbotn. Fødselsnummer: Vedtak om ansettelsc: Ans.atv konstituering. Stilling: Styrer/fagleder i Dyrøy barnehage. Stillingen er underlagt felles enhetsleder for skole og barnehage som ei prøveordning i 1 år, og vil bli evaluert i løpet av året. Styrer vil inneha den pedagogiske og administrative ledelsen i barnehagen. Det vil bli sett på fordeling av arbeidsoppgaver mellom styrer og enhetsleder. Stillingsstørrelse: 100%. Vikar for: Rosmari Forsberg. I tidsrommet: Arbeidstid: Dagtid. Permisjon: Permisjon fra fast 100% ped.lederstilling i samme tidsrom. Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene Så lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Du vil bli lønnet som styrer/fagleder i SKO 7453med årslønn tilsvarende kr i 100% stilling, jf. HTA pr Lønn utbetales den 12. i hver måned. Feriepenger i henhold til Ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel på 2% av brutto lønn. Det ble i møte mellom arbeidsgiver og arbeidstaker enighet om at Marit Kastnes avspaserer i hht HTA time mot time + overtid etter gjeldende regler, og etter avtale med enhetsleder skole/barnehage. Postadresse Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyroytunet 1 Dyroytunet I Brostadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottakiidyroy.kommune.no

21 Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg retten til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand innen 10 dager. Underskrift arbeidsgiver: Elin Meleng Blomseth Enhetsleder personal Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser og kan tiltre :)c-\ Dato Underskrift

22 Dyrøy kommune Den lærende kommune Søkere på stillingen Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2014/344 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Ansettelse av styrer/fagleder i barnehagen Viser til søknad på stilling. Vedtak i Ansettelsesutvalget Marit Kastnes konstitueres som styrer/fagleder i barnehagen i 100% stilling, vikariat i tidsrommet Arne Kurttio ansettes i vikariat som ped.leder i samme tidsrom. Reserve ped.leder: Kristin Hals Hanssen Kine Mari Hanssen Det delegeres til enhetsleder og styrer/fagleder å foreta konstituering i ped.lederstillingen fram til vikariatet er besatt. Klageadgang Vedtak i ansettelsessaker er enkeltvedtak etter forvaltningslovens 2 annet ledd. Vedtak i ansettelsessaker er unntatt fra reglene om begrunnelse i forvaltningslovens 24-25, og unntatt fra reglene om klage i forvaltningslovens 28-34, og reglene om omgjøring i forvaltningslovens 35 tredje ledd. Med hilsen Elin Meleng Blomseth enhetsleder personal Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

23 Intern kopi til: May Anne Ludvigsen, Bente M. Paulsen, May-Elin Hals Side 2 av 2

24 Dyrøy kommune Den lærende kommune De som ansettes i vikariat Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2014/433 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Ansettelse av sykepleiere i vikariat Vedtak i Ansettelsesutvalget Anne Markkula ansettes som sykepleier i 80% stilling vikariat for Karl Johan Olsen i tidsrommet evt. med mulighet for forlengelse, og i 20% ledig sykepleierstilling i samme tidsrom. Lønn som sykepleier. 2. Kristin Hals Hanssen ansettes i 80% stilling som sykepleier i vikariat for Sissel Pettersen i tidsrommet evt. med mulighet for forlengelse. Lønn som sykepleier. Det delegeres til enhetsleder PLO å finne ut om det er mulig å ansette Kristin Hals Hanssen i 20% ekstra stilling i samme tidsrom, slik at hun får 100% stilling totalt. 3. Hilde Jerve ansettes i 100% stilling som sykepleier i vikariat for Noeline Goos fra Det innvilges permisjon fra fast 80% sykepleierstilling i samme tidsrom. Klageadgang Vedtak i ansettelsessaker er enkeltvedtak etter forvaltningslovens 2 annet ledd. Vedtak i ansettelsessaker er unntatt fra reglene om begrunnelse i forvaltningslovens 24-25, og unntatt fra reglene om klage i forvaltningslovens 28-34, og reglene om omgjøring i forvaltningslovens 35 tredje ledd. Med hilsen Elin Meleng Blomseth enhetsleder personal Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

25 Kopi til: Tove Utmo Noeline Goos Elisabeth Hakkebo Bente M. Paulsen May Anne Ludvigsen Aud Moan Kastnes Viktor K. Olsen Side 2 av 2

