Årsberetning Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1"

Transkript

1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1

2 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2

3 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11 Revisjonsberetning 2014.side 20 Vedlegg : Strategiplan for MNU Handlingsplan for MNU 2015 Selskapets vedtekter Årsberetning 2014 Side 3

4 STYRETS ÅRSBERETNING Om selskapet Mosseregionens Næringsutvikling AS (MNU) ble stiftet Selskapets forretningskontor er i Moss. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Virksomheten verken forurenser eller har utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Generalforsamlingen gjorde følgende vedtak : Til styre for Mosseregionens Næringsutvikling AS for perioden mellom ordinær generalforsamling til ordinær generalforsamling i 2015 velges: Styreleder velges for ett år: Mogens Kristian August Oppegaard, frittstående konsulent Styremedlem (ikke på valg): Per Kjærnes, selvstendig næringsdrivende Styremedlem velges for ett år: Christina Westerveld Haug, adm dir Styremedlem velges for to år: Ann-Monica S. Borhaug, frittstående konsulent Styremedlem velges for ett år: Tone Monclair, advokat Styremedlem velges for to år: Ellen Christine Vanem Bjerregaard, adm dir Styremedlem velges for to år: Reidar M. Hansen, havnesjef Valgkomiteen var sammensatt slik: Kjerstin Wøyen Funderud, Ketil Reed Aasgaard, Tage Pettersen og Tore Martin Skarpholt, med sistnevnte som valgkomiteleder. Styrets leder: Revisor: Daglig leder: Mogens Kristian August Oppegaard Ernst & Young, Vidar Såheim Yngvar Trandem Det ble avholdt ordinær generalforsamling , og i 2014 ble det avholdt til sammen 6 ordinære styremøter og 2 eiermøter. Protokoller foreligger fra alle møter. I tillegg har det blitt avholdt åpen strategisamling med eiere, bedriftspartnere m fl. og faste dialogmøter (2-4 ganger pr år) som MNU har med eierkommunenes ledelse, i tillegg til årlig møte med eierkommunenes formannskap eller bystyre/kommunestyre. Driften av selskapet i 2014 Styret har gjennom strategiplan for og handlingsplan for 2014 gjort en prioritering av oppgaver og fokus for selskapet og for daglig leder. I tillegg til daglig leder, har MNU Årsberetning 2014 Side 4

5 engasjert prosjektsjef for næringsutviklingsprosjektet som fasiliteres av MNU. Under næringsutviklingsprosjektet er det leid inn 3 nettverkskoordinatorer og flere andre ressurspersoner etter behov. MNU er et operativt næringsutviklingsselskap som aktivt arbeider og påvirker gjennom samarbeid, medvirkning og gjennom aktiviteten i næringsutviklings-prosjektet, herunder våre bedriftsnettverk. Vi utøver vår rolle i nært samarbeid med næringslivet og den politiske- og administrative ledelse i kommunene, regionens 2 næringsforum, Moss Industri og næringsforening (MIN), våre bedriftspartnere og andre aktuelle aktører. Selskapet utøver også rollen som bindeledd mellom næringsliv og kommunene og kontaktorgan for næringssaker i kommunene. Mosseregionens Næringsutvikling har i oppdrag fra regionrådet/ordførerne å fasilitere næringsutviklingsprosjektet. Prosjektet er finansiert av KMD, Østfold Fylkeskommune, Innovasjon Norge og regionens kommuner. Prosjektet ble startet opp i 2012 etter Petersonkonkursen og har nå en tidsramme ut Prosjektsjef som ble tilsatt fra rapporterer til leder av styringskomitéen som er administrerende direktør i MNU. Årsberetning 2014 Side 5

6 Året 2014 har vært et år med stor aktivitet. MNU er aktivt til stede med nyheter på selskapets nettside, på Facebook og LinkedIn. Vårt formål med tilstedeværelsen er å synliggjøre selskapets aktiviteter og markedsføre Mosseregionens særlige fordeler for næringsetablering. Det var i 2014 nærmere unike besøkende på MNUs nettside som til sammen gjorde ca sideoppslag. Per hadde vi personer som følger oss på Facebook og som dermed jevnlig mottar alle nyheter, invitasjoner mv fra MNU. Over personer har kommentert, likt eller delt vårt innhold på Facebook i Vi har vært aktive med å publisere nytt innhold 55 ganger i Vår aktive tilstedeværelse på Facebook har gitt Mosseregionens Næringsutvikling en god synlighet og løftet engasjementet rundt vårt arbeid. MNU har i 2014 avhold 6 styremøter, 2 eiermøter, kvartals-/dialogmøter med eierkommunene, møter med formannskapene/kommunestyrene i eierkommunene, samt strategimøte med våre 110 bedriftspartnere, eiere og andre næringslivsaktører. Etablererkurs og veiledning til gründere gjennomføres i samarbeid med Østfold Etablererservice. 3 etablererkurs samt flere temakurs for gründere er avholdt i Det er i hht ønske fra MNUs eiermøte, gitt presentasjon av MNU og invitasjon til deltakelse på lik linje med Mosseregionkommunene i MNU, til Vestby kommunestyre. MNU har inngått avtale med NCE Smart Energy Markets i Halden for gjensidig å kunne utnytte hverandres nettverk, kompetanse og tjenester. I første omgang forventes stor betydning av samarbeidet innenfor helseteknologinettverket GRO. Det er også ønskelig å styrke samarbeidet med kommunene, spesielt knyttet til "smart energi-prosjekter». Innovasjon Norge (IN) og MNU har inngått avtale om lokal tilstedeværelse i MNUs lokaler faste dager i måneden, i tillegg til avtalte tidspunkter. Sentrale tema i samarbeidet er å øke bedriftenes innsikt i hva som kreves og hva det blir lagt vekt på i vurderingen for de ulike finansieringsordningene, herunder bedre søknader. Videre å senke terskelen for bedriftene inn til IN. MNU har vært delaktig i søknad og oppfølging av utviklingsprogram for byregioner (KMD), der Mosseregionskommunene i fase 1 ble tildelt kr 1 mill. Tilskuddet er brukt til å få utarbeidet en helhetlig samfunns- og næringsanalyse for Mosseregionen der «flaskehalser» i næringssamarbeidet spesielt skal analyseres. Videre er det bestilt en analyse som tar for seg betydningen av Moss havn i et lokalt, regionalt og nasjonalt perspektiv (ringvirkningsanalyse, nytte for næringslivet mv). Mer enn personer fra ca 150 ulike selskaper har deltatt i MNUs arrangementer i Det har kommet mange gode tilbakemeldinger fra bedriftene. Årsberetning 2014 Side 6

7 «For Olimb Group er Viken olje- og gassnettverk en svært viktig årsak til vår investering og satsing innen offshore.» «Takk for et godt møte i går. Akkurat nå tenker jeg at dette var mer matnyttig å være på Jeløya Radio enn å vake rundt på en IT-konferanse i Stavanger.» Bjørnar Torsnes, CEO CodeIT AS «.. Eureka Pumps setter også stor pris på kunnskapsrik, rask, effektiv og uformell kommunikasjon med MNU.» MNU satser sterkt på oppsøkende og utadrettet virksomhet og kundeservice, og har gjennom næringsutviklingsprosjektet hatt 138 møter og i MNU for øvrig 218 møter. Gjennom våre tre bransjenettverk har MNU deltatt på flere messer og store konferanser: Subsea Valley, Industridagen, logistikkmessen på Gardermoen og OTD Videre ble det inngått samarbeidsavtale mellom MNU/Viken olje & gassnettverket og Subsea Valley for å kunne optimalisere brukernes nytte av tjenestetilbud og nettverk. Årsberetning 2014 Side 7

8 Det er utviklet et forretningskonsept for flyfraktterminal på Rygge Sivile Lufthavn. Det er videre skrevet ny rapport til justisdepartementet vedrørende etablering av Rygge Beredskapssenter (RBS), samt påbegynt forretningsplan for RBS. I tillegg er det er jobbet med å etablere økt aktivitet på området flymotorvedlikehold på Rygge flystasjon. Tilsammen er det avholdt 9 nettverksmøter i VIKEN Olje & Gass leverandørnettverket og GRO helseteknologinettverket. Maritim & Logistikk nettverket har gjennomført 2 godt besøkte seminarer med totalt mer enn 160 personer. Totalt er personer registrert på næringsutviklingsprosjektets arrangementer. Pr var det totalt for 2013 og 2014 innvilget tilskudd på til sammen til næringsutviklingsprosjektet. Av dette var kr utbetalt pr Driftsinntekter i næringsutviklingsprosjektet utgjorde i 2014 kr , mens driftsutgiftene utgjorde i 2014 kr mill, noe som ga et positivt driftsresultat for næringsutviklingsprosjektet på kr Driftsutgifter akkumulert siden prosjektoppstart, utgjør pr totalt 11 mill kr. Årsberetning 2014 Side 8

9 Driftsresultatet Driftsregnskapet for MNU (inkludert næringsutviklingsprosjektet) pr. 31. desember viser et positivt årsresultat på kr Det er netto avsatt (utsatt inntektsføring) kr på balanseposten «periodisert driftstilskudd». Posten periodisert driftstilskudd (driftsmidler til fremtidig bruk) utgjør pr kr Likviditeten i selskapet er god. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap og balansen en fyllestgjørende informasjon og et riktig bilde av driften og stillingen ved årsskiftet. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Takk til bedriftspartnere og eiere Styret retter stor takk til eiere og bedriftspartnere (110) som gjør det mulig for selskapet å jobbe målrettet videre. Ved siden av rene økonomiske bidrag, er løpende dialog og innspill fra bedriftspartnere svært viktig for å få sterk nok fokus i det viktige arbeidet i MNU. Årsberetning 2014 Side 9

10 Årsberetning 2014 Side 10

11 Resultatregnskap Note Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2, Driftskostnader Lønnskostnad 5, Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer og disponeringer Overføringer annen egenkapital Årsberetning 2014 Side 11

12 Balanse pr Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Årsberetning 2014 Side 12

13 Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 8, Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Årsberetning 2014 Side 13

14 Årsberetning 2014 Side 14

15 Noter til regnskapet 2014 Note 1- Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Årsberetning 2014 Side 15

16 Note 2 Fordeling ordinær drift og prosjekt MNU Næringutviklings- Totalt prosjektet Inntekter Kostnader Driftresultat Noten viser fordeling mellom prosjektvirksomhet og ordinærdrift. Note 3 - Annen kortsiktig gjeld Periodiserte driftstilskudd Påløpne feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum Driftstilskudd er ytet fra eier og andre bidragsytere med interesse for næringsutvikling i regionen. Selskapet har mottatt driftstilskudd som også dekker fremtidige perioder. Note 4 - Bankinnskudd 2014 Bundne skattetrekksmidler utgjør Note 5 - Pensjoner Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Men selskapet har inngått en pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. Årsberetning 2014 Side 16

17 Note 6 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 2 årsverk. Ytelser til ledende personer Lønn Daglig leder Styret Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2014 Revisjon Andre tjenester Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret. Årsberetning 2014 Side 17

18 Note 7 - Skatt Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Betalbar skatt (27%) av årets skattegrunnlag Oversikt over midlertidige forskjeller Driftsmidler inkl goodwill Sum Netto midlertidige forskjeller pr Utsatt skattefordel/utsatt skatt (27%) Note 8 - Egenkapital Aksjekapital Overkurs Annen Sum egenkapital Egenkapital Årsresultat Egenkapital Årsberetning 2014 Side 18

19 Note 9 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer kr Oversikt over aksjonærene i selskapet pr : Ordinære Eier- Stemmeaksjer andel andel Moss Industri og Næringsforening 50 34,25 % 34,25 % Moss kommune 25 17,12 % 17,12 % Moss Havn KF 25 17,12 % 17,12 % Sparebanken 1 Østfold Akershus 24 16,44 % 16,44 % Rygge kommune 12 8,22 % 8,22 % Råde kommune 6 4,11 % 4,11 % Våler kommune 4 2,74 % 2,74 % Sum ,00 % 100,00 Årsberetning 2014 Side 19

20 Årsberetning 2014 Side 20

21 Årsberetning 2014 Side 21

22 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker være bindeledd mellom kommune og eksisterende og nye virksomheter MNU skal lede og tilrettelegge for prioriterte næringsutviklingsprosjekter i regionen Vedtatt Årsberetning 2014 Side 22

23 BAKGRUNN Mosseregionens Næringsutvikling (MNU) ble etablert i 2006 og har sitt forretningskontor i Moss. Selskapet er eid av Sparebank1 Østfold Akershus, Moss havn KF, Moss Industri og Næringsforening og Rygge, Råde, Våler og Moss Kommune. I tillegg har MNU mer enn 110 partnerbedrifter. Eiere Ordinære aksjer Eierandel i prosent Moss Industri og Næringsforening 50 34,25 % Moss kommune 25 17,12 % Moss Havn KF 25 17,12 % Sparebank1 Østfold Akershus 24 16,44 % Rygge kommune 12 8,22 % Råde kommune 6 4,11 % Våler kommune 4 2,74 % Sum ,00 % ORGANISERING I tillegg til formelle møter i generalforsamling og styre, er strukturen i Mosseregionens Næringsutvikling AS utvidet og forankret gjennom egne eiermøter og strategimøte med partnerbedriftene. Mosseregionens Næringsutvikling har i oppdrag fra regionrådet/ordførerne å fasilitere næringsutviklingsprosjektet. Prosjektet er finansiert av KMD, Østfold Fylkeskommune, Innovasjon Norge og regionens kommuner. Prosjektet ble startet opp i 2012 etter Peterson-konkursen. Prosjektsjef som ble tilsatt fra rapporterer til leder av styringskomitéen som er administrerende direktør i MNU. For øvrig vises det til egen strategi- og handlingsplan for prosjektet. Årsberetning 2014 Side 23

24 FINANSIERING Selskapet finansieres gjennom årlige bevilgninger fra eierne, samt bidrag fra partnerbedrifter. MNU er avhengig av langsiktig og forutsigbar finansiering fra sine eiere. MNU budsjett 2915 (ekskl næringsutviklingsprosjektet): MNU årsbudsjett 2015 R 2013 B 2013 B 2014 B 2015 Driftsinntekter Moss kommune Moss Havn KF Rygge kommune Råde kommune Våler kommune Partnerbedrifter Sparebank1 Østfold Akershus Andre driftsinntekter Sum tilskudd/inntekter Driftsutgifter Personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftsutgifter Driftsresultat PRIORITERTE SATSINGSOMRÅDER I NÆRINGSUTVIKLINGSPROSJEKTET Styringskomiteen i næringsutviklingsprosjektet har prioritert følgende satsingsområder: Flyplassrelatert næring Bransjenettverk o Viken olje og gass (leverandørindustrien) o Maritim og logistikk o Helsenettverket GRO (helseteknologi) Satsingsområdene vil kunne endre seg etter behov. Årsberetning 2014 Side 24

25 SELSKAPETS VISJON, FORMÅL OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER VISJON «Mosseregionen mest attraktiv ved Oslofjorden.» MNU har som visjon å ta en ledende rolle i utviklingen av næringslivet for å bidra til at Mosseregionen blir «mest attraktive regionen ved Oslofjorden». VEDTEKTSFESTET FORMÅL «Selskapets formål er å være Mosseregionens kontaktorgan i næringsspørsmål og sikre en balansert og mangfoldig utvikling av regionens produserende og nyskapende næringsliv. Dette omfatter blant annet aktiv markedsføring og veiledning overfor eksisterende og nye virksomheter». KOMMENTAR TIL VISJON OG FORMÅL Selskapets visjon og formål gjør det mulig for selskapet å arbeide innenfor en rekke ulike næringsrelaterte områder. For å sikre en mest mulig fokusert og effektiv tilnærming gir dette strategidokumentet selskapets ledelse føringer til å spisse arbeidet inn mot prioriterte strategiske satsningsområder som skal prioriteres i perioden Til tross for disse føringene er det viktig med en aktiv og fleksibel styring av selskapet slik at satsningsområdene endres og/eller justeres fortløpende ved behov. STRATEGISK SATSNINGSOMRÅDER MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker være bindeledd mellom kommune og eksisterende og nye virksomheter MNU skal lede og tilrettelegge for prioriterte næringsutviklingsprosjekter i regionen Årsberetning 2014 Side 25

26 HANDLINGSPLAN 2015 FOR DE STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDENE Årsberetning 2014 Side 26

27 1. MNU SKAL VÆRE PÅDRIVER FOR NÆRINGSETABLERINGER, FOR INNOVASJON OG NYSKAPING I EKSISTERENDE OG NYE VIRKSOMHETER Dette innebærer en aktiv markedsføring av Mosseregionen som attraktivt etableringssted for nye virksomheter og/eller utvidelser av eksisterende bedrifter. MNU skal også formidle tilbud om rådgiving og kursing av nyetablerere. Videre skal MNU være en brobygger som bidrar til å bygge nettverk, skape møteplasser og nye samarbeidsrelasjoner. MNU skal bidra til innovativ næringsutvikling og økt verdiskaping, delta/påvirke planstrategier for næringsutvikling i Østfold/Osloregionen med vekt på verdiskaping og næringsutvikling i Mosseregionen. Målsetning 2015: MNU har lykkes innenfor satsningsområdet hvis selskapet i løpet av 2015 har arrangert minst to etablererkurs samt veiledning gjennom samarbeidspartnere. deltatt aktivt i overordnet planlegging innenfor næringsutvikling og næringsarealer i kommunene. bidratt til, gjennom næringsutviklingsprosjektet, å bygge nettverk, skape møteplasser og nye samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter i regionen. vært med å bidra til minst 5 nye etableringer innenfor MNUs satsingsfelt. bidratt til fornyet satsing i regionen for eksisterende virksomheter. bidratt til å arrangere gründerkafe. bidratt til tettere samarbeid mellom regionens bedrifter og Innovasjon Norge. satt fokus på tidligfinansiering av oppstartbedrifter. 2. MNU SKAL I NÆRINGSSAKER VÆRE BINDELEDD MELLOM KOMMUNE OG EKSISTERENDE OG NYE VIRKSOMHETER Dette innebærer å være en pådriver for utvikling av nye og eksisterende næringsområder, medvirke i relevante planprosesser for å sikre næringsinteresser og utøve sekretariatsfunksjonen for kommunenes næringsfora. Målsetning 2015: MNU har lykkes innenfor satsningsområdet hvis selskapet i løpet av 2015 har vært et naturlig kontaktpunkt for råd, tips og veiledning vedrørende passende tomter/næringsbygg for ulike typer interessenter. sikret at avtalte møter i Rygge og Råde næringsfora er gjennomført. vært et sentralt bindeledd mellom næringsliv og kommune/fylkeskommune, herunder kommunenes kontaktforum for næringssaker. styrket kontakten med kommunenes administrative ledelse. Årsberetning 2014 Side 27

28 3. MNU SKAL LEDE OG TILRETTELEGGE FOR PRIORITERTE NÆRINGSUTVIKLINGSPROSJEKTER I REGIONEN Dette innebærer å initiere prosjekter med ekstern finansiering som støtter opp om mål og visjon. For 2015 prioriteres næringsutviklingsprosjektet.. Målsetning 2015: MNU har lykkes innenfor satsningsområdet hvis selskapet i løpet av 2015 har sikret at næringsutviklingsprosjektet får gode nok rammevilkår til å fortsette sitt arbeid i hele prosjektperioden. sørget for at næringsutviklingsprosjektet lykkes med sin strategi og handlingsplan. løftet bransjenettverkene til et nivå der B2B (business to business) mellom bedriftene fokuseres. styrket samarbeidet med FoU-miljøet (forskning og utvikling). Årsberetning 2014 Side 28

29 VEDTEKTER FOR MOSSEREGIONENS NÆRINGSUTVIKLING AS 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Mosseregionens Næringsutvikling AS. Selskapet er et aksjeselskap. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Moss kommune. 3 Virksomhet Selskapets formål er å være Mosseregionens kontaktorgan i næringsspørsmål og sikre en balansert og mangfoldig utvikling av Mosseregionens produserende og nyskapende næringsliv. Dette omfatter bl a aktiv markedsføring og veiledning ovenfor eksisterende og nye virksomheter. 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er NOK fordelt på 146 aksjer, hver pålydende NOK Ledelse Selskapets styre består av 3 til 8 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Styremedlemmene tjenestegjør for en periode på ett eller to år etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Styrets sammensetning skal følge bestemmelsene i allmennaksjelovens 6-11a med hensyn til representasjon av begge kjønn i styret. Selskapets firma tegnes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Selskapet skal ha en daglig leder. 6 Generalforsamling Den ordinære generalforsamling skal behandle: 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. 2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 7 Aksjeeierregistrering Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken. 8 Forholdet til aksjeloven For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning. Sist endret i generalforsamlingen Årsberetning 2014 Side 29

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Oi! 3. mersmak og merverdi

Oi! 3. mersmak og merverdi Årsrapport 2010 Oi! 3 mersmak og merverdi Oi! 5 innhold Dette er Oi! Hilsen fra styreleder og daglig leder Trøndersk matmanifest Prosjektene 6 8 10 13 Trøndersk Matfestival 14 Smak på Trøndelag! 16 Grønn

Detaljer

BUSINESS REGION BERGEN

BUSINESS REGION BERGEN BUSINESS REGION BERGEN Norge, Bergensregionen Bergen Trondheim Oslo Innhold 3 Business Region Bergen 4 Den dynamiske vekstregionen 6 Styrets beretning 8 Regnskap / Balanse / Noter - Revisjonsberetningen

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

KOMPLETT BANK ASA ÅRSBERETNING 2014

KOMPLETT BANK ASA ÅRSBERETNING 2014 Bærum 27.01.2015 KOMPLETT BANK ASA ÅRSBERETNING 2014 Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer