Rapport fra arbeidsgruppe om omorganisering av Drift, innkjøp og IT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra arbeidsgruppe om omorganisering av Drift, innkjøp og IT"

Transkript

1 Rapport fra arbeidsgruppe om omorganisering av Drift, innkjøp og IT Arbeidsgruppen har bestått av: Mette J. Bjørtomt personal Vidar Iversen drift Tone Veisten renhold Geir Hamre Moe IT Liv Astrid Tessem plan og økonomi Jon Ivar Strømmen plan og økonomi Sven Syversen teknisk Bjørg Valvik hovedverneombud Yngve Muri NTL Espen S. Matheussen STAFO Bakgrunnen for at gruppen ble satt ned, erat Seksjonssjef for Drift, innkjøp og IT slutter i sin stilling Gruppen skal komme med alternative løsninger til en evnetuell omorganisering. Det har vært avholdt fire møter i gruppen. 12., 19., 23. og 27. november Seksjonssjefene for Plan og økonomi og Personal og organisasjon har vært tilstede på et møte for å svare på spørsmål fra gruppen. Direktør har også vært tilstede på et møte for å si litt om bakgrunnen for ønske om omorganisering. Gruppen har kommet opp med fire alternative organiseringsformer. Hver modell drøftes, men gruppen kommer ikke med noen anbefaling. Vedlagt er også en oversikt over de involverte seksjoners arbeidsoppgaver. 1

2 Alternativ 1: Dagens organisering Direktør Drift, innkjøp og IT Teknisk Kommunikasjon og service Bibliotek Plan og økonomi Personal og organisasjon Studie og forskning 19 ansatte 30 ansatte 6 ansatte 8 ansatte 8 ansatte 4 ansatte 15 ansatte Drift: 5 Renhold: 8,5 IT: 6 Organisering Det er i dag syv seksjoner som er underlagt direktør. Seksjonssjefene har totalt lederansvar med tilhørende personalansvar og budsjettansvar for sine seksjoner. I dagens organisasjonsstruktur er det to ledernivåer. Direktør og rektor på øverste nivå, og neste nivået består av syv seksjonssjefer og seks dekaner. Det er allerede i dag to ansatte på teknisk og tre på drift/it/renhold som har en uformell mellomlederfunksjon. Dette framgår ikke av organisasjonskartet. Disse har ikke noe formelt lederansvar eller budsjettansvar. (attestasjon) Ved å beholde dagens organisering vil Drift, renhold, innkjøp og IT forbli en egen seksjon som er synlig i organisasjonskartet. Da rekrutteres en ny seksjonsleder som er har spesialkompetanse på disse fagfeltene. Seksjonen er i dag velfungerende, og det er viktig å finne en leder som kan videreføre det som er bygget opp gjennom flere år. Det er viktig å ha en faglig sterk seksjonssjef som blant annet ivaretar det juridiske og faglige ansvaret i forhold til gårdeier, og som også vil være seksjonens klare stemme i ledergruppa. Ansvar driftsleder, renholdsleder og IT-leder Driftsleder, renholdsleder og IT-leder har allerede i dag et utvidet ansvar overfor de ansatte i drift, renhold og IT. Det er i dag en slags mellomløsning med operativ koordinering, ved at de har daglig oppfølging av de ansatte og har medarbeidersamtaler, men har f.eks. ikke sykefraværsoppfølging eller annet tilhørende personalansvar. 2

3 I dag utarbeider de budsjett i samarbeid med seksjonssjef. De vil gjerne ha mer kontroll over sine budsjetter, slik at de kan utøve reelt lederansvar med tilhørende personalansvar fullt ut. Med andre ord opplever de at de i realiteten har et utvidet ansvar som må formaliseres. Personaloppfølging, møter, koordinering mv. Dagens organisering har sin styrke i en nær og tilgjengelig leder i seksjonens eget bygg. It-leder har i dag egne møter med sin enhet uten seksjonssjef. Drift og renhold har mer sporadiske møter. Både drift og IT har i tillegg egne «Helpdesk»-møter. På disse møtene fordeles og koordineres de sakene som har kommet inn til «Helpdesk». Økonomiske konsekvenser Ved å videreføre dagens modell vil det bety at seksjonsleder erstattes, og at dette ikke utløser noen ekstra ressurser. Driftsleder er muligens tiltenkt en funksjon innenfor innkjøp sentralt på skolen. Det er foreløpig uvisst i hvor stor grad, og driftsavdelingen må tilføres en tilstrekkelig og hensiktsmessig erstatning i forhold til dette. 3

4 Alternativ 2: Økonomi, innkjøp, drift, renhold og IT Direktør Seksjonssjef IT-leder Driftsleder Renholdsleder Plan og økonomi IT Drift, innkjøp Renhold Antall ansatte: Seksjonen totalt - 27 Mellomledere - 3 Lønns/regnskap - 8 IT - 5 Drift - 3,5 Renhold - 7,5 Lederansvar med tilhørende personalansvar: I denne modellen vil seksjonssjef ha lederansvar med tilhørende personalansvar for økonomi, samt for Driftsleder, Renholdsleder og IT-leder. IT-leder, Renholdsleder og Driftsleder har lederansvar med tilhørende personalansvar for sine enheter. I denne modellen vil mellomlederne få et mer formalisert ansvar enn de har hatt tidligere. De vil få større muligheter til å gjøre prioriteringer innenfor 4

5 sine ansvarsområder. Organiseringen vil gi gode muligheter for en enkel og smidig gjennomføring av arbeidsdagene med et nært og tilstedeværende samarbeid mellom mellomleder og medarbeidere. Seksjonssjef for økonomi, drift, IT, renhold og innkjøp vil bli mindre tilstedeværende for mellomlederne enn sånn det har vært med dagens organisering. Seksjonen blir stor i antall medarbeidere, og vil ha en stor og mangfoldig spredning av fagområder. Dette vil spesielt være belastende/utfordrende for seksjonssjef. Denne organiseringen har vært prøvd tidligere, og da fungerte det ikke optimalt. Enhetene kunne ikke ta egne avgjørelser, og lederen satt langt unna. Det faglige spennet var stort, og drift og IT fikk ikke ivaretatt sine interesser. Driftsleder forutsetter å ha lederansvar med tilhørende personalansvar for drift, uten å ta del i den praktiske utøvelsen av avdelingens oppgaver. Han vil også ha ansvar for innkjøp. Økonomi: Seksjonssjef har det hele budsjettansvar for den nye organisasjonen av økonomi, innkjøp, drift, renhold og IT. De nye mellomlederne vil ha budsjettmedvirkning og attestasjonsrett. Det faktum at mellomlederne ikke tildeles fullt budsjettansvar vil legge en begrensing på utførelsen av personalansvaret og deler av den daglige driften. Med endrede arbeidsoppgaver for Driftsleder er det i tillegg behov for en ny 100 % stilling som arbeidsleder på drift. Det vil også være behov for en ekstra ressurs på renhold når Renholdsleder får personalansvar. Det vil være naturlig å justere lønn for henholdsvis Itleder, renholdsleder og driftsleder som følge av utvidet ansvar og oppgaver og endring i stillingsinnhold. Seksjonssjefen vil også få et utvidet ansvarsområde, som kan føre til krav om høyere lønn. Organisering I offentlig sektor gjelder det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet. Det medfører en klar hovedregel: Dersom en arbeidstaker skal få en annen stilling i virksomheten, må vedkommende søke stillingen og konkurrere om denne. Prinsippet er bl.a. slått fast i tjenestemannsloven 2 som fastsetter at ledig embete eller stilling skal kunngjøres offentlig. Det bør vurderes om stillingen som seksjonsleder må lyses ut når stillingsinnholdet og spennet i fagområdet blir vesentlig forandret. Det vil være veldig viktig å lage tydelige stillingsbeskrivelser for både Seksjonssjef, IT-leder, renholdsleder og driftsleder, for å avklare ansvarsforhold. Personaloppfølging/ledelse Drift, renhold, IT og økonomi bør ha separate personalmøter, da arbeidsoppgavene til gruppene vil være svært forskjellige. 5

6 Alternativ 3: Økonomi, innkjøp, drift, renhold og IT Direktør Seksjonssjef IT-leder Driftsleder Leder økonomi Renholdsleder IT Drift, innkjøp Lønn, regnskap Renhold Seksjonen totalt - 27 Mellomledere - 4 Lønns/regnskap - 7 IT - 5 Drift - 3,5 Renhold -7,5 Lederansvar med tilhørende personalansvar: I denne modellen har seksjonssjef lederansvar med tilhørende personalansvar for de fire enhets-lederne. Lederne for IT, renhold og Drift vil ha fullt lederansvar med tilhørende personalansvar for sine enheter slik det også er skissert i modell 2. Dette innebærer ledelse, drift og organisering av respektive enheter. 6

7 Seksjonssjef vil få et utvidet overordnet ansvar for innkjøp og kontrakter, både juridisk Praktisk og politisk. Økonomiseksjonen trenger daglige oppfølgingen, og derfor bør det også lages et mellomledernivå for økonomi. Denne bør ha lederansvar med tilhørende personalansvar for sin enhet, på samme måte som de andre mellomlederne har for sine. Her må det også lages detaljerte og tydelige stillingsbeskrivelser for å avklare ansvarsområder til henholdsvis seksjonsleder og leder for plan og økonomi. Denne modellen vil gi en bedre balanse mellom de ulike enhetene i seksjonen, sammenlignet med Modell 2. Alle de ansatte i seksjonen har en mellomleder som de kan forholde seg til i det daglige arbeidet, og seksjonssjef kan forholde seg til de overordnede oppgavene, samt ha personalansvar for de fire mellomlederne. Økonomi Seksjonssjef har det hele budsjettansvar for den nye organisasjonen av økonomi, innkjøp, drift, renhold og IT. De nye mellomlederne vil ha budsjettmedvirkning og attestasjonsrett. Det må ansettes en arbeidsformann som erstatning for Driftsleder. Det vil også være behov for en ekstra ressurs på renhold når Renholdsleder får personalansvar. Driftsleder, IT-leder, renholdsleder og mellomleder på Plan og økonomi, kompenseres for økt ansvar. En av de som allerede i dag er ansatt på Plan og økonomi kan eventuelt få denne nye funksjonen. Denne modellen vil redusere seksjonssjefens kontrollspenn sammenlignet med modell 2. Organisasjonsstruktur: Med fire nye ledere som har fullt leder og budsjettansvar, oppretter man et nytt ledersjikt i organisasjonskartet. Hva som i realiteten blir forskjellen på disse mellomlederne og seksjonssjefene er noe uklart. De vil ha det samme ansvaret med arbeidsledelse og personaloppfølging, men ikke det totale ansvaret for budsjett. De vil ikke ha plass i ledergruppen, og vil måtte tale sin sak gjennom seksjonssjef. Dersom seksjonssjef ikke har relevant og nødvendig kompetanse på avdelingens fagfelt, vil dette kunne svekke avdelingenes saksfremlegg i diskusjoner i ledergruppen. 7

8 Alternativ 4: IT flyttes til Plan og økonomi Direktør Seksjon drift, renhold og innkjøp Seksjon økonomi og IT 5 seksjoner... Seksjon drift, renhold og innkjøp: Drift - 4,5 Renhold - 8,5 Økonomi og IT: Lønn/regnskap - 8 IT - 6 Lederansvar med tilhørende personalansvar Denne modellen er relativt lik dagens organisering. Seksjon for Drift, renhold og innkjøp består slik som i dag. Den viktigste forskjellen ligger i at IT slåes sammen med Plan og økonomi. Medarbeiderne i drift og renholdsavdelingen peker på at den optimale organiseringen er denne modellen, dersom dagens driftsleder går inn i stillingen som seksjonsleder. Dette vil sikre avdelingens fagkompetanse i ledergruppa og på daglig basis. I offentlig sektor gjelder det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet. Det medfører en klar hovedregel: Dersom en arbeidstaker skal få en annen stilling i virksomheten, må 8

9 vedkommende søke stillingen og konkurrere om denne. Prinsippet er bl.a. slått fast i tjenestemannsloven 2 som fastsetter at ledig embete eller stilling skal kunngjøres offentlig. Dette vil medføre at stillingen som seksjonssjef for Drift, renhold og innkjøp må lyses ut. Økonomi: I denne organisasjonsmodellen vil seksjonssjefene ha personal og budsjettansvar. Denne modellen vil kreve utlysning av seksjonssjefsstillingen på Drift, renhold og IT. Lønnskostnadene fra dagens seksjonssjef overføres til nye. Siden driftsleder skal eventuelt over i en 50 % stilling på innkjøp, vil det være behov for en 50 % ressurs for å opprettholde samme kapasitet som i dag. Den nye seksjonssjefen vil ha det overordnete ansvaret for innkjøp, slik som nåværende seksjonssjef har det i dag. Organisering Dersom man skiller ut IT fra Drift, innkjøp og renhold, kan det bli enklere å rekruttere en ny leder med relevant kompetanse. Seksjonsleder blir nær og tilgjengelig i seksjonens egen bygning. For IT-avdelingen vil dette være positivt i forhold til nødvendigheten av et nært samarbeid med lønnsavdelingen og da sett i sammenheng med SAP. Samtidig kan det være en utfordring at det blir en stor geografisk avstand mellom IT-enheten og seksjonsleder. I en delt løsning hvor seksjonssjefen for drift inngår som en del av IT/driftsmiljøet uten å inngå i ledelsesstrukturen for IT, kan det oppstå utfordringer ved utøvelsen av lederskapet for IT. 9

10 Vedlegg Oversikt over ansvarsomra der i seksjonene ved dagens organisering Bygningsdrift, innkjøp og IT Seksjon for bygningsdrift, innkjøp og IT har ansvaret for KHiOs bygningsmasse inkludert bygningstekniske drift, vedlikehold og datasystemer. Seksjonen er delt i to enheter/ansvarsområder. IT- avdelingen er ansvarlige for utvikling av KHiOs datasystemer, drift og brukerstøtte. Dette omfatter både data og tele inkludert innkjøp, drift og brukerstøtte. IT-AVDELINGENS OPPGAVER: Geir Ivan IT-leder, datasikkerhet, anskaffelser. Telefoni, Backup. Lashkar Klargjøring av klienter, lisensadministrasjon, AV-utstyr, brukeradmin Adheed Drift av servere, virtualisering, e-post, databaser, nettverksutstyr Thomas MAC/PC, Administrativ programvare, integrering mellom systemer, utskriftsløsninger, databaser, nettverk. Dag Trådløst nettverk, nettverk. For alle: brukerstøtte/feilretting/uttesting DRIFTSAVDELINGENS OPPGAVER: JAN: Personal og økonomiansvar tar en vesentlig del av arbeidet. Utvikling av driftsfeltet og identifisering av oppgaver. Dialog med andre enheter. Støtte til Geir, Tone og Vidar. Ivareta de ansattes interesser overfor ledergruppa og resten av skolen. 10

11 Utredning og avansert saksbehandling. Utviklingsansvar for innkjøp. Juridisk rådgivning. VIDAR: Arbeidsledelse av egne medarbeidere Budsjettarbeid med attestasjonsmyndighet Oppfølging av driftsavtaler Administrering av HelpDesk-systemet (alle) Innkjøp for egen avdeling og KHiO for øvrig Oppfølging og arbeidsledelse av innleide håndverkere o.l Vindusvask (eksternt firma utfører det våre egne renholdere ikke kan ta) Service og praktisk bistand overfor alle skolens brukere Alle Leveranse av gass og trykkluft til verksteder i form av egne tekniske anlegg YNGVE: Sikring av bygg. Dette innebærer kortproduksjon og administrering av adgangskontroll og alarmsystem, oppfølging av vaktselskapet samt administrering av skolens låssystemer VIDAR/ JOHANNES/ YNGVE Brannvern inkl. brannvernopplæring ALLE: Innvendig vedlikehold av rom og øvrig bygningsmasse. Innebefatter bl.a maling, VVSanlegg (varme, kjøling og ventilasjon), lysanlegg, musikkanlegg mm. Administrere skolens førstehjelpsutstyr inkl. hjertestarter Daglig avfallsbehandling inkl. deponering av farlig avfall. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med renholdsavd. Sommerrydding og klargjøring av skolen til studiestart. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med renholdsavd. Praktisk tilrettelegging for opptaksprøver. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med renholdsavd. Klargjøring av undervisningsrom, møterom mm. Bygging av studentatelierer Møbler og øvrig inventar Montering av utstillinger JOHANNES (alle) 11

12 RENHOLDSAVDELINGENS OPPGAVER: TONE: Arbeidsledelse av egne medarbeidere Budsjettarbeid med attestasjonsmyndighet Oppfølging av drifts- og leie/leasingavtaler Vareinnkjøp Hovedrenhold (alle) Periodisk vedlikehold av et mangfold av gulvtyper TONE (alle) Utførelse av renhold ut fra ekstrabestillinger til sceneproduksjoner - TONE ALLE: Daglig renhold inkl. renh. med maskiner Møbelrens Vindusvask Vedlikehold av avløpsnett. Arbeidet gjøres i samarbeid med driftsavd. Sommerrydding og klargjøring av skolen til studiestart. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med driftsavd. Daglig avfallsbehandling. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med driftsavd. Praktisk tilrettelegging for opptaksprøver. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med driftsavd. Vedlikeholdsmaling Vedlikehold av lyskilder Plan og økonomi Seksjon for plan og økonomi har ansvaret for kunsthøgskolens planarbeid, økonomi- og regnskapsforvaltning samt lønn. Seksjonen er delt i to faglige enheter. Fakultetskoordinatorer er plankoordinator og administrativt bindeledd mellom fakultet og administrasjon. Fakultetskoordinatorene har særskilt ansvar for budsjett- og økonomioppfølging på fakultetene. Økonomi ivaretar daglig regnskapsføring og lønnsadministrasjon, samt rapportering av regnskapsdata til sentrale myndigheter. Denne enheten består i dag av fem faste og en midlertidig ansatt. Seksjonssjef Ledelse, budsjett, regnskap, internkontroll, m.m.m. Regnskap 12

13 Gunn Marit: Systemansvar Agresso. Rapportering til Kunnskapsdepartementet. Rapportering av økonomidata til DBH. Dialog med Riksrevisjonen på regnskapsområdet. Innlesning av budsjetter i Agresso. Deltager i SAK-prosjektet på Internkontrollsiden. Har ellers vært ansvarlig for en del implementeringer i tidligere år som: Basware, ESS, utarbeidelse av åpningsbalanse (telling av alle eiendeler), ny versjon Agresso, ny kontoplan, nye moduler i Agresso. Avstemminger og overordnet fagansvar for regnskap inklusive avsetninger, periodiseringer, avskrivinger, innlesing av lønnsfiler fra SAP, moms, omkonteringer, prosjektavregninger, oppfølging av FOU-vedtak ++ (regnskapslederfunksjon) Merete: Systemansvar Basware. Inngående fakturaer. Innlesning fakturafiler fra Basware. Innlesning bankfiler fra DnB NOR. Remittering. Deltager i SAK-prosjektet på Innkjøpsområdet. Prosjektansvarlig for innføring av Basware Purchase Management Shirley/Pannee: Utleggsrefusjoner. Utgående fakturaer. Purringer. Føring manuelle inntekter. Bankavstemming. Bistå i Basware ved behov. Lønn Liv Astrid Tessem Hovedansvar fast ansatte, + registrerer timelønnede. Inn og utmelding av fast ansatte til både DFØ (portal)og IT Help-desk (for adgangsskort og epost-tilgang). Kontroll av lisensene (SAP og portal) fra DFØ (kvartalsvis) Rapportering til statens pensjonskasse. Registrere/kontrollere EK-tjenester både i SAP og i TDC sitt register, innrapportering av alle ansattes EK-tjenester ved årsavslutning. 13

14 Registrere og utbetale reiseregninger. Fakturaer fra selvstendig næringsdrivende og ellers honorar utbetalinger via SAP eller Agresso. Kontrollere og utbetale Hovedlønn, bonuslønn og reisekjøring Mythili Thanabalasingham Hovedansvar timelønnede Registrere og utbetale reiseregninger Fakturaer fra selvstendig næringsdrivende og ellers honorar utbetalinger via SAP eller Agresso. NAV-refusjoner + sykemeldingsrapportering Kontrollere og utbetale Hovedlønn, bonuslønn og reisekjøring Koordinatorer Budsjettarbeid, saksbehandling m.v., beslutningsstøtte for dekaner Britt Wold Bodil Kårvatn Jon Ivar Strømmen 14

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT

Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Fullmaktsstrukturen ved Helse Nord IKT Internrevisjonsrapport nr 12/08 03.06.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn, formål...3 1.2 Avgrensing og tilnærming...3 2 FUNN OG VURDERINGER...

Detaljer

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole Sluttrapport 3. mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1

Detaljer

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Prosjektplan er godkjent av rådmennene i regionen den 19.12.12 Prosjektansvarlig (PA): Jan Olav Grønland Prosjektleder

Detaljer

OVERFØRING AV REGNSKAP OG LØNN I KRIMINALOMSORGEN

OVERFØRING AV REGNSKAP OG LØNN I KRIMINALOMSORGEN PROSJEKT OVERFØRING AV REGNSKAP OG LØNN I KRIMINALOMSORGEN DELRAPPORT FRA PROSJEKTGRUPPEN TJENESTEMODELLER Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Arbeidsmetode... 4 1.3

Detaljer

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe 2011 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Organisering... 6 1.3 Mandat... 6 1.4 Tidsplan...

Detaljer

«Mer tid til det som gjelder»

«Mer tid til det som gjelder» «Mer tid til det som gjelder» Standardkrav og tiltak for å bedre kapasitet og kvalitet på ledelse i videregående skole i Akershus fylkeskommune Sluttrapport, Oslo, 9. mai 2012 Sammendrag Prosjektet leverer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor

EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER. Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor EIERSTRUKTUR OG EIERFORMER MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Medlemsinformasjon IKOs Barnehagekontor ORGANISERING AV EIERSKAP OG DRIFT AV MENIGHETS- OG ORGANISASJONSBARNEHAGER Utarbeidet av Øystein

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Statusrapport fra prosjektgruppa

Statusrapport fra prosjektgruppa Gjennomgang av Eiendomsforvaltningen i Ås kommune fra prosjektgruppa Side 1 av 37 Ås eiendom 28 01 2010 (2).doc Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning. Mandat og arbeidemetode... 6 2.1 Mandat...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Senter for statlig økonomistyring, 15. januar 2009 RAPPORT 1/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Fjellnettverket fast lokalisering av sekretariatet

Fjellnettverket fast lokalisering av sekretariatet Fjellnettverket fast lokalisering av sekretariatet KS-K rapport 7/2015 1 Innledning Fjellnettverket er et politisk nettverk for kommuner, regionråd og fylkeskommuner i Sør- Norge. Det er pådriver for en

Detaljer

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse Årsrapport for 2013 Innholdsfortegnelse Del I: Leders beretning... 2 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 3 2.1 Omtale av virksomheten og samfunnsoppdraget... 3 2.2 Organisasjon... 3 2.3

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf.

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. 2-4 Innhold 1. Innledning 2. Noen utgangspunkt og presiseringer 2.1 Ikke

Detaljer