26 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 410 Saksmappe: 2014/376 Saksbehandler: Elin Meleng Blomseth Dato: U.off i hht. Off.l. 25 Saksframlegg Ansettelse av rådmann Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 92/ Administrasjonsutvalget 21/ Kommunestyret 58/ Vedlegg 1 ny utvidet søkerliste rådmann 2 ekstern utlysningstekst rådmann Saksopplysninger Det har vært lyst ut fast stilling som rådmann fra 1. november Vår nye rådmann har utdanning på høyskole/universitetsnivå, har ledererfaring og er en tydelig, målrettet og handlekraftig leder med god kunnskap om økonomistyring. Du har visjoner, er glad i mennesker, tenker positivt, er modig og har interesse for lokalsamfunnsutvikling. Rådmannens oppgaver vil bl.a. omfatte: Å videreutvikle organisasjonen med tydelige mål og visjoner med blikk for god styring, og krav til resultat. Økonomistyring, ressursutnytting og driftstilpasning for å sikre driftsbalanse og et økonomisk handlingsrom som gir forsvarlig tjenestekvalitet og gjør nye satsinger mulig. Å styrke kommunikasjon og samarbeid med lokalt næringsliv for å skape nye, kompetansebaserte arbeidsplasser. Bidra til tydelige roller og godt samspill mellom politisk og administrativ ledelse. Videreutvikle en framtidsrettet arbeidsgiverstrategi som gir langsiktig rekruttering, kompetansebygging og godt omdømme. Tilsetting skjer i h.h.t. gjeldende lov og avtaleverk. Lønn og betingelser etter avtale. Vi er behjelpelig med å skaffe bolig. Det er ønskelig at rådmannen bor i Dyrøy. Navn på søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Det vil bli foretatt intervju av søkere. Kopi av vitnemål/attester leveres ved innkalling til intervju. Søknadsfrist Det ble gjennomført en ny utlysning med forlenget søknadsfrist til

27 Administrasjonens vurdering Det var ved første utlysning mottatt 5 søkere på stillingen. Etter ny utlysning med forlenget frist har en mottatt ytterligere 7 søknader, hvor 1 søker i ettertid har trukket sin søknad. Totalt gjenstår 11 søkere på stillingen. Søkerne er: Monika Amundsen, 45 år, fra Bodø. Høyere revisorutdanning fra Norges Handelshøyskole. Jobber som oppdragsansvarlig revisor i Salten kommunerevisjon. Eva Larsen, 50 år, fra Harstad. Master i organisasjon- og ledelsesvitenskap fra UiT. Personalleder i Kvalsund kommune til Tom Lium, 53 år, fra Oslo. Executive MBA i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole. Bedriftsrådgiver, selvstendig næringsdrivende. Kjetil Skjeie, 51 år, fra Risør. Bachelor i revisjon og regnskap fra Universitetet i Agder. Selvstendig næringsdrivende. Torbjørn Strøm, 43 år, fra Mo i Rana. Cand. Jur. Fra UiT. Jobber som juridisk seniorrådgiver i Statens innkrevingssentral. John Arve Skarstad, 48 år, fra Krokelvdalen. Master i fysioterapi og 2 år utdanning i jus fra UiT. Jobber som regional rådgiver/koordinator hos Fylkesmannen i Troms. Håkon Glomsaker, 59 år, fra Son. Juridisk embetseksamen UiO. Jobber som egen jurist. Lisbeth Faltin, 57 år, fra Karasjok. Cand. Mag Horten ingeniørhøgskole. Jobber som organisasjonssjef i Karasjok kommune. Erla Sverdrup, 54 år. Fra Øksfjord. Øk./adm fra DH Molde. Jobber som helse og omsorgssjef i Loppa kommune. Berit Jegervatn, 52 år, fra Tomasjord. Sivilingeniør fra NTH. Jobber som prosjektleder Gimletun AS. Oddbjørn Nilsen, 49 år, fra Kvaløysletta. Master i bedriftsledelse fra UiN. Har avluttet engasjement som prosjektleder i Karlsøy kommune. Hilde Erstad har trukket sin søknad. Følgende søkere ber om konfidensiell behandling av sin søknad (navnet unntatt offentlighet): Tom Lium, Monika Amundsen, Kjetil Skjeie, Oddbjørn Nilsen, Hilde Erstad. Uttalelse fra fagforeningene er lagt fram for formannskap/intervjugruppe undervegs i prosessen. Intervjugruppa har bestått av: ordfører Randi Lillegård, varaordfører Ellen Hals, Knut Arne Johansen, Fagforbundet v/htv Kjell J. Lillegård. Fra administrasjonen enhetsleder personal Elin M. Blomseth. Medlem av formannskapet Karl J. Olsen har deltatt på møte og intervju. Det ble gjennomført intervju med Erla Sverdrup Det er innhentet referanser på de fleste søkerne. Referanser er lagt fram underveis i prosessen. Rådmannens forslag til vedtak: Ordførers innstilling: Saken legges fram for formannskapet for utvelgelse av søkere til intervju. Saksprotokoll i Formannskapet Enst. vedtatt som ordførers innstilling.

28 Vedtak i Formannskapet Saken legges fram for formannskapet for utvelgelse av søkere til intervju. Saksprotokoll i Kommunestyret Ordfører orienterte om prosessen rundt utvelgelse av kandidater til stillingen som rådmann og gjennomføring av intervju. Det nedsatte ansettelsesutvalget ga følgende innstilling til ansettelse av rådmann: Erla Sverdrup Forslag til vedtak lagt fram i møtet: 1. Erla Sverdrup tilbys stillingen som rådmann i Dyrøy kommune. 2. Forhandlingsutvalg for betingelser består av Randi Lillegård, Ellen Mikalsen Hals og Knut Arne Johansen. 3. Resultatet legges til orientering i kommunestyret. Enst. vedtatt. Vedtak i Kommunestyret Erla Sverdrup tilbys stillingen som rådmann i Dyrøy kommune. 2. Forhandlingsutvalg for betingelser består av Randi Lillegård, Ellen Mikalsen Hals og Knut Arne Johansen. 3. Resultatet legges til orientering i kommunestyret. Randi Lillegård Ordfører Ørjan Higraff rådmann

29 Sakertilbehandling

30 Sakertilbehandling

31 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/232 Saksbehandler: Elin Meleng Blomseth Dato: Saksframlegg Ferievikarordningen - evaluering Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget 21/ Vedlegg Saksopplysninger Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget Det stilles spørsmålstegn om dagens tetningslinjer bør evalueres. Sak legges fram for administrasjonsutvalget for drøfting. Administrasjonens vurdering Saken har vært sendt på høring til fagforeningene og enheter som omfattes av ferievikarordningen: pleie- og omsorgstjenesten, teknisk og kultur. Det var ved høringsfristens utløp innen utgangen av august 2014 ikke kommet inn noen uttalelser. Saken ble diskutert på HTV møte Det framkom ingen endringsforslag. Rådmannen forlenget høringsfristen til utgangen av oktober 2014 og ba om tilbakemelding på om det er endringsforslag til ferievikarordningen eller ikke. Uttalelse fra enhetsleder kultur og fritid: En sak er at sommervikarer i Nordavindshagen må være over 18 år pga arbeidets art og skjenking av alkohol. Men vet ikke om det hører hjemme i retningslinjene. Uttalelse fra Fagforbundet: Det vises til høring på nåværende ferievikarordning. Fagforbundet Dyrøy ser at dagens ordning er svært detaljert, men mener samtidig at den sikrer en så rettferdig fordeling/rullering av sommerjobbene som mulig. Fagforbundet Dyrøy har derfor ingen nye innspill til ordningen. Ferievikarordningen ble vedtatt og omfatter ikke sommerverter, da dette er en ordning som ble innført etter at vedtaket ble gjort. Det må vurderes om ferievikar(er) i Nordavindshagen skal omfattes av ferievikarordningen eller om ansettelse foretas etter enhetsleder kultur og fritids 3 mnd fullmakt til å foreta ansettelser. Praksis til nå har vært begge deler. I 2014 ble det lyst ut etter sommervikar i Nordavindshagen i forbindelse med utlysning etter ferievikarer. Det ble satt som kriterier at sommervikaren kan jobbe selvstendig og gå inn i ulike roller i Nordavindshagen i fellesferien. Relevant utdanning, praksis og egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Søkere må

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene v2.2-18.03.2013 ALTA KOMMUNE (3) Postboks 1403 9506 ALTA Deres ref.: AR80184965 Vår ref.: 14/10016-2 Saksbehandler: Jannicke Berg Leknes Dato: 04.11.2014 Innvilger tilskudd for 1. driftsår til psykologstilling

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE ALSTAHAU G KOMMUN E FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE INNHOLDFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG OMFANG...3 2 TILSETTING/OPPSIGELSESMYNDIGHET...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 TILLITSVALGTE

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp 1 FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssenhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Fra kl.09:00 11:00 PS 102/13 Workshop med Arne Sundheim

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77770710 eller e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no.

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Møteinnkalling Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10 eller på mail

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato Saksnummer AMU 6.2.2013 12/09074 ØA 6.2.2013 12/09074 Kommunestyret 20.3.2013 12/09074 Rådmannens ledergruppe

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer